Instrucţiuni de utilizare şi de montareassi.lhg.liebherr.com/Serviceline/b2b/bab2b/Media/... ·...

18
Instrucţiuni de utilizare şi de montare Combină frigorifică cu compartiment BioFresh 171011 7085180 - 00 CBN(P)gw/gb ... 6

Transcript of Instrucţiuni de utilizare şi de montareassi.lhg.liebherr.com/Serviceline/b2b/bab2b/Media/... ·...

Page 1: Instrucţiuni de utilizare şi de montareassi.lhg.liebherr.com/Serviceline/b2b/bab2b/Media/... · 2012-02-09 · ţiile impuse şi principiul de funcţionare găsiţi în internet

Instrucţiuni de utilizare şi de montareCombină frigorifică cu compartiment BioFresh

171011 7085180 - 00CBN(P)gw/gb ... 6

Page 2: Instrucţiuni de utilizare şi de montareassi.lhg.liebherr.com/Serviceline/b2b/bab2b/Media/... · 2012-02-09 · ţiile impuse şi principiul de funcţionare găsiţi în internet

Conţinut1 Vedere de ansamblu asupra aparatului.............. 21.1 Vedere de ansamblu a aparatului şi dotărilor........... 21.2 Domeniul de utilizare a aparatului............................. 21.3 Conformitate............................................................. 31.4 Dimensiuni de montaj............................................... 31.5 Economisirea energiei.............................................. 31.6 HomeDialog............................................................. 32 Instrucţiuni generale de siguranţă....................... 33 Elemente de deservire şi de afişare.................... 43.1 Elemente de comandă şi deservire.......................... 43.2 Indicatorul de temperatură........................................ 44 Punere în funcţiune............................................... 44.1 Transportarea aparatului.......................................... 44.2 Montarea aparatului................................................. 54.3 Inversarea deschiderii uşii........................................ 54.4 Integrarea în mobilierul de bucătărie........................ 94.5 Evacuarea ambalajului la deşeuri............................. 94.6 Racordarea aparatului.............................................. 94.7 Pornirea aparatului................................................... 95 Deservire................................................................ 105.1 Luminozitatea indicatorului de temperatură.............. 105.2 Protecţie pentru copii................................................ 105.3 Alarma pentru uşă.................................................... 105.4 Alarma pentru temperatură....................................... 105.5 Frigiderul.................................................................. 105.6 Compartimentul BioFresh......................................... 125.7 Congelatorul............................................................. 136 Întreţinere............................................................... 156.1 Dezgheţarea cu NoFrost.......................................... 156.2 Curăţarea aparatului................................................. 156.3 Înlocuirea iluminării interioare cu bec incandescent. 156.4 Serviciul de asistenţă a clienţilor............................... 157 Defecţiuni................................................................ 168 Scoaterea din funcţiune........................................ 178.1 Oprirea aparatului..................................................... 178.2 Scoaterea din funcţiune............................................ 179 Evacuarea aparatului la deşeuri.......................... 17

Producătorul lucrează permanent la dezvoltarea tuturor tipurilorşi modelelor. Din acest motiv, vă rugăm să înţelegeţi că trebuiesă ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea cepriveşte forma, dotarea şi tehnica.Pentru a vă familiariza cu toate avantajele oferite de nouldumneavoastră aparat, vă rugăm să citiţi cu atenţie indicaţiiledin prezentul manual de utilizare.Manualul este valabil pentru mai multe modele, prin urmaresunt posibile unele abateri. Paragrafele care sunt valabilenumai pentru anumite aparate sunt marcate cu o steluţă (*).Instrucţiunile de manevrare sunt marcate cu , iar rezul-tatele acţiunii cu .

1 Vedere de ansamblu asupraaparatului1.1 Vedere de ansamblu a aparatului şidotărilorIndicaţieu Sortaţi alimentele aşa cum este prezentat în imagine. Astfel

aparatul lucrează economisind energie.u În starea de livrare compartimentele, sertarele sau coşurile

sunt amplasate pentru o eficienţă energetică optimă.

Fig. 1 (1) Iluminare interioară (10) Compartiment BioFresh,

reglabil(2) Ventilator (11) Compartiment BioFresh,

reglabil(3) Placă de sticlă, mobilă (12) Marca de fabricaţie(4) Suport pentru cutii,

demontabil(13) Compartiment de conge-

lare(5) Suport pentru conserve,

mobil(14) Cartuşe de răcire

(6) Placă de sticlă divizată,mobilă

(15) Variospace

(7) Placă despărţitoare cusuport pentru sticle

(16) Sistem Info

(8) Suport pentru sticle,mobil

(17) Picioare de sprijin,mânere de transport fron-tale, roţi de transportposterioare

(9) Suport pentru sticle

1.2 Domeniul de utilizare a aparatuluiAparatul este destinat exclusiv răcirii depozitării alimentelor îndomeniul casnic sau asemănător celui casnic. Acesta include,de exemplu, utilizarea- în bucătării personale, pensiuni cu mic dejun inclus,- de către oaspeţi în casele de oaspeţi, hoteluri, moteluri şi

alte spaţii de cazare,

Vedere de ansamblu asupra aparatului

2

Page 3: Instrucţiuni de utilizare şi de montareassi.lhg.liebherr.com/Serviceline/b2b/bab2b/Media/... · 2012-02-09 · ţiile impuse şi principiul de funcţionare găsiţi în internet

- în serviciile de catering şi alte servicii similare în comerţul curidicata

Folosiţi aparatul numai în domeniul casnic. Orice alt tip de utili-zare este interzis. Aparatul nu este adecvat pentru depozitareaşi răcirea medicamentelor, a plasmei sanguine, a preparatelorde laborator sau a altor materiale şi produse asemănătoarecare intră sub incidenţa directivei pentru produse medicale2007/47/CE. Utilizarea abuzivă a aparatului poate cauza dete-riorarea produselor depozitate sau alterarea acestora. Mai multdecât atât, aparatul nu este adecvat pentru utilizarea în zonecu potenţial exploziv.Aparatul este proiectat, în funcţie de clasa de climă, pentruutilizarea între anumite limite de temperatură a mediuluiînconjurător. Clasa de climă corespunzătoare aparatuluidumneavoastră este indicată pe marca de fabricaţie.Indicaţieu Respectaţi temperaturile indicate pentru mediul ambiant, în

caz contrar puterea de răcire va fi diminuată.

Clasa declimă

pentru temperaturi ale mediuluiînconjurător de

SN 10 °C până la 32 °CN 16 °C până la 32 °CST 16 °C până la 38 °CT 16 °C până la 43 °C

1.3 ConformitateCircuitul agentului de răcire este verificat cu privire la etanşei-tate. Aparatul corespunde atât reglementărilor de securitate învigoare, cât şi directivelor CE 2006/95/CE, 2004/108/CE,2009/125/CE şi 2010/30/CE.

1.4 Dimensiuni de montaj

Fig. 2 Model Înălţimea aparatului H

(mm)CBNg. 39, CBNPg. 39 2011

1.5 Economisirea energiei- Aveţi grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilaţie şi o aeri-

sire corespunzătoare. Nu acoperiţi orificiile, respectiv grila-jele de ventilaţie.

- Menţineţi întotdeauna liberă fanta de ventilaţie.

- Nu amplasaţi aparatul în spaţii expuse direct la radiaţiasolară, lângă maşina de gătit, instalaţia de încălzire sau alteasemenea.

- Consumul de energie depinde de condiţiile de montare,respectiv de temperatura mediului ambiant (vezi 1.2) .

- Deschideţi aparatul cât mai puţin timp posibil.- Cu cât temperatura reglată este mai scăzută, cu atât mai

mare va fi consumul de energie.- Depozitaţi alimentele pe sortimente (vezi Vedere de

ansamblu asupra aparatului).- Păstraţi toate alimentele bine ambalate şi acoperite. Se

evită formarea de chiciură.- Scoateţi alimentele numai pentru perioada strict necesară,

pentru a evita încălzirea excesivă a acestora.- Introducerea preparatelor calde: lăsaţi-le mai întâi să se

răcească până la temperatura camerei.- Dezgheţarea produselor congelate în frigider.- În cazul unor perioade de concediu mai lungi, folosiţi funcţia

de concediu (vezi 5.5.4) .Depunerile de praf sporesc consumul deenergie:- Agregatul de răcire cu schimbătorul de

căldură - grilajul metalic din spateleaparatului - trebuie curăţat de praf o datăpe an.

1.6 HomeDialogÎn funcţie de model şi dotări, cu sistemul Home-Dialog pot fi interconectate mai multe aparateLiebherr (de exemplu din pivniţă) în reţea cu unaparat principal (de exemplu din bucătărie) şi potfi controlate prin intermediul acestuia din urmă.Informaţii suplimentare privind utilizarea, condi-ţiile impuse şi principiul de funcţionare găsiţi îninternet la www.liebherr.com.

2 Instrucţiuni generale de sigu-ranţăPericole pentru utilizator:- Acest aparat nu este destinat persoanelor (inclusiv copii) cu

handicapuri fizice, senzoriale sau mentale sau persoanelorcare nu dispun de experienţă sau cunoştinţe suficiente înceea ce priveşte utilizarea aparatului. Excepţia o reprezintăcazul în care acestea sunt instruite cu privire la utilizareaaparatului şi supravegheate la început de către o persoanăresponsabilă pentru siguranţa lor. Supravegheaţi copii,pentru ca aceştia să nu se joace cu aparatul.

- În cazul unei defecţiuni, scoateţi ştecherul din priză (apucaţide ştecher, nu de cablu) sau deconectaţi siguranţa.

