I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

download I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

of 50

Transcript of I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  1/50

  MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE~I AMENAJARII TERlTORlULUINr. 74fN 5.10.1999

  MINISTERUL INDUSTRlILOR~I COMERTULUINr. 248 -17.09.1999

  ORDINprivind aprobarea Normativului pentru proiectarea ~iexecutarea

  sistemelor de alimentare cu gaze petroliere Ilcheflate (GPL) - indicativI31-99 ~ia Normativului pentru exploatarea sistemelor de alimentarecu gaze petroliere Iichefiate (GPL) - indicativ I 33-99In baza avizelor Consiliului Tehnico - Stiintific ale Ministerul

  Lucrari lor Publ ice ~i Amenajarii Ter itoriului Dr. 45/14.07.1999 si alInspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari Dr. 8/25.08.1999 siDr.9/25.08.1999.

  In temeiul Hotiirarii Guvernului nr. 456/1994 republicata, privindorganizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Pub lice si AmenajariiTeritoriului, al Hotararii Guvernului Dr. 382/1997, privind organizarea ~ifunctionarea Ministerului Industriilor si Comertului;

  In conformitate cu prevederile Hotararii Parlamentului Dr.6/15.04.1998 ~i Dr. 47/16.12.1998 ~i ale Decretelor Prezidentiale Dr.l32/17.04.1998 si nr.453117.12.1998;

  Ministrul Lucrarilor Publice ~iAmenajarii Teritoriului si MinistrulIndustriilor ~iComertului emit urmatorulORDIN

  Art. I - So IIpI'ObI reglcment4rile tehnice:N.... pentru proiectarea ~i executarea sistemelor de. " e a t a . r e eu laze petroUere Iichefiate (GPL), indicativ 131/99.N...... pentru exploltarea sistemelor de alimentare cu gaze.......... lIe he liate (GPL), indicativ I 33/99.

  ,2 - ~tIri"e de 1 8 art. I se publica In Buletinul Constructii lor, Inxe..---- b r o t u r a ~ti de IPCT S.A. Bucure~ti si In colectia "normative ._t--t4ri ~ .. . . ~l.....~ m construcp] -mstalatii", editata de ARTECNOArt. 3-CPrczen~. o rd in i nt ra In vigoare la dat a publiciirii lui In Buietinulonstrucfulor.2

  Art. 4.. La aceeasi data isi inceteaza valabilit~t~a "Normativ~l pen~ruproiectarea si executarea instalatiilor de ~tlhzare a gazului petrohe~I h fiat" indicativ I 31-76 si "Normativul pentru exploatarea ~lIC e I . r r h fi t"intretinerea instalatiilor de utilizare a gazului petro ter IC e iaindicativ I33-76. '. .

  Art. 5 - Directia Programe de Cercetare si Reglementari Te~mc~ d.m~adr~lMinis~erului Lucrarilor Publice si Amenajarii.!erit~nulUl ~IDI~ectlaPetrol si Gaze din cadrul Ministerului Indu~trnl~r ~l Comertului, voraduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

  MINISTRUNICOLAE NOICA

  MINISTRURADU BERCEANU

  3

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  2/50

  MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE~I AMENAJARII TERITORIULUI

  MINISTERUL INDUSTRIILOR~I COMERTULlJI

  NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SIEXECUTAREA SISTEMELOR DE

  ALIMENTARE CU GAZE PETROLIERELICHEFIATE (G.P.L.)INDICATIV I 31 - 99

  Elaborat de: INSTITUTUL DE PROIECT ARE, CERCETARE SlTEHNICA DE CALCUL IN CONSTRUCTII I.P.C.T. - SAStr. Tudor Arghezi nr. 21

  70132 BucurestiTcl. 2107900; Fax: 2100719

  dr.ing.Dan Capatinaing. Serban Stanescuing.Dan Berbecaruing.Radu Filiping.Radu Filiping.Dan Berbecaruing. Constanta Caluianuing. Dan Vartanian

  Colaborator: AREXMAN SRL ing. Mircea ManolescuDr.ing.Mircea Manolescu jr.Coordonat de: DIRECTIA DE PROGRAME DE CERCETARE SIREGLEMENT ARI TEHNICE MLPATDIRECTOR: ing. Octavian Manoiu

  RESPONSABIL TEMA: ing. Ligia Forsea AIIR PRE1)EDINTE: Dr.ing. Liviu DumitrescuAvizat de CTS-MLPAT ell avizul nr.45/14.07.1999

  IGCPM eu avizul nr. 8/25.08.1999

  Director general:Director general adjunct:Director Instalatii:ssr proiect:Elaboratori:

  5

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  3/50

  MINISTERUL DE INTERNEINSPECTORA TUL GENERAL AL CORPULUI POMPIERILOR MILIT ARI

  AVIZnr. 8 din 25.08.1999

  La cererea lNSTITUTULUl DE PROJECT ARE, CERCET ARETEHNlCA DE CALCUL IN CONSTRUCTII - l.P.C.T. S.A. BucurestInregistrata cu numarul 718/29.07.1999, potrivit atributiilor ce Iirevin confoprevederilor art. 17,a lin. (1) , lit. d, din Legea nr. 121/1996 si ale art. 16 ali(3) din Ordonanta Guvemului nr. 60/1997 privind apararea impotrivincendiilor, aprobata prin Legea nr. 21211997, Inspectoratul GeneralCorpului Pompierilor Militari avizeaza NORMATIVUL PENTRPROJECT AREA s r EXECUT AREA SISTEMELORDE ALIMENTCU GAZE PETROLIERE LICHEFIATE (G.P.L.)Avizul se emite In baza:

  redactarii finale elaborate de catre lPCT S.A. Bucure~ti, cu modificarilsolicitate de catre IGCPM; contractu lui nr. 133111998;

  avizului CTS al MLPAT nr. 45 din 14.07. 1999; procesului verbal nr. 33.648/1 din 25.08. I999, al sedintei comisiei de

  avizare al Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.

  COMANDANTUL CORPULUI POMPIERILOR MILIT ARIGene ra l d e d lv iz ie ,Ing. lonel CRACIUN

  LOCTIITORAL~EFULUIDESTATMAJOR~I ~EF AL INSPECTlEl DE PRE VENIRE AINCENDlILORColonel,

  ing. Stefan FIRESCU

  CUPRINS................. 9J. Obiect. Domeniu de aplicare .

  . . a ~ i executarea sistemelor de alimentare cu G.P.L. la2. Proiectarea, venficar~a, aVlzare : . . . . . . . . . . . . . . . .. 10consumaton .. 13. d limentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) la consurnaton .3. Sisteme e a I

  .' . I r de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.) la4 Dlmenslonarea sis teme 0 . . . . . . . . . . .. 14. consumatori ., .I 17.. t I tii de distributie a G.P.L. la consumatori. Alegerea trasee or .5. Depozite ~I I~S a an ,

  6. Construct ii s i ins talati i auxil iare aferente s is temelor de alimentare cu ~~~ .I~.c.o.ns~~~t~~ i I................................. .... ................ 25. lnstalatii i nterioare de utilizare .

  8. Materiale ~i echipamente pentru sisteme de alimentare cu GPL 33GPL 35. Executarea sistemelor de alimentare cu .

  . .. 4110. Protectia echipamentelor ~i a conductelor din otel contra coroziunu .II. Conditi i tehnice pentru incercarea rezis tentei s i etansei tati i s isremelor de alimentare cu. 43

  aPL .

  12. Receptia tehnicii si punerea in functiune a s istemelor de alimentare cu GPL 4413. Protect ia , s iguranta s i igiena muncii .. ........ 4614. Prevenirea ~is tingerea incendiilor . . ............................... 48ANEXEAnexa I tab. I - Principalele caracteristici fizice ale hidrocarburilor pure 68Anexa I tab. 2 - Proprietati fizice si chimice ale GPL (extras din ST AS 66-78) . . . . 69Anexa I tab. 3 - Compozitia chimica a propanului (extras din STAS 8723-70) ......... 70Anexa Ia - Referat privind verificarea de calitate a proiectului 71Anexa 2 - P roces. verba l de luc ra ri a scunse .. .. ............................... 73

  7

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  4/50

  Anexa 3 - Proces verbal de receptie tehnicii a depoz itulu i de GPL 1a consumatorAnexa 4 - Proces verbal de receptie tehnicii conducte de distriburieAnexa 5 - Proces verbal de receplie tehnici i ins tala!ie de uti lizareAnexa 6 - Proces verbal de punere in functiune a depozitului de GPL I. a consumatorAnexa 7 - P roces verba l de pun ere in func! iune a inst ala li ei de util izare GPLAnexa 8 - Instructiun] genera Iepentru uti lizarea GPL in scopuri neindustrialeTerminologie . .. . . .. . . . . . . . . ............ .Reglementiiri tehnice privind lucriirile de pro' t . .lee are ~I executare a sis te I' d I'gaze petroliere lichefiate mu UI e a irnentare c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.............Bibliografie . ............ . ............... 10

  8

  INDICATIV: 131-99NORMATIVPENTRU PROJECTAREA SI EXECUTAREASISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZEPETROLIERE LICHEFIATE (GPL) Jnlocuies te J 31-76

  t. Obiect. Domeniu de aplicare

  . 81.1. Obiectul prezentului nonnativ este stabilirea masurilor si conditiilor

  privind proiectarea si cxecutarea sistemelor de alimentare cu gaze petrolierelichefiate (GPL).

  1.2. Prin termenul de gaze petroliere Iichefiate (GPL) in prezentulnonnativ se intelege amestecul de hidrocarburi mentinute in stare lichefiata,sub presiune, ce poate fi utilizat in faza gazoasa drept combustibil (propan,propilena, izo si normal butan, butene) cu specificati i de calitate conformstandardelor si caietelor de sarcini obligatorii pentru producator.

  Proprietatile GPL sunt prezentate in Anexa I, tab. 1...3.1.3. Domeniul de aplicare al prezentului nonnativ ll constituie sistemele

  de alimentare Cll GPL destinate utilizarii la consumatori pentru:- instalatii de incalzire centrala si locala;- instalatii pentru prepararea apei calde de consurn;- prepararea hranei;- laboratoare (sanitare, scolare etc.);- cladiri cu activitati de productie si fluxuri tehnologice.t.4. Prevederile prezentului nonnativ se aplica laproiectarea si realizarea

  sistemelor lor de alimentare cu GPL, precum si la lucrarile de extindere,modificare, modcmizare, reabilitare si reparatii capitale ale sistcmelor dealimentare cu GPL existente , a limentate din rccipientc mobile (butelii de26-0-100I) sau din recipiente fixe individuale sau in baterii cu capacitate totalade maxim 30000 Ivolum de apa.

  Aprobat de:MLPAT eu ordinul nr.74/N/S.IO.1999 sl "tiC ellordinul nr. 248 17.09.1999

  Elaborat de:INSTITUTUL DE PROJECT ARE, CERCETARE SITEHNICA DE CALCUL iN CONSTRUCT IIIPCT - SA BUCURESTI

  9

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  5/50

  1.5. Nu fac obiectul prezentului normativ proiectarearepararea s i verificarea urmatoarelor categorii de insta latii: '

  - instal alii pentru alte gaze combustibile; ,- recipiente de stocare a GPL (fixe sau mobile) ~i echipamentelereglare, siguranta, masura ~i control cu care acestea sunt dotate:- instalaliile pentru depo~itarea GPL la fumizor, precum ;i pentransportul GPL de la furnizor la beneficiar:- statiile ~e distribulie care utilizeaza gazele petro Iiere lichefiate drecarburanti pentru autovehicule;- re&ipientele pentru stocarea GPL din instalatiile tehnologiceproducere a GPL si din statiile de distribulie a aces~ia.1.6. P~oiectare~ si executarea sistemelor de alimentare cu GPL I

  co~sumaton ~e realizeaza astfel indit sa corespunda eel putin urmatoarelocermte de calitate, prevazute in Legea 10/1995: 'a - rezistenla si stabilitate;b - siguranta in exploatare;c - siguranta la foe;d - !gien~, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediuluj:e - lzolall~ t:rmica,. hidrofuga si economie de energie; ,f - protectie lmpotnva zgomotului.2. Proiectarea, verificarea, avizarea ~i executareaalimentare cu GPL la consumatori2.1. P~oiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu

  consumaton se fac nurnai de catre unitali autorizate in acest scop.2.2. Verificarea proiectelor se efectueaza de catre verificatori atestati deMLPAT, conform Legii 10/1995. 'Refer~tul de ve_ri~careal proiectului se intocmeste conform Anexei la siface parte mtegranta din documentalia necesara avizarii.Avizarea proiectelor se efectueaza de fumizor prin personal autorizat.2.3. Documentalia pentru autorizare cuprinde:a) Lista cu piese scrise si desenate.b) ContractuI de Iivrare a GPL.

