Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin...

of 45 /45
MEMORIU JUSTIFICATIV Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente PROIECT MODEL Atenție! Informațiile solicitate în cadrul documentației care sunt completate în cadrul Memoriului Justificativ între paranteze pătrate și utilizând culoarea roșie se vor înlocui cu informațiile specifice solicitantului/proiectului care se va realiza. Solicitările/indicațiile de completare din cadrul formatului de Memoriu Justificativ de pe site-ul www.apdrp.ro se regăsesc la începutul fiecărui punct din cadrul documentului, scrise cu culoarea albastră. Solicitant: [Denumire solicitant] Adresa: [.................] Reprezentant: [.................] Tel./Fax: [.................]

Transcript of Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin...

Page 1: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

MEMORIU JUSTIFICATIV

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si

echipamente

PROIECT MODEL

Atenție! Informațiile solicitate în cadrul documentației care sunt completate în cadrul Memoriului

Justificativ între paranteze pătrate și utilizând culoarea roșie se vor înlocui cu informațiile specifice

solicitantului/proiectului care se va realiza.

Solicitările/indicațiile de completare din cadrul formatului de Memoriu Justificativ de pe site-ul

www.apdrp.ro se regăsesc la începutul fiecărui punct din cadrul documentului, scrise cu culoarea

albastră.

SSoolliicciittaanntt::

[[DDeennuummiirree ssoolliicciittaanntt]] AAddrreessaa:: [[..................................]]

RReepprreezzeennttaanntt:: [[..................................]]

TTeell..//FFaaxx:: [[..................................]]

Page 2: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 2/45

Foaie de capat

Memoriul Justificativ a fost elaborat de: [denumire solicitant]

Echipa de proiect Nume Semnatura

Sef de proiect [nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de elaborare a documentatiei]

[nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de elaborare a documentatiei]

[nume complet]

Page 3: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 3/45

Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati

- pentru proiecte fara lucrari de constructii – montaj-

1. Date generale ................................................................................................................................ 4

1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia ...................................................................... 4

1.2 Scurt istoric al solicitantului......................................................................................................................... 4

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ......................................................................................................... 4

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului ....................................................................... 4

2. Descrierea proiectului .................................................................................................................... 6

2.1 Denumirea investitiei .................................................................................................................................. 6

2.2 Elaborator ................................................................................................................................................... 6

2.3 Amplasamentul proiectului.......................................................................................................................... 6

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei ............... 6

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza .......................................................................................................................................... 11

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor) ....................................................... 14

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului. ...................................................................... 14

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului. .............................................................................................................................. 19

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului ............................................................ 22

3.1 Total personal existent .............................................................................................................................. 22

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei : ........................................................ 22

3.3 Responsabil legal ..................................................................................................................................... 22

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect .................................................................................. 23

5. Durata de realizare (luni) si etape principale ................................................................................ 28

6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte ... 31

7. Finantarea investitiei .................................................................................................................... 38

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei ..................................................................... 38

8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro) ......................................................................................... 38

8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati ........................................................................................................................................................................ 38

8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice) ................................................ 40

9. Proiectii financiare si indicatori financiari ...................................................................................... 40

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anul 1 de implementare ................................................................ 41

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune .............................................................................. 43

9.3 Indicatori financiari .................................................................................................................................... 45

Page 4: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 4/45

1. Date generale

1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia

Denumire solicitant: [denumire solicitant]

Sediul social: [sediu social solicitant]

Cod unic de inregistrare: [cod unic de înregistrare solicitant]

Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: [F__/____/_____]

1.2 Scurt istoric al solicitantului

[Se va completa cu o scurtă descriere a istoricului solicitantului, cu punctarea cel puțin a următoarelor

aspecte:

Data înființării solicitantului și forma de organizare juridică;

Descrierea succintă a activităților derulate de la înființarea solicitantului până în prezent;

Alte informații relevante.]

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului

(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati)

[Se vor preciza obiectul principale de activitate al solicitantului si obiectele de activitate secundare relevante

pentru proiectul propus spre realizare]

Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0125 – „Cultivarea

fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferelor și a altor pomi fructiferi”, iar domeniul de interes pentru

propunerea de finantare este cultivarea zmeurului.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului

resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.

[Se vor completa tabelele de mai jos prin înscrierea principalelor mijloace fixe aflate în patrimoniul

solicitantului cu toate detaliile solicitate: data achiziției, valoarea netă la data ultimului bilanț și numărul de

bucăți.

Pentru terenuri se va completa tabelul aferent.]

Denumire mijloc fix Data achizitiei Valoare neta la data intocmirii

ultimului bilant -RON-

Bucati

1.CLADIRI TOTAL Nu este cazul

1.1 detaliati

1.n detaliati

2.UTILAJE TOTAL Nu este cazul

2.1 detaliati

2.n detaliati

3.ANIMALE Nu este cazul

3.1 detaliati

3.n detaliati

4.ALTELE - detaliati Nu este cazul

TOTAL

Page 5: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 5/45

TERENURI

Nr. Crt.

Amplasare Judet/Localitate

Suprafata totala (mp) / Categoria de folosinta

Valoarea contabila

- RON- Regim juridic

1

[Se va completa

județul și

localitatea terenului

deținut de către

solicitant]

[Se va completa suprafața terenului și categoria de

folosință a acestuia]

50.000 mp / arabil

[Se va completa valoarea

înscrisă în contabilitatea solicitantului]

[Se va completa regimul juridic al terenului cu indicarea

documentului care atestă regimul juridic indicat]

Page 6: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 6/45

2. Descrierea proiectului

2.1 Denumirea investitiei

[Se va completa titlul proiectului]

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

2.2 Elaborator

(coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)

[Se vor completa datele societății de consultanță cu care a fost încheiat contractul de consultanță pentru elaborarea Memoriului Justificativ (dacă este cazul) și/sau coordonatele solicitantului. Se vor specifica cel puțin următoarele informații pentru societatea de consultanță și sau solicitant: denumire, cod CAEN al activității principale, respectiv al activității secundare relevante pentru proiect.

Se vor specifica de asemenea data întocmirii Memoriului Justificativ și cursul de schimb valutar utilizat în cadrul proiectului.

Se va menționa în mod clar faptul că pentru realizarea proiectului a fost utilizat un proiect model, cu specificarea adresei de internet de la care acesta a fost descărcat, data descărcării și titlul proiectului model.]

Consultant: ___________

Obiect principal de activitate: _______

Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)

Solicitant: ____________

Obiect principal de activitate: _______

Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)

Coordonate memoriu justificativ:

Data intocmirii Memoriului Justificativ: 06.05.2014

Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,4420 Lei (curs BCE din data de 06.05.2014)

Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model „ Infiintare si dotare plantatie de

zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente”, descărcat de la adresa de internet:

www.__________________, la data de _____________________.

2.3 Amplasamentul proiectului

(regiunea, judetul, localitatea)

[Se va specifica Regiunea de dezvoltare, județul și localitatea în care se va implementa proiectul propus]

Regiunea de Dezvoltare _________, judetul _______, comuna ______.

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

Tema proiectului

Proiectul de investitii are ca scop scop infiintarea unei plantații de zmeur pe o suprafata de 5 ha si dotarea

fermei cu echipamentele necesare realizarii in bune conditii a tehnologiei de infiintare si intretinere plantatie.

Page 7: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 7/45

In mod concret, prin proiect s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje agricole:

Tractor

Plug

Masina de stropit

Echipament de fertilizat

Cositoare

Foarfeca electrica

Tocator

Remorca

Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare

Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul horticol, sector ce face obiectul masurii 121 „Modernizarea

exploatatiilor agricole” care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general, precum si obiectivele specifice urmarite prin realizarea investitiei propuse sunt in

concordanta cu obiectivele Masurii 121, investitiile propuse spre realizare in cadrul prezentului proiect fiind

tipul de investitii pentru care programul de finantare a fost conceput.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii fermei printr-o utilizare mai buna a

resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor

comunitare.

Acest obiectiv va fi atins prin adoptarea unui sistem modern, de tip intensiv de infiintare si exploatare a

plantatiei de zmeur, caracterizat de aplicarea unor metode eficiente de lucru care necesita un consum minim

de munca si costuri mici de exploatare.

De asemenea, proiectul propus de solicitant va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii

121, dupa cum urmeaza:

Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea

profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.

o Tehnologia de infiintare, intretinere si exploatare a plantatiei de zmeur prezinta un grad ridicat de

mecanizare si automatizare a operatiunilor din fluxul de productie.

Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare

o Nu este cazul.

Cresterea veniturilor exploatatiei agricole

o Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor venituri de

aprox. 350.000 lei/an din comercializarea fructelor, in conditiile in care produsele intreprinderii

individuale raspund unei cereri in crestere identificate pe piata pentru fructe proaspete de origine

autohtona.

o Efectuarea lucrarilor din tehnologie in perioada optima asigura dezvoltarea corespunzatoare a

arbustilor fructiferi si creeaza premisele pentru asigurarea unor productii ridicate la hectar. Existenta

unor mijloace fixe proprii pentru efectuarea lucrarilor agricole permite realizarea acestora la timp si

elimina o eventuala dependenta de terti.

In aceste conditii, oferirea unor produse proaspete, de calitate certificata, la preturi competitive va asigura

succesul afacerii, contribuind la obtinerea unor venituri constante. Dupa realizarea investitiei, intreprinderea

individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea urmatoarelor obiective operationale:

Obiective de ordin tehnic

o Utilajele si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic permit desfasurarea procesului de infiintare si

intretinerea plantatiei de zmeur in conditii optime. Tehnologiile performante folosite conduc la

Page 8: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 8/45

obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a

muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste

realizarea unor conditii bune de munca pentru personalul care lucreaza in ferma.

Obiective de ordin economico-financiar

Principalii factori care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice ridicate sunt:

o existenta unei baze materiale proprii formata din echipamente si utilaje necesare realizarii in bune

conditii a tuturor etapelor fisei tehnologice.

o alegerea unui soi rezistent la conditiile climatice si boli;

o productivitate ridicata a muncii datorita mecanizarii unei parti importante a activitatii si localizarii intr-o

zona propice pomiculturii.

Obiective de mediu

o Datorita tehnologiei de ultima generatie care va fi adoptata, activitatea fermei va avea impact minim

asupra factorilor de mediu.

Solicitantul respecta conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 121 “Modernizarea

exploataţiilor agricole – Ferma de Familie”, dimensiunea exploatatiei propusa prin proiectul de investitii fiind

de 14,7 UDE, valoare care se incadreaza in intervalul 2 - 50 UDE prevazut in ghid.

Tip cultura UDE/ha Capacitate ferma

(ha)

Dimensiune

ferma (UDE)

Zmeur (Plantații de coacăz,

smochin, zmeur) 2,940 5,00 14,7

Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform “Studiului pentru

determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din

cadrul Masurii 3.1 „Investitii în exploatatii agricole” din Programul SAPARD”, elaborat de ASAS-ICPA si

ICDEA, 2004”, comuna ____ din judetul ______ are potential mediu pentru cultivarea zmeurului, productia

obtinuta in zona de deal cu potential mediu pentru zmeur ce fac obiectul proiectului de investitie fiind:

Nr. crt

Tip cultura Potential agricol

(kg/ha)

1 Zmeur 7.000 kg/ha

Justificarea achizitiilor propuse prin proiect

Tractorul va fi folosit in ferma pentru realizarea in bune conditii a fazelor procesului tehnologic precum arat,

fertilizat, impreuna cu alte echipamente ce vor fi achizitionate prin proiect.

