Instruct¸iuni de operare Dynafleet · Oprirea sistemului — stand by La rotirea cheii de contact...

of 30 /30
Instruct ¸iuni de operare Dynafleet

Embed Size (px)

Transcript of Instruct¸iuni de operare Dynafleet · Oprirea sistemului — stand by La rotirea cheii de contact...

 • Instrucţiuni de operareDynafleet

 • Dynafleet........................................................ 1Dynafleet...................................................... 1Descriere tehnică.......................................... 2Comenzile.................................................... 4Afişaj............................................................ 7Meniurile şi simbolurile............................... 7Utilizarea meniurilor.................................... 8Pornirea sistemului....................................... 9Oprirea sistemului — stand by.................... 9Transferarea datelor..................................... 9Informaţii generale..................................... 10Poştă........................................................... 10Meniul Poştă.............................................. 11Timpi de conducere şi de odihnă,generalităţi.................................................. 12Comenzi..................................................... 16Jurnale........................................................ 17Instruirea conducătorului auto................... 18Urgenţă & asistenţă.................................... 19Meniul de descărcare a tahografului.......... 20Setări.......................................................... 22Erori de sistem şi avertismente.................. 22

  Cuprins

 • DynafleetDynafleet este un sistem de planificare a transportuluicombinat cu planificarea utilizării vehiculului, deprocesare a mesajelor, de raportare automată a stăriivehiculului şi a timpilor de lucru ai şoferilor.Şoferul comunică permanent cu biroul. Dispecerul de labirou poate îndruma vehiculul către diferite locaţii,pentru diferite însărcinări. Şoferul poate trimite mesajealtor şoferi, către birou sau mesaje personale. Contactuldintre şofer şi birou are ca rezultat o administrare maisimplă a comenzilor, ceea ce duce la creştere a eficienţeiutilizării personalului de transport. Comunicarea cubiroul central loc prin reţeaua de telefonie mobilă GSM.Sistemul colectează informaţii de la tahograf şi unitateade comandă a motorului. Dynafleet furnizează şoferuluiinformaţii cu privire la vehicul şi la activităţile deconducere. Aceasta face posibilă o mai bunăadministrare a transporturilor şi a urmăririi costurilor deexploatare a vehiculului, a contribuţiei în muncă aşoferului şi a economicităţii stilului de conducere alşoferului.Secţiunea „Concepţie şi funcţionare” descrie funcţiile debază, care trebuie cunoscute de către toţi şoferii. Însecţiunea „Managementul sistemului” se descriesistemul în general, precum şi modul de pornire alacestuia. În celelalte secţiuni sunt descrise maiamănunţit funcţiile sistemului.

  Dynafleet 1

 • Descriere tehnică

  J3019628

  Dynafleet cuprinde două unităţi, Dynafleet Gateway şiDynafleet Driver Tool. Dynafleet Gateway are un butonpentru asistenţă aflat pe tabloul de bord.Dynafleet Driver Tool are o tastatură şi ca opţiune, unafişaj color separat. Unitatea Dynafleet este conectată ladiverse unităţi electronice de comandă şi la tahograf prinintermediul reţelei electronice a vehiculului.Comunicarea cu biroul central loc prin reţeaua detelefonie mobilă GSM.The Dynafleet Driver Tool se găseşte în tabloul de bord,sub radio. Afişajul se află deasupra bordului. Unitatea

  2 Dynafleet

 • Dynafleet Gateway se află în cutia de distribuţieelectrică.Datele şoferului sunt înregistrate ca patru tipuri diferitede activităţi: timpul de condus, timpul de odihnă, timpulde lucru şi timpul de aşteptare. Cât timp vehiculul sedeplasează, activitatea este automat înregistrată ca timpde condus. Când vehiculul este staţionar, activitateaînregistrată este determinată de setările tahografuluipentru şoferul 1. Informaţiile sunt preluate direct dintahograf.Toate datele sunt transferate la birou pentru procesareulterioară şi urmărire. Transferul la birou al datelorvehiculului se face prin reţeaua GSM. În cazul uneiacoperiri reduse, informaţiile sunt stocate temporar însistemul Dynafleet. De asemenea, la cererea birouluicentral sunt transferate şi rapoarte cu date de bază.Receptorul GPS asigură sistemului date precise despreoră şi poziţie.

  Funcţionalitate redusăSistemul este dezvoltat pentru vehiculele Volvo FH şiFM, dar poate fi instalat la orice vehicul. Utilizarea sa laalte vehicule îi va limita însă funcţionalitatea, datorităfaptului că acestea au tipuri diferite de tahografuri,sisteme electronice diferite, etc., faţă de vehiculelepentru care a fost creat sistemul.

