Imperfecti Liberi Si Fericiti

download Imperfecti Liberi Si Fericiti

of 254

 • date post

  14-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  2.727
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Imperfecti Liberi Si Fericiti

Psihologie practicdCoordonarea colecliei:Vasile Dern. Zamfirescu

Christophe And16

lmperfec{i, tiberi Si fericitiPractici ale stimei de sineTraducere din francezi de

Ni(olae Bal

t'

r IIl

\

' t,.-i f\ti\I

TRCI

Editori: SILVIUDRAGOMIR VASILE DEM. ZAMFIRESCU Director editorial: MAGDALENAMARCULESCUCoperta colecliei: FABER STUDIO (S. Olteanu, D. Dumbrlvician)

Director productie: CRISTIAN CLAUDru COBANRedactor:

RODICACHIRIACESCU^ VICTORI.AGARLAN

Dtp:

Corecturx:

,,Fie ca scrierea mea se te invefe

RODICAPErcU ELENABITU

si te interesezi mai mult de tine decAt de el, apoi de toate celelalte decAt de tine."Andr6 Gide,Les N ourritures terrestres

Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Romllniei

ANDR4 CHRISTOPHE Imperfecfi, liberi gi fericigi : practici ale stimei de sineChristophe Andr trad.: Nicolae Baltd - Bucurepti Trei,2009 tsBN 97V973-707-363-7:

/

Editura

I. Baltd, Nicolae (trad.)159.9

Titlul original: Imparfaits, libres Autor: Christophe Andr6Copyright

et heureux. Pratiques de l'estime de soi

15, Rue

Odile ]acob, Mars 2005 Soufflot,75005 Paris www.odilejacob.fr@ @

Coyyright

Editur a Trei,

201.0,

pmtru edifia tn limba rominlC.P.27-M90, Bucuregti

Tel./Fax +4 021 300 60 90e-mail: comenzi@editurahei.ro

www.edituratrei.ro rsBN97 8-97 3-7 07 -363-t

CuprinsIntroducere..Partea1

.............11

intii

Stima de sine tnseamnd toate acestea............27 Un program................. de sine......................................29 2 Esenlialul despre stima

buni stimi de sine?............ 4 fthiopitaturile stimei de sine........3 Ce este o

........37 ............49 ..............59

5 Stimele de sine vulnerabile: cele joase gi cele false7 Stima de sine incepe

............

5 Dezvoltarea durabild a stimei de sine ...........................75

prin acceptarea de sine...............89 ..........103 8 Portbagajul scuterului meu............Partea a doua gnjd de tine

Sd ai

9 Practicarea acceptirii de

...........109 sine........ ........................128 10 Si nu ne mai judecdm..... ........................140 11 Se-fi vorbegti L2 Nonviolenfd cu tine i:rsufi: ........152 i:rceteazi sd-fi mai faci riu!...... ..............158 13 Lupta cu propriile complexe.... L4 Protejarea stimei de sine de influenfele toxice, de publicitate gi de presiunile sociale......... .........170

Christophe Andrd15 Sd te ascu$i, 16 A

Cuprins32

si

te respecfi pi

si te afirmi..................180

trdi imperfect curajul de-a fi slab ..........................L92 17 Si te ocupi de moralul tdu .............. .......205 18 Sd-'i fii cel mai bun prieten ....................218 t9 ,,Agezatl intre doui vedete"....... ...........229

Narcis....Partea a patra Acliunea schimbd totul!

...........372

20 Durerea insuportabild a respingerii sociale.... ..........291. 21 Lupta cu teama de respingere (gi excesele ei)............ .....................245

^'#:::"y:^^,r,

Z2Teama de indiferenld gi dorinfa de recunoagtere: sl exigti in privirea celorlalfi..... .......25923

Ciutarea dragostei, a afecliunii, a prieteniei, a simpatiei: cdutarea stimei celorla$i ..................269

libertatea.... 38 Psihologia regretelorSau cu39 Acliunea care ne schimbd

Acliune pi stimd de sine: sd ne migcim ca sd ne stimdm..............................377 34 Acfiunea, nu presiunea: regulile acfiunii senine......... .............385 35 Si ascu1tlrnfeedbackul.................... ..........401 36 Putem scipa de teama de egec?...... .,.....413 37 Autonomia fafi de succes, reugite gi consacrdri: p6ni unde si mergem or indiferenla?33

.......423 ..........429 ..............435

24Prezentarea de sine: ce fali sd oferim?......................277 25 Teama de ridicol gi lupta cu ruginea gi rdnile

gi care schimbd 40

1umea.........

amorului-propriu...........

Ursulepl brun e mAndru de el............ .......................442Partea a cincea Uitarea de sine

....................29d

raporturile sociale pe calea cea buni: sd ne ferim de irezistibilul reflex al comparafiilor gi s6 refuzim competiliile inutile.......... ...................297 2T Invidie gi gelozie: emofiile indoielii de sine gi remediile 1or............... ....................309 28 Si nu ne mai temem de ceila$i gi si avem incredere: beneficiile sunt superioare inconvenientelor......... ................3I7 29 Sd nu mai judecdm: beneficiile faptului de a-i accepta pe ceila$i..................... ....................929 30 Gentilele, gratitudine, admirafie: legXtura cu ceilal;i26 A pune

41 TEcerea stimei de

sine........ fa1a.........