Plugul va fi utilizat in realizarea araturii de baza, toamna, inainte de caderea frunzelor.

Masina de stropit va fi folosita pentru efectuarea lucrarilor de stropire cu ierbicid si fungicid.

Echipamentul de fertilizat va fi folosit pentru aplicarea de ingrasaminte.

Cositoarea va asigura intretinerea terenului pe care se infiinteaza plantatia de zmeur.

Foarfeca electrica este utilizata pentru toaletarea arbustilor prin taierea crengilor.

Tocatorul este utilizat pentru tocarea crengilor rezultate dupa toaletarea arbustilor.

Remorca va fi folosita pentru transportul lazilor cu fructe dupa recoltare.

Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare va fi utilizata pentru irigarea si fertilizarea simultana a

plantatiei de arbusti fructiferi, in functie de conditiile meteorologice, fiind deosebit de necesara intr-un sezon

secetos, care ar putea afecta grav productia obtinuta.

Page 9: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 9/45

Prin accesarea fondurilor FEADR solicitate prin prezentul proiect de infiintare a plantatiei de arbusti fructiferi,

se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Mentionam ca pentru a asigura o calitate a lucrarilor realizate si productivitati cat mai mari ale culturilor

propuse este necesara achizitonarea de utilaje performante, de ultima generatie. Implicit, prin achizitionarea

acestor utilaje se va contribui la reducerea emisiilor poluante rezultate din aceasta activitate. Prin

implementarea prezentului proiect se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv

reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Fundamentarea necesitatii investitiei

Solicitantul nu detine in prezent utilajele si echipamente agricole necesare infiintarii si intretinerii unei

exploatatii de zmeur.

Astfel, pentru a realiza in bune conditii toate etapele tehnologice ale exploatatiei, precum si pentru a evita

costurile suplimentare cu inchirierea utilajelor, intreprinderea individuala solicita acest sprijin financiar

nerambursabil pentru realizarea parcului de utilaje agricole.

Pe baza analizei tehnologiei de infiintare si intretinerea exploatatiei de zmeur a rezultat necesitatea

achizitionarii unui numar minim de echipamente care sa asigure independenta tehnica a exploatarii livezii.

Factorii social-economici care au fost considerati in alegerea investitiei sunt:

apropierea de piete de desfacere interne sau posibilitatea unei desfaceri externe;

asigurarea fortei de munca in tot timpul anului, ieftina;

asigurarea cailor de acces, accesibile tot timpul anului;

lucrarile de imbunatatiri funciare sa fie putine, iar valoarea lor sa fie mica;

posibilitatile de aductiune a apei pentru irigare si tratamente fitosanitare, sa fie eficiente din punct de

vedere financiar;

distanta corespunzatoare de sursele de poluare care pot afecta calitatea fructelor, impuse de normele

sanitare;

asigurarea unui parc de masini, dotat corespunzator, gata in orice moment pentru interventii.

România este ţara cu cea mai divizată structură agrară din cadrul UE-27, deţinând, în anul 2010 32,2% din

numărul de exploataţii europene şi 7,7% din suprafaţa agricolă utilizată.

Deşi numărul total de exploataţii agricole a scăzut în ultimul deceniu cu peste jumătate de milion, de la 4,48

milioane ferme înregistrate la Recensământul General Agricol din 2002 la 3,86 milioane ferme conform

Recensământului din 2010, s-a menţinut structura extrem de divizată a agriculturii româneşti şi caracterul de

subzistenţă al marii majorităţi a fermelor.

Recensământul din 2010 prezintă o imagine a agriculturii româneşti aflată intr-un proces prea lent de

restructurare. Media suprafeţei agricole a unei exploataţii a crescut de la 3,1 ha în anul 2002 la 3,45 ha în

2010. Analizând comparativ datele de la cele două recensăminte agricole (din 2002 şi 2010) se observă un

proces incipient de restructurare, în sensul reducerii numărului de exploataţii sub 10 ha (cu cca 600.000) şi a

suprafeţelor deţinute de acestea cu peste 1.2 milioane hectare. Concomitent, au crescut numărul de ferme de

peste 10 ha (cu 21700 ferme), iar suprafeţele deţinute de acestea cu cca 600 mii ha. Menţionăm de

asemenea că suprafaţa agricolă utilizată a scăzut în 2010 faţă de 2002 cu cca 600 mii ha.

Partea covârşitoare a exploataţiilor agricole o reprezintă exploataţiile mici, sub 2 hectare, ponderea acestora

fiind în 2010 de 73,3% ca număr şi 13,0% ca suprafaţă deţinută în total.

Concomitent, fermele sub 10 hectare reprezintă 97,7% din numărul de ferme iar acestea deţin 38,7% din

suprafaţa agricolă utilizată. La celălalt capăt se află fermele mari de peste 100 ha, care deşi reprezintă doar

0,3% din numărul de ferme, exploatează 48,8% din suprafaţa agricolă. Segmentul de ferme medii, între 10 şi

100 de hectare, care reprezintă în genere coloana vertebrală a agriculturii europene, la noi este destul de

firav. Astfel, fermele între 10 şi 100 hectare reprezintă 1,8% ca număr şi 12,3% ca suprafaţă.

România își propune să adopte pe termen lung o poziţie favorabilă fermelor mijlocii (20-100 de hectare),

fermelor familiale comerciale. Funcționarea optimă a acestor tipuri de ferme va conduce la o ameliorare a

Page 10: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 10/45

productivității agricole şi la o susținere a dezvoltării durabile a satului românesc, pentru a nu mai exista golul

dintre exploataţiile de subzistenţă şi cele de dimensiuni foarte mari.

În lipsa unei politici de sprijinire a micilor exploataţii de familie şi a fermelor mici în general din anii precedenți,

disproporţia dintre fermele de dimensiuni mici şi marile exploataţii din România este semnificativă. În

România, aproximativ 1% dintre cei un milion de fermieri care primesc subvenţii pe suprafaţă beneficiază de

jumătate din cuantumul total al subvenţiei pe care Uniunea Europeană o acordă fermierilor din țara noastră.

Cu alte cuvinte, jumătate din sprijinul de 1,4 miliarde de euro a revenit marilor exploataţii.1

O dovadă a importanţei acestui tip de exploataţii este şi faptul că ONU a declarat 2014 ca fiind anul fermelor

de familie, acestea depăşind 500 de milioane de unităţi la nivel mondial, ceea ce înseamnă 80% din numărul

total. În ceea ce ne priveşte, România are nu mai puţin de 850.000 de mici ferme cu suprafeţe cuprinse între 1

şi 5 hectare.

La nivel mondial, în prezent există peste 500 de milioane de ferme de familie, acestea fiind modelul

predominant in agricultura si cel mai important furnizor de hrana atat in tarile dezvoltate, cat si in cele in

curs de dezvoltare.

Fermele de familie pot creste disponibilitatea alimentelor in tarile sarace si in curs de dezvoltare, pot

conserva produsele traditionale, pot asigura tranzitia catre o alimentatie mult mai sanatoasa si cel mai

important, contribuie la securitatea alimentara pe termen mediu si lung.

Oportunitatea investitiei

Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul

sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale.

La nivel sectorial

o pe fondul realizarii campaniilor de constientizare a necesarului consumului zilnic de fructe si legume

proaspete, realizat in media, se inregistreaza o crestere a consumului de produse naturale si implicit

de zmeura.

La nivelul pietei de desfacere

o cresterea consumului de produse alimentare autohtone in detrimentul produselor provenite din import;

o cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii pentru produse pomicole, precum si prognoza de

crestere a consumului la nivelul celui inregistrat in alte tari din Uniunea Europeana.

La nivelul fortei de munca

o forta de munca disponibila in zona.

La nivelul conditiilor de sol si clima

o conditiile pedo-climaterice din zona sunt favorabile activitatilor exploatatiei de arbusti fructiferi. Zona

de deal asigura conditiile de sol necesare infiintarii exploatatiei de zmeur;

o investitia va fi amplasata intr-o zona cu potential mediu pentru activitatea de exploatare a plantatiei de

zmeur.

Privind toate acestea se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna pentru Intreprinderea

Individuala, valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social, cu efecte favorabile in

dezvoltarea economiei locale (vor fi stimulati furnizorii locali de input-uri, servicii, etc.), precum si in cresterea

veniturilor la bugetul local.

Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala - Masura

121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai

scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.

1 Sursa: www.lumeasatului.ro

Page 11: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 11/45

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza

(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)

Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si performante, in vederea asigurararii respectarii

conditiilor de mediu.

Achizitiile care urmeaza a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt strict necesare pentru asigurarea unei

rentabilitati crescute in exploatare cu reducerea la minim a poluarii prin utilizarea unor masini si utilaje agricole

performante si prin reducerea costurilor serviciilor prestate de terti.

Astfel, achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc

emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea

mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si

sol.

Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta sub forma tabelara:

Investitia/utilajele care se realizeaza pentru

adaptarea la standarde Valoarea Lei

Standardul la care se face adaptarea

Termenul de gratie al

standardului

Termenul de realizare a investitiei*

Nu este cazul

In cadrul fermei se va respecta Codul de bune practici în fermă din 14 noiembrie 2006, solicitantul

conştientizand ca interesele economice de obtinere a unor productii profitabile trebuie armonizate cu

exigentele de protectie si conservare a mediului înconjurator.

In ceea ce priveste indeplinirea standardelor nationale si comunitare, exploatatia agricola vegetala a

solicitantului trebuie sa respecte standardele de mediu Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) pe toata

suprafata fermei. Conditiile aplicabile in cazul solicitantului prevad urmatoarele:

Standarde pentru mentinerea structurii solului

GAEC 6. Nu este permisa efectuarea lucrarii de arat in conditii de umiditate excesiva a solului.

Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de intretinere a terenurilor agricole

GAEC 10. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care

nu mai sunt exploatate pentru productie

Standarde pentru protejarea si gestionarea apei

GAEC 11: Se respectă normele legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură

GAEC 13. Este interzisa poluarea apelor subterane prin deversarea directa sau prin descarcarea

pe teren si infiltrarea prin sol a produselor ce contin substante periculoase utilizate in agricultura,

cu exceptia cazului in care o astfel de deversare/descarcare este reglementata prin autorizatia de

gospodarire a apelor detinuta de agricultor2.

Mentinerea continutului de materie organica in sol se va putea realiza prin intermediul planului de fertilizare.

Solul este principala sursa de nutrienti minerali si de apa pentru plante. Capacitatea acestuia de a asigura

nutrientii necesari plantelor variaza in functie de nivelul lui de fertilitate. Atat din ratiuni economice, cat si din

2 Substanţele periculoase utilizate în agricultură se regăsesc în conţinutul următoarelor produse/grupe de produse: biocide şi produse de

protecţia plantelor (erbicide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, regulatori de creștere), produse de uz veterinar (medicamente, substanţe antiparazitare), produse petroliere (combustibili, lubrifianţi, produse derivate), azotaţii şi fosfaţii din îngrăşăminte și alte produse utilizate pentru dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi decontaminare în fermă, în conformitate cu Lista de substanţe prioritare şi poluanţi specifici prevăzută în anexa nr. 1 la Programul de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005, cu modificările și completările ulterioare

Page 12: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 12/45

exigente de protecsie a mediului, se impune o corecta gestionare si folosire a ingrasamintelor (fertilizantilor) la

nivelul fiecarei exploatatii agricole.

