Girlshare.ro Volum 1.3

download Girlshare.ro Volum 1.3

of 118

Transcript of Girlshare.ro Volum 1.3

 • 7/23/2019 Girlshare.ro Volum 1.3

  1/118

  totugiTntr-un

  anal, ea

  mai

  siguri

  modali-

  tate de a o

  inldtura

  este scoaterea in

  pie-

  si. Se extrage poi

  reza

  din

  canalcu

  aju-

  torul

  policelui i

  ardtdtorului.

  stfel

  se

  va

  produce presiunemaimicdasuprarezei.

  UTILZAREA

  NSTRUMENTELOR

  DTAMANTATE

  r

  A FREZELOR

  Instrumentele

  iamantate

  ndepdrtea-

  zd

  fesuturile

  uredentaremult

  mai

  eficient

  decAto

  fac frezele,

  dar lasd

  n

  urma

  or

  suprafe[e ugoasegi zone terminale u

  suprafefe

  eregulate. rezele

  in carburd

  de

  tungsten

  roduc

  one

  erminale

  etede

  gi pot

  realiza

  esignuri

  recise

  nterne

  le

  unor

  tipuri de

  preparatii,

  ar sec[ioneazd

  mult

  mai Tncet. e

  aceea,

  pentru

  a

  profita

  de

  cele

  mai

  bunecaracteristicile ambelor

  tipuri

  de

  instrumente,

  nstrumentele ia-

  mantate r trebuisd fie folosite entru e-

  ducereacantitativd

  structurilor

  entare,

  iar frezele

  pentru

  inisarea

  reparaliilor

  i

  pentru

  ealizarea

  nor

  particularitati

  nterne

  ale

  acestora um ar

  fi

  ganturi,

  asete,

  st-

  muri

  etc.

  Tehnica

  e electie

  n

  aceasti situatie

  utilizeazd

  nstrumente

  iamantate

  i

  treze

  din

  carburd e tungsten e

  mirimi

  gi

  confi-

  gurafie potrivit5,

  a$a cum

  le-a

  descris

  Lustig.Aceste nstrumente

  unt confectio-

  nate

  prin

  realizarea

  tdt a

  instrumentului

  diamantat

  At

  gi

  a frezei

  intr-o onfiguratie

  initiald

  omunS.

  aptul

  sigurd oncordan-

  ta

  intre forma instrumentului

  i

  conturul

  rezultat

  al dintelui are se

  vor

  potrivi

  exact

  atunci

  6nd

  nstrumentul

  iamantat

  i

  freza

  de finisatdin carburd e tungsten unt o-

  losite

  entru

  iecare

  as

  al

  prepardrii.

  Rolul

  rugozitdtii

  uprafetei u

  privire

  la

  retentia

  estauririlor

  rebuie discutat.

  Astfel,

  n

  timpce stria[iile

  i

  neregularitdtile

  de pe suprafata reparatieiot contribuia

  retentia

  oroanei, cestavantaj rebuie

  pus

  in

  balantd

  cu dezavantajele. suprafa[d

  netedd

  a

  permite

  amprentd

  mai

  corectS.

  Dacd

  suprafata ste

  prea

  rugoasd

  -ar

  pu-

  tea sd

  fie

  dificila

  ndepdrtarea

  mprentei

  tdrb

  a o deteriora

  ierzAnd

  stfel etalii

  ine

  pe

  model.

  Poate

  cd

  gi

  mai

  mportant

  ste

  faptul

  ci

  rugozitatea

  excesivd din

  zana

  terminald

  oate

  mpiedica

  adaptare o-

  rectd

  a

  marginii

  oroanei.Striatiile

  micro-

  scopice

  dsate

  de

  frezele

  din carburdde

  tungsten

  2

  Um)

  gi

  de

  instrumentele

  ia-

  mantate

  10

  Um)

  sunt destul de adAnci

  pentru

  a mdri retenfia drd

  a compromite

  acuratetea.

  OricAt e corect

  a

  fost dcutd educe-

  rea axiald

  a bontului

  n vederea

  aplicdrii

  unei

  estaurdri

  stetice u ajutorul nui

  n-

  strument iamantat

  entru

  ealizarea

  nui

  chanfrein,

  uprafa[a

  a

  prezenta

  nele

  u-

  gozitdti.

  Dacd

  se

  folosegte frez6

  din car-

  burd de tungsten

  u

  12

  lamele

  pentru

  chanfrein

  n

  scopul inisdrii uprafetei

  xia-

  le

  dupd

  ce

  reducerea

  -a

  realizat

  u un

  instrument iamantat, uprafafa a fi mult

  mai

  netedS,

  ar zona

  erminalS

  n

  sine

  va

  avea

  neregularitd[i

  inime.

  Barkmeier

  i

  colab

  (3),

  testAnd

  mai

  multe

  ipuride

  freze,

  au demonstrat i o

  trezd

  ilindro-conicd

  isurd

  produs

  el

  mai

  neted

  gi

  cel maibine

  conturat

  izouocluzal

  dintre

  nstru

  entele

  estate.

  Bizoulgingival l uneipreparatiire-

  buiecreatde

  vArful

  nstrumentului.

  ai

  de-

 • 7/23/2019 Girlshare.ro Volum 1.3

  2/118

  grabe

  decdt

  de

  latura

  sa.

  In acest

  oc

  pe

  dinte

  nu

  este

  practicd

  olosirea nei

  reze

  fisuri

  pentru

  plasarea

  nui

  bizou,din

  mo-

  ment

  ce

  vArful

  dtrat

  oate

  ezabizoul,

  in-

  tele adiacentsau

  gingia.

  Un

  instrument

  diamantat

  n

  formd

  de

  flacdrd subtire

  va

  produce

  n bizou

  are

  prezint5

  igte

  triatii

  orizontale.

  Dacd

  bizoul

  ormat de

  instru-

  mentul

  diamantat

  n formi

  de

  flacdrd

  este

  finisat

  cu ajutorul

  vArfului

  unei

  freze din

  carburdde tungsten

  n formi de

  flacdri

  lungd, ezultatul a

  fi

  un bizou

  gingival

  i

  maineted.

  Bizotatoarele ingivaledes folosite

  pentruperetii ingivali

  i

  preparafiilor

  en-

  tru cavitdlide

  obturat u amalgam

  nu sunt

  instrumente

  otrivite

  entru

  bizourile

  ingi-

  vale ale

  preparatiilor

  entru

  estaurdri.

  le

  produc

  n

  bizou

  neregulat

  i

  dur.

  O

  preparare pragului

  ealizatdu un

  instrument

  iamantat

  ilindro-conic

  u

  gra-

  nulatiemedieesteprearugoasd entrua

  puteapermite

  ealizarea nei

  margini o-

  rect

  adaptate

  restaurdrii.

  ragurile

  rebu-

  ie finisatecu o

  frezi activd doar

  la vArf

  pentru

  asigura

  zond

  erminalS

  eted6.

  Evaz6ri

  proximale

  istincte

  ine

  fini-

  sate

  pot

  fi fdcutecu discuri

  de

  hArtieabra-

  zive.

  Oricum,

  ele

  necesitd plicdri

  $oare

  pentru

  a evita supraincdlzirea

  i

  trebuie

  schimbate

  recvent

  entru

  ne

  asigura

  d

  vor

  tiia

  in modeficient in structurile

  en-

  tare.

  Folosirea

  iscurilor

  e

  hArtie ste

  imi-

  tate

  pentru

  acele

  zone ale cavitd[ii

  bucale

  cu acces bun

  gi

  trebuieavutd

  grijd

  cAnd

  sunt

  olosite

  entru

  nu eza

  esuturile

  oi

  din cavitatea

  ucalS

  pacientului.

  egi

  pot

  produce

  o evazare

  netedi cu o

  zond

  ter-

  minald

  distinctd

  n disc

  prea

  dur

  va tdia

  ganluri

  n

  evazare,

  ar

  discurile

  zate

  vor

  rotunji

  ona

  erminald.

  Un

  instrument iamantat

  n formd

  de

  flacdri cu supratetemai degrabdparalele

  decAt ugor convexe

  poate

  fi tolosit

  gi

  el

  pentru

  a

  produce

  o evazare.

  n

  aceastd

  situalie uprafetele

  btinute unt

  mai

  putin

  netede.

  O

  frezd

  de

  finisaredin carburd

  de

  tungsten

  n ormdde

  flacdri

  cu

  12lamele

  lungi

  este

  folositd

  pentru

  a crea o

  zond

  terminald

  distinctdcu o suprafatd

  netedd

  pe

  bizourile rizontale

  i

  evazdrile

  ertica-

  le. Aceastd rezd

  cu un diametru

  e

  1 mm

  are aceeagi onfiguratie

  a

  gi

  instrumentul

  diamantat

  n ormd

  de

  lacdrd.

  Utilizareaunor

  discuri diamantate

  mari nu

  a

  mai ost

  descrisi

  pentru

  aceste

  prepara[ii

  iindc5, upd

  pdrerea

  oastrd

  n

  stomatologia

  moderndasemenea

  nstru-

  mente nu-gimai

  gdsesc

  ocul nici micar

  pentru

  educerea

  roximalS i

  nici

  pentru

  realizarea

  vazdrii.

  Folosind

  stfel

  de

  in-

  strumente

  ericuloase

  entru acient,

  xis-

  ti

  gi pericolul

  nei

  supraextensii

  prepara-

  tiei.

  PREPARATil NTRACORONARE

  Preparafiilentracoronare

  ealizate

  n

  vederea

  onfectiondriinor

  ncrustatiiunt

  indicaten

  tratamentul

  eziunilor

  oronare

  pentru

  restaurarea

  morfologiei

  i

  funcliei

  afectatede

  procese

  carioase

  sau

  fracturi.

  Ele

  reprezintd

  alternativd

  obturafiilor

  plastice,

  ar

  au

  gi

  unele

  ndicatii

  pecific

  protetice.

 • 7/23/2019 Girlshare.ro Volum 1.3

  3/118

  Inlay-ulurnat

  gi are originile

  n

  es-

  taurdrile

  ealizate

  nainte e

  a exista

  teh-

  nicd

  de turnare

  precisd.

  Primul

  nlay Tn

  stomatologie

  ste atribuit

  ui John

  Murphy

  din

  Londracare

  confectiona

  nlay-uri

  in

  porfelan

  Tn

  1835. in

  1880,

  Ames

  gi

  Swasery

  au utilizat

  pentru

  confecfionarea

  inlay-urilor tehnici

  cu

  folie

  ustruiti.

  Dupd

  adaptarea

  ntr-o cavitate

  preparati

  a unei

  folii

  de

  aur sau

  platind,

  i o

  indepdrtau,

  ambalau

  i

  apoi urnau

  ositor

  au

  aur opit

  in formacavitdtii

  eprodusd

  n folie.

  Tehni-

  ca era

  ncd utilizatd

  a

  sfArgitul

  rimei

  de-

  cadea secolului X.

  Primul

  nlay

  turnat

  este

  atribuit

  ui

  Philbrookare

  a comunicat

  ehnica

  a lowa

  State

  Dental Society

  in

  1897.

  Totugi,

  Taggart,

  este

  cel

  care a

  fost

  creditat

  cu

  introducerea

  n

  stomatologie

  tehnicii

  erii

  pierdute,

  n anul

  1907.Popularitatea

  esta-

  urdriia crescut

  n acel imp,

  ajutatd

  iindde

  contributiile

  ui

  Lane,Van

  Horn,

  Weinstein,

  Sonder,

  Schew

  gi

  Hollenback

  are

  au

  im-

  bundtitit

  materialele

  i

  tehnicile

  e

  confec-

  tionare

  a acestor

  estaurdri.