  10

  c) Tema de proiectare.d) Memoriu tehnic, solutia de alimentare cu GPL, conditiile de amplasare,executare si verificare a sistemului de alimentare cu GPL.e) Breviar de caIcuI, necesarul de GPL si alegerea diametruluiconductelor.f) Plan de incadrare in zona, scara 1:2000 siplan de situat ie scara 1:500.g) Planurile lucrarilor proiectate cu toate detaliile necesare executiei.h) Schema izometrica,i) Lista de echipamente, cu caracter istici tehnice insot ite, dupa caz, deagrement sau avize.j) Caiet de sarcini pentru executarea lucrarilor.k) Instructiuni de exploatare.I) Masuri de protectia muncii si PSI.m) Masuri organizatorice pentru executarea lucrar ilor de inlocuire aconductelor in functiune sau de extindere a instalatiilor de depozitare infunctiune, dupa caz.n) Certificat de urbanism cu avizele si acordurile cerute de acesta.0) Datele de identificare ale proiectan~Iui si instalatorului sau autorizat.Pentru punctele f si g se vor indica , dupa caz:- diametruI si Iungimea conductelor;- diametruI si lungimea tuburilor de protectie;- armaturile;- debituI si presiunea;- aparatele de utilizare si arzatoarele;- aparatele de masura, control si siguranta.2 .4. Pentru avizare si veri ficare documentatia va fi depusa, prin grija

  investitorului (beneficiarului), la furnizor, respectiv IaverificatoruI atestat deMLPAT.

  2.5. Vcri ficatorul s i avizatoruI sunt obl igati ca, in termen de 30 de ziledupa primirea documentatii lor tehnice, sa verifice, avizeze sau sa respingapentru refacere sau completare proiectuI primit.

  2.6. Observatii le avizatorului si verificatorului au caracter obligatoriupentru proiectanti si executanti.

  11

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  6/50

  'C.@ .SC

  2.7. Inceperee lucrarilor cstc permisa numai dupa obtinerea de cainvestitor a autorizatiei de construire potrivit legii.

  2.8. Dispunerea exccutarii si executarea oricaror lucrari de GPL faobtincrca avizelor, aprobarilor si autorizatiilor legale sau prin unitaticonstructie neautorizate sunt interzise si se pedepsesc confonn legislati~i.

  Competentele instalatorilor autorlzati pentru proieetareaexeeutarea lueriirilor de GPL2.9. Competentele instalatorilor autorizati sunt:Gradul I.Proicctarea, executarea si exploatarea tuturor lucrarilor aferen

  sistemelor de alimentare cu GPL.Gradul II. Executarea si exploatarea tuturor lucrarilor aferente sistemel

  de alimentare cu GPL.Autorizarea instalatorilor2.10. Autorizarea instalatorilor se face pe baza de examen de catre com is.

  organizate si numite de MLPA T.Membrii comisiei sunt specialisti propusi de:- MLPAT - Inspectia de Stat in Constructii:- MIC - ISCIR, SNP; , ,- Asociatia Romana a Gazului Petrolier Lichefiat;- Asociatia Inginerilor de Instalatii din Romania (AIIR);- MI - Inspeetoratul General al Corpului Pompierilor Militari.2.11. Actele necesare pentru inscriere la examen sunt:- Cerere tip;- Memoriu de activitate tehnica;- Copie dupa actele de studii si pregatire profesionala;- Adeverinta din care sa rezulte vechimea in lucrari de GPL sau gaznaturale;- Doua fotografii tip Iegitimatie.2.12. Actele pentru inscriere la examen se depun la comisie.

  12

  2.13. Conditiilc de studii si practica in proi.ec~~resa~ executie de ins.talatiid GPL t cele cuprinsc in CR2-86 "Prescnptn tehnice pentru autonzareac sun . if Id xecuta lucrari de proiectare, construirc, montare, reparare ~Iyen reate ae a e d idi di .. I d e s i t-instalatii mecanice sub presiune, instalarii en icat, ISP?z.ltlve e e ~Igurat~.aale acestora, precum si aparate consumatoare de cornbustibil de uz ncindustrialsi arzatoare cu funqionare independents" elaborate de ISCIR.

  2.14. Promovarea exatnenului pentru obtinerea autorizatiei se fa:e pe b.azacuno~tintelorteoretice sipractice din domeniul GPL in limita gradului solicitat,privind:_ Prescriptii rehnice ISCIR; . .'_ Reglcmentiirile legislative pentru utilizarea gazului petrolifer lichefiat

  (GPL); .'_Normele tehnice de executie si tehnologia de montaj;_Normele tehnice de exploatarc;_Nonnele tehnice de protcctie, securitate a muncii si PSI.3. Sisteme de alimentare eu gaze petroliere Iiehefiate (GPL) laeonsumatori3.1. Treptele de presiune folosite In sisterncle de alimentare cu GPL sunt:Treapta I - presiune malta, cuprinsa intre 18 si 2 bar.Treapta II - presiune medie, cuprinsa intre 2 -0- 0,05 bar.Treapta III - presiune joasa sub 0,05 bar.Presiunea in recipientele instalatiilor de depozitare este cea prevazuta in

  cartea tehnicii ISCIR pentru recipicntele respective.3.2. Treptele de presiune pentru instalatiile de distribuire si utilizare se

  aleg in functie de:_presiunea si debitul necesare la punctele de consum;_distanta intre instalatia de depozitare si punctele de consum., ,in instalatiile de utilizare pentru cladiri Taraprocese tehnologice din unitati

  industriale se admit toate treptele de presiunc mentionate, numai pana la limitacIiidirilor.In instalatiile de utilizare din cladiri se foloseste numai treapta de presiunejoasa.

  13

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  7/50

  3.3. Masurarea cantitati i de GPL consumate se face cu:- dispozitivul de masurare de pe recipient in cazul sistemeloralimentare cu un singur consumator;- cu contoare amplasate inainte de intrarea in cladiri in cazul sistemelde alimentare cu mai multi consumatori.3 .4. Schema de principiu a unui sis tem de alimentare cu GPL este data ifig . 1.4. Dimensionarea sistemelor de alimentare cu gaze petrolierlichefiate (GPL) la consumatoriDimensionarea instalatiilor de depozitare4. t. Volumul maxim admis al unei instalatii de depozitare cu recipient

  mobile (butelii cu volumul de 26. ..10 I) este de 600 I.4.2. Numarul maxim de recipiente mobile ale unei instalatii de depozitareste de 23.4.3. Capacitatea maxima admisa a unei instalatii de depozitare c

  recipiente fixe t ip "mic vrac" este de 30000 I, volum deapa.4.4. Capacitatea de depozitare sinumarul recipientelor se stabilesc pe bazurmatoarelor date:- necesarul de combustibil pentru diferite folosinte (incalzire, prepararapa calda de consum, preparare hrana, laborator etc.);- frecventa alimentarii cu GPL, conform acordului furnizorului;- cap.acitatea admisa pentru incarcarea recipientelor (conform prescriptietehnice ISCIR C 8-97);- conditii tehnice de amplasare a recipientelor;- perspectivele de rnarire a consumului;- debitul de gaz furnizat, in functie de temperatura exter ioara si tipul derecipient conform diagramelor din Anexele J c si I d.

  14

  Dimensionarea conductelor sistemelor de alimentare cu gazepetroliere lichefiate (GPL) la consumatori4.5. Dimensionarea conductelor se face in functie de debitul de calcul,

  lungimea conductelor si de caderea de presiune disponibila.4.6. Caderea de presiune ~p utilizata pentru dimensionarea conductelor

  este de: PI - P z = 0,15 bar pentru instalatiile de medie presiune, in care:PI =presiunea la inceputul tronsonului considerat;

  P z = presiunea la sfarsitul tronsonului considerat. 5 mbar ('" 50 mm H20) pentru instalatiile de joasa presiune,reprezentand caderea de presiune maxima admisa laaparatele de utilizare(20 -7- 25 % din presiunea nominala a aparatului).Se va urmari utilizarea integrala a caderii de presiune disponibile pe

  oricare dintre ramurile instalatiei , t inand cont de conditia de viteza maximaadmisa in conducte (art. 4.12).

  4.7. Lungimea de calcul a conductei (L, in metri) reprezinta insumarealungimii fizice a conducte i cu lungimile echivalente rezis tentelor locale(annaturi, coturi, teuri). Pentru calcule estimative, preliminare, lungimea decalcul a conductei se poate obtine prin majorarea cu 20% a lungimii fizice .

  4.8. Caderea de presiune unitara (~H, in mbar/m) reprezinta caderea depresiune medie, pe metru liniar de conducta.

  Calculul de dimensionare4.9. Pentru instalatia de distributie si utilizare cu presiunea de 1,5 bar se

  folosesc urmatoarele relatii:a) Debitul de calcul

  4,2'(P1 2 _ P 22)-D 5

  TL'O')"

  15

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  8/50

  unde:Q cs = debitul de calcul in conditii standard (T = 288,15 K, P1,013 bar abs.), in ITI'/hPI,P2 =presiunea la inceputul ~ila sfarsitul tronsonului instalatide distributie, in barD=diametrul interior al conductei, in cmT = temperatura GPL, in KL = lungimea conductei, in km0= densitatea relativa a GPL fatii de densitatea aeruluiA= coeficientul de rezistenta hidraulica liniara, ce se determina erelatia:

  _I = -2 1J ~ + _k_" _){i. ~~ R e{i. 3,71-Din care:

  Re wD 2230. QcsD nunuintl Reznoldsvin care:w =viteza medic a gazelor in conducta, in m/s

  Qcs =debitul de calcul, in m>, /hD =diametrul interior al conductelor, in emk = rugozitatea absolute, in cm = 0,05 emv = coeficientul de vascozitate cinernatica a gazelor, in mvs.

  b) Calculul vitezei1\'

  5,376'Qcs

  (p2

  D2 P + 2 )I P + pI 2in care : w, Qcs ' D, PI' P2 au sernnificatii le ~iunitatile de masura date msus.

  16

  4.1O.In practica curenta dimensionarea se face cu ajutorul tabelului 1a.4.11. Pentru instalatiile de distributie si utilizare cu presiunea de 50 mbar

  (500 mm HP) se va folosi relatia:

  Q "6 1.~ 6-PD's ' T'L'o'A

  in care:L= lungimea de calcul a conductei, in m;LlP = caderea de presiune disponibila, in mbar, stabili ta conformpct. 4.6Celelalte notatii au aceleasi sernnificatii si unitati de masura ca maisus.

  4.12. Viteza maxima admisibila in conductele de GPL este:- 20 m/s pentru conducte supraterane;- 60 m/s pentru conducte subterane.

  4.13. In practica curenta diametrul conductelor pentru insta latiile depresiune joasa se alege eu ajutorul tabelului 1b.

  5.Depozite ~iinstalatii de distributie a GPL la consumatori. Cenditiide amplasare, alegerea traseelorDepozitarea GPL la consumatori5.1. In cazul utilizarii individuale de butelii mobile in cladiri care necesita

  un numar mai mare de 6 buteli i de GPL pe un etaj (palier) se prevad depozitecu baterii de recipiente mobile sau fixe dupa caz.

  5.2. Depozitul de GPL cu recipiente mobile (butelii) se amplaseaza intr-oincinta proprie, supraterana , neetaja ta si neinglobata in cladir ile in care seutilizeaza GPL.

  5.3. Incintele pot fi alipite pe maximum doua laturi de cladirea in care seutilizeaza GPL cu exceptia cladirilor in care se desfasoara activitati decategoria A si B pericol de incendiu.