Folosirea ingrasamintelor pentru realizarea unor productii profitabile trebuie facuta pe baza unor previziuni

realiste, care sa tina cont de conditiile pedoclimatice locale, de potentialul productiv al culturilor si nivelul

tehnologic al unitatii agricole.

Planul de fertilizare este, in acest sens, un instrument util atat pentru stabilirea dozelor de ingrasaminte

organice si minerale cat si alegerea momentelor propice de procurare necesarului cantitativ si calitativ de

ingrasaminte minerale sau organice.

La nivelul exploatatiei agricole, planul de fertilizare permite atingerea urmatoarelor obiective:

calculul anual al necesarului de elemente nutritive, prin aplicarea unor modele de calcul care sa tina

cont de principiile unei fertilizari rationale, de sistemul de culturi existent in unitate si de nivelul

productiilor planificate;

stabilirea cantitatilor de ingrasaminte posibil de aplicat, precum si a dozelor de ingrasaminte chimice

pentru completare pana la nivelul necesarului estimat prin calcul;

verificarea periodica (anual sau la 4-5 ani) a situatiei agrochimice a solurilor pe baza balantei intrarilor

si iesirilor din sistem (cantitatile de nutrienti introduse in sol minus cantitatile de nutrient exportate cu

recolta), poate furniza informatii utile privind conservarea, ameliorare sau diminuarea asigurarii

solurilor de sub culturi cu nutrienti precum si pentru evaluarea riscului de poluare a apelor cu nutrienti

de origine agricola;

furnizarea de informatii necesare pentru alcatuirea planului de fertilizare pentru anul agricol urmator.

Respectarea bunelor conditii agricole si de mediu si a planului de fertilizare, conduce la indeplinirea

standardelor privind protectia mediului si contribuie la desfasurarea activitatii solicitantului in bune conditii,

reducand semnificativ riscul poluarii accidentale a solului sau surselor de apa.

Bugetul indicativ

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

Total

EUR EUR EUR

1 2 3 4

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:

0 0 0

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 0 0

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

0 0 0

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:

946 0 946

3.1 Studii de teren 0 0 0

3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 0

3.3 Proiectare si inginerie 0 0 0

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0

3.5 Consultanta 946 0 946

3.6 Asistenta tehnica 0 0 0

Verificare incadrare cheltuieli cap 3 Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 1%

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: 94.699 0 94.699

A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 53.354 0 53.354

4.1 Constructii si instalatii 0 0 0

4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 0 0 0

Page 13: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 13/45

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

Total

EUR EUR EUR

1 2 3 4

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice

53.354 0 53.354

4.5 Dotari 0 0 0

4.6 Active necorporale 0 0 0

B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: 41.345 0 41.345

Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului 2.533 0 2.533

Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei 38.812 0 38.812

Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 0 0

Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 0 0

Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire 0 0 0

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 0 4.019 4.019

5.1 Organizare de santier 0 0 0

5.1.1 lucrari de constructii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0 0 0

5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0

5.2 Comisioane, taxe 0 4.019 4.019

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0

Procent cheltuieli diverse si neprevazute 0,00%

Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 0 0 0

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0

6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0

TOTAL GENERAL 95.645 4.019 99.664

Verificare actualizare Actualizare mai mica de 5% din valoarea

eligibila

ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) 0 0

TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 95.645 4.019 99.664

Valoare TVA 22.953 22.953

Total general inclusiv TVA 122.617

VALOAREA PROIECTULUI

Data intocmirii Studiului de Fezabilitate/Memoriului

Justificativ 06.05.2014

Curs EUR 4,4420

LEI EUR

VALOARE TOTALA 544.664 122.617

VALOARE ELIGIBILA 424.855 95.645

VALOARE NEELIGIBILA 119.809 26.972

Plan financiar Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

Total

Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala) 38.258 38.258

Cofinantare privata, din care: 57.387 26.972 84.359

- autofinantare 26.972 26.972

- imprumuturi 57.387 57.387

TOTAL PROIECT 95.645 26.972 122.617

Procent contributie publica 40%

Avans solicitat 19.129

Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil 50% Suma avans mai mica de 50%

din ajutorul public

Page 14: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 14/45

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor)

Nu este cazul.

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.

Caracteristici generale ale pietei produselor

Romania, conform Institului National de Statistica, se afla pe ultimul loc la consumul de fructe, cu 24 kg mere,

18 kg portocale si 5 kg prune pe locuitor pe an, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica

(INS) in 2012, in vreme ce consumul mediu european de fructe este de 57 kg pe cap de locuitor.

Totodata, organizatia ONU pentru Agricultura si Alimentatie atentioneaza ca, in Bulgaria, Romania si Slovacia,

furnizarea de fructe si legume destinate consumului se situeaza sub 80 kg /persoana /an, adica sub 220g /

persoana/ zi, fiind la cel mai redus nivel din Europa.

Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda un consum mediu zilnic de 400g de fructe si legume de diferite

culori deoarece contin nutrienti si componente bioactive cu un rol esential in mentinerea sanatatii.

Pentru a consuma aceste alimente, cei mai multi dintre oraseni le cumpara, 94,9% dintre respondenti

mentionand aceasta sursa.

Dintre cei care cumpara fructele proaspete, cei mai multi aleg sa mearga intr-un hipermarket/supermarket

(81,3%), la piata pentru a cumpara de la tarani, agricultori sau alti producatori directi (64,8%) sau intr-un

magazin specializat de legume/fructe (40,1%).

Aproape un sfert din totalul respondentilor (21,4%), in general persoane de 18 – 45 ani, primesc fructe

proaspete de la tara (de la familie, rude, prieteni etc.).

Potrivit datelor statistice publicate de Centrul de Comerț Internațional (International Trade Centre/UNCTAD/W

TO, Geneva), în anul 2011, exporturile de fructe de pădure ale României au înregistrat în general creşteri atât

valorice cât şi cantitative.

Exporturile valorice de fructe de pădure ale României, 2003‐2011 - mii USD -

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Zmeura 834 1115 902 916 443 433 42 84 158 Sursa: Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine, Potențialul de export al României

Exporturile cantitative de fructe de pădure ale României, 2003-2011 – tone -

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Zmeura 465 439 341 235 78 285 43 37 61 Sursa: Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine, Potențialul de export al României

Şi în cazul importurilor de fructe de pădure s-a inregistrat un trend ascendent, atât în termeni valorici cât şi

întermeni cantitativi. Principalele fructe de pădure exportate sau importate de România pentru care există

potențial sunt afinele, căpşunele şi zmeura.

Importurile valorice de fructe de pădure ale României, 2003-2011 - mii USD -

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Zmeura 10 16 8 8 323 320 154 195 204 Sursa: Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine, Potențialul de export al României

Page 15: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 15/45

Importurile cantitative de fructe de pădure ale României, 2003-2011 – tone -

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Zmeura 6 6 3 5 18 15 19 27 64 Sursa: Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine, Potențialul de export al României

Partenerii comerciali ai României pentru exporturile si importurile de fructe de padure (zmeura) realizate in

anul 2011 sunt prezentati in continuare:

Export Valoare

(mii USD)

Cantitate

(tone)

Import

Valoare

(mii USD)

Cantitate

(tone)

total,

din care: 158 61

total,

din care: 204 ...

3

Germania 127 41 Italia 73 ...

Olanda 23 20 Ungaria 45 18

Bulgaria 7 ... Austria 25 ...

Moldova 2 ... Serbia 24 29

Olanda 20 ...

Bulgaria 14 8

Franta 4 1 Sursa: Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine, Potențialul de export al României

In anul 2011, livrările mondiale de zmeură au crescut cu 16,2%, la 693,4 milioane USD, după ce au înregistrat

o creştere medie de 8% pe an între anii 2006 şi 2010. Top cinci exportatori au fost SUA (34,0% pondere în

totalul exporturilor mondiale din anul 2011), Spania (21,7%), Mexic (19,0%), Olanda (4,4%) şi Portugalia (4,1).

Comparativ cu trendul general de creştere accentuată al livrărilor de zmeură realizate de cea mai mare parte

a celor mai importanți zece exportatori mondiali, România şi‐a redus semnificativ nivelul exporturilor, în medie

cu 51% pe an în perioada 2006‐2010, la 84 mii USD.

La nivelul anului 2011, România a ocupat locul 27 în topul exporturilor mondiali, cu o valoare de 158 mii USD,

urcând de pe poziția 31 pe care s‐a situat în anul 2010, ponderea livrărilor româneşti în totalul exporturilor

mondiale fiind de 0,022%.

Ca şi în cazul altor categorii de fructe de pădure, importurile mondiale de zmeură (cod SA 081020) au

cunoscut creşteri susținute între anii 2006‐2010 (ritm mediu de creştere de 16% pe an) şi au continuat să se

mențină în trendul pozitiv şi în anul 2011 (creştere anuală de aproape 12%, la aproximativ 953 milioane USD).

Peste o treime din importurile mondiale au fost realizate de SUA, în timp ce următoarele patru piețe mari de

desfacere ‐ Canada, Marea Britanie, Germania şi Franța, au acoperit 22,0%, 11,1% şi respectiv, câte 6,4%

din cererea mondială de zmeură din anul 2011.

Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime

Principalele materii prime utilizate in procesul de infiintare a livezii sunt:

material saditor (drajoni zmeur);

picheti;

mranita;

ingrasaminte minerale;

insecticide;

fungicide.

Principalele materii prime utilizate in procesul de intretinere a livezii sunt:

ingrasaminte minerale;

insecticide;

fungicide;

3 Lipsa date

Page 16: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 16/45

motorina pentru lucrarile mecanizate;

ambalaje pentru recoltare.

Materialul saditor, pichetii, mranita, ingrasamintele minerale, insecticidele si fungicidele se vor

achizitiona de la furnizori locali.

Ambalajele se achizitioneaza de la societati producatoare de ambalaje din carton sub forma de lazi.

Procurarea ambalajelor se face pe baza de comanda, livrarea este in general asigurata de furnizor in perioada

de recoltare.

Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va realiza pe baza de comenzi adresate furnizorilor.

Selectarea furnizorilor se va face in urma evaluarii acestora, dupa urmatoarele criterii:

pret

termen de livrare

termene si modalitati de plata

nivelul calitativ al produselor

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii prime / materiale auxiliare /

produse / servicii Adresa

Produs furnizat si

cantitate

aproximativa

Valoare

aproximativa

-RON-

% din total

achizitii

Furnizori locali ingrasaminte, erbicide

[adresa] Ingrasaminte minerale,

erbicide – 1.000 kg/ 50 l/ 6 l 5.762 6%

Furnizori locali combustibil [adresa] Motorina - 160 l 1.055 1%

Furnizori locali ambalaje [adresa] Caserole 0,2-0,5 kg, lazi

carton – 22.000 buc 82.500 93%

Total 89.317 100%

Politica si piata de desfacere

In cadrul plantatiei se obtin fructe proaspete, respectiv zmeura.

