Instrucţiuni de utilizare şi montare RO pentru combină...

13
Instrucţiuni de utilizare şi montare pentru combină frigorifică RO IC/ICN...6 0807 7082 548-00

Transcript of Instrucţiuni de utilizare şi montare RO pentru combină...

Instrucţiuni de utilizare şi montarepentru combină frigorifică

RO

IC/ICN...6 0807

Ventilation

Ventilation

7082 548-00

2 * în funcţie de model şi dotări

Elemente de comandă şi deservire, fig. A1Congelatorul1 Tastă de alarmă pentru alarma acustică2 Tasta SuperFrost cu indicator luminos (LED) pentru starea

de funcţionare, aprinsă = funcţie activă

3 Tastă principală de pornire/oprire a aparatului4 Taste pentru reglarea temperaturii: tasta stângă = mai cald

tasta dreaptă = mai rece, temperatură recomandată: -18 °C5 Afişajul pentru temperatură şi afişajul pentru reglaj

Frigiderul6 Afişajul pentru temperatură şi afişajul pentru reglaj 7 Protecţie pentru copii (indicator pentru frigider şi congelator)8 Taste pentru reglarea temperaturii: tasta stângă = mai cald

tasta dreaptă = mai rece, temperatură recomandată: 5 °C9 Tastă de oprire frigiderbl Tasta SuperCool cu indicator LED,

aprinsă = funcţie activăbm Tastă ventilator*

Vedere de ansamblu a aparatului

Congelator, cca. -18 °C

Placă de fabricaţie

Vedere de ansamblu a aparatelor şi dotărilor, fig. AFrigider, cca. 5°C

Elemente de comandă şi deservire

suport pentru ouă*

Scurgere pentru apa de dezgheţ

Raft pentru sticle

sertare cu sistem Info*

VarioSpace prin extinderea sertarului*,Tavă de congelare, cartuşe de răcire la aparate NoFrost*

aparat de preparat cuburi de gheaţă*

Ventilator

suport pentru sticle înalte şi băuturi

Iluminare cu LED*

sertare cu sistem Info*

Placă de fabricaţie, fig. A31 Denumirea aparatului2 Numărul de service3 Serie aparat4 Capacitate de congelare în

kg/24 ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

bl

bm

bn

bo

bp

bq

br

bs

compartiment pentru unt şi brânzeturi

Raft amovibilSuport pentru conserve

Compartimente pentru legume

Cartuşe de răcire*

3

RO

* în funcţie de model şi dotări

Păstraţi cu grijă instrucţiunile de utilizare şi transmiteţi-le următorului posesor, dacă este cazul. Instrucţiunile sunt valabile pentru mai multe modele, prin urmare sunt posibile unele abateri.

Specificaţii• Aparatul este destinat pentru răcirea, congelarea şi depozitarea

alimentelor, precum şi pentru prepararea cuburilor de gheaţă. Este conceput pentru utilizare casnică. În cazul utilizării în alte scopuri, nu se poate garanta funcţionarea ireproşabilă a aparatului.

• Aparatul este proiectat, în funcţie de clasa de climă, pentru utilizarea între anumite limite de temperatură a mediului în-conjurător. Aceste limite nu trebuie să fie depăşite! Clasa de climă corespunzătoare aparatului dumneavoastră este indicată pe placa de fabricaţie. Aceasta semnifică:

Clasa de climă pentru temperaturi ale mediului în-conjurător de la

SN +10°C până la +32°CN +16°C până la +32°CST +18°C până la +38°CT +18°C până la +43°C

- Circuitul agentului de răcire este verificat cu privire la etan-şeitate.

- Aparatul în stare montată respectă normele de siguran-ţă admisibile precum şi directivele Consiliului European 73/23/CEE şi 89/336/CEE.

CuprinsVedere de ansamblu a aparatului ...................................2Specificaţii .....................................................................3Indicaţii de siguranţă şi avertizare ..................................3Indicaţie pentru eliminarea deşeurilor ............................3Siguranţa tehnică ...........................................................3Siguranţa în timpul utilizării ............................................3Indicaţie pentru montare şi ventilare ..............................4Indicaţii privind economisirea energiei ..........................4Conectarea ....................................................................4Punerea în funcţiune şi elementele de comandă ...........4Pornirea şi oprirea .........................................................4Reglarea temperaturii ...................................................4Afişajul pentru temperatură ...........................................4Alarmă - Avertizor acustic ..............................................5ventilator* .......................................................................5SuperCool .....................................................................5Indicatorul pentru lipsa tensiunii de alimentare/”FrostControl” ...5Funcţii suplimentare .......................................................5Net@Home ....................................................................5Frigiderul ........................................................................6Compartimentarea alimentelor ......................................6Indicaţii pentru răcire ......................................................6Modificarea dotărilor ......................................................6Congelatorul ..................................................................6SuperFrost .....................................................................6Congelarea cu SuperFrost .............................................6Indicaţii pentru congelare şi depozitare ..........................6Sistemul Info* .................................................................7Tava de congelare ..........................................................7Acumulatorii de răcire ...................................................7VarioSpace* ...................................................................7Dezgheţarea, curăţarea .................................................8Indicaţii pentru dezgheţare .............................................8Curăţarea .......................................................................8Defecţiuni - Probleme? ..................................................8Instrucţiuni de montare .................................................8Serviciul de asistenţă a clienţilor şi placa de fabricaţie ...9Indicaţii pentru montare .................................................9Inversarea deschiderii uşii ............................................10Fixare şi montaj ............................................................11Montarea uşilor dulapului .............................................12

Indicaţii de siguranţă şi avertizare

Indicaţie pentru eliminarea deşeurilor

Ambalajul este fabricat din materiale reciclabile.

- Carton ondulat/Carton- Piese de mulaj din polistiren expandat- Folii din polietilenă- Benzi de legare din polipropilenă

• Materialul de ambalare nu se va lăsa la îndemâna copiilor - Pericol de asfixiere cu folia!

• Predaţi ambalajul la un punct de colectare autorizat.

Aparatul scos din uz: Acesta conţine încă materiale valoroase şi trebuie predat la un punct de colectare a deşeurilor nesortate în vederea dezmembrării.• Dezafectaţi aparatele scoase din uz. Decuplaţi şte-

cherul de la priza de alimentare, detaşaţi cablul de legătură şi dezafectaţi zăvorul, astfel încât copii să nu se poată bloca înăuntru.

• Aveţi grijă ca, până la ridicarea sau preluarea de către trans-portator să nu fie deteriorat circuitul de agent de răcire.

• Informaţii cu privire la agentul de răcire utilizat găsiţi pe plăcuţa de tip.

• Disponibilizarea aparatelor uzate trebuie să se realizeze profesionist şi conform normelor locale relevante.

