Investiþii mari la Cisnãdie în 2018 - cisnadie.ro · minunatã serbare. Toþi copiii noºtri au...

of 4 /4
Se distribuie gratuit Publicaþie de informaþie localã fondatã de Publicaþie de informaþie localã fondatã de Publicaþie de informaþie localã fondatã de Publicaþie de informaþie localã fondatã de Publicaþie de informaþie localã fondatã de Primãria ºi Consiliul Local al oraºului Primãria ºi Consiliul Local al oraºului Primãria ºi Consiliul Local al oraºului Primãria ºi Consiliul Local al oraºului Primãria ºi Consiliul Local al oraºului Cisnãdie, editatã cu sprijinul ziarului Tribuna Cisnãdie, editatã cu sprijinul ziarului Tribuna Cisnãdie, editatã cu sprijinul ziarului Tribuna Cisnãdie, editatã cu sprijinul ziarului Tribuna Cisnãdie, editatã cu sprijinul ziarului Tribuna Anul XI, ianuarie 2018 Nr. 121, 4 pagini ziarulcisnadieazi@yahoo.com Înainte de a vorbi despre proiectele pe care ne-am pro- pus sã le punem în practicã în acest an, doresc sã vã trans- mit tuturor multã sãnãtate, sã aveþi parte doar de zile senine, liniºte ºi bucurii. Suntem la un nou început de drum, într-un an cu încãrcãturã simbolicã aparte, acela al Centenarului Unirii. Poate mai mult decât oricând ar trebui sã extragem din simbolul Sãrbãtorii Naþio- nale, ideea de bazã, aceea de unitate. Se ºtie cã atunci când oamenii îºi unesc forþele, gân- durile ºi sentimentele, lucru- rile merg mai uºor, mai bine ºi rezultatele nu întârzie sã a- parã. Împreunã cu dumnea- voastrã am reuºit în ultimii ani sã schimbãm faþa Cisnãdiei ºi am convingerea cã tot împreu- nã vom reuºi ca în 2018 sã ducem la bun sfârºit proiecte importante pentru oraºul nos- tru. Am gândit investiþiile din acest an în aºa fel încât sã acoperim nevoile din toate domeniile: infrastructurã ru- tierã, iluminat public, zone de agrement, culturã, sport. Fi- reºte, sunt foarte multe lucruri de fãcut, dar le vom rezolva treptat în aºa fel încât toate sã poatã fi realizate în cele mai bune condiþii. Dintre princi- palele investiþii ale acestui an, aº aminti amenajarea cen- trului SPA, modernizarea mai multor strãzi ºi trotuare, ame- najarea unor parcuri, dar ºi lucrãri în Cartierul Arhitecþilor, unde vom identifica prioritãþile ºi vom veni în sprijinul celor ce locuiesc acolo. Dupã cum poate observa oricine tot ceea ce ne-am propus în anii trecuþi am reuºit sã finalizãm, toate proiectele de modernizare a Cisnãdiei au fost implemen- tate cu succes. Acelaºi lucru se va întâmpla ºi în 2018, un an cu multe investiþii impor- tante care vor schimba sem- nificativ imaginea oraºului. Vã asigur pe toþi cã interesul ºi confortul cetãþeanului rãmân prioritãþile administraþiei lo- cale cisnãdiene ºi cã finalul acestui an ne va gãsi mulþu- miþi cã am mai parcurs câþiva paºi în modernizarea locali- tãþii. Primar Gheorghe Huja Primar Gheorghe Huja Primar Gheorghe Huja Primar Gheorghe Huja Primar Gheorghe Huja 2018 - anul marilor investiþii la Cisnãdie Investiþii mari la Cisnãdie în 2018 Administraþia localã cisnãdianã are planuri mari în privinþa inves- tiþiilor din acest an. Lista proiec- telor cuprinde lucrãri de infrastruc- turã rutierã, amenajarea unor spa- þii pentru recreere, locuri de joacã foarte bine, autoritãþile locale au decis sã îl facã ºi mai atractiv, astfel cã în acest an unul dintre princi- palele locuri unde se deconecteazã cisnãdienii va fi reamenajat. Tot- odatã, s-a inclus în lista investiþiilor ºi amenajarea unui loc de joacã pentru copii în Cartierul Arhitecþilor. Premieră la Cisnădie: va fi achiziţionat un utilaj de ridicat maşini Pentru a se elimina situaþiile ne- plãcute în care maºinile parcate neregulamentar încurcã circulaþia, autoritãþile locale din Cisnãdie au decis sã achiziþioneze un utilaj de ridicat maºini. Reprezentanþii Pri- mãriei cred cã prin aceastã mãsurã vor reuºi sã-i disciplineze pe cei care obiºnuiesc sã parcheze nere- gulamentar, blocând strãzi sau alte cãi de acces. Simbolul Unirii primeşte statuie Pentru cã în 2018 sãrbãtorim Centenarul Unirii, în centrul Cisnã- diei va fi amplasatã statuia lui Mihai Viteazu. Primarul Gheorghe Huja explicã motivele care au stat la baza acestei decizii: "Sãrbãtorim un secol de la Marea Unire ºi cred cã e potrivit sã amplasãm în oraºul nostru statuia celui care a unit pentru prima datã cele trei pro- vincii româneºti, chiar dacã pentru scurt timp. Mihai Viteazu este un simbol al unitãþii româneºti ºi cred cã avem datoria de a privi înapoi cãtre personalitãþile care au avut un rol important în istoria acestei þãri. Nu putem privi cãtre viitor dacã nu þinem seama ºi de trecut." Pe lista investiþiilor din acest an ce urmeazã sã fie derulate la Cisnã- die existã mai multe proiecte din- tre care amintim amenajarea u- nor platforme noi pentru colecta- rea deºeurilor, lucrãri la remiza de pompieri, dar ºi la unitãþile ºcolare din localitate. "E un an important, cu investiţii mari" Primarul Gheorghe Huja este de pãrere cã 2018 este un an în care imaginea Cisnãdiei se va îmbu- nãtãþi simþitor: "Am gândit inves- tiþiile încercând sã avem o privire de ansamblu, sã aducem peste tot câte ceva bun. Sunt lucrãri mari, care le vor face oamenilor viaþa mai uºoarã, mai frumoasã, dându- le posibilitatea sã se simtã într-un oraº european. Nu facem altceva decât sã continuãm politica de modernizare din ultimii ani, un efort pe care oricine vine în Cisnã- die îl poate constata cu ochiul liber." gândit în aºa fel încât sã fie aco- perite nevoile imediate ale comu- nitãþii ºi, totodatã, sã se aducã îmbunãtãþiri în toate cartierele ora- ºului, inclusiv în cartierul Arhitec- þilor. nãtãþirea infrastructurii rutiere prin modernizarea ºi asfaltarea unor strãzi. ªi în anii trecuþi drumurile din Cisnãdie au reprezentat o prio- ritate, dorindu-se ca toatã infra- structura rutierã a oraºului sã fie modernizatã. Iluminat stradal modernizat şi un centru SPA 2018 va aduce la Cisnãdie un centru SPA modern, dar ºi o reþea de iluminat public modernizatã. "Ne-am ocupat de înfrumuseþarea oraºului, am depus eforturi mari pentru ca Cisnãdia sã arate bine, iar în acest an, prin modernizarea reþelei de iluminat public vom reuºi atât asigurarea unor condiþii bune pentru cetãþean, cât ºi punerea în valoare a tot ceea ce are frumos Cisnãdie" spune primarul Gheor- ghe Huja. Se reamenajează Parcul Măgura şi se amenajează un loc de joacă în Cartierul Arhitecţilor Chiar dacã Parcul Mãgura aratã pentru copii, etc. Printre cele mai importante lucrãri din acest an se numãrã amenajarea unui centru SPA ºi modernizarea iluminatului public. Planul de investiþii a fost Străzi şi trotuare modernizate ªi în acest an, administraþia lo- calã cisnãdianã va continua îmbu-