Zmeura face parte din categoria bunurilor de larg consum, cu caracter alimentar, supuse unei frecvente din ce

in ce mai mari privind cumpararea, fiind apreciata atat pentru gustul deosebit, cat si pentru calitatile curative

pe care le detine.

Desi zmeura nu se remarca printr-un continut mare de calorii (37 calorii la 100 g zmeura), este foarte solicitata

si apreciata. Ea se poate consuma in urmatoarele variante:

zmeura proaspata;

zmeura prelucrata industrial cat si in gospodarii, in numeroase semipreparate si produse finite ca:

pulpa, pasta, suc, peltea, gelafruct, jeleu, gem, marmelada, dulceata, compot, fruct zaharisit, serbet,

sirop, racoritoare, inghetata, crema spuma, fruct congelat cu sau fara adaos de zahar, vermut, lichior,

coloranti naturali, preparate farmaceutice, etc,

in functie de acestea fiind orientata productia de fructe din cadrul fermei pentru valorificare pe piata.

Potentiali clienti:

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Nr.crt Client (Denumire si adresa) Valoare - RON - % din vanzari

1 Magazine specializate in comertul cu

produse proaspete, [adresa] 100.000 29%

2 Supermarketuri/ Hipermarketuri,

[adresa] 150.000 43%

3 Fabrici de procesare fructe, [adresa] 100.000 28%

Total vanzari 350.000 100%

Page 17: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 17/45

Analiza concurentei

In anul 1990, livezile si pepinierele pomicole din Romania se intindeau pe o suprafata de 310.945 hectare.

Douazeci si trei de ani mai tarziu, in Romania se cultiva fructe pe o suprafata mai mica de 200.000 de hectare.

Marile ferme pomicole socialiste, in majoritate, prin retrocedare, au fost faramitate de la 200-300 ha/unitate, in

parcele de 0,3 - 2,0 ha / proprietar.

Proprietarii nu au dispus de tehnica necesara la asa mici suprafete si nici nu au avut interes pentru ingrijirea

livezilor, deoarece in cei 35 – 40 ani de colectivizare fiecare si-a identificat alte mijloace de existenta.

Majoritate plantatiilor au fost abandonate, defrisate si in foarte putine dintre ele s-au aplicat cateva lucrari de

ingrijire.

Evolutia suprafetei si a productiei de fructe

Specificare UM 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Suprafaţa mii ha 206,0 207,0 205,0 198,6 155,6 142,2

Producţie totală mii to 1.085,8 1.179,2 1.323 1.419,6 1.476,3 1.128,5 Sursa: http://www.mapam.ro/ro/horticultura/fructe-si-legume.html

In aceste conditii, exista o concurenta relativ redusa pe piata autohtona, concurenta maxima fiind facuta de

produsele de import, in special cele de pe piata neagra care se vand sub pretul pietei, afectand producatorii

interni.

Cei mai mari producatori de fructe de zmeur4 sunt in Rusia, unde se obtine peste o suta de mii de tone anual,

apoi in Serbia si Polonia (peste 80 mii), SUA (50-60 mii), Germania si Ucraina (peste 20 mii tone anual).

In Romania se obtin, conform datelor FAO, in jur de doua mii de tone anual, dar cea mai mare parte este

recoltata din flora spontana. Avem putine ferme de productie, iar cea mai mare parte a fructelor este destinata

exportului.

Prin comparatie, in Ungaria se obtine o productie de trei ori mai mare decat in Romania. Interesanta este piata

poloneza, care in zece ani si-a dublat productia de zmeura, devenind unul din liderii mondiali in ceea ce

priveste cultura arbustilor fructiferi.

In anul 2010, zmeura se situa pe locul 16 la suprafața cultivată şi pe locul 15 la cantitatea produsă în topul

fructelor cultivate în România.

Potrivit FAOSTAT, în anul 2010, România ocupa locul 36 în topul țărilor cultivatoare de zmeur la nivel

mondial, clasificate după suprafața cultivată.

Conform datelor statistice ale FAOSTAT, în anul 2010, România a ocupat locul 39 în topul producătorilor

mondiali de zmeură.

Top Tara

Suprafata cultivata

(ha)

Top Tara Productia

(tone)

1 Rusia 26.100 1 Rusia 125.000

2 Polonia 20.768 2 Polonia 87.556

3 Serbia 15.171 3 Serbia 83.870

4 Ucraina 5.100 4 SUA 31.207

5 SUA 5.099 5 Ucraina 25.700

... ... ... ...

36 Romania 15 39 Romania 31 Sursa: FAOSTAT

Zmeura a avut o evoluție descendentă fiind afectată de criza economică şi de condițiile meteorologice

nefavorabile creşterii acesteia. În perioada 2006‐2007, zmeura era printre principalele fructe de pădure

produse în România, cu o suprafață de 100 ha şi o producție de 2.200 tone, însă suprafața cultivată în anul

4 Sursa: Centrul Român pentru Promovarea Comerțului şi Investițiilor Străine, Potențialul de export al României

Page 18: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 18/45

2008 a fost restrânsă la doar 4 ha, conform datelor statistice ale FAOSTAT. În anul 2010, producția de

zmeură se ridica la doar 31 tone, recoltate de pe o suprafață de 15 ha.

Pentru a putea sa faca fata rigorilor unei piete din ce in ce mai concurentiale, intreprinderea individuala are in vedere un proiect de investitie care sa permita obtinerea unor produse de calitate si in cantitati care sa ii permita sa devina unul dintre cei mai mari furnizori locali.

Principalii concurenti sunt:

Nr. crt. Firma Judet

.... [denumire firma] [judet]

.... ......... ......

.... ......... ......

.... ......... ......

Politica de pret

Politica de pret a companiei se bazeaza pe practicarea unor preturi la un nivel mediu comparativ cu cele

practicate de catre concurenta pentru produse similare (in ceea ce priveste calitatea fructelor).

In absenta unei diferentieri accentuate intre produsele oferite, cei mai multi dintre cumparatori aleg marfa cu

pretul cel mai scazut.

In stabilirea si modificarea nivelului preturilor, intreprinderea individula va lua in calcul o serie de factori, dintre

care cei mai importanti sunt:

costul de productie si de comercializare;

clasa de greutate in care se incadreaza;

preturile practicate pe piata la produsele similare;

starea concurentei;

conjunctura economica existenta la momentul respectiv;

legislatia in vigoare; etc.

Pretul mediu practicat de intreprinderea individuala pentru comercializarea produselor a fost estimat la 10

lei/kg de zmeura, in urma unei analize a preturilor medii practicate pe piata in ultimii ani (sursa: internet).

Avand in vedere ca Intreprinderea Individuala nu dispune de spatii de depozitare in vederea conservarii pe o

perioada mai mare de timp a fructelor, acestea vor fi livrate catre clienti in timpul perioadei de recoltare.

Strategia de piata

Strategia de piata a solicitantului este orientata spre cresterea competitivitatii produselor sale proaspete, sub

raportul pret-calitate foarte bun, determinat de cresterea eficientei prin reducerea costurilor. Se doreste ca prin

implementarea acestui proiect sa se poata cultiva si comercializa fructe proaspete (zmeura), conform

prevederilor standardelor de calitate si comercializare (prospetime, forma, culoare, etc).

Prin strategia de guvernare a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se are in vedere stimularea continua

a productivitatii si imbunatatirea calitatii in sectorul legumelor si fructelor. Romania ca tara membra a Uniunii

Europene in acest sector urmareste initierea si extinderea mediului de afaceri in spatiul rural prin:

consolidarea patrimoniului horticol prin atragerea de fonduri comunitare nerambursabile;

perfectionarea continua a tehnologiilor de cultura pentru realizarea de produse corespunzatoare

din punct de vedere al standardelor de calitate;

asigurarea de venituri decente producatorilor prin concentrarea ofertei, imbunatatirea activitatii de

marketing (aparitia grupurilor şi organizatiilor de producatori) si diversificarea gamei sortimentale a

productiei de legume si fructe.

Strategia de piata aleasa de Intreprinderea Individuala va fi concentrata pe promovarea produselor,

promovarea facandu-se pe principiul ‚fabricat in Romania’ tinand cont ca tendinta consumatorilor este

aceea de reorientare catre produsele romanesti.

Page 19: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 19/45

O problema majora a pietei romanesti de legume si fructe este aceea ca un rol important il au intermediarii, in

fata carora producatorii locali nu au foarte multe optiuni. Nu numai comerciantii locali, ci si cele mai multe

piete agroalimentare afiseaza produse din Polonia, Spania, Chile, Argentina, in detrimentul produselor

romanesti. Desi Romania este un producator important de legume si fructe, productia autohtona ia calea

fabricilor de gemuri si compoturi europene.

In ceea ce priveste stabilirea preturilor, ca urmare a lipsei de mijloace proprii de promovare a produselor,

producatorii romani nu au influenta in stabilirea preturilor, acestea fiind impuse si controlate de intermediari.

Un rol important in schimbarea acestei situatii de pe piata o vor avea noile investitii care vor tine cont de

cerintele obligatorii pentru promovarea si distributia produselor.

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului.

Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente. Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:

Obiectivele generale si obiectivele specifice

Obiectivele urmarite prin

proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor

EG1 – Proiectul respecta:

conformitatea cu obiectivul general al masurii:

cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare si cu cel putin unul din obiectivele specifice:

Prin implementarea proiectului, intreprinderea individuala isi propune sa devina un important furnizor de zmeura din zona,

cu o productie medie de 35 to/an. Proiectul propus spre

finantare va contribui la cresterea competitivitatii sectorului agricol, printr-o mai buna utilizare a resurselor productive.

a) Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea de energie din surse regenerabile;

In cadrul exploatatiei de arbusti fructiferi se va realiza o productie de calitate superioara, in acord cu cerintele pietei,

prin practicarea de tehnologii moderne care asigura

productivitate ridicata la costuri cat mai reduse.

b) Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare;

Nu este cazul

c) Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite;

Conform previziunii veniturilor – Anexa C la Cererea de

finantare, rezulta faptul ca Implementarea proiectului va

insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor venituri anuale din comercializarea zmeurei de 350.000 lei, in

conditiile in care produsele societatii raspund unei cereri in crestere identificate pe piata de fructe proaspete autohtone.

d) Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative în vederea

Nu este cazul

Page 20: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 20/45

Obiectivele generale si obiectivele specifice

Obiectivele urmarite prin

proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor

încurajarii fenomenului de asociere.

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale generala se va prezenta sub forma tabelara:

Obiectivele generale si obiectivele specifice

Obiectivele urmarite prin

proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor*

EG2 - Proiectul sa fie în acord cu:

a) potentialul agricol al zonei20

si

a) Proiectul propus spre finantare este in acord cu

potentialul agricol al zonei, implementarea realizandu-se in localitatea ............, judetul ............, care reprezinta o

zona de deal cu potential mediu la productia de zmeur.

b) sa demonstreze îmbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole la data darii în exploatare a investitiei:

Prin darea in exploatare a investitiei se vor obtine anual incasari de 350.000 lei cu costuri reduse, datorate in

mare masura echipamentelor tehnologice necesare

exploatarii plantatiei, care vor acoperi aproape in totalitate gama lucrarilor agrotehnice specifice.

