GHID licenta UBB

28

Transcript of GHID licenta UBB

Page 1: GHID licenta UBB

Cuprins____________________________

1 Cadru general Ce este lucrarea de licență Icircn ce constă examenul de licență

2 Structura Ce trebuie să conțină lucrarea de licență Cum se redactează lucrarea de licență

3 Coordonatori Cine poate coordona lucrări de licență Cum iau legătura cu coordonatorii

4 Evaluare Care sunt criteriile de evaluare pentru lucrarea de licență

5 Sugestii Reguli nescrise pentru redactarea și prezentarea lucrării de licență

Conținutul informațional din acest ghid reprezintă o compilație a tuturor materialelor referitoare la realizarea lucrării de licență de pe site-urile departamentelor din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației Mulțumim pentru sprijin domnului Conf Univ Dr Cătălin Glava

Dragă cititorule R W Emerson spune că ldquocel care dobacircndete cunoașterea dar nu o pune icircn practică este ca acela care ară pacircmacircntul dar nu-l seamănărdquo Acum că ai ajuns icircn ultimul an de studiu a venit timpul să demonstrezi că știi să pui icircn practică toată cunoașterea dobacircndită pe parcursul celor 3 ani Sperăm că acest ghid te va ajuta să icircți pui ordine icircn gacircnduri și să icircți structurezi lucrarea de licență Consiliul Studenților icircți urează multă baftă

1 Cadru general_____________________________

Ce este lucrarea de licență Aceasta este cea mai firească icircntrebare pentru orice student de anul III Iată răspunsul Lucrarea de licenta este forma de evaluare finala alaturi de examenul scris a activitatii academice a studentului la finalul studiilor superioare-nivel licenta

Lucrarea de licenţă este o lucrare ştiinţifică care are ca scop principal prezentarea unui demers de cercetare ştiinţifică care vizează producerea de cunoştinţe declarative procedurale şisau

tehnologiiserviciiproduse innovative implicarea absolventului icircn demersul procesului de cercetare ştiinţifică cu rol

formativ asupra abilităţilor acestuia de a icircnţelege producţiile ştiinţifice şi de a genera un plus cunoaştere prin cercetării proprii

Așadar se urmărește ca studentul să fi deprins pe parcursul celor 3 ani de studiu următoarele competențe a ști să cautegăsească informația

a ști să o evaluezeselectezeierarhizeze

a ști să o prezinte clarplăcutconvingator

Dosarul de inscriere pentru examenul de licenta trebuie sa contina urmatoarele acte

bull fisa de lichidare semnata si stampilata de catre serviciile UBB

bull cerere tip (se completează la icircnscriere)

bull copie legalizată după certificatul de naştere (şi de căsătorie dacă se doreşte

trecerea numelui de căsătorie pe diploma de licenţă)

bull 2 poze 34 color

bull diploma de bacalaureat icircn original si copie legalizata

bull lucrarea de licenţă ndash 1 exemplar listat si legat (nu este obligatorie copertarea) care

se depune la comisie in momentul sustinerii

bull lucrarea de licenţă icircn format electronic pe CD

bull rezumatul lucrării de licenţă max 1 pag (un exemplar in limba romana si un

exemplar intr-o limba de circulatie internationala)

bull certificat de competenţă lingvistică eliberat de Centrul Alpha 15 puncte -

original şi copie xerox (daca nu aţi susţinut examenul de competenţă lingvistică la

facultate)

bull dovada achitării taxei de icircnscriere (daca este cazul)

Ce este

lucrarea

de

licență

Ce trebuie

să conțină

lucrarea

de licență

2 Structura_________________________________________

Structura oricărei lucrări de licență este

Titlul Introducere Abstract Motivația alegerii temei Partea teoretică Partea metodologică Rezultate anticipate Concluzii si discuții Bibliografie Anexe

Titlul

Titlul lucrării este primul lucru cu care cititorii acesteia intră icircn contact De aceea acesta trebuie să fie cacirct mai bine formulat Titlul poate fi

Sintetic Pune icircn relaţie termenii cheie ai lucrării termeni care exprimă cel mai acurat domeniularia curricularădisciplina de studiu icircn care se icircnscrie lucrarea

Exemplu Utilizarea metodelor de predare ndash icircnvăţare interactive la disciplina Ştiinţe sau Predarea interactivă la disciplina Ştiinţe

Descriptiv descrie relaţia dintre variabilele independente şi cele dependente ale studiului teoretic şi aplicativ icircntreprins

Exemplu Implicaţii ale utilizării metodelor de predare ndash icircnvăţare interactive asupra antrenării competenţelor de comunicare la elevii din ciclul primar

Nu uitați ca titlul să fie comprehensiv și icircn concordanță cu tema aleasă

IntroducereAbstract Motivația alegerii temei

Motivarea alegerii temei nu trebuie să se reducă la listarea unor motive argumente

personale

Motivaţia ştiinţifică poate fi focalizată pe

- noutatea temei studiate

- importanţa temei studiate pentru domeniul ştiinţific şi sau pentru cacircmpul practicii

- existenţa unui gol icircn explicitarea domeniului lipsa unor categorii de argumente

lipsa unor soluţii practice existenţa unor explicitări limitate la un domeniu

aplicativ limitat

Motivaţia personală poate fi focalizată pe

- exerciţiile de studiu anterioare icircn acelaşi domeniu sau icircn domenii conexe

- experienţe profesionale sau personale care au determinat autorul să icircşi formuleze o

serie de icircntrebări să caute soluţii practice etc

- experienţe de studiu inedite lectura unei lucrări de specialitate identificarea unei

probleme cu implicaţii personale etc

De asemenea tot aici se poate evidenţia icircntrebarea icircntrebările generice sau concrete la care

studiul oferă un răspuns Cu alte cuvinte se prezintă modul icircn care studiul de faţă

contribuie cu un plus valoric la explicitarea domeniului studiat

Exemple de structuri ale unor introduceri bull Idee generală ndash explicaţie ndash teză bull Citat ndash background teoretic sau teoretico-aplicativndash explicaţie ndash relaţie ndash teză bull Date statistice ndash explicaţie ndash relaţie ndash teză bull Caz interes direct uman ndash relaţie ndash teză

Cum icircmi aleg tema

Umberto Eco recomanda patru reguli pentru alegerea subiectului

1) argumentul sa raspunda intereselor candidatului (sa fie legat de tipul de examene date

de lecturile sale de lumea sa politica culturala sau religioasa)

2) sursele la care se recurge sa fie reperabile adica accesibile material candidatului

3) sursele la care recurge sa fie manevrabile adica accesibile cultural candidatului

4) tabloul metodologic al cercetarii sa fie accesibil experientei candidatului

Eco reformuleaza aceste reguli intr-o axioma de care ar trebui sa tina seama toti studentii

atunci cand isi aleg subiectul tezei de licenta bdquocine vrea sa faca o teza trebuie sa faca o

teza pe care este capabil sa o facardquo

Partea teoretică

Icircn această parte se prezintă cadrul teoretic icircn care se icircnscrie tema anunţată prin titlu Raţiunea acestei părţi este aceea de a asigura fundamentul teoretic-explicativ al demersurilor practice astfel părţile teoretică şi practică ale lucrării alcătuiesc un sistem Este recomandat ca partea teoretică să cuprindă

- realizarea de analize critice şi argumentative ale diferitelor opinii - revizuirea unor idei opinii abordări existente icircn literatura de specialitate - prezentarea unor interpretări personale şi a unor puncte de vedere proprii - formulare de definiţii proprii etc

Fundamentarea teoretică trebuie să demonstreze faptul că autorul cunoaşte icircn profunzime teoriile existente icircn domeniul studiat că este la curent cu cele mai noi contribuţii icircn domeniu şi că acestea reprezintă punctul de start icircn organizarea desfăşurarea şi semnificarea propriilor contribuţii

Demersurile aplicative incluse icircn partea a doua a lucrării trebuie să fie argumentate prin fundamentarea teoretică şi să derive logic din analiza critică a literaturii de specialitate Icircn această secţiune veţi oferi cititorului vocabularul de specialitate pe care icircl veţi utiliza pe parcursul lucrării Ca urmare fiţi atenţi la conceptele pe care le utilizaţi şi la semnificaţia pe care le-o daţi Dacă este nevoie formulaţi definiţii de lucru Fiţi consecvenţi icircn utilizarea termenilor de specialitate pe parcursul icircntregii lucrări Termenii trebuie utilizaţi cu aceeaşi semnificaţie pe parcursul icircntregii lucrări Partea teoretică se icircncheie cu formularea ipotezeiipotezelor precum și a obiectivelor cercetării Obiectivele şi ipotezele trebuie să derive logic din analiza critică a literaturii de specialitate respectiv să fie integrate icircn elemente de noutate teoretică şisau metodologică reliefate de aceasta Ipotezele studiului pun icircn relaţie

variabila (variabilele) independentă a studiului cu variabila (variabilele) dependentă ndash pentru studiile experimentale ndash arătacircnd icircn ce manieră variabila independentă acţionează asupra variabilei dependente (intensitatea influenţei raportul dintre cele două categorii de variabile domeniul icircn care este vizibilă modificarea sensul modificării)

variabilele cercetării ndash pentru studiile corelaţionale ndash anticipacircnd posibile corelaţii dintre variabile

Partea metodologică

Icircn partea metodologică se descriu conform standardelor Asociaţiei Americane de Psihologie ndash standardele de publicare a lucrărilor ştiinţifice icircn psihologie la nivel internaţional ndash următoarele secţiuni

Designul cercetării (Experimental cvasiexperimental sau nonexperimental) Ipotezaipotezele Obiectivele cercetării Variabilele Locul perioada și etapele cercetării Eșantionul Instrumentele care ar fi utilizate icircn cercetare Procedura care ar fi implementată icircn cercetare Metodele de analiză a datelor care vor fi utilizate (ex cantitative calitative mixte)

Toate acestea trebuie să fie descrise icircn detaliu pentru ca studiul să poată fi reprodus de către un alt grup de cercetare Pe lacircngă asta metodele de analiză a datelor precum și instrumentele aferente trebuie să corespundă atacirct designului studiului cacirct şi atingerii obiectivelor şisau testării ipotezelor studiului Icircn această secţiune nu vor fi incluse date cantitative sau calitative referitoare la informaţiile obţinute pe parcursul investigaţiilor desfăşurate Aceste date sunt prezentate icircn secţiunea următoare a lucrării Icircn ceea ce privește metodele folosite trebuie să acordați atenţie la identificarea corectă a acestora şi la distincţia dintre metode şi instrumentele de lucru folosite De exemplu chestionarul reprezintă un instrument de lucru pentru metoda anchetei Stabiliţi ndash pentru fiecare variabilă dependentă ndash instrumentul de cercetare utilizat pentru măsurarea ei Nu includeţi icircn această secţiune informaţii teoretice privind specificul metodelor şi instrumentelor utilizate Menţionaţi numai metodele şi instrumentele utilizate icircn cercetarea proprie şi arătaţi de ce şi icircn ce mod au fost aplicate icircn studiile icircntreprinse şi descrise icircn lucrarea de faţă De asemenea este nevoie să arătaţi care este statutul instrumentelor de investigaţie utilizate (originale preluate traduse şi adaptate validate pe populaţia romacircnească etc)

Rezultate anticipate

Rezultatele cuprinse icircn această secţiune trebuie prezentate şi interpretate astfel icircncacirct să fie evidentă legătura acestora cu ipotezele testate şi concluzia desprinsă icircn legătură cu validitateainvaliditatea ipotezei Arătaţi dacă datele obţinute validează sau invalidează ipoteza De asemenea arătaţi icircn ce măsură datele obţinute sunt compatibile sau se potrivesc cu datele anterioare existente icircn literatura de specialitate evidenţiind nuanţele particulare ale propriei cercetări

Concluzii și discuții

Icircn această parte se formulează sintetic cunoştinţele care au rezultat din analiza şi sinteza critică a literaturii de specialitate Se prezintă implicaţiile teoretice metodologice şisau practice ale rezultatelor scontate Se formulează limitele lucrării şi eventualele modalităţi de icircmbunătăţire a acesteia icircn studii viitoare Concluziile unei lucrări de amploarea lucrării de licenţă trebuie să respecte următoarele reguli - Reafirmă teza ipoteza din introducere şi scopul redactării textului - Rezumă principalele puncte prezentate icircn cuprins dar nu reprezintă un rezumat extins al demersurilor icircntreprinse Se focalizează pe rezultatele obţinute atacirct ca deducţii teoretice cacirct şi ca şi contribuţii aplicative Eventual se pot formula Concluziile propriei cercetări şi Concluzii generale - Oferă o evaluare finală a mesajului textuluitezeiipotezei generale icircn relaţie cu subiectul arătacircnd relevanţa concluziei icircntr-un context mai larg - Formulează o invitaţie la reflecţie sau la cercetare suplimentară anunţacircnd posibile direcţii de cercetare ulterioară

Norme de

redactare

Bibliografia

Bibliografia este elaborată conform standardelor APA Aceasta poate include şi alte titluri decacirct cele la care se face referire icircn textul lucrării dar toate sursele menţionate pe parcursul lucrării trebuie să fie cuprinse icircn lista bibliografică

Anexe

Dacă este cazul pot fi anexate o serie de materiale relevante pentru teza de licenţă prezentată Anexele lucrării reprezintă contribuţii la care s-a făcut referire pe parcursul lucrării Ele nu includ documente care nu au legătură cu studiile descrise icircn lucrare fie ele materiale complementare domeniului La secţiunea anexe pot fi incluse

- proiecte de lecţie activitate care să detalieze demersurile de predare ndash icircnvăţare ndash evaluare cuprinse icircn programul de intervenţie

- documente reglatorii pentru activitatea practică evocată icircn partea aplicativă a lucrării (regulamente decizii oficiale etc)

- formulare de chestionare fişe de lucru grile de evaluare - protocoale de testare chestionare oferite ca exemplu - produse ale activităţii copiilor cu titlu de exemplu - fotografii care să demonstreze diferitele aspecte ale demersurilor aplicative

icircntreprinse

Formatarea standard a textului lucrării de licență este Font Times New Roman Dimensiunea 12 Spațierea 2 racircnduri

Cine poate

coordona

lucrări de

licență

3 Coordonatori_____________________________________

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Prof Dr David Daniel

Psihologie clinica si psihoterapie

danieldavidpsychologyro

2 Conf Dr Dobrean Anca

Psihologia clinica a copilului şi adolescentului Parenting

ancadobreanpsychologyro

3 Conf Dr Rusu Alina

Psihologie Evolutionista Psihobiologia Sexualitatii Psihologie Animala

alinasrusu psychologyro

4 Lect Dr Cristea Ioana

Procese de reglare emotionala si mecanisme cognitive implicate Corelate neurobiologice si psihofiziologice ale emotiilor si reglarii emotionale in sanatate si psihopatologie Abordari terapeutice bazate

ioanaalinacristeagmailcom

Fiecare candidat va avea un coordonator de lucrare de licenţă cu titlul de doctor atestat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Lucrările de licenţă pot fi conduse şi de către cadre didactice şisau de cercetare care nu au titlul de doctor dar icircn acest caz lucrarea trebuie să aibă un co-coordonator cu titlul de doctor atestat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Unele lucrări pot avea mai mulţi coordonatori

pe acceptare si mindfulness Eficienta si mecanismele schimbarii in terapiile cognitiv-comportamentale

5 Lect Dr David Oana

Reglare emotionala parentala Reglare emotionala in organizatii Programe parentale Coaching cognitiv-comportamental

gavitaoanagmailcom

6 Lect Dr Pintea Sebastian

Factori psihologici implicati in intemeierea unei afaceri Factori psihologici implicati in performanta in afaceri Aplicatii ale realitatii virtuale in cercetarea psihologica Utilizarea robotilor in interventiile psihologice

sebastianpinteapsychologyro

7 Lect Dr Stefan Simona

Tulburări de anxietate Credinţe raţionale şi iraţionale Icircngrijorarea funcţională şi disfuncţională Auto-dezvoltare si psihologie pozitivă calităţi personale valori emoţii pozitive

simonastefanpsychologyro

8 Lect Dr Voinescu Bogdan

Psihiatrie adulti si somn bogdanvoinescugmailcom

9 Cercet Dr Opris David

Realitate virtuala in psihologia clinicapsihoterapie Noi tehnologii in psihologia clinicapsihoterapie Prezenta in realitate virtuala

davidoprisgmailcom

10 Asist drd Macavei Bianca

Credinţele religioasespirituale şi rolul lor icircn intervenţia psihologică

biancamacaveipsychologyro

Relaţia dintre constructele religioase şi constructele psihologice Impactul credinţelor religioase asupra emoţiilor şi comportamentelor umane Intervenţia psihologică icircn terapia de cuplu Intervenţia psihologică icircn terapia de familie Mecanismele etiopatogenetice ale tulburării de presive majore Mecanismele etiopatogenetice ale tulburarilor de personalitate

11 Asist drd Moldovan Ramona

Consiliere genetica ramonamoldovanpsychologyro

12 Prof Univ dr Sofia Chirica

Modele de diagnoza si interventie in organizatii

sofiachiricapsychologyro

13 Prof Univ dr Adriana Baban

Cognitii emotii comportamente fac sociali implicati in sanatate si boala la copii adolescenti adulti

adrianababanpsychologyro

14 Prof Univ dr Mircea Miclea

Modificari cognitiv-comportamentale

mirceamicleapsychologyro

15 Prof Univ dr Adrian Opre

Psiholgie cognitiva problematica inconstientului cognitiv si sistemele menezice Dezvoltarea socio -emotionala la copii si adolescenti Personalitatea evaluare si interventie Psihologie si religie

adrianoprepsychologyro

16 Conf Univ dr Oana Benga

Psihologia dezvoltarii tipice si atipice

oanabengapsychologyro

17 Conf univ dr Bus Ioan

Psihologie judiciara si Psihocriminalistica

ioanbuspsychologyro

18 Conf Aurora Szentagotai

Relatia emotie-cognitie Reglarea emotionala Tulburari afective Tulburari de anxietate Tulburari alimentare

AuraSzentagotaipsychologyro

19 Lect Univ Dr Andrei C Miu

Emotie si cognitie (atentie memorie decizie) emotii induse de muzica influenta unor diferente interindividuale (personalitate dispozitie afectiva factori biologici) asupra proceselor afective cognitive si interactiunii dintre acestea

andreimiupsychologyro

20 Lector univ dr Kallay Eva

Managementul stresului la adulti Invatarea autoreglata Competente socio-emotionale la copii si adolescenti

evakallaypsychologyro

21 Lector dr Marius Craciun

Psihologia sportului (de performanta extrem si de recreere)

mariuscraciunpsychologyro

22 Lector dr Catrinel Craciun

Sanatate la varstnici modificarea comportamentelor de risc comunicare in sanatate

catrinelcraciunpsychologyro

23 Lect dr Laura Visu-Petra

Dezvoltare tipica si atipica (cognitie emotie)

laurapetrapsychologyro

24 Lect dr Oana Negru

Intentionalitate si autoreglare Motivatie si performanta

oananegrupsychologyro

Perioada de emergenta a varstei adulte (engl emerging adulthood) Dezvoltare vocationalain cariera

25 Lect univ dr Robert Balazsi

corelate psihologice ale performantei sportive factori psihologici care determina implicarea in activitatea fizica si impactul acesteia asupra calitatii vietii la tineri si varstnici

robertbalazsipsychologyro

26 Lectord Univ dr Viorel Mih

Psihologie si consiliere scolara si educationala preventia comportamentelor de risc la elevi

viorelmihpsychologyro

27 Asist Univ dr Daniela Andrei

Rolul factorilor individuali si organizationali pentru intelegerea comportamentului de munca

Danielaonacayahoocom

28 Asist Univ drd Catalina Otoiu (in co- tutela)

Psihologie organizationala procese de grup si stari emergente schimbare si dezvoltare organizationala

catalinaotoiupsychologyro

29 Asist univ dr Lucia Ratiu

Determinanţii psihologici ai performanţei icircn organizaţii (factori de personalitate şi determinanţi situaţionali intervenţii pentru maximizarea performanţei la persoanele cu funcţie de conducere

LuciaRatiupsychologyro

30 Asist Dr Renata Heilman

Diferente individuale in emotie si decizie (va conduce doar din 2013)

renataheilmanpsychologyro

31 Asist cercetare (drd) Gabriel Vonas (in co-tutela cu Prof Adrian Opre)

E -learning si invatamant la distanta

GabrielVonaspsychologyro

DEPARTAMENTUL DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Lect univ dr Adrian Marian ROŞAN

Psihologia dezvoltării icircn copilărie şi adolescenţă Metode de stimulare cognitivă a copiilor cu dizabilităţii cognitive Adaptare curriculară Comportament violent şcolar Metodologia cercetării psihopedagogice

arosanpsieduubbclujro

2 Prof univ dr Vasile Liviu PREDA

Psihologia dezvoltării Psihologia educaţiei Psihopedagogia deficienţilor vizuali Psihodiagnostic Etiologia tipologia şi prevenirea devierilor comportamentale Psihopedagogia intervenţiei timpurii icircn recuperarea deficienţilor Fundamentele educaţiei speciale

vlp_2004 yahoocom

3 Conf univ dr Maria Dorina ANCA

Terapia tulburărilor de limbaj Recuperarea şi educarea persoanelor cu deficienţe de auz Audiologie educaţională Evaluarea psihologică şi psihopedagogicp a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale Consultanţă psihopedagogică diagnoză şi consiliere icircn domeniul educaţiei speciale şi incluzive Utilizarea NTIC icircn diagnoză educarea şi recuperarea copiilor cu deficienţe de auz

ancamariadorinayahoocom

4 Conf univ dr Ioan MOLDOVAN

Logopedie Terapia şi recuperarea copiilor cu tulburări de limbaj Terapii netradiţionale de corectare şi de recuperare a copiilor cu tulburări de limbaj Educarea copiilor cu dizabilităţii cognitive Psihologia vieţii religioase Metodologii didactice adaptate

moldiioanyahoofr

5 Conf Univ Dr

Viorel Lupu

psihiatria copilului si

adolescentului cu tematica

pe ADHD Autism Jocul

patologic de noroc la copii

adolescenti si adulti

violupu14yahoocom

6 Lect univ dr Cristina BĂLAŞ-BACONSCHI

Psihopedagogia deficienţilor mintali Psihologia tulburărilor şi devierilor comportamentale Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de icircnvăţare

cristim34yahoocom

7 Lect univ dr Carolina BODEA-HAŢEGAN

hategan_carolinayahoocom

8 Lect univ dr Andrea HATHAZI

Educarea copiilor cu dizabilităţi multiple Educarea copiilor cu deficienţe de vedere Asistenţa socială a persoanelor aflate icircn dificultate

ahathazipsieduubbclujro

9 Lect univ dr Laura Elena RUNCEANU

Educaţie incluzivă Psihologie sociala icircn contextul dizabilităţii

laurarunceanuyahoocom

10 Asist univ dr Carmen DAVID

Dificultăţi de icircnvăţare Trasee atipice de dezvoltare Dificultăţile de icircnvăţare icircn ADHD Evaluarea psihopedagogică icircn contextul dizabilităţii Psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi intelectuale

bodeacarmenyahoocom carmembdavid gmailcom

11 Asist univ dr Ioana TUFAR

oana_farcasyahoocom

12 Asist cercet dr Marian PĂDURE

mpadurepsieduubbclujro paduremarianyahoocom

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Lista include și cadrele didactice de la DEPARTAMENTUL DIDACTICA ȘTIINȚELOR EXACTE și DIDACTICA DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Profunivdr Vasile Chiş

Teoria şi metodologia instruirii Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Dezvoltări icircn pedagogia contemporană

vasilechisuyahoocom

2 Profunivdr Muşata Bocoş

Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului Didactica disciplinelor pedagogice Pedagogie interactivă

musatabocosyahoocom

3 Profunivdr Alina Pamfil

Romacircnă Didactica Lb Rom Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi

apamfilhotmailcom

4 Profunivdr Călin Felezeu

Istorie Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Educaţie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Istoria Imperiului Otoman

felezeucalinyahoocom

5 Confunivdr Ion Albulescu

Istoria pedagogiei romacircneşti şi universale Doctrine şi curente pedagogice Alternative educaţionale

albulescumyahoocom

Educaţia şi mass-media

7 Confunivdr Cătălin Glava

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Platforme educaţionale on-line Utilizarea bazelor de date icircn educaţie Politici educaţionale Marketing educaţional

cglava2002yahoocom

8 Confunivdr Mircea Breaz

Romacircnă Literatură romacircnă şi literatură pentru copii tehnici de povestire şi elemente de dramatizare Managementul clasei de elevi

mirceabreazyahoocom

9 Confunivdr Sorina Bolovan

Istorie Istoria şi noile educaţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

bpsorinayahoocom

10 Confunivdr Dumitru Vălcan

Matematică Didactica matematicii

tdvalcanyahoocom

11 Confunivdr Liliana Ciascai

Ştiinţe Didactica ştiinţelor

lilianaciascaiyahoocom

12 Confunivdr Eliza Dulamă

Geografie Didactica geografiei Abilităţi practice

dulamayahoocom

13 Confunivdr Helena Szabo

Geografie Didactica geografiei

14 Confunivdr Cosmin Prodea

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică prin joc Educaţie psihomotricafizica metodica şi practica predării lor Metodica activităţilor de

prodeacosminyahoocom

loisir la diferite categorii de vacircrstă Activitate fizică independentă la diferite categorii de vacircrstă Instruire asistată de calculator

15 Confdr Vasile TIMIŞ

Religie (cultul ortodox) Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Interconfesionalitate şi interculturalitate Teologie şi cultură postmodernăManagementul clasei de elevi

vasile_timisyahoofr

16 Lectunivdr Ramona Răduţ-Taciu

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Pedagogia adulţilor Managemntul clasei de elevi

radut_taciu_ryahoocom

17 Lectunivdr Adina Glava

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

adinaglavayahoocom

18 Lectunivdr Dana Jucan

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia instruirii Consiliere educaţională

orian_danayahoocom

19 Lectunivdr Horaţiu Catalano

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia

catalano_horatiuyahoocom

instruirii Teoria şi metodologia curriculum-ului

20 Lectunivdr Cornelia Stan

Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Metodologia cercetării pedagogice Consiliere educaţională

corneliassvyahoocom

21 Lectunivdr Viorel Dragoş

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Practică pedagogică Ştiinţe şi metodica predării lor

viodragosyahoocom

22 Lectunivdr Ioana Ticircmacircian

Romănă Metodica predarii limbii şi literaturii romane Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

tamaianyahoocom

23 Lectunivdr Ioana Măgdaş

Matematică Didactica matematicii

magdas_ioanayahoocom

24 Lectunivdr Codruţa Mih

Psihologie Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

codrutabozdogyahoocom

25 Lectdr Mirela ALBULESCU

Economie Sociologie Bussines Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

albulescumpyahoocom

26 Lectdr Nicoleta MARŢIAN

Religie (cultul catolic) Valorificarea patrimoniului naţional icircn predarea religiei Strategii active de predare a religiei Predarea religiei icircn societatea contemporană Managementul clasei de elevi

nicoletamartianyahoocom

27 Lectdr Anamaria SABĂU

Franceză Didactica predării limbii franceze Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

marasabauyahoocom

28 Lectdr Mihaela OROS

Religie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

michaelaorosgmailcom

29 Lectdr Livia SUCIU

Religie Filosofie Credinţă şi cunoaştere Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

geta_syahoofr

30 Lectdr Casian POPA

Filosofie Ştiinţe politice Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

pcasianyahoocouk

31 Lectdr Cristina SĂRĂCUŢ

Literatură pentru copii Metodica şi practica predării limbii şi literaturii romacircne şi a activităţilor de educare a limbajului Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

cristaciayahoocom

32 Lectdr Elena TRIF

Istorie Educatie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

boia_andreeayahoocom

33 Lectdr Adrian COSTACHE

Economie Filosofie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

johnadriancostacheyahoocouk

34 Lectdr Bianca BRETAN

Didactica predării limbii engleze Predarea diferenţiată a limbii engleze icircn funcţie de aptitudinile individuale ale elevilor

bbretan2001yahoocom

35 Asistunivdr Delia Muste

Pedagogie interactivă Educaţie incluzivă Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei

deli_todeanyahoocom

36 Asistunivdr Claudia Crişan

Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului

claudiacrisanyahoocom

37 Asistunivdr Olga Chiş

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Teoria şi metodologia evaluării Teoria şi metodologia instruirii Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

olga_marcusyahoocom

38 Asistunivdr Claudia Cuc

Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Alternative educaţionale Pedagogia comunicării

talosclaudiayahoocom

39 Asistunivdr Denisa Manea

Teoria educaţiei Pedagogia comunicării Comunicare educaţională Metodologia cercetării pedagogice

adrianamaneayahoocom

Mass-media şi educaţia

40 Asistunivdrd Constantina Catalano

Doctrine şi curente pedagogice Managementul clasei de elevi Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar

constantina_catalanoyahoocom

41 Asistunivdrd Ioana Bolboacă

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Pedagogia comunicării Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Practică pedagogică

alexandrabolboacayahoocom

42 Asistunivdrd Iulia Herman

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Metodologia cercetării pedagogice Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice Practică pedagogică

iuliahermanubbclujro

43 Asistunivdrd Angela Precup

Limbă şi literatură romacircnă Metodica predării limbii şi literaturii romacircne

angelaprecupyahoocom

44 Asistunivdrd Claudia Grec

Psihopedagogie specială Psihologie educaţională

claudiagrecyahoocom

4Evaluare____________________________________________

Icircn vederea autoevaluării lucrării de licență puteți consulta următoarea grilă

Elaborarea lucrării de licenţă -Check-list- după David (2006)

1 Introducere Problema este clar definită Starea iniţială a problemei se bazează pe analiza comprehensivă a literaturii de specialitate

Starea finală a problemei este clar prezentată Problema este relevantă pentru comunitatea ştiinţifică Obiectivele sunt clar măsurabile Obiectivele corespund cu starea finală a problemei Ipotezele derivă logic din analiza teoretică Ipotezele sunt orientate spre soluţionarea problemei Ipotezele sunt formulate icircn termeni teoretici dar verificabili 2 Metoda Lotul utilizat este prezentat detaliat prin prisma caracteristicilor relevante pentru obiective

Există o analiză a puterii statistice (nu se aplică la studii non-empirice şi meta-analitice)

Materialele utilizate sunt clar descrise Materialele utilizate au calităţi metrice verificate Designul este clar descris (de exemplu rolul fiecărei variabile ndash independentă dependentă criteriu mediatoare moderatoare ndash este clar prezentat)

Designul este adecvat testării ipotezelor şisau atingerii obiectivelor Procedura este descrisă la un nivel de detaliere care permite reproducerea ei

Se prezintă raţiunea şi metodele utilizate pentru analiza datelor 3 Rezultatele Rezultatele se bazează pe analiza corectă a datelor culese prin prisma designului elaborat

Se face distincţie icircntre analize a priori şi analize a posteriori Se prezintă corect indicatorii statistici (nu se aplică la studii non-empirice) Se prezintă şi mărimea efectului (nu se aplică la studii non-empirice) 4 Concluzii şi discuţii Concluziile se bazează pe o corectă interpretare psihologică a rezultatelor obţinute

Care sunt

criteriile

de

evaluare

Concluziile sunt asociate cu analizele a priori Concluziile-ipoteză sunt asociate cu analizele a posteriori Se discută limitele cercetării

Se discută implicaţiile şisau noile dezvoltări teoretice şisau practice ale cercetării

5 Bibliografie Bibliografia este scrisă conform normelor existente icircn domeniu Toate lucrările menţionate icircn text se află la bibliografie Bibliografia nu conţine mai multemai puţine lucrări decacirct cele menţionate icircn text

6 Anexe Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor icircntr-un studiu independent

Toate informaţiile din anexe au fot anticipate icircn text

4Sugestii______________________________________________

Reguli nescrise

pentru

realizarea și

prezentarea

licenței

La ce se așteaptă profesorii din comisie de la lucrarea ta de licență

Originalitate Nimeni nu aşteaptă să inventezi o paradigmă sau o metodă inedită dar utilizarea comenzilor ldquoCopyrdquo şi ldquoPasterdquo nu reprezintă neapărat o performanţă

Seriozitate Evident icircn tratarea şi cercetarea temei Ideea e să nu transmiţi mesajul că doar icircncerci să bifezi o activitate obligatorie ndash asta nu icircnseamnă că ne aşteptăm să fiţi de-a dreptul entuziaşti

Competenţă O teză de licenţă face dovada competenţelor voastre icircn domeniul icircn care v-aţi specializat 3 ani

Gacircndire critică Profesorii aşteaptă de la voi o şi o atitudine constructiv-critică la adresa teoriilor accesate

Creativitate Oferiţi soluţii creative la probleme curente recurente

Maturitate Icircn gacircndire icircn scris icircn prezentare Atenţie la detalii Vă imaginaţi cum arată o lucrare de licenţă

ce prezintă un proiect de cercetare serioasă dar care are greşeli de ortografie sau de tehnoredactare

Eleganţă Icircn stilul tratării şi prezentării temei icircn scris icircn curgerea ideilor icircn analize icircn scheme sau grafice

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 2: GHID licenta UBB

1 Cadru general_____________________________

Ce este lucrarea de licență Aceasta este cea mai firească icircntrebare pentru orice student de anul III Iată răspunsul Lucrarea de licenta este forma de evaluare finala alaturi de examenul scris a activitatii academice a studentului la finalul studiilor superioare-nivel licenta

Lucrarea de licenţă este o lucrare ştiinţifică care are ca scop principal prezentarea unui demers de cercetare ştiinţifică care vizează producerea de cunoştinţe declarative procedurale şisau

tehnologiiserviciiproduse innovative implicarea absolventului icircn demersul procesului de cercetare ştiinţifică cu rol

formativ asupra abilităţilor acestuia de a icircnţelege producţiile ştiinţifice şi de a genera un plus cunoaştere prin cercetării proprii

Așadar se urmărește ca studentul să fi deprins pe parcursul celor 3 ani de studiu următoarele competențe a ști să cautegăsească informația

a ști să o evaluezeselectezeierarhizeze

a ști să o prezinte clarplăcutconvingator

Dosarul de inscriere pentru examenul de licenta trebuie sa contina urmatoarele acte

bull fisa de lichidare semnata si stampilata de catre serviciile UBB

bull cerere tip (se completează la icircnscriere)

bull copie legalizată după certificatul de naştere (şi de căsătorie dacă se doreşte

trecerea numelui de căsătorie pe diploma de licenţă)

bull 2 poze 34 color

bull diploma de bacalaureat icircn original si copie legalizata

bull lucrarea de licenţă ndash 1 exemplar listat si legat (nu este obligatorie copertarea) care

se depune la comisie in momentul sustinerii

bull lucrarea de licenţă icircn format electronic pe CD

bull rezumatul lucrării de licenţă max 1 pag (un exemplar in limba romana si un

exemplar intr-o limba de circulatie internationala)

bull certificat de competenţă lingvistică eliberat de Centrul Alpha 15 puncte -

original şi copie xerox (daca nu aţi susţinut examenul de competenţă lingvistică la

facultate)

bull dovada achitării taxei de icircnscriere (daca este cazul)

Ce este

lucrarea

de

licență

Ce trebuie

să conțină

lucrarea

de licență

2 Structura_________________________________________

Structura oricărei lucrări de licență este

Titlul Introducere Abstract Motivația alegerii temei Partea teoretică Partea metodologică Rezultate anticipate Concluzii si discuții Bibliografie Anexe

Titlul

Titlul lucrării este primul lucru cu care cititorii acesteia intră icircn contact De aceea acesta trebuie să fie cacirct mai bine formulat Titlul poate fi

Sintetic Pune icircn relaţie termenii cheie ai lucrării termeni care exprimă cel mai acurat domeniularia curricularădisciplina de studiu icircn care se icircnscrie lucrarea

Exemplu Utilizarea metodelor de predare ndash icircnvăţare interactive la disciplina Ştiinţe sau Predarea interactivă la disciplina Ştiinţe

Descriptiv descrie relaţia dintre variabilele independente şi cele dependente ale studiului teoretic şi aplicativ icircntreprins

Exemplu Implicaţii ale utilizării metodelor de predare ndash icircnvăţare interactive asupra antrenării competenţelor de comunicare la elevii din ciclul primar

Nu uitați ca titlul să fie comprehensiv și icircn concordanță cu tema aleasă

IntroducereAbstract Motivația alegerii temei

Motivarea alegerii temei nu trebuie să se reducă la listarea unor motive argumente

personale

Motivaţia ştiinţifică poate fi focalizată pe

- noutatea temei studiate

- importanţa temei studiate pentru domeniul ştiinţific şi sau pentru cacircmpul practicii

- existenţa unui gol icircn explicitarea domeniului lipsa unor categorii de argumente

lipsa unor soluţii practice existenţa unor explicitări limitate la un domeniu

aplicativ limitat

Motivaţia personală poate fi focalizată pe

- exerciţiile de studiu anterioare icircn acelaşi domeniu sau icircn domenii conexe

- experienţe profesionale sau personale care au determinat autorul să icircşi formuleze o

serie de icircntrebări să caute soluţii practice etc

- experienţe de studiu inedite lectura unei lucrări de specialitate identificarea unei

probleme cu implicaţii personale etc

De asemenea tot aici se poate evidenţia icircntrebarea icircntrebările generice sau concrete la care

studiul oferă un răspuns Cu alte cuvinte se prezintă modul icircn care studiul de faţă

contribuie cu un plus valoric la explicitarea domeniului studiat

Exemple de structuri ale unor introduceri bull Idee generală ndash explicaţie ndash teză bull Citat ndash background teoretic sau teoretico-aplicativndash explicaţie ndash relaţie ndash teză bull Date statistice ndash explicaţie ndash relaţie ndash teză bull Caz interes direct uman ndash relaţie ndash teză

Cum icircmi aleg tema

Umberto Eco recomanda patru reguli pentru alegerea subiectului

1) argumentul sa raspunda intereselor candidatului (sa fie legat de tipul de examene date

de lecturile sale de lumea sa politica culturala sau religioasa)

2) sursele la care se recurge sa fie reperabile adica accesibile material candidatului

3) sursele la care recurge sa fie manevrabile adica accesibile cultural candidatului

4) tabloul metodologic al cercetarii sa fie accesibil experientei candidatului

Eco reformuleaza aceste reguli intr-o axioma de care ar trebui sa tina seama toti studentii

atunci cand isi aleg subiectul tezei de licenta bdquocine vrea sa faca o teza trebuie sa faca o

teza pe care este capabil sa o facardquo

Partea teoretică

Icircn această parte se prezintă cadrul teoretic icircn care se icircnscrie tema anunţată prin titlu Raţiunea acestei părţi este aceea de a asigura fundamentul teoretic-explicativ al demersurilor practice astfel părţile teoretică şi practică ale lucrării alcătuiesc un sistem Este recomandat ca partea teoretică să cuprindă

- realizarea de analize critice şi argumentative ale diferitelor opinii - revizuirea unor idei opinii abordări existente icircn literatura de specialitate - prezentarea unor interpretări personale şi a unor puncte de vedere proprii - formulare de definiţii proprii etc

Fundamentarea teoretică trebuie să demonstreze faptul că autorul cunoaşte icircn profunzime teoriile existente icircn domeniul studiat că este la curent cu cele mai noi contribuţii icircn domeniu şi că acestea reprezintă punctul de start icircn organizarea desfăşurarea şi semnificarea propriilor contribuţii

Demersurile aplicative incluse icircn partea a doua a lucrării trebuie să fie argumentate prin fundamentarea teoretică şi să derive logic din analiza critică a literaturii de specialitate Icircn această secţiune veţi oferi cititorului vocabularul de specialitate pe care icircl veţi utiliza pe parcursul lucrării Ca urmare fiţi atenţi la conceptele pe care le utilizaţi şi la semnificaţia pe care le-o daţi Dacă este nevoie formulaţi definiţii de lucru Fiţi consecvenţi icircn utilizarea termenilor de specialitate pe parcursul icircntregii lucrări Termenii trebuie utilizaţi cu aceeaşi semnificaţie pe parcursul icircntregii lucrări Partea teoretică se icircncheie cu formularea ipotezeiipotezelor precum și a obiectivelor cercetării Obiectivele şi ipotezele trebuie să derive logic din analiza critică a literaturii de specialitate respectiv să fie integrate icircn elemente de noutate teoretică şisau metodologică reliefate de aceasta Ipotezele studiului pun icircn relaţie

variabila (variabilele) independentă a studiului cu variabila (variabilele) dependentă ndash pentru studiile experimentale ndash arătacircnd icircn ce manieră variabila independentă acţionează asupra variabilei dependente (intensitatea influenţei raportul dintre cele două categorii de variabile domeniul icircn care este vizibilă modificarea sensul modificării)

variabilele cercetării ndash pentru studiile corelaţionale ndash anticipacircnd posibile corelaţii dintre variabile

Partea metodologică

Icircn partea metodologică se descriu conform standardelor Asociaţiei Americane de Psihologie ndash standardele de publicare a lucrărilor ştiinţifice icircn psihologie la nivel internaţional ndash următoarele secţiuni

Designul cercetării (Experimental cvasiexperimental sau nonexperimental) Ipotezaipotezele Obiectivele cercetării Variabilele Locul perioada și etapele cercetării Eșantionul Instrumentele care ar fi utilizate icircn cercetare Procedura care ar fi implementată icircn cercetare Metodele de analiză a datelor care vor fi utilizate (ex cantitative calitative mixte)

Toate acestea trebuie să fie descrise icircn detaliu pentru ca studiul să poată fi reprodus de către un alt grup de cercetare Pe lacircngă asta metodele de analiză a datelor precum și instrumentele aferente trebuie să corespundă atacirct designului studiului cacirct şi atingerii obiectivelor şisau testării ipotezelor studiului Icircn această secţiune nu vor fi incluse date cantitative sau calitative referitoare la informaţiile obţinute pe parcursul investigaţiilor desfăşurate Aceste date sunt prezentate icircn secţiunea următoare a lucrării Icircn ceea ce privește metodele folosite trebuie să acordați atenţie la identificarea corectă a acestora şi la distincţia dintre metode şi instrumentele de lucru folosite De exemplu chestionarul reprezintă un instrument de lucru pentru metoda anchetei Stabiliţi ndash pentru fiecare variabilă dependentă ndash instrumentul de cercetare utilizat pentru măsurarea ei Nu includeţi icircn această secţiune informaţii teoretice privind specificul metodelor şi instrumentelor utilizate Menţionaţi numai metodele şi instrumentele utilizate icircn cercetarea proprie şi arătaţi de ce şi icircn ce mod au fost aplicate icircn studiile icircntreprinse şi descrise icircn lucrarea de faţă De asemenea este nevoie să arătaţi care este statutul instrumentelor de investigaţie utilizate (originale preluate traduse şi adaptate validate pe populaţia romacircnească etc)

Rezultate anticipate

Rezultatele cuprinse icircn această secţiune trebuie prezentate şi interpretate astfel icircncacirct să fie evidentă legătura acestora cu ipotezele testate şi concluzia desprinsă icircn legătură cu validitateainvaliditatea ipotezei Arătaţi dacă datele obţinute validează sau invalidează ipoteza De asemenea arătaţi icircn ce măsură datele obţinute sunt compatibile sau se potrivesc cu datele anterioare existente icircn literatura de specialitate evidenţiind nuanţele particulare ale propriei cercetări

Concluzii și discuții

Icircn această parte se formulează sintetic cunoştinţele care au rezultat din analiza şi sinteza critică a literaturii de specialitate Se prezintă implicaţiile teoretice metodologice şisau practice ale rezultatelor scontate Se formulează limitele lucrării şi eventualele modalităţi de icircmbunătăţire a acesteia icircn studii viitoare Concluziile unei lucrări de amploarea lucrării de licenţă trebuie să respecte următoarele reguli - Reafirmă teza ipoteza din introducere şi scopul redactării textului - Rezumă principalele puncte prezentate icircn cuprins dar nu reprezintă un rezumat extins al demersurilor icircntreprinse Se focalizează pe rezultatele obţinute atacirct ca deducţii teoretice cacirct şi ca şi contribuţii aplicative Eventual se pot formula Concluziile propriei cercetări şi Concluzii generale - Oferă o evaluare finală a mesajului textuluitezeiipotezei generale icircn relaţie cu subiectul arătacircnd relevanţa concluziei icircntr-un context mai larg - Formulează o invitaţie la reflecţie sau la cercetare suplimentară anunţacircnd posibile direcţii de cercetare ulterioară

Norme de

redactare

Bibliografia

Bibliografia este elaborată conform standardelor APA Aceasta poate include şi alte titluri decacirct cele la care se face referire icircn textul lucrării dar toate sursele menţionate pe parcursul lucrării trebuie să fie cuprinse icircn lista bibliografică

Anexe

Dacă este cazul pot fi anexate o serie de materiale relevante pentru teza de licenţă prezentată Anexele lucrării reprezintă contribuţii la care s-a făcut referire pe parcursul lucrării Ele nu includ documente care nu au legătură cu studiile descrise icircn lucrare fie ele materiale complementare domeniului La secţiunea anexe pot fi incluse

- proiecte de lecţie activitate care să detalieze demersurile de predare ndash icircnvăţare ndash evaluare cuprinse icircn programul de intervenţie

- documente reglatorii pentru activitatea practică evocată icircn partea aplicativă a lucrării (regulamente decizii oficiale etc)

- formulare de chestionare fişe de lucru grile de evaluare - protocoale de testare chestionare oferite ca exemplu - produse ale activităţii copiilor cu titlu de exemplu - fotografii care să demonstreze diferitele aspecte ale demersurilor aplicative

icircntreprinse

Formatarea standard a textului lucrării de licență este Font Times New Roman Dimensiunea 12 Spațierea 2 racircnduri

Cine poate

coordona

lucrări de

licență

3 Coordonatori_____________________________________

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Prof Dr David Daniel

Psihologie clinica si psihoterapie

danieldavidpsychologyro

2 Conf Dr Dobrean Anca

Psihologia clinica a copilului şi adolescentului Parenting

ancadobreanpsychologyro

3 Conf Dr Rusu Alina

Psihologie Evolutionista Psihobiologia Sexualitatii Psihologie Animala

alinasrusu psychologyro

4 Lect Dr Cristea Ioana

Procese de reglare emotionala si mecanisme cognitive implicate Corelate neurobiologice si psihofiziologice ale emotiilor si reglarii emotionale in sanatate si psihopatologie Abordari terapeutice bazate

ioanaalinacristeagmailcom

Fiecare candidat va avea un coordonator de lucrare de licenţă cu titlul de doctor atestat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Lucrările de licenţă pot fi conduse şi de către cadre didactice şisau de cercetare care nu au titlul de doctor dar icircn acest caz lucrarea trebuie să aibă un co-coordonator cu titlul de doctor atestat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Unele lucrări pot avea mai mulţi coordonatori

pe acceptare si mindfulness Eficienta si mecanismele schimbarii in terapiile cognitiv-comportamentale

5 Lect Dr David Oana

Reglare emotionala parentala Reglare emotionala in organizatii Programe parentale Coaching cognitiv-comportamental

gavitaoanagmailcom

6 Lect Dr Pintea Sebastian

Factori psihologici implicati in intemeierea unei afaceri Factori psihologici implicati in performanta in afaceri Aplicatii ale realitatii virtuale in cercetarea psihologica Utilizarea robotilor in interventiile psihologice

sebastianpinteapsychologyro

7 Lect Dr Stefan Simona

Tulburări de anxietate Credinţe raţionale şi iraţionale Icircngrijorarea funcţională şi disfuncţională Auto-dezvoltare si psihologie pozitivă calităţi personale valori emoţii pozitive

simonastefanpsychologyro

8 Lect Dr Voinescu Bogdan

Psihiatrie adulti si somn bogdanvoinescugmailcom

9 Cercet Dr Opris David

Realitate virtuala in psihologia clinicapsihoterapie Noi tehnologii in psihologia clinicapsihoterapie Prezenta in realitate virtuala

davidoprisgmailcom

10 Asist drd Macavei Bianca

Credinţele religioasespirituale şi rolul lor icircn intervenţia psihologică

biancamacaveipsychologyro

Relaţia dintre constructele religioase şi constructele psihologice Impactul credinţelor religioase asupra emoţiilor şi comportamentelor umane Intervenţia psihologică icircn terapia de cuplu Intervenţia psihologică icircn terapia de familie Mecanismele etiopatogenetice ale tulburării de presive majore Mecanismele etiopatogenetice ale tulburarilor de personalitate

11 Asist drd Moldovan Ramona

Consiliere genetica ramonamoldovanpsychologyro

12 Prof Univ dr Sofia Chirica

Modele de diagnoza si interventie in organizatii

sofiachiricapsychologyro

13 Prof Univ dr Adriana Baban

Cognitii emotii comportamente fac sociali implicati in sanatate si boala la copii adolescenti adulti

adrianababanpsychologyro

14 Prof Univ dr Mircea Miclea

Modificari cognitiv-comportamentale

mirceamicleapsychologyro

15 Prof Univ dr Adrian Opre

Psiholgie cognitiva problematica inconstientului cognitiv si sistemele menezice Dezvoltarea socio -emotionala la copii si adolescenti Personalitatea evaluare si interventie Psihologie si religie

adrianoprepsychologyro

16 Conf Univ dr Oana Benga

Psihologia dezvoltarii tipice si atipice

oanabengapsychologyro

17 Conf univ dr Bus Ioan

Psihologie judiciara si Psihocriminalistica

ioanbuspsychologyro

18 Conf Aurora Szentagotai

Relatia emotie-cognitie Reglarea emotionala Tulburari afective Tulburari de anxietate Tulburari alimentare

