Ghid licenta 2016-2019

213
UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE MPULUNG MUSCEL GHID pentru studii universitare de licenta invatamant cu frecventa Domeniul de studii universitare de licenta CONTABILITATE Programul de studii : CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE 2016-2019

Transcript of Ghid licenta 2016-2019

Page 1: Ghid licenta 2016-2019

UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTI

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

CÂMPULUNG MUSCEL

GHID

pentru studii universitare de licenta

invatamant cu frecventa

Domeniul de studii universitare de licenta

CONTABILITATE

Programul de studii :

CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

2016-2019

Page 2: Ghid licenta 2016-2019

CUPRINS

1. Universitatea Spiru Haret – componentă de bază a învăţământului superior românesc

2. Prezentarea Facultăţii de Ştiinţe Economice Câmpulung Muscel

3. Prezentarea programului de studii universitare de licenţă Contabilitate si Informatică de

Gestiune

- personalul didactic

- procesul de învăţământ ( COR, compatibilităţi cu alte programe, durata studiilor, practica,

sistemul de evaluare)

- cercetarea ştiinţifică

- studenţii şi absolvenţii ( admiterea, transferul, absolvenţii, ALUMNI)

- Baza materială

- direcţii de acţiune

4. Alte informaţii

- transferul de credite ECTS

- accesul la biblioteca virtuală

- modul de calcul al notei finale(evoluţii pe parcurs)

- modul de desfăşurarea a probelor de verificare, colocvii,etc

- practica de specialitate

- redactarea lucrării de licenţă

5. Anexe

5.1 Metodologia de admitere la programul de licenţă

5.2 Fişele disciplinelor

5.3 Plan de învăţământ

Page 3: Ghid licenta 2016-2019

1.Universitatea Spiru Haret – componenta de baza a învăţământului superior romanesc

1. Universitatea Spiru Haret – componentă de bază a învăţământului superior

românesc

La 19 ianuarie 1991 a luat fiinţă Fundaţia România de Mâine, instituţie social-umanistă de cultură,

ştiinţă şi învăţământ cu caracter nonprofit, potrivit prevederilor Legii pentru persoanele juridice nr. 21/1924

şi, în cadrul acesteia, Universitatea Spiru Haret.

Universitatea Spiru Haret a fost creată şi organizată după modelul Universităţii Harvard, având drept spirit

tutelar pe marele om de ştiinţă, reformator şi ctitor al învăţământului modern în România, Spiru Haret, a cărui

activitate ştiinţifică, educativă şi social-culturală a avut şi are o deosebită însemnătate şi rezonanţă în

societatea românească.

În cadrul Universităţii Spiru Haret au luat fiinţă şi funcţionează, în prezent, 15 facultăţi cu 101 de

programe de studii universitare de licenţă, care au parcurs, conform legii, etapele de autorizare provizorie şi

acreditare.

La 14 februarie 2000, Universitatea Spiru Haret a fost acreditată de Consiliul Naţional de Evaluare

Academică şi Acreditare. Legea nr. 443 din 5 iulie 2002 consfinţeşte faptul că Universitatea Spiru Haret este

„ instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului

naţional de învăţământ".

Întreaga activitate a Universităţii s-a întemeiat pe recunoaşterea şi aplicarea măsurilor

legislative prioritare cu privire la învăţământ şi cercetare.

Asumându-şi, de la înfiinţare, misiunea de învăţământ şi cercetare, orientate pe valori,

creativitate, obţinerea de cunoştinţe fundamentale, dar şi de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de

utilitate directă în profesie şi în societate, Universitatea Spiru Haret a urmărit şi urmăreşte permanent

dezvoltarea integrală şi armonioasă a individualităţii umane, asumarea unui sistem de valori capabil

să contribuie la împlinirea personală, dezvoltarea spiritului antreprenorial, participarea activă la viaţa

comunităţii şi a societăţii, la succesul în competiţia pentru angajare pe piaţa muncii. Drept urmare,

Universitatea a devenit o instituţie de învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică, abilitată să acorde

titlurile prevăzute de lege, potrivit autonomiei universitare şi libertăţii academice. În prezent, Universitatea Spiru Haret are, în structura sa 14 facultăţi cu 79 de specializari, 46

programe de studii universitare de masterat acreditate de către ARACIS si 98 de programe postuniversitare de

formare si dezvoltare profesionala continua avizate de catre Ministerul Educatiei Nationale. Universitatea Spiru Haret a obţinut, în urma evaluării instituţionale efectuată de către Agenţia Română de

Asigurare a Calităţii, calificativul ÎNCREDERE pentru perioada 2014-2019 . Universitatea Spiru Haret are preocupări constante în identificarea nevoii educaţionale reale a

pieţei muncii şi adaptarea flexibilă a programelor de studiu pe care le oferă. Din punct de vedere al

relaţiilor internaţionale, obiectivul central al strategiei USH este multi-dimensional:

● creşterea recunoaşterii academic şi a vizibilităţii universităţii prin reducerea discrepanţei dintre

cunoaşterea oferită şi nevoile pieţei muncii,

●adăugarea de valoare educaţională centrată pe student, publicistică şi ştiinţifică cuantificabilă şi

recognoscibilă.

Întreaga comunitate a Universităţii Spiru Haret dovedeşte prin preocupările sale o atitudine

pro-activă responsabilă, contribuie la realizări de vârf în domeniile de activitate cu puternică tentă

realistică în raport cu nevoile economiei şi societăţii, participă la conferinţe internaţionale

recunoscute ISI Thomson, organizează sesiuni şi workshop-uri ştiinţifice de recunoaştere

internaţională, face parte din echipe de lucru inter-universitare în proiecte FP7 în cadrul cărora

promovează valorile europene, ca surse ale propriilor valori, în diferite stadii de recunoaştere dincolo

de marginile ţării, USH susţine şi adaugă, astfel, valoarea educaţională la cea europeană, contribuind

la îmbunătăţirea imaginii învăţământului românesc pe plan european şi internaţional, şi al creşterii

prestigiului României pe scena internaţională contemporană.

Page 4: Ghid licenta 2016-2019

2. Prezentarea facultatii si a programului de studii Contabilitate si informatica de gestiune

2.1 Cadrul legal

Facultatea de Ştiinţe Economice, Câmpulung Muscel este parte integrantă a Universităţii

Spiru Haret făcând parte din structura Fundaţiei România de Mâine în cadrul căreia au fost înfiinţate

facultăţi şi specializări, care au parcurs toate etapele de autorizare şi acreditare prevăzute de legislaţia

naţională, astfel că, la 14 februarie 2000, Universitatea Spiru Haret a fost acreditată de Consiliul

Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare, singurul organism abilitat pentru evaluarea şi

acreditarea instituţiilor de învăţământ superior, pentru asigurarea calităţii procesului de învăţământ,

aflat sub control parlamentar.

Legea nr. 443 din 5 iulie 2002 consfinţeşte faptul că Universitatea Spiru Haret este „instituţie

de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului

naţional de învăţământ” .

În conformitate cu prevederile Statutului Fundaţiei România de Mâine şi ale Cartei

Universităţii Spiru Haret, preşedintele Fundaţiei România de Mâine are calitatea de preşedinte al

Senatului universitar.

Potrivit prevederilor art. 1161(1) din Legea nr. 480/2006 pentru modificarea şi completarea

Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, Universitatea Spiru Haret este definită ca „instituţie de

învăţământ superior liberă, deschisă, autonomă atât din punct de vedere academic, cât şi economico-

financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituţie”.

Aceeaşi lege prevede, la art. 1162(1), că „Structurile şi funcţiile de conducere ale

universităţilor particulare, atribuţiile, modul de constituire, durata mandatelor şi limitele de vârstă ale

cadrelor didactice sunt stabilite de Carta universităţii. Deciziile definitive, în acest sens, revin

Universităţii”.

Legea nr. 480/2006 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995,

republicată, stipulează, la art. 1162(2), faptul că „Universităţile particulare pot înfiinţa funcţia de

preşedinte al universităţii, ordonator de credite, cu atribuţii stabilite de Carta universităţii”.

În temeiul acestor prevederi, prin Hotărârea Senatului Universităţii Spiru Haret, adoptată în

unanimitate, preşedintele Fundaţiei România de Mâine – preşedinte al Senatului universitar, precum

şi rector ales al Universităţii, a devenit, de drept, preşedintele Universităţii Spiru Haret, ordonator de

credite.

Facultatea de Contabilitate şi Finanţe funcţionează din anul 1998, conform H.G. nr. 442 din

31 iulie 1998 cu specializarea Finante si Contabilitate. În anul 2002 este schimbata denumirea

specializarii în Contabilitate si Informatica de Gestiune acreditată conform H.G. nr. 916 din 11

august 2005 si reacreditata în 2012. Incepand cu anul universitar 2015-2016 denumirea facultatii se

schimba în Facultatea de Ştiinţe Economice din Câmpulung Muscel conform HG 575/15.07.2015. In

prezent, Facultatea de Stiinte Economice Campulung Muscel functioneaza conform HG

376/01.06.2016.

Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice, Câmpulung Muscel, prin programul de studii

universitare de licenta Contabilitate si informatica de gestiune este aceasta :

de a forma specialişti cu studii superioare pentru necesităţile economiei, învăţământului,

ştiinţei, culturii, artelor, în domeniul economic

de a asigura aprofundarea pregătirii în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu

apropiat, precum şi obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, prin programe de studii

de masterat;

de a organiza şi desfăşura ciclul de studii universitare a cărui finalitate este dezvoltarea

cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală;

de a dezvolta cercetarea ştiinţifică, în permanentă colaborare cu instituţii similare din ţară şi

de peste hotare;

Page 5: Ghid licenta 2016-2019

de a sprijini promovarea principiilor democratice, respectarea drepturilor şi libertăţilor

fundamentale ale omului în cadrul statului de drept.

oferă tinerilor şansa unei pregătiri superioare, în condiţii care să permită valorificarea

capacităţilor şi înclinaţiilor acestora;

pune accent pe acele domenii de studii de licenţă şi specializări, programe de masterat,

pentru care tinerii manifestă interes deosebit şi care răspund necesităţilor actuale şi viitoare ale

României;

realizează un învăţământ superior dinamic, în măsură să integreze operativ, în curricula

universitară şi în programele de învăţământ, cuceririle noi, semnificative pe plan mondial, ale

cunoaşterii şi culturii;

valorifică tradiţiile înaintate ale învăţământului românesc şi contribuţiile româneşti la

dezvoltarea ştiinţei şi culturii;

promovează interdisciplinaritatea în desfăşurarea procesului de învăţământ şi cercetării

ştiinţifice;

asigură un învăţământ formativ, capabil să ofere viitorilor absolvenţi deprinderea de a-şi

perfecţiona pregătirea de specialitate şi pe cea de cultură generală.

În prezent, Facultatea de Ştiinţe Economice din Câmpulung Muscel are în structura

sa programul de studii universitare de licenţă acreditat: Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi

un progam de studii universitare de masterat acreditat: Contabilitate şi managementul afacerilor, cu

forma de învăţământ cu frecventa ( IF)

3. Prezentarea programului de studii de licenta : Contabilitate si informatica de gestiune

3.1 Personalul didactic

Conducerea Facultăţii de Ştiinţe Economice din Câmpulung Muscel a avut în permanenţă în

centrul atenţiei asigurarea unui corp competent de specialişti, reuşind astfel să beneficieze de

prestaţiile unor reputate cadre didactice cu grade universitare de profesor, conferenţiar, lector şi

asistent. (http://www.spiruharet.ro/facultati/cadre.php?id=12)

Toţi titularii de disciplină au titlul ştiinţific de doctor, având pregătirea corespunzătoare şi

competenţe în domeniul disciplinei predate.

Facultatea este condusă de lect. univ. dr. Laurentia Avram – decan si prof.univ.dr. Nica

Dumitru – director de departament. La nivel de facultate exista un Departament de Ştiinţe

Economice, format din trei membrii.

3.2 Procesul de învăţământ

Procesul didactic se desfăşoară în baza Planului de învăţământ aprobat potrivit legii, plan

armonizat cu legislaţia internă şi cea comunitară, având la bază sistemul european de credite

transferabile ECTS. În structura acestuia sunt cuprinse discipline fundamentale, discipline de

specialitate în domeniu şi discipline complementare, grupate la rândul lor în trei categorii:

obligatorii, opţionale şi facultative.

Pregătirea profesională generală este asigurată prin disciplinele economice fundamentale, ce

se regăsesc în trunchiul comun al disciplinelor care nu pot lipsi din formarea de bază a unui

economist: economie (microeconomie şi macroeconomie), matematici economice (matematici

aplicate în economie şi matematici financiare şi actuariale), management general, dreptul afacerilor,

marketing, statistică, finanţe publice şi fiscalitate, econometrie şi previziune economică, eficienţă

economică.

Page 6: Ghid licenta 2016-2019

Prin planul de învăţământ, programul de studii universitare de licenţă Contabilitate şi

informatică de gestiune asigură absolvenţilor săi competenţe compatibile cu o serie de calificări

prevăzute în Clasificarea ocupaţiilor din România (COR), precum::

Administrator baze de date - 252101; Administrator credite - 241215; Analist - 251201; Analist pret

de revenire/costuri - 241220; Auditor intern - 241105; Auditor intern în sectorul public - 241306;

Cenzor - 241201; Comisar Garda Financiara - 241202; Consilier financiar-bancar - 241203;

Consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în gestiunea economica - 263106; Consultant

bugetar - 241208; Consultant în informatica - 251901; Controlor de gestiune - 241106; Expert

contabil-verificator - 241102; Lichidator - 241218; Ofiter bancar (credite, marketing, produse si

servicii bancare) - 241230; Referent de specialitate financiar-contabilitate - 241104; Revizor contabil

– 241103.

Pregătirea studenţilor este centrată pe disciplinele din domeniu şi de specialitate. Studiul

acestor discipline este de natură nu numai să consolideze pregătirea profesională generală, dar

totodată să ofere acel volum de cunoştinţe cu focalizare precisă care este necesar unui licenţiat în

ştiinţe economice, domeniul Contabilitate, ce îşi desfăşoară activitatea într-o economie modernă,

competitivă.

Completarea şi amplificarea cunoştinţelor de cultură economică constituie o preocupare

permanantă a conducerii Consiliului facultăţii în colaborare cu Catedrele din cadrul celorlalte

facultăţi economice, reflectată de structura disciplinelor complementare.

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la organizarea studiilor

universitare de licenţă şi a reglementărilor europene specifice, rezultate în urma procesului Bologna,

absolvenţii Programului de studii universitare de licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune

trebuie să dobândească o serie de cunoştinţe şi competenţe generale şi de specialitate, precum şi

abilităţi cognitive specifice profesiei. Astfel:

Competenţe generale:

- cunoaşterea, înţelegerea şi folosirea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor

fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei;

- explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice

activităţii la nivel micro- şi macroconomic în contextul societăţii cunoaşterii;

- culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o

problemă definită;

- abilitatea de a analiza factori şi situaţii şi de a-şi asuma responsabilităţi pentru a rezolva

probleme, a comunica şi a argumenta rezultatele propriei activităţi;

- capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme într-un

context profesional definit;

- utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru a elabora documente, procesa informaţii şi

pentru a accesa baze de date specifice diferitelor activităţi din organizaţiile profesionale;

- comunicarea verbală şi scrisă profesională într-o limbă de circulaţie internaţională;

- titularul unei diplome de licenţă în ştiinţe economice care posedă un Certificat de absolvire a

modulului de pregătire pedagogică are capacitatea de a preda conform prevederilor legale

cunoştinţe specifice modului de gândire şi acţiune economic.

Abilităţi cognitive specifice profesiei:

stăpânirea limbajului general economic şi financiar, corespunzător specializării;

aplicarea unor concepte, teorii şi metode specifice de investigare fundamentală în domeniul

economic;

abilitatea de a formula, argumenta şi implementa decizii concrete, viabile, în specializarea lor

pe baza analizelor din mediul economic şi social şi a studiului literaturii de specialitate;

capacitatea de a evalua independent un fenomen complex din domeniul financiar-bancar şi de

a formula concluzii pertinente pe baza analizei;

iniţiativă în abordarea unei probleme, în utilizarea unor instrumente şi metode specifice

(inclusiv a celor neconvenţionale);

Page 7: Ghid licenta 2016-2019

capacitatea de a percepe, accepta, analiza şi utiliza creator noile concepte în domeniu.

Competenţe de specialitate:

identificarea si inregistrarea operatiunilor economice în contabilitatea entitatii/organizatiei;

utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil;

prelucrarea informatiilor în vederea intocmirii de rapoarte financiar-contabile si fiscale;

determinarea si interpretarea indicatorilor economico-financiari;

derularea de operatiuni specifice de control financiar-contabil.

Actualul plan de învăţământ a fost elaborat avându-se în vedere programele de studii similare

existente la universităţile din Franţa (Paris–Sorbonne - www.paris-sorbonne.fr), Regatul Unit al Marii

Britanii (Oxford University – www.ox.ac.uk, University of Cambridge – www.cam.ac.uk, şi London

School of Economics – www.lse.ac.uk). În acelaşi timp, s-a avut în vedere respectarea unor principii

de bază: actualitatea, flexibilitatea, dar şi stabilitatea şi continuitatea acestuia. Aceste principii de

bază ale Planului de învăţământ rezultă din cuprinderea în aria curriculară a unor discipline recent

conturate, impuse de cerinţele unui învăţământ european modern, de necesitatea adaptării la nevoile

actuale ale societăţii cunoaşterii, ale economiei româneşti, dar şi la cerinţele pieţei comunitare.

Durata studiilor universitare de licenţă (ciclul I Bologna) este de trei ani, respectiv 6

semestre, cu un număr total de 180 credite de studiu transferabile în sistemul European (ECTS).

Planurile de învăţământ sunt alcătuite conform sistemului de credite transferabile. Creditele

sunt o valoare numerică alocată unei discipline de studiu, care desemnează volumul de muncă al

studentului - participarea la ore de curs, seminar, laborator, proiecte, studiu individual, pregătire

pentru examen, activitate practică etc. Studentul obţine numărul de credite prevăzut la o disciplină

prin promovarea examenului.

Numărul minim de credite, obligatoriu, pentru un an de studii, obţinut la disciplinele

obligatorii şi opţionale, este de 60, la toate formele de învăţământ.

Studentul promovează anul de studiu cu condiţia obţinerii a cel puţin 30 de credite prevăzute

în planul de învăţământ al anului universitar precedent.

Sunt declaraţi absolvenţi şi se pot înscrie la examenul de licenţă numai studenţii care au

promovat toate examenele din toţi anii de studiu, obţinând cele 180 de credite necesare.

Calitatea procesului de învăţământ este dată şi de modul de organizare şi de desfăşurare a

practicii de specialitate. În acest sens, în anul II de studii este prevăzută disciplina Practică de

specialitate, cu un număr de 84 ore, disciplină căreia îi sunt alocate un număr de 3 puncte de credit

transferabile. Pentru buna desfăşurare a activităţii de practică, pe lângă o programă analitică

adecvată, există preocupări continue pentru asigurarea bazelor de practică, prin existenţa unor relaţii

permanente cu potenţialii angajatori ai absolvenţilor facultăţii noastre: entităţi economice (societăţi

comerciale, instituţii bancare, societăţi de asigurări etc.) sau instituţii publice, centrale şi locale

pentru activităţi în domeniul financiar-contabil, precum şi alţi agenţi economici interesaţi.

Practica de specialitate se desfăşoară pe o perioadă de 84 ore (6 ore pe saptamana), în cadrul

acestor baze, sau, în unele cazuri, în baze de practică propuse de studenţi cu aprobarea conducerii

facultăţii. Pregătirea practică a studenţilor este completată în anul III de studii prin efectuarea unui

stagiu pentru pregătirea examenului de licenţă.

Evaluarea cunoştinţelor studenţilor se face sub forma examenelor, colocviilor şi verificărilor

pe parcurs. Cele 45 de examinări aferente Planului de învăţămant se realizează prin susţinerea unui

număr de 34 de examene, respectiv 10 verificări pe parcurs sau colocvii. Toate disciplinele

facultative, indiferent de semestrul de studiu în care sunt prevăzute în Planul de învăţământ, se

încheie cu “probă de verificare”, acestora fiindu-le atribuite puncte de credit peste cele 30 ale

semestrului.

În cadrul Universităţii Spiru Haret, evaluarea cunoştinţelor studenţilor se realizează în

majoritatea cazurilor prin utilizarea Platformei e-learning Blackboard, un sistem modern de evaluare,

folosit în prezent de peste 3600 universităţi din întreaga lume. Această formă de evaluare este

utilizată şi în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Finanţe din Câmpulung Muscel, asigurând astfel

competitivitatea facultăţii şi încadrarea acesteia, din acest punct de vedere, în rândul celor mai

Page 8: Ghid licenta 2016-2019

performante instituţii de învăţământ din România şi din Europa. Evaluarea studenţilor se realizează

pe baza unei Metodologii de organizare şi desfăşurare a acesteia, metodologie aprobată de către

Senatul Universităţii. La examinare, pe lângă titularul cursului participă şi alt cadru didactic din

cadrul departamentului.

În acelaşi context, precizăm că fiecare curs este proiectat asfel încât să îmbine predarea, învăţarea şi

examinarea, procedeele de examinare şi evaluare a studenţilor fiind centrate pe rezultatele învăţării şi

anunţate studenţilor din timp şi în detaliu.

3.3 Cercetarea ştiinţifică

Cercetarea ştiinţifică este pilonul principal ce trebuie dezvoltat în cadrul facultăţii, iar din

punct de vedere organizotoric susţinerea acestuia se va putea face într-un loc dedicat Centrul de

Cercetări Economice Aplicate. Misiunea CCEA este una complexă şi dorim ca cercetarea să se

desfăşoare în condiţii optime, iar rezultatele acesteia să fie valorificate prin participări la diferite

manifestări ştiinţifice cu caracter naţional şi internaţional. Odată cu crearea acestui Centru de

Cercetări Economice Aplicate a fost creată şi o pagină WEB în care să fie evidenţiată activitatea

acestuia, adresa de site este http://ccea.spiruharet.ro

Cercetarea are, prin natura temelor abordate, caracter funda-mental, experimental şi aplicativ.

Cadrele didactice şi de cercetare din Universitatea Spiru Haret au desfăşurat şi desfăşoară

activitate de cercetare pe bază de contract cu numeroase instituţii din ţară şi străinătate.

Rezultatele cercetării sunt valorificate în jurnale cotate ISI, în reviste cotate CNCSIS, în

cele diferite periodice ştiinţifice ale Universităţii, în sesiuni ştiinţifice ale Universităţii şi facultăţilor,

în lucrări publicate în Editura Fundaţiei România de Mâine, acreditată CNCSIS .

Facultatea se preocupă de antrenarea celor mai buni studenţi în activitatea cercurilor

ştiinţifice studenţeşti, în recrutarea lor pentru participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice ale

studenţilor şi cadrelor didactice şi în antrenarea continuă spre procesul de învăţare asigurându-le

perspectiva accesării celorlalte stadii de învăţare din învăţământul superior: masterat şi doctorat.

3.4 Studentii si absolventii

Pentru toate formele de învăţământ de zi şi cu frecvenţă redusă ale ciclului universitar de

licenţă, admiterea se organizează astfel:

– în perioada iunie-septembrie a.c., pentru candidaţii posesori de diplomă de bacalaureat din

promoţiile anterioare anului 2016;

– în perioada iulie-septembrie a.c., pentru candidaţii absolvenţi de liceu ai promoţiei 2016, care au

promovat examenul de bacalaureat, pe baza adeverinţei eliberate de liceu, în care se menţionează

media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de studiu, până la dobândirea diplomei de

bacalaureat.

Înscrierea şi admiterea se desfăşoară la sediul facultăţii din str. Traian nr. 223, Câmpulung-

Muscel, judeţul Argeş.

Pot candida la admiterea în învăţământul superior, în ciclul de studii universitare de licenţă,

absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă cetăţenii statelor membre

ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei

Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte

taxele de şcolarizare.

Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare

internaţionale (premiile I, II, III) în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu, dar într-o perioadă de

maximum trei ani de la absolvirea liceului, sunt admişi fără plata taxei de admitere şi de şcolarizare

la facultăţile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi.

Page 9: Ghid licenta 2016-2019

Admiterea în anul I al ciclului de studii universitare de licenţă se face, în principal, pe baza

diplomei de bacalaureat, a fişei-chestionar şi a unui interviu. În fişa-chestionar, candidatul

consemnează date personale, informaţii referitoare la interese şi performanţe şcolare, motivaţia care

stă la baza deciziei de a opta pentru o anumită specializare etc.

Fişa-chestionar se semnează de cadrul didactic membru al comisiei de admitere care a realizat

interviul cu candidatul.

Rezultatele admiterii se comunică după susţinerea interviului şi, după caz, a testelor de

aptitudini, de limbă, a probelor practice etc.

Documentele necesare înscrierii la admitere:

– diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta) sau adeverinţă eliberată de liceu, pentru

candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2016, în original;

– certificatul de naştere, în copie (xerox);

– certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie (xerox);

– adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

– copie după buletinul (cartea) de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;

– 3 fotografii tip buletin de identitate;

– adeverinţă de la facultatea la care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care

urmează a doua facultate).

-un dosar plic.

Taxa de înscriere la admitere in anul universitar 2016-2017 este de 110 lei

Candidaţii cadrelor didactice şi personalului auxiliar din învăţământul preuniversitar,

pensionari, aflaţi în întreţinerea părinţilor, sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru admitere.

Această facilitate se acordă pe baza prezentării următoarelor documente:

– adeverinţă eliberată de primăria comunei unde domiciliază părinţii candidaţilor fii de ţărani, care să

ateste că unica sursă de venit a acestora este agricultura;

– adeverinţă eliberată de şcoala unde funcţionează părintele (părinţii), pentru candidaţii fii de cadre

didactice şi personal auxiliar;

– cupon de pensie din ultima lună calendaristică, pentru candidaţii fii de pensionari.

Taxele de şcolarizare pot fi achitate integral sau în 4 rate.

Studenţii admişi în anul I de studiu sunt înmatriculaţi prin Decizia Rectorului Universităţii, pe

baza aprobării cererii de înscriere şi a semnării Contractului de studii între student şi Universitate.

Studenţii transferaţi de la alte universităţi sunt înmatriculaţi prin Decizia Rectorului Universităţii

Spiru Haret, în baza aprobării cererii de transfer şi a semnării Contractului de studii între student şi

Universitate.

Înscrierea studentului(ei) în anul I se face la cererea acestuia (acesteia), în maximum 10 zile

de la data la care a fost declarat(ă) admis(ă), dacă are dosarul complet, a achitat integral sau prima

rată a taxei de şcolarizare, a completat şi semnat fişa de înscriere şi contractul de studii. Fiecare

student(ă) este înscris(ă) în registrul matricol, sub număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de

şcola-rizare, în facultatea respectivă.

Înscrierea studentului(ei) în anul al II-lea şi următorii se face pe baza rezultatelor şcolare din

anul universitar precedent. Pentru a fi înscris, studentul(a) este obligat(ă) să completeze şi să

semneze contractul de studii şi fişa de înscriere, în care se consemnează şi numărul chitanţei cu care

a achitat taxa anuală de şcolarizare stabilită sau prima rată a acesteia. Contractul de studii şi fişa de

înscriere, completate la fiecare început de an universitar, constituie dovada că studentul(a) a luat la

cunoştinţă de Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor şi că s-a angajat să-l

respecte. Data până la care se poate face înscrierea este 1 octombrie al fiecărui an.

Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de scurtă durată (colegii universitare,

institute pedagogice de 3 ani) pot continua, cu aprobarea Rectorului Universităţii, la recomandarea

decanilor, studiile în cadrul ciclului universitar de licenţă (IF, IFR) la profilul/domeniul studiat iniţial

sau apropiat, cu susţinerea examenelor de diferenţă.

Page 10: Ghid licenta 2016-2019

Diploma de licenţă va atesta recunoaşterea specializării profesionale şi competenţa

absolventului în domeniul finanţe având un grad bun de profesionalism care să-l recomande ca

specialist în acest domeniu.

Odată cu dobândirea diplomei de licenţă, fiecare absolvent va putea parcurge următoarele

etape din ciclul de învăţământ superior: înscierea la masterat şi ulterior la doctorat.

3.5 Baza materială

Baza materială se află la sediul Facultăţii de Contabilitate şi Finanţe din cadrul Universităţii

“Spiru Haret” Bucureşti, aflată în Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, str. Traian nr. 223, tel./fax.

0248.512.283, tel. 0248.512.284, e-mail: [email protected].

Clădirea a fost proiectată şi construită cu destinaţia învăţământ superior, de către S.C. Aro S.A.

pentru Universitatea Transilvania din Braşov, Institutul de Subingineri, Câmpulung Muscel, care a

funcţionat începând cu anul 1980. Prin procesul verbal de licitaţie nr. 5420 din 5.05.2000, întreg

activul a fost adjudecat de Universitatea "Spiru Haret", Facultatea de Contabilitate şi Finanţe, fiind

înscris în cartea funciară a Judecătoriei Câmpulung Muscel la nr. 3196 din 14.XII.2000. In acest

cadru, facultatea dispune de săli de curs, săli de seminarii, laboratoare şi dotări aferente, care satisfac

pe deplin cerinţele actuale şi de perspectivă, în concordanţă cu normele tehnice şi igienico-sanitare în

vigoare

Pentru asigurarea unui proces didactic corespunzător standardelor naţionale, s-a procedat la

dotarea corespunzătoare a sălilor de curs, de seminar, a laboratoarelor şi a bibliotecii.

Sălile de curs şi seminarii au fost transformate în cabinete didactice fiind dotate cu instrumentarul

didactic necesar, dar şi cu grafice, scheme, portretele marilor oameni de ştiinţă, citate adecvate, care,

privite în ansamblul lor dau o adevărată notă de ţinută estetică universitară.

Laboratoarele de informatica sunt dotate cu calculatoare performante (36 de calculatoare) şi

software-uri cu licenţă , atât pentru sistemele de operare cât şi pentru programele utilitare

specializate. Conectarea la serviciile de Internet permite accesarea platformei integrate de e-Learning

Blackboard.

Fiecare student/masterand poate lucra individual, pe toată durata orelor de laborator,

experimentând noi metode şi tehnici specifice, acumulând cunoştinţe pentru viitoarea carieră de

succes.

Biblioteca facultăţii are o sală de lectură de 80,40 mp, dispune de un număr de peste 4519

titluri de carte specifice ştiinţelor economice, titluri de reviste periodice, titluri de reviste cu caracter

nepermanent, Monitorul Oficial. Biblioteca are resurse pentru procurarea cărţilor şi revistelor, iar un

avantaj major îl constituie faptul că Universitatea „Spiru Haret” are tipografie digitală proprie de

mare performanţă asigurând suportul de curs pentru disciplinele din planul de învăţământ.

Instituţia mai dispune de aparatură necesară îmbunătăţirii calităţii procesului de învăţământ, cum ar

fi: videoproiectore, laptop-uri, sistem de videoconferinţă etc.

Pe site-ul Universităţii Spiru Haret, este găzduită pagina web a Facultăţii de Contabilitate şi

Finanţe, la pagina www.spiruharet.ro. Astfel, studenţii Facultăţii noastre au acces, prin reţeaua

Internet, la titlurile existente în Biblioteca virtuală, ceea ce le permite o documentare adecvată şi un

transfer de informaţii rapid şi eficient, necesar în procesul de studiu individual.

Finalizarea studiilor universitare de licenţă se realizeaza prin susţinerea la sfârşitul celor 3 ani de

studii a examenului de licenţă. Examenul de licenţă la Facultatea de Contabilitate şi Finanţe

Câmpulung Muscel, se organizează în două sesiuni: sesiunea de vară , sesiune toamna şi sesiunea de

iarnă.

Examenul de licenţă constă din două probe:

a. proba 1 – Evaluarea cunostinţelor fundamentale şi de specialitate. Susţinerea acestei probe

se va realiza sub forma de test complex tip grilă, pe calculator. Subiectul examenului scris este

compus, de regulă, din 50 întrebări, sub forma de enunţuri cu variante de răspuns. Pentru proba 1 –

Evaluarea cunostinţelor fundamentale şi de specialitate este elaborată o tematica şi o bibliografie.

Page 11: Ghid licenta 2016-2019

b. proba 2 – Prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă. Lucrarea de licenţă se

elaborează în perioada decembrie 2016 – mai 2017, urmând a fi finalizată şi prezentată

îndrumătorului ştiinţific în vederea întocmirii referatului, până cel târziu la data de 20 mai 2017.

Examenul de licenţă se desfăsoară prin contact direct, nemijlocit, prin prezenţa în acelasi loc şi în

acelasi moment a comisiei de examen cu examinatul.

4. Alte informaţii

Transferul de credite în interiorul Universităţii Spiru Haret se poate efectua la orice

disciplină, dar îndeosebi, la disciplinele complementare sau de cultură generală şi la disciplinele

opţionale şi facultative.

Transferul de credite se realizează, la solicitarea studenţilor, prin acordul facultăţilor în

condiţiile în care:

• numărul de ore de curs la disciplina de la facultatea de la care se face transferul este identic,

apropiat (mai mic cu cel mult 10%) sau mai mare în raport cu cel de la facultatea la care se face

transferul;

• numărul de credite alocat disciplinelor este identic sau mai mare;

• programa analitică a celor două discipline este, în conţinutul ei aceeaşi, apropiată sau compatibilă.

Transferul studenţilor între instituţiile de învăţământ superior, între facultăţi şi specializări

este reglementat de către Senatul universităţii şi nu se efectuează pe parcursul anului de învăţământ.

Acces la biblioteca virtuală

Studenţii Facultăţii de Stiinte Economice Campulung Muscel au acces gratuit la Avizierul

virtual şi la Biblioteca virtuală ale Universităţii Spiru Haret.

Accesul la Internet se face prin pagina web: www.spiruharet.ro. Studenţii îşi pot crea un cont

la Biblioteca virtuală şi la Avizierul virtual, prin completarea unui formular de înscriere: nume,

prenume, parola (pe care o alege fiecare student), codul numeric personal, adresa de e-mail. La user

name se va introduce codul numeric personal şi la password – parola aleasă la crearea contului. După

selectarea formei de învăţământ, a anului şi a facultăţii se face clik pe butonul „Trimite”.

Contul este creat numai dacă datele personale ale studentului: numele şi codul numeric

personal sunt incluse în baza de date. Dacă aceste date nu sunt operate şi transmise de secretariatele

facultăţilor, studenţii nu îşi vor putea crea cont la Biblioteca virtuală şi la Avizierul virtual.

Modul de calcul al notei finale

Evaluarea cunoştinţelor la disciplinele prevăzute în planul de învăţământ se desfăşoară sub

formă de: examen scris sau oral, text grilă pe calculator şi probă practică.

Examinarea orală se face pe baza biletului de examen extras de student din totalul biletelor

întocmite, semnate de examinator şi aprobate de directorul departamentului.

Nota finală se compune din media ponderată între:

- nota obţinută la verificările pe parcurs, care are o pondere de maxim 20%, este stabilită de consiliul

fiecărei facultăţi;

- nota obţinută la evalaurea semestrială, care are o pondere de 80% din nota finală.

Pentru calcularea mediei ponderale a notei finale studentul trebuie să aibă la examenul

semestrial cel puţin nota 5.

Redactarea lucrării de licenţă

Page 12: Ghid licenta 2016-2019

Lucrarea de licenţă constituie actul final al studiilor universitare ciclul I Bologna. Ea

reprezintă o lucrare scrisă întocmită de către absolvent, sub îndrumarea ştiinţifică a unui cadru

didactic de specialitate.

Tema lucrării de licenţă se alege din tematica orientativă propusă de cadrele didactice şi

aprobate în Consiliul facultăţii, dar, poate fi şi o propunere personală a absolventului, corelată cu

profilul specializării absolvite.

Criteriile care pot sta la baza acestei alegeri:

a) activitatea viitoare a studentului;

b) aptitudini personale de cercetare, analiză, prezentare, etc., (de exemplu, abilităţi de

modelare şi de analiză matematică, abilităti de sinteză, de clasificare, de imaginaţie, abilităţi de

analiză practică, abilităţi de analiză comparativă, etc.);

c) posibilităţi de documentare; trebuie analizate foarte atent posibilităţile de documentare atât

în plan teoretic (literatură de specialitate) cât şi în plan practic (de unde să se procure datele

experimentale necesare realizării aplicaţiei practice);

d) disciplina preferată din timpul studiilor.

Alegerea coordonatorului ştiinţific al lucrării de licenţă poate precede sau urma alegerii

acesteia. În alegerea coordonatorului ştiinţific al lucrării de licenţă primează următoarele criterii:

- pot îndruma lucrări de licenţă toate cadrele didactice care au fost titulari de disciplină la

specializarea respectivă, precum şi asistenţii cu consultarea titularului de disciplină;

disciplina pentru care a optat absolventul şi care a fost cel mai bine însuşită în perioada studiilor de

licenţă;

- este extrem de important ca între student şi coordonatorul ştiinţific să existe o comunicare

liberă, ştiinţifică, bazată pe respectul şi aprecierea reciprocă; lucrarea de licenţă este o lucrare de tip

creativ, care necesită o îndrumare ştiinţifică, de înalt nivel şi care asigură un material elaborat şi bine

fundamentat teoretic şi practic.

Prin planul lucrării de licenţă se înţelege lista, în ordine cronologică (dar pe o bază logică) a

problematicii care va fi tratată în lucrare. Principiile care stau la baza întocmirii planului lucrării de

licenţă sunt următoarele:

a) planul trebuie să permită verificarea, de către comisia de examinare, a celor patru elemente

fundamentale care constituie criteriile de notare ale acesteia:

-pregătirea teoretică a absolventului;

-pregătirea metodologică a absolventului;

-capacitatea de a efectua o aplicaţie practică în domeniul abordat.

-capacitatea de a interpreta rezultate şi de a formula propuneri de perfecţionare în domeniului

abordat.

b) planul trebuie să urmeze tema aleasă de absolvent şi să demonstreze actualitatea

materialului prezentat.

c) planul trebuie să structureze materialul ales, astfel încât fiecare capitol să răspundă unei

întrebări dintre cele formulate mai sus.

d) paragrafele şi capitolele din planul lucrării de licenţă trebuie să aibă logică şi să pună în

evidentă obiectivul ales.

Planul trebuie să cuprindă o parte introductivă, în care să fie exprimat obiectivul general al

lucrării de licenţă, cadrul teoretic şi metodologic în care va fi abordat subiectul lucrării precum şi

cadrul empiric în care va fi realizată aplicatia practică.

Lucrarea de licenţă trebuie să cuprinde un număr de 60-80 de pagini .

Potrivit Legii Educaţiei naţionale nr. 1/2011 autorul lucrării de licenţă răspunde de asigurarea

originalităţii conţinutului acesteia (art. 143, alin. 4). De asemenea, legea interzice comercializarea de

lucrări stiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor a unei lucrări

de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat (art. 143, alin. 5).

Redactarea şi tehnoredactarea lucrării trebuie realizată în următoarele condiţii:

Page 13: Ghid licenta 2016-2019

Lucrarea trebuie redactată cu setul de caractere (Font) Times New Roman, dimensiunea literelor

trebuie să fie de 12, iar distanta dintre rânduri (Spacing) de 1,5.

Este de preferat ca titlurile capitolelor să fie scrise cu Font de 14 şi caractere bold, iar

subcapitolele cu Font de 12 şi caractere bold. De asemenea se vor utiliza diacritice.

Setări pagina: 2,5 cm (top-bottom 0 şi 2 cm right) şi 3,00 cm(left) .

Prima pagină a lucrării trebuie să contină (Anexa 1) numele absolventului/absolventei şi

numele profesorului coordonator, precum şi denumirea instituţiei de învătământ pe care

candidatul/candidata a absolvit-o.

Pe pagina a doua va fi trecut titlul lucrarii .

Structura recomandată a lucrării este următoarea: Cuprins, Introducere, Capitole (conţinutul

propriu-zis), Concluzii, Anexe, Bibliografie. Paginile vor fi numerotate începand cu pagina a treia,

respectiv, cuprinsul lucrării.

Notele de subsol (fie că este vorba despre referinţe bibliografice, fie că ele conţin detalii sau

explicaţii pe care autorul/autoarea nu le consideră esenţiale pentru lucrare) trebuie să se afle la

sfârşitul fiecărei pagini (footnotes) şi nu la sfârşitul lucrării sau al capitolelor (endnotes).

Reproducerea de fragmente din textele altor autori vor fi marcate clar în textul lucrării de

licenţă. Fragmentele de text care nu aparţin autorului lucrării de licenţă trebuie cuprinse între

ghilimele (eventual pot fi scrise cu caractere italice). La sfârşitul fragmentului trebuie indicat autorul

şi lucrarea din care a fost preluat fragmentul.

Bibliografia, aflată la sfârsitul lucrării şi ordonată alfabetic trebuie să conţină toate sursele

folosite pentru redactarea lucrării (minim 25 de lucrări), de actualitate, de preferat din ultimii 5 ani;

Bibliografia trebuie structurată în functie de tipul documentelor utilizate: cărţi, articole de specialitate

din reviste ştiinţifice academice, articole din alte reviste, ziare etc., surse internet (adresa completă de

internet a sursei utilizate, de exemplu: http://www.undp.org/poverty/document.shtml).

Bibliografia trebuie să conţină, pentru fiecare sursă în parte următoarele informaţii: nume, prenume

autor; titlul lucrării, editura unde a fost tipărită, oraşul, anul apariţiei lucrării.

5. Anexe

5.1 Metodologia de admitere

5.2 Fisele disciplinelor

5.3 Plan de invatamant

Page 14: Ghid licenta 2016-2019

Anexa 5.1

METODOLOGIE

DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII ÎN

CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, În baza prevederilor Legii

nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, În temeiul dispoziţiilor Ordinului

ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământul superior, cercetare

ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5734/124.12.2013 privind cadrul general de organizare şi

desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă si de masterat pentru anul

universitar 2016–2017.

