siu - Guvernul Romaniei

22
Caiet de sarcini Echipamente pentru asigurarea alimentarii cu energie el dupa hnic 1. Introducere Caietul de sarcini face parte integranta din Documentatia de ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza, de catre fiecare ofert^nt Acesta contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice care deflnesc, la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, te siguranta in exploatare. dimensiuni, precum si sisteme de asigurare simboIuri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, cond|i conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea. Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, Tntr-un anumit capitol din Caietul de sarcini si nespecificata explici interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considera de < trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului. Prezentul Caiet de sarcini cuprinde cerintele pentru inlocuirea infrastructurii fizice suport Tnlr-un centru de date al Ministerului cerintele acestuia sunt minime si obligatorii pentru toti ofertantii. In cadrul acestei proceduri, Ministerul Finantelor Publice indeplin contractanta, respectiv Autoritatea contractanta in cadrul Contractului. ln conformitate cu regulile de elaborare a documentatiei de atribu 2016, art. 156, alin (2) si (3), specificatiile tehnice care precizeaza u anumita origine sau un anumit procedeu care caracterizeaza produsele care se refera la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie sp cuvintele "sau echivalent". indiferent daca aceste cuvinte sunt prev prezentul Caiet de Sarcini. siu 2. Contextul realizarii acestei aehizitii de produse 2.1. Informafii despre Autoritatea contractanta Ministerul Finantelor Publice este un minister cu rol de sinteza, functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului. Ministerul Finantelor Publice aplica Programul de guvernare si implementarea strategiei Tn domeniul fmantelor publice, in exercitarea finantelor publice, asigurand utilizarea parghiilor financiare, in economiei de piata si pentru stimularea initiativei operatorilor economici Ministerul Finantelor Publice indeplineste toate atribu|iile si conferite prin legi sau prin alte acte normative in vigoare, monito atributiile conferite de lege unitatilor subordonate. Sediul principal al Ministerului Finantelor Publice este in municipi Libertatii nr. 16, sectorul 5. Ministerul Finantelor Publice isi desfasoara i detinute potrivit legii. Informatii suplimentare despre Autoritatea Contractanta, Ministerul pot regasi pe site-ul vveb oficial al institutiei: www.mfinante.gov.ro. Echipamente pentru asigurarea alimentarii cu energie eiectrica ctnca Atribuire si constituie , propunerea tehnica. caz si fara a se limita si de performanta, calitatii, terminologie. itiile pentru certificarea price activitate, descrisa in alt capitol. trebuie atre Ofertant ca aceasta unor echipamente ale Finantelor Publice. Toate ;ste rolul de Autoritatea re din Legea nr. 98 din n anumit producator, o serviciile fumizate si cifica vor fi insotite de zute expres sau nu in care se organizeaza si personalitate juridica, cu contribuie la elaborarea si administrarii generale a concordanta cu cerintele are toate competentele rizeaza si coordoneaza il Bucuresti, Bulevardul ctivitatea si in alte sedii Finantelor Publice. se Pagina 1 din22

Transcript of siu - Guvernul Romaniei

Page 1: siu - Guvernul Romaniei

Caiet de sarciniEchipamente pentru asigurarea alimentarii cu energie el

dupahnic

1. IntroducereCaietul de sarcini face parte integranta din Documentatia de

ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza, de catre fiecare ofert^ntAcesta contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice care deflnesc,la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tesiguranta in exploatare. dimensiuni, precum si sisteme de asiguraresimboIuri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, cond|iconformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire,Tntr-un anumit capitol din Caietul de sarcini si nespecificata expliciinterpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considera de <trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Prezentul Caiet de sarcini cuprinde cerintele pentru inlocuireainfrastructurii fizice suport Tnlr-un centru de date al Ministeruluicerintele acestuia sunt minime si obligatorii pentru toti ofertantii.

In cadrul acestei proceduri, Ministerul Finantelor Publice indeplincontractanta, respectiv Autoritatea contractanta in cadrul Contractului.

ln conformitate cu regulile de elaborare a documentatiei de atribu2016, art. 156, alin (2) si (3), specificatiile tehnice care precizeaza uanumita origine sau un anumit procedeu care caracterizeaza produselecare se refera la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie spcuvintele "sau echivalent". indiferent daca aceste cuvinte sunt prevprezentul Caiet de Sarcini.

siu

2. Contextul realizarii acestei aehizitii de produse2.1. Informafii despre Autoritatea contractanta

Ministerul Finantelor Publice este un minister cu rol de sinteza,functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale,in subordinea Guvernului .

Ministerul Finantelor Publice aplica Programul de guvernare siimplementarea strategiei Tn domeniul fmantelor publice, in exercitareafinantelor publice, asigurand utilizarea parghiilor financiare, ineconomiei de piata si pentru stimularea initiativei operatorilor economici

Ministerul Finantelor Publice indeplineste toate atribu|iile siconferite prin legi sau prin alte acte normative in vigoare, monitoatributiile conferite de lege unitatilor subordonate.

Sediul principal al Ministerului Finantelor Publice este in municipiLibertatii nr. 16, sectorul 5. Ministerul Finantelor Publice isi desfasoara idetinute potrivit legii.

Informatii suplimentare despre Autoritatea Contractanta, Ministerulpot regasi pe site-ul vveb oficial al institutiei: www.mfinante.gov.ro.

Echipamente pentru asigurarea alimentarii cu energie eiectrica

ctnca

Atribuire si constituie, propunerea tehnica.caz si fara a se limita

si de performanta,calitatii, terminologie.

itiile pentru certificarea

price activitate, descrisain alt capitol. trebuie

atre Ofertant ca aceasta

unor echipamente aleFinantelor Publice. Toate

;ste rolul de Autoritatea

re din Legea nr. 98 dinn anumit producator, o

serviciile fumizate sicifica vor fi insotite de

zute expres sau nu in

care se organizeaza sipersonalitate juridica,cu

contribuie la elaborarea siadministrarii generale a

concordanta cu cerintele

are toate competentelerizeaza si coordoneaza

il Bucuresti, Bulevardulctivitatea si in alte sedii

Finantelor Publice. se

Pagina 1 din 22

Page 2: siu - Guvernul Romaniei

2.2. Intbrmatii despre contextul care a determinat achizitionarea proouselorSistemul informatic al Ministerului Finantelor Publice (MFP) est

din punct de vedere al complexitatii si specificitatii aplicatiilor, cat si aladministratiei publice si entitati private deservite. precum si al intindercel mai mare furnizor de date pentru institutiile publice si institutiile fidin strainatate. Numarul de aplicatii informatice, volumul de date, nunisi numarul de utilizatori interni si externi creste permanent, crescandmunca depusa. precum si necesarul de resurse pentru dezvoltarea siinformatic.

!n cadrul aparatului propriu al Ministerului Finantelor Pubfunctioneaza la nivel de directie generala Centrul National pentru Infoncare sustine activitatile specifice ministerului si institutiilor din subtehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC), asigurand disponibdezvoltarea sistemului informatic al MFP.

Pentru a asigura functionarea si dezvoltarea unui sistemserviciilor TIC la calitatea solicitata. o prioritate o constituie asigurareastabiliti a infrastructurii fizice suport a spatiilor tehnice de nivel centrasens este necesara asigurarea permanenta a unor activitati sigure si specTntretinere a infrastructurii fizice suport a spatiilor tehnice.

: unic in Romania, atatumarului de entitati aleteritoriale. Acesta este

anciare din Romania sirul de entitati deserviteimplicit si volumul dedministrarea sistemului

ce este organizata siafii Financiare (CNIF),rdine prin intermediulitatea. functionarea si

fanctiinform^tic modern, furnizarea

ionarii in parametriidin Bucuresti. in acestfice de exploatare si de

2.3. Informatii despre beneficiile antieipate de catre Autoritatea contBeneficiile anticipate de catre MFP sunt urmatoarele:

# posibilitatea asigurarii de scalabilitate UPS-uri;# posibilitatea asigurarii de redundanta a UPS-urilor;# autonomie de minimum 15 minute la incarcarea nominala a fiecarui# inlocLiirea unor echipamente uzate moral si fizic, iesite din ciclul de

2.4. AHe initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie deNu e cazul.

2.5. Cadrul general aI sectorului ln care Autoritatea contractanta isiNu e aplicabil.

2.6. Factori interesati si rolul acestoraFactorii interesati in implementareaContractului sunt:

# Ministerul Finantelor Publice prin Centrul National pentru Informati- administreaza si dezvolta Sistemul Informatic al MFP;- administreaza infrastructura fizica suport a spa|iilor tehnice din C

# Angajatii din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Agentiei NaFiscala aparat central si institutiile subordonate din teritoriu, care utilizeal MFP.

Implementarea Contractului va fi gestionata de catre MinisterulCentrul National pentru Informatii Financiare, care va intra in relatie dirperioada derularii Contractului.

Echipamente pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica

'actanta

UPS;viata tehnologic.

nroduse

lesfasoara activitatea

Financiare care:

ntrele de date ale MFP.ionale de Administrareaza Sistemul Informatic

1nantelor Publice, prin

cta cu Contractantul pe

Pagina 2din22

Page 3: siu - Guvernul Romaniei

3. Descricrea produselor solicitateAutoritatea contractanta solicita echipamente pentru asigurarea a

energie electrica care vor inlociii o parte din echipamentele care au

tehnologic, pentru un centru de date de interes national.