  Incrustatiile

  eclamau

  nitial distruc-

  tie

  extensivd

  structurilor

  entare,

  aspect

  carea

  fost

  recunoscute

  cdtre

  unul

  dintre

  primii

  or

  suslindtori,

  odecker.

  reparatiile

  largi,exagerate

  are au

  fost

  n

  vogi

  la Tn-

  ceputul ecolului -au datoratpartial on-

  ceptului

  de

  ,,extensie

  entru

  preventie"

  i

  parlial

  inslrumentelor

  necorespunzdtoare

  utilizate

  Tn acea

  vreme.

  Bodecker,

  are

  a

  lucrat a

  Berlin,a utilizat

  repararea

  lice

  pentru

  nlay-uri.

  Aceasta

  a

  fost exportatd

  ulterior

  Tn

  Statele

  Unite

  de

  citre

  Rhein,

  fiindapoidezvoltatd

  e cdtre

  Gillett.

  Tehnicaslice

  utiliza

  un

  disc

  pentru

  prepararea

  uprafetelor

  roximale.

  xtensi-

  ile

  erau

  argi,dar superficiale.

  onsiderat

  de

  cdtre

  sustindtorii

  ui

  a

  fi o

  restaurare

  conservatoare

  -a crezut

  cd

  inlay-ul on-

  feclionat

  prin

  tehnica

  slice

  ar

  implicaun

  risc

  mai mic la

  fracturd l dintelui

  n

  care

  acesta e

  inser6.

  a

  un

  moment at acest

  tip

  de

  restaurare

  fost

  olosit

  i

  ca element

  de agregare

  entruproteze

  ixe.

  Analizastress-ului

  u

  metoda

  oto-

  elasticd

  a ardtat

  cd

  restaurarea gregatd

  Tntr-o avitate

  preparatd

  rin

  tehnica

  slice

  dezvoltd n stress

  mai maredecAt

  n cazul

  unui nlayagregatntr-opreparareealizatd

  prin

  metoda lasicd.

  Restaurdrileu

  ajutorul

  ncrustatiilor

  presupun

  o deosebitd

  acuratete

  n

  toate

  tazele linice

  i

  ehnice.

  Orice

  eroare,

  e

  la

  prepararea

  avitS[ii

  9i

  p6na

  la cimentare

  poate

  compromite

  ctul

  erapeutic.

  ncrus-

  tatiile

  nu

  tolereazd

  proximatiile.

  nsucce-

  sele

  gi

  imperfecfiunile

  unt

  mai

  evidente

  decAt

  a

  obtura[iile

  lastice.

  Machetele

  ealizate

  pentru

  confecfio-

  narea

  ncrustatiilorin aliaje

  nobile

  pot

  fi

  executate

  rin

  tehnicadirecti

  sau

  indirec-

  t5.

  in

  tehnica

  direct6,

  dupd

  prepararea

  cavitdtii

  e

  modeleazd

  macheta

  ncrustatiei

  in

  cavitatea

  bucal6.

  Procedeul lasic

  olo-

  segte earaalbastrd entrunlay9i acrilatul

  autopolimerizabil.

  acheta e ambaleazd

  gi

  se toarnd

  n laborator,

  ncrustatia

  initd

  fiind

  adaptatd

  i

  cimentatd

  n

  avitate.

  in

  tehnica

  ndirecti cavitatea

  e

  am-

  prenteazd

  u elastomeri

  de

  sintezd,

  ma-

  cheta

  modelAndu-se

  e

  un

  model e

  lucru.

  Restul azelor unt

  similare

  u cele

  descri-

  se

  a

  ehnica

  irect5.

 • 7/23/2019 Girlshare.ro Volum 1.3

  4/118

  Cu toateci incrustatiile

  etalice ea-

  lizate

  in aliajeau.trecut

  u brio

  proba

  im-

  pului, roblemele

  e esteticd u determinat

  orientarea

  prealtesolulii.

  Aga

  cums-a

  amintit

  nlay-ul

  eramic

  precedat

  parent urprinzdtor,nlay-ulme-

  talic. ldeea nserdrii

  unor incrustafii

  blo-

  curi) ceramice

  refabricate

  u

  este

  noui.

  Cilindrii

  refabricafi

  in

  ceramicierau

  ixali

  prin

  cimentare n

  cavitdti

  calibratecores-

  punzdtor,

  rocedeul

  iind

  cunoscut a me-

  toda ui Dall.

  Aceastdmetodd

  e

  mai olo-

  seaTncd

  i

  n

  anul1920.

  Wood n 1882 olosea locuri ecupa-

  te

  de din[i

  prefabricati

  in

  po(elan pe

  care

  le

  adapta

  i

  fixa n

  cavitdti.W. Herbst

  tili-

  za

  perle

  din sticldde Venelia,

  de diferite

  culorioblinute

  prin pulverizare.

  rin 1890

  au

  fost

  ntroduse

  e piali pulberile

  e

  por-

  felan

  cu temperaturd naltd

  e sinterizare.

  Aparilian

  1904

  a

  pigmenfilor

  inerali

  permis

  eramicii

  tingerea nor

  performan-

  [e

  estetice.

  in

  ultimele

  ouddecenii tAt

  materia-

  lele

  din carese confectioneazdncrustatiile

  cAt

  gi

  tehnologia

  or

  au suferit

  modificiri

  importante.

  Sginile

  iacrilice

  ompozite

  i

  masele

  integral

  ceramice

  au acaparat

  acest

  domeniual

  restauririlor

  oronare.

  Dacd

  aproape n deceniu

  avut

  oc

  o dis-

  putd acerbdTntre ,composite-inlay"i in-

  crustatiilentegral

  eramice,

  lterior

  1

  990-

  1992)

  aceastdcompetitie fost

  cAgtigati

  detagat

  de cdtre

  incrustatia

  ntegral

  cera-

  micd.

  Composit-inlay-urile

  u

  pierdut

  ispu-

  ta

  datoritd

  dehiscentelor

  a interfald ncrus-

  tatie/ciment

  iacrilic,

  fisurilor

  i

  fracturilor

  apdrute

  n

  masa ncrustafiei

  Krejci-1992,

  Ahlers-1

  96,Kupiec-1

  96).

  Dehiscenlele

  e la interfatancrusta-

  lielciment

  iacrilic

  ugereazi

  cd acest

  ip

  de

  legdturd

  u

  este

  perfect

  tabilS, eoare-

  ce

  legdturile

  oezive

  (intre

  molecule

  de

  acelagi

  ip) sunt mai

  slabedec6t egdturile

  adezive

  intre

  molecule

  iferite).

  Dupd

  nsuccesele,,composite

  nlay-

  urilor", ncrusta[iile

  ntegral

  ceramiceau

  cdgtigat

  eren datoritd

  ehnicilor e dublu

  gravaj

  acid,

  a dezvoltdrii

  cimenturilor

  diacrilice

  i

  a adezivilor entinari,

  are au

  schimbat

  omplet

  onceplia gregdrii

  ces-

  tor

  proteze

  nidentare.

  Incrustafiilentegral eramice,u pre-

  cdderecele realizate

  rin

  tehnici

  ce utili-

  zeazd

  istemele

  AD/CAM

  CEREC,

  UX,

  Celay,

  Procera

  Denti

  CAD) au continuat

  revolufionarea

  cestuidomeniu

  prin

  ntro-

  ducerea mprentei

  ptice, esignulestau-

  rdrii

  asistat

  e

  calculator

  i

  frezajul

  ompu-

  terizat.

  La inlay-ul

  sau

  incrustatia

  ntra-

  coronard

  metalic6,

  eramicd au din com-

  pozit)

  retentia

  se realizeazd

  rin

  ncastra-

  rea

  ?ntr-o

  cavitate

  preparati

  astfel

  Tnc6t

  incrustatia

  i

  fie

  autoretentivS.

  imentul

  perfecteazd

  oaptareadintre suprafe{ele

  cavitdlii

  i

  ai incrustalieimbundt6[ind

  stfel

  retenfia,

  ar mai

  ales

  mpiedicAnd

  ercola-

  rea

  luidelor.

  Inlay-ulnlocuiegteesuturile entare

  pierdute,

  ar nu

  le

  protejeazd

  e

  cele

  res-

  tante.

  Jesuturile

  dentare care

  formeazd

  perelii

  avitStii

  rebuie d

  fie

  deci

  ?n

  cantita-

  te suficientd

  a

  sd

  reziste a fracturi

  i

  la

  deformdri.

  Indicatiile

  nlay-ului

  untsimilare u ce-

  le ale restaurdrilor

  onfectionatein materia-

  le de

  obtura[ie

  lastice:

  avitati cluzale, a-

 • 7/23/2019 Girlshare.ro Volum 1.3

  5/118

  vitifi

  de clasa

  V-a

  gicavitdtide

  ]asa

  ll- a

  de

  mdrime

  medie, acdcreasta

  marginald

  i

  suprafata

  pusi

  sunt

  ntacte.

  Onlay-ul

  sau

  incrustatia xtratisulari

  (poate i metalicd au ntegral eramicd).n

  cazul And

  ncrustatia

  rebuie

  d asigure

  ro-

  tectia

  tesuturilor

  estante,

  prin

  acoperirea

  suprafe[ei

  cluzale,

  oartd

  numele e

  onlay.

  Leziu

  le

  coronare

  mezio-ocluzo-distale

  on-

  stituie

  ea

  mai

  recventd

  ndicafie.

  Retentia

  gi

  stabilitatea

  nui

  onlay

  MOD

  sunt

  mai slabedecAt

  a o coroand

  pa(iald.

  Se contraindicd

  fi element

  de

  agregare

  unei

  proteze

  ixe,

  deoarece

  nu

  suportd olicitdri

  uplimentare.

  lnlay-onlay-ul

  de

  obicei

  exclusiv

  me-

  talic

  sau

  ntegral eramic)

  eprezintd

  for-

  mi

  de

  restaurare

  n

  care

  atAt agregarea

  cAt

  gi

  preparaliile

  e combind,

  n

  proportii

  diferite

  i

  ntra-extracoronari).

  Pinlay-ul ste

  o

  incrustatie

  u cram-

  poanemetalice, a elemente uplimentare

  de

  retenfie.Cramponul,

  u diametrul

  e

  0,60

  mm

  gi

  o

  lungime e

  2 mm se

  fixeazd

  Tntr-unanaldentinar.

  e

  indici

  a

  cavititi-

  le

  de

  clasa

  a

  V-a

  gi

  de clasa

  a

  ll-a cAnd

  perefii

  cavitdtii

  nu

  oferd

  suficientd

  etentie

  prin

  ricfiune

  au

  cAnd

  ncrustatia

  coperd

  o suprafald

  mare.

  n

  loc de crampoane

  poate i un dispozitivadicular.

  Premergdtor

  nei

  prepara{ii

  entru

  o

  incrustalie, xamenul

  ocal,diagnosticul

  i

  planul

  de tratament

  untdecisive.

  stfelo

  serie

  de

  factori

  pot

  nfluenta

  reparatia:

  -

  lungimea oroanei

  linice;

  -

  particularitdtile

  orfologice

  le suprafe-

  tei

  ocluzale,

  le

  suprafefelor

  roximale,

  vestibulare

  i

  orale;

  -

  pozitia

  inteluiTn

  rcadd;

  - raporturilecluzale u

  dintiiantagonigti;

  -

  raporturile

  u dintii

  ecini;

  -

  relatiile u

  tesuturile

  oi

  parodontale;

  -

  statusul

  arodontal;

  - extinderea gi localizarea leziunii

  carioase;

  -

  probleme

  egate e

  fizionomie;

  -

  vitalitatea

  ulpei.