Potrivit prevederilor cuprinse în Carta Universităţii Spiru Haret, Consiliul Facultăţii de

Contabilitate si a Câmpulung aprobă prezenta metodologie privind cadrul general de organizare şi

desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2016-2017.

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art. 1. (1) Prezenta metodologie stabileşte cadrul general pentru organizarea şi desfăşurarea

admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, pentru anul universitar 2016-2017 şi introduce

toate mecanismele astfel încât facultatea să elaboreze şi să aplice propria metodologie de organizare

a admiterii la programele de studii de licenţă, potrivit misiunii proprii, strategiei Universităţii Spiru

Haret şi în concordantă cu cerinţele pieţei forţei de muncă.

(2) Asigurarea unui cadru general flexibil şi eficient are drept scop atingerea obiectivului

educaţional privind stimularea excelentei facultăţilor şi a programelor de studii de licenţă pe care le

oferă.

(3) În baza autonomiei universitare şi a asumării răspunderii publice, Facultatea de Ştiinţe

Economice Câmpulung din structura Universităţii Spiru Haret organizează concurs de admitere

pentru fiecare program din ciclul de studii de licenţă în vederea testării cunoştinţelor şi a

capacităţilor cognitive.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA ADMITERII

Art.2. Admiterea la Facultatea Ştiinţe Economice Câmpulung se organizează pe programe de

studii universitare de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate.

Art.3. Admiterea la Facultatea de Ştiinţe Economice Câmpulung se organizează pentru

domeniul de studii universitare de licenţă: Contabilitate .

Art.4. Concursul de admitere se organizează pe baza respectării prezentei metodologii şi a

prevederilor legale în vigoare, astfel:

• pentru programul de studii Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG) forma de învăţământ cu

frecvenţă, program acreditat prin H.G. 580/ 2014.

Art.5. Metodologia de desfăşurare a admiterii la programele de studii universitare de licenţă

este sunt făcută publică cu cel puţin 6 luni înainte de data admiterii.

Page 15: Ghid licenta 2016-2019

Art. 6. (1) Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se organizează în 2 (două)

sesiuni, în perioada iulie-septembrie, calendarul fiind stabilit de facultate.

(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se stabilesc de facultate

şi se fac publice prin afişare la sediul Facultăţii şi prin publicare pe pagina web.

Art. 7. (1) Admiterea la studii universitare de licenţă se susţine în limba română.

Art. 8. Facultatea de Ştiinţe Economice Câmpulung din structura Universităţii Spiru Haret va

aduce la cunoştinţă candidaţilor condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere, inclusiv cifrele

de şcolarizare, prin mijloacele mass-media, pliante şi afişare la sediul acestora şi pe pagina web

proprie.

Art.9. (1) Pentru buna desfăşurare a concursului de admitere se constituie, la nivelul

Facultăţii de Ştiinţe Economice Câmpulung, comisia de admitere, formată din minim 3 cadre

didactice desemnate de decan şi avizate de Consiliul Facultăţii. De asemenea, se constituie comisia

de contestaţii formată din 3 cadre didactice.

(2) Numirea comisiei de admitere şi a comisiei de contestaţii se face prin decizie a rectorului

Universităţii Spiru Haret.

CAPITOLUL III

CANDIDAŢII LA ADMITERE

Art.10. (1) Pot candida la admiterea în învăţământul superior, în ciclul de studii universitare

de licenţă, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

(2) Pot candida, de asemenea, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute

de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea

studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din

cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere,

fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a

studiilor.

(3) Cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competentă lingvistică, pentru

limba română, eliberat de către instituţii abilitate de Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art. 11. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de

studii, concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

CAPITOLUL IV

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

Art.12. (1) Facultatea de Ştiinţe Economice Câmpulung va aduce la cunoştinţă candidaţilor

condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere, prin afişare la avizier şi pe pagina web proprie.

(2) Documentele necesare înscrierii la admitere sunt următoarele:

– diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original sau adeverinţă eliberată de

liceu, în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul curent

(adeverinţa de absolvent de liceu se poate depune în copie legalizată în cazul în care candidatul care

se înscrie la admitere are adeverinţă în original depusă la un alt dosar de admitere, însoţită de o

adeverinţă în care se certifică acest lucru). Adeverinţa de absolvire trebuie să cuprindă media

generală la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi

menţiunea că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.

– certificatul de naştere, în copie (xerox);

– certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie (xerox);

– adeverinţă medicală tip;

Page 16: Ghid licenta 2016-2019

– copie de pe buletinul/cartea de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;

– 3 fotografii 3/4;

– copie legalizată de pe diploma de bacalaureat, însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea la care

se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate);

– un dosar plic.

Art.13. (1) Taxa de înscriere la admitere este stabilită de către Consiliul de administraţie,

anual, şi se face publică prin afişarea pe pagina web şi la sediile facultăţilor, cu cel puţin 6 luni

înainte de admitere. Pentru admiterea în anul universitar 2015-2016 taxa de înscriere este de 110 lei.

(2) Copiii personalului didactic aflat în activitate, copiii de pensionari şi şomeri, aflaţi în

întreţinerea părinţilor (cu vârsta de până la 26 de ani), sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru

admitere. Această facilitate se acordă în următoarele condiţii:

– candidaţilor fii de cadre didactice, în temeiul unei adeverinţe eliberate de şcoala unde funcţionează

părintele/părinţii;

– candidaţii fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima lună (cu condiţia să aibă vârsta

de până la 26 de ani).

– candidaţii fii de şomeri, în baza cuponului de şomer din ultima lună (cu condiţia să aibă vârsta de

până la 26 de ani).

(3) Pot candida, de asemenea, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute

de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea

studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din

cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere,

fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a

studiilor.

(4) Cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competentă lingvistică, pentru

limba română, eliberat de către instituţii abilitate de Ministerului Educaţiei Naţionale.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii,

concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Art.14. Înscrierea şi admiterea se desfăşoară la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice

Câmpulung, din str. Traian nr. 223, şi în alte spatii de învăţământ ale Universităţii unde este

organizat serviciul de secretariat.

CAPITOLUL V

DESFĂŞURAREA ŞI REZULTATUL ADMITERII

Art.15. Admiterea are în vedere testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive ale

candidatului.

Art. 16.(1) Cu ocazia concursului de admitere candidaţii completează o fisa chestionar care

este analizată de către comisia de concurs

(2) Comisia de concurs completează o grilă de evaluare a cunoştinţelor şi capacităţii

cognitive ale candidatului .

Art. 17.(1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi

mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.

(2) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a

notelor obţinute la probele concursului de admitere.

(3) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă va fi luată în

considerare media de la bacalaureat.

(4) Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii

de clasificare numai la programul de studiu unde aceştia au candidat.

Page 17: Ghid licenta 2016-2019

(5) În cazul mediilor egale pentru departajare vor fi luate în considerare, cu prioritate,

rezultatele obţinute la testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive.

Art.18. Rezultatele obţinute la concursul de admitere se consemnează de către Comisia de

admitere în Fişa privind rezultatele obţinute la Concursul de admitere a candidatului .

Art. 19. (1) Ierarhizarea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului se face ţinându-se

seama de următoarele criterii:

a) nota obţinută la verificarea cunoştinţelor de specialitate şi a capacităţilor cognitive (60%);

b) media obţinută la examenul de bacalaureat (40%).

(2) Ierarhizarea se are în vedere pentru a nu se depăşi cifra de şcolarizare alocată fiecărei

program de studii.

(3) Rezultatele admiterii se comunică prin afişare la avizierul Facultăţii şi pe pagina web în cel mult

24 ore de la încheierea acesteia

Art. 20. Facultatea are obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48

de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor

respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.

Art.21.(1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se

face prin decizia rectorului Universităţii Spiru Haret.

(2) După aprobarea înmatriculării studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol sub un număr

unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de studii la care au fot

admişi.

(3) Universitatea Spiru Haret întocmeşte contracte de studii care se încheie între studentul

înmatriculat si Rectorul Universităţii.

Art. 22. (1) Candidaţii declaraţi respinşi pot depune contestaţii în termen de 48 ore de la data

afişării rezultatelor. Acestea se rezolvă în termen de 24 ore şi se afişează la sediile facultăţilor şi pe

pagina web.

(2) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.

Art.23. Conducerea Facultăţii are întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea

examenului de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă

CAPITOLUL VI

DISPOZITII FINALE

Art.24. Prezenta Metodologie a fost aprobată de Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice

Câmpulung. La data intrării în vigoare a prezentei metodologii se abrogă Metodologia privind cadrul

general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul

universitar 2016-2017

DECAN

Lect.univ.dr. Avram Laurentia

Page 18: Ghid licenta 2016-2019

Anexa 5.2 Fisele disciplinelor

Page 19: Ghid licenta 2016-2019

ANUL 1

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Stiinte Economice

1.3.Departamentul Stiinte Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei MICROECONOMIE

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ.dr. Laurentia Georgeta Avram

2.3. Titularul activităţilor de

laborator

Lect. univ.dr. Laurentia Georgeta Avram

2.4. . Anul de studiu I 2.5.Semestru 1 2.6.Evaluare E 2.7.Regimul

disciplinei

I

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2

curs

2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5

curs

28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp hours

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14

Tutoriat 7

Examinari 4

Altele……… 3

3.7 Total ore studiu individual 69

3.9 Total ore pe semestru 56

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului computer şi video-proiector

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului discutii deschise cu studii de caz

6. Competenţele specifice acumulate

Page 20: Ghid licenta 2016-2019

Com

pet

ente

pro

fesi

on

ale

Demonstrarea competenţei distinctive a viitorului economist

Ştiinţa şi arta mobilizării organizaţiei pentru realizarea planului strategic.

Cunoaşterea strategiilor concurenţiale şi relaţionale.

Deprinderi sau capacităţi de utilizare a cunoştinţelor într-o situaţie de muncă dată.

Evaluarea şi implementarea strategiilor în cadrul organizaţiei.

Stăpânirea deprinderilor de utilizare a metodelor şi tehnicilor cantitative de studiu a

fenomenelor economice, la nivel microeconomic

Com

pet

ente

tra

nsv

ersa

le

Formarea abilitatilor de gandire creative in scopul modelarii proceselor economice

Dezvoltarea aptitudinilor privind munca in echipa munca in achipa referitor la gestionarea

problemelor financiare prin modelare matematica.

Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor de bază utilizate de microeconomie

Stăpânirea limbajului specific microeconomiei

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate

7.1 Obiective principale Disciplina de MICROECONOMIE are ca obiectiv explicarea

aspectelor de bază ale vieţii economice a societăţii, înarmându-i

pe studenţi cu un set de cunoştinţe care să le permită înţelegerea

şi descifrarea mecanismelor economiei ca sistem real şi, pornind

de aici, formarea unei culturi economice solide, atât de necesară

viitorilor specialişti. O atenţie deosebită în cadrul cursului se

acordă capitolelor consacrate trăsăturilor şi mecanismelor

contemporane ale economiei de piaţă : cererea şi oferta, valoarea

şi preţurile, concurenţa, mediul de afaceri, comportamentul

producătorilor şi consumatorilor, veniturile fundamentale etc. Cu

alte cuvinte, prin intermediul acestei discipline ne propunem ca

viitorii economişti să dispună de cunoştinţele microeconomice

de bază necesare pentru a se descurca în hăţişul vieţii

economice, dar şi pentru a-şi putea desfăşura cu profesionalism

activităţile lor viitoare.

7.2 Obiective secundare Insusirea metodelor si tehnicilor de optimizare a proceselor si

fenomenelor manageriael din sfera economic financiara si

contabilitate

Intelegerea si insusirea de catre studenti a conceptelor

manageriale.

8. Continut

8.1 Curs Metode de

predare

Observatii

1. ECONOMIA ŞI ŞTIINŢA ECONOMICĂ.

OBIECTUL DE STUDIU AL ECONOMIEI

POLITICE. METODĂ ÎN ŞTIINŢA ECONOMICĂ

1.1.Nevoile umane şi resursele economice.

1.2. Raritatea şi alegerea Activitatea economică şi structurile ei

1.3. Formarea şi dezvoltarea ştiinţei economice. Obiectul de studiu

al Economiei Politice

1.4. Metodă în ştiinţa economic

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice -

computer si video-

proiector

2 ore

săptămâna 1

Page 21: Ghid licenta 2016-2019

2. ECONOMIA DE PIAŢĂ: CARACTERIZARE GENERA-

LĂ. AGENŢII ECONOMICI

2.1. Caracterizarea economiei deschimb

2.2. Banii si rolul lor in economie

2.3. Economia de piata contemporana

2.4. Agentii economici

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice -

computer si video-

proiector

4 ore

săptămâna 2-3

3. PIAŢA. CEREREA ŞI OFERTA

3.1. Piaţa şi rolul ei.

3.2. Tipuri de piaţă.

3.3. Interdependenţa pieţelor.

3.4. Cererea. Legea cererii. Elasticitatea cererii. Cererea atipică

3.5. Oferta. Legea ofertei. Elasticitatea ofertei

3.6. Echilibrul pieţei. Efectul variaţiilor ofertei şi cererii

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice -

computer si video-

proiector

2 ore

-săptămâna 4

4. COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI

4.1. Conceptul de bun şi clasificarea bunurilor.

4.2. Utilitatea bunurilor

4.3. Optimul consumatorului.

4.4. Curba de indiferenţă

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice -

computer si video-

proiector

săptămâna 5

2ore

5. COMPORTAMENTUL PRODUCĂTORULUI

COMBINAREA FACTORILOR DE PRODUCŢIE

5.1. Întreprinderea.

5.2. Combinarea factorilor de producţie.

5.3. Analiza pe termen scurt.

5.4. Legea randamentelor neproporţionale.

5.5. Analiza pe termen lung. Economii şi dezeconomii de scară

5.6. Randamentul, productivitatea folosirii factorilor de producţi

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice -

computer si video-

proiector

2ore

6. COSTUL DE PRODUCŢIE

6.1. Conţinutul costului.

6.2. Delimitări conceptuale.

6.3. Mărimea şi tipologia costului.

6.4. Relaţia dintre costul mediu şi costul marginal.

6.5. Minimizarea costului.

6.6. Relaţia dintre cost şi productivitate Comportamentul

producătorului şi reducerea costului.

6.7. Echilibrul producătorului

6.8. Constrângerea de buget a producătorului. Problema

randamentelor „de scară”

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice -

computer si video-

proiector

2ore

- săptămâna 8

7. CONCURENŢA ŞI FORMAREA PREŢURILOR

7.1.Concurenţa: conţinut, forme, funcţii Formarea preţurilor pe

diverse tipuri de pieţe

7.2. Piaţa cu concurenţă perfectă şi preţurile

7.3.Piaţa cu concurenţă imperfectă şi preţurile

7.4. Intervenţia statului în domeniul preţurilor

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice -

computer si video-

proiector

2ore

-săptămâna 9

8. PIAŢA MUNCII ŞI SALARIUL

9.1. Piaţa muncii: conţinut, caracterizare.

9.2. Cererea şi oferta de muncă

9.3. Echilibrul şi structuri ale pieţei muncii

9.4. Salariul. Mărimea salariului Formele salariului Forme de

salarizare

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice -

computer si video-

proiector

2ore

săptămâna 10

9. PROFITUL ŞI RENTA

9.1. Definire. Mărimea şi dinamica profitului.

9.2. Renta.

2ore

săptămâna 11

Page 22: Ghid licenta 2016-2019

9.3. Preţul pământului

10. PIAŢA MONETARĂ. DOBÂNDA

10.1. Moneda. Masa monetară şi agregatele monetare.

10.2. Piaţa monetară. Cererea şi oferta de monedă

10.3. Teorii referitoare la valoarea banilor şi la cantitatea de

monedă în circulaţie

10.4. Băncile. Sistemul bancar contemporan.

10.5. Dobânda. Echilibrul pieţei monetare Politici monetare:

obiective şi instrumente

2ore

săptămâna 12

11 PIAŢA CAPITALULUI

11.1.Scurtă introducere

11.2.Titlurile de valoare

11.3. Piaţa capitalului. Cererea de titluri de valoare (acţiuni şi

obligaţiuni) Oferta de titluri de valoare

4ore

săptămâna 13-14

12. PIAŢA VALUTARĂ

12.1.Conceptul de valută; clasificarea valutelor.

12.2.Piaţa valutară.

12.3.Datoria externă

13. EXTERNALITATI SI BUNURI PUBLICE

13.1.Eşecul pieţelor: cauze şi consecinţe.

13.2.Externalităţi; caracterizare, clasificare.

13.2.Alte situaţii de eşec al pieţei

13.3. Eşecurile pieţei şi teoria bunăstării

Bibliografie

Obligatorie

1. Constantin Enache, Constantin Mecu, Economie Politică, Edit. Fundaţiei Romania de Mâine, Bucureşti,

2009

2. Constantin Mecu, Cristina Barna, Nedelea Părăluţă, Cristian Uţă, Economie Politică, Aplicaţii practice.

Edit. Fundaţiei Romania de Mâine, Bucureşti, 2009.

Facultativă

Gilbert Abraham Frois, Economie politică, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994;

Gabriela Bodea, Teorie micro şi macroeconomică, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2001;

Gheorghe Ciobanu, Bursele de valori şi tranzacţiile la bursă, Ed. Economică, Bucureşti, 1997;

Gheorghe Popescu, Evoluţia gândirii economice, Ed.George Bariţiu, Cluj – Napoca, 2000.

Magdalena Ghişoiu, Paul Cocioc, Economie generală, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999;

Colectiv, Economie, ediţia VI, Ed. Economică, Bucureşti, 2003;

Joseph E. Stiglitz, Carl E. Walsh, Economie, Ed. Economică, Bucureşti, 2005.

Pierre Bezbakh, Inflaţie, dezinflaţie, deflaţie, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1992.

Fernand Braudel, Jocurile schimbului, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1995, pag. 383;

Robert Dornbusch, Macroeconomia, Ed. Sedona, Timişoara, 1997.

Milton Friedman, Capitalism şi libertate, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1995.

J.K. Galbraith, , Ştiinţa economică şi interesul public, Ed. Politică, Bucureşti, 1982;

R. Lipsey; K. Alec Chrystal, Economia pozitivă, Ed. Economică, Bucureşti, 1999;

P. Samuelson, W.D. Nordhaus, Economie politică, Ed. Teora, Bucureşti, 2000.

8.2 Seminar / lab Teaching

methods

Observations

1. Economia şi ştiinţa economică.

Problematizare

descoperire

2 ore

saptamna 1

2. Caracterizarea generală a economiei de piaţă Problematizare

descoperire

2 ore

saptamna 2

3. Piaţa. Cererea şi oferta Problematizare

descoperire

2 ore

saptamna 3

Page 23: Ghid licenta 2016-2019

4. Comportamentul consumatorului Problematizare

descoperire

2 ore

saptamna 4

5. Comportamentul producătorului Problematizare

descoperire

2 ore

saptamna 5

6. Costul de producţie Problematizare

descoperire

2 ore

saptamna 6

7. Concurenţa şi formarea preţurilor Problematizare

descoperire

2 ore

saptamna 7

8. Piaţa muncii şi salariul Problematizare

descoperire

2 ore

saptamna 8

9. Profitul şi renta Problematizare

descoperire

2 ore saptamna 9

10. Piaţa monetară. Dobânda. Problematizare

descoperire

2ore saptamna 10

11. Piaţa capitalului. Problematizare

descoperire

2 ore saptamna 11

12. Piaţa valutară

Problematizare

descoperire

2 ore saptamna 12

13. Externalităţi şi bunuri publice Problematizare

descoperire

2 ore saptamna 13

14. Recapitulare pentru examen Problematizare

descoperire

2 ore saptamna 14

Bibliografie

Obligatorie

1.Note de curs, Macroeconomie, Facultatea de Stiinte Economice Câmpulung, 2016

2. Constantin Mecu, Cristina Barna, Nedelea Părăluţă, Cristian Uţă, Economie Politică, Aplicaţii practice.

Edit. Fundaţiei Romania de Mâine, Bucureşti, 2009.

3. Ion Popescu, Gheorghe Manea, Economie (Micro si Macroeconomie), Editura Cermaprint, Bucuresti,

2013

Facultativă

1. Constantin Anghelache, România 2015. Starea economică în continuă crestere, Editura Economică,

Bucuresti, 2015

2. Costin Ciora, Analiza performantei prin creare de valoare, Editura Economică, Bucuresti, 2013

3. Marinela Geamănu, Economia României sub impactul investitiilor străine directe, Editura

Economică, Bucuresti, 2014

2. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor si seminariilor este in concordanta cu cerintele economice pentru optimizarea

proceselor conduse.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obţinută la evaluarea finală să fie minim 5 (cinci)

Page 24: Ghid licenta 2016-2019

FIŞA DISCIPLINEI

9. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Stiinte Economice Campulung Muscel

1.3.Departamentul Stiinte Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

10. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei MACROECONOMIE

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ.dr. Laurentia Georgeta Avram

2.3. Titularul activităţilor de

laborator

Lect. univ.dr. Laurentia Georgeta Avram

2.4. . Anul de studiu I 2.5.Semestru 1 2.6.Evaluare E 2.7.Regimul

disciplinei

I

11. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2

curs

2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5

curs

28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp hours

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14

Tutoriat 7

Examinari 4

Altele……… 3

3.7 Total ore studiu individual 69

3.9 Total ore pe semestru 56

3.10 Număr de credite 5

12. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.3 de competenţe

13. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului computer şi video-proiector

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laborator

ului

14. Competenţele specifice acumulate

Page 25: Ghid licenta 2016-2019

Pro

fess

ion

al

com

pet

ence

s

Realizarea de studii pentru societăţi comerciale, instituţii private si publice în domeniul

afacerilor internaţionale

Diagnoza în domeniul afacerilor internaţionale în baza reglementărilor comunitare şi

naţionale specifice

Asistenţă în domeniul afacerilor internaţionale pentru organismele internaţionale publice,

comunităţile locale şi regionale (instituţii ale UE, asociaţii profesionale, camere de comerţ,

clustere etc)

Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al

organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT

Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei

Culegerea, prelucrarea şi analiza datelor economice şi de mediu pe baza conceptelor, teoriilor

şi metodelor specifice

Analiza statistica a fenomenelor socio-economice

• Cunoaşterea terminologiei de specialitate şi operarea cu noţiuni-cheie precum: piaţa forţei de

muncă, piaţa monetară, piaţa financiară, indicatori macroeconomici de rezultate, venit,

consum, economisire, investiţii, echilibru macroeconomic, fluctuaţii macroeconomice, cicluri

economice, dezechilibre macroeconomice, rolul statului în economie; aprofundarea

fenomenelor economice la nivel macroeconomic, a interdependenţelor dintre pieţe a măsurării

performanţelor la nivel macro-, înţelegerea politicilor macroeconomice;

• Corelarea aspectelor teoretice cu cele practice, aprofundarea tematicii prin studii de caz şi

aplicaţii;

• Demonstrarea capacităţii de analiză şi sinteză în interpretarea unor situaţii concrete (de

exemplu, în studii de caz privind problemele de tipul dezechilibrelor macro-);

• Obţinerea de informaţii care să creioneze imaginea entităţilor (macro)economice prin filtrul impus

de dezvoltarea la nivel macro-;

• Conştientizarea ideii că dezvoltarea la nivel macro- este susţinută de numeroase organisme

internaţionale şi supranaţionale, de societatea civilă, de puterea publică şi de firme;

• Oferirea unei baze ştiinţifice a raţionamentului profesionist;

• Însuşirea abilităţilor de gândire în evaluarea unor situaţii tip „dilemă etică”, în situaţiile legate

de diminuarea disparităţilor economico-sociale;

Învăţarea logică (prin argumente pro şi contra), pe baza evaluării conştiente a realităţii.

Tra

nsv

ersa

l co

mp

eten

ces

Cunoaşterea, înţelegerea, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi a metodelor

fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei de piaţă.

Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de

munca riguroasă, eficientă şi responsabilă

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de

tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei

Cunoaşterea, înţelegerea, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi a metodelor

fundamentale de investigare şi proiectare specifice economiei de piaţă

Cunoaşterea, înţelegerea, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi a metodelor

fundamentale de investigare şi prospectare, specifice economiei de piaţă

15. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate

7.1 Course goals Cunoaşterea terminologiei de specialitate; oferirea unei baze

ştiinţifice a raţionamentului profesionist în macroeconomie;

identificarea şi opţiunea asupra metodelor optime de soluţionare

a problemelor impuse de dezvoltarea la nivel macro-.

7.2 Course objectives .

Familiarizarea studenţilor cu categoriile economice fundamentale

specifice macroeconomiei

Prezentarea mecanismului de funcţionare a economiei de piaţă, a

Page 26: Ghid licenta 2016-2019

echilibrului macroeconomic şi a dezechilibrelor macroeconomice.

Crearea de condiţii propice pentru studiul individual şi în echipă

Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică

Dezvoltarea capacităţii de argumentare

16. Continut

8.1 Curs Metode de

predare

Observatii

1. CATEGORIILE ŞI INDICATORII MACROECONOMICI

Error! Bookmark not defined.

1.1. Categoriile macroeconomice ............................................... Error! Bookmark not defined.

1.2. Indicatorii macroeconomici ................................................ Error! Bookmark not defined.

1.3. Câteva consideraţii metodologice ....................................... Error! Bookmark not defined.

1.4. Circuitul macroeconomic al veniturilor .............................. Error! Bookmark not defined.

1.5. Contabilitatea naţională ....................................................... Error! Bookmark not defined.

1.6. Balanţa legăturilor dintre ramuri Error! Bookmark not defined.

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice

- computer si

video-proiector

2 ore

săptămâna 1

2. CONSUM, ECONOMISIRE, INVESTIŢII ............................... Error! Bookmark not defined.

2.1. Extinderea ecuaţiei echilibrului macroeconomic ................ Error! Bookmark not defined.

2.2. Funcţia consumului ............................................................. Error! Bookmark not defined.

2.2.1. Pe baza venitului curent (Keynes) ............................... Error! Bookmark not defined.

2.2.1. Pe baza venitului permanent (Friedman) ..................... Error! Bookmark not defined.

2.3. Funcţia economisirii ............................................................ Error! Bookmark not defined.

2.3.1. Construirea funcţiei economisirii ................................. Error! Bookmark not defined.

2.3.2. Paradoxul economisirii ................................................ Error! Bookmark not defined.

2.4. Funcţia investiţiilor ............................................................. Error! Bookmark not defined.

2.4.1. Tipologia investiţiilor .................................................. Error! Bookmark not defined.

2.4.2. Investiţia autonomă ...................................................... Error! Bookmark not defined.

2.4.3. Multiplicatorul investiţiei autonome ............................ Error! Bookmark not defined.

2.4.4. Optimul investiţiei neautonome ................................... Error! Bookmark not defined.

2.4.5. Coeficientul q (Tobin) al investiţiei ............................. Error! Bookmark not defined.

2.5. Acceleratorul consumului (cererii) Error!

Bookmark not defined.

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice

- computer si

video-proiector

4 ore

săptămâna 2-

3-4

3. SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR ........................................ Error! Bookmark not defined.

3.1. Structura sistemului financiar. Finanţarea şi refinanţarea ... Error! Bookmark not defined.

3.2. Structura sistemului bancar ................................................. Error! Bookmark not defined.

3.3. Creaţia monetară ................................................................. Error! Bookmark not defined.

3.4. Monetizarea creditului. Multiplicatorul monetar ................ Error! Bookmark not defined.

3.5. Cererea de monedă. Agregatele cererii de monedă ............. Error! Bookmark not defined.

3.6. Oferta de monedă. Agregatele ofertei de monedă ............... Error! Bookmark not defined.

3.7. Echilibrul pieţei monetare Error! Bookmark not defined.

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice

- computer si

video-proiector

2 ore

-săptămâna 5

4. POLITICA FISCALĂ ŞI POLITICA MONETARĂ ................. Error! Bookmark not defined.

4.1. Politica fiscală ..................................................................... Error! Bookmark not defined.

4.1.1. Conceptul de politică fiscală ........................................ Error! Bookmark not defined.

4.1.2. Instrumentele politicii fiscale....................................... Error! Bookmark not defined.

4.1.3. Bugetul public .............................................................. Error! Bookmark not defined.

4.1.4. Modelarea politicii fiscale ........................................... Error! Bookmark not defined.

4.1.5. Curba Laffer................................................................. Error! Bookmark not defined.

4.1.6. Multiplicatorii fiscali şi bugetari.................................. Error! Bookmark not defined.

4.1.7. Stabilizatorii fiscali automaţi ....................................... Error! Bookmark not defined.

4.1.8. Macrostabilizarea prin politică fiscală ......................... Error! Bookmark not defined.

4.2. Politica monetară ................................................................. Error! Bookmark not defined.

4.2.1. Conceptul de politică monetară ................................... Error! Bookmark not defined.

4.2.2. Instrumentele politicii monetare .................................. Error! Bookmark not defined.

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice

- computer si

video-proiector

săptămâna 6-

7

2-4ore

Page 27: Ghid licenta 2016-2019

4.2.3. Modelarea politicii monetare. Curba LM .................... Error! Bookmark not defined.

4.3. Echilibrul economic intern. Analiza IS – LM ..................... Error! Bookmark not defined.

4.4. Alegerea politicii guverbamentale “optime” ....................... Error! Bookmark not defined.

4.5. Ajustarea şocurilor Error! Bookmark not defined.

5. INFLAŢIA ŞI ŞOMAJUL. CURBELE PHILLIPS ................... Error! Bookmark not defined.

5.1. Inflaţia ................................................................................. Error! Bookmark not defined.

5.1.1. Ce este inflaţia. Cauzele inflaţiei ................................. Error! Bookmark not defined.

5.1.2. Inflaţia prin cerere ........................................................ Error! Bookmark not defined.

5.1.3. Inflaţia prin costuri şi profit ......................................... Error! Bookmark not defined.

5.1.4. Inflaţia importată ......................................................... Error! Bookmark not defined.

5.1.5. Inflaţia structurală ........................................................ Error! Bookmark not defined.

5.1.6. Efectele inflaţiei ........................................................... Error! Bookmark not defined.

5.1.7. Inflaţia inerţială ............................................................ Error! Bookmark not defined.

5.1.8. Varietăţi ale inflaţiei .................................................... Error! Bookmark not defined.

5.2. Şomajul ............................................................................... Error! Bookmark not defined.

5.2.1. Forţa de muncă – principalul input .............................. Error! Bookmark not defined.

5.2.2. Conceptul de şomaj ...................................................... Error! Bookmark not defined.

5.2.3. Tipologia şomajului ..................................................... Error! Bookmark not defined.

5.2.4. Mecanismul de generare a şomajului ........................... Error! Bookmark not defined.

5.2.5. Măsurarea şomajului .................................................... Error! Bookmark not defined.

5.3.1. Curba Phillips pe termen scurt ..................................... Error! Bookmark not defined.

5.3.2. Curba Phillips pe termen lung Error! Bookmark not defined.

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice

- computer si

video-proiector

săptămâna 7-

8

4ore

6. PIAŢA VALUTARĂ ŞI CURSUL DE SCHIMB ..................... Error! Bookmark not defined.

6.1. Cererea de valută, oferta de valută şi cursul de schimb ...... Error! Bookmark not defined.

6.2. Perturbări şi dezechilibre pe piaţa valutară ......................... Error! Bookmark not defined.

6.3. Mecanisme fundamentale pe piaţa valutară ........................ Error! Bookmark not defined.

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice

- computer si

video-proiector

săptămân

a 8-9

7. SCHIMBUL ECONOMIC INTERNAŢIONAL ........................ Error! Bookmark not defined.

7.1. Teoria pură a comerţului internaţional ................................ Error! Bookmark not defined.

7.1.1. Câştigurile din comerţul internaţional ......................... Error! Bookmark not defined.

7.1.2. Teoria avantajului absolut (Adam Smith) .................... Error! Bookmark not defined.

7.1.3. Teoria avantajului comparativ (David Ricardo) .......... Error! Bookmark not defined.

7.1.4. Teoria înzestrării cu factori (teoria HOS) .................... Error! Bookmark not defined.

7.2. Comerţ, venituri şi creştere economică în economia deschisăError! Bookmark not defined.

7.2.1. Inegalitatea economică – sursă a diferenţelor de

competitivitate economică ..................................................... Error! Bookmark not defined.

7.2.2. Argumente pro şi contra protecţonismului .................. Error! Bookmark not defined.

7.2.3. Tipologia schimburilor economice internaţionale ....... Error! Bookmark not defined.

7.2.4. Tipologia protecţiei economice ................................... Error! Bookmark not defined.

7.2.5. Specializarea naţională şi protecţionismul ................... Error! Bookmark not defined.

7.2.6. Curbele de transformare şi echilibrul economic .......... Error! Bookmark not defined.

7.2.7. Creşterea economică şi distribuirea veniturilor Error!

Bookmark not defined.

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice

- computer si

video-proiector

4ore

- săptămâna

10-11

8. ECHILIBRUL ECONOMIC EXTERN ..................................... Error! Bookmark not defined.

8.1. Balanţa de plăţi externe şi echilibrul economic .................. Error! Bookmark not defined.

8.1.1. Structura balanţei de plăţi externe ............................... Error! Bookmark not defined.

8.1.2. Mecanisme de echilibrare a balanţei de plăţi externe .. Error! Bookmark not defined.

8.1.3. Structura balanţei mişcărilor de capital ....................... Error! Bookmark not defined.

8.2. Teoria economică a datoriei externe ................................... Error! Bookmark not defined.

8.2.1. Conceptul şi structura datoriei externe ........................ Error! Bookmark not defined.

8.2.2. Fluxurile de capital şi împrumutul public extern ......... Error! Bookmark not defined.

8.3. Modelarea echilibrului economic extern. Curba EE ........... Error! Bookmark not defined.

8.5. Echilibrul economic global: analiza IS – LM – EE Error!

Bookmark not defined.

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice

- computer si

video-proiector

4 ore

-săptămâna

12-13

17. RECAPITULARE EXAMEN 2ore

Page 28: Ghid licenta 2016-2019

săptămâna 14

Bibliografie

Obligatorie

1. Constantin Enache, Constantin Mecu, Economie Politică, Edit. Fundaţiei Romania de Mâine, Bucureşti,

2009

2. Constantin Mecu, Cristina Barna, Nedelea Părăluţă, Cristian Uţă, Economie Politică, Aplicaţii practice.

Edit. Fundaţiei Romania de Mâine, Bucureşti, 2009.

Facultativă

Gilbert Abraham Frois, Economie politică, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994;

Gabriela Bodea, Teorie micro şi macroeconomică, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2001;

Gheorghe Ciobanu, Bursele de valori şi tranzacţiile la bursă, Ed. Economică, Bucureşti, 1997;

Gheorghe Popescu, Evoluţia gândirii economice, Ed.George Bariţiu, Cluj – Napoca, 2000.

Magdalena Ghişoiu, Paul Cocioc, Economie generală, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999;

Colectiv, Economie, ediţia VI, Ed. Economică, Bucureşti, 2003;

Joseph E. Stiglitz, Carl E. Walsh, Economie, Ed. Economică, Bucureşti, 2005.

Pierre Bezbakh, Inflaţie, dezinflaţie, deflaţie, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1992.

Fernand Braudel, Jocurile schimbului, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1995, pag. 383;

Robert Dornbusch, Macroeconomia, Ed. Sedona, Timişoara, 1997.

Milton Friedman, Capitalism şi libertate, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1995.

J.K. Galbraith, , Ştiinţa economică şi interesul public, Ed. Politică, Bucureşti, 1982;

R. Lipsey; K. Alec Chrystal, Economia pozitivă, Ed. Economică, Bucureşti, 1999;

P. Samuelson, W.D. Nordhaus, Economie politică, Ed. Teora, Bucureşti, 2000.

8.2 Seminar / lab Teaching methods Observations

15. Aplicaţii – Piaţa forţei de

muncă. Aplicaţii – Salariul

Problematizare

descoperire

3 ore saptamna 2

16. Aplicaţii – Piaţa monetară (I) Problematizare

descoperire

3 ore saptamna 4

17. Aplicaţii –Piaţa monetară (II).

Aplicaţii – Piaţa financiară

Problematizare

descoperire

3 ore saptamna 6

18. Aplicaţii –Indicatorii

macroeconomici

Problematizare

descoperire

3 ore saptamna 8

19. Aplicaţii – Venit, consum

economisire

Problematizare

descoperire

3 ore saptamna 10

20. Aplicaţii – Inflaţia Problematizare

descoperire

3 ore saptamna 12

21. Aplicaţii – Şomajul Problematizare

descoperire

3 ore saptamna 14

Bibliografie

1. Note de curs, Macroeconomie, Facultatea de Stiinte Economice Câmpulung, 2016

2. Constantin Mecu, Cristina Barna, Nedelea Părăluţă, Cristian Uţă, Economie Politică, Aplicaţii practice.

Edit. Fundaţiei Romania de Mâine, Bucureşti, 2009.

3. Ion Popescu, Gheorghe Manea, Economie (Micro si Macroeconomie), Editura Cermaprint, Bucuresti,

2013

Facultativă

4. Constantin Anghelache, România 2015. Starea economică în continuă crestere, Editura Economică,

Bucuresti, 2015

5. Costin Ciora, Analiza performantei prin creare de valoare, Editura Economică, Bucuresti, 2013

6. Marinela Geamănu, Economia României sub impactul investitiilor străine directe, Editura

Economică, Bucuresti, 2014

Page 29: Ghid licenta 2016-2019

18. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Tematica cursurilor si seminariilor este in concordanta cu cerintele economice pentru optimizarea

proceselor conduse.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

• Dezvoltarea capacităţii de argumentare

• Învăţarea logică, pe baza unei strategii de evaluare conştientă a realităţii

• Înţelegerea importanţei studiilor de caz în aprofundarea disciplinei

Însuşirea abilităţilor de gândire în evaluarea unor situaţii concrete de dezvoltare a ţărilor / economiilor

naţionale

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obţinută la evaluarea finală să fie minim 5 (cinci)

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret 1.2.Facultatea Stiinte Economice Câmpulung Muscel 1.3.Departamentul Stiinte Economice 1.4.Domeniul de studii Contabilitate 1.5.Ciclul de studii licenţă 1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune

2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei Matematici aplicate în economie

2.2.Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Carmen-Victoria Boloşteanu 2.3.Titularul activităţilor de laborator Conf.univ.dr. Carmen-Victoria Boloşteanu 2.4. Anul de studiu I 2.5Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei I

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 3.7 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 Tutoriat 11 Examinări 1 Alte activităţi 1 3.8 Total ore studiu individual 83

Page 30: Ghid licenta 2016-2019

3.9 Total ore pe semestru 42 3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

Calculul extremelor pentru funcţii de mai multe variabile asociate proceselor economice

modelate.

Utilizarea cunoştinţelor de analiză matematică pentru rezolvarea de probleme de optim cu

legături.

Aplicarea cunoştinţelor de matematici economice în conducerea optimă a proceselor

economice.

Formarea capacităţii de analiză a fenomenelor economice în scopul modelării matematice a

acestora.

Crearea capacităţilor de interpretare a informaţiilor obţinute din calcule matematice în scopul

luării de decizii necesare optimizării proceselor conduse.

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

Formarea abilităţilor de gândire creativă în scopul modelării proceselor economice.

Crearea deprinderii de calcul matematic în utilizarea modelării matematice.

Dezvoltarea aptitudinilor privind munca în echipă referitor la gestionarea problemelor

financiare prin modelare matematică.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Prezentarea cunostinţelor fundamentale ale matematicilor

economice necesare formării viitorilor manageri economişti 7.2 Obiectivele specifice înţelegerea şi însuşirea de către studenţi a conceptelor

matematice de bază, necesare în studierea şi analiza fenomenelor

economice

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii I. Elemente de algebra superioara cu

aplicaţii in economie.

Spatii vectoriale. Sistem de generatori. Vectori liniar

dependenţi, vectori liniar independenţi. Bază şi

schimbarea bazei, metoda Gauss-Jordan. Operatori

liniari şi biliniari. Vectori proprii şi valori proprii.

Aplicaţii şi interpretări în analiza economică.

Functionale liniare, biliniare, patratice. Spaţii

euclidiene.

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

12 ore

săptămânile 1-6

II. Elemente de analiza matematica cu aplicaţii în

fundamentarea deciziilor economice.

Funcţii de mai multe variabile. Continuitatea şi

derivabilitatea funcţiilor de mai multe variabile.

Derivate parţiale şi diferenţiale. Aplicaţii în analiza

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

12 ore

săptămânile 7-12

Page 31: Ghid licenta 2016-2019

microeconomică. Extreme de funcţii de mai multe

variabile. Integrale şi funcţii speciale. Integrala dublă. III. Ecuaţii diferenţiale. Definiţii. Aplicaţii în economie. Rezolvarea

diferitelor tipuri de ecuaţii diferenţiale.

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

4 ore

săptămânile 13-14

Bibliografie

Obligatorie minimală [1] Boloşteanu C., Matematică aplicată în economie, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009

[2] Duda I., Trandafir R., Baciu A., Ioan R., Matematici pentru economişti, Editura Fundaţiei „România de

Mâine”, Bucureşti, 2005

[3] Ani Matei, Curs de matematici pentru studenţii economişti, Editura Fundaţiei "România de Mâine",

Bucureşti, 1998;

Facultativă

[1] Cenuşe G., Matematici pentru economişti, s.a., Editura CISION, Bucureşti, 2007

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 1. Spaţii vectoriale. Schimbarea bazei. Operatori

liniari

Problematizare, descoperire 3 ore săpt. 1-3

2. Funcţionale liniare, biliniare, pătratice. Matricea

asociată funcţionalelor. Spaţii euclidiene. Procedeul

Gram-Schmidt. Testare

Problematizare, descoperire 3 ore săpt.