3.1. Descrierea situatiei actuale la niveIuI Autoritatii contractanteInformatiile de maijos sunt prezentate cu urmatoarele scopuri:

# intelegerea infrastructurii fizice suport in care vor fi integrate echipj# intelegerea tehnologiilor cu care echipamentele ofertate trebuie sa s

ai

]nfrastructura fizica suport (alcatuM din: instalatia de distribiitiUPS-uri, instalatia de grupnri electrogene, instalatia de automatizare, iaer. instalatiidedesfumare, instala{iideaportaerproaspat, instalatiad

si alertare incendiii, instalatia de limitare si stingere incendiu, inslala(ic,instalatia de control acces, instalatia de detec|ie efractie, instalaticansambhi depardosealaflo1an1a, ansamblu de suporti antiseismici, anansamblu de usi siferestre, aplicatia de management centralizat etc.)

bazata pe cerintele de amenajare a centrului de date pentru inceputuluzata si nu corespunde din punct de vedere al recomandarilor privitcentru de date ca un sistem unitar.

In contextul cre$terii nivelului de eficien$a opera{ionala si reducere^Centrul National pentru Informatii Financiare trebuie sa asigure, atat infunctionarea in regim permanent (24/7/365) a unu i sistem informaticpoate realiza prin inlocuirea si completarea cu echipamente a infrascentrului de date.

Infrastructura de electroalimentare a centrului de date are in cdistributie electrica, instalatia de UPS-uri, instalatia de grupuri elecautomatizare. Instalatia actuala de UPS-uri are in componenta UPS-capacitate care functioneaza in regim permanent (24/7/365). incepandmodelelor de UPS-uri instalate, cat si diferitele capacitati nu asiguraredundant scalabil si eficient din punct de vedere tehnic. UPS-urile sunmaxima admisa pentru functionarea in siguranta. fapt care determina inoi echipamente informatice. Activitatea informatica a MFP seexploatare si pe functionarea conforma a actualei instalatii de UPS-uri.

In prezent, exista UPS-uri in uz care sunt iesite din ciclul deproducator. neexistand suport din partea acestora. Astfel, in cazulaceste UPS-uri, reparatia lor nu va mai fi posibila din cauza lipsei piesekprofil si/sau a personalului specializat pentru aceste UPS-uri. De asemerare o uzura fizica si morala avansata, avand o vechime de peste 18 adefecteze in orice moment.

electrica, instalatia de

is(alatii de condi(ionareg semnalizare, alarmarede supraveghere video,de detectie inunda1ie,

amblu de tavan caseiat,aflata in exploatare esteilor 2000. Aceasta este

are Ia amenajarea unui

3.2. Obiectivul general Ia care contribuie furnizarea produselorObiectivul general la care contribuie furnizarea echipamentelor il

infrastructurii de electroalimentare, asigurarea redundantei, asigurarea srezerva de putere pentru actualele proiecte informatice ale Autorita|ii cot

Echipamente pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica

imentarii de rezerva cu

esit din ciclul de viata

mentele livrate;interconecteze.

riscului de intrerupere,prezent, cat si in viitor,omplex. Acest lucru seructurii fizice suport a

mponenta instalatia derogene si instalatia de.iri industriale de mareu anul 1998. Varietateaun sistem unitar stabil,incarcate la capacitatea

imposibilitatea adaugarii debaze|aza pe continuitatea in

viata, precizat de catred^fectarii oricaruia dintre

r de schimb din piata deea, unul dintre AAR-uriii, existand riscul sa se

eprezinta imbunatatireaalabilitatii, precum si otractante.

Pagina 3din 22

Page 4: siu - Guvernul Romaniei

3.3. Obicctivul spccific la care contribuie furnizarea produselorObiectivul specific la care contribuie furnizarea echipamentelor

unor UPS-uri iesite din ciclul de viata precizate de catre producatoriparametrii tehnici in afara valorilor optime de functionare proiectate devechimii lor acestea nu mai pot fi reparate nemaiexistand suport din ]cazul defectarii oricaruia dintre aceste UPS-uri, reparatia lor nu valipsei pieselor de schimb din piata de profll si/sau a personalului speciali

Atat pentru prevenirea deteriorarii si apari|iei oricarui

infrastructura (instalatia de distributie electrica si instalatia de UPS-uri).in functiune a actualului centru de date, este necesara inlocuirea linfrastructura conexa (de ex. cabluri, contactori, sigurante materiale, ainlocuirea AAR-ului din Tabloul general electric.

3.4. Produsele solicitate si operatiunile cu titiu accesoriu necesar a fi realizateContractantul va avea in sarcina furnizarea urmatoarelor produse/e:hipamente:

il reprezinta inlocuireasi care functioneaza cucatre acestia. Din cauza>artea producatorilor. In

mai fi posibila din cauza

:at.tehnic la aceasta

cat si pentru mentinereaJPS-urilor impreuna cu;cesorii etc.), precum si

incident

Nr. Crt.

l .2.

Produs/echipament

Bloc paralel redundant UPS

AAR

Contractantul va asigura toate materialele, consumabilelefunctionarii infrastructurii de electroalimentare (de ex. suporti de priorganizatoare cabluri, doze legaturi interior $i exterior, cleme fixarcabluri de legatura, suruburi, piulite, papuci, tablouri electrice,paralelizare. acumulatori stationari etc.). Pentru fiecare echipamentmaterialele si accesoriile necesare functionarii si interconectarii acestoraau fost sau nu expres solicitate.

Toate cablurile de conectare intre echipamente (din spatiul tehnicpana in spatiul tehnic P13, inclusiv) se vor executa doar cu conductoanaccepta aluminiu sau alte aliaje). De asemenea, toate elementele de intde acumulatori vor fi din cupru.

Toate componentele livrate in cadrul achizitiei se vor eticheta, inla ambele capete, sigurantele, tablourile electrice, acumulatorii stationaricele patru UPS-uri va fi etichetat cu data punerii in functiune si numerotatviz ib i l ) .

Toate echipamentele ofeitate si livrate vor fi noi si vor fi in totalittehnice minimale specificate in prezentul Caiet de sarcini. Echipjechipamente care nu au fost folosite niciodata anterior, care n-au fostore de functionare. care au ambalajul nedeteriorat, care au aspectul fzgarieturi, lovituri, suprafete oxidate etc.). Contractantul va prezentaraspundere pentru indeplinirea acestei cerinte.

3.4.1. Produse solicitateContractantul va avea ca sarcina furnizarea unor echipamente cu

tehnice si in urmatoarele cantitati minime:

Echipamente pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica

i accesoriile necesareindere. canal cablu. mufe,

;, adaptoare, conectori,sigurante. dulapuri dein parte se vor livra

, indiferent daca acestea

S07, prin S02 si S04, siizolate de cupru (nu se

:rconectare intre sirurile

:lusiv cablurile electrice. Fiecare acumulator din

individual (intr-un loc

te conforme cu detaliilementele noi reprezinta3nditionate, care au zerozic corespunzator (fara

declaratie pe propria

urmatoarele specificatii

Pagina4din 22

Page 5: siu - Guvernul Romaniei

3.4.1.1 Bloc paralcl redundant UPS

Cant.

1.

2

Unitate

demasura

2.

buc.

Loc delivrare

3.

la sediul

Autoritatii;ontractante

dinBucuresti

Data de

livrare

solicitata**

4.

75 zile de

la intrarea

in vigoare a

contractului

Specificatii tehnice SAU cerinte functional

niinime

5.Parameirii ieimici si /iinclionali bloc pan>

redundant l I'S:

- blocul paralel redundant UPS este compusdoua UPS-uri de minim 120kVA;

- putere disponbila de minim 240 kVA;

- fiecare bloc paralel redundant UPS va dispi

de un tablou de distributie complet utilat pen32 circuite monofazice de minim 32A si

circuite trifazice de minim 32A, cu protec

aferenta inclusa;

- fiecare bloc paralel redundant UPS va dispuindividual de dulap de paralelizare:- fiecare bloc paralel redundant UPS va

alimentat din doua surse de alimentare distinc

din AAR si din barele de distributie ale tabloigeneral electric;

Parametrii !ehnici sifunctiona!i l/PS:

- putere disponbila de minim 120 kVA |

pastrare redundanta de minim 120 kVA penfiecare bloc paralel redundant UPS);

- eficienta AC/AC in regim dubla conversie iin regiinuri de tip ECO, High Efficiency, U

high Efficiency etc.): min im 93%:

- UPS online cu dubla conversie paralelizcpana la minim 8 unita{i;

- UPS de structura robusta cu transformatoriesjre;

- durata de via^a declarata de catre producatoifisa tehnica, document public disponibil onlpe pagina producatorului: minim 20 ani:- temperatura de functionare, fara scadeputerii nominale a UPS-ului, interval min

- capacitate suprasarcina 125%: minimminute;

- capacitate suprasarcina 150%; minim l minu- numar faze intrare/ies,ire: 3/3;- tensiune de intrare: 3x400 Vac i!5 %;- tensiune de ie$ire: 3x400 Vac i l %;- stabilitate frecventa statica: =t 0,1 %;- tehnologie 100% digitala (nunpotentiometre = 0);- circuite de control cu microproce:

individuale pentru Redresor. Invertor sj Byp;Static;

- redresor cu tiristoare in 12pu l su r i ;

- invertor cu punti 1GBT, transformator de ie$integrat standard pentru posibilitatea aliment;

e

lei

Iin

netru

3tia

ne

fite:ui

cutru

nutra

bil

de

inne

eam

10

ar

orss

rerii

Specificatiitehnice SAU

cerintefunc(ionale

extinse

6.

nu e cazul

Durata

minima

garantie/

termen de

valabilitate

7.