AuraSzentagotaipsychologyro

19 Lect Univ Dr Andrei C Miu

Emotie si cognitie (atentie memorie decizie) emotii induse de muzica influenta unor diferente interindividuale (personalitate dispozitie afectiva factori biologici) asupra proceselor afective cognitive si interactiunii dintre acestea

andreimiupsychologyro

20 Lector univ dr Kallay Eva

Managementul stresului la adulti Invatarea autoreglata Competente socio-emotionale la copii si adolescenti

evakallaypsychologyro

21 Lector dr Marius Craciun

Psihologia sportului (de performanta extrem si de recreere)

mariuscraciunpsychologyro

22 Lector dr Catrinel Craciun

Sanatate la varstnici modificarea comportamentelor de risc comunicare in sanatate

catrinelcraciunpsychologyro

23 Lect dr Laura Visu-Petra

Dezvoltare tipica si atipica (cognitie emotie)

laurapetrapsychologyro

24 Lect dr Oana Negru

Intentionalitate si autoreglare Motivatie si performanta

oananegrupsychologyro

Perioada de emergenta a varstei adulte (engl emerging adulthood) Dezvoltare vocationalain cariera

25 Lect univ dr Robert Balazsi

corelate psihologice ale performantei sportive factori psihologici care determina implicarea in activitatea fizica si impactul acesteia asupra calitatii vietii la tineri si varstnici

robertbalazsipsychologyro

26 Lectord Univ dr Viorel Mih

Psihologie si consiliere scolara si educationala preventia comportamentelor de risc la elevi

viorelmihpsychologyro

27 Asist Univ dr Daniela Andrei

Rolul factorilor individuali si organizationali pentru intelegerea comportamentului de munca

Danielaonacayahoocom

28 Asist Univ drd Catalina Otoiu (in co- tutela)

Psihologie organizationala procese de grup si stari emergente schimbare si dezvoltare organizationala

catalinaotoiupsychologyro

29 Asist univ dr Lucia Ratiu

Determinanţii psihologici ai performanţei icircn organizaţii (factori de personalitate şi determinanţi situaţionali intervenţii pentru maximizarea performanţei la persoanele cu funcţie de conducere

LuciaRatiupsychologyro

30 Asist Dr Renata Heilman

Diferente individuale in emotie si decizie (va conduce doar din 2013)

renataheilmanpsychologyro

31 Asist cercetare (drd) Gabriel Vonas (in co-tutela cu Prof Adrian Opre)

E -learning si invatamant la distanta

GabrielVonaspsychologyro

DEPARTAMENTUL DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Lect univ dr Adrian Marian ROŞAN

Psihologia dezvoltării icircn copilărie şi adolescenţă Metode de stimulare cognitivă a copiilor cu dizabilităţii cognitive Adaptare curriculară Comportament violent şcolar Metodologia cercetării psihopedagogice

arosanpsieduubbclujro

2 Prof univ dr Vasile Liviu PREDA

Psihologia dezvoltării Psihologia educaţiei Psihopedagogia deficienţilor vizuali Psihodiagnostic Etiologia tipologia şi prevenirea devierilor comportamentale Psihopedagogia intervenţiei timpurii icircn recuperarea deficienţilor Fundamentele educaţiei speciale

vlp_2004 yahoocom

3 Conf univ dr Maria Dorina ANCA

Terapia tulburărilor de limbaj Recuperarea şi educarea persoanelor cu deficienţe de auz Audiologie educaţională Evaluarea psihologică şi psihopedagogicp a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale Consultanţă psihopedagogică diagnoză şi consiliere icircn domeniul educaţiei speciale şi incluzive Utilizarea NTIC icircn diagnoză educarea şi recuperarea copiilor cu deficienţe de auz

ancamariadorinayahoocom

4 Conf univ dr Ioan MOLDOVAN

Logopedie Terapia şi recuperarea copiilor cu tulburări de limbaj Terapii netradiţionale de corectare şi de recuperare a copiilor cu tulburări de limbaj Educarea copiilor cu dizabilităţii cognitive Psihologia vieţii religioase Metodologii didactice adaptate

moldiioanyahoofr

5 Conf Univ Dr

Viorel Lupu

psihiatria copilului si

adolescentului cu tematica

pe ADHD Autism Jocul

patologic de noroc la copii

adolescenti si adulti

violupu14yahoocom

6 Lect univ dr Cristina BĂLAŞ-BACONSCHI

Psihopedagogia deficienţilor mintali Psihologia tulburărilor şi devierilor comportamentale Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de icircnvăţare

cristim34yahoocom

7 Lect univ dr Carolina BODEA-HAŢEGAN

hategan_carolinayahoocom

8 Lect univ dr Andrea HATHAZI

Educarea copiilor cu dizabilităţi multiple Educarea copiilor cu deficienţe de vedere Asistenţa socială a persoanelor aflate icircn dificultate

ahathazipsieduubbclujro

9 Lect univ dr Laura Elena RUNCEANU

Educaţie incluzivă Psihologie sociala icircn contextul dizabilităţii

laurarunceanuyahoocom

10 Asist univ dr Carmen DAVID

Dificultăţi de icircnvăţare Trasee atipice de dezvoltare Dificultăţile de icircnvăţare icircn ADHD Evaluarea psihopedagogică icircn contextul dizabilităţii Psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi intelectuale

bodeacarmenyahoocom carmembdavid gmailcom

11 Asist univ dr Ioana TUFAR

oana_farcasyahoocom

12 Asist cercet dr Marian PĂDURE

mpadurepsieduubbclujro paduremarianyahoocom

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Lista include și cadrele didactice de la DEPARTAMENTUL DIDACTICA ȘTIINȚELOR EXACTE și DIDACTICA DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Profunivdr Vasile Chiş

Teoria şi metodologia instruirii Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Dezvoltări icircn pedagogia contemporană

vasilechisuyahoocom

2 Profunivdr Muşata Bocoş

Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului Didactica disciplinelor pedagogice Pedagogie interactivă

musatabocosyahoocom

3 Profunivdr Alina Pamfil

Romacircnă Didactica Lb Rom Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi

apamfilhotmailcom

4 Profunivdr Călin Felezeu

Istorie Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Educaţie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Istoria Imperiului Otoman

felezeucalinyahoocom

5 Confunivdr Ion Albulescu

Istoria pedagogiei romacircneşti şi universale Doctrine şi curente pedagogice Alternative educaţionale

albulescumyahoocom

Educaţia şi mass-media

7 Confunivdr Cătălin Glava

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Platforme educaţionale on-line Utilizarea bazelor de date icircn educaţie Politici educaţionale Marketing educaţional

cglava2002yahoocom

8 Confunivdr Mircea Breaz

Romacircnă Literatură romacircnă şi literatură pentru copii tehnici de povestire şi elemente de dramatizare Managementul clasei de elevi

mirceabreazyahoocom

9 Confunivdr Sorina Bolovan

Istorie Istoria şi noile educaţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

bpsorinayahoocom

10 Confunivdr Dumitru Vălcan

Matematică Didactica matematicii

tdvalcanyahoocom

11 Confunivdr Liliana Ciascai

Ştiinţe Didactica ştiinţelor

lilianaciascaiyahoocom

12 Confunivdr Eliza Dulamă

Geografie Didactica geografiei Abilităţi practice

dulamayahoocom

13 Confunivdr Helena Szabo

Geografie Didactica geografiei

14 Confunivdr Cosmin Prodea

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică prin joc Educaţie psihomotricafizica metodica şi practica predării lor Metodica activităţilor de

prodeacosminyahoocom

loisir la diferite categorii de vacircrstă Activitate fizică independentă la diferite categorii de vacircrstă Instruire asistată de calculator

15 Confdr Vasile TIMIŞ

Religie (cultul ortodox) Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Interconfesionalitate şi interculturalitate Teologie şi cultură postmodernăManagementul clasei de elevi

vasile_timisyahoofr

16 Lectunivdr Ramona Răduţ-Taciu

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Pedagogia adulţilor Managemntul clasei de elevi

radut_taciu_ryahoocom

17 Lectunivdr Adina Glava

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

adinaglavayahoocom

18 Lectunivdr Dana Jucan

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia instruirii Consiliere educaţională

orian_danayahoocom

19 Lectunivdr Horaţiu Catalano

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia

catalano_horatiuyahoocom

instruirii Teoria şi metodologia curriculum-ului

20 Lectunivdr Cornelia Stan

Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Metodologia cercetării pedagogice Consiliere educaţională

corneliassvyahoocom

21 Lectunivdr Viorel Dragoş

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Practică pedagogică Ştiinţe şi metodica predării lor

viodragosyahoocom

22 Lectunivdr Ioana Ticircmacircian

Romănă Metodica predarii limbii şi literaturii romane Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

tamaianyahoocom

23 Lectunivdr Ioana Măgdaş

Matematică Didactica matematicii

magdas_ioanayahoocom

24 Lectunivdr Codruţa Mih

Psihologie Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

codrutabozdogyahoocom

25 Lectdr Mirela ALBULESCU

Economie Sociologie Bussines Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

albulescumpyahoocom

26 Lectdr Nicoleta MARŢIAN

Religie (cultul catolic) Valorificarea patrimoniului naţional icircn predarea religiei Strategii active de predare a religiei Predarea religiei icircn societatea contemporană Managementul clasei de elevi

nicoletamartianyahoocom

27 Lectdr Anamaria SABĂU

Franceză Didactica predării limbii franceze Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

marasabauyahoocom

28 Lectdr Mihaela OROS

Religie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

michaelaorosgmailcom

29 Lectdr Livia SUCIU

Religie Filosofie Credinţă şi cunoaştere Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

geta_syahoofr

30 Lectdr Casian POPA

Filosofie Ştiinţe politice Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

pcasianyahoocouk

31 Lectdr Cristina SĂRĂCUŢ

Literatură pentru copii Metodica şi practica predării limbii şi literaturii romacircne şi a activităţilor de educare a limbajului Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

cristaciayahoocom

32 Lectdr Elena TRIF

Istorie Educatie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

boia_andreeayahoocom

33 Lectdr Adrian COSTACHE

Economie Filosofie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

johnadriancostacheyahoocouk

34 Lectdr Bianca BRETAN

Didactica predării limbii engleze Predarea diferenţiată a limbii engleze icircn funcţie de aptitudinile individuale ale elevilor

bbretan2001yahoocom

35 Asistunivdr Delia Muste

Pedagogie interactivă Educaţie incluzivă Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei

deli_todeanyahoocom

36 Asistunivdr Claudia Crişan

Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului

claudiacrisanyahoocom

37 Asistunivdr Olga Chiş

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Teoria şi metodologia evaluării Teoria şi metodologia instruirii Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

olga_marcusyahoocom

38 Asistunivdr Claudia Cuc

Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Alternative educaţionale Pedagogia comunicării

talosclaudiayahoocom

39 Asistunivdr Denisa Manea

Teoria educaţiei Pedagogia comunicării Comunicare educaţională Metodologia cercetării pedagogice

adrianamaneayahoocom

Mass-media şi educaţia

40 Asistunivdrd Constantina Catalano

Doctrine şi curente pedagogice Managementul clasei de elevi Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar

constantina_catalanoyahoocom

41 Asistunivdrd Ioana Bolboacă

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Pedagogia comunicării Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Practică pedagogică

alexandrabolboacayahoocom

42 Asistunivdrd Iulia Herman

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Metodologia cercetării pedagogice Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice Practică pedagogică

iuliahermanubbclujro

43 Asistunivdrd Angela Precup

Limbă şi literatură romacircnă Metodica predării limbii şi literaturii romacircne

angelaprecupyahoocom

44 Asistunivdrd Claudia Grec

Psihopedagogie specială Psihologie educaţională

claudiagrecyahoocom

4Evaluare____________________________________________

Icircn vederea autoevaluării lucrării de licență puteți consulta următoarea grilă

Elaborarea lucrării de licenţă -Check-list- după David (2006)

1 Introducere Problema este clar definită Starea iniţială a problemei se bazează pe analiza comprehensivă a literaturii de specialitate

Starea finală a problemei este clar prezentată Problema este relevantă pentru comunitatea ştiinţifică Obiectivele sunt clar măsurabile Obiectivele corespund cu starea finală a problemei Ipotezele derivă logic din analiza teoretică Ipotezele sunt orientate spre soluţionarea problemei Ipotezele sunt formulate icircn termeni teoretici dar verificabili 2 Metoda Lotul utilizat este prezentat detaliat prin prisma caracteristicilor relevante pentru obiective

Există o analiză a puterii statistice (nu se aplică la studii non-empirice şi meta-analitice)

Materialele utilizate sunt clar descrise Materialele utilizate au calităţi metrice verificate Designul este clar descris (de exemplu rolul fiecărei variabile ndash independentă dependentă criteriu mediatoare moderatoare ndash este clar prezentat)

Designul este adecvat testării ipotezelor şisau atingerii obiectivelor Procedura este descrisă la un nivel de detaliere care permite reproducerea ei

Se prezintă raţiunea şi metodele utilizate pentru analiza datelor 3 Rezultatele Rezultatele se bazează pe analiza corectă a datelor culese prin prisma designului elaborat

Se face distincţie icircntre analize a priori şi analize a posteriori Se prezintă corect indicatorii statistici (nu se aplică la studii non-empirice) Se prezintă şi mărimea efectului (nu se aplică la studii non-empirice) 4 Concluzii şi discuţii Concluziile se bazează pe o corectă interpretare psihologică a rezultatelor obţinute

Care sunt

criteriile

de

evaluare

Concluziile sunt asociate cu analizele a priori Concluziile-ipoteză sunt asociate cu analizele a posteriori Se discută limitele cercetării

Se discută implicaţiile şisau noile dezvoltări teoretice şisau practice ale cercetării

5 Bibliografie Bibliografia este scrisă conform normelor existente icircn domeniu Toate lucrările menţionate icircn text se află la bibliografie Bibliografia nu conţine mai multemai puţine lucrări decacirct cele menţionate icircn text

6 Anexe Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor icircntr-un studiu independent

Toate informaţiile din anexe au fot anticipate icircn text

4Sugestii______________________________________________

Reguli nescrise

pentru

realizarea și

prezentarea

licenței

La ce se așteaptă profesorii din comisie de la lucrarea ta de licență

Originalitate Nimeni nu aşteaptă să inventezi o paradigmă sau o metodă inedită dar utilizarea comenzilor ldquoCopyrdquo şi ldquoPasterdquo nu reprezintă neapărat o performanţă

Seriozitate Evident icircn tratarea şi cercetarea temei Ideea e să nu transmiţi mesajul că doar icircncerci să bifezi o activitate obligatorie ndash asta nu icircnseamnă că ne aşteptăm să fiţi de-a dreptul entuziaşti

Competenţă O teză de licenţă face dovada competenţelor voastre icircn domeniul icircn care v-aţi specializat 3 ani

Gacircndire critică Profesorii aşteaptă de la voi o şi o atitudine constructiv-critică la adresa teoriilor accesate

Creativitate Oferiţi soluţii creative la probleme curente recurente

Maturitate Icircn gacircndire icircn scris icircn prezentare Atenţie la detalii Vă imaginaţi cum arată o lucrare de licenţă

ce prezintă un proiect de cercetare serioasă dar care are greşeli de ortografie sau de tehnoredactare

Eleganţă Icircn stilul tratării şi prezentării temei icircn scris icircn curgerea ideilor icircn analize icircn scheme sau grafice

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 3: GHID licenta UBB

Ce trebuie

să conțină

lucrarea

de licență

2 Structura_________________________________________

Structura oricărei lucrări de licență este

Titlul Introducere Abstract Motivația alegerii temei Partea teoretică Partea metodologică Rezultate anticipate Concluzii si discuții Bibliografie Anexe

Titlul

Titlul lucrării este primul lucru cu care cititorii acesteia intră icircn contact De aceea acesta trebuie să fie cacirct mai bine formulat Titlul poate fi

Sintetic Pune icircn relaţie termenii cheie ai lucrării termeni care exprimă cel mai acurat domeniularia curricularădisciplina de studiu icircn care se icircnscrie lucrarea

Exemplu Utilizarea metodelor de predare ndash icircnvăţare interactive la disciplina Ştiinţe sau Predarea interactivă la disciplina Ştiinţe

Descriptiv descrie relaţia dintre variabilele independente şi cele dependente ale studiului teoretic şi aplicativ icircntreprins

Exemplu Implicaţii ale utilizării metodelor de predare ndash icircnvăţare interactive asupra antrenării competenţelor de comunicare la elevii din ciclul primar

Nu uitați ca titlul să fie comprehensiv și icircn concordanță cu tema aleasă

IntroducereAbstract Motivația alegerii temei

Motivarea alegerii temei nu trebuie să se reducă la listarea unor motive argumente

personale

Motivaţia ştiinţifică poate fi focalizată pe

- noutatea temei studiate

- importanţa temei studiate pentru domeniul ştiinţific şi sau pentru cacircmpul practicii

- existenţa unui gol icircn explicitarea domeniului lipsa unor categorii de argumente

lipsa unor soluţii practice existenţa unor explicitări limitate la un domeniu

aplicativ limitat

Motivaţia personală poate fi focalizată pe

- exerciţiile de studiu anterioare icircn acelaşi domeniu sau icircn domenii conexe

- experienţe profesionale sau personale care au determinat autorul să icircşi formuleze o

serie de icircntrebări să caute soluţii practice etc

- experienţe de studiu inedite lectura unei lucrări de specialitate identificarea unei

probleme cu implicaţii personale etc

De asemenea tot aici se poate evidenţia icircntrebarea icircntrebările generice sau concrete la care

studiul oferă un răspuns Cu alte cuvinte se prezintă modul icircn care studiul de faţă

contribuie cu un plus valoric la explicitarea domeniului studiat

Exemple de structuri ale unor introduceri bull Idee generală ndash explicaţie ndash teză bull Citat ndash background teoretic sau teoretico-aplicativndash explicaţie ndash relaţie ndash teză bull Date statistice ndash explicaţie ndash relaţie ndash teză bull Caz interes direct uman ndash relaţie ndash teză

Cum icircmi aleg tema

Umberto Eco recomanda patru reguli pentru alegerea subiectului

1) argumentul sa raspunda intereselor candidatului (sa fie legat de tipul de examene date

de lecturile sale de lumea sa politica culturala sau religioasa)

2) sursele la care se recurge sa fie reperabile adica accesibile material candidatului

3) sursele la care recurge sa fie manevrabile adica accesibile cultural candidatului

4) tabloul metodologic al cercetarii sa fie accesibil experientei candidatului

Eco reformuleaza aceste reguli intr-o axioma de care ar trebui sa tina seama toti studentii

atunci cand isi aleg subiectul tezei de licenta bdquocine vrea sa faca o teza trebuie sa faca o

teza pe care este capabil sa o facardquo

Partea teoretică

Icircn această parte se prezintă cadrul teoretic icircn care se icircnscrie tema anunţată prin titlu Raţiunea acestei părţi este aceea de a asigura fundamentul teoretic-explicativ al demersurilor practice astfel părţile teoretică şi practică ale lucrării alcătuiesc un sistem Este recomandat ca partea teoretică să cuprindă

- realizarea de analize critice şi argumentative ale diferitelor opinii - revizuirea unor idei opinii abordări existente icircn literatura de specialitate - prezentarea unor interpretări personale şi a unor puncte de vedere proprii - formulare de definiţii proprii etc

Fundamentarea teoretică trebuie să demonstreze faptul că autorul cunoaşte icircn profunzime teoriile existente icircn domeniul studiat că este la curent cu cele mai noi contribuţii icircn domeniu şi că acestea reprezintă punctul de start icircn organizarea desfăşurarea şi semnificarea propriilor contribuţii

Demersurile aplicative incluse icircn partea a doua a lucrării trebuie să fie argumentate prin fundamentarea teoretică şi să derive logic din analiza critică a literaturii de specialitate Icircn această secţiune veţi oferi cititorului vocabularul de specialitate pe care icircl veţi utiliza pe parcursul lucrării Ca urmare fiţi atenţi la conceptele pe care le utilizaţi şi la semnificaţia pe care le-o daţi Dacă este nevoie formulaţi definiţii de lucru Fiţi consecvenţi icircn utilizarea termenilor de specialitate pe parcursul icircntregii lucrări Termenii trebuie utilizaţi cu aceeaşi semnificaţie pe parcursul icircntregii lucrări Partea teoretică se icircncheie cu formularea ipotezeiipotezelor precum și a obiectivelor cercetării Obiectivele şi ipotezele trebuie să derive logic din analiza critică a literaturii de specialitate respectiv să fie integrate icircn elemente de noutate teoretică şisau metodologică reliefate de aceasta Ipotezele studiului pun icircn relaţie

variabila (variabilele) independentă a studiului cu variabila (variabilele) dependentă ndash pentru studiile experimentale ndash arătacircnd icircn ce manieră variabila independentă acţionează asupra variabilei dependente (intensitatea influenţei raportul dintre cele două categorii de variabile domeniul icircn care este vizibilă modificarea sensul modificării)

variabilele cercetării ndash pentru studiile corelaţionale ndash anticipacircnd posibile corelaţii dintre variabile

Partea metodologică

Icircn partea metodologică se descriu conform standardelor Asociaţiei Americane de Psihologie ndash standardele de publicare a lucrărilor ştiinţifice icircn psihologie la nivel internaţional ndash următoarele secţiuni

Designul cercetării (Experimental cvasiexperimental sau nonexperimental) Ipotezaipotezele Obiectivele cercetării Variabilele Locul perioada și etapele cercetării Eșantionul Instrumentele care ar fi utilizate icircn cercetare Procedura care ar fi implementată icircn cercetare Metodele de analiză a datelor care vor fi utilizate (ex cantitative calitative mixte)

Toate acestea trebuie să fie descrise icircn detaliu pentru ca studiul să poată fi reprodus de către un alt grup de cercetare Pe lacircngă asta metodele de analiză a datelor precum și instrumentele aferente trebuie să corespundă atacirct designului studiului cacirct şi atingerii obiectivelor şisau testării ipotezelor studiului Icircn această secţiune nu vor fi incluse date cantitative sau calitative referitoare la informaţiile obţinute pe parcursul investigaţiilor desfăşurate Aceste date sunt prezentate icircn secţiunea următoare a lucrării Icircn ceea ce privește metodele folosite trebuie să acordați atenţie la identificarea corectă a acestora şi la distincţia dintre metode şi instrumentele de lucru folosite De exemplu chestionarul reprezintă un instrument de lucru pentru metoda anchetei Stabiliţi ndash pentru fiecare variabilă dependentă ndash instrumentul de cercetare utilizat pentru măsurarea ei Nu includeţi icircn această secţiune informaţii teoretice privind specificul metodelor şi instrumentelor utilizate Menţionaţi numai metodele şi instrumentele utilizate icircn cercetarea proprie şi arătaţi de ce şi icircn ce mod au fost aplicate icircn studiile icircntreprinse şi descrise icircn lucrarea de faţă De asemenea este nevoie să arătaţi care este statutul instrumentelor de investigaţie utilizate (originale preluate traduse şi adaptate validate pe populaţia romacircnească etc)

Rezultate anticipate

Rezultatele cuprinse icircn această secţiune trebuie prezentate şi interpretate astfel icircncacirct să fie evidentă legătura acestora cu ipotezele testate şi concluzia desprinsă icircn legătură cu validitateainvaliditatea ipotezei Arătaţi dacă datele obţinute validează sau invalidează ipoteza De asemenea arătaţi icircn ce măsură datele obţinute sunt compatibile sau se potrivesc cu datele anterioare existente icircn literatura de specialitate evidenţiind nuanţele particulare ale propriei cercetări

Concluzii și discuții

Icircn această parte se formulează sintetic cunoştinţele care au rezultat din analiza şi sinteza critică a literaturii de specialitate Se prezintă implicaţiile teoretice metodologice şisau practice ale rezultatelor scontate Se formulează limitele lucrării şi eventualele modalităţi de icircmbunătăţire a acesteia icircn studii viitoare Concluziile unei lucrări de amploarea lucrării de licenţă trebuie să respecte următoarele reguli - Reafirmă teza ipoteza din introducere şi scopul redactării textului - Rezumă principalele puncte prezentate icircn cuprins dar nu reprezintă un rezumat extins al demersurilor icircntreprinse Se focalizează pe rezultatele obţinute atacirct ca deducţii teoretice cacirct şi ca şi contribuţii aplicative Eventual se pot formula Concluziile propriei cercetări şi Concluzii generale - Oferă o evaluare finală a mesajului textuluitezeiipotezei generale icircn relaţie cu subiectul arătacircnd relevanţa concluziei icircntr-un context mai larg - Formulează o invitaţie la reflecţie sau la cercetare suplimentară anunţacircnd posibile direcţii de cercetare ulterioară

Norme de

redactare

Bibliografia

Bibliografia este elaborată conform standardelor APA Aceasta poate include şi alte titluri decacirct cele la care se face referire icircn textul lucrării dar toate sursele menţionate pe parcursul lucrării trebuie să fie cuprinse icircn lista bibliografică

Anexe

Dacă este cazul pot fi anexate o serie de materiale relevante pentru teza de licenţă prezentată Anexele lucrării reprezintă contribuţii la care s-a făcut referire pe parcursul lucrării Ele nu includ documente care nu au legătură cu studiile descrise icircn lucrare fie ele materiale complementare domeniului La secţiunea anexe pot fi incluse

- proiecte de lecţie activitate care să detalieze demersurile de predare ndash icircnvăţare ndash evaluare cuprinse icircn programul de intervenţie

- documente reglatorii pentru activitatea practică evocată icircn partea aplicativă a lucrării (regulamente decizii oficiale etc)

- formulare de chestionare fişe de lucru grile de evaluare - protocoale de testare chestionare oferite ca exemplu - produse ale activităţii copiilor cu titlu de exemplu - fotografii care să demonstreze diferitele aspecte ale demersurilor aplicative

icircntreprinse

Formatarea standard a textului lucrării de licență este Font Times New Roman Dimensiunea 12 Spațierea 2 racircnduri

Cine poate

coordona

lucrări de

licență

3 Coordonatori_____________________________________

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Prof Dr David Daniel

Psihologie clinica si psihoterapie

danieldavidpsychologyro

2 Conf Dr Dobrean Anca

Psihologia clinica a copilului şi adolescentului Parenting

ancadobreanpsychologyro

3 Conf Dr Rusu Alina

Psihologie Evolutionista Psihobiologia Sexualitatii Psihologie Animala

alinasrusu psychologyro

4 Lect Dr Cristea Ioana

Procese de reglare emotionala si mecanisme cognitive implicate Corelate neurobiologice si psihofiziologice ale emotiilor si reglarii emotionale in sanatate si psihopatologie Abordari terapeutice bazate

ioanaalinacristeagmailcom

Fiecare candidat va avea un coordonator de lucrare de licenţă cu titlul de doctor atestat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Lucrările de licenţă pot fi conduse şi de către cadre didactice şisau de cercetare care nu au titlul de doctor dar icircn acest caz lucrarea trebuie să aibă un co-coordonator cu titlul de doctor atestat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Unele lucrări pot avea mai mulţi coordonatori

pe acceptare si mindfulness Eficienta si mecanismele schimbarii in terapiile cognitiv-comportamentale

5 Lect Dr David Oana

Reglare emotionala parentala Reglare emotionala in organizatii Programe parentale Coaching cognitiv-comportamental

gavitaoanagmailcom

6 Lect Dr Pintea Sebastian

Factori psihologici implicati in intemeierea unei afaceri Factori psihologici implicati in performanta in afaceri Aplicatii ale realitatii virtuale in cercetarea psihologica Utilizarea robotilor in interventiile psihologice

sebastianpinteapsychologyro

7 Lect Dr Stefan Simona

Tulburări de anxietate Credinţe raţionale şi iraţionale Icircngrijorarea funcţională şi disfuncţională Auto-dezvoltare si psihologie pozitivă calităţi personale valori emoţii pozitive

simonastefanpsychologyro

8 Lect Dr Voinescu Bogdan

Psihiatrie adulti si somn bogdanvoinescugmailcom

9 Cercet Dr Opris David

Realitate virtuala in psihologia clinicapsihoterapie Noi tehnologii in psihologia clinicapsihoterapie Prezenta in realitate virtuala

davidoprisgmailcom

10 Asist drd Macavei Bianca

Credinţele religioasespirituale şi rolul lor icircn intervenţia psihologică

biancamacaveipsychologyro

Relaţia dintre constructele religioase şi constructele psihologice Impactul credinţelor religioase asupra emoţiilor şi comportamentelor umane Intervenţia psihologică icircn terapia de cuplu Intervenţia psihologică icircn terapia de familie Mecanismele etiopatogenetice ale tulburării de presive majore Mecanismele etiopatogenetice ale tulburarilor de personalitate

11 Asist drd Moldovan Ramona

Consiliere genetica ramonamoldovanpsychologyro

12 Prof Univ dr Sofia Chirica

Modele de diagnoza si interventie in organizatii

sofiachiricapsychologyro

13 Prof Univ dr Adriana Baban

Cognitii emotii comportamente fac sociali implicati in sanatate si boala la copii adolescenti adulti

adrianababanpsychologyro

14 Prof Univ dr Mircea Miclea

Modificari cognitiv-comportamentale

mirceamicleapsychologyro

15 Prof Univ dr Adrian Opre

Psiholgie cognitiva problematica inconstientului cognitiv si sistemele menezice Dezvoltarea socio -emotionala la copii si adolescenti Personalitatea evaluare si interventie Psihologie si religie

adrianoprepsychologyro

16 Conf Univ dr Oana Benga

Psihologia dezvoltarii tipice si atipice

oanabengapsychologyro

17 Conf univ dr Bus Ioan

Psihologie judiciara si Psihocriminalistica

ioanbuspsychologyro

18 Conf Aurora Szentagotai

Relatia emotie-cognitie Reglarea emotionala Tulburari afective Tulburari de anxietate Tulburari alimentare

AuraSzentagotaipsychologyro

19 Lect Univ Dr Andrei C Miu

Emotie si cognitie (atentie memorie decizie) emotii induse de muzica influenta unor diferente interindividuale (personalitate dispozitie afectiva factori biologici) asupra proceselor afective cognitive si interactiunii dintre acestea

andreimiupsychologyro

20 Lector univ dr Kallay Eva

Managementul stresului la adulti Invatarea autoreglata Competente socio-emotionale la copii si adolescenti

evakallaypsychologyro

21 Lector dr Marius Craciun

Psihologia sportului (de performanta extrem si de recreere)

mariuscraciunpsychologyro

22 Lector dr Catrinel Craciun

Sanatate la varstnici modificarea comportamentelor de risc comunicare in sanatate

catrinelcraciunpsychologyro

23 Lect dr Laura Visu-Petra

Dezvoltare tipica si atipica (cognitie emotie)

laurapetrapsychologyro

24 Lect dr Oana Negru

Intentionalitate si autoreglare Motivatie si performanta

oananegrupsychologyro

Perioada de emergenta a varstei adulte (engl emerging adulthood) Dezvoltare vocationalain cariera

25 Lect univ dr Robert Balazsi

corelate psihologice ale performantei sportive factori psihologici care determina implicarea in activitatea fizica si impactul acesteia asupra calitatii vietii la tineri si varstnici

robertbalazsipsychologyro

26 Lectord Univ dr Viorel Mih

Psihologie si consiliere scolara si educationala preventia comportamentelor de risc la elevi

viorelmihpsychologyro

27 Asist Univ dr Daniela Andrei

Rolul factorilor individuali si organizationali pentru intelegerea comportamentului de munca

Danielaonacayahoocom

28 Asist Univ drd Catalina Otoiu (in co- tutela)

Psihologie organizationala procese de grup si stari emergente schimbare si dezvoltare organizationala

catalinaotoiupsychologyro

29 Asist univ dr Lucia Ratiu

Determinanţii psihologici ai performanţei icircn organizaţii (factori de personalitate şi determinanţi situaţionali intervenţii pentru maximizarea performanţei la persoanele cu funcţie de conducere

LuciaRatiupsychologyro

30 Asist Dr Renata Heilman

Diferente individuale in emotie si decizie (va conduce doar din 2013)

renataheilmanpsychologyro

31 Asist cercetare (drd) Gabriel Vonas (in co-tutela cu Prof Adrian Opre)

E -learning si invatamant la distanta

GabrielVonaspsychologyro

DEPARTAMENTUL DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Lect univ dr Adrian Marian ROŞAN

Psihologia dezvoltării icircn copilărie şi adolescenţă Metode de stimulare cognitivă a copiilor cu dizabilităţii cognitive Adaptare curriculară Comportament violent şcolar Metodologia cercetării psihopedagogice

arosanpsieduubbclujro

2 Prof univ dr Vasile Liviu PREDA

Psihologia dezvoltării Psihologia educaţiei Psihopedagogia deficienţilor vizuali Psihodiagnostic Etiologia tipologia şi prevenirea devierilor comportamentale Psihopedagogia intervenţiei timpurii icircn recuperarea deficienţilor Fundamentele educaţiei speciale

vlp_2004 yahoocom

3 Conf univ dr Maria Dorina ANCA

Terapia tulburărilor de limbaj Recuperarea şi educarea persoanelor cu deficienţe de auz Audiologie educaţională Evaluarea psihologică şi psihopedagogicp a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale Consultanţă psihopedagogică diagnoză şi consiliere icircn domeniul educaţiei speciale şi incluzive Utilizarea NTIC icircn diagnoză educarea şi recuperarea copiilor cu deficienţe de auz

ancamariadorinayahoocom

4 Conf univ dr Ioan MOLDOVAN

Logopedie Terapia şi recuperarea copiilor cu tulburări de limbaj Terapii netradiţionale de corectare şi de recuperare a copiilor cu tulburări de limbaj Educarea copiilor cu dizabilităţii cognitive Psihologia vieţii religioase Metodologii didactice adaptate

moldiioanyahoofr

5 Conf Univ Dr

Viorel Lupu

psihiatria copilului si

adolescentului cu tematica

pe ADHD Autism Jocul

patologic de noroc la copii

adolescenti si adulti

violupu14yahoocom

6 Lect univ dr Cristina BĂLAŞ-BACONSCHI

Psihopedagogia deficienţilor mintali Psihologia tulburărilor şi devierilor comportamentale Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de icircnvăţare

cristim34yahoocom

7 Lect univ dr Carolina BODEA-HAŢEGAN

hategan_carolinayahoocom

8 Lect univ dr Andrea HATHAZI

Educarea copiilor cu dizabilităţi multiple Educarea copiilor cu deficienţe de vedere Asistenţa socială a persoanelor aflate icircn dificultate

ahathazipsieduubbclujro

9 Lect univ dr Laura Elena RUNCEANU

Educaţie incluzivă Psihologie sociala icircn contextul dizabilităţii

laurarunceanuyahoocom

10 Asist univ dr Carmen DAVID

Dificultăţi de icircnvăţare Trasee atipice de dezvoltare Dificultăţile de icircnvăţare icircn ADHD Evaluarea psihopedagogică icircn contextul dizabilităţii Psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi intelectuale

bodeacarmenyahoocom carmembdavid gmailcom

11 Asist univ dr Ioana TUFAR

oana_farcasyahoocom

12 Asist cercet dr Marian PĂDURE

mpadurepsieduubbclujro paduremarianyahoocom

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Lista include și cadrele didactice de la DEPARTAMENTUL DIDACTICA ȘTIINȚELOR EXACTE și DIDACTICA DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Profunivdr Vasile Chiş

Teoria şi metodologia instruirii Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Dezvoltări icircn pedagogia contemporană

vasilechisuyahoocom

2 Profunivdr Muşata Bocoş

Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului Didactica disciplinelor pedagogice Pedagogie interactivă

musatabocosyahoocom

3 Profunivdr Alina Pamfil

Romacircnă Didactica Lb Rom Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi

apamfilhotmailcom

4 Profunivdr Călin Felezeu

Istorie Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Educaţie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Istoria Imperiului Otoman

felezeucalinyahoocom

5 Confunivdr Ion Albulescu

Istoria pedagogiei romacircneşti şi universale Doctrine şi curente pedagogice Alternative educaţionale

albulescumyahoocom

Educaţia şi mass-media

7 Confunivdr Cătălin Glava

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Platforme educaţionale on-line Utilizarea bazelor de date icircn educaţie Politici educaţionale Marketing educaţional

cglava2002yahoocom

8 Confunivdr Mircea Breaz

Romacircnă Literatură romacircnă şi literatură pentru copii tehnici de povestire şi elemente de dramatizare Managementul clasei de elevi

mirceabreazyahoocom

9 Confunivdr Sorina Bolovan

Istorie Istoria şi noile educaţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

bpsorinayahoocom

10 Confunivdr Dumitru Vălcan

Matematică Didactica matematicii

tdvalcanyahoocom

11 Confunivdr Liliana Ciascai

Ştiinţe Didactica ştiinţelor

lilianaciascaiyahoocom

12 Confunivdr Eliza Dulamă

Geografie Didactica geografiei Abilităţi practice

dulamayahoocom

13 Confunivdr Helena Szabo

Geografie Didactica geografiei

14 Confunivdr Cosmin Prodea

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică prin joc Educaţie psihomotricafizica metodica şi practica predării lor Metodica activităţilor de

prodeacosminyahoocom

loisir la diferite categorii de vacircrstă Activitate fizică independentă la diferite categorii de vacircrstă Instruire asistată de calculator

15 Confdr Vasile TIMIŞ

Religie (cultul ortodox) Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Interconfesionalitate şi interculturalitate Teologie şi cultură postmodernăManagementul clasei de elevi

vasile_timisyahoofr

16 Lectunivdr Ramona Răduţ-Taciu

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Pedagogia adulţilor Managemntul clasei de elevi

radut_taciu_ryahoocom

17 Lectunivdr Adina Glava

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

adinaglavayahoocom

18 Lectunivdr Dana Jucan

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia instruirii Consiliere educaţională

orian_danayahoocom

19 Lectunivdr Horaţiu Catalano

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia

catalano_horatiuyahoocom

instruirii Teoria şi metodologia curriculum-ului

20 Lectunivdr Cornelia Stan

Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Metodologia cercetării pedagogice Consiliere educaţională

corneliassvyahoocom

21 Lectunivdr Viorel Dragoş

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Practică pedagogică Ştiinţe şi metodica predării lor

viodragosyahoocom

22 Lectunivdr Ioana Ticircmacircian

Romănă Metodica predarii limbii şi literaturii romane Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

tamaianyahoocom

23 Lectunivdr Ioana Măgdaş

Matematică Didactica matematicii

magdas_ioanayahoocom

24 Lectunivdr Codruţa Mih

Psihologie Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

codrutabozdogyahoocom

25 Lectdr Mirela ALBULESCU

Economie Sociologie Bussines Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

albulescumpyahoocom

26 Lectdr Nicoleta MARŢIAN

Religie (cultul catolic) Valorificarea patrimoniului naţional icircn predarea religiei Strategii active de predare a religiei Predarea religiei icircn societatea contemporană Managementul clasei de elevi

nicoletamartianyahoocom

27 Lectdr Anamaria SABĂU

Franceză Didactica predării limbii franceze Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

marasabauyahoocom

28 Lectdr Mihaela OROS

Religie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

michaelaorosgmailcom

29 Lectdr Livia SUCIU

Religie Filosofie Credinţă şi cunoaştere Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

geta_syahoofr

30 Lectdr Casian POPA

Filosofie Ştiinţe politice Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

pcasianyahoocouk

31 Lectdr Cristina SĂRĂCUŢ

Literatură pentru copii Metodica şi practica predării limbii şi literaturii romacircne şi a activităţilor de educare a limbajului Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

cristaciayahoocom

32 Lectdr Elena TRIF

Istorie Educatie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

boia_andreeayahoocom

33 Lectdr Adrian COSTACHE

Economie Filosofie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

johnadriancostacheyahoocouk

34 Lectdr Bianca BRETAN

Didactica predării limbii engleze Predarea diferenţiată a limbii engleze icircn funcţie de aptitudinile individuale ale elevilor

bbretan2001yahoocom

35 Asistunivdr Delia Muste

Pedagogie interactivă Educaţie incluzivă Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei

deli_todeanyahoocom

36 Asistunivdr Claudia Crişan

Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului

claudiacrisanyahoocom

37 Asistunivdr Olga Chiş

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Teoria şi metodologia evaluării Teoria şi metodologia instruirii Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

olga_marcusyahoocom

38 Asistunivdr Claudia Cuc

Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Alternative educaţionale Pedagogia comunicării

talosclaudiayahoocom

39 Asistunivdr Denisa Manea

Teoria educaţiei Pedagogia comunicării Comunicare educaţională Metodologia cercetării pedagogice

adrianamaneayahoocom

Mass-media şi educaţia

40 Asistunivdrd Constantina Catalano

Doctrine şi curente pedagogice Managementul clasei de elevi Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar

constantina_catalanoyahoocom

41 Asistunivdrd Ioana Bolboacă

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Pedagogia comunicării Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Practică pedagogică

alexandrabolboacayahoocom

42 Asistunivdrd Iulia Herman

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Metodologia cercetării pedagogice Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice Practică pedagogică

iuliahermanubbclujro

43 Asistunivdrd Angela Precup

Limbă şi literatură romacircnă Metodica predării limbii şi literaturii romacircne

angelaprecupyahoocom

44 Asistunivdrd Claudia Grec

Psihopedagogie specială Psihologie educaţională

claudiagrecyahoocom

4Evaluare____________________________________________

Icircn vederea autoevaluării lucrării de licență puteți consulta următoarea grilă

Elaborarea lucrării de licenţă -Check-list- după David (2006)

1 Introducere Problema este clar definită Starea iniţială a problemei se bazează pe analiza comprehensivă a literaturii de specialitate

Starea finală a problemei este clar prezentată Problema este relevantă pentru comunitatea ştiinţifică Obiectivele sunt clar măsurabile Obiectivele corespund cu starea finală a problemei Ipotezele derivă logic din analiza teoretică Ipotezele sunt orientate spre soluţionarea problemei Ipotezele sunt formulate icircn termeni teoretici dar verificabili 2 Metoda Lotul utilizat este prezentat detaliat prin prisma caracteristicilor relevante pentru obiective

Există o analiză a puterii statistice (nu se aplică la studii non-empirice şi meta-analitice)

Materialele utilizate sunt clar descrise Materialele utilizate au calităţi metrice verificate Designul este clar descris (de exemplu rolul fiecărei variabile ndash independentă dependentă criteriu mediatoare moderatoare ndash este clar prezentat)

Designul este adecvat testării ipotezelor şisau atingerii obiectivelor Procedura este descrisă la un nivel de detaliere care permite reproducerea ei

Se prezintă raţiunea şi metodele utilizate pentru analiza datelor 3 Rezultatele Rezultatele se bazează pe analiza corectă a datelor culese prin prisma designului elaborat

Se face distincţie icircntre analize a priori şi analize a posteriori Se prezintă corect indicatorii statistici (nu se aplică la studii non-empirice) Se prezintă şi mărimea efectului (nu se aplică la studii non-empirice) 4 Concluzii şi discuţii Concluziile se bazează pe o corectă interpretare psihologică a rezultatelor obţinute

Care sunt

criteriile

de

evaluare

Concluziile sunt asociate cu analizele a priori Concluziile-ipoteză sunt asociate cu analizele a posteriori Se discută limitele cercetării

Se discută implicaţiile şisau noile dezvoltări teoretice şisau practice ale cercetării

5 Bibliografie Bibliografia este scrisă conform normelor existente icircn domeniu Toate lucrările menţionate icircn text se află la bibliografie Bibliografia nu conţine mai multemai puţine lucrări decacirct cele menţionate icircn text

6 Anexe Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor icircntr-un studiu independent

Toate informaţiile din anexe au fot anticipate icircn text

4Sugestii______________________________________________

Reguli nescrise

pentru

realizarea și

prezentarea

licenței

La ce se așteaptă profesorii din comisie de la lucrarea ta de licență

Originalitate Nimeni nu aşteaptă să inventezi o paradigmă sau o metodă inedită dar utilizarea comenzilor ldquoCopyrdquo şi ldquoPasterdquo nu reprezintă neapărat o performanţă

Seriozitate Evident icircn tratarea şi cercetarea temei Ideea e să nu transmiţi mesajul că doar icircncerci să bifezi o activitate obligatorie ndash asta nu icircnseamnă că ne aşteptăm să fiţi de-a dreptul entuziaşti

Competenţă O teză de licenţă face dovada competenţelor voastre icircn domeniul icircn care v-aţi specializat 3 ani

Gacircndire critică Profesorii aşteaptă de la voi o şi o atitudine constructiv-critică la adresa teoriilor accesate

Creativitate Oferiţi soluţii creative la probleme curente recurente

Maturitate Icircn gacircndire icircn scris icircn prezentare Atenţie la detalii Vă imaginaţi cum arată o lucrare de licenţă

ce prezintă un proiect de cercetare serioasă dar care are greşeli de ortografie sau de tehnoredactare

Eleganţă Icircn stilul tratării şi prezentării temei icircn scris icircn curgerea ideilor icircn analize icircn scheme sau grafice

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 4: GHID licenta UBB

IntroducereAbstract Motivația alegerii temei

Motivarea alegerii temei nu trebuie să se reducă la listarea unor motive argumente

personale

Motivaţia ştiinţifică poate fi focalizată pe

- noutatea temei studiate

- importanţa temei studiate pentru domeniul ştiinţific şi sau pentru cacircmpul practicii

- existenţa unui gol icircn explicitarea domeniului lipsa unor categorii de argumente

lipsa unor soluţii practice existenţa unor explicitări limitate la un domeniu

aplicativ limitat

Motivaţia personală poate fi focalizată pe

- exerciţiile de studiu anterioare icircn acelaşi domeniu sau icircn domenii conexe

- experienţe profesionale sau personale care au determinat autorul să icircşi formuleze o

serie de icircntrebări să caute soluţii practice etc

- experienţe de studiu inedite lectura unei lucrări de specialitate identificarea unei

probleme cu implicaţii personale etc

De asemenea tot aici se poate evidenţia icircntrebarea icircntrebările generice sau concrete la care

studiul oferă un răspuns Cu alte cuvinte se prezintă modul icircn care studiul de faţă

contribuie cu un plus valoric la explicitarea domeniului studiat

Exemple de structuri ale unor introduceri bull Idee generală ndash explicaţie ndash teză bull Citat ndash background teoretic sau teoretico-aplicativndash explicaţie ndash relaţie ndash teză bull Date statistice ndash explicaţie ndash relaţie ndash teză bull Caz interes direct uman ndash relaţie ndash teză

Cum icircmi aleg tema

Umberto Eco recomanda patru reguli pentru alegerea subiectului

1) argumentul sa raspunda intereselor candidatului (sa fie legat de tipul de examene date

de lecturile sale de lumea sa politica culturala sau religioasa)

2) sursele la care se recurge sa fie reperabile adica accesibile material candidatului

3) sursele la care recurge sa fie manevrabile adica accesibile cultural candidatului

4) tabloul metodologic al cercetarii sa fie accesibil experientei candidatului

Eco reformuleaza aceste reguli intr-o axioma de care ar trebui sa tina seama toti studentii

atunci cand isi aleg subiectul tezei de licenta bdquocine vrea sa faca o teza trebuie sa faca o

teza pe care este capabil sa o facardquo

Partea teoretică

Icircn această parte se prezintă cadrul teoretic icircn care se icircnscrie tema anunţată prin titlu Raţiunea acestei părţi este aceea de a asigura fundamentul teoretic-explicativ al demersurilor practice astfel părţile teoretică şi practică ale lucrării alcătuiesc un sistem Este recomandat ca partea teoretică să cuprindă

- realizarea de analize critice şi argumentative ale diferitelor opinii - revizuirea unor idei opinii abordări existente icircn literatura de specialitate - prezentarea unor interpretări personale şi a unor puncte de vedere proprii - formulare de definiţii proprii etc

Fundamentarea teoretică trebuie să demonstreze faptul că autorul cunoaşte icircn profunzime teoriile existente icircn domeniul studiat că este la curent cu cele mai noi contribuţii icircn domeniu şi că acestea reprezintă punctul de start icircn organizarea desfăşurarea şi semnificarea propriilor contribuţii

Demersurile aplicative incluse icircn partea a doua a lucrării trebuie să fie argumentate prin fundamentarea teoretică şi să derive logic din analiza critică a literaturii de specialitate Icircn această secţiune veţi oferi cititorului vocabularul de specialitate pe care icircl veţi utiliza pe parcursul lucrării Ca urmare fiţi atenţi la conceptele pe care le utilizaţi şi la semnificaţia pe care le-o daţi Dacă este nevoie formulaţi definiţii de lucru Fiţi consecvenţi icircn utilizarea termenilor de specialitate pe parcursul icircntregii lucrări Termenii trebuie utilizaţi cu aceeaşi semnificaţie pe parcursul icircntregii lucrări Partea teoretică se icircncheie cu formularea ipotezeiipotezelor precum și a obiectivelor cercetării Obiectivele şi ipotezele trebuie să derive logic din analiza critică a literaturii de specialitate respectiv să fie integrate icircn elemente de noutate teoretică şisau metodologică reliefate de aceasta Ipotezele studiului pun icircn relaţie

variabila (variabilele) independentă a studiului cu variabila (variabilele) dependentă ndash pentru studiile experimentale ndash arătacircnd icircn ce manieră variabila independentă acţionează asupra variabilei dependente (intensitatea influenţei raportul dintre cele două categorii de variabile domeniul icircn care este vizibilă modificarea sensul modificării)

variabilele cercetării ndash pentru studiile corelaţionale ndash anticipacircnd posibile corelaţii dintre variabile