  Dynafleet 3

 • Comenzile

  J3019842

  1 „Esc” are două funcţii, după caz:• În cazurile în care aveţi posibilitatea să optaţi întrediferite valori, prin apăsarea butonului „Esc”anulaţi setarea.• În celelalte cazuri, prin apăsare pe „Esc” vădeplasaţi în sus cu un nivel în structuraarborescentă a meniurilor.

  2 Butonul „Selectare” are trei funcţii, după caz:• La o interogare, apăsarea butonului „Selectare”înseamnă că răspunsul este Da.

  4 Dynafleet

 • • În cazurile în care aveţi posibilitatea să optaţi întrediferite valori, prin apăsarea butonului „Selectare”confirmaţi şi acceptaţi setarea curentă.• Într-un meniu, apăsarea butonului „Selectare” văduce la opţiunea activă, adică submeniul evidenţiatcu text alb pe fundal negru.

  3 Receptorul IR, recepţionează semnale de latastatură.

  4 „Butoanele-săgeată dreapta, stânga, sus şi jos”deplasează cursorul în direcţia selectată.

  5 Emiţătorul IR, transmite semnale la unitateaDynafleet.

  TastaturaUtilizaţi tastatura pentru a scrie mesaje. Nu expuneţitastatura la soare, umezeală, condens sau praf.Când dactilografiaţi, emiţătorul IR de pe tastaturătrebuie îndreptat spre receptorul IR de pe unitateaDynafleet.Pentru a comuta între QWERTY şi chilirice de latastatură apăsaţi simultan ALT şi SHIFT sau CTRL şiSHIFT.

  Reţineţi!Tastatura poate fi utilizată numai cândcamionul staţionează. În timpulcălătoriei, depozitaţi tastatura întorpedoul din compartimentul radio.Astfel, tastatura este protejată desoare şi nu se va mişca în caz defrânare bruscă sau coliziune.

  Buton de comandă cu patru direcţiiFuncţiile Dynafleet standard pot fi executate prinutilizarea joystick-ului amplasat pe bord, lângă volan.

  Îngrijirea carcasei de plastic a emiţătorului/receptorului IRCurăţaţi cu agenţi de curăţare obişnuiţi pentru interioarede vehicule. Încercaţi iniţial pe o zonă restrânsă, care nueste vizibilă, pentru a vă asigura că suprafaţa nu sedeteriorează.Dacă sistemul nu reacţionează la mesajele tastaturii,asiguraţi-vă că lentila emiţătorului IR şi lentilareceptorului IR sunt curate. Lentilele trebuie curăţate cuo cârpă moale, curată şi uşor umezită.

  Dynafleet 5

 • Butonul de alarmă de urgenţăPe tabloul de bord sau pe poliţa radioului există un butonde alarmă pentru cazuri de urgenţă. Butonul trebuiemenţinut apăsat cel puţin trei secunde pentru ca un mesajde alarmă să fie trimis. În funcţie de setările pentru bază,solicitarea este trimisă la bază şiVAS (Volvo Action Service) sau Security Services.Dacă în vehicul este instalată aplicaţiaDynafleet Driver, conducătorul auto va fi informat prinmesaje pop-up cu privire la actualizările stării solicităriicurente.

  Echipament suplimentar:După utilizarea butonului de urgenţă sau scrierea uneisolicitări de asistenţă veţi primi întotdeauna apelul unuioperator pe numărul de telefon specificat în portalulDynafleet Online. Scopul acestui apel este de a confirmaacţiunea iniţiată. Dacă nu primiţi un astfel de apel într-un interval rezonabil de timp, este posibil ca solicitareadvs. iniţială să nu fi avut succes datorită unor factoriasupra cărora nu deţinem controlul. În acest cazrecomandăm să încercaţi să accesaţi serviciile noastreprin metode mai convenţionale.

  J3011613

  Reţineţi!Butonul de asistenţă de urgenţăfuncţionează numai când sistemuleste pornit sau în aşteptare.Recomandăm să reglaţi timpul deaşteptare la o valoare adecvată, pentrua asigura disponibilitatea acesteifuncţii. (Timpul de aşteptare poate ficonfigurat prin portalul DynafleetOnline. Pentru a introduce acesteschimbări consultaţi-vă cuadministratorul).