36 luni

Echipamente pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica Pagina5din 22

Page 6: siu - Guvernul Romaniei

celor doua intrari ale UPS-urilor (intrare Byp;si intrare Redresor) din doua surse diferitealimentare:- iesire perfect sinusoidala, conform IEC 610(3-12;- grad de protectie: minim IP 3 1 ;- curent de scurtcircuh Invertor minim 2,7Inominal;- stabilitate dinainica la variatie de sarci0-100% <-> 100-0% trebuie sa fie de maxim 2corectie in maxim 2 nis:- acceptarea incarcarii 100% dezechilibratefazelor cu variatia tensiunii de iesire trebuiefie mai mica de 2%;- alimentare redundanta a microprocesorufiecarui etaj: Redresor, Invertor, Bypass;- monitorizare ventilatoare, redundanta intetventilatoare de tip min im 1M+1 ;- consola operator integrata pentru setarimonitorizare cu afisaj grafic iluminaturmatoarele informatii afisate: tensiuneintrare si de iesire Tntre faze, tensiune de intnsi de iesire Tntre faze si nul, curent de intrareiesire pe faze, autonomia estimata cu consunactual, puterea activa, reactiva sj apareiconsuinata din UPS pe faze si global procenti$i valoric, cosfi consumator, crest facconsumator, tensiune baterii. curent baterii etc.- comunica{ie Modbus;- acumulatori stationari inclusi: industriamchisi; fara mentenanta; de tip VRLA-AGcurent maxim de descarcare pentru 5 secuncminim 800A; curent maxim de lncarcare: min28A; durata de viata proiectata, confoEUROBAT, de minim 10 ani ("long life" s"very long life"); dispusi pe stelaje pentruaerisire-racire eficienta si pentru mentenarfacila. Stelajele vor dispune de tavi penretinerea eventualelor scurgeri a acidului cacumulatorii stationari;- UPS-urile vor dispune de acumulatori propdimensionat,i astfel Incat oricare dintre elepoata alimenta pe perioada autonomiei deminute la sarcina nominala a UPS-ului. Seprezenta metoda de calcul bazata pe fisa tehma acumulatorului ofertat, fisa tehnica disponibpublic pe pagina vveb a producatoruacumulatorului. Calculul se va face pe bavalorilor puterii continue din acumulaaferente unei descarcari pana la 1 .7Vdc pe celila o temperatura de 25"C. Puterea consumata cacumulatori va fi considerata puterea actiaferenta puterii nominale a UPS-ulcompensata cu randamentul in regim dulconversie declarat al UPS-ului in fisa tehnica

ssde

0-

x

ia%,

asa

ui

na

5icudere

5'ultaalor

l i ;vi;e:m'1T1

auo

taruin

riisa15vacalauizaorlaini'aji,

laa

Echipamente pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica Pagina6din 22

Page 7: siu - Guvernul Romaniei

acestuia;- standarde de conformitate: IEC62040lEC62040-2, lEC62040-3, RoHS, WEEE, CE.

l ,

* Localia exacta la care vor fi livrate echipamentele va fi precizata Ofertantului declarat castigato** Data de livrare include si acceptarea de catre Autoritatea contractanta (receptia calitativa).

3.4.1.2AAR

Cant.

l.

l

l'nitatede

masura

2.

btic.

Loc delivrare

A

3.

la sediulAutoritatii

contractantedin

Bucuresti

Data delivrare

solicitata

4.

75 zile de laintrarea invigoare a

Contractului

Speciflcatii tehnice SAU cerinte functionalminime

5.Parametrii iehnici fifuncjionali:

- dulap metalic inseriabil;- 2 intrerupatoare automate magnetotermice,630A, 4 poli. protectie electronica LI,Ir=0,8-H In, Isc=6-12In;- 2 borne tunel 2x240 mnr/faza;- 2 motoare, tensiune functionare 230V AC,semnalizare pozitie, semnalizare arc incarcat,posibilitate comanda manuala, posibilitateblocare cu lacat;- im interblocaj mecanie adecvat cu gabaritulmotoarelor;- un releu inteligent programabil;- 2 relee monitorizare tensiune minima,tensiune maxima. asimetrie. succesiune faze,temporizare la actionare/revenireUr= 340^460V, 2 contacte basculante;- 2 protectii motor, cu contacte auxiliaresemnalizare pozitie Ir=1,6^2,5 A, 400VAC;- un releu de comanda 2 contacte NO si 2contacte NC, tensiune intre contacte 400V,tensiune actionare 230VAC;- 4 lampi semnalizare. 2 albe, una verde, unagalbena Un=230VAC, LED;- 4 butoane cu revenire cu un contact NC, olampa LED culoare verde/rosie;- un selector MAN-AUTO cu doua contacteNO;- dimensiuni maximale 2100x600x600 mm;- accesorii, cleme conexiuni. conductoare,etichete etc.

i

Speciflcatiitehnice SAU

cerintefunctionale

extinse6.

nti e cazul

Durataminima

garantie/termen de

valabilitate7.

36 luni

', in cadrul Contractului.

* Locatia exacta la care vor fi livrate echipamentele va fi precizata Ofcrtanlului declarat castigato** Data de iivrare include si acceptarea de catre Autoritatea contractanta (receptia calitativa).

3.4.2. DisponibilitatcToate echipamentele solicitate pentru centrul de date, prin Caietul

asigure o disponibilitate de 24h/7zile/365, astfel Tncat acestea

accesibile/utilizabile la parametrii optimi permanent.

, in cadrul Contractului.

de sarcini, vor trebui sa

sa fie functionale si

Echipamente pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica Pagina 7din22

Page 8: siu - Guvernul Romaniei

3.5. Extensibilitate/Moderni/areNu e cazul.

3.5.1. GarantieGarantia echipamentelor achizitionate va fi asigurata de catre Contractant in conditiile

politicii de garantie a producatorului, cu acces direct in numele Autoritatii contractante laserviciile de garantie si suport ale acestuia, avand in vedere prevederile Legii nr. 449/2003precum si toate modificarile acesteia (de ex. actualizarea din 2008 si ().G. nr. 9/2016) privindvanzarea produselor si garantiile asociate acestora precum si prevederile prezentului Caiet desarcini.

Garantia tehnica oferita va fi pentru o perioada minima. confo^m cerintelor de la cap.3.4.1., pentru toate produsele (inclusiv acumulatorii stationari si

accesoriile specificate), garan|ia incepand din momentul receptiei calproducatorii produselor ofera perioade de garantie mai mari decat perio<catre Autoritatea contractanta, perioadele de garantie ofertate vor fioferite de producatori. In perioada de garantie si suport tehnic Coniechipamentele livrate si operatiunile cu titlu accesoriu prestate sunt ccnforme cu specifica|iiletehnice minima1e din prezentul Caiet de sarcini si niciun echipament nufunctiunile, in situatia in care este corect utilizat. Modalitatea de asi|prezenta in propunerea tehnica. In perioada de garanpe tehnica Contractantul are obligafia de acompleta R c L ' i M n i ! U ! ' u i (pus la dispozitie de catre Contractan

Contractantul raspunde pentru viciile aparute in intervalul de timpde garantie tehnica ofertate. Remedierea acestora se face de catre ace<

toate componentele sitative. ln cazul in caredele minime indicate de:el putin cat perioadeleractantul va garanta ca

va esua in a-si indeplini

,urare a garantiei se va

corespimzator perioadeita pe cheltuiala sa, fara

costuri suplimentare pentru Autoritatea contractanta.Garantia de buna functionare a echipamentelor este distincta de garantia de buna executie a

contractului si decurge de la data receptiei calitative.In perioada de garantie Contractantul va trebui sa asigure:

# garantia de buna functionare, calitatea si performantele echipamentelor livrate inconformitate cu specificatiile/instructiunile producatorului acestora;

# suport tehnic de specialitate, conform cerintelor de la cap. 3.5.3.5 Svport tehnic;# acces direct la suportul oferit de producatori pentru echipamentele lvrate;# corectarea gratuita, pentru echipamentele livrate, a oricaror erori, defecte si neconformitati

mod exclusiv utilizariinte;

constatate, cu exceptia cazurilor in care defectele se datoreaza ininadecvate/necorespunzatoare de catre personalul Autoritatii contract<# instiintarea Autoritatii contractante de aparitia unor imbunatatiri sau modificari aplicabileechipamentelor livrate si software-ului aferent, pentru o posibila aplicare a acestora;# instiintarea Autoritatii contractante privind incetarea productiei oricaruia din tipurile deechipamente livrate in baza Contractului sau privind incetarea suportului oferit de catreproducatori.