Partea metodologică

Icircn partea metodologică se descriu conform standardelor Asociaţiei Americane de Psihologie ndash standardele de publicare a lucrărilor ştiinţifice icircn psihologie la nivel internaţional ndash următoarele secţiuni

Designul cercetării (Experimental cvasiexperimental sau nonexperimental) Ipotezaipotezele Obiectivele cercetării Variabilele Locul perioada și etapele cercetării Eșantionul Instrumentele care ar fi utilizate icircn cercetare Procedura care ar fi implementată icircn cercetare Metodele de analiză a datelor care vor fi utilizate (ex cantitative calitative mixte)

Toate acestea trebuie să fie descrise icircn detaliu pentru ca studiul să poată fi reprodus de către un alt grup de cercetare Pe lacircngă asta metodele de analiză a datelor precum și instrumentele aferente trebuie să corespundă atacirct designului studiului cacirct şi atingerii obiectivelor şisau testării ipotezelor studiului Icircn această secţiune nu vor fi incluse date cantitative sau calitative referitoare la informaţiile obţinute pe parcursul investigaţiilor desfăşurate Aceste date sunt prezentate icircn secţiunea următoare a lucrării Icircn ceea ce privește metodele folosite trebuie să acordați atenţie la identificarea corectă a acestora şi la distincţia dintre metode şi instrumentele de lucru folosite De exemplu chestionarul reprezintă un instrument de lucru pentru metoda anchetei Stabiliţi ndash pentru fiecare variabilă dependentă ndash instrumentul de cercetare utilizat pentru măsurarea ei Nu includeţi icircn această secţiune informaţii teoretice privind specificul metodelor şi instrumentelor utilizate Menţionaţi numai metodele şi instrumentele utilizate icircn cercetarea proprie şi arătaţi de ce şi icircn ce mod au fost aplicate icircn studiile icircntreprinse şi descrise icircn lucrarea de faţă De asemenea este nevoie să arătaţi care este statutul instrumentelor de investigaţie utilizate (originale preluate traduse şi adaptate validate pe populaţia romacircnească etc)

Rezultate anticipate

Rezultatele cuprinse icircn această secţiune trebuie prezentate şi interpretate astfel icircncacirct să fie evidentă legătura acestora cu ipotezele testate şi concluzia desprinsă icircn legătură cu validitateainvaliditatea ipotezei Arătaţi dacă datele obţinute validează sau invalidează ipoteza De asemenea arătaţi icircn ce măsură datele obţinute sunt compatibile sau se potrivesc cu datele anterioare existente icircn literatura de specialitate evidenţiind nuanţele particulare ale propriei cercetări

Concluzii și discuții

Icircn această parte se formulează sintetic cunoştinţele care au rezultat din analiza şi sinteza critică a literaturii de specialitate Se prezintă implicaţiile teoretice metodologice şisau practice ale rezultatelor scontate Se formulează limitele lucrării şi eventualele modalităţi de icircmbunătăţire a acesteia icircn studii viitoare Concluziile unei lucrări de amploarea lucrării de licenţă trebuie să respecte următoarele reguli - Reafirmă teza ipoteza din introducere şi scopul redactării textului - Rezumă principalele puncte prezentate icircn cuprins dar nu reprezintă un rezumat extins al demersurilor icircntreprinse Se focalizează pe rezultatele obţinute atacirct ca deducţii teoretice cacirct şi ca şi contribuţii aplicative Eventual se pot formula Concluziile propriei cercetări şi Concluzii generale - Oferă o evaluare finală a mesajului textuluitezeiipotezei generale icircn relaţie cu subiectul arătacircnd relevanţa concluziei icircntr-un context mai larg - Formulează o invitaţie la reflecţie sau la cercetare suplimentară anunţacircnd posibile direcţii de cercetare ulterioară

Norme de

redactare

Bibliografia

Bibliografia este elaborată conform standardelor APA Aceasta poate include şi alte titluri decacirct cele la care se face referire icircn textul lucrării dar toate sursele menţionate pe parcursul lucrării trebuie să fie cuprinse icircn lista bibliografică

Anexe

Dacă este cazul pot fi anexate o serie de materiale relevante pentru teza de licenţă prezentată Anexele lucrării reprezintă contribuţii la care s-a făcut referire pe parcursul lucrării Ele nu includ documente care nu au legătură cu studiile descrise icircn lucrare fie ele materiale complementare domeniului La secţiunea anexe pot fi incluse

- proiecte de lecţie activitate care să detalieze demersurile de predare ndash icircnvăţare ndash evaluare cuprinse icircn programul de intervenţie

- documente reglatorii pentru activitatea practică evocată icircn partea aplicativă a lucrării (regulamente decizii oficiale etc)

- formulare de chestionare fişe de lucru grile de evaluare - protocoale de testare chestionare oferite ca exemplu - produse ale activităţii copiilor cu titlu de exemplu - fotografii care să demonstreze diferitele aspecte ale demersurilor aplicative

icircntreprinse

Formatarea standard a textului lucrării de licență este Font Times New Roman Dimensiunea 12 Spațierea 2 racircnduri

Cine poate

coordona

lucrări de

licență

3 Coordonatori_____________________________________

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Prof Dr David Daniel

Psihologie clinica si psihoterapie

danieldavidpsychologyro

2 Conf Dr Dobrean Anca

Psihologia clinica a copilului şi adolescentului Parenting

ancadobreanpsychologyro

3 Conf Dr Rusu Alina

Psihologie Evolutionista Psihobiologia Sexualitatii Psihologie Animala

alinasrusu psychologyro

4 Lect Dr Cristea Ioana

Procese de reglare emotionala si mecanisme cognitive implicate Corelate neurobiologice si psihofiziologice ale emotiilor si reglarii emotionale in sanatate si psihopatologie Abordari terapeutice bazate

ioanaalinacristeagmailcom

Fiecare candidat va avea un coordonator de lucrare de licenţă cu titlul de doctor atestat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Lucrările de licenţă pot fi conduse şi de către cadre didactice şisau de cercetare care nu au titlul de doctor dar icircn acest caz lucrarea trebuie să aibă un co-coordonator cu titlul de doctor atestat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Unele lucrări pot avea mai mulţi coordonatori

pe acceptare si mindfulness Eficienta si mecanismele schimbarii in terapiile cognitiv-comportamentale

5 Lect Dr David Oana

Reglare emotionala parentala Reglare emotionala in organizatii Programe parentale Coaching cognitiv-comportamental

gavitaoanagmailcom

6 Lect Dr Pintea Sebastian

Factori psihologici implicati in intemeierea unei afaceri Factori psihologici implicati in performanta in afaceri Aplicatii ale realitatii virtuale in cercetarea psihologica Utilizarea robotilor in interventiile psihologice

sebastianpinteapsychologyro

7 Lect Dr Stefan Simona

Tulburări de anxietate Credinţe raţionale şi iraţionale Icircngrijorarea funcţională şi disfuncţională Auto-dezvoltare si psihologie pozitivă calităţi personale valori emoţii pozitive

simonastefanpsychologyro

8 Lect Dr Voinescu Bogdan

Psihiatrie adulti si somn bogdanvoinescugmailcom

9 Cercet Dr Opris David

Realitate virtuala in psihologia clinicapsihoterapie Noi tehnologii in psihologia clinicapsihoterapie Prezenta in realitate virtuala

davidoprisgmailcom

10 Asist drd Macavei Bianca

Credinţele religioasespirituale şi rolul lor icircn intervenţia psihologică

biancamacaveipsychologyro

Relaţia dintre constructele religioase şi constructele psihologice Impactul credinţelor religioase asupra emoţiilor şi comportamentelor umane Intervenţia psihologică icircn terapia de cuplu Intervenţia psihologică icircn terapia de familie Mecanismele etiopatogenetice ale tulburării de presive majore Mecanismele etiopatogenetice ale tulburarilor de personalitate

11 Asist drd Moldovan Ramona

Consiliere genetica ramonamoldovanpsychologyro

12 Prof Univ dr Sofia Chirica

Modele de diagnoza si interventie in organizatii

sofiachiricapsychologyro

13 Prof Univ dr Adriana Baban

Cognitii emotii comportamente fac sociali implicati in sanatate si boala la copii adolescenti adulti

adrianababanpsychologyro

14 Prof Univ dr Mircea Miclea

Modificari cognitiv-comportamentale

mirceamicleapsychologyro

15 Prof Univ dr Adrian Opre

Psiholgie cognitiva problematica inconstientului cognitiv si sistemele menezice Dezvoltarea socio -emotionala la copii si adolescenti Personalitatea evaluare si interventie Psihologie si religie

adrianoprepsychologyro

16 Conf Univ dr Oana Benga

Psihologia dezvoltarii tipice si atipice

oanabengapsychologyro

17 Conf univ dr Bus Ioan

Psihologie judiciara si Psihocriminalistica

ioanbuspsychologyro

18 Conf Aurora Szentagotai

Relatia emotie-cognitie Reglarea emotionala Tulburari afective Tulburari de anxietate Tulburari alimentare

AuraSzentagotaipsychologyro

19 Lect Univ Dr Andrei C Miu

Emotie si cognitie (atentie memorie decizie) emotii induse de muzica influenta unor diferente interindividuale (personalitate dispozitie afectiva factori biologici) asupra proceselor afective cognitive si interactiunii dintre acestea

andreimiupsychologyro

20 Lector univ dr Kallay Eva

Managementul stresului la adulti Invatarea autoreglata Competente socio-emotionale la copii si adolescenti

evakallaypsychologyro

21 Lector dr Marius Craciun

Psihologia sportului (de performanta extrem si de recreere)

mariuscraciunpsychologyro

22 Lector dr Catrinel Craciun

Sanatate la varstnici modificarea comportamentelor de risc comunicare in sanatate

catrinelcraciunpsychologyro

23 Lect dr Laura Visu-Petra

Dezvoltare tipica si atipica (cognitie emotie)

laurapetrapsychologyro

24 Lect dr Oana Negru

Intentionalitate si autoreglare Motivatie si performanta

oananegrupsychologyro

Perioada de emergenta a varstei adulte (engl emerging adulthood) Dezvoltare vocationalain cariera

25 Lect univ dr Robert Balazsi

corelate psihologice ale performantei sportive factori psihologici care determina implicarea in activitatea fizica si impactul acesteia asupra calitatii vietii la tineri si varstnici

robertbalazsipsychologyro

26 Lectord Univ dr Viorel Mih

Psihologie si consiliere scolara si educationala preventia comportamentelor de risc la elevi

viorelmihpsychologyro

27 Asist Univ dr Daniela Andrei

Rolul factorilor individuali si organizationali pentru intelegerea comportamentului de munca

Danielaonacayahoocom

28 Asist Univ drd Catalina Otoiu (in co- tutela)

Psihologie organizationala procese de grup si stari emergente schimbare si dezvoltare organizationala

catalinaotoiupsychologyro

29 Asist univ dr Lucia Ratiu

Determinanţii psihologici ai performanţei icircn organizaţii (factori de personalitate şi determinanţi situaţionali intervenţii pentru maximizarea performanţei la persoanele cu funcţie de conducere

LuciaRatiupsychologyro

30 Asist Dr Renata Heilman

Diferente individuale in emotie si decizie (va conduce doar din 2013)

renataheilmanpsychologyro

31 Asist cercetare (drd) Gabriel Vonas (in co-tutela cu Prof Adrian Opre)

E -learning si invatamant la distanta

GabrielVonaspsychologyro

DEPARTAMENTUL DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Lect univ dr Adrian Marian ROŞAN

Psihologia dezvoltării icircn copilărie şi adolescenţă Metode de stimulare cognitivă a copiilor cu dizabilităţii cognitive Adaptare curriculară Comportament violent şcolar Metodologia cercetării psihopedagogice

arosanpsieduubbclujro

2 Prof univ dr Vasile Liviu PREDA

Psihologia dezvoltării Psihologia educaţiei Psihopedagogia deficienţilor vizuali Psihodiagnostic Etiologia tipologia şi prevenirea devierilor comportamentale Psihopedagogia intervenţiei timpurii icircn recuperarea deficienţilor Fundamentele educaţiei speciale

vlp_2004 yahoocom

3 Conf univ dr Maria Dorina ANCA

Terapia tulburărilor de limbaj Recuperarea şi educarea persoanelor cu deficienţe de auz Audiologie educaţională Evaluarea psihologică şi psihopedagogicp a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale Consultanţă psihopedagogică diagnoză şi consiliere icircn domeniul educaţiei speciale şi incluzive Utilizarea NTIC icircn diagnoză educarea şi recuperarea copiilor cu deficienţe de auz

ancamariadorinayahoocom

4 Conf univ dr Ioan MOLDOVAN

Logopedie Terapia şi recuperarea copiilor cu tulburări de limbaj Terapii netradiţionale de corectare şi de recuperare a copiilor cu tulburări de limbaj Educarea copiilor cu dizabilităţii cognitive Psihologia vieţii religioase Metodologii didactice adaptate

moldiioanyahoofr

5 Conf Univ Dr

Viorel Lupu

psihiatria copilului si

adolescentului cu tematica

pe ADHD Autism Jocul

patologic de noroc la copii

adolescenti si adulti

violupu14yahoocom

6 Lect univ dr Cristina BĂLAŞ-BACONSCHI

Psihopedagogia deficienţilor mintali Psihologia tulburărilor şi devierilor comportamentale Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de icircnvăţare

cristim34yahoocom

7 Lect univ dr Carolina BODEA-HAŢEGAN

hategan_carolinayahoocom

8 Lect univ dr Andrea HATHAZI

Educarea copiilor cu dizabilităţi multiple Educarea copiilor cu deficienţe de vedere Asistenţa socială a persoanelor aflate icircn dificultate

ahathazipsieduubbclujro

9 Lect univ dr Laura Elena RUNCEANU

Educaţie incluzivă Psihologie sociala icircn contextul dizabilităţii

laurarunceanuyahoocom

10 Asist univ dr Carmen DAVID

Dificultăţi de icircnvăţare Trasee atipice de dezvoltare Dificultăţile de icircnvăţare icircn ADHD Evaluarea psihopedagogică icircn contextul dizabilităţii Psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi intelectuale

bodeacarmenyahoocom carmembdavid gmailcom

11 Asist univ dr Ioana TUFAR

oana_farcasyahoocom

12 Asist cercet dr Marian PĂDURE

mpadurepsieduubbclujro paduremarianyahoocom

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Lista include și cadrele didactice de la DEPARTAMENTUL DIDACTICA ȘTIINȚELOR EXACTE și DIDACTICA DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Profunivdr Vasile Chiş

Teoria şi metodologia instruirii Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Dezvoltări icircn pedagogia contemporană

vasilechisuyahoocom

2 Profunivdr Muşata Bocoş

Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului Didactica disciplinelor pedagogice Pedagogie interactivă

musatabocosyahoocom

3 Profunivdr Alina Pamfil

Romacircnă Didactica Lb Rom Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi

apamfilhotmailcom

4 Profunivdr Călin Felezeu

Istorie Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Educaţie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Istoria Imperiului Otoman

felezeucalinyahoocom

5 Confunivdr Ion Albulescu

Istoria pedagogiei romacircneşti şi universale Doctrine şi curente pedagogice Alternative educaţionale

albulescumyahoocom

Educaţia şi mass-media

7 Confunivdr Cătălin Glava

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Platforme educaţionale on-line Utilizarea bazelor de date icircn educaţie Politici educaţionale Marketing educaţional

cglava2002yahoocom

8 Confunivdr Mircea Breaz

Romacircnă Literatură romacircnă şi literatură pentru copii tehnici de povestire şi elemente de dramatizare Managementul clasei de elevi

mirceabreazyahoocom

9 Confunivdr Sorina Bolovan

Istorie Istoria şi noile educaţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

bpsorinayahoocom

10 Confunivdr Dumitru Vălcan

Matematică Didactica matematicii

tdvalcanyahoocom

11 Confunivdr Liliana Ciascai

Ştiinţe Didactica ştiinţelor

lilianaciascaiyahoocom

12 Confunivdr Eliza Dulamă

Geografie Didactica geografiei Abilităţi practice

dulamayahoocom

13 Confunivdr Helena Szabo

Geografie Didactica geografiei

14 Confunivdr Cosmin Prodea

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică prin joc Educaţie psihomotricafizica metodica şi practica predării lor Metodica activităţilor de

prodeacosminyahoocom

loisir la diferite categorii de vacircrstă Activitate fizică independentă la diferite categorii de vacircrstă Instruire asistată de calculator

15 Confdr Vasile TIMIŞ

Religie (cultul ortodox) Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Interconfesionalitate şi interculturalitate Teologie şi cultură postmodernăManagementul clasei de elevi

vasile_timisyahoofr

16 Lectunivdr Ramona Răduţ-Taciu

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Pedagogia adulţilor Managemntul clasei de elevi

radut_taciu_ryahoocom

17 Lectunivdr Adina Glava

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

adinaglavayahoocom

18 Lectunivdr Dana Jucan

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia instruirii Consiliere educaţională

orian_danayahoocom

19 Lectunivdr Horaţiu Catalano

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia

catalano_horatiuyahoocom

instruirii Teoria şi metodologia curriculum-ului

20 Lectunivdr Cornelia Stan

Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Metodologia cercetării pedagogice Consiliere educaţională

corneliassvyahoocom

21 Lectunivdr Viorel Dragoş

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Practică pedagogică Ştiinţe şi metodica predării lor

viodragosyahoocom

22 Lectunivdr Ioana Ticircmacircian

Romănă Metodica predarii limbii şi literaturii romane Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

tamaianyahoocom

23 Lectunivdr Ioana Măgdaş

Matematică Didactica matematicii

magdas_ioanayahoocom

24 Lectunivdr Codruţa Mih

Psihologie Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

codrutabozdogyahoocom

25 Lectdr Mirela ALBULESCU

Economie Sociologie Bussines Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

albulescumpyahoocom

26 Lectdr Nicoleta MARŢIAN

Religie (cultul catolic) Valorificarea patrimoniului naţional icircn predarea religiei Strategii active de predare a religiei Predarea religiei icircn societatea contemporană Managementul clasei de elevi

nicoletamartianyahoocom

27 Lectdr Anamaria SABĂU

Franceză Didactica predării limbii franceze Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

marasabauyahoocom

28 Lectdr Mihaela OROS

Religie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

michaelaorosgmailcom

29 Lectdr Livia SUCIU

Religie Filosofie Credinţă şi cunoaştere Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

geta_syahoofr

30 Lectdr Casian POPA

Filosofie Ştiinţe politice Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

pcasianyahoocouk

31 Lectdr Cristina SĂRĂCUŢ

Literatură pentru copii Metodica şi practica predării limbii şi literaturii romacircne şi a activităţilor de educare a limbajului Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

cristaciayahoocom

32 Lectdr Elena TRIF

Istorie Educatie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

boia_andreeayahoocom

33 Lectdr Adrian COSTACHE

Economie Filosofie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

johnadriancostacheyahoocouk

34 Lectdr Bianca BRETAN

Didactica predării limbii engleze Predarea diferenţiată a limbii engleze icircn funcţie de aptitudinile individuale ale elevilor

bbretan2001yahoocom

35 Asistunivdr Delia Muste

Pedagogie interactivă Educaţie incluzivă Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei

deli_todeanyahoocom

36 Asistunivdr Claudia Crişan

Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului

claudiacrisanyahoocom

37 Asistunivdr Olga Chiş

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Teoria şi metodologia evaluării Teoria şi metodologia instruirii Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

olga_marcusyahoocom

38 Asistunivdr Claudia Cuc

Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Alternative educaţionale Pedagogia comunicării

talosclaudiayahoocom

39 Asistunivdr Denisa Manea

Teoria educaţiei Pedagogia comunicării Comunicare educaţională Metodologia cercetării pedagogice

adrianamaneayahoocom

Mass-media şi educaţia

40 Asistunivdrd Constantina Catalano

Doctrine şi curente pedagogice Managementul clasei de elevi Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar

constantina_catalanoyahoocom

41 Asistunivdrd Ioana Bolboacă

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Pedagogia comunicării Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Practică pedagogică

alexandrabolboacayahoocom

42 Asistunivdrd Iulia Herman

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Metodologia cercetării pedagogice Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice Practică pedagogică

iuliahermanubbclujro

43 Asistunivdrd Angela Precup

Limbă şi literatură romacircnă Metodica predării limbii şi literaturii romacircne

angelaprecupyahoocom

44 Asistunivdrd Claudia Grec

Psihopedagogie specială Psihologie educaţională

claudiagrecyahoocom

4Evaluare____________________________________________

Icircn vederea autoevaluării lucrării de licență puteți consulta următoarea grilă

Elaborarea lucrării de licenţă -Check-list- după David (2006)

1 Introducere Problema este clar definită Starea iniţială a problemei se bazează pe analiza comprehensivă a literaturii de specialitate

Starea finală a problemei este clar prezentată Problema este relevantă pentru comunitatea ştiinţifică Obiectivele sunt clar măsurabile Obiectivele corespund cu starea finală a problemei Ipotezele derivă logic din analiza teoretică Ipotezele sunt orientate spre soluţionarea problemei Ipotezele sunt formulate icircn termeni teoretici dar verificabili 2 Metoda Lotul utilizat este prezentat detaliat prin prisma caracteristicilor relevante pentru obiective

Există o analiză a puterii statistice (nu se aplică la studii non-empirice şi meta-analitice)

Materialele utilizate sunt clar descrise Materialele utilizate au calităţi metrice verificate Designul este clar descris (de exemplu rolul fiecărei variabile ndash independentă dependentă criteriu mediatoare moderatoare ndash este clar prezentat)

Designul este adecvat testării ipotezelor şisau atingerii obiectivelor Procedura este descrisă la un nivel de detaliere care permite reproducerea ei

Se prezintă raţiunea şi metodele utilizate pentru analiza datelor 3 Rezultatele Rezultatele se bazează pe analiza corectă a datelor culese prin prisma designului elaborat

Se face distincţie icircntre analize a priori şi analize a posteriori Se prezintă corect indicatorii statistici (nu se aplică la studii non-empirice) Se prezintă şi mărimea efectului (nu se aplică la studii non-empirice) 4 Concluzii şi discuţii Concluziile se bazează pe o corectă interpretare psihologică a rezultatelor obţinute

Care sunt

criteriile

de

evaluare

Concluziile sunt asociate cu analizele a priori Concluziile-ipoteză sunt asociate cu analizele a posteriori Se discută limitele cercetării

Se discută implicaţiile şisau noile dezvoltări teoretice şisau practice ale cercetării

5 Bibliografie Bibliografia este scrisă conform normelor existente icircn domeniu Toate lucrările menţionate icircn text se află la bibliografie Bibliografia nu conţine mai multemai puţine lucrări decacirct cele menţionate icircn text

6 Anexe Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor icircntr-un studiu independent

Toate informaţiile din anexe au fot anticipate icircn text

4Sugestii______________________________________________

Reguli nescrise

pentru

realizarea și

prezentarea

licenței

La ce se așteaptă profesorii din comisie de la lucrarea ta de licență

Originalitate Nimeni nu aşteaptă să inventezi o paradigmă sau o metodă inedită dar utilizarea comenzilor ldquoCopyrdquo şi ldquoPasterdquo nu reprezintă neapărat o performanţă

Seriozitate Evident icircn tratarea şi cercetarea temei Ideea e să nu transmiţi mesajul că doar icircncerci să bifezi o activitate obligatorie ndash asta nu icircnseamnă că ne aşteptăm să fiţi de-a dreptul entuziaşti

Competenţă O teză de licenţă face dovada competenţelor voastre icircn domeniul icircn care v-aţi specializat 3 ani

Gacircndire critică Profesorii aşteaptă de la voi o şi o atitudine constructiv-critică la adresa teoriilor accesate

Creativitate Oferiţi soluţii creative la probleme curente recurente

Maturitate Icircn gacircndire icircn scris icircn prezentare Atenţie la detalii Vă imaginaţi cum arată o lucrare de licenţă

ce prezintă un proiect de cercetare serioasă dar care are greşeli de ortografie sau de tehnoredactare

Eleganţă Icircn stilul tratării şi prezentării temei icircn scris icircn curgerea ideilor icircn analize icircn scheme sau grafice

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 5: GHID licenta UBB

Partea teoretică

Icircn această parte se prezintă cadrul teoretic icircn care se icircnscrie tema anunţată prin titlu Raţiunea acestei părţi este aceea de a asigura fundamentul teoretic-explicativ al demersurilor practice astfel părţile teoretică şi practică ale lucrării alcătuiesc un sistem Este recomandat ca partea teoretică să cuprindă

- realizarea de analize critice şi argumentative ale diferitelor opinii - revizuirea unor idei opinii abordări existente icircn literatura de specialitate - prezentarea unor interpretări personale şi a unor puncte de vedere proprii - formulare de definiţii proprii etc

Fundamentarea teoretică trebuie să demonstreze faptul că autorul cunoaşte icircn profunzime teoriile existente icircn domeniul studiat că este la curent cu cele mai noi contribuţii icircn domeniu şi că acestea reprezintă punctul de start icircn organizarea desfăşurarea şi semnificarea propriilor contribuţii

Demersurile aplicative incluse icircn partea a doua a lucrării trebuie să fie argumentate prin fundamentarea teoretică şi să derive logic din analiza critică a literaturii de specialitate Icircn această secţiune veţi oferi cititorului vocabularul de specialitate pe care icircl veţi utiliza pe parcursul lucrării Ca urmare fiţi atenţi la conceptele pe care le utilizaţi şi la semnificaţia pe care le-o daţi Dacă este nevoie formulaţi definiţii de lucru Fiţi consecvenţi icircn utilizarea termenilor de specialitate pe parcursul icircntregii lucrări Termenii trebuie utilizaţi cu aceeaşi semnificaţie pe parcursul icircntregii lucrări Partea teoretică se icircncheie cu formularea ipotezeiipotezelor precum și a obiectivelor cercetării Obiectivele şi ipotezele trebuie să derive logic din analiza critică a literaturii de specialitate respectiv să fie integrate icircn elemente de noutate teoretică şisau metodologică reliefate de aceasta Ipotezele studiului pun icircn relaţie

variabila (variabilele) independentă a studiului cu variabila (variabilele) dependentă ndash pentru studiile experimentale ndash arătacircnd icircn ce manieră variabila independentă acţionează asupra variabilei dependente (intensitatea influenţei raportul dintre cele două categorii de variabile domeniul icircn care este vizibilă modificarea sensul modificării)

variabilele cercetării ndash pentru studiile corelaţionale ndash anticipacircnd posibile corelaţii dintre variabile

Partea metodologică

Icircn partea metodologică se descriu conform standardelor Asociaţiei Americane de Psihologie ndash standardele de publicare a lucrărilor ştiinţifice icircn psihologie la nivel internaţional ndash următoarele secţiuni

Designul cercetării (Experimental cvasiexperimental sau nonexperimental) Ipotezaipotezele Obiectivele cercetării Variabilele Locul perioada și etapele cercetării Eșantionul Instrumentele care ar fi utilizate icircn cercetare Procedura care ar fi implementată icircn cercetare Metodele de analiză a datelor care vor fi utilizate (ex cantitative calitative mixte)

Toate acestea trebuie să fie descrise icircn detaliu pentru ca studiul să poată fi reprodus de către un alt grup de cercetare Pe lacircngă asta metodele de analiză a datelor precum și instrumentele aferente trebuie să corespundă atacirct designului studiului cacirct şi atingerii obiectivelor şisau testării ipotezelor studiului Icircn această secţiune nu vor fi incluse date cantitative sau calitative referitoare la informaţiile obţinute pe parcursul investigaţiilor desfăşurate Aceste date sunt prezentate icircn secţiunea următoare a lucrării Icircn ceea ce privește metodele folosite trebuie să acordați atenţie la identificarea corectă a acestora şi la distincţia dintre metode şi instrumentele de lucru folosite De exemplu chestionarul reprezintă un instrument de lucru pentru metoda anchetei Stabiliţi ndash pentru fiecare variabilă dependentă ndash instrumentul de cercetare utilizat pentru măsurarea ei Nu includeţi icircn această secţiune informaţii teoretice privind specificul metodelor şi instrumentelor utilizate Menţionaţi numai metodele şi instrumentele utilizate icircn cercetarea proprie şi arătaţi de ce şi icircn ce mod au fost aplicate icircn studiile icircntreprinse şi descrise icircn lucrarea de faţă De asemenea este nevoie să arătaţi care este statutul instrumentelor de investigaţie utilizate (originale preluate traduse şi adaptate validate pe populaţia romacircnească etc)

Rezultate anticipate

Rezultatele cuprinse icircn această secţiune trebuie prezentate şi interpretate astfel icircncacirct să fie evidentă legătura acestora cu ipotezele testate şi concluzia desprinsă icircn legătură cu validitateainvaliditatea ipotezei Arătaţi dacă datele obţinute validează sau invalidează ipoteza De asemenea arătaţi icircn ce măsură datele obţinute sunt compatibile sau se potrivesc cu datele anterioare existente icircn literatura de specialitate evidenţiind nuanţele particulare ale propriei cercetări

Concluzii și discuții

Icircn această parte se formulează sintetic cunoştinţele care au rezultat din analiza şi sinteza critică a literaturii de specialitate Se prezintă implicaţiile teoretice metodologice şisau practice ale rezultatelor scontate Se formulează limitele lucrării şi eventualele modalităţi de icircmbunătăţire a acesteia icircn studii viitoare Concluziile unei lucrări de amploarea lucrării de licenţă trebuie să respecte următoarele reguli - Reafirmă teza ipoteza din introducere şi scopul redactării textului - Rezumă principalele puncte prezentate icircn cuprins dar nu reprezintă un rezumat extins al demersurilor icircntreprinse Se focalizează pe rezultatele obţinute atacirct ca deducţii teoretice cacirct şi ca şi contribuţii aplicative Eventual se pot formula Concluziile propriei cercetări şi Concluzii generale - Oferă o evaluare finală a mesajului textuluitezeiipotezei generale icircn relaţie cu subiectul arătacircnd relevanţa concluziei icircntr-un context mai larg - Formulează o invitaţie la reflecţie sau la cercetare suplimentară anunţacircnd posibile direcţii de cercetare ulterioară

Norme de

redactare

Bibliografia

Bibliografia este elaborată conform standardelor APA Aceasta poate include şi alte titluri decacirct cele la care se face referire icircn textul lucrării dar toate sursele menţionate pe parcursul lucrării trebuie să fie cuprinse icircn lista bibliografică

Anexe

Dacă este cazul pot fi anexate o serie de materiale relevante pentru teza de licenţă prezentată Anexele lucrării reprezintă contribuţii la care s-a făcut referire pe parcursul lucrării Ele nu includ documente care nu au legătură cu studiile descrise icircn lucrare fie ele materiale complementare domeniului La secţiunea anexe pot fi incluse

- proiecte de lecţie activitate care să detalieze demersurile de predare ndash icircnvăţare ndash evaluare cuprinse icircn programul de intervenţie

- documente reglatorii pentru activitatea practică evocată icircn partea aplicativă a lucrării (regulamente decizii oficiale etc)

- formulare de chestionare fişe de lucru grile de evaluare - protocoale de testare chestionare oferite ca exemplu - produse ale activităţii copiilor cu titlu de exemplu - fotografii care să demonstreze diferitele aspecte ale demersurilor aplicative

icircntreprinse

Formatarea standard a textului lucrării de licență este Font Times New Roman Dimensiunea 12 Spațierea 2 racircnduri

Cine poate

coordona

lucrări de

licență

3 Coordonatori_____________________________________

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Prof Dr David Daniel

Psihologie clinica si psihoterapie

danieldavidpsychologyro

2 Conf Dr Dobrean Anca

Psihologia clinica a copilului şi adolescentului Parenting

ancadobreanpsychologyro

3 Conf Dr Rusu Alina

Psihologie Evolutionista Psihobiologia Sexualitatii Psihologie Animala

alinasrusu psychologyro

4 Lect Dr Cristea Ioana

Procese de reglare emotionala si mecanisme cognitive implicate Corelate neurobiologice si psihofiziologice ale emotiilor si reglarii emotionale in sanatate si psihopatologie Abordari terapeutice bazate

ioanaalinacristeagmailcom

Fiecare candidat va avea un coordonator de lucrare de licenţă cu titlul de doctor atestat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Lucrările de licenţă pot fi conduse şi de către cadre didactice şisau de cercetare care nu au titlul de doctor dar icircn acest caz lucrarea trebuie să aibă un co-coordonator cu titlul de doctor atestat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Unele lucrări pot avea mai mulţi coordonatori

pe acceptare si mindfulness Eficienta si mecanismele schimbarii in terapiile cognitiv-comportamentale

5 Lect Dr David Oana

Reglare emotionala parentala Reglare emotionala in organizatii Programe parentale Coaching cognitiv-comportamental

gavitaoanagmailcom

6 Lect Dr Pintea Sebastian

Factori psihologici implicati in intemeierea unei afaceri Factori psihologici implicati in performanta in afaceri Aplicatii ale realitatii virtuale in cercetarea psihologica Utilizarea robotilor in interventiile psihologice

sebastianpinteapsychologyro

7 Lect Dr Stefan Simona

Tulburări de anxietate Credinţe raţionale şi iraţionale Icircngrijorarea funcţională şi disfuncţională Auto-dezvoltare si psihologie pozitivă calităţi personale valori emoţii pozitive

simonastefanpsychologyro

8 Lect Dr Voinescu Bogdan

Psihiatrie adulti si somn bogdanvoinescugmailcom

9 Cercet Dr Opris David

Realitate virtuala in psihologia clinicapsihoterapie Noi tehnologii in psihologia clinicapsihoterapie Prezenta in realitate virtuala

davidoprisgmailcom

10 Asist drd Macavei Bianca

Credinţele religioasespirituale şi rolul lor icircn intervenţia psihologică

biancamacaveipsychologyro

Relaţia dintre constructele religioase şi constructele psihologice Impactul credinţelor religioase asupra emoţiilor şi comportamentelor umane Intervenţia psihologică icircn terapia de cuplu Intervenţia psihologică icircn terapia de familie Mecanismele etiopatogenetice ale tulburării de presive majore Mecanismele etiopatogenetice ale tulburarilor de personalitate

11 Asist drd Moldovan Ramona

Consiliere genetica ramonamoldovanpsychologyro

12 Prof Univ dr Sofia Chirica

Modele de diagnoza si interventie in organizatii

sofiachiricapsychologyro

13 Prof Univ dr Adriana Baban

Cognitii emotii comportamente fac sociali implicati in sanatate si boala la copii adolescenti adulti

adrianababanpsychologyro

14 Prof Univ dr Mircea Miclea

Modificari cognitiv-comportamentale

mirceamicleapsychologyro

15 Prof Univ dr Adrian Opre

Psiholgie cognitiva problematica inconstientului cognitiv si sistemele menezice Dezvoltarea socio -emotionala la copii si adolescenti Personalitatea evaluare si interventie Psihologie si religie

adrianoprepsychologyro

16 Conf Univ dr Oana Benga

Psihologia dezvoltarii tipice si atipice

oanabengapsychologyro

17 Conf univ dr Bus Ioan

Psihologie judiciara si Psihocriminalistica

ioanbuspsychologyro

18 Conf Aurora Szentagotai

Relatia emotie-cognitie Reglarea emotionala Tulburari afective Tulburari de anxietate Tulburari alimentare

AuraSzentagotaipsychologyro

19 Lect Univ Dr Andrei C Miu

Emotie si cognitie (atentie memorie decizie) emotii induse de muzica influenta unor diferente interindividuale (personalitate dispozitie afectiva factori biologici) asupra proceselor afective cognitive si interactiunii dintre acestea

andreimiupsychologyro

20 Lector univ dr Kallay Eva

Managementul stresului la adulti Invatarea autoreglata Competente socio-emotionale la copii si adolescenti

evakallaypsychologyro

21 Lector dr Marius Craciun

Psihologia sportului (de performanta extrem si de recreere)

mariuscraciunpsychologyro

22 Lector dr Catrinel Craciun

Sanatate la varstnici modificarea comportamentelor de risc comunicare in sanatate

catrinelcraciunpsychologyro

23 Lect dr Laura Visu-Petra

Dezvoltare tipica si atipica (cognitie emotie)

laurapetrapsychologyro

24 Lect dr Oana Negru

Intentionalitate si autoreglare Motivatie si performanta

oananegrupsychologyro

Perioada de emergenta a varstei adulte (engl emerging adulthood) Dezvoltare vocationalain cariera

25 Lect univ dr Robert Balazsi

corelate psihologice ale performantei sportive factori psihologici care determina implicarea in activitatea fizica si impactul acesteia asupra calitatii vietii la tineri si varstnici

robertbalazsipsychologyro

26 Lectord Univ dr Viorel Mih

Psihologie si consiliere scolara si educationala preventia comportamentelor de risc la elevi

viorelmihpsychologyro

27 Asist Univ dr Daniela Andrei

Rolul factorilor individuali si organizationali pentru intelegerea comportamentului de munca

Danielaonacayahoocom

28 Asist Univ drd Catalina Otoiu (in co- tutela)

Psihologie organizationala procese de grup si stari emergente schimbare si dezvoltare organizationala

catalinaotoiupsychologyro

29 Asist univ dr Lucia Ratiu

Determinanţii psihologici ai performanţei icircn organizaţii (factori de personalitate şi determinanţi situaţionali intervenţii pentru maximizarea performanţei la persoanele cu funcţie de conducere

LuciaRatiupsychologyro

30 Asist Dr Renata Heilman

Diferente individuale in emotie si decizie (va conduce doar din 2013)

renataheilmanpsychologyro

31 Asist cercetare (drd) Gabriel Vonas (in co-tutela cu Prof Adrian Opre)

E -learning si invatamant la distanta

GabrielVonaspsychologyro

DEPARTAMENTUL DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Lect univ dr Adrian Marian ROŞAN

Psihologia dezvoltării icircn copilărie şi adolescenţă Metode de stimulare cognitivă a copiilor cu dizabilităţii cognitive Adaptare curriculară Comportament violent şcolar Metodologia cercetării psihopedagogice

arosanpsieduubbclujro

2 Prof univ dr Vasile Liviu PREDA

Psihologia dezvoltării Psihologia educaţiei Psihopedagogia deficienţilor vizuali Psihodiagnostic Etiologia tipologia şi prevenirea devierilor comportamentale Psihopedagogia intervenţiei timpurii icircn recuperarea deficienţilor Fundamentele educaţiei speciale

vlp_2004 yahoocom

3 Conf univ dr Maria Dorina ANCA

Terapia tulburărilor de limbaj Recuperarea şi educarea persoanelor cu deficienţe de auz Audiologie educaţională Evaluarea psihologică şi psihopedagogicp a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale Consultanţă psihopedagogică diagnoză şi consiliere icircn domeniul educaţiei speciale şi incluzive Utilizarea NTIC icircn diagnoză educarea şi recuperarea copiilor cu deficienţe de auz

ancamariadorinayahoocom

4 Conf univ dr Ioan MOLDOVAN

Logopedie Terapia şi recuperarea copiilor cu tulburări de limbaj Terapii netradiţionale de corectare şi de recuperare a copiilor cu tulburări de limbaj Educarea copiilor cu dizabilităţii cognitive Psihologia vieţii religioase Metodologii didactice adaptate

moldiioanyahoofr

5 Conf Univ Dr

Viorel Lupu

psihiatria copilului si

adolescentului cu tematica

pe ADHD Autism Jocul

patologic de noroc la copii

adolescenti si adulti

violupu14yahoocom

6 Lect univ dr Cristina BĂLAŞ-BACONSCHI

Psihopedagogia deficienţilor mintali Psihologia tulburărilor şi devierilor comportamentale Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de icircnvăţare

cristim34yahoocom

7 Lect univ dr Carolina BODEA-HAŢEGAN

hategan_carolinayahoocom

8 Lect univ dr Andrea HATHAZI

Educarea copiilor cu dizabilităţi multiple Educarea copiilor cu deficienţe de vedere Asistenţa socială a persoanelor aflate icircn dificultate

ahathazipsieduubbclujro

9 Lect univ dr Laura Elena RUNCEANU

Educaţie incluzivă Psihologie sociala icircn contextul dizabilităţii

laurarunceanuyahoocom

10 Asist univ dr Carmen DAVID

Dificultăţi de icircnvăţare Trasee atipice de dezvoltare Dificultăţile de icircnvăţare icircn ADHD Evaluarea psihopedagogică icircn contextul dizabilităţii Psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi intelectuale

bodeacarmenyahoocom carmembdavid gmailcom

11 Asist univ dr Ioana TUFAR

oana_farcasyahoocom

12 Asist cercet dr Marian PĂDURE

mpadurepsieduubbclujro paduremarianyahoocom

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Lista include și cadrele didactice de la DEPARTAMENTUL DIDACTICA ȘTIINȚELOR EXACTE și DIDACTICA DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Profunivdr Vasile Chiş

Teoria şi metodologia instruirii Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Dezvoltări icircn pedagogia contemporană

vasilechisuyahoocom

2 Profunivdr Muşata Bocoş

Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului Didactica disciplinelor pedagogice Pedagogie interactivă

musatabocosyahoocom

3 Profunivdr Alina Pamfil

Romacircnă Didactica Lb Rom Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi

apamfilhotmailcom

4 Profunivdr Călin Felezeu

Istorie Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Educaţie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Istoria Imperiului Otoman

felezeucalinyahoocom

5 Confunivdr Ion Albulescu

Istoria pedagogiei romacircneşti şi universale Doctrine şi curente pedagogice Alternative educaţionale

albulescumyahoocom

Educaţia şi mass-media

7 Confunivdr Cătălin Glava

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Platforme educaţionale on-line Utilizarea bazelor de date icircn educaţie Politici educaţionale Marketing educaţional

cglava2002yahoocom

8 Confunivdr Mircea Breaz

Romacircnă Literatură romacircnă şi literatură pentru copii tehnici de povestire şi elemente de dramatizare Managementul clasei de elevi

mirceabreazyahoocom

9 Confunivdr Sorina Bolovan

Istorie Istoria şi noile educaţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

bpsorinayahoocom

10 Confunivdr Dumitru Vălcan

Matematică Didactica matematicii

tdvalcanyahoocom

11 Confunivdr Liliana Ciascai

Ştiinţe Didactica ştiinţelor

lilianaciascaiyahoocom

12 Confunivdr Eliza Dulamă

Geografie Didactica geografiei Abilităţi practice

dulamayahoocom

13 Confunivdr Helena Szabo

Geografie Didactica geografiei

14 Confunivdr Cosmin Prodea

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică prin joc Educaţie psihomotricafizica metodica şi practica predării lor Metodica activităţilor de

prodeacosminyahoocom

loisir la diferite categorii de vacircrstă Activitate fizică independentă la diferite categorii de vacircrstă Instruire asistată de calculator

15 Confdr Vasile TIMIŞ

Religie (cultul ortodox) Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Interconfesionalitate şi interculturalitate Teologie şi cultură postmodernăManagementul clasei de elevi

vasile_timisyahoofr

16 Lectunivdr Ramona Răduţ-Taciu

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Pedagogia adulţilor Managemntul clasei de elevi

radut_taciu_ryahoocom

17 Lectunivdr Adina Glava

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

adinaglavayahoocom

18 Lectunivdr Dana Jucan

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia instruirii Consiliere educaţională

orian_danayahoocom

19 Lectunivdr Horaţiu Catalano

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia

catalano_horatiuyahoocom

instruirii Teoria şi metodologia curriculum-ului

20 Lectunivdr Cornelia Stan

Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Metodologia cercetării pedagogice Consiliere educaţională

corneliassvyahoocom

21 Lectunivdr Viorel Dragoş

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Practică pedagogică Ştiinţe şi metodica predării lor

viodragosyahoocom

22 Lectunivdr Ioana Ticircmacircian

Romănă Metodica predarii limbii şi literaturii romane Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

tamaianyahoocom

23 Lectunivdr Ioana Măgdaş

Matematică Didactica matematicii

magdas_ioanayahoocom

24 Lectunivdr Codruţa Mih

Psihologie Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

codrutabozdogyahoocom

25 Lectdr Mirela ALBULESCU

Economie Sociologie Bussines Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

albulescumpyahoocom

26 Lectdr Nicoleta MARŢIAN

Religie (cultul catolic) Valorificarea patrimoniului naţional icircn predarea religiei Strategii active de predare a religiei Predarea religiei icircn societatea contemporană Managementul clasei de elevi

nicoletamartianyahoocom

27 Lectdr Anamaria SABĂU

Franceză Didactica predării limbii franceze Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

marasabauyahoocom

28 Lectdr Mihaela OROS

Religie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

michaelaorosgmailcom

29 Lectdr Livia SUCIU

Religie Filosofie Credinţă şi cunoaştere Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

geta_syahoofr

30 Lectdr Casian POPA

Filosofie Ştiinţe politice Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

pcasianyahoocouk

31 Lectdr Cristina SĂRĂCUŢ

Literatură pentru copii Metodica şi practica predării limbii şi literaturii romacircne şi a activităţilor de educare a limbajului Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

cristaciayahoocom

32 Lectdr Elena TRIF

Istorie Educatie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

boia_andreeayahoocom

33 Lectdr Adrian COSTACHE

Economie Filosofie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

johnadriancostacheyahoocouk

34 Lectdr Bianca BRETAN

Didactica predării limbii engleze Predarea diferenţiată a limbii engleze icircn funcţie de aptitudinile individuale ale elevilor

bbretan2001yahoocom

35 Asistunivdr Delia Muste

Pedagogie interactivă Educaţie incluzivă Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei

deli_todeanyahoocom

36 Asistunivdr Claudia Crişan

Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului

claudiacrisanyahoocom

37 Asistunivdr Olga Chiş

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Teoria şi metodologia evaluării Teoria şi metodologia instruirii Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

olga_marcusyahoocom

38 Asistunivdr Claudia Cuc

Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Alternative educaţionale Pedagogia comunicării

talosclaudiayahoocom

39 Asistunivdr Denisa Manea

Teoria educaţiei Pedagogia comunicării Comunicare educaţională Metodologia cercetării pedagogice

adrianamaneayahoocom

Mass-media şi educaţia

40 Asistunivdrd Constantina Catalano

Doctrine şi curente pedagogice Managementul clasei de elevi Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar

constantina_catalanoyahoocom

41 Asistunivdrd Ioana Bolboacă

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Pedagogia comunicării Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Practică pedagogică

alexandrabolboacayahoocom

42 Asistunivdrd Iulia Herman

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Metodologia cercetării pedagogice Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice Practică pedagogică

iuliahermanubbclujro

43 Asistunivdrd Angela Precup

Limbă şi literatură romacircnă Metodica predării limbii şi literaturii romacircne

angelaprecupyahoocom

44 Asistunivdrd Claudia Grec

Psihopedagogie specială Psihologie educaţională

claudiagrecyahoocom

4Evaluare____________________________________________

Icircn vederea autoevaluării lucrării de licență puteți consulta următoarea grilă

Elaborarea lucrării de licenţă -Check-list- după David (2006)

1 Introducere Problema este clar definită Starea iniţială a problemei se bazează pe analiza comprehensivă a literaturii de specialitate

Starea finală a problemei este clar prezentată Problema este relevantă pentru comunitatea ştiinţifică Obiectivele sunt clar măsurabile Obiectivele corespund cu starea finală a problemei Ipotezele derivă logic din analiza teoretică Ipotezele sunt orientate spre soluţionarea problemei Ipotezele sunt formulate icircn termeni teoretici dar verificabili 2 Metoda Lotul utilizat este prezentat detaliat prin prisma caracteristicilor relevante pentru obiective

Există o analiză a puterii statistice (nu se aplică la studii non-empirice şi meta-analitice)

Materialele utilizate sunt clar descrise Materialele utilizate au calităţi metrice verificate Designul este clar descris (de exemplu rolul fiecărei variabile ndash independentă dependentă criteriu mediatoare moderatoare ndash este clar prezentat)

Designul este adecvat testării ipotezelor şisau atingerii obiectivelor Procedura este descrisă la un nivel de detaliere care permite reproducerea ei

Se prezintă raţiunea şi metodele utilizate pentru analiza datelor 3 Rezultatele Rezultatele se bazează pe analiza corectă a datelor culese prin prisma designului elaborat

Se face distincţie icircntre analize a priori şi analize a posteriori Se prezintă corect indicatorii statistici (nu se aplică la studii non-empirice) Se prezintă şi mărimea efectului (nu se aplică la studii non-empirice) 4 Concluzii şi discuţii Concluziile se bazează pe o corectă interpretare psihologică a rezultatelor obţinute

Care sunt

criteriile

de

evaluare

Concluziile sunt asociate cu analizele a priori Concluziile-ipoteză sunt asociate cu analizele a posteriori Se discută limitele cercetării

Se discută implicaţiile şisau noile dezvoltări teoretice şisau practice ale cercetării

5 Bibliografie Bibliografia este scrisă conform normelor existente icircn domeniu Toate lucrările menţionate icircn text se află la bibliografie Bibliografia nu conţine mai multemai puţine lucrări decacirct cele menţionate icircn text