Siguranţa tehnică• Pentru a evita accidentările sau daunele materiale,

transportaţi aparatul numai în stare ambalată şi in-stalaţi-l împreună cu încă două persoane.

• Agentul de răcire utilizat R 600a este ecologic, însă este in-flamabil.

• Nu deterioraţi conductele circuitului de răcire. Jeturile de agent de răcire pot provoca iritarea ochilor sau se pot aprinde.

• Dacă există scurgeri de agent de răcire, îndepărtaţi orice flacără sau sursă de foc din apropierea locului respectiv, deconectaţi cablul de alimentare de la priză şi aerisiţi bine încăperea.

• Dacă aparatul este deteriorat, adresaţi-vă imediat - înainte de a-l conecta - furnizorului.

• Pentru a beneficia de o funcţionare în condiţii de siguranţă, montaţi şi conectaţi aparatul numai în conformitate cu instruc-ţiunile de utilizare.

• În caz de defecţiune deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare: Scoateţi ştecherul din priză (apucaţi de ştecher, nu de cablu) sau scoateţi respectiv deşurubaţi siguranţa.

• Reparaţiile şi intervenţiile la aparat trebuie lăsate exclu-siv în seama serviciului de asistenţă a clienţilor, în caz contrar utilizatorul se expune la pericole majore. Acelaşi lucru este valabil şi pentru înlocuirea cablului de conectare la reţea.

Siguranţa în timpul utilizării• Nu depozitaţi în aparat substanţe explozive sau doze

de spray cu substanţe inflamabile, ca de exemplu butan, propan, pentan etc. Eventualele gaze emanate se pot aprinde datorită componentelor electrice. Astfel de doze de spray pot fi recunoscute după conţinutul sau simbolul flăcării imprimat pe acestea.

• Recipientele cu alcool concentrat se vor depozita numai în picioare şi închise etanş.

• Nu umblaţi cu foc deschis sau cu surse de foc în interiorul aparatului.

• Nu utilizaţi aparate electrice în interiorul aparatului (de ex. aparate de curăţare cu abur, aparate de încălzire).

• Nu utilizaţi soclul, sertarele, uşile etc. pe post de treaptă sau ca punct de sprijin.

• Acest aparat nu este destinat pentru persoane (inclusiv copii)

4 * în funcţie de model şi dotări

ConectareaTipul curentului (curent alternativ) şi tensiuneadisponibile la locul de instalare trebuie să corespundă cu cele indicate pe placa de fabricaţie. Aceasta este ampla-sată pe partea stângă în interiorul aparatului, fig. A.• Conectaţi aparatul la reţeaua de alimentare numai

prin intermediul unei prize cu contact de protecţie instalate regulamentar.

• Siguranţa de protecţie a prizei de alimentare trebuie să aibă o valoare de minim 10 A, să fie instalată în afara zonei din spatele aparatului şi să fie uşor accesibilă.

• Aparatul nu trebuie- să fie conectat la surse de alimentare în comutaţie,- să fie utilizat în combinaţie cu aşa-numitele fişe economizoare

de energie - piesele electronice pot fi deteriorate,- să fie conectate împreună cu alte aparate la acelaşi distribuitor

- pericol de supraîncălzire.• La îndepărtarea cablului de alimentare din partea posterioară

a aparatului, îndepărtaţi şi suportul cablului - în caz contrar, apar zgomote datorate vibraţiilor!

Punerea în funcţiune şi elementele de comandăcu handicapuri fizice, senzoriale sau mentale sau pentru per-soane care nu dispun de experienţă sau cunoştinţe suficiente în ce priveşte utilizarea aparatului, cu excepţia cazului în care acestea sunt instruite sau supravegheate de o persoană răspunzătoare pentru siguranţa lor. Copiii nu trebuie lăsaţi nesupravegheaţi, pentru a exclude posibilitatea ca aceştia să se joace cu aparatul.

• Evitaţi contactul prelungit al pielii cu suprafeţele reci sau pro-dusele răcite/congelate. Acesta poate provoca dureri, senzaţii de amorţeală şi degerături. În cazul unui contact prelungit cu pielea, luaţi măsuri de protecţie adecvate, de exemplu prin utilizarea unor mănuşi.

• Nu consumaţi îngheţata, în special cea preparată cu apă sau cuburile de gheaţă, imediat după scoaterea din aparat sau în stare prea rece. Datorită temperaturilor foarte scăzute, există pericolul apariţiei unor leziuni provocate de frig.

• Nu consumaţi alimente depozitate timp prea îndelungat deoa-rece acestea pot provoca toxiinfecţii alimentare.

Indicaţie pentru montare şi ventilare• La instalare/montare, aveţi grijă să nu fie deteriorate

conductele circuitului de răcire.• Nu este permisă mutarea profilurilor transver-

sale de ventilaţie. Aveţi grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilaţie şi o aerisire corespun-zătoare!

• Încăperea în care este instalat aparatul dumneavoastră trebuie să dispună, conform normei EN 378, de un volum de 1 m3 pentru fiecare 8 g de agent de răcire R 600a, pentru ca, în cazul unor scurgeri de agent de răcire, să nu se poată forma în această încăpere un amestec inflamabil de gaz şi aer. Cantitatea de agent de răcire este specificată pe placa de fabricaţie din interiorul aparatului.

• Consultaţi anexa cu instrucţiunile de montare.• După montare: Îndepărtaţi toate elementele de asigurare

pentru transport, - Îndepărtaţi banda adezivă şi distanţierele* de pe rafturi şi

mutaţi rafturile pe înălţime, în poziţia dorită.- Îndepărtaţi toate foliile protectoare: de pe profilurile decorative

şi plăcile frontale ale sertarelor.

Înainte de punerea în funcţiune, se recomandă curăţarea aparatului; informaţii detaliate în acest sens găsiţi în capitolul „Curăţarea“.Puneţi aparatul în funcţiune cu circa 2 ore înaintea depozitării produselor de congelat. Introduceţi produsele destinate congelării numai după ce temperatura afişată ajunge la minim -18 °C.

Pornirea şi oprirea Cu ajutorul tastei principale de pornire/oprire 3puteţipornisau opri întotdeauna întregul aparat, congelatorul şi frigiderul.

W Pornirea: Apăsaţi tasta de pornire/oprire 3, astfel încât in-dicatoarele de temperatură să se aprindă/clipească.

- Frigider: Iluminarea interioară se aprinde la deschiderea uşii.- Congelator: La punerea în funcţiune şi dacă aparatul este în-

călzit, pe afişajul congelatorului sunt afişate nişte bare până când temperatura scade sub 0 °C.

W Oprirea: Apăsaţi tasta de pornire/oprire 3timp de circa o se-cundă, astfel încât afişajele pentru temperatură să se stingă.