Obiective tehnice: - achizitia de tractoare, combine, masini, utilaje, echipamente etc, care determina cresterea productivitatii muncii, îmbunatatirea calitatii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, îmbunatatirea conditiilor de lucru;

Prin proiect se vor achizitiona utilaje agricole noi si performante, tehnologiile performante folosite conducand

la obtinerea unor produse de calitate, la randamente

sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de

ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru angajati.

- construirea si/sau modernizarea cladirilor operationale care conduc la asigurarea conformitatii cu standardele comunitare;

Nu este cazul.

- diversificarea productiei în functie de cerintele pietei, realizarea de noi produse si introducerea de noi tehnologii .

Nu este cazul.

Obiective economico-financiare: - reducerea costurilor de productie si cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole;

Achizitia utilajelor agricole si utilizarea acestora in cadrul

fermei va permite minimizarea costurilor si obtinerea unei rentabilitati economice crescute, in primul rand prin

reducerea la minimum a cheltuielilor cu tertii si prin asigurarea lucrarilor tehnologice la timp, ceea ce va

genera productivitati ridicate.

- cresterea valorii adaugate brute

(VAB ) a exploatatiei agricole.

In urma previzionarii activitatii exploatatiei in urma implementarii proiectului, se poate constata o crestere a

valorii adaugate brute, argumentul fiind valoarea

indicatorilor de performanta rezultati.

- cresterea viabilitatii economice.

Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit prognoza veniturilor si a cheltuielilor pe o perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei.

Elaborarea fluxului de numerar pentru activitatea de exploatare demonstreaza ca nu se vor inregistra sincope

in procesul de operare, respectiv intreprinderea individula

isi va putea sustine fara probleme activitatea de exploatare, demonstrand disponibil de numerar pozitiv la

sfarsitul perioadei pentru fincare din cei 5 ani de analiza.

Page 21: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 21/45

Obiectivele generale si obiectivele specifice

Obiectivele urmarite prin

proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor*

Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizatii prognozelor sunt prezentati in Anexa C la cererea de

finantare.

Obiective de mediu - reducerea emisiilor daunatoare cu efect de sera si o mai buna gestionare a deseurilor rezultate din activitatea de productie;

Nu este cazul.

- reducerea emisiilor de amoniac (si a altor gaze), în special în exploatatiile de crestere a animalelor prin respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igiena si de bunastare a animalelor;

Nu este cazul.

- asigurarea respectarii cerintelor fitosanitare, ecologice etc.;

Nu este cazul.

- cresterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabila si îmbunatatirea eficacitatii folosirii acestora.

Nu este cazul.

Page 22: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 22/45

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului

3.1 Total personal existent

Total personal existent: 0 angajati din care personal de executie : 0 angajati

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :

Locuri de munca nou-create: 2 persoane, avand urmatoarele functii:

Muncitor calificat: 1 persoana

Paznic: 1 persoana

Dupa implementarea proiectului vor fi angajate 2 persoane care vor fi implicate in activitatile specifice din cadrul

fermei, respectiv realizarea lucrarilor agrotehnice cu utilajele care vor fi achizitionate prin proiect, precum si

asigurarea pazei plantatiei.

Pentru activitatea de recoltare se vor angaja zilieri, intrucat aceasta necesita o forta de munca considerabila, avand

in vedere perioada scurta alocata, precum si faptul ca recoltarea se face manual. Activitatii de recoltare i se va

acorda o atentie deosebita, intrucat de modul de realizare a acestei activitati depinde foarte mult posibilitatea

valorificarii productiei obtinute in conditii cat mai avantajoase pentru fermier, mai ales in cazul fructelor care se vor

livra in vederea consumului in stare proaspata.

3.3 Responsabil legal

(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect

Nume si prenume: _____________ Functia in cadrul organizatiei: ____________

Educatie si formare

Perioada

Numele institutiei de invatamant

Domeniul studiat

Diploma obtinuta

Experienta profesionala

1. Perioada

Nume angajator

Functia ocupata

Page 23: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 23/45

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect

respectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitiile trebuie sa fie fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si / sau prognozata.

Utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotari achizitionate prin proiect

Nr. crt

Denumire Cantitate

Valoare (fara TVA)

TVA Valoare (cu TVA)

Valoare (fara TVA)

TVA Valoare (cu TVA)

Euro Euro Euro Lei Lei Lei

Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice

1 Tractor 50-60 CP 1 24.313 5.835 30.149 108.000 25.920 133.920

2 Plug 1 563 135 698 2.500 600 3.100

3 Masina de stropit 1 5.178 1.243 6.421 23.000 5.520 28.520

4 Echipament de fertilizat 1 495 119 614 2.200 528 2.728

5 Cositoare 1 2.927 702 3.629 13.000 3.120 16.120

6 Foarfeca electrica 1 968 232 1.200 4.300 1.032 5.332

7 Tocator 1 4.165 1.000 5.164 18.500 4.440 22.940

8 Remorca 1 4.840 1.162 6.002 21.500 5.160 26.660

9 Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare

1 9.905 2.377 12.283 44.000 10.560 54.560

TOTAL utilaje/echipamente/dotari 53.354 12.805 66.159 237.000 56.880 293.880

Descrierea echipamentelor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza:

Tractor 50-60 CP: 1 buc - Caracteristici tehnice:

o Putere: 50-60 CP

o Capacitate de ridicare: 1.200 kg

o Cupla de remorcare posterioara

Plug: 1 buc - Caracteristici tehnice:

o 2 trupite

Masina de stropit: 1 buc - Caracteristici tehnice:

o Capacitate bazin: 1500 litri

o Bazin din polietilena

o Distribuitor DM actionat manual

o Indicator nivel solutie in bazin

Echipament de fertilizat: 1 buc - Caracteristici tehnice:

o Latime maxima de imprastiere: 12 m

o Capacitate: 500 litri

o Numar discuri de imprastiere: 1 buc

o Agitator

o Cuplaj in 3 puncte

Cositoare: 1 buc - Caracteristici tehnice:

o Latime de lucru: 1,75 m

Foarfeca electrica: 1 buc - Caracteristici tehnice:

o Diametru de taiere: pana la 3 cm

o Autonomie a baterie: pana la 3 zile

Tocator: 1 buc - Caracteristici tehnice:

Page 24: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 24/45

o Latime de lucru: 1500 mm

o Utilizat pentru crengi si iarba

Remorca: 1 buc - Caracteristici tehnice:

o Sarcina utila: 2000 kg, sarcina totala admisa: 3000 kg

o Volum incarcare: 1,6 mc

o Obloane laterale: 400 mm

o Basculare pe 3 parti

Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare: 1 buc - Caracteristici tehnice:

o Tub picurare 1,6 l/h

o Filtrare, fertilizare

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

Plan de productie

Prin proiect se propune infiintarea unei plantatii de zmeur pe o suprafata de 5 ha. Se estimeaza o productie

anuala de 7.000 kg zmeura/ha, rezultand astfel o productie anuala a plantatiei de 35.000 kg zmeura.

Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza fiselor tehnologice al culturilor prezentate in paginile urmatoare

impreuna cu fluxurile tehnologice ale culturilor.

Descrierea fluxului tehnologic

Infiintarea plantatiei

La infiintarea plantatiei s-a optat pentru soiul Cayuga, in urma unei analize minutioase a soiurilor disponibile

pe piata, tinandu-se cont atat de zona de deal in care este amplasat proiectul, cat si de productivitatea

acestuia. Soiul Cayuga este caracterizat de vigurozitate, capacitate mare de drajonare, are tulpini groase,

lungi si erecte, cu ghimpi mici, subtiri si drepti. Inflorescentele sunt numeroase, rasfirate, formate din 4-10 flori.

Fructele au marime variabila (1-4 g), sferice sau sferic-alungite, de culoare rosu carmin, bine prinse intre ele si

pe receptacul, cu pulpa suculenta, acidulat dulce, cu aroma intensa, apreciate atat pentru masa, cat si pentru

industrializare. Se recolteaza o singurara data pe an, la sfarsitul lunii iunie. Lucrarile de infiintare a plantatiei

vor fi initiate in luna octombrie.

Infiintarea plantatiei de zmeur cuprinde doua etape:

lucrari de pregatire a terenului - lucrari mecanice si manuale, precum nivelatul, dezinfectatul si

desfundatul terenului.

Terenul ales pentru infiintarea plantatiei se afla intr-o zona favorabila zmeurului, respectiv acesta se afla in

preajma unei paduri, care are rol de a apara cultura de actiunea nefasta a vanturilor din timpul iernii.

La pregatirea terenului, o data cu desfundatul la adancimea de 40-60 cm, se incorporeaza ingrasamintele

organice si chimice (superfosfat, sare potasica). De asemenea se procedeaza la dezinfectarea solulului.

infiintarea propriu-zisa a plantatiei – lucrari mecanice (aratura semidesfundare, discuit, fertilizare) si

manuale (pichetarea terenului, sapatul gropilor, verificarea, fasonarea si mocirlirea radacinilor,

plantarea, prasitul pe rand)

Conform standardelor privind infiintarea culturii de zmeur, este nevoie de 8.000 drajoni/ha, la care se adauga

o rezerva de 3%, rezultand un total de 8.240 bucati pentru infiintarea plantatiei in suprafata de 5 ha.

Plantarea drajonilor se face in gropi de 40/40/40 cm. La plantare vor fi admisi numai drajonii cu muguri viabili

pe tulpini, cu radacini sanatoase, turgescente, neafectate de ger sau deshidratate. Se realizeaza fasonarea,

prin taierea (retezarea) tulpinii drajonului la 20-25 cm, iar radacinile vatamate, uscate si rupte se vor inlatura.

Page 25: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 25/45

La plantare se mai administreaza de asemenea mranita, superfosfat, sare potasica, azotat de amoniu pentru

fiecare planta si care in prealabil se amesteca bine cu pamantul. Se aplica o udare si se musuroieste, iar

tulpinile se mai reduc pana la nivelul musuroiului, respectiv 15-18 cm.

Toate lucrarile specifice infiintarii plantatiei vor fi realizate cu tertii.

Lucrarile agrotehnice (in perioada de exploatare a plantatiei) - principalele etape ale fluxului tehnologic

aferent acestei culturi sunt prezentate in continuare si apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a

culturii.

Intretinerea solului

Toamna, inainte de caderea frunzelor, se executa aratura de baza, in luna octombrie, lucrare realizata cu

utilajele achizitionate prin proiect, respectiv tractorul de 50-60 CP in agregat cu plugul cu 2 trupite.

Aratura se executa la adancimi de 12-14 cm.

Cum cel mai indicat sistem de intretinere a solului este ogorul negru, ca urmare a inradacinarii superficiale si

raspandirii radacinilor pe toata suprafata dintre randuri si plante, se vor practica lucrari de cultivare (6-8 cm), in

perioada de vegetatie, precum si prasitul arbustilor pe rand, in perioada de vegetatie, care are ca rol

distrugerea buruienilor si afanarea solului la 4-5 cm. Aceste lucrari se vor realiza prin apelarea la terti, intrucat

solicitantul nu va dispune de un cultivator care sa ii permita realizarea acestor lucrari.