6 Anexe Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor icircntr-un studiu independent

Toate informaţiile din anexe au fot anticipate icircn text

4Sugestii______________________________________________

Reguli nescrise

pentru

realizarea și

prezentarea

licenței

La ce se așteaptă profesorii din comisie de la lucrarea ta de licență

Originalitate Nimeni nu aşteaptă să inventezi o paradigmă sau o metodă inedită dar utilizarea comenzilor ldquoCopyrdquo şi ldquoPasterdquo nu reprezintă neapărat o performanţă

Seriozitate Evident icircn tratarea şi cercetarea temei Ideea e să nu transmiţi mesajul că doar icircncerci să bifezi o activitate obligatorie ndash asta nu icircnseamnă că ne aşteptăm să fiţi de-a dreptul entuziaşti

Competenţă O teză de licenţă face dovada competenţelor voastre icircn domeniul icircn care v-aţi specializat 3 ani

Gacircndire critică Profesorii aşteaptă de la voi o şi o atitudine constructiv-critică la adresa teoriilor accesate

Creativitate Oferiţi soluţii creative la probleme curente recurente

Maturitate Icircn gacircndire icircn scris icircn prezentare Atenţie la detalii Vă imaginaţi cum arată o lucrare de licenţă

ce prezintă un proiect de cercetare serioasă dar care are greşeli de ortografie sau de tehnoredactare

Eleganţă Icircn stilul tratării şi prezentării temei icircn scris icircn curgerea ideilor icircn analize icircn scheme sau grafice

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 6: GHID licenta UBB

Partea metodologică

Icircn partea metodologică se descriu conform standardelor Asociaţiei Americane de Psihologie ndash standardele de publicare a lucrărilor ştiinţifice icircn psihologie la nivel internaţional ndash următoarele secţiuni

Designul cercetării (Experimental cvasiexperimental sau nonexperimental) Ipotezaipotezele Obiectivele cercetării Variabilele Locul perioada și etapele cercetării Eșantionul Instrumentele care ar fi utilizate icircn cercetare Procedura care ar fi implementată icircn cercetare Metodele de analiză a datelor care vor fi utilizate (ex cantitative calitative mixte)

Toate acestea trebuie să fie descrise icircn detaliu pentru ca studiul să poată fi reprodus de către un alt grup de cercetare Pe lacircngă asta metodele de analiză a datelor precum și instrumentele aferente trebuie să corespundă atacirct designului studiului cacirct şi atingerii obiectivelor şisau testării ipotezelor studiului Icircn această secţiune nu vor fi incluse date cantitative sau calitative referitoare la informaţiile obţinute pe parcursul investigaţiilor desfăşurate Aceste date sunt prezentate icircn secţiunea următoare a lucrării Icircn ceea ce privește metodele folosite trebuie să acordați atenţie la identificarea corectă a acestora şi la distincţia dintre metode şi instrumentele de lucru folosite De exemplu chestionarul reprezintă un instrument de lucru pentru metoda anchetei Stabiliţi ndash pentru fiecare variabilă dependentă ndash instrumentul de cercetare utilizat pentru măsurarea ei Nu includeţi icircn această secţiune informaţii teoretice privind specificul metodelor şi instrumentelor utilizate Menţionaţi numai metodele şi instrumentele utilizate icircn cercetarea proprie şi arătaţi de ce şi icircn ce mod au fost aplicate icircn studiile icircntreprinse şi descrise icircn lucrarea de faţă De asemenea este nevoie să arătaţi care este statutul instrumentelor de investigaţie utilizate (originale preluate traduse şi adaptate validate pe populaţia romacircnească etc)

Rezultate anticipate

Rezultatele cuprinse icircn această secţiune trebuie prezentate şi interpretate astfel icircncacirct să fie evidentă legătura acestora cu ipotezele testate şi concluzia desprinsă icircn legătură cu validitateainvaliditatea ipotezei Arătaţi dacă datele obţinute validează sau invalidează ipoteza De asemenea arătaţi icircn ce măsură datele obţinute sunt compatibile sau se potrivesc cu datele anterioare existente icircn literatura de specialitate evidenţiind nuanţele particulare ale propriei cercetări

Concluzii și discuții

Icircn această parte se formulează sintetic cunoştinţele care au rezultat din analiza şi sinteza critică a literaturii de specialitate Se prezintă implicaţiile teoretice metodologice şisau practice ale rezultatelor scontate Se formulează limitele lucrării şi eventualele modalităţi de icircmbunătăţire a acesteia icircn studii viitoare Concluziile unei lucrări de amploarea lucrării de licenţă trebuie să respecte următoarele reguli - Reafirmă teza ipoteza din introducere şi scopul redactării textului - Rezumă principalele puncte prezentate icircn cuprins dar nu reprezintă un rezumat extins al demersurilor icircntreprinse Se focalizează pe rezultatele obţinute atacirct ca deducţii teoretice cacirct şi ca şi contribuţii aplicative Eventual se pot formula Concluziile propriei cercetări şi Concluzii generale - Oferă o evaluare finală a mesajului textuluitezeiipotezei generale icircn relaţie cu subiectul arătacircnd relevanţa concluziei icircntr-un context mai larg - Formulează o invitaţie la reflecţie sau la cercetare suplimentară anunţacircnd posibile direcţii de cercetare ulterioară

Norme de

redactare

Bibliografia

Bibliografia este elaborată conform standardelor APA Aceasta poate include şi alte titluri decacirct cele la care se face referire icircn textul lucrării dar toate sursele menţionate pe parcursul lucrării trebuie să fie cuprinse icircn lista bibliografică

Anexe

Dacă este cazul pot fi anexate o serie de materiale relevante pentru teza de licenţă prezentată Anexele lucrării reprezintă contribuţii la care s-a făcut referire pe parcursul lucrării Ele nu includ documente care nu au legătură cu studiile descrise icircn lucrare fie ele materiale complementare domeniului La secţiunea anexe pot fi incluse

- proiecte de lecţie activitate care să detalieze demersurile de predare ndash icircnvăţare ndash evaluare cuprinse icircn programul de intervenţie

- documente reglatorii pentru activitatea practică evocată icircn partea aplicativă a lucrării (regulamente decizii oficiale etc)

- formulare de chestionare fişe de lucru grile de evaluare - protocoale de testare chestionare oferite ca exemplu - produse ale activităţii copiilor cu titlu de exemplu - fotografii care să demonstreze diferitele aspecte ale demersurilor aplicative

icircntreprinse

Formatarea standard a textului lucrării de licență este Font Times New Roman Dimensiunea 12 Spațierea 2 racircnduri

Cine poate

coordona

lucrări de

licență

3 Coordonatori_____________________________________

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Prof Dr David Daniel

Psihologie clinica si psihoterapie

danieldavidpsychologyro

2 Conf Dr Dobrean Anca

Psihologia clinica a copilului şi adolescentului Parenting

ancadobreanpsychologyro

3 Conf Dr Rusu Alina

Psihologie Evolutionista Psihobiologia Sexualitatii Psihologie Animala

alinasrusu psychologyro

4 Lect Dr Cristea Ioana

Procese de reglare emotionala si mecanisme cognitive implicate Corelate neurobiologice si psihofiziologice ale emotiilor si reglarii emotionale in sanatate si psihopatologie Abordari terapeutice bazate

ioanaalinacristeagmailcom

Fiecare candidat va avea un coordonator de lucrare de licenţă cu titlul de doctor atestat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Lucrările de licenţă pot fi conduse şi de către cadre didactice şisau de cercetare care nu au titlul de doctor dar icircn acest caz lucrarea trebuie să aibă un co-coordonator cu titlul de doctor atestat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Unele lucrări pot avea mai mulţi coordonatori

pe acceptare si mindfulness Eficienta si mecanismele schimbarii in terapiile cognitiv-comportamentale

5 Lect Dr David Oana

Reglare emotionala parentala Reglare emotionala in organizatii Programe parentale Coaching cognitiv-comportamental

gavitaoanagmailcom

6 Lect Dr Pintea Sebastian

Factori psihologici implicati in intemeierea unei afaceri Factori psihologici implicati in performanta in afaceri Aplicatii ale realitatii virtuale in cercetarea psihologica Utilizarea robotilor in interventiile psihologice

sebastianpinteapsychologyro

7 Lect Dr Stefan Simona

Tulburări de anxietate Credinţe raţionale şi iraţionale Icircngrijorarea funcţională şi disfuncţională Auto-dezvoltare si psihologie pozitivă calităţi personale valori emoţii pozitive

simonastefanpsychologyro

8 Lect Dr Voinescu Bogdan

Psihiatrie adulti si somn bogdanvoinescugmailcom

9 Cercet Dr Opris David

Realitate virtuala in psihologia clinicapsihoterapie Noi tehnologii in psihologia clinicapsihoterapie Prezenta in realitate virtuala

davidoprisgmailcom

10 Asist drd Macavei Bianca

Credinţele religioasespirituale şi rolul lor icircn intervenţia psihologică

biancamacaveipsychologyro

Relaţia dintre constructele religioase şi constructele psihologice Impactul credinţelor religioase asupra emoţiilor şi comportamentelor umane Intervenţia psihologică icircn terapia de cuplu Intervenţia psihologică icircn terapia de familie Mecanismele etiopatogenetice ale tulburării de presive majore Mecanismele etiopatogenetice ale tulburarilor de personalitate

11 Asist drd Moldovan Ramona

Consiliere genetica ramonamoldovanpsychologyro

12 Prof Univ dr Sofia Chirica

Modele de diagnoza si interventie in organizatii

sofiachiricapsychologyro

13 Prof Univ dr Adriana Baban

Cognitii emotii comportamente fac sociali implicati in sanatate si boala la copii adolescenti adulti

adrianababanpsychologyro

14 Prof Univ dr Mircea Miclea

Modificari cognitiv-comportamentale

mirceamicleapsychologyro

15 Prof Univ dr Adrian Opre

Psiholgie cognitiva problematica inconstientului cognitiv si sistemele menezice Dezvoltarea socio -emotionala la copii si adolescenti Personalitatea evaluare si interventie Psihologie si religie

adrianoprepsychologyro

16 Conf Univ dr Oana Benga

Psihologia dezvoltarii tipice si atipice

oanabengapsychologyro

17 Conf univ dr Bus Ioan

Psihologie judiciara si Psihocriminalistica

ioanbuspsychologyro

18 Conf Aurora Szentagotai

Relatia emotie-cognitie Reglarea emotionala Tulburari afective Tulburari de anxietate Tulburari alimentare

AuraSzentagotaipsychologyro

19 Lect Univ Dr Andrei C Miu

Emotie si cognitie (atentie memorie decizie) emotii induse de muzica influenta unor diferente interindividuale (personalitate dispozitie afectiva factori biologici) asupra proceselor afective cognitive si interactiunii dintre acestea

andreimiupsychologyro

20 Lector univ dr Kallay Eva

Managementul stresului la adulti Invatarea autoreglata Competente socio-emotionale la copii si adolescenti

evakallaypsychologyro

21 Lector dr Marius Craciun

Psihologia sportului (de performanta extrem si de recreere)

mariuscraciunpsychologyro

22 Lector dr Catrinel Craciun

Sanatate la varstnici modificarea comportamentelor de risc comunicare in sanatate

catrinelcraciunpsychologyro

23 Lect dr Laura Visu-Petra

Dezvoltare tipica si atipica (cognitie emotie)

laurapetrapsychologyro

24 Lect dr Oana Negru

Intentionalitate si autoreglare Motivatie si performanta

oananegrupsychologyro

Perioada de emergenta a varstei adulte (engl emerging adulthood) Dezvoltare vocationalain cariera

25 Lect univ dr Robert Balazsi

corelate psihologice ale performantei sportive factori psihologici care determina implicarea in activitatea fizica si impactul acesteia asupra calitatii vietii la tineri si varstnici

robertbalazsipsychologyro

26 Lectord Univ dr Viorel Mih

Psihologie si consiliere scolara si educationala preventia comportamentelor de risc la elevi

viorelmihpsychologyro

27 Asist Univ dr Daniela Andrei

Rolul factorilor individuali si organizationali pentru intelegerea comportamentului de munca

Danielaonacayahoocom

28 Asist Univ drd Catalina Otoiu (in co- tutela)

Psihologie organizationala procese de grup si stari emergente schimbare si dezvoltare organizationala

catalinaotoiupsychologyro

29 Asist univ dr Lucia Ratiu

Determinanţii psihologici ai performanţei icircn organizaţii (factori de personalitate şi determinanţi situaţionali intervenţii pentru maximizarea performanţei la persoanele cu funcţie de conducere

LuciaRatiupsychologyro

30 Asist Dr Renata Heilman

Diferente individuale in emotie si decizie (va conduce doar din 2013)

renataheilmanpsychologyro

31 Asist cercetare (drd) Gabriel Vonas (in co-tutela cu Prof Adrian Opre)

E -learning si invatamant la distanta

GabrielVonaspsychologyro

DEPARTAMENTUL DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Lect univ dr Adrian Marian ROŞAN

Psihologia dezvoltării icircn copilărie şi adolescenţă Metode de stimulare cognitivă a copiilor cu dizabilităţii cognitive Adaptare curriculară Comportament violent şcolar Metodologia cercetării psihopedagogice

arosanpsieduubbclujro

2 Prof univ dr Vasile Liviu PREDA

Psihologia dezvoltării Psihologia educaţiei Psihopedagogia deficienţilor vizuali Psihodiagnostic Etiologia tipologia şi prevenirea devierilor comportamentale Psihopedagogia intervenţiei timpurii icircn recuperarea deficienţilor Fundamentele educaţiei speciale

vlp_2004 yahoocom

3 Conf univ dr Maria Dorina ANCA

Terapia tulburărilor de limbaj Recuperarea şi educarea persoanelor cu deficienţe de auz Audiologie educaţională Evaluarea psihologică şi psihopedagogicp a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale Consultanţă psihopedagogică diagnoză şi consiliere icircn domeniul educaţiei speciale şi incluzive Utilizarea NTIC icircn diagnoză educarea şi recuperarea copiilor cu deficienţe de auz

ancamariadorinayahoocom

4 Conf univ dr Ioan MOLDOVAN

Logopedie Terapia şi recuperarea copiilor cu tulburări de limbaj Terapii netradiţionale de corectare şi de recuperare a copiilor cu tulburări de limbaj Educarea copiilor cu dizabilităţii cognitive Psihologia vieţii religioase Metodologii didactice adaptate

moldiioanyahoofr

5 Conf Univ Dr

Viorel Lupu

psihiatria copilului si

adolescentului cu tematica

pe ADHD Autism Jocul

patologic de noroc la copii

adolescenti si adulti

violupu14yahoocom

6 Lect univ dr Cristina BĂLAŞ-BACONSCHI

Psihopedagogia deficienţilor mintali Psihologia tulburărilor şi devierilor comportamentale Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de icircnvăţare

cristim34yahoocom

7 Lect univ dr Carolina BODEA-HAŢEGAN

hategan_carolinayahoocom

8 Lect univ dr Andrea HATHAZI

Educarea copiilor cu dizabilităţi multiple Educarea copiilor cu deficienţe de vedere Asistenţa socială a persoanelor aflate icircn dificultate

ahathazipsieduubbclujro

9 Lect univ dr Laura Elena RUNCEANU

Educaţie incluzivă Psihologie sociala icircn contextul dizabilităţii

laurarunceanuyahoocom

10 Asist univ dr Carmen DAVID

Dificultăţi de icircnvăţare Trasee atipice de dezvoltare Dificultăţile de icircnvăţare icircn ADHD Evaluarea psihopedagogică icircn contextul dizabilităţii Psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi intelectuale

bodeacarmenyahoocom carmembdavid gmailcom

11 Asist univ dr Ioana TUFAR

oana_farcasyahoocom

12 Asist cercet dr Marian PĂDURE

mpadurepsieduubbclujro paduremarianyahoocom

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Lista include și cadrele didactice de la DEPARTAMENTUL DIDACTICA ȘTIINȚELOR EXACTE și DIDACTICA DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Profunivdr Vasile Chiş

Teoria şi metodologia instruirii Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Dezvoltări icircn pedagogia contemporană

vasilechisuyahoocom

2 Profunivdr Muşata Bocoş

Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului Didactica disciplinelor pedagogice Pedagogie interactivă

musatabocosyahoocom

3 Profunivdr Alina Pamfil

Romacircnă Didactica Lb Rom Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi

apamfilhotmailcom

4 Profunivdr Călin Felezeu

Istorie Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Educaţie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Istoria Imperiului Otoman

felezeucalinyahoocom

5 Confunivdr Ion Albulescu

Istoria pedagogiei romacircneşti şi universale Doctrine şi curente pedagogice Alternative educaţionale

albulescumyahoocom

Educaţia şi mass-media

7 Confunivdr Cătălin Glava

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Platforme educaţionale on-line Utilizarea bazelor de date icircn educaţie Politici educaţionale Marketing educaţional

cglava2002yahoocom

8 Confunivdr Mircea Breaz

Romacircnă Literatură romacircnă şi literatură pentru copii tehnici de povestire şi elemente de dramatizare Managementul clasei de elevi

mirceabreazyahoocom

9 Confunivdr Sorina Bolovan

Istorie Istoria şi noile educaţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

bpsorinayahoocom

10 Confunivdr Dumitru Vălcan

Matematică Didactica matematicii

tdvalcanyahoocom

11 Confunivdr Liliana Ciascai

Ştiinţe Didactica ştiinţelor

lilianaciascaiyahoocom

12 Confunivdr Eliza Dulamă

Geografie Didactica geografiei Abilităţi practice

dulamayahoocom

13 Confunivdr Helena Szabo

Geografie Didactica geografiei

14 Confunivdr Cosmin Prodea

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică prin joc Educaţie psihomotricafizica metodica şi practica predării lor Metodica activităţilor de

prodeacosminyahoocom

loisir la diferite categorii de vacircrstă Activitate fizică independentă la diferite categorii de vacircrstă Instruire asistată de calculator

15 Confdr Vasile TIMIŞ

Religie (cultul ortodox) Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Interconfesionalitate şi interculturalitate Teologie şi cultură postmodernăManagementul clasei de elevi

vasile_timisyahoofr

16 Lectunivdr Ramona Răduţ-Taciu

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Pedagogia adulţilor Managemntul clasei de elevi

radut_taciu_ryahoocom

17 Lectunivdr Adina Glava

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

adinaglavayahoocom

18 Lectunivdr Dana Jucan

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia instruirii Consiliere educaţională

orian_danayahoocom

19 Lectunivdr Horaţiu Catalano

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia

catalano_horatiuyahoocom

instruirii Teoria şi metodologia curriculum-ului

20 Lectunivdr Cornelia Stan

Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Metodologia cercetării pedagogice Consiliere educaţională

corneliassvyahoocom

21 Lectunivdr Viorel Dragoş

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Practică pedagogică Ştiinţe şi metodica predării lor

viodragosyahoocom

22 Lectunivdr Ioana Ticircmacircian

Romănă Metodica predarii limbii şi literaturii romane Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

tamaianyahoocom

23 Lectunivdr Ioana Măgdaş

Matematică Didactica matematicii

magdas_ioanayahoocom

24 Lectunivdr Codruţa Mih

Psihologie Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

codrutabozdogyahoocom

25 Lectdr Mirela ALBULESCU

Economie Sociologie Bussines Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

albulescumpyahoocom

26 Lectdr Nicoleta MARŢIAN

Religie (cultul catolic) Valorificarea patrimoniului naţional icircn predarea religiei Strategii active de predare a religiei Predarea religiei icircn societatea contemporană Managementul clasei de elevi

nicoletamartianyahoocom

27 Lectdr Anamaria SABĂU

Franceză Didactica predării limbii franceze Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

marasabauyahoocom

28 Lectdr Mihaela OROS

Religie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

michaelaorosgmailcom

29 Lectdr Livia SUCIU

Religie Filosofie Credinţă şi cunoaştere Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

geta_syahoofr

30 Lectdr Casian POPA

Filosofie Ştiinţe politice Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

pcasianyahoocouk

31 Lectdr Cristina SĂRĂCUŢ

Literatură pentru copii Metodica şi practica predării limbii şi literaturii romacircne şi a activităţilor de educare a limbajului Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

cristaciayahoocom

32 Lectdr Elena TRIF

Istorie Educatie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

boia_andreeayahoocom

33 Lectdr Adrian COSTACHE

Economie Filosofie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

johnadriancostacheyahoocouk

34 Lectdr Bianca BRETAN

Didactica predării limbii engleze Predarea diferenţiată a limbii engleze icircn funcţie de aptitudinile individuale ale elevilor

bbretan2001yahoocom

35 Asistunivdr Delia Muste

Pedagogie interactivă Educaţie incluzivă Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei

deli_todeanyahoocom

36 Asistunivdr Claudia Crişan

Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului

claudiacrisanyahoocom

37 Asistunivdr Olga Chiş

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Teoria şi metodologia evaluării Teoria şi metodologia instruirii Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

olga_marcusyahoocom

38 Asistunivdr Claudia Cuc

Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Alternative educaţionale Pedagogia comunicării

talosclaudiayahoocom

39 Asistunivdr Denisa Manea

Teoria educaţiei Pedagogia comunicării Comunicare educaţională Metodologia cercetării pedagogice

adrianamaneayahoocom

Mass-media şi educaţia

40 Asistunivdrd Constantina Catalano

Doctrine şi curente pedagogice Managementul clasei de elevi Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar

constantina_catalanoyahoocom

41 Asistunivdrd Ioana Bolboacă

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Pedagogia comunicării Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Practică pedagogică

alexandrabolboacayahoocom

42 Asistunivdrd Iulia Herman

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Metodologia cercetării pedagogice Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice Practică pedagogică

iuliahermanubbclujro

43 Asistunivdrd Angela Precup

Limbă şi literatură romacircnă Metodica predării limbii şi literaturii romacircne

angelaprecupyahoocom

44 Asistunivdrd Claudia Grec

Psihopedagogie specială Psihologie educaţională

claudiagrecyahoocom

4Evaluare____________________________________________

Icircn vederea autoevaluării lucrării de licență puteți consulta următoarea grilă

Elaborarea lucrării de licenţă -Check-list- după David (2006)

1 Introducere Problema este clar definită Starea iniţială a problemei se bazează pe analiza comprehensivă a literaturii de specialitate

Starea finală a problemei este clar prezentată Problema este relevantă pentru comunitatea ştiinţifică Obiectivele sunt clar măsurabile Obiectivele corespund cu starea finală a problemei Ipotezele derivă logic din analiza teoretică Ipotezele sunt orientate spre soluţionarea problemei Ipotezele sunt formulate icircn termeni teoretici dar verificabili 2 Metoda Lotul utilizat este prezentat detaliat prin prisma caracteristicilor relevante pentru obiective

Există o analiză a puterii statistice (nu se aplică la studii non-empirice şi meta-analitice)

Materialele utilizate sunt clar descrise Materialele utilizate au calităţi metrice verificate Designul este clar descris (de exemplu rolul fiecărei variabile ndash independentă dependentă criteriu mediatoare moderatoare ndash este clar prezentat)

Designul este adecvat testării ipotezelor şisau atingerii obiectivelor Procedura este descrisă la un nivel de detaliere care permite reproducerea ei

Se prezintă raţiunea şi metodele utilizate pentru analiza datelor 3 Rezultatele Rezultatele se bazează pe analiza corectă a datelor culese prin prisma designului elaborat

Se face distincţie icircntre analize a priori şi analize a posteriori Se prezintă corect indicatorii statistici (nu se aplică la studii non-empirice) Se prezintă şi mărimea efectului (nu se aplică la studii non-empirice) 4 Concluzii şi discuţii Concluziile se bazează pe o corectă interpretare psihologică a rezultatelor obţinute

Care sunt

criteriile

de

evaluare

Concluziile sunt asociate cu analizele a priori Concluziile-ipoteză sunt asociate cu analizele a posteriori Se discută limitele cercetării

Se discută implicaţiile şisau noile dezvoltări teoretice şisau practice ale cercetării

5 Bibliografie Bibliografia este scrisă conform normelor existente icircn domeniu Toate lucrările menţionate icircn text se află la bibliografie Bibliografia nu conţine mai multemai puţine lucrări decacirct cele menţionate icircn text

6 Anexe Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor icircntr-un studiu independent

Toate informaţiile din anexe au fot anticipate icircn text

4Sugestii______________________________________________

Reguli nescrise

pentru

realizarea și

prezentarea

licenței

La ce se așteaptă profesorii din comisie de la lucrarea ta de licență

Originalitate Nimeni nu aşteaptă să inventezi o paradigmă sau o metodă inedită dar utilizarea comenzilor ldquoCopyrdquo şi ldquoPasterdquo nu reprezintă neapărat o performanţă

Seriozitate Evident icircn tratarea şi cercetarea temei Ideea e să nu transmiţi mesajul că doar icircncerci să bifezi o activitate obligatorie ndash asta nu icircnseamnă că ne aşteptăm să fiţi de-a dreptul entuziaşti

Competenţă O teză de licenţă face dovada competenţelor voastre icircn domeniul icircn care v-aţi specializat 3 ani

Gacircndire critică Profesorii aşteaptă de la voi o şi o atitudine constructiv-critică la adresa teoriilor accesate

Creativitate Oferiţi soluţii creative la probleme curente recurente

Maturitate Icircn gacircndire icircn scris icircn prezentare Atenţie la detalii Vă imaginaţi cum arată o lucrare de licenţă

ce prezintă un proiect de cercetare serioasă dar care are greşeli de ortografie sau de tehnoredactare

Eleganţă Icircn stilul tratării şi prezentării temei icircn scris icircn curgerea ideilor icircn analize icircn scheme sau grafice

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 7: GHID licenta UBB

Rezultate anticipate

Rezultatele cuprinse icircn această secţiune trebuie prezentate şi interpretate astfel icircncacirct să fie evidentă legătura acestora cu ipotezele testate şi concluzia desprinsă icircn legătură cu validitateainvaliditatea ipotezei Arătaţi dacă datele obţinute validează sau invalidează ipoteza De asemenea arătaţi icircn ce măsură datele obţinute sunt compatibile sau se potrivesc cu datele anterioare existente icircn literatura de specialitate evidenţiind nuanţele particulare ale propriei cercetări

Concluzii și discuții

Icircn această parte se formulează sintetic cunoştinţele care au rezultat din analiza şi sinteza critică a literaturii de specialitate Se prezintă implicaţiile teoretice metodologice şisau practice ale rezultatelor scontate Se formulează limitele lucrării şi eventualele modalităţi de icircmbunătăţire a acesteia icircn studii viitoare Concluziile unei lucrări de amploarea lucrării de licenţă trebuie să respecte următoarele reguli - Reafirmă teza ipoteza din introducere şi scopul redactării textului - Rezumă principalele puncte prezentate icircn cuprins dar nu reprezintă un rezumat extins al demersurilor icircntreprinse Se focalizează pe rezultatele obţinute atacirct ca deducţii teoretice cacirct şi ca şi contribuţii aplicative Eventual se pot formula Concluziile propriei cercetări şi Concluzii generale - Oferă o evaluare finală a mesajului textuluitezeiipotezei generale icircn relaţie cu subiectul arătacircnd relevanţa concluziei icircntr-un context mai larg - Formulează o invitaţie la reflecţie sau la cercetare suplimentară anunţacircnd posibile direcţii de cercetare ulterioară

Norme de

redactare

Bibliografia

Bibliografia este elaborată conform standardelor APA Aceasta poate include şi alte titluri decacirct cele la care se face referire icircn textul lucrării dar toate sursele menţionate pe parcursul lucrării trebuie să fie cuprinse icircn lista bibliografică

Anexe

Dacă este cazul pot fi anexate o serie de materiale relevante pentru teza de licenţă prezentată Anexele lucrării reprezintă contribuţii la care s-a făcut referire pe parcursul lucrării Ele nu includ documente care nu au legătură cu studiile descrise icircn lucrare fie ele materiale complementare domeniului La secţiunea anexe pot fi incluse

- proiecte de lecţie activitate care să detalieze demersurile de predare ndash icircnvăţare ndash evaluare cuprinse icircn programul de intervenţie

- documente reglatorii pentru activitatea practică evocată icircn partea aplicativă a lucrării (regulamente decizii oficiale etc)

- formulare de chestionare fişe de lucru grile de evaluare - protocoale de testare chestionare oferite ca exemplu - produse ale activităţii copiilor cu titlu de exemplu - fotografii care să demonstreze diferitele aspecte ale demersurilor aplicative

icircntreprinse

Formatarea standard a textului lucrării de licență este Font Times New Roman Dimensiunea 12 Spațierea 2 racircnduri

Cine poate

coordona

lucrări de

licență

3 Coordonatori_____________________________________

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Prof Dr David Daniel

Psihologie clinica si psihoterapie

danieldavidpsychologyro

2 Conf Dr Dobrean Anca

Psihologia clinica a copilului şi adolescentului Parenting

ancadobreanpsychologyro

3 Conf Dr Rusu Alina

Psihologie Evolutionista Psihobiologia Sexualitatii Psihologie Animala

alinasrusu psychologyro

4 Lect Dr Cristea Ioana

Procese de reglare emotionala si mecanisme cognitive implicate Corelate neurobiologice si psihofiziologice ale emotiilor si reglarii emotionale in sanatate si psihopatologie Abordari terapeutice bazate

ioanaalinacristeagmailcom

Fiecare candidat va avea un coordonator de lucrare de licenţă cu titlul de doctor atestat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Lucrările de licenţă pot fi conduse şi de către cadre didactice şisau de cercetare care nu au titlul de doctor dar icircn acest caz lucrarea trebuie să aibă un co-coordonator cu titlul de doctor atestat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Unele lucrări pot avea mai mulţi coordonatori

pe acceptare si mindfulness Eficienta si mecanismele schimbarii in terapiile cognitiv-comportamentale

5 Lect Dr David Oana

Reglare emotionala parentala Reglare emotionala in organizatii Programe parentale Coaching cognitiv-comportamental

gavitaoanagmailcom

6 Lect Dr Pintea Sebastian

Factori psihologici implicati in intemeierea unei afaceri Factori psihologici implicati in performanta in afaceri Aplicatii ale realitatii virtuale in cercetarea psihologica Utilizarea robotilor in interventiile psihologice

sebastianpinteapsychologyro

7 Lect Dr Stefan Simona

Tulburări de anxietate Credinţe raţionale şi iraţionale Icircngrijorarea funcţională şi disfuncţională Auto-dezvoltare si psihologie pozitivă calităţi personale valori emoţii pozitive

simonastefanpsychologyro

8 Lect Dr Voinescu Bogdan

Psihiatrie adulti si somn bogdanvoinescugmailcom

9 Cercet Dr Opris David

Realitate virtuala in psihologia clinicapsihoterapie Noi tehnologii in psihologia clinicapsihoterapie Prezenta in realitate virtuala

davidoprisgmailcom

10 Asist drd Macavei Bianca

Credinţele religioasespirituale şi rolul lor icircn intervenţia psihologică

biancamacaveipsychologyro

Relaţia dintre constructele religioase şi constructele psihologice Impactul credinţelor religioase asupra emoţiilor şi comportamentelor umane Intervenţia psihologică icircn terapia de cuplu Intervenţia psihologică icircn terapia de familie Mecanismele etiopatogenetice ale tulburării de presive majore Mecanismele etiopatogenetice ale tulburarilor de personalitate

11 Asist drd Moldovan Ramona

Consiliere genetica ramonamoldovanpsychologyro

12 Prof Univ dr Sofia Chirica

Modele de diagnoza si interventie in organizatii

sofiachiricapsychologyro

13 Prof Univ dr Adriana Baban

Cognitii emotii comportamente fac sociali implicati in sanatate si boala la copii adolescenti adulti

adrianababanpsychologyro

14 Prof Univ dr Mircea Miclea

Modificari cognitiv-comportamentale

mirceamicleapsychologyro

15 Prof Univ dr Adrian Opre

Psiholgie cognitiva problematica inconstientului cognitiv si sistemele menezice Dezvoltarea socio -emotionala la copii si adolescenti Personalitatea evaluare si interventie Psihologie si religie

adrianoprepsychologyro

16 Conf Univ dr Oana Benga

Psihologia dezvoltarii tipice si atipice

oanabengapsychologyro

17 Conf univ dr Bus Ioan

Psihologie judiciara si Psihocriminalistica

ioanbuspsychologyro

18 Conf Aurora Szentagotai

Relatia emotie-cognitie Reglarea emotionala Tulburari afective Tulburari de anxietate Tulburari alimentare

AuraSzentagotaipsychologyro

19 Lect Univ Dr Andrei C Miu

Emotie si cognitie (atentie memorie decizie) emotii induse de muzica influenta unor diferente interindividuale (personalitate dispozitie afectiva factori biologici) asupra proceselor afective cognitive si interactiunii dintre acestea

andreimiupsychologyro

20 Lector univ dr Kallay Eva

Managementul stresului la adulti Invatarea autoreglata Competente socio-emotionale la copii si adolescenti

evakallaypsychologyro

21 Lector dr Marius Craciun

Psihologia sportului (de performanta extrem si de recreere)

mariuscraciunpsychologyro

22 Lector dr Catrinel Craciun

Sanatate la varstnici modificarea comportamentelor de risc comunicare in sanatate

catrinelcraciunpsychologyro

23 Lect dr Laura Visu-Petra

Dezvoltare tipica si atipica (cognitie emotie)

laurapetrapsychologyro

24 Lect dr Oana Negru

Intentionalitate si autoreglare Motivatie si performanta

oananegrupsychologyro

Perioada de emergenta a varstei adulte (engl emerging adulthood) Dezvoltare vocationalain cariera

25 Lect univ dr Robert Balazsi

corelate psihologice ale performantei sportive factori psihologici care determina implicarea in activitatea fizica si impactul acesteia asupra calitatii vietii la tineri si varstnici

robertbalazsipsychologyro

26 Lectord Univ dr Viorel Mih

Psihologie si consiliere scolara si educationala preventia comportamentelor de risc la elevi

viorelmihpsychologyro

27 Asist Univ dr Daniela Andrei

Rolul factorilor individuali si organizationali pentru intelegerea comportamentului de munca

Danielaonacayahoocom

28 Asist Univ drd Catalina Otoiu (in co- tutela)

Psihologie organizationala procese de grup si stari emergente schimbare si dezvoltare organizationala

catalinaotoiupsychologyro

29 Asist univ dr Lucia Ratiu

Determinanţii psihologici ai performanţei icircn organizaţii (factori de personalitate şi determinanţi situaţionali intervenţii pentru maximizarea performanţei la persoanele cu funcţie de conducere

LuciaRatiupsychologyro

30 Asist Dr Renata Heilman

Diferente individuale in emotie si decizie (va conduce doar din 2013)

renataheilmanpsychologyro

31 Asist cercetare (drd) Gabriel Vonas (in co-tutela cu Prof Adrian Opre)

E -learning si invatamant la distanta

GabrielVonaspsychologyro

DEPARTAMENTUL DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Lect univ dr Adrian Marian ROŞAN

Psihologia dezvoltării icircn copilărie şi adolescenţă Metode de stimulare cognitivă a copiilor cu dizabilităţii cognitive Adaptare curriculară Comportament violent şcolar Metodologia cercetării psihopedagogice

arosanpsieduubbclujro

2 Prof univ dr Vasile Liviu PREDA

Psihologia dezvoltării Psihologia educaţiei Psihopedagogia deficienţilor vizuali Psihodiagnostic Etiologia tipologia şi prevenirea devierilor comportamentale Psihopedagogia intervenţiei timpurii icircn recuperarea deficienţilor Fundamentele educaţiei speciale

vlp_2004 yahoocom

3 Conf univ dr Maria Dorina ANCA

Terapia tulburărilor de limbaj Recuperarea şi educarea persoanelor cu deficienţe de auz Audiologie educaţională Evaluarea psihologică şi psihopedagogicp a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale Consultanţă psihopedagogică diagnoză şi consiliere icircn domeniul educaţiei speciale şi incluzive Utilizarea NTIC icircn diagnoză educarea şi recuperarea copiilor cu deficienţe de auz

ancamariadorinayahoocom

4 Conf univ dr Ioan MOLDOVAN

Logopedie Terapia şi recuperarea copiilor cu tulburări de limbaj Terapii netradiţionale de corectare şi de recuperare a copiilor cu tulburări de limbaj Educarea copiilor cu dizabilităţii cognitive Psihologia vieţii religioase Metodologii didactice adaptate

moldiioanyahoofr

5 Conf Univ Dr

Viorel Lupu

psihiatria copilului si

adolescentului cu tematica

pe ADHD Autism Jocul

patologic de noroc la copii

adolescenti si adulti

violupu14yahoocom

6 Lect univ dr Cristina BĂLAŞ-BACONSCHI

Psihopedagogia deficienţilor mintali Psihologia tulburărilor şi devierilor comportamentale Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de icircnvăţare

cristim34yahoocom

7 Lect univ dr Carolina BODEA-HAŢEGAN

hategan_carolinayahoocom

8 Lect univ dr Andrea HATHAZI

Educarea copiilor cu dizabilităţi multiple Educarea copiilor cu deficienţe de vedere Asistenţa socială a persoanelor aflate icircn dificultate

ahathazipsieduubbclujro

9 Lect univ dr Laura Elena RUNCEANU

Educaţie incluzivă Psihologie sociala icircn contextul dizabilităţii

laurarunceanuyahoocom

10 Asist univ dr Carmen DAVID

Dificultăţi de icircnvăţare Trasee atipice de dezvoltare Dificultăţile de icircnvăţare icircn ADHD Evaluarea psihopedagogică icircn contextul dizabilităţii Psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi intelectuale

bodeacarmenyahoocom carmembdavid gmailcom

11 Asist univ dr Ioana TUFAR

oana_farcasyahoocom

12 Asist cercet dr Marian PĂDURE

mpadurepsieduubbclujro paduremarianyahoocom

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Lista include și cadrele didactice de la DEPARTAMENTUL DIDACTICA ȘTIINȚELOR EXACTE și DIDACTICA DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Profunivdr Vasile Chiş

Teoria şi metodologia instruirii Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Dezvoltări icircn pedagogia contemporană

vasilechisuyahoocom

2 Profunivdr Muşata Bocoş

Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului Didactica disciplinelor pedagogice Pedagogie interactivă

musatabocosyahoocom

3 Profunivdr Alina Pamfil

Romacircnă Didactica Lb Rom Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi

apamfilhotmailcom

4 Profunivdr Călin Felezeu

Istorie Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Educaţie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Istoria Imperiului Otoman

felezeucalinyahoocom

5 Confunivdr Ion Albulescu

Istoria pedagogiei romacircneşti şi universale Doctrine şi curente pedagogice Alternative educaţionale

albulescumyahoocom

Educaţia şi mass-media

7 Confunivdr Cătălin Glava

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Platforme educaţionale on-line Utilizarea bazelor de date icircn educaţie Politici educaţionale Marketing educaţional

cglava2002yahoocom

8 Confunivdr Mircea Breaz

Romacircnă Literatură romacircnă şi literatură pentru copii tehnici de povestire şi elemente de dramatizare Managementul clasei de elevi

mirceabreazyahoocom

9 Confunivdr Sorina Bolovan

Istorie Istoria şi noile educaţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

bpsorinayahoocom

10 Confunivdr Dumitru Vălcan

Matematică Didactica matematicii

tdvalcanyahoocom

11 Confunivdr Liliana Ciascai

Ştiinţe Didactica ştiinţelor

lilianaciascaiyahoocom

12 Confunivdr Eliza Dulamă

Geografie Didactica geografiei Abilităţi practice

dulamayahoocom

13 Confunivdr Helena Szabo

Geografie Didactica geografiei

14 Confunivdr Cosmin Prodea

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică prin joc Educaţie psihomotricafizica metodica şi practica predării lor Metodica activităţilor de

prodeacosminyahoocom

loisir la diferite categorii de vacircrstă Activitate fizică independentă la diferite categorii de vacircrstă Instruire asistată de calculator

15 Confdr Vasile TIMIŞ

Religie (cultul ortodox) Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Interconfesionalitate şi interculturalitate Teologie şi cultură postmodernăManagementul clasei de elevi

vasile_timisyahoofr

16 Lectunivdr Ramona Răduţ-Taciu

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Pedagogia adulţilor Managemntul clasei de elevi

radut_taciu_ryahoocom

17 Lectunivdr Adina Glava

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

adinaglavayahoocom

18 Lectunivdr Dana Jucan

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia instruirii Consiliere educaţională

orian_danayahoocom

19 Lectunivdr Horaţiu Catalano

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia

catalano_horatiuyahoocom

instruirii Teoria şi metodologia curriculum-ului

20 Lectunivdr Cornelia Stan

Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Metodologia cercetării pedagogice Consiliere educaţională

corneliassvyahoocom

21 Lectunivdr Viorel Dragoş

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Practică pedagogică Ştiinţe şi metodica predării lor

viodragosyahoocom

22 Lectunivdr Ioana Ticircmacircian

Romănă Metodica predarii limbii şi literaturii romane Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

tamaianyahoocom

23 Lectunivdr Ioana Măgdaş

Matematică Didactica matematicii

magdas_ioanayahoocom

24 Lectunivdr Codruţa Mih

Psihologie Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

codrutabozdogyahoocom

25 Lectdr Mirela ALBULESCU

Economie Sociologie Bussines Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

albulescumpyahoocom

26 Lectdr Nicoleta MARŢIAN

Religie (cultul catolic) Valorificarea patrimoniului naţional icircn predarea religiei Strategii active de predare a religiei Predarea religiei icircn societatea contemporană Managementul clasei de elevi

nicoletamartianyahoocom

27 Lectdr Anamaria SABĂU

Franceză Didactica predării limbii franceze Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

marasabauyahoocom

28 Lectdr Mihaela OROS

Religie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

michaelaorosgmailcom

29 Lectdr Livia SUCIU

Religie Filosofie Credinţă şi cunoaştere Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

geta_syahoofr

30 Lectdr Casian POPA

Filosofie Ştiinţe politice Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

pcasianyahoocouk

31 Lectdr Cristina SĂRĂCUŢ

Literatură pentru copii Metodica şi practica predării limbii şi literaturii romacircne şi a activităţilor de educare a limbajului Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

cristaciayahoocom

32 Lectdr Elena TRIF

Istorie Educatie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

boia_andreeayahoocom

33 Lectdr Adrian COSTACHE

Economie Filosofie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

johnadriancostacheyahoocouk

34 Lectdr Bianca BRETAN

Didactica predării limbii engleze Predarea diferenţiată a limbii engleze icircn funcţie de aptitudinile individuale ale elevilor

bbretan2001yahoocom

35 Asistunivdr Delia Muste

Pedagogie interactivă Educaţie incluzivă Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei

deli_todeanyahoocom

36 Asistunivdr Claudia Crişan

Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului

claudiacrisanyahoocom

37 Asistunivdr Olga Chiş

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Teoria şi metodologia evaluării Teoria şi metodologia instruirii Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

olga_marcusyahoocom

38 Asistunivdr Claudia Cuc

Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Alternative educaţionale Pedagogia comunicării

talosclaudiayahoocom

39 Asistunivdr Denisa Manea

Teoria educaţiei Pedagogia comunicării Comunicare educaţională Metodologia cercetării pedagogice

adrianamaneayahoocom

Mass-media şi educaţia

40 Asistunivdrd Constantina Catalano

Doctrine şi curente pedagogice Managementul clasei de elevi Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar

constantina_catalanoyahoocom

41 Asistunivdrd Ioana Bolboacă

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Pedagogia comunicării Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Practică pedagogică

alexandrabolboacayahoocom

42 Asistunivdrd Iulia Herman

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Metodologia cercetării pedagogice Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice Practică pedagogică

iuliahermanubbclujro

43 Asistunivdrd Angela Precup

Limbă şi literatură romacircnă Metodica predării limbii şi literaturii romacircne

angelaprecupyahoocom

44 Asistunivdrd Claudia Grec

Psihopedagogie specială Psihologie educaţională

claudiagrecyahoocom

4Evaluare____________________________________________

Icircn vederea autoevaluării lucrării de licență puteți consulta următoarea grilă

Elaborarea lucrării de licenţă -Check-list- după David (2006)

1 Introducere Problema este clar definită Starea iniţială a problemei se bazează pe analiza comprehensivă a literaturii de specialitate

Starea finală a problemei este clar prezentată Problema este relevantă pentru comunitatea ştiinţifică Obiectivele sunt clar măsurabile Obiectivele corespund cu starea finală a problemei Ipotezele derivă logic din analiza teoretică Ipotezele sunt orientate spre soluţionarea problemei Ipotezele sunt formulate icircn termeni teoretici dar verificabili 2 Metoda Lotul utilizat este prezentat detaliat prin prisma caracteristicilor relevante pentru obiective

Există o analiză a puterii statistice (nu se aplică la studii non-empirice şi meta-analitice)

Materialele utilizate sunt clar descrise Materialele utilizate au calităţi metrice verificate Designul este clar descris (de exemplu rolul fiecărei variabile ndash independentă dependentă criteriu mediatoare moderatoare ndash este clar prezentat)

Designul este adecvat testării ipotezelor şisau atingerii obiectivelor Procedura este descrisă la un nivel de detaliere care permite reproducerea ei

Se prezintă raţiunea şi metodele utilizate pentru analiza datelor 3 Rezultatele Rezultatele se bazează pe analiza corectă a datelor culese prin prisma designului elaborat

Se face distincţie icircntre analize a priori şi analize a posteriori Se prezintă corect indicatorii statistici (nu se aplică la studii non-empirice) Se prezintă şi mărimea efectului (nu se aplică la studii non-empirice) 4 Concluzii şi discuţii Concluziile se bazează pe o corectă interpretare psihologică a rezultatelor obţinute

Care sunt

criteriile

de

evaluare

Concluziile sunt asociate cu analizele a priori Concluziile-ipoteză sunt asociate cu analizele a posteriori Se discută limitele cercetării

Se discută implicaţiile şisau noile dezvoltări teoretice şisau practice ale cercetării

5 Bibliografie Bibliografia este scrisă conform normelor existente icircn domeniu Toate lucrările menţionate icircn text se află la bibliografie Bibliografia nu conţine mai multemai puţine lucrări decacirct cele menţionate icircn text

6 Anexe Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor icircntr-un studiu independent

Toate informaţiile din anexe au fot anticipate icircn text

4Sugestii______________________________________________

Reguli nescrise

pentru

realizarea și

prezentarea

licenței

La ce se așteaptă profesorii din comisie de la lucrarea ta de licență

Originalitate Nimeni nu aşteaptă să inventezi o paradigmă sau o metodă inedită dar utilizarea comenzilor ldquoCopyrdquo şi ldquoPasterdquo nu reprezintă neapărat o performanţă

Seriozitate Evident icircn tratarea şi cercetarea temei Ideea e să nu transmiţi mesajul că doar icircncerci să bifezi o activitate obligatorie ndash asta nu icircnseamnă că ne aşteptăm să fiţi de-a dreptul entuziaşti

Competenţă O teză de licenţă face dovada competenţelor voastre icircn domeniul icircn care v-aţi specializat 3 ani

Gacircndire critică Profesorii aşteaptă de la voi o şi o atitudine constructiv-critică la adresa teoriilor accesate

Creativitate Oferiţi soluţii creative la probleme curente recurente

Maturitate Icircn gacircndire icircn scris icircn prezentare Atenţie la detalii Vă imaginaţi cum arată o lucrare de licenţă

ce prezintă un proiect de cercetare serioasă dar care are greşeli de ortografie sau de tehnoredactare

Eleganţă Icircn stilul tratării şi prezentării temei icircn scris icircn curgerea ideilor icircn analize icircn scheme sau grafice

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 8: GHID licenta UBB

Norme de

redactare

Bibliografia

Bibliografia este elaborată conform standardelor APA Aceasta poate include şi alte titluri decacirct cele la care se face referire icircn textul lucrării dar toate sursele menţionate pe parcursul lucrării trebuie să fie cuprinse icircn lista bibliografică

Anexe

Dacă este cazul pot fi anexate o serie de materiale relevante pentru teza de licenţă prezentată Anexele lucrării reprezintă contribuţii la care s-a făcut referire pe parcursul lucrării Ele nu includ documente care nu au legătură cu studiile descrise icircn lucrare fie ele materiale complementare domeniului La secţiunea anexe pot fi incluse

- proiecte de lecţie activitate care să detalieze demersurile de predare ndash icircnvăţare ndash evaluare cuprinse icircn programul de intervenţie

- documente reglatorii pentru activitatea practică evocată icircn partea aplicativă a lucrării (regulamente decizii oficiale etc)

- formulare de chestionare fişe de lucru grile de evaluare - protocoale de testare chestionare oferite ca exemplu - produse ale activităţii copiilor cu titlu de exemplu - fotografii care să demonstreze diferitele aspecte ale demersurilor aplicative

icircntreprinse

Formatarea standard a textului lucrării de licență este Font Times New Roman Dimensiunea 12 Spațierea 2 racircnduri