  Examenul

  radiograficcompleteazd

  examenul

  linicoferind

  ela[ii uplimentare

  cu

  privire

  a raporturile

  rocesului

  arios

  u

  camera

  ulpari,

  mdrimea

  amerei

  ulpare,

  starea

  arodonfiului

  e sustinere.

  Pe

  baza datelor

  culese

  se stabilegte

  diagnosticul

  e se

  referd

  a topografia

  ezi-

  unii,

  ntinderea

  n

  suprafati

  gi profunzime,

  starea

  pulpei

  etc. CoroborAnd

  atele

  ule-

  se

  a

  examenul

  intelui

  u statusul

  ucal

  e

  stabilegte

  ndicatia e

  tratament,

  egatd e

  obiectivele

  rmirite,

  tehnicile

  ce

  se

  vor

  folosi,

  ipul

  gi

  modalitatea

  oncretd

  e

  pre-

  parare.

  CONCEPTE

  E

  BAZA

  ru PNTPN.

  RAREACAV]TAilLOR

  PENTRU

  INLAY

  De

  la inceput rebuie

  sd

  precizdm

  d

  preparatiileentru

  ncrustatii

  iferd

  Tn unc-

  [ie de tipulgi materialul in care acestea

  suntelaborate.

  Diversificarea

  reparatiilor

  entru

  re-

  ceptarea

  nei

  ncrustatii

  -a

  dcut

  n

  paralel

  cu

  lansareaunor

  materiale

  i

  tehnologii

  noi.

  Un

  ,,composit-inlay"

  au

  o

  incrustatie

  integral

  eramicd

  are se

  fixeazd

  printr-un

  procedeu

  de

  ,,gravaj

  cid

  dublu"

  necesitd

  un

  alt tip de

  preparatie

  ecAt

  o

  incrustatie

  metalicS.

 • 7/23/2019 Girlshare.ro Volum 1.3

  6/118

  Initial

  e

  vor

  prezenta

  tapele e

  pre-

  parare

  le

  dintilor

  entru

  ealizareancrus-

  tafiilor,

  upd oiteriul topografic

  i

  ulterior

  dupd

  materialul

  in care

  sunt confectiona-

  te.

  Principiile

  e

  preparare

  cavitdtilor,

  formulate

  e

  Black,

  unt

  valabile

  oar

  pen-

  tru

  incrustatiile

  etalice

  i

  in

  special ele

  ce se referd a

  conturulmarginal,orma

  de

  rezistenti

  i

  exereza entineiamolite.

  Spre

  deosebire e

  obturatii, are se

  inseri

  in

  stare

  plasticd

  n

  cavitdli

  etentive,

  incrustatiile

  e

  confectioneazd

  n laborator

  gi

  sunt

  cimentate

  n

  cavitatea

  reparatd.

  Particularitdlile

  estaurdrilor

  igide afa

  de

  cele

  plastice

  mpun

  unelediferentierin

  prepararea

  avit5lilora nivelul

  peretilor

  i

  marginilor,

  entru

  realiza

  orma

  de

  reten-

  tie

  gi

  inchiderea

  marginald.

  aviti[ile

  pen-

  tru inlay

  se

  prepard

  cu

  pereti

  divergenti

  dinspre

  langeu

  pre

  exterior

  fig.

  9.82).

  Fig.

  9.82.

  Unghiulde divergenld

  b)

  alperelilor eavi-

  tdli

  preparate

  pe

  ntru ncrustali

  . Bisectoareaun-

  ghiului

  reprezintd

  axa de

  inserlie.

  Fiecaredin

  pereli

  descrieun unghi(a)cu axade inserlie

  Aceastd

  ormd

  este o condifie unda-

  mentald

  pentru

  ndepirtarea

  machetei

  e

  ceard

  (amprentei)

  9i

  inserarea estaurdrii

  rigide.Peretii

  xiali

  vor

  forma

  cu

  plangeul

  cavitdfii n unghiobtuzasigurAnd diver-

  genfd

  de

  S-Gs.

  cest

  unghide divergenfd,

  apropiat

  de

  paralelism,

  sigurd retenlia

  restaurdrii

  n

  cavitate

  i

  n

  acelagi imp

  aci-

  liteaz6

  nserfia

  i. Unghiul

  e divergenld u

  va

  depSgi 10e.

  Conform

  principiilor

  biomecanice,

  ierderea

  etentivitdtii

  ste

  dispropo(ionat

  e

  mare

  cu

  fiecare

  rad

  de

  cregtere

  unghiului

  e divergentS.

  Pe

  Angd

  nghiul

  edus

  e divergent5,

  in

  retentie

  ntervine

  i

  lungimea

  erefilor

  cavitdlii.n

  cavitd[ileuperficialeivergen[a

  peretilor

  a fi minim6,

  entru

  a

  imbundtdti

  forma

  de

  retentie

  i

  rezistenta.

  a

  cavitdtile

  profunde

  ivergenfa

  eretilor

  a fi mai ma-

  re

  pentru

  a ugura nserarea

  gi

  adaptarea

  incrustatiei

  Tn

  cavitate.

  Aceste

  variabile

  sunt legatede rolul fricfiunii n retenfie.

  Frictiunea

  e

  realizeazd

  ntre

  peretii

  avitd-

  tii

  gi

  metal

  reten[ie

  ntracoronard)

  au

  Tntre

  metal

  gi perelii preparatiei

  retentie

  extra-

  coronard), um

  se

  intAmpldn

  preparirile

  ,,slice"

  a

  cavitdtile

  e clasa a

  ll-a.

  AtAt e-

  tenlia intracoronard

  dt

  9i

  cea extracoro-

  nardvariazdin

  unctie

  e unghiul e

  diver-

  gentdgi suprafala e contact a nivelulpe-

  refilor.

  Indiferent

  e unghiulormat

  ivergen-

  [a

  peretilor

  rebuie d

  fie

  vizibild

  u ochiul

  liber.Tendinla

  e a

  prepara ereti

  paraleli,

  pe

  ldngd

  aptul

  cd

  nu

  este

  ustificati,

  cre-

  eazd dificultati.

  daptareancrustafiei

  ste

  mult

  mai

  greoaie i

  existd

  iscul racturdrii

  peretilor.

  Linia

  (axa)

  de inser[ie

  a

  restauririi

  I

  t

  ill

  iii

  i i i

  f t t

  t f i

 • 7/23/2019 Girlshare.ro Volum 1.3

  7/118

  trebuie d fie

  perpendicularie plangeul

  cavitdtii are, a rdndul ui,

  rebuie d

  fie

  paralel

  u

  planul

  e

  ocluzie

  la

  cavitdti e

  clasa

  gi

  a

  ll-a).

  Pragul

  ingival

  a

  avea

  aceeagi irectie. orfele cluzale or fi,

  astfel,mai

  bineabsorbite

  nfluentAnd

  ozi-

  tiv

  retentia

  i

  rezistenta.

  Toate muchiilemarginale

  unghiul

  format

  Tntre

  peretii

  cavitdtii

  9i

  suprafata

  dentard)

  rebuiebizotate.

  ncrustatiau

  trebuie

  d

  facd

  onctiune

  ,cap

  a

  cap"

  cu

  zona

  perifericd,

  eoarece xistd

  iscul

  di-

  zolv6rii

  imentului

  n fluidul

  ucal.

  Aparitia

  unuihiatus ntrencrustatie

  i

  perefii

  avitd-

  tii

  poate

  uce

  a

  aparitiae

  carii ecundare

  gi

  pune

  sub semnul

  ntrebirii

  evolulia

  n

  timp

  a

  restaurdrii.

  Bizotarea

  malfului

  e

  face n

  unghi

  de 3$-450

  pe

  o

  suprafati

  de

  0,$-'l

  ffiffi,

  cuprinzAnd

  umdtate

  in

  grosimea

  ui. Prin

  bizotare

  inclusiv

  a

  pragulgingival)

  nchi-

  dereamarginalde mbundtafegteedoud

  cdi:

  -

  suprapunereadoudsuprafeteon-

  formate

  n

  plan

  nclinat;

  -

  marginea

  subtire

  de

  metal, care

  prezintd

  ezistentd

  i

  maleabilitate,

  oate

  i

  brunisat6

  erfect6nd

  nchidereamarginald

  gi protejAnd

  stfelstratul e ciment.

  Finisarea arginilor

  e smalt

  gi

  a

  pe-

  retilor

  cavitdfiiare o

  importantdmai mare

  decAt

  la

  obturatiile

  plastice.

  Adaptarea

  marginalS

  orectd

  gi

  retentia rictionali nu

  se

  pot

  realiza

  decdt atuncicdnd suprafafa

  machetatd

  au amprentatd ste

  neted6.

  Preparatii

  pentru

  ncrustafiile

  ocluzale

  Prepararea

  avit5filor cluzale

  pentru

  incrustatiile

  metalice

  nu

  se deosebegte

  multde celepentru bturatii lasticen ce-

  ea ce

  privegte

  onturulmarginal,orma

  de

  rezistenfd

  i

  exereza

  entinei

  amolite. or

  fi

  ilustrate

  oar

  deosebirile: onformarea

  perefilor

  avitdfii

  i

  a unghiului intre

  pereti

  gi

  suprafata

  intelui

  muchia

  marginald).

  Retentia

  este direct

  proportionald

  u

  adAncimea

  avitdtii

  i

  invers

  propo(ionalS

  cu

  unghiul

  e divergenfd.maginile

  in

  ig.

  9.83

  ilustreazd

  orelatia

  intrecele doud

  variabile.

  in

  prima

  schemd

  pere[ii

  avitilii

  sunt

  mult

  prea

  divergenfi.

  nlay-ul

  urnatdupri

  tiparul

  cavitSlii

  poate

  i inserat

  pe

  multiple

  axecuprinse ntreiniileAB

  gi

  CD

  (fig.

  9.83

  - 1) .

  in

  a douaschild

  perelii

  AX

  gi

  CY sunt

  paraleli, xistdo singuri axd de insertie

  care este

  paraleld

  u

  pere[ii,

  dar

  n

  porliu-

  nea AB

  gi

  CD existd

  ncd multiple

  xe de

  inse(ie

  fig.

  .83

  2.).

  lmaginea

  treia este

  lustrativd

  en-

  tru

  retenlia

  ptim6:

  n singur x de

  inse(ie

  a

  incrustatiei

  e

  toatd lungimea

  eretilor

  (fis.

  e.83 3.).

  Variantaa patra completeazi deea

  precedentS,

  ubliniind

  mportan{aungimii

  insertiei.

  Cavitatea

  BCD

  este

  mai

  putin

  retentivd

  decAt cavitatea

  mai

  profundd

  XBDY,

  degi divergenta

  eretilor

  este ace-

  eagi

  a

  ambele avitdti

  fig.

  9.83

  4) .

  Unghiulmuchieimarginale: nghiul

  format

  de

  peretii

  cavitdtii

  u suprafata in-

  teluiestede obiceide 90-950.Se bizotea-

  zd un

  unghide

  450.Bizoul a

  cuprinde

  u-

 • 7/23/2019 Girlshare.ro Volum 1.3

  8/118

  metate

  in

  grosimea

  mallului

  fig.

  9.84).

  Prepararea avitdtii

  cluzale

  e

  reali-

  zeazd

  u

  o

  frezd

  cilindro-conicd

  plicAnd-o

  initial a nivelul nei

  osete

  e

  pe

  suprafata

  ocluzald. upd e s-aTnceputxcizia, pe-

  ratiunea

  e

  continud

  e-a

  lungul

  gantului

  central

  al suprafelei

  cluzale.

