Guvernul României.docx

8
Guvernul României Guvernul României reprezintă, conform Constituției, puterea executivă în România împreună cu președintele. Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale, având la bază un program de guvernare acceptat anterior de către parlament. Guvernul se compune din un lider numit primministru și un număr variabil de miniștri care conduc ministere specializate pe anumite domenii, cu numeroase agenții și instituții cu diferite grade de subordonare în cadrul executivului. Guvernul României ocupă în !ucurești, ca sediu al activităților sale "alatul #ictoria. $n perioada interbelică și în perioada comunistă, puterea executivă se numea Consiliu de %iniștri.&'( )upă revoluția din '*+* Guvernul României a fost condus de mai mulți prim miniștri, inclusiv câțiva primminiștri interimari.  PNL = Partid ul Na ional Liberal ț  FSN = Front ul Salv ării Na ional e ț  PSD = Partidul Social Democrat (România)  PN CD = Ț Parti dul Na ional ărăn esc ț Ț Cre tin Democr at ș  PSDR = Partidul Social Democrat Român (istoric)  PD-L = Partidul Democrat Liberal (România)  Ind = Inde!endent # Nume Portret  Născut - Decedat Din Până la Partid Cabinet - "etre Roman &c( '*/0 1/ )ecembrie '*+* 1+ 2unie '**3 456 Roman 2 1+ 2unie '**3 -3 7prilie '**' Roman 22 -3 7prilie '**' '/ 8ctombrie '**' Roman 222

Transcript of Guvernul României.docx

Page 1: Guvernul României.docx

7/24/2019 Guvernul României.docx

http://slidepdf.com/reader/full/guvernul-romanieidocx 1/8

Guvernul RomânieiGuvernul României reprezintă, conform Constituției, puterea executivă în

România împreună cu președintele. Guvernul se organizează și funcționează înconformitate cu prevederile constituționale, având la bază un program deguvernare acceptat anterior de către parlament.

Guvernul se compune din un lider numit primministru și un număr variabil deminiștri care conduc ministere specializate pe anumite domenii, cu numeroaseagenții și instituții cu diferite grade de subordonare în cadrul executivului.Guvernul României ocupă în !ucurești, ca sediu al activităților sale "alatul#ictoria.

$n perioada interbelică și în perioada comunistă, puterea executivă se numeaConsiliu de %iniștri.&'(

)upă revoluția din '*+* Guvernul României a fost condus de mai mulți primminiștri, inclusiv câțiva primminiștri interimari.

  PNL = Partidul Na ional Liberalț   FSN = Frontul Salvării Na ionaleț

  PSD = Partidul Social Democrat(România)

  PN CD =Ț Partidul Na ional ărănescț Ț

Cre tin Democratș

  PSDR = Partidul Social DemocratRomân (istoric)

  PD-L = Partidul Democrat Liberal(România)

  Ind = Inde!endent

# Nume Portret  Născut -

DecedatDin Până la Partid Cabinet

-

"etreRoman&c( '*/0

1/

)ecembrie'*+*

1+ 2unie

'**3

456

Roman 2

1+ 2unie'**3

-3 7prilie'**'

Roman 22

-3 7prilie'**'

'/8ctombrie'**'

Roman 222

Page 2: Guvernul României.docx

7/24/2019 Guvernul României.docx

http://slidepdf.com/reader/full/guvernul-romanieidocx 2/8

 9:eodor5tolo;an

'*-0'/8ctombrie'**'

'*6oiembrie'**1

456 5tolo;an 2

6icolae#ăcăroiu

'*-0'*6oiembrie'**1

'')ecembrie'**/

")5R#ăcăroiu2

/

#ictorCiorbea

'*0'1)ecembrie

'**/

-3 %artie'**+

"6<C)

Ciorbea 2

= Gavril Dejeu '*-10-3 %artie'**+

'> 7prilie'**+

"6<C)

>Radu #asile

'*10

13'-

'> 7prilie

'**+

'-)ecembrie'***

"6<C)

#asile 2

= Alexandru

 Athanasiu'*0

'-)ecembrie'***

11)ecembrie'***

"5)R

+

%ugur2sărescu

'**011)ecembrie

'***

1+)ecembrie

1333

2nd. 2sărescu 2

Page 3: Guvernul României.docx

7/24/2019 Guvernul României.docx

http://slidepdf.com/reader/full/guvernul-romanieidocx 3/8

*

7drian

6ăstase

'*301+)ecembrie

1333

1')ecembrie

133

"5)R?"

5)

6ăstase 2

=Eugen

Bejinariu'**0

1')ecembrie133

1+)ecembrie133

"5)

/3

Călin"opescu

 9ăriceanu'*10

1*)ecembrie133

7prilie133>

"6@

 9ăriceanu 2

7prilie133>

11)ecembrie133+

 9ăriceanu 22

/'

Amil !oc '*//0

11)ecembrie133+

1-)ecembrie133*

")@

!oc 2

1-)ecembrie133*

/ 4ebruarie13'1

!oc 22

=Cătălin

Predoiu'*/+0

/ 4ebruarie13'1

* 4ebruarie13'1

2nd.

