Imperfecti liberi-si-fericiti

download Imperfecti liberi-si-fericiti

of 254

 • date post

  22-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.909
 • download

  11

Embed Size (px)

Transcript of Imperfecti liberi-si-fericiti

 • 1. Psihologie practicd Coordonarea colecliei:Vasile Dern. Zamfirescu

2. Christophe And16 lmperfec{i,tiberi Si fericitiPractici ale stimei de sine Traducere din francezi de Ni(olae Balr IIltt,.-i fti ITRCI 3. Editori:SILVIUDRAGOMIRVASILE DEM. ZAMFIRESCU Director editorial: MAGDALENAMARCULESCUCoperta colecliei: FABER STUDIO (S. Olteanu, D. Dumbrlvician) Director productie:CRISTIAN CLAUDru COBANRedactor: RODICACHIRIACESCU Dtp: ^VICTORI.AGARLANCorecturx: ,,Fie ca scrierea mea se te invefeRODICAPErcUsi te interesezi mai mult de tine decAt de el, ELENABITU apoi de toate celelalte decAt de tine." Andr6 Gide,Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a RomllnieiLes N ourritures terrestresANDR4 CHRISTOPHE Imperfecfi, liberi gi fericigi : practici ale stimei de sine /Christophe Andr trad.: Nicolae Baltd - Bucurepti : EdituraTrei,2009tsBN 97V973-707-363-7I. Baltd, Nicolae (trad.) 159.9Titlul original: Imparfaits, libres et heureux. Pratiques de lestime de soiAutor: Christophe Andr6 CopyrightOdile ]acob, Mars 2005@ 15, Rue Soufflot,75005 Paris www.odilejacob.fr Coyyright @ Editur a Trei, 201.0,pmtru edifia tn limba rominl C.P.27-M90, Bucuregti Tel./Fax +4 021 300 60 90e-mail: comenzi@editurahei.rowww.edituratrei.rorsBN 97 8-97 3-7 07 -363-t 4. CuprinsIntroducere.. .............11 Parteaintii Stima de sine tnseamnd toate acestea1 Un program................. ............272 Esenlialul despre stima de sine......................................293 Ce este o buni stimi de sine?............ ........374 fthiopitaturile stimei de sine....................495 Stimele de sine vulnerabile:cele joase gi cele false............ ..............595 Dezvoltarea durabild a stimei de sine ...........................757 Stima de sine incepe prin acceptarea de sine...............898 Portbagajul scuterului meu......................103Partea a doua Sd aignjd de tinesine........9 Practicarea acceptirii de ...........10910 Si nu ne mai judecdm.............................12811 Se-fi vorbegti ........................140L2 Nonviolenfd cu tine i:rsufi:i:rceteazi sd-fi mai faci riu!...... ........15213 Lupta cu propriile complexe.... ..............158L4 Protejarea stimei de sine de influenfele toxice,de publicitate gi de presiunile sociale......... .........170 5. Christophe AndrdCuprins 15 Sd te ascu$i, si te respecfi pi si te afirmi..................18032 Narcis...............372 16 Atrdi imperfect curajul de-a fi slab ..........................L92 17 Si te ocupi de moralul tdu .....................205Partea a patra 18 Sd-i fii cel mai bun prieten....................218Acliunea schimbd totul! t9 ,,Agezatl intre doui vedete"..................22933 Acliune pi stimd de sine:sd ne migcim ca sd ne stimdm..............................377 34 Acfiunea, nu presiunea:regulile acfiunii senine......................385 ^#:::"y:^^,r,20 Durerea insuportabild a respingerii sociale.... ..........291.35 Si ascu1tlrnfeedbackul.................... ..........40121 Lupta cu teama36 Putem scipa de teama de egec?.......,.....413de respingere (gi excesele ei)............ .....................24537 Autonomia fafi de succes, reugite gi consacrdri: Z2Teama de indiferenld gi dorinfa de recunoagtere:p6ni unde si mergem or indiferenla?sl exigti in privirea celorlalfi..... .......259Sau cu libertatea.... .......42323 Ciutarea dragostei, a afecliunii, a prieteniei, 38 Psihologia regretelor..........429a simpatiei: cdutarea stimei celorla$i ..................269 39 Acliunea care ne schimbd24Prezentarea de sine: ce fali sd oferim?......................277gi care schimbd 1umea.......................43525 Teama de ridicol gi lupta cu ruginea gi rdnile40 Ursulepl brun e mAndru de el............ .......................442 amorului-propriu........... ....................29d Partea a cincea26 A puneraporturile sociale pe calea cea buni: Uitarea de sine sd ne ferim de irezistibilul reflex 41 TEcerea stimei de sine........ .........,....,.......M7 al comparafiilor gi s6 refuzim 42 Sd ne intensificim prezenta competiliile inutile.......... ...................297 in momentul aefa1a......... .................4552T Invidie gi gelozie: emofiile indoielii de sine 43 Si ne retragem in spatele sensului gi remediile 1or............... ....................309dat la ceea ce facem...........................46528 Si nu ne mai temem de ceila$i 44 Umilin;a: pAnd unde sd renunlim la sine? ...............474 gi si avem incredere: beneficiile sunt superioare inconvenientelor......... ................3I7 45 Stima de sine, sensul vielii29 Sd nu mai judecdm: beneficiile faptuluigi teama demoarte .......482de a-i accepta pe ceila$i..................... ....................929 45 Beffanul domn arab giteleviziunea ..-...49230 Gentilele, gratitudine, admirafie:legXtura cu ceilal;i C6ncluzie...............497intdregte legdtura cu sine........ ..........34331 Apune diferit problema stimei de sine: sX ne gisim locul printre ceilalfi .....359 6. Introducere {&Mrec printr-un moment foarte nepldcut. Mi-egreald de toate cirlile. Nu fac nimic. Mai multca niciodatd, imi dau seEuna cd nu suntbun denimic. Simt cd nu voi reupi nimic gi rAndurile pe care lescriu acum mi se par puerile, ridicole, ba chiar, gi maiales, absolut inutile. Cum s-o scot la capit? Am o solu-fie: ipocrizia. Rdmdn incuiat ore trtregi gi lumea igi in-chipuie cd lucrez de zor. Unii md compdtimesc probabil,cAfiva m5 admird, iar eu mi plictisesc pi casc, cu ochiiplini de reflexe galbene, reflexele de gilbinare ale biblio-tecii mele. Am o nevastd plind de viald, o fiinld puterni-cd gi blAndd, un copilat care ar putea participa la un con-curs gi nu-mi vine deloc si md bucur de toate acestea.$tiu bine cd aceastd stare sufleteascd nu va dura. imi voiredobdndi speranlele, curajul, voi face eforturi nou-no-ufe. Daci ap hage mdcar weun folos din aceste mirturi-siri! Dacd ap deveni mai tArziu un mare psiholog. Dar nucred si am destuli viald i:r perspectivd. Voi muri prema-tur sau mi voi preda gi voi ajunge unbefivan al reveriei.Mai bine sd sparg pietre, sd kudesc la coarnele plugului. 7. 