  Se

  includ

  apoi

  Tn

  preparare

  oate

  ganlurile

  existenie

  la nivelul

  uprafelei

  cluzale,

  ealizAnd

  a-

  vitatea

  u

  o adAncime

  e aproximativ

  ,5

  mm

  gi

  o

  ldtime

  e

  aproximativ

  mm.Se

  va

  evita

  ezarea restelor

  marginale.

  poi se

  va

  netezi

  eretele

  ulpar.

  Extensiile

  oderate e

  la nivelul

  an-

  furilor

  vestibulare

  i

  orale,cAt

  gi

  aspectul

  specific e

  ,,coadi

  e

  rAndunicS"

  a

  capitul

  mezial, espectiv istalal

  cavitSfii

  repara-

  te sunt

  elevate

  n fig.9.85a.

  Fig.

  9.83.

  Reprezentareachematid

  a axei de

  inserlie

  Fig.

  9.84.

  Bizotarea

  muchiei

  marginale,

  jumdtate

  din

  grosimea

  sma$ului

  Urmeazd

  apoi bizotarea

  muchiei

  marginale

  u

  un

  instrument iamantat

  n

  formi de flacdri gi finisarea u o frezi din

  carburi

  de tungsten

  e aceeagi

  ormi.

  (fig.

  e.85 ).

  Figura

  9.86

  reprezintd chema

  unei

  prepardri pentru

  o

  incrustafie

  metalicd

  ocluzalS

  e

  un

  molar

  mandibularu

  menti-

  onarea

  unctiilor

  iomecanice

  ndeplinite.

  PREPARATil

  ENTRU

  NCRUSTA-

  TilLE

  PROXIMO

  OCLUZALE

  Incrustatiile

  roximo-ocluzale

  e

  indi-

  cd

  la

  premolari

  au

  molari e

  prezintd

  arii

  de

  mdrime edusd au obturatii

  nterioare

  care

  reclamio restaurare

  e cuprinde

  o-

  ud

  suprafete:

  meziald

  gi

  ocluzald

  sau

  distali9i ocluzald.

  ncrustaliae confectio-

  neazd

  din

  materiale

  mai

  rezistente

  aliaje,

  ceramicd,

  ai

  armaterialeompozite).

  Conturul

  marginal

  i

  formade

  rezis-

  tenfdse

  realizeaziaproximativ

  a

  gi

  la ca-

  vitdtile

  pentru

  amalgam.

  Retentia ste

  le-

  gatd

  de

  cea

  mai

  ungd

  axd

  unicd

  de

  inser-

  tie.

  t

  {;6*

  \-J

  A*ft

  -r-

  3.H

 • 7/23/2019 Girlshare.ro Volum 1.3

  9/118

  w

  Fig.

  9.85. Etapeale

  prepardrii

  unei cavit1li

  pentru

  o incrustalie cluzald:

  a -

  prepararea

  cavitdlii ocluzale;

  b

  -

  prepararea

  b

  zou ui ocl

  uzal

  Fig.9.86.Schema repart ii cavit\lii

  pentru

  ncrustalieocluzald

  1. Bizou

  ocluzal: ntegritatemarginald.

  2. Perete

  vertical: etenlie

  gi

  stabilitate.

  3. Perete

  pulpar:

  rezistenld.

  Dislocarea ncrusta[iei

  pre spatiul

  interdentare previne rinretentia ncoa-

  di de

  rAndunicd

  reparatd

  a

  la

  obturatiile

  de clasa

  a

  ll-a. Prepararea

  avitatii e

  re-

  tenlie se face

  ca

  gi

  la

  cavitSlile e

  clasa

  I

  pentru

  nlay.

  Prepararea

  avitdtilor cluzale

  entru

  inlaynu

  se

  deosebegtee

  prepardrileen-

  tru obturatii

  plastice

  n

  ceea ce

  privegte

  conturulmarginal,ormade rezistenta i

  exereza

  dentinei amolite.Deosebirile

  e

  referd a

  conformarea

  eretilor

  avitdtii

  i

  a

  unghiului intre

  perefi

  gi

  suprafafa intelui

  (muchia

  arginald).

  Peretii

  axiali

  vor forma

  cu

  plangeul

  cavitdtii n unghiobtuz,

  asigurAnd diver-

  genti

  de 5-6e.Unghiulormat

  de

  peretele

  cavitdlii

  u suprafata intelui ste

  de obicei

  de 90*95e.

  e bizoteazd n unghi e

  45e.

  Prepararea

  cavit6[ii

  de

  retenfie

  se

  realizeazd u o frezd cilindro-conicdpli-

  cAnd-o nilial

  a nivelul

  unei

  osete

  de

  pe

  suprafata

  cluzalS.Dupd

  ce s-a inceput

  excizia,

  peratiunea

  e continud e-a

  un-

  gul gantului

  entral

  al suprafete i cluzale,

  mentindnd

  nstrumentul

  n

  direcfia ndese

  deplaseazd

  iesa.

  Se

  urmdrescoate

  gan-

  turile

  existente

  a

  nivelul

  suprafelei clu-

  zale, realizdnd poi cavitatea u o adAnci-

  me de

  aproximativ ,5 mm.

  O atenfie eo-

  sebiti rebuie

  cordatd

  ocalizdrii

  onturului

  marginal

  l

  cavititii.

  Acestanu

  trebuie

  d

  fie situat n

  zona

  contactelor cluzale. a-

  ci existd vreo

  incertitudine

  u

  privire

  a

  localizarea

  cestor

  ontacte, e

  marcheazd

  cu

  hArtie

  e articulatie.

  Conturul

  cluzal rasateste

  destul e

  Tngust

  n aceastd

  etapd. El

  va fi

  extins

 • 7/23/2019 Girlshare.ro Volum 1.3

  10/118

  atunci

  cAnd

  se adaugd

  bizoul

  ocluzal.

  n

  scopul

  asiguririi

  unei stabilit6[i

  maxime,

  peretelepulpar

  rebuie

  sd

  fie

  plan,

  la

  o

  adAncime

  gald

  gi

  perpendicular

  e

  axade

  insertie prepardriifig.9.87a).

  Se continud

  u conformarea

  avitdtii

  verticale are

  se

  prepari

  neretentivd.

  dr-

  gimea

  stmului

  oate

  i mai

  redusdca

  la

  obturatiile

  e

  amalgam,

  metalul

  iind

  mai

  rigid.Cavitatea

  roximald

  e

  extinde

  esti-

  bular

  gi

  oral

  pdni

  Tn

  punctulin

  arese

  des-

  fiinleazd ontactul

  u

  dintele

  adiacent.

  e

  creeazd

  nghiurile

  estibulare

  i

  orale

  pen-

  tru a definitiva avitatea.Muchia intrepe-

  retefe

  pulpar gi

  parapulpar

  e bizoteazd

  pentru

  a

  permite

  o

  adaptare

  orectd

  fig.

  e.87

  b).

  fifi

  Fig.g.87. Etapeateprepardii unei cavitdlipentruo incrustalie roximo-acluzald

  a

  *

  prepararea

  cavitdtii

  de

  reten[ie;b

  -

  prepararea

  cavitdlii

  verticale

  l l

  - .L

  l l

  ab

  I

  ]

  c

  Fig.

  9.88.

  Prepararea

  ragului

  gingival

  a

  cavitdli

  de

  clasaa

  ll-a.

  Pragulpoate

  iln unghidrept

  a)

  sau

  inclinat

  spre

  peretele

  parapulpar

  b).

  Pragulinclinat,

  care

  formeazdun

  unghiobtuz

  cu

  peretele

  parapulpar

  (c)

  nu

  asigurd

  ormade

  rezistenld.

  Fi7.9.89.Schema

  uneiprepardride

  avitate

  e cla-

  sa a

  ll-a

  pentru

  nlay

  (molar

  maxilar)

  1. Bizoual

  pe'

  re[iloraxiati:

  ntegrikte

  marginald.2.

  stm:

  etentie,

  stabilitate

  i

  rezistenld

  structurald.

  3. Bizou

  ocluzal:

  integrikte

  marginald.4.Cavitate

  e

  retenlie:

  eten'

  lie,

  stabilikte

  gi

  rezistenld

  structurald.

  5. Cavitateverticald:

  eten[ie,

  stabilitate

  i

  rezistenld

  structurald.6. Bizougingival integritatemarginald.

 • 7/23/2019 Girlshare.ro Volum 1.3

  11/118

  Peretele

  ingival oate

  i

  conformat

  n

  unghi

  drept

  cu

  peretelepulpar

  sau

  pulin

  inclinat nsprenterior.n nici

  un caz

  nu

  va

  fi inclinat

  pre

  exterior

  entru

  nu

  prejudi-

  cia ormade rezistenlefig.9.88).

  Se bizoteazd poi

  peretii

  estibulari

  i

  orali ai cavitdtii

  erticale

  u

  ajutorulunui

  instrument

  iamantat

  n ormdde

  flacdrS.

  BizotareaidicS

  robleme

  a nivelul

  ereti-

  lor

  axiali, ub

  punctul

  e contact.

  izoul

  a

  fi mai arg olosind

  iscuri e

  hArtie.

  a ni-

  velul

  peretelui gingival

  se

  indici

  bizotatoare e

  praggingival.

  Figura

  9.89

  prezintd

  schema unei

  prepardri

  e cavitate e clasaa

  ll-a

  pentru

  un

  nlay a

  un

  molar

  uperior.

  Pentru mdri

  etentia

  nei

  ncrusta[ii

  proximo-ocluzale,

  a nivelul

  avitdtii

  e

  re-

  tentie e

  poateprepara

  n cep

  ocluzal

  fig.

  e.e0).

  PREPARATil

  ENTRUNCRUSTA-

  TilLE

  M.O.D.

  M.O.D. steun termen are

  se

  referd

  la

  designul

  topografia)

  avit6[ii.

  ermenul

  de onlay

  M.O.D.

  esemneazi

  incrustalie

  intra-extra

  isulard u

  proteclie

  cluzald.

  u

  toatecd onlay-ul

  M.O.D.

  utilizeazd

  proape

  exclusiv

  etenfia ntracoronard,

  ncorpora-

  rea

  protectiei

  cluzale

  n

  acest design

  l

  face

  sd

  fie

  gi

  o

  restaurare

  xtracoronard

  u

  acoperire

  arliala.

  Retentia

  tilizatd

  e

  restauririle

  ntra-

  coronare ste

  de tip

  ,,ic",

  eeace

  tindesi

  exercite

  resiune

  in centru preexteriorul

  dintelui.

  ceastd

  orld

  estecea

  mai mare n

  cursul

  erificdrii

  i

  cimentdrii,

  ar ea se

  re-

  petd

  atuncicAnd

  ortele

  ocluzale

  e exerci-

  td asupra

  intelui.

  entru

  a

  restauraread

  aibi succes,

  a trebuie

  d

  fie

  sustinutide

  un

  miez

  de

  dentind dndtoasd,

  au rebuie

  folosite

  anumite

  mijloace

  e distribuire

  forfelor

  astfel

  ncAt

  sd devind

  nedistructive

  pentru

  tesuturile

  entare

  estante.

  Aspectul

  Tn formd de

  ic

  al

  inlay-ului

  cregte

  iscul a fracturd

  dacd

  nu

  se

  protejea-

  zd

  cuspizii

  estan[i

  fig.

  9.91).

  nlay-ulnlocu-

  iegte

  oarstructurileentare bsente, ar

  nu

  asigur6

  rotejarea

  tructurilor

  estante. acd

  dintelenecesitd

  protec{ie

  ati

  de

  forfele

  ocluzale, cea

  protectie oate

  i

  oblinuti

  prin

  utilizarea neiplaciri din aliaj urnatpeste

  suprafafaocluzalS,de aceea

  vorbim in

  aceastd

  itualie e onlay

  M.O.D.