Embed Size (px)

Transcript of Investiþii mari la Cisnãdie în 2018 - cisnadie.ro · minunatã serbare. Toþi copiii noºtri au...

Page 1: Investiþii mari la Cisnãdie în 2018 - cisnadie.ro · minunatã serbare. Toþi copiii noºtri au recitat poezii ºi au cântat colinzi pentru Moº Crãciun ºi pentru cei peste

Se distribuie gratuit

Publicaþie de informaþie localã fondatã dePublicaþie de informaþie localã fondatã dePublicaþie de informaþie localã fondatã dePublicaþie de informaþie localã fondatã dePublicaþie de informaþie localã fondatã dePrimãria ºi Consiliul Local al oraºuluiPrimãria ºi Consiliul Local al oraºuluiPrimãria ºi Consiliul Local al oraºuluiPrimãria ºi Consiliul Local al oraºuluiPrimãria ºi Consiliul Local al oraºului

Cisnãdie, editatã cu sprijinul ziarului TribunaCisnãdie, editatã cu sprijinul ziarului TribunaCisnãdie, editatã cu sprijinul ziarului TribunaCisnãdie, editatã cu sprijinul ziarului TribunaCisnãdie, editatã cu sprijinul ziarului Tribuna

Anul XI, ianuarie 2018 Nr. 121,4 pagini

[email protected]