4-6

3. Elemente de analiză matematică. Funcţii de mai

multe variabile reale. Derivate parţiale. Diferenţiale.

Formula lui Taylor pentru funcţiile de două variabile

Problematizare, descoperire 3 ore săpt. 7-9

4. Calcul integral. Integrale nedefinite - aplicaţii în

economie. Calculul integralelor duble

Problematizare, descoperire 3 ore săpt. 10-12

5. Ecuaţii diferenţiale. Rezolvarea ecuaţiilor

diferenţiale cu variabile separabile, omogene, liniare

de ordinul întâi şi ecuaţiilor de tip Bernoulli

Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 13-14

Bibliografie

[1] [1] Boloşteanu C., Matematică aplicată în economie, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor şi seminariilor este în concordanţă cu cerinţele utilizării modelelor matematice în

optimizarea proceselor conduse.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală 10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată (examen)

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obţinută la evaluarea finală să fie minim 5 (cinci)

FIŞA DISCIPLINEI

Page 32: Ghid licenta 2016-2019

2. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret 1.2.Facultatea Stiinte Economice Câmpulung Muscel 1.3.Departamentul Stiinte Economice Câmpulung Muscel 1.4.Domeniul de studii Contabilitate 1.5.Ciclul de studii licenţă 1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Matematici actuariale si financiare

2.2.Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Carmen-Victoria Bolosteanu 2.3.Titularul activităţilor de laborator Conf.univ.dr. Carmen-Victoria Bolosteanu 2.4. Anul de studiu I 2.5Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei I

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 3.7 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 Tutoriat 7 Examinări 1 Alte activităţi 1 3.8 Total ore studiu individual 58 3.9 Total ore pe semestru 42 3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe

pro

fesi

on

ale

Cunoaşterea noţiunilor teoretice de bază ale matematicilor financiare, actuariale şi teoria

aşteptării

formarea unui mod de gândire cât mai concis în abordarea şi rezolvarea problemelor, pentru

ca mai târziu să poată formula, evalua şi soluţiona probleme tot mai dificile, atât la nivel

microeconomic, cât şi la nivel macroeconomic

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

Formarea abilităţilor de gândire creativă în scopul modelării proceselor economice.

Crearea deprinderii de calcul matematic în utilizarea modelării matematice.

Dezvoltarea aptitudinilor privind munca în echipă referitor la gestionarea problemelor

financiare prin modelare matematică.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

Page 33: Ghid licenta 2016-2019

7.1 Obiectivul general al disciplinei Insuşirea metodelor si tehnicilor de optimizare a proceselor si

fenomenelor din sfera economico-financiară 7.2 Obiectivele specifice Crearea deprinderii de calcul financiar si actuarial

Formarea unei gandiri creative in scopul modelarii proceselor

economice

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii II. Elemente de teoria probabilitatilor

Camp de evenimente. Camp de probabilitate. Variabile

aleatoare

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

4 ore

săptămânile 1-2

II. Elemente de matematica financiara

Dobanda simpla. Dobanda compusa. Plati esalonate.

Imprumuturi.

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

6 ore

săptămânile 3-5

III. Modele matematice pentru gestiunea stocurilor

Modele deterministe. Modele probabilistice. Prelegerea

susţinută prin utilizarea

de mijloace tehnice

(computer şi video-

proiector)

6 ore

săptămânile 6-8

IV. Elemente de teoria asteptarii

Legi probabilistice ale sosirilor si serviciilor.

Deducerea ecuatiilor de stare in regim stationar.

Modele de asteptare.

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

6 ore

săptămânile 9-11

V. Elemente de matematica actuariala

Asigurari de persoane si de viata. Functii biometrice. Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

6 ore

săptămânile 12-14

Bibliografie

Obligatorie minimală [1] Boloşteanu C., Matematică aplicată în economie, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009

[2] Duda I., Trandafir R., Baciu A., Ioan R., Matematici pentru economişti, Editura Fundaţiei „România de

Mâine”, Bucureşti, 2005

[3] Ani Matei, Curs de matematici pentru studenţii economişti, Editura Fundaţiei "România de Mâine",

Bucureşti, 1998

Facultativă

[1] Cenuşe G , Matematici pentru economişti, s.a., Editura CISION, Bucureşti, 2007

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 1. Aplicatii ale teoriei probabilitatilor in rezolvarea

problemelor economice.

Problematizare, descoperire 2 ore, săpt. 1-2

2. Scheme de probabilitate. Problematizare, descoperire 1 ora, săpt. 3 3. Dobanda simpla. Dobanda compusa. Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 4-5 4. Plati anticipate. Imprumuturi. Problematizare, descoperire 4 ore săpt. 6-9 5. Modele deterministe. Modele probabilistice ale

gestiunii stocurilor.

Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 10-11

6. Modele de asteptare. Problematizare, descoperire 2 ore săpt 12-13 7. Calculul primelor unice de asigurare Problematizare, descoperire 1 ore săpt. 14 Bibliografie

[1] Boloşteanu C., Matematică aplicată în economie, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009

[2] Duda I., Trandafir R., Baciu A., Ioan R., Matematici pentru economişti, Editura Fundaţiei „România de

Page 34: Ghid licenta 2016-2019

Mâine”, Bucureşti, 2005

[3] Ani Matei, Curs de matematici pentru studenţii economişti, Editura Fundaţiei "România de Mâine",

Bucureşti, 1998

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor şi seminariilor este în concordanţă cu cerinţele utilizării modelelor matematice în

optimizarea proceselor conduse.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală 10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

• Sustinerea testelor de evaluare pe parcurs

• nota obţinută la evaluarea finală să fie minim 5 (cinci)

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Ştiinţe Economice Câmpulung Muscel

1.3.Departamentul Ştiinţe Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Contabilitate baze

2.2.Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Odi Mihaela Zarnescu

2.3.Titularul activităţilor de laborator Conf.univ.dr. Odi Mihaela Zarnescu

2.4. Anul de studiu I 2.5Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei I

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15

Tutoriat 10

Examinări 4

Alte activităţi 10

3.8 Total ore studiu individual 69

3.9 Total ore pe semestru 125

3.10 Număr de credite 5

Page 35: Ghid licenta 2016-2019

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului computer şi video-proiector

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

• Să definească noţiunea de contabilitate.

• Să identifice conţinutul activelor şi pasivelor.

• Să identifice documentele contabile.

• Să caracterizeze registrele contabile.

• Să identifice conţinutul, principiile şi momentele evaluării

• Să recunoască structura Bilanţului contabil

• Să identifice elementele structurale ale unui cont contabil.

• Să descrie modul de funcţionare a conturilor de Activ şi Pasiv.

• Să identifice dubla înregistrare.

• Să distingă evidenţa analitică şi sintetică.

• Să determine şi să opereze cu planul de conturi.

• Să definească inventarierea şi să identifice etapele inventarierii.

• Să definească noţiunea de cheltuială, cheltuială de producţie şi cost de producţie

• Să stabilească costul de producţie al unui produs, lucrare sau serviciu

• Să evalueze performanţa întreprinderii prin intermediul costurilor.

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

• formarea deprinderilor studenţilor în domeniul contabilităţii;

• utilizarea corectă a termenilor de specialitate;

• creşterea capacităţii de a transpune în practică a cunoştinţelor de contabilitate şi

conexe acesteia, folositoare luării deciziilor manageriale;

• formarea capacităţii de analiză a documentelor contabile;

• creşterea abilităţii de cercetare şi creativitate;

• creşterea capacităţii de a soluţiona probleme din domeniul contabil.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei -Abordarea aspectelor tehnico-economice si practice legate de evidenta

contabila;

- Explicarea în detaliu a conceptelor de evidenta economica, a

importantei conducerii corecte a acestora, pentru a fi utilizate de

contabilitate;

- Întelegerea conceptelor de contabilitate în general;

7.2 Obiectivele specifice - Aprofundarea notiunii de patrimoniu, în vederea întelegerii

modificarilor de structura cantitativa si calitativa în cadrul acestuia;

- Prezentarea formelor de modificari produse asupra patrimoniului de

catre operatiunile si tranzactiile financiar-contabile;

- Parcurgerea etapelor ce se desfasoara în analiza contabila în vederea

alcatuirii corecte a formulei contabile (articolul contabil);

- Explicarea importantei registrelor de contabilitate, care stau la baza

evidentei financiar-contabile, în redarea cu exactitate a situatiei

patrimoniale si financiare a firmei;

8. Conţinut-uri

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Page 36: Ghid licenta 2016-2019

Capitolul 1.Definirea, statutul şi obiectivele

contabilităţii

Definirea contabilităţii

Statutul contabilitătii

Contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune

– câmpuri informationale distincte, dar

interdependente

Direcţii de dezvoltare a contabilităţii

Categorii specifice obiectului de studiu al

contabilităţii

Structuri de activ

Structuri de pasiv

Tipuri de modificări patrimoniale

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector).

Exemple de aplicatii

practice.

6 ore

săptămânile 1-3

Capitolul 2. Metoda contabilitătii

Definitia si trăsăturile metodei contabilitătii

Procedeele metodei contabilitătii

Exercitiul financiar sau contabil

Principiile contabile general admise

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

4 ore

săptămânile 4-5

Capitolul 3 Documentatia

Delimitări privind documentatia

Definirea documentelor contabile

Documentele justificative

Registrele contabile

Documentele contabile de sinteza

Gestiunea documentelor

Verificarea si corectarea documentelor

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

6 ore

săptămânile 6-8

Capitolul 4 Evaluarea

Notiunea si principiile evaluării in contabilitate

Formele evaluării in contabilitate

Reevaluarea in contabilitate

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

4 ore

săptămânile 9-10

Capitolul 5. Contul , instrument de înregistrare,

calcul si control

Definirea si rolul contului

Trăsături specifice conturilor

Structura contului

Reguli de functionare ale conturilor

Clasificarea conturilor

Planul de conturi general

Dubla înregistrare si corespondenta conturilor

Analiza contabila a tranzactiilor. Formula si articolul

contabil

Tipuri de formule contabile

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector).

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

8 ore

săptămânile 11-14

Bibliografie

1. Zarnescu Odi Mihaela – Contabilitate baze, note de curs, afisate pe BB, 2016

2.Ionescu Cicilia, Bazele contabilităţii, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008

3. Ionescu Cicilia, Odi Mihaela Zarnescu- Contabilitate (proceduri), Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti, 2012

Page 37: Ghid licenta 2016-2019

Facultativă

1. *** Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicată, Monitorul Oficial al României, nr. 48/14.01.2005

2. *** Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu

directivele europene,

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Contabilitatea ,ştiinţă, artă şi tehnică

Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 1

Principalele structuri de activ

Problematizare, descoperire 2 ore săpt.

2

Principalele structuri de pasiv

Problematizare, descoperire 2 ore săpt.

3

Tipuri de modificari patrimoniale- aplicatii

Problematizare, descoperire 4 ore săpt.

4-5

Metoda contabilitatii .Principii contabile

recunoscute în literatura de specialitate

Problematizare, descoperire 2 ore săpt.

6

Documentele justificative utilizate in cadrul unei

societati. Principalele registre de contabilitate

Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 7

Evaluarea in contabilitate

Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 8

Definirea si rolul contului. Trasaturi specifice

conturilor. Structura contului. Reguli de

functionare ale conturilor. Clasificarea

conturilor

Problematizare, descoperire 6 ore săpt 9-11

Dubla inregistrare si corespondenta conturilor.

Analiza formulei contabile pentru diverse

operatiuni

Problematizare, descoperire 6 ore săpt. 12-14

Bibliografie

1. Zarnescu Odi Mihaela – Contabilitate (baze) note de curs , afisate pe BB , 2016

2. Ionescu Cicilia, Odi Mihaela Zarnescu- Contabilitate (proceduri), Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti, 2012

3. Ionescu Cicilia, Bazele contabilităţii, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor şi seminariilor este în concordanţă cu cerinţele transpunerii in contabilitate a

tranzactiilor economice ce au loc la o entitate.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

elaborarea tuturor temelor online sau offline

Page 38: Ghid licenta 2016-2019

nota obţinută la evaluarea finală să fie minim 5 (cinci)

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Ştiinţe Economice din Câmpulung Muscel

1.3.Departamentul Ştiinţe Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Contabilitate (proceduri)

2.2.Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Odi Mihaela Zarnescu

2.3.Titularul activităţilor de laborator Conf.univ.dr. Odi Mihaela Zarnescu

2.4. Anul de studiu I 2.5Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei I

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15

Tutoriat 10

Examinări 4

Alte activităţi 10

3.8 Total ore studiu individual 69

3.9 Total ore pe semestru 125

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului computer şi video-proiector

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe

pro

fesi

on

ale

- cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei

- explicarea şi interpretarea unor idei legate de contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune – câmpuri

informaţionale distincte, dar interdependente - realizarea unor procese şi proiecte practice

- exerciţiul financiar sau contabil

Page 39: Ghid licenta 2016-2019

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

• formarea deprinderilor studenţilor în domeniul contabilităţii;

• utilizarea corectă a termenilor de specialitate;

• creşterea capacităţii de a transpune în practică a cunoştinţelor de contabilitate şi

conexe acesteia, folositoare luării deciziilor manageriale;

• formarea capacităţii de analiză a documentelor contabile;

• creşterea abilităţii de cercetare şi creativitate;

• creşterea capacităţii de a soluţiona probleme din domeniul contabil.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiectivul general vizează punerea în practică a noţiunilor

teoretice tratate în primul semestru, prin înregistrarea cronologică

şi sistematică în contabilitate a principalelor evenimente şi

tranzacţii ce au loc în cadrul unei entitati.

7.2 Obiectivele specifice Obiectivele specifice au în vedere aspecte practice cu privire la

inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economico-financiare

desfasurate de o entitate, utilizand planul de conturi. Un loc

important în cadrul acestei părţi îl ocupă noţiunile legate de

balanţa de verificare , ca instrument de control al corectitudinii

înregistrărilor efectuate, precum şi studiul formatelor şi conţinutul

situaţiilor financiare anuale vor fi tratate în aceasta parte a

cursului.

8. Conţinut-uri

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Capitolul 1 Delimitari si conturi de capitaluri

1.1 Delimitari si structuri privind

capitalurile

1.2 Contabilitatea principalelor trnzactii

privind constituirea capitalului

1.3 Contabilitatea principalelor trnzactii

privind majorarea capitalului

1.4 Contabilitatea principalelor trnzactii

privind diminuarea capitalului

1.5 Contabilitatea capitalului imprumutat

1.5.1 Contabilitatea

imprumuturilor din emisiunea de

obligatiuni

1.5.2 Contabilitatea creditelor

bancare pe termen lung si mediu.

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector).

Exemple de aplicatii

practice.

4 ore

săptămânile 1-2

Capitolul 2. Delimitari si conturi de imobilizari

corporale

2.1 Delimitari privind imobilizarile

corporale

2.2 Evaluarea imobilizarilor corporale

2.3 Reevaluarea imobilizarilor

2.3.1 Amortizarea:semnificatie,

durata de viata utila

2.3.2 Metode de amortizare

2.4 Contabilitatea tranzactiilor privind

imobilizarile corporale

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector).

Exemple de aplicatii

practice.

4 ore

săptămânile 3-4

Capitolul 3. Delimitari si conturi de stocuri Prelegerea susţinută prin 4 ore

Page 40: Ghid licenta 2016-2019

3.1 Delimitari privind stocurile si

productia in curs de executie

3.2 Evaluarea stocurilor si a productiei in

curs de executie

3.3 Documente primare utilizate

referitoare la stocuri

3.4 Contabilitatea principalelor tranzactii

privind stocurile

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector). Exemple de

aplicatii practice.

săptămânile 5-6

Capitolul 4. Delimitari si conturi de cheltuieli si

venituri

4.1 Delimitari privind cheltuielile

4.2 Cheltuieli de exploatare privind

consumul de stocuri , aprovizionarea de

la terti, lucrari si servicii prestate de terti

4.3 Cheltuieli de exploatare privind

salariile personalului

4.4 Cheltuieli de exploatare privind

amortizarea imobilizarilor

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector).

Exemple de aplicatii

practice.

4 ore

săptămânile 7-8

Capitolul 5. Delimitari si conturi privind

veniturile

5.1 Delimitari privind veniturile

5.2 Contabilitatea principalelor tranzactii

privind veniturile

5.2 1 Conturi de venituri privind

productia obtinuta si relizarea acesteia pe piata

5.2.2 Conturi de venituri privind

vanzarea marfurilor , executarea lucrarilor si

prestarea serviciilor

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector).

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

4 ore

săptămâna 9-10

Capitolul 6. Delimitari si conturi privind taxa pe

valoarea adaugata

6.1 Delimitari privind taxa pe valoarea

adaugata

6.2 Sistemul conturilor privind taxa pe

valoarea adaugata

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector). Exemple de

aplicatii practice.

4 ore

Săptămânia 11-12

Capitolul 7. Balanta de verificare

7.1 Notiunea , importanta si functiile

balantei de verificare

7.2 Clasificarea balantelor de verificare

7.3 Tipuri de erori relevate si nerelevate

de balanta de verificare

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector). Exemple de

aplicatii practice.

4 ore

Săptămâna 13-14

Bibliografie

1. Ionescu Cicilia, Odi Mihaela Zarnescu- Contabilitate (proceduri), Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti, 2012

2.Zarnescu Odi Mihaela – Contabilitate proceduri, note de curs afisate pe BB, 2016

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1.Contabilitatea principalelor tranzactii privind

conturile de capitaluri

Problematizare, descoperire 6 ore săpt. 1,2,3

Page 41: Ghid licenta 2016-2019

2. Contabilitatea tranzacţiilor privind

imobilizările corporale

Problematizare, descoperire 4 ore săpt.

4,5

3. Metode de amortizare a imobilizarilor

corporale

Problematizare, descoperire 4 ore săpt.

6,7

4. Metode de evaluare a stocurilor la iesirea din

patrimoniu

Problematizare, descoperire 6 ore săpt.

8,9,10

5. Principalele tranzactii privind taxa pe valoarea

adaugata

Problematizare, descoperire 4 ore săpt.

11,12

6. Tranzactii privind contabilitatea cheltuielilor si

veniturilor

Problematizare, descoperire 4 ore săpt. 13, 14

Bibliografie

1. Ionescu Cicilia, Odi Mihaela Zarnescu- Contabilitate (proceduri), Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti, 2012

2.Zarnescu Odi Mihaela – Contabilitate proceduri, note de curs afisate pe BB, 2016

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor şi seminariilor este în concordanţă cu cerinţele transpunerii in contabilitate a

tranzactiilor economice ce au loc la o entitate.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obţinută la evaluarea finală să fie minim 5 (cinci)

FIŞA DISCIPLINEI

3. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Ştiinţe Economice Câmpulung Muscel

1.3.Departamentul Ştiinţe Economice Câmpulung Muscel

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei INFORMATICA DE GESTIUNE BAZE SI INTERNET

2.2.Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Dragomir Robert Gabriel

2.3.Titularul activităţilor de laborator Lect.univ.dr. Dragomir Robert Gabriel

Page 42: Ghid licenta 2016-2019

2.4. Anul de studiu 2016-2017 I 2.5Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei I

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15

Tutoriat 6

Examinări 4

Alte activităţi 3

3.8 Total ore studiu individual 44

3.9 Total ore pe semestru 56

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului computer şi video-proiector

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului laboratorul de informatica

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

dezvoltarea de abilităţi de corelare a cunoştinţelor legate de informatica de gestiune (baze) şi

Internet şi domeniul financiar-contabil.

iniţierea, formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale privind exercitarea cu succes a

unei funcţii în domeniul financiar-contabil folosind competenţe specifice.

formarea deprinderii de interpretare a normelor profesionale specifice

Studentii vor fi capabili după finalizarea cursului să aplice toate cunostintele dobândite la

locul de muncă si vor avea experienta necesară pentru rezolvarea problemelor privind

utilizarea instrumentelor informatice, având posibilitatea de a se îndrepta spre o carieră în

domeniu.

Co

mp

eten

ţe

tra

nsv

ersa

le Formarea abilităţilor de gândire creativă în scopul modelării proceselor economice.

Crearea deprinderii de utilizarea instrumentelor informatice

Dezvoltarea aptitudinilor privind munca în echipă referitor la gestionarea problemelor

financiare prin utilizarea instrumentelor informatice.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina, deschide ciclul disciplinelor informatice prevăzute în planul

de învăţământ şi are menirea să transmită studenţilor noţiunile de bază

privind prelucrarea autonomă a datelor. În finalul cursului, studentul

trebuie sa posede cunoştinţele teoretice si sa dobândească abilităţile

practice de utilizare a elementelor de tehnologia informaţiei care, în

acest stadiu constau în: cunoştinţe despre sistemele de operare în

general (Windows XP în special) si editoare de text în general

(Microsoft Word în special) şi Internet

7.2 Obiectivele specifice dobândirea de cunoştinte privind informatica de gestiune (baze) şi

Internet.

cunoaşterea şi înţelegerea metodologiilor de lucru în informatica de

Page 43: Ghid licenta 2016-2019

gestiune (baze) şi Internet.

dezvoltarea capacităţii de analiză, comparare şi de descriere a unor

fenomene economice

8. Conţinut-uri

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Bazele teoretice ale prelucrării automate a

datelor

Data, informaţie, decizie

Sistem informaţional, sistem informatic

Elemente de organizare a datelor.

Proiectarea structurilor de date.

Nivelul logic si nivelul fizic.

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

4 ore

săptămânile 1-2

2. Arhitectura computerelor

Evoluţia sistemelor de calcul

Clasificarea sistemelor electronice de calcul

Arhitectura unui PC.

Clase si familii de calculatoare

Echipamente periferice.

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Exemple de

aplicaţii practice –

predarea prin

problematizare

6 ore

săptămânile 3-5

3. Sisteme de operare

Funcţiile şi componentele de bază ale unui sistem de

operare

Componentele sistemului de operare

Sistemul de operare Windows

Structura ferestrelor Windows

Componentele interfeţei grafice Windows

Gestionarul de unităţi periferice (My Computer)

o Utilitarul Windows Explorer

o Gestionarea fişierelor cu ajutorul

Windows Explorer

o Selecţia fişierelor şi a dosarelor

Editorul de texte WordPad

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

4 ore

săptămânile 6-7

4. Editoare de text

Word pentru Windows

Elemente de baza

Reguli de tehnoredactare

Elementele ecranului Word

Editarea documentelor

Crearea, salvarea, regăsirea si imprimarea

textelor.

Editarea textelor. Tehnici avansate de editare.

Redactarea pe coloane. Folosirea tabelelor. Cutii

grafice si cutii cu text.

Editarea formulelor si inserarea lor in text.

Crearea si editarea graficelor. Editarea unui

grafic. Elementele de editare.

Importul si exportul de fisiere. Posibilitatea

folosirii bazelor de date.

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exerciţii aplicative

pentru editarea unui

document

6 ore

săptămânile 8-10

5 . Reţele de calculatoare

Tipuri de reţele

Server-ul de fişiere

Placa de reţea

Tipologia reţelelor

Arhitectura unei reţele. Modelul OSI, modelul TCP-IP.

Modelul VSAT, modelul client-server

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exerciţii aplicative

pentru familiarizarea cu

lucrul in retea

4 ore

săptămânile 11-12

6. Reţeaua Internet Prelegerea susţinută prin 4 ore

Page 44: Ghid licenta 2016-2019

Scurt istoric

Servicii Internet

www world wide web. Navigare

Crearea unei adrese E-mail.

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

săptămânile 13-14

Bibliografie

[1] Tofan, C. A., Informatica de gestiune baze si Internet, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucuresti,

2012

[2] Serban, Radu, Bazele informaticii si sisteme informatice, Editura Eurobit, Timisoara, 2010

[3] Gavrilă, Alexandru, Integrarea sistemelor informatice de gestiune pe Internet, Editura ASE, Bucuresti,

2015

[4] Nastase F, Zota R., Bazele tehnologiei informatiei, Editura ASE, Bucuresti, 2013

[5] Nicoleta Magdalena Iacob, Informatica economica, Editura Pro Universitaria, 2014

[6] Mihaela Muresan, Sisteme informatice de gestiune - Arhitecturi si standarde, Editura Pro

Universitaria, 2013

[7] Daniel Marius Mareş, Gabriel Mihai, Valerica Mares, Informatică generală, Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti, 2006

[8] Daniel Marius Mareş, Maria Andronie, Sisteme electronice de calcul, Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti, 2002

[9] Daniel Marius Mareş, Bazele informaticii, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000.

[10] Tofan, C. A., Informatica de gestiune baze si Internet, Editura Europroduct, Pitesti, 2006

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Bazele teoretice ale prelucrării automate a datelor

Data, informaţie, decizie

Sistem informaţional, sistem informatic

Elemente de organizare a datelor.

Proiectarea structurilor de date.

Nivelul logic si nivelul fizic.

Problematizare, descoperire 4 ore săpt. 1-2

2. Aplicatii privind descoperirea arhitecturii

computerelor .

Problematizare, descoperire 2 ora săpt.

3

3. Utilizarea echipamentelor periferice Problematizare, descoperire 2 ora săpt. 4

4. Clase si familii de calculatoare – diferente si

asemanari

Problematizare, descoperire 2 ora săpt. 5

5. Aplicaţii cu Sistemul de operare Windows si

structura ferestrelor Windows Gestionarul de unităţi periferice (My Computer)

Problematizare, descoperire 4 ore săpt. 6-7

6. Elemente de baza Microsoft Word

Reguli de tehnoredactare

Elementele ecranului Word

Problematizare, descoperire 4 ore săpt 8-9

7. Editarea documentelor cu ajutorul Microsoft Word Problematizare, descoperire 4 ore săpt. 10-11

8. Reţele de calculatoare Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 12

9. Reteaua Internet www world wide web. Navigare

Problematizare, descoperire.

Studiu de caz

2 ore săpt. 13

10. Reteaua Internet - E-mail. Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 14

Bibliografie

[1] Tofan, C. A., Informatica de gestiune baze si Internet, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucuresti,

2012

[2] Serban, Radu, Bazele informaticii si sisteme informatice, Editura Eurobit, Timisoara, 2010

[3] Gavrilă, Alexandru, Integrarea sistemelor informatice de gestiune pe Internet, Editura ASE, Bucuresti,

2015

[4] Nastase F, Zota R., Bazele tehnologiei informatiei, Editura ASE, Bucuresti, 2013

[5] Nicoleta Magdalena Iacob, Informatica economica, Editura Pro Universitaria, 2014

[6] Mihaela Muresan, Sisteme informatice de gestiune - Arhitecturi si standarde, Editura Pro

Universitaria, 2013

[7] Daniel Marius Mareş, Gabriel Mihai, Valerica Mares, Informatică generală, Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti, 2006

Page 45: Ghid licenta 2016-2019

[8] Daniel Marius Mareş, Maria Andronie, Sisteme electronice de calcul, Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti, 2002

[9] Daniel Marius Mareş, Bazele informaticii, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000.

[10] Tofan, C. A., Informatica de gestiune baze si Internet, Editura Europroduct, Pitesti, 2006

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor şi seminariilor este în concordanţă cu cerinţele utilizării calculatoarelor personale

in procesele economice

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obţinută la evaluarea finală să fie minim 5 (cinci)

FIŞA DISCIPLINEI

4. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Ştiinţe Economice Câmpulung Muscel

1.3.Departamentul Ştiinţe Economice Câmpulung Muscel

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei INFORMATICA DE GESTIUNE (DOCUMENTE CONTABILE)

2.2.Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Eliza Consuela Isbăşoiu

2.3.Titularul activităţilor de laborator Lect.univ.dr. Eliza Consuela Isbăşoiu

2.4. Anul de studiu 2016-2017 I 2.5Semestrul 2 2.6 Tipul de

evaluare

VP2 2.7Regimul disciplinei I

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 23

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 23

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 23

Tutoriat 7

Examinări 4

Alte activităţi 3

3.8 Total ore studiu individual 83

3.9 Total ore pe semestru 42

Page 46: Ghid licenta 2016-2019

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului computer şi video-proiector

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului laboratorul de informatica

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

dobândirea de cunostinte privind informatica de gestiune a documentelor.

cunoasterea si întelegerea metodologiilor de lucru în prelucrarea documentelor contabile.

dezvoltarea capacitătii de analiză, comparare si de descriere a unor fenomene economice din

perspectiva informaticii de gestiune.

dezvoltarea de abilităti de corelare a cunostintelor legate de prelucrarea diverselor documente.

initierea, formarea si dezvoltarea competentelor profesionale privind exercitarea cu succes a

unei functii din domeniul financiar folosind competente specifice elaborării documentelor.

formarea deprinderii de interpretare a normelor profesionale specifice utilizatorului de

sisteme informatice de gestiune.

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

Studentii vor fi capabili după finalizarea cursului să aplice toate cunostintele dobândite, la

locul de muncă si vor avea experienta necesară pentru rezolvarea problemelor privind

utilizarea instrumentelor informatice, având posibilitatea de a se îndrepta spre o carieră în

domeniu.

dezvoltarea aptitudinilor privind munca în echipa de lucru la prelucrarea documentelor cu

ajutorul sistemelor informatice de gestiune.

fundamentarea comportamentului social-adaptiv si productiv.

formarea abilitătilor de analiză si sinteză în aplicarea cunostintelor de prelucrare a diferitelor

documente cu ajutorul sistemelor informatice de gestiune

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina, continua ciclul disciplinelor informatice prevăzute în

planul de învăţământ şi are menirea să transmită studenţilor

noţiunile de bază privind prelucrarea autonomă a datelor. În

finalul cursului, studentul trebuie sa posede cunoştinţele

teoretice si sa dobândească abilităţile practice de utilizare a

elementelor de tehnologia informaţiei care, în acest stadiu

constau în: cunoştinţe despre realizarea tabelelor si a graficelor

cu ajutorul M.S. Excel si sa realizeze prezentari profesionale cu

ajutorul M.S. Power Point

7.2 Obiectivele specifice deschiderea către cunoasterea sistemului informatic de gestiune.

aprofundarea cunostintelor privind comunicarea datelor

obtinute în urma prelucrării documentelor.

dobândirea de cunostinte privind informatica de gestiune a

documentelor.

cunoasterea si întelegerea metodologiilor de lucru în prelucrarea

documentelor contabile.

dezvoltarea capacitătii de analiză, comparare si de descriere a

unor fenomene economice din perspectiva informaticii de

gestiune.

dezvoltarea de abilităti de corelare a cunostintelor legate de

prelucrarea diverselor documente.

Page 47: Ghid licenta 2016-2019

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Notiuni de baza Microsoft Excel. Introducere de

text si numere. Formatare text si efectuarea

calculelor.

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

2 ore

săptămâna 1

2. Numere si Calcule matematice 1. Operatori de referinta

2. Functii

3. Tiparirea unei functii

4. Calcularea mediei

5. Functia MIN

6. Functia MAX

7. Functia Count

Completarea automata a celulelor.

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Exemple de

aplicaţii practice –

predarea prin

problematizare

6 ore

săptămânile 3, 5 si 7

3. Crearea graficelor

1. Crearea unei grafic tip coloana (Column

Chart)

2. Schimbarea marimii si pozitiei graficului

Modificarea graficului (schimbarea

fontului datelor, unghiului etichetelor, fontului

etichetelor si scarii de afisare)

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2 ore

săptămâna 9

Microsoft Power Point

Prezentare a pachetului Microsoft Power Point

1. Etapele realizarii unei prezentari

2. Editarea diapozitivului (slideuri-lor)

3. Formatarea diapozitivului

4. Folosirea unei imagini ca fundal

5. Salvarea prezentarii:

6. Stergerea diapozitivelor

7. Expunerea unei prezentari

8. Derularea manuala a prezentari se

efectueaza astfel:

9. Derularea automata a prezentarii

10. Adaugarea tranzitilor

11. Adaugarea efetelor pentru text

12. Editarea animatiei (custom animation)

Folosirea unui sablon pentru editarea

prezentarilorIntegrale şi funcţii speciale.

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

4 ore

săptămânile 11 si 13

Bibliografie

Obligatorie minimală

1. Tofan, C. A., Informatica de gestiune (documente contabile), Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucuresti,

2012.

2. Nicoleta Magdalena Iacob, Informatica economica, Editura Pro Universitaria, 2014

3. Mihaela Muresan, Sisteme informatice de gestiune - Arhitecturi si standarde, Editura Pro Universitaria, 2013

4. Gabriel Preda, Aplicatii cu baze de date, , Editura: Matrixrom, 2014

5. Daniel Marius Mareş, Gabriel Mihai, Valerica Mares, Informatică generală, Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti, 2008

6. Daniel Marius Mareş, Gabriel Mihai, Doina Fusaru, Office XP Instrumente birotice, Editura Fundaţiei România

de Mâine, Bucureşti, 2004

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Aplicaţii privind introducere de text si

numere Microsoft Excel 1. Fereastra de lucru

Problematizare, descoperire 6 ore săpt. 1, 2, 3

Page 48: Ghid licenta 2016-2019

2. Bara de titlu

3. Bara de meniu

4. Bara de unelte

5. Foaia de lucru

6. Bara de formule

7. Bara de stare

8. Miscarea in foaia de lucru

9. Selectarea celulelor

10. Introducerea de date

11. Editarea unei celule

12. Inlocuirea datelor dintr-o celula

13. Wrapping text

14. Stergerea continutului unei celule

15. Introducerea numerelor ca Text si ca Valori

Smart Tags

2. Aplicatii cu Formatare text si Efectuarea

calculelor 1. Ajustarea latimii standard a coloanelor

2. Lucrul cu text lung

3. Schimbarea latimii unei singure coloane

4. Intoducerea datelor numerice

5. Efectuarea calculelor matematice

6. Functia AutoSum din bara de unelte

7. Calcularea automata

8. Formatarea numerelor

9. Adresele celulelor

Folosirea AutoFormat

Problematizare, descoperire 8 ore săpt.

4, 5, 6 si 7

3. Aplicatii si studii de caz folosind numere si

calcule matematice 8. Operatori de referinta

9. Functii

10. Tiparirea unei functii

11. Calcularea mediei

12. Functia MIN

13. Functia MAX

14. Functia Count

15. Completarea automata a celulelor

Tiparirea

Problematizare, descoperire 6 ore săpt. 8, 9 si

10

4. Crearea graficelor – Aplicatii M.S. Excel 3. Crearea unei grafic tip coloana (Column

Chart)

4. Schimbarea marimii si pozitiei graficului

Modificarea graficului (schimbarea fontului

datelor, unghiului etichetelor, fontului etichetelor

si scarii de afisare)

Problematizare, descoperire 4 ore săpt. 11, 12

5. Microsoft Power Point Prezentare a pachetului Microsoft Power Point

13. Etapele realizarii unei prezentari

14. Editarea diapozitivului (slideuri-lor)

15. Formatarea diapozitivului

16. Salvarea prezentarii:

17. Stergerea diapozitivelor

18. Expunerea unei prezentari

19. Derularea automata a prezentarii

20. Adaugarea tranzitilor

21. Adaugarea efetelor pentru text

Problematizare, descoperire 4 ore săpt. 13, 14

Page 49: Ghid licenta 2016-2019

22. Editarea animatiei (custom animation)

Folosirea unui sablon pentru editarea

prezentarilor

Bibliografie

Tofan, C. A., Informatica de gestiune (documente contabile), Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucuresti,

2012.

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor şi seminariilor este în concordanţă cu cerinţele utilizării produselor informatice

pentru realizarea tabelelor, graficelor si analizei primare a datelor financiar contabile

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obţinută la evaluarea finală să fie minim 5 (cinci)

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Stiinte Economice

1.3.Department Stiinte Economice Campulung Muscel

1.4. Domeniul de studii Contabilitate

1.5. Ciclul de studii Licenta

1.6. Programul de studii/Calificarea CONTABILITATE SI INFORMATICA DE

GESTIUNE

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei MANAGEMENT GENERAL

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ.dr. Adina Tofan

2.3. Titularul activităţilor de

laborator

Lect. univ.dr. Adina Tofan

2.4. Anul de studiu I 2.5.Semestru 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7.Regimul

disciplinei

I

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator: 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 4

2

3 din care: 3.5

curs:

2

8

3.6 seminar/laborator: 14

Distribuţia fondului de timp hours

Page 50: Ghid licenta 2016-2019

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14

Tutoriat 8

Examinări 4

Alte activităţi 4

3.7 Total ore studiu individual 58

3.9 Total ore pe semestru 42

3.10 Nr credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. for the course Computer si video-proiector

5.2. for the seminar / lab

6. Competenţele specifice acumulate

Pro

fess

ion

al

com

pet

ence

s

Demonstrarea competenţei distinctive a managerului.

Ştiinţa şi arta mobilizării organizaţiei pentru realizarea planului strategic.

Cunoaşterea strategiilor concurenţiale şi relaţionale.

Deprinderi sau capacităţi de utilizare a cunoştinţelor într-o situaţie de muncă dată.

Evaluarea şi implementarea strategiilor în cadrul organizaţiei.

Tra

nsv

ersa

l co

mp

eten

ces

Formarea abilitatilor de gandire creative in scopul modelarii proceselor economice

Dezvoltarea aptitudinilor privind munca in echipa munca in achipa referitor la gestionarea

problemelor financiare prin modelare matematica.

Crearea deprinderii de activitate manageriala prin alcatuirea de ateliere.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiective generale Insusirea metodelor si tehnicilor de optimizare a proceselor si

fenomenelor manageriale din sfera economic financiara si

contabilitate

7.2 Obiective specifice Intelegerea si insusirea de catre studenti a conceptelor

manageriale.

Page 51: Ghid licenta 2016-2019

8. Contents

8.1 Curs Metode de predare Observatii

DEFINIŢII ALE MANAGEMENTULUI CA

ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ

Etimologia şi semnificaţiile conceptului de

management. Managementul între artă şi ştiinţă

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si

video-proiector

2 ore

săptămâna 1

FIRMA ŞI MEDIUL AMBIANT. PROCESUL

DE PRODUCŢIE

Definirea mediului ambiant al agentului economic.

Factorii de influenţă ai mediului ambiant asupra

agentului economic

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si

video-proiector

2 ore

săptămâna 2

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI DE

CONDUCERE ÎN CADRUL UNEI FIRME

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si

video-proiector

2 ore

-săptămâna 3

PRINCIPIILE ŞI FUNCŢIILE

MANAGEMENTULUI MODERN

Funcţiile şi funcţiunile manageriale ale firmei.

.Principiile generale ale managmentului firmei

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si

video-proiector

săptămâna 4

2ore

DECIZIA ÎN MANAGEMENT. PROCESUL

DECIZIONAL

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si

video-proiector

2 ore

săptămâna 5

METODE DE MANAGEMENT

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si

video-proiector

2ore

- săptămâna 6

TEHNICI DE MANAGEMENT

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si

video-proiector

2ore

-săptămâna 7

SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL FIRMEI

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si

video-proiector

2ore

săptămâna 8

OBIECTIVE, STRATEGII ŞI POLITICI DE

FUNCTIONARE ŞI DEZVOLTARE A

FIRMELOR

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si

video-proiector

2ore

săptămâna 9

MANAGERII FIRMEI. MANAGEMENTUL

RESURSELOR UMANE.

CLIMATUL MANAGERIAL

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si

video-proiector

2ore

săptămâna 10

STILURI MANAGERIALE

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si

video-proiector

2 ore

săptămâna 11

MOTIVAŢIA ÎN CADRUL FIRMEI

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice

2 ore săptămâna 12

Page 52: Ghid licenta 2016-2019

MANAGEMENT STRATEGIC ŞI GLOBAL

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice

2 ore săptămâna 13

MANAGEMENT MODERN PENTRU

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOASTERE

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice

2 ore săptămâna 14

Bibliografie Obligatorie

1. Tofan Cezarina Adina, Management general, suport de curs, BlackBoard, 2016

2. Tofan Cezarina Adina, Metode de asistare a deciziilor prin costuri cu ajutorul tehnologiilor informatice,

Editura Estfalia, Bucuresti, 2016

3. Laurenţia Avram, Management General, Curs in tehnologie IFR, Editura Fundaţieie România de

Mâine, Bucureşti, 2012

Suplimentara

1. Ştefănescu Camelia, Managementul afacerilor, Editura Fundaţieie România de Mâine, Bucureşti,

2008

Facultativă

- Nicolescu O., Nicolescu L., Economia, frma şi maangementul, batate pe cunoştinţe, Ed. Economică,

Bucureşti, 2005

- Baird, A., St Amand, R., "La confiance au sein de Vorganization ", Deuxieme partie, Monographie

numéro 2 - oct. 1995

- Hellriegel, D., Slocum J., Woodman R.: "Management des organizations ”, De Boeck Université, Jaeger,

A.M., "Culture organisationnelle - un élément a ne pas oublier dans les acquisitions et lesfusions", Revue

Gestion, sept. 1987

Mockler, R.J., „Management strategic multinaţional. Un proces integrativ bazat pe contexte", Ed.

Economică, Bucureşti, 2001

8.2 Seminar / lab Teaching methods Observations

1. Managementul între artă şi ştiinţă

Problematizare

descoperire

2 ore saptamna 1

2. Factorii de influenţă ai mediului

ambiant asupra agentului economic

Problematizare

descoperire

2 ore saptamna 2

3. Principiile si functiile managementului

Problematizare

descoperire

2 ore saptamna 3

4. Sistemul informational al firmei

Problematizare

descoperire

2 ore saptamna 4

5. Procesul decizional Problematizare

descoperire

2 ore saptamna 5

6. Tipuri si roluri de manageri

Problematizare

descoperire

2 ore saptamna 6

7. Management modern pentru economia

bazata pe cunoastere

Problematizare

descoperire

2 ore saptamna 7

Bibliografie

1. Pânzaru S., Management General, ISBN: 978-973-163-710-5, Editura FRM, 2013.

2. Tofan Cezarina Adina, Metode de asistare a deciziilor prin costuri cu ajutorul tehnologiilor informatice,

Editura Estfalia, Bucuresti, 2016

3. Avram Laurentia, Managementul firmei, Editura Fundaţieie România de Mâine, Bucureşti, 2010

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor si seminariilor este in concordanta cu cerintele manageriale pentru optimizarea

proceselor conduse.