  Prepararea

  avitdtii

  pentru

  un onlay

  M.O.D. ncepe

  cu

  indepdrtarea echilor

  restaurdri.

  Urmeazd

  prepararea

  uprafefei

  ocluzale stfel ncAt a nivelul uspizilor e

  sprijinsd se

  obtind

  un spatiu

  atd

  de anta-

  gonigti e 1,5 mm, ar a nivelul uspizilor

  de

  ghidaj

  mm.

  Fig.

  9.90.Cavitate

  epara6

  pe

  ntru ncrustali

  proximo-ocluzald

  u

  extensie n formdde

  coaddde rilndunicd 1) gicepocluzal 2)

 • 7/23/2019 Girlshare.ro Volum 1.3

  12/118

  Fig.

  9.91.

  Distribulia

  olicitdrilor

  un$ionale

  a

  un

  inlayM.O.D.

  a)

  Si

  a

  onlay

  M.O.D.

  b).

  Se utilizeazdn acestscopun

  instru-

  ment

  diamantat

  ilindro-conic

  u

  vArf otun-

  jit

  gi

  o

  trezd

  de carbure

  de

  tungsten

  cilindro-conicd.

  e

  incepe

  prepararea

  u-

  prafetei

  ocluzale

  prin

  realizarea

  anlurilor

  de orientare

  a nivelul uspizilor

  i ganluri-

  lor

  principale.

  cestea rebuie

  sd aibd

  o

  adAncime e

  1,5

  mm la nivelul uspizilor

  de sprijin

  i

  1,0

  mm a nivelul uspizilor

  e

  ghidaj.

  Prepararea

  cluzalS

  e

  va

  realiza

  rin

  indepdrtarea structurii dentare

  restante

  intre

  ganlurile

  e

  orientare.

  educerea

  re-

  buie

  sd urmireascd

  contururile

  riginale

  alecuspizilor

  eproducAnd

  lanurile

  nclina-

  te alesuprafetei

  cluzale

  fig.

  9.93a).

  Apoi

  se

  realizeazl

  ganfuri

  e orienta-

  re de addncime e 1,5 mm pe versantele

  externe le cuspizilor

  e sprijin

  e

  se

  pre-

  lungesc

  dni

  la nivelul

  are

  va marcaulte-

  rior ocalizarea

  ragului

  cluzal.

  Se

  finalizeazd

  reducerea

  pentru

  bizoul cuspidului

  de sprijin

  TndepdrtAnd

  structura

  entari

  restanti ntre

  ganfurile

  e

  orientare.

  Fig.9.92. ntr-un

  tudiu e analizd

  astress-uluicu

  metoda

  elementelor

  initecu

  modele

  enerate

  e

  @mputer,

  arah

  gicolab.

  au demonstrat

  lar

  Wtentia-

  lulde

  producere

  stress-uluiin

  nlay-urile bignuite

  (a)

  gi

  cAteva

  artalii

  m

  m

  u

  ne n design-ul tandard

  l

  arestora.Stress-u/

  steevidenliat

  n aceste

  lustra{ii

  printr-o

  coloralie

  neagrt. Un bizausupraertins

  regte

  stress-ul

  dnd

  a un nivel

  priculos

  (b).

  Un nlaycare

  esteprea argpoatennduce la o fracturd nstructura

  defiart datoritd

  ertinderiistress-ului

  enerat c).

  Utili-

  zareaunuionlay

  pe

  de al6

  pafte,

  tsteaze

  sfiess-u/

  la

  un

  nivel edus,

  ceeace

  nu

  creeazd

  ericolpntru

  structura enkrt

  restantd

  d)

  Acest

  bizou

  larg

  de

  pe

  cuspiziide

  sprijin

  va

  asigura

  o

  grosime

  corespunzd-

  toare

  metalului

  fig.

  9.93b) .

  Ulteriorse creeazd un prag ocluzal

  care

  va

  marca

  zona

  erminald

  preparati-

  ei.

  Aceasta

  se

  realizeazd cu

  o

  trezd

  cilindro-conicde carburd

  e tungsten

  r-

  mdrind onaterminalS

  bizoului uspidului

  de

  sprijin.

  ragul a

  avea

  o

  ldtime e

  1 mm

  gi

  va fi

  plasat

  a 1 mm

  gingival

  e contactul

  ocluzal el

  mai decliv.

  El va

  fi

  preparat

  u

  bizou au

  n

  chanfrein

  arg

  fig.

  9.93c).

  lstmul,

  preparat

  cu

  pereli

  netezi

  gi

 • 7/23/2019 Girlshare.ro Volum 1.3

  13/118

  ugor divergenti,

  sigure

  igiditate

  i

  intr-o

  oarecaremdsurd etenlie

  gi

  stabilitate

  es-

  taurdrii

  metalice

  fig.

  9.94a) .

  Urmeazi

  prepararea

  avitifilor

  proxi-

  male,desfiintareaontactului intreperetii

  vestibulari

  i

  oralicu dintele diacent, va-

  zarea

  perelilor

  xiali

  9i

  exprimarea

  nghiu-

  rifor nterne

  ce

  le formeazd

  cu

  peretele

  parapulpar

  fig.

  9.94b).

  De-a ungul

  ragului ingival

  l ambe-

  for

  cavititi

  proximale

  se

  realizeazd

  un

  bizou ngust

  cu

  Stime

  e 0,5-0,7

  mm)

  cu

  ajutorul

  nui

  nstrument

  iamantat

  n formd

  de flacdrd.Bizoular trebuisi se uneasci

  Evazarea

  erelilor

  e

  realizeazd

  upi

  terminarea

  reparirii

  cavitdfilor

  roximale,

  pentru

  a

  nu

  prejudicia

  eten[iaTn

  caz de

  inversare

  succesiuniiazelor.Evazarea

  e

  realizeazd u instrumente iamantateTn

  formd

  de

  flacdrd

  au cu ddllidrepte

  pe

  fete-

  le mezio-vestibulare

  izibile

  fig.

  9.94 ).

  cu

  evazdrile

  e

  pe peretii

  estibulari

  i

  orali

  ai

  cavitd[ii ird

  a

  forma neregulariteti

  fig.

  9.95

  a).

  Zona

  erminalS

  estibulari

  i

  oraldse

  bizoteazd e o ldtimede 0,5-0,7mm (fig.

  fin

  fi

  Fi7.9.93.Etape

  ale

  prepardrii

  neicavitdlipentru

  nlay

  MOD:

  a-planurile

  de

  glefuire

  eduQionall

  a..luprateteiocluzale;

  b

  -bizotarea

  suprafe[eiexternea cuspiduluide

  sprijin; c

  -prepararea

  pragului

  ocluzal

  bc

  Fiy.9.94. Etapeale

  prepartrii

  uneicavitdli

  entru

  onlayMOD:

  a -

  prepararea

  stmului;b

  -

  prepararea

  cavitdlii

  proximale;

  c

  -

  evazarea

  perelilor

  vestibulari

  i

  orali

  ai cavitd-

  liiproximale

  #$&

 • 7/23/2019 Girlshare.ro Volum 1.3

  14/118

  e.es ).

  Figura

  9.96

  reprezintd chema

  unei

  prepardri entru

  un onlay

  M.O.D.

  pe

  un

  premolar

  maxilar u

  mentionarea

  unctiilor

  biomecanicendeplinite.

  Prepararea

  a

  un

  molar

  nferior ste

  diferitd e

  cea a unui

  dinte

  ateral uperior,

  bizoul uspidian

  i

  pragul

  cluzal

  iind

  ea-

  liza[i

  pe

  cuspidul

  estibular

  cuspid

  e

  spri-

  jin).

  n

  plus,

  bizoul

  ingual

  cuspid

  e

  ghi-

  Fig.

  9.96. Schema

  prepartrii

  cavitdlii

  pentru

  un

  onlay

  M.O.D.

  premolar

  uperioQ

  1

  Cavitate

  proxi

  mald

  retenlie,

  stabi

  tate,du

  abi itate.

  2.

  Evazare

  p

  rox

  mald retenlie,

  stab tate,

  du abi

  tate.

  3.

  lstm:

  durabilitatea

  tructurilor

  dentare

  gi protetice.

  4. Bizou

  vestibular:

  ntegritatemarginald.

  5.

  $

  efu ea oc u

  zald du abi tate

  stru tu

  ald.

  6.

  Bizou al

  cuspidu

  ui

  de sprijin

  durabilitate

  tructurald.

  7. Prag

  ocluzal:

  rezistenld

  tructurald.

  8.

  Bizou

  al

  pragului

  ocluzal:

  ntegritate

  marginald.

  daj)

  poate

  i

  mai larg,

  deoarece

  nu este o

  zona

  cu

  valoare estetice.

  Mai importantd

  este

  rezistenta

  tructurilor

  entare

  gi

  prote-

  tice

  fig.

  .97).

  intrebizougi evazarea roximalSu

  trebuiesi

  se

  formezeun unghiexprimat

  ocluzo-proximal.

  recerea rebuie

  sd se

  facd

  pe

  neobservate.

  Fig.

  9.97. tchema

  prepartrii

  unei cavitdli

  M.O.D.

  pentru

  onlay

  a

  un

  molar nferior

  &fi

  &

  l

  Fig.9.95.Conformarea

  izourilor

  a niveluluneicavit1lipreparate

  entru

  un onlay

  MOD:

  a

  -

  bizou ceruical;

  b

  - bizou

  vestibulo-oral

 • 7/23/2019 Girlshare.ro Volum 1.3

  15/118

  CARACTERISTICI

  LE PREPARA-

  TilLOR

  PENTRU NCRUSTATTI

  GERAM|CE, tNCOMPOZIT

  l

  INTEGRAL ERAMICE

  Caracteristici le cavititilor

  preparate

  pentru

  ncrustatiieramice

  ealizate

  e

  folie

  de

  platind:

  -

  dimensiunile

  enerale

  le unei

  cavitdfi

  preparate entru

  o

  incrustafie

  eramicd

  sunt

  n mod

  obignuit

  mai

  mari

  decAt e-

  le

  pentru

  o

  incrustaliemetalici:apare

  astfel o cregterea

  rezistentei,etentiei

  gi

  o

  manipulare ai

  comodd

  incrusta-

  tiei

  ceramice;

  -

  fundul

  avitd[ii

  a fi mai

  degrabd

  lat

  gi

  se

  va intAlni

  u ceilalti

  erefi

  ai cavitdfii

  in

  unghiuri gor

  otunjite;

  -

  contururile avititii nu

  prezintd

  ici

  un

  unghiascutit

  pentru

  a evita

  ruperea o-

  liei a

  un

  nivel a

  careadaptarea

  ncrus-

  taliei rebuie i fie deosebit e riguroa-

  sd. Cu al[ i termeni,

  iniile

  convexe

  gi

  concave

  vor

  avea o

  razd mare, liniile

  drepte,dacd existd,

  or fi

  scurte,

  ar le-

  Fig.

  9.98.

  Prepararea avitdlii

  pentru

  ncrustalie

  ocluzaldceramicd

  arsd

  pe

  folie

  de

  platind:

  a

  - vedere

  ocluzald;

  b -

  seSiune

  vestibulo-

  orald

  gdturile

  se

  vor face

  prin

  intermediul

  unor

  urburi

  argi;

  marginile

  u vor i

  bizotate, atoriti

  ra-

  gilititii amelor ubliride ceramice are

  ar

  acoperi izoul;

  de cAteori

  va fi

  posibil, entru

  uprafete

  plane

  sau convexe, nghiulocluzalal

  incrusta[iei

  a fi

  de 900.