W Dacă doriţi să opriţi numai frigiderul (congelatorul rămâne pornit - util, de exemplu, în perioadele de concediu), atunci apă-saţi tasta de pornire/oprire 9, astfel încât afişajul temperaturii pentru frigider 6 şi iluminarea interioară să fie stinse. Afişajul temperaturii pentru congelator 5 trebuie să fie aprins.

Reglarea temperaturii Aparatul este reglat din fabrică pentru utilizare în condiţii normale; în frigider sunt recomandate +5 °C, iar în congelator -18°C.Reducerea temperaturii (răcirea): Apăsaţi tasta de reglaj Down- corespunzătoare, stânga pentru frigider: 8, dreapta pentru congelator: 4.Creşterea temperaturii (încălzirea): Apăsaţi tasta de reglaj Up

corespunzătoare. - În timpul reglajului, valoarea reglată clipeşte pe afişaj. - La prima apăsare a tastelor de reglare a temperaturii, pe afişaj apare

respectiv ultima valoare reglată (= valoarea prescrisă).- Prin apăsarea scurtă a tastei respective, valoarea reglată se

modifică cu un pas de 1 °C; modificarea este mai rapidă dacă menţineţi tasta apăsată.

- La aproximativ 5 secunde după ultima apăsare de tastă, afişajul electronic comută automat şi afişează temperatura actuală de răcire respectiv congelare (= valoare actuală).

Temperatura poate fi reglată în W frigider: de la 11 °C până la 2 °C, înW congelator: de la -16°C până la -26°C. Atingerea temperaturii minime depinde de locul de instalare,

la o temperatură mai mare a mediului înconjurător aceasta nu poate fi atinsă în toate cazurile.

Afişajul pentru temperatură În regim de funcţionare normală sunt afişate:- temperatura medie în frigider 6 şi- temperatura maximă a produselor congelate 5.

Afişajul clipeşte atunci când - modificaţi reglajul temperaturii sau- temperatura a crescut cu mai multe grade indicând o pierdere de

aer rece. De exemplu la introducerea unor alimente proaspete “calde”, precum şi la scoaterea şi sortarea produselor conge-late, temperatura poate să crească pentru scurt timp datorită

12345

689

Ventilation

10 711

Indicaţii privind economisirea energiei • Aveţi în vedere asigurarea unei distanţe pentru ventilaţie şi aerisire. • Menţineţi uşa aparatului deschisă cât mai puţin timp posibil.• Depozitaţi alimentele pe sortimente. Nu depăşiţi perioada de

depozitare indicată.• Păstraţi toate alimentele bine ambalate şi acoperite; se evită

astfel formarea de chiciură.• Lăsaţi preparatele calde să se răcească până la temperatura

camerei, înainte de a le introduce în aparat.• Lăsaţi produsele congelate să se dezgheţe în frigider.• În cazul unei defecţiuni, lăsaţi uşa aparatului închisă. Se reduce

astfel viteza de încălzire a compartimentului. Calitatea produ-selor congelate se menţine pe o perioadă mai îndelungată.

5

RO

* în funcţie de model şi dotări

fluxului de aer cald dinspre exterior. După ce aţi introdus sau sortat alimentele, sistemul electronic reglează automat tem-peratura la ultima valoare reglată. O creştere de scurtă durată a temperaturii nu influenţează produsele de congelat.

W Dacă pe afişaj apare o valoare de la “F 0” la “F 5”, atunci există o eroare la aparat. Luaţi legătura cu serviciul de asistenţă pen-tru clienţi şi descrieţi indicaţia afişajului. Acest lucru permite o depanare rapidă şi precisă.

Alarmă - Avertizor acusticAvertizorul acustic vă permite să protejaţi produsele de congelat depozitate şi să economisiţi energie.

W Sunetul este dezactivat prin apăsarea tastei de oprire a alarmei 1,

- automat, când se atinge din nou temperatura de depozitare corespunzătoare sau

- se închide uşa.

Alarma pentru uşă (pentru frigider şi congelator)- Se aude întotdeauna când uşa este lăsată deschisă mai mul

de cca. 60 secunde. Funcţia de dezactivare a sunetului este activă atât timp cât uşa

este deschisă. Odată cu închiderea uşii, funcţia de alarmă este reactivată automat.

Alarma pentru temperatură (pentru congelator) - Alarma se aude întotdeauna atunci când temperatura de con-

gelare este prea mare (în funcţie de temperatura reglată). - Simultan, clipeşte şi afişajul temperaturii.

Cauzele ar putea să fie - au fost introduse în congelator alimente proaspete calde, - pătrunde o cantitate prea mare de aer cald în timpul sortării

sau scoaterii produselor congelate.

Afişajul temperaturii clipeşte în continuare până la terminarea stării de alarmă. Apoi trece din starea de aprindere intermitentă în stare aprinsă permanent. Totodată, avertizorul acustic este repus automat în stare de funcţionare.

Ventilator* bmpentru recircularea aerului de răcire. Prin cuplarea ventilatorului, în caz de necesitate, puteţi să răciţi rapid cantităţi mari de alimente proaspete şi să obţineţi o distribuire relativ uniformă a temperaturii la nivelul tuturor rafturilor din frigider. Printr-o recirculare intensă a aerului sunt echilibrate diferitele zone de temperatură. Toate alimentele vor fi la fel de reci. Cuplarea ventilatorului este reco-mandată în principiu la temperaturi mari ale încăperii (începând de la cca. 30°C) sau la o umiditate mare a aerului, ca de exemplu în perioada verii.Indicaţie: Pentru a economisi energie, ventilatorul se opreşte auto-mat atunci când se deschide uşa. Dacă ventilatorul este pornit, creşte consumul de energie.

SuperCool Cu funcţia SuperCool activaţi puterea maximă de răcire a frigiderului. Aceasta este recomandată, în special atunci când doriţi să răciţi cât mai repede posibil cantităţi mari de alimente, băutură, prăjituri sau mâncăruri proaspăt preparate.W Pornirea: Apăsaţi scurt tasta SuperCool bl , astfel încât să se aprindă. Temperatura de răcire scade la valoarea minimă.Indicaţie: Funcţia “SuperCool” consumă ceva mai multă energie.

Totuşi, după circa 6 ore, sistemul electronic comută auto-mat înapoi în regim de funcţionare normal cu economisirea energiei.

În funcţie de necesităţi, puteţi dezactiva funcţia “SuperCool” şi mai repede.

W Oprirea: apăsaţi din nou scurt tasta, astfel încât să se stingă.

Indicatorul pentru lipsa tensiunii de alimentare/”FrostControl” Dacă se aprinde pe afişaj indicatorul “nA”, înseamnă că: Temperatura de congelare a crescut prea mult în cursul ultimelor ore sau zile, datorită unei căderi a reţelei de alimentare electrică sau unei întreruperi a alimentării cu energie.