Înainte de a vorbi despreproiectele pe care ne-am pro-pus sã le punem în practicã înacest an, doresc sã vã trans-mit tuturor multã sãnãtate, sãaveþi parte doar de zile senine,liniºte ºi bucurii. Suntem la unnou început de drum, într-unan cu încãrcãturã simbolicãaparte, acela al CentenaruluiUnirii. Poate mai mult decâtoricând ar trebui sã extragemdin simbolul Sãrbãtorii Naþio-nale, ideea de bazã, aceea deunitate. Se ºtie cã atunci cândoamenii îºi unesc forþele, gân-durile ºi sentimentele, lucru-rile merg mai uºor, mai bineºi rezultatele nu întârzie sã a-parã. Împreunã cu dumnea-voastrã am reuºit în ultimii anisã schimbãm faþa Cisnãdiei ºiam convingerea cã tot împreu-nã vom reuºi ca în 2018 sãducem la bun sfârºit proiecteimportante pentru oraºul nos-tru. Am gândit investiþiile dinacest an în aºa fel încât sãacoperim nevoile din toatedomeniile: infrastructurã ru-tierã, iluminat public, zone deagrement, culturã, sport. Fi-reºte, sunt foarte multe lucruride fãcut, dar le vom rezolvatreptat în aºa fel încât toatesã poatã fi realizate în cele maibune condiþii. Dintre princi-palele investiþii ale acestui an,aº aminti amenajarea cen-trului SPA, modernizarea maimultor strãzi ºi trotuare, ame-najarea unor parcuri, dar ºilucrãri în Cartierul Arhitecþilor,unde vom identifica prioritãþileºi vom veni în sprijinul celorce locuiesc acolo. Dupã cumpoate observa oricine tot ceeace ne-am propus în anii trecuþiam reuºit sã finalizãm, toateproiectele de modernizare aCisnãdiei au fost implemen-tate cu succes. Acelaºi lucruse va întâmpla ºi în 2018, unan cu multe investiþii impor-tante care vor schimba sem-nificativ imaginea oraºului. Vãasigur pe toþi cã interesul ºiconfortul cetãþeanului rãmânprioritãþile administraþiei lo-cale cisnãdiene ºi cã finalulacestui an ne va gãsi mulþu-miþi cã am mai parcurs câþivapaºi în modernizarea locali-tãþii.

Primar Gheorghe HujaPrimar Gheorghe HujaPrimar Gheorghe HujaPrimar Gheorghe HujaPrimar Gheorghe Huja

2018 - anulmarilor

investiþii laCisnãdie

Investiþii mari la Cisnãdie în 2018

Administraþia localã cisnãdianãare planuri mari în privinþa inves-tiþiilor din acest an. Lista proiec-telor cuprinde lucrãri de infrastruc-turã rutierã, amenajarea unor spa-þii pentru recreere, locuri de joacã

foarte bine, autoritãþile locale audecis sã îl facã ºi mai atractiv, astfelcã în acest an unul dintre princi-palele locuri unde se deconecteazãcisnãdienii va fi reamenajat. Tot-odatã, s-a inclus în lista investiþiilorºi amenajarea unui loc de joacãpentru copii în Cartierul Arhitecþilor.

Premieră la Cisnădie: va fiachiziţionat un utilaj deridicat maşini

Pentru a se elimina situaþiile ne-plãcute în care maºinile parcateneregulamentar încurcã circulaþia,autoritãþile locale din Cisnãdie audecis sã achiziþioneze un utilaj deridicat maºini. Reprezentanþii Pri-mãriei cred cã prin aceastã mãsurãvor reuºi sã-i disciplineze pe ceicare obiºnuiesc sã parcheze nere-gulamentar, blocând strãzi saualte cãi de acces.

Simbolul Unirii primeştestatuie

Pentru cã în 2018 sãrbãtorimCentenarul Unirii, în centrul Cisnã-diei va fi amplasatã statuia luiMihai Viteazu. Primarul GheorgheHuja explicã motivele care au statla baza acestei decizii: "Sãrbãtorimun secol de la Marea Unire ºi credcã e potrivit sã amplasãm în oraºulnostru statuia celui care a unitpentru prima datã cele trei pro-vincii româneºti, chiar dacã pentruscurt timp. Mihai Viteazu este unsimbol al unitãþii româneºti ºi credcã avem datoria de a privi înapoicãtre personalitãþile care au avutun rol important în istoria acesteiþãri. Nu putem privi cãtre viitor dacãnu þinem seama ºi de trecut."

Pe lista investiþiilor din acest ance urmeazã sã fie derulate la Cisnã-die existã mai multe proiecte din-tre care amintim amenajarea u-nor platforme noi pentru colecta-rea deºeurilor, lucrãri la remiza depompieri, dar ºi la unitãþile ºcolaredin localitate.

"E un an important, cuinvestiţii mari"

Primarul Gheorghe Huja este depãrere cã 2018 este un an în careimaginea Cisnãdiei se va îmbu-nãtãþi simþitor: "Am gândit inves-tiþiile încercând sã avem o privirede ansamblu, sã aducem peste totcâte ceva bun. Sunt lucrãri mari,care le vor face oamenilor viaþamai uºoarã, mai frumoasã, dându-le posibilitatea sã se simtã într-unoraº european. Nu facem altcevadecât sã continuãm politica demodernizare din ultimii ani, unefort pe care oricine vine în Cisnã-die îl poate constata cu ochiulliber."

gândit în aºa fel încât sã fie aco-perite nevoile imediate ale comu-nitãþii ºi, totodatã, sã se aducãîmbunãtãþiri în toate cartierele ora-ºului, inclusiv în cartierul Arhitec-þilor.

nãtãþirea infrastructurii rutiere prinmodernizarea ºi asfaltarea unorstrãzi. ªi în anii trecuþi drumuriledin Cisnãdie au reprezentat o prio-ritate, dorindu-se ca toatã infra-structura rutierã a oraºului sã fiemodernizatã.