  Pentru

  uprafe-

  fele

  concave,acest unghi

  va fi intot-

  deaunamaimare

  de

  700;

  reten[ia

  ejaasiguratide

  fundurile

  la-

  te

  gi

  profunzimea

  avitdtii

  a

  putea

  i

  imbunata[ita

  e o ancorare

  n

  profunzi-

  me

  (dispozitiv

  entinar);

  in

  cazul

  ncrustatiilor

  roximo-ocluzale,

  cAnd

  este

  necesard

  extensia

  n formd

  de coadd

  de

  rAndunicS,

  esign-ul

  du

  va include

  ntotdeaunaun istm foarte

  larg;

  daci

  fundul

  cavitdtii ste denivelat, l

  se poatenivelacu obturatiade baz6,

  de

  preferat

  n

  iner

  inClS.

  Fig. 9.99. Prepararea avitdlii

  pentru

  incrustalie

  ro-

  ximo-ocluzald

  e ceramicd

  arsd

  pe

  folie

  de

  platinS:

  a

  -

  vedere

  ocluzald;b

  - seQiunemezio-distald

  f"*"-e

  Wt

 • 7/23/2019 Girlshare.ro Volum 1.3

  16/118

  Garacteristici

  le

  preparirilor

  pen-

  tru

  incrustafiidin compozit

  Preparareaavititii

  pentru

  nlay-ul in

  compozit e

  face ndepdrtAndau

  nu

  ve-

  cheaobtura[ie e amalgam, rmeazd xe-

  reza

  dentinei

  amolite

  i

  crearea

  unei

  noi

  cavitdfi.

  ExistdcAteva aracteristici

  e trebuie

  sd

  le' Tndeplineascdavitdtile

  preparate

  pentru

  ncrustaliile in compozit,

  are

  le

  deosebegte

  e cele

  pentru

  nlay-urile in

  aliaje

  obile

  i

  anume:

  -

  peretii

  avitdtii

  rebuie

  d

  fie

  ugor

  diver-

  genli

  10-zOo);

  - nu

  existd

  bizou

  la nivelul suprafetei

  ocluzale cavitdtii;

  -

  dacd

  marginea

  ingivald

  e

  realizeazd

  la nivelul

  malfului,

  e

  poate

  acebizou

  la nivelul

  ragului ingival;

  -

  prepardrile

  entru

  nlay

  pot

  aveabizou

  la nivelulzonelor

  vestibulare

  i

  orale

  pentruTmbundtatireaspectului stetic

  $i

  a

  retentiei;

  -

  se

  pot

  realiza

  orme

  de

  casete, ar

  tre-

  buie i aibd

  unghiurile

  otunjite;

  -

  prepararea

  se

  va

  realiza

  cu

  ajutorul

  unei

  reze

  isuri

  sau

  a unui

  nstrument

  diamantat

  ilindro-conic

  u

  vArful otun-

  jit,

  fiind

  foarte mportant d

  nu

  existe

  retentivitdliau neregularitdtia nivelul

  cavitdlii;

  -

  limitele

  reparirii

  u

  rebuie

  d

  ie situa-

  te la

  nivelul onelor e contact

  cluzal

  datoritd

  isculuide

  fracturda

  marginii

  restaurdrii;

  -

  trebuie

  vitate

  e

  cAt

  posibil anturile;

  -

  adAncimea

  avitdtii rebuie

  sd

  fie

  de

  minim 1,5 ffiff i , erminAndu-sea 0,5

  mm n

  dentind

  grosimea

  nlay-uluire-

  buie

  sd

  fie

  de

  minim

  1 mm in zonele

  unde

  nu

  existi concentrare

  e stress

  i

  cel

  putin

  1,5 mm in

  zonele

  de

  contact

  ocluzal);

  - toate marginile uprafefelor roximale

  suntextinse

  estibular

  i

  oralcitre

  dinlii

  adiacen[i,

  entru putea

  permite

  fini-

  sare

  corectd

  u discuri

  i

  benzi.

  Particularititi ale cavitifilor

  prepa-

  rate

  pentru

  ncrustatii

  ntegralceramice

  Proprietitile

  materialelor

  i

  cerinlele

  laboratoarelor in cursul

  confectiondrii

  acestor

  ncrustafiintegral eramice

  ecesi-

  td anumite

  modificdrile

  regulilor e

  prepa-

  rare

  ale cavitdlilor

  afd de cele aplicate

  n

  cazul

  ncrustatiilor

  urnate.

  Toate muchiile

  i

  unghiurile

  unt

  ro-

  tunjite,

  entru

  a

  facilita

  laborarea

  estau-

  rdrilor n aborator

  i pentru

  diminua

  iscul

  propagirii

  racturilor

  n interiorul

  ncrustatii-

  lor (fig.9.100).Pede altdparte, predeo-

  sebire

  de

  inlay-urile

  i

  onlay-urile

  urnate,

  incrustafiile

  ntegral

  eramice

  u necesitd

  prepararea

  nui bizou

  a nivelul

  marginilor

  cavitdtii

  entru

  a obfine

  cimentare

  orec-

  td a

  restaurdriia acest

  nivel.Spatiul intre

  inlay

  gi

  dinte

  este completat

  e cdtre

  ci-

  mentul

  diacrilic are

  este

  putin

  solubil

  ?n

  apd gi care aderd n acelagi imp atAt a

  dinte,cit

  gi

  la incrustatie.

  izoul

  ocluzal

  este

  contraindicat eoarece

  el este

  Tnso[it

  de

  realizarea

  nei

  margini

  oarte ine

  gi

  fragile

  in

  ceramicd e

  va tindesi se

  frac-

  turezechiar

  n momentul

  erificdrii

  ncrus-

  tatiei.

  Totodatd

  este

  evidentcd

  o

  muchie

  marginald

  reparatd

  n

  chanfrein,

  imitatda

  nivelulsmallului,

  a

  permite

  o cimentare

  marginalS ai

  eficientd.

  aptul e

  produce

 • 7/23/2019 Girlshare.ro Volum 1.3

  17/118

  datoriti

  prismelor

  e smal[ orientate

  er-

  pendicular

  a

  acest

  nivel.Aceastd

  xtensie

  a ceramicii

  a favoriza

  gi

  obfinerea nei

  fuziuni

  a culorilor

  estauririi

  cu cele

  ale

  structuriidentareacoperite, sigurAnd

  zond

  de trecere

  mperceptibildntre

  dinte

  gi

  ceramicd.

  Fig. 9.100. Caracteristicile nei cavitdli

  preparate

  n

  vederea

  nsert

  rii

  unei

  ncrustalii ntegralceramice

  t. Muchia

  marginaldocluzaldconformatd

  n

  chanfreinsau fdrdbizou conven[ional. . Unghiurigi

  muchii rotunjite.3. Plangeul

  repartrii

  plan

  sau

  concavurmdind

  forma

  suprafelei

  ocluzale.

  4. Pereli axiali ugor divergen{i.

  Principiulundamentall

  prepardrilor

  pentru

  ncrustatiintegral eramice

  ste

  conservator:

  astrarea

  uturor

  tructurilor

  restante,estaurareaormei,

  unctiei

  i

  a

  rezistenteiintelui i mentinerean timpa

  acestoraracteristici.

  Preparareanei

  cavitdli

  e clasa

  pentru

  nserarea nei incrustatii

  ntegral

  ceramice

  Se recomandd

  nldturarea

  ricdrei

  restaurdri

  reexistente

  au/qi

  structurilor

  dentare

  ompromise,

  nainte

  de a

  alege

  forma

  efinitivd

  prepardriii

  restaurdrii.

  lzolarea

  intilor

  reparati

  steobliga-

  torie.Se

  realizeazd

  upd

  ndepdrtareab-

  turatiilor

  echi

  gi/sau

  a

  tesuturilor

  entare

  compromise,

  deal

  cu

  ajutorul

  digii.

  in

  aceastd

  etapd, rebuieeliminatddentina

  infectatd au ramolitd,ar dentina fectatd

  trebuie

  controlati

  pentru

  a

  nu risca sd

  compromitemoua estaurare.

  Deoarece

  stetica

  eprezintd

  n

  obi-

  ectiv

  major,

  dentina

  fectati

  coloratdrebu-

  ie indepdrtati

  n totalitatechiar dacd din

  punct

  de

  vedere

  linicestesdndtoasd.

  x-

  ceptie ace

  dentinaafectatd e

  pe peretele

  pulpar,

  eoarece a

  poate

  i mascat6.

  Forma

  cavitdfii rebuie

  sd fie

  realizatd

  cAt

  mai

  conservator

  osibil.

  rebuie nde-

  pdrtate

  oar structurile entare ompromi-

  se.

  in

  plus,

  se

  realizeazd

  formd

  care

  permite

  nserfia oii estauriri.

  Peretele

  ulpar

  l uneicavitd[i

  repa-

  rate

  pentru

  n

  nlay ntegral

  eramicrebuie

  sd asigure stabilitatea

  estaurdrii.Acest

  lucru este obtinutprin combinarea nei

  reduceri

  udicios

  alculate structurii

  en-

  tarecu

  aplicarea neiobtura[ii e bazd

  din

  CIS

  pentru

  a

  obfine orma de

  rezistentd

  definitivd.

  Configuratia

  eretelui ulpar oate

  d

  difere

  n func[ie

  e

  profunzimearepardrii.

  El nu

  trebuie d

  fi neapdrat

  lan

  gi

  perpen-

  dicular e axa dintelui um este ealizatn

  cazul

  ncrustaliilor

  in aur.

  La

  cavitdfile

  u-

  perficiale,

  n zona osei

  centrale,

  estaura-

  rea

  este

  subfire

  i

  ragil6.

  n

  astfel e situa-

  fii

  peretele

  ulpar

  rebuie d

  fie

  preparat

  n

  regiunea

  osei

  centrale

  aralel

  u

  planurile

  versantelor

  nterne

  cuspidiene,

  ermitAnd

  astfel obtinereaunei

  grosimi

  uniforme

  a

  ceramiciin Tntreagaestaurare.

  Peretii

  axialiai cavitdlilor

  entru

  n-

 • 7/23/2019 Girlshare.ro Volum 1.3

  18/118

  crustatii

  ntegralceramice rebuie

  sd

  fie

  ugor

  mai

  divergenli

  inspre

  eretele

  ulpar

  inspre

  suprafata

  cluzald, ecAt

  n

  cazul

  preparirilorpentru

  nlay-uri

  urnate

  cAnd

  divergenla stede doar60-100,avorizAnd

  reten{ia. ceastd

  divergenfd

  mdritd

  acili-

  teazf

  insertia

  i

  dezinsertia

  estaurdrilor

  n

  cursuf

  uelor de adaptare.

  Divergenfa

  u

  trebuie

  nsd

  exageratd

  prin

  indepdrtarea

  excesivda structurilor

  ure dentare

  adia-

  cente

  sdndtoase.

  Marginile cluzale le cavitdtii

  repa-

  rate

  pentru

  un

  inlay ntegral eramic

  u se

  bizoleazd,

  entru

  a evita

  posibilitatea

  rac-

  turdrii

  marginilor ubtiriale

  incrustatiein

  momentulnserdrii

  cesteia.

  La

  ora

  actuali existd

  doud tendinte

  de

  preparare

  marginilorcluzale

  lecavi-

  tdlilor

  pentru

  ncrustatiintegral eramice:

  prima

  sustine

  ipsa oricdrei

  preparafii

  a

  acest

  nivel, arceade-adoua

  ecomandd

  preparatien chanfrein.