Pentru combaterea buruienilor, se vor executa lucrari de erbicidat, primavara timpuriu, respectiv in perioada

de repaus pe sol curat (preemergent). Acestea se vor realiza cu ajutorul tractorului de 50-60 CP si a masinii

de stropit.

In luna iunie, inainte de inceperea recoltarii, se cosesc ierburile de pe intervale, aceasta facilitand realizarea in

bune conditii a operatiunilor specifice recoltarii. Aceasta lucrare va fi realizata cu tractorul de 50-60 CP si

cositoarea achizitionate prin proiect.

Fertilizarea solului

Zmeurul necesita cantitati mari de ingrasaminte, dat fiind productia mare pe care o poate da.

Se va aplica o norma de fertilizare de 200 kg/ha anual, fractionat: toamna dupa caderea frunzelor si primavara

inainte de inflorit.

Operatiunile de fertilizare se vor executa cu ajutorul tractorului de 50-60 CP si echipamentul de fertilizat.

De asemenea, se va realiza o operatiune de fertilizare o data cu irigarea prin picurare, utilizand fertilizator

foliar, inainte de maturarea fructelor.

Toaletarea si curatarea arbustilor fructiferi

Se realizeaza taieri de intretinere si fructificare a arbustilor fructiferi in luna martie. Acestea se vor realiza cu

foarfeca electrica achizitionata prin proiect.

Irigarea concomitent cu fertilizarea plantatiei

Zmeurul are nevoie de apa in cantitati moderate pe parcursul perioadei de vegetatie, cand indicele de

umiditate atmosferica scade sub 50%.

Primavara, lipsa apei impiedica dezvoltarea drajonilor, in timpul infloritului diminueaza procentul de fructe

legate, iar in perioada maturarii fructelor impiedica coacerea lor.

Se va utiliza irigarea concomitent cu fertilizarea prin picurare, apa fiind asigurata prin intermediul putului forat

de care dispune solicitantul. Irigarea plantatiei se va realiza cu instalatia de irigat si fertilizat prin picurare

achizitionata prin proiect.

Recoltarea

Spre deosebire de alte specii pomicole, zmeura nu are perioada de postmaturare, adica nu-si imbunatateste

insusirile pe timpul pastrarii. Gustul si aroma ei sunt maxime numai in momentul maturitatii de consum, cand

Page 26: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 26/45

se recomanda sa se efectueze recoltarea. Recoltarea se realizeaza manual, in reprize medii de cate 2 zile,

aproximativ de 7 ori pe sezon.

Se va apela la angajarea de zilieri pentru aceasta perioada (sfarsitul lunii iunie), intrucat perioada e de scurta

durata, iar calitatea fructelor care vor fi valorificate pe piata depinede foarte mult de o perioada optima de

recoltare. Se estimeaza ca un lucrator va culege in medie 40 kg de zmeura/zi, iar plata catre acesta se va

realiza pe kg cules. Fructele vor fi culese in caserole de plastic de 0,2-0,5 kg, iar pentru acestea se vor utiliza

lazi de carton.

Pentru transportul in timpul recoltarii, la locul plantatiei, se va utiliza tractorul in agregat cu remorca,

achizitionate prin proiect.

Page 27: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 27/45

Fisa tehnologica a culturii – Zmeur

FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar) Zmeur Productivitate medie (kg/ha) 7.000,00

Nr. crt. Denumirea lucrarii

agricole

Luna in care se executa lucrarea

1. Lucrari mecanice 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale

TOTAL 1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti

Echipament utilizat /

capacitate

Cost unitar (lei/ha)

Descriere Cost unitar (lei/ha)

Cantitate (zile

lucrate/ha)

Tarif zilnic (lei/zi)

Cost unitar (lei/ha)

Denumire material utilizat

UM Cantitate (UM/ha)

Pret unitar

(lei/UM)

Cost unitar (lei/ha)

1 Aratura de baza octombrie Tractor 50-60

CP+ Plug

60,00 0,00 0,00 60,00

2 Fertilizare octombrie

Tractor 50-60 CP+

Echipament de fertilizat

42,00 0,00 Azotat de amoniu

kg 100 1,5 150,00 192,00

3 Cultivarea solului pe intervale

martie Tractor 50-

60 CP+ Cultivator

62,40 0,00 0,00 62,40

4 Erbicidat pe intervale

martie Tractor 50-60

CP+ Masina de stropit

42,00 0,00 Erbicid (ex. Dual Gold 960 EC)

l 1,2 127 152,40 194,40

5 Taieri de intretinere si fructificare

martie Foarfeca electrica 5,00 0,00 0,00 5,00

6 Prasitul arbustilor pe rand/ afanare sol

aprilie Tractor 50-

60 CP+ Cultivator

62,40 0,00 0,00 62,40

7 Fertilizare aprilie

Tractor 50-60 CP+

Echipament de fertilizat

42,00 0,00 Azotat de amoniu

kg 100 1,5 150,00 192,00

8 Irigare + fertilizare mai Instalatie de irigat

si fertilizat prin picurare

0,00

Fertilizant foliar (ex. Phosphit-

One)

l 10 70 700,00 700,00

9 Cosirea ierburilor de pe intervale

iunie Tractor 50-60

CP+ Cositoare

0,00 0,00 0,00

10 Recoltat iunie Tractor 50-60

CP+ Remorca

20,00 168 80 13.440,00

Ambalaje (caserole

0,2-0,5 kg + lazi carton)

buc 22000 0,75 16.500,00 29.960,00

Cost unitar total - 211,00 - 124,80 - 13.440,00 - 17.652,40 31.428,20

Page 28: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 28/45

5. Durata de realizare (luni) si etape principale

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati. Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de gratie.

Durata de implementare a proiectului de investitii este de 1 an (12 luni calendaristice).

Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe durata de executie a

proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.

Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.

Page 29: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 29/45

Grafic de implementare – Anul 1

Denumirea capitolelor de cheltuieli

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN 1 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

Ch

eltu

ieli

EL

IGIB

ILE

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

2.100 0 0 0 0 0 0 2.100 0 0 0 0 4.200

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:

11.250 86.200 0 0 118.500 86.200 0 118.500 0 0 0 0 420.650

A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:

0 0 0 0 118.500 0 0 118.500 0 0 0 0 237.000

4.1 Constructii si instalatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice

0 0 0 0 118.500 0 0 118.500 0 0 0 0 237.000

4.5 Dotari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii

11.250 86.200 0 0 0 86.200 0 0 0 0 0 0 183.650

Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 Organizare de santier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Comisioane, taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL cheltuieli eligibile 13.350 86.200 0 0 118.500 86.200 0 120.600 0 0 0 0 424.850

Ch

eltu

ieli

NE

EL

IGIB

ILE

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

504 0 0 0 0 0 0 504 0 0 0 0 1.008

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:

2.700 20.688 0 0 28.440 20.688 0 28.440 0 0 0 0 100.956

A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:

0 0 0 0 28.440 0 0 28.440 0 0 0 0 56.880

4.1 Constructii si instalatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 30: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 30/45

Denumirea capitolelor de cheltuieli

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN 1 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice

0 0 0 0 28.440 0 0 28.440 0 0 0 0 56.880

4.5 Dotari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii

2.700 20.688 0 0 0 20.688 0 0 0 0 0 0 44.076

Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care:

0 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 17.852

5.1 Organizare de santier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Comisioane, taxe 0 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 17.852

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL cheltuieli neeligibile 3.204 22.311 1.623 1.623 30.063 22.311 1.623 30.567 1.623 1.623 1.623 1.623 119.816

TOTAL 16.554 108.511 1.623 1.623 148.563 108.511 1.623 151.167 1.623 1.623 1.623 1.623 544.666

- achizitii de active fixe corporale 0 0 0 0 146.940 0 0 146.940 0 0 0 0 293.880

- achizitii de active fixe necorporale 2.604 0 0 0 0 0 0 2.604 0 0 0 0 5.208

- cresterea investitiilor in curs 13.950 106.888 0 0 0 106.888 0 0 0 0 0 0 227.726

- dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului

0 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 17.852

TVA 3.204 20.688 0 0 28.440 20.688 0 28.944 0 0 0 0 101.964

Surse de finantare ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL AN

1 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

Valoarea Cererii de Plata 0 0 0 99.550 0 0 0 0 325.300 0 0 0 424.850

Incasare ajutor financiar nerambursabil 0 0 84.971 39.822 0 0 0 0 45.149 169.942

Aport propriu 119.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.810

Credit bancar 254.913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.913

Incasari de TVA 0 0 0 23.892 0 0 49.128 0 0 28.944 0 0 101.964

Page 31: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 31/45

6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte

Conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente. In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect, identificate in baza.

Cheltuieli ELIGIBILE

DEVIZ GENERAL

În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014

Nr.crt Specificatie

Valoare (fara TVA)

TVA Valoare

(inclusiv TVA)

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea initiala

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3 Proiectare şi engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5 Consultantă 4,200 0,946 1,008 5,208 1,172

3.6 Asistenţă tehnică 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 3 4,200 0,946 1,008 5,208 1,172

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii şi instalaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 237,000 53,354 56,880 293,880 66,159

4.5 Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 183,650 41,345 44,076 227,726 51,267

TOTAL CAPITOL 4 420,650 94,699 100,956 521,606 117,426

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de şantier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.1. Lucrări de construcţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL GENERAL 424,850 95,645 101,964 526,814 118,598

Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului] Data: 06.05.2014

Page 32: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 32/45

Cheltuieli NEELIGIBILE

DEVIZ GENERAL

În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014

Nr.crt Specificatie

Valoare (fara TVA)

TVA Valoare

(inclusiv TVA)

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea initiala

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3 Proiectare şi engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5 Consultantă 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.6 Asistenţă tehnică 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii şi instalaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.5 Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de şantier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.1. Lucrări de construcţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 17,852 4,019 0,000 17,852 4,019

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 5 17,852 4,019 0,000 17,852 4,019

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL GENERAL 17,852 4,019 0,000 17,852 4,019

Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului] Data: 06.05.2014

Page 33: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 33/45

Cheltuieli TOTALE

DEVIZ GENERAL

În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014

Nr.crt Specificatie

Valoare (fara TVA)

TVA Valoare

(inclusiv TVA)

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea initiala

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3 Proiectare şi engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5 Consultantă 4,200 0,946 1,008 5,208 1,172

3.6 Asistenţă tehnică 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 3 4,200 0,946 1,008 5,208 1,172

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii şi instalaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 237,000 53,354 56,880 293,880 66,159

4.5 Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 183,650 41,345 44,076 227,726 51,267

TOTAL CAPITOL 4 420,650 94,699 100,956 521,606 117,426

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de şantier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.1. Lucrări de construcţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 17,852 4,019 0,000 17,852 4,019

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 5 17,852 4,019 0,000 17,852 4,019

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL GENERAL 442,702 99,664 101,964 544,666 122,617

Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului] Data: 06.05.2014

Page 34: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 34/45

Cheltuieli ELIGIBILE

Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014

Nr.crt Specificatie

Valoare (fara TVA)

TVA Valoare

(inclusiv TVA)

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro

3.1. Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie)

0,000 0,000 0,000 0,000

3.2. Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii - total, din care:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism 0,000 0,000 0,000 0,000

2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol

0,000 0,000 0,000 0,000

3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.