Cine poate

coordona

lucrări de

licență

3 Coordonatori_____________________________________

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Prof Dr David Daniel

Psihologie clinica si psihoterapie

danieldavidpsychologyro

2 Conf Dr Dobrean Anca

Psihologia clinica a copilului şi adolescentului Parenting

ancadobreanpsychologyro

3 Conf Dr Rusu Alina

Psihologie Evolutionista Psihobiologia Sexualitatii Psihologie Animala

alinasrusu psychologyro

4 Lect Dr Cristea Ioana

Procese de reglare emotionala si mecanisme cognitive implicate Corelate neurobiologice si psihofiziologice ale emotiilor si reglarii emotionale in sanatate si psihopatologie Abordari terapeutice bazate

ioanaalinacristeagmailcom

Fiecare candidat va avea un coordonator de lucrare de licenţă cu titlul de doctor atestat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Lucrările de licenţă pot fi conduse şi de către cadre didactice şisau de cercetare care nu au titlul de doctor dar icircn acest caz lucrarea trebuie să aibă un co-coordonator cu titlul de doctor atestat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Unele lucrări pot avea mai mulţi coordonatori

pe acceptare si mindfulness Eficienta si mecanismele schimbarii in terapiile cognitiv-comportamentale

5 Lect Dr David Oana

Reglare emotionala parentala Reglare emotionala in organizatii Programe parentale Coaching cognitiv-comportamental

gavitaoanagmailcom

6 Lect Dr Pintea Sebastian

Factori psihologici implicati in intemeierea unei afaceri Factori psihologici implicati in performanta in afaceri Aplicatii ale realitatii virtuale in cercetarea psihologica Utilizarea robotilor in interventiile psihologice

sebastianpinteapsychologyro

7 Lect Dr Stefan Simona

Tulburări de anxietate Credinţe raţionale şi iraţionale Icircngrijorarea funcţională şi disfuncţională Auto-dezvoltare si psihologie pozitivă calităţi personale valori emoţii pozitive

simonastefanpsychologyro

8 Lect Dr Voinescu Bogdan

Psihiatrie adulti si somn bogdanvoinescugmailcom

9 Cercet Dr Opris David

Realitate virtuala in psihologia clinicapsihoterapie Noi tehnologii in psihologia clinicapsihoterapie Prezenta in realitate virtuala

davidoprisgmailcom

10 Asist drd Macavei Bianca

Credinţele religioasespirituale şi rolul lor icircn intervenţia psihologică

biancamacaveipsychologyro

Relaţia dintre constructele religioase şi constructele psihologice Impactul credinţelor religioase asupra emoţiilor şi comportamentelor umane Intervenţia psihologică icircn terapia de cuplu Intervenţia psihologică icircn terapia de familie Mecanismele etiopatogenetice ale tulburării de presive majore Mecanismele etiopatogenetice ale tulburarilor de personalitate

11 Asist drd Moldovan Ramona

Consiliere genetica ramonamoldovanpsychologyro

12 Prof Univ dr Sofia Chirica

Modele de diagnoza si interventie in organizatii

sofiachiricapsychologyro

13 Prof Univ dr Adriana Baban

Cognitii emotii comportamente fac sociali implicati in sanatate si boala la copii adolescenti adulti

adrianababanpsychologyro

14 Prof Univ dr Mircea Miclea

Modificari cognitiv-comportamentale

mirceamicleapsychologyro

15 Prof Univ dr Adrian Opre

Psiholgie cognitiva problematica inconstientului cognitiv si sistemele menezice Dezvoltarea socio -emotionala la copii si adolescenti Personalitatea evaluare si interventie Psihologie si religie

adrianoprepsychologyro

16 Conf Univ dr Oana Benga

Psihologia dezvoltarii tipice si atipice

oanabengapsychologyro

17 Conf univ dr Bus Ioan

Psihologie judiciara si Psihocriminalistica

ioanbuspsychologyro

18 Conf Aurora Szentagotai

Relatia emotie-cognitie Reglarea emotionala Tulburari afective Tulburari de anxietate Tulburari alimentare

AuraSzentagotaipsychologyro

19 Lect Univ Dr Andrei C Miu

Emotie si cognitie (atentie memorie decizie) emotii induse de muzica influenta unor diferente interindividuale (personalitate dispozitie afectiva factori biologici) asupra proceselor afective cognitive si interactiunii dintre acestea

andreimiupsychologyro

20 Lector univ dr Kallay Eva

Managementul stresului la adulti Invatarea autoreglata Competente socio-emotionale la copii si adolescenti

evakallaypsychologyro

21 Lector dr Marius Craciun

Psihologia sportului (de performanta extrem si de recreere)

mariuscraciunpsychologyro

22 Lector dr Catrinel Craciun

Sanatate la varstnici modificarea comportamentelor de risc comunicare in sanatate

catrinelcraciunpsychologyro

23 Lect dr Laura Visu-Petra

Dezvoltare tipica si atipica (cognitie emotie)

laurapetrapsychologyro

24 Lect dr Oana Negru

Intentionalitate si autoreglare Motivatie si performanta

oananegrupsychologyro

Perioada de emergenta a varstei adulte (engl emerging adulthood) Dezvoltare vocationalain cariera

25 Lect univ dr Robert Balazsi

corelate psihologice ale performantei sportive factori psihologici care determina implicarea in activitatea fizica si impactul acesteia asupra calitatii vietii la tineri si varstnici

robertbalazsipsychologyro

26 Lectord Univ dr Viorel Mih

Psihologie si consiliere scolara si educationala preventia comportamentelor de risc la elevi

viorelmihpsychologyro

27 Asist Univ dr Daniela Andrei

Rolul factorilor individuali si organizationali pentru intelegerea comportamentului de munca

Danielaonacayahoocom

28 Asist Univ drd Catalina Otoiu (in co- tutela)

Psihologie organizationala procese de grup si stari emergente schimbare si dezvoltare organizationala

catalinaotoiupsychologyro

29 Asist univ dr Lucia Ratiu

Determinanţii psihologici ai performanţei icircn organizaţii (factori de personalitate şi determinanţi situaţionali intervenţii pentru maximizarea performanţei la persoanele cu funcţie de conducere

LuciaRatiupsychologyro

30 Asist Dr Renata Heilman

Diferente individuale in emotie si decizie (va conduce doar din 2013)

renataheilmanpsychologyro

31 Asist cercetare (drd) Gabriel Vonas (in co-tutela cu Prof Adrian Opre)

E -learning si invatamant la distanta

GabrielVonaspsychologyro

DEPARTAMENTUL DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Lect univ dr Adrian Marian ROŞAN

Psihologia dezvoltării icircn copilărie şi adolescenţă Metode de stimulare cognitivă a copiilor cu dizabilităţii cognitive Adaptare curriculară Comportament violent şcolar Metodologia cercetării psihopedagogice

arosanpsieduubbclujro

2 Prof univ dr Vasile Liviu PREDA

Psihologia dezvoltării Psihologia educaţiei Psihopedagogia deficienţilor vizuali Psihodiagnostic Etiologia tipologia şi prevenirea devierilor comportamentale Psihopedagogia intervenţiei timpurii icircn recuperarea deficienţilor Fundamentele educaţiei speciale

vlp_2004 yahoocom

3 Conf univ dr Maria Dorina ANCA

Terapia tulburărilor de limbaj Recuperarea şi educarea persoanelor cu deficienţe de auz Audiologie educaţională Evaluarea psihologică şi psihopedagogicp a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale Consultanţă psihopedagogică diagnoză şi consiliere icircn domeniul educaţiei speciale şi incluzive Utilizarea NTIC icircn diagnoză educarea şi recuperarea copiilor cu deficienţe de auz

ancamariadorinayahoocom

4 Conf univ dr Ioan MOLDOVAN

Logopedie Terapia şi recuperarea copiilor cu tulburări de limbaj Terapii netradiţionale de corectare şi de recuperare a copiilor cu tulburări de limbaj Educarea copiilor cu dizabilităţii cognitive Psihologia vieţii religioase Metodologii didactice adaptate

moldiioanyahoofr

5 Conf Univ Dr

Viorel Lupu

psihiatria copilului si

adolescentului cu tematica

pe ADHD Autism Jocul

patologic de noroc la copii

adolescenti si adulti

violupu14yahoocom

6 Lect univ dr Cristina BĂLAŞ-BACONSCHI

Psihopedagogia deficienţilor mintali Psihologia tulburărilor şi devierilor comportamentale Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de icircnvăţare

cristim34yahoocom

7 Lect univ dr Carolina BODEA-HAŢEGAN

hategan_carolinayahoocom

8 Lect univ dr Andrea HATHAZI

Educarea copiilor cu dizabilităţi multiple Educarea copiilor cu deficienţe de vedere Asistenţa socială a persoanelor aflate icircn dificultate

ahathazipsieduubbclujro

9 Lect univ dr Laura Elena RUNCEANU

Educaţie incluzivă Psihologie sociala icircn contextul dizabilităţii

laurarunceanuyahoocom

10 Asist univ dr Carmen DAVID

Dificultăţi de icircnvăţare Trasee atipice de dezvoltare Dificultăţile de icircnvăţare icircn ADHD Evaluarea psihopedagogică icircn contextul dizabilităţii Psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi intelectuale

bodeacarmenyahoocom carmembdavid gmailcom

11 Asist univ dr Ioana TUFAR

oana_farcasyahoocom

12 Asist cercet dr Marian PĂDURE

mpadurepsieduubbclujro paduremarianyahoocom

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Lista include și cadrele didactice de la DEPARTAMENTUL DIDACTICA ȘTIINȚELOR EXACTE și DIDACTICA DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Profunivdr Vasile Chiş

Teoria şi metodologia instruirii Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Dezvoltări icircn pedagogia contemporană

vasilechisuyahoocom

2 Profunivdr Muşata Bocoş

Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului Didactica disciplinelor pedagogice Pedagogie interactivă

musatabocosyahoocom

3 Profunivdr Alina Pamfil

Romacircnă Didactica Lb Rom Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi

apamfilhotmailcom

4 Profunivdr Călin Felezeu

Istorie Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Educaţie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Istoria Imperiului Otoman

felezeucalinyahoocom

5 Confunivdr Ion Albulescu

Istoria pedagogiei romacircneşti şi universale Doctrine şi curente pedagogice Alternative educaţionale

albulescumyahoocom

Educaţia şi mass-media

7 Confunivdr Cătălin Glava

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Platforme educaţionale on-line Utilizarea bazelor de date icircn educaţie Politici educaţionale Marketing educaţional

cglava2002yahoocom

8 Confunivdr Mircea Breaz

Romacircnă Literatură romacircnă şi literatură pentru copii tehnici de povestire şi elemente de dramatizare Managementul clasei de elevi

mirceabreazyahoocom

9 Confunivdr Sorina Bolovan

Istorie Istoria şi noile educaţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

bpsorinayahoocom

10 Confunivdr Dumitru Vălcan

Matematică Didactica matematicii

tdvalcanyahoocom

11 Confunivdr Liliana Ciascai

Ştiinţe Didactica ştiinţelor

lilianaciascaiyahoocom

12 Confunivdr Eliza Dulamă

Geografie Didactica geografiei Abilităţi practice

dulamayahoocom

13 Confunivdr Helena Szabo

Geografie Didactica geografiei

14 Confunivdr Cosmin Prodea

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică prin joc Educaţie psihomotricafizica metodica şi practica predării lor Metodica activităţilor de

prodeacosminyahoocom

loisir la diferite categorii de vacircrstă Activitate fizică independentă la diferite categorii de vacircrstă Instruire asistată de calculator

15 Confdr Vasile TIMIŞ

Religie (cultul ortodox) Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Interconfesionalitate şi interculturalitate Teologie şi cultură postmodernăManagementul clasei de elevi

vasile_timisyahoofr

16 Lectunivdr Ramona Răduţ-Taciu

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Pedagogia adulţilor Managemntul clasei de elevi

radut_taciu_ryahoocom

17 Lectunivdr Adina Glava

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

adinaglavayahoocom

18 Lectunivdr Dana Jucan

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia instruirii Consiliere educaţională

orian_danayahoocom

19 Lectunivdr Horaţiu Catalano

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia

catalano_horatiuyahoocom

instruirii Teoria şi metodologia curriculum-ului

20 Lectunivdr Cornelia Stan

Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Metodologia cercetării pedagogice Consiliere educaţională

corneliassvyahoocom

21 Lectunivdr Viorel Dragoş

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Practică pedagogică Ştiinţe şi metodica predării lor

viodragosyahoocom

22 Lectunivdr Ioana Ticircmacircian

Romănă Metodica predarii limbii şi literaturii romane Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

tamaianyahoocom

23 Lectunivdr Ioana Măgdaş

Matematică Didactica matematicii

magdas_ioanayahoocom

24 Lectunivdr Codruţa Mih

Psihologie Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

codrutabozdogyahoocom

25 Lectdr Mirela ALBULESCU

Economie Sociologie Bussines Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

albulescumpyahoocom

26 Lectdr Nicoleta MARŢIAN

Religie (cultul catolic) Valorificarea patrimoniului naţional icircn predarea religiei Strategii active de predare a religiei Predarea religiei icircn societatea contemporană Managementul clasei de elevi

nicoletamartianyahoocom

27 Lectdr Anamaria SABĂU

Franceză Didactica predării limbii franceze Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

marasabauyahoocom

28 Lectdr Mihaela OROS

Religie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

michaelaorosgmailcom

29 Lectdr Livia SUCIU

Religie Filosofie Credinţă şi cunoaştere Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

geta_syahoofr

30 Lectdr Casian POPA

Filosofie Ştiinţe politice Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

pcasianyahoocouk

31 Lectdr Cristina SĂRĂCUŢ

Literatură pentru copii Metodica şi practica predării limbii şi literaturii romacircne şi a activităţilor de educare a limbajului Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

cristaciayahoocom

32 Lectdr Elena TRIF

Istorie Educatie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

boia_andreeayahoocom

33 Lectdr Adrian COSTACHE

Economie Filosofie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

johnadriancostacheyahoocouk

34 Lectdr Bianca BRETAN

Didactica predării limbii engleze Predarea diferenţiată a limbii engleze icircn funcţie de aptitudinile individuale ale elevilor

bbretan2001yahoocom

35 Asistunivdr Delia Muste

Pedagogie interactivă Educaţie incluzivă Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei

deli_todeanyahoocom

36 Asistunivdr Claudia Crişan

Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului

claudiacrisanyahoocom

37 Asistunivdr Olga Chiş

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Teoria şi metodologia evaluării Teoria şi metodologia instruirii Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

olga_marcusyahoocom

38 Asistunivdr Claudia Cuc

Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Alternative educaţionale Pedagogia comunicării

talosclaudiayahoocom

39 Asistunivdr Denisa Manea

Teoria educaţiei Pedagogia comunicării Comunicare educaţională Metodologia cercetării pedagogice

adrianamaneayahoocom

Mass-media şi educaţia

40 Asistunivdrd Constantina Catalano

Doctrine şi curente pedagogice Managementul clasei de elevi Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar

constantina_catalanoyahoocom

41 Asistunivdrd Ioana Bolboacă

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Pedagogia comunicării Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Practică pedagogică

alexandrabolboacayahoocom

42 Asistunivdrd Iulia Herman

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Metodologia cercetării pedagogice Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice Practică pedagogică

iuliahermanubbclujro

43 Asistunivdrd Angela Precup

Limbă şi literatură romacircnă Metodica predării limbii şi literaturii romacircne

angelaprecupyahoocom

44 Asistunivdrd Claudia Grec

Psihopedagogie specială Psihologie educaţională

claudiagrecyahoocom

4Evaluare____________________________________________

Icircn vederea autoevaluării lucrării de licență puteți consulta următoarea grilă

Elaborarea lucrării de licenţă -Check-list- după David (2006)

1 Introducere Problema este clar definită Starea iniţială a problemei se bazează pe analiza comprehensivă a literaturii de specialitate

Starea finală a problemei este clar prezentată Problema este relevantă pentru comunitatea ştiinţifică Obiectivele sunt clar măsurabile Obiectivele corespund cu starea finală a problemei Ipotezele derivă logic din analiza teoretică Ipotezele sunt orientate spre soluţionarea problemei Ipotezele sunt formulate icircn termeni teoretici dar verificabili 2 Metoda Lotul utilizat este prezentat detaliat prin prisma caracteristicilor relevante pentru obiective

Există o analiză a puterii statistice (nu se aplică la studii non-empirice şi meta-analitice)

Materialele utilizate sunt clar descrise Materialele utilizate au calităţi metrice verificate Designul este clar descris (de exemplu rolul fiecărei variabile ndash independentă dependentă criteriu mediatoare moderatoare ndash este clar prezentat)

Designul este adecvat testării ipotezelor şisau atingerii obiectivelor Procedura este descrisă la un nivel de detaliere care permite reproducerea ei

Se prezintă raţiunea şi metodele utilizate pentru analiza datelor 3 Rezultatele Rezultatele se bazează pe analiza corectă a datelor culese prin prisma designului elaborat

Se face distincţie icircntre analize a priori şi analize a posteriori Se prezintă corect indicatorii statistici (nu se aplică la studii non-empirice) Se prezintă şi mărimea efectului (nu se aplică la studii non-empirice) 4 Concluzii şi discuţii Concluziile se bazează pe o corectă interpretare psihologică a rezultatelor obţinute

Care sunt

criteriile

de

evaluare

Concluziile sunt asociate cu analizele a priori Concluziile-ipoteză sunt asociate cu analizele a posteriori Se discută limitele cercetării

Se discută implicaţiile şisau noile dezvoltări teoretice şisau practice ale cercetării

5 Bibliografie Bibliografia este scrisă conform normelor existente icircn domeniu Toate lucrările menţionate icircn text se află la bibliografie Bibliografia nu conţine mai multemai puţine lucrări decacirct cele menţionate icircn text

6 Anexe Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor icircntr-un studiu independent

Toate informaţiile din anexe au fot anticipate icircn text

4Sugestii______________________________________________

Reguli nescrise

pentru

realizarea și

prezentarea

licenței

La ce se așteaptă profesorii din comisie de la lucrarea ta de licență

Originalitate Nimeni nu aşteaptă să inventezi o paradigmă sau o metodă inedită dar utilizarea comenzilor ldquoCopyrdquo şi ldquoPasterdquo nu reprezintă neapărat o performanţă

Seriozitate Evident icircn tratarea şi cercetarea temei Ideea e să nu transmiţi mesajul că doar icircncerci să bifezi o activitate obligatorie ndash asta nu icircnseamnă că ne aşteptăm să fiţi de-a dreptul entuziaşti

Competenţă O teză de licenţă face dovada competenţelor voastre icircn domeniul icircn care v-aţi specializat 3 ani

Gacircndire critică Profesorii aşteaptă de la voi o şi o atitudine constructiv-critică la adresa teoriilor accesate

Creativitate Oferiţi soluţii creative la probleme curente recurente

Maturitate Icircn gacircndire icircn scris icircn prezentare Atenţie la detalii Vă imaginaţi cum arată o lucrare de licenţă

ce prezintă un proiect de cercetare serioasă dar care are greşeli de ortografie sau de tehnoredactare

Eleganţă Icircn stilul tratării şi prezentării temei icircn scris icircn curgerea ideilor icircn analize icircn scheme sau grafice

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 9: GHID licenta UBB

Cine poate

coordona

lucrări de

licență

3 Coordonatori_____________________________________

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Prof Dr David Daniel

Psihologie clinica si psihoterapie

danieldavidpsychologyro

2 Conf Dr Dobrean Anca

Psihologia clinica a copilului şi adolescentului Parenting

ancadobreanpsychologyro

3 Conf Dr Rusu Alina

Psihologie Evolutionista Psihobiologia Sexualitatii Psihologie Animala

alinasrusu psychologyro

4 Lect Dr Cristea Ioana

Procese de reglare emotionala si mecanisme cognitive implicate Corelate neurobiologice si psihofiziologice ale emotiilor si reglarii emotionale in sanatate si psihopatologie Abordari terapeutice bazate

ioanaalinacristeagmailcom

Fiecare candidat va avea un coordonator de lucrare de licenţă cu titlul de doctor atestat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Lucrările de licenţă pot fi conduse şi de către cadre didactice şisau de cercetare care nu au titlul de doctor dar icircn acest caz lucrarea trebuie să aibă un co-coordonator cu titlul de doctor atestat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Unele lucrări pot avea mai mulţi coordonatori

pe acceptare si mindfulness Eficienta si mecanismele schimbarii in terapiile cognitiv-comportamentale

5 Lect Dr David Oana

Reglare emotionala parentala Reglare emotionala in organizatii Programe parentale Coaching cognitiv-comportamental

gavitaoanagmailcom

6 Lect Dr Pintea Sebastian

Factori psihologici implicati in intemeierea unei afaceri Factori psihologici implicati in performanta in afaceri Aplicatii ale realitatii virtuale in cercetarea psihologica Utilizarea robotilor in interventiile psihologice

sebastianpinteapsychologyro

7 Lect Dr Stefan Simona

Tulburări de anxietate Credinţe raţionale şi iraţionale Icircngrijorarea funcţională şi disfuncţională Auto-dezvoltare si psihologie pozitivă calităţi personale valori emoţii pozitive

simonastefanpsychologyro

8 Lect Dr Voinescu Bogdan

Psihiatrie adulti si somn bogdanvoinescugmailcom

9 Cercet Dr Opris David

Realitate virtuala in psihologia clinicapsihoterapie Noi tehnologii in psihologia clinicapsihoterapie Prezenta in realitate virtuala

davidoprisgmailcom

10 Asist drd Macavei Bianca

Credinţele religioasespirituale şi rolul lor icircn intervenţia psihologică

biancamacaveipsychologyro

Relaţia dintre constructele religioase şi constructele psihologice Impactul credinţelor religioase asupra emoţiilor şi comportamentelor umane Intervenţia psihologică icircn terapia de cuplu Intervenţia psihologică icircn terapia de familie Mecanismele etiopatogenetice ale tulburării de presive majore Mecanismele etiopatogenetice ale tulburarilor de personalitate

11 Asist drd Moldovan Ramona

Consiliere genetica ramonamoldovanpsychologyro

12 Prof Univ dr Sofia Chirica

Modele de diagnoza si interventie in organizatii

sofiachiricapsychologyro

13 Prof Univ dr Adriana Baban

Cognitii emotii comportamente fac sociali implicati in sanatate si boala la copii adolescenti adulti

adrianababanpsychologyro

14 Prof Univ dr Mircea Miclea

Modificari cognitiv-comportamentale

mirceamicleapsychologyro

15 Prof Univ dr Adrian Opre

Psiholgie cognitiva problematica inconstientului cognitiv si sistemele menezice Dezvoltarea socio -emotionala la copii si adolescenti Personalitatea evaluare si interventie Psihologie si religie

adrianoprepsychologyro

16 Conf Univ dr Oana Benga

Psihologia dezvoltarii tipice si atipice

oanabengapsychologyro

17 Conf univ dr Bus Ioan

Psihologie judiciara si Psihocriminalistica

ioanbuspsychologyro

18 Conf Aurora Szentagotai

Relatia emotie-cognitie Reglarea emotionala Tulburari afective Tulburari de anxietate Tulburari alimentare

AuraSzentagotaipsychologyro

19 Lect Univ Dr Andrei C Miu

Emotie si cognitie (atentie memorie decizie) emotii induse de muzica influenta unor diferente interindividuale (personalitate dispozitie afectiva factori biologici) asupra proceselor afective cognitive si interactiunii dintre acestea

andreimiupsychologyro

20 Lector univ dr Kallay Eva

Managementul stresului la adulti Invatarea autoreglata Competente socio-emotionale la copii si adolescenti

evakallaypsychologyro

21 Lector dr Marius Craciun

Psihologia sportului (de performanta extrem si de recreere)

mariuscraciunpsychologyro

22 Lector dr Catrinel Craciun

Sanatate la varstnici modificarea comportamentelor de risc comunicare in sanatate

catrinelcraciunpsychologyro

23 Lect dr Laura Visu-Petra

Dezvoltare tipica si atipica (cognitie emotie)

laurapetrapsychologyro

24 Lect dr Oana Negru

Intentionalitate si autoreglare Motivatie si performanta

oananegrupsychologyro

Perioada de emergenta a varstei adulte (engl emerging adulthood) Dezvoltare vocationalain cariera

25 Lect univ dr Robert Balazsi

corelate psihologice ale performantei sportive factori psihologici care determina implicarea in activitatea fizica si impactul acesteia asupra calitatii vietii la tineri si varstnici

robertbalazsipsychologyro

26 Lectord Univ dr Viorel Mih

Psihologie si consiliere scolara si educationala preventia comportamentelor de risc la elevi

viorelmihpsychologyro

27 Asist Univ dr Daniela Andrei

Rolul factorilor individuali si organizationali pentru intelegerea comportamentului de munca

Danielaonacayahoocom

28 Asist Univ drd Catalina Otoiu (in co- tutela)

Psihologie organizationala procese de grup si stari emergente schimbare si dezvoltare organizationala

catalinaotoiupsychologyro

29 Asist univ dr Lucia Ratiu

Determinanţii psihologici ai performanţei icircn organizaţii (factori de personalitate şi determinanţi situaţionali intervenţii pentru maximizarea performanţei la persoanele cu funcţie de conducere

LuciaRatiupsychologyro

30 Asist Dr Renata Heilman

Diferente individuale in emotie si decizie (va conduce doar din 2013)

renataheilmanpsychologyro

31 Asist cercetare (drd) Gabriel Vonas (in co-tutela cu Prof Adrian Opre)

E -learning si invatamant la distanta

GabrielVonaspsychologyro

DEPARTAMENTUL DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Lect univ dr Adrian Marian ROŞAN

Psihologia dezvoltării icircn copilărie şi adolescenţă Metode de stimulare cognitivă a copiilor cu dizabilităţii cognitive Adaptare curriculară Comportament violent şcolar Metodologia cercetării psihopedagogice

arosanpsieduubbclujro

2 Prof univ dr Vasile Liviu PREDA

Psihologia dezvoltării Psihologia educaţiei Psihopedagogia deficienţilor vizuali Psihodiagnostic Etiologia tipologia şi prevenirea devierilor comportamentale Psihopedagogia intervenţiei timpurii icircn recuperarea deficienţilor Fundamentele educaţiei speciale

vlp_2004 yahoocom

3 Conf univ dr Maria Dorina ANCA

Terapia tulburărilor de limbaj Recuperarea şi educarea persoanelor cu deficienţe de auz Audiologie educaţională Evaluarea psihologică şi psihopedagogicp a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale Consultanţă psihopedagogică diagnoză şi consiliere icircn domeniul educaţiei speciale şi incluzive Utilizarea NTIC icircn diagnoză educarea şi recuperarea copiilor cu deficienţe de auz

ancamariadorinayahoocom

4 Conf univ dr Ioan MOLDOVAN

Logopedie Terapia şi recuperarea copiilor cu tulburări de limbaj Terapii netradiţionale de corectare şi de recuperare a copiilor cu tulburări de limbaj Educarea copiilor cu dizabilităţii cognitive Psihologia vieţii religioase Metodologii didactice adaptate

moldiioanyahoofr

5 Conf Univ Dr

Viorel Lupu

psihiatria copilului si

adolescentului cu tematica

pe ADHD Autism Jocul

patologic de noroc la copii

adolescenti si adulti

violupu14yahoocom

6 Lect univ dr Cristina BĂLAŞ-BACONSCHI

Psihopedagogia deficienţilor mintali Psihologia tulburărilor şi devierilor comportamentale Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de icircnvăţare

cristim34yahoocom

7 Lect univ dr Carolina BODEA-HAŢEGAN

hategan_carolinayahoocom

8 Lect univ dr Andrea HATHAZI

Educarea copiilor cu dizabilităţi multiple Educarea copiilor cu deficienţe de vedere Asistenţa socială a persoanelor aflate icircn dificultate

ahathazipsieduubbclujro

9 Lect univ dr Laura Elena RUNCEANU

Educaţie incluzivă Psihologie sociala icircn contextul dizabilităţii

laurarunceanuyahoocom

10 Asist univ dr Carmen DAVID

Dificultăţi de icircnvăţare Trasee atipice de dezvoltare Dificultăţile de icircnvăţare icircn ADHD Evaluarea psihopedagogică icircn contextul dizabilităţii Psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi intelectuale

bodeacarmenyahoocom carmembdavid gmailcom

11 Asist univ dr Ioana TUFAR

oana_farcasyahoocom

12 Asist cercet dr Marian PĂDURE

mpadurepsieduubbclujro paduremarianyahoocom

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Lista include și cadrele didactice de la DEPARTAMENTUL DIDACTICA ȘTIINȚELOR EXACTE și DIDACTICA DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Profunivdr Vasile Chiş

Teoria şi metodologia instruirii Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Dezvoltări icircn pedagogia contemporană

vasilechisuyahoocom

2 Profunivdr Muşata Bocoş

Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului Didactica disciplinelor pedagogice Pedagogie interactivă

musatabocosyahoocom

3 Profunivdr Alina Pamfil

Romacircnă Didactica Lb Rom Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi

apamfilhotmailcom

4 Profunivdr Călin Felezeu

Istorie Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Educaţie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Istoria Imperiului Otoman

felezeucalinyahoocom

5 Confunivdr Ion Albulescu

Istoria pedagogiei romacircneşti şi universale Doctrine şi curente pedagogice Alternative educaţionale

albulescumyahoocom

Educaţia şi mass-media

7 Confunivdr Cătălin Glava

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Platforme educaţionale on-line Utilizarea bazelor de date icircn educaţie Politici educaţionale Marketing educaţional

cglava2002yahoocom

8 Confunivdr Mircea Breaz

Romacircnă Literatură romacircnă şi literatură pentru copii tehnici de povestire şi elemente de dramatizare Managementul clasei de elevi

mirceabreazyahoocom

9 Confunivdr Sorina Bolovan

Istorie Istoria şi noile educaţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

bpsorinayahoocom

10 Confunivdr Dumitru Vălcan

Matematică Didactica matematicii

tdvalcanyahoocom

11 Confunivdr Liliana Ciascai

Ştiinţe Didactica ştiinţelor

lilianaciascaiyahoocom

12 Confunivdr Eliza Dulamă

Geografie Didactica geografiei Abilităţi practice

dulamayahoocom

13 Confunivdr Helena Szabo

Geografie Didactica geografiei

14 Confunivdr Cosmin Prodea

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică prin joc Educaţie psihomotricafizica metodica şi practica predării lor Metodica activităţilor de

prodeacosminyahoocom

loisir la diferite categorii de vacircrstă Activitate fizică independentă la diferite categorii de vacircrstă Instruire asistată de calculator

15 Confdr Vasile TIMIŞ

Religie (cultul ortodox) Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Interconfesionalitate şi interculturalitate Teologie şi cultură postmodernăManagementul clasei de elevi

vasile_timisyahoofr

16 Lectunivdr Ramona Răduţ-Taciu

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Pedagogia adulţilor Managemntul clasei de elevi

radut_taciu_ryahoocom

17 Lectunivdr Adina Glava

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

adinaglavayahoocom

18 Lectunivdr Dana Jucan

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia instruirii Consiliere educaţională

orian_danayahoocom

19 Lectunivdr Horaţiu Catalano

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia

catalano_horatiuyahoocom

instruirii Teoria şi metodologia curriculum-ului

20 Lectunivdr Cornelia Stan

Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Metodologia cercetării pedagogice Consiliere educaţională

corneliassvyahoocom

21 Lectunivdr Viorel Dragoş

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Practică pedagogică Ştiinţe şi metodica predării lor

viodragosyahoocom

22 Lectunivdr Ioana Ticircmacircian

Romănă Metodica predarii limbii şi literaturii romane Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

tamaianyahoocom

23 Lectunivdr Ioana Măgdaş

Matematică Didactica matematicii

magdas_ioanayahoocom

24 Lectunivdr Codruţa Mih

Psihologie Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

codrutabozdogyahoocom

25 Lectdr Mirela ALBULESCU

Economie Sociologie Bussines Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

albulescumpyahoocom

26 Lectdr Nicoleta MARŢIAN

Religie (cultul catolic) Valorificarea patrimoniului naţional icircn predarea religiei Strategii active de predare a religiei Predarea religiei icircn societatea contemporană Managementul clasei de elevi

nicoletamartianyahoocom

27 Lectdr Anamaria SABĂU

Franceză Didactica predării limbii franceze Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

marasabauyahoocom

28 Lectdr Mihaela OROS

Religie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

michaelaorosgmailcom

29 Lectdr Livia SUCIU

Religie Filosofie Credinţă şi cunoaştere Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

geta_syahoofr

30 Lectdr Casian POPA

Filosofie Ştiinţe politice Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

pcasianyahoocouk

31 Lectdr Cristina SĂRĂCUŢ

Literatură pentru copii Metodica şi practica predării limbii şi literaturii romacircne şi a activităţilor de educare a limbajului Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

cristaciayahoocom

32 Lectdr Elena TRIF

Istorie Educatie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

boia_andreeayahoocom

33 Lectdr Adrian COSTACHE

Economie Filosofie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

johnadriancostacheyahoocouk

34 Lectdr Bianca BRETAN

Didactica predării limbii engleze Predarea diferenţiată a limbii engleze icircn funcţie de aptitudinile individuale ale elevilor

bbretan2001yahoocom

35 Asistunivdr Delia Muste

Pedagogie interactivă Educaţie incluzivă Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei

deli_todeanyahoocom

36 Asistunivdr Claudia Crişan

Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului

claudiacrisanyahoocom

37 Asistunivdr Olga Chiş

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Teoria şi metodologia evaluării Teoria şi metodologia instruirii Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

olga_marcusyahoocom

38 Asistunivdr Claudia Cuc

Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Alternative educaţionale Pedagogia comunicării

talosclaudiayahoocom

39 Asistunivdr Denisa Manea

Teoria educaţiei Pedagogia comunicării Comunicare educaţională Metodologia cercetării pedagogice

adrianamaneayahoocom

Mass-media şi educaţia

40 Asistunivdrd Constantina Catalano

Doctrine şi curente pedagogice Managementul clasei de elevi Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar

constantina_catalanoyahoocom

41 Asistunivdrd Ioana Bolboacă

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Pedagogia comunicării Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Practică pedagogică

alexandrabolboacayahoocom

42 Asistunivdrd Iulia Herman

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Metodologia cercetării pedagogice Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice Practică pedagogică

iuliahermanubbclujro

43 Asistunivdrd Angela Precup

Limbă şi literatură romacircnă Metodica predării limbii şi literaturii romacircne

angelaprecupyahoocom

44 Asistunivdrd Claudia Grec

Psihopedagogie specială Psihologie educaţională

claudiagrecyahoocom

4Evaluare____________________________________________

Icircn vederea autoevaluării lucrării de licență puteți consulta următoarea grilă

Elaborarea lucrării de licenţă -Check-list- după David (2006)

1 Introducere Problema este clar definită Starea iniţială a problemei se bazează pe analiza comprehensivă a literaturii de specialitate

Starea finală a problemei este clar prezentată Problema este relevantă pentru comunitatea ştiinţifică Obiectivele sunt clar măsurabile Obiectivele corespund cu starea finală a problemei Ipotezele derivă logic din analiza teoretică Ipotezele sunt orientate spre soluţionarea problemei Ipotezele sunt formulate icircn termeni teoretici dar verificabili 2 Metoda Lotul utilizat este prezentat detaliat prin prisma caracteristicilor relevante pentru obiective

Există o analiză a puterii statistice (nu se aplică la studii non-empirice şi meta-analitice)

Materialele utilizate sunt clar descrise Materialele utilizate au calităţi metrice verificate Designul este clar descris (de exemplu rolul fiecărei variabile ndash independentă dependentă criteriu mediatoare moderatoare ndash este clar prezentat)

Designul este adecvat testării ipotezelor şisau atingerii obiectivelor Procedura este descrisă la un nivel de detaliere care permite reproducerea ei

Se prezintă raţiunea şi metodele utilizate pentru analiza datelor 3 Rezultatele Rezultatele se bazează pe analiza corectă a datelor culese prin prisma designului elaborat

Se face distincţie icircntre analize a priori şi analize a posteriori Se prezintă corect indicatorii statistici (nu se aplică la studii non-empirice) Se prezintă şi mărimea efectului (nu se aplică la studii non-empirice) 4 Concluzii şi discuţii Concluziile se bazează pe o corectă interpretare psihologică a rezultatelor obţinute

Care sunt

criteriile

de

evaluare

Concluziile sunt asociate cu analizele a priori Concluziile-ipoteză sunt asociate cu analizele a posteriori Se discută limitele cercetării

Se discută implicaţiile şisau noile dezvoltări teoretice şisau practice ale cercetării

5 Bibliografie Bibliografia este scrisă conform normelor existente icircn domeniu Toate lucrările menţionate icircn text se află la bibliografie Bibliografia nu conţine mai multemai puţine lucrări decacirct cele menţionate icircn text

6 Anexe Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor icircntr-un studiu independent

Toate informaţiile din anexe au fot anticipate icircn text

4Sugestii______________________________________________

Reguli nescrise

pentru

realizarea și

prezentarea

licenței

La ce se așteaptă profesorii din comisie de la lucrarea ta de licență

Originalitate Nimeni nu aşteaptă să inventezi o paradigmă sau o metodă inedită dar utilizarea comenzilor ldquoCopyrdquo şi ldquoPasterdquo nu reprezintă neapărat o performanţă

Seriozitate Evident icircn tratarea şi cercetarea temei Ideea e să nu transmiţi mesajul că doar icircncerci să bifezi o activitate obligatorie ndash asta nu icircnseamnă că ne aşteptăm să fiţi de-a dreptul entuziaşti

Competenţă O teză de licenţă face dovada competenţelor voastre icircn domeniul icircn care v-aţi specializat 3 ani

Gacircndire critică Profesorii aşteaptă de la voi o şi o atitudine constructiv-critică la adresa teoriilor accesate

Creativitate Oferiţi soluţii creative la probleme curente recurente

Maturitate Icircn gacircndire icircn scris icircn prezentare Atenţie la detalii Vă imaginaţi cum arată o lucrare de licenţă

ce prezintă un proiect de cercetare serioasă dar care are greşeli de ortografie sau de tehnoredactare

Eleganţă Icircn stilul tratării şi prezentării temei icircn scris icircn curgerea ideilor icircn analize icircn scheme sau grafice

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 10: GHID licenta UBB

pe acceptare si mindfulness Eficienta si mecanismele schimbarii in terapiile cognitiv-comportamentale

5 Lect Dr David Oana

Reglare emotionala parentala Reglare emotionala in organizatii Programe parentale Coaching cognitiv-comportamental

gavitaoanagmailcom

6 Lect Dr Pintea Sebastian

Factori psihologici implicati in intemeierea unei afaceri Factori psihologici implicati in performanta in afaceri Aplicatii ale realitatii virtuale in cercetarea psihologica Utilizarea robotilor in interventiile psihologice

sebastianpinteapsychologyro

7 Lect Dr Stefan Simona

Tulburări de anxietate Credinţe raţionale şi iraţionale Icircngrijorarea funcţională şi disfuncţională Auto-dezvoltare si psihologie pozitivă calităţi personale valori emoţii pozitive

simonastefanpsychologyro

8 Lect Dr Voinescu Bogdan

Psihiatrie adulti si somn bogdanvoinescugmailcom

9 Cercet Dr Opris David

Realitate virtuala in psihologia clinicapsihoterapie Noi tehnologii in psihologia clinicapsihoterapie Prezenta in realitate virtuala

davidoprisgmailcom

10 Asist drd Macavei Bianca

Credinţele religioasespirituale şi rolul lor icircn intervenţia psihologică

biancamacaveipsychologyro

Relaţia dintre constructele religioase şi constructele psihologice Impactul credinţelor religioase asupra emoţiilor şi comportamentelor umane Intervenţia psihologică icircn terapia de cuplu Intervenţia psihologică icircn terapia de familie Mecanismele etiopatogenetice ale tulburării de presive majore Mecanismele etiopatogenetice ale tulburarilor de personalitate

11 Asist drd Moldovan Ramona

Consiliere genetica ramonamoldovanpsychologyro

12 Prof Univ dr Sofia Chirica

Modele de diagnoza si interventie in organizatii

sofiachiricapsychologyro

13 Prof Univ dr Adriana Baban

Cognitii emotii comportamente fac sociali implicati in sanatate si boala la copii adolescenti adulti

adrianababanpsychologyro

14 Prof Univ dr Mircea Miclea

Modificari cognitiv-comportamentale

mirceamicleapsychologyro

15 Prof Univ dr Adrian Opre

Psiholgie cognitiva problematica inconstientului cognitiv si sistemele menezice Dezvoltarea socio -emotionala la copii si adolescenti Personalitatea evaluare si interventie Psihologie si religie

adrianoprepsychologyro

16 Conf Univ dr Oana Benga

Psihologia dezvoltarii tipice si atipice

oanabengapsychologyro

17 Conf univ dr Bus Ioan

Psihologie judiciara si Psihocriminalistica

ioanbuspsychologyro

18 Conf Aurora Szentagotai

Relatia emotie-cognitie Reglarea emotionala Tulburari afective Tulburari de anxietate Tulburari alimentare

AuraSzentagotaipsychologyro

19 Lect Univ Dr Andrei C Miu

Emotie si cognitie (atentie memorie decizie) emotii induse de muzica influenta unor diferente interindividuale (personalitate dispozitie afectiva factori biologici) asupra proceselor afective cognitive si interactiunii dintre acestea

andreimiupsychologyro

20 Lector univ dr Kallay Eva

Managementul stresului la adulti Invatarea autoreglata Competente socio-emotionale la copii si adolescenti

evakallaypsychologyro

21 Lector dr Marius Craciun

Psihologia sportului (de performanta extrem si de recreere)

mariuscraciunpsychologyro

22 Lector dr Catrinel Craciun

Sanatate la varstnici modificarea comportamentelor de risc comunicare in sanatate

catrinelcraciunpsychologyro

23 Lect dr Laura Visu-Petra

Dezvoltare tipica si atipica (cognitie emotie)

laurapetrapsychologyro

24 Lect dr Oana Negru

Intentionalitate si autoreglare Motivatie si performanta

oananegrupsychologyro

Perioada de emergenta a varstei adulte (engl emerging adulthood) Dezvoltare vocationalain cariera

25 Lect univ dr Robert Balazsi

corelate psihologice ale performantei sportive factori psihologici care determina implicarea in activitatea fizica si impactul acesteia asupra calitatii vietii la tineri si varstnici

robertbalazsipsychologyro

26 Lectord Univ dr Viorel Mih

Psihologie si consiliere scolara si educationala preventia comportamentelor de risc la elevi

viorelmihpsychologyro

27 Asist Univ dr Daniela Andrei

Rolul factorilor individuali si organizationali pentru intelegerea comportamentului de munca

Danielaonacayahoocom

28 Asist Univ drd Catalina Otoiu (in co- tutela)

Psihologie organizationala procese de grup si stari emergente schimbare si dezvoltare organizationala

catalinaotoiupsychologyro

29 Asist univ dr Lucia Ratiu

Determinanţii psihologici ai performanţei icircn organizaţii (factori de personalitate şi determinanţi situaţionali intervenţii pentru maximizarea performanţei la persoanele cu funcţie de conducere

LuciaRatiupsychologyro

30 Asist Dr Renata Heilman

Diferente individuale in emotie si decizie (va conduce doar din 2013)

renataheilmanpsychologyro

31 Asist cercetare (drd) Gabriel Vonas (in co-tutela cu Prof Adrian Opre)

E -learning si invatamant la distanta

GabrielVonaspsychologyro

DEPARTAMENTUL DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Lect univ dr Adrian Marian ROŞAN

Psihologia dezvoltării icircn copilărie şi adolescenţă Metode de stimulare cognitivă a copiilor cu dizabilităţii cognitive Adaptare curriculară Comportament violent şcolar Metodologia cercetării psihopedagogice

arosanpsieduubbclujro

2 Prof univ dr Vasile Liviu PREDA

Psihologia dezvoltării Psihologia educaţiei Psihopedagogia deficienţilor vizuali Psihodiagnostic Etiologia tipologia şi prevenirea devierilor comportamentale Psihopedagogia intervenţiei timpurii icircn recuperarea deficienţilor Fundamentele educaţiei speciale

vlp_2004 yahoocom

3 Conf univ dr Maria Dorina ANCA

Terapia tulburărilor de limbaj Recuperarea şi educarea persoanelor cu deficienţe de auz Audiologie educaţională Evaluarea psihologică şi psihopedagogicp a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale Consultanţă psihopedagogică diagnoză şi consiliere icircn domeniul educaţiei speciale şi incluzive Utilizarea NTIC icircn diagnoză educarea şi recuperarea copiilor cu deficienţe de auz

ancamariadorinayahoocom

4 Conf univ dr Ioan MOLDOVAN

Logopedie Terapia şi recuperarea copiilor cu tulburări de limbaj Terapii netradiţionale de corectare şi de recuperare a copiilor cu tulburări de limbaj Educarea copiilor cu dizabilităţii cognitive Psihologia vieţii religioase Metodologii didactice adaptate

moldiioanyahoofr

5 Conf Univ Dr

Viorel Lupu

psihiatria copilului si

adolescentului cu tematica

pe ADHD Autism Jocul

patologic de noroc la copii

adolescenti si adulti

violupu14yahoocom

6 Lect univ dr Cristina BĂLAŞ-BACONSCHI

Psihopedagogia deficienţilor mintali Psihologia tulburărilor şi devierilor comportamentale Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de icircnvăţare

cristim34yahoocom

7 Lect univ dr Carolina BODEA-HAŢEGAN

hategan_carolinayahoocom

8 Lect univ dr Andrea HATHAZI

Educarea copiilor cu dizabilităţi multiple Educarea copiilor cu deficienţe de vedere Asistenţa socială a persoanelor aflate icircn dificultate

ahathazipsieduubbclujro

9 Lect univ dr Laura Elena RUNCEANU

Educaţie incluzivă Psihologie sociala icircn contextul dizabilităţii

laurarunceanuyahoocom

10 Asist univ dr Carmen DAVID

Dificultăţi de icircnvăţare Trasee atipice de dezvoltare Dificultăţile de icircnvăţare icircn ADHD Evaluarea psihopedagogică icircn contextul dizabilităţii Psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi intelectuale

bodeacarmenyahoocom carmembdavid gmailcom

11 Asist univ dr Ioana TUFAR

oana_farcasyahoocom

12 Asist cercet dr Marian PĂDURE

mpadurepsieduubbclujro paduremarianyahoocom

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Lista include și cadrele didactice de la DEPARTAMENTUL DIDACTICA ȘTIINȚELOR EXACTE și DIDACTICA DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Profunivdr Vasile Chiş

Teoria şi metodologia instruirii Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Dezvoltări icircn pedagogia contemporană

vasilechisuyahoocom

2 Profunivdr Muşata Bocoş

Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului Didactica disciplinelor pedagogice Pedagogie interactivă

musatabocosyahoocom

3 Profunivdr Alina Pamfil

Romacircnă Didactica Lb Rom Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi

apamfilhotmailcom

4 Profunivdr Călin Felezeu

Istorie Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Educaţie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Istoria Imperiului Otoman

felezeucalinyahoocom

5 Confunivdr Ion Albulescu

Istoria pedagogiei romacircneşti şi universale Doctrine şi curente pedagogice Alternative educaţionale

albulescumyahoocom

Educaţia şi mass-media

7 Confunivdr Cătălin Glava

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Platforme educaţionale on-line Utilizarea bazelor de date icircn educaţie Politici educaţionale Marketing educaţional

cglava2002yahoocom

8 Confunivdr Mircea Breaz

Romacircnă Literatură romacircnă şi literatură pentru copii tehnici de povestire şi elemente de dramatizare Managementul clasei de elevi

mirceabreazyahoocom

9 Confunivdr Sorina Bolovan

Istorie Istoria şi noile educaţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

bpsorinayahoocom

10 Confunivdr Dumitru Vălcan

Matematică Didactica matematicii

tdvalcanyahoocom

11 Confunivdr Liliana Ciascai

Ştiinţe Didactica ştiinţelor

lilianaciascaiyahoocom

12 Confunivdr Eliza Dulamă

Geografie Didactica geografiei Abilităţi practice

dulamayahoocom

13 Confunivdr Helena Szabo

Geografie Didactica geografiei

14 Confunivdr Cosmin Prodea

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică prin joc Educaţie psihomotricafizica metodica şi practica predării lor Metodica activităţilor de

prodeacosminyahoocom

loisir la diferite categorii de vacircrstă Activitate fizică independentă la diferite categorii de vacircrstă Instruire asistată de calculator