In perioada de garantie, Contractantul are obligatia sa asigure funcreparand sau inlocuind prin grija si pe cheltuiala lui orice reper (e<material, consumabil, accesoriu etc.) defect. Daca durata de efectuare inumar de 3 zile de la notificarea transmisa de Autoritatea contractaninlocui (in cadrul termenului mentionat anterior) cu un alt reper nducalitativ. Inlocuirea reperului defect se va face intr-un termen de 5 zile de

Echipamente pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica

ionarea echipamentelor,hipament, componenta,reparatiei depaseste un

ia, reperul defect se vaidentic sau superior

la notificare.

Pagina 8din 22

Page 9: siu - Guvernul Romaniei

In perioada de garantie si suport tehnic Contractantul are oblig

solicitari de suport tehnic de specialitate sau unei solicitari de reparardefect conform cerintelor de la cap.3.5.3.5. Contractantul va asigura unpersonalului desernnat de catre Autoritatea contractanta unde seproblema/defectiune a echipamentelor aflate in garantie tehnica.

In perioada de garantie tehnica, toate costurile legate deechipamentului/ componentei/ materialului/ consumabilei/ accesoriului,defectiunilor cad exclusiv in sarcina Contractantului. In perioada deinlocuirea reperelor defecte si repunerea in functiune a echipamenteAutoritatea contractanta se va intocmi un Proces verbal de remediere a dgarantie tehnica se va prelungi, pentru reperele in cauza, cu durataacestora.

Garantia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remediereade garantie. inclusiv, dar fara a se limita la:

# demontare, inclusiv inchirierea de unelte speciale necesare pe duraaplicabil);

# ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport

# transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transportaplicabil);

# diagnoza defectelor. inclusiv costurile de personal;# repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi c

superioare din punct de vedere al parametrilor tehnici;# inlocuirea partilor defecte;# despachetarea, inclusiv curatarea spatiilor unde se efectueaza intervi# instalarea in starea initiala;# testarea pentru a asigura functionarea corecta;# repunerea in functiune.

3.5.2.Livrare, ambalare, etiehetare, transport si asigurarc pe durataLivrarea echipamentelor se va realiza conform unui Plan de l i v r

funct iune, testare, dezafectare, instruire si receptie, propus de catreAutoritatea contractanta, dupa semnarea Contractului.

Termenul de livrare este cel mentionat pentru fiecare echipamerjtEchipamentele vor fi livrate cantitativ si calitativ si instalate la locul indcontractanta pentru fiecare echipament in parte. Fiecare echipamentsubansamblele/partile, materialele, consumabilele si accesoriile necesarefunctiune. Un echipament este considerat livrat cand toate activitatile ifost realizate si echipamentul este instalat, functioneaza la parametriicatre Autoritatea contractanta.

Contractantul va ambala si eticheta echipamentele furnizate astfe|ldauna sau deteriorare in timpul transportului acestora catre destinatiaambalajul trebuie prevazut astfel incat sa reziste. fara limitare, manipula temperaturi extreme, sarii si precipitatiilor din timpul transportuluideschise. In stabilirea marimii si greutatii ambalajului Contractantul va Iunde este cazul, distanta fata de destinatia fmala a echipamentelor furni;a facilitatilor de manipulare la punctele de tranzitare.

Echipamente pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica

,atia de a raspunde unei

e/inlocuire a unui reperpunct de contact dedicat

poate semnala orice

irlocuirea sau repararea3recum si de remediereagarantie tehnica, dupa

or, intre Contractant si:"fectiunilor. Perioada de

tQtala de neiunctionare a

defectelor in perioada

a interventiei (daca este

(carton, cutii, lazi etc.);

international (daca este

3mponente, identice sau

:ntia;

transportuluiirc. uistalarc, put io iv in

Contractant si agreat cu

in parte la cap. 3.4.1.icat de catre Autoritateava fi insotit de toatepunerii si mentinerii in

n cadrul contractului auagreati si este acceptat de

stibiani

incat sa previna oriceilita. Daca este cazul,

ii accidentale, expuneriisi depozitarii in Iocuri

ua in considerare, acoloate si eventuala absenta

Pagina 9din 22

Page 10: siu - Guvernul Romaniei

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclisiva a contractantului.Echipamentele vor fl asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursultransportului si cauzate de orice factor extern.

Contractantul. in conditiile legii, va prezenta, la livrarea echipamentelor. urmatoarele:# documentele de insotire a marfii (aviz de insotire a marfii/aviz de expeditie etc.)# certificat de calitate/conformitate;# declaratia pe proprie raspundere ca toate echipamentele furnizate suht noi;# certificatul de garantie de la producator.

Contractantul este responsabil pentru livrarea si instalareaechipamentelor si se considera ca a luat m considerare toate dificultiitintampina in acest sens si nu va invoca niciun motiv de intarziere sau co

P!anulu i Ue I i s rarc.

ptie. propus de catre

cat de catre Autoritatea;sara pentru a asigura

3.5.3. Operatiuni cu titlu accesoriu3.5.3.1. InstaIare, punere in functiune, testare

Instalarea, punerea in functiune. testarea se vor realiza confominstalare. punere in funct iune, testare, dezafectare. instruire si reContractant si agreat cu Autoritatea contractanta, dupa semnarea Contra^tului

Contractantul va asambla echipamentele la locul de instalare indcontractanta si va efectua orice alta configuratie considerata neofunctionarea corecta a echipamentelor.

Contractantul va presta urmatoarele operatiuni cu titlu acceso^iu, pentru sistemul deelectroalimentare al centrului de date:

# furnizare echipamente, materiale si accesorii necesare implementarii cerintelor Caietului desarcini;

# montare/instalare echipamente si toate operatiunile necesarefunctiune, testarii si mentinerii Tn stare operationaIa a acestora;

# dezafectare echipamente ce urmeaza a fi inlocuite si a acc|esoriilor acestora (faraintreruperea activitatii curente);

# instruire personal Beneficiarpentru utilizarea echipamentelor.

Bloc paraleI redundant UPSDoua dintre cele patru UPS-uri furnizate de min im 120kVA vo:

redundant (2 x minim 120kVA) care va fi instalat in spatiul tehnicactualul bloc paralel redundant iesit din ciclul de viata tehnologic.consumatorii de pe vechiul bloc UPS pe noul bloc UPS fara trecereade pe vechiul bloc UPS, inclusiv fara sa afecteze sistemul informatic al

Celelalte doua UPS-uri furnizate de minim 120kVA vorredundant (2 x m i n i m 120kVA) care va fi instalat Tn spatiul tehnicactualele UPS-uri iesite din ciclul de viata tehnologic. Contractantul vape vechile UPS-uri pe noul bloc UPS fara trecerea prin zero auri, inclusiv fara sa afecteze sistemul informatic al MFP.

Fiecare bloc paralel redundant UPS va dispune individual dein accelasi spatiu tehnic cu blocul paralel redundant UPS si stelajelestationari) care va include bypass manual global al blocului paralel redubypass manual (service) se va face fara oprirea UPS-urilor si fara

Echipamente pentru asigurarea alimentarii cu energieelectrica

in termenul agreat alile pe care le-ar putea

turi suplimentare.

montajului, punerii in

alcatui un bloc paralelS02. Acesta va inlocui

Co|ntractantul va muta totiprin zero a consumatorilorMFP.

alcatui un alt bloc paralelS04. Acesta va inlocui

muta toti consumatorii deconsumatorilor de pe vechile UPS-

dulap de paralelizare (situataferente acumulatorilor

ndant. Trecerea in regimop|nrea consumatorilor. fn

Pagina lOdin 22

Page 11: siu - Guvernul Romaniei

fiecare dulap de paralelizare vor fi dispuse intrerupatoarele pentru ir

protectiile aferente si vor fi dispuse separatoarele iesirilor UPS-urilor peparalel redundant UPS, acestea fiind separatoare fara protectie termic

paralelizare se va putea izola galvanic oricare dintre UPS-uri pentr

preventive si corective, operatie ce nu va afecta func|ionarea consu

blocul paralel redundant UPS.Fiecare bloc paralel redundant UPS va dispune de un tablou de di

P13, tablou electric care va fi complet utilat pentru 32 circuite monofa

circuite trifazice de minim 32A. cu protectia aferenta inclusa. Aceste do

putea fi alimentate din oricare dintre cele doua blocuri paralele redirealizarii operatiunilor de mentenanta sau o eventuala reparatie. Astf

paralel redundant UPS se afla in mentenanta sau se efectueaza alte

necesara oprirea acestuia, va fi alimentat din celalalt bloc paralel redu

prin zero (fara oprirea consumatorilor).

Fiecare UPS va avea ventilatoare cu redundanta (minim N+1) ca

catre UPS cu semnalizare in caz de defectiune a unui ventilator.Fiecare UPS va fi conectat cu doua cabluri din doua sigurante

pentru redresor, respectiv pentru bypass static.Acumulatorii stationari vor fi dispu$i pe stelaje pentru o aerisire-

mentenanta facila. Acestia vor fi monitorizati in permanenta de catr

circuit de monitorizare independent dedicat. Fiecare acumulator din UP

punerii in functiune si numerotat individual (intr-un loc vizibil).