0,000 0,000 0,000 0,000

4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar 0,000 0,000 0,000 0,000

5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0,000 0,000 0,000 0,000

6. întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara

0,000 0,000 0,000 0,000

7. obtinerea avizului PSI 0,000 0,000 0,000 0,000

8. obtinerea acordului de mediu 0,000 0,000 0,000 0,000

10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3. Proiectare si inginerie - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

a. studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000

b. studiu de fezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000

c. proiect tehnic 0,000 0,000 0,000 0,000

d. detalii de executie 0,000 0,000 0,000 0,000

e. verificarea tehnica a proiectarii 0,000 0,000 0,000 0,000

f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii 0,000 0,000 0,000 0,000

2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii

0,000 0,000 0,000 0,000

3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)

0,000 0,000 0,000 0,000

4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetării şi auditului energetic

0,000 0,000 0,000 0,000

3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5. Cheltuieli pentru consultanta - total, din care: 4,200 0,946 1,008 5,208 1,172

1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare

2,100 0,473 0,504 2,604 0,586

2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie

2,100 0,473 0,504 2,604 0,586

3.6. Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1. asistenta tehnica din partea proiectantului în cazul când aceasta nu intră în tarifarea proiectării

0,000 0,000 0,000 0,000

Page 35: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 35/45

Cheltuieli ELIGIBILE

Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014

Nr.crt Specificatie

Valoare (fara TVA)

TVA Valoare

(inclusiv TVA)

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro

2. plata diriginţilor de şantier desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii

0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 4,200 0,946 1,008 5,208 1,172

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului] Data: 06.05.2014

Cheltuieli ELIGIBILE

Deviz obiect 1 Achizitionare utilaje si echipamente

În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014

Nr.crt Specificatie

Valoare (fara TVA)

TVA Valoare

(inclusiv TVA)

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro

PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)

0,000 0,000 0,000 0,000

3 Izolaţii 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Instalaţii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Instalaţii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet

0,000 0,000 0,000 0,000

7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Instalaţii de telecomunicaţii 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

PARTEA II - MONTAJ

1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

PARTEA III - PROCURARE

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Utilaje şi echipamente de transport 237,000 53,354 56,880 293,880 66,159

3 Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL III 237,000 53,354 56,880 293,880 66,159

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 237,000 53,354 56,880 293,880 66,159

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului] Data: 06.05.2014

Page 36: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 36/45

CHELTUIELI NEELIGIBILE

Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli

În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data de 06.05.2014

Nr.crt Specificatie

Valoare (fara TVA)

TVA Valoare

(inclusiv TVA)

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro

5.1 Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2 Comisioane, taxe 17,852 4,019 0,000 17,852 4,019

comisionul băncii finanţatoare 17,852 4,019 0,000 17,852 4,019

cota aferentă Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii

0,000 0,000 0,000 0,000

cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii

0,000 0,000 0,000 0,000

prime de asigurare din sarcina autorităţii contractante 0,000 0,000 0,000 0,000

alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii 0,000 0,000 0,000 0,000

cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor 0,000 0,000 0,000 0,000

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 17,852 4,019 0,000 17,852 4,019

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului] Data: 06.05.2014

Cheltuieli ELIGIBILE

Deviz cheltuieli culturi

În mii lei / mii euro la cursul BCE 4.4420 lei/euro din data de 06/05/2014

Nr.crt Specificatie

Valoare (fara TVA)

TVA Valoare

(inclusiv TVA)

Mii lei Mii

Euro Mii lei Mii lei

Mii Euro

I. LUCRARI DE ÎNFIINŢARE PLANTAŢIE

1 Subcapitolul I Lucrări de pregătire a terenului

1.Manopera

a. incarcat, descarcat, transport, maruntit ingras., defrisat 2.000 0.450 0.480 2.480 0.558

Total (1) 2.000 0.450 0.480 2.480 0.558

2 Lucrări mecanice

a. administrat gunoi + ingrasamant 2.500 0.563 0.600 3.100 0.698

b. dezinfectat+ desfundat teren 3.500 0.788 0.840 4.340 0.977

c. nivelat teren 3.250 0.732 0.780 4.030 0.907

Total (2) 9.250 2.083 2.220 11.470 2.582

Total subcapitol I (1+2) 11.250 2.533 2.700 13.950 3.140

2 Subcapitolul II Înfiinţarea plantaţiei

Atentie! Sunt eligibile numai cheltuielile cu serviciile executate de terti.

1. Manopera

a. pichetat teren 2.250 0.507 0.540 2.790 0.628

b. sapat gropi 4.000 0.900 0.960 4.960 1.117

c. verificat, fasonat si mocirlit radacini 1.500 0.338 0.360 1.860 0.419

d. plantare propriu-zisa 2.500 0.563 0.600 3.100 0.698

e. prasit pe rand 3.000 0.675 0.720 3.720 0.837

f. preparat solutia pentru tratamente 0.500 0.113 0.120 0.620 0.140

Total (1) 13.750 3.096 3.300 17.050 3.839

2. Lucrări mecanice

Page 37: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 37/45

Cheltuieli ELIGIBILE

Deviz cheltuieli culturi

În mii lei / mii euro la cursul BCE 4.4420 lei/euro din data de 06/05/2014

Nr.crt Specificatie

Valoare (fara TVA)

TVA Valoare

(inclusiv TVA)

Mii lei Mii

Euro Mii lei Mii lei

Mii Euro

a. aratura semidesfundare 6.000 1.351 1.440 7.440 1.675

b. discuit 4.500 1.013 1.080 5.580 1.256

c.fertilizare 4.000 0.900 0.960 4.960 1.117

Total (2) 14.500 3.264 3.480 17.980 4.048

3. Materii si materiale

a. picheti (500 buc/ha) 0.750 0.169 0.180 0.930 0.209

b. drajoni zmeur cu rezerva de 3% (8240 buc/ha) 82.400 18.550 19.776 102.176 23.002

c. mranita 6.000 1.351 1.440 7.440 1.675

d. ingrasaminte 30.000 6.754 7.200 37.200 8.375

e. insecticide, fungicide 25.000 5.628 6.000 31.000 6.979

Total (3) 144.150 32.452 34.596 178.746 40.240

Total subcapitol II (1+2+3) 172.400 38.812 41.376 213.776 48.127

3 Subcapitolul III Întreţinere plantaţie in anul 1 ATENTIE! Cheltuieli neeligibile

1. Manopera 0.000 0.000 0.000 0.000

Total (1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2. Lucrări mecanice 0.000 0.000 0.000 0.000

Total (2) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3. Materii si materiale 0.000 0.000 0.000 0.000

Total (3) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Total subcapitol III(1+2+3) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4 Subcapitolul IV Întreţinere plantaţie in anul 2 ATENTIE! Cheltuieli neeligibile

1. Manopera 0.000 0.000 0.000 0.000

Total (1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2. Lucrări mecanice 0.000 0.000 0.000 0.000

Total (2) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3. Materii si materiale 0.000 0.000 0.000 0.000

Total (3) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Total subcapitol IV(1+2+3) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5 Subcapitolul V Instalat sistem susţinere si imprejmuire

1. Manopera 0.000 0.000 0.000 0.000

Total (1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2. Materii si materiale 0.000 0.000 0.000 0.000

Total (2) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Total subcapitol V(1+2) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL DEVIZ 183.650 41.345 44.076 227.726 51.267

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului] Data: 06.05.2014

Fundamentarea bugetului indicativ:

[Se va completa cu numărul de oferte estimative de preț obținute pentru compunerea bugetului indicativ]

Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de pret (__ oferte) primite de la diversi furnizori, oferte care sunt atasate la Memoriul Justificativ.

Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Memoriului justificativ, dupa Anexele C.

Page 38: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 38/45

7. Finantarea investitiei

Din valoarea totala a investitiei de 122.617 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 38.258 EURO.

Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii studiului de fezabilitate.

Curs de schimb valutar Euro / Leu: 4,4420 din data de 06.05.2014

Plan financiar Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

Total

Euro Euro Euro

Ajutor public nerambursabil 38.258 38.258

Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care:

57.387 26.972 84.359

- autofinantare 26.972 26.972

- imprumuturi 57.387 57.387

TOTAL PROIECT 95.645 26.972 122.617

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)

Valoarea totala (Euro): 122.617 Valoarea eligibila (Euro): 95.645 Valoarea neeligibila (Euro): 26.972 Euro, include: comisioane bancare si costul creditului: 4.019 Euro

valoarea TVA: 22.953 Euro

8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati

Investitia propusa pentru finantare prin Programul FEADR – Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole, se va realiza in 12 luni, respectiv perioada octombrie 2014 – septembrie 2015.

In prognoza economica, prima luna in varianta cu proiect este luna octombrie 2015, iar primul an de prognoza este octombrie 2015 – septembrie 2016.

Page 39: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 39/45

Grafic de implementare – Anul 1

Denumirea capitolelor de cheltuieli ANUL 1 AL IMPLEMENTARII

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: x x

3.1 Studii de teren

3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

3.3 Proiectare si inginerie

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie

3.5 Consultanta X X

3.6 Asistenta tehnica

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: x x x x x

A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: x x

4.1 Constructii si instalatii

4.2 Montaj utilaj tehnologic

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice X X

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: x x x

Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului X

Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei X X

Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1

Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2

Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:

5.1 Organizare de santier

5.2 Comisioane, taxe

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:

6.1 Pregatirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice si teste

SOLICITARE AVANS x

CERERI DE PLATA X X

Page 40: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 40/45

8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)

Prin implementarea proiectului, Intreprinderea Individuala va infiinta o plantatie de zmeur pe o suprafata de 5 hectare.

Capacitatea de productie a plantatiei este de 7.000 kg de fructe la hectar deci, in total 35.000 kg.

Capacitatile de productie rezultate ca urmare a investitiei (in unitati fizice) sunt:

ha

Nr Denumire cultura Productivitate

(kg/ha) An 1

operare An 2

operare An 3

operare An 4

operare An 5

operare

1 Zmeura 7.000 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

TOTAL - 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

9. Proiectii financiare si indicatori financiari

(Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice.

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale

(Anexe C)

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune

9.3 Indicatori financiari

Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C – Incasari - Plati in perioada implementarii,

respectiv in perioada de prognoza sunt:

Valoarea totala a investitiei propuse este de 544.664 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului prezentata in capitolele anterioare.

Situatia incasarilor, respectiv platilor, este realizata pentru perioada de implementare (12 luni) si se

continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei.

Perioada de implementare incepe cu luna octombrie 2014 si se finalizeaza in luna septembrie 2015.

Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus.

Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza.

Activitatea principala previzionata prin proiect este: cultivarea zmeurei, conform codului CAEN 0125 –

„Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferelor și a altor pomi fructiferi”.

Capacitatea fermei familiale a Intreprinderii Individuale va fi de 5 ha.

In anii 1-5 previzionati veniturile care vor fi obtinute din vanzarea zmeurei (fructe proaspete).

Au fost luate in considerate 2 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru

planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia si

punerea in functiune a utilajelor achizitionate.

Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si pana

la primirea efectiva a finantarii.

Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea

ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima

cerere de plata.