W Dacă apăsaţi tasta de oprire a alarmei 1 în timp ce este afişat indicatorul nA, pe afişaj apare temperatura maximă care a fost atinsă în timpul penei de curent.

În funcţie de gradul de încălzire sau chiar de dezgheţare, ar trebui să verificaţi calitatea alimentelor şi să hotărâţi dacă acestea pot fi utilizate în continuare!

- Această “temperatură maximă” este afişată timp de circa un minut. După aceea, sistemul electronic afişează din nou tem-peratura de congelare actuală. Indicaţia “temperaturii maxime” poate fi ştearsă mai repede dacă se apasă din nou tasta de oprire a alarmei.

După restabilirea alimentării electrice, aparatul funcţionează în continuare la ultima valoare de temperatură reglată.

Funcţii suplimentarePrin intermediul modului de reglaj, puteţi utiliza protecţia pentru copii şi puteţi modifica intensitatea luminoasă a afişajului*.Activarea modului de reglaj:W Apăsaţi tasta SuperFrost timp de cca. 5 secunde - tasta Super-

Frost clipeşte - afişajul indică c pentru protecţia pentru copii. Indicaţie: Valoarea care trebuie modificată clipeşte.W Alegeţi funcţia dorită prin apăsarea tastei Up/Down: c = Protecţie pentru copii, h = Intensitate luminoasă sau W Prin apăsarea scurtă a tastei SuperFrost, selectaţi/confirmaţi

acum funcţia respectivă:• Pentru c = protecţie pentru copii, prin apăsarea tastei

Up/Down, alegeţi intensitatea luminoasă c1 = protecţie pentru copii activată sau c0 = protecţie pentru copii dezactivată şi confirmaţi prin apăsarea tastei SuperFrost. Dacă simbolul 7 este aprins, protecţia pentru copii este activă.

• Pentru h = intensitate luminoasă, prin apăsa-rea tastei Up/Down, alegeţi intensitatea luminoa-să h1= minimă până la h5 = maximă şi confirmaţi prin apăsarea tastei SuperFrost.

Părăsirea modului de reglaj:W Prin apăsarea tastei On/Off se părăseşte modul de reglaj; după

2 minute, sistemul electronic comută în mod automat.- Regimul de funcţionare normal este din nou activ.

Net@HomeÎn funcţie de model şi dotări, aparatul poate fi prevăzut cu un racord suplimentar pentru un modul Net@Home ataşabil ulterior.Puteţi conecta, la alegere, un modul TeleSafe sau un modul Homebus. Modulele sunt disponibile la comerciantul de specialitate.Pentru a respecta condiţiile tehnice de acordare a garanţiei, modulul poate fi instalat numai de serviciul de asistenţă a clienţilor.

Informaţii suplimentaredespre acest subiect găsiţi în Internet la www.liebherr.com

6 * în funcţie de model şi dotări

FrigiderulCompartimentarea alimentelor Zona superioară anterioară şi zona uşii sunt cele mai calde.

Indicaţii pentru răcire- Depozitaţi alimentele astfel încât să asiguraţi un flux bun de aer,

prin urmare nu le înghesuiţi. Nu acoperiţi fanta de ventilaţie* de pe peretele din spate - este importantă pentru puterea de răcire!

- Păstraţi întotdeauna alimentele care degajă sau preiau uşor mirosurile, precum şi lichidele, în recipiente sau vase închise sau acoperite.

Modificarea dotărilorW Suportul pentru conserve* poate

fi mutat şi toate suporturile de pe uşă pot fi demontate în vederea curăţării,. Împingeţi în sus suportul, scoateţi-l de pe uşă şi reintroduceţi-l executând operaţiile în ordine inversă.

W Prin deplasarea suportului pen-tru sticle şi conserve, puteţi proteja sticlele împotriva răsturnării atunci când deschideţi şi închideţi uşa frigiderului; apucaţi în acest caz întotdeauna de mânerul din plastic!

Suportul poate fi scos în vederea curăţării: trageţi în faţă şi decuplaţi partea inferioară a suportului.

W Rafturile/plăcile de sticlă* pot fi reglate în funcţie de înălţimea produselor.

- Ridicaţi placa de sticlă, trageţi decupajul peste suport şi reintro-duceţi-l mai sus sau mai jos.

- Plăcile de sticlă* sunt asigurate cu opritoare împotriva extragerii accidentale.

W Folosiţi suprafaţa anterioară a podelei frigiderului numai pentru depozitarea de scurtă durată a produselor, de exemplu atunci când faceţi mutaţi sau sortaţi produsele. Aceasta uşurează manevrarea. Nu lăsaţi însă produsele acolo, deoarece acestea pot fi împinse în spate sau răsturnate la închiderea uşii.

W Spaţiul pentru vase înalte poate fi asigurat prin semi-plăcile de sticlă: Instalaţi şinele suport livrate la înălţimea dorită, în stânga şi în dreapta, pe proeminenţele de sprijin, având în vedere alegerea corectă a piesei din dreapta (R) şi a piesei din stânga (L)! Introduceţi apoi plăcile de sticlă 1/2. Placa de sticlă 2 cu marginea opritoare trebuie să fie poziţionată în spate!

CongelatorulSuperFrostAlimentele proaspete trebuie să fie congelate cât mai repede posibil până la straturile din profunzime, iar produsele de conge-lat deja depozitate trebuie să beneficieze de o “rezervă de frig”. Acest lucru poate fi realizat cu ajutorul sistemului SuperFrost. Astfel se menţine cel mai bine valoarea nutritivă, aspectul şi gustul alimentelor congelate.• Într-un interval de 24 de ore, puteţi congela o cantitate maxi-

mă de alimente proaspete indicată pe placa de fabricaţie la rubrica “Gefriervermögen … kg/24h” (Capacitate de congelare … kg/24h), fig. A3, poz. 4 Această capacitate maximă de congelare este diferită, în funcţie de model şi clasa de climă.

Congelarea cu SuperFrost• Apăsaţi scurt tasta SuperFrost 2 , astfel încât LED-ul să se

aprindă. Temperatura de congelare scade, iar aparatul lucrează la

puterea maximă de răcire. • Pentru congelarea unei cantităţi mai mici trebuie să aştepta-

ţi/precongelaţi cca. 6 ore. Această perioadă este, de regulă, suficientă. În cazul cantităţii maxime sunt necesare circa 24 ore, vezi capacitatea de congelare pe placa de fabricaţie.

• Apoi introduceţi alimentele proaspete, de preferat în compar-timentele superioare.

- Funcţia SuperFrost se dezactivează automat. În funcţie de cantitatea introdusă, cel mai devreme după 30 ore, cel mai târziu după 60 ore. Procesul de congelare este încheiat - LED-ul SuperFrost este stins - aparatul funcţionează din nou în regim normal cu economisirea energiei.