Toate conductoarele izolate de cupru trebuie dimensionate co

pentru o temperatura maxima de functionare de +30"C la puterea noi

coeficientul de reducere al sarcinii in functie de modalitatea de montajde dimensionare al conductoarelor.

Cablurile de conectare ale UPS-urilor trebuie dimensionate

producatorului acestora. Cablurile de intrare si iesire ale UPS-urilor

dimensionat pentru incarcare totala in cazul cel mai defavorabil de minin

Dupa punerea in functiunea a fiecarui UPS, Contractantul va

demun>trurca aulonomid. Testul va avea o durata de minim 15 minutUPS-ului (declarata de catre producator in fisa tehnica) utilizand o

Sarcina externa de test va fi pusa la dispozitie gratuit de catre Contractan

ln timpul testului pentru demonstrarea autonomiei Contractantul v

t en iKn i / i une pentru verificarea calitatii acumulatorilor stationari afer

aceasta analiza de termoviziune se va observa eventuale anomalii

acumulator, conector si borne (inainte ca o componenta electrica sa

incalzeste iar prin termoviziune se identifica excesul de caldura al echip

in mod clar indica defec|iuni, cum ar fi: conexiuni slabite, circ

neechilibrate. intreruptoare deteriorate si o gama larga de alte condiicazul in care se observa zone/celule ale unui acumulator stationatemperatura depaseste 5.0 grade Celsius, acesta se va inlocui cu un nou

testul de analiza de termoviziune se va relua. Prezentarea rezultatelor an<iva face cu imagini pereche pe o pagina in format A4, imagine r

termoviziune. fiecare imagine de min im 12 cm x 12 cm color. Imaginil iun interval de timp de minim 5 minute de descarcare a acumulatorilor s

Echipamente pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica

-arile fiecarui UPS cu)ara comuna a blocului

Din fiecare dulap de

efectuarea intretinerii

atorilor alimentati din

-ibutie Tn spatiul tehnic

ce de minim 32A si 3

a tablouri electrice vor

dante UPS in vederea

tabloul al carui bloc

crari. pentm care este

dant UPS, fiira trecere

vor fi monitorizate de

dependente la intrarile

cire eficienta $i pentru

fiecare UPS printr-un

va fi etichetat cu data

brm Normativului 17,

nala si tinand cont de

Se va prezenta calculul

onform specificatiilor

or trebui sa aiba nulul

,7 x I nominal faza.

efectua un icsi pciiir . ;

la puterea nominala aircina externa de teM.

efectua si o analiza de

nti ftecarui UPS. Prin

ermice pentru fiecare

defecteze, aceasta sementelor electrice care

te supraincarcate sau

electrice nedorite). lntn care diferenta de

cumulator stationar iar

zei de termoviziune se

la alaturi de imagine

vor fi 1nregistrate diipationari si vor cuprinde

Pagina 11 din 22

Page 12: siu - Guvernul Romaniei

in grup si individual fiecare acumulator stationar al UPS-urilor.Dupa punerea in functiunea a fiecarui UPS. Contractantul va e

dcmon^trarca c a p a c i t a t i i de suprasarcina a UPS-urilor. Testul va ave.minute la o incarcare de 120% din puterea nominala a UPS-ului (declanfisa tehnica) utilizand o sarcina externa de test. Sarcina externa de testgratuit de catre Contractant.

AARAAR-ul va fi instalat si pus in functiune in spatiul tehnic S07. C

consumatorii de pe vechiul AAR pe noul AAR, fara trecerea prin zerovechiul AAR, inclusiv fara sa afecteze sistemul informatic al MFP.

urmatorul mod de Iucru:# anclansarea automata a rezervei se va face cu revenirea pe sursa prir# comutarea de pe o sursa pe alta se va face temporizat, timpii putan

de control al AAR-ului;# AAR-ul trebuie sa lucreze in doua moduri: MANUAL si AUTOMA# AAR-ul trebuie sa avertizeze orice situa{ie anormala;# AAR-ul trebuie sa indice starile intrerupatoarelor.

Ofertantul va include in oferta sa:

# toate materialele, cosnsumabilele si accesoriile. inclusiv activitapunerea in functiune si testarea blocurilor paralel redundante UPS si a A

# cablurile de conectare, dimensionate conform specificatiilor prodpentru puterea nominala a AAR-ului;

# conexiunile $i materialele inrudite;

# toate masurile de siguranta conforme legislatiei actualizate legate dlocatia Autoritatii Contractante;

# masuratori si planuri ale elementelor mentionate mai sus;

Contractantul trebuie sa instaleze toate echipamentele in mod corin acelasi timp ca spatiile tehnice unde s-a realizat instalarea ramaninstalarea echipamentelor, Contractantul va elimina toate deseurile rezadecvate pentru a aduna toate ambalajele si eliminarea acestora de la loc

Odata ce echipamentele sunt asamblate, contractantulconfigurarile/setarile necesare pentru a le pune in functiune. Punereaasemenea, toate ajustarile si setarile necesare pentru a asigura instalareace priveste performanta si calitatea. cu toate configuratiile necesare pentr

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa si fara nici un fel de costcontractante toate testele pentru a asigura functionarea echipamentelContractantul ramane responsabil pentru protejarea echipamenteloiadecvate pentru a preveni lovituri, zgarieturi si alte deteriorari, panAutoritatea contractanta.

Pe perioada executarii activitatilor de instalare, configurare si punea echipamentelor, Contractantul are urmatoarele obligatii:

# sa nu afecteze serviciile existente in sistemul informatic al MFP;# sa nu afecteze activitatea centrului de date;

Echipamente pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica

^ctua si un test pcnt ruo durata de minim 10a de catre producator inva fi pusa la dispozitie

ntractantul va muta totia consumatorilor de pesloul AAR va respecta

cipala (de ex. Enel):fi reglati de pe panoul

le legate de instalarea.R-ului;

catorului UPS-urilor si

conditiile de munca in

spunzator, asigurand-seurate. Dupa livrarea sitate si va lua masurilede instalare.

/a realiza si toaten functiune include, deorespunzatoare, in ceeao functionare optima.

ri din partea Autoritatiila parametrii agreati.

luand toate masurilela acceptare de catre

e in functiune si testare

Pagina 12din 22

Page 13: siu - Guvernul Romaniei

# sa respecte toate regulile privind confidentialitatea informatiilo

protectia muncii;# sa nu afecteze prin activitatile desfasurate buna functionare a ech

locatie, precum si mediul pus la dispozitie.

Instalarea, configurarea, integrarea functionaia si testarea ecinfrastructurii de electroalimentare a centrului de date este in respo

Contractantului.

De/afectareDezafectarea echipamentelor si a infrastructurii aferente acestor

contractante. se va efectua. de catre Contractant. dupa montarea/instalarfmalizarea operatiunilor necesare montajului, punerii in functiune si testa

Operatiunile minimale care trebuie efectuate de catre Contractant s# demontare UPS-uri si a infrastructurii aferente acestora;

# demontare AAR si a infrastructurii aferente acestuia;# astuparea gaurilor din pereti, ramase in urma demontarii echipament# mutarea echipamentelor si a infrastructurii aferente acestora in spAutoritatii contractante.

3.5.3.2. Instruirea personalului pentru utilizareContractantul este responsabil pentru instruirea la fata locului a p

catre Autoritatea contractanta printr-un specialist, cu studii superioarecertificat de catre producatorul UPS-urilor ofertate. Scopul instruicunostintele necesare pentru a opera si exploata echipainentele. Numarvjinstruite este de maxim 10.

Instruirea va fi organizata dupa ce echipamentele sunt functionapersonalului Autoritarii contractante sa:

# inteleaga noile echipamente instalate in infrastructura de electroalim

# inteleaga functionalitatile acestora;# realizeze operarea acestora;# obtina informatii despre intretinerea de rutina care trebuie sa fie efe

pentru depistarea problemelor si diagnosticare de baza.

Contractantul trebuie sa propuna orice subiect suplimentar care arse asigura ca personalul Autoritatii contractante este pe deplin instruit, pcorespunzatoare a echipamentelor, parte din infrastructura de electroalim

Durata sesiunii de instruire va fi de 8 ore (4 ore vor fi alocate ininstruirii practice). Tnstruirea teoretica se va derula intr-o singura sesiitoate persoanele desemnate, spatiul necesar urmand sa fie asigur;contractanta. Instruirea practica va fi sustinuta in spatiile tehnice din ceninstala echipamentele.

Sesiunea de instruire se va desfasura in limba romana. Contractansesiunii de instruire, materiale suport in limba romana, care includ cel pifise tehnice, un set de instructiuni de exploatare si intretinere a echipame

Echipamente pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica

accesul in locatie si

amentelor existente in

pamentelor in cadrulsabilitatea exclusiva a

, in locatia Autoritatiia noilor echipamente sii acestora.

nt:

or inlocuite, dupa caz:tiul indicat din locatia

rsonalului desemnat dede specialitate tehnica,i este de a transferapersoanelor care vor fi

e si trebuie sa permita

ntare:

tuata de catre utilizator

utea fi necesar pentru antru a asigura utilizareaitare.ruirii teoretice si 4 ore

e la care vor participade catre Autoritatea

ul de date, unde se vor

va asigura, pe duratain manuale de operare,elor.