Solicitantul este platitor de TVA si plateste impozitul pe venitul net in sistem real. La calculul impozitului

pe venitul net se iau in calcul si cheltuielile cu amortizarea echipamentelor in perioada de operare a

proiectului:

Page 41: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 41/45

Amortizare echipamente (se ia in considerare doar la calculul impozitului pe venitul net)

Nr Denumire echipament Valoare de

intrare (lei fara TVA)

Valoare amortizabila (lei fara TVA)

Durata de amortizare

(ani)

Valoare amortizare

anuala (lei/an)

1 Tractor 50-60 CP 108.000,00 64.800,00 8 8.100,00

2 Plug 2.500,00 1.500,00 8 187,50

3 Masina de stropit 23.000,00 13.800,00 8 1.725,00

4 Echipament de fertilizat 2.200,00 1.320,00 8 165,00

5 Cositoare 13.000,00 7.800,00 4 1.950,00

6 Foarfeca electrica 4.300,00 2.580,00 4 645,00

7 Tocator 18.500,00 11.100,00 4 2.775,00

8 Remorca 21.500,00 12.900,00 6 2.150,00

9 Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare

44.000,00 26.400,00 8 3.300,00

10 Plantatie zmeur 183.650,00 110.190,00 6 18.365,00

TOTAL 420.650,00 252.390,00 - 39.362,50

Subvenția pentru anul 2013 a fost stabilită la valoarea de 160,17 euro/ha (139,17 euro in cadrul schemei

de plata unica pe suprafata si 21 euro ca plata nationala directa complementara), echivalent in lei la curs

Euro/Leu 4,4420 din data de 06.05.2014 (sursa: http://www.madr.ro/ro/comunicare/689-comunicat-de-

presa.html). Se considera ca in anul 2014 solicitantul va primi subvenția aferentă anului 2013.

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anul 1 de implementare

INCASARI

In perioada de implementare a proiectului nu se inregistreaza incasari aferente activitatii agricole, intrucat

in aceasta perioada se infiinteaza plantatia.

Linia 13 – Capitolul „Aport propriu” - Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului

este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 119.810 lei pusi la dispozitie pe parcursul

implementarii.

Linia 15 - Capitolul „Alte venituri (dobanzi, etc.)” - contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu

investitia.

Linia 17 - Capitolul „Credite contractate” - cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea

proiectului, in valoare de 254.913 lei, al carui tablou de rambursare este prezentat in continuare:

Valoare credit 57.387 EUR

254.913 LEI

Dobanda anuala efectiva 7,64 %

Durata credit 72 luni

Perioada de gratie 12 luni

Anul Luna Rata

rambursata LEI

Dobanzi si comisioane

LEI

Total plati catre banca

LEI

Sold la sfarsitul

perioadei LEI

An

ul 1

de

imp

lem

enta

re Luna 1 0 0 0 254.913

Luna 2 0 1.623 1.623 254.913

Luna 3 0 1.623 1.623 254.913

Luna 4 0 1.623 1.623 254.913

Luna 5 0 1.623 1.623 254.913

Luna 6 0 1.623 1.623 254.913

Page 42: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 42/45

Anul Luna Rata

rambursata LEI

Dobanzi si comisioane

LEI

Total plati catre banca

LEI

Sold la sfarsitul

perioadei LEI

Luna 7 0 1.623 1.623 254.913

Luna 8 0 1.623 1.623 254.913

Luna 9 0 1.623 1.623 254.913

Luna 10 0 1.623 1.623 254.913

Luna 11 0 1.623 1.623 254.913

Luna 12 0 1.623 1.623 254.913

An

ul 1

de

pro

gn

oza

Luna 13 4.249 1.623 5.871 250.665

Luna 14 4.249 1.596 5.844 246.416

Luna 15 4.249 1.569 5.817 242.167

Luna 16 4.249 1.542 5.790 237.919

Luna 17 4.249 1.515 5.763 233.670

Luna 18 4.249 1.488 5.736 229.422

Luna 19 4.249 1.461 5.709 225.173

Luna 20 4.249 1.434 5.682 220.925

Luna 21 4.249 1.407 5.655 216.676

Luna 22 4.249 1.380 5.628 212.428

Luna 23 4.249 1.352 5.601 208.179

Luna 24 4.249 1.325 5.574 203.930

An

ul 2

de

pro

gn

oza

Luna 25 4.249 1.298 5.547 199.682

Luna 26 4.249 1.271 5.520 195.433

Luna 27 4.249 1.244 5.493 191.185

Luna 28 4.249 1.217 5.466 186.936

Luna 29 4.249 1.190 5.439 182.688

Luna 30 4.249 1.163 5.412 178.439

Luna 31 4.249 1.136 5.385 174.191

Luna 32 4.249 1.109 5.358 169.942

Luna 33 4.249 1.082 5.331 165.693

Luna 34 4.249 1.055 5.303 161.445

Luna 35 4.249 1.028 5.276 157.196

Luna 36 4.249 1.001 5.249 152.948

An

ul 3

de

pro

gn

oza

Luna 37 4.249 974 5.222 148.699

Luna 38 4.249 947 5.195 144.451

Luna 39 4.249 920 5.168 140.202

Luna 40 4.249 893 5.141 135.954

Luna 41 4.249 866 5.114 131.705

Luna 42 4.249 839 5.087 127.457

Luna 43 4.249 811 5.060 123.208

Luna 44 4.249 784 5.033 118.959

Luna 45 4.249 757 5.006 114.711

Luna 46 4.249 730 4.979 110.462

Luna 47 4.249 703 4.952 106.214

Luna 48 4.249 676 4.925 101.965

An

ul 4

de

pro

gn

oza

Luna 49 4.249 649 4.898 97.717

Luna 50 4.249 622 4.871 93.468

Luna 51 4.249 595 4.844 89.220

Luna 52 4.249 568 4.817 84.971

Luna 53 4.249 541 4.790 80.722

Luna 54 4.249 514 4.762 76.474

Luna 55 4.249 487 4.735 72.225

Luna 56 4.249 460 4.708 67.977

Page 43: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 43/45

Anul Luna Rata

rambursata LEI

Dobanzi si comisioane

LEI

Total plati catre banca

LEI

Sold la sfarsitul

perioadei LEI

Luna 57 4.249 433 4.681 63.728

Luna 58 4.249 406 4.654 59.480

Luna 59 4.249 379 4.627 55.231

Luna 60 4.249 352 4.600 50.983

An

ul 5

de

pro

gn

oza

Luna 61 4.249 325 4.573 46.734

Luna 62 4.249 298 4.546 42.486

Luna 63 4.249 270 4.519 38.237

Luna 64 4.249 243 4.492 33.988

Luna 65 4.249 216 4.465 29.740

Luna 66 4.249 189 4.438 25.491

Luna 67 4.249 162 4.411 21.243

Luna 68 4.249 135 4.384 16.994

Luna 69 4.249 108 4.357 12.746

Luna 70 4.249 81 4.330 8.497

Luna 71 4.249 54 4.303 4.249

Luna 72 4.249 27 4.276 0

TOTAL 254.913 67.352 322.265 0

Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR - cuprinde valoarea ajutorului financiar

nerambursabil primit de la finantator.

PLATI

In perioada de implementare a proiectului nu se inregistreaza plati aferente activitatii agricole, intrucat in

aceasta perioada se infiinteaza plantatia.

Linia 20 - Capitolul ‚credite contractate’ - se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile

aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii

s-a previzionat o perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in

perioada de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia,

conform tabelului de mai sus.

Linia 30 – Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: contributiile fiscale datorate de

intreprinderea individuala, in valoare de 1.392 lei/an. Valorile aferente acestor impozite, taxe si contributii

sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Linia 32 - Capitolul „Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA”, linia 33 - „Achizitii fixe

necorporale, inclusiv TVA” si linia 34 – “Cresterea investitiilor in curs” cuprind achizitiile realizate in

cadrul prezentului proiect, in valoare de 526.814 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru

creditul de cofinantare – costul creditului).

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune

INCASARI

Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola pe perioada de operare se realizeaza

pornind de la urmatorul plan de cultura:

Page 44: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 44/45

ha

Nr Denumire cultura An 1

operare An 2

operare An 3

operare An 4

operare An 5

operare

1 Zmeur 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

TOTAL 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Ipotezele utilizate pentru determinarea veniturilor lunare la nivelul celor 5 ani de operare sunt sintetizate in

tabelul urmator:

Ipoteze incasari operare

Nr Denumire cultura Productivitate

(kg/ha) Pret vanzare

(lei/UM) UM

Subventie (lei/ha/an)

Luna primire subventie

1 Zmeur 7.000,00 10,00 kg 711,48 octombrie

Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12, precum si Linia 14 – Capitolul

„Subventii”, din paginile dedicate din cadrul Anexei C.

PLATI

Linia 20 - Capitolul ‚credite contractate’ - se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat

pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17 pentru perioada

de prognoza.

Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile

din ferma.

Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de aprox. 89.317 lei, conform fiselor tehnologice de culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ)

Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente:

o Costurile cu tertii si cele cu zilierii utilizati pentru realizarea lucrarilor, conform fiselor tehnologice de

culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ).

o Costurile cu personalul angajat:

Plati aferente salariilor

Nr Functie Nr. persoane Salariu brut

(lei/luna)

Contributii asigurari sociale si de sanatate

(lei/luna)

Total plati aferente salariilor (lei/luna)

1 Muncitor calificat 1 1.000,00 321,00 1.321,00

2 Paznic 1 900,00 288,90 1.188,90

TOTAL 2 - - 2.509,90

Platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile fiscale datorate de intreprinderea individuala si

impozitul pe venit net sunt cuprinse in tabelul urmator. Valorile aferente acestor impozite, taxe si

contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net lei/an

Nr

Denumire plata An 1

operare An 2

operare An 3

operare An 4

operare An 5

operare

1 TVA 50.067 50.067 50.067 50.067 50.067

2 Contributii fiscale datorate de Intreprinderea Individuala

6.741 6.955 7.169 7.384 7.598

3 Impozit pe venitul net 8.069 8.658 9.247 9.836 10.425

TOTAL 64.877 65.680 66.483 67.286 68.089

Linia 30 – Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli administrative si impozite si

taxe locale (impozit pe teren), centralizate in tabelul urmator:

Page 45: Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin ...gradinarul-chertes.weebly.com/uploads/2/1/2/0/21203624/proiect... · Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin

Memoriu justificativ Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pagina 45/45

Alte plati

lei

Nr Denumire plata Valoare

(lei) Luna efectuare

plata

1 Cheltuieli administrative 150,00 PLATA LUNARA

2 Impozite si taxe 205,00 ianuarie

TOTAL 355,00 -

9.3 Indicatori financiari

In continuare sunt prezentati indicatorii obtinuti in urma completarii formularelor din Anexa C conform

ipotezelor anterioare:

Anul UM

Total an 1

Total an 2

Total an 3

Total an 4

Total an 5

Nr.crt. Specificatie Valoare

1 Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA

LEI 442.707

2 Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani ANI 1,7578

3 Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai mare sau egal cu 1.2

Numeric 2,42 2,57 2,73 2,92 3,13

4 Rata de actualizare 8%

5 Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva LEI 1.363.518

6 Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv

LEI 131.313 165.148 202.075 242.094 285.205