  6 Dynafleet

 • Afişaj

  J3015818

  Ecranul de afişare este amplasat deasupra bordului.Ecranul se ridică sau coboară automat când sistemul estepornit sau oprit.Pentru curăţarea ecranului utilizaţi o cârpă moale, curatăşi umedă. Celelalte componente, din plastic, pot ficurăţate cu agenţă de curăţare obişnuiţi, pentru interior.

  Reţineţi!Aveţi grijă ca ecranul să fie ferit delichide.

  Meniurile şi simbolurileMeniurile variază ca aspect. Simbolurile şi funcţiileimportante suntdescrise mai jos.

  Meniul standard1 Simbol care indică partea sistemului pe care o

  vizualizaţi, de ex: meniurile Poştă, Jurnal sauSetări.

  2 Mesaje necitite, care arată că există unul sau maimulte mesaje în lista de mesaje.

  3 Pictograma de jos indică puterea semnalului GSM,iar cea de sus indică puterea semnalului GPRS.

  Dynafleet 7

 • 4 Opţiunea curentă activă este afişată cu text deculoare albă pe fond negru.

  5 Bara de derulare care apare când sunt disponibilemai multe informaţii. Apăsaţi „jos” pentru a afişainformaţiile.

  J3019630

  Utilizarea meniurilorExemplul de mai jos descrie utilizarea meniurilor înDynafleet. Exemplul arată cum se trimite un SMS.1 Poziţionaţi cursorul pe „Mail” folosind tastele

  săgeată.2 Apăsaţi „Selectare” pentru a activa meniul de

  poştă.3 Poziţionaţi cursorul pe „Scriere nou” folosind

  tastele săgeată.4 Apăsaţi „Selectare” pentru a continua.5 Poziţionaţi cursorul pe „SMS (caractere standard)”

  cu ajutorul tastelor săgeată.

  8 Dynafleet

 • 6 Apăsaţi „Selectare” pentru a scrie un SMS nou.7 Scrieţi numărul de telefon şi mesajul. Pentru a

  deplasa cursorul între diferitele câmpuri folosiţitastele săgeată.

  8 Poziţionaţi cursorul pe „Trimitere” cu ajutorultastelor săgeată.

  9 Apăsaţi „Selectare” pentru a trimite mesajul.

  Pornirea sistemului1 Rotiţi cheia în contact. Sistemul va porni automat

  când cheia se află în poziţia radio. Afişajul coloratse ridică.

  2 Sistemul va identifica şoferul în mod automatcitind cardul şoferului în tahograful digital.

  3 După mesajul de salut, puteţi începe să lucraţi cusistemul.

  Oprirea sistemului — stand byLa rotirea cheii de contact este în poziţia 0 sistemul intrăîn modul standby. Afişajul se stinge şi coboară, dacă nueste deja coborât. Sistemul continuă să înregistreze dateşi în timp ce este în modul standby. După 2 ore (sau altăperioadă stabilită de bază) în modul standby, sistemulintră în modul inactiv şi înregistrarea datelor esteîntreruptă. Sistemul poate fi repornit printr-un SMS, deexemplu când se înregistrează temperatura sau poziţia(sistemul este repornit prin comunicare GSM).Sistemul este închis complet numai atunci cândîntrerupătorul principal este în poziţia închis. În aceastăstare Dynafleet nu poate recepţiona comunicaţii GSM.

  Atenţie!După oprirea autocamionului,aşteptaţi timp de 3 minute înaintede a întrerupe alimentarea electricăprincipală, altfel datele se potpierde. Pentru mai multeinformaţii cu privire laîntreruperea alimentării electriceprincipale vezi secţiunea„Instrucţiuni pentru conducătorulauto”.

  Transferarea datelorDatele colectate şi salvate în sistem sunt transferate labaza parcului de camioane, unde sunt prelucrate şi

  Dynafleet 9

 • documentate. Informaţiile sunt transferate la bază prinreţeaua GSM.