Indicaţie: Nu trebuie să activaţi funcţia SuperFrost:- la introducerea unor produse deja congelate,- când congelaţi alimente proaspete în cantităţi de până la 2 kg

zilnic.

Indicaţii pentru congelare şi depozitare• Se pretează la congelare: carnea, vânatul, carnea de pasăre,

peştele proaspăt, legumele, fructele, produsele lactate, pâinea, produsele de panificaţie, semipreparatele.

Nu se pretează la congelare: salata sub formă de căpăţână, ridichile, strugurii, merele şi perele întregi, carnea grasă.

• Pentru ambalare sunt adecvate pungile de congelare obiş-nuite din comerţ, recipientele refolosibile din material plastic, metal şi aluminiu.

• Nu lăsaţi alimentele proaspete de congelat să intre în contact cu alimentele deja congelate. Introduceţi întotdeauna ambalajele în stare uscată, pentru a preveni congelarea în bloc.

• Inscripţionaţi întotdeauna pe ambalaje data şi conţinutul acestora şi nu depăşiţi perioada de depozitare a produselor congelate pentru a preveni scăderea calităţii acestora.

• Ambalaţi întotdeauna alimentele pe care le congelaţi dumnea-voastră în porţii adecvate pentru uzul casnic. Pentru a se obţine rapid congelarea integrală a produselor, nu trebuie depăşite următoarele cantităţi pentru fiecare pachet:

- Fructe, legume până la 1 kg,- Carne până la 2,5 kg.• Opăriţi legumele după spălare şi porţionare (lăsaţi-le 2-3

minute în apă clocotită, apoi scoateţi-le şi puneţi-le rapid în apă rece să se răcească). Dacă realizaţi opărirea cu un aparat de încălzire cu aburi sau un cuptor cu microunde, respectaţi instrucţiunile corespunzătoare).

• Nu săraţi şi nu condimentaţi alimentele proaspete şi legumele opărite înainte de congelare. Celelalte preparate pot fi uşor sărate şi condimentate. Diferitele condimente îşi pierd din in-tensitatea gustului.

• Nu congelaţi sticle şi doze cu băuturi carbogazoase. Acestea se pot sparge. În cazul răcirii rapide a băuturilor, nu lăsaţi sticlele în compartimentul de congelare mai mult de o oră!

12

3

L RRL

1 2

1

2

7

RO

* în funcţie de model şi dotări

• Pentru depozitare: Sertarul individual şi placa suport pot fi încărcate cu max. 25 kg de produse de congelat.

• Depozitaţi întotdeauna produsele de congelat similare la un loc, pentru a evita deschiderea prelungită a uşii şi pentru a economisi energie.

• Nu depăşiţi perioadele de depozitare indicate.

• Pentru decongelare, scoateţi întotdeauna numai cantitatea de care aveţi neapărat nevoie. Preparaţi cât mai repede posibil alimentele decongelate.

Produsele congelate pot fi decongelate:- în cuptor/sobă cu aer cald- în cuptorul cu microunde- la temperatura camerei- în frigider; cantitatea de frig cedată de produsul congelat va fi

utilizată pentru răcirea alimentelor.

Sistemul Info*

Alimentele congelate ar trebui consumate în perioadele de de-pozitare recomandate.Numerele dintre simboluri indică perioada de depozitare exprimată în luni, pentru mai multe tipuri de produse congelate.Perioadele de depozitare sunt valori orientative pentru alimentele proaspete supuse congelării. Posibilitatea de restrângere sau pre-lungire a perioadei depinde de calitatea alimentului şi de modul în care acesta a fost manipulat înaintea congelării. Pentru alimentele cu conţinut mare de grăsime sunt valabile valorile inferioare.

Tava de congelare*vă permite să congelaţi in-dividual fructe de pădure, verdeţuri, legume şi alte produse de congelat de dimensiuni reduse. Aceasta previne congelarea în bloc. Produsul de congelat îşi păstrează forma cât mai mult posibil, fiind totodată facilita-tă porţionarea ulterioară. W Distribuiţi cât mai bine

produsul de congelat pe tava de congelareW Lăsaţi produsul să se congeleze timp de 10 până la 12 ore,

apoi ambalaţi-l într-o pungă de congelare sau într-un recipient şi depozitaţi-l într-un sertar.

W Pentru dezgheţarea produsului congelat, redistribuiţi-l cât mai bine pe suprafaţa de depozitare.

SemipreparateÎngheţată

PeşteCarne de porc

FructeLegume

Mezeluri

Pâine

CiuperciVânatCarne de pasăreCarne de vită/viţel

Cartuşele de răcire* împiedică, în cazul unei pene de curent, o creştere prea ra-pidă a temperaturii - calitatea alimentelor se păstrează mai bine.Cartuşele de răcire le puteţi congela sau depozita în tava de congelare sau în capacul compartimentului de conge-lare*.W Introducerea cartuşelor de răcire:Îndepărtaţi compartimentul superior. Introduceţi cartuşul de răcire în capacul compar-timentului de congelare în partea din spate sus şi blocaţi-l în partea din faţă.W Scoaterea cartuşelor de răcire:Îndepărtaţi compartimentul superior. Apucaţi cartuşul de răcire din lateral şi scoateţi-l apăsându-l în jos.

VarioSpace*

- Prin scoaterea unui sertar şi a plăcii suport obţineţi un spaţiu pentru produsele de congelat voluminoase de mai mult de 2 înălţimi de raft. De exemplu, carnea de pasăre, carnea, porţiile mari de vânat pot fi congelate neporţionate şi pot fi preparate în continuare întregi. Pot fi depozitate produsele de panificaţie şi pachetele de gheaţă.

- Scoateţi sertarul, trageţi-l afară până la opritor şi ridicaţi-l din faţă.

- Scoateţi placa suport, ridicaţi-o din faţă şi trageţi-o afară.

- Pentru a o introduce: procedaţi în ordinea inversă a operaţiilor; împingeţi placa de depozitare înăuntru până la blocare.

- La aparatele cu NoFrost*: lăsaţi întotdeauna în aparat numai sertarul inferior.

- În cazul în care sertarul superior este scos, nu acoperiţi fanta de ventilaţie de pe peretele din spate – este importantă pentru o funcţionare ireproşabilă.

8 * în funcţie de model şi dotări

Dezgheţarea, curăţareaIndicaţii pentru dezgheţareSistemul NoFrost dezgheaţă aparatul în mod automat.Apa formată se scurge la vaporizator, unde este dez-gheţată şi evaporată periodic.Datorită principiului de dezgheţare automată, în conge-lator nu se depune gheaţă, consumul de energie şi timp pentru dezgheţarea manuală fiind eliminat.