  SuslinStorii

  reparaliei

  n

  chanfrein

  argumenteazd

  vantajul

  metodei

  rin:

  m-

  bunitdtireasuprafeleide

  contact

  ntre

  in-

  crustatie cimentul ompozit

  structur6

  dentard, steticd

  mbundtititd,

  isc de

  frac-

  turd

  redus

  datoritd

  rosimii

  uficiente

  in-

  crustatiei,

  reten[ie Tmbundt6[iti

  datoriti

  dispozitieiavorabile ravajului cida pris-

  melor

  e smal[

  a nivelulmarginilor.

  Unghiurile

  nterne n cazulcavitdfilor

  preparate entru

  ncrustatiintegral erami-

  ce trebuiesc

  otunjite pre

  deosebire

  e

  incrustatiile etalice,And le

  suntascufite

  gi

  accentuate.

  Pentru

  ealizarea

  cestor

  unghiuri

  n-

  terne otunjite e recomanddtilizareanui

  instrument iamantat pecific

  ilindo-conic

  cu

  vArf

  plat

  gi

  unghiuri

  otunjite e

  prezintd

  doud ipuride

  granulatii

  iferite

  ,,two

  rit"

  Ceramic

  nlayPreparation ystem

  C.l.P.],

  CMS

  Dental)

  are s-a dovedit

  fi

  cel

  mai

  eficientpentru acest scop. lnstrumentul

  prezintd

  a vArf

  pe

  o

  porfiune

  e 0,5

  mm

  o

  pulbere

  iamantatdu

  granulatie

  ind, ar n

  restul

  porfiunii

  ctiveo

  pulbere

  iamantatd

  cu

  granulatie

  are.Astfel e

  reduce

  onsi-

  derabil

  iscul

  uneisupraprepara[ii

  a nivelu]

  peretelui

  ulpar

  n

  specialdacd existd

  o

  bazdde CIS care este

  mai

  putin

  ezistent

  la

  abraziune omparativu

  structurileure

  dentare.

  Avantajele

  cestui

  nstrument

  u

  un

  design

  modern

  onstau

  n: ealizarea nui

  perete ulpar lat,pereti

  xiali

  u divergen-

  te

  ideald

  determinatd

  e conicitatea

  n-

  strumentului,nghiuri

  otunjite

  ntre

  perelii

  axiali

  gi peretele ulpar, erelii

  xiali

  eten-

  tivi

  (datoritd

  elordoud ipuride

  granulatii

  de pe tijd)caremdresc uprafafa e adezi-

  une chimicd

  gi

  cresc

  retenliamecanicS,

  asigurarea nei

  marginiocluzale

  precise

  pe

  care

  se

  poateprepara

  n chanfrein.

  Prepararea

  neicavitifi

  de clasa

  a

  ll-

  a

  pentru

  nserarea nei

  ncrustatii

  ntegral

  ceramice

  CAnd

  eziunea arioasd uprinde

  tAt

  suprafelele roximale At gi ocluzalese

  impune realizarea

  unei

  cavitdti compuse

  din doudsau rei cavititi.

  lni[ial

  se

  ?ndepdrteazdacd este

  ca-

  zul restauririle

  reexistente.

  onturul

  re-

  par5rii

  nclude nitial

  anturile,

  osele

  gi

  fo-

  setele tinse e

  procesul

  arios,

  ar ulterior

  prepararea

  e

  va

  extinde u ajutorul

  nui

  instrument iamantatspecial

  cum ar

  fi

  C.l.P.

  Nr.1,

  pAnd

  a

  atingerea

  restei

  mar-

 • 7/23/2019 Girlshare.ro Volum 1.3

  19/118

  ginale.

  Apoi

  reza

  estedeplasatd

  ntr-o i-

  rectie

  perpendiculard

  e

  fosacentrale

  And

  ?n nteriorul

  restei

  marginale. e continui

  prepararea

  avitilii

  proximale

  spre

  zona

  cervicaldn regiunean care se extinde

  procesul

  arios

  gi

  spre

  zonele

  vestibulare

  gi

  oralecu desfiintarea

  onelor e contact

  sau

  pAnd

  n

  apropierea

  or

  pentru

  a evita

  posibila

  ezare dintilor

  ecini.

  Desfiinfarea

  punctului

  e

  contactse

  poate

  realizacu

  ddltile

  de

  smalf

  foarte ascu[ite, u

  instru-

  mente diamantate onice

  cu

  granulatie

  ultrafind au cu

  lrezede

  finisat

  in

  carburd

  de tungsten.

  Dacdariade contacteste

  atd n sens

  V-O

  agacum apare

  ntre

  doi

  molari

  nu

  este

  necesard

  xtinderea

  avitdtilor

  nspre

  vestibular

  au

  oral.

  Extinderea

  oate

  i

  limi-

  tatd

  n interiorul rieide contact,

  cest

  u-

  cru

  fiind ndicat

  n

  cazul unei

  carii de

  di-

  mensiunieduse

  i

  dacd

  ormade

  prepara-

  re clasicdar conducea o mutilare upli-

  mentari

  a dintelui.

  Ulterior e

  examineazl

  structurile

  dure dentare

  restante

  pentru

  stabilirea

  efinitivia

  formei

  e

  rezistenfd

  cavit5lii,

  xei de

  insertie

  viitoarei

  ncrus-

  tatii cdt

  gi

  localizarea

  i

  forma

  marginilor

  cavitdtii

  preparate,

  upd care

  se

  finiseazd

  cu ajutorul

  unui

  instrument pecial,

  de

  exemplurezaC.l.P.Nr.2.

  Peretii

  xiali

  rebuie E

  ie

  ugor

  diver-

  genfi pentru

  a

  facilita nsertia

  estaurdrii

  ldrd

  a apdrea

  enomenul e

  frictiune.

  Mu-

  chiile dintre

  prepardrile

  cluzale

  gi

  cele

  proximale

  rebuie

  otunjite. urbura

  erefi-

  lorvestibulari

  i

  oralieste

  aplatizati,

  Peretele

  pulpar

  poate

  si

  fie

  confor-

  mat n formdde

  V

  la nivelul

  osei

  centrale

  pentru

  a

  obtine

  a acest

  nivel o

  grosime

  mai mare

  a ceramicii.

  rofunzimeaavititii

  trebuie d

  fie

  cuprinsd

  ntre

  1,5-2,5mm

  cu

  excep[ia

  zonelor n care existd

  procese

  carioase

  mai

  profunde.

  Muchia

  suprafefei

  ocluzale e poate repara uchanfrein.

  in

  cazul

  restauririlor e trebuie on-

  feclionate

  e

  dinliice

  prezintd

  uspizii

  rac-

  turatieste

  necesari ncorporarea cestora

  in

  onlay-uri

  ntegral

  eramice.

  Prepararea

  infilor

  n

  aceste

  situatii

  trebuie d

  respecte

  rmdtoarele

  aracteris-

  tici:

  reducerea

  niformd

  u

  1,5-2

  mm

  a

  indltimii

  uspizilor,

  ona

  erminald

  prepa-

  rdrii trebuieconformatd

  n chanfrein, n-

  ghiurileprepardrilor

  uspidiene

  rebuie

  si

  fie rotunjite

  entru

  evita

  propagarea

  nor

  fracturi

  atoritd

  nghiurilorscufite.

  Scopul

  repardrii

  rebuie

  d

  fie

  posibi-

  litatea

  elabordriiunei

  restaurdri

  ntegral

  ceramice u

  formele

  geometrice

  ele

  mai

  simple

  posibilegi

  care

  poate

  si

  protejeze

  dinteledatoritdunei forme de rezisten[d

  mai

  bineadaptate.

  Preparareaneicavititi

  de clasa

  a lll-

  a

  pentru

  nserarea

  nei

  ncrustatii

  ntegral

  ceramice

  in

  cazul acestor

  ipuri de

  restaurdri

  este util5

  imitarea xtinderii

  repardrii

  e

  pe

  fata vestibulari n

  vedereamentinerii

  esteticii.

  in

  cele ce urmeazd

  or fi enumerate

  doui

  indicalii

  particulare

  e

  restaurare

  cavitdtii e clasa

  a

  lll-a

  cu

  incrustafiinte-

  gral

  ceramice:

  o

  restaurare

  masivd de

  amalgam au

  compozit plicat

  rin

  ehnicd

  directi a

  nivelmezio

  au

  disto-oral

  l unui

  canin care

  perturbdpe

  lAngi

  esteticd

  gi

  relatiile

  e contact

  u dintele

  diacent;

  ea

  de-adoua

  a nivelul

  nor

  marginincizale

 • 7/23/2019 Girlshare.ro Volum 1.3

  20/118

  puternic

  ubminate au a unor suprafete

  proximale e

  incisivi,mbundtdfind

  stetica

  gi

  evitAnd

  otentialele

  racturi.

  Prepararea

  cavitdtii

  Tncepe

  dinspre

  suprafata ralScu ajutorulunei rezedin

  carburd e

  tungsten

  n formdde

  pard

  care

  asigurdaccesul.Se continudapoi cu un

  instrument

  iamantat .l.P.

  Nr.2

  care

  va

  extinde

  cavitatea de acces

  in

  directie

  incizald

  au

  gingivald,

  drd

  a desfiinta

  ria

  de contact

  proximald.

  Orice

  porfiune

  de

  smalt

  nesustinutda

  nivelul

  riei

  de contact

  este

  ndepdrtatd

  u ajutorul neidSlti[e au

  cu o

  frezd

  din carburd e tungsten e

  for-

  md

  conicd,

  ar

  perelii

  gingivali i

  incizali

  sunt

  inisa[i

  u ajutorul ce leiagi

  reze

  din

  carburd e ungsten.

  Este

  esenlial a

  prepararea

  d

  nu se

  extindi ncizal,

  ingival

  au

  pulpar

  maimult

  decAt steabsolut

  ecesar

  entru

  ndepdr-

  tarea eziunilor

  arioase

  i

  realizarea

  nei

  axede insertie.

  Forma

  conturuluirebuie d

  fie reali-

  zati

  in funcliede:

  extinderea

  eziunii,

  e-

  cesitatea ealizdrii

  nei axe

  de

  inserfie-

  dezinserfieavorabi]e, ecesitdtileehnice

  care

  faciliteazd

  ealizarea

  Tn laborator

  a

  incrusta[iei.

  Prepararea

  nei cavitdti

  de clasa a

  lV-a pentru nserarea nei ncrustatiinte-

  gral

  ceramice

  in

  cazuluneicavitdli e clasaa

  lV-a,

  incrustatia a ?nlocui

  esutul

  dentarde

  la

  nivel ncizal

  au/gi

  proximal

  u

  restaurarea

  unghiuluincizal.

  Preparareamplicd

  atAt

  ndepdrtarea

  tuturor

  eziunilor

  arioase At

  gi

  netezirea

  liniei

  de

  fracturd

  erpendicular

  e

  suprafe-

  [ele

  vestibulare

  i

  oralea dintelui.

  Ulterior,

  la

  nivelul

  uprafetei

  estibulare

  e

  va

  reali-

  za un

  bizou

  arg

  sau

  dacdsmaltul

  ermite

  se

  va

  realiza

  n chanfrein. uprafa[a ral6

  este

  preparatd

  ldrd

  prag

  sau

  Tntr-un

  minichanfreina nivelulrontalilor axilari.

  PREPAHAREA

  INTILOR ENTRU

  coRoANE

  PARTTALE

  Coroanele

  a(iale

  acoperd

  n

  general

  mai multe ete

  ale unui dintecu exceptia

  celei

  vestibulare.

  unt

  olosite

  tAt

  pentru

  restaurdri

  nidentareAt

  gi

  ca elemente e

  agregare.