15 Confdr Vasile TIMIŞ

Religie (cultul ortodox) Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Interconfesionalitate şi interculturalitate Teologie şi cultură postmodernăManagementul clasei de elevi

vasile_timisyahoofr

16 Lectunivdr Ramona Răduţ-Taciu

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Pedagogia adulţilor Managemntul clasei de elevi

radut_taciu_ryahoocom

17 Lectunivdr Adina Glava

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

adinaglavayahoocom

18 Lectunivdr Dana Jucan

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia instruirii Consiliere educaţională

orian_danayahoocom

19 Lectunivdr Horaţiu Catalano

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia

catalano_horatiuyahoocom

instruirii Teoria şi metodologia curriculum-ului

20 Lectunivdr Cornelia Stan

Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Metodologia cercetării pedagogice Consiliere educaţională

corneliassvyahoocom

21 Lectunivdr Viorel Dragoş

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Practică pedagogică Ştiinţe şi metodica predării lor

viodragosyahoocom

22 Lectunivdr Ioana Ticircmacircian

Romănă Metodica predarii limbii şi literaturii romane Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

tamaianyahoocom

23 Lectunivdr Ioana Măgdaş

Matematică Didactica matematicii

magdas_ioanayahoocom

24 Lectunivdr Codruţa Mih

Psihologie Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

codrutabozdogyahoocom

25 Lectdr Mirela ALBULESCU

Economie Sociologie Bussines Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

albulescumpyahoocom

26 Lectdr Nicoleta MARŢIAN

Religie (cultul catolic) Valorificarea patrimoniului naţional icircn predarea religiei Strategii active de predare a religiei Predarea religiei icircn societatea contemporană Managementul clasei de elevi

nicoletamartianyahoocom

27 Lectdr Anamaria SABĂU

Franceză Didactica predării limbii franceze Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

marasabauyahoocom

28 Lectdr Mihaela OROS

Religie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

michaelaorosgmailcom

29 Lectdr Livia SUCIU

Religie Filosofie Credinţă şi cunoaştere Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

geta_syahoofr

30 Lectdr Casian POPA

Filosofie Ştiinţe politice Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

pcasianyahoocouk

31 Lectdr Cristina SĂRĂCUŢ

Literatură pentru copii Metodica şi practica predării limbii şi literaturii romacircne şi a activităţilor de educare a limbajului Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

cristaciayahoocom

32 Lectdr Elena TRIF

Istorie Educatie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

boia_andreeayahoocom

33 Lectdr Adrian COSTACHE

Economie Filosofie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

johnadriancostacheyahoocouk

34 Lectdr Bianca BRETAN

Didactica predării limbii engleze Predarea diferenţiată a limbii engleze icircn funcţie de aptitudinile individuale ale elevilor

bbretan2001yahoocom

35 Asistunivdr Delia Muste

Pedagogie interactivă Educaţie incluzivă Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei

deli_todeanyahoocom

36 Asistunivdr Claudia Crişan

Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului

claudiacrisanyahoocom

37 Asistunivdr Olga Chiş

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Teoria şi metodologia evaluării Teoria şi metodologia instruirii Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

olga_marcusyahoocom

38 Asistunivdr Claudia Cuc

Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Alternative educaţionale Pedagogia comunicării

talosclaudiayahoocom

39 Asistunivdr Denisa Manea

Teoria educaţiei Pedagogia comunicării Comunicare educaţională Metodologia cercetării pedagogice

adrianamaneayahoocom

Mass-media şi educaţia

40 Asistunivdrd Constantina Catalano

Doctrine şi curente pedagogice Managementul clasei de elevi Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar

constantina_catalanoyahoocom

41 Asistunivdrd Ioana Bolboacă

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Pedagogia comunicării Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Practică pedagogică

alexandrabolboacayahoocom

42 Asistunivdrd Iulia Herman

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Metodologia cercetării pedagogice Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice Practică pedagogică

iuliahermanubbclujro

43 Asistunivdrd Angela Precup

Limbă şi literatură romacircnă Metodica predării limbii şi literaturii romacircne

angelaprecupyahoocom

44 Asistunivdrd Claudia Grec

Psihopedagogie specială Psihologie educaţională

claudiagrecyahoocom

4Evaluare____________________________________________

Icircn vederea autoevaluării lucrării de licență puteți consulta următoarea grilă

Elaborarea lucrării de licenţă -Check-list- după David (2006)

1 Introducere Problema este clar definită Starea iniţială a problemei se bazează pe analiza comprehensivă a literaturii de specialitate

Starea finală a problemei este clar prezentată Problema este relevantă pentru comunitatea ştiinţifică Obiectivele sunt clar măsurabile Obiectivele corespund cu starea finală a problemei Ipotezele derivă logic din analiza teoretică Ipotezele sunt orientate spre soluţionarea problemei Ipotezele sunt formulate icircn termeni teoretici dar verificabili 2 Metoda Lotul utilizat este prezentat detaliat prin prisma caracteristicilor relevante pentru obiective

Există o analiză a puterii statistice (nu se aplică la studii non-empirice şi meta-analitice)

Materialele utilizate sunt clar descrise Materialele utilizate au calităţi metrice verificate Designul este clar descris (de exemplu rolul fiecărei variabile ndash independentă dependentă criteriu mediatoare moderatoare ndash este clar prezentat)

Designul este adecvat testării ipotezelor şisau atingerii obiectivelor Procedura este descrisă la un nivel de detaliere care permite reproducerea ei

Se prezintă raţiunea şi metodele utilizate pentru analiza datelor 3 Rezultatele Rezultatele se bazează pe analiza corectă a datelor culese prin prisma designului elaborat

Se face distincţie icircntre analize a priori şi analize a posteriori Se prezintă corect indicatorii statistici (nu se aplică la studii non-empirice) Se prezintă şi mărimea efectului (nu se aplică la studii non-empirice) 4 Concluzii şi discuţii Concluziile se bazează pe o corectă interpretare psihologică a rezultatelor obţinute

Care sunt

criteriile

de

evaluare

Concluziile sunt asociate cu analizele a priori Concluziile-ipoteză sunt asociate cu analizele a posteriori Se discută limitele cercetării

Se discută implicaţiile şisau noile dezvoltări teoretice şisau practice ale cercetării

5 Bibliografie Bibliografia este scrisă conform normelor existente icircn domeniu Toate lucrările menţionate icircn text se află la bibliografie Bibliografia nu conţine mai multemai puţine lucrări decacirct cele menţionate icircn text

6 Anexe Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor icircntr-un studiu independent

Toate informaţiile din anexe au fot anticipate icircn text

4Sugestii______________________________________________

Reguli nescrise

pentru

realizarea și

prezentarea

licenței

La ce se așteaptă profesorii din comisie de la lucrarea ta de licență

Originalitate Nimeni nu aşteaptă să inventezi o paradigmă sau o metodă inedită dar utilizarea comenzilor ldquoCopyrdquo şi ldquoPasterdquo nu reprezintă neapărat o performanţă

Seriozitate Evident icircn tratarea şi cercetarea temei Ideea e să nu transmiţi mesajul că doar icircncerci să bifezi o activitate obligatorie ndash asta nu icircnseamnă că ne aşteptăm să fiţi de-a dreptul entuziaşti

Competenţă O teză de licenţă face dovada competenţelor voastre icircn domeniul icircn care v-aţi specializat 3 ani

Gacircndire critică Profesorii aşteaptă de la voi o şi o atitudine constructiv-critică la adresa teoriilor accesate

Creativitate Oferiţi soluţii creative la probleme curente recurente

Maturitate Icircn gacircndire icircn scris icircn prezentare Atenţie la detalii Vă imaginaţi cum arată o lucrare de licenţă

ce prezintă un proiect de cercetare serioasă dar care are greşeli de ortografie sau de tehnoredactare

Eleganţă Icircn stilul tratării şi prezentării temei icircn scris icircn curgerea ideilor icircn analize icircn scheme sau grafice

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 11: GHID licenta UBB

Relaţia dintre constructele religioase şi constructele psihologice Impactul credinţelor religioase asupra emoţiilor şi comportamentelor umane Intervenţia psihologică icircn terapia de cuplu Intervenţia psihologică icircn terapia de familie Mecanismele etiopatogenetice ale tulburării de presive majore Mecanismele etiopatogenetice ale tulburarilor de personalitate

11 Asist drd Moldovan Ramona

Consiliere genetica ramonamoldovanpsychologyro

12 Prof Univ dr Sofia Chirica

Modele de diagnoza si interventie in organizatii

sofiachiricapsychologyro

13 Prof Univ dr Adriana Baban

Cognitii emotii comportamente fac sociali implicati in sanatate si boala la copii adolescenti adulti

adrianababanpsychologyro

14 Prof Univ dr Mircea Miclea

Modificari cognitiv-comportamentale

mirceamicleapsychologyro

15 Prof Univ dr Adrian Opre

Psiholgie cognitiva problematica inconstientului cognitiv si sistemele menezice Dezvoltarea socio -emotionala la copii si adolescenti Personalitatea evaluare si interventie Psihologie si religie

adrianoprepsychologyro

16 Conf Univ dr Oana Benga

Psihologia dezvoltarii tipice si atipice

oanabengapsychologyro

17 Conf univ dr Bus Ioan

Psihologie judiciara si Psihocriminalistica

ioanbuspsychologyro

18 Conf Aurora Szentagotai

Relatia emotie-cognitie Reglarea emotionala Tulburari afective Tulburari de anxietate Tulburari alimentare

AuraSzentagotaipsychologyro

19 Lect Univ Dr Andrei C Miu

Emotie si cognitie (atentie memorie decizie) emotii induse de muzica influenta unor diferente interindividuale (personalitate dispozitie afectiva factori biologici) asupra proceselor afective cognitive si interactiunii dintre acestea

andreimiupsychologyro

20 Lector univ dr Kallay Eva

Managementul stresului la adulti Invatarea autoreglata Competente socio-emotionale la copii si adolescenti

evakallaypsychologyro

21 Lector dr Marius Craciun

Psihologia sportului (de performanta extrem si de recreere)

mariuscraciunpsychologyro

22 Lector dr Catrinel Craciun

Sanatate la varstnici modificarea comportamentelor de risc comunicare in sanatate

catrinelcraciunpsychologyro

23 Lect dr Laura Visu-Petra

Dezvoltare tipica si atipica (cognitie emotie)

laurapetrapsychologyro

24 Lect dr Oana Negru

Intentionalitate si autoreglare Motivatie si performanta

oananegrupsychologyro

Perioada de emergenta a varstei adulte (engl emerging adulthood) Dezvoltare vocationalain cariera

25 Lect univ dr Robert Balazsi

corelate psihologice ale performantei sportive factori psihologici care determina implicarea in activitatea fizica si impactul acesteia asupra calitatii vietii la tineri si varstnici

robertbalazsipsychologyro

26 Lectord Univ dr Viorel Mih

Psihologie si consiliere scolara si educationala preventia comportamentelor de risc la elevi

viorelmihpsychologyro

27 Asist Univ dr Daniela Andrei

Rolul factorilor individuali si organizationali pentru intelegerea comportamentului de munca

Danielaonacayahoocom

28 Asist Univ drd Catalina Otoiu (in co- tutela)

Psihologie organizationala procese de grup si stari emergente schimbare si dezvoltare organizationala

catalinaotoiupsychologyro

29 Asist univ dr Lucia Ratiu

Determinanţii psihologici ai performanţei icircn organizaţii (factori de personalitate şi determinanţi situaţionali intervenţii pentru maximizarea performanţei la persoanele cu funcţie de conducere

LuciaRatiupsychologyro

30 Asist Dr Renata Heilman

Diferente individuale in emotie si decizie (va conduce doar din 2013)

renataheilmanpsychologyro

31 Asist cercetare (drd) Gabriel Vonas (in co-tutela cu Prof Adrian Opre)

E -learning si invatamant la distanta

GabrielVonaspsychologyro

DEPARTAMENTUL DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Lect univ dr Adrian Marian ROŞAN

Psihologia dezvoltării icircn copilărie şi adolescenţă Metode de stimulare cognitivă a copiilor cu dizabilităţii cognitive Adaptare curriculară Comportament violent şcolar Metodologia cercetării psihopedagogice

arosanpsieduubbclujro

2 Prof univ dr Vasile Liviu PREDA

Psihologia dezvoltării Psihologia educaţiei Psihopedagogia deficienţilor vizuali Psihodiagnostic Etiologia tipologia şi prevenirea devierilor comportamentale Psihopedagogia intervenţiei timpurii icircn recuperarea deficienţilor Fundamentele educaţiei speciale

vlp_2004 yahoocom

3 Conf univ dr Maria Dorina ANCA

Terapia tulburărilor de limbaj Recuperarea şi educarea persoanelor cu deficienţe de auz Audiologie educaţională Evaluarea psihologică şi psihopedagogicp a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale Consultanţă psihopedagogică diagnoză şi consiliere icircn domeniul educaţiei speciale şi incluzive Utilizarea NTIC icircn diagnoză educarea şi recuperarea copiilor cu deficienţe de auz

ancamariadorinayahoocom

4 Conf univ dr Ioan MOLDOVAN

Logopedie Terapia şi recuperarea copiilor cu tulburări de limbaj Terapii netradiţionale de corectare şi de recuperare a copiilor cu tulburări de limbaj Educarea copiilor cu dizabilităţii cognitive Psihologia vieţii religioase Metodologii didactice adaptate

moldiioanyahoofr

5 Conf Univ Dr

Viorel Lupu

psihiatria copilului si

adolescentului cu tematica

pe ADHD Autism Jocul

patologic de noroc la copii

adolescenti si adulti

violupu14yahoocom

6 Lect univ dr Cristina BĂLAŞ-BACONSCHI

Psihopedagogia deficienţilor mintali Psihologia tulburărilor şi devierilor comportamentale Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de icircnvăţare

cristim34yahoocom

7 Lect univ dr Carolina BODEA-HAŢEGAN

hategan_carolinayahoocom

8 Lect univ dr Andrea HATHAZI

Educarea copiilor cu dizabilităţi multiple Educarea copiilor cu deficienţe de vedere Asistenţa socială a persoanelor aflate icircn dificultate

ahathazipsieduubbclujro

9 Lect univ dr Laura Elena RUNCEANU

Educaţie incluzivă Psihologie sociala icircn contextul dizabilităţii

laurarunceanuyahoocom

10 Asist univ dr Carmen DAVID

Dificultăţi de icircnvăţare Trasee atipice de dezvoltare Dificultăţile de icircnvăţare icircn ADHD Evaluarea psihopedagogică icircn contextul dizabilităţii Psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi intelectuale

bodeacarmenyahoocom carmembdavid gmailcom

11 Asist univ dr Ioana TUFAR

oana_farcasyahoocom

12 Asist cercet dr Marian PĂDURE

mpadurepsieduubbclujro paduremarianyahoocom

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Lista include și cadrele didactice de la DEPARTAMENTUL DIDACTICA ȘTIINȚELOR EXACTE și DIDACTICA DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Profunivdr Vasile Chiş

Teoria şi metodologia instruirii Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Dezvoltări icircn pedagogia contemporană

vasilechisuyahoocom

2 Profunivdr Muşata Bocoş

Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului Didactica disciplinelor pedagogice Pedagogie interactivă

musatabocosyahoocom

3 Profunivdr Alina Pamfil

Romacircnă Didactica Lb Rom Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi

apamfilhotmailcom

4 Profunivdr Călin Felezeu

Istorie Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Educaţie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Istoria Imperiului Otoman

felezeucalinyahoocom

5 Confunivdr Ion Albulescu

Istoria pedagogiei romacircneşti şi universale Doctrine şi curente pedagogice Alternative educaţionale

albulescumyahoocom

Educaţia şi mass-media

7 Confunivdr Cătălin Glava

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Platforme educaţionale on-line Utilizarea bazelor de date icircn educaţie Politici educaţionale Marketing educaţional

cglava2002yahoocom

8 Confunivdr Mircea Breaz

Romacircnă Literatură romacircnă şi literatură pentru copii tehnici de povestire şi elemente de dramatizare Managementul clasei de elevi

mirceabreazyahoocom

9 Confunivdr Sorina Bolovan

Istorie Istoria şi noile educaţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

bpsorinayahoocom

10 Confunivdr Dumitru Vălcan

Matematică Didactica matematicii

tdvalcanyahoocom

11 Confunivdr Liliana Ciascai

Ştiinţe Didactica ştiinţelor

lilianaciascaiyahoocom

12 Confunivdr Eliza Dulamă

Geografie Didactica geografiei Abilităţi practice

dulamayahoocom

13 Confunivdr Helena Szabo

Geografie Didactica geografiei

14 Confunivdr Cosmin Prodea

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică prin joc Educaţie psihomotricafizica metodica şi practica predării lor Metodica activităţilor de

prodeacosminyahoocom

loisir la diferite categorii de vacircrstă Activitate fizică independentă la diferite categorii de vacircrstă Instruire asistată de calculator

15 Confdr Vasile TIMIŞ

Religie (cultul ortodox) Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Interconfesionalitate şi interculturalitate Teologie şi cultură postmodernăManagementul clasei de elevi

vasile_timisyahoofr

16 Lectunivdr Ramona Răduţ-Taciu

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Pedagogia adulţilor Managemntul clasei de elevi

radut_taciu_ryahoocom

17 Lectunivdr Adina Glava

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

adinaglavayahoocom

18 Lectunivdr Dana Jucan

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia instruirii Consiliere educaţională

orian_danayahoocom

19 Lectunivdr Horaţiu Catalano

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia

catalano_horatiuyahoocom

instruirii Teoria şi metodologia curriculum-ului

20 Lectunivdr Cornelia Stan

Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Metodologia cercetării pedagogice Consiliere educaţională

corneliassvyahoocom

21 Lectunivdr Viorel Dragoş

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Practică pedagogică Ştiinţe şi metodica predării lor

viodragosyahoocom

22 Lectunivdr Ioana Ticircmacircian

Romănă Metodica predarii limbii şi literaturii romane Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

tamaianyahoocom

23 Lectunivdr Ioana Măgdaş

Matematică Didactica matematicii

magdas_ioanayahoocom

24 Lectunivdr Codruţa Mih

Psihologie Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

codrutabozdogyahoocom

25 Lectdr Mirela ALBULESCU

Economie Sociologie Bussines Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

albulescumpyahoocom

26 Lectdr Nicoleta MARŢIAN

Religie (cultul catolic) Valorificarea patrimoniului naţional icircn predarea religiei Strategii active de predare a religiei Predarea religiei icircn societatea contemporană Managementul clasei de elevi

nicoletamartianyahoocom

27 Lectdr Anamaria SABĂU

Franceză Didactica predării limbii franceze Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

marasabauyahoocom

28 Lectdr Mihaela OROS

Religie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

michaelaorosgmailcom

29 Lectdr Livia SUCIU

Religie Filosofie Credinţă şi cunoaştere Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

geta_syahoofr

30 Lectdr Casian POPA

Filosofie Ştiinţe politice Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

pcasianyahoocouk

31 Lectdr Cristina SĂRĂCUŢ

Literatură pentru copii Metodica şi practica predării limbii şi literaturii romacircne şi a activităţilor de educare a limbajului Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

cristaciayahoocom

32 Lectdr Elena TRIF

Istorie Educatie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

boia_andreeayahoocom

33 Lectdr Adrian COSTACHE

Economie Filosofie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

johnadriancostacheyahoocouk

34 Lectdr Bianca BRETAN

Didactica predării limbii engleze Predarea diferenţiată a limbii engleze icircn funcţie de aptitudinile individuale ale elevilor

bbretan2001yahoocom

35 Asistunivdr Delia Muste

Pedagogie interactivă Educaţie incluzivă Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei

deli_todeanyahoocom

36 Asistunivdr Claudia Crişan

Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului

claudiacrisanyahoocom

37 Asistunivdr Olga Chiş

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Teoria şi metodologia evaluării Teoria şi metodologia instruirii Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

olga_marcusyahoocom

38 Asistunivdr Claudia Cuc

Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Alternative educaţionale Pedagogia comunicării

talosclaudiayahoocom

39 Asistunivdr Denisa Manea

Teoria educaţiei Pedagogia comunicării Comunicare educaţională Metodologia cercetării pedagogice

adrianamaneayahoocom

Mass-media şi educaţia

40 Asistunivdrd Constantina Catalano

Doctrine şi curente pedagogice Managementul clasei de elevi Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar

constantina_catalanoyahoocom

41 Asistunivdrd Ioana Bolboacă

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Pedagogia comunicării Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Practică pedagogică

alexandrabolboacayahoocom

42 Asistunivdrd Iulia Herman

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Metodologia cercetării pedagogice Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice Practică pedagogică

iuliahermanubbclujro

43 Asistunivdrd Angela Precup

Limbă şi literatură romacircnă Metodica predării limbii şi literaturii romacircne

angelaprecupyahoocom

44 Asistunivdrd Claudia Grec

Psihopedagogie specială Psihologie educaţională

claudiagrecyahoocom

4Evaluare____________________________________________

Icircn vederea autoevaluării lucrării de licență puteți consulta următoarea grilă

Elaborarea lucrării de licenţă -Check-list- după David (2006)

1 Introducere Problema este clar definită Starea iniţială a problemei se bazează pe analiza comprehensivă a literaturii de specialitate

Starea finală a problemei este clar prezentată Problema este relevantă pentru comunitatea ştiinţifică Obiectivele sunt clar măsurabile Obiectivele corespund cu starea finală a problemei Ipotezele derivă logic din analiza teoretică Ipotezele sunt orientate spre soluţionarea problemei Ipotezele sunt formulate icircn termeni teoretici dar verificabili 2 Metoda Lotul utilizat este prezentat detaliat prin prisma caracteristicilor relevante pentru obiective

Există o analiză a puterii statistice (nu se aplică la studii non-empirice şi meta-analitice)

Materialele utilizate sunt clar descrise Materialele utilizate au calităţi metrice verificate Designul este clar descris (de exemplu rolul fiecărei variabile ndash independentă dependentă criteriu mediatoare moderatoare ndash este clar prezentat)

Designul este adecvat testării ipotezelor şisau atingerii obiectivelor Procedura este descrisă la un nivel de detaliere care permite reproducerea ei

Se prezintă raţiunea şi metodele utilizate pentru analiza datelor 3 Rezultatele Rezultatele se bazează pe analiza corectă a datelor culese prin prisma designului elaborat

Se face distincţie icircntre analize a priori şi analize a posteriori Se prezintă corect indicatorii statistici (nu se aplică la studii non-empirice) Se prezintă şi mărimea efectului (nu se aplică la studii non-empirice) 4 Concluzii şi discuţii Concluziile se bazează pe o corectă interpretare psihologică a rezultatelor obţinute

Care sunt

criteriile

de

evaluare

Concluziile sunt asociate cu analizele a priori Concluziile-ipoteză sunt asociate cu analizele a posteriori Se discută limitele cercetării

Se discută implicaţiile şisau noile dezvoltări teoretice şisau practice ale cercetării

5 Bibliografie Bibliografia este scrisă conform normelor existente icircn domeniu Toate lucrările menţionate icircn text se află la bibliografie Bibliografia nu conţine mai multemai puţine lucrări decacirct cele menţionate icircn text

6 Anexe Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor icircntr-un studiu independent

Toate informaţiile din anexe au fot anticipate icircn text

4Sugestii______________________________________________

Reguli nescrise

pentru

realizarea și

prezentarea

licenței

La ce se așteaptă profesorii din comisie de la lucrarea ta de licență

Originalitate Nimeni nu aşteaptă să inventezi o paradigmă sau o metodă inedită dar utilizarea comenzilor ldquoCopyrdquo şi ldquoPasterdquo nu reprezintă neapărat o performanţă

Seriozitate Evident icircn tratarea şi cercetarea temei Ideea e să nu transmiţi mesajul că doar icircncerci să bifezi o activitate obligatorie ndash asta nu icircnseamnă că ne aşteptăm să fiţi de-a dreptul entuziaşti

Competenţă O teză de licenţă face dovada competenţelor voastre icircn domeniul icircn care v-aţi specializat 3 ani

Gacircndire critică Profesorii aşteaptă de la voi o şi o atitudine constructiv-critică la adresa teoriilor accesate

Creativitate Oferiţi soluţii creative la probleme curente recurente

Maturitate Icircn gacircndire icircn scris icircn prezentare Atenţie la detalii Vă imaginaţi cum arată o lucrare de licenţă

ce prezintă un proiect de cercetare serioasă dar care are greşeli de ortografie sau de tehnoredactare

Eleganţă Icircn stilul tratării şi prezentării temei icircn scris icircn curgerea ideilor icircn analize icircn scheme sau grafice

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 12: GHID licenta UBB

17 Conf univ dr Bus Ioan

Psihologie judiciara si Psihocriminalistica

ioanbuspsychologyro

18 Conf Aurora Szentagotai

Relatia emotie-cognitie Reglarea emotionala Tulburari afective Tulburari de anxietate Tulburari alimentare

AuraSzentagotaipsychologyro

19 Lect Univ Dr Andrei C Miu

Emotie si cognitie (atentie memorie decizie) emotii induse de muzica influenta unor diferente interindividuale (personalitate dispozitie afectiva factori biologici) asupra proceselor afective cognitive si interactiunii dintre acestea

andreimiupsychologyro

20 Lector univ dr Kallay Eva

Managementul stresului la adulti Invatarea autoreglata Competente socio-emotionale la copii si adolescenti

evakallaypsychologyro

21 Lector dr Marius Craciun

Psihologia sportului (de performanta extrem si de recreere)

mariuscraciunpsychologyro

22 Lector dr Catrinel Craciun

Sanatate la varstnici modificarea comportamentelor de risc comunicare in sanatate

catrinelcraciunpsychologyro

23 Lect dr Laura Visu-Petra

Dezvoltare tipica si atipica (cognitie emotie)

laurapetrapsychologyro

24 Lect dr Oana Negru

Intentionalitate si autoreglare Motivatie si performanta

oananegrupsychologyro

Perioada de emergenta a varstei adulte (engl emerging adulthood) Dezvoltare vocationalain cariera

25 Lect univ dr Robert Balazsi

corelate psihologice ale performantei sportive factori psihologici care determina implicarea in activitatea fizica si impactul acesteia asupra calitatii vietii la tineri si varstnici

robertbalazsipsychologyro

26 Lectord Univ dr Viorel Mih

Psihologie si consiliere scolara si educationala preventia comportamentelor de risc la elevi

viorelmihpsychologyro

27 Asist Univ dr Daniela Andrei

Rolul factorilor individuali si organizationali pentru intelegerea comportamentului de munca

Danielaonacayahoocom

28 Asist Univ drd Catalina Otoiu (in co- tutela)

Psihologie organizationala procese de grup si stari emergente schimbare si dezvoltare organizationala

catalinaotoiupsychologyro

29 Asist univ dr Lucia Ratiu

Determinanţii psihologici ai performanţei icircn organizaţii (factori de personalitate şi determinanţi situaţionali intervenţii pentru maximizarea performanţei la persoanele cu funcţie de conducere

LuciaRatiupsychologyro

30 Asist Dr Renata Heilman

Diferente individuale in emotie si decizie (va conduce doar din 2013)

renataheilmanpsychologyro

31 Asist cercetare (drd) Gabriel Vonas (in co-tutela cu Prof Adrian Opre)

E -learning si invatamant la distanta

GabrielVonaspsychologyro

DEPARTAMENTUL DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Lect univ dr Adrian Marian ROŞAN

Psihologia dezvoltării icircn copilărie şi adolescenţă Metode de stimulare cognitivă a copiilor cu dizabilităţii cognitive Adaptare curriculară Comportament violent şcolar Metodologia cercetării psihopedagogice

arosanpsieduubbclujro

2 Prof univ dr Vasile Liviu PREDA

Psihologia dezvoltării Psihologia educaţiei Psihopedagogia deficienţilor vizuali Psihodiagnostic Etiologia tipologia şi prevenirea devierilor comportamentale Psihopedagogia intervenţiei timpurii icircn recuperarea deficienţilor Fundamentele educaţiei speciale

vlp_2004 yahoocom

3 Conf univ dr Maria Dorina ANCA

Terapia tulburărilor de limbaj Recuperarea şi educarea persoanelor cu deficienţe de auz Audiologie educaţională Evaluarea psihologică şi psihopedagogicp a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale Consultanţă psihopedagogică diagnoză şi consiliere icircn domeniul educaţiei speciale şi incluzive Utilizarea NTIC icircn diagnoză educarea şi recuperarea copiilor cu deficienţe de auz

ancamariadorinayahoocom

4 Conf univ dr Ioan MOLDOVAN

Logopedie Terapia şi recuperarea copiilor cu tulburări de limbaj Terapii netradiţionale de corectare şi de recuperare a copiilor cu tulburări de limbaj Educarea copiilor cu dizabilităţii cognitive Psihologia vieţii religioase Metodologii didactice adaptate

moldiioanyahoofr

5 Conf Univ Dr

Viorel Lupu

psihiatria copilului si

adolescentului cu tematica

pe ADHD Autism Jocul

patologic de noroc la copii

adolescenti si adulti

violupu14yahoocom

6 Lect univ dr Cristina BĂLAŞ-BACONSCHI

Psihopedagogia deficienţilor mintali Psihologia tulburărilor şi devierilor comportamentale Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de icircnvăţare

cristim34yahoocom

7 Lect univ dr Carolina BODEA-HAŢEGAN

hategan_carolinayahoocom

8 Lect univ dr Andrea HATHAZI

Educarea copiilor cu dizabilităţi multiple Educarea copiilor cu deficienţe de vedere Asistenţa socială a persoanelor aflate icircn dificultate

ahathazipsieduubbclujro

9 Lect univ dr Laura Elena RUNCEANU

Educaţie incluzivă Psihologie sociala icircn contextul dizabilităţii

laurarunceanuyahoocom

10 Asist univ dr Carmen DAVID

Dificultăţi de icircnvăţare Trasee atipice de dezvoltare Dificultăţile de icircnvăţare icircn ADHD Evaluarea psihopedagogică icircn contextul dizabilităţii Psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi intelectuale

bodeacarmenyahoocom carmembdavid gmailcom

11 Asist univ dr Ioana TUFAR

oana_farcasyahoocom

12 Asist cercet dr Marian PĂDURE

mpadurepsieduubbclujro paduremarianyahoocom

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Lista include și cadrele didactice de la DEPARTAMENTUL DIDACTICA ȘTIINȚELOR EXACTE și DIDACTICA DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Profunivdr Vasile Chiş

Teoria şi metodologia instruirii Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Dezvoltări icircn pedagogia contemporană

vasilechisuyahoocom

2 Profunivdr Muşata Bocoş

Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului Didactica disciplinelor pedagogice Pedagogie interactivă

musatabocosyahoocom

3 Profunivdr Alina Pamfil

Romacircnă Didactica Lb Rom Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi

apamfilhotmailcom

4 Profunivdr Călin Felezeu

Istorie Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Educaţie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Istoria Imperiului Otoman

felezeucalinyahoocom

5 Confunivdr Ion Albulescu

Istoria pedagogiei romacircneşti şi universale Doctrine şi curente pedagogice Alternative educaţionale

albulescumyahoocom

Educaţia şi mass-media

7 Confunivdr Cătălin Glava

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Platforme educaţionale on-line Utilizarea bazelor de date icircn educaţie Politici educaţionale Marketing educaţional

cglava2002yahoocom

8 Confunivdr Mircea Breaz

Romacircnă Literatură romacircnă şi literatură pentru copii tehnici de povestire şi elemente de dramatizare Managementul clasei de elevi

mirceabreazyahoocom

9 Confunivdr Sorina Bolovan

Istorie Istoria şi noile educaţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

bpsorinayahoocom

10 Confunivdr Dumitru Vălcan

Matematică Didactica matematicii

tdvalcanyahoocom

11 Confunivdr Liliana Ciascai

Ştiinţe Didactica ştiinţelor

lilianaciascaiyahoocom

12 Confunivdr Eliza Dulamă

Geografie Didactica geografiei Abilităţi practice

dulamayahoocom

13 Confunivdr Helena Szabo

Geografie Didactica geografiei

14 Confunivdr Cosmin Prodea

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică prin joc Educaţie psihomotricafizica metodica şi practica predării lor Metodica activităţilor de

prodeacosminyahoocom

loisir la diferite categorii de vacircrstă Activitate fizică independentă la diferite categorii de vacircrstă Instruire asistată de calculator

15 Confdr Vasile TIMIŞ

Religie (cultul ortodox) Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Interconfesionalitate şi interculturalitate Teologie şi cultură postmodernăManagementul clasei de elevi

vasile_timisyahoofr

16 Lectunivdr Ramona Răduţ-Taciu

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Pedagogia adulţilor Managemntul clasei de elevi

radut_taciu_ryahoocom

17 Lectunivdr Adina Glava

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

adinaglavayahoocom

18 Lectunivdr Dana Jucan

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia instruirii Consiliere educaţională

orian_danayahoocom

19 Lectunivdr Horaţiu Catalano

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia

catalano_horatiuyahoocom

instruirii Teoria şi metodologia curriculum-ului

20 Lectunivdr Cornelia Stan

Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Metodologia cercetării pedagogice Consiliere educaţională

corneliassvyahoocom

21 Lectunivdr Viorel Dragoş

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Practică pedagogică Ştiinţe şi metodica predării lor

viodragosyahoocom

22 Lectunivdr Ioana Ticircmacircian

Romănă Metodica predarii limbii şi literaturii romane Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

tamaianyahoocom

23 Lectunivdr Ioana Măgdaş

Matematică Didactica matematicii

magdas_ioanayahoocom

24 Lectunivdr Codruţa Mih

Psihologie Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

codrutabozdogyahoocom

25 Lectdr Mirela ALBULESCU

Economie Sociologie Bussines Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

albulescumpyahoocom

26 Lectdr Nicoleta MARŢIAN

Religie (cultul catolic) Valorificarea patrimoniului naţional icircn predarea religiei Strategii active de predare a religiei Predarea religiei icircn societatea contemporană Managementul clasei de elevi

nicoletamartianyahoocom

27 Lectdr Anamaria SABĂU

Franceză Didactica predării limbii franceze Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

marasabauyahoocom

28 Lectdr Mihaela OROS

Religie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

michaelaorosgmailcom

29 Lectdr Livia SUCIU

Religie Filosofie Credinţă şi cunoaştere Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

geta_syahoofr

30 Lectdr Casian POPA

Filosofie Ştiinţe politice Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

pcasianyahoocouk

31 Lectdr Cristina SĂRĂCUŢ

Literatură pentru copii Metodica şi practica predării limbii şi literaturii romacircne şi a activităţilor de educare a limbajului Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

cristaciayahoocom

32 Lectdr Elena TRIF

Istorie Educatie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

boia_andreeayahoocom

33 Lectdr Adrian COSTACHE

Economie Filosofie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

johnadriancostacheyahoocouk

34 Lectdr Bianca BRETAN

Didactica predării limbii engleze Predarea diferenţiată a limbii engleze icircn funcţie de aptitudinile individuale ale elevilor

bbretan2001yahoocom

35 Asistunivdr Delia Muste

Pedagogie interactivă Educaţie incluzivă Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei

deli_todeanyahoocom

36 Asistunivdr Claudia Crişan

Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului

claudiacrisanyahoocom

37 Asistunivdr Olga Chiş

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Teoria şi metodologia evaluării Teoria şi metodologia instruirii Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

olga_marcusyahoocom

38 Asistunivdr Claudia Cuc

Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Alternative educaţionale Pedagogia comunicării

talosclaudiayahoocom

39 Asistunivdr Denisa Manea

Teoria educaţiei Pedagogia comunicării Comunicare educaţională Metodologia cercetării pedagogice

adrianamaneayahoocom

Mass-media şi educaţia

40 Asistunivdrd Constantina Catalano

Doctrine şi curente pedagogice Managementul clasei de elevi Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar

constantina_catalanoyahoocom

41 Asistunivdrd Ioana Bolboacă

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Pedagogia comunicării Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Practică pedagogică

alexandrabolboacayahoocom

42 Asistunivdrd Iulia Herman

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Metodologia cercetării pedagogice Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice Practică pedagogică

iuliahermanubbclujro

43 Asistunivdrd Angela Precup

Limbă şi literatură romacircnă Metodica predării limbii şi literaturii romacircne

angelaprecupyahoocom

44 Asistunivdrd Claudia Grec

Psihopedagogie specială Psihologie educaţională

claudiagrecyahoocom

4Evaluare____________________________________________

Icircn vederea autoevaluării lucrării de licență puteți consulta următoarea grilă

Elaborarea lucrării de licenţă -Check-list- după David (2006)

1 Introducere Problema este clar definită Starea iniţială a problemei se bazează pe analiza comprehensivă a literaturii de specialitate

Starea finală a problemei este clar prezentată Problema este relevantă pentru comunitatea ştiinţifică Obiectivele sunt clar măsurabile Obiectivele corespund cu starea finală a problemei Ipotezele derivă logic din analiza teoretică Ipotezele sunt orientate spre soluţionarea problemei Ipotezele sunt formulate icircn termeni teoretici dar verificabili 2 Metoda Lotul utilizat este prezentat detaliat prin prisma caracteristicilor relevante pentru obiective

Există o analiză a puterii statistice (nu se aplică la studii non-empirice şi meta-analitice)

Materialele utilizate sunt clar descrise Materialele utilizate au calităţi metrice verificate Designul este clar descris (de exemplu rolul fiecărei variabile ndash independentă dependentă criteriu mediatoare moderatoare ndash este clar prezentat)

Designul este adecvat testării ipotezelor şisau atingerii obiectivelor Procedura este descrisă la un nivel de detaliere care permite reproducerea ei

Se prezintă raţiunea şi metodele utilizate pentru analiza datelor 3 Rezultatele Rezultatele se bazează pe analiza corectă a datelor culese prin prisma designului elaborat

Se face distincţie icircntre analize a priori şi analize a posteriori Se prezintă corect indicatorii statistici (nu se aplică la studii non-empirice) Se prezintă şi mărimea efectului (nu se aplică la studii non-empirice) 4 Concluzii şi discuţii Concluziile se bazează pe o corectă interpretare psihologică a rezultatelor obţinute

Care sunt

criteriile

de

evaluare

Concluziile sunt asociate cu analizele a priori Concluziile-ipoteză sunt asociate cu analizele a posteriori Se discută limitele cercetării

Se discută implicaţiile şisau noile dezvoltări teoretice şisau practice ale cercetării

5 Bibliografie Bibliografia este scrisă conform normelor existente icircn domeniu Toate lucrările menţionate icircn text se află la bibliografie Bibliografia nu conţine mai multemai puţine lucrări decacirct cele menţionate icircn text

6 Anexe Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor icircntr-un studiu independent

Toate informaţiile din anexe au fot anticipate icircn text

4Sugestii______________________________________________

Reguli nescrise

pentru

realizarea și

prezentarea

licenței

La ce se așteaptă profesorii din comisie de la lucrarea ta de licență

Originalitate Nimeni nu aşteaptă să inventezi o paradigmă sau o metodă inedită dar utilizarea comenzilor ldquoCopyrdquo şi ldquoPasterdquo nu reprezintă neapărat o performanţă

Seriozitate Evident icircn tratarea şi cercetarea temei Ideea e să nu transmiţi mesajul că doar icircncerci să bifezi o activitate obligatorie ndash asta nu icircnseamnă că ne aşteptăm să fiţi de-a dreptul entuziaşti

Competenţă O teză de licenţă face dovada competenţelor voastre icircn domeniul icircn care v-aţi specializat 3 ani

Gacircndire critică Profesorii aşteaptă de la voi o şi o atitudine constructiv-critică la adresa teoriilor accesate

Creativitate Oferiţi soluţii creative la probleme curente recurente

Maturitate Icircn gacircndire icircn scris icircn prezentare Atenţie la detalii Vă imaginaţi cum arată o lucrare de licenţă

ce prezintă un proiect de cercetare serioasă dar care are greşeli de ortografie sau de tehnoredactare

Eleganţă Icircn stilul tratării şi prezentării temei icircn scris icircn curgerea ideilor icircn analize icircn scheme sau grafice

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 13: GHID licenta UBB

Perioada de emergenta a varstei adulte (engl emerging adulthood) Dezvoltare vocationalain cariera

25 Lect univ dr Robert Balazsi

corelate psihologice ale performantei sportive factori psihologici care determina implicarea in activitatea fizica si impactul acesteia asupra calitatii vietii la tineri si varstnici

robertbalazsipsychologyro

26 Lectord Univ dr Viorel Mih

Psihologie si consiliere scolara si educationala preventia comportamentelor de risc la elevi

viorelmihpsychologyro

27 Asist Univ dr Daniela Andrei

Rolul factorilor individuali si organizationali pentru intelegerea comportamentului de munca

Danielaonacayahoocom

28 Asist Univ drd Catalina Otoiu (in co- tutela)

Psihologie organizationala procese de grup si stari emergente schimbare si dezvoltare organizationala

catalinaotoiupsychologyro

29 Asist univ dr Lucia Ratiu

Determinanţii psihologici ai performanţei icircn organizaţii (factori de personalitate şi determinanţi situaţionali intervenţii pentru maximizarea performanţei la persoanele cu funcţie de conducere

LuciaRatiupsychologyro

30 Asist Dr Renata Heilman

Diferente individuale in emotie si decizie (va conduce doar din 2013)

renataheilmanpsychologyro

31 Asist cercetare (drd) Gabriel Vonas (in co-tutela cu Prof Adrian Opre)

E -learning si invatamant la distanta

GabrielVonaspsychologyro

DEPARTAMENTUL DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Lect univ dr Adrian Marian ROŞAN

Psihologia dezvoltării icircn copilărie şi adolescenţă Metode de stimulare cognitivă a copiilor cu dizabilităţii cognitive Adaptare curriculară Comportament violent şcolar Metodologia cercetării psihopedagogice

arosanpsieduubbclujro

2 Prof univ dr Vasile Liviu PREDA

Psihologia dezvoltării Psihologia educaţiei Psihopedagogia deficienţilor vizuali Psihodiagnostic Etiologia tipologia şi prevenirea devierilor comportamentale Psihopedagogia intervenţiei timpurii icircn recuperarea deficienţilor Fundamentele educaţiei speciale

vlp_2004 yahoocom

3 Conf univ dr Maria Dorina ANCA

Terapia tulburărilor de limbaj Recuperarea şi educarea persoanelor cu deficienţe de auz Audiologie educaţională Evaluarea psihologică şi psihopedagogicp a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale Consultanţă psihopedagogică diagnoză şi consiliere icircn domeniul educaţiei speciale şi incluzive Utilizarea NTIC icircn diagnoză educarea şi recuperarea copiilor cu deficienţe de auz

ancamariadorinayahoocom

4 Conf univ dr Ioan MOLDOVAN

Logopedie Terapia şi recuperarea copiilor cu tulburări de limbaj Terapii netradiţionale de corectare şi de recuperare a copiilor cu tulburări de limbaj Educarea copiilor cu dizabilităţii cognitive Psihologia vieţii religioase Metodologii didactice adaptate

moldiioanyahoofr

5 Conf Univ Dr

Viorel Lupu

psihiatria copilului si

adolescentului cu tematica

pe ADHD Autism Jocul

patologic de noroc la copii

adolescenti si adulti

violupu14yahoocom

6 Lect univ dr Cristina BĂLAŞ-BACONSCHI

Psihopedagogia deficienţilor mintali Psihologia tulburărilor şi devierilor comportamentale Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de icircnvăţare

cristim34yahoocom

7 Lect univ dr Carolina BODEA-HAŢEGAN

hategan_carolinayahoocom

8 Lect univ dr Andrea HATHAZI

Educarea copiilor cu dizabilităţi multiple Educarea copiilor cu deficienţe de vedere Asistenţa socială a persoanelor aflate icircn dificultate

ahathazipsieduubbclujro

9 Lect univ dr Laura Elena RUNCEANU

Educaţie incluzivă Psihologie sociala icircn contextul dizabilităţii

laurarunceanuyahoocom

10 Asist univ dr Carmen DAVID

Dificultăţi de icircnvăţare Trasee atipice de dezvoltare Dificultăţile de icircnvăţare icircn ADHD Evaluarea psihopedagogică icircn contextul dizabilităţii Psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi intelectuale

bodeacarmenyahoocom carmembdavid gmailcom

11 Asist univ dr Ioana TUFAR

oana_farcasyahoocom

12 Asist cercet dr Marian PĂDURE

mpadurepsieduubbclujro paduremarianyahoocom

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Lista include și cadrele didactice de la DEPARTAMENTUL DIDACTICA ȘTIINȚELOR EXACTE și DIDACTICA DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Profunivdr Vasile Chiş

Teoria şi metodologia instruirii Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Dezvoltări icircn pedagogia contemporană

vasilechisuyahoocom

2 Profunivdr Muşata Bocoş

Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului Didactica disciplinelor pedagogice Pedagogie interactivă

musatabocosyahoocom

3 Profunivdr Alina Pamfil

Romacircnă Didactica Lb Rom Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi

apamfilhotmailcom

4 Profunivdr Călin Felezeu

Istorie Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Educaţie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Istoria Imperiului Otoman

felezeucalinyahoocom

5 Confunivdr Ion Albulescu

Istoria pedagogiei romacircneşti şi universale Doctrine şi curente pedagogice Alternative educaţionale

albulescumyahoocom

Educaţia şi mass-media

7 Confunivdr Cătălin Glava

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Platforme educaţionale on-line Utilizarea bazelor de date icircn educaţie Politici educaţionale Marketing educaţional

cglava2002yahoocom

8 Confunivdr Mircea Breaz

Romacircnă Literatură romacircnă şi literatură pentru copii tehnici de povestire şi elemente de dramatizare Managementul clasei de elevi

mirceabreazyahoocom

9 Confunivdr Sorina Bolovan

Istorie Istoria şi noile educaţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

bpsorinayahoocom

10 Confunivdr Dumitru Vălcan

Matematică Didactica matematicii

tdvalcanyahoocom

11 Confunivdr Liliana Ciascai

Ştiinţe Didactica ştiinţelor

lilianaciascaiyahoocom

12 Confunivdr Eliza Dulamă

Geografie Didactica geografiei Abilităţi practice

dulamayahoocom

13 Confunivdr Helena Szabo

Geografie Didactica geografiei

14 Confunivdr Cosmin Prodea

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică prin joc Educaţie psihomotricafizica metodica şi practica predării lor Metodica activităţilor de

prodeacosminyahoocom

loisir la diferite categorii de vacircrstă Activitate fizică independentă la diferite categorii de vacircrstă Instruire asistată de calculator

15 Confdr Vasile TIMIŞ

Religie (cultul ortodox) Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Interconfesionalitate şi interculturalitate Teologie şi cultură postmodernăManagementul clasei de elevi

vasile_timisyahoofr

16 Lectunivdr Ramona Răduţ-Taciu

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Pedagogia adulţilor Managemntul clasei de elevi

radut_taciu_ryahoocom

17 Lectunivdr Adina Glava

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

adinaglavayahoocom

18 Lectunivdr Dana Jucan

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia instruirii Consiliere educaţională

orian_danayahoocom

19 Lectunivdr Horaţiu Catalano

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia

catalano_horatiuyahoocom

instruirii Teoria şi metodologia curriculum-ului

20 Lectunivdr Cornelia Stan

Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Metodologia cercetării pedagogice Consiliere educaţională

corneliassvyahoocom

21 Lectunivdr Viorel Dragoş

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Practică pedagogică Ştiinţe şi metodica predării lor

viodragosyahoocom

22 Lectunivdr Ioana Ticircmacircian

Romănă Metodica predarii limbii şi literaturii romane Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

tamaianyahoocom

23 Lectunivdr Ioana Măgdaş

Matematică Didactica matematicii

magdas_ioanayahoocom

24 Lectunivdr Codruţa Mih

Psihologie Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

codrutabozdogyahoocom

25 Lectdr Mirela ALBULESCU

Economie Sociologie Bussines Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

albulescumpyahoocom

26 Lectdr Nicoleta MARŢIAN

Religie (cultul catolic) Valorificarea patrimoniului naţional icircn predarea religiei Strategii active de predare a religiei Predarea religiei icircn societatea contemporană Managementul clasei de elevi

nicoletamartianyahoocom

27 Lectdr Anamaria SABĂU

Franceză Didactica predării limbii franceze Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

marasabauyahoocom

28 Lectdr Mihaela OROS

Religie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

michaelaorosgmailcom

29 Lectdr Livia SUCIU

Religie Filosofie Credinţă şi cunoaştere Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

geta_syahoofr

30 Lectdr Casian POPA

Filosofie Ştiinţe politice Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

pcasianyahoocouk

31 Lectdr Cristina SĂRĂCUŢ

Literatură pentru copii Metodica şi practica predării limbii şi literaturii romacircne şi a activităţilor de educare a limbajului Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

cristaciayahoocom

32 Lectdr Elena TRIF

Istorie Educatie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

boia_andreeayahoocom

33 Lectdr Adrian COSTACHE

Economie Filosofie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

johnadriancostacheyahoocouk

34 Lectdr Bianca BRETAN

Didactica predării limbii engleze Predarea diferenţiată a limbii engleze icircn funcţie de aptitudinile individuale ale elevilor

bbretan2001yahoocom

35 Asistunivdr Delia Muste

Pedagogie interactivă Educaţie incluzivă Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei

deli_todeanyahoocom

36 Asistunivdr Claudia Crişan

Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului

claudiacrisanyahoocom

37 Asistunivdr Olga Chiş

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Teoria şi metodologia evaluării Teoria şi metodologia instruirii Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

olga_marcusyahoocom

38 Asistunivdr Claudia Cuc

Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Alternative educaţionale Pedagogia comunicării

talosclaudiayahoocom

39 Asistunivdr Denisa Manea

Teoria educaţiei Pedagogia comunicării Comunicare educaţională Metodologia cercetării pedagogice

adrianamaneayahoocom

Mass-media şi educaţia

40 Asistunivdrd Constantina Catalano

Doctrine şi curente pedagogice Managementul clasei de elevi Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar

constantina_catalanoyahoocom

41 Asistunivdrd Ioana Bolboacă

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Pedagogia comunicării Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Practică pedagogică

alexandrabolboacayahoocom

42 Asistunivdrd Iulia Herman

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Metodologia cercetării pedagogice Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice Practică pedagogică

iuliahermanubbclujro

43 Asistunivdrd Angela Precup

Limbă şi literatură romacircnă Metodica predării limbii şi literaturii romacircne

angelaprecupyahoocom

44 Asistunivdrd Claudia Grec

Psihopedagogie specială Psihologie educaţională

claudiagrecyahoocom

4Evaluare____________________________________________

Icircn vederea autoevaluării lucrării de licență puteți consulta următoarea grilă