CongelatorLa aparatele fără sistem NoFrost se formează, după o perioadă mai lungă de funcţionare, un strat de chiciură, respectiv gheaţă, în funcţie de frecvenţa deschiderii uşii şi de alimentele “calde” introduse. Acest lucru este perfect normal. Un strat de gheaţă mai gros, va avea totuşi ca efect un consum mai mare de energie. Din acest motiv, dezgheţaţi aparatul în mod regulat: Nu utilizaţi pentru dezgheţare aparate electrice de încălzire sau curăţare cu abur, spray-uri dejivrante, flacără deschisă sau obiecte metalice pentru îndepărtarea gheţii. Pericol de accidentare sau deteriorare a aparatului! Cu o zi înainte de dezgheţare, activaţi funcţia “SuperFrost”, pro-dusele de congelat beneficiind astfel de o “rezervă de frig”.Pentru dezgheţare: Scoateţi ştecherul din priză sau apăsaţi tasta de pornire/oprire a congelatorului, astfel încât afişajul pentru temperatură să se stingă. Dacă afişajul nu se stinge, înseamnă că protecţia pentru copii este activă. În timpul procesului de dezgheţare, lăsaţi deschisă uşa com-partimentului şi a aparatului. Îndepărtaţi apa de dezgheţ cu un burete sau o cârpă.

CurăţareaW Înainte de curăţarea aparatului, acesta trebuie în principiu

scos din funcţiune. Deconectaţi ştecherul de la priză sau deşurubaţi respectiv decuplaţi siguranţele.

W Curăţaţi manual spaţiul interior şi piesele din dotare cu apă călduţă şi puţin detergent. Nu utilizaţi aparate de curăţare cu abur - pericol de rănire şi deteriorare a aparatului!

W Se recomandă utilizarea unor lavete de curăţare moi şi a unui detergent universal cu pH neutru.

- Nu folosiţi bureţi abrazivi, detergenţi concentraţi şi în nici un caz soluţii de curăţare respectiv chimicale care conţin nisip, cloruri sau acizi.

W Aveţi grijă ca apa folosită la curăţare să nu pătrundă în jgheabul de scurgere, în grilajul de ventilaţie şi în componentele electrice. Ştergeţi aparatul până la uscare.

- Nu deterioraţi sau îndepărtaţi placa de fabricaţie din interiorul aparatului - aceasta este importantă pentru serviciul de asistenţă pentru clienţi.

W Cutia pentru unt* poate fi curăţată în maşina de spălat vase; rafturile, plăcile de sticlă şi celelalte elemente de echipare vor fi curăţate manual.

W Scoateţi rafturile după cum se vede în figură: - Ridicaţi placa de sticlă, trageţi decupajul peste suport, înclinaţi-l

în lateral şi scoateţi-l în poziţie înclinată.- Introduceţi întotdeauna rafturile cu marginea opritoare orientată

în sus şi în spate, în caz contrar alimentele pot îngheţa lipindu-se de peretele din spate.

W Dacă doriţi să scoateţi suportul superior montat pe uşă (compartimentul pentru unt şi brânzeturi), acesta trebuie ridicat întotdeauna împreună cu capacul*! Apoi împingeţi cu atenţie în afară un capăt al suportului până când este eliberat pivotul capacului şi capacul poate fi îndepărtat.

- Rafturile şi suporturile de pe uşă pot fi dez-asamblate în vederea curăţării - scoateţi marginile şi piesele laterale de pe plăcile de sticlă.

- Îndepărtaţi foliile protectoare de pe toate profilurile decora-tive, fig.

12

123

Defecţiuni - Probleme?

Dacă apare vreo defecţiune în timpul funcţionării, vă rugăm să verificaţi dacă aceasta nu se datorează unei eventuale erori de operare deoarece, în acest caz, va trebui să suportaţi costurile reparaţiei chiar dacă aparatul se află în perioada de garanţie.Următoarele defecţiuni le puteţi remedia dumneavoastră prin verificarea cauzelor posibile:Defecţiune - cauză posibilă şi remediuAparatul nu funcţionează, afişajul este stins- Aparatul este pornit în mod corespunzător?- Ştecherul este conectat corect la priza de alimentare?- Siguranţa prizei de alimentare este funcţională?Iluminarea interioară nu se aprinde- Frigiderul este pornit?- Uşa a rămas deschisă mai mult de 15 minute?- Becul este defect.

Tensiune de alimentareAtenţie! Pentru a evita accidentările sau daunele ma-teriale, dispuneţi efectuarea reparaţiilor şi înlocuirea iluminării interioare cu LED-uri numai de către serviciul de asistenţă a clienţilor.

Atenţie - Radiaţie laser de clasă 1M. Atunci când capacul este deschis, nu priviţi direct cu instru-mente optice.

Zgomotul emis este prea puternic- Aparatul este fixat bine pe podea, mobilierul sau obiectele

alăturate sunt supuse vibraţiei datorită agregatului de răcire aflat în funcţiune?

Eventual, despărţiţi sticlele şi vasele.- Sunt normale: Zgomotele de curgere, un zgomot de eferves-

cenţă sau un clipocit, datorate agentului de răcire care curge prin circuit.

Un clic slab, care se aude întotdeauna când agregatul de răcire (motorul) porneşte sau se opreşte automat.

Un zgomot de motor. Se amplifică pentru scurt timp atunci când porneşte agregatul. În cazul activării funcţiei SuperFrost, la introducerea alimentelor proaspete sau după menţinerea deschisă a uşii timp mai îndelungat, puterea de răcire este crescută în mod automat. Un vâjâit cu tonalitate joasă este prezent datorită zgomotului circulaţiei aerului produs de ventilator.

Alarma sună, temperatura nu este suficient de scăzută- A fost introdusă o cantitate prea mare de alimente proaspete

fără activarea funcţiei SuperFrost? (vezi capitolul „Super-Frost“)

- Uşa aparatului este închisă corect?- Ventilaţia şi aerisirea sunt suficiente? Eventual, eliberaţi grilajul de ventilaţie.

W Curăţaţi frecvent gura de scurgere aflată pe peretele din spate, în spatele compartimentelor pentru legume. Dacă este necesar, folosiţi-vă de un obiect subţire, de exemplu un beţigaş cu vată sau ceva asemănător, pentru a curăţa scurgerea.

W Apoi, reconectaţi/reporniţi aparatul.

Dacă aparatul trebuie scos din funcţiune pentru o perioadă mai lungă de timp, goliţi aparatul, deconectaţi ştecherul de la priză, curăţaţi aparatul în modul descris şi lăsaţi uşa acestuia deschisă pentru a preveni formarea mirosurilor.