- Lucrările de reparaţii, intervenţiile la aparat şi înlocuireacablului de alimentare electrică trebuie executate exclusivde către serviciul de asistenţă a clienţilor sau alt personal despecialitate cu calificare corespunzătoare.

- Atunci când deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică,apucaţi întotdeauna de ştecher. Nu trageţi de cablu.

- Montaţi şi conectaţi aparatul numai în conformitate cu indi-caţiile din manual.

- Păstraţi cu grijă prezentele instrucţiuni şi transmiteţi-leurmătorului posesor, dacă este cazul.

- Lămpile speciale (becuri incandescente, LED-uri, tuburifluorescente) din aparat servesc pentru iluminarea interio-rului acestuia şi nu sunt adecvate pentru iluminatulîncăperilor.

Pericol de incendiu:- Agentul de răcire utilizat R 600a este ecologic, dar infla-

mabil. Agentul de răcire scurs se poate aprinde.

Instrucţiuni generale de siguranţă

3

Page 4: Instrucţiuni de utilizare şi de montareassi.lhg.liebherr.com/Serviceline/b2b/bab2b/Media/... · 2012-02-09 · ţiile impuse şi principiul de funcţionare găsiţi în internet

• Nu deterioraţi conductele circuitului de răcire.• Nu umblaţi cu foc deschis sau cu surse de foc în interiorul

aparatului.• Nu utilizaţi aparate electrice în interiorul aparatului (de

exemplu aparate de curăţare cu aburi, aparate deîncălzire, aparate de preparare a îngheţatei etc.).

• Dacă există scurgeri de agent de răcire: Îndepărtaţi oriceflacără sau sursă de foc din apropierea scurgerii. Deco-nectaţi ştecherul de la priză. Aerisiţi bine încăperea.Anunţaţi serviciul de asistenţă a clienţilor.

- Nu depozitaţi în aparat substanţe explozive sau doze despray cu substanţe inflamabile, ca de exemplu butan,propan, pentan etc. Dozele de spray respective pot fi recu-noscute după conţinutul sau simbolul flăcării imprimat peacestea. Eventualele gaze degajate se pot aprinde dincauza componentelor electrice.

- Nu amplasaţi în apropierea aparatului lumânări aprinse,lămpi sau alte obiecte cu flacără deschisă, pentru a evitaincendierea aparatului.

- Recipientele cu alcool concentrat se vor depozita numai înpicioare şi închise etanş. Eventualul alcool degajat se poateaprinde din cauza componentelor electrice.

Pericol de cădere şi răsturnare:- Nu utilizaţi soclurile, sertarele, uşile etc. pe post de treaptă

sau ca punct de sprijin. Acest lucru este valabil în specialpentru copii.

Pericol de toxiinfecţie alimentară:- Nu consumaţi alimentele depozitate peste termen.Pericol de degerare, senzaţii de amorţeală şi dureri:- Evitaţi contactul de prelungit al pielii cu suprafeţe reci sau cu

produse refrigerate/congelate sau luaţi măsuri de protecţie,de exemplu folosiţi mănuşi. Nu consumaţi imediat sau înstare prea rece îngheţata, în special cea preparată cu apă,sau cuburile de gheaţă.

Respectaţi instrucţiunile specifice din capitolele cores-punzătoare:

PERICOL marchează o situaţie de pericolimediat, care va cauza vătămăricorporale grave sau mortale dacănu este evitată.

AVERTI-ZARE

marchează o situaţie periculoasă,care ar putea cauza vătămări corpo-rale grave sau mortale dacă nu esteevitată.

PRECAUŢIE marchează o situaţie periculoasă,care ar putea cauza vătămări corpo-rale uşoare sau medii dacă nu esteevitată.

ATENŢIE marchează o situaţie periculoasă,care ar putea cauza pagube mate-riale dacă nu este evitată.

Indicaţie marchează indicaţii şi sfaturi utile.

3 Elemente de deservire şi deafişare3.1 Elemente de comandă şi deservire

Fig. 3 (1) Tasta Holiday (11) Simbolul HomeDialog(2) Tasta SuperCool (12) Indicatorul de temperatură

a congelatorului(3) Tasta On/Off (pornire/

oprire) a frigiderului(13) Simbolul SuperFrost

(4) Tasta de reglare Up(sus) a frigiderului

(14) Simbolul Alarmă

(5) Tasta de reglare Down(jos) a frigiderului

(15) Tasta de reglare Up (sus)a congelatorului

(6) Simbolul Cădere detensiune

(16) Tasta de reglare Down(jos) a congelatorului

(7) Simbolul SuperCool (17) Tasta On/Off (pornire/oprire) a congelatorului

(8) Indicatorul de tempe-ratură a frigiderului

(18) Tasta SuperFrost

(9) Simbolul protecţieipentru copii

(19) Tasta Alarm (alarmă)

(10) Simbolul Meniu

3.2 Indicatorul de temperaturăÎn regim de funcţionare normal se afişează:- temperatura cea mai ridicată de congelare- temperatura medie de răcireIndicatorul de temperatură a congelatorului se aprinde intermi-tent:- se modifică reglajul temperaturii- temperatura nu este încă suficient de scăzută după pornire- temperatura a crescut cu mai multe gradePe afişaj se aprind intermitent linii:- temperatura de congelare depăşeşte 0 °C.Următoarele indicaţii semnalează o defecţiune. Cauze posibileşi măsuri de remediere: (vezi Defecţiuni).- F0 până la F9- Simbolul pentru căderea tensiunii se aprinde.

4 Punere în funcţiune4.1 Transportarea aparatului

PRECAUŢIEPericol de accidentare şi deteriorare a aparatului din cauzatransportului necorespunzător!u Transportaţi aparatul în stare ambalată.u Transportaţi aparatul în poziţie verticală.u Nu transportaţi aparatul singur.

Elemente de deservire şi de afişare

4

Page 5: Instrucţiuni de utilizare şi de montareassi.lhg.liebherr.com/Serviceline/b2b/bab2b/Media/... · 2012-02-09 · ţiile impuse şi principiul de funcţionare găsiţi în internet

4.2 Montarea aparatuluiDacă aparatul este deteriorat, adresaţi-vă imediat - înainte dea-l conecta - furnizorului.Podeaua de la locul de amplasare trebuie să fie orizontală şinetedă.Nu amplasaţi aparatul în spaţii expuse direct la radiaţia solară,lângă maşina de gătit, instalaţia de încălzire sau alteasemenea.Aparatul trebuie aşezat întotdeauna cu partea din spate directla perete.Nu instalaţi aparatul fără ajutor.Spaţiul de instalare a aparatului dumneavoastră trebuie săprezinte, în conformitate cu norma EN 378, un volum de 1 m3pentru fiecare 8 g de agent de răcire R 600a. Dacă spaţiul deinstalare este prea mic, în cazul unei scurgeri din circuitul derăcire poate apărea un amestec inflamabil de gaze şi aer.Cantitatea de agent de răcire este specificată pe marca defabricaţie din interiorul aparatului.Deplasarea aparatului este permisă numai în stare golită.

PRECAUŢIEPericol de accidentare sau deteriorare a aparatului!Uşa se poate lovi de perete şi poate fi astfel deteriorată. Încazul uşilor de sticlă, sticla deteriorată poate provoca vătămări!u Protejaţi uşa contra lovirii de perete. Instalaţi pe perete opri-

toare de uşă, de exemplu opritoare din pâslă.u De la serviciul de asistenţă a clienţilor se poate comanda

ulterior un limitator de deschidere a uşii la 90°.

AVERTIZAREPericol de incendiu din cauza umezelii!Atunci când componentele conducătoare de electricitate saucablul de alimentare cu energie electrică devin umede, sepoate cauza un scurtcircuit.u Aparatul este conceput pentru utilizarea în spaţii închise. Nu

utilizaţi aparatul în aer liber, în zone umede sau în apro-pierea surselor de apă.

AVERTIZAREPericol de incendiu din cauza scurtcircuitului!În cazul în care cablul/ştecherul de reţea al aparatului sau alaltui aparat intră în contact cu partea din spate a aparatului,este posibilă deteriorarea cablului/ştecherului de reţea dincauza vibraţiilor aparatului, putându-se provoca un scurtcircuit.u Instalaţi aparatul astfel încât acesta să nu atingă niciun

ştecher sau cablu de reţea.u Nu conectaţi aparatul sau alte aparate la prizele aflate în

zona din spatele aparatului.

AVERTIZAREPericol de incendiu din cauza agentului de răcire!*Agentul de răcire utilizat R 600a este ecologic, dar inflamabil.Agentul de răcire scurs se poate aprinde.u Nu deterioraţi conductele circuitului de răcire.

AVERTIZAREPericol de incendiu şi deteriorare!u Nu amplasaţi pe combină aparate care emit căldură, de

exemplu cuptoare cu microunde, prăjitoare de pâine etc.!

AVERTIZAREPericol de incendiu şi deteriorare din cauza unor orificii deventilaţie blocate!u Orificiile de ventilaţie nu trebuie obturate în niciun fel. Aveţi

grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilaţie şi o aerisirecorespunzătoare!

u Desprindeţi cablul de alimentare din spatele aparatului.Îndepărtaţi totodată suportul cablului, pentru a evita apariţiazgomotelor cauzate de vibraţii!

u Îndepărtaţi foliile protectoare de pe profilurile decorative şide pe fronturile sertarelor.

u Îndepărtaţi toate elementele de asigurare pentru transport.u Evacuaţi ambalajul la deşeuri. (vezi 4.5)ATENŢIEPericol de deteriorare din cauza apei de condens!u Nu instalaţi aparatul direct lângă un alt frigider/congelator.u Orientaţi aparatul într-o poziţie

stabilă şi orizontală cu ajutorulpicioarelor de sprijin (A) şi alunui boloboc.

u Apoi sprijiniţi uşa: Deşurubaţipiciorul de sprijin de lasuportul lagărului (B), pânăcând acesta se aşează pe sol,apoi efectuaţi încă o rotire cu90°.