10. Evaluare

Page 53: Ghid licenta 2016-2019

Activity 10.1 Assessment criteria 10.2 Assessment method 10.3 Weight in the

final grade

10.4 Course Competente profesionale Teste grila / evaluare

computerizata semestriala

80%

10.5 Seminar / lab Teme aplicative Evaluari pe parcurs 20%

10.6 Minimal performance standard

FIŞA DISCIPLINEI

19. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Stiinte Economice

1.3.Departamentul Stiinte Economice Campulung Muscel

1.4.Domeniul de studii Stiinte Economice

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

20. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei DREPTUL AFACERILOR

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ.dr. Laurentia Georgeta Avram

2.3. Titularul activităţilor de

laborator

Lect. univ.dr. Laurentia Georgeta Avram

2.4. . Anul de studiu I 2.5.Semestru 1 2.6.Evaluare E 2.7.Regimul

disciplinei

I

21. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2

curs

1 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5

curs

14 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp hours

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14

Tutoriat 7

Examinari 4

Altele……… 3

3.7 Total ore studiu individual 28

3.9 Total ore pe semestru 28

3.10 Număr de credite 3

22. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.4 de competenţe

23. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului computer şi video-proiector

Page 54: Ghid licenta 2016-2019

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

24. Competenţele specifice acumulate

Pro

fess

ion

al

com

pet

ence

s

Demonstrarea competenţei distinctive a viitorului economist

Ştiinţa şi arta afacerii si comertului in organizaţie pentru realizarea planului strategic.

Cunoaşterea legislatiei comerciale in vigoare.

Deprinderi sau capacităţi de utilizare a cunoştinţelor într-o situaţie de muncă dată.

Evaluarea şi implementarea legislatiei comerciale în cadrul organizaţiei.

Stăpânirea deprinderilor de utilizare a metodelor şi tehnicilor cantitative de studiu a

fenomenelor economice, la nivel microeconomic

Tra

nsv

ersa

l co

mp

eten

ces

Formarea abilitatilor de gandire creative in scopul modelarii proceselor economice

Dezvoltarea aptitudinilor privind munca in echipa munca referitor la gestionarea problemelor

financiare prin legislatia afacerilor.

Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor de bază utilizate de dreptul afacerilor

Stăpânirea limbajului specific dreptului

25. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate

7.1 Course goals Insusirea metodelor si tehnicilor de optimizare a proceselor si

fenomenelor din sfera dreptului economic al afacerilor

7.2 Course objectives Intelegerea si insusirea de catre studenti a conceptelor juridice.

26. Continut

8.1 Curs Metode de

predare

Observatii

1. INTRODUCEREA ÎN DREPTUL AFACERILOR.

1.1. Conţinutul dreptului afacerilor.

1.2.Raporturile dreptului afacerilor cu alte discipline

1.3. Caracteristicole drepetului afacerilor. Izvoarele drptului

afacerilor.

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice -

computer si video-

proiector

2 ore

săptămâna 1

2. FAPTELE DE COMERŢ. FONDUL DE COMERŢ

2.1.Fapte de comerţ.

2.2.Fondul de comerţ.

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice -

computer si video-

proiector

2 ore

săptămâna 3

3.SUBIECTELE RAPORTURILOR DE AFACERI.

3.1. Aspecte introductive.

3.2. Dobândirea calităţii de comerciant.

3.3. Dovada calităţii de comerciant

3.4. Încetarea calităţii de comerciant.

3.5.Rolul Camerelor de Comerţ si

3.5.Industrie în desfăsurarea activităţii comerciale de afaceri.

3.6. Grupuri de interes economic. Criminalitatea si „gulerelor

albe"

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice -

computer si video-

proiector

2 ore

-săptămâna 5

Page 55: Ghid licenta 2016-2019

4. SOCIETĂŢILE COMERCIALE

4.1. Noţiuni generale.

4.3. Caracterele juridice ale contractului de societate.

4.4.Formele societăţii comerciale – clasificări.

4.5.Caracteristici esenţiale ale fiecărei forme de societate.

4.5.Funcţionarea societăţii comerciale.

4.6.Dizolvarea societăţilor comerciale

4.7. Lichidarea societăţilor comerciale.

4.8. Răspunderea penală a persoanei juridice

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice -

computer si video-

proiector

2 săptămâna 7

2ore

5. CONTRACTE COMERCIALE UTILIZATE ÎN

RELAŢIILE DE AFACERI.

5.1. Contractul comercial de vânzare-cumpărare – Caracteristici.

5.2.Contractul de mandat commercial.

5.3. Contractul de comision.

5.4.Contractul de cont current.

5.5. Contractele de finanţare.

5.6.Contractul de leasing.

5.7.Contractul de transfer de tehnologie.

5.8. Contractul de know-how.

5.9. Contractul de consulting-engineering

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice -

computer si video-

proiector

2ore -săptămâna 9

6. MEDIUL DE AFACERI ŞI RELAŢIILE DE MUNCĂ ÎN

CONTEXTUL DREPTULUI COMERŢULUI

INTERNAŢIONAL

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice -

computer si video-

proiector

2ore -săptămâna

11

7. TITLURI COMERCIALE DE VALOARE CA MIJLOACE

DE PLATĂ.

7.1.Noţiune, sediul materiei, caracteristici.

7.2. Cambia.

7.3.Girul.

7.4.Avalul – caracteristici.

7.5.Clasificarea cambiilor si plata acestora.

7.6.Biletul la ordin - sediul materiei si caracterizare succintăCEC-

ul.

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice -

computer si video-

proiector

2ore- săptămâna

13

Bibliografie Obligatorie

1. Avram Laurentia, Suport de curs – Dreptul Afacerilor, Facultatea de Stiinte Economice, Câmpulung, 2016 Facultativă

2. Mihaela Tofan, Ada-Iuliana Popescu, Ana-Maria Bercu, Dreptul afacerilor, Editura Universitătii Alexandru

Ioan Cuza, Iasi, 2015

8.2 Seminar / lab Teaching

methods

Observations

22. Caracteristicole drepetului afacerilor Problematizare

descoperire

4 3 ore saptamna 1

23. Fapte de comerţ. Fondul de comerţ Problematizare

descoperire

5 3 ore saptamna 3

24. Dobândirea calităţii de comerciant Problematizare

descoperire

6 3 ore saptamna 5

25. Societăţile Comerciale Problematizare

descoperire

7 3 ore saptamna 7

26. Contracte comerciale Problematizare

descoperire

8 3 ore saptamna 9

Page 56: Ghid licenta 2016-2019

27. Mediul de afaceri Problematizare

descoperire

9 3 ore saptamna 11

28. Titluri comerciale Problematizare

descoperire

10 3 ore saptamna 13

Bibliografie

ACTE NORMATIVE DE DREPT COMUN INTERNE SI INTERNAłIONALE

Codul comercial (10 mai 1887)

Legea nr. 227/2014 privind Codul fiscal,.

Legii nr 31/1990 privind societăŃile comerciale, M Of. Nr. 1066/17 noiembrie 2004.

Legii nr. 26/1990 privind registrul comerŃului, republicată, M. Of. nr. 49/ 4 februarie 1998.

Decret -lege nr. 139 din 11 mai 1990 emis de către Consiliul Provizoriu de Uniune Natională privind Camerele de

Comert si Industrie din România, M. Of. nr.65/1990.

Legea nr. 356/2001 Legea patronatelor, M. Of. nr. 380/12 iulie 2001.

Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, M. Of. nr. 429/31 iulie 2001.

27. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Tematica cursurilor si seminariilor este in concordanta cu cerintele economice pentru optimizarea

proceselor conduse.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obţinută la evaluarea finală să fie minim 5 (cinci)

FIŞA DISCIPLINEI

28. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Stiinte Economice

1.3.Departamentul Stiinte Economice Campulung Muscel

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

29. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei DREPTUL COMUNITAR

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ.drd. Laurentia Georgeta Avram

2.3. Titularul activităţilor de

laborator

Lect. univ.drd. Laurentia Georgeta Avram

2.4. . Anul de studiu I 2.5.Semestru 2 2.6.Evaluare E 2.7.Regimul

disciplinei

I

Page 57: Ghid licenta 2016-2019

30. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2

curs

1 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5

curs

14 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp hours

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14

Tutoriat 7

Examinari 4

Altele……… 3

3.7 Total ore studiu individual 28

3.9 Total ore pe semestru 28

3.10 Număr de credite 3

31. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de

curriculum

4.5 de

compet

enţe

32. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului computer şi video-proiector

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

33. Competenţele specifice acumulate

Pro

fess

ion

al

com

pet

ente

Demonstrarea competenţei distinctive a viitorului economist

Tratarea noţiunilor teoretice absolut necesare înţelegerii mecanismelor dreptului european si

cum funcţionează acesta la nivelul tarilor membre ale Uniunii Europene.

Cunoaşterea legislatiei comunitare in vigoare.

Deprinderi sau capacităţi de utilizare a cunoştinţelor într-o situaţie de muncă dată.

Evaluarea şi implementarea legislatiei comunitare în cadrul organizaţiei.

Stăpânirea deprinderilor de utilizare a metodelor şi tehnicilor cantitative de studiu a

fenomenelor economice, la nivel economic

Tra

nsv

ersa

l

com

pet

ente

Formarea abilitatilor de gandire creative in scopul modelarii proceselor economice

Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor de bază utilizate de dreptul comunitar

Stăpânirea limbajului specific dreptului

34. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate

7.1 Course goals Insusirea metodelor si tehnicilor de optimizare a proceselor si

fenomenelor din sfera dreptului economic al afacerilor

7.2 Course objectives Intelegerea si insusirea de catre studenti a conceptelor juridice

comunitare.

Page 58: Ghid licenta 2016-2019

35. Continut

8.1 Curs Metode de

predare

Observatii

1. Uniunea Europeana.

Evoluţia istorica a Uniunii Europene. Simbolurile Uniunii

Europene. Instituţiile Uniunii Europene. Efectele extinderii UE.

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice -

computer si video-

proiector

2 ore

săptămâna 1

2. Notiunea, obiectul, izvoarele si principiile dreptului

comunitar.

Noţiunea de drept comunitar. Obiectul dreptului comunitar.

Izvoarele dreptului comunitar. Principiile dreptului comunitar.

Jurisprudenţa curţilor comunitare de justiţie. Cutuma.

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice -

computer si video-

proiector

2 ore

săptămâna 3

3. Integrarea României in structurile europene

Scurt istoric al relaţiilor dintre România si UE. Evoluţia

negocierilor de aderare a României la UE. Efectele integrării

României in UE

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice -

computer si video-

proiector

2 ore

-săptămâna 5

4. Stabilirea pieţei comune. Cele patru libertati fundamentale.

Stabilirea pieţei comune. Libera circulaţie a mărfurilor. Libera

circulaţie a persoanelor. Libera circulaţie a capitalurilor si a

plaţilor. Libera circulaţie a serviciilor. Masuri privind vizele,

azilul, imigraţia si alte politici privind libera circulaţie a

persoanelor.

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice -

computer si video-

proiector

2 ore

Săptămâna7

5. Raportul dintre dreptul comunitar si dreptul intern.

Aplicabilitatea imediata a dreptului comunitar in dreptul intern al

statelor membre. Aplicabilitatea directa a dreptului comunitar.

Efectul direct. Aplicabilitatea prioritara a dreptului comunitar in

raport cu dreptul intern al statelor membre.

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice -

computer si video-

proiector

2ore –

săptămâna 9

6. Justiţia comunitara.

Actele juridice supuse controlului judecătoresc. Cauze de

nelegalitate. Cai de contestare a actelor comunitare. Controlul

judecătoresc al actelor statelor membre. Alte cazuri de exercitare a

controlului judecătoresc. Alte competente. Procedura

judecătoreasca. Sancţiuni in dreptul comunitar.

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice -

computer si video-

proiector

2ore -săptămâna

11

7. Relaţii externe comunitare .

Politica externa si de securitate a UE. Încheierea de acorduri cu

state terţe. Politica comercială comună. Alte domenii ale relaţiilor

externe comunitare.

Prelegerea

sustinuta prin

utilizarea de

mijloace tehnice -

computer si video-

proiector

2ore- săptămâna

13

Obligatorie

1. Note de curs, Dreptul Comunitar, Facultatea de Stiinte Economice Câmpulung Muscel Facultativă

2. Laura-Cristiana Spataru-Negura, Dreptul Uniunii Europene – o noua tipologie juridica, Editura Hamangiu, 2016 3. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Editura, Universul Juridic, Bucuresti, 2016 4. Cristina Ciobanu, Weber Florentina, Laurentia Avram, , Economie Europeană şi Drept Comunitar, Editura

Paralela 45, Pitesti, 2006;

Page 59: Ghid licenta 2016-2019

8.2 Seminar / lab Teaching

methods

Observations

1. Simbolurile Uniunii Europene. Instituţiile Uniunii Europene. Problematizare

descoperire

11 ore saptamna 1

2. Principiile dreptului comunitar Problematizare

descoperire

4 ore saptamna 3

3. Scurt istoric al relaţiilor dintre România si UE. Problematizare

descoperire

4 ore saptamna 5

4. Cele patru libertati fundamentale Problematizare

descoperire

4 ore saptamna 7

5. Aplicabilitatea prioritara a dreptului comunitar in raport cu

dreptul intern al statelor membre.

Problematizare

descoperire

4 ore saptamna 9

6. Actele juridice supuse controlului judecătoresc. Problematizare

descoperire

4 ore saptamna 11

7. Politica externa si de securitate a UE Problematizare

descoperire

4 ore saptamna 13

Bibliografie

Obligatorie

5. Note de curs, Dreptul Comunitar, Facultatea de Stiinte Economice Câmpulung Muscel

Facultativă

6. Laura-Cristiana Spataru-Negura, Dreptul Uniunii Europene – o noua tipologie juridica, Editura Hamangiu,

2016

7. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Editura, Universul Juridic, Bucuresti, 2016

8. Cristina Ciobanu, Weber Florentina, Laurentia Avram, , Economie Europeană şi Drept Comunitar, Editura

Paralela 45, Pitesti, 2006;

36. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Tematica cursurilor si seminariilor este in concordanta cu cerintele economice pentru optimizarea

proceselor conduse.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obţinută la evaluarea finală să fie minim 5 (cinci)

FISA DISCIPLINEI

5. Date despre program

1.1.Institutia de invatamant superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Stiinte economice Campulung Muscel

Page 60: Ghid licenta 2016-2019

1.3.Departamentul Stiinte economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenta

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate si informatica de gestiune

2.Date despre disciplina

2.1.Denumirea disciplinei Finante publice

2.2.Titularul activitatilor de curs lect.univ.dr. Cristina Alina Naftanaila

2.3.Titularul activitatilor de laborator lect.univ.dr. Cristina Alina Naftanaila

2.4. Anul de studiu I 2.5Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E2 2.7Regimul

disciplinei

DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitatilor didactice)

3.1 Numar de ore pe saptamana 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

3.7 Distributia fondului de timp ore

Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite 20

Documentare suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 20

Pregatire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 15

Tutoriat 10

Examinari 10

Alte activitati 8

3.8 Total ore studiu individual 83

3.9 Total ore pe semestru 125

3.10 Numar de credite 5

4. Preconditii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Cunostinte de economie, matematica

4.2 de competente Cunostinte de comportament in echipa

5. Conditii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfasurare a

cursului computer si video-proiector

5.2. de desfasurare a

seminarului/laboratorului aplicatii la tabla

6. Competentele specifice acumulate

Co

mp

eten

te p

rofe

sion

ale

Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor si metodelor de baza pentru pregatirea

informatiilor necesare intocmirii de rapoarte financiar- contabile si/sau fiscale

Definirea conceptelor, teoriilor si metodelor de baza pentru pregatirea informatiilor necesare

intocmirii de rapoarte financiar- contabile si/sau fiscale

Evaluarea procedeelor si instrumentelor de prelucrare a informatiilor necesare intocmirii de

rapoarte financiar-contabile si/sau fiscale

Explicarea conceptelor, teoriilor si metodelor de baza pentru pregatirea informatiilor necesare

intocmirii de rapoarte financiar- contabile si/sau fiscale

Intocmirea si prezentarea de rapoarte financiar-contabile si/sau fiscale

Com

pet

ente

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de

munca riguroasa, eficienta si responsabila

Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de

tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si

tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare

Page 61: Ghid licenta 2016-2019

7. Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiectivul general avut in vedere este de a transmite studentilor

cunostinte teoretice despre continutul, functiile, institutiile si

mecanismul activitatii financiare privitoare la: sistemul bugetar,

procesul bugetar, sistemul cheltuielilor publice, analiza structurii si

evolutiei cheltuielilor publice.

7.2 Obiectivele specifice Principalele obiective specifice au in vedere prezentarea de metode,

tehnici, instrumente, parghii financiare utilizate de organele

abilitate pentru indeplinirea obiectivelor economice si sociale ale

politicii fiscale si bugetare a statului.

8. Continuturi

8.1 Curs Metode de predare Observatii

1. Finantele publice: concept, etimologie,

continut

-Conceptul de finante publice

- Finantele – categorie economica avand

caracter istoric

- Etimologia si sensul cuvantului finante”

- Finantele publice ca stiinta

- Continutul finantelor publice

Prelegerea

sustinuta prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

si video-proiector)

2 ore

saptamana 1

2. Evolutia finantelor publice; functii si rol

-Evolutia conceptului de finante publice

-Functiile finantelor publice

-Rolul finantelor publice

Prelegerea

sustinuta prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

si video-proiector)

Exemple de

aplicatii

2 ore

saptamana 2

3. Procesul bugetar

-planificarea si decizia bugetara;

-fazele si trasaturile procesului bugetar;

-elaborarea, aprobarea si executia bugetului;

-controlul bugetar

Prelegerea

sustinuta prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

si video-proiector)

Exemple de aplicatii

2 ore

saptamana 3

4.Metode si tehnici de dimensionare a

veniturilor si cheltuielilor bugetare -Metode clasice de cuantificare a indicatorilor

bugetari

-Metode moderne de cuantificare a indicatorilor

bugetari

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer si video-

proiector)

Exercitii aplicative

de calcul.

2 ore

saptamana 4

5 Principiile bugetare

-Universalitatea bugetului

-Unitatea bugetara

-Anualitatea bugetului

-Echilibrul bugetar

-Specializarea bugetara

-Publicitatea bugetului

-Neafectarea veniturilor bugetare

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer si video-

proiector).

2 ore

saptamana 5

6 Sistemul bugetar

-bugetul de stat,

-bugetul asigurarilor sociale de stat;

-bugetele locale,

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer si video-

proiector);.

2 ore

saptamana 6

Page 62: Ghid licenta 2016-2019

-bugetele fondurilor speciale

7 Sistemul cheltuielilor publice

-continutul si clasificarea cheltuielilor publice;

-factorii de influenta a nivelului si structurii

cheltuielilor publice

-analiza cheltuielilor publice sub aspectul

nivelului, structurii si dinamicii; eficienta

cheltuielilor publice

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer si video-

proiector); Exercitii

aplicative de calcul

2 ore

saptamana 7

8.Resurselor financiare publice

-continutul resurselor financiare publice

-structura resurselor financiare publice

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer si video-

proiector); Exercitii

aplicative de calcul

2 ore

saptamana 8

9. Indicatori de analiza a resurselor

financiare publice

-Indicatori privind nivelul resurselor financiare

publice

-Structura resurselor financiare publice

-Dinamica resurselor financiare publice

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer si video-

proiector); Exercitii

aplicative de calcul

2 ore

saptamana 9

10. Prelevarile obligatorii

-Teorii privind impozitul

-Notiuni generale privind impozitul

-Continutul si rolul impozitului

-Clasificarea impozitelor

-Elementele impozitului

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer si video-

proiector); Exercitii

aplicative de calcul

2 ore

saptamana 10

11. Caracterizarea impozitelor directe si

indirecte

-Impozite, taxe, contributii

-Impozitele directe

-Dubla impunere juridica internationala

-Impozitele indirecte

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer si video-

proiector); Exercitii

aplicative de calcul

2 ore

saptamana 11

12. Principiile impunerii

-Principii de echitate fiscala

-Principii de politica financiara

-Principii de politica economica

-Principii social-politice

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer si video-

proiector); Exercitii

aplicative de calcul

2 ore

saptamana 12

13. Presiunea fiscala

- conceptul si semnificatia presiunii fiscale.

- limitele presiunii fiscale

- efectele presiunii fiscale ridicate

- evaziunea si frauda fiscala

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer si video-

proiector); Exercitii

aplicative de calcul

2 ore

saptamana 13

14. Creditul public. Datoria publica

-Continutul si trasaturile creditului public

-Destinatia si rolul creditului public

-Elementele tehnice ale creditului public

-Operatiuni legate de lansarea creditului public

-Datoria publica

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer si video-

proiector); Exercitii

aplicative de calcul

2 ore

saptamana 14

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observatii

1. Etimologia si sensul cuvantului finante;

finantele – categorie economica; finantele

Problematizare, descoperire 2 ore

Page 63: Ghid licenta 2016-2019

publice ca stiinta; continutul finantelor

publice (2 ore)

2. Evolutia finantelor publice corespunzator

evolutiei rolului statului in economie;

functiile si rolul finantelor publice;

comparatii intre prezentarea rolului si functiilor

finantelor publice in literatura de specialitate

romana si straina (2 ore)

Problematizare, descoperire 2 ore

3. Comparatii intre metodele clasice si moderne

de cuantificare a veniturilor si cheltuielilor

publice. Structura bugetului general

consolidat: bugetul de stat, bugetul

asigurarilor sociale de stat; bugetele locale,

bugetele fondurilor speciale (2 ore)

Problematizare, descoperire 2 ore

4. Structura economica si a cea functionala a

cheltuielilor publice (2 ore)

Problematizare, descoperire 2 ore

5. Analiza modificarilor intervenite in structura

cheltuielilor publice in perioada de tranzitie

– pe exemplul indicatorilor din legile

bugetare anuale si a executiei bugetare (2

ore)

Problematizare, descoperire 2 ore

6. Determinarea cheltuielilor publice

consolidate si a ponderii lor in PIB;

cresterea nominala si reala a cheltuielilor

publice, ca marime absoluta si relativa (2

ore)

Problematizare, descoperire 2 ore

7. Comparatii intre nivelul si structura

cheltuielilor publice din tara noastra cu ale altor

state (2 ore)

Problematizare, descoperire 2 ore

Bibliografie obligatorie

[1] Cioponea Mariana-Cristina - Finante publice si teorie fiscala, Editura Fundatiei Romania de

Maine, Bucuresti, 2008;

[2] Cioponea Mariana-Cristina – Evolutia veniturilor si cheltuielilor bugetare din Romania, in

contextul integrarii in Uniunea Europeana, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2004;

[3] Vacarel Iulian si colectiv- Finante publice, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004;

[4] Legea privind finantele publice nr. 500/2002, publicata in MO nr. 597/2002.

Bibliografie facultativă

[1] Hoanţă Nicolae, Economie şi finanţe publice, Editura Polirom, Iaşi, 2000

[2] Nedu Delia, Bucur Andrei Laurenţiu, Modalităţi de gestionare a serviciilor publice în

România, în perspectiva aderării ţării noastre la Uniunea Europeană –experienţe din alte ţări, în:

Consolidarea economiei de piaţă - diagnoze, priorităţi, perspective, Centrul de Informare şi

Documentare Economică, 2001

9. Coroborarea continut-urilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii epistemice,

asociatiilor profesionale si angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor si seminariilor este in concordanta cu cerintele utilizarii metodologiei de analiza a

indicatorilor economico-financiari

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finala

Page 64: Ghid licenta 2016-2019

10.4 Curs competente profesionale Teste grila – evaluare

computerizata semestriala

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluari pe parcurs 10%

Referat 10%

10.6 Standard minim de performanta

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obtinuta la evaluarea finala sa fie minim 5 (cinci)

FIŞA DISCIPLINEI

6. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice Câmpulung

1.3.Departamentul Stiinte Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Limba franceză 1

2.2.Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Daliana Tascovici

2.3.Titularul activităţilor de laborator Lect. univ. dr. Daliana Tascovici

2.4. Anul de studiu 2016-2017 I 2.5Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei I

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator 28

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13

Tutoriat 4

Examinări 2

Alte activităţi

3.8 Total ore studiu individual 47

3.9 Total ore pe semestru 28

3.10 Număr de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

Page 65: Ghid licenta 2016-2019

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

- dobândirea competenţelor socio-lingvistice şi pragmatice necesare receptării şi producerii diferitelor

tipuri de discursuri şi texte de specialitate în situaţiile profesionale date;

- sprijinirea cursanţilor în a putea maximiza propriul repertoriu strategic de învăţare şi utilizare

efectivă a limbii franceze şi după încheierea cursului urmat; Formarea deprinderii studenţilor de a

participa activ la activităţile disciplinei.

Com

pet

e

nţe

tran

sver

s

ale

Formarea abilităţilor de comunicare economică în limba franceză.

Crearea deprinderii de exprimare fluentă într-o limbă străină.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiective generale: după parcurgerea disciplinei, studentul va fi capabil

să recepteze unui mesaj oral în limba franceză, să se exprime liber

folosind vocabularul fundamental, să recepteze si să producă un mesaj

scris, să îsi dezvolte interesul pentru studiul limbii si al civilizatiei

franceze

7.2 Obiectivele specifice Obiective specifice: după parcurgerea disciplinei, studentul este în

pregătit să abordeze notiuni si concepte de specialitate si să acceadă la un

nivel avansat de utilizare a limbii franceze

8. Conţinuturi

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii

Saluer, s`informer

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare

scrisă: tehnica lecturii, analiza

textului

2 ore

Prendre contact, s`informer

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare

scrisă: tehnica lecturii, analiza

textului

2 ore

Demander son chemin

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare scrisă:

tehnica lecturii

2 ore

Voyager; a l`hotel;

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare

scrisă: tehnica lecturii

2 ore

Moyens de transport

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare

scrisă: tehnica lecturii

2 ore

Prendre le repas

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare scrisă:

tehnica lecturii

2 ore

Les petits commerces

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare scrisă:

2 ore

Page 66: Ghid licenta 2016-2019

tehnica lecturii

Bibliografie obligatorie

Bondrea, E.,Drăgoi-Făinişi S., Le français en situations, Editura Fundaţiei România de mâine, Bucureşti,

2007.

Bibliografie facultativă

Dobre Claudia, Grammaire du Francaise, Niveau intermediaire, Ed. Booklet, 2016

Bondrea Emilia, Dumitriu Carmen, L enterprise en situations, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,

2003

Ana Maria Chiuia, Limba franceza: exercitii de conversatie - nivel intermediary, Ed. Booklet, Bucuresti, 2010 Bondrea, E., Iliuţă, G., Le français en situations – Discours quotidien, Editura Fundaţiei România de

mâine, Bucureşti, 2006.

Chirimbu, S., L`entreprise en situations, Editura Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, 2006.

Saras, M., Stefănescu, M., Gramatica limbii franceze, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2004

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor şi seminariilor îl face pe student capabil să recepteze un mesaj oral în limba franceză, să

se exprime liber folosind vocabularul fundamental, să recepteze si să producă un mesaj scris, să îsi dezvolte

interesul pentru studiul limbii si al civilizatiei anglo-saxone;

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator Competente profesionale Evaluări electronică pe parcurs 10%

Competente profesionale Temă practică 10%

10.6 Standard minim de performanţă

promovarea testelor de evaluare pe parcurs – aplicativ si electronic

minimum 50% din examinarea finală

FIŞA DISCIPLINEI

7. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice Câmpulung

1.3.Departamentul Stiinte Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Limba engleză 1

2.2.Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Daliana Tascovici

2.3.Titularul activităţilor de laborator Lect. univ. dr. Daliana Tascovici

2.4. Anul de studiu 2016-2017 I 2.5Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei I

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator 28

Page 67: Ghid licenta 2016-2019

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13

Tutoriat 4

Examinări 2

Alte activităţi

3.8 Total ore studiu individual 47

3.9 Total ore pe semestru 28

3.10 Număr de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

- dobândirea competenţelor socio-lingvistice şi pragmatice necesare receptării şi producerii diferitelor

tipuri de discursuri şi texte de specialitate în situaţiile profesionale date;

- sprijinirea cursanţilor în a putea maximiza propriul repertoriu strategic de învăţare şi utilizare

efectivă a limbii engleze şi după încheierea cursului urmat; Formarea deprinderii studenţilor de a

participa activ la activităţile disciplinei.

Com

pet

e

nţe

tran

sver

s

ale

Formarea abilităţilor de comunicare economică în limba engleză.

Crearea deprinderii de exprimare fluentă într-o limbă străină.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiective generale: după parcurgerea disciplinei, studentul va fi capabil

să recepteze un mesaj oral în limba engleză, să se exprime liber folosind

vocabularul fundamental, să recepteze si să producă un mesaj scris, să îsi

dezvolte interesul pentru studiul limbii si al civilizatiei anglo-saxone;

7.2 Obiectivele specifice Obiective specifice: după parcurgerea disciplinei, studentul este în

pregătit să abordeze notiuni si concepte de specialitate si să acceadă la un

nivel avansat de utilizare a limbii engleze;

8. Conţinuturi

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii

Identity. Meeting new people

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare

scrisă: tehnica lecturii si

analiza textului

1 oră

Education. Career

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare

1 oră

Page 68: Ghid licenta 2016-2019

scrisă: tehnica lecturii si

analiza textului

Home.

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare scrisă:

tehnica lecturii si analiza

textului

1 oră

Environment

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare

scrisă: tehnica lecturii si

analiza textului

1 oră

Travelling

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare

scrisă: tehnica lecturii si

analiza textului

1 oră

The human body.

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare scrisă:

tehnica lecturii

1 oră

Health

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare scrisă:

tehnica lecturii si analiza

textului

1 oră

Going shopping.

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare scrisă:

tehnica lecturii si analiza

textului

1 oră

Money

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare scrisă:

tehnica lecturii si analiza

textului

1 oră

Food.

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare scrisă:

tehnica lecturii si analiza

textului

1 oră

Eating out

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare scrisă:

tehnica lecturii si analiza

textului

1 oră

Entertainment. Sports and hobbies

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare scrisă:

tehnica lecturii si analiza

textului

1 oră

The media. Communication

Metode interogative

conversative si dialogate

1 oră

Page 69: Ghid licenta 2016-2019

Metode de comunicare scrisă:

tehnica lecturii si analiza

textului

Introduction to the European Union Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare

scrisă: tehnica lecturii si

analiza textului

1 oră

Bibliografie obligatorie

Barbu Adina Mihaela, Chirimbu Sebastian, English Language for Daily Use, Ed. Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti, 2006.

Bibligrafie facultativă

Paidos Constantin, English Grammar, Theory and Practice, Ed. Polirom, 2016;

Vasiloaia Mihaela, Botez Nicolae, Engleza pentru economisti, Ed. Tehnoexpress, 2013;

Ştefan R., Vasilescu R., Marcoci S., Beldea E., Come Along, Ed.Fundaţiei Romănia de Mâine,

Bucureşti, 2005.

Moldoveanu Sara, Economic Discourse, Applications, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,

2006.

Mihăilă Ramona, Current Issues, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006.

Lupu Janeta, English Practical Course for Intermediate Students, Ed. Fundaţiei România de Mâine

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor şi seminariilor îl face pe student capabil să recepteze un mesaj oral în limba engleză, să se

exprime liber folosind vocabularul fundamental, să recepteze si să producă un mesaj scris, să îsi dezvolte

interesul pentru studiul limbii si al civilizatiei anglo-saxone;

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator Competente profesionale Evaluări electronică pe parcurs 10%

Competente profesionale Temă practică 10%

10.6 Standard minim de performanţă

promovarea testelor de evaluare pe parcurs – aplicativ si electronic

minimum 50% din examinarea finală

FIŞA DISCIPLINEI

8. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice Câmpulung

1.3.Departamentul Stiinte Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Limba franceză 2

Page 70: Ghid licenta 2016-2019

2.2.Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Daliana Tascovici

2.3.Titularul activităţilor de laborator Lect. univ. dr. Daliana Tascovici

2.4. Anul de studiu 2016-2017 I 2.5Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei I

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator 28

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13

Tutoriat 4

Examinări 2

Alte activităţi

3.8 Total ore studiu individual 47

3.9 Total ore pe semestru 28

3.10 Număr de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

- dobândirea competenţelor socio-lingvistice şi pragmatice necesare receptării şi producerii

diferitelor tipuri de discursuri şi texte de specialitate în situaţiile profesionale date;

- sprijinirea cursanţilor în a putea maximiza propriul repertoriu strategic de învăţare şi utilizare

efectivă a limbii franceze şi după încheierea cursului urmat; Formarea deprinderii studenţilor de a

participa activ la activităţile disciplinei.

Com

pet

e

nţe

tran

sver

s

ale

Formarea abilităţilor de comunicare economică în limba franceză.

Crearea deprinderii de exprimare fluentă într-o limbă străină.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiective generale: după parcurgerea disciplinei, studentul va fi capabil

să recepteze unui mesaj oral în limba franceză, să se exprime liber

folosind vocabularul fundamental, să recepteze si să producă un mesaj

scris, să îsi dezvolte interesul pentru studiul limbii si al civilizatiei

franceze

7.2 Obiectivele specifice Obiective specifice: după parcurgerea disciplinei, studentul este în

pregătit să abordeze notiuni si concepte de specialitate si să acceadă la un

nivel avansat de utilizare a limbii franceze

8. Conţinuturi

Page 71: Ghid licenta 2016-2019

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii

L’entreprise afent economique

Citit, comprehensiune, dezvoltarea

vocabularului, comunicare

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare

scrisă: tehnica lecturii, analiza

textului

2 ore

L’image de l’entreprise

Citit, comprehensiune, dezvoltarea vocabularului,

comunicare

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare

scrisă: tehnica lecturii, analiza

textului

2 ore

Les banques

Citit, comprehensiune, dezvoltarea

vocabularului, comunicare

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare scrisă:

tehnica lecturii

2 ore

Moyens de paiement

Citit, comprehensiune, dezvoltarea vocabularului,

comunicare

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare

scrisă: tehnica lecturii

2 ore

la Bourse

Citit, comprehensiune, dezvoltarea vocabularului,

comunicare

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare

scrisă: tehnica lecturii

2 ore

Financer et faire des comptes

Citit, comprehensiune, dezvoltarea vocabularului,

comunicare

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare scrisă:

tehnica lecturii

2 ore

Les credits at les enprunts bancaires

Citit, comprehensiune, dezvoltarea vocabularului,

comunicare

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare scrisă:

tehnica lecturii

2 ore

Bibliografie obligatorie

Chirimbu, S., L`entreprise en situations, Editura Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, 2006.

Bibliografie facultativă Dobre Claudia, Grammaire du Francaise, Niveau intermediaire, Ed. Booklet, 2016

Bondrea, E.,Drăgoi-Făinişi S., Le français en situations, Editura Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, 2007 Bondrea, E., Iliuţă, G., Le français en situations – Discours quotidien, Editura Fundaţiei România de

mâine, Bucureşti, 2006. Ana Maria Chiuia, Limba franceza: exercitii de conversatie - nivel intermediary, Ed. Booklet, Bucuresti, 2010

Saras, M., Stefănescu, M., Gramatica limbii franceze, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2004

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor şi seminariilor îl face pe student capabil să recepteze un mesaj oral în limba franceză, să

se exprime liber folosind vocabularul fundamental, să recepteze si să producă un mesaj scris, să îsi dezvolte

interesul pentru studiul limbii si al civilizatiei anglo-saxone;

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

Page 72: Ghid licenta 2016-2019

10.5 Seminar/laborator Competente profesionale Evaluări electronică pe parcurs 10%

Competente profesionale Temă practică 10%

10.6 Standard minim de performanţă

promovarea testelor de evaluare pe parcurs – aplicativ si electronic, minimum 50% din examinarea finală

FIŞA DISCIPLINEI

9. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice Câmpulung

1.3.Departamentul Stiinte Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Limba engleză 2

2.2.Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Daliana Tascovici

2.3.Titularul activităţilor de laborator Lect. univ. dr. Daliana Tascovici

2.4. Anul de studiu 2016-2017 I 2.5Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei I

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator 28

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13

Tutoriat 4

Examinări 2

Alte activităţi

3.8 Total ore studiu individual 47

3.9 Total ore pe semestru 28

3.10 Număr de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

Page 73: Ghid licenta 2016-2019

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

- dobândirea competenţelor socio-lingvistice şi pragmatice necesare receptării şi producerii diferitelor

tipuri de discursuri şi texte de specialitate în situaţiile profesionale date;

- sprijinirea cursanţilor în a putea maximiza propriul repertoriu strategic de învăţare şi utilizare

efectivă a limbii engleze şi după încheierea cursului urmat; Formarea deprinderii studenţilor de a

participa activ la activităţile disciplinei.

Com

pet

e

nţe

tran

sver

s

ale

Formarea abilităţilor de comunicare economică în limba engleză.

Crearea deprinderii de exprimare fluentă într-o limbă străină.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiective generale: după parcurgerea disciplinei, studentul va fi capabil

să recepteze un mesaj oral în limba engleză, să se exprime liber folosind

vocabularul fundamental, să recepteze si să producă un mesaj scris, să îsi

dezvolte interesul pentru studiul limbii si al civilizatiei anglo-saxone;

7.2 Obiectivele specifice Obiective specifice: după parcurgerea disciplinei, studentul este în

pregătit să abordeze notiuni si concepte de specialitate si să acceadă la un

nivel avansat de utilizare a limbii engleze;

8. Conţinuturi

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii

Meeting and greeting people

Reading, comprehension, vocabulary development,

grammar, speaking

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare

scrisă: tehnica lecturii si

analiza textului

1 oră

Jobs

Reading, comprehension, vocabulary development,

grammar, speaking

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare

scrisă: tehnica lecturii si

analiza textului

1 oră

Socializing in business

Reading, comprehension, vocabulary development,

grammar, speaking

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare scrisă:

tehnica lecturii si analiza

textului

1 oră

Hobbies and interests

Reading, comprehension, vocabulary development,

grammar, speaking

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare

scrisă: tehnica lecturii si

analiza textului

1 oră

Obtaining information: telephoning

Reading, comprehension, vocabulary development,

grammar, speaking

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare

scrisă: tehnica lecturii si

analiza textului

1 oră

Higher education and careers

Reading, comprehension, vocabulary development,

grammar, speaking

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 oră

Page 74: Ghid licenta 2016-2019

Metode de comunicare scrisă:

tehnica lecturii

European Union Membership

Reading, comprehension, vocabulary development,

grammar, speaking

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare scrisă:

tehnica lecturii si analiza

textului

1 oră

Company organizational structures

Reading, comprehension, vocabulary development,

grammar, speaking

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare scrisă:

tehnica lecturii si analiza

textului

1 oră

Accounting

Reading, comprehension, vocabulary development,

grammar, speaking

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare scrisă:

tehnica lecturii si analiza

textului

1 oră

Banking

Reading, comprehension, vocabulary development,

grammar, speaking

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare scrisă:

tehnica lecturii si analiza

textului

1 oră

Financial accounting

Reading, comprehension, vocabulary development,

grammar, speaking

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare scrisă:

tehnica lecturii si analiza

textului

1 oră

Filing system

Reading, comprehension, vocabulary development,

grammar, speaking

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare scrisă:

tehnica lecturii si analiza

textului

1 oră

International trade

Reading, comprehension, vocabulary development,

grammar, speaking

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare scrisă:

tehnica lecturii si analiza

textului

1 oră

The stock exchange

Reading, comprehension, vocabulary development,

grammar, speaking

Metode interogative

conversative si dialogate

Metode de comunicare

scrisă: tehnica lecturii si

analiza textului

1 oră

Bibliografie obligatorie

1. Niculescu A., Crişan C., Marcoci S., Vald C., The Language of Business Accounting. Banking,

Finance – Workbook, Ed.Fundaţiei Romănia de Mâine, Bucureşti, 2006.

Bibliografie facultativă

Paidos Constantin, English Grammar, Theory and Practice, Ed. Polirom, 2016;

Vasiloaia Mihaela, Botez Nicolae, Engleza pentru economisti, Ed. Tehnoexpress, 2013; Barbu Adina Mihaela, Chirimbu Sebastian, English Language for Daily Use, Ed. Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti, 2006.

Ştefan R., Vasilescu R., Marcoci S., Beldea E., Come Along, Ed.Fundaţiei Romănia de Mâine,

Bucureşti, 2005.

Moldoveanu Sara, Economic Discourse, Applications, Ed. Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti, 2006.

Page 75: Ghid licenta 2016-2019

Mihăilă Ramona, Current Issues, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006.

Lupu Janeta, English Practical Course for Intermediate Students, Ed. Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti, 2001.