/1

%i:aiRăzvanBngureanu

'*/+0* 4ebruarie13'1

1> aprilie13'1

2nd.Bngureanu 2

/-

#ictor "onta '*>10> %ai 13'1

1')ecembrie13'1

"5)"onta 2

1' %artie "onta 22

Page 4: Guvernul României.docx

7/24/2019 Guvernul României.docx

http://slidepdf.com/reader/full/guvernul-romanieidocx 4/8

)ecembrie13'1

13'

%artie13'

')ecembrie

13'

"onta 222

')ecembrie13'

prezent "onta 2#

Numire

6umirea guvernului se face de "reședintele României pe baza votului de încredere acordat de către parlament. 6ominalizarea candidatului pentru postulde premier se face de către președinte după consultări cu partidul ori coalițiacare deține ma;oritatea în parlament. )upă nominalizarea acestuia, candidatultrebuie întrun termen de '3 zile să propună un program de guvernare și o listăcompletă de propuneri pentru posturile ministeriale. 8dată aceste sarcini

 îndeplinite premierul desemnat solicită "arlamentului, în ședință comună, votulde încredere. )upă consultarea președinților celor două camere și a liderilorgrupurilor parlamentare, președintele poate dizolva "arlamentul, dacă acesta nu

a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de /3 de zilede la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări.

Când "arlamentul își acordă votul de încredere, programul de guvernare devineocial, membrii își încep mandatul conform legii după depunerea ;urământului deloialitate față de țară.

Structură

Constituția stabilește pozițiile de "rimministru al României și cea de %inistru.7lte funcții din cadrul aparatului executiv sunt stabilite prin legi organice. 7cestelegi permit existența unor funcții ca vicepremier, ministru de stat, ministrudelegat.

"rimul%inistru este liderul guvernului și coordonează activitatea acestuia.7paratul de lucru al Guvernului constă dinD

7paratul propriu de lucru al GuvernuluiRomâniei, compus dinD

Page 5: Guvernul României.docx

7/24/2019 Guvernul României.docx

http://slidepdf.com/reader/full/guvernul-romanieidocx 5/8

  Cancelaria "rimului%inistru

  5ecretariatul General al Guvernului

  )epartamentul pentru Relația cu "arlamentul

  )epartamentul pentru "roiecte de 2nfrastructură, 2nvestiții 5trăine, "arteneriat"ublic"rivat și "romovarea Axporturilor

  )epartamentul pentru @upta 7ntifraudă )@74

  Corpul de control al primuluiministru

  )epartamentul pentru Relații 2nteretnice

Configura ia actuală a guvernuluiț

Pozi ieț   Nume Partid

Primul "inistru #ictor Ponta PSD

#ice!rim-ministru$ ministrul de%voltăriire&ionale i administra iei !ubliceș ț

Liviu NicolaeDra&nea

PSD

"inistrul Finan elor Publiceț Darius #âlcov PSD

#ice Prim-"inistru !entru Securitate Na ională$ "inistrul 'acerilor Interneț

abriel *!rea +NPR 

#ice!rim-ministru$ "inistrul '&riculturii iș

De%voltării Rurale Daniel Constantin PC

"inistrul 'acerilor ,terne .itus Corlă eanț PSD

"inistrul '!ărării Na ionaleț "ircea Du aș PSD

Page 6: Guvernul României.docx

7/24/2019 Guvernul României.docx

http://slidepdf.com/reader/full/guvernul-romanieidocx 6/8

Pozi ieț   Nume Partid

"inistrul /usti ieițRobert - "ariusCa%anciuc

Inde!endent

"inistrul "ediului i Sc0imbărilor Climaticeș 'ttila 1orodi +D"R 

"inistrul ,conomiei Constantin Ni ăț PSD

"inistrul !entru Societatea Inorma ionalăț'leandru-Ră%vanCotovelea

PC

"inistrul Sănătă iiț  Nicolae 2ănicioiu PSD

"inistrul ,duca iei Na ionaleț ț Remus Prico!ie PSD

"inistrul "uncii$ Familiei$ Protec iei Socialeț

i Persoanelor #ârstniceșRovana Plumb PSD

"inistrul Fondurilor ,uro!ene,u&en *rlando.eodorovici

PSD

"inistrul .rans!ortului Dan-Coman ovaȘ PSD

Page 7: Guvernul României.docx

7/24/2019 Guvernul României.docx

http://slidepdf.com/reader/full/guvernul-romanieidocx 7/8

Pozi ieț   Nume Partid

#ice!rim-ministru$ "inistrul Culturii 1elemen 3unor  +D"R 

"inistrul .ineretului i S!ortuluiș abriela S%abo PSD

"inistrul Dele&at !entru 2u&et Liviu #oinea PSD

"inistrul Dele&at !entru '!e$ Păduri iș

PisciculturăDoina 'driana Pană PSD

"inistrul Dele&at !entru 4ntre!rinderi "ici iș

"i5locii$ "ediu de 'aceri i .urismș

Florin-Nicolae

/ianu

Inde!endent

"inistrul Dele&at !entru ,ner&ieRă%van-,u&en

 NicolescuInde!endent

"inistrul Dele&at !entru 4nvă ământ Su!erior$ț

Cercetare tiin iică i De%voltareȘ ț ș.e0nolo&ică

"i0nea Cosmin

Costoiu PSD

"inistrul Dele&at !entru Rela ia cuț

Parlamentul,u&en Nicolicea +NPR