Indicaţieu Curăţaţi aparatul (vezi 6.2) .Atunci când aparatul este montat într-o zonă foarte umedă, pepartea exterioară a aparatului se poate forma apă de condens.u Aveţi grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilaţie şi o aeri-

sire corespunzătoare la locul de instalare!

4.3 Inversarea deschiderii uşii

AVERTIZAREPericol de accidentare şi deteriorare din cauza cioburilor desticlă!Uşa de sticlă este grea. Dacă o scăpaţi sau loviţi marginilesticlei, geamul de sticlă se poate sparge.u Asiguraţi în mod corespunzător uşa la demontare!u Apelaţi la încă o persoană pentru demontarea uşii de sticlă.u Aşezaţi uşa pe un suport moale.Asiguraţi-vă că aveţi la dispoziţie următoarele instrumente:q Cheie Torx® 25q Cheie Torx® 15q Şurubelniţăq Şurubelniţă cu acumulator, dacă este cazulq Un suport moale

Punere în funcţiune

5

Page 6: Instrucţiuni de utilizare şi de montareassi.lhg.liebherr.com/Serviceline/b2b/bab2b/Media/... · 2012-02-09 · ţiile impuse şi principiul de funcţionare găsiţi în internet

4.3.1 Demontarea amortizorului de închideresuperior

Fig. 4 u Deschideţi uşa superioară.ATENŢIEPericol de deteriorare!Dacă garnitura uşii este deteriorată, este posibil ca uşa să nuse mai închidă corect, iar răcirea să nu fie suficientă.u Nu deterioraţi garnitura uşii cu şurubelniţa!u Desprindeţi masca Fig. 4 (1) cu o şurubelniţă plată şi

demontaţi-o.w Masca atârnă deasupra suportului amortizorului.

Fig. 5 u Împingeţi masca în faţă, peste suportul amortizorului

Fig. 5 (4), în direcţia aparatului.u Fixaţi siguranţa Fig. 5 (2) livrată în gaura alungită.w Siguranţa împiedică rabatarea articulaţiei în poziţia închis.u Slăbiţi capacul dinspre balama Fig. 5 (5) cu ajutorul unei

şurubelniţe până la prima poziţie de cuplare.w Bolţul devine vizibil.u Extrageţi bolţul Fig. 5 (3) împingându-l de jos.u Împingeţi suportul amortizorului Fig. 5 (4) în direcţia uşii.u Slăbiţi şi demontaţi complet capacul dinspre balama

Fig. 5 (5).u Demontaţi masca Fig. 5 (1).u Slăbiţi şi scoateţi capacul de pe

latura mânerului Fig. 6 (6) cuajutorul unei şurubelniţe.

Fig. 6 u Deşurubaţi unitatea amortizorului de închidere (2 şuruburi

Torx® 15) Fig. 5 (7).u Extrageţi puţin unitatea amortizorului de închidere, împin-

geţi-o în direcţia mânerului şi rabataţi-o spre exterior.u Puneţi deoparte unitatea amortizorului de închidere.

u Deşurubaţi piesa suportFig. 5 (8) şi înşurubaţi-o pepartea opusă în poziţie rotităcu 180°. Eventual punctaţi înprealabil găurile de înşuru-bare sau utilizaţi o şuru-belniţă cu acumulator.

Fig. 7

4.3.2 Demontarea uşii superioare

Fig. 8 u Închideţi uşa superioară.u Trageţi capacul Fig. 8 (10) în faţă şi în sus.u Ridicaţi capacul Fig. 8 (11).

PRECAUŢIEPericol de vătămare prin răsturnarea uşii!u Ţineţi ferm uşa.u Aşezaţi uşa cu grijă.u Deşurubaţi suportul de lagăr superior Fig. 8 (12)(2 şuruburi

Torx® 25) Fig. 8 (13) şi trageţi-l în sus.u Ridicaţi în sus şi puneaţi deoparte uşa superioară.

4.3.3 Demontarea amortizorului de închidereinferior

Fig. 9 u Deschideţi uşa inferioară.ATENŢIEPericol de deteriorare!Dacă garnitura uşii este deteriorată, este posibil ca uşa să nuse mai închidă corect, iar răcirea să nu fie suficientă.u Nu deterioraţi garnitura uşii cu şurubelniţa!u Desprindeţi masca Fig. 9 (20) cu o şurubelniţă plată şi

demontaţi-o.w Masca atârnă deasupra suportului amortizorului.

Punere în funcţiune

6

Page 7: Instrucţiuni de utilizare şi de montareassi.lhg.liebherr.com/Serviceline/b2b/bab2b/Media/... · 2012-02-09 · ţiile impuse şi principiul de funcţionare găsiţi în internet

Fig. 10 u Împingeţi masca în faţă, peste suportul amortizorului

Fig. 10 (24), în direcţia aparatului.u Introduceţi siguranţa Fig. 10 (22) în gaura alungită.w Siguranţa împiedică rabatarea articulaţiei în poziţia închis.u Ridicaţi şi extrageţi capacul Fig. 10 (21) din partea exte-

rioară cu ajutorul şurubelniţei.u Dacă este cazul, înclinaţi aparatul către înapoi cu ajutorul

unei a doua persoane.u Extrageţi bolţul Fig. 10 (23) împingându-l de jos.u Împingeţi suportul amortizorului Fig. 10 (24) în direcţia uşii.u Demontaţi masca Fig. 10 (20).u Deşurubaţi întreaga unitate a amortizorului de închidere (2

şuruburi Torx® 15) Fig. 10 (25).u Extrageţi puţin unitatea amortizorului de închidere, împin-

geţi-o în direcţia mânerului şi rabataţi-o spre exterior.u Puneţi deoparte unitatea amortizorului de închidere.

4.3.4 Demontarea uşii inferioareu Închideţi uşa inferioară.u Extrageţi bolţul suportului central Fig. 11 (32) cu şaiba

Fig. 11 (34) din suportul lagărului şi din uşa inferioară.u Scoateţi capacul din plastic Fig. 11 (33).

PRECAUŢIEPericol de vătămare prin răsturnarea uşii!u Ţineţi ferm uşa.u Aşezaţi uşa cu grijă.u Deschideţi uşa inferioară.u Deşurubaţi suportul de lagăr mijlociu Fig. 11 (31) (2 şuruburi

Torx® 25).u Îndepărtaţi uşa inferioară în sus şi puneţi-o deoparte.

4.3.5 Mutarea pieselor lagărului mijlociu

Fig. 11 u Scoateţi cu atenţie masca de protecţie Fig. 11 (30).u Înşurubaţi strâns (cu 4 Nm)suportul de lagăr mijlociu

Fig. 11 (31) cu suportul Fig. 11 (36), în poziţie rotită cu 180°,pe noua latură a balamalei.

u Cuplaţi din nou masca de protecţie Fig. 11 (30), rotită cu180°, pe noua latură a mânerului.

u Mutaţi şaiba Fig. 11 (35) pe uşă.

4.3.6 Mutarea pieselor lagărului inferior

Fig. 12 u Extrageţi în sus bolţul lagărului Fig. 12 (42) integral,

împreună cu şaiba Fig. 12 (40) şi piciorul reglabilFig. 12 (47).

u Scoateţi dopul Fig. 12 (48).u Deşurubaţi Fig. 12 (44)suportul de lagăr Fig. 12 (43).u Scoateţi cu atenţie şi mutaţi pe partea opusă capacul şi

dopurile de pe latura mânerului Fig. 12 (45).u Înşurubaţi strâns (cu 4 Nm)suportul de lagăr inferior

Fig. 12 (43) pe noua latură a balamalei, folosind o şuru-belniţă cu acumulator dacă este cazul.

u Deşurubaţi piesa suport Fig. 12 (46) şi reînşurubaţi-o strânspe interior, în poziţie rotită cu 180°; fixaţi întotdeaunaşurubul lung în gaura alungită!

u Fixaţi dopul Fig. 12 (48) în cealaltă gaură.u Reinstalaţi bolţul lagărului Fig. 12 (42), împreună cu şaiba şi

piciorul reglabil. Aveţi grijă aici ca respectiva camă decuplare să fie îndreptată către înapoi.

Punere în funcţiune

7

Page 8: Instrucţiuni de utilizare şi de montareassi.lhg.liebherr.com/Serviceline/b2b/bab2b/Media/... · 2012-02-09 · ţiile impuse şi principiul de funcţionare găsiţi în internet

4.3.7 Montarea uşii inferioareu Aşezaţi uşa, de sus, pe bolţul lagărului inferior Fig. 12 (42).u Închideţi uşa.u Aşezaţi din nou capacul din plastic Fig. 11 (33) pe suportul

de lagăr mijlociu Fig. 11 (31).u Introduceţi bolţul lagărului mijlociu Fig. 11 (32), pe noua

latură a balamalei, prin suportul de lagăr mijlociu Fig. 11 (31)în uşa inferioară.

u Introduceţi şaiba Fig. 11 (34) pe bolţul lagărului mijlociuFig. 11 (32).