9

RO

* în funcţie de model şi dotări

- Temperatura din încăpere este prea mare? (vezi capitolul „Specificaţii“)

- Uşa aparatului a fost deschisă prea des sau prea îndelungat?- Eventual aşteptaţi pentru a vedea dacă temperatura necesară

se restabileşte de la sine. apare pe afişaj

- A intervenit o cădere a reţelei de alimentare electrică/o între-rupere a alimentării cu energie; procedaţi conform indicaţiilor din capitolul „Indicator pentru lipsa tensiunii de alimentare/FrostControl“.

Compresorul funcţionează îndelung- Acest lucru este necesar funcţionării la modelele cu eco-

nomisirea energiei şi este normal. Compresorul cu turaţie reglată* comută, la un necesar de răcire mai scăzut, pe o turaţie redusă. Chiar dacă, în acest fel, durata de funcţionare se prelungeşte, până la o funcţionare aproape permanentă, energia este economisită.

Serviciul de asistenţă a clienţilor şi placa de fabricaţie

Dacă nu este prezentă nici una din cauzele mai sus menţionate şi nu puteţi remedia singuri defecţiunea, sau dacă pe afişajul pentru temperatură apare o indicaţie “F0” până la “F5”, înseamnă că: Există o defecţiune. În acest caz, adresaţi-vă celui mai apropiat atelier de asistenţă a clienţilor (vezi lista anexată). Comunicaţi această indicaţie , împreună cu

denumirea aparatului 1

Index 2,

Serie aparat 3

înscrise pe placa de fabricaţie. Acest lucru permite o depanare rapidă şi precisă. Placa de fabricaţie se află pe partea stângă în interio-rul aparatului.Lăsaţi aparatul închis până la sosirea ser-viciului de asistenţă pentru clienţi, pentru a preveni încălzirea suplimentară.

Indicaţii pentru montareW Aparatul este adecvat şi pentru integrare în mobilier. Demontaţi în acest caz feroneria uşii dulapului de bucătărie

şi a nişei. Acestea nu mai sunt necesare, deoarece uşa dula-pului va fi montată pe uşa aparatului.

C

B

mm

ma

x.2

10

0

A

539

557

560-570

550

min.38

min.38

90°

min.200 cm²

min.200 cm²110

15

W Verificaţi dimensiunile de montaj:

A B CICN 30 1772-1778 1769,5 695IC 29 1574-1590 1574,5 549

W Echilibraţi dulapul cu bolobocul şi cu vinclul. Dacă este ne-cesar, echilibraţi prin distanţiere. Podeaua dublă şi peretele lateral al dulapului trebuie să fie perpendiculare unul pe celălalt.

W Montaţi combina frigorifică numai într-un mobilier cu poziţie stabilă.

W Respectaţi neapărat secţiunile de ventilare:- Lăţimea fantei de ventilaţie de la peretele din spate al dula-

pului trebuie să fie de min. 38 mm.- Pentru secţiunile de aerisire şi ventilaţie de la baza mobilei şi

de deasupra mobilei este necesară o suprafaţă de min. 200 cm2. În principiu: cu cât este mai mare suprafaţa de ventilaţie, cu atât economiseşte aparatul mai multă energie.

Înainte de începerea montării:

W Îndepărtaţi suportul cablului de alimentare din partea posterioară.

W Amplasaţi cablul de alimentare cu ajutorul unui şnur.

10 * în funcţie de model şi dotări

- Împingeţi uşile către exterior şi eliberaţi-le.

W Montaţi şuruburile de fixare 9pe partea opusă şi înşurubaţi-le puţin.

W Deşurubaţi şuruburile de fixare a uşii bl şi rabataţi balamaua pe diagonală.

Atenţie, nu pliaţi balamaua - Pericol de rănire!

- Pentru fixarea în şuruburi a balamalei folosiţi un pistol de în-şurubat cu acumulator - şuruburile bl sunt autofiletante.

W Astupaţi găurile de fixare eliberate cu dopurile bm.

W Agăţaţi uşile aparatului în şuruburile preinstalate 9 şi strân-geţi şuruburile.

Montaţi la loc amortizorul de închidere 2*:

W Înşurubaţi suportul 1.

W Înşurubaţi fusul sferic 3, împreună cu amortizorul de închidere 2 în noua gaură de fixare.

W Montaţi la loc toate piesele de mascare.

Pentru montare aveţi nevoie de următoarele scule suplimentare: Pistol de înşurubat cu acumulator cu vârf de înşurubat Torx®15, 20, 25, cheie hexagonală de 13.

Inversarea deschiderii uşiiLa nevoie, puteţi inversa deschiderea uşii; în caz contrar, luaţi în considerare instrucţiunile de montare prezentate începând de la “Indicaţii pentru montare”.

W Pentru o montare mai uşoară, împingeţi 3/4 din aparat în nişă. Deschideţi uşa.

W Demontaţi amortizorul de închidere:

Atenţie, amortizorul de închidere se închide în stare demon-tată!

W Deşurubaţi suportul 1.

W Deşurubaţi fusul sferic 3, împreună cu amortizorul de închidere 2 de pe uşă şi puneţi-le deoparte.

Atenţie: nu scoateţi amortizorul de închidere de pe

fusul sferic. Pericol de deteriorare

W Ridicaţi către înainte piesele de mascare 5, 6, 7 şi 8 cu ajutorul unei şurubelniţe în cruce.

W Slăbiţi doar şuruburile de fixare 9 de la corpul aparatului, sus şi jos.

5

6

7

8

9

11

10

10

7

9

9

11

RO

* în funcţie de model şi dotări

Vedere de ansamblu a pieselor necesare pentru montaj şi a poziţiei acestora la aparat

23

23

2427

28

41

29

29

29

29

38

3435

40

39

39

20

22

41

3435

40

41

3435

40

24 29

25

25

30 31 32

33

38

30 31 32

33

Fixare şi montaj

Toate piesele de fixare sunt livrate cu aparatul.

W Montaţi masca de echi-librare cl centrat la apa-rat: împingeţi-o în piesa de fixare şi agăţaţi-o în găurile de cheie.

W Înşurubaţi colţarul de fixare dp cu şurubul cu cap hexa-gonal dq în găurile practica-te în uşa aparatului.

W Împingeţi 3/4 din aparat în nişă.

W Aveţi în vedere grosimea peretelui mobilei:

Pentru pereţi ai mobilei cu grosime de 16 mm = nişă cu lăţime de 568 mm:

- Lipiţi chederul de mascare cn pe partea mâne-rului şi la nivelul suprafeţei frontale pe peretele lateral al aparatului: Îndepărtaţi folia de protecţie şi lipiţi chederul; dacă este cazul, scurtaţi che-derul la înălţimea nişei.

- Înclichetaţi piesele distanţiere co, respectiv pe balamaua superioară şi cp pe balamaua inferioară.