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor şi seminariilor îl face pe student capabil să recepteze un mesaj oral în limba engleză, să se

exprime liber folosind vocabularul fundamental, să recepteze si să producă un mesaj scris, să îsi dezvolte

interesul pentru studiul limbii si al civilizatiei anglo-saxone;

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator Competente profesionale Evaluări electronică pe parcurs 10%

Competente profesionale Temă practică 10%

10.6 Standard minim de performanţă

promovarea testelor de evaluare pe parcurs – aplicativ si electronic

minimum 50% din examinarea finală

FIŞA DISCIPLINEI

10. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice Câmpulung

1.3.Departamentul Stiinte Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Pedagogie 1. Fundamentele pedagogiei +teoria si

metodologia curriculum-ului

2.2.Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Daliana Tascovici

2.3.Titularul activităţilor de laborator Lect. univ. dr. Daliana Tascovici

2.4. Anul de studiu 2016-2017 I 2.5Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei F

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12

Tutoriat 5

Examinări 2

Alte activităţi

3.8 Total ore studiu individual 69

Page 76: Ghid licenta 2016-2019

3.9 Total ore pe semestru 56

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

- În urma parcurgerii cursului, studentii sunt în măsură să folosească adecvat conceptele specifice,

tipurile de date cu care operează si situatiile specifice ale pedagogiei, ca bază a întelegerii

următoarelor discipline cuprinse în modulul psihopedagogic

- să aplice corect principiile de natură psihologice si pedagogice în cadrul procesului educativ;

- să valorifice continuturile disciplinei pentru a spori eficienta procesului educativ;

Com

pet

e

nţe

tran

sver

s

ale

Conturarea unei imagini globale şi relevante asupra problematicii educaţiei şi pedagogiei

contemporane, surprinderea aspectului interdisciplinar în cercetarea şi interpretarea fenomenului

educaţional;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiective generale: După parcurgerea cursului, studenţii trebuie să

folosească adecvat conceptele şi teoriile specifice cu care operează

disciplina; să înţeleagă preocupările şi ariile de investigaţie proprii

disciplinei, să aplice principiile de natură psihologică specifice

procesului educativ, indiferent de spaţiul de manifestare şcolar sau

informal, să valorifice conţinuturile învăţării pentru a spori eficienţa

influenţelor educative.

7.2 Obiectivele specifice

Obiective specifice: După parcurgerea cursului, studenţii trebuie să

folosească adecvat conceptele şi teoriile specifice cu care operează

disciplina, să înţeleagă preocupările şi ariile de investigaţie proprii

disciplinei, să analizeze noţiunea de curriculum în plan structural,

procesual şi în planul produsului.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Fundamentele pedagogiei – Ştiinţele educaţiei şi

pedagogia (4 ore)

Evoluţia şi dezvoltarea ştiinţelor educaţiei

Pedagogia – ştiinţă a educaţiei

Relaţia pedagogiei cu alte ştiinţe

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

4 ore

Educaţia şi societatea contemporană (4 ore)

Perspective asupra educaţiei

Educaţia şi provocările societăţii contemporane

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

4 ore

Page 77: Ghid licenta 2016-2019

Educaţia permanentă

conversative si dialogate

Evoluţii ale mediilor educaţionale (4 ore)

Educaţia formală, informală, nonformală

Şcoala – un posibil model pentru şcoala viitorului

Parteneriatul şcoală – familie – comunitate

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

4 ore

Conţinuturile educaţiei (4 ore)

Conţinuturile generale ale educaţiei

Noile educaţii

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

4 ore

TMC – Teoria şi metodologia Curriculum-ului ca

disciplină pedagogică (4 ore)

Conceptul de curriculum

Domenii de cercetare

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

4 ore

Componentele curriculum-ului (4 ore)

Finalităţile educaţionale

Conţinuturile învăţământului

Timpul de învăţare

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

4 ore

Produsele curriculare (4 ore)

Planul cadru de învăţământ, programa şcolară,

manualul şcolar

Produse curriculare auxiliare

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

4 ore

Bibliografie obligatorie

1. Costea Ştefan, Şerdean Ioan, Florea Nadia (coord.), Sinteze anii I-IV, Ed.Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti, 2003

2. Florea Nadia, Ţăranu Mihaela (coord.) Pedagogie compendiu, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,

2004.

Bibliografie facultativă

Cucos Constantin, Pedagogie, Ed. Polirom, 2016

Radu I.T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti, 2000.

Ionescu Miron, Radu Ioan, Didactica modern, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 2001

Cucoş Constantin, Istoria pedagogiei, Polirom, 2001

Iucu Romiţă, Instruire şcolară, Polirom, 2001.

Călin Marin, Teoria şi metateoria acţiunii educative, Aramis, 2003.

Cerghit Ioan, Sisteme de instruire alternative şi complementare, Aramis, 2002.

***Curriculum Naţional, Bucureşti, 2002

***MEN, CNC, Ghiduri metodologice, 2002.

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii

Evoluţia şi dezvoltarea ştiinţelor educaţiei

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Perspective asupra educaţiei Metode de comunicare orală – 1 ora

Page 78: Ghid licenta 2016-2019

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

Tipuri, variante şi structuri de lecţii Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Structura lecţiei ca succesiune a evenimentelor de

instruire

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Lecţia – microsistem de instruire Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Metode de comunicare

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Metode de explorare a realităţii Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Metode bazate pe acţiune

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Etapele lecţiei

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Proiectarea unei unităţi de învăţare

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Stiluri de predare

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

1 ora

Page 79: Ghid licenta 2016-2019

Metode interogative

conversative si dialogate

Evaluare iniţială, formativă şi sumativă

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Metode de evaluare Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

1 ora

Autoevaluarea Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Bibliografie

Costea Ştefan, Şerdean Ioan, Florea Nadia (coordonatori), Sinteze, ed.aII-a, Ed. Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti, 2004.

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Continutul oferă înţelegerea principiilor de bază legate de pedagogie generală, pentru a putea realiza

aprofundarea studiilor de specialitate prin disciplinele care urmează a fi parcurse în cadrul modulului

psihopedagogic.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator Competente profesionale Evaluări electronică pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

promovarea testelor de evaluare pe parcurs

minimum 50% din examinarea finală

FIŞA DISCIPLINEI 11. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Contabilitate şi Finanţe Câmpulung

1.3.Departamentul Stiinte Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Psihologia educatiei

2.2.Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Daliana Tascovici

2.3.Titularul activităţilor de laborator Lect. univ. dr. Daliana Tascovici

2.4. Anul de studiu 2016-2017 I 2.5Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei F

Page 80: Ghid licenta 2016-2019

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12

Tutoriat 5

Examinări 2

Alte activităţi

3.8 Total ore studiu individual 69

3.9 Total ore pe semestru 56

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

- studentii vor fi în măsură să cunoască terminologia specific disciplinei si să o folosească în mod

correct; să delimiteze aria proprie de operare a disciplinei

- să aplice corect principiile de natură psihologice în cadrul procesului educativ;

- să valorifice continuturile disciplinei pentru a spori eficienta procesului educative; să diferentieze si

să valorizeze psihologia dimensiunilor educatiei; să accepte si să diferentieze rolurile specific ale

cadrului didactic

Com

pet

e

nţe

tran

sver

s

ale

În urma parcurgerii cursului, studentii sunt în măsură să folosească adecvat conceptele specifice,

tipurile de date cu care operează si situatiile specifice ale psihologiei educatiei, ca bază a întelegerii

următoarelor discipline cuprinse în modulul psihopedagogic

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiective generale: După parcurgerea cursului, studenţii trebuie să

folosească adecvat conceptele şi teoriile specifice cu care operează

disciplina; să înţeleagă preocupările şi ariile de investigaţie proprii

disciplinei, să aplice principiile de natură psihologică specifice

procesului educativ, indiferent de spaţiul de manifestare şcolar sau

informal, să delimiteze relaţiile dintre dezvoltarea proceselor psihice şi

ofertele unor medii educogene extraşcolare sau provocările societăţii

contemporane concretizate în noile educaţii, să valorifice conţinuturile

învăţării pentru a spori eficienţa influenţelor educative.

7.2 Obiectivele specifice

Obiective specifice: Studenţii trebuie să cunoască statutul epistemologic

al disciplinei; să definească concepte ca învăţare, învăţare şcolară,

învăţare deplină; să înţeleagă coordonatele psihologice ale dimensiunilor

educaţiei, să cunoască structura personalităţii umane; să motiveze

posibilitatea educabilităţii; să definească rolurile profesorului; să

Page 81: Ghid licenta 2016-2019

cunoască valenţele psihologice ale educaţiei non - formale şi ale mediilor

educogene; să explice psihologia noilor educaţii.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Introducere în Psihologia educaţiei (3 ore)

statutul epistemologic;

priorităţi ale studiului Psihologiei educaţiei

rolurile profesorului

personalitatea profesorului

educaţia non - formală

legătura şi intercondiţionarea formelor educaţiei

perspective psihologice ale organizării educaţiei non

- formale

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

3 ore

Psihologia învăţării (4 ore)

conceptul de învăţare şi învăţare şcolară

rolul motivaţiei în învăţare

învăţarea deplină

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

4 ore

Psihologia dimensiunilor educaţiei (3 ore)

coordonate psihologice ale educaţiei intelectuale

coordonate psihologice ale educaţiei morale

coordonate psihologice ale educaţiei tehnologice

coordonate psihologice ale educaţiei religioase

coordonate psihologice ale educaţiei estetice

coordonate psihologice ale educaţiei fizice

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

3 ore

Personalitatea şi influenţele educative (4 ore)

structura personalităţii şi posibilităţi de influenţare

educativă

educabilitatea

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

4 ore

Dimensiuni psihologice ale activităţii profesorului (7

ore)

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

7 ore

Valenţe psihologice ale educaţiei non - formale (3

ore)

educaţia non - formală

legătura şi intercondiţionarea formelor educaţiei

perspective psihologice ale organizării educaţiei non

- formale

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

3 ore

Implicaţii psihologice ale unor medii educogene (2

ore)

familia

biserica

mass-media

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

2 ore

Page 82: Ghid licenta 2016-2019

Psihologia noilor educaţii (2 ore)

educaţia pentru viitor

educaţia pentru drepturile omului

educaţia pentru pace

educaţia demografică

educaţia pentru timpul liber

educaţia permanentă

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

2 ore

Bibliografie obligatorie

Costea Ştefan, Şerdean Ioan, Florea Nadia (coordonatori), Sinteze, ed.aII-a, Ed. Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti, 2004.

Şerdean Ioan, Formele educaţiei, în vol de acelaşi autor, Pedagogie – compendiu, Ed. Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti, 2002.

Bibliografie facultativă

Cosmovici A. (coord.), Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi, 1999.

Florea Nadia, Ţăranu Mihaela (coord.) Pedagogie compendiu, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,

2004.

Radu Nicolae, Goran Laura, Ionescu Angela, Vasile Diana, Psihologia educaţiei, Ed. FRM, Bucureşti, 2000.

Jude Ioan, Psihologie şcolară si optim educaţional, Ed. D.P RA Bucureşti, 2002.

1. Zlate Mielu, Introducere în psihologie, Ed. Collegium, 2000.

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii

Statutul epistemologic al Psihologiei educaţiei .

Priorităţi ale studiului psihologiei educaţiei

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Psihologia învăţării

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Coordonatele psihologice ale dimensiunilor educaţiei

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Coordonatele psihologice ale dimensiunilor educaţiei

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Structura personalităţii

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Educabilitatea

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

1 ora

Page 83: Ghid licenta 2016-2019

Metode interogative

conversative si dialogate

Personalitatea profesorului

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Rolurile profesorului

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Educatie formala versus educatie informal si

nonformala

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Educaţia non - formală

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Valenţe psihologice ale educaţiei non - formale

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Familia. Biserica. Mass-media Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Psihologia noilor educaţii educaţia pentru viitor,

educaţia pentru drepturile omului, educaţia pentru

pace

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

1 ora

Psihologia noilor educaţii: educaţia demografică,

educaţia pentru timpul liber, educaţia permanentă

Metode interogative

conversative si dialogate 1 ora

Bibliografie

Costea Ştefan, Şerdean Ioan, Florea Nadia (coordonatori), Sinteze, ed.aII-a, Ed. Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti, 2004.

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Continutul oferă înţelegerea principiilor de bază legate de psihologia educatiei, pentru a putea realiza

aprofundarea studiilor de specialitate prin disciplinele care urmează a fi parcurse în cadrul modulului

Page 84: Ghid licenta 2016-2019

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator Competente profesionale Evaluări electronică pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

promovarea testelor de evaluare pe parcurs,

minimum 50% din examinarea finală

ANUL II FIŞA DISCIPLINEI

12. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Stiinţe Economice Câmpulung Muscel

1.3.Departamentul Stiinţe Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Contabilitate financiară curentă

2.2.Titularul activităţilor de curs BRAGĂ Viorica

2.3.Titularul activităţilor de laborator BRAGĂ Viorica

2.4. Anul de studiu 2016-2017 II 2.5Semestrul 3 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei O

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 21

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14

Tutoriat 7

Examinări 4

Alte activităţi 3

3.8 Total ore studiu individual 69

3.9 Total ore pe semestru 125

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Parcurgerea disciplinelor de Contabilitate (baze şi proceduri)

4.2 de competenţe Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea primară a entităţii/organizaţiei

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului computer şi video-proiector

Page 85: Ghid licenta 2016-2019

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului computer şi video-proiector

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

Cunoaşterea d.p.d.v. ştiinţific a problematicii contabilităţii

Înţelegerea noţiunilor de bază şi a fondului principal de cunoştinţe care constituie conţinutul

contabilităţii

Însuşirea unui mod de gândire contabil

Explicarea legăturilor existente dintre contabilitate si fiscalitate.

Întocmirea şi prezentarea de rapoarte financiar-contabile si/sau fiscal

Analiza şi interpretarea datelor furnizate de situaţiile financiare

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de

munca riguroasa, eficienta si responsabila

Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de

tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si

tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Prin conţinutul şi structura sa, disciplina Contabilitate financiară oferă studenţilor cunoştinţe noi despre fundamentele teoretice şi metodologice ale contabilităţii financiare din România, ale cărei reglementări sunt conforme cu Directivele Europene. Obiectivul cursului îl reprezintă tratarea noţiunilor teoretice absolut necesare înţelegerii mecanismelor înregistrării în contabilitate a tranzacţiilor şi evenimentelor ce au loc într-o entitate. Conţinutul cursului se ocupă în esenţă cu studiul circuitului patrimonial al întreprinderii luat în totalitate şi structuralitate, atât din punct de vedere teoretic, cât şi din punct de vedere practic, aplicativ

7.2 Obiectivele specifice Cursul asigură prezentarea şi cunoaşterea elementelor privind:

organizarea contabilităţii financiare; recunoaşterea, evaluarea şi

înregistrarea operaţiunilor privind capitalurile permanente şi a activele

imobilizate;

8. Conţinut-uri

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Capitolul 1.

PRINCIPII ŞI REGULI PRIVIND

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII

FINANCIARE

1. 1. DEFINIŢIA ŞI NORMALIZAREA

CONTABILITĂŢII FINANCIARE

1.1.1. Definirea obiectului contabilităţii financiare

1.1.2. Sfera de aplicare a contabilităţii financiare

1.1.3. Normalizarea şi reglementarea contabilităţii

financiare

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

2ore/ sapt.1

1.2. CADRUL CONTABIL GENERAL IASB

1.2.1. Delimitări şi sferă de aplicare

1.2.2. Utilizatorii informaţiilor oferite de

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

2ore/ sapt.2

Page 86: Ghid licenta 2016-2019

contabilitatea financiară

1.2.3. Obiectivul situaţiilor financiare

1.2.4. Caracteristicile calitative ale situaţiilor

financiare anuale

1.2.5. Structurile situaţiilor financiare – definire şi

recunoaştere

video-proiector)

1.3 REŢEAUA DE STANDARDE CONTABILE.

BAZELE ŞI REGULILE EVALUĂRII CONTABILE

1.3.1. Reţeaua de standarde contabile

1.3.2. Principiile contabile generale

1.3.3. Bazele de evaluare în contabilitate

1.3.4. Regulile generale de evaluare în contabilitate

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2ore/ sapt.3

Capitolul 2.

CONTABILITATEA CAPITALURILOR

2.1 CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL

2.1.1. Delimitări, evaluări şi conturi privind

capitalul social

2.1.2. Contabilitatea constituirii capitalului social

2.1.3. Contabilitatea creşterii capitalului social prin

aporturi noi în bani şi/sau în natură

2.1.4. Contabilitatea creşterii capitalului social prin

operaţii interne

2.1.5. Contabilitatea creşterii capitalului prin

conversia obligaţiunilor în acţiuni

2.1.6. Contabilitatea diminuării capitalului social

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

2ore/ sapt.4

2.2 CONTABILITATEA PRIMELOR DE

CAPITAL ŞI REZERVELOR ÎNTREPRINDERII

ŞI DIN REEVALUARE

2.2.1 Contabilitatea primelor de capital

2.2.2. Contabilitatea rezervelor întreprinderii

2.2.3. Definirea conceptului de (re)evaluare

2.2.4. Înregistrarea diferenţelor din reevaluare

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2ore/ sapt.5

2.3 CONTABILITATEA RĂSCUMPĂRĂRII

ACŢIUNILOR PROPRII

ŞI A REZULTATELOR

2.3.1 Contabilitatea răscumpărării acţiunilor

proprii

2.3.2 Contabilitatea rezultatelor

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2ore/ sapt.6

2.4 CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR 2.4.1. Delimitări privind provizioanele

2.4.2. Contabilitatea provizioanelor

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2ore/ sapt.7

2.5 CONTABILITATEA ÎMPRUMUTURILOR ŞI

DATORIILE ASIMILATE

2.5.1. Delimitări privind împrumuturile

2.5.2. Contabilitatea operaţiilor privind

împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

2ore/ sapt.8

Page 87: Ghid licenta 2016-2019

2.5.3. Contabilitatea creditelor bancare pe

termen lung

2.5.4. Contabilitatea datoriilor privind

imobilizările financiare şi a altor împrumuturi şi

obligaţii asimilate

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

Capitolul 3.

CONTABILITATEA

ACTIVELOR IMOBILIZATE

3.1 DELIMITĂRI PRIVIND ACTIVELE

IMOBILIZATE ŞI EVALUAREA ACESTORA 3.1.1. Definiţii şi delimitări privind activele

imobilizate

3.1.2. Evaluarea activelor imobilizate

3.2.3.Organizarea evidenţei operative şi analitice a

activelor imobilizate

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2ore/ sapt.9

3.2 CALCULUL ŞI CONTABILITATEA

AMORTIZĂRII IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

ŞI NECORPORALE

3.2.1. Noţiuni şi delimitări privind amortizarea

3.2.2. Durata amortizării şi valoarea amortizabilă

3.2.3. Metodele de amortizare

Metoda liniară

Metoda degresivă

Metoda accelerată

Metoda unităţilor de producţiei

3.2.4. Contabilitatea şi fiscalitatea amortizării

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2ore/ sapt.10

3.3 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR

CORPORALE

-tranzacţii şi evenimente privind imobilizările corporale-

3.3.1. Definiţii, noţiuni generale şi conturi

privind imobilizările corporale

3.3.2. Contabilitatea intrărilor imobilizărilor

corporale

3.3.3. Contabilitatea cheltuielilor ulterioare

3.3.4.Contabilitatea ieşirilor imobilizărilor

corporale

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2ore/ sapt.11

3.4. CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR

CORPORALE

-reevaluare, subvenţii pentru investiţii,

3.4.1. Contabilitatea evaluării după recunoaştere

(reevaluarea)

3.4.2. Contabilitatea subvenţiilor pentru investiţii

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2ore/ sapt.12

3.5 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR

NECORPORALE ŞIIMOBILIZĂRILOR FINANCIARE 3.5.1. Delimitări, conturi şi tipuri de înregistrări privind

imobilizările necorporale

3.5.2. Studii de caz privind contabilitatea

imobilizărilor necorporale

3.5.3. Delimitări, conturi şi tipuri de înregistrări privind

imobilizările financiare

3.5.4. Studii de caz privind contabilitatea imobilizărilor

financiare

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2ore/ sapt.13

3.6 CONTABILITATEA DEPRECIERII ACTIVELOR

3.6.1. Delimitări, conturi şi tipuri de înregistrări privind

ajustările pentru depreciere sau pierdere de valore a

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

2ore/ sapt.14

Page 88: Ghid licenta 2016-2019

activelor imobilizate în România

3.6.2. Contabilitatea deprecierii activelor. Studii de caz

3.6.3. Studiu de caz privind contabilitatea pierderii de

valoare a imobilizărilor financiare

video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

Metode de predare Observaţii

Recapitularea elementelor din Bazele contabilităţii

prin rezolvarea unor monografii contabile

Studii de caz şi aplicaţii

practice

2ore/ sapt.1

Fundamente teoretice privind organizarea

contabilităţii financiare

Studii de caz şi aplicaţii

practice 2ore/ sapt.2

Capitalul social- evaluare, mod de constituie si

înregistrări contabile

Studii de caz şi aplicaţii

practice 2ore/ sapt.3

Contabilitatea operatiunilor de majorare si diminuare

a capitalului social

Studii de caz şi aplicaţii

practice 2ore/ sapt.4

Contabilitatea rezervelor si primelor de capital

Studii de caz şi aplicaţii

practice 2ore/ sapt.5

Rezervele din reevaluare

Studii de caz şi aplicaţii

practice 2ore/ sapt.6

Acţiunile proprii. Rezultatul curent şi rezultatul

reportat

Studii de caz şi aplicaţii

practice 2ore/ sapt.7

Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli

Studii de caz şi aplicaţii

practice 2ore/ sapt.8

Împrumuturile pe termen lung

Studii de caz şi aplicaţii

practice 2ore/ sapt.9

Contabilitatea imobilizărilor necorporale

Studii de caz şi aplicaţii

practice 2ore/ sapt.10

Contabilitatea imobilizărilor corporale

Studii de caz şi aplicaţii

practice 2ore/ sapt.11

Deprecierea sau pierdere de valoare a activelor

imobilizate Studii de caz şi aplicaţii

practice 2ore/ sapt.12

Contabilitatea imobilizărilor financiare Studii de caz şi aplicaţii

practice 2ore/ sapt.13

Recapitulare prin rezolvarea unor monografii

contabile

Studii de caz şi aplicaţii

practice 2ore/ sapt.14

Bibliografie obligatorie 1. Bragă Viorica, Contabilitate financiară curentă, support de curs pe platform blackboard 2. Bragă Viorica, Contabilitate financiară, Editura Alma Mater, Sibiu 2011 3. Ilincuţă Lucian-Dorel,Contabilitate financiară teorie, aplicaţii practice şi teste-grilă pentru

autoevaluare volumul I, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2013. 4. Ristea Mihai şi colab., Contabilitatea societăţilor comerciale, vol. I şi II, Editura Universitară, Bucureşti,

2009.

5. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind

situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, M. OF. nr.

963/30.XII.2014

Bibliografie facultativă

6. Calotă Traian-Ovidiu, Contabilitate de la teorie la practică, metodă si modelare, Editura Universitară, Bucureşti, 2015.

7. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, Institutul National de Dezvoltare Profesionala Continua, Ghid practic de aplicare a Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, Editura CECCAR, Bucuresti 2015

8. Fundatia IFRS, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), Editura CECCAR, Bucuresti 2015

Reglementări contabile şi fiscale:

Page 89: Ghid licenta 2016-2019

9. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, M. Of. nr. 704 din 20 octombrie 2009.

10. Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, M. Of. nr. 870, din 23 decembrie 2008.

11. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art.1 din Legea contabilităţii nr.82/1991, M. Of. nr. 1056 din 30 decembrie 2006.

12. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2264/2001 pentru aprobarea modelelor formularelor specifice cu regim special privind activitatea financiară şi contabilă şi normelor privind întocmirea şi utilizarea acestora, M. Of. nr. 136 din 21 februarie 2002.

13. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si normele metodologice de aplicare publicată în M. Of. nr. nr. 688

din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_227_2015.htm

14. Legea nr.207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală publicată în M. Of. al României

nr.547/23.07.2015

15. Legea contabilităţii nr. 82/1991 (r4). Republicată în M.Of. nr. 454 din 18 iunie 2008.

16. Legea societăţilor comerciale. nr. 31/1990 Republicată în M.Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu

modificările şi completările ulterioare 17. http://www.iasplus.com 18. www.ifac.org 19. www.accaglobal.com 20. http://www.iasb.co.uk 21. http://www.ifrs.org 22. http://ceccar.ro http://www.anaf.ro

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar- contabile şi/sau fiscale la nivelul entităţilor economice.

Explicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar- contabile şi/sau fiscale la nivelul entităţilor economice.

Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar contabile şi/sau fiscale la nivelul entităţilor economice.

Evaluarea procedeelor şi instrumentelor de prelucrare a informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile şi/sau fiscale la nivelul entităţilor economice.

Întocmirea şi prezentarea de rapoarte financiar-contabile şi/sau fiscale la nivelul entităţilor economice.

(Competenţa C3, CNCIS)

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

Cunoaşterea şi înţelegerea conţinutului cursurilor la nivelul ideilor esenţiale

10.7. Standard de performanţă (pentru nota 10):

Cunoaşterea şi înţelegerea integrală a conţinutului cursurilor Întocmirea şi prezentarea referatului sau a eseului ales din tematica administrată şi/sau Abordarea tuturor subiectelor din cadrul examenului scris sau răspunsul corect la toate testele-grilă

Page 90: Ghid licenta 2016-2019

FIŞA DISCIPLINEI

13. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Stiinţe Economice Câmpulung Muscel

1.3.Departamentul Stiinţe Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Contabilitate financiară de raportare

2.2.Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. BRAGĂ Viorica

2.3.Titularul activităţilor de laborator Conf. univ. dr. BRAGĂ Viorica

2.4. Anul de studiu 2016-2017 II 2.5Semestrul 4 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei O

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 22

Tutoriat 8

Examinări 4

Alte activităţi 3

3.8 Total ore studiu individual 81

3.9 Total ore pe semestru 125

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Parcurgerea disciplinelor de Contabilitate (baze şi proceduri)

4.2 de competenţe Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea primară a entităţii/organizaţiei

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului computer şi video-proiector

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului computer şi video-proiector

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe

pro

fesi

on

ale

Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea

informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar- contabile si/sau fiscal

Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare

întocmirii de rapoarte financiar- contabile si/sau fiscal

Evaluarea procedeelor si instrumentelor de prelucrare a informaţiilor necesare întocmirii de

rapoarte financiar-contabile si/sau fiscal

Explicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare

întocmirii de rapoarte financiar- contabile si/sau fiscal

Întocmirea şi prezentarea de rapoarte financiar-contabile si/sau fiscale

Page 91: Ghid licenta 2016-2019

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de

munca riguroasa, eficienta si responsabila

Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de

tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si

tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Prin conţinutul şi structura sa, disciplina Contabilitate financiară oferă studenţilor cunoştinţe noi despre fundamentele teoretice şi metodologice ale contabilităţii financiare din România, ale cărei reglementări sunt conforme cu directivele europene. Obiectivul cursului îl reprezintă tratarea noţiunilor teoretice absolut necesare înţelegerii mecanismelor înregistrării în contabilitate a tranzacţiilor şi evenimentelor ce au loc într-o entitate. Disciplina Contabilitate financiară se doreşte a fi un instrument eficient care să răspundă atât funcţiei formative, instructive a învăţământului economic, înarmându-i pe studenţi cu cunoştinţele de bază din domeniul contabilităţii, cât şi funcţiei educative, cultivând la studenţi simţul responsabilităţii în gospodărirea şi dezvoltarea eficientă a activelor, al cunoaşterii şi controlului rezultatelor la nivelul oricărei entităţi economice la care se ţine contabilitatea. Tematica cursului abordează elementele semnificative din Directivele europene, Standardele internaţionale de raportare financiară - IFRS, precum şi din Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi OMFP nr. 1802/2014, privind reglementările contabile din ţara noastră. Scopul principal al cursului nostru este de a oferi utilizatorilor – studenţilor, parola de acces la seiful informaţiei contabile inteligibilă, relevantă, credibilă şi comparabilă într-un raport favorabil cost-beneficiu, informaţie degajată de situaţiile financiare. Conform planului de învăţământ pentru anul II disciplina Contabilitate financiară, se studiază pe doua semestre astfel: Contabilitate financiară curentă în semestrul 3 şi Contabilitate financiară de raportare în semestrul 1..

7.2 Obiectivele specifice Conţinutul cursului se ocupă în esenţă cu studiul elementelor de activ, datorii şi capitaluri proprii, precum şi a celor de venituri, cheltuieli şi rezultate, luate în totalitate şi structuralitate, de întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare şi a informaţiei contabile, atât din punct de vedere teoretic, cât şi din punct de vedere practic, aplicativ. Informaţia contabilă, pe lângă o utilizare internă de către management, este destinată utilizatorilor externi definiţi de: investitorii de capital, bancherii, angajaţii, furnizorii, clienţii, guvernul, precum şi publicul.

Cursul asigură prezentarea şi cunoaşterea elementelor privind contabilitatea stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie, contabilitatea decontărilor cu terţii, contabilitatea trezoreriei. Totodată este studiată contabilitatea financiară a decontării cheltuielilor asupra veniturilor şi determinarea rezultatului contabil. Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar – redactarea şi prezentarea situaţiilor financiare – raportarea, reprezintă obiectivul specific principal al acestui curs

8. Conţinut-uri

8.1 Curs Metode de predare Observaţii Capitolul 1. Contabilitatea stocurilor şi producţiei

în curs de execuţie

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

2ore/ sapt.1

Page 92: Ghid licenta 2016-2019

1. Tehnici şi metode de evidenţă a stocurilor. Stocurile cumpărate

1.1. Delimitări, structuri şi conturi privind stocurile 1.2. Evaluarea stocurilor – la intrare, la ieşire, la inventar şi la bilanţ 1.3. Metode de contabilizare a stocurilor – inventarul permanent sau intermitent 1.4. Contabilitatea operaţiilor privind stocurile cumpărate

video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

Capitolul 2. Stocurile fabricate. Cazuri particulare şi deprecierea 2.1. Contabilitatea operaţiilor privind stocurile fabricate 2.2. Cazuri particulare privind stocurile – stocuri cumpărate fără factură, cumpărări de stocuri cu reduceri comerciale şi financiare, preţul prestabilit, preţul cu amănuntul, ambalajele refolosibile, stocurile aflate la terţi, importul de bunuri pe cont propriu sau pe bază de comision 2.3. Contabilitatea deprecierii stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2ore/ sapt.2

Capitolul 3.CONTABILITATEA TERŢIILOR

3. Datorii şi creanţe comerciale. Contribuţiile la asigurările sociale

3.1. Delimitări, structuri şi conturi privind decontările cu terţii 3.2. Contabilitatea operaţiilor privind datoriile, creanţele şi efectele comerciale – livrări fără factură, vânzări cu reduceri comerciale şi financiare, exportul de bunuri pe cont propriu sau pe bază de comision 3.3. Contabilitatea operaţiilor privind decontările cu personalul şi asigurările sociale 3.4. Contabilitatea operaţiilor privind decontările cu bugetul de stat

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

4ore/ sapt.3-4

4. Capitolul 4 Taxa pe valoarea adăugată. Alte decontări privind terţii şi deprecierea

4.1. Contabilitatea operaţiilor privind decontarea taxei pe valoarea adăugată 4.2. Contabilitatea operaţiilor privind decontările cu asociaţii, debitorii şi creditorii diverşi precum şi în cadrul grupului 4.3. Contabilitatea operaţiilor privind decontările între exerciţiile financiare 4.4. Contabilitatea deprecierii creanţelor

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

2ore/ sapt.5

Capitolul 5. CONTABILITATEA TREZORERIEI 5. Trezoreria entităţii 5.1. Delimitări, structuri, evaluare şi conturi privind trezoreria întreprinderii 5.2. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt 5.3. Contabilitatea decontărilor prin conturile bancare 5.4. Contabilitatea decontărilor în numerar şi a altor valori de trezorerie 5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt, acreditivelor şi avansurilor de trezorerie 5.6. Contabilitatea pierderii de valoare a conturilor de trezorerie

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

4ore/ sapt.6-7

Capitolul 7. CONTABILITATEA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

6. Venituri, cheltuieli şi rezultate 6.1. Delimitări, structuri şi conturi privind cheltuielile şi veniturile 6.2. Contabilitatea cheltuielilor – de exploatare, financiare şi extraordinare respectiv cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare 6.3. Contabilitatea veniturilor – din exploatare, financiare şi

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

4ore/ sapt.8-9

Page 93: Ghid licenta 2016-2019

extraordinare respectiv din amortizări, provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare 6.4. Contabilitatea rezultatului lunar sau trimestrial Capitolul 7. SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

conform IAS 7.1. IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare 7.2. Situaţia poziţiei financiare (bilanţ) 7.3. Situaţia rezultatului global 7.4. Situaţia modificărilor din capitalurile proprii 7.5. Situaţia fluxurilor de trezorerie 7.6. Politicile contabile şi note explicative la situaţiile (rapoartele) financiare generale

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2ore/ sapt.10

8. Particularităţi privind situaţiile financiare în România 8.1. Bilanţul (dezvoltat, prescurtat şi simplificat) 8.2. Contul de profit şi pierdere 8.3. Situaţia modificărilor capitalului propriu 8.4. Situaţia fluxurilor de numerar 8.5. Notele explicative la situaţiile financiare anuale

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2ore/ sapt.11

9. Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar 9.1. Delimitări privind lucrările de închidere a exerciţiului financiar 9.2. Lucrările contabile înainte şi după inventariere- balanţa conturilor înainte de inventariere, inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, regularizarea diferenţelor (plusuri şi minusuri de inventar), balanţa conturilor după inventariere 9.3. Redactarea (întocmirea) şi prezentarea situaţiilor financiare anuale 9.4. Auditul, aprobarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

4ore/ sapt.12-13

10. Rezultatul exerciţiului între contabil şi fiscal. Impozitul pe profit 10.1. Determinarea rezultatului exerciţiului şi trecerea de la rezultatul contabil la rezultatul fiscal 10.2. Impozitarea profitului curent şi amânat 10.3. Distribuirea profitului exerciţiului înainte şi după aprobarea situaţiilor financiare anuale

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2ore/ sapt.14

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1.Metode de evidentă a stocurilor Studii de caz şi aplicaţii

practice

2ore/ sapt.1

2.Evaluarea stocurilor

Studii de caz şi aplicaţii

practice 2ore/ sapt.2

3.Datoriile/creantele comerciale si cele legate de personal Studii de caz şi aplicaţii

practice 4ore/ sapt.3-4

4. Taxa pe valoare adaugata si alte impozite directe si

indirecte

Studii de caz şi aplicaţii

practice 2ore/ sapt.5

5. Contabilitatea trezoreriei întreprinderii

Studii de caz şi aplicaţii

practice 2ore/ sapt.6

6. Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor

Studii de caz şi aplicaţii

practice 4 ore/ sapt.7-8

7. Lucrari contabile de închidere a exercitiului financiar

Studii de caz şi aplicaţii

practice 2ore/ sapt.9

8. Elaborarea situatiilor financiare

Studii de caz şi aplicaţii

practice 4 ore/ sapt.10 si 11

9. Analiza informatiilor din situatiile financiare Studii de caz şi aplicaţii 4ore/ sapt.12-13

Page 94: Ghid licenta 2016-2019

practice

10. Determinarea rezultatului contabil si fiscal

Studii de caz şi aplicaţii

practice 2ore/ sapt.14

Bibliografie obligatorie 23. Bragă Viorica, Contabilitate financiară curentă, support de curs pe platform blackboard 24. Bragă Viorica, Contabilitate financiară, Editura Alma Mater, Sibiu 2011 25. Ilincuţă Lucian-Dorel,Contabilitate financiară teorie, aplicaţii practice şi teste-grilă pentru autoevaluare

volumul I, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2013. 26. Ristea Mihai şi colab., Contabilitatea societăţilor comerciale, vol. I şi II, Editura Universitară, Bucureşti,

2009.

27. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind

situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, M. OF. nr. 963/30.XII.2014

Bibliografie facultativă

28. Calotă Traian-Ovidiu, Contabilitate de la teorie la practică, metodă si modelare, Editura Universitară, Bucureşti, 2015.

29. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, Institutul National de Dezvoltare Profesionala Continua, Ghid practic de aplicare a Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, Editura CECCAR, Bucuresti 2015

30. Fundatia IFRS, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), Editura CECCAR, Bucuresti 2015

Reglementări contabile şi fiscale: 31. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, M. Of. nr. 704 din 20 octombrie 2009.

32. Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, M. Of. nr. 870, din 23 decembrie 2008.

33. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art.1 din Legea contabilităţii nr.82/1991, M. Of. nr. 1056 din 30 decembrie 2006.

34. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2264/2001 pentru aprobarea modelelor formularelor specifice cu regim special privind activitatea financiară şi contabilă şi normelor privind întocmirea şi utilizarea acestora, M. Of. nr. 136 din 21 februarie 2002.

35. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si normele metodologice de aplicare publicată în M. Of. nr. nr. 688 din 10

septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_227_2015.htm

36. Legea nr.207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală publicată în M. Of. al României

nr.547/23.07.2015

37. Legea contabilităţii nr. 82/1991 (r4). Republicată în M.Of. nr. 454 din 18 iunie 2008.

38. Legea societăţilor comerciale. nr. 31/1990 Republicată în M.Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările

şi completările ulterioare 39. http://www.iasplus.com 40. www.ifac.org 41. www.accaglobal.com 42. http://www.iasb.co.uk 43. http://www.ifrs.org 44. http://ceccar.ro http://www.anaf.ro

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor şi seminariilor este în concordanţă cu cerinţele utilizării si organizarii

contabilitatii in entitatilor economice

)

10. Evaluare

Page 95: Ghid licenta 2016-2019

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă (pentru nota 5):

Cunoaşterea şi înţelegerea conţinutului cursurilor la nivelul ideilor esenţiale Întocmirea lucrărilor practice propuse

10.7. Standard de performanţă (pentru nota 10):

Cunoaşterea şi înţelegerea integrală a conţinutului cursurilor Întocmirea şi prezentarea referatului sau a eseului ales din tematica administrată şi/sau Abordarea tuturor subiectelor din cadrul examenului scris sau răspunsul corect la toate testele-grilă

FIŞA DISCIPLINEI

14. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Ştiinţe Economice Campulung Muscel

1.3.Departamentul Ştiinţe Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Contabilitate si gestiune fiscala

2.2.Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Odi Mihaela Zarnescu

2.3.Titularul activităţilor de laborator Lect.univ.dr. Robert Dragomir

2.4. Anul de studiu II 2.5Semestrul 4 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei I

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15

Tutoriat 10

Examinări 4

Alte activităţi 10

3.8 Total ore studiu individual 69

3.9 Total ore pe semestru 125

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Contabilitate (baze) , Contabilitate financiara curenta, Contabilitate financiara

de raportare

4.2 de competenţe Cunoasterea unor notiuni si principii fundamentale din contabilitate

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului computer şi video-proiector

5.2. de desfăşurare a

Page 96: Ghid licenta 2016-2019

seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

- dobândirea de cunoştinţe generale şi specifice în domeniul contabilităţii fiscale;

- capacitatea de a lucra în echipă şi în cadrul compartimentelor;

- capacitatea de a colabora cu specialişti/experţi din asociaţii profesionale;

- angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane/organisme;

- capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite;

- dobândirea de cunoştinţe privind fiscalitatea aplicată în contabilitate.

- cunoaşterea şi înţelegerea metodologiilor de lucru ale fiscalităţii.

Com

pet

e

nţe

tran

sver

s

ale

- atitudini pozitive şi obiective faţă de noile schimbări în domeniul legislaţiei contabile;

- implicarea în activităţi ce vizează dezvoltarea gândirii contabile a cursanţilor;

- participarea la propria dezvoltare profesională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Realizarea apropierii dintre contabilitatea financiară şi

fiscalitatea întreprinderilor

7.2 Obiectivele specifice Prezentarea principalelor baze de calcul fiscale, a principalelor

înregistrări contabile în relaţia acestora cu fiscalitatea firmei

8. Conţinut-uri

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1.Introducere: probleme generale: definiţii şi

delimitări conceptuale – registre, raportări şi

formulare în domeniul contabilităţii fiscale;

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

4 ore

săptămâna 1-2

2.Contabilitatea şi gestiunea fiscală a Impozitului pe

venitul din salarii;

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Exemple de

aplicaţii practice –

predarea prin

problematizare

4 ore

săptămânile 3-4

3.Contabilitatea şi gestiunea fiscală a Contribuţiei la

fondul de şomaj;

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2 ore

Săptămâna 5

4.Contabilitatea şi gestiunea fiscală a Contribuţiei la

fondul de asigurări sociale de sănătate;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exerciţii aplicative

pentru calcul în sistemele

de numeraţie binar, octal şi

hexazecimal

4 ore

Săptămâna 6-7

5.Contabilitatea şi gestiunea fiscală a tichetelor de

masă;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exerciţii aplicative

4 ore

Săptămâna 8-9

Page 97: Ghid licenta 2016-2019

pentru calcul în sistemele

de numeraţie binar, octal şi

hexazecimal

6.Contabilitatea şi gestiunea fiscală a Impozitului pe

profit şi pe dividende;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

4 ore

Săptămâna 10-11

7.Contabilitatea şi gestiunea fiscală a Taxei pe

valoarea adăugată;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2 ore

Săptămâna 12

8.Contabilitatea şi gestiunea fiscală a Accizelor,

Taxelor vamale şi Taxelor locale;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2 ore

Săptămâna 13

9.Amortizarea fiscală;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2 ore

Săptămâna 14

Bibliografie

1. Zarnescu Odi Mihaela: Contabilitate şi gestiune fiscală, note de curs 2016, afisate pe BB

2. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ultima actualizare :

3.Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată

4.OMFP 1802/2014 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1.Contabilitatea şi gestiunea fiscală a contributiilor

salariale

Problematizare, descoperire 4 ore săpt. 1-3

2.Contabilitatea şi gestiunea fiscală a Impozitului pe

profit şi pe dividende

Problematizare, descoperire 4 ore săpt.

4-6

3.Contabilitatea şi gestiunea fiscală a Taxei pe

valoarea adăugată

Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 7-9

4.Contabilitatea şi gestiunea fiscală a Accizelor,

Taxelor vamale şi Taxelor locale

Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 10-12

5.Amortizarea fiscală Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 13-14

Bibliografie

1. Zarnescu Odi Mihaela- Contabilitate si gestiune fiscala –note de curs 2016-2017

2. Aurelian-Virgil Băluţă: Contabilitate şi gestiune fiscală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,

2007

Bibliografie suplimentară:

1.Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată

2.O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor şi seminariilor este în concordanţă cu cerinţele transpunerii in practica a

fiscalitatii contabilitatii la o entitate.