4.3.8 Montarea amortizorului de închidere infe-rior

Fig. 13 u Scoateţi capacul Fig. 13 (26) din mască Fig. 13 (20) şi fixaţi-l

pe partea opusă.u Agăţaţi (A) şi rabataţi spre interior (B) unitatea amortizorului

de închidere cu articulaţia îndreptată spre latura cu balama.w Găurile de înşurubare din stânga şi dreapta trebuie să se

suprapună exact.u Înşurubaţi strâns unitatea amortizorului de închidere (2 şuru-

buri Torx® 15) Fig. 13 (25).

Fig. 14 u Agăţaţi masca Fig. 14 (20) pe suportul amortizorului, astfel

încât cârligele de cuplare să fie îndreptate înainte şi parteafrontală către aparat.

u Trageţi suportul amortizorului Fig. 14 (24) către piesa suportşi reintroduceţi de sus bolţul Fig. 14 (23), astfel încâtporţiunea pătrată să fie poziţionată în adâncitură.

u Aplicaţi şi cuplaţi capacul Fig. 14 (21).w Aveţi în vedere poziţia corectă a capacului, pentru ca uşa să

se închidă ireproşabil şi bolţul să fie asigurat.u Demontaţi siguranţa Fig. 14 (22) prin rotire.u Cuplaţi masca Fig. 14 (20) pe uşă.u Închideţi uşa inferioară.

4.3.9 Montarea uşii superioareu Aşezaţi uşa superioară pe bolţul lagărului mijlociu

Fig. 11 (32).u Introduceţi în uşă suportul de lagăr superior Fig. 8 (12), pe

noua latură a balamalei.

u Înşurubaţi strâns (cu 4 Nm) suportul de lagăr superior (2şuruburi Torx® 25) Fig. 8 (13). Eventual punctaţi în prealabilgăurile de înşurubare sau utilizaţi o şurubelniţă cu acumu-lator.

u Cuplaţi capacul Fig. 8 (11) şi capacul Fig. 8 (10), fiecare pepartea opusă.

u Lăsaţi deschisă uşa superioară.

4.3.10 Montarea amortizorului de închideresuperior

Fig. 15 u Scoateţi capacul Fig. 15 (9) din mască Fig. 15 (1) şi fixaţi-l

pe partea opusă.u Agăţaţi (A) şi rabataţi spre interior (B) unitatea amortizorului

de închidere cu articulaţia, pe latura cu balama.w Găurile de înşurubare din stânga şi dreapta trebuie să se

suprapună exact.u Înşurubaţi strâns unitatea amortizorului de închidere (2 şuru-

buri Torx® 15) Fig. 15 (7).Indicaţieu Respectaţi ordinea. Prima dată agăţaţi masca peste

suportul amortizorului, apoi capacul.

Fig. 16 u Agăţaţi masca Fig. 16 (1) pe suportul amortizorului

Fig. 16 (4), astfel încât cârligele de cuplare să fie îndreptatespre interior şi partea frontală către aparat.

u Împingeţi în sus (A) capacul Fig. 16 (5) din exterior şi raba-taţi-l (B) peste piesa suport Fig. 16 (8).

u Aplicaţi capacul Fig. 16 (5) şi cuplaţi-l până la prima poziţiede blocare.

w Orificiile destinate bolţului se vor suprapune după poziţio-narea suportului amortizorului.

u Trageţi suportul amortizorului Fig. 16 (4) către piesa suportşi reintroduceţi de sus bolţul Fig. 16 (3), astfel încâtporţiunea pătrată să fie poziţionată în adâncitură.

u Cuplaţi acum complet capacul Fig. 16 (5) pe piesa suportFig. 16 (8).

w Aveţi în vedere poziţia corectă a capacului, pentru ca uşa săse închidă ireproşabil şi bolţul să fie asigurat.

u Demontaţi siguranţa Fig. 16 (2) prin rotire.

Punere în funcţiune

8

Page 9: Instrucţiuni de utilizare şi de montareassi.lhg.liebherr.com/Serviceline/b2b/bab2b/Media/... · 2012-02-09 · ţiile impuse şi principiul de funcţionare găsiţi în internet

u Introduceţi şi cuplaţi masca Fig. 16 (1) pe uşă.u Aplicaţi dinspre exterior şi cuplaţi capacul Fig. 6 (6) pe

partea mânerului, în poziţie rotită cu 180°.

4.3.11 Alinierea uşiloru Aliniaţi eventual uşile, prin intermediul găurilor alungite din

suportul de lagăr inferior Fig. 12 (43) şi suportul de lagărmijlociu Fig. 11 (31), cu carcasa aparatului. Deşurubaţişurubul mijlociu al suportului de lagăr inferior Fig. 12 (43).

AVERTIZAREPericol de accidentare prin căderea uşii!Dacă piesele de susţinere nu sunt fixate suficient de ferm, uşapoate cădea. Aceasta poate provoca vătămări grave. În pluseste posibil ca uşa să nu se închidă, astfel că aparatul nu mairăceşte în mod corespunzător.u Înşurubaţi strâns suporturile de lagăr cu 4 Nm.u Controlaţi, respectiv strângeţi toate şuruburile.

4.4 Integrarea în mobilierul debucătărie

Fig. 17 (1) Dulap suspendat (3) Dulap de bucătărie(2) Aparat (4) Perete

Aparatul poate fi montat împreună cu mobilierul de bucătărie.Pentru a aduce aparatul Fig. 17 (2) la acelaşi nivel cu mobilierulde bucătărie, se poate monta deasupra aparatului un dulapsuspendat Fig. 17 (1) adecvat.La integrarea în dulapurile de bucătărie (adâncime maximă580 mm), aparatul poate fi amplasat direct lângă dulapul debucătărie Fig. 17 (3). Uşa aparatului iese cu 70 mm în afară, înraport cu suprafaţa frontală a dulapului de bucătărie. Aceastapoate fi astfel deschisă şi închisă fără probleme.Important pentru ventilaţie:

- Pe partea posterioară a dulapului suspendat trebuie săexiste o fantă de aerisire cu o adâncime de minim 50 mm peîntreaga lăţime a dulapului suspendat.

- Suprafaţa de ventilaţie de sub tavanul încăperii trebuie să fiede minim 300 cm2.

- Cu cât este mai mare suprafaţa de ventilaţie, cu atât econo-miseşte aparatul mai multă energie.

Atunci când aparatul este montat cu balamalele lângă unperete Fig. 17 (4), distanţa dintre aparat şi perete trebuie să fiede minim 40 mm.

4.5 Evacuarea ambalajului la deşeuri

AVERTIZAREPericol de asfixiere din cauza materialului de ambalare şi afoliilor!u Nu lăsaţi copii să se joace cu materialul de ambalare.Ambalajul este fabricat din materiale reciclabile:- Carton ondulat/Carton- Piese din polistiren expandat- Folii şi pungi din polietilenă- Benzi de legare din polipropilenă- Rame de lemn fixate cu cuie şi geam de polietilenă*u Predaţi materialul de ambalare la un centru de colectare

oficial.

4.6 Racordarea aparatuluiATENŢIEPericol de deteriorare a dispozitivelor electronice!u Nu utilizaţi surse de alimentare în comutaţie (transformarea

curentului continuu în curent alternativ sau trifazat) sau fişeeconomizoare de energie.

AVERTIZAREPericol de incendiu şi supraîncălzire!u Nu utilizaţi cabluri prelungitoare sau distribuitoare.Tipul curentului (curent alternativ) şi tensiunea de la locul deinstalare trebuie să corespundă cu cele indicate pe marca defabricaţie (vezi Vedere de ansamblu asupra aparatului).Conectaţi aparatul la reţeaua de alimentare numaiprin intermediul unei prize cu contact de protecţieinstalate regulamentar. Priza de alimentare trebuiesă fie protejată la un curent de minim 10 A.Aceasta trebuie să fie uşor accesibilă, pentru caaparatul să poată fi deconectat rapid de la alimen-tarea electrică în caz de urgenţă. Ea trebuie să fiepoziţionată în afara zonei acoperite de partea poste-rioară a aparatului.u Verificaţi racordarea electrică.u Conectaţi ştecherul la priza de alimentare.

4.7 Pornirea aparatuluiIndicaţieu Pentru a porni întregul aparat, trebuie pornit doar congela-

torul.Puneţi aparatul în funcţiune cu circa 2 ore înaintea depozităriiproduselor de congelat.Introduceţi produsele de congelat numai atunci când indica-torul de temperatură indică -18 °C.

Punere în funcţiune

9

Page 10: Instrucţiuni de utilizare şi de montareassi.lhg.liebherr.com/Serviceline/b2b/bab2b/Media/... · 2012-02-09 · ţiile impuse şi principiul de funcţionare găsiţi în internet

4.7.1 Pornirea congelatoruluiu Apăsaţi tasta On/Off a congelatorului Fig. 3 (17).w Indicatorul de temperatură a frigiderului indică temperatura

actuală din interior.w Indicatorul de temperatură a congelatorului şi simbolul

Alarm clipesc până când temperatura este suficient descăzută. Dacă temperatura depăşeşte 0 °C vor clipi liniile,iar dacă temperatura este mai mică va clipi temperaturaactuală.

5 Deservire5.1 Luminozitatea indicatorului detemperaturăPuteţi adapta luminozitatea indicatorului temperatură la condi-ţiile de iluminare din spaţiul de instalare.