  Informaţii generaleMeniul principal este compus din următoarele opţiuni:MailPrimire, trimitere şi gestionare mesaje.Timp de conducere/de odihnăIndică timpii de conducere şi de odihnă.ComenziPrimire şi gestionare comenzi primite.JurnalAfişează jurnalul vehiculului.Urgenţă & asistenţăPrezintă starea apelului pentru asistenţă de urgenţăcurent. Trimitere, vizualizare a stării unui apel pentruasistenţă.Desc. taho la distanţă.Iniţializează descărcarea de la distanţă a datelor carduluişoferului sau a memoriei totale a tahografului şi afişeazăstările transferului de date.SetăriGestionare a setărilor în Dynafleet.ÎnchidereComută Dynafleet în modul de aşteptare

  Dynafleet

  Mail

  Timp de conducere/de odihnă

  Comenzi

  Jurnal

  Urgenţă & asistenţă

  Desc. taho la distanţă

  Setări

  Închidere

  PoştăÎn meniul Poştă, conducătorul auto poate primi, trimiteşi gestiona mesaje.Când unitatea Dynafleet- a primit unul sau mai multemesaje, este afişat pe ecran, în dreapta sus, simbolulpentru un mesaj nou, iar în difuzoare se aude un sunet,dacă acestea sunt pornite.Este posibil întotdeauna să fie trimise mesaje-textsimple între vehicul şi bază. Baza poate decide săactiveze SMS-urile, email-urile sau mesajele preformate(formulare predefinite care trebuie completate).

  J3011516

  10 Dynafleet

 • Meniul PoştăMeniul Poştă este compus din următoarele secţiuni:Scriere nouScriere a unui mesaj nou. Selectare între mesaj pentrubază, SMS sau e-mail.Căsuţă intrareCitire şi gestionare a mesajelor primite. Dacăcoordonatorul GPS este conectat la meniul Poştănavigaţi la Informaţii poziţie (vezi secţiunea Navigare).Căsuţă ieşireCitire şi gestionare a mesajelor trimise.CiorneGestionare a ciornelor.TrimiseGestionare a mesajelor trimise.AgendăGestionare a contactelor.

  Pot fi utilizate două tipuri de caractere SMSExistă două tipuri de mesaje text care pot fi utilizate.• Caractere standard - utilizează caractere GSM

  standard, care nu susţin toate limbile, dar suntcompatibile cu toate telefoanele mobile.

  • Caractere extinse - utilizează unicode, care susţinetoate limbile. Mesajul este mai scurt şi utilizatorultrebuie să se asigure că telefonul apelat estecompatibil cu acest tip de mesaje.

  Navigarea la destinaţie cu ajutorul funcţiei denavigareUnitatea Dynafleet trebuie să fie conectată la o unitatede navigare compatibilă. Pentru mai multe informaţiicontactaţi dealerul local.Dacă un mesaj de la birou conţine informaţii desprepoziţie, acestea pot fi transmise de la unitate la sistemul

  Poştă

  Scriere nou

  Căsuţă intrare

  Căsuţă ieşire

  Ciorne

  Trimise

  Agendă

  Dynafleet 11

 • de navigare. Aceasta se face din meniul Mesaje (apăsaţiEnter când vizualizaţi mesajul): poate fi selectată ocomandă „Navighează la...” pentru a transfera destinaţiaîn unitatea de navigare.

  Timpi de conducere şi de odihnă, generalităţiMeniul „Timp de conducere/de odihnă” este folositpentru a facilita respectarea reglementărilor legalereferitoare la timpul de conducere. Funcţia este adaptatăpentru a acţiona împreună cu tahograful, în concordanţăcu reglementările UE referitoare la timpul de conducere.Setările unor timpi diferiţi se pot modifica de la bază.

  Meniul principal - Timp de conducere/de odihnăMeniul Timp de conducere/de odihnă constă dinurmătoarele secţiuni:Vizualizare activităţi şofer, afişează toţi timpii deactivitate ai şoferului curenţi şi cumulaţi.Introducere activitate detaliată şofer, utilizat de şoferpentru a specifica o activitate detaliată când nu conduce.Partea inferioară a afişajului conţine activităţile curente:TCO: activitatea curentă de pe tahograf, timpul deactivităţi cumulat şi timpul activităţii curente.DTJ: activitatea curentă, timpul de activităţi cumulat şitimpul activităţii curente.

  12 Dynafleet

 • Meniul principal - Vizualizare activităţişoferDacă este pe cale să se producă o încălcare areglementărilor, pe ecran se afişează un avertisment.Unitatea de la birou poate fi utilizată pentru a stabili cucât timp înainte de încălcarea reglementării trebuie să fiedat avertismentul.

  Vizualizare activităţi şofer

  Pauză 01:00

  Conducere continuă 04:15

  Odihnă continuă 00:30

  Conducere zilnică 08:45

  Timpul de conducere pe parcursulunei săptămâni

  20:0

  Timpul de conducere pe parcursula două săptămâni

  75:0

  Odihnă zilnică 01:30

  PauzăTimpul pentru activitatea Odihnă sau Aşteptare de laînceputul perioadei de pauză curente. Când suntdetectate activităţile Conducere sau Executare lucrăriîncepe o nouă perioadă de pauză.