  17

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  9/50

  Incintele pot fi al ipite numai la cladiri de gradul I si I I rezistenta la foeDepozitele de .1aspitale po t fi alipite pe 0 latura de cladirea spitalului

  conditia ca distanta panii la camerele de spitalizare sau de operat ii sii fieminimum 25 m.

  5.7. in interiorul incintei pentru instalatia de depozitare se vor respectaurmatoarele distante minime (fig. 4):

  - intre recipiente, ID dar nu mai putin de I m;- Intre recipiente si imprejmuirea sau zidul de protectie, I m.

  5.4. Depozitele care nu indeplinesc conditiile de alipire prevazute la5.3. vor fi amplasate in incinte independente.

  Instalatii de distributie a GPL la consumatori5.8. Traseele instalatiilor de distributie se prevad din segmente rectilinii.

  La stabilirea traseelor se acorda prioritate asigurarii conditiilor de siguranta.5.5. Distantele minime de siguranta intre depozitele de GPL cu recipienmobile si obiectivele situate in vecinatate sunt date in tabelul 2. 5.9. Conductele instalatiilor de distributie se vor monta, de regula,

  suprateran, la inaltimi variind de 0,5 m panii la 6,0 m de la suprafa ta solului,pe:.6. Amplasarea ~iorganizarea depozitelor cu recipiente fixe este admi

  in urmatoarele conditii tehnice de exploatare in siguranta atat pentconsumatori cat si pentru vecinatati:

  - asezarea pe suprafete orizontale , supraterane sau subterane, pe terstabil (fig.2, 3, 4);- incinte imprejmuite, special amenajate, neacoperite, unde se penninumai accesul beneficiarului, al personalului de deservire autorizatefectueze umplerea, intretinerea ~iremedierile, cat si a organului ISCIcare efectueaza controalele periodice;- separarea prin zid de ciiriimidii sau beton annat rezistent la foegrupurilor de cate doua recipiente, in cazul montarii mai multor recipienpe acelasi amplasament (fig. 5.6);- doua sau mai multe recipiente situate in aceeasi incinta se vor monnumai cu axele longitudinale paralele (fig. 4, 5, 6);- nu se admite amplasarea recipientelor in depresiuni locale ale solului, 'irnprejmuiri cu pereti tarii goluri pe mai mult de doua laturi paralele, sucarosabil sau sub locuri de depozitare a altor materiale. Sub recipientelmontate ingropat nu trebuie sii fie subsoluri, pivnite etc.;- existenta unei surse de apii pentru interventia pompierilor in caz dincendiu sau pentru racirea recipientelor la depozite cu capacitatea pest20000 I, volum de apa;- cale de acces auto, pentru deservirea depozitului de GPL inproximitate- distante minime de siguranta dintre depozitul de GPL cu recipiente fixsi obiectivele situate in vecinatate sunt date in tabelul 3.

  - peretii exteriori ai cladirilor din caramida sau beton;- garduri stabile din caramida sau beton;- stalpi metalici sau din beton si estacade.Pe peretii cladirilor cu pericol de incendiu din categoria A sau B, se

  admite numai montarea conductelor instalatiei proprii de alimentare cu GPL.5.1O.Conductele de distributie montate subteran se pozeaza de regula in

  domeniul public, uti lizand trasee nea&lomerate de instalat ii subterane, inurrnatoarea ordine de preferinta:

  - zone verzi;- trotuare;- alei pietonale;- carosabil.5.11. Prezenta conductelor subterane de GPL va fi sernnalata pe

  constructii sau pe ~tiilpii din veciniitate prin inscriptii sau placute indicatoarc.Pentru lungimi mai mar i de 15 m se monteaza 0 banda avertizoare de culoaregalbena, la adancirnea de 0,3 m.

  5.12. Pe conductele subterane se rnonteaza rasuflatori pentru detectareaeventualelor scapari de gaze:

  - deasupra fiecarei ramificatii;- deasupra fieciirei suduri, cu observatia cii in cazul unor suduri aflate ladistante mai mici de I m se va realiza un drenaj continuu intre rasuflatori;

  18 19

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  10/50

  - la iesirea din pamant a conductelor;- la capetele tuburilor de protectie.La conductele instalatiilor de orice utili tate (incalzire, apa, canaliz

  cabluri electrice etc.) , pozate direct in pam ant sauin canale de protectie, cintra sau ies din cladiri, se realizeaza masuri de etansare impotriva infiltratiide GPL prin locurile de patrundere a instalatiilor respective in subsolucladirilor,

  Pentru solutii le de etansare se pot utiliza detalii le tip de instalatii penconstructii.

  5.13. Distantele rrumrne intre conductele de GPL ~Iconstructii sau obstaeole subterane sunt date in tab. 4.

  5.14. Adancimea la care se monteaza conductele subterane de GPL es- I m sub carosabil;- 0,7 m, sub alei pietonale;- 0 ,5 rn in spatiile verzi.Adancimea este masurata de la suprafata solului la generatoa

  superioara exterioara a eonduetei ingropate.5.15. Intersectia eonduetelor de GPL eu traseele altor instalatii subtera

  sau aeriene se face cu avizul unitatilor detinatoare, de regula:- perpendicular pc axul instalatiei sau lucrarii traversate;- la cel putin 200 mm dedesubtul celorlalte instalatii.in cazul in care aceasta distanta nu poate fi respectata, conducta de G

  se introduce in tub de protectie.5.16. Subtraversarea liniilor CF si de tramvai se face perpendicular

  axul liniilor, in tub de protect ie si la adancimea de minimum 1,5 m de la talcaii de rulare la generatoarea superioara a tubului de protectie sunt admise]subtraversari sub un unghi de minimum 60C.

  Tubul de protectie va depasi cu cel putin 1m de 0 parte si de alta limitexterioare ale zonei subtraversate. Traversarile seprevad cu robinete de trecein ambele parti in cazul retelelor inelare sau inainte de travers are in caretelelor arborescente.20

  5.17. Este strict interzisa:_montarea conductelor de GPL in subsolul ~idemisolurile cladirilor;_ montarea conductelor exterioare in pardoseala sau sub pardosealacladirilor;_montarea in terenuri supuse unor putemice actiuni dinamice (alunecari,erodari, tasari);_montarea in tunele si galerii precum si canale de orice categorie avandcomunicatie directa cu cladiri;_ la un ni~el inferior fundatiei cladirilor invecinate, la distante sub 2 m;_sub linii de tramvai sau CF sau paralel cu acestea la 0distanta mai micadecat cea prevazuta in tab. 4.5.1S. Rasuflatorile se confectioneaza din teava de otel cu Dinterior0 mm

  sau 50 mm.Distanta intre generatoarea superioara a conductei pe care se monteazarasuf latoarea sau tubul de control si fata interioara a calotei rasuflator ii,respectiv a tubului de control este de 150 mrn,

  6.Constructii ~iinstalatii auxiliare aferente sistemelor de alimentareeu GPL la eonsumatori

  Depozite de GPL eu recipiente mobile (tip aragaz) la eonsumatori6.1. Depozitele de recipiente mobile (butelii) de GPL se realizeaza

  inchise, din beton sau caramida, tara pod si tara subsol.6.2. Depozitele pot fi amplasate independent sau alipite cladirilor in care

  se utilizeaza GPL in conditiile precizate la art . 5.2; 5.3; 5.4; 5.5.6.3. Peretii cladirii de care se face alipirea depozitului trebuie sa fie

  rezistenti la c~plozie, sa nu aiba goluri (usi sau fcrestre) pc 0 distanta de 5 m'injurul dcpozitului si sa asigurc izolarea la transmiterea caldurii, in conditiileunui incendiu in incaperile vccinc.

  6.4. Acoperisul depozitului alipit unci caldiri se realizeaza din elementeincombustibile, nu arc deschideri si va fi astfel proiectat 'incat sa cedeze usorin caz de explozic.

  21

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  11/50

  6.5. Inaltimea interioara minima a depozitului inchis trebuie sa fie2,6m, iar volumul interior minim de 18 rrr' .

  6.6. Suprafata depozitului trebuie sa fie de minimum 6 rrr' pentru un gde 6 butelii , adaugandu-se cate 0,6 rrr 'pentru fiecare butelie instalata in pi

  Pardoseala se realizeaza din beton siva fiplana, nealunecoasa si acopercu un strat de uzura dintr-un material care sa nu produca scantei la loy'(antiscantei),

  6.7. La depozitele inchise alipite pe 0 singura latura, usile si ferestreleamplaseaza pe peretele opus cladirii de care se face alipirea.

  La cele alipite pe maximum doua laturi, usile si ferestrele se amp lasepe ~nul din peretii exteriori s i spre zone Ie eu slaba circulatie si fiira sursepencoJ.

  Usile si ferestrele vor fi construite din metal neferos sau materiineo~bustibil, se protejeaza antiscantei sivor avea deschidere in afara. (U~'trebuie sa se deschida la 0 singura apasare de mana).

  Acestea vor avea urmatoarele dimensiuni:- usa, eel putin 0,7x2,0 m;- ferestrele vor avea suprafete rezultand din raportul 0,05 rrr' fereaspentru fiecare metru cub de volum interior al incaperii .Geamurile nu vor fi armate, vor avea grosimea de 2 mm si vor fi mate s

  vopsite in alb pentru a feri butelii le de actiunea razelor solare sivor fiprotejeu piasa de sarma.

  6.8. Ventilarea depozitelor inchise se realizeaza pe cale natur.organizata, spre zone Ie eu circulat ie redusa si fii ra surse de foe si trebuieindeplineasca urmatoarele conditii:

  - orificiile de venti lare se plaseaza in mod egalla nivelul pardoselii s iplafonului, cu suprafata totala de minim 4% din suprafata pardoselii siprevad eu piasa de sarma;- sectiunea fiecarui orificiu de ventilare va fi 300 crrr' .6.9. Iluminatul natural depozitelor inchise se face prin ferestre.Iluminatul artificial se asigura numai din exterior, in eonformitate

  prevederilc "Nonnativului pentru proiectarea si executarea instalatiilelectrice cu tcnsiuni pana la 1000 V ea si 1500 Vee" - indicativ I' 722

  "Normativului pentru proieetarea, executarea, verificarea si receptionareainstaIatiilor eleetrice in zone eu pericol de explozie" indicativ ID 17.

  6.1O.Protejarea constructiei impotriva descarcarilor electriee se realizeazain eonformitate euprevederile din "Normativul pentru proieetarea si executareainstalatiilor de paratraznet pentru constructii" indieativ I20.

  6.11. Temperatura in depozitul inchis nu va depasi 35C.6.12. [ncalzirea depozitelor inchise se realizeaza prin surse indirecte de

  caldura (apa calda sau abur dejoasa presiune), iar temperatura in interior va fide minim 10C. Se admit numai sisteme omologate pentru mediul respectiv.

  Este interzisa incalzirea eu sobe, ehiar daca aprinderea s-ar face dinexteriorul depozitului, preeum si eu alte sisteme locale de incalzire cu foedesehis sau cu rezistente eleetriee deschise (radiatoare eleetriee, resouri,radianti etc.).

  6.13. Dotarea cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor in depoziteleinchise pentru butelii este:

  - 1 stingator portabil eu pulbere (P6) s i 1 stingator portabil eu CO2 (G6)pentru fiecare 20 mp ai depozitului dar minim cate unul in incapere.In interior se vor afisa instructiuni pentru utilizarea GPL si instructiuni

  referitoare la normele de protectia muncii si de prevenire si stingere aincendiului.

  Pe u~asi pe peretii exteriori se vor apliea indicatoare de seeuritate purtandinscriptiile prevazute in STAS 297 referitoare la acees si la pericolul deexplozie si d e incendiu.

  Depozite pentru recipiente fixe de GPL la consumatori6.14. Recipientele de GPL montate suprateran se amplaseaza in exterior

  pe 0 platforms de beton armat dimensionata corespunzator sareini i date derecipientele incarcate cu OPt.

  6.15. Recipientele se aseaza pe suporti conform deta liilor din earteatehnica.

  23

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  12/50

  6.16. Reeipientele vor fi amplasate intr-o incinta imprejmuita eu:- gard din plasa de sarma;- gard din piasa de sarma pe trei laturi si perete din cararnida sau betannat pe 0 latura, eu exceptia eazului cand se monteaza 6 rezervoare.