  Coroanele

  a(iale pot

  acoperi

  una,doudsau rei

  din

  patru

  ete a incisivi

  si canini

  114,

  214,

  /4),

  respectiv

  rei din

  patru,

  rei din cinci,

  patru

  din cinci

  gi gapte

  din opt

  (314,

  15,

  15,7/8),a

  premolari i

  molari.

  Celemai

  recvent

  tilizate unt

  cele

  3/4

  gi

  4/5

  (cele

  7/8

  se

  fac

  doar

  pe

  molarul

  prim

  superior).

  n

  ordinearecvenlei oroa-

  neleparfiale e indici pe canini, remolari

  gi

  incisivul

  entral. e

  pot

  aplica

  gi

  pe

  mo-

  lariin

  anumite ituafii linice.

  xistd

  iverse

  variante

  de

  preparatiipentru

  o coroani

  par[iald.

  Ori de cAteori este

  posibil,

  e

  va

  prefera

  o

  restaurare

  u acoperire

  parfiald

  mai

  degrabd ecAt na de acoperireotalS

  deoarece

  ceasta onservd

  mai mul t din

  suprafafa oronaria dinte]ui.Deplasarea

  vestibulo-orali restaurdrii

  ste

  mpiedica-

  td

  de

  caracteristicile

  ntracoronare

  le

  pre-

  paratiei

  (cavitSlile,

  reptele

  gi ganlurile

  proximale).

  eoarece

  oroanele

  artiale

  u

  acoperd

  ntreaga

  suprafafdcoronari, ele

  tind

  si fie mai

  pu[in

  etentive

  ecAtcoroa-

  nelede invelig

  i

  au o

  rezisten[imai

  micd

  la

  deplasare.

 • 7/23/2019 Girlshare.ro Volum 1.3

  21/118

  CoroanaCarmichael

  Este

  o

  coroand /4 urnatd,

  drd

  ganturi

  proximale.

  tabilitatea

  oroanei ste

  asigura-

  ti

  prin

  ncercuirea

  ateralS bontului.

  Coroana Carmichaeleste coroana

  pa(iald

  care

  necesitd el

  mai

  mic

  sacrificiu

  de substantd

  n

  cazul

  intelui

  ital.Reten[ia

  sa

  mecanicdmai

  redusdnu o

  indicddrept

  element e agregare

  l unei

  proteze

  artia-

  le

  ixe.

  Coroana

  ar[iald

  u

  ganluri

  roximale

  gi

  repte

  rale au

  ocluzale

  Estecoroana

  ar[iala

  u

  cea

  mai

  ma-

  re reten[ie

  i

  rezistenld

  ecanic5.

  in cazul oroanelor

  e

  nvelig, eten[ia

  gi

  rezisten[a

  ecanicS,

  n special

  ezisten-

  [a

  la ?ncovoiere,

  ste

  datd de

  Tncercuirea

  completd bontului

  inel

  nchis).

  eschide-

  rea neluluia

  coroana

  artiald

  resupune

  realizareanorelemente uplimentare

  u

  rol de retentiegi rigidizare.Prepararea

  unor

  ganluri roximale

  i

  a unei

  repte rale

  sau

  ocluzale

  a

  permite

  nserareaoroanei

  partiale

  ntr-o

  ingurd

  ozitie

  tabild.

  Coroana

  parfiali

  Rank

  Coroana

  pa(iald

  dupi

  Rank

  presu-

  pune

  realizarea

  mai multor

  ganluri

  de

  re-

  tentie

  proximale i

  este

  prevdzutd

  u

  pinuri

  parapulpare

  alatinalefig.

  .101 ),

  Fig.

  9.101

  Diferite

  ipuri

  de

  preparalii

  entru

  coroane

  ar[iale:

  a) coroana

  par[iald

  duPd

  Brekhus;

  b) coroana

  arliald

  cu

  gheare,

  dupd Vest;

  c) coroana

  parliald

  Carmichael;

  d) coroana

  parliald

  duPd

  Rank;

  e)

  coroana

  par[iald

  dupd

  Vest

  gi

  Brekhus;

  f)

  placuld

  palatinald

  gregatd

  u aiutorul nor

  pin-uri 53)

 • 7/23/2019 Girlshare.ro Volum 1.3

  22/118

  Coroana

  cu

  ,,gheare"

  conceputi de

  Vest

  Coroana

  pa(iala

  cu

  ,,gheare"

  upd

  Vest

  a

  luatnagtere

  rin

  modificarea

  oroa-

  nei Carmichael. oui ,,gheare"adiculare

  completeazdncercuirea

  proximal

  oral5,

  crescAnd

  eten[ia

  oroaneia

  bont.

  Goroana u

  prag

  dupi

  Brekhus

  Coroana

  ui Brekhus

  ste o

  coroand

  parfiali

  cu

  prag

  care derivi din coroana

  jacket.

  Pragul

  e

  realizeazA

  oar

  pe

  supra-

  fetele

  proximale

  i pe

  cea orald, uprafata

  vestibulard

  dminAndnepreparatd. entru

  a

  asigura stabilitatea orespunzitoarea

  coroanei

  este

  necesari

  prepararea

  unor

  ganturiroximale

  fig.9.101

  ).

  PREPARAREA

  ONTURILOR

  PENTRU

  OROANELE ARTIALE

  Dinfiialegipentruexemplificirile e

  preparatii

  are

  urmeazd unt

  premolarii,

  i

  fiind recvent

  olositi

  entru

  estaurdrile

  ar-

  fiale.

  Trebuie

  puscd utilizareaoroanelor

  parfiale e

  dintii

  rontali

  scizut compara-

  tiv cu utilizarea

  ince

  n

  ce

  mai recventia

  CMMC.

  Totugi

  ele

  sunt utilizate deseori

  ca elemente

  e agregare

  entru

  anini.

  Pe

  dintii ateraliehnicalustratd oate i adap-

  tat5,cu

  o

  variafie

  minim6,

  entru

  al[i din[i.

  AtAt

  pentru

  repararea

  infilor

  rontali

  Ata

  celor

  aterali,

  e cereo atenfie eosebitd

  i

  o

  precizie,

  acd

  estaurdrile

  artiale

  e

  do-

  resc

  a

  fi

  o

  alternativd e succes

  conserva-

  toare)

  a[5

  de

  restauririle

  cu acoperireo-

  tald.

  Obiectivele

  repardrii

  ontului

  a)

  Stabilireaonturului arginal,

  b)

  Crearea

  ormei

  e

  retentie

  i

  stabi-

  litate,

  c) Crearea ormei

  de

  rezistentd,

  d) Preparareaeretilor xiali,

  e) Prepararea

  onei

  erminale

  ingi-

  vale.

  a)

  Stabilitatea onturuluimarginal.

  Marginile

  estibulare

  le coroanei

  a{iale

  trebuie

  lasate

  ntr-ozond

  caresd

  permitd

  accesul

  pentru

  gienizare

  ar

  Tn

  acelagi

  timp sd nu fie

  prea

  vizibile.Vizualizarea

  metalului

  r avea

  un efect

  negativ

  supra

  esteticii

  tdt

  a nivelulmarginiincizale

  dt

  gi

  a celor

  proximale.

  Conturulmarginal

  nclude

  i

  marginile

  gingivale.

  b)

  Crearea

  ormei

  e retentie

  i

  stabi-

  litate

  Rezultantele rizontaleale for[elor

  ocluzaleind

  sd basculeze

  oroana

  artiala

  ?n

  directie

  oral6

  gi

  sd o

  roteze Tn

  sens

  mezio-(disto)

  ral.

  Pentru

  compensa

  etentia

  i

  stabili-

  tatea

  pierdute

  rin

  neacoperireaeteivesti-

  bulare

  nu

  se mai realizeazdncercuirea)

  se creeazi

  ganturi

  n

  perefiiproximali

  i

  dintelui.

  $anturile

  proximale

  a

  dinfii

  frontali

  trebuie

  d

  ie:

  -

  paralele

  u cele 2/3 incizale

  ale supra-

  felei

  vestibulare,

  -

  paralele

  au

  ugorconvergente

  ntre

  le

  (50-60)

  .

  Paralelizarea

  u cele

  213ncizale

  le

  feteivestibulare

  ferdurmdtoarelevanta-

  je:

 • 7/23/2019 Girlshare.ro Volum 1.3

  23/118

  -

  permite lasarea

  marginilor

  n zone de

  acces

  pentru

  gienizare,

  - incercuirea

  trei sferturi

  in circumfe-

  rinfa

  dintelui,

  - gan{urile or fi mai lungigi oferdmai

  multd rezistentd ecAt

  ganlurile

  arale-

  lizate

  u axul

  ungal dintelui.

  Pentru

  a

  ganturile

  i aibd

  o eficientd

  maximi,

  peretii

  rali rebuie

  d

  fie

  bine

  de-

  l imital i

  f ig.9.102).

  Rezistenfa

  a

  tensiune

  e obtine

  prin

  directionarea

  anfului

  ulin

  sprecoltul

  pus

  al

  dintelui efect e

  zdvor

  fig.9.102

  ).

  n

  absenta

  nui

  perete

  oral bine definit,

  um

  ar

  fi

  gan{ul

  n formd de

  ,,V",

  ezistenta

  a

  forfele rotationaleeste

  mai scdzutd

  (fig.

  9.102b).

  Daci

  gantul

  steorientat

  estibu-

  lar

  gi

  nu

  oral,smaltul

  estibular e

  va sub-

  mina.

  Smaltul

  din

  vecindtatea

  marginilor

  restaurdrii,iindsubminat,e

  poate

  ractura

  in

  cursul adaptdrii

  oroanei

  parfiale

  sau

  dupi cimentare fig. 9.102c). Plasarea

  ganlurilor

  prea

  oral

  slSbegte

  ezistenta

  marginilorestauririi, are

  se

  pot

  deforma

  fiind

  prea

  ubtiri

  figura

  .102 ).

  $anturile

  proximale

  a

  dintii

  laterali

  trebuie d

  ie:

  -

  paralele

  u axul

  ung

  al dintelui;

  -

  la

  unirea

  reimii

  vestibulare u treimea

  mijlocie;marginile ale ajungastfel n

  zonade

  igienizare

  ar undul

  antului

  a

  fi

  plasat

  vestibular de

  vArful

  papilei

  interdentare;

  -

  la

  dintiicu

  formd rotunjitd

  n

  secliune

  longitudinald

  antul

  va fi

  Tn ormi de

  ,,[J",

  orma de

  paralelogram

  ndicdnd

  ganfuri

  a

  de

  caseti

  (,,box

  ike").

  Fig.

  9.102.

  $anluri

  proximale

  ealizatecorect

  sau

  incorect:

  a

  -perqr

  orali bine delimitati;

  b

  -perete

  oral oblic; c

  -perete

  de sma$

  subminat;d

  -ganl

  proximal

  prea

  oralizat.

  c) Crearea

  ormei

  e

  rezistentd

  $anlurile

  ransversale

  reeazi

  dcag

  nervurilor

  rizontaleare

  asiguri

  igiditatea

  coroanei

  a(iale.

  Nervurile

  erticale feri

  reziste [5

  structu

  i

  or m

  arg

  nalevestibu

  are.

  d)

  Prepararea

  eretilor

  xiali

  Peretii

  pozanfi

  roximali

  rebuie

  d

  fie cAt mai

  paraleli

  ntre ei. Se admite

  convergenfee 5-6e.

  Prin onformarea

  or

  ei

  rebuie

  i

  imbundtdteascd

  etenfia.

  e)

  Zona

  erminalS

  ingivalS

  Ca aor