Iluminat stradal modernizatşi un centru SPA

2018 va aduce la Cisnãdie uncentru SPA modern, dar ºi o reþeade iluminat public modernizatã."Ne-am ocupat de înfrumuseþareaoraºului, am depus eforturi maripentru ca Cisnãdia sã arate bine,iar în acest an, prin modernizareareþelei de iluminat public vom reuºiatât asigurarea unor condiþii bunepentru cetãþean, cât ºi punerea învaloare a tot ceea ce are frumosCisnãdie" spune primarul Gheor-ghe Huja.

Se reamenajează ParculMăgura şi se amenajeazăun loc de joacă înCartierul Arhitecţilor

Chiar dacã Parcul Mãgura aratã

pentru copii, etc. Printre cele maiimportante lucrãri din acest an senumãrã amenajarea unui centruSPA ºi modernizarea iluminatuluipublic. Planul de investiþii a fost

Străzi şi trotuaremodernizate

ªi în acest an, administraþia lo-calã cisnãdianã va continua îmbu-

Page 2: Investiþii mari la Cisnãdie în 2018 - cisnadie.ro · minunatã serbare. Toþi copiii noºtri au recitat poezii ºi au cântat colinzi pentru Moº Crãciun ºi pentru cei peste

22222 Eveniment

Existã în bugetul din anul 2018 banialocaþi pentru amenajarea unui drumîntre ªelimbãr ºi Cisnãdie ºi am purtatdiscuþii atât cu primarul comunei ªelim-bãr, cât ºi cu doamna preºedinte a Consi-liului Judeþean Sibiu. Acest drum va rea-liza legãtura dintre Cartierul Arhitecþilorºi drumul care va fi amenajat de Primãriaªelimbãr în zona Dedeman.

În Cartierul Arhitecþilor existã la oraactualã 9 strãzi preluate de Primãria Cis-nãdie. Pentru orice problemã existentã peuna dintre strãzile respective, îi invit pe

Precizãri privind situaþia dinCartierul Arhitecþilor

locuitorii de acolo sã mi se adreseze, iarsituaþia va fi reglementatã în cel mai scurttimp.

Consider cã alocarea unui buget de4,21%, aºa cum relateazã diferite persoanepe internet, este un buget suficient pentrucele 9 strãzi din Cartierul Arhitecþilor, avândîn vedere faptul în oraºul nostru existã peste80 de strãzi.

Anul 2018 este cel mai potrivit pentruinaugurarea statuii lui ,,Mihai Viteazul", pre-cursor important al unificãrii românilor dela care se împlinesc 100 de ani.

De asemenea, dacã Tursib prelungeºtetraseul spre Cartierul Arhitecþilor, noi asi-gurãm staþiile ºi spaþiul de întoarcere. Dinpartea noastrã, existã toatã deschidereapentru rezolvarea situaþiei ºi vom face totceea ce þine de noi sã rezolvãm aceastãproblemã.

Doresc sã îmi respect promisiunile fãcutecisnãdienilor ºi nu exclud realizarea uneicreºe sau a unei ºcoli în acel cartier, dardeocamdatã aceste lucruri nu sunt posibileîn 2018. Dorim sã demarãm proiecte înacest sens ºi sperãm sã obþinem finanþare

pentru aceste instituþii de învãþãmânt,necesare în Cartierul Arhitecþilor. ªcolileºi grãdiniþele din Cisnãdie, de curând reno-vate, îi aºteaptã pe toþi copiii locuitorilordin Cisnãdie.

Vreau ca în viitorul apropiat sã ame-najez un punct de lucru al GospodãrieiOrãºeneºti în Cartierul Arhitecþilor, în zonaSeviºului, de unde vom putea interveniprompt în rezolvarea tuturor problemelorcare vor apãrea pe strãzile preluate dePrimãria Cisnãdie."

PRIMAR, GHEORGHE HUJAPRIMAR, GHEORGHE HUJAPRIMAR, GHEORGHE HUJAPRIMAR, GHEORGHE HUJAPRIMAR, GHEORGHE HUJA

Privind retrospectiv, putemspune cã anul 2017 a fost un anbun, cu rezultate ºi realizãri deo-sebite pentru copiii sprijiniþi deasociaþia noastrã. Ne bucurãm cãputem ajuta cât mai mulþi copii,numãrul acestora ajungând la 55,în anul care a trecut. Sunt copii dinfamilii defavorizate, copii cu pro-bleme educaþionale sau de învã-þare, din clasele I-XI. Pe lângãpregãtirea zilnicã a lecþiilor, copiiisunt implicaþi în multe alte acti-vitãþi extra ºcolare, cum ar fi: sãrbã-torirea zilei de naºtere a fiecãruiadintre ei, organizarea unei taberede varã ºi a unui centru de vacanþã,pregãtirea în ateliere a materia-lelor pentru sãrbãtorirea zilei de 8Martie, a Paºtelui sau a Crãciu-nului.

Sosirea Crãciunului are întot-deauna o însemnãtate deosebitãpentru copiii noºtri. Ei ºtiu cã mun-ca lor va fi rãsplãtitã cu genero-zitate, cu daruri multe pe care eile-au cerut în scrisori. Ca în fiecarean, copiii au fost nerãbdãtori sã-lprimeascã pe Moº Crãciun. Pentruasta au fost mai cuminþi, mai as-cultãtori, mai binevoitori. Au con-fecþionat felicitãri ºi ornamentepentru cei dragi ºi pentru cei care

"Speranþã ºi Zâmbet", la început de an

ne susþin activitatea, arãtându-ºiîn felul acesta recunoºtinþa. Spi-ritul sãrbãtorii i-a înnobilat ºi le-adeschis sufletul.