  6.21. Pentru depozitele eu capacitati euprinse intre 20000 si 30000 Ivolum de apa se vor prevedea suplimentar:

  - instalatie de strop ire tip apa pulverizata (uscata), montata pe recipiente,eu timp de functionare lora;- s tatie de pompare si rezerva de apa intangibila pentru ins talatii le de laalin. 1.eretele de caramida va avea 0 grosime de minim 0,37 m, eel de betannat min 0,2 m, iar inaltimea va fi superioara eu 0,50 m eelei a supapei

  siguranta si gurii de alimentare a reeipientului. 6.22. Reeipientele fixe de GPL sepot monta si subteran, in euve de betonannat umplute eu material ineombustibil (ex. nisip), intr-o incinta imprejmuitaeu gard din piasa de sarma eu poar ta de aeees (fig. 3)..17. Imprejmuirea se Intind e I~ eel put i n I m de jur-imprejureeipientelor si este prevazuta eu poarta de aeees. Intre platfonna de beton

  care se aseaza reeipientul si imprejmuire terenul va fi lips it de vegetatiebetoneaza sau se acopera eu pietris). 6.23. Peretii euvei trebuie sa aiba suprafata interioara tratata astfel incatsa se asigure etanseitatea.

  6.18. Pentru legarea lapamant a autoeistemei de alimentare a reeipientefixe se prevede un punet usor aeeesibil , marcat pentru identifieare. Punetulleaga la pamant pe instalatia de protectie electrica realizata eonfonnprevederile STAS 6119 "Instalatii de legare la pamanl' de protectiPrescriptii" .

  6.24. Imprejmuirea se va amplasa la 1m dejur imprejurul euvei, suprafatadintre cuva si imprejmuire va fi lipsita de vegetatie (se betoneaza sau seacopera eu pietris).

  6.19. Iluminatul artificial siprotectia electrostatica impotriva descarcarileleetriee se realizeazii in sistem antiex.

  6.25. Intre peretii euvei si peretii reeipientului trebuie sa existe 0distantade minim 20 em la eapete le reeipientelor se prevede aeees la plaea de timbrusi pentru aneorare.

  6.20. Pentru stingerea ineendiilor la depozitele de capacitate panii la 30inciusiv se previid:

  - 1 stingiitor protabil eu pulbere (P6) si 1 stingiitor portabil eu CO2 (pentru capacitati pana la 5000 1volum de apii inelusiv;- 2 stingiitoare portabile eu pulbere (P6) ~i 1 stingator portabil eu C(G6) pentru capacitati panii la 10000 I volum de apa, inciusiv;- 2 stingatoare portabile eu pulbere (P6) si 2 stingatoare portabile eu C(G6) pentru capacitati pana la 20000 I volum de apii, inciusiv;- 2 stingiitoare portabile eu pulbere (P6), 2 stingatoare por tabile eu C(G6) si 1 stingator earosabil eu CO2 pentru capacita ti pana la 3000volum de apa, inciusiv.

  6.26. Reeipientele montate ingropat sunt de construe tie speciala, diferitade eele montate suprateran.

  Mijloaeele tehniee de stingere se amplaseaza in interiorul imprejmuiriiapropierea portii de aeces.

  7. Instalatii interioare de utilizareCnnditii pentru utilizarea GPL7.1. Utilizarea GPL este pennisii numai in cliidiri neraeordate la reteaua

  de distributie a altor gaze eombustibile. Intr-o cladire este permisa utilizareaGPL provenind de Ia un singur sistem de alimentare eu reeipiente fixe saureeipiente mobile.

  7.2. Utilizarea GPL este permisa numai in incaperi de la parter si etaje.Fae exceptie incaperile de la demisolurile dotate eu instalatii automate

  pentru deteetarea seurgerilor de GPL preeum si eu electrovana pentruinehiderea instalatiei in eazul prezentei unor seurgeri de gaze.

  2425

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  13/50

  7.4. Aparatele de utilizare si arzatoarele ee functioneaza eu GPL se leala cos; fae exceptie aparatele si arzatoarele eu flacara liberii (masini de giiresouri, beeuri de laborator etc.) care pot fi instalate in bucatarii, oficlaboratoare si hale industriale ventilate. Este interzisii utilizarea aparatelor 'flaeiirii libera in bai.

  Fac exceptie de la conditiile previizute mai sus aparatele de utilizare careau agrement tehnic pentru functionare in alte conditii, la care prin tubulaturaetansa se asigurii aecesul din exterior alaerului necesar arderii si evacuarea inexterior a gazelor arse (eu foear etans).

  Estc interzis a se utiliza GPL ea mediu de pulverizare la operatii deopsire.

  7.3. Toate incaperile in care se instaleazii butelii sau aparate de utiliz, vor avea eel putin 0 fereastrii spre exterior. Pentru fieeare metru cub volumincapere se va prevedea 0,05 nr' suprafata vitratii. Aceasta regula nu se aplihale lor industriale.

  7.5. Volumul minim al incaperii in care se instaleaza aparate de utilizce functioneaza cuGPL va fide 18rrr '; pentru bueiiti irii , biii siofieii , se admivolumul minim de 7,5 m'.

  7.8. La eonsumatorii easniei este permisii utilizarea a maximum 2 buteliie 26 1 intr-o incapere.

  7.9 . La alti consumatori (agenti eeonomici si ins titutii) este permisiiutilizarea a:

  - maximum 6 butelii pe nivel, cu eapaeitatea totalii de maximum 156 I;- maximum 3 butelii intr-o incapere, eu eapaeitatea totalii de maximum781 .

  7.6. Volumul minim al incaperii in care se instaleaza aparate de utilicu flacara libera (neracordate la cos) se stabileste in functie de debitul instal

  - 10m3 volum de incapere pentru fiecare 0,5 kg/h debit instalat;- 7,5 m' volum de incapere pentru fiecare 0,5 kg/h debit instal at in ebucatariilor si oficiilor.

  7.10. Nu este admisii amplasarea butelii lor si aparatelor de utilizare peaile de circulatie din cladiri.

  7.7. Este interzis a se monta aparate de utilizare ce functioneaza cu GP- in incaperi in care se depoziteaza materiale si subst~nte inflamabiexplozive sau in incaperi incadrate in categoriile A sau B pericolineendiu;- in spatii de acees si evacuare (easa seiirii , coridoare, pivnite), preeumpoduri;- in garaje.

  7.11. Volumul minim al incaperii in care se instaleazii bute lii de GPL,xceptand depozitele, este de:

  - 10m' pentru fieeare butelie, ehiar daca aparatele de utilizare pe care lealirnenteaza vor fi instalate in alte incaperi;- 7 ,5 rrr', in cazul utiliziiri i unei singure buteiii pentru bueiitiirii, biii siofieii.

  In incaperi eu volum mai mie de 18rrr 'si in bai, indiferent de volumul Inu sunt admise:

  - aparate de utilizare pentru prepararea instantanee a apei ealdeconsum;- aparate de utilizare pentru incalzire centra ls sau locala prevazutearziitor atmsoferic si rupere de tiraj, ehiar daca au termostat de cos.

  7.12. Buteliile se amplaseazii la urmatoarele distante de siguranta fatii deaparatele de utilizare si de corpurile de incalzire (distanta se mascara peorizontala de laperetele aparatului de utilizare sau aleorpului de incalzire panala racordul portfurtun al regulatorului de presiune):

  a) Minimum Im, cari"dtemperatura suprafetei exterioare a aparatului deutilizare sau a eorpului de incalzire nu depaseste 120C.Distanta se va masura pe orizontala de la peretele aparatului de utilizare

  sau al corpului de incalzire panii la racordul portfurtun al regulatorului depresiune.. . b) Minimum 2 m, cand temperatura suprafetei exterioare a aparatului de

  utilizare sau a corpului de incalzire este cuprinsa intre J20C - 300C.

  26 27

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  14/50

  c) Minimum 5 m, cand temperatura suprafetei exterioare a aparatuluiutilizare sau a corpului de incalzire depaseste 300C sau cand flacara radidirect asupra buteliei.

  in cazul cand butelia se amplaseaza la distanta de peste 1m de apade utilizare, racordarea se va face prin conducta metalica sau tub specialracord omologat si agrementat tehnic pentru aceasta utilizare.

  Evacuarea gazelor de ardere

  7.13. Este interzisa amplasarea buteliilor:- In locuri in care sunt supuse actiunii directe a razelor solare, in incacu mediu eoroziv sau eu temperatura de peste 35C;- inaceeasi incapere cu butelii pentru alte gaze eepot produce, inamesreactii periculoase.

  7.17. In toate incaperile in care se instaleaza aparate eu flacara libera seealizeaza canale de ventilare pentru evacuarea gaze lor de ardere conformTAS 6729/1, 2, 3.

  Canale Iede ventilare se racordeaza la partea superioara a incaperilor, catnai aproape de plafon, tara dispozitive de inchidere sau reglaj.

  La cladirile de locuit existente, in lipsa canale lor de ventilare, se vor aplicarevederile art. 7.16.

  Evacuarea gazelor de ardere de la instalatiile de uz public sau industriale face prin ventilare natural a organizata sau mecanica, astfel incat sa nu seepaseasca concentratia maxima admisa a noxelor din aer.

  7.14. Pentru asigurarea aerului necesar arderii , la toate incaperile In efunctioneaza aparate de utilizare sau arzatoare, se realizeaza in peretii exteriprize pentru accesul aerului de combustie in legatura directa cu exteriorulexceptia de lapet. 7.7).

  7.18. Evacuarea gazelor de ardere din bucatarii si ofieii, lacladirile eu maiulte nivelur i, se face prin tiraj natural sau meeanic prin canale coleetoareomune. Se acorda 0 atentie deosebita etanseitatii nodurilor de legare aanalelor individuale la canalul colector. Dimensionarea se va face conformSTAS 6724 si STAS 6793.

  Asigurarea aerului necesar arderii 7.19. in cazul folosirii aparatelor prevazute cu evacuarea gazelor de arderela cos, proiectarea cosurilor se face conform STAS 6793.7.15. Golurile pentru aceesul aerului de combustie trebuie

  indeplineasca urmatoarele conditii:- sectiunea libera totala de eel putin 6 crrr' pentru fiecare 1000 Ke .instalate, dar minimum 100 crrr';- sa fie amplasate in partea de jos a incaperii, la maxim 10 em dpardoseala;- sa nu fie prevazute cu dispozitive de inchidere sisa fie protejate cu pide sarma, montara pe fata exterioara a peretelui, piasa avand ochiuriem",

  7.20. La fiecare canal de fum se racordeaza un singur aparat de utilizare.Lacladirile cu mai multe nivele se poate adopta solutia de legare lacosuri

  comune a mai multor aparate de utilizare, situate la etaje diferite (fig. 7).Este obligatoriu ca:- fiecare aparat sa fie legat la un canal de evacuare individual cu 0inaltime egala ell cea a unui nivel;- intrarea canalelor individuale in cosul comun sa se faca sub un unghi deminim 145;- sectiunea cosului comun sa poata evacua in conditii de total a sigurantadebitele insumate de gaze arse ale aparatelor de utilizare racordate;- inaltimea cosului comun, masurata de la baza ultimului canal individualde evacuare gaze, sa fie de min. 5 m;- dispozitivul de protectie prevazut la capatul cosului de fum sa nuobtureze sau reduca sectiunea de evacuare, asigurand stabilitatea evacuariigazelor de ardere.

  7.16. La cladirile existente, in incaperile in care functioneaza aparateutilizare Tara canale de evacuare a gazelor de ardere se prevad dona golfiecare cu sectiunea minima de 100 em'; unulla partea dejos, pentru intraaerului, celalalt la partea de sus in peretele exterior, pentru evacuarea gaz .de ardere.