Page 98: Ghid licenta 2016-2019

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obţinută la evaluarea finală să fie minim 5 (cinci)

FIŞA DISCIPLINEI

37. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Ştiinţe Economice Câmpulung Muscel

1.3.Departamentul Ştiinţe Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

38. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei MARKETING

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ.dr. Adina Tofan

2.3. Titularul activităţilor de

laborator

Lect. univ.dr. Cristina Naftanaila

2.4. Anul de studiu I 2.5.Semestru 2 2.6.Evaluare E 2.7.Regimul

disciplinei

I

39. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 33 din care: 3.5 curs 22 3.6 seminar/laborator 11

Distribuţia fondului de timp hours

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14

Tutoriat 7

Examinari 4

Altele……… 14

3.7 Total ore studiu individual 67

3.9 Total ore pe semestru 33

3.10 Număr de credite 5

40. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.6 de competenţe

41. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului computer şi video-proiector

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

Page 99: Ghid licenta 2016-2019

42. Competenţele specifice acumulate

Pro

fess

ion

al

com

pet

ence

s

Odată descifrate esenţa şi conceptele de bază ale marketingului argumentate posibilităţile promovării ca şi

utilitatea sa în realităţile tranziţiei la economia de piaţă, rămâneau de clarificat problemele concrete ale

comportamentului firmelor care vor să-şi înscrie activitatea în spiritul marketingului şi să opereze cu

instrumentarul acestuia.

Tra

nsv

ersa

l

com

pet

ence

s

Să transmită mai departe “importanţa marketingului în orice firmă”;

Să organizeze o unitate economică;

Să ia decizii în orice condiţii pe care le oferă mediul ambiant;

Să cunoască stilurile de marketingşi tipurile pieţei;

43. Obiectivele cursului

7.1 Obiective generale Studiereea acestui curs permite studenţilor să înţeleagă comportamentul

specific al firmei generat de tranzacţiile care se dezvoltă la nivelul său şi natura

fluxurilor economice care însoţesc aceste tranzacţii.

7.2 Obiective specifice

44. Continut

8.1 Curs METODE DE PREDARE Observatii

1 CONCEPTUL DE MARKETING

Apariţia şi dezvoltarea marketingului. Particularităţile

marketingului contemporan.

Trecerea de la marketingul tranzacţional la

marketingul relaţional. Funcţiile marketingului

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si video-

proiector

4 ore saptamana 1,2.

2. FUNDAMENTAREA ACTIVITĂŢII DE

MARKETING - PRINCIPII DE BAZĂ ÎN

ORGANIZAREA ACESTEIA

Principii de organizare a activităţii de marketing în

cadrul organizaţiilor contemporane Compartimentul de

marketing – formă de organizare a activităţii de

marketing Organizarea sistemului informaţional de

marketing.

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si video-

proiector

4 ore saptamana 3,4,.

3. CERCETĂRILE DE MARKETING ÎN CADRUL

ACTIVITĂŢII DE MARKETING Conţinutul

cercetărilor de marketing şi necesitatea utilizării lor

de către întreprinderi . Aria cercetărilor de

marketing . Tipologia cercetărilor de marketing

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si video-

proiector

2 ore saptamana 5.

4. STUDIEREA MEDIULUI DE MARKETING

ŞI A COMPORTAMENTULUI

CONSUMATORULUI –

DOMENIU FUNDAMENTAL

PENTRU CERCETAREA DE MARKETING

Caracteristicile şi componentele mediului de marketing.

Dimensiunile şi factorii evoluţiei pieţei firmei.

Segmentarea pieţei, identificarea consumatorilor-ţintă şi

poziţionareapentru obţinerea unui avantaj competitiv

……………………………..

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si video-

proiector

2 ore saptamana 6

5. POLITICA DE MARKETING ŞI

DIMENSIUNILE STRATEGICE ALE

ACTIVITĂŢII DE MARKETING

Conceptul de politică de marketing . Tipologia

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si video-

proiector

2 ore saptamana 7

Page 100: Ghid licenta 2016-2019

strategiilor de marketing

6. POLITICA DE PRODUS

EXPRESIEADAPTĂRII FIRMEI LA PIAŢĂ

Conceptul de produs . Ciclul de viaţă al produselor

Înnoirea produselor

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si video-

proiector

2 ore saptamana 8

7. POLITICA DE PREŢ – CREAREA

AVANTAJELOR CONCURENŢIALE

Conceptul de preţ şi factorii determinanţi în stabilirea

preţului . Determinarea preţurilor Tipologia preţurilor

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si video-

proiector

2 ore saptamana 9

8. POLITICA DE DISTRIBUŢIE – DIMENSIUNE STRATEGICĂ A LANŢULUI DE APROVIZIONARE-LIVRARE

Conceptul de distribuţie. Locul şi rolul politicii de

distribuţie în cadrul mixului de marketing. Decizii

strategice privind activitatea de distribuţie

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si video-

proiector

9. POLITICA PROMOŢIONALĂ – EXPRESIE A OPTIMIZĂRII COMUNICĂRII DE MARKETING

Caracteristicile generale şi obiectivele politicii

promoţionale Mijloace şi tehnici de comunicare folosite în

politica promoţională

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si video-

proiector

2 ore saptamana 10

10. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII DE

MARKETING – DIMENSIONAREA EFORTULUI

DE MARKETING AL ORGANIZAŢIEI

Conceptul de planificare strategică în marketing

Instrumente utilizate în planificarea strategică de

marketing

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si video-

proiector

2 ore saptamana 11

Bibliografie

Obligatorie

1. Aurelian A. Bondrea, Introducere în marketing, Editura Fundatiei România de Mâine, Bucuresti, 2011 2. Tofan C. A., Marketing - Note de curs, Platforma BlackBoard, www.spiruharet.ro, 2016

3. Serbilescu Luminita, Bondrea A. Aurelian, Gârdan Daniel Adrian, Geangu Iuliana Petronela,

Managementul marcii si al imaginii de marca, Editura Fundatiei România

de Mâine, Bucuresti, 2007,

Facultativă

1. Gheorghe M. Pistol, Marketing, Editura Fundatiei România de Mâine, editia a V-a, 2007,

2. Olaru Sivia, Politici de marketing, Editura Fundatiei România de Mâine, Bucuresti, 2008,

8.2 Seminar / lab Metode de predare Observatii

1. Apariţia şi dezvoltarea marketingului/ Principii de

organizare a activităţii de marketing în cadrul

organizaţiilor contemporane

Problematizare descoperire 2 ore saptamna 1

2. Caracteristicile mediului de marketing/

Componentele mediului de marketing

Problematizare descoperire 2 ore saptamna 3

3. Conceptul de politică de marketing Problematizare descoperire 2 ore saptamna 5

4.Ciclul de viaţă al produselor Înnoirea produselor Problematizare descoperire 2 ore saptamna 7

5. Decizii strategice privind activitatea de distribuţie Problematizare descoperire 2 ore saptamna 9

6. Instrumente utilizate în planificarea strategică de

marketing

Problematizare descoperire 2 ore saptamna 11

Bibliografie

1. Aurelian A. Bondrea, Introducere în marketing, Editura Fundatiei România de Mâine, Bucuresti, 2011 2. Tofan C. A., Marketing - Note de curs, Platforma BlackBoard, www.spiruharet.ro, 2016

Page 101: Ghid licenta 2016-2019

45. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor si seminariilor este in concordanta cu cerintele manageriale pentru optimizarea proceselor

conduse.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare computerizată

semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obţinută la evaluarea finală să fie minim 5 (cinci)

FIŞA DISCIPLINEI

15. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Şiinţe Economice Câmpulung Muscel

1.3.Departamentul Şiinţe Economice Câmpulung Muscel

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Informatica gestiune (Limbaje de programare)

2.2.Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Eliza Consuela Isbăşoiu

2.3.Titularul activităţilor de laborator Lect.univ.dr. Eliza Consuela Isbăşoiu

2.4. Anul de studiu 2016-2017 II 2.5Semestrul 3 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei I

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18

Tutoriat 8

Examinări 4

Alte activităţi 3

3.8 Total ore studiu individual 84

3.9 Total ore pe semestru 125

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Cunostinte de bazele informaticii

4.2 de competenţe Cunostinte de comportament in echipa, dezvoltarea abilitatilor de observare

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

Page 102: Ghid licenta 2016-2019

5.1. de desfăşurare a

cursului computer şi video-proiector

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului computer

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

Noţiuni generale despre algoritmi de programare

Utilizarea limbajului pseudocod

Crearea aplicaţiilor şi rezolvarea acestora folosind Visual Basic

Utilizarea corectă a celorlalte obiecte ale programului

Analiza privind principalele funcţiuni şi activităţi pentru o bună formare a unui spirit de

orientare şi gândire informatic

Instrumente folosite în scopul practic propus, executarea unor tabele de gestiune a bazelor

de date, perfect utilizabile

Co

mp

eten

ţe

tra

nsv

ersa

le

Stimularea atitudinii pozitive şi creşterea responsabilităţii fată de acest domeniu

Implicarea în dezvoltarea şi promovarea stimulării studierii fenomenelor legate de

cunoaşterea conceptelor de bază ale informaticii

Participarea activă la dezvoltarea individuală

Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei

Explicarea şi interpretarea unor idei legate de însuşirea raţională şi formarea unei gândiri

informatice a studentului.

Asimilarea cunoştinţelor si punerea în practică prin probleme aplicative

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul are ca obiectiv cunoaşterea şi aprofundarea noţiunilor de

bază ale organizării datelor în vederea prelucrării automate a

acestora, a elementelor fundamentale ale programării şi ale

Limbajului de programare Visual Basic. Realizarea deprinderilor

practice în rezolvarea prin programare a problemelor economice

specifice domeniului financiar - contabil

7.2 Obiectivele specifice Studenţii trebuie să cunoască la sfârşitul studiului

următoarele:

Noţiuni generale despre algoritmi de programare

Utilizarea limbajului pseudocod

Crearea aplicaţiilor şi rezolvarea acestora folosind Visual

Basic

Utilizarea corectă a celorlalte obiecte ale programului

8. Conţinut-uri

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1.Teoria bazelor de date şi a sistemelor de gestiune a

bazelor de date

Organizarea datelor

scop

obiective

fişierul de date

entitate, atribut, valoare

clasificarea datelor

structuri de date şi relaţionarea acestora

modele de date.

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

18 ore

2. Rezolvarea problemelor economice cu ajutorul

programelor pe calculator

Noţiuni fundamentale legate de programare

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

18 ore

Page 103: Ghid licenta 2016-2019

o Definirea şi compunerea programului

pe calculator

o Declaraţiile

o Instrucţiunile

o Algoritmul

o Limbajul pseudocod

o Schema logica

o Structurile de contro: secvenţiale,

repetitive, alternative

o Aplicaţia informatică: procedura,

funcţia

Etapele de realizare a unei aplicaţii pe

calculator

Problematica generală a limbajelor de

programare

Elementele de bază ale programării orientate

pe obiecte

o Obiectul

o Clasa

o Metoda

o Tipul de dată

o Tipul abstract de date

o Moştenirea, încapsularea,

polimorfismul, abstractizarea

datelor, persistenţa, evenimentul

şi video-proiector)

Exemple de

aplicaţii practice –

predarea prin

problematizare

3. Limbajul de programare Visual Basic ( 18 ore)

Caracteristicile generale şi componentele

mediului integrat de dezvoltare Visual Basic

Proiectarea aplicaţiilor în limbajul Visual

Basic:

o Fişierul proiect

o Crearea interfeţei aplicaţiei

(formularului)

o Precizarea proprietăţilor

o Scrierea codului

o Execuţia aplicaţiei informatice în

Visual Basic

Elementele limbajului de programare Visual

Basic:

o Reguli de scriere

o Tipuri de date

o Variabile şi constante

o Instrucţiuni, construirea expresiilor

o Operatori, funcţii

o Implementarea structurilor de control

al execuţiei unui program

o Crearea fişierului în Limbajul Visual

Basic

o Aplicaţii economice

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

18 ore

4. Recapitulare finală Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exerciţii aplicative

2 ore

Bibliografie

Page 104: Ghid licenta 2016-2019

Obligatorie minimală

Eliza Consuela Isbasoiu, Limbaje de programare sisteme de gestiune a bazelor de date, Alma Mater,

Sibiu, 2011

Nicoleta Magdalena Iacob, Informatica economica, Editura Pro Universitaria, 2014

Mihaela Muresan, Sisteme informatice de gestiune - Arhitecturi si standarde, Editura Pro Universitaria, 2013 Gabriel Preda, Aplicatii cu baze de date, , Editura: Matrixrom, 2014Doina Fusaru, D. Mares, Visual Basic şi

Access, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2001

Fusaru Doina, Gherasim Zenovic, Bâra Adela - Informatică de gestiune. Limbaje de programare şi

sisteme

L. Racu, I. Vladutu, G. Soava, Limbaje de programare şi sisteme de gestiune a bazelor de date, Editura

Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2000

Fusaru D., Gherasim Z., Informatică managerială, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2008

Trană D.M., programarea orientată pe obiecte – Visual Basic, SGBD Access, Editura Fundaţiei România

de Mâine, Bucureşti, 2004

Fusaru D., Gherasim Z, Andronie M., Bâră A., Stroe P., Aplicaţii economice în Visual Basic şi Access,

Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003

Perry G., Iniţiere în programarea calculatoarelor, Editura Teora, Bucuresşti, 2000

Zaharie D., Roşca I., Proiectarea obiectuală a sistemelor informatice, Editura Dual Tech, Bucureşti, 2002

Dospinescu O., Dezvoltarea aplicaţiilor în Visual Basic. NET, Editura Polirom, Iaşi, 2004

***- Microsoft Visual Basic 6.0 Ghidul programatorului, Editura Teora, Bucureşti, 2002

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Utilizarea comenzilor Problematizare, descoperire 4 ore

2. Metode de introducere a datelor Problematizare, descoperire 4 ore

3. Tehnici de formatare a unui text Problematizare, descoperire 4 ore

4. Construirea unui tabel in VB si realizarea unui

formular

Problematizare, descoperire 4 ore

5. Aplicatii simple orientate spre informatica de

gestiune

Problematizare, descoperire 4 ore

6. Aplicatii complexe orientate spre informatica de

gestiune

Problematizare, descoperire 4 ore

7. Realizarea unui proiect Problematizare 4 ore

Bibliografie

Doina Fusaru, D. Mares, Visual Basic şi Access, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2001

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor şi seminariilor este în concordanţă cu cerinţele utilizării metodelor şi tehnicile de

programare.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator competenţe profesionale Evaluare electronică pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obţinută la evaluarea finală să fie minim 5 (cinci)

10.7. Standard de performanţă (pentru nota 10)

Page 105: Ghid licenta 2016-2019

elaborarea unei aplicaţii complexe

FIŞA DISCIPLINEI

16. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Ştiinţe Economice Câmpulung Muscel

1.3.Departamentul Ştiinţe Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Informatica de gestiune SGBD

2.2.Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Eliza Consuela Isbăşoiu

2.3.Titularul activităţilor de laborator Lect.univ.dr. Eliza Consuela Isbăşoiu

2.4. Anul de studiu 2016-2017 II 2.5Semestrul 4 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei I

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20

Tutoriat 7

Examinări 4

Alte activităţi 8

3.8 Total ore studiu individual 80

3.9 Total ore pe semestru 125

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Cunostinte de bazele informaticii

4.2 de competenţe Cunostinte de comportament in echipa, dezvoltarea abilitatilor de observare,

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului computer şi video-proiector

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului computer

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

Cursul are ca obiectiv cunoaşterea şi aprofundarea noţiunilor de bază ale bazelor de date şi

sistemelor de gestiune a bazelor de date (SGBD), a elementelor fundamentale ale SGBD

Microsoft Access şi a limbajului structurat de interogare SQL.

Realizarea deprinderilor practice în rezolvarea prin programare a problemelor economice

specifice domeniului financiar - contabil

Problematica teoretică şi aplicaţiile practice specifice

Însuşirea raţională şi formarea gândirii informatice

Analiza privind principalele funcţiuni si activităţi pentru o bună formare a unui spirit de

orientare si gândire informatic

Page 106: Ghid licenta 2016-2019

Com

pet

enţe

tra

nsv

ersa

le Instrumente folosite în scopul practic propus, executarea unor tabele de gestiune a bazelor

de date, perfect utilizabile

Stimularea atitudinii pozitive si creşterea responsabilităţii fată de acest domeniu

Implicarea în dezvoltarea si promovarea stimulării studierii fenomenelor legate de

cunoaşterea conceptelor de bază ale informaticii

Participarea activă la dezvoltarea individuală

Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei

Explicarea şi interpretarea unor idei legate de însuşirea raţională şi formarea unei gândiri

informatice a studentului.

Asimilarea cunoştinţelor si punerea în practică prin probleme aplicative

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul are ca obiectiv cunoaşterea şi aprofundarea

noţiunilor de bază ale bazelor de date şi sistemelor de

gestiune a bazelor de date (SGBD), a elementelor

fundamentale ale SGBD Microsoft Access şi a limbajului

structurat de interogare SQL.

Realizarea deprinderilor practice în rezolvarea prin

programare a problemelor economice specifice domeniului

financiar - contabil 7.2 Obiectivele specifice Problematica teoretică şi aplicaţiile practice specifice

Însuşirea raţională şi formarea gândirii informatice

Analiza privind principalele funcţiuni şi activităţi pentru o

bună formare a unui spirit de orientare si gândire

informatic

Instrumente folosite în scopul practic propus, executarea

unor tabele de gestiune a bazelor de date, perfect utilizabile

Stimularea atitudinii pozitive si creşterea responsabilităţii

fată de acest domeniu

Implicarea în dezvoltarea şi promovarea stimulării studierii

fenomenelor legate de cunoaşterea conceptelor de bază ale

informaticii

Participarea activă la dezvoltarea individuală

Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice

disciplinei

Explicarea şi interpretarea unor idei legate de însuşirea

raţională şi formarea unei gândiri informatice a studentului.

Asimilarea cunoştinţelor si punerea în practică prin

probleme aplicative

8. Conţinut-uri

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Programarea orientată pe obiecte

scop

obiective

fişierul de date

entitate, atribut, valoare

clasificarea datelor

structuri de date şi relaţionarea acestora

modele de date.

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

3 ore

2. Sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft

Access

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

3ore

Page 107: Ghid licenta 2016-2019

Prezentare generală a Sistemului de Gestiune

a Bazelor de Date Microsoft ACCESS

Arhitectura Microsoft ACCESS

Sisteme de gestiune a bazelor de date Access

Realizarea unei aplicaţii Access

Stabilirea scopului şi domeniul de interes

(tema).

Proiectare a sistemului

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Exemple de

aplicaţii practice –

predarea prin

problematizare

3. Tabele

Realizarea aplicaţiei

Crearea obiectelor şi testarea lor

Tabele

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

3 ore

4. Tabele corelate

Tabele corelate

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exerciţii aplicative

3 ore

5. Formularul

Formularul

Modul design pentru modificări

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exerciţii aplicative

3 ore

6. Stabilirea corelaţiilor între tabele. Interogări. Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exerciţii aplicative

3 ore

7. Formulare. Evenimentele unui obiect.

Adăugarea unor controale legate

Adăugarea unei casete pentru listă (ListBox)

Adăugarea câmpurilor calculate

Alinierea controalelor

Proprietăţile controalelor

Proprietăţile casetei de text

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exerciţii aplicative

3 ore

8. Recapitulare finală Exerciţii aplicative 3 ore

Bibliografie

Eliza Consuela Isbasoiu, Limbaje de programare sisteme de gestiune a bazelor de date, Alma Mater,

Sibiu, 2011

Nicoleta Magdalena Iacob, Informatica economica, Editura Pro Universitaria, 2014

Mihaela Muresan, Sisteme informatice de gestiune - Arhitecturi si standarde, Editura Pro Universitaria,

2013

Gabriel Preda, Aplicatii cu baze de date, , Editura: Matrixrom, 2014

Doina Fusaru, D. Mares, Visual Basic şi Access, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2001

Fusaru Doina, Gherasim Zenovic, Bâra Adela - Informatică de gestiune. Limbaje de programare şi sisteme

L. Racu, I. Vladutu, G. Soava, Limbaje de programare şi sisteme de gestiune a bazelor de date, Editura

Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2000

Fusaru D., Gherasim Z., Informatică managerială, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2008

Trană D.M., programarea orientată pe obiecte – Visual Basic, SGBD Access, Editura Fundaţiei România

Page 108: Ghid licenta 2016-2019

de Mâine, Bucureşti, 2004

Fusaru D., Gherasim Z, Andronie M., Bâră A., Stroe P., Aplicaţii economice în Visual Basic şi Access,

Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003

Perry G., Iniţiere în programarea calculatoarelor, Editura Teora, Bucuresşti, 2000

Zaharie D., Roşca I., Proiectarea obiectuală a sistemelor informatice, Editura Dual Tech, Bucureşti, 2002

Dospinescu O., Dezvoltarea aplicaţiilor în Visual Basic. NET, Editura Polirom, Iaşi, 2004

***- Microsoft Visual Basic 6.0 Ghidul programatorului, Editura Teora, Bucureşti, 2002

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Tehnici de utilizare a instrumentului DataBase

Wizard

Problematizare, descoperire 4 ore

2. Metode de utilizare ale unui formular Problematizare, descoperire 3ore

3. Metode de personalizare ale unui tabel Problematizare, descoperire 3 ore

4. Tehnici de creare si proiectare a formularelor Problematizare, descoperire 3 ore

5. Metode de formatare a elementelor unui formular Problematizare, descoperire 3 ore

6. Tehnici de cizelare a structurii unui formular Problematizare, descoperire 3 ore

7. Metode si tehnici de sortare, căutare şi selectare a

înregistrărilor

Problematizare 3 ore

Bibliografie

Doina Fusaru, D. Mares, Visual Basic şi Access, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2001

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor şi seminariilor este în concordanţă cu cerinţele utilizării metodelor şi tehnicile de

programare.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator competenţe profesionale Evaluare electronică pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obţinută la evaluarea finală să fie minim 5 (cinci)

10.7. Standard de performanţă (pentru nota 10)

elaborarea unei aplicaţii complexe

FIŞA DISCIPLINEI

III. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret 1.2.Facultatea Stiinte Economice Câmpulung 1.3.Departamentul Stiinte Economice 1.4.Domeniul de studii Contabilitate 1.5.Ciclul de studii licenţă 1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei Statistica

2.2.Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Carmen-Victoria Bolosteanu

Page 109: Ghid licenta 2016-2019

2.3.Titularul activităţilor de laborator Conf.univ.dr. Carmen-Victoria 2.4. Anul de studiu II 2.5Semestrul 3 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei I

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 3.7 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 Tutoriat 11 Examinări 1 Alte activităţi 1 3.8 Total ore studiu individual 83 3.9 Total ore pe semestru 42 3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

capacitatea de analiză şi sinteză a informaţiei de matematică şi statistică

cunoştinţe generale de bază

capacitatea de a decide independent şi de a lua decizii ;

dezvoltarea abilităţii de cercetare

capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula

abilitatea de a lucra independent ;

dezvoltarea creativităţii.

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

capacitatea de a soluţiona probleme interdisciplinare (matematică – statistică - economie)

abilitatea de a colabora cu specialişti/experţi din domeniul economic

abilitate de a lucra în context internaţional ;

abilitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară.

capacitatea de a transpune în practică competenţele dobândite

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Înţelegerea, prin intermediul aplicaţiilor prezentate, a sferei largi de

aplicaţie şi analiză a fenomenelor, pe baza

tehnicilor si instumentelor statistice 7.2 Obiectivele specifice Învăţarea noţiunilor matematice şi statistice tipice pentru înţelegerea

şi descrierea proceselor economice

Înţelegerea noţiunilor abstracte în strânsă corelaţie cu fenomenele

deterministe şi aleatoare din viaţa economică

Conştientizarea importanţei cunoaşterii fenomenelor atât în plan

concret cât şi abstract matematic

Conştientizarea faptului că marea majoritate a fenomenelor care ne

Page 110: Ghid licenta 2016-2019

înconjoară nu pot fi tratate determinist

Constientizarea faptului că de cele mai multe ori, în practică, nu

dispunem de înteaga informaţie de care avem

nevoie si prin urmare trebuie să utilizăm informaţie provenită din

esantion

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 1. Notiuni introductive.Etapele cercetării

statistice.Elementele de bază ale statisticii

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

2 ore

2. Colectarea datelor.Criteriile de clasificare a

caracteristicilor statistice.Planul observării

statistice.Procedee de selectie aleatoare.

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

2 ore

3. Sistematizarea şi prezentarea datelor. Tipuri

de grupări statistice. Stabilirea numărului de grupe.

Determinarea mărimii intervalului de grupare.

Elementele unei reprezentări grafice.

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2 ore

4.Frecvente relative şi frecvente cumulate.Poligonul şi

curba frecventelor.Histograma. Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

2 ore

5. Diagrama polară. Cartograma şi cartodiagrama.

Distributia statistică bidimensională. Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi

video-proiector)

2 ore

6. Indicatori statistici în mărimi absolute şi relative.

Indicatori ai tendintei centrale. Conditii de calitate ale

unei mărimi medii. Clasificarea mărimilor medii.

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

4 ore

7. Media aritmetică.Proprietăti.Formula de calcul

simplificat a mediei aritmetice. Media unei

caracteristici alternative. Media geometrică. Mediana.

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

4 ore

8. Quantilele. Decilele. Centilele. Relatii între valorile

tendintei centrale

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2 ore

9. Indicatori simpli şi sintetici ai dispersiei. Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2 ore

10. Definitia asimetriei. Asimetria în mărime absolută. Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2 ore

11. Serii cronologice.Indicatori ai seriilor cronologice. Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2 ore

Page 111: Ghid licenta 2016-2019

12. Testarea ipotezelor statistice. Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2 ore

Bibliografie

[1] Antonescu, C s.a., Bazele teoretice ale statisticii, Editura Fundatia Romania de Maine, Bucuresti, 2000 [2] Balu, Mariana, Bazele statisticii, Editura Fundatia Romania de Maine, Bucuresti, 2007

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 1. Elementele de bază ale statisticii Problematizare, descoperire 1 ora 2. Colectarea datelor.Criteriile de clasificare a

caracteristicilor statistice.

Problematizare, descoperire 1 ora

3. Sistematizarea şi prezentarea datelor. Elementele

unei reprezentări grafice.

Problematizare, descoperire 1 ora

4. Frecvente relative şi frecvente cumulate.Poligonul şi

curba frecventelor.Histograma.

Problematizare, descoperire 1 ora

5. Diagrame Problematizare, descoperire 1 ora 6. Indicatori Problematizare, descoperire 2 ore 7. Medii. Mediane. Problematizare, descoperire 2 ore 8. Relatii intre valorile tendintei centrale. Problematizare, descoperire 1 ora 9. Indicatori Problematizare, descoperire. 1 ora 10. Asimetrie Problematizare, descoperire 1 ora 11. Serii Problematizare, descoperire 1 ora 12. Testarea ipotezelor statistice Problematizare, descoperire 1 ora Bibliografie

[1] Antonescu, C s.a., Bazele teoretice ale statisticii, Editura Fundatia Romania de Maine, Bucuresti, 2000

[2] Balu, Mariana, Bazele statisticii, Editura Fundatia Romania de Maine, Bucuresti, 2007

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor şi seminariilor este în concordanţă cu cerinţele utilizării modelelor matematice în

optimizarea proceselor conduse.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală 10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

elaborarea tuturor temelor

nota obţinută la evaluarea finală să fie minim 5 (cinci)

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Ştiinţe Economice Câmpulung Muscel

Page 112: Ghid licenta 2016-2019

1.3.Departamentul Ştiinţe Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2. Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

2.2.Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Cezarina Adina Tofan

2.3.Titularul activităţilor de laborator Lect.univ.drd. Cezarina Adina Tofan

2.4. Anul de studiu II 2.5Semestrul 3 2.6 Tipul de evaluare PV3 2.7Regimul

disciplinei

I

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de

învăţământ

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10

Tutoriat 7

Examinări 4

Alte activităţi 3

3.8 Total ore studiu

individual

44

3.9 Total ore pe semestru 56

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de

curriculum

Cunostinte de contabilitate, finante

4.2 de

competenţe Cunostinte de comportament in echipa, dezvoltarea abilitatilor de observare, mediere,

negociere.

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare

a cursului computer şi video-proiector

5.2. de desfăşurare

a

seminarului/laborat

orului

6. Competenţele specifice acumulate

Pro

fess

ion

al

com

pet

ence

s

cunoaşterea, înţelegerea şi folosirea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de

investigare şi prospectare specifice economiei;

explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice activităţii la

nivel micro- şi macroconomic în contextul societăţii cunoaşterii;

culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o problemă

definită;

abilitatea de a analiza factori şi situaţii şi de a-şi asuma responsabilităţi pentru a rezolva probleme, a

comunica şi a argumenta rezultatele propriei activităţi;

Tra

nsv

ersa

l

com

pet

ence

s

- capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme într-un context profesiona

definit;

- utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru a elabora documente, procesa informaţii şi pentru a

accesa baze de date specifice diferitelor activităţi din organizaţiile profesionale;

- comunicarea verbală şi scrisă profesională într-o limbă de circulaţie internaţională;

Page 113: Ghid licenta 2016-2019

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiective generale - utilizarea resurselor informatice in domeniul financiar-contabil;

- prelucrarea informatiilor in vederea intocmirii de rapoarte financiar-contabile si

fiscale;

- determinarea si interpretarea indicatorilor economico-financiari;

- derularea de operatiuni specifice de control financiar-contabil.

7.2 Obiective specifice - identificarea si inregistrarea operatiunilor economice in contabilitatea

entitatii/organizatiei;

8. Continut

8.1 Curs Metode de predare Observatii

1.Sistemul contabil – sursă esenţială de informaţii

pentru managementul financiar contabil .

Locul şi rolul managementului financiar contabil.

Fondul de informaţii al managementului financiar

contabil. Documentaţia –procedeu al metodei

contabilităţii. Documentele primare sau actele

justificative – mijloc de informare operativă a

managementului financiar contabil. Managementul

organizării şi ţinerii contabilităţii

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si video-

proiector

4 ore saptamana 1,2.

2. Metodologia de întocmire şi utilizare a

formularelor comune privind activitatea financiar-

contabilă. Organizarea principalelor registre de

contabilitate. Formele de înregistrare în

contabilitate.Metode de conducere a contabilităţii

analitice a valorilor materiale.Formulare tipizate cu

regim special. Reconstituirea documentelor

justificative şi contabile pierdute, sustrase sau distruse

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si video-

proiector

6 ore saptamana 3,4,5.

3. Managementul întocmirii şi utilizării situaţiilor

financiar .Prezentarea situaţiilor financiare.Forma şi

conţinutul situaţiilor financiare.Utilizatorii situaţiilor

financiare.Calităţile informaţiilor financiar contabile

prezentate în situaţiile financiare.Factori care

influnţează structura situaţiilor financiare

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si video-

proiector

6 ore saptamana 6,7,8.

4. Managementul societăţilor comerciale (4

ore).Noţiuni generale.Clasificarea societăţilor

comerciale şi managementul acestora

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si video-

proiector

4 ore saptamana 9,10.

5.Constituirea societăţilor comerciale (4 ore).Actele

constitutive ale societăţii comerciale.Etapele

constituirii unei societăţi comerciale.Documentele

necesare constituirii unei societăţi comerciale

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si video-

proiector

4 ore saptamana 11,12

6.Funcţionarea societăţilor comerciale (2

ore).Documentele necesare constituirii unei societăţi

comerciale.Registrele societăţii.Modificarea actului

constitutiv.Dizolvarea şi lichidarea societăţilor

comerciale

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si video-

proiector

4 ore saptamana 13,14

Bibliografie

Obligatorie

1. Tofan C. A., management financiar contabil - Note de curs, Platforma BlackBoard, www.spiruharet.ro, 2016

2. CAMELIA DRAGOMIR (coordonator), DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A MANAGEMENTULUI

ORGANIZAŢIEI – Sinteze – VOLUMUL II, ISBN: 978-973-163-885-0, Editura FRM, 2014

3.Lacramioara Rodica Hurloiu, Elena Burtea, Odi Mihaela Zarnescu- Managementul contabilitatii societatilor

Page 114: Ghid licenta 2016-2019

comerciale, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2008

4.Lăcrămioara Haiduc, Odi Mihaela Zărnescu, Managementul financiar contabil al societăţilor comerciale, Editura

Fundaţiei România de Mâine, Bucuresti, 2007

3. Facultativă

Lăcrămioara Haiduc, Managementul financiar contabil, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucuresti, 2006

8.2 Seminar / lab Teaching methods Observations

1. Obiectivele organizării contabilităţii

Problematizare descoperire 4 ore saptamna 1,2

2. Prezentarea principalelor documente financiar

contabile utilizate in cadrul unei societăţi

Problematizare descoperire 4 ore saptamna 3,4

3. Prezentarea şi completarea registrelor de

contabilitate la o societatea comercială

Problematizare descoperire 4 ore saptamna 5,6

4. Întocmirea situaţiilor financiare la o societate

comercială

Problematizare descoperire 4 ore saptamna 7,8

5. Asemănări şi deosebiri între diferitele tipuri de

societăţi comerciale

Problematizare descoperire 4 ore saptamna 9,10

6. Tipuri de societati comerciale (organizare si

conducere)

Problematizare descoperire 4 ore saptamna 11,12

7. Recapitulare pentru examen Problematizare descoperire 4 ore saptamna 13,14

Bibliografie obligatorie

1.Tofan C. A., management financiar contabil - Note de curs, Platforma BlackBoard, www.spiruharet.ro, 2016

2. CAMELIA DRAGOMIR (coordonator), DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A MANAGEMENTULUI

ORGANIZAŢIEI – Sinteze – VOLUMUL II, ISBN: 978-973-163-885-0, Editura FRM, 2014

2. Lacramioara Rodica Hurloiu, Elena Burtea, Odi Mihaela Zarnescu- Managementul contabilitatii societatilor

comerciale, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2008

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor si seminariilor este in concordanta cu cerintele manageriale pentru optimizarea proceselor

conduse.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare computerizată

semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obţinută la evaluarea finală să fie minim 5 (cinci)

FISA DISCIPLINEI

17. Date despre program

1.1.Institutia de invatmant superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Stiinte economice Campulung Muscel

1.3.Departamentul Stiinte Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenta

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate si informatica de gestiune

Page 115: Ghid licenta 2016-2019

2.Date despre disciplina

2.1.Denumirea disciplinei Gestiune financiara

2.2.Titularul activitatilor de curs Lect.univ.dr. Cristina Alina Naftanaila

2.3.Titularul activitatilor de laborator Lect.univ.dr. Cristina Alina Naftanaila

2.4. Anul de studiu II 2.5Semestrul 3 2.6 Tipul de evaluare E

3

2.7Regimul

disciplinei

O

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitatilor didactice)

3.1 Numar de ore pe saptamâna 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de invatamânt 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14

3.7 Distributia fondului de timp ore

Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite 28

Documentare suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 22

Pregatire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 10

Tutoriat 8

Examinari 2

Alte activitati 2

3.8 Total ore studiu individual 72

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Numar de credite 3

4. Preconditii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Cunostinte de contabilitate, economie, matematica

4.2 de competente Cunostinte de comportament in echipa

5. Conditii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfasurare a

cursului computer si video-proiector

5.2. de desfasurare a

seminarului/laboratorului aplicatii la tabla

6. Competentele specifice acumulate

Com

pet

ente

pro

fesi

on

ale

Aplicarea metodologiei de calcul si analiza a indicatorilor economico-financiari economico-

financiari

Explicarea si interpretarea indicatorilor economico-financiari

Identificarea si descrierea indicatorilor economico-financiari

Proiectarea structurii unei lucrari de analiza a pozitiei si performantei financiare a

entitatii/organizatiei

Utilizarea adecvata a metodologiei de analiza a indicatorilor economico-financiari

Co

mp

eten

te

tra

nsv

ersa

le

Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de

munca riguroasa, eficienta si responsabila

Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de

tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si

tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiectivul general il constituie insusirea cunostiintelor si informatiilor

teoretice, metodologice si operationale in domeniul gestiunii financiare a

intreprinderii, precum si in formarea deprinderilor practice, astfel incât

acestia sa se poata adapta relativ usor la cerintele impuse de viitorul loc

de munca.

Page 116: Ghid licenta 2016-2019

7.2 Obiectivele specifice Principalele obiective specifice au in vedere asimilarea notiunilor si

cunostintelor generale legate de problematica foarte complexa si

interdisciplinara a cursului referitoare la analiza echilibrului financiar al

intreprinderii, sistemul bugetar al intreprinderii, determinarea

necesarului de finantare si evaluarea patrimoniala a intreprinderii.

8. Continuturi

8.1 Curs Metode de predare Observatii

Finantarea intreprinderii.

Procurarea capitalului. Tipuri de fonduri, sursele de

constituire si destinatia lor.

Analiza echilibrului financiar. Fondul de rulment.

Nevoia de fond de rulment. Trezoreria neta. Cash-

flow-ul. Indicatorii echilibrului financiar

Prelegerea

sustinuta prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

si video-proiector)

2 ore

saptamâna 1

Analiza rezultatelor intreprinderii. Contul de

profit si pierdere (de rezultate). Soldurile

intermediare de gestiune. Capacitatea de

autofinantare.

Echilibrul financiar dinamic. Tabloul de finantare

“nevoi-resurse”. Fluxurile nete de trezorerie (cash-

flow-urile).

Prelegerea

sustinuta prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

si video-proiector)

Exemple de

aplicatii practice –

predarea prin

problematizare

2 ore

saptamâna 3

Diagnosticul financiar. Marja comerciala. Ratele

de rotatie si de structura ale capitalurilor.

Rentabilitatea capitalurilor

Necesitatile de finantare a intreprinderii.

Determinarea necesarului de finantare. Viteza de

rotatie a capitalurilor. Sistemul de rate cinetice

Prelegerea

sustinuta prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

si video-proiector)

Exemple de aplicatii

practice – predarea prin

problematizare

2 ore

saptamâna 5

Bugetele intreprinderii. Sistemul bugetar al

intreprniderii. Tipuri de bugete. Bugetul vânzarilor.

Bugetul productiei

Previziunea intreprinderii. Notiunea de trezorerie.

Bugetul trezoreriei. Previziunea incasarilor si

platilor. Acoperirea si gestionarea soldului de

trezorerie

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer si video-

proiector)

Exercitii aplicative

de calcul.

2 ore

saptamâna 7

Gestiunea ciclului de exploatare. Gestiunea

stocurilor. Optimizarea marimii stocurilor.

Planificarea nevoii de finantare a stocurilor

Determinarea necesarului de finantare. Metode

de determinare a nevoii de finantare a ciclului de

exploatare (N.F.C.E.). Gestiunea clientilor.

Gestiunea provizioanelor. Gestiunea riscului valutar

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer si video-

proiector)

Exercitii aplicative

de calcul.

2 ore

saptamâna 9

Sursele de finantare a ciclului de exploatare.

Sursele proprii, sursele atrase si sursele imprumutate

ale ciclului de exploatare. Costul creditelor de

trezorerie si de scont

Decizia de investitii in mediu cert. Notiunea de

investitie. Tipologia investitiilor.

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer si video-

proiector); Exercitii

aplicative de calcul.

2 ore

saptamâna 11

Valoarea actuala, valoarea viitoare si valoarea

actualizata neta (VAN). Regula RIR (rata interna de

rentabilitate).

Decizii de finantare.

Efectul de levier. Evolutia costului capitalurilor

proprii. Autofinantarea. Sursele proprii.

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer si video-

proiector); Exercitii

aplicative de calcul

2 ore

saptamâna 14

Page 117: Ghid licenta 2016-2019

Imprumuturile obligatare. Leasing-ul.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observatii

1. Calculul fondului de rulment, a nevoii de fond de

rulment si a cash-flow-ului

Problematizare, descoperire 2 ore

2. Calculul soldurilor intermediare de gestiune (SIG). Problematizare, descoperire 2 ore

3. Intocmirea tabloului de finantare “nevoi-resurse”. Problematizare, descoperire 2 ore

4. Calculul marjei comerciale si a ratelor de rotatie si

de structura ale capitalurilor.

Problematizare, descoperire 2 ore

5. Planificarea nevoii de finantare a stocurilor. Problematizare, descoperire 2 ore

6. Fundamentarea costului creditelor. Problematizare, descoperire 2 ore

7. Calculul efectului de levier Problematizare, descoperire 2 ore

Bibliografie obligatorie

[1] Dumitru M., Finantele intreprinderii, Editura Fundatiei România de Maine, Bucuresti, 2007;

[2] Dumitru, M. Gestiunea financiara a intreprinderii, Editura Fundatiei România de Maine, Bucuresti, 2005;

[3] Năftănăilă C. A, IMM-urile – modalităti si surse alternative de finantare, Editura Alma Mater, Sibiu,

2011

[4] Vintila G., Gestiunea financiara a intreprinderii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2003;

Bibliografie facultativa

[1] Bran Paul, Finanţele întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 2000

[2] Feleagă Niculae, Ionaşcu Ion, Tratat de contabilitate financiară, vol. I, II, Editura Economică,

Bucureşti, 2000

9. Coroborarea continut-urilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii epistemice,

asociatiilor profesionale si angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor si seminariilor este in concordanta cu cerintele utilizarii metodologiei de analiza a

indicatorilor economico-financiari

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finala

10.4 Curs competente profesionale Teste grila – evaluare

computerizata semestriala

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluari pe parcurs 10%

Referat 10%

10.6 Standard minim de performanta

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obtinuta la evaluarea finala sa fie minim 5 (cinci)

FIŞA DISCIPLINEI

18. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Ştiinţe Economice Câmpulung Muscel

1.3.Departamentul Ştiinţe Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

Page 118: Ghid licenta 2016-2019

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Control Financiar

2.2.Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Cezarina Adina Tofan

2.3.Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.drd. Cezarina Adina Tofan

2.4. Anul de studiu II 2.5Semestrul 3 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei O

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 11

Tutoriat 6

Examinări 4

Alte activităţi 3

3.8 Total ore studiu individual 44

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Cunostinte de contabilitate, fiscalitate, finante

4.2 de competenţe Cunostinte de comportament in echipa, dezvoltarea abilitatilor de observare,

mediere, negociere.