În ajun de Crãciun am organizatla cantina socialã a primãriei ominunatã serbare. Toþi copiii noºtriau recitat poezii ºi au cântat colinzipentru Moº Crãciun ºi pentru ceipeste o sutã de invitaþi. Moº Crã-ciun a rãsplãtit munca copiilornoºtri, a fraþilor lor dar ºi pe alþicopii nevoiaºi, cu peste 130 depachete .

O parte dintre aceste pacheteau fost oferite de angajaþii dinGRUPUL BRD Sibiu, în cadrulcampaniei "Vrei sã fii Moº Crã-ciun?" lansatã de BRD ºi aflatã lacea de- a VIII-a ediþie. Ca de fiecaredatã, ºi în acest an campania aavut un ecou deosebit în rândulangajaþilor BRD Sibiu. 54 de anga-jaþi s-au oferit sã pregãteascãdaruri pentru copiii sprijiniþi deAsociaþia umanitarã "Speranþã ºiZâmbet" din Cisnãdie. Copiii autransmis dorinþele lor în scrisori pecare le-au trimis Moºilor Crãciunidin BRD si nu micã le-a fost mira-rea, când un Moº Crãciun, în nu-mele celor din BRD s-a prezentatla sediul Asociaþiei din Cisnãdie cu

Debutul lui2018

marcheazãpentru Aso-

ciaþia"Speranþã ºiZâmbet" din

Cisnãdiestabilirea

proiectelor,care

urmeazãa fi

desfãºurate,dar ºi unmotiv deanalizã ºi

meditaþieasupra

activitãþilorderulate în

anul cares-a încheiat.

darurile solicitate de ei. Bucuria afost imensã, atât pentru copii, câtºi pentru cei care le-au oferit .

Aducem sincere mulþumiri în-tregului personal din BRD pentrufrumoasa iniþiativã ºi sprijinulacordat copiilor din familiile orop-site, protejate de asociaþia noas-trã.

Restul de pachete necesare aufost pregãtite de asociaþie, cusprijinul mai multor sponsori. Înnumele acestor minunaþi copii,care au primit exact ceea ce ºi-audorit ºi au exprimat în scrisori ºiceea ce aveau mai mult nevoie,aduc sincere mulþumiri celor careau oferit cu atâta generozitate,cadouri frumoase de Crãciun,copiilor nevoiaºi.

Gândurile tuturor copiilor noºtriºi ale coordonatorilor lor se în-dreaptã acum, la început de an, ºispre cei care sprijinã acþiunileasociaþiei pe parcursul întreguluian, cãtre Primãria oraºului Cis-nãdie, domnului primar GheogheHuja. Dorim tuturor un an bun, cusãnãtate ºi multe realizãri!

Eugenia CZENTER,Eugenia CZENTER,Eugenia CZENTER,Eugenia CZENTER,Eugenia CZENTER,vicepreºedintevicepreºedintevicepreºedintevicepreºedintevicepreºedinte

Asociaþia"Speranþã ºiAsociaþia"Speranþã ºiAsociaþia"Speranþã ºiAsociaþia"Speranþã ºiAsociaþia"Speranþã ºiZâmbet" CisnãdieZâmbet" CisnãdieZâmbet" CisnãdieZâmbet" CisnãdieZâmbet" Cisnãdie

Page 3: Investiþii mari la Cisnãdie în 2018 - cisnadie.ro · minunatã serbare. Toþi copiii noºtri au recitat poezii ºi au cântat colinzi pentru Moº Crãciun ºi pentru cei peste

ETAPA A XIV-AHC Zalău - CSM Roman (în tur 23-26)CSM Slatina - Rapid USL Metrou Bucureşti (25-28)HCM Rm. Vîlcea - Corona 2010 Braşov (22-23)HC Dunărea Brăila - CSU Danubius Galaţi (14-15)Universitatea Cluj-Napoca - Măgura Cisnădie (24-28)CSM Bistriţa - SCM Craiova (19-25)CSM Bucureşti - AHCM Slobozia (37-29)

ETAPA A XV-ACSM Bistriţa - HC Dunărea Brăila (31-30)Corona 2010 Braşov - CSM Slatina (25-22)Rapid USL Metrou Bucureşti - Universitatea Cluj (29-37)Măgura Cisnădie - HC Zalău (27-28)AHCM Slobozia - CSU Danubius Galaţi (21-20)SCM Craiova - HCM Rm. Vîlcea (28-24)CSM Roman - CSM Bucureşti (19-32)

ETAPA A XVI-AHC Zalău - Rapid USL Metrou Bucureşti (27-25)CSU Danubius Galaţi - CSM Roman (17-25)HCM Rm. Vîlcea - CSM Bistriţa (23-20)HC Dunărea Brăila - AHCM Slobozia (26-18)Universitatea Cluj - Corona 2010 Braşov (23-30)CSM Slatina - SCM Craiova (23-34)CSM Bucureşti - Măgura Cisnădie (27-18)