  28 29

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  15/50

  7.21. Aparatele de utilizare se amplaseaza in apropierea cosuluievacuare a gazelor arse.

  7.22. Racordurile dintre aparatele de utilizare a GPL si cosurileevacuare a gazelor arse, executate din bur lane de tabla metalica, rig idetlexibile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  - sectiunea eel putin egala cu sectiunea de ies ire a gazelor din aparat ,- tara dispozitive de inchidere sau strangulare pe circuitul de evacuagaze lor de ardere;- portiunea verticala nu poate fi mai mica dedit 0,4 m sau de 3diametrul racordului la iesirea din aparatul de utilizare (fig. 7);- panta catre cos este de minim 8% daca lungimea racordului depas1 m;- burlanele se introduc unul in altul, in sensul curgerii gazelor de ard- distanta adrnisa de la aparatul de util izare pana la cos este de maxim5m;- canalul se izoleaza tennic daca lungimea racordului depaseste 3 m;- schimbarile de directie nu se executa sub unghiuri mai mici de 90- racordurile: sa fie usor demontabile;- intrarea racordului in cosul de evacuare se face laominim 50 em de bacestuia si nu depaseste fata interioara a peretelui cosului.7.23. Este interzisa:- traversarea mai multor incaperi de catre racordul la cosul de fumexceptia canale lor etanse, imbinate prin sudura;- evacuarea gazelor de ardere in podurile case lor, in canale de venti lsau prin peretii exteriori (de laacest din urma caz se excepteaza aparade utilizare omologate sau agrementate tehnic, prevazute din fabricatieastfel de evacuare);- montarea dispozitivelor de inchidere sau obturare a sectiunii de iesigazelor de ardere laaparatele de consum individual (sobe, masini de gradiatoare, etc.).7.24. Evacuarea gaze lor de ardere de la doua aparate de utilizare s i

  la acelasi nivel, In acelasi racord la cos, se poate face respectand urmatoaconditii:

  - sectiunea racordului comun sa fie egala cu suma sectiunilor racorduaparatelor respective;

  30

  _pe racordul de evacuare a fiecarui aparat sa se monteze un dispozitiv dereglare a tirajului;_deasupra fiecarui dispozitiv sa fie 0 portiune de min. 5xDracord;_nu sunt admise dispozitivele de reglare cu sertar vertical,Aparate de utilizar~~iarzatoare7.25. In instalatiile de utilizare sunt admise numai aparate de utilizare si

  rzatoare standardizate, omologate sau cu agrement tehnic, in confonnitate curevederile legislatiei In vigoare.Pe fiecare aparat de utilizare sau arzator se inscr iu de catre producatornnatoarele caracteristici tehnice:

  _presiunea de utilizare la care pot fi utilizate;- debitul de GPL.7.26. Arzatoarele si accesoriile trebuie sa corespunda capacitatii tennice

  aparatelor de utilizare pe care le deservesc,7.27. La instalarea apara telor de utilizare si arzatoarelor se respecta cu

  rictete instructiunile elaborate de producatorii acestora.7.28. Toate aparatele de utilizare si arzatoarele se prevad si se livreaza din

  brica cu robinet de manevra.Racordarea aparatelor de utilizare si arzatoarelor7.29. Aparatele de utilizare si arzatoarele se racordeaza rigid, cu exceptia

  elor prevazute la art . 7.30 si 7.31.7.30. Aparatele de utilizare cu flacara libera si cu presiunile nominale de

  o si 30 rnbar ( '" 200 si 300 mm HP) pot fi racordate cu furtun de cauciucTAS 3078, in lungime maxim de 1,1 m sau tub special de racord omologatiagrementat tehnic pentru aceasta utilizare. Furtunul are traseu vizibil si nuece dintr-o incapere in alta.

  7.31. Aparatele de utilizare cu flacara libera si cu presiunea nominala maiare de 30 mbar ('" 300 mm HP) pot fi racordate cu furtun de cauciuc cu

  31

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  16/50

  insertii textile ST~S 263, in lungime de maxirnum 1 , I m, sau tub speciraeord omologat ~Iagrementat tehnic pentru aceasta utilizare.

  7.32. Pe furtun nu se admite intercalarea de fitinguri si armaturi.7.33. Portfurtunul aparatului are acelasi diametru ca portfu

  regulatorului de presiune.7.~4. In toate cazurile furtunul se asigura cu coliere, la ambele capet

  excepna celor prevazute cu racord olandez.Trasee ~iconditii tehniee de amplasare a eonduetelor si armatu7.35. La alegerea traseelor pentru conductele de GPL conditiil

  siguranta au priori tate fata de orice alte cerinte,7.36. Conductele semonteaza aparent, pe pereti, fixate cu bratari met

  Se evita fixarea de plafon. "7.37. La trecerea prin pereti sau plansee conductele se introduc in

  de protectie ..Sp~ti~1 dintre conducta si tubul de protectie se etanseaza cu exc

  spatiului din tuburile spre exteriorul constructiei .7.38. Este interzisa trecerea conductelor prin:- cosuri si canale de ventilare;- incaperi neventilate si spatii inchise cu rabit sau alte materiale:- puturi si camere de ascensoare; , ,- incaper i cu mediu coroziv sau cu degajare de noxe;- incaperi cu umiditate pronuntata;- incaperi in care se pastreaza materiale inflarnabile:- camari pentru pastrat alimente; ,- subsoluri, subsoluri tehnice si canale termice:- podurile cladirilor; ,- WC-uri, cu exceptia celor prevazute cu aparate de utilizare: .- locuri greu accesibile , in care intretinerea nonnala a conductelopoate fi asigurata,

  32

  Nu este admisa trecerea conductelor care deservesc un apartament prin altpartament.

  7.39. Cand trecerea conductelor prin incaperi cu umiditate pronuntata sautmosfera coroziva nu poate fi evitata, conductele vor fi protejate prin vopsireu lacuri anticorozive.

  7.40. in cazul in care trecerea conductelor GPL prin incaperi tara conditiihnice de instalare nu sepoate evita, conducta se monteaza tara imbinari ~iinburi de protectie deschise la ambele capete.

  Tuburile de protectie traverseaza tot spatiul tara conditii tehnice sitrapung peretii camerelor invecinate, cu conditia ca acestea sa nu fie incadrateart. 7.38.7.41. Sc interz ice punerea la pamant a aparatelor /echipamentelor prin

  onducta instalatiei de utilizare.7.42. Laintrarea in cladiri a conductelor GPL se monteaza lainaltimea de

  axim 1 ,8 m un robinet de incendiu.7.43. Pe racordul metalic al aparatelor de utilizare, inainte de racordul

  landez, se monteaza un robinet de siguranta.7.44. Peconducta de racord la un arzator alimentat cu GPL prin furtun se

  or monta un robinet de manevra si unul de siguranta.7.45. Se monteaza dispozitive de siguranta pentru cazul stingerii

  econtrolatc a flacarii in toate situatiile care necesita acest Iucru.8.Materiale si eehipamente pentru sisteme de alimentare eu GPL8.1. La executarea lucrarilor de instalatii ale sistemului de alimentare cu

  .PL sunt admise numai materia Ie,aparate, ~chipamente' de reglare, masurare,slgu~anta si recipiente standardizate, omologate si care, dupa caz, au agrementtehnic pentru utilizare si/sau certificat de calitate.

  33

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  17/50

  Tevi8.2. Se folosesc numai levi negre, din otel, rara sudura, t rase la rece

  laminate la cald STAS 530/1-87, STAS 404/1-87, STAS 715/2.Grosimile admise ale peretilor tevilor din otel sunt date in tab. 6.Pentru alimentarea cu G.P.L. in faza lichida se folosesc tevi trase OL

  R sau OL T 45 R si piese forjate R 510-6a sau echivalent.Armiituri8.3. Tipul de armatura se alege in functie de treapta de presiuninstalatiei pe care se monteaza, conform tab.7.Materiale pentru imbinarea eonduetelor din otel8.4. Imbinarile nedemontabile se executa cu:- fit inguri pentru sudare, din otel;- electrozi pentru sudura (electrozi NiPoz, sudura WIG pentrulichida);- sarma pentru sudura;- piese forjate R 510-6.8.5. Imbinarile demontabile se executa cu:- fitinguri din fouta maleabila, niplu electroizolant;- flanse din otel, asamblate cu suruburi.Nu sunt valabile pentru tevile din gama OLT 35R si OLT 45R.8.6. Materialele pentru etansare:

  - fuior de canepa;- vaselina speciala pentru etansari G.P.L. (grafitata);- banda sau pasta de teflon;- placi de cauciuc sintetic;- placi de marsit .Nu este admisa utilizarea de cauciuc natural, miniu de plumb si vops

  34

  Reductoare de presiune8.7. Se folosesc reductoare de presiune medie, cu presiunea de intrare

  2... 18 bar si cea de iesire 1,5 bar si reductoare de presiune joasa, cu presiuneade int rare 0,2 ... 1,5 bar si presiunea de iesire 30 mbar ('" 300 mm HP)

  Contoare volumetriee8.8. Se folosesc contoare volumetrice cu presiunea de Iucru 30 mbar

  (",300 mm H20), dupa caz.Reeipiente sub presiune8.9. Recipiente sub presiune executate si echipate cu aparate de

  automatizare si control, conform prescriptiilor tehnice ISCIR.9. Exeeutarea sistemelor de alimentare eu G.P.L.9.1. Sistemele de alimentare eu G.P.L. se executa numai de catre unitati

  constructoare autorizate pentru astfel de lucrari.9.2. Laexeeutarea sistemelor de alimentare cu G.P.L. se utilizeaza numai

  materiale, aparate si recipiente care au certificat de calitate, verificate in ceeace priveste respectarea conditiilor tehnice de calitate din standardele siagrementele tehnice prevazute in proiectele avizate.

  Nu se utilizeaza materiale, aparate si recipiente care prezinta defecte.9.3. Toate armaturile se probeaza inainte de montare la 0 presiune eel

  putin egala cu 1,5 x presiunea la care vor fi incercate impreuna eu instalatia incare se vor utiliza.

  Santuri pentru eonduete subterane9.4. Adiineimea santului pentru pozarea conductelor subterane se alege

  astfel incat sa se realizeze prevederile art . 5.14.Adiineimca de pozare poate fi redusa local cu condi tia prevederii unor

  masuri de protectie corespunzatoare.35

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  18/50

  9.5. Latimea minima a santului es te de 0,4 m.9.6. Latimea desfacerii pavajelor (atunci cand este cazul) pe fiecare la

  a santului este functie de natura lor:- pentru pavaje din piatra cubica, bolovani, calupuri: 15em;-pentru pavaje din asfalt pe pat de beton: 5 em.9.7. Se recomanda ca saparea santurilor sa se fad cu scurt timp inaint

  pozarea conductelor.Fundul santului se va executa rara denivelari iar peret ii rara asperiPentru asigurarea rezernarii continue a conductei, se va realiza un pat de npe fundul santului.

  Gropile pentru sudare in punctele de imbinare a conductei pe fusantului vor avea urmatoarele dimensiuni:

  - latimea = 1,0 m;- lungimea = 1,2 m;- adancimea = 0,6 m, sub partea inferioara g conductei.9.8. Umplerea santurilor se executa astfel:- un strat de nisip care sa asigure 0 acoperire de 10 ern deasgeneratoarei superioare a conductei ingropate;- pamant maruntit , in straturi, pana la umplerea completa a santului,Compactarea se face dupa fiecare st rat cu grosimea maxima de:- 20 em, in cazul compactarii manuale;- conform prevederilor din cartea utilajului, in cazul compactarii m

  nice.Umplerea santului si compactarea pamantului se vor executa astfel i

  sa nu se deterioreze izolatia anticorosiva a conductei.Se recornanda ca astuparea santului sa nu se fad in timpul amiezii

  cand conducta este putemic incalzita de soare.

  36

  9.9. In dreptul rasuflatorilor pe 0 lungime de 0,5 m de 0parte si de alta ahinarii conducta se va inconjura cu un strat de nisip in grosime de 5-10 ern,este care, in partea in care se aseaza rasuflatoarea se pune un strat de piatrae rau cu granula!ia 5"8 em, gros de 15 em, peste care se aseaza calota-suflatorii.

  Executarea tmbtnarllor9.10. Seva da priori tate imbinarii conductelorprin sudura. Imbinarile prin

  tinguri cu filet se vor executa numai cand este necesara realizarea unoronsoane demontabile:;;i la racordarea regulatoarelor de presiune si aparatelore utilizare.