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului computer şi video-proiector

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

Însusirea elementelor teoretice, legislative, metodologice si organizatorice ale controlului

financiar.

Conţinut selectiv, de sinteză interdisciplinară, la nivelul specializării Contabilitate si informatica

de gestiune si ale necesitaţilor practice în domeniu prin utilizarea contributiv-interpretativă a

informaţiilor obţinute la disciplinele anterioare din planul de învatamânt.

Co

mp

ete

nţe

tra

nsv

ers

ale

Intelegerea de catre student a notiunilor teoretice si aplicative de control financiar fiscal

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Însusirea elementelor teoretice, legislative, metodologice si

organizatorice ale controlului financiar.

Conţinut selectiv, de sinteză interdisciplinară, la nivelul

specializării Contabilitate si informatica de gestiune si ale

necesitaţilor practice în domeniu prin utilizarea contributiv-

interpretativă a informaţiilor 7.2 Obiectivele specifice o înţelegerea şi însuşirea de către studenţi a conceptelor de bază

privind Controlul fiscal efectuat cu respectarea prevederilor

legislaţiei fiscale si include în sfera sa respectarea cadrului legal

Page 119: Ghid licenta 2016-2019

cu privire la:

impozitele si taxele care constituie venituri bugetare:

impozitul pe profit, pe veniturile microîntreprinderilor, pe

reprezentante, pe valoarea adăugata, accize, impozite si taxe

locale;

contribuabilii obligaţi sa plătească impozite si taxe;

modul de calcul si de plata, precum si procedura de colectare

a impozitelor si taxelor;

administrarea impozitelor si taxelor.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

I. Conceptul de control financiar: obiectul, functiile

controlului financiar Controlul financiar consta în examinarea modului

în care se realizează sau s-a realizat programul fixat

anticipat si a modului în care se respecta principiile

stabilite, cu scopul de a releva erorile, abaterile,

lipsurile, deficientele pentru a le remedia si evita în

viitor. Controlul financiar asigura realizarea unor

funcţii specifice, cum sunt: de prevenire si

perfecţionare; de constatare si corectare; de

cunoaştere si evaluare; educativa si stimulativa, de

diagnosticare a erorilor financiare; de revizuire a

obiectivelor sau previziunilor viitoare; de a interveni

în limita competentelor pentru redresarea sau

soluţionarea problemelor entitatilor economice; de

reglare a activitatii; de învatare si autoînvatare a

realitatilor.

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

2 ore

săptămâna

II. Obiectivele controlului financiar

În exercitarea acestor atribuţii, controlul financiar are

următoarele principale obiective:

a) modul de respectare a disciplinei

economico-financiare si de realizare a prevederilor

din bugetul de venituri si cheltuieli;

b) modul de administrare si gestionare a

mijloacelor materiale si a fondurilor financiare de

către regiile autonome, societatile naţionale,

companiile naţionale si societatile comerciale la care

statul, direct sau printr-o instituţie ori autoritate

publica, are calitatea de acţionar;

c) modul de utilizare a ajutorului de stat:

subvenţii, alocaţii, credite cu garanţia statului,

fonduri, facilitaţi, potrivit destinaţiei prevăzute de

lege;

d) exactitatea si realitatea înregistrărilor în

evidente, stabilirea corecta si îndeplinirea

integrala a obligaţiilor financiare si fiscale fata de

stat;

e) calitatea managementului.

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Exemple de

aplicaţii practice –

predarea prin

problematizare

2 ore

săptămâna

III. Sistemul de documente primare si

evidenta: obiect si surse de informatii pentru control;

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

4 ore

Săptămânile

Page 120: Ghid licenta 2016-2019

Controlul contabil consta în:

- conducerea corecta si la zi a

contabilitatii;

- întocmirea documentelor justificative

pentru operaţiunile patrimoniale;

- constituirea si evaluarea capitalului

social si a elementelor de activ si pasiv;

- exactitatea si realitatea înregistrărilor

contabile pentru stabilirea si îndeplinirea

obligaţiilor financiare si fiscale fata de

stat;

- inventarierea patrimoniului si

valorificarea rezultatelor acesteia;

- întocmirea balanţelor de verificare, a

bilanţului contabil si a contului de profit

si pierdere.

Respectarea criteriilor minimale privind programele

informatice utilizate în activitatea financiara si

contabila si a condiţiilor în care se pot întocmi, edita

si arhiva electronic registrele, jurnalele si alte

documente financiar-contabile.

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

IV. Sistemul metodologic de control

Procedeul de control reprezintă latura practica a

procesului cognitiv si se compune din conexiunea

unor modalitati tehnice, instrumente concrete de

acţiune pentru cunoaşterea si perfecţionarea

activitatii ce se controlează. Orice modalitate

concreta de control reprezintă o maniera sau tehnica

de acţiune, comparaţie sau judecata, în vederea

cunoaşterii obiectivului controlat.

Modalitatile de control financiar se utilizează selectiv

si combinat, pe baza de raţionamente cu privire la

aplicabilitatea si utilitatea lor în circumstanţe

concrete diferite

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exemple de

aplicaţii practice –

predarea prin

problematizare

4 ore

săptămânile

V. Procedee de control financiar: studiul general

prealabil, controlul documentar contabil, controlul

faptic, controlul total sau prin sondaj;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2 ore

săptămâna

VI. Valorificarea constatarilor controlului financiar.

Masuri de valorificare a constatarilor si stabilirea

raspunderii: disciplinara, contraventionala,

materiala, penala; 2 ore Finalizare rezultate

pregatire; 2 ore

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2 ore

săptămâna

VII. Controlul financiar al statului: sfera, acte de

control financiar.

Acte de control fiscal sunt: avizul de control

fiscal, legitimaţia de inspecţie si ordinul de

serviciu, invitaţia adresata contribuabilului

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exemple de aplicaţii

4 ore

săptămânile

Page 121: Ghid licenta 2016-2019

pentru a se prezenta la sediul organului de

control fiscal, procesul-verbal de

ridicare/restituire de înscrisuri, proces-verbal de

sigilare/desigilare, nota explicativa, raportul de

control fiscal, proces-verbal de control inopinat/

încrucişat/ de cercetare la fata locului.

practice – predarea prin

problematizare

VIII. Controlul fiscal: sfera, obiective, forme; 2 ore

Realizarea efectiva a controlului fiscal. Documente –

acte de control fiscal;

Registrul unic de control.,Procesul - verbal de control

financiar al statului.,Procesul - verbal intermediar,

procesul - verbal de constatare si sancţionare a

contravenţiilor, nota de constatare, nota unilaterala si

nota de prezentare, ca acte de control financiar al

statului, Dispoziţia obligatorie ca măsura pentru

înlăturarea si prevenirea neregulilor constatate in

activitatea financiar - contabila de către organele de

control financiar al statului. Soluţionarea plângerii

prealabile formulate împotriva procesului - verbal de

control financiar al statului.Evidenta, urmărirea si

raportarea rezultatelor activitatii de control financiar

al statului.

.

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

4 ore

săptămânile

IX. Organizarea controlului financiar fiscal. Organe

de control ale statului, ,Prevenirea si combaterea

coruptiei;

Corupţia reprezintă utilizarea abuziva a puterii

publice în scopul obţinerii, pentru sine sau pentru

altul, a unui câştig necuvenit: abuzul de putere în

exercitarea atribuţiilor de serviciu; frauda;

favoritismul; conflictul de interese etc. Corupţia,

privind atât sectorul public cât si cel privat, poate fi

după modalitatile de savârsire, activa sau pasiva.

Formele de corupţie, în funcţie de sectoarele

vulnerabile sunt: administrativa, în justiţie,

economica si politica.

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2 ore

săptămânile

X.Inventarierea elementelor de activ si de pasiv:

definire, obiective, evaluarea efectiva a

partimoniului, stabilirea rezultatelor inventarierii,

formulare-documente privind inventarierea.

Controlul incasarilor si platilor ; Controlul utilizarii

aparatelor de marcat electronice fiscale;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2 ore

săptămânile

Bibliografie

Obligatorie minimală

Tofan C. A., Control financiar - Note de curs, Platforma BlackBoard, www.spiruharet.ro, 2016

Boulescu Mircea Control financiar-fiscal, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007. Boulescu Mircea, Doina Fusaru, Zenovic Gherasim, Auditul sistemelor informatice fnanciar-

contabile. Editura Tribuna Economică Bucureşti, 2005

Suplimentară

Page 122: Ghid licenta 2016-2019

Boulescu M., Controlul fiscal al agentilor economici. Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2005. Facultativă

Boulescu M., Controlul si auditarea agenţilor economici, Editura Tribuna Economică, Bucureşti,

2005.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

I. Sistemul de documente primare si evidenta:

obiect si surse de informatii pentru control.

Intocmirea de fiecare student a unui dosar de

lucru care sa contina toate tipurile de

documente supuse controlului.

Problematizare, descoperire 4 ore săpt. 1,2

II. Detalierea si aprofundarea procedeelor de

control financiar.

Problematizare, descoperire 4 ore săpt.

3,4

III. Controlul incasarilor si platilor prin numerar

si prin decontari fara numerar. Valorificarea

rezultatelor controlului

Problematizare, descoperire,

Studiu de caz

6 ore săpt. 5,6,7

IV. Controlul intocmirii situatiilor financiare la o

entitate economica.Raportul de control.

Valorificarea rezultatelor controlului.

Problematizare, descoperire,

Studiu de caz

6 ore săpt. 8,9,10

V. Controlul intern intr-un mediu de sisteme de

informatii comuterizate.

Problematizare, descoperire 8 ore săpt.

11,12,13,14

Bibliografie

Tofan C. A., Control financiar - Note de curs, Platforma BlackBoard, www.spiruharet.ro, 2016

Boulescu Mircea, Controlul TVA si accizelor armonizate, Editura Tribuna Economică, Bucureşti,

2006.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor şi seminariilor este în concordanţă cu cerinţele pietei de capital in activitatea

bursiera.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obţinută la evaluarea finală să fie minim 5 (cinci)

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Stiinte Economice Câmpulung

1.3.Departamentul Stiinte Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

Page 123: Ghid licenta 2016-2019

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei AUDIT INTERN

2.2.Titularul activităţilor de

curs

Prof.univ.dr. Dumitru Nica

2.3.Titularul activităţilor de

seminar

Conf.univ.dr.Braga Viorina Filofteia

2.4. Anul de studiu 2016-

2017

II 2.5Semestrul II 2.6 Tipul de

evaluare

E 2.7Regimul disciplinei S

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi 5

3.8 Total ore studiu

individual

69

3.9 Total ore pe semestru 111

3.10 Număr de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Cunostinte de economie, matematica, contabilitate, statistica, finante, management,

marketing, legislatie romaneasca si europeana

4.2 de competenţe Cunostinte de comportament in echipa, dezvoltarea abilitatilor de analiza si sinteza.

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

Prelegerile se desfasoara in sali cu acces la internet si cu echipament de predare

multimedia.

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

Seminariile se desfasoara in sali clasice de seminar, in special in sali in care

mobilierul poate fi deplasat pentru a permite lucrul dinamic si pe echipe.

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sion

ale

Definirea adecvata a conceptelor fenomenologice si principiilor specifice teoriei economice si din

domeniul auditului intern;

Rezolvarea problemelor in contexte bine definite, asociate: conceperii, planificarii si executarii de

activitati de audit intern in situatiile care impun astfel de operatiuni.

Realizarea de proiecte profesionale prin utilizarea conceptelor, principiilor si metodelor specifice

domeniului auditului intern;

Descrierea modalitatilor de concepere a metodelor si tehnicilor de audit intern si a comportamentului

agentilor economici supusi acestui proces, in contextul creat de legislatia si regulamentele aferente in

vigoare;

Explicarea si interpretarea fenomenelor din sfera auditului intern la nivelul tuturor agentilor

economici de acest tip din economia de piata;

Analiza critic-constructiva a relatiilor dintre actorii participanti la activitatea de audit intern, din

perspectiva evolutiei valorii de piata in timp a acestor agenti supusi unei astfel de operatiuni;

Fundamentarea relatiilor cu autoritatile de audit intern, cu institutiile similare nationale si

internationale;

Aplicarea de propuneri de planuri de pregatire in domeniul auditului intern, de oferte, de programe de

promovare – publicitate, promovare directa, relatii publice, marketing direct in domeniul profesiei de

auditor intern.

Page 124: Ghid licenta 2016-2019

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

Dezvoltarea relatiilor in sfera legalitatii, evitarea accesarii de relatii si procese ilegale sau informale

care pot aduce prejudicii dezvoltarii sanatoase a vietii economice, sociale si societale;

Dezvoltarea abilitatilor psiho- sociale, de examinare a activitatii agentilor economici in misiunile de

audit intern, de comunicare, de promovare a interesului individual si colectiv in contexte date;

Identificarea si asumarea responsabilitatilor economico-financiare, civice si institutionale pragmatice

legate de acceptarea situatiilor si oportunitatilor rezultate in urma auditului intern, la nivel national si

international si folosirea lor in interesul de business, comunitar si individual.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei

-Intelegerea si insusirea de catre studenti a fundamentelor teoretice (la curs) si

practice (la seminar) ale auditului intern;

-Familiarizarea studentilor cu o abordare din perspective auditului intern si a

problemelor specifice organizatiei;

-Dezvoltarea abilitatilor de comunicare si lucru in echipa (la seminar) si

realizarea, individual si în echipa, a unui proiect profesional în domeniul auditului

intern, prin dezvoltarea de relatii si aplicarea notiunilor aflate la curs;

-Aplicarea celor învatate prin implementare metodelor si tehnicilor de auditului

intern, ca experienta practica de tip european si international, in respectarea

legislatiei si realizarea de activitati legale;

7.2 Obiectivele specifice -Evidentierea fenomenelor si proceselor economice specifice activitatii de

business din perspective auditului intern, sub aspectul esentei si formelor de

manifestare, conexiunilor cu celelalte procese din economie;

-Aprofundarea cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice care

fundamenteaza capacitatea studentilor de a opera in sfera auditului intern;

-Evidentierea mutatiilor in sfera auditului intern;

-Trecerea in revista a diverselor categorii de argumente, concepte si tendinte de

dezvoltarea in activitatea de audit intern, cu identificarea implicatiilor lor

economice si societal;

-Intocmirea, culegerea si interpretarea foilor de lucru si altor documente si probe

obtinute in domeniul auditului intern;

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1.Conceptele de audit financiar si audit intern

1.1.Conceptul de audit;

1.2.Categorii de audit (auditul conformităţii sau

legalităţii; auditul de atestare financiară; auditul

performanţei sau al rezultatelor; auditul operaţional;

auditul de gestiune);

1.3.Conceptul şi elemente definitorii privind

auditul intern;

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

2ore/ sapt.1

2.Organizarea activitatii de audit financiar si

audit intern

2.1.Camera Auditorilor Financiari din România;

2.2.Asociaţia Auditorilor Interni din România;

2.3.Exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar;

2.4.Auditul intern la agenţii economici;

2.5.Cenzorii societăţilor comerciale;

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

2ore/ sapt.2

3.Auditul intern al entitatilor economice

3.1.Sfera şi obiectivele auditului intern;

3.2.Categorii de audit intern;

3.3.Relaţia dintre auditul intern al entităţii

economice şi auditul extern independent;

3.4.Rolul auditorilor interni în sfera auditului

financiar;

3.5.Stadiul actual de dezvoltare a metodologiei

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

4ore/ sapt.3 si 4

Page 125: Ghid licenta 2016-2019

auditului intern al entităţilor private (societăţi

comerciale);

3.6.Etapizarea misiunii de audit intern la societăţi

comerciale;

4. Misiunea, competentele si responsabilitatile

privind auditul intern

4.1.Misiunea şi Carta de Audit Intern; 4.2.Principii de bază în realizarea activităţilor de consultanţă/consiliere de către auditorii interni; 4.3.Definiţia activităţilor formale de consultanţă/consiliere;

4.4.Sfera activităţilor în cadrul misiunilor,

formale de consiliere;

4.5.Comunicarea rezultatelor misiunilor formale

de consultanţă/consiliere;

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

4ore/ sapt.5 si 6

5. Independenta, obiectivitatea si competenta

profesionala in activitatea de audit intern

5.1.Independenţa auditorului intern în cadrul

entităţii;

5.2.Obiectivitatea individuală a auditorului intern;

5.3.Competenţa auditorilor interni;

5.4.Prejudicii aduse independenţei şi obiectivităţii;

5.5.Auditarea operaţiunilor de care auditorii

interni au fost responsabili în trecut;

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

4ore/ sapt.7 si 8

6.Managementul activitatii de audit intern al

entitatilor economice

6.1.Planificarea auditului intern bazată pe riscuri;

6.2.Comunicarea şi aprobarea;

6.3.Gestionarea resurselor;

6.4.Reguli şi proceduri;

6.5.Coordonarea;

6.6.Rapoarte transmise Consiliului şi

managementului general;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

4ore/ sapt.9 si 10

7. Conceptul de audit public intern si organizarea

acestuia

7.1.Conceptul de audit public intern;

7.2.Comitetul pentru Auditul Public Intern

(CAPI);

7.3.Unitatea Centrală de Armonizare pentru

Auditul Public Intern (UCAAPI);

7.4.Compartimentul de Audit Public Intern;

7.5.Atribuţiile Compartimentului de Audit Public

Intern;

7.6.Conducătorul Compartimentului de Audit

Public Intern;

7.7.Auditorii interni;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

4ore/ sapt.11 si 12

8.Metodologia privind misiunea de audit public

intern

8.1.Pregătirea misiunii de audit public intern;

8.2.Tematica de detaliu şi programul de audit

public intern;

8.3.Intervenţia la faţa locului (munca de teren);

8.4.Tehnici de audit public intern;

8.5.Dosarele de audit public intern;

8.6.Revizuirea documentelor de lucru;

8.7.Transmiterea rezultatelor. Şedinţa de

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

4ore/ sapt.13 si 14

Page 126: Ghid licenta 2016-2019

închidere a intervenţiei la faţa locului;

8.8.Raportul de audit public intern;

8.9.Contravenţii şi sancţiuni în legătură cu auditul

public intern;

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1.Categorii de audit (al conformităţii sau legalităţii,

financiar, al performantei sau al rezultatelor,

operational, de gestiune);

Studii de caz şi aplicaţii

practice

2ore/ sapt.1

2.Rolul Asociaţiei Auditorilor Interni din România; Studii de caz şi aplicaţii

practice

2ore/

sapt.4

3.Etapizarea misiunii de audit intern la societăţi

comerciale;

Studii de caz şi aplicaţii

practice

2ore/ sapt.8

4.Comunicarea rezultatelor misiunilor formale de

consultanţă/consiliere;

Studii de caz şi aplicaţii

practice

2ore/ sapt.10

5.Caracteristicile definitorii ale independentei,

obiectivitatii si competentei profesionale in

activitatea de audit intern;

Studii de caz şi aplicaţii

practice

2ore/ sapt.11

6.Elementele determinante ale managementului

activitatii de audit intern al entitatilor economice ;

Studii de caz şi aplicaţii

practice

2ore/ sapt.12

7.Atributiile principalelor organisme de audit public

intern si continutul raportului de audit public

intern ;

Studii de caz şi aplicaţii

practice

2ore/ sapt.14

Bibliografie obligatorie

1.Arens, A. Alvin; Loebbecke, K. James, Audit. O abordare integrată, Editura ARC, Chişinău, 2003;

2.Bota-Avram, Cristina, Auditul intern al societăţilor comerciale, Editura Riscoprint, Cluj-Napoca,

2009;

3.Boulescu, Mircea; Gâdău, Liana, Audit intern – entităţi economice, Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti, 2007;

4.Boulescu, Mircea, Auditul situatiilor financiare, Editura Tribuna Economica, Bucureşti, 2010;

5.Dumitrescu, Adelina, Audit si contabilitate.Baze ale performantei in administratia publica, Editura

Economica, Bucuresti, 2012;

6.Ghiţă, Marcel, Auditul intern, ediţia a II-a, Editura Economică, Bucureşti, 2009;

7.Ghiţă, Marcel,Guvernanta corporativa, Editura Economica, Bucuresti, 2008;

8.Ionescu, Cicilia, Nica, Dumitru (coordonatori) si Cocosatu, Cristinel-Claudiu, Audit intern, Editura

Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2012;

9.Nica Dumitru, Sinteze curs in format electronic la disciplina “Audit intern”, 2016, postate pe

Platforma electronica a Universitătii Spiru Haret rezervată Facultătii de Stiinte Economice de la

Câmpulung;

Bibliografie facultativă

1.Popa, Maricel (coordonator), Gestiunea financiară a instituţiilor publice,Editura BREN, Bucureşti,

2008;

2.Renard, J., Teoria şi practica auditului intern, ediţia a IV-a, traducere realizată din limba franceză,

de Ministerul Finanţelor Publice în cadrul unui proiect finanţat de PHARE, Bucureşti, 2002;

3.Stefan, Craciun, Auditul intern.Evaluare.Consiliere, Editura Economica, Bucuresti, 2006;

4.Zuca, Stefan;Munteanu, Victor; Zuca, Marilena, Auditul intern la intreprinderi si institutii publice,

Editura Wolters Kluver, Bucuresti, 2010;

5.A.A.I.R. – Standarde de audit intern, 2016, www.aair.ro;

6.C.A.F.R. – Norme de audit intern, 2016, www.cafr.ro;

Pagini web:

1.www.mfinante.ro;

2.www.cafr.ro;

Page 127: Ghid licenta 2016-2019

3.www.ucaapi.ro

4.www.aair.ro

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Invitarea unor specialisti din mediul de afaceri, bancar, guvernamental, de cercetare, organisme profesionale si

din presa pentru sustinerea de prelegeri in cadrul Departamentului de contabilitate in vederea identificarii de

probleme de retinut pentru analiza si predare. Discutarea continutului disciplinei cu reprezentanti ai mediului

autohton de afaceri

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

Elaborarea si prezentarea complexa, in echipa a unui eseu pe temele de seminar prezentate la inceputul

semestrului;

Prezentarea in vederea comentarii colective a unor paragrafe si articole de lege cu referire stricta la activitatea

entitatilor publice si societatilor comerciale in vederea auditarii interne a acestora ;

Contributie activa in prezentarea, analiza de studii de caz - in colectiv – doveditoare a intelegerii fenomenelor

predate si dezbatute la seminar;

Participarea la activiatea de cercetare stiintifica studenteasca si la viata si proiectele de afaceri, civice si

voluntare ale comunitatilor studentilor angajati in activitatea centrului de cercetari economice aplicate reprezinta

un bonus consistent.

10.7. Standard de performanţă (pentru nota 10):

Indeplinirea cerintelor de la 10.4,10.5 si 10.6

FIŞA DISCIPLINEI

46. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Stiinte economice Câmpulung Muscel

1.3.Departamentul Stiinte Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

47. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei ISTORIA ECONOMIEI

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ.dr. Laurentia Avram

2.3. Titularul activităţilor de

laborator

Lect. univ.dr. Adina Cezarina Tofan

2.4. . Anul de studiu II 2.5.Semestru 3 2.6.Evaluare PV

3

2.7.Regim

ul

disciplinei

Optional

a

48. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 2 3.3 seminar/laborator 1

Page 128: Ghid licenta 2016-2019

curs

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5

curs

28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp hours

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14

Tutoriat 7

Examinari 4

Altele……… 3

3.7 Total ore studiu individual 58

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

49. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Cunostinte de istorie, economie

4.7 de

competenţe

50. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului computer şi video-proiector

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

Pro

fess

ion

al

com

pet

ence

s

- capacitatea de a utiliza sistemul de macroindicatori în analiza evolutiilor economiei pe

termen lung

- abilitatea de interpreta în dinamică situatia actuală la nivel macro-, mezo- si mondoeconomic

a stării economiei;

- capacitatea de a elabora prognoze pe termen scurt si mediu privind evoluţia economiei

României în context european si extraeuropean;

- aplicarea conceptelor, teoriilor si metodelor de investigare fundamentale din domeniul de

studiu pentru formularea de demersuri profesionale;

- capacitatea de sintetizare si interpretare a unui set de informaţii, de rezolvare a unor

probleme de bază si de evaluare a concluziilor posibile;

- iniţiativa în analiza si rezolvarea de probleme;

- capacitatea absolventului de a practica, la nivel de înaltă competenţă, activităţi specific

domeniului de studiu, prin utilizarea cunostinţelor, experienţei în profesie, calităţilor

psihologice si trăsăturilor de personalitate implicate în realizarea sarcinilor încredinţate.

Tra

nsv

ersa

l

com

pet

ence

s

- Înţelegerea corectă a funcţionării instituţiilor si mecanismelor economice din viaţa de zi cu zi

este practic imposibilă fără suportul analizei istorice (diacronice), în special în domeniul

deosebit de complex si dinamic al sistemelor financiar-monetare si bancare, unde

aprofundarea evoluţiei fenomenelor si proceselor economice specifice este decisivă.

- Evolutia domeniilor monetar, bancar si financiar este analizată în conexiune cu celelalte

sectoare ale economiei

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiectivul central al disciplinei Istoria economiei îl constituie

înţelegerea evoluţiilor economice din perspectiva devenirii

(transformărilor) societăţii. Scopul cursului este de a forma gândirea

Page 129: Ghid licenta 2016-2019

economică a viitorului licenţiat în stiinţe economice prin analizarea

proceselor fundamentale ale evoluţiei economiei românesti si europene

în ultimele două secole.

7.2 Obiectivele specifice Să uniformizeze, să sintetizeze si să prezinte într-o formă modernă si

accesibilă informatiile semnificative cu privire la starea domeniului, în

prezent foarte fragmentat.

8. Continut

8.1 Curs Metode de predare Observatii

1. INTRODUCERE ÎN STUDIUL

ISTORIEI ECONOMIEI NAŢIONALE

1.1. Obiectul istoriei economice

1.2. Metoda şi principiile de studiu a istoriei

economiei naţionale

1.3. Periodizarea istoriei economiei

universale şi naţionale

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si

video-proiector

2 ore saptamana 1

APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA VIEŢII

ECONOMICE ŞI NOTELE SALE

DEFINITORII ÎN ORÂNDUIREA

COMUNEI PRIMITIVE ŞI SCLAVAGISM

ÎN SPAŢIUL CARPATO-DANUBIAN-

PONTIC

2.1. Viaţa economică în epoca străveche

2.2. Statul sclavagist geto-dac, caracteristicile

sale social-economice

2.3. Sclavagismul în dacia în timpul

stăpânirii romane

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si

video-proiector

2 ore saptamana 2.

3. SOCIETATEA FEUDALĂ

ROMÂNEASCĂ ŞI VIAŢA SA SOCIAL-

ECONOMICĂ

3.1. Caracteristicile vieţii economice

româneşti în perioada trecerii la

feudalism. Perioada prefeudală

3.2. Societatea feudală românească şi

caracteristicile sale economice

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si

video-proiector

2 ore saptamana 3.

4.APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA ECONOMIEI

CAPITALISTE ÎN ROMÂNIA

4.1. Cadrul social-economic internaţional

al apariţiei şi evoluţiei

capitalismului în România

4.2. Acumularea primitivă a capitalului

în România

4.3. Cooperaţia capitalistă simplă (Atelierul,

Manufactura, Maşinismul

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si

video-proiector

2 ore saptamana 4.

5. EVOLUŢIA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI

ÎNTRE 1821-1877

5.1. Reformele agrare din Ţările Române

şi rolul lor în apariţia capitalismului

în agricultură

5.2. Evoluţia vieţii social-economice în

Tările Române între 1821-1877

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si

video-proiector

2ore saptamana 5

Page 130: Ghid licenta 2016-2019

5.3. Situaţia transportului, comerţului

intern şi extern, circulaţia monetară,

finanţele şi creditul

6. ECONOMIA CAPITALISTĂ A

ROMÂNIEI DE LA 1877 PÂNĂ LA

PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

6.1 Industria şi politica industrială între

1877-1914

6.2 Dezvoltarea transporturilor,

construcţiilor, ştiinţei şi a învăţământului

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si

video-proiector

2ore saptamana 6

DEZVOLTAREA CAPITALISMULUI ÎN

AGRICULTURA ROMÂNIEI

(1877-1914) –

7.1. Dezvoltarea agriculturii capitaliste

româneşti (1877-1914)

7.2. Apariţia şi evoluţia agriculturii româneşti

cu caracter lucrativ – comercial în perioada

de după reformele agrare până la 1914

7.3. Procesul diferenţierii ţărănimii. Criza

agrară de la sfârşitul secolului XIX –

Răscoala de la 1907 şi consecinţele

economice.

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si

video-proiector

2ore saptamana 7

8. EVOLUŢIA COMERŢULUI, A

CIRCULAŢIEI BĂNEŞTI A CREDITULUI

ŞI A FINANŢELOR PUBLICE ÎN

PERIOADA 1879-1914

8.1.Formarea şi consolidarea pieţei naţionale

8.2. Evoluţia comerţului interior şi exterior

românesc în perioada (1877-1914)

8.3. Circulaţia bănească. Formarea sistemului

monetar naţional

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si

video-proiector

4 ore saptamana 8,9.

CAPITALUL STRĂIN ÎN ROMÂNIA

PÂNĂ LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

9.1. Premisele pătrunderii capitalului străin în

România

9.2. Începutul şi căile pătrunderii capitalului

străin în România

9.3. Consecinţele pătrunderii capitalului

străin în economia României

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si

video-proiector

4 ore saptamana 10,11.

10. ECONOMIA ROMÂNIEI ÎN TIMPUL

PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL-

10.1. Economia României în perioada

neutralităţii 1914 – 1916 Situaţia

industriei, agriculturii, comerţului,

finanţelor publice şi a circulaţiei

monetare

10.2. Economia României în timpul

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si

video-proiector

2 ore saptamana 12

Page 131: Ghid licenta 2016-2019

participării la Primul Război Mondial

10.3. Pacea de la Buftea Bucureşti şi

consecinţele ei economice

11. EVOLUŢIA ECONOMIEI

ROMÂNEŞTI ÎN PERIOADA 1918-1921.

REFACEREA ŞI DEZVOLTAREA

ECONOMICĂ –

11.1. Cadrul internaţional al evoluţiei

economiei româneşti în perioada

interbelică

11.2. Refacerea şi dezvoltarea industriei

României după primul război mondial

până la criza din 1924-1933

11.3. Reforma agrară din 1921

11.4. Comerţul interior şi exterior

11.5. Circulaţia monetară - finanţele

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice - computer si

video-proiector

4 ore saptamana 13,14.

Bibliografie Obligatorie

1 Avram Laurentia, Suport de curs, Facultatea de Stiinte Economice, Campulung, 2016

Opţională:

1. Cristina Bălăceanu, Abordari secventiale ale economiei Romaniei inainte si dupa aderare,

Editura Universitară, Bucuresti, 2010

2. Friedrich August von Hayek, Tendinţa gândirii economice. Eseuri despre economişti şi istoria

economiei, Editura Universitătii Alexandru Ioan Cuza, Iasi, 2016

8.2 Seminar / lab Teaching methods Observations

1. Metoda şi principiile de studiu a istoriei

economiei naţionale

Problematizare

descoperire

2 ore saptamna 1

2. Viaţa economică în epoca străveche

Problematizare

descoperire

2 ore saptamna 2

3. Acumularea primitivă a capitalului în

România

Problematizare

descoperire

2 ore saptamna 3

4. Reformele agrare din Ţările Române şi

rolul lor în apariţia capitalismului în

agricultură

Problematizare

descoperire

2 ore saptamna 4

5. Formarea şi consolidarea pieţei naţionale

Problematizare

descoperire

2 ore saptamna 5

6. Începutul şi căile pătrunderii capitalului

străin în România

Problematizare

descoperire

2 ore saptamna 6

7. Comerţul interior şi exterior

Problematizare

descoperire

2 ore saptamna 7

Bibliografie Obligatorie

1. Axenciuc, Victor, - Introducere în istoria economică a României; Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucuresti 2000

Page 132: Ghid licenta 2016-2019

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent

programului

Tematica cursurilor si seminariilor este in concordanta cu cerintele economice pentru

optimizarea proceselor conduse.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5

Seminar/laborator

teme aplicative Evaluări pe parcurs 10%

Referat 10%

10.6 Standard minim de performanţă

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obţinută la evaluarea finală să fie minim 5 (cinci)

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Stiinţe Economice Câmpulung Muscel

1.3.Departamentul Stiinţe Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Contabilitate consolidată

2.2.Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Braga Viorica

2.3.Titularul activităţilor de laborator Conf. univ. dr. Braga Viorica

2.4. Anul de studiu 2016-2017 2.5Semestrul 4 2.6 Tipul de evaluare E

4

2.7Regimul disciplinei O

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 17

Tutoriat 7

Examinări 4

Alte activităţi 8

3.8 Total ore studiu individual 69

3.9 Total ore pe semestru 125

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Contabilitate financiara

Page 133: Ghid licenta 2016-2019

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului computer şi video-proiector

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului computer şi video-proiector

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii

consolidate;

Operarea cu conceptele şi pătrunderea sensului principiilor fundamentale ale contabilităţii

consolidate a întreprinderii;

Explicarea şi interpretarea corectă a rolului şi obiectului de studiu al contabilităţii

consolidate, identificarea şi valorificarea metodelor specifice de evaluare şi contabilizare;

Definirea şi descrierea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea

consolidată şi a factorilor economici, sociali şi legislativi care influenţează procesul de

evaluare şi contabilizare;

Identificarea si descrierea contabilizării diferitelor operaţii economico-financiare specifice

consolidării, precum şi a modului de întocmire a documentelor financiare de sinteză

consolidate sau a altor raportări

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de

munca riguroasa, eficienta si responsabila

Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de

tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si

tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiectivul general al acestei discipline este de a forma specialişti în

domeniul Contabilitate, cu solide cunoştinţe în domeniul Contabilităţii

consolidate.

7.2 Obiectivele specifice Un obiectiv specific al disciplinei este pregătirea de specialişti bine

cotaţi din punct de vedere profesional pe piata forţei de muncă, în

direcţiile activităţilor ce aparţin contabilităţii consolidate a grupurilor de

societăţi, inclusiv în direcţia analizei şi evaluării entităţilor economice.

De asemenea, printre obiectivele specifice disciplinei pot fi menţionate:

asimilarea cunoştinţelor privind grupurile si conturile consolidate,

modalităţile si tehnicile de consolidare, modul de întocmire a situaţiilor

financiare consolidate, încadrarea problematicii consolidării conturilor în

strategiile europene şi internaţionale, înţelegerea unor exemple şi studii

de caz relevante.

8. Conţinut-uri

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Capitolul 1 Grupul de societăţi, situaţii

financiare consolidate şi consolidarea conturilor

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

4ore/ sapt.1-2

Capitolul 2 Grupul din punct de vedere contabil-

perimetrul de consolidare şi stabilirea metodelor

de consolidare

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

4ore/ sapt.3-4

Page 134: Ghid licenta 2016-2019

Capitolul 3.Prezentarea teoretică şi practică a

metodelor de consolidare

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

4ore/ sapt.5-6

Capitolul 4.Retratarea situatiilor financiare

individuale ale societătilor intrate în perimetrul

de consolidare

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

4ore/ sapt.7-8

Capitolul 5 Conversia în situaţiilor financiare a

operaţiunilor din străinătate

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

4ore/ sapt.9-10

Capitolul 6 Eliminările ce se efectuează în

consolidare

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

4ore/ sapt.11-12

Capitolul 7.Situatiile financiare consolidate Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

4 ore/ sapt.13-14

8.2 Teme seminar Metode de predare Observaţii

1.Particularităţi privind constituirea sau majorarea

capitalului social în cazul entităţilor ce au ca şi

acţionari/asociaţi persoane juridice Studiu de caz

privind contabilizarea imobilizărilor financiare la

nivelul entităţilor; Studiu de caz privind

contabilizarea cumpărărilor şi vânzărilor, prestarea

de servicii, între entităţile din cadrul grupului

Studii de caz şi aplicaţii

practice

2ore/ sapt.1

2.Reglementări internaţionale şi naţionale cu

privire la conturile consolidate

Studii de caz şi aplicaţii

practice

2ore/ sapt.2

3.Determinarea procentajului de control si a

procentajului de interes

Studii de caz şi aplicaţii

practice 4 ore/ sapt.3-4

4. Monografii privind aplicarea practică a

metodelor de consolidare

Studii de caz şi aplicaţii

practice 4ore/ sapt.5-6

5.Calculul impozitelor amânate

Studii de caz şi aplicaţii

practice 4ore/ sapt.7-8

6. Exemple practice de retratare a situaţiilor

financiare individuale

Studii de caz şi aplicaţii

practice 4ore/ sapt.9-10

7. Aplicaţii privind omogenizarea metodelor de

evaluare si prezentare a conturilor la nivelul

grupurilor

Studii de caz şi aplicaţii

practice 4ore/ sapt.11-12

8. Studii de caz privind eliminarile ce se efectueaza

in consolidare

Studii de caz şi aplicaţii

practice 4 ore/ sapt.13-14

Bibliografie obligatorie

1. Braga Viorica – note de curs

2. Cosmina Pitulice -Teorie si practică privind grupurile de societăţi si situaţiile financiare consolidate,

Editura Contaplus, 2007

3. Feleaga, Niculae, Felegă Iuliana – Contabilitate consolidată- o abordare europeana si internatională,

Bucuresti: Editura Economică, 2007 4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si normele metodologice de aplicare publicată în M. Of. nr. nr. 688

din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Page 135: Ghid licenta 2016-2019

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_227_2015.htm

Bibliografie facultativă 5. Legea contabilităţii nr. 82/1991 (r4). Republicată în M.Of. nr. 454 din 18 iunie 2008. 6. Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale. Republicată în M.Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004,

cu modificările şi completările ulterioare 7. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind

situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, M. OF. nr.

963/30.XII.2014 8. IFRS, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2011 IFRS 3 – Combinări de întreprinderi IAS 27 – Situaţiile financiare consolidate şi individuale IAS 28 – Investiţii în entităţile asociate IAS 31 – Interese în asocierile în participaţie IAS 24 – Prezentarea informaţiilor privind părţile afiliate http://www.ifrs.org http://ceccar.ro http://www.anaf.ro

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar- contabile şi/sau fiscale la nivelul entităţilor economice.

Explicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar- contabile şi/sau fiscale la nivelul entităţilor economice.

Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar contabile şi/sau fiscale la nivelul entităţilor economice.

Evaluarea procedeelor şi instrumentelor de prelucrare a informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile şi/sau fiscale la nivelul entităţilor economice.

Întocmirea şi prezentarea de rapoarte financiar-contabile şi/sau fiscale la nivelul entităţilor economice.

(Competenţa C3, CNCIS)

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

10.7. Standard de performanţă (pentru nota 10):

FIŞA DISCIPLINEI

3. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice Câmpulung

1.3.Departamentul Departamentul de Stiinte Economice Câmpulung Muscel

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

Page 136: Ghid licenta 2016-2019

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Pedagogie 2 Teoria si metodologia instruirii si evaluarii

2.2.Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Daliana Tascovici

2.3.Titularul activităţilor de laborator Lect. univ. dr. Daliana Tascovici

2.4. Anul de studiu 2016-2017 I 2.5Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei F

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12

Tutoriat 5

Examinări 2

Alte activităţi

3.8 Total ore studiu individual 69

3.9 Total ore pe semestru 56

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe

pro

fesi

on

ale

să selecteze metodele, procedeele adecvate disciplinelor de studiu şi să explice modul specific de folosire a lor;

să analizeze rolul specific al profesorului în fiecare dintre cele trei ipostaze: predare, învăţare, evaluare şi să

opereze cu conceptele cuprinse în principalele documente curriculare, să enunţe principiile didactice, să

diferenţieze variante, tipuri şi structuri de lecţii, să înţeleagă importanţa actului de autoevaluare.

- să aplice principiile de natură pedagogică specifice procesului educativ, indiferent de spaţiul de manifestare

şcolar sau informal, să delimiteze relaţiile dintre dezvoltarea proceselor psihice şi ofertele unor medii educogene

extraşcolare sau provocările societăţii contemporane concretizate în noile educaţii;

după parcurgerea cursului, studenţii trebuie să valorifice conţinuturile învăţării pentru a spori eficienţa

influenţelor educative;

să evalueze cât mai obiectiv paradigma triplizătii în educaţie, să promoveze conceptul de instruire şi evaluare;

să valorifice conţinuturile învăţării pentru a spori eficienţa instruirii şi a evaluării didactice;

Co

mp

ete

nţe

tra

nsv

ers

ale

Conturarea unei imagini globale şi relevante asupra problematicii educaţiei şi pedagogiei

contemporane, surprinderea aspectului interdisciplinar în cercetarea şi interpretarea fenomenului

educaţional;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiective generale: După parcurgerea cursului, studenţii trebuie să

folosească adecvat conceptele şi teoriile specifice cu care operează

disciplina; să înţeleagă preocupările şi ariile de investigaţie proprii

disciplinei, să aplice principiile de natură psihologică pedagogică

Page 137: Ghid licenta 2016-2019

specifice procesului educativ, indiferent de spaţiul de manifestare şcolar

sau informal, să valorifice conţinuturile învăţării pentru a spori eficienţa

influenţelor educative.