ETAPA A XVII-ARapid USL Metrou Bucureşti - CSM Bucureşti (18-31)Corona 2010 Braşov - HC Zalău (20-16)CSM Bistriţa - CSM Slatina (28-27)CSM Roman - AHCM Slobozia (26-23)Măgura Cisnădie - CSU Danubius Galaţi (20-21)SCM Craiova - Universitatea Cluj-Napoca (28-19)HCM Rm. Vîlcea - HC Dunărea Brăila (25-16)

ETAPA A XVIII-AHC Zalău - SCM Craiova (24-30)CSM Bucureşti - Corona 2010 Braşov (33-22)HC Dunărea Brăila - CSM Roman (27-24)Universitatea Cluj-Napoca - CSM Bistriţa (23-29)CSU Danubius Galaţi - Rapid USL Metrou Bucureşti (20-24)AHCM Slobozia - Măgura Cisnădie (19-33)CSM Slatina - HCM Rm. Vîlcea (22-27)

ETAPA A XIX-ASCM Craiova - CSM Bucureşti (23-35)HCM Rm. Vîlcea - Universitatea Cluj-Napoca (32-27)CSM Bistriţa - HC Zalău (29-32)CSM Slatina - HC Dunărea Brăila (20-20)Măgura Cisnădie - CSM Roman (33-32)Corona 2010 Braşov - CSU Danubius Galaţi (19-22)Rapid USL Metrou Bucureşti - AHCM Slobozia (22-31)

ETAPA A XX-ACSM Bucureşti - CSM Bistriţa (46-27)HC Zalău - HCM Rm. Vîlcea (26-30)CSM Roman - Rapid USL Metrou Bucureşti (29-30)HC Dunărea Brăila - Măgura Cisnădie (14-21)AHCM Slobozia - Corona 2010 Braşov (21-30)Universitatea Cluj-Napoca - CSM Slatina (22-22)CSU Danubius Galaţi - SCM Craiova (14-27)

ETAPA A XXI-AHCM Rm. Vîlcea - CSM Bucureşti (24-27)Universitatea Cluj - HC Dunărea Brăila (22-26)CSM Slatina - HC Zalău (24-31)Rapid USL Metrou Bucureşti - Măgura Cisnădie (23-31)SCM Craiova - AHCM Slobozia (21-21)CSM Bistriţa - CSU Danubius Galaţi (25-23)Corona 2010 Braşov - CSM Roman (22-23)

ETAPA A XXII-AHC Zalău - Universitatea Cluj-Napoca (21-21)CSM Bucureşti - CSM Slatina (26-20)AHCM Slobozia - CSM Bistriţa (22-28)CSM Roman - SCM Craiova (25-22)Măgura Cisnădie - Corona 2010 Braşov (25-24)HC Dunărea Brăila - Rapid USL Metrou Bucureşti (26-25)CSU Danubius Galaţi - HCM Rm. Vîlcea (17-26)

ETAPA A XXIII-AHC Zalău - HC Dunărea Brăila (25-18)SCM Craiova - Măgura Cisnădie (24-24)Univrsitatea Cluj-Napoca - CSM Bucureşti (28-34)CSM Bistriţa - CSM Roman (27-21)HCM Rm. Vîlcea - AHCM Slobozia (26-22)CSM Slatina - CSU Danubius Galaţi (17-20)Corona 2010 Braşov - Rapid USL Metrou Bucureşti(39-27)

ETAPA A XXIV-ACSM Roman - HCM Rm. Vîlcea (19-22)Rapid USL Metrou Bucureşti - SCM Craiova (24-29)Măgura Cisnădie - CSM Bistriţa(29-26)AHCM Slobozia - CSM Slatina (24-19)CSM Bucureşti - HC Zalău (30-24)HC Dunărea Brăila - Corona 2010 Braşov (33-31)CSU Danubius Galaţi - Universitatea Cluj-Napoca (26-32)

ETAPA A XXV-ACSM Bistriţa - Rapid USL Metrou Bucureşti (29-22)CSM Bucureşti - HC Dunărea Brăila (28-17)CSM Slatina - CSM Roman (30-27)Universitatea Cluj-Napoca - AHCM Slobozia (27-24)HCM Rm. Vîlcea - Măgura Cisnădie (21-18)HC Zalău - CSU Danubius Galaţi (23-18)SCM Craiova - Corona 2010 Braşov (29-18)

ETAPA A XXVI-ACSU Danubius Galaţi - CSM Bucureşti (12-26)Rapid USL Metrou Bucureşti - HCM Rm. Vîlcea (21-31)Măgura Cisnădie - CSM Slatina (23-21)Corona 2010 Braşov - CSM Bistriţa (28-27)CSM Roman - Universitatea Cluj-Napoca (30-25)HC Dunărea Brăila - SCM Craiova (*)AHCM Slobozia - HC Zalău (*)Notă: (*) - s-au disputat după închiderea ediţiei.