Pagina 13din 22

Page 14: siu - Guvernul Romaniei

La finalizarea instruirii Contractantul va preda dosarul de incontractanta, care va contine cel putin urmatoarele:

- manuale de operare echipamente:- fise tehnice echipamente;- un set de instructiuni de exploatare si intretinere al echipamentelor;- codurile de acces (de ex. cod master, cod instalare, cod configura

echipamentelor;- alte documente, dupa caz.

Finalizarea instruirii personalului va fi documentata. prin semnaninsirnirj , intre Contractant si personalul desemnat de catre Autoritateala instruire.

3.5.3.3. Mentenanta preventivain perioada de garantieln conformitate cu recomandarile producatorului echipamentelor,

mentenanta preventiva in perioada garantiei tehnice, fara costuri aditicontractanta. Mentenan^ preventiva se va efectua periodic, cel putincontine, fara a se limita. la urmatoarele operatiuni minimale:

i) pentru UPS-uri:- verificare vizuala parametrii de functionare;- verificare si solutionare alarme;- verificare ventilatoare;- curatarea fizica interna a echipamentului cu compresor si spray aer c- verificarea concordantei valorilor masurate cu valorile afisate,hardware in functie de neconcordanta;- inlerpretarea evenimentelor in vederea depistarii unor eventuale disfi- verificare parametrii de incarcare in sarcina;- verificare nivel incarcare acumulatori stationari:- verificare acumulatori stationari si tensiuni bloc, verificarea tensiun- test acumulatori cu >arcina exierna de iest prin intreruperea alimenttermoviziune, masurarea si analizarea evolutiei tensiunii si a eventuain sirul de acumulatori pentru depistarea acumulatorilor defecti/iesilin care se observa zone/celule ale unui acumulator stationar in caredepaseste 5,0 grade Celsius, acesta se va considera defect si se inlocacumulator stationar identic, iar testul de analiza de termoviziunerezultatelor analizei de termoviziune se va face cu imagini pereche,imagine termoviziune, fiecare imagine de minim 12cm x 12cminregistrate dupa un interval de timp de minim 5 minute de descstationari si vor cuprinde in grup si individual fiecare acumulator stati- operatiuni de oprire/comutare bloc paralel redundant UPS (intreblocului paralel redundant UPS) intre mod de functionare Online DBypass Static.

i unu i Proees verba l deontractanta sa participe

Echipamente pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica

ui re catre Autoritatea

e, cod service etc.) ale

ontractantul va asiguranale pentru Autoritatea

data la 12 luni, si va

mprimat;nterventie software si

nctionalitati;

or si aconsumului;rii redresorului, analizalor evolutii diferentiatedin parametri. fn cazulferenta de temperaturape garantie cu un nou

e va relua. Prezentareamagine reala alaturi deolor. lmaginile vor fircare a acumulatorilornar al UPS-urilor;cele doua UPS-uri ale

a Conversie si regim

Pagina 14din 2Z

Page 15: siu - Guvernul Romaniei

ii) pentru AAR:

- verificare vizuala parametrii de functionare;- verificare/refacere presiune de contact a legaturilor;

- verificarea oricarui alt dispozitiv de protec|ie (de ex. releu intrerup

- verificare LED/BEC-uri indicatoare si tnlocuirea lor, dupa caz;

- curatarea fizica intema a echipamentului;

- analiza termoviziune.

In functie de instructiunile de exploatare ale fiecarui echipam

producator, Ofertantul le va menfiona si detalia/descrie Tn Propun

numarul minim de interventii preventive anuale.

3.5.3.4. Mentenanfa eorectiva in perioada post-garantieNu se solicita.

3.5.3.5. Suport tehnicPe toata durata contractului si in perioada de garantie tehnica

suport tehnic pentru o perioada de minim 36 luni, din momentul rec

suportului tehnic va fi egala cu perioada de garantie tehnica ofertata. Petehnic, Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalul

contractante unde se poate semnala orice problema/defec|iune tehnica ca

in gestionarea unu i eveniment/incident tehnic, disponibil 24h/24h, pen

situatie semnalata este tratata cu promptitudine. Contractantul va raspu

eveniment/incident tehnic semnalat de catre Autoritatea contractant

incidentului.

Fiecare incident tehnic este caracterizat de un nivel de prioi

impactul acestuia asupra functionalitatilor echipamentului. Nivelele de p

i) Urgent - incidentul are impact major asupra functionarii echipamenimpiedica desfasurarea activitatii Autoritatii contractante;

ii) Critic - impact semnificativ asupra functionarii echipamentului. Prdesfasurarea in conditii normale a activitatii Autoritatii contractante. 1

nu este disponibila. msa activitatea Autoritatii contractante poate totumod restrictiv;

i i i ) Major - impact mediu asupra desflsurarii activitatii Autoritatii cor

afecteaza minor functionalitatile echipamentului. Tmpactul reprezinta

necesita solutii alternative pentru refacerea functionalitatilor;

iv) Minor - impact minim asupra desfasurarii activitatii Autoritatii coafecteaza functionalitatile echipamentului. Rezultatul este o eroare mi

desfasurarea in bune conditii a activitatii Autoritatii contractante.

Contractantul trebuie sa asigure disponibilitatea serviciilor demomentul primirii sesizarii si pana la remedierea definitiva a pfunctionalitatii integrale a echipamentului.

Echipamente pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica

tor termic);

nt, specificate de catre

rea tehrtica, precizand

ontractantul va asigura

ptiei calitative. Durata

tru acordarea suportului

i autorizat al Autoritatii

'e necesita suport tehnic

ru a se asigura ca orice

ide in timp util la orice

in functie de nivelul

:ate, care va evidentia

ioritate sunt:

i lui . Problema

blema Tmpiedica

icio soIutie alternativa

continua, insa intr-un

ractante. Problema

n inconvenient care

:ractante. Problema nuora care nu impiedica

uport tehnic 24x7 din

oblemei si asigurarea

Pagina 15 din 22

Page 16: siu - Guvernul Romaniei

Contractantul va trebui sa respecte urmatorii timpi de raspuns,prioritate a incidentului:

Nivelprioritate

UrgentCritic

MajorMinor

Timp deraspuns

30 minute2 ore

4 ore4 ore

Timp de implementare solutie provizorie

4ore

12ore

urmatoarea zi lucratoare

urmatoarea zi lucratoare

Timp de rezolvare

12ore24ore

urmatoarea zi lucratoare

utmatoarea zi lucratoare

corelati cu nivelul de

In cazul in care echipamentele. materialele, consumabilele si accein perioada de garantie tehnica, ca urmare a functionarii neconfortne cuprezentul Caiet de sarcini, inlocuirea se va realiza contbnn tabeluIui a teriorprin e-mail, telefon sau fax. transportul de la si inapoi la Autoritateasarcina Contractantului.

Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autoritatii corttractantepenalitati/daune interese in conformitate cu clauzele contractului de achi

oriile necesita inlocuirecerintele specificate in

de la semnalareacontractanta intrand in

de a solicitaitie publica.

3.5.3.6. Piese de schimb si materiale consumabile pentru activitatile din programul deinentenanta corectiva dupa expirarea garantiei

Nu se solicita.

3.5.4. Mediul in carc este operat produsulToate echipamentele, materialele. consumabilele si accesoriile

infrastructurii de electroalimentare aferenta unui centru de date alinteres national. Noile echipamente, materialele, consumabilele si acceso|riileTn interiorul locatiei.

vtor fi utilizate in cadrulAutoritatii contractante de

vor fi instalate doar

3.5.5. Constrangeri privind !oeatia unde se va efectua livrarea/instalireaLocatia de livrare si instalare este in Bucuresti. Avand in vedbre ca infrastructura de

electroalimentare, aferenta unui centru de date al Ministerului Finantelor Publice, esteconsiderata informatie confidentiala si ca acesta comporta o complexitat; sporita sj particularitatispecifice echipamentelor dedicate sustinerii unui centru de date de interes national. ofertantiiinteresati sa participe cu oferta vor trebui sa viziteze amplasamentul d face obiectul prezenteiproceduri de achizitie in urma solicitarii in scris. adresata Autoritatiisemnarii unui Acord de coniidenfiaistaie. Solicitarile de vizitare

contractante si in bazavor fi transmise catre

semnarea acordului de

Autoritatea contractanta iar aceasta va programa aceste vizite si va informa ofertantii interesaticu privire la data programata pentru vizita. Pe cale de consecinta.confidentialitate constituie conditie prealabila de eligibilitate.

Contractantul va tine seama ca unele operatiuni cu titlu accescriu se vor desfasura insubsolul locatiei, spatiu tehnic cu acces limitat si care necesita o atentie sporita asupraoperatiunilor executate. Spatiile tehnice unde vor fi instalate noile blocuri paralel redundanteUPS sunt spatii tehnice dedicate pentru UPS-urile centrului de date iarinstalat noul AAR gazduieste tabloul general electric al cladirii.