  9.11. Conductele ingropate se vor imbina numai prin sudura,9.12. Imbinarile prin sudura se executa numai de catre sudori autorizati

  olosind procedee de sudura autorizate, pe baza prevederilor din InstructiunileSCIR CR 9. Sudorii vor marca sudurile executate. Sudurile se executa inonfonnitate cu prevederile STAS 6662; 6726; 7084/4; 8183; 8299 etc.) . .

  9.13. In cazul sudarii tevi lor in conditii meteo nefavorabile se vor luaasuri de protectie (paravane, cort, preincalzirea capetelor, etc.)Este interzisa racirea fortata a sudurilor.9.14. Imbinarile prin sudura pentru conducte ingropate si aparente trebuie

  a corespunda clasei de calitate II prevazuta in "Instructiunile tehnice privindtabilirea si ver ificarea clasei de calitate a imbinarilor sudate la conducteehnologice", indicativ I 27.

  Clasa de calitate a imbinarilor sudate se indica in proiectul de executie.9.15. Controlul calitatii sudurilor se face vizual, prin examinari

  edistructive, in confonnitate cu prevederile:- STAS 6606; 8539; 9552; 10138; 10507, etc .;- prescriptiile tehnice CR 4; CR 20 :;;i I 27 sau alte metode de controlnedistructiv legal aprobate.

  37

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  19/50

  9.16. Controlul nedistructiv al sudurilor este obligatoriu la condsubterane ~i se aplicii unui procent din totalul sudurilor corespprevederilor Norrnativului I27 in care se includ si toate sudurile deRezultatele se consemneaza in buletine de verificare.

  9.17. Este interzisa stemuirea sudurilor, a fitingurilor neetanseimbinarilor filetate.

  9.18. Este interzisii imbinarea conductelor ingropate prin flanse sauolandez.

  Executarea schlmbarilor de directie9.19. Schimbiirile de directie se vor executa dupii caz prin fitinguri

  conductele aparente sau curbe de sudat.Montarea conductelor9.20. Conductele instalatiilor interioare de G.P.L. se vor fixa la 1-

  distanta deperete, co ajutorul bratarilor sau consolelor. Distantele dintre bsunt precizate in tab.5. 'Intre conducta si briit iiri sevor intercala benzi de carton gudronat. Slua masuri de fixare a conductei la locul de racordare a aparatelor de utilsi arzatoarelor.

  9.21. Conductele aeriene ale instalatiilor de distribuire se vor monsuporturi.

  jI1

  9.22. Traseele se vor alege in asa fel incat sa se utilizeze cat maiconstructii le existente adiacente si sa se asigure posibilitatea unui accespentru montaj, intretinere, reparatii si verificari. Pozarea se face, cat maiposibil, in exteriorul cladirilor iar intrarea in cladire se face in draparatelor de utilizare.

  9.23. Amplasarea suportilor va avea in vedere asigurarea in pennaa contactului intre conducts si suporti, realizarea unci sageti miniconductei intre doi suporti consecutivi, incadrarea sarcinilor pe fiecare sin limite admisibile, asigurarea dilatarii si contractiei libere a conductel38

  9.24. Montarea conductelor se face prin rezemare simpla astfel incat slise producli tensionarea mecanica a acestora. . :9.25. In interiorul tuburilor de protectie nu se admit imbinari.9.26. Capetele conductelor care nu sunt legate laaparat~ de ut~izare se vor

  chide cudopuri din fonta sau otel STAS 48~, etan~a:e, ~~Iar daca con~uctelespective sunt previizute cu robinete. Este mterzisa utilizarea dopurilor demn, pluta, hartie, etc.

  9.27. Tuburile de protectie, in instalatiile interioare se fixeaz~ cu mortarvar si ciment ~i depasesc fata finita a elementelor de constructn cu:_ 10mm la pereti si plafoane;- 50 mm lapardoseli.9.28. Conductele orizontale se monteaza:_sub conductele altor instalatii;_la partea inferioara a peretilor, la 0 cota care sii permits montajul;

  Se admite supratraversarea cailor de circulatie.Legaturile la aparatele de utilizare se fac la nivelul aparatelor.Montarea aparatelor de masura, control ~ireglaj9.29. Aparatele de masura, control si reglaj:_inainte demontare, se supun operatiunilor de verificare tehnica prescrisein instructiunile metrologice ~iin cartea tehnicii data ?e fumizor;_ se monteaza conform . prescriptiilor tehnice ~I standardelor despecialitate.Regulatoarele de presiune se supun si la proba de inchidere la debit nul.Montarea aparatelor de utilizare ~iarzatoareler9.30. Montarea aparatelor de utilizare si a arzatoarelor se face in

  onformitate cu reglementarile tehnice si instructiunile de montaj date deroduciitor, dupa verificarea si receptia instalatiei de utilizare.

  39

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  20/50

  9.31. Robinetele de manevra si de siguranta se rnonteaza astfel in 9.36. Unitatea de deservire (furnizorul de G.P.L.).poate controla, in timpul., litatea lucrarilor pentru sistemele de alimentare cu G.P.L. subxecutlel, cas ectele pe care le considera necesare. . .p Terminarea unei portiuni de ins talatie care se poate proba independent. . ~ z a- determinanta si se supune verificarii si probe lor conformonstltme ra 'f

  eglementarilor in vigoare.10. Prntectia echipamentelor ~i a conductelor din otel contra

  coroziunii

  - utilizarea lor sa se faca concomitent cu supravegherea aprinderii fo- sa nu existe posibilitatea deschiderii acestora prin greutatea procheii de manevra;- piulita de stangere a conului sa fie usor accesibila.9.32. Aparatele de utilizare si arzatoarele se monteaza cu:- rezemare pe supor ti stabil i care s a nu produca vibrat ii s i tensipiesele de legatura;- orificiile pentru intrarea aerului primar in afara focarului;- dispozitivele de reglare a aerului primar in pozitii de Iucru.

  10.1. Toate echipamentele ~i conductele metal ice se protejeaza contra. .. onform STAS 7335 in functie de modul de montare (aparent saucorOZlunll, c "

  subteran).9.33. Burlanele de evacuare a gazelor arse se monteaza astfel inca- tronsoanele componente sa se introduca unul in altul in mod etasensu I curgerii gazelor, asigurandu-se contra dezmembrar ii; - .la introducerea in cos , sa se as igure atat etanseitatea (cu 0 rozeitabla), cat si sectiunea libera a cosului.

  10.2. Protectia anticorosiva a echipamentelor si a conductelor se face pringrunduire si vopsire, operatiuni care se executa dupa efectuarea probe lor depresiune. Conductele se vor vopsi conform STAS 8589, galben.

  10.3. In vederea asigurarii unei protectii de buna calitate suprafata tevilorse curata bine inainte de protejare, indepartandu-se complet rugina si urmelede griisime. Tevile cu defecte de suprafata vizibile se retrag de la izolare.

  10.4. Daca aderenta la metal a stratului de protectie nu estecorespunzatoare, teava se curata de izolatie pe portiunea respectiva si sereizoleaza.

  9.34. La trecerea de la alt combustibilla G.P.L.:- aparatele de utilizare se adapteaza la noul conbustibil;- canalele de fum, cosurile si tirajul se verifica si se remediaza, dupaVerificarea ~icontroluI in timpul executarli lucrarilor9.35. Unitatea constructoare verifies , In timpul realiz iirii

  respectarea proiectului si a prezentului normativ.Pentru urmatoarele operatiuni rezultatele verificarilor se conse

  intr-un proces verbal de lucrari ascunse care se intocmeste conform anex2 :

  10.5. Protectia conductelor subterane se face prin unul din urmatoareletipuri:

  - izolarea de bazii (intarita si foarte intarita);- izolarea de bazii si suplimentar de protectie catodicii;- protectia mecanicii a izolatiei, dupii caz.- realizarea sud urilor;

  - tipul si calitatea izolatiei anticorosive;- respectarea distantelor de siguranta fatii de alte instalatii;- traversarea traseelor altor instalatii;- adancimea de pozare a conductelor.

  Operatia: se executa cu:- bitum (armat cu fibrii de sticla);- alte materiale si procedee agrementate tehnic.

  40 41

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  21/50

  Protectia rnecanica a izolatiei eu bitum se executa prin aplieareaultimul strat, a unui strat de fibre din material plastic. Folosirea hartiei,strat de armare, cat si eu strat de protectie mecanica, nu este permisa.

  10.6. Calitatea protectiei cu bitum este corespunzatoaresatisfacute urmatoarele conditii:

  - izolatie continua, rara denivelari ~icrapaturi;- suprapunerile in elice sa fie regulate ~ipe:Iem, pentru benzile de armare;

  2 em, pentru infasurarea de protectie;- grosimea totala a straturilor de protectie sa nu difere de

  nominala cu mai mult de:2,0 mm, pentru izolatia foarte intarita;1,5 mm, pentru izolatia intarita;1,0 mm pentru izolatia normala;

  - capacitatea medie de electroizolare sa fie eel putin de lO S Ohm/nr'10.7. Izolarea cu bitum se face in statii speciale.Se interzice izolarea tevilor prin metode improvizate lapunctele de

  Se admite izolarea la locul de lucm numai la suduri si curbe, preeum ~icorectarea unor mici degajari produse in timpul manipularii conduetelor.

  10.8. Deplasarea tevilor izolate de pe rampa de depozitare aizolare se face dupa ce izolatia s-a intarit. Se recomanda ca, dupaizolatiei , tevile sa fie transportate in scurt timp pe teren si pozate in sant,

  10.9. Incarcarea si descarcarea tevilor izolate se face:- bucata cu bucata, manual sau cu ajutorul macaralelor prevazutechingi de suspendare;- prin rostogolire franata, pe un plan inclinat.Sunt interzise rostogolirea si caderea libera precum si tararea

  timpul manipularii.f ,

  42

  11. Condifii tehnice pentru incercarea rezistentei ~i etan~eitatiisistemelor de alimentare co G.P.L.11.1. Inainte depunerea in functiune, sistemul de alimentare cuG.P.L. se

  la incercari de:_rezistenta;_ etan~eitate.Probele se fac cu aer la presiunile de incercare stabilite conform STASI 'in functie de destinatia si treapta de presiune a.conductelor (tab.7).Incercarile preliminare de rezistenta si etanseitate pentru conductele

  SUI)telranlee fac inainte de coborarea acestora in sant,11.2. Incercarile de rezistenta ~ietanseitate se efectueaza dupa egalarea

  ternpl~raturl1"erului din conducta cu temperatura mediului ambiant.11.3. Durata incercarilor si durata de egalizare a temperaturii este 'inde volumul conductelor conform valorilor date in tab.9.

  Corespondenta intre volumul ~i lungimea conductelor de uz curent esteprezentata 'intab.IO.

  11.4. In timpul incercarilor nu se admit pierderi de presiune '.Tolera~tel~admise sunt cele corespunzatoare clasei de precizie a aparatului de masura

  11.5. Conditiile de incercare si rezultatele incercarilor se consernneaza inprocesul verbal de receptie tehnica,

  11.6. Incercarile de rezistenta se fac cu manometre indicatoare avand:- diametrul exterior de 160 mm, STAS 3589/1;- c1asade precizie minima 1,5.Marimea scarii la manometrele utilizate la probe se alege astfel incat

  valoarea masurata sa se situeze in treimea din mijloc a scarii aparatului.

  43

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  22/50

  11.7. Incercarile de presiune se fac cu aceleasi aparate deaceleasi puncte.

  11.8. Este interzisa remedierea defectelor la conducte in timp ce sesub presiunea de incercare.

  In toata perioada cresterii presiunii manometrul se tine sub 0aparit ia unor defecte se opresc incercarile, iar conducta se goleste de

  11.9. Incercarea de rezistanta a conductelor se face cupresiune scoase din circuit.

  1L 1O.Pentru inlocuiri sau modificari de conducte se fac aceleasica in cazul instalatiilor noi.

  12. Receptia tehnica ~i punerea in functlune aalimentare cu G.P.L.12.1. Operatii pregatitoare pentru efectuarea receptiei:- autorizarea functionarii recipientelor de G.P.L.;- curat irea irnpuri tati lor din conducte prin suflare cu aer;- incercari preliminare de casa;- verificarea imbinarilor cu produs spumant;- masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant;- incercari in prezenta delegatului controlului tehnicfurnizorului;- incercari ' in prezenta delegatului Inspectiei de Stat 'in Constructii,caz.