  Conducere continuăSuma timpului de conducere de la ultima perioadă depauză recunoscută. Nu trebuie să depăşească 4 ore şi 30min. Se resetează la zero după 45 de minute sau 15+30minute de pauză.

  Odihnă continuăDurata pauzei recunoscute. Când se depăşeşte timpul depauză minim se adaugă timpi (15, 30 sau 45 minute).

  Conducere zilnicăSuma timpului de conducere de la începerea perioadeide conducere curente. O nouă perioadă de conducerezilnică începe la prima detectare a activităţii Conducere,după ce este îndeplinită condiţia de odihnă zilnică.

  Dynafleet 13

 • Timpul de conducere pe parcursul uneisăptămâniAfişează timpul total de conducere pentru săptămânacurentă. Începe după o odihnă săptămânală. În decursulunei săptămâni sunt admise maximum 6 perioade deconducere continuă.

  Timpul de conducere pe parcursul a douăsăptămâniAfişează timpul total de conducere pentru douăsăptămâni (ultima săptămână şi săptămâna curentă).Timpul nu trebuie să depăşească 90 de ore.

  Odihnă zilnicăTimpul de odihnă cumulat dintre două perioade deconducere. Trebuie să fie de cel puţin 9 h (odihnă zilnicăscurtă) sau 11 h.

  Activitate detaliată conducător autoÎnainte de a fi posibilă utilizarea, activitatea detaliată aşoferului trebuie să fie activată de la birou. Aceastapermite şoferului să specifice activitatea în plus faţă deactivităţile cuprinse în tahograf, de odihnă/aşteptare/executare de lucrări. Activitatea selectată este raportatăînapoi la birou. Se poate selecta în meniul „Setare detaliiactivităţi şofer” sau în fereastra pop-up la decuplareacontactului general. Activitatea se încheie prinselectarea altei activităţi sau conducere.Calcularea timpilor de conducere nu este influenţată deselectarea unei activităţi detaliate a şoferului, cuexcepţia activităţii „Feribot”. Pentru a fi respectatereglementările UE, activitatea „Feribot” trebuieselectată înainte de a urca pe feribot sau tren.

  14 Dynafleet

 • Meniul principal - Vizualizare activităţiconducător autoDacă este pe cale să se producă o încălcare areglementărilor, pe afişaj apare un avertisment. Unitateade la bază poate stabili cu cât timp înainte de încălcareareglementării va fi emis avertismentul.

  Vizualizare activităţi conducătorauto

  Timp de odihnă 01:00

  Schimb de conducere 04:15

  Pauză 00:30

  Timp de conducere 24 ore 08:45

  Timp de conducere 1 săptămână 20:0

  Timp de conducere 2 săptămâni 75:0

  Odihnă zilnică 01:30

  Timpul de odihnăTimpul de odihnă sau activitatea de aşteptare de laînceputul perioadei de odihnă curente. Când suntdetectate activităţile Conducere sau Lucrări începe onouă perioadă de odihnă.

  Schimbul de conducereTimpul de conducere total de la ultima perioadă de pauzărecunoscută. Nu trebuie să depăşească 4 ore şi 30 deminute. Se resetează la zero după 45 de minute de timpde odihnă sau 15 + 30 de minute de odihnă.

  PauzăDurata timpului de odihnă recunoscut. Timpii suntcumulaţi dacă sunt mai lungi decât timpii de odihnă ceimai scurţi (15, 30 sau 45 de minute).

  Timp de conducere 24 oreTimpul de conducere total de la începutul perioadei deconducere curente. O nouă perioadă de conducerezilnică începe la prima detectare a activităţii Conducere,după ce este îndeplinită condiţia de timp de odihnăzilnică.

  Dynafleet 15

 • Timp de conducere 1 săptămânăIndică timpul total de conducere în săptămânarespectivă. Începe după o odihnă săptămânală. Îndecursul unei săptămâni sunt admise maximum 6perioade de conducere continuă.

  Timp de conducere 2 săptămâniAfişează timpul total de conducere pentru douăsăptămâni (ultima săptămână şi săptămâna curentă).Timpul nu trebuie să depăşească 90 de ore.

  Odihnă zilnicăTimpul de odihnă cumulat dintre două perioade deconducere. Trebuie să fie de cel puţin 9 ore (odihnăzilnică scurtă) sau 11 ore.