Echipamente pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica

;patiul tehnic unde va fi

Pagina 16din 22

Page 17: siu - Guvernul Romaniei

3.6. AtributiiIe si responsabilitatile PartiIorContractantul este pe deplin responsabil pentru:

# furnizarea echipamentelor, materialelor, consumabilelor si a acceso# realizarea la timp a activitatilor si a sarcinilor stabilite in Caietul c

integranta a Contractului;# indeplinirea obIigatiilor sale, cu respectarea celor mai bune

prevederilor legale si contractuale relevante precum si cu deplina inlegate de derularea cu succes a contractului. astfel incat sa se asigurestabilite, inclusiv a asigurarii ca activitatile sj rezultatele sunt realizat

solicitati;# prestarea operatiunilor in conformitate cu cerintele solicitate;# indeplinirea obiectului Contractului cu atentia, eficienta si proi

conforinitate cu bunele practici din domeniu, Caietul de sarcini si Propur# asigurarea planificarii resurselor pentru derularea contractului;# asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor (atat pe

pentru personalul propus), care sunt necesare (conform legisIatiei in ^operatiunilor. dupa caz;

# colaborarea cu personalul desemnat aI Autoritatii contractante pentn

Contractantul si personalul sau au obligapa de a respecta confideninformatjilor menponate mai sus. pe toata perioada executarii contractuprelungiri a acestuia sj dupa incetarea contractului. In acest sens, (personalul acestuia implicat in activita|ile contractului sunt obliga^iConfidentialitate cu Autoritatea Contractanta.

Autoritatea contractanta este responsabila pentru punerea la dispinformatiilor disponibile pe care le detine pentru obtinerea rezultsasigurarea prevenirii aparitiei unor incidente tehnice etc.) cum ar fi: acctehnice, acces la infrastructura de electroalimentare etc.

4. Documentatii ce trebuie furnizate Autoritatii contractante in legaDocumentatiile pe care Contractantul trebuie sa le livreze Autorita

contractului sunt:# documentele de insotire a marfii (aviz de insotire a marfii/aviz de e># documentatia tehnica^ (descrierea tehnica a echipamentelor);# certificat de garantie tehnica de la producator/fumizor/distribuitor;# certificat de calitate/conformitate;# declaratia pe proprie raspundere ca toate echipamentele furnizate su# raport de testare;# dosar de instruire:# orice alt document referit in prezentul Caiet de sarcini si nespecifica

^ Documentatia tehnica va f i pusa la dispozitie si in format electroniiAutoritatea contractanta.

Echipamente pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica

ilor acestora;sarcini, anexa $i parte

actici din domeniu, a

slegere a complexitatiiideplinirea obiectivelorla parametrii calitativi

atitudinea necesara, insrea tehnica;

:ru organizatia sa, cat sigoare) pentru prestarea

derularea contractului.

alitatea documentelor $iui, pe perioada oricarei

ontractantul precum sjsa semneze Acord de

izitia Contractantului aelor asteptate (de ex.in locatie si in spatiile

ura cu produsuli contractante in cadrul

ieditie etc.);

t noi;

la acest capitol.digital agreat de catre

Pagina 17din 22

Page 18: siu - Guvernul Romaniei

5. Receptia produselorReceptia se va realiza conform P lanu Iu t de livrare. instalare, pun

dezafectare, i n s t r u i r e si receptse, propus de catre Contractant si agreat cu

dupa semnarea Contractului.Contractantul va garanta ca la data receptiei calitative echipame

caracteristicile tehnice si calitatile solicitate de catre Autoritatea consarcini si declarate de catre acesta in propunerea tehnica. va corespundin vigoare si nu va fi afectat de vicii aparente si/sau ascunse care ;valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de fol

Dreptul Autoritatii contractante de a inspecta, testa si, daca estechipamentele, nu va fi limitat sau amanat din cauza faptului ca acestestate de catre Contractant, anterior furnizarii acestora in locatia de livra

Transferul drepturilor de proprietate si/sau folosinta, si al oricarAutoritatea contractanta. va avea loc la data receptiei calitative.

Receptia se va efectua pe baza de procese verbale semnateAutoritatea contractanta. Receptia se va realiza in mai multe etape,

contractului, respectiv:

5.1. ReceptiacantitativaSe va realiza dupa livrarea echipamentelor in cantitatea solicitat

catre Autoritatea contractanta si va consta in:# numararea bucata cu bucata a echipamentelor;# verificarea aspectului exterior, a integritatii fizice si a caracteristi

echipamentele livrate;

# verificarea existentei documentelor de insotire a marfii (aviz deexpeditie etc.);

# verificarea existentei documentatiei tehnice aferente fiecarui echipa# verificarea existentei certificatelor de garantie, calitate/conformitate# verificarea declaratiei pe proprie raspundere ca toate echipamentele# intocmire Prucc^ Vcrbal dc Receptie Cantitativa fri'Ri^,.i intre i

care se va consemna indepiinirea tuturor operatiunilor descrise mai sus.

5.2. Receptia calitativaSe va realiza dupa instalarea, punerea in functiune si testarea echi

remedierea tuturor defectelor, constand in:# verificarea instalarii si configurarii echipamentelor livrate:# verificarea conformitatii echipamentelor livrate cu specificatiile

sarcini si din Propunerea tehnica, prin efectuarea de hispeetii si teste itestele functionale din cadral receptiei vizeaza respectarea cerintelor (

specificatiilor producatorului (de ex. caracteristici tehnice, construclfunctionale, test de autonomie, analiza de termoviziune, test de suprasarc

# testarile functionale din cadrul receptiei calitative se vor efectua pteste care vor fi propuse de catre Contractant in P lunu! de inrare. instcitescas'e, dezafectare. m$truire si reeep|ie;

# in urma testelor (incheierea cu succes a tuturor operatiunilor siContractantul va intocmi un R a p > ^ r i do to^urc ce va confirma indeplinire

Echipamente pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica

in functiune. tcstare.Autoritatea contractanta

tele vor avea cel pufinractanta in Caietul dereglementarilor tehnicediminua sau ar anula

;ire.

necesar, de a respinge:a au fost inspectate sie/instalare.

r drepturi conexe catre

e catre Contractant sin functie de progresul

. in locatia indicata de

lor constructive pentru

nsotire a marfii/aviz de

ent;

urnizate sunt noi;prezentantii partilor, in

amentelor si, dupa caz,

ehnice din Caietul deietionale. lnspectiile siaietului de sarcini si a

ve, electrice, cerintelena etc.);baza unui set de teste.'t*, punere in functiune.

:stelor de functionare)tuturor cerintelor de la

Pagina 18din 22

Page 19: siu - Guvernul Romaniei

cap. 3.5.3.1. Imtalare, punere infunctiiine, testare;# instruirea personalului conform cerintelor specificate la cap. 3.5.3.2# dezafectarea echipamentelor si accesoriilor conform cerintelor spec# intocmirea unui Pn>ces Verbal de Receptie Calitativa tPl'R:-.,;i int

in care se va consemna Tndeplinirea tuturor operatiunilor descrise mai su

Procesul verbal de receptie calitativa va include unul din urmatoar

a) acceptat;b) refuzat.

6. Modalitati si conditii de plataContractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare f<

numarul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respcantitativ/valoric produsele fumizate si va prezenta pretul unitar al acest

in original la adresa specificata de catre Autoritatea contractanta.Factura va fi emisa dupa semnarea de catre Autoritatea contractan

Recepiie Calitativa iPl'R ,.,/_;, acceptat. Procesul Verbal de Receptie Calreprezinta elementul necesar realizarii platii. impreuna cu celelalte

prevazute maijos:a) cerlificatu! cle caHtate si garan|ie;b) declaratiade conibrmitate:

c) documentele de m rjre:d) procesul verba! de receptie cantitativa.

Plata se va efectua in lei, in contul Contractantului, in baza faProcesul Verbal de Receptie calitativa, semnat de reprezentantii ambeprevazut in Contract.

7. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea contr(incIusiv in domeniile mediuIui, social si aI relatiilor de munca)

Contractantul trebuie sa respecte toate prevederile legale, aplicabiregulamentele aplicabile la nivelul Uniuni i Europene.

Pe perioada realizarii tuturor activitatilor din cadrul Contractresponsabil pentru implementarea celor mai bune practici, Tn confcregulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Eurojdeplin responsabil pentru subcontractantii sai in prestarea serviciilorsarcini, urmand sa raspunda fata de Autoritatea contractanta, pentruomisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.nu va fi responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii decatre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau a oricarupentru prestarea serviciilor si pentru rezultatele generate de prestarea ser

In cazul in care intervin schimbari legislative. Contractantul areAutoritatea contractanta cu privire la consecintele asupra activitaContractului si de a-si adapta activitatea in functie de decizia Autoritaticu schimbarile legislative.