.........,....,.......M7.................455

42 Sd ne intensificim prezenta in momentul ae

dat la ceea ce facem..... ......................465 Umilin;a: pAnd unde sd renunlim la sine? ...............474 45 Stima de sine, sensul vielii44

43 Si ne retragem in spatele sensului

gi teama de

45 Beffanul domn arab gi

moarte televiziunea

.......482 ..-...492 ...............497

intdregte legdtura cu31

sine........

C6ncluzie

..........343 .....359

Apune diferit problema stimei de sine: sX ne gisim locul printre ceilalfi

Introducere

{&Mrec printr-un moment foarte nepldcut. Mi-e greald de toate cirlile. Nu fac nimic. Mai mult ca niciodatd, imi dau seEuna cd nu suntbun de nimic. Simt cd nu voi reupi nimic gi rAndurile pe care le scriu acum mi se par puerile, ridicole, ba chiar, gi mai ales, absolut inutile. Cum s-o scot la capit? Am o solufie: ipocrizia. Rdmdn incuiat ore trtregi gi lumea igi inchipuie cd lucrez de zor. Unii md compdtimesc probabil, cAfiva m5 admird, iar eu mi plictisesc pi casc, cu ochii plini de reflexe galbene, reflexele de gilbinare ale bibliotecii mele. Am o nevastd plind de viald, o fiinld puternicd gi blAndd, un copilat care ar putea participa la un concurs gi nu-mi vine deloc si md bucur de toate acestea. $tiu bine cd aceastd stare sufleteascd nu va dura. imi voi redobdndi speranlele, curajul, voi face eforturi nou-noufe. Daci ap hage mdcar weun folos din aceste mirturisiri! Dacd ap deveni mai tArziu un mare psiholog. Dar nu cred si am destuli viald i:r perspectivd. Voi muri prematur sau mi voi preda gi voi ajunge unbefivan al reveriei. Mai bine sd sparg pietre, sd kudesc la coarnele plugului.

12

Christophe Andr6

Introducere

13

Yasdzicd,, o se-mi petrec toatd viafa, scurtd sau lungi, spunAnd: mai bine fdceam altceva. De ce acest zbucium sufletesc, aceastd zvArcolire a elanurilor noastre? Speranfele ne sunt ca valurile mdrii; cAnd se refrag,lasd Ia vedere o sumedenie de lucruri grefoase, scoici infecte gi crabi, crabi morali gi puturogi uitafi acolo, care se tArdsc fopdind ca sd ajungd iar ir mare. CAt de stearpd e viala unui om de litere care nu s-a afirmat! Doamne, sunt inteligent, mai inteligent decAt mulfi alfii. E limpede, de vreme ce citesc fdri si adorm lspitirea Sfhntului Anton. Dar inteligenla mea e ca o api care curge degeaba, neptiutd, pe care incd nu a fost instalatd nicio moarX. Da, asta-i: inci nu mi-am gdsit moara. Oare o voi gdsi vreo-

prietenilor sii, el nu gi-a gdsit niciodatd pacea sufleteasci. Pe cAt ii era inteligenla de vie, pe atAt ii era nesigurdgi de dureroasd stima de sine. Renard nu a utilizat niciodatd termenul de stimd de sine, cate nu era incd in uz ir limba frau-,tcezd.. Dar i:r acelagi an 1890, de cealaltd parte a Atlanticului, medicul, filosoful gi psihologul american William James publica primul tratat de psihologie modernd,, Principles of Psychology, care ii luase doisprezece ani de muncd. Cagilurnalullui Renard, tratatul lui James se citegte gi astdzi cu pldcere. Cea mai mare parte a remarcilor sale despre condifia umani continud sd fie de actualitate. James a fost primul care a utilizat gi a analizat acest concept de self esteem:,,Stima de sine este de doul feluri: satisfaclia gi nemulpmirea de sine2.' Din pdcate, el suferea de tulbu-

datd?"*

William 9i fulesRAndurile pe care le-ali citit sunt extrase dintr-un pasaj din jurnalul intim al lui Jules Renard, din data de L7 martie 18901. ]ules Renard era un om rczewat gi hipersensibil, neurastenic, culn se spunea pe afunci. Dupi o copilirie nefericitd, din care s-a inspirat pentru a scrie cartea sa cea mai cunoscutd., Poil de carotte (Morcouea!fi, a cunoscut o oarecare notorietate. Nu a fost insd niciodatd fericit, nici odatd satisfdcut de sine gi nici de viala tui. ln ciuda luciditifii gi talentului siu, in ciuda afecliunii familiei gi a

rdri depresive severe, care ii otrdveau viafa. Nici William gi nici |ules nu au putut sd ipi invingd tr mod durabil demonii interiori. Astdzi, dupd multE vreme, stima de sine continud sd se afle ftr centrul existenfei noastre moderne, indiferent de cultura pi de nafionalitatea noastri3. Cei doi oameni presimfiserd, datoritd inteligenfei gi sensibilitifi.i lor personale, intreaga importanld pe care avea sd o ia aceasta, in societatea noastrX, atAt in sensul bun, cAt gi in cel rdu. Cartea de fa!6le aduce un omagiu.2 |ames W., Pr1cis de psychologie, Paris, Les Empdcheurs de penser en rond,2003. 3 Schmit D.P., Allik ]., ,,Simultaneous administration of the Rosenberg Self-Esteem Scale in 53 nations: exploring the universal and culture-specific features of global seU-esteem", lournal of Personality and Social Psychology,2005,89 (4):623442.

* ]ules

Renard, Jurnal, Selecfie antologici, traducere, postfati gi note de Modest Morariu, Editura Univers, Bucuregti, I979,p