  ComenziO comandă constă din însărcinare, loc, stare de alocare,oră planificată de sosire şi oră planificată de plecare. Ocomandă poate fi acceptată sau respinsă de conducătorulauto. De asemenea, conducătorul auto poate să raportezeprogresul unei comenzi cu ajutorul stării comenzii. Cândeste primită o comandă, în zona de sus a afişajului apareo pictogramă.Aspectul comenzilor este stabilit individual de fiecarebază.

  J200701

  Navigarea (accesoriu)Unitatea Dynafleet trebuie să fie conectată la o unitatede navigare compatibilă. Pentru mai multe informaţiicontactaţi dealerul local.Dacă o comandă de la bază conţine informaţii desprepoziţie, acestea pot fi transmise de la unitate la sistemulde navigare. Acest lucru este efectuat din meniul în careeste acceptată comanda. Această selectare este posibilănumai dacă a fost acceptată comanda. Selectarea se faceapăsând pe „Selectare” când adresa destinaţiei esteevidenţiată.

  16 Dynafleet

 • JurnaleAccesaţi meniurile jurnalelor apăsând tasta de funcţii cusimbolul jurnalului sau din meniul principal.Din meniul principal din jurnal, aveţi acces la toatejurnalele disponibile în sistem.

  Jurnal

  Jurnal cursă 1

  Jurnal cursă 2

  Jurnal termen lung vehicul

  Temperatură

  Resetare 1: 2008-06-03, 09:49Jurnal vehicul activ

  Resetare 2: 2008-06-03, 15:02Jurnal vehicul pauzat

  Jurnal vehicul 1 şi 2Indică valorile cumulate pentru vehicul ca valoriabsolute, precum şi % din distanţă de la ultime resetare,pentru perioada activă (nu când a fost pauzată).

  Jurnal cursă 1

  Distanţă 438,1 km

  Combustibil 163,2 litri

  Consum mediu decombustibil

  37,2 l / 100km

  Funcţionare în regim de mersîn gol

  21%

  PTO 0%

  AdBlue 6,2 litri

  Zonă economică 69%

  Zonă supraturaţie 1%

  Rulare cu motorul decuplat 9%

  Control viteză de croazieră 22%

  Limită viteză depăşită 2%

  Treapta cea mai mare deviteză

  42%

  Dynafleet 17

 • Jurnal termen lung vehiculJurnalul pe termen lung al vehiculului indică valorilecumulate pentru distanţă, consumul de combustibil şiconsumul mediu de combustibil.

  Jurnal termen lung vehicul

  Distanţă 11523,2 km

  Consum 36814,8 l

  Consum mediu decombustibil

  37,3 l / 100km

  TemperaturăNecesită un echipament suplimentar conectat la unitateaDynafleet. Pentru mai multe informaţii contactaţidealerul local.Aceasta indică temperatura din remorcă. Pot fi afişatepână la patru temperaturi diferite, în funcţie de cât demulţi senzori există.Dacă un senzor are o funcţie de alarmă, aceasta esteindicată cu cifre roşii sau cu un semn de exclamare (!),în funcţie de tipul de afişaj cu care este echipatautocamionul

  Temperatură

  Temperatură 1 -18 ºC

  Temperatură 2 -7 ºC

  Temperatură 3 +4 ºC

  Temperatură 4 +12 ºC!

  Uşi remorcă Închise

  Stare dezgheţare Pornit

  Resetare: 2008-06-02, 09:49Indică ultima dată/oră de resetare şi permiteconducătorului auto să reseteze jurnalul corespunzătoral vehiculului.

  Jurnal vehicul activ sau jurnal vehiculpauzatPermite conducătorului auto să comute între jurnalulpauzat sau activ al vehiculului.

  Instruirea conducătorului autoInstruirea şoferului trebuie să fie activată în prealabil dela birou. Îl ajută pe şofer să reducă consumul de

  18 Dynafleet

 • combustibil sugerându-i diverse acţiuni prin ferestrepop-up, ca de ex.• „Perioada de ralanti este prea lungă. Vă rugăm opriţi

  motorul.”• „Schimbaţi într-o treaptă superioară pentru a

  economisi combustibil”• „Conduceţi prea repede. Vă rugăm încetiniţi.”