5.1.1 Reglarea luminozităţiiLuminozitatea poate fi reglată între valorile h0 (fără iluminare) şih5 (putere maximă de iluminare).u Activarea modului de reglare: Apăsaţi tasta SuperFrost

Fig. 3 (18) timp de cca. 5 secunde.w Pe afişaj apare c.w Simbolul Menu Fig. 3 (10) este aprins.u Selectaţi h cu tasta de reglare Up congelator Fig. 3 (15) sau

tasta de reglare Down Fig. 3 (16).u Pentru confirmare: Apăsaţi scurt tasta SuperFrost

Fig. 3 (18).u Creşterea luminozităţii afişajului: Apăsaţi tasta de

reglare Up a congelatorului Fig. 3 (15).u Reducerea luminozităţii afişajului: Apăsaţi tasta

de reglare Down a congelatorului Fig. 3 (16).u Pentru confirmare: Apăsaţi tasta SuperFrost

Fig. 3 (18).w Luminozitatea este reglată la noua valoare.u Dezactivarea modului de reglare: Apăsaţi tasta On/Off a

congelatorului Fig. 3 (17).-sau-u Aşteptaţi 5 minute.w La indicatorul de temperatură apare din nou valoarea

temperaturii.

5.2 Protecţie pentru copiiCu ajutorul protecţiei pentru copii vă puteţi asigura de faptul căaparatul nu va fi oprit accidental de copii în timp ce se joacă.

5.2.1 Reglarea protecţiei pentru copiiu Activarea modului de reglare: Apăsaţi tasta SuperFrost

Fig. 3 (18) timp de cca. 5 secunde.w Pe afişaj apare c.w Simbolul Menu Fig. 3 (10) este aprins.u Apăsaţi scurt tasta SuperFrost Fig. 3 (18) pentru confirmare.

Atunci când pe afişaj apare c1:u Pentru a porni protecţia pentru copii apăsaţi scurt

tasta SuperFrost Fig. 3 (18).

w Simbolul protecţiei pentru copii Fig. 3 (9) se aprinde. Peafişaj se aprinde intermitent c.Atunci când pe afişaj apare c0:

u Pentru a opri protecţia pentru copii apăsaţi scurt tastaSuperFrost Fig. 3 (18).

w Simbolul protecţiei pentru copii Fig. 3 (9) se stinge. Pe afişajse aprinde intermitent c.

u Dezactivarea modului de reglare: Apăsaţi tasta On/Off acongelatorului Fig. 3 (17).

-sau-

u Aşteptaţi 5 minute.w La indicatorul de temperatură apare din nou valoarea

temperaturii.

5.3 Alarma pentru uşăPentru frigider/compartimentul BioFresh şi congelatorCând uşa este lăsată deschisă mai mult de 60 secunde, esteactivat avertizorul acustic.Avertizorul acustic este dezactivat automat atunci când seînchide uşa.

5.3.1 Suprimarea alarmei pentru uşăAvertizorul acustic poate fi dezactivat atunci când uşa estedeschisă. Funcţia de dezactivare a sunetului este activă atâttimp cât uşa este deschisă.u Apăsaţi tasta Alarm Fig. 3 (19).w Alarma pentru uşă este dezactivată.

5.4 Alarma pentru temperaturăDacă temperatura de congelare nu este suficient de scăzută,avertizorul emite un semnal acustic.Totodată clipesc şi indicatorul de temperatură şi simbolul AlarmFig. 3 (14).Cauza unei temperaturi prea mari poate fi:- au fost introduse alimente proaspete calde- în timpul sortării şi scoaterii alimentelor a pătruns o cantitate

prea mare de aer cald din cameră- curentul a fost întrerupt pentru un interval de timp mai înde-

lungat- aparatul este defectAvertizorul acustic este dezactivat automat, simbolul AlarmFig. 3 (14) se stinge şi indicatorul de temperatură încetează sămai clipească, atunci când temperatura revine la o valoare sufi-cient de scăzută.Dacă starea de alarmă persistă: (vezi Defecţiuni).IndicaţieDacă temperatura nu este suficient de scăzută, alimentele sepot altera.u Verificaţi calitatea alimentelor. Nu consumaţi alimentele alte-

rate.

5.4.1 Suprimarea alarmei pentru temperaturăAvertizorul acustic poate fi dezactivat. Când temperaturarevine la o valoare suficient de scăzută, funcţia de alarmă estereactivată.u Apăsaţi tasta Alarm Fig. 3 (19).w Avertizorul acustic este dezactivat.

5.5 FrigiderulPrin circulaţia naturală a aerului, în frigider se formează diferitezone de temperatură. Cel mai rece este în zona aflatădeasupra plăcii despărţitoare dinspre compartimentul BioFreshşi la peretele din spate. În zona superioară anterioară şi în zonauşii este cel mai cald.

5.5.1 Răcirea alimentelorIndicaţieConsumul de energie creşte şi puterea de răcire scade atuncicând ventilaţia nu este suficientă.u Menţineţi întotdeauna libere fantele ventilatorului.u În zona superioară şi pe uşă sortaţi untul şi conservele. (vezi

Vedere de ansamblu asupra aparatului)

Deservire

10

Page 11: Instrucţiuni de utilizare şi de montareassi.lhg.liebherr.com/Serviceline/b2b/bab2b/Media/... · 2012-02-09 · ţiile impuse şi principiul de funcţionare găsiţi în internet

u Folosiţi pentru ambalare recipiente refolosibile din materialplastic, metal, aluminiu, sticlă precum şi folii de conservare.

u Folosiţi suprafaţa anterioară a podelei frigiderului numaipentru depozitarea de scurtă durată a produselor, deexemplu la mutarea sau sortarea produselor. Nu lăsaţi însăprodusele acolo, deoarece acestea pot fi împinse în spatesau răsturnate atunci când închideţi uşa.

u Nu depozitaţi alimentele prea aproape unele de altele,pentru ca aerul să poată circula în mod corespunzător.

u Asiguraţi sticlele contra răsturnării: Deplasaţi suportul pentrusticle.

În podeaua frigiderului se poate utiliza la alegere raftul integratpentru sticle sau placa de sticlă:u Utilizarea raftului pentru

sticle: depozitaţi placade sticlă sub raftul pentrusticle pentru a economisispaţiu.

u Introduceţi sticlele cufundul în spate, cătreperetele posterior.În cazul în care sticleledepăşesc marginearaftului pentru sticle:

u Mutaţi suportul inferiorde pe uşă cu o poziţiemai sus.

5.5.2 Reglarea temperaturiiTemperatura este reglabilă de la 9 °C până la 3 °C, valoarearecomandată fiind de 5 °C.u Creşterea temperaturii: Apăsaţi tasta de reglare Up a frigide-

rului Fig. 3 (4).u Reducerea temperaturii: Apăsaţi tasta de reglare Down a

frigiderului Fig. 3 (5).w La prima apăsare, indicatorul de temperatură a frigiderului

afişează valoarea reglată anterior.u Modificarea temperaturii în paşi de 1 °C: Apăsaţi scurt tasta.u Modificarea continuă a temperaturii: Ţineţi apăsată tasta.w În timpul reglării valoarea clipeşte pe afişaj.w După cca. 5 secunde de la ultima apăsare a tastelor este

afişată temperatura reală. Temperatura este reglată lent lanoua valoare.

5.5.3 SuperCoolCu SuperCool activaţi puterea maximă de răcire a frigiderului.Puteţi obţine astfel temperaturi de răcire mai scăzute. Folosiţifuncţia SuperCool pentru a răci rapid cantităţi mari de alimente.Atunci când funcţia SuperCool este activă, ventilatorul funcţio-nează. Aparatul funcţionează cu puterea maximă de răcire, dinacest motiv fiind posibil ca zgomotele agregatului de răcire sădevină temporar mai puternice.Funcţia SuperCool consumă ceva mai multă energie.Răcirea cu funcţia SuperCoolu Apăsaţi scurt tasta SuperCool Fig. 3 (2).w Simbolul SuperCool Fig. 3 (7) se aprinde pe afişaj.w Temperatura de răcire scade la valoarea minimă. Funcţia

SuperCool este activată.w Funcţia SuperCool este dezactivată automat după 6 până la

12 ore. Aparatul funcţionează în continuare în regim normalcu economisirea energiei.

Oprirea prematură a funcţiei SuperCoolu Apăsaţi scurt tasta SuperCool Fig. 3 (2).w Simbolul SuperCool Fig. 3 (7) se stinge pe afişaj.w Funcţia SuperCool este dezactivată.

5.5.4 Regimul de vacanţăModul de funcţionare în regim de vacanţă economiseşteenergie şi împiedică formarea mirosului, atunci când uşa frigi-derului rămâne închisă mai mult timp.Congelatorul funcţionează în continuare şi în cazul regimuluide vacanţă.Activarea regimului de vacanţău Scoateţi toate alimentele

din frigider şi din compar-timentul BioFresh, pentrua evita alterarea aces-tora.

u Apăsaţi tasta HolidayFig. 3 (1) timp de 3secunde.

w Regimul de vacanţă este activat. Pe afişaj apare Ho.Dezactivarea regimului de vacanţău Apăsaţi tasta Holiday Fig. 3 (1).w Regimul de vacanţă este dezactivat.w Afişajul indică temperatura actuală de răcire.

5.5.5 Deplasarea rafturilor de depozitareRafturile de depozitare sunt asigurate cu opritoare împotrivaextragerii accidentale.u Ridicaţi raftul de depozitare şi trageţi-l

în faţă.u Împingeţi înăuntru raftul de depozitare

cu marginea opritoare din spateorientată în sus.

w Alimentele nu vor îngheţa pe pereteledin spate.

5.5.6 Utilizarea rafturilor divizibile

Fig. 18 u Placa de sticlă (2) cu marginea opritoare trebuie să fie pozi-

ţionată în spate.

5.5.7 Mutarea suportului montat pe uşău Demontaţi suportul după cum se vede

în figură.