- Împingeţi aparatul în nişă până când piesele distanţiere intră în contact cu peretele lateral al mobilei.

20

22

23

35

34

34

35

34

35

34

35

6

7

68

9

9

9

7 9

11

11

11

11

5

12 * în funcţie de model şi dotări

==

3130

- Agăţaţi traversa cu elementele auxiliare de montaj dl pe par-tea interioară a uşii dulapului şi aliniaţi-o central (desenaţi o linie mediană scurtă pe uşa dulapului, aduceţi vârful săgeţii traversei deasupra acesteia; distanţele faţă de marginile ex-terioare din dreapta şi stânga trebuie să fie egale).

W Fixaţi în şuruburi centrat traversa de fixare dm:- în cazul uşilor din plăci aglomerate, utilizaţi minim 6 şuruburi, - în cazul uşilor din planşeu casetat, utilizaţi 4 şuruburi pe margine.- Trageţi în sus şi scoateţi elementele auxiliare de montaj dl şi

împingeţi-le în poziţie răsturnată în orificiile suport alăturate.

W Agăţaţi uşa mobilei pe uşa aparatului/şuruburile de reglare do, înşurubaţi provizoriu contrapiuliţele dn pe şuruburile de reglare. Închideţi uşa.

W Verificaţi distanţa dintre uşă şi uşile dulapurilor din jur. - Orientaţi uşa dulapului coliniar şi la acelaşi nivel cu feţele

dulapurilor din jur: Echilibraţi pereţii laterali X prin deplasare, echilibraţi înălţimea Y şi ajustaţi înclinarea laterală prin şuruburile de reglare do - cu o şurubelniţă.

- Strângeţi contrapiuliţele dn.

W Fixaţi în şuruburi uşa aparatului, prin colţarul de fixare dp� la uşa dulapului em:

- Aveţi în vedere co-liniaritatea celor două margini me-talice, simbol //. Practicaţi apoi orificiile de fixare (eventual punc-taţi-le în prealabil cu o daltă) şi fixaţi şuruburile.

X

Y

Z

3132

41

Pentru pereţi ai mobilei cu gro-sime de 19 mm = nişă cu lăţime de 562 mm:

- Împingeţi aparatul în nişă până când marginile anterioare ale balamalei se aliniază cu peretele lateral al mobilei, la mobilierul cu piese opritoare de uşă (tampoane, garnituri de etanşare etc.) aveţi în vedere dimen-siunea de montaj! Lăsaţi balamaua iasă în afară cu valoarea dimensiunii de montaj. Împingeţi aparatul până la peretele mobilei pe partea balamalei.

W Orientaţi vertical aparatul de la picioa-

rele de sprijin cq cu ajutorul cheii fixe livrate cr. Orientaţi corpul aparatului paralel cu marginile anterioare ale pereţilor laterali ai mobilei.

W Înşurubaţi vinclul de plastic cs cu şuruburile M5 ct la aparat, pe partea mânerului.

- Aliniaţi vinclul de plastic cs pe adâncime cu marginea anterioară a podelei mobilei.

Dacă există piese opritoare de uşă (tampoane, garnituri de etanşare etc.) aveţi în vedere dimensiunea de montaj şi orien-taţi-le paralel cu marginea anterioară a balamalei.

W Fixaţi cu şuruburi aparatul

în nişă. - Înşurubaţi la ambele uşi şu-

ruburile lungi pentru plăci aglomerate cu, respectiv sus şi jos, prin eclisele balamalei.

- Preinstalaţi vinclul de plas-tic înşurubând şurubul lung cu prin centrul găurii alungite al vinclului de plastic cs. Închideţi capacul vinclului de plastic şi închideţi uşa aparatului.

Montarea uşilor dulapului

Indicaţie: elementele auxiliare de montaj dl sunt necesare pentru ambele uşi. Prin urmare, montarea uşilor dulapului trebuie executată succesiv.

W Verificaţi valoarea presetată de 8 mm (distanţa dintre uşa aparatului şi marginea inferioară a traversei).

W Împingeţi în sus elementele auxiliare de montaj dl la înălţimea

uşii dulapului, marginea opritoare inferioară ▲ a elementului auxiliar de montaj = marginea superioară a uşii de dulap care trebuie montată.

W Montaţi traversa de fixare dm pe uşa dulapului: - Pentru aceasta, deşurubaţi traversa cu ajutorul contrapiuliţelor dn.

25

26

27 28

29

29

27

30

31

31

33

32

13

RO

* în funcţie de model şi dotări

W Montaţi la loc toate capacele:- Aplicaţi şi înclichetaţi capacele

superioare dt. - Aplicaţi capacele laterale du, împingeţi-

le până la blocare, apoi apăsaţi capacul până când se înclichetează zgomotos.

- Împingeţi din lateral capacul el, trageţi capacul către înainte cu o şurubelniţă, astfel încât acesta să se înclicheteze corect.

W Tensionarea de la opritorul cursei uşilor poate fi reglată. Reglaţi după necesităţi cu ajutorul cheii inbus 5:

- rotiţi în sens orar = forţă de tensionare mai mare,

- rotiţi în sens anti-orar = forţă de tensionare mai mică

(starea de livrare).

W Aplicaţi celelalte capace pe balama

_______________________________________________Producătorul lucrează permanent în direcţia dezvoltării tuturor tipurilor şi modelelor. Din acest motiv, vă rugăm să înţelegeţi că trebuie să ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce priveşte forma, dotarea şi tehnica.

20

37

32

29

27

40

39

38

3839

40W Aliniaţi uşa dulapului în profunzime Z:- sus: slăbiţi şuruburile dr, - jos: slăbiţi şuruburile cu cap hexagonal

dq cu cheia inelară livrată ds şi depla-saţi uşa.

- Reglaţi o distanţă de cca. 2 mm între uşa dulapului şi corpul dulapului. Nu permiteţi lovirea tampoanelor şi a gar-niturilor de etanşare - important pentru funcţionare!

W În cazul uşilor mari de dulap, montaţi o a 3-a pereche de colţare de fixare dp.

Folosiţi pentru aceasta orificiile practicate în uşa aparatului la nivelul mânerului.

W Verificaţi poziţia uşilor, eventual ajustaţi-le. Strângeţi toate şuruburile.

- Strângeţi contrapiuliţele dn cu cheia inelară ds, ţinând contra la şuruburile de reglare do cu o şurubelniţă.

W Dacă este necesar, orientaţi prin deplasare masca de echi-

librare cl paralel cu podeaua dulapului. Aceasta nu trebuie să fie proeminentă.

W Fixaţi aparatul în partea inferioară, prin vinclul de plastic cs

cu al doilea şurub cu în gaura rotundă.

ZZ

31 3436

3337

35

=

=

=

ca. 2mm