  Urgenţă & asistenţăCerere asistenţăTrimitere a unei cereri de asistenţă. Introduceţiinformaţiile necesare în câmpul pentru text liber.Stare asistenţăIndică starea pentru cererea de asistenţă trimisă: timpulla care a fost iniţiată, timpul la care a fost recepţionatăla birou, timpul la care a fost procesată şi numeleşoferului care o solicită.Stare urgenţăIndică starea pentru cererea de asistenţă de urgenţătrimisă: timpul la care a fost iniţiată, timpul la care a fostrecepţionată la birou, timpul la care a fost procesată şinumele şoferului care o solicită. Pentru a citi mai multedespre butonul pentru asistenţă de urgenţă vezi „Butonulpentru asistenţă de urgenţă”, la pagina .Stările sunt şterse la 7 zile după iniţierea unei cereri.Mesajul va fi apoi „Nicio cerere curentă”.La orice schimbare a stării, o fereastră pop-up îl vainforma pe şofer cu privire la noua stare.

  Urgenţă & asistenţă

  Cerere asistenţă

  Stare asistenţă

  Stare urgenţă

  Dynafleet 19

 • Meniul de descărcare a tahografuluiDesc. taho la distanţăDeplasare la meniurile de descărcare de la distanţă atahografului prin meniul principal.Această funcţie necesită ca în vehicul să fie instalat untahograf digital care susţine funcţia de descărcare de ladistanţă, iar serviciul trebuie să fie activat. Pentru maimulte informaţii contactaţi dealerul local. Acest meniunu este afişat când funcţia nu este disponibilă.Utilizatorul este informat despre un proces de descărcarede la distanţă care se desfăşoară în fundal printr-opictogramă din bara de stare. Dacă procesul nu esteîncheiat cu succes este afişată o pictogramă specifică,iar detalii pot fi găsite în meniurile de stare a datelorşoferului sau tahografului.

  Tacho. Remote dl.

  Iniţializare desc card şofer

  Stare date şofer

  Iniţializare desc mem taho

  Stare date tahograf

  Această pictogramă îl informează peutilizator despre un proces dedescărcare de la distanţă care sedesfăşoară în fundal.

  Această pictogramă indică căprocesul de descărcare nu a reuşit.Detalii pot fi găsite în meniurile destare a datelor şoferului sautahografului.

  Iniţializare desc card şoferIniţializează descărcarea datelor cardului şoferului dintahograf la birou. Este permis cel mult un transfer pe zi.Odată iniţializat, procesul se desfăşoară în fundal, iarstarea este indicată prin ferestre pop-up şi meniul Staredate şofer.Această funcţie presupune ca şoferul să fie conectat laDriver Tool, utilizând cardul său introdus în tahograf(locaşul pentru şofer).Punctele de meniu afişate cu gri sunt funcţii dezactivatede la birou.

  20 Dynafleet

 • Reglementările UE impun cel puţin un transfer la fiecare28 de zile, sau mai frecvent, în funcţie de reglementărilelocale.

  Stare date şoferAcest meniu îl informează pe şofer cu privire latransferurile datelor şoferului:• Transferul curent: care dintre şoferi a iniţializat

  transferul şi starea curentă.• Data ultimului transfer încheiat cu succes.• Numărul de zile de la ultimele date disponibile la

  birou.• Ultimul mesaj de avertizare şi data la care a fost

  primit.

  Iniţializare desc mem tahoIniţializează descărcarea memoriei totale din tahograf labirou. Este permis cel mult un transfer pe zi. Odatăiniţializat, procesul se desfăşoară în fundal, iar stareaeste indicată prin ferestre pop-up şi meniul Stare datetahograf.Punctele de meniu afişate cu gri sunt funcţii dezactivatede la birou.Reglementările UE impun cel puţin un transfer la fiecare90 de zile.

  Stare date tahografAcest meniu îl informează pe şofer cu privire latransferurile memoriei totale a tahografului:• Transferul curent: care dintre şoferi a iniţializat

  transferul şi starea curentă.• Data ultimului transfer încheiat cu succes.• Numărul de zile de la ultimele date disponibile la

  birou.• Ultimul mesaj de avertizare şi data la care a fost

  primit.

  Dynafleet 21

 • SetăriMeniul Setări permite accesul la toţi parametriimodificabili ai sistemului. Pentru a modifica o setareapăsaţi „Selectare” pe setarea care urmează a fimodificată şi derulaţi variantele afişate cu ajutorultastelor-săgeată. Pentru a accepta setarea evidenţiatăapăsaţi „Selectare”. În meniul setări se pot selectaurmătoarele alternative:Economizor ecran, ajustează timpul de aşteptareînainte de activarea economizorului de ecran sau opreşteaceastă funcţie.Limba, selectează limba dorităUnităţi de măsură, selectează între unităţi de măsurăeuropene, britanice sau americane.Volum, reglează volumul difuzoarelor.Luminozitate, reglează luminozitatea ecranului.Lumină fundal, reglează iluminarea de fundal aecranului.Tastatura, selectează tastatura dorită.Informaţii sistem, indică versiunea hardware,versiunea software, numărul serial şi informaţii cuprivire la tahograf, unităţile USB conectate şi unităţilede navigare conectate.