Echipamente pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica

icate lacap. 3.5.3.1;; reprezentantii partilor,

e rezultate:

ctura va avea mentionattive. Factura va detaliara. Factura va fi trimisa

a Procesului X"erbal deativa va insoti factura sidocumente justiflcative

turii fiscale insotite der parti, astfel cum este

ctaiita fi Contractant

la nivel national, dar si

lui, Contractantul estemitate cu legislatia si:ne. Contractantul esterevazute in Caietul deorice nerespectare sau

Autoritatea contractantaatre Contractant sau deact normativ aplicabil,ciilor.obligatia de a informalor care fac obiectul:ontractante in legatura

Pagina 19 din 22

Page 20: siu - Guvernul Romaniei

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta, in

obligatiile aplicabile in domeniul mediului, sociai si al muncii.Actele normative si standardele indicate mai jos sunt considerate

Enumerarea actelor normative din acest capitol este oferita ca referinta

limitativa:# Legea nr. 98/2016privind achizitiile publice, cu modificarile si com# Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la at

achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiHG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. Managementul/Gestionarea Contractului si activitati de

Contractului8.1. Activitatile in cadrul Contractului

Se vor desfasura conform P!anului de iivrarc. insta!are. punedezafectare, instmire si receptie. propus de catre Contractant si agreat cudupa semnarea Contractului.

8.2. Evaluarea performanfei ContractantuluiPerformanta Contractantului va fi evaluata luandu-se Tn considerar

# respectarea termenelor de livrare/instalare/configurare/testare/etc.

contractuale si a Planuiui dc !ivrare, inslaiare, punere in !uiicfiunc, fesusi receptie;

# eventuale abateri de la calitatea echipamentelor si a opera|iunilor co

9. Cerinte privind personaIul de speciaHtateOfertantul va nominaliza specialistii proprii care vor asigura p

operatiunile de instalare. configurare. punere in functiune, instruire sTnlocuire a componentelor in perioada de garantie. dupa caz.

PersonaIul specializat/calif1cat va fi dotat cu instrumenteleoperatiunilor solicitate tn Caietul de sarcini, tn vederea respectarii leprestarii operatiunilor cu titlu accesoriu solicitate la un nivel profesionisinclude, fara a se limita, la:

# minim un electrician autorizat ANRE gradul minini IIB, cu stelectric absolvite cu diploma de licenta;

# minim un specialist cu experienta in sisteme de electroalimentarspecialitate tehnica absolvite cu diploma de licenta, certificat de catreofertate;

# minim doi speciaIisti cu experienta in intretinerea UPS-uriIorspecialitate tehnica absolvite cu diploma de licenta.

Pentru operatiunile ce urmeaza a fi prestate, fiecare ofertant va piin care isi asigura serviciile personalului tehnic de specialitate prin re:externe, caz in care vor fi descrise aranjamentele contractuale realizate.

Pentru tot personaIul tehnic de specialitate se vor prezenta.propunerii tehnice. urmatoarele documente:

# CV actualizat. semnat de catre titular;# documente suport (diplome, atestate. acreditari, certificari) din car<

competentele/calificarile profesionale pentru indeplinirea cerintelor caiet

Echipamente pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica

dicative si nelimitative.nu trebuie considerata

letarile ulterioare;

buirea Contractului dee publice, aprobate prin

raportare m cadruI

in functiune. iestare,

A.utoritatea contractanta

<,ecutarea Contractului,

n raport cu prevederile

tractate.

parcursul Contractuluitestare, cat si cele de

si uneltele specifice

islatiei in vigoare si a(calitate ridicata), si va

dii superioare de profil

cu studii superioare deroducatorul UPS-urilor

u studii superioare de

zenta in scris si modulrse proprii sau resurse

a momentul depunerii

sa rezulte pregatirea siui de sarcini;

Pagina 20din 22

Page 21: siu - Guvernul Romaniei

copii ale unor documenteri servicii, fise de post,

# experienta generala sau specifica in domeniu, demonstrata prinprecum: contracte de munca. contracte de colaborare, contracte de prestiadeverinte, recomandari sau altele similare;

# deelaratie de disponibilitate pentru perioada implicarii efective in de^ularea Contractului.

Pentru tot personalul tehnic de specialitate ale caror diplome, ceHtificaridocumente (care atesta studiile/calificarile/certificarile acestora),competente din alte state, Ofertantul are obligatia sa prezinte documenteAutoritatile romane prin care se recunoaste echivalarea acestora.

Toate operatiunile cu tit!u accesoriu vor fl prestate, in conformitatprin personal specializat/calificat si cu respectarea cerintelor tehnicproducatorul/producatorii echipamentelor ofertate.

Prin aceste cerinte se urmareste protejarea integritatii echipamobtinerea unei garantii minime ca scopul si obiectivele achizitiei vor ft TOfertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca dispune de personal calificat/s^ecializatsi cu experienta tn asigurarea operatiunilor de instalare, configurare,testare, cat si a operatiunilor specifice perioadei de garantie tehnica.

i si oricaror altort emise de autoritatioficiale emise de catre

; cu prevederile legale.: specificate de catre

ntelor achizitionate siideplinite. Prin urmare,

corespunzatorpunere Tn functiune si

10. ModuI de intocmire a Propunerii tehniceToate specificatiile tehnice din prezentul Caiet de sarcini sunt

pentru toti ofertantii.Propunerea tehnica va raspunde punct cu punct cerintelor Caietulu

detaliat echipamentele ofertate si modul de indeplinire a cerintelor siverificarii facile a corespondentei cu specificatiile tehnice solicitate.

Propunerea tehnica trebuie !ntocmita In limba romana si va fl insoti(".odt" sau ".doc" sau ".docx"; nu se va accepta propunerea tehnica scana

Propunerea tehnica va contine:# prezentarea detaliata a echipamentelor, componentelor. accesoriilor

ce compun oferta si modul de integrare functionala a acestora conformsarcini, cu referire clara la specificatiile tehnice ale Producatorului, laPolitica de licentiere a producatorului pentru produsele software ofertate;

# informatii privind livrarea. configurarea si punerea In functiune aasigurare a suportului tehnic si dupa caz a garantiei, incluzand:mijloacelor pe care contractantul le va angaja pentru indeplinirea <asumate referitoare la modul de asigurare a garantiei si suportului tehpersonalului contractantului implicat pentru Tndeplinirea contractului de

# formularul de Propunere tehnica, Intocmit conform modelului din D>- sectiunea Formulare, In care se va raspunde punct cu punct la fispecificatiile tehnice'"' prevazute in cadrul Caietului de sarcini si In cdocumentatia tehnica / documentele suport, anexate la oferta.'*> Pentru specificatiile tehnice ale UPS-urilor si acumulatorii sta{ionari apagina din datasheet-ul oficial si link-ul valid al site-ului oflcial alextrasele la data ultimei accesari de pe site-urile indicate, relevantconformitatii cu cerintele din Caietul de sarcini.

Echipamente pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica

)bligatorii si minimale

de sarcini, va prezenta'a asigura posibilitatea

:a de un format editabil:a).

si produselor softwarecerintelor Caietului de

stafrdardele aplicabile si la

echipamentelor, modul deqetalierea resurselor si

ontractului, obligatiileiic, responsabilitati ale

furnizare;cumentatia de atribuire

tcare dintre cerintele /ire se face trimitere la

i acestora se vor indicaprodjcatorilor. Se vor atasa

pentru demonstrarea

Pagina 21 din 22

Page 22: siu - Guvernul Romaniei

Propunerea tehnica va fi msotita de cel putin urmatoarele anexe:# documentatia tehnica si documentele suport necesare pentru identi

ofertate si a specificatiilor tehnice si functionale ale acestora. Dodocumentele suport se prezinta structurat, pe tipuri de echipamente/cordinea de prezentare a acestora inscrisa in Formularul de Propunere tehni

# documentele doveditoare ale calificarii si experientei speciContractant, conform cap. 9.

Icarea echipamentelorcumentatia tehnica si>mponente, respectandca.istilor desemnati de

In mod obligatoriu. ofertantii vor numerota fiecare pagina a PropiFormularul de Propunere tehnica).

In cazul constatarii unor neconcordante, specificatiile oficiaechipamentului vor fi considerate ca referinta, continutul acestora primandtehnice prezentate de catre ofertant.

In confonnitate cu prevederile art.l23 a l in . ( l ) din HG 395/2016, fiemotivat, in propunerea tehnica depusa informatiile care sunt confidentiprotejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicaunor informa{ii ca fiind confiden|iale trebuie sa respecte urmatoarele cond

# sa fie motivata in baza legislatjei existente (protec$ia dreptului deexemplu, sau protec|ia unor secrete cotnerciale);

# sa fie limitata la informa|iile efectiv sensibile din punct de vedere cormotivului pentru care dezvaluirea acestora catre coinpetitori ar crea un de/ofertantului;

# sa fie limitata la informatiiie care raman confiden|iale pe tot parcursu

e ale Producatoruluiasupra speciflcatiilor

care ofertant va indica,le, clasificate sau sunt3ile. Astfel, declarareaf i i :

pro^rietate intelectuala, de

iercial si cu indicareaavantaj economic

Declararea necorespunzatoare adevarului, facuta unui organ sau instalte unitati dintre cele la care se refera art. 145, in vederea producerii uneipentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, dserveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare ccu amenda, confomi art. 292 din Codul Penal.

Echipamente pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica

nerii tehnice (inclusiv

derularii contractului.

tutii de stat ori uneiconsecinte juridice,;claratia facutae la 3 luni la 2 ani sau

Pagina 22 din 22