  ,

  12.2. Receptia ~ipunerea ' in functiune a oricaror lucrari de lU~"i11(l~11G.P.L. se fac de unitatea de deservire, prin specialisti delegati, Inclientului si a delegatului unitatii de montaj.

  Operatiile tehnice necesare pentru receptie sipunere in functiune ainstalatii se fac de catre unitatea constructoare, prin instalatorul '

  Daca se considera necesar se convoaca si proiectantul.Efectuarea receptiei si a punerii in functiune se confirma pe

  documente incheiate conform anexelor nr. 3,4,5 dupa caz.44

  Documentele necesare pentru efectuarea receptiei12.3. Pentru toate lucrarile se prezinta dosarul.cu ~~cumentatia intocmita

  pct. 2.5., in doua exemplare, cu toate modtficanle aduse pe parcursulii lucrarilor. Documente necesare:

  _autorizatia de construire, pentru executarea lucrarilor;_cartea recipientului cu autorizatia de functionare emisa de lSC1R;_certificatul de calitate a tevilor;_buletinele pentru controlul nedistructiv al sudurilor;_proces verbal de calitate a protectiei anticorozive;_proces verbal pentru lucrari ascunse; .'__autorizatia de construire pentru desfacerea drumului public, dupa caz;_ proces~l verbal de receptie a reparatiei drumului, semnat deistratia domeniului public.12.4. Receptia tehnica se face prin:_vcrificarea documentelor de receptie_ vcrificarea calitat ii lucrari lor si a concordantei acestora cu proiectulavizat_ efcctuarea incercari lor de presiune si de etanseitate de catre unitateaconstructoare in prezenta delegatului unitatii furnizoare de a.p.L. si adclegatului ISCIR.Punerea in functiune a ststemelor de alimentare cu G.P.L.12.5. Punerea in functiune a instalat ii lor noi sau modemizate se face peunui certificat de confonnitate a calitatii instalatiei si a procesului verbal

  receptie tehnica la terminarea lucrarilor.12.6. Inainte de punerea in functiune a sistemelor de alimentare cu G.P.L.

  face refularea aerului (inertizarea sistemului):_prin capatul opus punctului de racord, la recipiente si la conductele dedistributie sau ale instalatiei de utilizare;_prin r~binetele aparatelor de utilizare si a unui racord flexibil scos inexteriorul cladirii prin ferestrele incaperilor, la instalatiile de utilizare.

  45

  12.7. La punerea in functiune delegatul uniti il ii fumizoare de G

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  23/50

  unniitoarele obligatii:- sii instruiascii beneficiarul pentru folosirea corectii a .utilizare;- sii predea beneficiarului instrucliunile privind modul de utilizarea G.P.L., previizute in anexa 8;- sii lncheie cu beneficiarul ~i instalatorul autorizat nroces-verpunere in functiune conform anexelor 6,7.12.8. Pe planuri proiectantul si executantul vor inscrie dupii caz,identificare;a - pentru societati de proiectare si execupe:

  - denumirea, adresa si telefonul sediului;- numiirul si data contractului pentru efectuarea lucriirilor;b - pentru instalatorii autorizati, proiectant si executant;- numele si prenumele;- autorizatia nr , gradul... .. eliberatii de ;- semniitura;

  c - pentru sudori:- numele si prenumele;- numiirul, data si emitentul autorizatiei;- data ultimei vize a autorizatiei- poansonul

  , ~ l '. " - ,~ h _ _

  ! Receptia lucrarllor de cnnstructf] ~,iinstalatii aferente12.9. Recep!ia lucriirilor de constructii si instalatii aferente se

  dupa receptia tehnica a sistemului de alimentare eu G P LRegulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatiiacestora, aprobat prin HGR nr. 273/ j 994 si H.G. 51/1996.

  13. Protectia, siguranra ~i igiena muncii

  , 13.LIn toate etapele deproieetare si executare a sistemelor deell G.PL. , indiferent de forma de proprietatc, se respecta cerintelercferitoarc laprotectia, siguranra si igiena muncii, prevazute in: '46

  _actele normative cu a~licabili~a~ewg~neralii ;. ._actele normative specifice actrvitatu beneficiarului,13.2.in proiecte se includ prevederile din actele n~~ative ca.rewsii.pennit~

  sistemelor de alimentare cu G.P.L. in conditii de dephna siguranta..."".nt.pe de 0 parte pentru personalul de executie iar pe de alti i parte

  beneficiar (utilizator). 13.3. Conduciitorii locurilor de muncii au obligatia ca direct, sau dupii cazdelegat, sii realizeze in principal: . . . . .. trui rea personalului la fazele s i intervalele stabi lite pnn legislatie,- ms diintocmirea sisemnarea cupersonalul instruit a documentelor dove itoare;

  _dotarea Cll echipament individual de protectie si de lu~~; . .- acordarea de alimentatie de protectie si a materialelor igiemco-samtarepentru prevenirea unor inbol~iiviri profesionale; w '. w- verificarea stiirii utilajelor ~lsculelor cu care se lucreaza ~l mlaturareasau repararea celor care prezintii defectiuni; ... ...-miisurile organizatorice de protectia, siguranta si igrena ~uncll, specificelucr iirilor de instalatii: fonnarea si componenta eC?lpelor d~ lucru,anuntarea consurnatorilor-Iucrul pe conducte sub presiune, manipularearecipientelor sub presiune etc.13.4. Principalele miisuri obligatorii de protectia, siguranta si igienala executarea lucriirilor sunt:

  - transportul materialelor, aparatelor ~irecipientelor sp~e santiere numaicu autovehicule sau remorci apte pentru aceastii operatiune;- incarcarea si desciircarea materialelor si aparatelor se fac, ~upii ~az,. cumacaraua ori pe planuri inclinate sau manual prin purtare directs, fimdinterzisa desciircarea prin ciidere sau rostogolire liberii;- nu este pennisii stationarea muncitorilor sub conducte si re~i?iente, infata planurilor inclinate pe care se descarca conducte ~au re~lplente? w-in timpul transportului sau manipularii tuburilor de oxigen ~lde acetllen.~utilizate pentru sudura se iau toate masurile pentru impie~icarea caderiisau lovirii acestora fiind interzisa deplasarea prin rostogohre a acestora;- tubur ile vor fi purtate de doi muncitori sau deplasate pe ciirucioarespeciale;

  47

  - nu este permisa asezarea tuburilor de oxigen siacetilena in _sa se asigure ca, in caz de incendiu, poate actiona sistemul de comanda

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  24/50

  de soare sau in locuri cu temperaturi ridicate;- I~a~ipula :ea tuburilor cu oxigen se face numai de personalmainile, hainele si sculele curate, Iipsite de urme de materii- folosirea generatoarelor de acetilena este permisa numai dacasupapa hidraulica de siguranta in buna stare de functionareapa la nivelul necesar. ' ,14. Prevenirea ~istingerea incendiilor14.1. Instalatia de utilizare interioara se va izola de cea exterioaraniplu electroizolant.

  14.2. La proiectarea ~i executarea sistemului de alimentare cu Gscopul asigurarii cerintei de siguranta la foe, se vor respecta:

  - distantele minime obligatorii fata de vecinatati deinstalatiilor de depozitare a G.P.L., conform prescriptiilor dinprezentul nonnativ; ,- distantcle inin.ill_lede siguranta de la Iimjla statiei (rampei) dea G.P.L. cu reciprente mobile, fata de vecinatajl;- prescriptiile tehnice ISCIR C8-97 referitoare i a incarcareacu G.P.L.;- nonnele generale de prevenire si stingere a incendiilor.14:3: inc~rcarea recipientelor se face dupa un manual special,de servicru avand in vedere si urrnatoarele aspecte:- sa se asigure c a in zona de stationare a autocisternei si in zonas.un~amplasate recipientele sunt conditii ca transvazarea G.P.L.lichida sa se efectueze in conditii de s iguranta ~i in mod U~V"'_UI'.ve~inat~tea acestora nu exists surse ocazionale de aprindere;- sa verifice starea tehnica a recipientului si a echipamentelor~I,con.troh'ind daca sunt pierderi de gaz ce ar putea const ituiincendiu;- sa verifice legarea elect rica la pamant a autocisternei si afixe de G.P.L.;

  48

  de inchidere ladistants a armaturilor autocisternei, prin plasarea legaturiirespective hinga recipient si la indemana; .. . . ._ sa verificc existenta echipamentelor ~l dispozitivelor de stmgere aincendiilor (stingatoare cu pulberi) prevazute pentru depozite si statii dedistributie a G.P.L.

  14.4. In scopul limitarii cauzelor posibile de incendiu, se interziceIciilrcareaa doua sau mai multe recipiente cu G.P.L., in acelasi timp, dintr-o

  in acest scop, se va izola fiecare recipient inainte de inceperea incarcarii,inchiderea vanelor corespunzatoare,14.5. Pentru transferul G.P.L. in faza lichida sevor utiliza numai elemente

  (tuburi) fabricate din materiale compatibile cu G.P.L., omologate ~ieriticate periodic.

  La inceputul procesului de umplere cu G.P.L. in faza lichida, se vainmod obligatoriu etanseitatea elementelor de legatura intre recipient,flexibil si racordulla cisterna, printr-o metoda omologata (acceptata).

  14.6. Procesul de umplere a recipientelor cu G.P.L. in faza lichida se vain aer liber si tara scapari de G.P.L. de la elementele de racord, in

  in timpul operatiei de descarcare a cisternei si incarcare a recipientelor cuP.L., in zona adiacenta elementelor flexibile, pe 0 distants de 5 m, stanga-

  nu va avea acces decat persona lui de serviciu, autorizat.14.7. In timpul operatiilor de incarcare a recipientelor cu G.P.L. , oricede aprindere situata in vecinatate trebuie sa se afle in afara zonei dede incendiu si explozie stabili ta prin reglementarile legale in vigoare

  precizata in documentatia de proiectare.cu G.P.L., personalul de

  - sa verif ice inchiderea racordului pentru umplere de pe recipient ~letan~eitatea lui dupa indepartarea racordului flexibil;

  49

  - sa asigure aplicarea sigiliului pe dopul de protectie de pe

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  25/50

  umplere si sa incuie capacul care protejeaza armaturilerecipient.Tabelul Ia

  14.9. Arzatoarele si aparatele de utilizare a a.p.L. functionand culibera, trebuie supravegheate pentru a se putea sesiza oricefunctionare si a se interveni in mod operativ pentru evitarea iznucnmincendiu.

  ABEL PENTRU DIMENSIONAREA CONDUCTELOR DE G.P.L.TALE INST ALA TIILOR DE DISTRIBUTIE SI UTILIZARE

  FOLOSIND PRESIUNEA DE 1,5 bar(presiune medie)

  14.10. La instalarea aparatelor de utilizare a a.p.L. cu flacaracladiri de locuit, se va face instruirea persoanelor care Ie utilizeaza,unitatea autorizata care le-a montat.14. t 1. In cazul avariilor care determine opnrea din

  functionarea in conditii de nesiguranta a instalatii lor, precum si inaccidente provocate de acestea, abonatii (consumatorii) de a.p.L.,unitatea fumizoare de a.p.L., care va anunta, dupa caz, in eel mult 24ISCIR - unitatea teritoriala in vederea efectuarii cercetarilor tehnice. 80

  I~1I~

  50

  .. de calcul:conducts de otel (rugozitate k= 0,05 mm)presiunca de intrarc Pa = 1,5 bar (2,5 bar absolut)caderca de presiune ~p = 10% (0,15 bar = 150 mbar)presiunca de iesire Pb = 1,35 (2,35 bar absolut)s-a folosit relatia:

  , ,51

  .~

  Pa2 _ P b 2 =48,6 x d x L X QI,~2 X D-4,R2

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  26/50

  unde:d = densitatea relativa a G,P,L. = 1,52Q = debitul de G.P.L., kg/hD = diametrul conductei, mrnL = lungimea maxima de conducta pentru care, la un anum it debit si

  diametru, se asigura caderea de presiune admisa, m TabelullbTABEL PENTRU D1MENSIONAREA CONDUCTELOR DE G,P.L.