  Setări

  Economizor ecran ▼

  Limba ▼

  Unităţi de măsură ▼

  Volum ▼

  Luminozitate ▼

  Lumină fundal ▼

  Tastatura ▼

  Informaţii sistem

  Erori de sistem şi avertismenteDacă intervine o defecţiune, pe ecran este afişat un mesajde defecţiune. În mod obişnuit confirmaţi că aţi cititdefecţiunea, avertismentul sau mesajul apăsând „Esc”.Mesajul va dispărea, deşi problema rămâne prezentă şitrebuie remediată cât se poate de repede.

  Ferestrele pop-up Avertizare timp deconducereO fereastră pop-up „Avertizare timp de conducere”apare pentru a indica regula care este pe cale de a fiîncălcată (denumirea regulii şi timpul rămas) sau deja

  22 Dynafleet

 • încălcată (regula urmată de „încălcată” şi timpuldepăşit). Avertizările susţinute sunt:• Timp de conducere continuă• Timpul de conducere zilnic• Timpul de conducere pe parcursul unei săptămâni• Timpul de conducere pe parcursul a două săptămâni• Odihnă zilnică

  Ferestrele pop-up Informaţii timpconducere• Trebuie să recuperaţi timpul de odihnă în cursul

  acestei săptămâni.• Timpul zilnic de odihnă normal este de 11 ore.

  Această perioadă a fost o perioadă de odihnă zilnicăredusă.

  Ferestrele pop-up Gestionare timpconducere• Ultima perioadă de odihnă a fost odihnă

  săptămânală?• Timpul săptămânal de odihnă normal este de 45 ore.

  Este în regulă să considerăm această perioadă deodihnă ca perioadă de odihnă săptămânală?

  Ferestrele pop-up de avertizare pentrudescărcarea tahografuluiO fereastră pop-up „Avertisment date şofer” apare cândnu au fost transferate cu succes date ale şoferului sprebirou de o perioadă lungă de timp (limita este setată debirou):• Descărcarea datelor de şofer nu s-a mai efectuat de

  mai mult de XX zile. Descărcaţi acum?

  O fereastră pop-up „Avertisment date tahograf” aparecând nu au fost transferate cu succes date aletahografului spre birou de o perioadă lungă de timp(limita este setată de birou):

  Dynafleet 23

 • • Descărcarea datelor de tahograf nu s-a mai efectuatde mai mult de xx zile. Descărcaţi acum?

  Ferestrele pop-up de informare pentrudescărcarea tahografului• Proces de descărcare la distanţă iniţializat. Vă rugăm

  să aşteptaţi...• Transferul de date este permis o singură dată pe zi.

  Continuaţi acum?• Transfer în derulare, consultaţi starea pentru

  actualizări.

  Ferestrele pop-up de eroare pentrudescărcarea tahografului• Fără legătură cu biroul. Vă rugăm încercaţi mai

  târziu!• Eroare: conectarea cardului de şofer este necesară

  pentru transferul de date.• Eroare: datele au fost deja descărcate astăzi.

  24 Dynafleet

 • AAlarmă urgenţă & asistenţă,Dynafleet ............................................... 19Alarmă urgenţă & asistenţă ................... 19

  BButonul de alarmă de urgenţă .................. 6

  CComenzi, Dynafleet ........................... 4, 16

  DDynafleet, meniu principal .................... 10Dynafleet ................................................. 1

  IInstruirea conducătorului auto,Dynafleet ............................................... 18

  ÎÎnchiderea sistemului, Dynafleet ............. 9

  JJurnale, Dynafleet, Dynafleet,jurnale .................................................... 17

  MMeniu principal, Dynafleet ................... 10Meniul Poştă, Dynafleet ........................ 11Meniul principal, Dynafleet .................. 10Meniul Setări, Dynafleet ....................... 22

  TTimp de conducere/de odihnă,Dynafleet ............................................... 12Timp de conducere/de odihnă ............... 12

  Index 25

 • Volvo Truck CorporationGöteborg, Sweden

  21483782 Romanian 11.2009 Printed in Sweden