Suporturile pentru cutii pot fi extrase şi aşezate pe masă ca untot unitar.Se pot utiliza atât numai una cât şi ambele cutii. Atunci cândeste necesară depozitarea unor sticle deosebit de înalte, intro-duceţi numai cutia lată deasupra suportului pentru sticle.Prin intermediul serviciului de asistenţă a clienţilor sunt disponi-bile ca dotări speciale trei cutii mici în loc de o cutie lată şi unamică.

Deservire

11

Page 12: Instrucţiuni de utilizare şi de montareassi.lhg.liebherr.com/Serviceline/b2b/bab2b/Media/... · 2012-02-09 · ţiile impuse şi principiul de funcţionare găsiţi în internet

u Mutarea cutiilor: Scoateţi în sus şireintroduceţi într-un loc aleatoriu.

u Demontarea capacului: Deschideţi la90° şi decuplaţi în sus.

5.5.8 Demontarea suportului pentru sticleu Apucaţi întotdeauna suportul pentru

sticle de componenta din plastic.

5.6 Compartimentul BioFreshCompartimentul BioFresh permite depozitarea unor alimenteproaspete pe o perioadă de până la trei ori mai lungă decât încazul răcirii obişnuite, concomitent cu păstrarea calităţii aces-tora.În cazul alimentelor cu termenul de garanţie specificat estevalabilă întotdeauna data indicată pe ambalaj.

5.6.1 HydroSafeCompartimentul HydroSafe este adecvat la reglajul "umed"pentru depozitarea în stare neambalată a salatei, legumelor şifructelor cu umiditate proprie ridicată. În cazul unui sertar bineumplut, se obţine un climat proaspăt de condensare cu oumiditate maximă a aerului de până la 90%. Umiditatea aeruluidin compartiment depinde de conţinutul de umiditate al produ-selor introduse, precum şi de frecvenţa de deschidere acompartimentului. Puteţi regla chiar dumneavoastră umiditatea.

5.6.2 Depozitarea alimentelorIndicaţieu Nu se vor depozita în compartimentul BioFresh legume

sensibile la frig cum sunt castraveţii, vinetele, gogonelele,dovleceii precum şi toate fructele sudice sensibile la frig.

u Pentru ca alimentele să nu se altereze din cauza unorgermeni transmişi: Depozitaţi separat alimentele de origineanimală şi vegetală neambalate, sortate în sertare. Acestlucru este valabil şi pentru diferitele tipuri de carne.Atunci când alimentele trebuie depozitate împreună dincauza lipsei de spaţiu:

u Ambalaţi alimentele.

5.6.3 Intervale de depozitareValori orientative pentru durata de depozitare în cazulunei umidităţi reduse a aeruluiUnt până la 90 zileCaşcaval până la 110 zileLapte până la 12 zileMezeluri, feliate până la 9 zileCarne de pasăre până la 6 zileCarne de porc până la 7 zile

Valori orientative pentru durata de depozitare în cazulunei umidităţi reduse a aeruluiCarne de vită până la 7 zileVânat până la 7 zile

Indicaţieu Luaţi în considerare faptul că alimentele mai bogate în

albumină se alterează mai repede. Aceasta înseamnă cămoluştele şi crustaceele se alterează mai repede decâtpeştele, iar peştele se alterează mai repede decât carnea.

Valori orientative pentru durata de depozitare în cazulunei umidităţi ridicate a aerului

Legume, salatăAnghinare până la 14 zileŢelină până la 28 zileConopidă până la 21 zileBroccoli până la 13 zileCicoare până la 27 zileFetică până la 19 zileMazăre până la 14 zileVarză verde până la 14 zileMorcovi până la 80 zileUsturoi până la 160 zileGulie până la 55 zileSalată cu căpăţână până la 13 zileVerdeţuri până la 13 zilePraz până la 29 zileCiuperci până la 7 zileRidichi de lună până la 10 zileVarză de Bruxelles până la 20 zileSparanghel până la 18 zileSpanac până la 13 zileVarză creaţă până la 20 zile

FructeCaise până la 13 zileMere până la 80 zilePere până la 55 zileMure până la 3 zileCurmale până la 180 zileCăpşuni până la 7 zileSmochine până la 7 zileAfine până la 9 zileZmeură până la 3 zileCoacăze până la 7 zileCireşe, dulci până la 14 zileKiwi până la 80 zilePiersici până la 13 zilePrune până la 20 zile

Deservire

12

Page 13: Instrucţiuni de utilizare şi de montareassi.lhg.liebherr.com/Serviceline/b2b/bab2b/Media/... · 2012-02-09 · ţiile impuse şi principiul de funcţionare găsiţi în internet

Valori orientative pentru durata de depozitare în cazulunei umidităţi ridicate a aerului

Merişoare de munte până la 60 zileRubarbă până la 13 zileAgrişe până la 13 zileStruguri până la 29 zile

5.6.4 Reglarea temperaturii în compartimentulBioFreshTemperatura este reglată automat. La o temperatură a frigide-rului de 5 °C, temperatura din compartimentul BioFresh estecuprinsă între 0 °C şi 3 °C.Puteţi regla o temperatură puţin mai mică sau mai mare.Temperatura poate fi reglată de la b1 (temperatura minimă)până la b9 (temperatura maximă). Valoarea presetată este b5.În cazul valorilor b1 până la b4, temperatura poate să scadă sub0 °C, astfel că alimentele pot deveni uşor congelate.u Activarea modului de reglare: Apăsaţi tasta SuperFrost

Fig. 3 (18) timp de cca. 5 secunde.w Simbolul Menu Fig. 3 (10) este aprins.w La indicatorul de temperatură apare: cu Apăsaţi tasta de reglare Up a congelatorului Fig. 3 (15) până

când b clipeşte pe afişaj.u Pentru confirmare: Apăsaţi scurt tasta SuperFrost.u Creşterea temperaturii: Apăsaţi tasta de reglare Up a conge-

latorului Fig. 3 (15).u Reducerea temperaturii: Apăsaţi tasta de reglare Down a

congelatorului Fig. 3 (16).u Pentru confirmare:

Apăsaţi tasta Super-Frost.

w Temperatura estereglată lent la nouavaloare.

u Dezactivarea modului de reglare: Apăsaţi tasta On/Off acongelatorului Fig. 3 (17).

-sau-u Aşteptaţi 5 minute.w La indicatorul de temperatură apare din nou valoarea

temperaturii.

5.6.5 Reglarea umidităţii în compartimentulHydroSafeu

umiditate redusă a aerului: Împingeţiregulatorul spre stânga.

u

umiditate ridicată a aerului:Împingeţi regulatorul spre dreapta.

5.6.6 Sertarele

Fig. 19 u Trageţi sertarul, ridicaţi în partea din spate şi scoateţi-l în

faţă.u Introduceţi din nou şinele!

Fig. 20 u Scoateţi şinele.u Aşezaţi sertarul glisant pe şine şi introduceţi până când intră

în poziţie cu un zgomot audibil.

5.6.7 Placă de reglare a umidităţii

Fig. 21 u Scoateţi placa de reglare a umidităţii: Cu sertarele glisante

extrase, trageţi cu atenţie în faţă placa şi scoateţi-o în jos.u Introduceţi placa de reglare a umidităţii: Introduceţi de jos

ghidajele capacului plăcii în suportul de sprijin din spateFig. 21 (1) şi cuplaţi-le în faţă în suportul de sprijinFig. 21 (2).

5.7 CongelatorulÎn congelator puteţi depozita produse congelate sau reconge-late, puteţi prepara cuburi de gheaţă şi congela alimente proas-pete.

5.7.1 Congelarea alimentelorÎntr-un interval de 24 de ore puteţi congela o cantitate maximăde alimente proaspete egală cu cea indicată pe placa de fabri-caţie la rubrica (vezi Vedere de ansamblu asupra apara-tului)"Capacitate de congelare... kg/24h".Sertarele pot fi încărcate cu maxim 25 kg de produse decongelat fiecare, iar plăcile cu maxim 35 kg fiecare.

PRECAUŢIEPericol de accidentare din cauza cioburilor de sticlă!Sticlele şi dozele cu băuturi se pot sparge dacă îngheaţă.Acest lucru este valabil în special pentru băuturile carboga-zoase.u Nu congelaţi sticle şi doze cu băuturi!Pentru a congela rapid şi complet alimentele, nu trebuiedepăşite următoarele cantităţi pentru fiecare pachet:- Fructe, legume, până la 1 kg- Carne, până la 2,5 kgu Ambalaţi alimentele porţionate în pungi de congelare, reci-

piente refolosibile din material plastic, metal sau aluminiu.

5.7.2 Dezgheţarea alimentelor- în frigider- la temperatura camerei- în cuptorul cu microunde- în cuptor/soba cu aer caldu Recongelaţi alimentele dezgheţate numai în situaţii excep-

ţionale.

5.7.3 Reglarea temperaturii din congelatorAparatul este reglat din fabrică pentru un regim normal de utili-zare.Temperatura este reglabilă de la -16 °C până la -26 °C,valoarea recomandată fiind de -18 °C.

Deservire

13

Page 14: Instrucţiuni de utilizare şi de montareassi.lhg.liebherr.com/Serviceline/b2b/bab2b/Media/... · 2012-02-09 · ţiile impuse şi principiul de funcţionare găsiţi în internet

u Creşterea temperaturii: Apăsaţi tasta de reglare Up a conge-latorului Fig. 3 (15).

u Reducerea temperaturii: Apăsaţi tasta de reglare Down acongelatorului Fig. 3 (16).

w La prima apăsare, indicatorul de temperatură a congelato-rului afişează valoarea anterioară.

u Modificarea temperaturii în paşi de 1 °C: Apăsaţi scurt tasta.-sau-u Modificarea continuă a temperaturii: Ţineţi apăsată tasta.w În timpul reglării valoarea clipeşte pe afişaj.w După cca. 5 secunde de la ultima apăsare a tastelor este

afişată temperatura reală. Temperatura este reglată lent lanoua valoare.