  ALE INSTALATIILOR DE D1STRIBUTIE ~I UTILIZAREFOLOSIND PRESIUNEA DE 30 mbar (300 mm H,O)(presiune joasa)

  Di(mm) 12,50 15,75 21,25 27,00 35,75 41,25 52,50D'I (ill, tali) 3/8 112 3/4 1 1 114 I1/2 2AH Debite (kg/h)mbar/m mmH,O/m

  O , o l 0,1 0,38 0,73 1,65 3,16 6,78 10,00 19,230,02 0,2 0,55 1,05 2,37 4,56 9,73 14,330,'03 0,3 0,68 1,30 2,94 5,63 12,00 17,660,04 0,4 0,80 1,50 3,41 6,53 13,910,05 0,5 0,89 1.69 3,83 7,33 15,600,06 0,6 0,98 1.86 4,20 8,05 17,130,Q7 0,7 1,07 2,01 4,55 8,72 18,530,08 0,8 1,14 2,16 4,88 9,33 19,840,09 0,9 1,22 2,29 5,18 9,91 21,070,10 1,0 1,28 2,42 5,47 10,46 22,230,11 1,1 1,35 2,54 5,74 10,98 23,330,12 1,2 1,41 2.66 6,00 11,48 24,390,13 1,3 1,47 2,77 6,25 11,96 2,400,14 1,4 1,53 2,88 6,49 12,420,15 1,5 1,58 2,98 6,73 12,860,16 1,6 1,64 3,08 6,95 13,29

  52

  U'l

  !aIc:0tic:J~ . .2 0 G 'It~ -e ~! I!!'~Ii 0 :::J

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  27/50

  54

  DISTANTE DE SIGURANTA iNTREDEPOZITELE DE G.P.L. CU RECIPIENTE MOBILE

  (BATERII DE BUTELII) ~I OBIECTIVELE INVECINA TE

  Gradul deNr. Destinatia obiectivului invecinat rez is tenta l a foe a Distanta de siguranta (m)crt. obiectivuluiinvecinatI. Cliidiri industriale cu activitati de I-II 20productie, depozitare ~i fluxuri

  tehnologice incadrate in categoria A ~iB pericol de incendiu

  2. Idem, categoria C, D ~i E per icol de I-II 16incendiu III 18IV-V 20

  3. Instalati i de productie in aer l iber - 254. Cladiri social-administrative ale I-II 20

  intreprinderilor III-IV 255. Cliidiri de locuit. publice (crese, - 30

  gradini te, scoli , spi tale etc.) cladiri cusal i aglomerate sau cladiri inalte (peste28 m) ~i foar te ina lte (pes te 45 m)

  6. Drumuri pub lice - 15.7. Linii de cale ferat ii - Conform prevederilornormativelor de

  special itate

  . ) Dis tantele se considera de la peretele depozitului la elementul de construct ie eel mai apropiatal obiectivului invecinat.

  55

  Tabelul3 Tabelul4

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  28/50

  DISTANTELE MINIME DE SIGURANTA DINTREDEPOZITELE DE G.P.L. CURECIPIENTE FIXESUPRATERANE 1>1OBIECTIVELE iNVECINA TE

  Nr. Distante in m, capacitati in 1crt. Obiective < 3 0 0 0 3 0 00 . . . 5 0 0 1 - + - 1 5 0 0 1 - + -5 0 0 0 1 5 0 0 0 3 0 0 0 01 . Autocisterna 3 3 5 7 , 52 . Cladiri de locuit ianexe, spatii de 5 7 , 5 1 0 1 5productie, ateliere depozite (altele

  dedit cele cu regim special)3 . Cladiri publice: sali de spectacole, 1 5 1 5 2 0 3 0

  hoteluri, scoli, spitale, biserici,birouri, cladiri administrativeinclusiv prizele de aer ale acestora,canalizari, alte obiective cudestinatie simi lara.

  4 . Cale ferata, tramvai, troleibuze 1 5 2 0 3 0 3 5(masurarea se face de la vehicol),linii de joasa i medie tensiune(masurarea se face de laproiectia inplan a acestora)"

  5 . Linii electrice de inalta tensiune 2 0 2 0 2 5 3 0(masurarea seface de laproiectia inplan a acestora)

  6 . limita de nronrietate 3 5 0 10 1 5- Dis tantele se mascara intre punctele cele mai apropiate ale imprejmuiriidepozitului i obiectivului considerat.- Pentru cazul montajului subteran al recipientelor aceste distante sc potmicsora cu 5 0 % .- Distantele mentionate la punctele 2 , 3 , 6 pot fi micsorate cu 5 0 % in cazulconstruirii unui zid antifoc, rezistent la explozie, la limita imprejrauiriidepozitului, pe directia obiectivului considerat.') Distanta poate fi micsorata cu 5 0 % pentru linii!c CF uzinale si cu 2 5 %pentru liniile CF neelectrificate.56

  DISTANTELE MINIME iNTRE CONDUCTELE METALICEDE GAZE PETROLIERE LICHEFIA TE 1>1ALTE INSTALATIl,CONSTRucTII SAU OBSTACOLE SUBTERANE

  Nr. Instalatia, constructia sau obstacolul Distanta min in m, de lacrt. conducta de gaze de:

  p.j. p.m.1. Cladiri cu subsoluri sau aliniamente de 2 3terenuri, susceptibile de a fi construite2 . Cladiri lara subsoluri 1 , 5 23. Canale pentru re tele termice, canale pentru 1 , 5 2

  instalatii telefonice4. Conducte de canalizare 1 1 , 55. Conducte de apa, cabluri de forta, cabluri 0 , 6

  telefonice montate direct in sol sau camineleacestor instalatii

  6 . Carnine pentru retele termice, telefonice, si 1canalizare, sta tii sau camine subterane inconstructii independente.

  7 . Linii de tramvai (pana la sina cea mai 1 , 2apropiata)

  8. Copaci 1 , 59 . Stalpi 0 , 51 0 . Linii de cale ferata exclusiv cele din statii, 2 '

  triaje i incinte industriale 5 , 5 "- in rambleu- in debleu, la nivelul terenului

  NOTA: Distantele exprimate in m, se mascara in proiect ia orizonta la intrelimitele exterioare ale conductelor sau constructiilor.

  ")De la piciorul taluzului"")Din axulliniei de cale ferata

  57

  TabelulS Tabelul7

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  29/50

  DISTANTELE DINTRE 8AATARILE CONDUCTELOR(iN CAZUL MONTARII APARENTE)

  Diametrul interior al conductelor Distante(mm si toli) (m)

  12,50 -15,75 (3/8 - 112) 2,021,25 - 27,00 (3/4 - 1) 3,035,75-52,50 (1,114 - 2) 4,0

  Tabelul6

  GROSIMILE MINIME ADMISE ALE PERETILOR TEVILORDIN OTEL UTlLlZA TE LA REALIZAREA SISTEMULUI DEALiMENTARE CU GAZE PETROLIERE LlCHEFIATE(Bra abateri negative)

  Diametrul Grosimea Diametrul Grosimeanominal peretelui nominal peretelui(mm) (mm) (mrn) (mm)10 2,35 100 4,5015 2,50 125 4,5020 2,50 150 5,0025 3,50 200 6,0032 4,00 250 6,0040 4,00 300 7,1050 4,00 350 8,0065 4,00 400 8,0080 4,00

  58

  ALEGEREA TlPULUI DEARMATURI iN FUNCTIE DE TREAPTADE PRESIUNE A INSTALATIEI DE GAZE PETROLIERE LlCHEFIATETipul Arrnaturii Treapta de presiunejoasa medieRobinet eu eep x -Robinet eu sertar drept x -Robinet eu sertar pana x xI Robinet eu venti l - xRobinet eu sfera x xRobinet eu claoa fluture x x

  Tabelul8PRESIUNI PENTRU iNCERCAREA CONDUCTELORI I ~ , ~Destinatia si treapta de presiune Proba de Proba derezistenta (bar) etansare (bar)II l. Conducte de debitare ~1 instalatii deI utilizare subteraneII 1.1. Presiune medie 4 2I I 1.2. Presiune joasa 2 111 2. Instalatii de utilizarc aparente~. 2.l. Presiune medie 4 22.2. Presiune ioasa 1 02

  Tabelul9DURATAINCERCARILOR 1;>1URATA DE EGALIZARE A TEMPERA TURILORI Volumul Ore pentru egalizarea Ore pentru incercareaI conductei temperaturii conductei montate conductei. (rn) aparent ingropat rezistenta etanseitate

  0,1 0,5 10 1 10,2 0,75 20 1 20,3 1 30 1 20,5 1,5 40 I 31 2 50 1 62 2,5 60 1 123 3 75 1 184 4 90 1 245 5 100 1 24

  59

  TabelullOLUNGIMI DE CONDUCTE, iN M, CORESPUNZATOARE VOLUMELOR v,

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  30/50

  LA DIFERITE DIAMETREo

  o'"i

  -oci8ci

  60

  Schema

  1 .2.3.4.5.6.7.

  de principiu a unui sistem ~dealimentare cu G.P.L.eu recipients f ixe

  Recipiente fixeInstalatie de depozitareInstalatie de distributieInstalatie de utilizareConsumator abonatImprejmuireRobinet de incendiu

  61

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  31/50

  6 7 4 2 7

  7 7 6Fig.2 RECIPIENT FIX DE DEPOZITAREGPL

  MONTAT9JPRATERAN

  l-Recipient fix de depozitore GPL2- Platforma betonata3-Suporti recipient4-Legare 10 pamint5-Gard din piasa de sirmo6-Bordura de protectie7-Fundatie gord

  62

  6 8

  6

  100 L 100I 0.20 0.20

  Fig.3 RECIPIENTFIX DE DEPOZITAREGPLMONTATSUBTERAN

  l-Recipient fix de depozitare GPL2- Umplutura incombustibilo (nisip).3-Cuva de beton4-Suporti recipient5-Legare 10 pamint6-Gard din piasa de sirma7-Fundotie gord8-Bordura de protectie9-Acoperi;; CUVQ

  63

  Gard dinpIasa de sirma 5

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  32/50

  Spre consumatoride GPL

  Gard dinpIasa de sirma

  Fig.4 DEPOZIT DE GPL CU RECIPIENTEFIXEMONTATESUPRATERAN

  R-Recipient fix de depozitare GPLRP-Reductor de presiune PI/PMFi-Filtru de impuritatiFe-Flanso eledroizolanta

  64

  - 1 - - - - - - - - - - - -. 1I________1 -,

  IIIIIIIIIIIII100 i ~~.T-D J ~ ~ J - J~:j

  O.JO

  8 /4'

  Fig.5 DEPOZITDE GPL CU RECIPIENTEFIXE

  1-Recipient fix de depozitare GPL2-Platforma betonata3-Suporti recipient4-Zid desportitor5-Gard din piasa de sirma6-Fundatie gard7- Bordura de protectie

  65

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  33/50

  aa

  _ ,

  aa

  66

  100 100100 100 100100100100100 1001001001001000.30 0.30

  Fig.6 DEPOllTE DE GPL CU RECIPIENTE FIXE

  1-Recipient fix de depozitare GPL2- lid despartitor3-Gard din piasa de sirma

  o

  67

  ANEXA 1Tabelull ANEXA ITabelul2

 • 5/17/2018 I31-99 - Normativ Pt. Proiectarea Si Executarea Sistemelor de Aliment Are Cu GPL

  34/50

  PRINCIPALELE CARACTERISTICI FIZICE ALE HIDROCARBURILOR PURE

  Nr.c Caracteristici Propan Propilena Izobutan N butanrt.

  "1 . Masa moleculara 44,09 42,08 58,52 58,52(kglkmol)

  2. Greutatea specifica 0,5077 0,522 0,5635 0,5844la 15,5C (kg/I)

  3. Presiunea de vapori 17,2 21 7 5la 500qata)

  4. Temperatura de -42,07 -44,75 -11,73 -0,5fierbere, C

  5. Temperatura de 446 455 490 430aprindere in aer, C

  6. Temperatura de 446 455 543 43