Elaborarea lucrării de licenţă -Check-list- după David (2006)

1 Introducere Problema este clar definită Starea iniţială a problemei se bazează pe analiza comprehensivă a literaturii de specialitate

Starea finală a problemei este clar prezentată Problema este relevantă pentru comunitatea ştiinţifică Obiectivele sunt clar măsurabile Obiectivele corespund cu starea finală a problemei Ipotezele derivă logic din analiza teoretică Ipotezele sunt orientate spre soluţionarea problemei Ipotezele sunt formulate icircn termeni teoretici dar verificabili 2 Metoda Lotul utilizat este prezentat detaliat prin prisma caracteristicilor relevante pentru obiective

Există o analiză a puterii statistice (nu se aplică la studii non-empirice şi meta-analitice)

Materialele utilizate sunt clar descrise Materialele utilizate au calităţi metrice verificate Designul este clar descris (de exemplu rolul fiecărei variabile ndash independentă dependentă criteriu mediatoare moderatoare ndash este clar prezentat)

Designul este adecvat testării ipotezelor şisau atingerii obiectivelor Procedura este descrisă la un nivel de detaliere care permite reproducerea ei

Se prezintă raţiunea şi metodele utilizate pentru analiza datelor 3 Rezultatele Rezultatele se bazează pe analiza corectă a datelor culese prin prisma designului elaborat

Se face distincţie icircntre analize a priori şi analize a posteriori Se prezintă corect indicatorii statistici (nu se aplică la studii non-empirice) Se prezintă şi mărimea efectului (nu se aplică la studii non-empirice) 4 Concluzii şi discuţii Concluziile se bazează pe o corectă interpretare psihologică a rezultatelor obţinute

Care sunt

criteriile

de

evaluare

Concluziile sunt asociate cu analizele a priori Concluziile-ipoteză sunt asociate cu analizele a posteriori Se discută limitele cercetării

Se discută implicaţiile şisau noile dezvoltări teoretice şisau practice ale cercetării

5 Bibliografie Bibliografia este scrisă conform normelor existente icircn domeniu Toate lucrările menţionate icircn text se află la bibliografie Bibliografia nu conţine mai multemai puţine lucrări decacirct cele menţionate icircn text

6 Anexe Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor icircntr-un studiu independent

Toate informaţiile din anexe au fot anticipate icircn text

4Sugestii______________________________________________

Reguli nescrise

pentru

realizarea și

prezentarea

licenței

La ce se așteaptă profesorii din comisie de la lucrarea ta de licență

Originalitate Nimeni nu aşteaptă să inventezi o paradigmă sau o metodă inedită dar utilizarea comenzilor ldquoCopyrdquo şi ldquoPasterdquo nu reprezintă neapărat o performanţă

Seriozitate Evident icircn tratarea şi cercetarea temei Ideea e să nu transmiţi mesajul că doar icircncerci să bifezi o activitate obligatorie ndash asta nu icircnseamnă că ne aşteptăm să fiţi de-a dreptul entuziaşti

Competenţă O teză de licenţă face dovada competenţelor voastre icircn domeniul icircn care v-aţi specializat 3 ani

Gacircndire critică Profesorii aşteaptă de la voi o şi o atitudine constructiv-critică la adresa teoriilor accesate

Creativitate Oferiţi soluţii creative la probleme curente recurente

Maturitate Icircn gacircndire icircn scris icircn prezentare Atenţie la detalii Vă imaginaţi cum arată o lucrare de licenţă

ce prezintă un proiect de cercetare serioasă dar care are greşeli de ortografie sau de tehnoredactare

Eleganţă Icircn stilul tratării şi prezentării temei icircn scris icircn curgerea ideilor icircn analize icircn scheme sau grafice

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 14: GHID licenta UBB

31 Asist cercetare (drd) Gabriel Vonas (in co-tutela cu Prof Adrian Opre)

E -learning si invatamant la distanta

GabrielVonaspsychologyro

DEPARTAMENTUL DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Lect univ dr Adrian Marian ROŞAN

Psihologia dezvoltării icircn copilărie şi adolescenţă Metode de stimulare cognitivă a copiilor cu dizabilităţii cognitive Adaptare curriculară Comportament violent şcolar Metodologia cercetării psihopedagogice

arosanpsieduubbclujro

2 Prof univ dr Vasile Liviu PREDA

Psihologia dezvoltării Psihologia educaţiei Psihopedagogia deficienţilor vizuali Psihodiagnostic Etiologia tipologia şi prevenirea devierilor comportamentale Psihopedagogia intervenţiei timpurii icircn recuperarea deficienţilor Fundamentele educaţiei speciale

vlp_2004 yahoocom

3 Conf univ dr Maria Dorina ANCA

Terapia tulburărilor de limbaj Recuperarea şi educarea persoanelor cu deficienţe de auz Audiologie educaţională Evaluarea psihologică şi psihopedagogicp a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale Consultanţă psihopedagogică diagnoză şi consiliere icircn domeniul educaţiei speciale şi incluzive Utilizarea NTIC icircn diagnoză educarea şi recuperarea copiilor cu deficienţe de auz

ancamariadorinayahoocom

4 Conf univ dr Ioan MOLDOVAN

Logopedie Terapia şi recuperarea copiilor cu tulburări de limbaj Terapii netradiţionale de corectare şi de recuperare a copiilor cu tulburări de limbaj Educarea copiilor cu dizabilităţii cognitive Psihologia vieţii religioase Metodologii didactice adaptate

moldiioanyahoofr

5 Conf Univ Dr

Viorel Lupu

psihiatria copilului si

adolescentului cu tematica

pe ADHD Autism Jocul

patologic de noroc la copii

adolescenti si adulti

violupu14yahoocom

6 Lect univ dr Cristina BĂLAŞ-BACONSCHI

Psihopedagogia deficienţilor mintali Psihologia tulburărilor şi devierilor comportamentale Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de icircnvăţare

cristim34yahoocom

7 Lect univ dr Carolina BODEA-HAŢEGAN

hategan_carolinayahoocom

8 Lect univ dr Andrea HATHAZI

Educarea copiilor cu dizabilităţi multiple Educarea copiilor cu deficienţe de vedere Asistenţa socială a persoanelor aflate icircn dificultate

ahathazipsieduubbclujro

9 Lect univ dr Laura Elena RUNCEANU

Educaţie incluzivă Psihologie sociala icircn contextul dizabilităţii

laurarunceanuyahoocom

10 Asist univ dr Carmen DAVID

Dificultăţi de icircnvăţare Trasee atipice de dezvoltare Dificultăţile de icircnvăţare icircn ADHD Evaluarea psihopedagogică icircn contextul dizabilităţii Psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi intelectuale

bodeacarmenyahoocom carmembdavid gmailcom

11 Asist univ dr Ioana TUFAR

oana_farcasyahoocom

12 Asist cercet dr Marian PĂDURE

mpadurepsieduubbclujro paduremarianyahoocom

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Lista include și cadrele didactice de la DEPARTAMENTUL DIDACTICA ȘTIINȚELOR EXACTE și DIDACTICA DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Profunivdr Vasile Chiş

Teoria şi metodologia instruirii Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Dezvoltări icircn pedagogia contemporană

vasilechisuyahoocom

2 Profunivdr Muşata Bocoş

Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului Didactica disciplinelor pedagogice Pedagogie interactivă

musatabocosyahoocom

3 Profunivdr Alina Pamfil

Romacircnă Didactica Lb Rom Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi

apamfilhotmailcom

4 Profunivdr Călin Felezeu

Istorie Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Educaţie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Istoria Imperiului Otoman

felezeucalinyahoocom

5 Confunivdr Ion Albulescu

Istoria pedagogiei romacircneşti şi universale Doctrine şi curente pedagogice Alternative educaţionale

albulescumyahoocom

Educaţia şi mass-media

7 Confunivdr Cătălin Glava

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Platforme educaţionale on-line Utilizarea bazelor de date icircn educaţie Politici educaţionale Marketing educaţional

cglava2002yahoocom

8 Confunivdr Mircea Breaz

Romacircnă Literatură romacircnă şi literatură pentru copii tehnici de povestire şi elemente de dramatizare Managementul clasei de elevi

mirceabreazyahoocom

9 Confunivdr Sorina Bolovan

Istorie Istoria şi noile educaţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

bpsorinayahoocom

10 Confunivdr Dumitru Vălcan

Matematică Didactica matematicii

tdvalcanyahoocom

11 Confunivdr Liliana Ciascai

Ştiinţe Didactica ştiinţelor

lilianaciascaiyahoocom

12 Confunivdr Eliza Dulamă

Geografie Didactica geografiei Abilităţi practice

dulamayahoocom

13 Confunivdr Helena Szabo

Geografie Didactica geografiei

14 Confunivdr Cosmin Prodea

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică prin joc Educaţie psihomotricafizica metodica şi practica predării lor Metodica activităţilor de

prodeacosminyahoocom

loisir la diferite categorii de vacircrstă Activitate fizică independentă la diferite categorii de vacircrstă Instruire asistată de calculator

15 Confdr Vasile TIMIŞ

Religie (cultul ortodox) Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Interconfesionalitate şi interculturalitate Teologie şi cultură postmodernăManagementul clasei de elevi

vasile_timisyahoofr

16 Lectunivdr Ramona Răduţ-Taciu

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Pedagogia adulţilor Managemntul clasei de elevi

radut_taciu_ryahoocom

17 Lectunivdr Adina Glava

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

adinaglavayahoocom

18 Lectunivdr Dana Jucan

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia instruirii Consiliere educaţională

orian_danayahoocom

19 Lectunivdr Horaţiu Catalano

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia

catalano_horatiuyahoocom

instruirii Teoria şi metodologia curriculum-ului

20 Lectunivdr Cornelia Stan

Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Metodologia cercetării pedagogice Consiliere educaţională

corneliassvyahoocom

21 Lectunivdr Viorel Dragoş

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Practică pedagogică Ştiinţe şi metodica predării lor

viodragosyahoocom

22 Lectunivdr Ioana Ticircmacircian

Romănă Metodica predarii limbii şi literaturii romane Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

tamaianyahoocom

23 Lectunivdr Ioana Măgdaş

Matematică Didactica matematicii

magdas_ioanayahoocom

24 Lectunivdr Codruţa Mih

Psihologie Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

codrutabozdogyahoocom

25 Lectdr Mirela ALBULESCU

Economie Sociologie Bussines Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

albulescumpyahoocom

26 Lectdr Nicoleta MARŢIAN

Religie (cultul catolic) Valorificarea patrimoniului naţional icircn predarea religiei Strategii active de predare a religiei Predarea religiei icircn societatea contemporană Managementul clasei de elevi

nicoletamartianyahoocom

27 Lectdr Anamaria SABĂU

Franceză Didactica predării limbii franceze Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

marasabauyahoocom

28 Lectdr Mihaela OROS

Religie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

michaelaorosgmailcom

29 Lectdr Livia SUCIU

Religie Filosofie Credinţă şi cunoaştere Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

geta_syahoofr

30 Lectdr Casian POPA

Filosofie Ştiinţe politice Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

pcasianyahoocouk

31 Lectdr Cristina SĂRĂCUŢ

Literatură pentru copii Metodica şi practica predării limbii şi literaturii romacircne şi a activităţilor de educare a limbajului Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

cristaciayahoocom

32 Lectdr Elena TRIF

Istorie Educatie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

boia_andreeayahoocom

33 Lectdr Adrian COSTACHE

Economie Filosofie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

johnadriancostacheyahoocouk

34 Lectdr Bianca BRETAN

Didactica predării limbii engleze Predarea diferenţiată a limbii engleze icircn funcţie de aptitudinile individuale ale elevilor

bbretan2001yahoocom

35 Asistunivdr Delia Muste

Pedagogie interactivă Educaţie incluzivă Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei

deli_todeanyahoocom

36 Asistunivdr Claudia Crişan

Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului

claudiacrisanyahoocom

37 Asistunivdr Olga Chiş

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Teoria şi metodologia evaluării Teoria şi metodologia instruirii Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

olga_marcusyahoocom

38 Asistunivdr Claudia Cuc

Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Alternative educaţionale Pedagogia comunicării

talosclaudiayahoocom

39 Asistunivdr Denisa Manea

Teoria educaţiei Pedagogia comunicării Comunicare educaţională Metodologia cercetării pedagogice

adrianamaneayahoocom

Mass-media şi educaţia

40 Asistunivdrd Constantina Catalano

Doctrine şi curente pedagogice Managementul clasei de elevi Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar

constantina_catalanoyahoocom

41 Asistunivdrd Ioana Bolboacă

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Pedagogia comunicării Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Practică pedagogică

alexandrabolboacayahoocom

42 Asistunivdrd Iulia Herman

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Metodologia cercetării pedagogice Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice Practică pedagogică

iuliahermanubbclujro

43 Asistunivdrd Angela Precup

Limbă şi literatură romacircnă Metodica predării limbii şi literaturii romacircne

angelaprecupyahoocom

44 Asistunivdrd Claudia Grec

Psihopedagogie specială Psihologie educaţională

claudiagrecyahoocom

4Evaluare____________________________________________

Icircn vederea autoevaluării lucrării de licență puteți consulta următoarea grilă

Elaborarea lucrării de licenţă -Check-list- după David (2006)

1 Introducere Problema este clar definită Starea iniţială a problemei se bazează pe analiza comprehensivă a literaturii de specialitate

Starea finală a problemei este clar prezentată Problema este relevantă pentru comunitatea ştiinţifică Obiectivele sunt clar măsurabile Obiectivele corespund cu starea finală a problemei Ipotezele derivă logic din analiza teoretică Ipotezele sunt orientate spre soluţionarea problemei Ipotezele sunt formulate icircn termeni teoretici dar verificabili 2 Metoda Lotul utilizat este prezentat detaliat prin prisma caracteristicilor relevante pentru obiective

Există o analiză a puterii statistice (nu se aplică la studii non-empirice şi meta-analitice)

Materialele utilizate sunt clar descrise Materialele utilizate au calităţi metrice verificate Designul este clar descris (de exemplu rolul fiecărei variabile ndash independentă dependentă criteriu mediatoare moderatoare ndash este clar prezentat)

Designul este adecvat testării ipotezelor şisau atingerii obiectivelor Procedura este descrisă la un nivel de detaliere care permite reproducerea ei

Se prezintă raţiunea şi metodele utilizate pentru analiza datelor 3 Rezultatele Rezultatele se bazează pe analiza corectă a datelor culese prin prisma designului elaborat

Se face distincţie icircntre analize a priori şi analize a posteriori Se prezintă corect indicatorii statistici (nu se aplică la studii non-empirice) Se prezintă şi mărimea efectului (nu se aplică la studii non-empirice) 4 Concluzii şi discuţii Concluziile se bazează pe o corectă interpretare psihologică a rezultatelor obţinute

Care sunt

criteriile

de

evaluare

Concluziile sunt asociate cu analizele a priori Concluziile-ipoteză sunt asociate cu analizele a posteriori Se discută limitele cercetării

Se discută implicaţiile şisau noile dezvoltări teoretice şisau practice ale cercetării

5 Bibliografie Bibliografia este scrisă conform normelor existente icircn domeniu Toate lucrările menţionate icircn text se află la bibliografie Bibliografia nu conţine mai multemai puţine lucrări decacirct cele menţionate icircn text

6 Anexe Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor icircntr-un studiu independent

Toate informaţiile din anexe au fot anticipate icircn text

4Sugestii______________________________________________

Reguli nescrise

pentru

realizarea și

prezentarea

licenței

La ce se așteaptă profesorii din comisie de la lucrarea ta de licență

Originalitate Nimeni nu aşteaptă să inventezi o paradigmă sau o metodă inedită dar utilizarea comenzilor ldquoCopyrdquo şi ldquoPasterdquo nu reprezintă neapărat o performanţă

Seriozitate Evident icircn tratarea şi cercetarea temei Ideea e să nu transmiţi mesajul că doar icircncerci să bifezi o activitate obligatorie ndash asta nu icircnseamnă că ne aşteptăm să fiţi de-a dreptul entuziaşti

Competenţă O teză de licenţă face dovada competenţelor voastre icircn domeniul icircn care v-aţi specializat 3 ani

Gacircndire critică Profesorii aşteaptă de la voi o şi o atitudine constructiv-critică la adresa teoriilor accesate

Creativitate Oferiţi soluţii creative la probleme curente recurente

Maturitate Icircn gacircndire icircn scris icircn prezentare Atenţie la detalii Vă imaginaţi cum arată o lucrare de licenţă

ce prezintă un proiect de cercetare serioasă dar care are greşeli de ortografie sau de tehnoredactare

Eleganţă Icircn stilul tratării şi prezentării temei icircn scris icircn curgerea ideilor icircn analize icircn scheme sau grafice

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 15: GHID licenta UBB

3 Conf univ dr Maria Dorina ANCA

Terapia tulburărilor de limbaj Recuperarea şi educarea persoanelor cu deficienţe de auz Audiologie educaţională Evaluarea psihologică şi psihopedagogicp a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale Consultanţă psihopedagogică diagnoză şi consiliere icircn domeniul educaţiei speciale şi incluzive Utilizarea NTIC icircn diagnoză educarea şi recuperarea copiilor cu deficienţe de auz

ancamariadorinayahoocom

4 Conf univ dr Ioan MOLDOVAN

Logopedie Terapia şi recuperarea copiilor cu tulburări de limbaj Terapii netradiţionale de corectare şi de recuperare a copiilor cu tulburări de limbaj Educarea copiilor cu dizabilităţii cognitive Psihologia vieţii religioase Metodologii didactice adaptate

moldiioanyahoofr

5 Conf Univ Dr

Viorel Lupu

psihiatria copilului si

adolescentului cu tematica

pe ADHD Autism Jocul

patologic de noroc la copii

adolescenti si adulti

violupu14yahoocom

6 Lect univ dr Cristina BĂLAŞ-BACONSCHI

Psihopedagogia deficienţilor mintali Psihologia tulburărilor şi devierilor comportamentale Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de icircnvăţare

cristim34yahoocom

7 Lect univ dr Carolina BODEA-HAŢEGAN

hategan_carolinayahoocom

8 Lect univ dr Andrea HATHAZI

Educarea copiilor cu dizabilităţi multiple Educarea copiilor cu deficienţe de vedere Asistenţa socială a persoanelor aflate icircn dificultate

ahathazipsieduubbclujro

9 Lect univ dr Laura Elena RUNCEANU

Educaţie incluzivă Psihologie sociala icircn contextul dizabilităţii

laurarunceanuyahoocom

10 Asist univ dr Carmen DAVID

Dificultăţi de icircnvăţare Trasee atipice de dezvoltare Dificultăţile de icircnvăţare icircn ADHD Evaluarea psihopedagogică icircn contextul dizabilităţii Psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi intelectuale

bodeacarmenyahoocom carmembdavid gmailcom

11 Asist univ dr Ioana TUFAR

oana_farcasyahoocom

12 Asist cercet dr Marian PĂDURE

mpadurepsieduubbclujro paduremarianyahoocom

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Lista include și cadrele didactice de la DEPARTAMENTUL DIDACTICA ȘTIINȚELOR EXACTE și DIDACTICA DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Profunivdr Vasile Chiş

Teoria şi metodologia instruirii Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Dezvoltări icircn pedagogia contemporană

vasilechisuyahoocom

2 Profunivdr Muşata Bocoş

Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului Didactica disciplinelor pedagogice Pedagogie interactivă

musatabocosyahoocom

3 Profunivdr Alina Pamfil

Romacircnă Didactica Lb Rom Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi

apamfilhotmailcom

4 Profunivdr Călin Felezeu

Istorie Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Educaţie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Istoria Imperiului Otoman

felezeucalinyahoocom

5 Confunivdr Ion Albulescu

Istoria pedagogiei romacircneşti şi universale Doctrine şi curente pedagogice Alternative educaţionale

albulescumyahoocom

Educaţia şi mass-media

7 Confunivdr Cătălin Glava

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Platforme educaţionale on-line Utilizarea bazelor de date icircn educaţie Politici educaţionale Marketing educaţional

cglava2002yahoocom

8 Confunivdr Mircea Breaz

Romacircnă Literatură romacircnă şi literatură pentru copii tehnici de povestire şi elemente de dramatizare Managementul clasei de elevi

mirceabreazyahoocom

9 Confunivdr Sorina Bolovan

Istorie Istoria şi noile educaţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

bpsorinayahoocom

10 Confunivdr Dumitru Vălcan

Matematică Didactica matematicii

tdvalcanyahoocom

11 Confunivdr Liliana Ciascai

Ştiinţe Didactica ştiinţelor

lilianaciascaiyahoocom

12 Confunivdr Eliza Dulamă

Geografie Didactica geografiei Abilităţi practice

dulamayahoocom

13 Confunivdr Helena Szabo

Geografie Didactica geografiei

14 Confunivdr Cosmin Prodea

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică prin joc Educaţie psihomotricafizica metodica şi practica predării lor Metodica activităţilor de

prodeacosminyahoocom

loisir la diferite categorii de vacircrstă Activitate fizică independentă la diferite categorii de vacircrstă Instruire asistată de calculator

15 Confdr Vasile TIMIŞ

Religie (cultul ortodox) Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Interconfesionalitate şi interculturalitate Teologie şi cultură postmodernăManagementul clasei de elevi

vasile_timisyahoofr

16 Lectunivdr Ramona Răduţ-Taciu

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Pedagogia adulţilor Managemntul clasei de elevi

radut_taciu_ryahoocom

17 Lectunivdr Adina Glava

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

adinaglavayahoocom

18 Lectunivdr Dana Jucan

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia instruirii Consiliere educaţională

orian_danayahoocom

19 Lectunivdr Horaţiu Catalano

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia

catalano_horatiuyahoocom

instruirii Teoria şi metodologia curriculum-ului

20 Lectunivdr Cornelia Stan

Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Metodologia cercetării pedagogice Consiliere educaţională

corneliassvyahoocom

21 Lectunivdr Viorel Dragoş

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Practică pedagogică Ştiinţe şi metodica predării lor

viodragosyahoocom

22 Lectunivdr Ioana Ticircmacircian

Romănă Metodica predarii limbii şi literaturii romane Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

tamaianyahoocom

23 Lectunivdr Ioana Măgdaş

Matematică Didactica matematicii

magdas_ioanayahoocom

24 Lectunivdr Codruţa Mih

Psihologie Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

codrutabozdogyahoocom

25 Lectdr Mirela ALBULESCU

Economie Sociologie Bussines Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

albulescumpyahoocom

26 Lectdr Nicoleta MARŢIAN

Religie (cultul catolic) Valorificarea patrimoniului naţional icircn predarea religiei Strategii active de predare a religiei Predarea religiei icircn societatea contemporană Managementul clasei de elevi

nicoletamartianyahoocom

27 Lectdr Anamaria SABĂU

Franceză Didactica predării limbii franceze Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

marasabauyahoocom

28 Lectdr Mihaela OROS

Religie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

michaelaorosgmailcom

29 Lectdr Livia SUCIU

Religie Filosofie Credinţă şi cunoaştere Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

geta_syahoofr

30 Lectdr Casian POPA

Filosofie Ştiinţe politice Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

pcasianyahoocouk

31 Lectdr Cristina SĂRĂCUŢ

Literatură pentru copii Metodica şi practica predării limbii şi literaturii romacircne şi a activităţilor de educare a limbajului Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

cristaciayahoocom

32 Lectdr Elena TRIF

Istorie Educatie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

boia_andreeayahoocom

33 Lectdr Adrian COSTACHE

Economie Filosofie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

johnadriancostacheyahoocouk

34 Lectdr Bianca BRETAN

Didactica predării limbii engleze Predarea diferenţiată a limbii engleze icircn funcţie de aptitudinile individuale ale elevilor

bbretan2001yahoocom

35 Asistunivdr Delia Muste

Pedagogie interactivă Educaţie incluzivă Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei

deli_todeanyahoocom

36 Asistunivdr Claudia Crişan

Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului

claudiacrisanyahoocom

37 Asistunivdr Olga Chiş

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Teoria şi metodologia evaluării Teoria şi metodologia instruirii Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

olga_marcusyahoocom

38 Asistunivdr Claudia Cuc

Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Alternative educaţionale Pedagogia comunicării

talosclaudiayahoocom

39 Asistunivdr Denisa Manea

Teoria educaţiei Pedagogia comunicării Comunicare educaţională Metodologia cercetării pedagogice

adrianamaneayahoocom

Mass-media şi educaţia

40 Asistunivdrd Constantina Catalano

Doctrine şi curente pedagogice Managementul clasei de elevi Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar

constantina_catalanoyahoocom

41 Asistunivdrd Ioana Bolboacă

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Pedagogia comunicării Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Practică pedagogică

alexandrabolboacayahoocom

42 Asistunivdrd Iulia Herman

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Metodologia cercetării pedagogice Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice Practică pedagogică

iuliahermanubbclujro

43 Asistunivdrd Angela Precup

Limbă şi literatură romacircnă Metodica predării limbii şi literaturii romacircne

angelaprecupyahoocom

44 Asistunivdrd Claudia Grec

Psihopedagogie specială Psihologie educaţională

claudiagrecyahoocom

4Evaluare____________________________________________

Icircn vederea autoevaluării lucrării de licență puteți consulta următoarea grilă

Elaborarea lucrării de licenţă -Check-list- după David (2006)

1 Introducere Problema este clar definită Starea iniţială a problemei se bazează pe analiza comprehensivă a literaturii de specialitate

Starea finală a problemei este clar prezentată Problema este relevantă pentru comunitatea ştiinţifică Obiectivele sunt clar măsurabile Obiectivele corespund cu starea finală a problemei Ipotezele derivă logic din analiza teoretică Ipotezele sunt orientate spre soluţionarea problemei Ipotezele sunt formulate icircn termeni teoretici dar verificabili 2 Metoda Lotul utilizat este prezentat detaliat prin prisma caracteristicilor relevante pentru obiective

Există o analiză a puterii statistice (nu se aplică la studii non-empirice şi meta-analitice)

Materialele utilizate sunt clar descrise Materialele utilizate au calităţi metrice verificate Designul este clar descris (de exemplu rolul fiecărei variabile ndash independentă dependentă criteriu mediatoare moderatoare ndash este clar prezentat)

Designul este adecvat testării ipotezelor şisau atingerii obiectivelor Procedura este descrisă la un nivel de detaliere care permite reproducerea ei

Se prezintă raţiunea şi metodele utilizate pentru analiza datelor 3 Rezultatele Rezultatele se bazează pe analiza corectă a datelor culese prin prisma designului elaborat

Se face distincţie icircntre analize a priori şi analize a posteriori Se prezintă corect indicatorii statistici (nu se aplică la studii non-empirice) Se prezintă şi mărimea efectului (nu se aplică la studii non-empirice) 4 Concluzii şi discuţii Concluziile se bazează pe o corectă interpretare psihologică a rezultatelor obţinute

Care sunt

criteriile

de

evaluare

Concluziile sunt asociate cu analizele a priori Concluziile-ipoteză sunt asociate cu analizele a posteriori Se discută limitele cercetării

Se discută implicaţiile şisau noile dezvoltări teoretice şisau practice ale cercetării

5 Bibliografie Bibliografia este scrisă conform normelor existente icircn domeniu Toate lucrările menţionate icircn text se află la bibliografie Bibliografia nu conţine mai multemai puţine lucrări decacirct cele menţionate icircn text

6 Anexe Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor icircntr-un studiu independent

Toate informaţiile din anexe au fot anticipate icircn text

4Sugestii______________________________________________

Reguli nescrise

pentru

realizarea și

prezentarea

licenței

La ce se așteaptă profesorii din comisie de la lucrarea ta de licență

Originalitate Nimeni nu aşteaptă să inventezi o paradigmă sau o metodă inedită dar utilizarea comenzilor ldquoCopyrdquo şi ldquoPasterdquo nu reprezintă neapărat o performanţă

Seriozitate Evident icircn tratarea şi cercetarea temei Ideea e să nu transmiţi mesajul că doar icircncerci să bifezi o activitate obligatorie ndash asta nu icircnseamnă că ne aşteptăm să fiţi de-a dreptul entuziaşti

Competenţă O teză de licenţă face dovada competenţelor voastre icircn domeniul icircn care v-aţi specializat 3 ani

Gacircndire critică Profesorii aşteaptă de la voi o şi o atitudine constructiv-critică la adresa teoriilor accesate

Creativitate Oferiţi soluţii creative la probleme curente recurente

Maturitate Icircn gacircndire icircn scris icircn prezentare Atenţie la detalii Vă imaginaţi cum arată o lucrare de licenţă

ce prezintă un proiect de cercetare serioasă dar care are greşeli de ortografie sau de tehnoredactare

Eleganţă Icircn stilul tratării şi prezentării temei icircn scris icircn curgerea ideilor icircn analize icircn scheme sau grafice

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 16: GHID licenta UBB

6 Lect univ dr Cristina BĂLAŞ-BACONSCHI

Psihopedagogia deficienţilor mintali Psihologia tulburărilor şi devierilor comportamentale Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de icircnvăţare

cristim34yahoocom

7 Lect univ dr Carolina BODEA-HAŢEGAN

hategan_carolinayahoocom

8 Lect univ dr Andrea HATHAZI

Educarea copiilor cu dizabilităţi multiple Educarea copiilor cu deficienţe de vedere Asistenţa socială a persoanelor aflate icircn dificultate

ahathazipsieduubbclujro

9 Lect univ dr Laura Elena RUNCEANU

Educaţie incluzivă Psihologie sociala icircn contextul dizabilităţii

laurarunceanuyahoocom

10 Asist univ dr Carmen DAVID

Dificultăţi de icircnvăţare Trasee atipice de dezvoltare Dificultăţile de icircnvăţare icircn ADHD Evaluarea psihopedagogică icircn contextul dizabilităţii Psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi intelectuale

bodeacarmenyahoocom carmembdavid gmailcom

11 Asist univ dr Ioana TUFAR

oana_farcasyahoocom

12 Asist cercet dr Marian PĂDURE

mpadurepsieduubbclujro paduremarianyahoocom

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Lista include și cadrele didactice de la DEPARTAMENTUL DIDACTICA ȘTIINȚELOR EXACTE și DIDACTICA DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Profunivdr Vasile Chiş

Teoria şi metodologia instruirii Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Dezvoltări icircn pedagogia contemporană

vasilechisuyahoocom

2 Profunivdr Muşata Bocoş

Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului Didactica disciplinelor pedagogice Pedagogie interactivă

musatabocosyahoocom

3 Profunivdr Alina Pamfil

Romacircnă Didactica Lb Rom Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi

apamfilhotmailcom

4 Profunivdr Călin Felezeu

Istorie Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Educaţie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Istoria Imperiului Otoman

felezeucalinyahoocom

5 Confunivdr Ion Albulescu

Istoria pedagogiei romacircneşti şi universale Doctrine şi curente pedagogice Alternative educaţionale

albulescumyahoocom

Educaţia şi mass-media

7 Confunivdr Cătălin Glava

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Platforme educaţionale on-line Utilizarea bazelor de date icircn educaţie Politici educaţionale Marketing educaţional

cglava2002yahoocom

8 Confunivdr Mircea Breaz

Romacircnă Literatură romacircnă şi literatură pentru copii tehnici de povestire şi elemente de dramatizare Managementul clasei de elevi

mirceabreazyahoocom

9 Confunivdr Sorina Bolovan

Istorie Istoria şi noile educaţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

bpsorinayahoocom

10 Confunivdr Dumitru Vălcan

Matematică Didactica matematicii

tdvalcanyahoocom

11 Confunivdr Liliana Ciascai

Ştiinţe Didactica ştiinţelor

lilianaciascaiyahoocom

12 Confunivdr Eliza Dulamă

Geografie Didactica geografiei Abilităţi practice

dulamayahoocom

13 Confunivdr Helena Szabo

Geografie Didactica geografiei

14 Confunivdr Cosmin Prodea

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică prin joc Educaţie psihomotricafizica metodica şi practica predării lor Metodica activităţilor de

prodeacosminyahoocom

loisir la diferite categorii de vacircrstă Activitate fizică independentă la diferite categorii de vacircrstă Instruire asistată de calculator

15 Confdr Vasile TIMIŞ

Religie (cultul ortodox) Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Interconfesionalitate şi interculturalitate Teologie şi cultură postmodernăManagementul clasei de elevi

vasile_timisyahoofr

16 Lectunivdr Ramona Răduţ-Taciu

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Pedagogia adulţilor Managemntul clasei de elevi

radut_taciu_ryahoocom

17 Lectunivdr Adina Glava

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

adinaglavayahoocom

18 Lectunivdr Dana Jucan

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia instruirii Consiliere educaţională

orian_danayahoocom

19 Lectunivdr Horaţiu Catalano

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia

catalano_horatiuyahoocom

instruirii Teoria şi metodologia curriculum-ului

20 Lectunivdr Cornelia Stan

Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Metodologia cercetării pedagogice Consiliere educaţională

corneliassvyahoocom

21 Lectunivdr Viorel Dragoş

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Practică pedagogică Ştiinţe şi metodica predării lor

viodragosyahoocom

22 Lectunivdr Ioana Ticircmacircian

Romănă Metodica predarii limbii şi literaturii romane Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

tamaianyahoocom

23 Lectunivdr Ioana Măgdaş

Matematică Didactica matematicii

magdas_ioanayahoocom

24 Lectunivdr Codruţa Mih

Psihologie Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

codrutabozdogyahoocom

25 Lectdr Mirela ALBULESCU

Economie Sociologie Bussines Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

albulescumpyahoocom

26 Lectdr Nicoleta MARŢIAN

Religie (cultul catolic) Valorificarea patrimoniului naţional icircn predarea religiei Strategii active de predare a religiei Predarea religiei icircn societatea contemporană Managementul clasei de elevi

nicoletamartianyahoocom

27 Lectdr Anamaria SABĂU

Franceză Didactica predării limbii franceze Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

marasabauyahoocom

28 Lectdr Mihaela OROS

Religie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

michaelaorosgmailcom

29 Lectdr Livia SUCIU

Religie Filosofie Credinţă şi cunoaştere Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

geta_syahoofr

30 Lectdr Casian POPA

Filosofie Ştiinţe politice Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

pcasianyahoocouk

31 Lectdr Cristina SĂRĂCUŢ

Literatură pentru copii Metodica şi practica predării limbii şi literaturii romacircne şi a activităţilor de educare a limbajului Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

cristaciayahoocom

32 Lectdr Elena TRIF

Istorie Educatie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

boia_andreeayahoocom

33 Lectdr Adrian COSTACHE

Economie Filosofie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

johnadriancostacheyahoocouk

34 Lectdr Bianca BRETAN

Didactica predării limbii engleze Predarea diferenţiată a limbii engleze icircn funcţie de aptitudinile individuale ale elevilor

bbretan2001yahoocom

35 Asistunivdr Delia Muste

Pedagogie interactivă Educaţie incluzivă Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei

deli_todeanyahoocom

36 Asistunivdr Claudia Crişan

Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului

claudiacrisanyahoocom

37 Asistunivdr Olga Chiş

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Teoria şi metodologia evaluării Teoria şi metodologia instruirii Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

olga_marcusyahoocom

38 Asistunivdr Claudia Cuc

Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Alternative educaţionale Pedagogia comunicării

talosclaudiayahoocom

39 Asistunivdr Denisa Manea

Teoria educaţiei Pedagogia comunicării Comunicare educaţională Metodologia cercetării pedagogice

adrianamaneayahoocom

Mass-media şi educaţia

40 Asistunivdrd Constantina Catalano

Doctrine şi curente pedagogice Managementul clasei de elevi Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar

constantina_catalanoyahoocom

41 Asistunivdrd Ioana Bolboacă

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Pedagogia comunicării Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Practică pedagogică

alexandrabolboacayahoocom

42 Asistunivdrd Iulia Herman

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Metodologia cercetării pedagogice Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice Practică pedagogică

iuliahermanubbclujro

43 Asistunivdrd Angela Precup

Limbă şi literatură romacircnă Metodica predării limbii şi literaturii romacircne

angelaprecupyahoocom

44 Asistunivdrd Claudia Grec

Psihopedagogie specială Psihologie educaţională

claudiagrecyahoocom

4Evaluare____________________________________________

Icircn vederea autoevaluării lucrării de licență puteți consulta următoarea grilă

Elaborarea lucrării de licenţă -Check-list- după David (2006)

1 Introducere Problema este clar definită Starea iniţială a problemei se bazează pe analiza comprehensivă a literaturii de specialitate

Starea finală a problemei este clar prezentată Problema este relevantă pentru comunitatea ştiinţifică Obiectivele sunt clar măsurabile Obiectivele corespund cu starea finală a problemei Ipotezele derivă logic din analiza teoretică Ipotezele sunt orientate spre soluţionarea problemei Ipotezele sunt formulate icircn termeni teoretici dar verificabili 2 Metoda Lotul utilizat este prezentat detaliat prin prisma caracteristicilor relevante pentru obiective

Există o analiză a puterii statistice (nu se aplică la studii non-empirice şi meta-analitice)

Materialele utilizate sunt clar descrise Materialele utilizate au calităţi metrice verificate Designul este clar descris (de exemplu rolul fiecărei variabile ndash independentă dependentă criteriu mediatoare moderatoare ndash este clar prezentat)

Designul este adecvat testării ipotezelor şisau atingerii obiectivelor Procedura este descrisă la un nivel de detaliere care permite reproducerea ei

Se prezintă raţiunea şi metodele utilizate pentru analiza datelor 3 Rezultatele Rezultatele se bazează pe analiza corectă a datelor culese prin prisma designului elaborat

Se face distincţie icircntre analize a priori şi analize a posteriori Se prezintă corect indicatorii statistici (nu se aplică la studii non-empirice) Se prezintă şi mărimea efectului (nu se aplică la studii non-empirice) 4 Concluzii şi discuţii Concluziile se bazează pe o corectă interpretare psihologică a rezultatelor obţinute

Care sunt

criteriile

de

evaluare

Concluziile sunt asociate cu analizele a priori Concluziile-ipoteză sunt asociate cu analizele a posteriori Se discută limitele cercetării

Se discută implicaţiile şisau noile dezvoltări teoretice şisau practice ale cercetării

5 Bibliografie Bibliografia este scrisă conform normelor existente icircn domeniu Toate lucrările menţionate icircn text se află la bibliografie Bibliografia nu conţine mai multemai puţine lucrări decacirct cele menţionate icircn text

6 Anexe Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor icircntr-un studiu independent

Toate informaţiile din anexe au fot anticipate icircn text

4Sugestii______________________________________________

Reguli nescrise

pentru

realizarea și

prezentarea

licenței

La ce se așteaptă profesorii din comisie de la lucrarea ta de licență

Originalitate Nimeni nu aşteaptă să inventezi o paradigmă sau o metodă inedită dar utilizarea comenzilor ldquoCopyrdquo şi ldquoPasterdquo nu reprezintă neapărat o performanţă

Seriozitate Evident icircn tratarea şi cercetarea temei Ideea e să nu transmiţi mesajul că doar icircncerci să bifezi o activitate obligatorie ndash asta nu icircnseamnă că ne aşteptăm să fiţi de-a dreptul entuziaşti

Competenţă O teză de licenţă face dovada competenţelor voastre icircn domeniul icircn care v-aţi specializat 3 ani

Gacircndire critică Profesorii aşteaptă de la voi o şi o atitudine constructiv-critică la adresa teoriilor accesate

Creativitate Oferiţi soluţii creative la probleme curente recurente

Maturitate Icircn gacircndire icircn scris icircn prezentare Atenţie la detalii Vă imaginaţi cum arată o lucrare de licenţă

ce prezintă un proiect de cercetare serioasă dar care are greşeli de ortografie sau de tehnoredactare

Eleganţă Icircn stilul tratării şi prezentării temei icircn scris icircn curgerea ideilor icircn analize icircn scheme sau grafice

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 17: GHID licenta UBB

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Lista include și cadrele didactice de la DEPARTAMENTUL DIDACTICA ȘTIINȚELOR EXACTE și DIDACTICA DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE

Nr Crt

Nume şi Prenumefuncţia didactică

Domeniu de interes Adresa contact

1 Profunivdr Vasile Chiş

Teoria şi metodologia instruirii Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Dezvoltări icircn pedagogia contemporană

vasilechisuyahoocom

2 Profunivdr Muşata Bocoş

Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului Didactica disciplinelor pedagogice Pedagogie interactivă

musatabocosyahoocom

3 Profunivdr Alina Pamfil

Romacircnă Didactica Lb Rom Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi

apamfilhotmailcom

4 Profunivdr Călin Felezeu

Istorie Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Educaţie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Istoria Imperiului Otoman

felezeucalinyahoocom

5 Confunivdr Ion Albulescu

Istoria pedagogiei romacircneşti şi universale Doctrine şi curente pedagogice Alternative educaţionale

albulescumyahoocom

Educaţia şi mass-media

7 Confunivdr Cătălin Glava

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Platforme educaţionale on-line Utilizarea bazelor de date icircn educaţie Politici educaţionale Marketing educaţional

cglava2002yahoocom

8 Confunivdr Mircea Breaz

Romacircnă Literatură romacircnă şi literatură pentru copii tehnici de povestire şi elemente de dramatizare Managementul clasei de elevi

mirceabreazyahoocom

9 Confunivdr Sorina Bolovan

Istorie Istoria şi noile educaţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

bpsorinayahoocom

10 Confunivdr Dumitru Vălcan

Matematică Didactica matematicii

tdvalcanyahoocom

11 Confunivdr Liliana Ciascai

Ştiinţe Didactica ştiinţelor

lilianaciascaiyahoocom

12 Confunivdr Eliza Dulamă

Geografie Didactica geografiei Abilităţi practice

dulamayahoocom

13 Confunivdr Helena Szabo

Geografie Didactica geografiei

14 Confunivdr Cosmin Prodea

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică prin joc Educaţie psihomotricafizica metodica şi practica predării lor Metodica activităţilor de

prodeacosminyahoocom

loisir la diferite categorii de vacircrstă Activitate fizică independentă la diferite categorii de vacircrstă Instruire asistată de calculator

15 Confdr Vasile TIMIŞ

Religie (cultul ortodox) Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Interconfesionalitate şi interculturalitate Teologie şi cultură postmodernăManagementul clasei de elevi

vasile_timisyahoofr

16 Lectunivdr Ramona Răduţ-Taciu

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Pedagogia adulţilor Managemntul clasei de elevi

radut_taciu_ryahoocom

17 Lectunivdr Adina Glava

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

adinaglavayahoocom

18 Lectunivdr Dana Jucan

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia instruirii Consiliere educaţională

orian_danayahoocom

19 Lectunivdr Horaţiu Catalano

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia

catalano_horatiuyahoocom

instruirii Teoria şi metodologia curriculum-ului

20 Lectunivdr Cornelia Stan

Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Metodologia cercetării pedagogice Consiliere educaţională

corneliassvyahoocom

21 Lectunivdr Viorel Dragoş

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Practică pedagogică Ştiinţe şi metodica predării lor

viodragosyahoocom

22 Lectunivdr Ioana Ticircmacircian

Romănă Metodica predarii limbii şi literaturii romane Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

tamaianyahoocom

23 Lectunivdr Ioana Măgdaş

Matematică Didactica matematicii

magdas_ioanayahoocom

24 Lectunivdr Codruţa Mih

Psihologie Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

codrutabozdogyahoocom

25 Lectdr Mirela ALBULESCU

Economie Sociologie Bussines Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

albulescumpyahoocom

26 Lectdr Nicoleta MARŢIAN

Religie (cultul catolic) Valorificarea patrimoniului naţional icircn predarea religiei Strategii active de predare a religiei Predarea religiei icircn societatea contemporană Managementul clasei de elevi

nicoletamartianyahoocom

27 Lectdr Anamaria SABĂU

Franceză Didactica predării limbii franceze Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

marasabauyahoocom

28 Lectdr Mihaela OROS

Religie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

michaelaorosgmailcom

29 Lectdr Livia SUCIU

Religie Filosofie Credinţă şi cunoaştere Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

geta_syahoofr

30 Lectdr Casian POPA

Filosofie Ştiinţe politice Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

pcasianyahoocouk

31 Lectdr Cristina SĂRĂCUŢ

Literatură pentru copii Metodica şi practica predării limbii şi literaturii romacircne şi a activităţilor de educare a limbajului Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

cristaciayahoocom

32 Lectdr Elena TRIF

Istorie Educatie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

boia_andreeayahoocom

33 Lectdr Adrian COSTACHE

Economie Filosofie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

johnadriancostacheyahoocouk

34 Lectdr Bianca BRETAN

Didactica predării limbii engleze Predarea diferenţiată a limbii engleze icircn funcţie de aptitudinile individuale ale elevilor

bbretan2001yahoocom

35 Asistunivdr Delia Muste

Pedagogie interactivă Educaţie incluzivă Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei

deli_todeanyahoocom

36 Asistunivdr Claudia Crişan

Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului

claudiacrisanyahoocom

37 Asistunivdr Olga Chiş

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Teoria şi metodologia evaluării Teoria şi metodologia instruirii Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

olga_marcusyahoocom

38 Asistunivdr Claudia Cuc

Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Alternative educaţionale Pedagogia comunicării

talosclaudiayahoocom

39 Asistunivdr Denisa Manea

Teoria educaţiei Pedagogia comunicării Comunicare educaţională Metodologia cercetării pedagogice

adrianamaneayahoocom

Mass-media şi educaţia

40 Asistunivdrd Constantina Catalano

Doctrine şi curente pedagogice Managementul clasei de elevi Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar

constantina_catalanoyahoocom

41 Asistunivdrd Ioana Bolboacă

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Pedagogia comunicării Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Practică pedagogică

alexandrabolboacayahoocom

42 Asistunivdrd Iulia Herman

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Metodologia cercetării pedagogice Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice Practică pedagogică

iuliahermanubbclujro

43 Asistunivdrd Angela Precup

Limbă şi literatură romacircnă Metodica predării limbii şi literaturii romacircne

angelaprecupyahoocom

44 Asistunivdrd Claudia Grec

Psihopedagogie specială Psihologie educaţională

claudiagrecyahoocom

4Evaluare____________________________________________

Icircn vederea autoevaluării lucrării de licență puteți consulta următoarea grilă

Elaborarea lucrării de licenţă -Check-list- după David (2006)

1 Introducere Problema este clar definită Starea iniţială a problemei se bazează pe analiza comprehensivă a literaturii de specialitate

Starea finală a problemei este clar prezentată Problema este relevantă pentru comunitatea ştiinţifică Obiectivele sunt clar măsurabile Obiectivele corespund cu starea finală a problemei Ipotezele derivă logic din analiza teoretică Ipotezele sunt orientate spre soluţionarea problemei Ipotezele sunt formulate icircn termeni teoretici dar verificabili 2 Metoda Lotul utilizat este prezentat detaliat prin prisma caracteristicilor relevante pentru obiective

Există o analiză a puterii statistice (nu se aplică la studii non-empirice şi meta-analitice)

Materialele utilizate sunt clar descrise Materialele utilizate au calităţi metrice verificate Designul este clar descris (de exemplu rolul fiecărei variabile ndash independentă dependentă criteriu mediatoare moderatoare ndash este clar prezentat)

Designul este adecvat testării ipotezelor şisau atingerii obiectivelor Procedura este descrisă la un nivel de detaliere care permite reproducerea ei

Se prezintă raţiunea şi metodele utilizate pentru analiza datelor 3 Rezultatele Rezultatele se bazează pe analiza corectă a datelor culese prin prisma designului elaborat

Se face distincţie icircntre analize a priori şi analize a posteriori Se prezintă corect indicatorii statistici (nu se aplică la studii non-empirice) Se prezintă şi mărimea efectului (nu se aplică la studii non-empirice) 4 Concluzii şi discuţii Concluziile se bazează pe o corectă interpretare psihologică a rezultatelor obţinute

Care sunt

criteriile

de

evaluare

Concluziile sunt asociate cu analizele a priori Concluziile-ipoteză sunt asociate cu analizele a posteriori Se discută limitele cercetării

Se discută implicaţiile şisau noile dezvoltări teoretice şisau practice ale cercetării

5 Bibliografie Bibliografia este scrisă conform normelor existente icircn domeniu Toate lucrările menţionate icircn text se află la bibliografie Bibliografia nu conţine mai multemai puţine lucrări decacirct cele menţionate icircn text

6 Anexe Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor icircntr-un studiu independent

Toate informaţiile din anexe au fot anticipate icircn text

4Sugestii______________________________________________

Reguli nescrise

pentru

realizarea și

prezentarea

licenței

La ce se așteaptă profesorii din comisie de la lucrarea ta de licență

Originalitate Nimeni nu aşteaptă să inventezi o paradigmă sau o metodă inedită dar utilizarea comenzilor ldquoCopyrdquo şi ldquoPasterdquo nu reprezintă neapărat o performanţă

Seriozitate Evident icircn tratarea şi cercetarea temei Ideea e să nu transmiţi mesajul că doar icircncerci să bifezi o activitate obligatorie ndash asta nu icircnseamnă că ne aşteptăm să fiţi de-a dreptul entuziaşti

Competenţă O teză de licenţă face dovada competenţelor voastre icircn domeniul icircn care v-aţi specializat 3 ani

Gacircndire critică Profesorii aşteaptă de la voi o şi o atitudine constructiv-critică la adresa teoriilor accesate

Creativitate Oferiţi soluţii creative la probleme curente recurente

Maturitate Icircn gacircndire icircn scris icircn prezentare Atenţie la detalii Vă imaginaţi cum arată o lucrare de licenţă

ce prezintă un proiect de cercetare serioasă dar care are greşeli de ortografie sau de tehnoredactare