5.7.4 SuperFrostCu ajutorul acestei funcţii puteţi congela complet şi rapidalimentele proaspete. Aparatul funcţionează cu putereamaximă de răcire, din acest motiv fiind posibil ca zgomoteleagregatului de răcire să devină temporar mai puternice.Într-un interval de 24 de ore puteţi congela o cantitate maximăde alimente proaspete egală cu cea indicată pe marca de fabri-caţie la rubrica "Capacitate de congelare... kg/24h". Aceastăcapacitate maximă de congelare este diferită în funcţie demodel şi clasa de climă.În funcţie de cantitatea de alimente proaspete pe care doriţi săo congelaţi, trebuie să activaţi anticipat funcţia SuperFrost:pentru cantităţi reduse de produse de congelat cu cca. 6h, iarpentru cantitatea maximă de produse de congelat cu 24hînainte de introducerea alimentelor.Ambalaţi alimentele şi distribuiţi-le pe o suprafaţă cât mai mareposibilă. Nu aduceţi alimentele de congelat în contact cuprodusele congelate deja depozitate, pentru a evita congelareaacestora în bloc.Funcţia SuperFrost nu trebuie activată în următoarele cazuri:- la introducerea unor produse deja congelate- la congelarea unor alimente proaspete în cantităţi de până

la cca. 2 kg zilnicCongelarea cu funcţia SuperFrostu Apăsaţi o dată scurt tasta SuperFrost Fig. 3 (18).w Simbolul SuperFrost Fig. 3 (13) se aprinde.w Temperatura de congelare scade, iar aparatul funcţionează

la puterea maximă de răcire.În cazul unei cantităţi reduse de produse de congelat:

u Aşteptaţi aproximativ 6 ore.u Introduceţi alimentele ambalate în sertarele de sus.

În cazul cantităţii maxime de produse de congelat:u Aşteptaţi aproximativ 24 ore.u Scoateţi sertarele de sus şi depozitaţi alimentele direct pe

rafturile superioare.w Funcţia SuperFrost se dezactivează automat. În funcţie de

cantitatea introdusă, cel mai devreme după 30 ore, cel maitârziu după 65 ore.

w Simbolul SuperFrost Fig. 3 (13) se stinge atunci cândcongelarea s-a încheiat.

u Depozitaţi alimentele în sertare şi împingeţi sertarele la loc.w Aparatul funcţionează în continuare în regim normal cu

economisirea energiei.

5.7.5 SertareleIndicaţieConsumul de energie creşte şi puterea de răcire scade atuncicând ventilaţia nu este suficientă.La aparatele cu NoFrost:u Lăsaţi sertarul inferior în aparat!u Menţineţi întotdeauna liberă fanta ventilatorului din interior

de la peretele posterior!

u Pentru a depozita produsele de congelat direct pe rafturi:Trageţi sertarul în faţă şi ridicaţi-l.

5.7.6 Rafturileu Scoaterea raftului: ridicaţi în faţă şi extra-

geţi.u Reintroducerea raftului: împingeţi uşor

până la opritor.

5.7.7 VarioSpacePe lângă sertare, puteţi scoate şirafturile. Obţineţi astfel un spaţiusuficient pentru produselecongelate voluminoase. Carneade pasăre, carnea, porţiile maride vânat precum şi preparatelede panificaţie înalte pot fi conge-late întregi şi preparate ulterior.u Sertarele pot fi încărcate cu

maxim 25 kg de produse decongelat fiecare, iar plăcile cumaxim 35 kg fiecare.

5.7.8 Sistemul Info

Fig. 22 (1) Semipreparate,

îngheţată(4) Mezeluri, pâine

(2) Carne de porc, peşte (5) Vânat, ciuperci(3) Fructe, legume (6) Carne de pasăre, carne

de vită/viţelNumerele indică perioada de depozitare, exprimată în luni,pentru mai multe tipuri de produse congelate. Perioadele dedepozitare indicate reprezintă valori orientative.

5.7.9 Cartuşe de răcireCartuşele de răcire împiedică creşterea prea rapidă a tempera-turii în cazul unei căderi de tensiune.Utilizarea cartuşelor de răcireu Aşezaţi cartuşele de răcire pe

sertarul de congelare superiorpentru economisirea spaţiului.

u Aşezaţi cartuşele de răcirecongelate în partea din faţă acongelatorului, pe produselecongelate.

Deservire

14

Page 15: Instrucţiuni de utilizare şi de montareassi.lhg.liebherr.com/Serviceline/b2b/bab2b/Media/... · 2012-02-09 · ţiile impuse şi principiul de funcţionare găsiţi în internet

6 Întreţinere6.1 Dezgheţarea cu NoFrostSistemul NoFrost dezgheaţă aparatul în mod automat.Frigider:Apa de dezgheţ este evaporată de căldura degajată decompresor.u Curăţaţi la intervale regulate orificiul de scurgere, pentru ca

apa de dezgheţ să se poată scurge. (vezi 6.2)Congelator:Umiditatea se depune la vaporizator, unde este dezgheţată şievaporată periodic.u Aparatul nu necesită dezgheţare manuală.

6.2 Curăţarea aparatului

PRECAUŢIEPericol de accidentare şi deteriorare a aparatului din cauzaaburului fierbinte!Aburul fierbinte poate deteriora suprafeţele şi poate cauzaarsuri.u Nu utilizaţi aparate de curăţare cu aburi!

ATENŢIECurăţarea incorectă dăunează aparatului!u Nu utilizaţi detergenţi în stare concentrată.u Nu folosiţi bureţi aspri sau abrazivi şi nici bureţi de sârmă.u Nu utilizaţi detergenţi agresivi, abrazivi, care conţin nisip,

clor, chimicale sau acizi.u Nu utilizaţi solvenţi chimici.u Nu deterioraţi sau îndepărtaţi marca de fabricaţie din inte-

riorul aparatului. Aceasta este importantă pentru serviciul deasistenţă a clienţilor.

u Nu rupeţi, îndoiţi sau deterioraţi cablurile sau alte compo-nente.

u Nu lăsaţi apa folosită la curăţare să pătrundă în jgheabul descurgere, în grilajul de ventilaţie şi în componentele elec-trice.

u Utilizaţi lavete de curăţare moi şi un detergent universal cupH neutru.

u Pentru curăţarea spaţiului interior folosiţi numai soluţii decurăţare şi detergenţi alimentari.

u Goliţi aparatul.u Deconectaţi ştecherul de la priză.

u Curăţaţi manual suprafeţele interioare şi exterioare dinmaterial plastic cu apă călduţă şi puţin detergent.

u Ştergeţi pereţii laterali lăcuiţi numai cu o lavetă moale,curată. În cazul unui grad de murdărire ridicat, utilizaţi apăcălduţă cu un detergent neutru.

Uşa de sticlă nu trebuie curăţată cu detergenţi abrazivi sau culavete aspre. În caz contrar suprafaţa poate deveni mată sause poate zgâria.u Curăţaţi uşa de sticlă cu o soluţie de curăţat geamuri dispo-

nibilă în comerţ şi o lavetă moale.u Curăţarea gurii de scurgere:

Îndepărtaţi depunerile cu ajutorulunui obiect subţire, de exemplu cuun beţigaş cu vată.

u Curăţaţi manual piesele din dotare cu apă călduţă şi puţindetergent.

u Pentru curăţare, scoateţi şinele suport ale semi-plăcilor desticlă.

u Demontarea rafturilor: Scoateţi marginile şi piesele late-rale.

u Demontarea suportului montat peuşă: Îndepărtaţi foliile protectoare depe profilurile decorative.

u Ridicaţi cutiile şi scoateţi capaculprin ridicare.

După curăţare:u Ştergeţi aparatul şi piesele din dotare până la uscare.u Reconectaţi şi porniţi aparatul.u Activaţi funcţia SuperFrost (vezi 5.7.4) .

Atunci când temperatura este suficient de scăzută:u Reintroduceţi alimentele.

6.3 Înlocuirea iluminării interioare cubec incandescentSpecificaţiile becului:

Tuburi T25, Philipsmax. 25 WDulie: E14Tipul de curent şi tensiunea trebuie să corespundă cu indi-caţiile de pe marca de fabricaţie; utilizaţi numai tuburi cuaceeaşi dimensiune.

Fig. 23 u Opriţi aparatul.u Scoateţi ştecherul din priză sau deconectaţi siguranţa.u Demontaţi masca Fig. 23 (1): Apucaţi masca introducând

degetul în spatele ei şi extrageţi-o.u Extrageţi placa de sticlă Fig. 23 (2).u Înlocuiţi becul Fig. 23 (3).u Reintroduceţi placa de sticlă.u Montaţi la loc masca: cuplaţi-o partea dreaptă şi stângă şi

aveţi grijă să aplicaţi cârligul Fig. 23 (4) median peste placade sticlă.

6.4 Serviciul de asistenţă a clienţilorVerificaţi mai întâi dacă puteţi remedia singuri defecţiunea.(vezi Defecţiuni). Dacă nu este cazul, adresaţi-vă serviciului deasistenţă a clienţilor. Adresa este indicată în lista anexată acentrelor de asistenţă a clienţilor.