33333 Sport

Liga Florilor

DE PÂNDÃ LA PODIUM

Mãgura continuã sã fierevelaþia acestei ediþii decampionat în Liga Florilor.Cisnãdiencele au încheiatprima jumãtate a sezonuluiîn imediata vecinãtate apodiumului dupã ce a câº-tigat 8 din cele 13 meciuridisputate pânã acum. Ulti-mele douã succese au fostobþinute de fetele lui Ale-xandru Weber ºi BogdanNiþu la începutul acestui an,

Echipa din Cisnãdie a obþinut douã victorii în cele 3 meciuri disputate în acest an, încampionat. Mãgura încheie turul pe locul 4 ºi aºteaptã paºii greºiþi ai echipelor dinfaþã pentru a urca pe podium.

PROGRAMUL RETURULUIEDIÞIEI 2017/2018 A LIGII FLORILOR

rissa Araujo ºi Larisa ªerbanau înscris câte 3, RoxanaGatzel ºi-a trecut în contdouã, iar Ivana Bozovic ºiOana Apetrei, câte unul.

De la 9-4 la 18-21cu HCM Rm. Vîlcea

La patru zile distanþã dela victoria cu Bistriþa, echipadin Cisnãdie a pierdut în faþapropriilor suporteri, la dife-

ambele în deplasare.În primul meci din 2018,

Mãgura s-a impus la o dife-renþã de 3 goluri la Bistriþa,scor 29-26, dupã ce, lapauzã, avea avantaj dublu(17-11). Ada Moldovan afost, încã o datã, cea maibunã marcatoare a echipeidin Cisnãdie, cu 7 goluri. Cuunul mai puþin au reuºit bra-ziliencele Deonise Fachi-nello ºi Mariana Costa. La-

renþã de 3 goluri, întâlnireacu HCM Rm. Vîlcea. Mãguraa cedat cu 21-18 dupã ce,în minutul 23, conducea cu9-4! Formaþia vizitatoare amarcat, în finalul reprizeiîntâi, de 5 ori consecutiv,astfel cã, la jumãtatea întâl-nirii, cele douã echipe maierau despãrþite de un singurgol (9-8). În partea a doua ameciului, pe fondul maimultor ratãri ale cisnã-diencelor, echipa din Rm.Vîlcea a preluat conducereaºi, în final, s-a impus la odiferenþã de 3 goluri.

Pentru Mãgura au marcatAda Moldovan, DeoniseFachinello, Mariana Costa(câte 4), Larissa Araujo,Daniela Crap (câte douã),Ivana Bozovic ºi OanaApetrei (câte unul).

Victorie la Slatina

Mãgura a obþinut a optavictorie în campionat laSlatina, pe terenul unei nou-promovate, în ultima etapãa turului. Dupã înfrângereade acasã, cu HCM Rm.Vîlcea, jucãtoarele luiAlexandru Weber ºi BogdanNiþu ºi-au luat revanºa, totîn faþa unei formaþii dinOltenia.

Prima reprizã, în marea eimajoritate, a fost echili-bratã. Deonise Fachinello adeschis scorul, Lorena Os-tase a egalat, apoi tot brazi-lianca a readus Mãgura înavantaj. Cisnãdia a maicondus cu 3-2, 4-3, 9-8 ºi10-9, dar de fiecare datãgazdele au avut reacþie, iarîn finalul reprizei acestea s-au desprins la 3 goluri, scor15-12.

Diferenþa a crescut la 4goluri în debutul pãrþii se-cunde (16-12). Slãtinenceleau avut superioritate petabelã pânã în minutul 48,când aceeaºi Fachinello aegalat la 19.

Cu 10 minute înainte definal Slatina avea avantaj deun gol, 21-20. La acest scorOana Apetrei a ratat un 7metri, dar tot ea a egalat la21. Ivana Bozovic a ratat ºiea un 7 metri, dar LarissaAraujo ºi Daniela Crap aureuºit sã marcheze golurileprin care Mãgura s-a impus,pe final.

Pentru echipa din Cisnã-die au marcat DeoniseFachinello (7 goluri), OanaApetrei (6), Ada Moldovan(5), Larissa Araujo (douã),Ivana Bozovic, Daniela Crapºi Mariana Costa (câteunul).

CLASAMENTCLASAMENTCLASAMENTCLASAMENTCLASAMENT

1. CSM Bucureºti 14 14 0 0 447-294 +153 42 2. HCM Rm. Vîlcea 13 10 0 3 329-286 +43 30 3. SCM Craiova 12 8 2 2 320-270 +50 26 4. Mãgura Cisnãdie 13 8 1 4 330-304 +26 25 5. Corona Braºov 13 7 0 6 331-323 +8 21 6. CSM Bistriþa 13 7 0 6 345-351 -6 21 7. HC Zalãu 12 6 1 5 300-298 +2 19 8. CSM Roman 13 6 0 7 326-333 -7 18 9. Dunãrea Brãila 12 5 1 6 267-285 -18 1610. Danubius Galaþi 13 4 0 9 245-299 -54 1211. Universitatea Cluj 13 3 2 8 330-359 -29 1112. AHCM Slobozia 13 3 1 9 288-350 -62 1013. Rapid Bucureºti 13 3 0 10 318-381 -63 914. CSM Slatina 13 1 2 10 292-335 -43 5