Eleganţă Icircn stilul tratării şi prezentării temei icircn scris icircn curgerea ideilor icircn analize icircn scheme sau grafice

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 18: GHID licenta UBB

Educaţia şi mass-media

7 Confunivdr Cătălin Glava

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Platforme educaţionale on-line Utilizarea bazelor de date icircn educaţie Politici educaţionale Marketing educaţional

cglava2002yahoocom

8 Confunivdr Mircea Breaz

Romacircnă Literatură romacircnă şi literatură pentru copii tehnici de povestire şi elemente de dramatizare Managementul clasei de elevi

mirceabreazyahoocom

9 Confunivdr Sorina Bolovan

Istorie Istoria şi noile educaţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

bpsorinayahoocom

10 Confunivdr Dumitru Vălcan

Matematică Didactica matematicii

tdvalcanyahoocom

11 Confunivdr Liliana Ciascai

Ştiinţe Didactica ştiinţelor

lilianaciascaiyahoocom

12 Confunivdr Eliza Dulamă

Geografie Didactica geografiei Abilităţi practice

dulamayahoocom

13 Confunivdr Helena Szabo

Geografie Didactica geografiei

14 Confunivdr Cosmin Prodea

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică prin joc Educaţie psihomotricafizica metodica şi practica predării lor Metodica activităţilor de

prodeacosminyahoocom

loisir la diferite categorii de vacircrstă Activitate fizică independentă la diferite categorii de vacircrstă Instruire asistată de calculator

15 Confdr Vasile TIMIŞ

Religie (cultul ortodox) Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Interconfesionalitate şi interculturalitate Teologie şi cultură postmodernăManagementul clasei de elevi

vasile_timisyahoofr

16 Lectunivdr Ramona Răduţ-Taciu

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Pedagogia adulţilor Managemntul clasei de elevi

radut_taciu_ryahoocom

17 Lectunivdr Adina Glava

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

adinaglavayahoocom

18 Lectunivdr Dana Jucan

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia instruirii Consiliere educaţională

orian_danayahoocom

19 Lectunivdr Horaţiu Catalano

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia

catalano_horatiuyahoocom

instruirii Teoria şi metodologia curriculum-ului

20 Lectunivdr Cornelia Stan

Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Metodologia cercetării pedagogice Consiliere educaţională

corneliassvyahoocom

21 Lectunivdr Viorel Dragoş

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Practică pedagogică Ştiinţe şi metodica predării lor

viodragosyahoocom

22 Lectunivdr Ioana Ticircmacircian

Romănă Metodica predarii limbii şi literaturii romane Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

tamaianyahoocom

23 Lectunivdr Ioana Măgdaş

Matematică Didactica matematicii

magdas_ioanayahoocom

24 Lectunivdr Codruţa Mih

Psihologie Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

codrutabozdogyahoocom

25 Lectdr Mirela ALBULESCU

Economie Sociologie Bussines Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

albulescumpyahoocom

26 Lectdr Nicoleta MARŢIAN

Religie (cultul catolic) Valorificarea patrimoniului naţional icircn predarea religiei Strategii active de predare a religiei Predarea religiei icircn societatea contemporană Managementul clasei de elevi

nicoletamartianyahoocom

27 Lectdr Anamaria SABĂU

Franceză Didactica predării limbii franceze Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

marasabauyahoocom

28 Lectdr Mihaela OROS

Religie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

michaelaorosgmailcom

29 Lectdr Livia SUCIU

Religie Filosofie Credinţă şi cunoaştere Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

geta_syahoofr

30 Lectdr Casian POPA

Filosofie Ştiinţe politice Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

pcasianyahoocouk

31 Lectdr Cristina SĂRĂCUŢ

Literatură pentru copii Metodica şi practica predării limbii şi literaturii romacircne şi a activităţilor de educare a limbajului Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

cristaciayahoocom

32 Lectdr Elena TRIF

Istorie Educatie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

boia_andreeayahoocom

33 Lectdr Adrian COSTACHE

Economie Filosofie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

johnadriancostacheyahoocouk

34 Lectdr Bianca BRETAN

Didactica predării limbii engleze Predarea diferenţiată a limbii engleze icircn funcţie de aptitudinile individuale ale elevilor

bbretan2001yahoocom

35 Asistunivdr Delia Muste

Pedagogie interactivă Educaţie incluzivă Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei

deli_todeanyahoocom

36 Asistunivdr Claudia Crişan

Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului

claudiacrisanyahoocom

37 Asistunivdr Olga Chiş

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Teoria şi metodologia evaluării Teoria şi metodologia instruirii Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

olga_marcusyahoocom

38 Asistunivdr Claudia Cuc

Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Alternative educaţionale Pedagogia comunicării

talosclaudiayahoocom

39 Asistunivdr Denisa Manea

Teoria educaţiei Pedagogia comunicării Comunicare educaţională Metodologia cercetării pedagogice

adrianamaneayahoocom

Mass-media şi educaţia

40 Asistunivdrd Constantina Catalano

Doctrine şi curente pedagogice Managementul clasei de elevi Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar

constantina_catalanoyahoocom

41 Asistunivdrd Ioana Bolboacă

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Pedagogia comunicării Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Practică pedagogică

alexandrabolboacayahoocom

42 Asistunivdrd Iulia Herman

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Metodologia cercetării pedagogice Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice Practică pedagogică

iuliahermanubbclujro

43 Asistunivdrd Angela Precup

Limbă şi literatură romacircnă Metodica predării limbii şi literaturii romacircne

angelaprecupyahoocom

44 Asistunivdrd Claudia Grec

Psihopedagogie specială Psihologie educaţională

claudiagrecyahoocom

4Evaluare____________________________________________

Icircn vederea autoevaluării lucrării de licență puteți consulta următoarea grilă

Elaborarea lucrării de licenţă -Check-list- după David (2006)

1 Introducere Problema este clar definită Starea iniţială a problemei se bazează pe analiza comprehensivă a literaturii de specialitate

Starea finală a problemei este clar prezentată Problema este relevantă pentru comunitatea ştiinţifică Obiectivele sunt clar măsurabile Obiectivele corespund cu starea finală a problemei Ipotezele derivă logic din analiza teoretică Ipotezele sunt orientate spre soluţionarea problemei Ipotezele sunt formulate icircn termeni teoretici dar verificabili 2 Metoda Lotul utilizat este prezentat detaliat prin prisma caracteristicilor relevante pentru obiective

Există o analiză a puterii statistice (nu se aplică la studii non-empirice şi meta-analitice)

Materialele utilizate sunt clar descrise Materialele utilizate au calităţi metrice verificate Designul este clar descris (de exemplu rolul fiecărei variabile ndash independentă dependentă criteriu mediatoare moderatoare ndash este clar prezentat)

Designul este adecvat testării ipotezelor şisau atingerii obiectivelor Procedura este descrisă la un nivel de detaliere care permite reproducerea ei

Se prezintă raţiunea şi metodele utilizate pentru analiza datelor 3 Rezultatele Rezultatele se bazează pe analiza corectă a datelor culese prin prisma designului elaborat

Se face distincţie icircntre analize a priori şi analize a posteriori Se prezintă corect indicatorii statistici (nu se aplică la studii non-empirice) Se prezintă şi mărimea efectului (nu se aplică la studii non-empirice) 4 Concluzii şi discuţii Concluziile se bazează pe o corectă interpretare psihologică a rezultatelor obţinute

Care sunt

criteriile

de

evaluare

Concluziile sunt asociate cu analizele a priori Concluziile-ipoteză sunt asociate cu analizele a posteriori Se discută limitele cercetării

Se discută implicaţiile şisau noile dezvoltări teoretice şisau practice ale cercetării

5 Bibliografie Bibliografia este scrisă conform normelor existente icircn domeniu Toate lucrările menţionate icircn text se află la bibliografie Bibliografia nu conţine mai multemai puţine lucrări decacirct cele menţionate icircn text

6 Anexe Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor icircntr-un studiu independent

Toate informaţiile din anexe au fot anticipate icircn text

4Sugestii______________________________________________

Reguli nescrise

pentru

realizarea și

prezentarea

licenței

La ce se așteaptă profesorii din comisie de la lucrarea ta de licență

Originalitate Nimeni nu aşteaptă să inventezi o paradigmă sau o metodă inedită dar utilizarea comenzilor ldquoCopyrdquo şi ldquoPasterdquo nu reprezintă neapărat o performanţă

Seriozitate Evident icircn tratarea şi cercetarea temei Ideea e să nu transmiţi mesajul că doar icircncerci să bifezi o activitate obligatorie ndash asta nu icircnseamnă că ne aşteptăm să fiţi de-a dreptul entuziaşti

Competenţă O teză de licenţă face dovada competenţelor voastre icircn domeniul icircn care v-aţi specializat 3 ani

Gacircndire critică Profesorii aşteaptă de la voi o şi o atitudine constructiv-critică la adresa teoriilor accesate

Creativitate Oferiţi soluţii creative la probleme curente recurente

Maturitate Icircn gacircndire icircn scris icircn prezentare Atenţie la detalii Vă imaginaţi cum arată o lucrare de licenţă

ce prezintă un proiect de cercetare serioasă dar care are greşeli de ortografie sau de tehnoredactare

Eleganţă Icircn stilul tratării şi prezentării temei icircn scris icircn curgerea ideilor icircn analize icircn scheme sau grafice

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 19: GHID licenta UBB

loisir la diferite categorii de vacircrstă Activitate fizică independentă la diferite categorii de vacircrstă Instruire asistată de calculator

15 Confdr Vasile TIMIŞ

Religie (cultul ortodox) Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Interconfesionalitate şi interculturalitate Teologie şi cultură postmodernăManagementul clasei de elevi

vasile_timisyahoofr

16 Lectunivdr Ramona Răduţ-Taciu

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Pedagogia adulţilor Managemntul clasei de elevi

radut_taciu_ryahoocom

17 Lectunivdr Adina Glava

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

adinaglavayahoocom

18 Lectunivdr Dana Jucan

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia instruirii Consiliere educaţională

orian_danayahoocom

19 Lectunivdr Horaţiu Catalano

Teoria şi metodologia evaluării Teoria educaţiei Teoria şi metodologia

catalano_horatiuyahoocom

instruirii Teoria şi metodologia curriculum-ului

20 Lectunivdr Cornelia Stan

Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Metodologia cercetării pedagogice Consiliere educaţională

corneliassvyahoocom

21 Lectunivdr Viorel Dragoş

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Practică pedagogică Ştiinţe şi metodica predării lor

viodragosyahoocom

22 Lectunivdr Ioana Ticircmacircian

Romănă Metodica predarii limbii şi literaturii romane Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

tamaianyahoocom

23 Lectunivdr Ioana Măgdaş

Matematică Didactica matematicii

magdas_ioanayahoocom

24 Lectunivdr Codruţa Mih

Psihologie Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

codrutabozdogyahoocom

25 Lectdr Mirela ALBULESCU

Economie Sociologie Bussines Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

albulescumpyahoocom

26 Lectdr Nicoleta MARŢIAN

Religie (cultul catolic) Valorificarea patrimoniului naţional icircn predarea religiei Strategii active de predare a religiei Predarea religiei icircn societatea contemporană Managementul clasei de elevi

nicoletamartianyahoocom

27 Lectdr Anamaria SABĂU

Franceză Didactica predării limbii franceze Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

marasabauyahoocom

28 Lectdr Mihaela OROS

Religie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

michaelaorosgmailcom

29 Lectdr Livia SUCIU

Religie Filosofie Credinţă şi cunoaştere Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

geta_syahoofr

30 Lectdr Casian POPA

Filosofie Ştiinţe politice Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

pcasianyahoocouk

31 Lectdr Cristina SĂRĂCUŢ

Literatură pentru copii Metodica şi practica predării limbii şi literaturii romacircne şi a activităţilor de educare a limbajului Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

cristaciayahoocom

32 Lectdr Elena TRIF

Istorie Educatie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

boia_andreeayahoocom

33 Lectdr Adrian COSTACHE

Economie Filosofie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

johnadriancostacheyahoocouk

34 Lectdr Bianca BRETAN

Didactica predării limbii engleze Predarea diferenţiată a limbii engleze icircn funcţie de aptitudinile individuale ale elevilor

bbretan2001yahoocom

35 Asistunivdr Delia Muste

Pedagogie interactivă Educaţie incluzivă Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei

deli_todeanyahoocom

36 Asistunivdr Claudia Crişan

Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului

claudiacrisanyahoocom

37 Asistunivdr Olga Chiş

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Teoria şi metodologia evaluării Teoria şi metodologia instruirii Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

olga_marcusyahoocom

38 Asistunivdr Claudia Cuc

Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Alternative educaţionale Pedagogia comunicării

talosclaudiayahoocom

39 Asistunivdr Denisa Manea

Teoria educaţiei Pedagogia comunicării Comunicare educaţională Metodologia cercetării pedagogice

adrianamaneayahoocom

Mass-media şi educaţia

40 Asistunivdrd Constantina Catalano

Doctrine şi curente pedagogice Managementul clasei de elevi Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar

constantina_catalanoyahoocom

41 Asistunivdrd Ioana Bolboacă

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Pedagogia comunicării Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Practică pedagogică

alexandrabolboacayahoocom

42 Asistunivdrd Iulia Herman

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Metodologia cercetării pedagogice Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice Practică pedagogică

iuliahermanubbclujro

43 Asistunivdrd Angela Precup

Limbă şi literatură romacircnă Metodica predării limbii şi literaturii romacircne

angelaprecupyahoocom

44 Asistunivdrd Claudia Grec

Psihopedagogie specială Psihologie educaţională

claudiagrecyahoocom

4Evaluare____________________________________________

Icircn vederea autoevaluării lucrării de licență puteți consulta următoarea grilă

Elaborarea lucrării de licenţă -Check-list- după David (2006)

1 Introducere Problema este clar definită Starea iniţială a problemei se bazează pe analiza comprehensivă a literaturii de specialitate

Starea finală a problemei este clar prezentată Problema este relevantă pentru comunitatea ştiinţifică Obiectivele sunt clar măsurabile Obiectivele corespund cu starea finală a problemei Ipotezele derivă logic din analiza teoretică Ipotezele sunt orientate spre soluţionarea problemei Ipotezele sunt formulate icircn termeni teoretici dar verificabili 2 Metoda Lotul utilizat este prezentat detaliat prin prisma caracteristicilor relevante pentru obiective

Există o analiză a puterii statistice (nu se aplică la studii non-empirice şi meta-analitice)

Materialele utilizate sunt clar descrise Materialele utilizate au calităţi metrice verificate Designul este clar descris (de exemplu rolul fiecărei variabile ndash independentă dependentă criteriu mediatoare moderatoare ndash este clar prezentat)

Designul este adecvat testării ipotezelor şisau atingerii obiectivelor Procedura este descrisă la un nivel de detaliere care permite reproducerea ei

Se prezintă raţiunea şi metodele utilizate pentru analiza datelor 3 Rezultatele Rezultatele se bazează pe analiza corectă a datelor culese prin prisma designului elaborat

Se face distincţie icircntre analize a priori şi analize a posteriori Se prezintă corect indicatorii statistici (nu se aplică la studii non-empirice) Se prezintă şi mărimea efectului (nu se aplică la studii non-empirice) 4 Concluzii şi discuţii Concluziile se bazează pe o corectă interpretare psihologică a rezultatelor obţinute

Care sunt

criteriile

de

evaluare

Concluziile sunt asociate cu analizele a priori Concluziile-ipoteză sunt asociate cu analizele a posteriori Se discută limitele cercetării

Se discută implicaţiile şisau noile dezvoltări teoretice şisau practice ale cercetării

5 Bibliografie Bibliografia este scrisă conform normelor existente icircn domeniu Toate lucrările menţionate icircn text se află la bibliografie Bibliografia nu conţine mai multemai puţine lucrări decacirct cele menţionate icircn text

6 Anexe Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor icircntr-un studiu independent

Toate informaţiile din anexe au fot anticipate icircn text

4Sugestii______________________________________________

Reguli nescrise

pentru

realizarea și

prezentarea

licenței

La ce se așteaptă profesorii din comisie de la lucrarea ta de licență

Originalitate Nimeni nu aşteaptă să inventezi o paradigmă sau o metodă inedită dar utilizarea comenzilor ldquoCopyrdquo şi ldquoPasterdquo nu reprezintă neapărat o performanţă

Seriozitate Evident icircn tratarea şi cercetarea temei Ideea e să nu transmiţi mesajul că doar icircncerci să bifezi o activitate obligatorie ndash asta nu icircnseamnă că ne aşteptăm să fiţi de-a dreptul entuziaşti

Competenţă O teză de licenţă face dovada competenţelor voastre icircn domeniul icircn care v-aţi specializat 3 ani

Gacircndire critică Profesorii aşteaptă de la voi o şi o atitudine constructiv-critică la adresa teoriilor accesate

Creativitate Oferiţi soluţii creative la probleme curente recurente

Maturitate Icircn gacircndire icircn scris icircn prezentare Atenţie la detalii Vă imaginaţi cum arată o lucrare de licenţă

ce prezintă un proiect de cercetare serioasă dar care are greşeli de ortografie sau de tehnoredactare

Eleganţă Icircn stilul tratării şi prezentării temei icircn scris icircn curgerea ideilor icircn analize icircn scheme sau grafice

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 20: GHID licenta UBB

instruirii Teoria şi metodologia curriculum-ului

20 Lectunivdr Cornelia Stan

Fundamentele pedagogiei Teoria şi metodologia curriculum-ului Metodologia cercetării pedagogice Consiliere educaţională

corneliassvyahoocom

21 Lectunivdr Viorel Dragoş

Aplicaţii ale Tehnologiei informaţiei şi comunicării icircn educaţie Instruire asistată de calculator Practică pedagogică Ştiinţe şi metodica predării lor

viodragosyahoocom

22 Lectunivdr Ioana Ticircmacircian

Romănă Metodica predarii limbii şi literaturii romane Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

tamaianyahoocom

23 Lectunivdr Ioana Măgdaş

Matematică Didactica matematicii

magdas_ioanayahoocom

24 Lectunivdr Codruţa Mih

Psihologie Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

codrutabozdogyahoocom

25 Lectdr Mirela ALBULESCU

Economie Sociologie Bussines Didactica domeniului şi dezvoltări icircn didactica specialităţii Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

albulescumpyahoocom

26 Lectdr Nicoleta MARŢIAN

Religie (cultul catolic) Valorificarea patrimoniului naţional icircn predarea religiei Strategii active de predare a religiei Predarea religiei icircn societatea contemporană Managementul clasei de elevi

nicoletamartianyahoocom

27 Lectdr Anamaria SABĂU

Franceză Didactica predării limbii franceze Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

marasabauyahoocom

28 Lectdr Mihaela OROS

Religie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

michaelaorosgmailcom

29 Lectdr Livia SUCIU

Religie Filosofie Credinţă şi cunoaştere Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

geta_syahoofr

30 Lectdr Casian POPA

Filosofie Ştiinţe politice Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

pcasianyahoocouk

31 Lectdr Cristina SĂRĂCUŢ

Literatură pentru copii Metodica şi practica predării limbii şi literaturii romacircne şi a activităţilor de educare a limbajului Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

cristaciayahoocom

32 Lectdr Elena TRIF

Istorie Educatie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

boia_andreeayahoocom

33 Lectdr Adrian COSTACHE

Economie Filosofie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

johnadriancostacheyahoocouk

34 Lectdr Bianca BRETAN

Didactica predării limbii engleze Predarea diferenţiată a limbii engleze icircn funcţie de aptitudinile individuale ale elevilor

bbretan2001yahoocom

35 Asistunivdr Delia Muste

Pedagogie interactivă Educaţie incluzivă Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei

deli_todeanyahoocom

36 Asistunivdr Claudia Crişan

Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului

claudiacrisanyahoocom

37 Asistunivdr Olga Chiş

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Teoria şi metodologia evaluării Teoria şi metodologia instruirii Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

olga_marcusyahoocom

38 Asistunivdr Claudia Cuc

Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Alternative educaţionale Pedagogia comunicării

talosclaudiayahoocom

39 Asistunivdr Denisa Manea

Teoria educaţiei Pedagogia comunicării Comunicare educaţională Metodologia cercetării pedagogice

adrianamaneayahoocom

Mass-media şi educaţia

40 Asistunivdrd Constantina Catalano

Doctrine şi curente pedagogice Managementul clasei de elevi Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar

constantina_catalanoyahoocom

41 Asistunivdrd Ioana Bolboacă

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Pedagogia comunicării Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Practică pedagogică

alexandrabolboacayahoocom

42 Asistunivdrd Iulia Herman

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Metodologia cercetării pedagogice Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice Practică pedagogică

iuliahermanubbclujro

43 Asistunivdrd Angela Precup

Limbă şi literatură romacircnă Metodica predării limbii şi literaturii romacircne

angelaprecupyahoocom

44 Asistunivdrd Claudia Grec

Psihopedagogie specială Psihologie educaţională

claudiagrecyahoocom

4Evaluare____________________________________________

Icircn vederea autoevaluării lucrării de licență puteți consulta următoarea grilă

Elaborarea lucrării de licenţă -Check-list- după David (2006)

1 Introducere Problema este clar definită Starea iniţială a problemei se bazează pe analiza comprehensivă a literaturii de specialitate

Starea finală a problemei este clar prezentată Problema este relevantă pentru comunitatea ştiinţifică Obiectivele sunt clar măsurabile Obiectivele corespund cu starea finală a problemei Ipotezele derivă logic din analiza teoretică Ipotezele sunt orientate spre soluţionarea problemei Ipotezele sunt formulate icircn termeni teoretici dar verificabili 2 Metoda Lotul utilizat este prezentat detaliat prin prisma caracteristicilor relevante pentru obiective

Există o analiză a puterii statistice (nu se aplică la studii non-empirice şi meta-analitice)

Materialele utilizate sunt clar descrise Materialele utilizate au calităţi metrice verificate Designul este clar descris (de exemplu rolul fiecărei variabile ndash independentă dependentă criteriu mediatoare moderatoare ndash este clar prezentat)

Designul este adecvat testării ipotezelor şisau atingerii obiectivelor Procedura este descrisă la un nivel de detaliere care permite reproducerea ei

Se prezintă raţiunea şi metodele utilizate pentru analiza datelor 3 Rezultatele Rezultatele se bazează pe analiza corectă a datelor culese prin prisma designului elaborat

Se face distincţie icircntre analize a priori şi analize a posteriori Se prezintă corect indicatorii statistici (nu se aplică la studii non-empirice) Se prezintă şi mărimea efectului (nu se aplică la studii non-empirice) 4 Concluzii şi discuţii Concluziile se bazează pe o corectă interpretare psihologică a rezultatelor obţinute

Care sunt

criteriile

de

evaluare

Concluziile sunt asociate cu analizele a priori Concluziile-ipoteză sunt asociate cu analizele a posteriori Se discută limitele cercetării

Se discută implicaţiile şisau noile dezvoltări teoretice şisau practice ale cercetării

5 Bibliografie Bibliografia este scrisă conform normelor existente icircn domeniu Toate lucrările menţionate icircn text se află la bibliografie Bibliografia nu conţine mai multemai puţine lucrări decacirct cele menţionate icircn text

6 Anexe Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor icircntr-un studiu independent

Toate informaţiile din anexe au fot anticipate icircn text

4Sugestii______________________________________________

Reguli nescrise

pentru

realizarea și

prezentarea

licenței

La ce se așteaptă profesorii din comisie de la lucrarea ta de licență

Originalitate Nimeni nu aşteaptă să inventezi o paradigmă sau o metodă inedită dar utilizarea comenzilor ldquoCopyrdquo şi ldquoPasterdquo nu reprezintă neapărat o performanţă

Seriozitate Evident icircn tratarea şi cercetarea temei Ideea e să nu transmiţi mesajul că doar icircncerci să bifezi o activitate obligatorie ndash asta nu icircnseamnă că ne aşteptăm să fiţi de-a dreptul entuziaşti

Competenţă O teză de licenţă face dovada competenţelor voastre icircn domeniul icircn care v-aţi specializat 3 ani

Gacircndire critică Profesorii aşteaptă de la voi o şi o atitudine constructiv-critică la adresa teoriilor accesate

Creativitate Oferiţi soluţii creative la probleme curente recurente

Maturitate Icircn gacircndire icircn scris icircn prezentare Atenţie la detalii Vă imaginaţi cum arată o lucrare de licenţă

ce prezintă un proiect de cercetare serioasă dar care are greşeli de ortografie sau de tehnoredactare

Eleganţă Icircn stilul tratării şi prezentării temei icircn scris icircn curgerea ideilor icircn analize icircn scheme sau grafice

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 21: GHID licenta UBB

26 Lectdr Nicoleta MARŢIAN

Religie (cultul catolic) Valorificarea patrimoniului naţional icircn predarea religiei Strategii active de predare a religiei Predarea religiei icircn societatea contemporană Managementul clasei de elevi

nicoletamartianyahoocom

27 Lectdr Anamaria SABĂU

Franceză Didactica predării limbii franceze Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

marasabauyahoocom

28 Lectdr Mihaela OROS

Religie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

michaelaorosgmailcom

29 Lectdr Livia SUCIU

Religie Filosofie Credinţă şi cunoaştere Managementul clasei de elevi Instruire asistată de calculator

geta_syahoofr

30 Lectdr Casian POPA

Filosofie Ştiinţe politice Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

pcasianyahoocouk

31 Lectdr Cristina SĂRĂCUŢ

Literatură pentru copii Metodica şi practica predării limbii şi literaturii romacircne şi a activităţilor de educare a limbajului Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

cristaciayahoocom

32 Lectdr Elena TRIF

Istorie Educatie civică şi istorie metodica şi practica predării educaţiei civice şi istoriei Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

boia_andreeayahoocom

33 Lectdr Adrian COSTACHE

Economie Filosofie Instruire asistată de calculator Managementul clasei de elevi

johnadriancostacheyahoocouk

34 Lectdr Bianca BRETAN

Didactica predării limbii engleze Predarea diferenţiată a limbii engleze icircn funcţie de aptitudinile individuale ale elevilor

bbretan2001yahoocom

35 Asistunivdr Delia Muste

Pedagogie interactivă Educaţie incluzivă Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei

deli_todeanyahoocom

36 Asistunivdr Claudia Crişan

Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului

claudiacrisanyahoocom

37 Asistunivdr Olga Chiş

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Teoria şi metodologia evaluării Teoria şi metodologia instruirii Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

olga_marcusyahoocom

38 Asistunivdr Claudia Cuc

Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Alternative educaţionale Pedagogia comunicării

talosclaudiayahoocom

39 Asistunivdr Denisa Manea

Teoria educaţiei Pedagogia comunicării Comunicare educaţională Metodologia cercetării pedagogice

adrianamaneayahoocom

Mass-media şi educaţia

40 Asistunivdrd Constantina Catalano

Doctrine şi curente pedagogice Managementul clasei de elevi Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar

constantina_catalanoyahoocom

41 Asistunivdrd Ioana Bolboacă

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Pedagogia comunicării Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Practică pedagogică

alexandrabolboacayahoocom

42 Asistunivdrd Iulia Herman

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Metodologia cercetării pedagogice Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice Practică pedagogică

iuliahermanubbclujro

43 Asistunivdrd Angela Precup

Limbă şi literatură romacircnă Metodica predării limbii şi literaturii romacircne

angelaprecupyahoocom

44 Asistunivdrd Claudia Grec

Psihopedagogie specială Psihologie educaţională

claudiagrecyahoocom

4Evaluare____________________________________________

Icircn vederea autoevaluării lucrării de licență puteți consulta următoarea grilă

Elaborarea lucrării de licenţă -Check-list- după David (2006)

1 Introducere Problema este clar definită Starea iniţială a problemei se bazează pe analiza comprehensivă a literaturii de specialitate

Starea finală a problemei este clar prezentată Problema este relevantă pentru comunitatea ştiinţifică Obiectivele sunt clar măsurabile Obiectivele corespund cu starea finală a problemei Ipotezele derivă logic din analiza teoretică Ipotezele sunt orientate spre soluţionarea problemei Ipotezele sunt formulate icircn termeni teoretici dar verificabili 2 Metoda Lotul utilizat este prezentat detaliat prin prisma caracteristicilor relevante pentru obiective

Există o analiză a puterii statistice (nu se aplică la studii non-empirice şi meta-analitice)

Materialele utilizate sunt clar descrise Materialele utilizate au calităţi metrice verificate Designul este clar descris (de exemplu rolul fiecărei variabile ndash independentă dependentă criteriu mediatoare moderatoare ndash este clar prezentat)

Designul este adecvat testării ipotezelor şisau atingerii obiectivelor Procedura este descrisă la un nivel de detaliere care permite reproducerea ei

Se prezintă raţiunea şi metodele utilizate pentru analiza datelor 3 Rezultatele Rezultatele se bazează pe analiza corectă a datelor culese prin prisma designului elaborat

Se face distincţie icircntre analize a priori şi analize a posteriori Se prezintă corect indicatorii statistici (nu se aplică la studii non-empirice) Se prezintă şi mărimea efectului (nu se aplică la studii non-empirice) 4 Concluzii şi discuţii Concluziile se bazează pe o corectă interpretare psihologică a rezultatelor obţinute

Care sunt

criteriile

de

evaluare

Concluziile sunt asociate cu analizele a priori Concluziile-ipoteză sunt asociate cu analizele a posteriori Se discută limitele cercetării

Se discută implicaţiile şisau noile dezvoltări teoretice şisau practice ale cercetării

5 Bibliografie Bibliografia este scrisă conform normelor existente icircn domeniu Toate lucrările menţionate icircn text se află la bibliografie Bibliografia nu conţine mai multemai puţine lucrări decacirct cele menţionate icircn text

6 Anexe Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor icircntr-un studiu independent

Toate informaţiile din anexe au fot anticipate icircn text

4Sugestii______________________________________________

Reguli nescrise

pentru

realizarea și

prezentarea

licenței

La ce se așteaptă profesorii din comisie de la lucrarea ta de licență

Originalitate Nimeni nu aşteaptă să inventezi o paradigmă sau o metodă inedită dar utilizarea comenzilor ldquoCopyrdquo şi ldquoPasterdquo nu reprezintă neapărat o performanţă

Seriozitate Evident icircn tratarea şi cercetarea temei Ideea e să nu transmiţi mesajul că doar icircncerci să bifezi o activitate obligatorie ndash asta nu icircnseamnă că ne aşteptăm să fiţi de-a dreptul entuziaşti

Competenţă O teză de licenţă face dovada competenţelor voastre icircn domeniul icircn care v-aţi specializat 3 ani

Gacircndire critică Profesorii aşteaptă de la voi o şi o atitudine constructiv-critică la adresa teoriilor accesate

Creativitate Oferiţi soluţii creative la probleme curente recurente

Maturitate Icircn gacircndire icircn scris icircn prezentare Atenţie la detalii Vă imaginaţi cum arată o lucrare de licenţă

ce prezintă un proiect de cercetare serioasă dar care are greşeli de ortografie sau de tehnoredactare

Eleganţă Icircn stilul tratării şi prezentării temei icircn scris icircn curgerea ideilor icircn analize icircn scheme sau grafice

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 22: GHID licenta UBB

34 Lectdr Bianca BRETAN

Didactica predării limbii engleze Predarea diferenţiată a limbii engleze icircn funcţie de aptitudinile individuale ale elevilor

bbretan2001yahoocom

35 Asistunivdr Delia Muste

Pedagogie interactivă Educaţie incluzivă Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei

deli_todeanyahoocom

36 Asistunivdr Claudia Crişan

Teoria şi metodologia curriculum-ului Fundamentele pedagogiei Metodologia cercetării pedagogice Teoria şi metodologia curriculum-ului

claudiacrisanyahoocom

37 Asistunivdr Olga Chiş

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Teoria şi metodologia evaluării Teoria şi metodologia instruirii Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice

olga_marcusyahoocom

38 Asistunivdr Claudia Cuc

Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Alternative educaţionale Pedagogia comunicării

talosclaudiayahoocom

39 Asistunivdr Denisa Manea

Teoria educaţiei Pedagogia comunicării Comunicare educaţională Metodologia cercetării pedagogice

adrianamaneayahoocom

Mass-media şi educaţia

40 Asistunivdrd Constantina Catalano

Doctrine şi curente pedagogice Managementul clasei de elevi Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar

constantina_catalanoyahoocom

41 Asistunivdrd Ioana Bolboacă

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Pedagogia comunicării Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Practică pedagogică

alexandrabolboacayahoocom

42 Asistunivdrd Iulia Herman

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Metodologia cercetării pedagogice Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice Practică pedagogică

iuliahermanubbclujro

43 Asistunivdrd Angela Precup

Limbă şi literatură romacircnă Metodica predării limbii şi literaturii romacircne

angelaprecupyahoocom

44 Asistunivdrd Claudia Grec

Psihopedagogie specială Psihologie educaţională

claudiagrecyahoocom

4Evaluare____________________________________________

Icircn vederea autoevaluării lucrării de licență puteți consulta următoarea grilă

Elaborarea lucrării de licenţă -Check-list- după David (2006)

1 Introducere Problema este clar definită Starea iniţială a problemei se bazează pe analiza comprehensivă a literaturii de specialitate

Starea finală a problemei este clar prezentată Problema este relevantă pentru comunitatea ştiinţifică Obiectivele sunt clar măsurabile Obiectivele corespund cu starea finală a problemei Ipotezele derivă logic din analiza teoretică Ipotezele sunt orientate spre soluţionarea problemei Ipotezele sunt formulate icircn termeni teoretici dar verificabili 2 Metoda Lotul utilizat este prezentat detaliat prin prisma caracteristicilor relevante pentru obiective

Există o analiză a puterii statistice (nu se aplică la studii non-empirice şi meta-analitice)

Materialele utilizate sunt clar descrise Materialele utilizate au calităţi metrice verificate Designul este clar descris (de exemplu rolul fiecărei variabile ndash independentă dependentă criteriu mediatoare moderatoare ndash este clar prezentat)

Designul este adecvat testării ipotezelor şisau atingerii obiectivelor Procedura este descrisă la un nivel de detaliere care permite reproducerea ei

Se prezintă raţiunea şi metodele utilizate pentru analiza datelor 3 Rezultatele Rezultatele se bazează pe analiza corectă a datelor culese prin prisma designului elaborat

Se face distincţie icircntre analize a priori şi analize a posteriori Se prezintă corect indicatorii statistici (nu se aplică la studii non-empirice) Se prezintă şi mărimea efectului (nu se aplică la studii non-empirice) 4 Concluzii şi discuţii Concluziile se bazează pe o corectă interpretare psihologică a rezultatelor obţinute

Care sunt

criteriile

de

evaluare

Concluziile sunt asociate cu analizele a priori Concluziile-ipoteză sunt asociate cu analizele a posteriori Se discută limitele cercetării

Se discută implicaţiile şisau noile dezvoltări teoretice şisau practice ale cercetării

5 Bibliografie Bibliografia este scrisă conform normelor existente icircn domeniu Toate lucrările menţionate icircn text se află la bibliografie Bibliografia nu conţine mai multemai puţine lucrări decacirct cele menţionate icircn text

6 Anexe Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor icircntr-un studiu independent

Toate informaţiile din anexe au fot anticipate icircn text

4Sugestii______________________________________________

Reguli nescrise

pentru

realizarea și

prezentarea

licenței

La ce se așteaptă profesorii din comisie de la lucrarea ta de licență

Originalitate Nimeni nu aşteaptă să inventezi o paradigmă sau o metodă inedită dar utilizarea comenzilor ldquoCopyrdquo şi ldquoPasterdquo nu reprezintă neapărat o performanţă

Seriozitate Evident icircn tratarea şi cercetarea temei Ideea e să nu transmiţi mesajul că doar icircncerci să bifezi o activitate obligatorie ndash asta nu icircnseamnă că ne aşteptăm să fiţi de-a dreptul entuziaşti

Competenţă O teză de licenţă face dovada competenţelor voastre icircn domeniul icircn care v-aţi specializat 3 ani

Gacircndire critică Profesorii aşteaptă de la voi o şi o atitudine constructiv-critică la adresa teoriilor accesate

Creativitate Oferiţi soluţii creative la probleme curente recurente

Maturitate Icircn gacircndire icircn scris icircn prezentare Atenţie la detalii Vă imaginaţi cum arată o lucrare de licenţă

ce prezintă un proiect de cercetare serioasă dar care are greşeli de ortografie sau de tehnoredactare

Eleganţă Icircn stilul tratării şi prezentării temei icircn scris icircn curgerea ideilor icircn analize icircn scheme sau grafice

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 23: GHID licenta UBB

Mass-media şi educaţia

40 Asistunivdrd Constantina Catalano

Doctrine şi curente pedagogice Managementul clasei de elevi Managementul activităţii intelectuale Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar

constantina_catalanoyahoocom

41 Asistunivdrd Ioana Bolboacă

Dezvoltare integrare şi adaptare curriculare Pedagogia comunicării Pedagogie preşcolară şi a icircnvăţămacircntului primar Practică pedagogică

alexandrabolboacayahoocom

42 Asistunivdrd Iulia Herman

Jocul didactic ndash aplicaţii icircn icircnvăţămacircntul primar şi preşcolar Metodologia cercetării pedagogice Strategii de dezvoltare a gacircndirii critice Practică pedagogică

iuliahermanubbclujro

43 Asistunivdrd Angela Precup

Limbă şi literatură romacircnă Metodica predării limbii şi literaturii romacircne

angelaprecupyahoocom

44 Asistunivdrd Claudia Grec

Psihopedagogie specială Psihologie educaţională

claudiagrecyahoocom

4Evaluare____________________________________________

Icircn vederea autoevaluării lucrării de licență puteți consulta următoarea grilă

Elaborarea lucrării de licenţă -Check-list- după David (2006)

1 Introducere Problema este clar definită Starea iniţială a problemei se bazează pe analiza comprehensivă a literaturii de specialitate

Starea finală a problemei este clar prezentată Problema este relevantă pentru comunitatea ştiinţifică Obiectivele sunt clar măsurabile Obiectivele corespund cu starea finală a problemei Ipotezele derivă logic din analiza teoretică Ipotezele sunt orientate spre soluţionarea problemei Ipotezele sunt formulate icircn termeni teoretici dar verificabili 2 Metoda Lotul utilizat este prezentat detaliat prin prisma caracteristicilor relevante pentru obiective

Există o analiză a puterii statistice (nu se aplică la studii non-empirice şi meta-analitice)

Materialele utilizate sunt clar descrise Materialele utilizate au calităţi metrice verificate Designul este clar descris (de exemplu rolul fiecărei variabile ndash independentă dependentă criteriu mediatoare moderatoare ndash este clar prezentat)

Designul este adecvat testării ipotezelor şisau atingerii obiectivelor Procedura este descrisă la un nivel de detaliere care permite reproducerea ei

Se prezintă raţiunea şi metodele utilizate pentru analiza datelor 3 Rezultatele Rezultatele se bazează pe analiza corectă a datelor culese prin prisma designului elaborat

Se face distincţie icircntre analize a priori şi analize a posteriori Se prezintă corect indicatorii statistici (nu se aplică la studii non-empirice) Se prezintă şi mărimea efectului (nu se aplică la studii non-empirice) 4 Concluzii şi discuţii Concluziile se bazează pe o corectă interpretare psihologică a rezultatelor obţinute

Care sunt

criteriile

de

evaluare

Concluziile sunt asociate cu analizele a priori Concluziile-ipoteză sunt asociate cu analizele a posteriori Se discută limitele cercetării

Se discută implicaţiile şisau noile dezvoltări teoretice şisau practice ale cercetării

5 Bibliografie Bibliografia este scrisă conform normelor existente icircn domeniu Toate lucrările menţionate icircn text se află la bibliografie Bibliografia nu conţine mai multemai puţine lucrări decacirct cele menţionate icircn text

6 Anexe Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor icircntr-un studiu independent

Toate informaţiile din anexe au fot anticipate icircn text

4Sugestii______________________________________________

Reguli nescrise

pentru

realizarea și

prezentarea

licenței

La ce se așteaptă profesorii din comisie de la lucrarea ta de licență

Originalitate Nimeni nu aşteaptă să inventezi o paradigmă sau o metodă inedită dar utilizarea comenzilor ldquoCopyrdquo şi ldquoPasterdquo nu reprezintă neapărat o performanţă

Seriozitate Evident icircn tratarea şi cercetarea temei Ideea e să nu transmiţi mesajul că doar icircncerci să bifezi o activitate obligatorie ndash asta nu icircnseamnă că ne aşteptăm să fiţi de-a dreptul entuziaşti

Competenţă O teză de licenţă face dovada competenţelor voastre icircn domeniul icircn care v-aţi specializat 3 ani

Gacircndire critică Profesorii aşteaptă de la voi o şi o atitudine constructiv-critică la adresa teoriilor accesate

Creativitate Oferiţi soluţii creative la probleme curente recurente

Maturitate Icircn gacircndire icircn scris icircn prezentare Atenţie la detalii Vă imaginaţi cum arată o lucrare de licenţă

ce prezintă un proiect de cercetare serioasă dar care are greşeli de ortografie sau de tehnoredactare

Eleganţă Icircn stilul tratării şi prezentării temei icircn scris icircn curgerea ideilor icircn analize icircn scheme sau grafice

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 24: GHID licenta UBB

4Evaluare____________________________________________

Icircn vederea autoevaluării lucrării de licență puteți consulta următoarea grilă

Elaborarea lucrării de licenţă -Check-list- după David (2006)

1 Introducere Problema este clar definită Starea iniţială a problemei se bazează pe analiza comprehensivă a literaturii de specialitate

Starea finală a problemei este clar prezentată Problema este relevantă pentru comunitatea ştiinţifică Obiectivele sunt clar măsurabile Obiectivele corespund cu starea finală a problemei Ipotezele derivă logic din analiza teoretică Ipotezele sunt orientate spre soluţionarea problemei Ipotezele sunt formulate icircn termeni teoretici dar verificabili 2 Metoda Lotul utilizat este prezentat detaliat prin prisma caracteristicilor relevante pentru obiective

Există o analiză a puterii statistice (nu se aplică la studii non-empirice şi meta-analitice)

Materialele utilizate sunt clar descrise Materialele utilizate au calităţi metrice verificate Designul este clar descris (de exemplu rolul fiecărei variabile ndash independentă dependentă criteriu mediatoare moderatoare ndash este clar prezentat)

Designul este adecvat testării ipotezelor şisau atingerii obiectivelor Procedura este descrisă la un nivel de detaliere care permite reproducerea ei

Se prezintă raţiunea şi metodele utilizate pentru analiza datelor 3 Rezultatele Rezultatele se bazează pe analiza corectă a datelor culese prin prisma designului elaborat

Se face distincţie icircntre analize a priori şi analize a posteriori Se prezintă corect indicatorii statistici (nu se aplică la studii non-empirice) Se prezintă şi mărimea efectului (nu se aplică la studii non-empirice) 4 Concluzii şi discuţii Concluziile se bazează pe o corectă interpretare psihologică a rezultatelor obţinute

Care sunt

criteriile

de

evaluare

Concluziile sunt asociate cu analizele a priori Concluziile-ipoteză sunt asociate cu analizele a posteriori Se discută limitele cercetării

Se discută implicaţiile şisau noile dezvoltări teoretice şisau practice ale cercetării

5 Bibliografie Bibliografia este scrisă conform normelor existente icircn domeniu Toate lucrările menţionate icircn text se află la bibliografie Bibliografia nu conţine mai multemai puţine lucrări decacirct cele menţionate icircn text

6 Anexe Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor icircntr-un studiu independent

Toate informaţiile din anexe au fot anticipate icircn text

4Sugestii______________________________________________

Reguli nescrise

pentru

realizarea și

prezentarea

licenței

La ce se așteaptă profesorii din comisie de la lucrarea ta de licență

Originalitate Nimeni nu aşteaptă să inventezi o paradigmă sau o metodă inedită dar utilizarea comenzilor ldquoCopyrdquo şi ldquoPasterdquo nu reprezintă neapărat o performanţă

Seriozitate Evident icircn tratarea şi cercetarea temei Ideea e să nu transmiţi mesajul că doar icircncerci să bifezi o activitate obligatorie ndash asta nu icircnseamnă că ne aşteptăm să fiţi de-a dreptul entuziaşti

Competenţă O teză de licenţă face dovada competenţelor voastre icircn domeniul icircn care v-aţi specializat 3 ani

Gacircndire critică Profesorii aşteaptă de la voi o şi o atitudine constructiv-critică la adresa teoriilor accesate

Creativitate Oferiţi soluţii creative la probleme curente recurente

Maturitate Icircn gacircndire icircn scris icircn prezentare Atenţie la detalii Vă imaginaţi cum arată o lucrare de licenţă

ce prezintă un proiect de cercetare serioasă dar care are greşeli de ortografie sau de tehnoredactare

Eleganţă Icircn stilul tratării şi prezentării temei icircn scris icircn curgerea ideilor icircn analize icircn scheme sau grafice

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 25: GHID licenta UBB

Concluziile sunt asociate cu analizele a priori Concluziile-ipoteză sunt asociate cu analizele a posteriori Se discută limitele cercetării

Se discută implicaţiile şisau noile dezvoltări teoretice şisau practice ale cercetării

5 Bibliografie Bibliografia este scrisă conform normelor existente icircn domeniu Toate lucrările menţionate icircn text se află la bibliografie Bibliografia nu conţine mai multemai puţine lucrări decacirct cele menţionate icircn text

6 Anexe Anexele sunt suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor icircntr-un studiu independent

Toate informaţiile din anexe au fot anticipate icircn text

4Sugestii______________________________________________

Reguli nescrise

pentru

realizarea și

prezentarea

licenței

La ce se așteaptă profesorii din comisie de la lucrarea ta de licență

Originalitate Nimeni nu aşteaptă să inventezi o paradigmă sau o metodă inedită dar utilizarea comenzilor ldquoCopyrdquo şi ldquoPasterdquo nu reprezintă neapărat o performanţă

Seriozitate Evident icircn tratarea şi cercetarea temei Ideea e să nu transmiţi mesajul că doar icircncerci să bifezi o activitate obligatorie ndash asta nu icircnseamnă că ne aşteptăm să fiţi de-a dreptul entuziaşti

Competenţă O teză de licenţă face dovada competenţelor voastre icircn domeniul icircn care v-aţi specializat 3 ani

Gacircndire critică Profesorii aşteaptă de la voi o şi o atitudine constructiv-critică la adresa teoriilor accesate

Creativitate Oferiţi soluţii creative la probleme curente recurente

Maturitate Icircn gacircndire icircn scris icircn prezentare Atenţie la detalii Vă imaginaţi cum arată o lucrare de licenţă

ce prezintă un proiect de cercetare serioasă dar care are greşeli de ortografie sau de tehnoredactare

Eleganţă Icircn stilul tratării şi prezentării temei icircn scris icircn curgerea ideilor icircn analize icircn scheme sau grafice

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 26: GHID licenta UBB

Golden rules privind prezentarea tezei de licenţă

Prezintă esenţialul Insistă pe aplicaţii cercetare ceea ce reprezintă cu adevărat ineditul lucrării Sintetizează capitolele teoretice prezintă doar ancorele şi fundamentele conceptuale Nu insista pe adevăruri quasi-cunoscute sau banale Urmăreşte finalitatea ndash obţinerea unei note cacirct mai mari Fii asertiv Fii convingător Fii respectuos Nu fă pe deşteptul nu e nici locul nici momentul pentru asta Plasează icircn prezentare doar ceea ce stăpacircneşti cu siguranţă şi poţi dezvolta la solicitarea

profesorilor Nu exagera cu mulţumirile Icircncearcă o ţinută decentă elegantă dar icircn nici un caz festivistă Vorbeşte degajat dar nu sictirit şi plictisit Icircn fond şi la urma urmei emoţiile sunt fireşti icircn astfel

de momente şi sunt mult mai uşor acceptate de profesori Icircncearcă să nu citeşti de pe slide-uri plasează doar esenţialul şi dezvoltă ideea liber Nu icircncărca slide-urile cu informaţie Nu plasa animaţii sau sunete la schimbareaaccesarea slide-urilor Icircncearcă să plasezi prezentarea pe calculator icircnainte de debutul prezentărilor dacă nu se poate

icircncearcă să nu cheltuieşti prea mult timp cu deschiderea prezentării Nu lungi excesiv de mult prezentarea Icircn principiu vei avea maxim 10 minute la dispoziţie Asta

icircnseamnă 15-20 de slide-uri Lasă timp şi pentru discuţii Daca nu stăpacircneşti bine calculatorul şi crezi că nu te descurci cu prezentarea ppt mai bine

renunţă şi abordează o prezentare clasică Acceptă sugestiile oferite de profesori icircn fond e ultima ta icircntacirclnire icircn această ipostază cu ei Fiind vorba de un examen oral nu poţi contesta decacirct cel mult nota propusă de coordonator pe

lucrare aşa că urmăreşte să-ţi atingi scopurile pe durata examenului Mai tacircrziu s-ar putea să fie prea tacircrziu

Felul icircn care prezentaţi teza vă reprezintă pe mulţi dintre voi profesorii vă văd destul de rar icircn astfel de ipostaze şi această ultimă impresie se păstrează

 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf
Page 27: GHID licenta UBB
 • coperta(1)pdf
 • continut GHID licenta FINALpdf
 • coperta spatepdf