Întreţinere

15

Page 16: Instrucţiuni de utilizare şi de montareassi.lhg.liebherr.com/Serviceline/b2b/bab2b/Media/... · 2012-02-09 · ţiile impuse şi principiul de funcţionare găsiţi în internet

AVERTIZAREPericol de accidentare din cauza unor lucrări de reparaţii neco-respunzătoare!u Lucrările de reparaţii şi intervenţiile la aparat şi racordul de

alimentare cu energie electrică, care nu sunt indicate în modexpres (vezi Întreţinere), trebuie executate exclusiv de cătreserviciul de asistenţă a clienţilor.

u Identificaţi denumireaaparatului Fig. 24 (1),numărul de serviceFig. 24 (2) şi numărulde serie Fig. 24 (3) pemarca de fabricaţie.Marca de fabricaţie seaflă pe partea stângăîn interiorul aparatului.

Fig. 24 u Informaţi serviciul de asistenţă a clienţilor şi comunicaţi tipul

defecţiunii, denumirea aparatului Fig. 24 (1), numărul deservice Fig. 24 (2) şi numărul de serie Fig. 24 (3).

w Acest lucru permite o depanare rapidă şi precisă.u Menţineţi aparatul închis până la sosirea reprezentantului

serviciului de asistenţă a clienţilor.w Alimentele vor rămâne reci o perioadă mai lungă de timp.u Scoateţi ştecherul din priză (apucaţi de ştecher, nu de

cablu) sau deconectaţi siguranţa.

7 DefecţiuniAparatul dumneavoastră este astfel construit şi fabricat, încâtsă garanteze siguranţa funcţionării şi o durată mare de viaţă.Dacă apare totuşi vreo defecţiune în timpul funcţionării, vărugăm să verificaţi dacă defecţiunea nu a fost cauzată de oeroare de operare. În acest caz trebuie să vă calculăm costurilereparaţiei chiar şi în perioada de garanţie. Următoarele defec-ţiuni pot fi remediate de dumneavoastră:Aparatul nu funcţionează.→ Aparatul nu este pornit.u Porniţi aparatul.→ Ştecherul nu este conectat corect la priza de alimentare.u Verificaţi ştecherul.→ Siguranţa prizei de alimentare nu este funcţională.u Verificaţi siguranţa.Compresorul funcţionează îndelung.→ Compresorul comută pe o turaţie redusă în cazul unui

necesar de răcire mai scăzut. Chiar dacă durata de funcţio-nare se prelungeşte în acest fel, energia este economisită.

u Acest lucru este normal în cazul modelelor cu economisireaenergiei.

→ Funcţia SuperFrost este pornită.u Pentru a răci rapid alimentele compresorul funcţionează

mai mult timp. Acest lucru este normal.→ Funcţia SuperCool este pornită.u Pentru a răci rapid alimentele compresorul funcţionează

mai mult timp. Acest lucru este normal.Un LED din partea inferioară a aparatului (la compresor)clipeşte regulat la fiecare 15 secunde*.→ Inversorul este echipat cu un LED de diagnosticare a

erorilor.u Aprinderea intermitentă este normală.Zgomotele emise sunt prea puternice.→ Compresoarele cu reglaj al turaţiei* pot genera diferite

zgomote de funcţionare din cauza diverselor trepte deturaţie.

u Zgomotul este normal.

Zgomot de efervescenţă şi clipocit→ Acest zgomot este cauzat de agentul de răcire care curge

prin circuitul de răcire.u Zgomotul este normal.Un declic slab→ Zgomotul se aude întotdeauna când agregatul de răcire

(motorul) porneşte sau se opreşte automat.u Zgomotul este normal.Un vâjâit cu tonalitate joasă. Se amplifică pentru scurttimp, atunci când porneşte agregatul (motorul).→ La activarea activării funcţiei SuperFrost, la introducerea

alimentelor proaspete sau după menţinerea deschisă a uşiitimp mai îndelungat, puterea de răcire este crescută în modautomat.

u Zgomotul este normal.→ La activarea activării funcţiei SuperCool, la introducerea

alimentelor proaspete sau după menţinerea deschisă a uşiitimp mai îndelungat, puterea de răcire este crescută în modautomat.

u Zgomotul este normal.→ Temperatura din încăpere este prea mare.u Soluţie: (vezi 1.2)Un vâjâit cu tonalitate joasă→ Zgomotul apare datorită circulaţiei aerului antrenat de venti-

lator.u Zgomotul este normal.Zgomote provocate de vibraţii→ Aparatul nu este aşezat stabil pe podea. Din acest motiv,

mobilierul sau obiectele alăturate sunt supuse vibraţiilorcauzate de funcţionarea agregatului de răcire.

u Deplasaţi puţin aparatul, echilibraţi-l cu ajutorul picioarelorde sprijin.

u Despărţiţi sticlele şi recipientele.La indicatorul de temperatură apare: F0 până la F9→ Există o defecţiune.u Adresaţi-vă serviciului de asistenţă a clienţilor. (vezi Întreţi-

nere).La indicatorul de temperatură se aprinde simbolul pentrucăderea tensiunii . La indicatorul de temperatură esteindicată cea mai ridicată temperatură care a fost atinsă întimpul căderii de tensiune.→ Temperatura de congelare a crescut prea mult în cursul ulti-

melor ore sau zile, din cauza unei căderi a reţelei electricesau a unei întreruperi a alimentării electrice. După restabi-lirea alimentării electrice, aparatul funcţionează în conti-nuare la ultima valoare de temperatură reglată.

u Ştergerea celei mai ridicate temperaturi: Apăsaţi tasta AlarmFig. 3 (19).

u Verificaţi calitatea alimentelor. Nu consumaţi alimentele alte-rate. Nu recongelaţi niciodată alimentele dezgheţate.

La indicatorul de temperatură se aprinde indicatorulDEMO.→ Este activat modul demonstrativ.u Adresaţi-vă serviciului de asistenţă a clienţilor. (vezi Întreţi-

nere).Suprafeţele exterioare ale aparatului sunt calde.→ Căldura degajată de circuitul de răcire este utilizată pentru

prevenirea formării condensului.u Acest lucru este normal.Temperatura nu este suficient de scăzută.→ Uşa aparatului nu este închisă corect.u Închideţi uşa aparatului.→ Ventilaţia şi aerisirea nu sunt suficiente.u Eliberaţi grilajul de aerisire.→ Temperatura din încăpere este prea mare.u Soluţie: (vezi 1.2) .

Defecţiuni

16

Page 17: Instrucţiuni de utilizare şi de montareassi.lhg.liebherr.com/Serviceline/b2b/bab2b/Media/... · 2012-02-09 · ţiile impuse şi principiul de funcţionare găsiţi în internet

→ Aparatul a fost deschis prea des sau o perioadă prea înde-lungată.

u Aşteptaţi, pentru a vedea dacă temperatura necesară serestabileşte de la sine. În caz contrar, adresaţi-vă serviciuluide asistenţă a clienţilor. (vezi Întreţinere).

→ *A fost introdusă o cantitate prea mare de alimente proas-pete fără activarea funcţiei SuperFrost.

u Soluţie: (vezi 5.7.4)→ Temperatura este regală incorect.u Reglaţi o temperatură mai scăzută şi controlaţi-o după 24

de ore.→ Aparatul se află prea aproape de o sursă de căldură.u Soluţie: (vezi Punere în funcţiune).Iluminarea interioară nu se aprinde.→ Aparatul nu este pornit.u Porniţi aparatul.→ Uşa a rămas deschisă mai mult de 15 minute.u Iluminarea interioară se întrerupe în mod automat după

cca. 15 minute cu uşa deschisă.→ Dacă iluminarea interioară nu se aprinde, dar indicatorul de

temperatură este aprins, atunci becul este defect.u Înlocuiţi becul. (vezi Întreţinere).

8 Scoaterea din funcţiune8.1 Oprirea aparatuluiIndicaţieu Pentru a opri întregul aparat, trebuie să opriţi doar congela-

torul.

8.1.1 Oprirea congelatoruluiu Apăsaţi tasta On/Off a congelatorului Fig. 3 (17) timp de

cca. 2 secunde.w Indicatoarele de temperatură se sting. Aparatul este oprit.

8.1.2 Oprirea frigiderului împreună cu compar-timentul BioFreshIndicaţieu Frigiderul poate fi oprit separat în caz de necesitate.u Apăsaţi tasta On/Off a frigiderului Fig. 3 (3) timp de cca. 2

secunde.w Indicatorul de temperatură a frigiderului Fig. 3 (8) se stinge.

Frigiderul şi compartimentul BioFresh sunt oprite.

8.2 Scoaterea din funcţiuneu Goliţi aparatul.u Deconectaţi ştecherul de la priză.u Curăţaţi aparatul (vezi 6.2) .

u Lăsaţi uşa deschisă, pentru a evita apariţia mirosurilorneplăcute.

9 Evacuarea aparatului la deşeuriAparatul conţine încă materiale valoroase şi trebuiepredat la un punct de colectare a deşeurilor nesor-tate în vederea dezmembrării. Evacuarea ladeşeuri a aparatelor uzate trebuie realizată în modcalificat şi profesionist, conform normelor şi regle-mentărilor locale în vigoare.

Aveţi grijă să nu deterioraţi circuitul de răcire al aparatului uzatîn timpul transportului, pentru ca lichidul de răcire conţinut(specificat pe marca de fabricaţie) şi uleiul să nu se scurgănecontrolat.u Dezafectaţi aparatul.u Deconectaţi ştecherul de la priză.u Detaşaţi cablul de alimentare.

Scoaterea din funcţiune

17

Page 18: Instrucţiuni de utilizare şi de montareassi.lhg.liebherr.com/Serviceline/b2b/bab2b/Media/... · 2012-02-09 · ţiile impuse şi principiul de funcţionare găsiţi în internet

Evacuarea aparatului la deşeuri

18