ETETETETETAPAPAPAPAPA A XIVA A XIVA A XIVA A XIVA A XIV-----AAAAA,,,,,21 IANUARIE - 2 FEBRUARIE21 IANUARIE - 2 FEBRUARIE21 IANUARIE - 2 FEBRUARIE21 IANUARIE - 2 FEBRUARIE21 IANUARIE - 2 FEBRUARIE

DUMINICÃ, 21 IANUARIECSM Bucureºti - AHCM Slobozia 35-13

SÂMBÃTÃ, 27 IANUARIEHC Dunãrea Brãila - CSU Danubius GalaþiUniversitatea Cluj - Mãgura CisnãdieCSM Slatina - Rapid BucureºtiHCM Rm. Vîlcea - Corona Braºov

MIERCURI, 31 IANUARIECSM Bistriþa - SCM Craiova

VINERI, 2 FEBRUARIEHC Zalãu - CSM Roman

Page 4: Investiþii mari la Cisnãdie în 2018 - cisnadie.ro · minunatã serbare. Toþi copiii noºtri au recitat poezii ºi au cântat colinzi pentru Moº Crãciun ºi pentru cei peste

44444 Eveniment

Unul dintre cele mai importante proiectedin acest an derulate la Cisnãdie esteconstrucþia Centrului SPA, în zona ParculuiMãgura. Lucrãrile au început în forþã, iarautoritãþile locale sperã ca la finalul acestuian sã poatã inaugura investiþia. Aceasta arfi trebuit sã fie demaratã la începutul anului2017, însã din motive birocratice începerealucrãrilor de construcþie a fost amânatã.Iniþial, investiþia a fost gânditã cu finanþare

A început construcþiaCentrului SPA de la Cisnãdie.

Inaugurarea ar putea avea loc în decembrie

printr-un credit bancar, însã autoritãþile lo-cale au renunþat la aceastã formula, iar noulCentru SPA va fi amenajat cu bani de labugetul local.

Bazin semiolimpic, sală defitness şi saună

Baza de agrement se va întinde pe osuprafaþã de aproape 2.000 de mp ºi va

avea un bazin semi-olimpic, cu lãþimea de15 metri ºi lungimea de 25 de metri, o salãde fitness, saunã, salã de masaj ºi loc dejoacã pentru copii.

"Iatã cã am reuºit sã începem lucrãrile laacest centru de agrement pe care sperãmsã îl finalizãm la sfârºitul acestui an. Acestava completa bogata ofertã pentru petre-cerea timpului liber de la Cisnãdie ºi suntemsiguri cã se va bucura de o mare apreciere

din partea localnicilor. Un oraº care serespectã trebuie sã le ofere locuitorilor sãimultiple modalitãþi de petrecere a timpuluiliber, în condiþii civilizate. ªtrandul, pati-noarul, panoul pentru cãþãrare ºi celelaltespaþii destinate sportului ºi relaxãrii sebucurã de o mare apreciere în rândulcisnãdienilor, aºa cã avem toate motivelesã credem cã acest centru SPA, proiectat lacele mai înalte standarde, va îmbunãtãþisubstanþial oferta din acest sector." adeclarat primarul Cisnãdiei, Gheorghe Huja.

Primãria Cisnãdie sprijinãintroducerea unui traseu de

autobuz în Cartierul ArhitecþilorAutoritãþile locale din Sibiu ºi

Cisnãdie încearcã sã gãseascã osoluþie pentru prelungirea trans-portului în comun al Sibiului pânãîn Cartierul Arhitecþilor din Cisnã-die. Cei mai mulþi dintre locuitoriidin Cartierul Arhitecþilor au loculde muncã în Sibiu ºi au nevoie detransport în comun, cu atât maimult cu cât traficul auto în zonade intrare în Sibiu, dinspre Cisnã-die, este extrem de aglomerat înanumite intervale orare. Mai mult,pe unele strãzi accesul pietonal seface foarte greu astfel cã un mijlocde transport în comun ar fi bine-venit. Primarul municipiului Sibiu,Astrid Fodor, a declarat, în cadrulunei conferinþe de presã, cã pre-lungirea transportului în comun alSibiului pânã în Cartierul Arhitec-

þilor nu ar fi posibilã din cauzafaptului cã autobuzele nu au undesã întoarcã.

Primarul oraºului Cisnãdie,Gheorghe Huja, dã, însã asigurãricã va gãsi soluþii pentru rezolvareaacestei probleme: "Dacã societa-tea de transport în comun decidesã prelungeascã traseul pânã încartierul Arhitecþilor, noi vom asi-gura atât amenajarea staþiilor, câtºi un loc unde autobuzele sã poatãîntoarce. Acest lucru ar fi posibil ºi

acum pe strãzile Duiliu Marcu ºiNicolae Porumbescu. Este normalca autoritãþile locale din Sibiu ºiCisnãdie sã se implice deopotrivãpentru a veni în sprijinul celor dincartierul Arhitecþilor prin asigu-rarea mijloacelor de transport încomun. Din partea noastrã, existãtoatã deschiderea pentru rezolva-rea situaþiei ºi vom face tot ceeace þine de noi sã rezolvãm aceastãproblemã", spune primarul Cisnã-diei, Gheorghe Huja.