12 Christophe Andr6 Introducere13Yasdzicd,, o se-mi petrec toatd viafa, scurtd sau lungi,prietenilor sii, el nu gi-a gdsit niciodatd pacea sufleteas-spunAnd: mai bine fdceam altceva. De ce acest zbucium ci. Pe cAt ii era inteligenla de vie, pe atAt ii era nesigurdsufletesc, aceastd zvArcolire a elanurilor noastre? Speran- gi de dureroasd stima de sine.fele ne sunt ca valurile mdrii; cAnd se refrag,lasd Ia ve-Renard nu a utilizat niciodatd termenul de stimd dedere o sumedenie de lucruri grefoase, scoici infecte gi sine, cate nu era incd in uz ir limba frau-,tcezd.. Dar i:r ace-crabi, crabi morali gi puturogi uitafi acolo, care se tArdsclagi an 1890, de cealaltd parte a Atlanticului, medicul, fi-fopdind ca sd ajungd iar ir mare. CAt de stearpd e vialalosoful gi psihologul american William James publicaunui om de litere care nu s-a afirmat! Doamne, sunt in- primul tratat de psihologie modernd,, Principles of Psy-teligent, mai inteligent decAt mulfi alfii. E limpede, de chology, care ii luase doisprezece ani de muncd. Cagilur-vreme ce citesc fdri si adorm lspitirea Sfhntului Anton.nalullui Renard, tratatul lui James se citegte gi astdzi cuDar inteligenla mea e ca o api care curge degeaba, ne-pldcere. Cea mai mare parte a remarcilor sale despre con-ptiutd, pe care incd nu a fost instalatd nicio moarX. Da, difia umani continud sd fie de actualitate. James a fostasta-i: inci nu mi-am gdsit moara. Oare o voi gdsi vreo-primul care a utilizat gi a analizat acest concept de selfdatd?"* esteem:,,Stima de sine este de doul feluri: satisfaclia ginemulpmirea de sine2. Din pdcate, el suferea de tulbu-rdri depresive severe, care ii otrdveau viafa. Nici WilliamWilliam 9i fulesgi nici |ules nu au putut sd ipi invingd tr mod durabil de-monii interiori.RAndurile pe care le-ali citit sunt extrase dintr-un pa-Astdzi, dupd multE vreme, stima de sine continud sdsaj din jurnalul intim al lui Jules Renard, din data de se afle ftr centrul existenfei noastre moderne, indiferentL7 martie 18901.de cultura pi de nafionalitatea noastri3. Cei doi oameni ]ules Renard era un om rczewat gi hipersensibil, ne- presimfiserd, datoritd inteligenfei gi sensibilitifi.i lor per-urastenic, culn se spunea pe afunci. Dupi o copilirie ne- sonale, intreaga importanld pe care avea sd o ia aceasta,fericitd, din care s-a inspirat pentru a scrie cartea sa ceain societatea noastrX, atAt in sensul bun, cAt gi in cel rdu.mai cunoscutd., Poil de carotte (Morcouea!fi, a cunoscut oCartea de fa!6le aduce un omagiu.oarecare notorietate. Nu a fost insd niciodatd fericit, niciodatd satisfdcut de sine gi nici de viala tui. ln ciuda luci- 2 |ames W., Pr1cis de psychologie, Paris, Les Empdcheurs de penser enditifii gi talentului siu, in ciuda afecliunii familiei gi arond,2003.3 Schmit D.P., Allik ]., ,,Simultaneous administration of the Rosen-* ]ulesRenard, Jurnal, Selecfie antologici, traducere, postfati gi note berg Self-Esteem Scale in 53 nations: exploring the universal andde Modest Morariu, Editura Univers, Bucuregti, I979,p.4243. (N.t.)culture-specific features of global seU-esteem", lournal of Personali-1 Renard 1., ]ournal 1887-L910, Paris, Gallimard, ,,LaPl6iade", 1.965.ty and Social Psychology,2005,89 (4):623442. 8. Ce mai faceti? ,,,Oamenii se disting prin ceea ce aratd pi se aseamd- ni princeea ce ascund."Paul Val6rye simfim cu tolii foarte bine gi suntem cu tofiifoarte mulpmili de noi...Cine are tanse si ajungi in Rai?Cand s-a pus aceastd intrebare- era inL997, cu oca-zia unui sondaj realizat in Statele Unite-, personalitd-yile care au obfinut cele mai multe rdspunsuri favorabi-le au fost Bill Clinton: 52"/o, Lady Diana: 60% gibaschetbalistul Michael Jordan: 65%. 9. 16ChristopheAndr Ce mai faceli? 17Maica Tereza, cu79oh,a fost cea care a primit maxi- cu o incongtienfi deplinX: majoritatea persoanelor con-mul de rdspunsuri favorabile. Maximum? Nu dniar... La siderd cd nu se supraevalueazA, d