7.2 Obiectivele specifice

Obiective specifice: După parcurgerea cursului, studenţii trebuie să

folosească adecvat conceptele şi teoriile specifice cu care operează

disciplina, să înţeleagă preocupările şi ariile de investigaţie proprii

disciplinei, să analizeze noţiunea de curriculum în plan structural,

procesual şi în planul produsului.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Delimitări conceptuale ale Teoriei şi

Metodologiei Instruirii (TMI)

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

Instruirea ca expresie a relaţiei predare-învăţare-

evaluare

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

Stiluri de interacţiune didactică Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

Principiile didactice Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

Lecţia – microsistem de instruire

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

Metodologia sistemului de învăţământ

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

Proiectarea activităţii didactice

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

Page 138: Ghid licenta 2016-2019

Semnificaţia evaluării randamentului şcolar

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

Caracteristicile demersurilor evaluative

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

Strategii ale evaluării procesului didactic

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

Aprecierea rezultatelor şcolare

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

Efectele aprecierii rezultatelor şcolare

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

Bibliografie obligatorie

3. Costea Ştefan, Şerdean Ioan, Florea Nadia (coord.), Sinteze anii I-IV, Ed.Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti, 2003

4. Florea Nadia, Ţăranu Mihaela (coord.) Pedagogie compendiu, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,

2004.

Bibliografie facultativă

Cucos Constantin, Pedagogie, Ed. Polirom, 2016

Radu I.T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti, 2000.

Ionescu Miron, Radu Ioan, Didactica modern, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 2001

Cucoş Constantin, Istoria pedagogiei, Polirom, 2001

Iucu Romiţă, Instruire şcolară, Polirom, 2001.

Călin Marin, Teoria şi metateoria acţiunii educative, Aramis, 2003.

Cerghit Ioan, Sisteme de instruire alternative şi complementare, Aramis, 2002.

***Curriculum Naţional, Bucureşti, 2002

***MEN, CNC, Ghiduri metodologice, 2002.

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii Procesul de învăţământ ca sistem: funcţii şi componente

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Sistemul principiilor didactice

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

1 ora

Page 139: Ghid licenta 2016-2019

Metode interogative

conversative si dialogate

Tipuri, variante şi structuri de lecţii

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Structura lecţiei ca succesiune a evenimentelor de instruire Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Lecţia – microsistem de instruire

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Metode de comunicare

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Metode de explorare a realităţii

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Metode bazate pe acţiune

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Etapele lecţiei

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Proiectarea unei unităţi de învăţare

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Page 140: Ghid licenta 2016-2019

Stiluri de predare

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Evaluare iniţială, formativă şi sumativă

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

1 ora

Metode de evaluare

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Autoevaluarea Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Bibliografie

Costea Ştefan, Şerdean Ioan, Florea Nadia (coordonatori), Sinteze, ed.aII-a, Ed. Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti, 2004.

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Continutul oferă înţelegerea principiilor de bază legate de pedagogie generală, pentru a putea realiza

aprofundarea studiilor de specialitate prin disciplinele care urmează a fi parcurse în cadrul modulului

psihopedagogic.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator Competente profesionale Evaluare electronică pe parcurs 10%

Temă practică 10%

10.6 Standard minim de performanţă

promovarea testelor de evaluare pe parcurs,

minimum 50% din examinarea finală

FIŞA DISCIPLINEI DIDACTICA SPECIALITĂŢII

4. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice Câmpulung Muscel

1.3.Departamentul Departamentul de Stiinte Economice Câmpulung Muscel

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Didactica specialităţii

2.2.Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Daliana Tascovici

2.3.Titularul activităţilor de laborator Lect. univ. dr. Daliana Tascovici

2.4. Anul de studiu 2016-2017 II 2.5Semestrul 4 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei F

Page 141: Ghid licenta 2016-2019

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12

Tutoriat 5

Examinări 2

Alte activităţi

3.8 Total ore studiu individual 69

3.9 Total ore pe semestru 56

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

- studentii vor fi în măsură să cunoască terminologia specific disciplinei si să o folosească în mod

correct; să delimiteze aria proprie de operare a disciplinei

- să aplice corect principiile de natură psihologice şi pedagogice în cadrul procesului educativ;

- să valorifice continuturile disciplinei pentru a spori eficienta procesului educative; să diferentieze si să valorizeze procesul educatiei; să accepte si să diferentieze rolurile specifice ale cadrului didactic

În urma parcurgerii cursului, studentii sunt în măsură să folosească adecvat conceptele specifice,

tipurile de date cu care operează si situatiile specifice ale procesului educatiei, ca bază a întelegerii

următoarelor discipline cuprinse în modulul psihopedagogic - să aplice conştient şi să denote o atitudine deschisă,pozitivă, faţă de legităţile procesului de învăţământ la

fiecare didactică specială, pe baza principiilor didacticii generale; să proiecteze activităţi didactice, pe baza

sugestiilor metodologice oferite de programele şcolare; să opereze cu conceptele cuprinse în principalele

documente curriculare;

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

- să aplice legităţile procesului de învăţământ la fiecare didactică specială, pe baza principiilor didacticii

generale; să proiecteze activităţi didactice, pe baza sugestiilor metodologice oferite de programele şcolare;

să opereze cu conceptele cuprinse în principalele documente curriculare;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiective generale: După parcurgerea cursului, studenţii trebuie să

folosească adecvat conceptele şi teoriile specifice cu care operează

disciplina; să înţeleagă preocupările şi ariile de investigaţie proprii

disciplinei, să aplice principiile de natură psihologică şi pedagogică

specifice procesului educativ, indiferent de spaţiul de manifestare şcolar

sau informal, să valorifice conţinuturile învăţării pentru a spori eficienţa

influenţelor educative.

7.2 Obiectivele specifice

Page 142: Ghid licenta 2016-2019

Obiective specifice: Studenţii trebuie să cunoască statutul epistemologic

al disciplinei; să definească concepte ca învăţare, învăţare şcolară,

învăţare deplină; să înţeleagă coordonatele psihologice şi pedagogice ale

procesului educativ, să cunoască structura personalităţii umane;

8. Conţinut-uri

8.1 Curs Metode de predare Observaţii Rolul şi rolul Didacticii specialităţii în pregătirea iniţială a

viitorilor profesori

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

(4 ore)

Optimizarea procesului de predare-învăţare la disciplinele

de specialitate prin aplicarea metodologiei noului

curriculum

Metode interogative

conversative si dialogate (4 ore)

Procesul de învăţământ: structură, funcţionalitate şi

transpoziţie didactică la obiectele de învăţământ

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

(4 ore)

Construirea instrumentelor de evaluare şi valorificarea

rezultatelor elevilor

Metode interogative

conversative si dialogate (4 ore)

Rolul catedrei şi al cabinetului de specialitate în sistemul

activităţii didactice

1.

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

(4 ore)

Profesorul şi ora de dirigenţie

Metode interogative

conversative si dialogate (4 ore)

Demersuri creative şi inovative în Didactica de specialitate

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

(4 ore)

Bibliografie obligatorie

1. Costea Ştefan, Şerdean Ioan, Florea Nadia (coord.), Sinteze anii I-IV, Ed.Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti, 2003

2. Florea Nadia, Ţăranu Mihaela (coord.) Pedagogie compendiu, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,

2004.

Bibliografie facultativă

Cucos Constantin, Pedagogie, Ed. Polirom, 2016

Radu I.T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti, 2000.

Ionescu Miron, Radu Ioan, Didactica modern, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 2001

Cucoş Constantin, Istoria pedagogiei, Polirom, 2001

Iucu Romiţă, Instruire şcolară, Polirom, 2001.

Călin Marin, Teoria şi metateoria acţiunii educative, Aramis, 2003.

Cerghit Ioan, Sisteme de instruire alternative şi complementare, Aramis, 2002.

***Curriculum Naţional, Bucureşti, 2002

***MEN, CNC, Ghiduri metodologice, 2002.

8.2. Seminarii Aria de cuprindere şi structura de bază a Didacticii

specialităţii Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

3

Documente ale curriculum-ului formal

Metode interogative

conversative si dialogate 3

Ciclurile curriculare Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

3

Proiectarea unei unităţi de învăţare din unele arii

curriculare

Metode interogative

conversative si dialogate 3

Page 143: Ghid licenta 2016-2019

Activităţi didactice fundamentale în procesul de

învăţământ la disciplina de specialitate

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

3

Particularităţi ale procesului de învăţământ la disciplina de

specialitate Metode interogative

conversative si dialogate 3

Evaluarea rezultatelor şcolare Construirea instrumentelor

de evaluare

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

2

Specificul orelor ţinute în cabinetul de specialitate

Metode interogative

conversative si dialogate 2

Rolul managerial al catedrei de specialitate

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

2

Documentele profesorului diriginte

Metode interogative

conversative si dialogate 2

Noile tehnologii informatice şi modernizarea didacticii de

specialitate

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

2

Bibliografie

Costea Ştefan, Şerdean Ioan, Florea Nadia (coord.), Sinteze anii I-IV, Ed.Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti, 2003

Şerdean Ioan, Formele educaţiei, în vol de acelaşi autor Pedagogie – compendiu, Ed. Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti, 2002.

Florea Nadia , Ţăranu Mihaela (coord.) Pedagogie compendiu, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,

2004.

Florea Nadia, Caiet de practică pedagogică, Ed. FRM, 2010.

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă: promovarea testelor de evaluare pe parcurs – aplicativ si electronic

minimum 50% din examinarea finală

10.7. Standard de performanţă (pentru nota 10): promovarea cu punctaj maxim a testelor de evaluare pe parcurs

– aplicativ si electronic; 100% din examinarea finală

ANUL III FIŞA DISCIPLINEI

5. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Stiinte Economice Câmpulung Muscel

1.3.Departamentul Stiinte Economice

Page 144: Ghid licenta 2016-2019

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea

disciplinei

AUDIT FINANCIAR

2.2.Titularul activităţilor

de curs

Prof.univ.dr. Dumitru Nica

2.3.Titularul activităţilor

de seminar

Lect.univ.dr.Naftanaila Cristina Alina

2.4. Anul de studiu

2016-2017

III 2.5Semestrul II 2.6.Tipul de

evaluare

E 2.7Regimul disciplinei S

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 48 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12

Tutoriat 6

Examinări 4

Alte activităţi 2

3.8 Total ore studiu

individual

52

3.9 Total ore pe

semestru

100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Cunostinte de economie, matematica, contabilitate, statistica, finante, management,

marketing, legislatie romaneasca si europeana

4.2 de competenţe Cunostinte de comportament in echipa, dezvoltarea abilitatilor de analiza si sinteza.

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

Prelegerile se desfasoara in sali cu acces la internet si cu echipament de predare

multimedia.

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

Seminariile se desfasoara in sali clasice de seminar, in special in sali in care

mobilierul poate fi deplasat pentru a permite lucrul dinamic si pe echipe.

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

na

le

Definirea adecvata a conceptelor fenomenologice si principiilor specifice teoriei economice si din

domeniul auditului financiar;

Rezolvarea problemelor in contexte bine definite, asociate: conceperii, planificarii si executarii de

activitati de audit financiar in situatiile care impun astfel de operatiuni.

Realizarea de proiecte profesionale prin utilizarea conceptelor, principiilor si metodelor specifice

domeniului auditului financiar;

Descrierea modalitatilor de concepere a metodelor si tehnicilor de audit financiar si a

comportamentului agentilor economici supusi acestui proces, in contextul creat de legislatia si

regulamentele aferente in vigoare;

Explicarea si interpretarea fenomenelor din sfera auditului financiar la nivelul tuturor agentilor

economici de acest tip din economia de piata;

Analiza critic-constructiva a relatiilor dintre actorii participanti la activitatea de audit financiar, din

perspectiva evolutiei valorii de piata in timp a acestor agenti supusi unei astfel de operatiuni;

Fundamentarea relatiilor cu autoritatile de audit financiar, cu institutiile similare nationale si

internationale;

Aplicarea de propuneri de planuri de pregatire in domeniul auditului financiar, de oferte, de programe

de promovare – publicitate, promovare directa, relatii publice, marketing direct in domeniul profesiei

de auditor financiar.

Page 145: Ghid licenta 2016-2019

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

Dezvoltarea relatiilor in sfera legalitatii, evitarea accesarii de relatii si procese ilegale sau informale

care pot aduce prejudicii dezvoltarii sanatoase a vietii economice, sociale si societale;

Dezvoltarea abilitatilor psiho- sociale, de examinare a activitatii agentilor economici in misiunile de

audit financiar, de comunicare, de promovare a interesului individual si colectiv in contexte date;

Identificarea si asumarea responsabilitatilor economico-financiare, civice si institutionale pragmatice

legate de acceptarea situatiilor si oportunitatilor rezultate in urma auditului financiar, la nivel national

si international si folosirea lor in interesul de business, comunitar si individual.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei

-Intelegerea si insusirea de catre studenti a fundamentelor teoretice (la curs) si

practice (la seminar) ale auditului financiar;

-Familiarizarea studentilor cu o abordare din perspective auditului financiar si a

problemelor specifice organizatiei;

-Dezvoltarea abilitatilor de comunicare si lucru in echipa (la seminar) si realizarea,

individual si în echipa, a unui proiect profesional în domeniul auditului financiar,

prin dezvoltarea de relatii si aplicarea notiunilor aflate la curs;

-Aplicarea celor învatate prin implementare metodelor si tehnicilor de auditului

financiar, ca experienta practica de tip european si international, in respectarea

legislatiei si realizarea de activitati legale;

7.2 Obiectivele specifice -Evidentierea fenomenelor si proceselor economice specifice activitatii de business

din perspective auditului financiar, sub aspectul esentei si formelor de manifestare,

conexiunilor cu celelalte procese din economie;

-Aprofundarea cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice care fundamenteaza

capacitatea studentilor de a opera in sfera auditului financiar;

-Evidentierea mutatiilor in sfera auditului financiar;

-Trecerea in revista a diverselor categorii de argumente, concepte si tendinte de

dezvoltarea in activitatea de audit financiar, cu identificarea implicatiilor lor

economice si societal;

-Intocmirea, culegerea si interpretarea foilor de lucru si altor documente si probe

obtinute in domeniul auditului financiar;

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Conceptul de audit financiar

1.1. Definirea auditului;

1.2. Tipuri fundamentale de audit financiar;

1.3. Obiectivul şi aria de aplicabilitate a auditului;

Prelegerea susţinută

prin utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2ore/ sapt.1

2.Organizarea activităţii de audit financiar şi exercitarea

independent a profesiei de auditor financiar

2.1.Camera Auditorilor Financiari din România;

2.2.Exercitarea independentă a profesiei de auditor

financiar;

2.3. Auditul financiar statutar;

Prelegerea susţinută

prin utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2ore/ sapt.2

3.Responsabilitatea managementului şi guvernantei

entităţii economice auditate pentru situaţiile financiare

3.1.Responsabilitatea managementului pentru îutocmirea şi

prezentarea situaţiilor financiare în conformitate cu cadrul

aplicabil de raportare financiară;

3.2.Responsabilitatea managementului pentru prevenirea şi

detectarea fraudelor;

3.3.Responsabilitatea managementului entităţii economice

pentru identificarea şi tratarea riscurilor de activităţi (de

afaceri);

3.4.Responsabilitatea managementului pentru

conformitatea situaţiilor financiare cu legalitatea şi

reglementările în vigoare;

3.5.Responsabilitatea managementului pentru evaluarea

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2ore/ sapt.3

Page 146: Ghid licenta 2016-2019

capacităţii entităţii economice de a continua activitatea;

3.6.Responsabilitatea managementului pentru existenţa şi

integritatea instrumentelor financiare derivate;

4.Obiective şi principii generale care guvernează un

angajament de audit al situaţiilor financiare

4.1.Obiectivul angajamentului de audit;

4.2.Cerinţe etice cu privire la auditul unor situaţii

financiare;

4.3.Scepticismul si rationamentul profesional;

4.4.Suficiente probe de audit adecvate şi riscul de audit;

4.5.Efectuarea unui audit în conformitate cu ISA-urile si

aplicarea si a altor materiale explicative;

4.6.Principiile generale ale unui angajament de audit;

4.7.Sfera unui angajament de audit;

4.8.Certificarea rezonabilă a situaţiilor financiare;

4.9.Riscul de audit. Proceduri de evaluare a riscului si

activităţi conexe, înţelegerea prevăzută a entităţii şi a

mediului său, inclusiv a controlului intern al entităţii,

identificarea si evaluarea riscurilor de denaturare

semnificativă;

4.10.Determinarea pragului de semnificaţie şi a pragului

de semnificaţie funcţional în momentul planificării auditului

Prelegerea susţinută

prin utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2ore/ sapt.4

5.Angajamentul de audit

5.1.Scrisoarea de angajament de audit al situaţiilor

financiare;

5.2.Scrisoare de angajament separată pentru auditul

componentelor;

5.3.Angajament de audit pe baza acordului privind cadrul

de raportare financiară aplicabil;

5.4.Angajament de audit recurent;

5.5.Acceptarea unei modificări în angajament;

5.6.Retragerea din angajament;

5.7.Angajament iniţial - solduri de deschidere;

5.8.Consideraţii suplimentare în angajamentul iniţial;

5.9.Aria de aplicabilitate a angajamentului de audit;

Prelegerea susţinută

prin utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2ore/ sapt.5

6.Frauda în auditul situaţiilor financiare

6.1.Caracteristicile fraudei;

6.2.Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor

insarcinate cu guvernanta privind frauda;

6.3.Responsabilitatea auditorului privind frauda si

detectarea denaturarilor semnificative ca urmare a fraudei;

6.4.Limitele inerente ale unui audit in contextul fraudei;

6.5.Proceduri de audit ca reacţie la riscurile de denaturare

semnificativă ca urmare a fraudei la nivel de afirmatie ;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2ore/ sapt.6

7.Planificarea auditului situaţiilor financiare

7.1.Implicarea membrilor – cheie ai echipei misiunii de

audit;

7.2.Activitati preliminare misiunii de audit;

7.3.Planificarea activităţii de audit;

7.4.Documentatia in misiunea de audit;

7.5.Considerente suplimentare privind misiunile de audit

initiale;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2ore/ sapt.7

8.Probe de audit

8.1.Conceptul de probe de audit;

8.2.Probe de audit adecvate şi suficiente;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

2ore/ sapt.8

Page 147: Ghid licenta 2016-2019

8.3.Informaţii de utilizat drept probe de audit;

8.4.Selectarea elementelor de testat pentru obţinerea de

probe de audit;

1. 8.5.INCONSECVENŢA SAU ÎNDOIELI CU PRIVIRE LA

CREDIBILITATEA PROBELOR DE AUDIT;

proiector)

9. Procedee şi tehnici folosite în audit

9.1.Proceduri analitice de fond;

9.2.Proceduri analitice care ajută la formularea unei

concluzii generale;

9.3.Eşantionarea în audit;

9.4.Proiectarea şi dimensiunea eşantionului şi

selectarea elementelor de testat;

9.5.Efectuarea de proceduri de audit, natura şi cauza

deviaţiilor şi denaturărilor si extrapolarea denaturărilor;

9.6.Evaluarea rezultatelor eşantionării în audit;

9.7.Interviurile şi chestionarea în audit; 9.8.Auditul în medii de informaţii computerizate;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

4ore/ sapt.9

si 10

10.Auditarea situaţiilor financiare anuale

10.1.Situaţii financiare ce se supun auditului financiar;

10.2.Principalele caracteristici calitative ale situaţiilor

financiare;

10.3.Obiective generale ale auditării situaţiilor financiare;

10.4.Formularea unei opinii cu privire la situaţiile

financiare;Aspecte calitative ale practicilor contabile ale

entităţii si prezentarea efectului tranzacţiilor şi evenimentelor

semnificative asupra informaţiilor cuprinse în situaţiile

financiare;

2. 10.5.DESCRIEREA CADRULUI GENERAL DE

RAPORTARE FINANCIARA APLICABIL SI FORMA

OPINIEI;

10.6.Raportul auditorului asupra situaţiilor financiare;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

4ore/ sapt.11

si 12

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1.Obiectivul şi aria de aplicabilitate a auditului ; Studii de caz şi aplicatii practice

2ore/ sapt.1

2.Exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar; Studii de caz şi aplicatii practice

2ore/

sapt.2

3.Responsabilitatea managementului pentru îutocmirea şi

prezentarea situaţiilor financiare în conformitate cu cadrul

aplicabil de raportare financiară ;

Studii de caz şi aplicatii practice

2ore/ sapt.3

4.Obiectivul si principiile generale ale unui angajament de

audit; Studii de caz şi aplicatii practice

2ore/ sapt.4

5.Cerintele ce rezulta din Scrisoarea de angajament de audit al

situaţiilor financiare ; Studii de caz şi apliatii practice

2ore/ sapt.5

6.Riscul de fraudă; Studii de caz şi aplicatii practice

2ore/ sapt.6

7.Planificarea activităţii de audit; Studii de caz şi aplicatii practice

2ore/ sapt.7

8.Probe de audit adecvate şi suficiente; Studii de caz şi aplicaţii

practice

2ore/ sapt.8

9.Proceduri analitice de fond; Studii de caz şi aplicaţii

practice

4ore/ sapt.9

si 10

10.Raportul auditorului asupra situaţiilor financiare Studii de caz şi aplicaţii 4ore/ sapt.11

Page 148: Ghid licenta 2016-2019

practice si 12

Bibliografie obligatorie

1.Arens, A. Alvin; Loebbecke, K. James, Audit. O abordare integrată, Editura ARC, Chişinău, 2003;

2.Berheci Maria, Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: teorie,analize, studii de caz, Editura CECCAR, Bucureşti, 2010;

3.Boulescu, Mircea, Auditul situatiilor financiare, Editura Tribuna Economica, Bucureşti, 2010;

4.Dănescu, Tatiana, Audit financiar. Convergenţe între teorie şi practică, Editura IRECSON, Bucureşti, 2007;

5.Hurloiu Lăcrămioara Rodica, Preda Bianca Florentina, Reglementări si proceduri actuale privind

auditul financiar-contabil, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2013;

6.Hurloiu Lăcrămioara Rodica, Burtea Elena, Management financiar, Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti, 2013;

7.Ionescu, Cicilia, Nica, Dumitru (coordonatori) si Cocosatu, Cristinel-Claudiu, Audit intern, Editura

Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2012;

8.CAFR, Ghid privind auditul calitatii, Editura IRECSON, Bucuresti, 2010;

9.CAFR, Ghid privind unele reglementari ale profesiei de auditor financiar, Editia a IV-a revizuita si

completata, Editura ELFI, Bucuresti, 2011;

10.Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Audit şi Asigurare, Manual de Reglementări

Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte Servicii de Asigurare şi Servicii Conexe,

Vol, 1 şi 2, CAFR, Bucureşti, 2014;

Bibliografie facultativă

1.Boulescu, Mircea, Bârnea, Corneliu, Audit financiar, Ediţia a III-a, Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti, 2007;

2.Boulescu, Mircea, Audit financiar – entităţi economice, Editura Tribuna Economică, Bucureşti,

2007;

3.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 90 din 2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi ale situaţiilor financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare, Monitorul Oficial al României, nr. 481 din 30 iunie 2008;

4.DIRECTIVA 2014/56/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 16 aprilie

2014 de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al situatiilor financiare anuale si al

situatiilor financiare consolidate, www.cafr.ro;

5.REGULAMENTUL (UE) NR. 537/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL

CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 privind cerinte specifice referitoare la auditul statutar al

entitătilor de interes public si de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei, www.cafr.ro;

6.Revista “Audit financiar” editată de CAFR, pe anii 2014-2017;

Page 149: Ghid licenta 2016-2019

7.Revista “Practica de audit” editată de CAFR, pe anii 2014-2017;

Pagini web:

www.mfinante.ro;

www.cafr.ro; 9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Invitarea unor specialisti din mediul de afaceri, bancar, guvernamental, de cercetare, organisme profesionale si

din presa pentru sustinerea de prelegeri in cadrul Departamentului de contabilitate in vederea identificarii de

probleme de retinut pentru analiza si predare. Discutarea continutului disciplinei cu reprezentanti ai mediului

autohton de afaceri

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

Elaborarea si prezentarea complexa, in echipa a unui eseu pe temele de seminar prezentate la inceputul

semestrului;

Prezentarea in vederea comentarii colective a unor paragrafe si articole de lege cu referire stricta la activitatea

entitatilor publice si societatilor comerciale in vederea auditarii financiare a acestora ;

Contributie activa in prezentarea, analiza de studii de caz - in colectiv – doveditoare a intelegerii fenomenelor

predate si dezbatute la seminar;

Participarea la activiatea de cercetare stiintifica studenteasca si la viata si proiectele de afaceri, civice si

voluntare ale comunitatilor studentilor angajati in activitatea centrului de cercetari economice aplicate reprezinta

un bonus consistent.

10.7. Standard de performanţă (pentru nota 10):

Indeplinirea cerintelor de la 10.4,10.5 si 10.6

FIŞA DISCIPLINEI

6. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Ştiinţe Economice Câmpulung Muscel

1.3.Departamentul Ştiinţe Economice Câmpulung Muscel

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Sisteme informatice de gestiune

2.2.Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Robert Gabriel Dragomir

2.3.Titularul activităţilor de laborator Lect.univ.dr. Robert Gabriel Dragomir

2.4. Anul de studiu 2016-2017 III 2.5Semestrul 5 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei I

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

Page 150: Ghid licenta 2016-2019

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14

Tutoriat 12

Examinări 2

Alte activităţi 4

3.8 Total ore studiu individual 80

3.9 Total ore pe semestru 56

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Limbaje de Programare şi Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date

4.2 de competenţe Capacitatea de analiză şi sinteză a sistemelor informatice

Capacitatea de structurare şi interpretare a informaţiei

Capacitatea de-a utiliza inducţia şi deducţia

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului Computer, video-proiector şi acces la Internet

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului Computer şi acces la Internet

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

După parcurgerea cursului studenţii vor fi în măsură să cunoască particularităţile sistemelor

informatice de gestiune (obiective, funcţii, structură, arhitectură, caracteristici, criterii de

clasificare).

După parcurgerea cursului studenţii vor fi capabili să opereze cu conceptele şi tehnicile de

proiectare şi implementare ale sistemelor informatice de gestiune.

Studenţii pot să diferenţieze particularităţile diferitelor sisteme informatice de gestiune, să

practice metode optime de implementare şi să argumenteze soluţia informatică aleasă.

Aprofundarea şi perfecţionarea limbajului de specialitate apt să asigure atingerea unui nivel

superior de pregătire în domeniu;

Dezvoltarea unor capacităţi superioare de proiectare şi implementare în domeniul informaticii

de gestiune.

Co

mp

eten

ţe

tra

nsv

ersa

le

Formarea abilităţilor de gândire creativă în scopul proiectării, modelării şi implementării

sistemelor informatice de gestiune ale proceselor economice.

Dezvoltarea aptitudinilor privind munca în echipă în vederea realizării celor mai eficiente

sisteme informatice care să ţină seama atât de cerinţele beneficiarului, cât şi modelele şi

metodele de implementare a acestora.

Documentarea în limba română şi cel puţin într-o limbă străină, pentru dezvoltarea

profesională şi personală, prin formare continuă şi adaptarea eficientă la noile descoperiri

ştiinţifice

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei prin parcurgerea cursului studenţii vor dobândi cunoştinţe

necesare pentru armonizarea si transpunerea in domeniul

informatic a problemelor destinate domeniului gestiunii.

tematica abordată în cadrul cursului este astfel structurată

încât oferă cursantului informaţiile necesare pentru

proiectarea unui sistem informatic de gestiune şi modelarea

acestuia.

Page 151: Ghid licenta 2016-2019

conturarea unor fundamente teoretice şi metodologice

necesare realizării sistemelor informatice de gestiune. 7.2 Obiectivele specifice obiectivele specifice cursului sunt structurate de aşa

maniera încât studenţii vor putea transpune cunoştinţele

dobândite la disciplinele de contabilitate prin formalisme

informatice pornind de la metode şi utilizând modele

conceptuale, logice şi fizice ce au menirea să modeleze

sistemele informatice de gestiune.

cunoaşterea modului de funcţionare a sistemelor

informatice de gestiune.

cunoaşterea şi înţelegerea rolului şi a circuitului

informaţional al documentelor.

capacitatea de a abstractiza informaţiile şi de a concepe

sisteme informatice de gestiune.

conştientizarea importanţei cunoaşterii celor mai moderne

metode şi tehnici de proiectare şi implementare a

sistemelor informatice de gestiune.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 1. Sisteme informatice de gestiune–

generalitati. Managementul afacerii şi tehnologia informaţiei Sistem informaţional, sistem informatic, sistem informatic integrat Sistem informatic

- obiective, funcţii

- structură

- arhitectură, caracteristici

- criterii de clasificare Principii utilizate în proiectarea sistemelor informatice din domeniul economic.

Clasificări şi structuri ale sistemului

informatic de gestiune.

Modele şi metode de proiectarea

sistemelor informatice- modelul

cascadă, V, incremental, spirală,

evolutiv, tridimensional Metode de proiectare a sistemelor informatice.

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicaţia, expunerea

Metode

interogative conversative şi

dialogate

5 ore

săptămânile 1-3

2. Realizarea sistemelor informatice - metoda sistemică Merise.

Componentele structurale ale metodei Merise

Ciclul de viata al unui sistem informatic Principii de realizare a sistemelor

informatice Metode de realizare a sistemelor

informatice Modelarea şi abstractizarea realitatii

economice

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicaţia, expunerea

Metode

interogative conversative şi

dialogate

5 ore

săptămânile 3-5

3. Proiectarea sistemelor informatice Prelegerea 14 ore

Page 152: Ghid licenta 2016-2019

Proiectarea sistemica a sistemelor informatice Modelul Merise Modelul conceptual al datelor MCD Restrictii de integritate Reguli de verificare a MCD Modelarea conceptuală a prelucrărilor MCP Realizarea modelului conceptual al prelucrărilor MCP Modelarea logică a datelor MLD Trecere de la MCD la MLD Modelarea logica a prelucrarilor MLP Trecere de la MCP la MLP Modelul fizic al datelor MFD Modelarea fizica a prelucrărilor MFP

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicaţia, expunerea

Metode

interogative conversative şi

dialogate

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

săptămânile 6-12

4. Limbajul Unificat de Modelare UML. Caracteristici si tipuri de modele Modelarea cazurilor, relatii intre actori Interfete Modelarea comportamentului, diagrame

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicaţia, expunerea

Metode

interogative conversative şi

dialogate

Exemple de aplicaţii

practice

4 ore

săptămânile 13-14

Bibliografie

Robert Gabriel Dragomir, Sisteme informatice pentru asistarea deciziei privind imobilizarile, Editura Eurobit,

Timisoara, 2016

Nicoleta Magdalena Iacob, Informatica economica, Editura Pro Universitaria, 2014 Mihaela Muresan, Sisteme informatice de gestiune - Arhitecturi si standarde, Editura Pro Universitaria, 2013

Gabriel Preda, Aplicatii cu baze de date, , Editura: Matrixrom, 2014

Andronie Maria, Analiza şi proiectarea sistemelor informatice de gestiune, Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti, 2008.

Mareş Marius Daniel, Sisteme informatice financiar bancare, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,

2005.

Alexandru Manole, Sisteme informatice de gestiune: modele teoretice si practice, Editura Editura Economica,

2016

Dana Maria Boldeanu, Cristina Geambasu, Cătălin Tudor, Modelarea proceselor de afaceri si managementul

proiectelor in administratia publica, Editura ASE, Bucureşti, 2015

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Principii de bază privind sistemele informatice

de gestiune

Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 1-2

2. Structura sistemului informatic de gestiune –

realizarea unui sistem informational pentru

activitatea de aprovizionare cu materiale de la

furnizori;

Problematizare, descoperire,

exerciţiu

2 ore săpt. 3-4

3. Metoda Merise – in cadrul unui sistem informatic

de gestiune sa se realizeze un model conceptual al

datelor pentru contractarea, livrarea si incasarea

produselor;

Problematizare, descoperire,

aplicaţie

4 ore săpt.5-8

Page 153: Ghid licenta 2016-2019

4. Modelul dinamic - in cadrul unui sistem

informatic de gestiune sa se realizeze un model

logic al datelor si un model conceptual al

prelucrarilor privind gestiunea mijloacelor fixe;

Problematizare, descoperire,

aplicaţie

2 ore săpt. 9-10

5. Modelarea fizica a unui sistem informatic

privind activitatea comerciala a unei societati

de distributie.

Problematizare, descoperire,

aplicaţie

2 ore săpt. 11-12

6. Dezvoltare şi utilizare prin Visual Basic for

Applications si Access SQL

Problematizare, descoperire,

aplicaţie

2 ore săpt 13-14

Bibliografie

Robert Gabriel Dragomir, Sisteme informatice pentru asistarea deciziei privind imobilizarile, Editura Eurobit,

Timisoara, 2016

Nicoleta Magdalena Iacob, Informatica economica, Editura Pro Universitaria, 2014 Mihaela Muresan, Sisteme informatice de gestiune - Arhitecturi si standarde, Editura Pro Universitaria, 2013

Gabriel Preda, Aplicatii cu baze de date, , Editura: Matrixrom, 2014

Andronie Maria, Analiza şi proiectarea sistemelor informatice de gestiune, Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti, 2008.

Mareş Marius Daniel, Sisteme informatice financiar bancare, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,

2005.

Alexandru Manole, Sisteme informatice de gestiune: modele teoretice si practice, Editura Editura Economica,

2016

Dana Maria Boldeanu, Cristina Geambasu, Cătălin Tudor, Modelarea proceselor de afaceri si managementul

proiectelor in administratia publica, Editura ASE, Bucureşti, 2015

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor şi laboratoarelor este în concordanţă cu cerinţele realizării sistemelor informatice

de gestiune.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs Competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator Competenţe profesionale Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obţinută la evaluarea finală să fie minim 5 (cinci)

10.7 Standard de performanţă (pentru nota 10):

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obţinută la evaluarea finală să fie 10 (zece)

participarea şi susţinerea la cercul studenţesc de informatică a unei teme individuale sau colective

sprijinirea activităţilor de cercetare ştiinţifică

FIŞA DISCIPLINEI

Page 154: Ghid licenta 2016-2019

7. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Ştiinţe Economice Câmpulung Muscel

1.3.Departamentul Ştiinţe Economice Câmpulung Muscel

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Sisteme informatice de asistarea deciziei

2.2.Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Robert Gabriel Dragomir

2.3.Titularul activităţilor de laborator Lect.univ.dr. Robert Gabriel Dragomir

2.4. Anul de studiu 2016-2017 III 2.5Semestrul 6 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei I

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 48 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24

Tutoriat 8

Examinări 2

Alte activităţi 1

3.8 Total ore studiu individual 69

3.9 Total ore pe semestru 117

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Limbaje de Programare, Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date şi Sisteme

informatice de Gestiune

4.2 de competenţe Capacitatea de analiză şi sinteză a sistemelor informatice

Capacitatea de abstractizare şi interpretare a informaţiei

Capacitatea de-a utiliza inducţia şi deducţia

Capacitatea de a modela sisteme economice

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului Computer, video-proiector şi acces la Internet

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului Computer şi acces la Internet

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe

pro

fesi

on

ale

După parcurgerea cursului studenţii vor fi capabili să opereze cu conceptele şi tehnicile de

proiectare şi implementare ale sistemelor informatice de asistarea deciziei.

Studenţii vor fi în măsură să cunoască particularităţile sistemelor informatice de asistarea

deciziei. (obiective, funcţii, structură, arhitectură, caracteristici, criterii de clasificare).

Înţelegând importanţa actului decizional studenţii vor fi capabili să diferenţieze

particularităţile sistemele informatice de asistarea deciziei şi să argumenteze soluţia

informatică aleasă.

Page 155: Ghid licenta 2016-2019

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

Studenţii pot să diferenţieze particularităţile diferitelor sisteme informatice de asistarea

deciziei, să adopte metode optime de implementare şi să argumenteze soluţia informatică

aleasă.

Formarea abilităţilor de gândire creativă în scopul alegerii şi implementării sistemelor

informatice de asistarea deciziei dedicate managementului începând de la nivelul operaţional

până la nivelul strategic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Prin parcurgerea cursului studenţii vor dobândi cunoştinţe

necesare pentru armonizarea si transpunerea in domeniul

informatic a problemelor destinate domeniului managerial al

afacerilor.

Tematica abordată în cadrul cursului este astfel structurată încât

oferă cursantului informaţiile necesare pentru proiectarea unui

sistem informatic de asistarea deciziei. 7.2 Obiectivele specifice Obiectivele specifice cursului sunt structurate de aşa maniera

încât studenţii vor putea transpune cunoştinţele dobândite la

disciplinele de contabilitate şi informatică prin mecanisme

informatice pornind de la metode şi utilizând modele ce au

menirea să ofere decidentului soluţia optimă prin aplicarea

sistemele informatice de asistarea deciziei..

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Procesul de luare a deciziilor într-un

mediu informatizat

concepte fundamentale

sisteme

modele

suport software.

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice

(computer şi video-

proiector)

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicaţia, expunerea

Metode

interogative conversative

şi dialogate

4 ore

săptămânile 1-2

2. Obiectivele şi structura sistemelor

informatice de asistare a deciziei.

Componente

Subsisteme de gestiune a datelor

Subsisteme de gestiune a modelelor

Subsisteme de gestiune a

cunoştinţelor

Interfaţa cu utilizatorul

Tipologia sistemelor informatice de

asistare a deciziei.

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice

(computer şi video-

proiector)

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicaţia, expunerea

Metode

interogative conversative

şi dialogate

4 ore

săptămânile 3-4

3. Tehnologii specifice pentru agregarea şi

structurarea datelor (Data Warehouse).

definirea conceptului de depozit de

date

caracteristicile depozitelor de date

modelare si mod de utilizare a

depozitelor de date

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice

(computer şi video-

proiector)

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicaţia, expunerea

6 ore

săptămânile 5-7

Page 156: Ghid licenta 2016-2019

Metode

interogative conversative

şi dialogate

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

4. Tehnologii specifice pentru analiza şi

vizualizarea datelor (On-Line Analytical

Processing).

definirea si caracterizarea OLAP

baze de date multidimensionale

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice

(computer şi video-

proiector)

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicaţia, expunerea

Metode

interogative conversative

şi dialogate

Exemple de aplicaţii

practice

4 ore

săptămânile 8-9

5. Suport software pentru Data Warehouse şi

OLAP (SQL Server).

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice

(computer şi video-

proiector)

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicaţia, expunerea

Metode

interogative conversative

şi dialogate

2 ore

săptămâna 10

6. Tehnologii specifice pentru extragerea

cunoştinţelor (Data mining).

definirea conceptului Data Mining

structura categoriilor ce vor fi

explorate cu Data Mining

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice

(computer şi video-

proiector)

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicaţia, expunerea

Metode

interogative conversative

şi dialogate

2 ore

săptămâna 11

7. Dezvoltarea si utilizarea sistemelor

informatice de asistare a deciziei

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice

(computer şi video-

proiector)

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicaţia, expunerea

Metode

interogative conversative

şi dialogate

2 ore

săptămâna 12

Page 157: Ghid licenta 2016-2019

Bibliografie

Robert Gabriel Dragomir, Sisteme informatice pentru asistarea deciziei privind imobilizarile, Editura Eurobit,

Timisoara, 2016

Nicoleta Magdalena Iacob, Informatica economica, Editura Pro Universitaria, 2014

Mihaela Muresan, Sisteme informatice de gestiune - Arhitecturi si standarde, Editura Pro Universitaria, 2013

Gabriel Preda, Aplicatii cu baze de date, , Editura: Matrixrom, 2014

5. Zenovic Gherasim, Doina Fusaru, Maria Andronie, Sisteme informatice pentru asistarea deciziei

economice, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2008

6. Andronie M., Analiza şi proiectarea sistemelor informatice de gestiune, Editura Fundaţiei România

de Mâine, Bucureşti, 2008.

Tudor Catălin, Sisteme informatice integrate pentru domeniul financiar-contabil, Editura ASE, Bucureşti, 2013

Bologa Răzvan, Ana Ramona Lupu, Sisteme Enterprise Resource Planning (ERP). Elemente

introductive, Editura ASE, Bucureşti, 2013

Zaharie D., Albescu F.,Bojan I., Ivancenco V. - Sisteme informatice pentru asistarea deciziei, Editura Dual

Tech, Bucureşti, 2003

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Principii de bază privind sistemele informatice de asistarea deciziei;

Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 1-2

Structura sistemului informatic de asistarea deciziei

Problematizare, descoperire,

exerciţiu

2 ore săpt. 3-4

Tehnologii specifice pentru agregarea şi structurarea datelor (Data Warehouse) – depozite de date

Problematizare, descoperire,

aplicaţie

3 ore săpt.5-7

Tehnologii specifice pentru analiza şi vizualizarea datelor (On-Line Analytical Processing) – cubul multidimensional OLAP

Problematizare, descoperire,

aplicaţie

2 ore săpt. 7-8

Suport software pentru Data Warehouse şi OLAP

(SQL Server).

Problematizare, descoperire,

aplicaţie

2 ore săpt. 9-10

Tehnologii specifice pentru extragerea

cunoştinţelor (Data mining).

Problematizare, descoperire,

aplicaţie

1 oră săpt 11

Dezvoltare şi utilizare a sistemelor informatice de

asistare a deciziei prin Visual Basic for

Applications, Access SQL şi Excel;

Problematizare, descoperire,

aplicaţie

2 ore săpt. 13-14

Bibliografie

1. Robert Gabriel Dragomir, Sisteme informatice pentru asistarea deciziei privind imobilizarile, Editura Eurobit,

Timisoara, 2016

2. Nicoleta Magdalena Iacob, Informatica economica, Editura Pro Universitaria, 2014

3. Mihaela Muresan, Sisteme informatice de gestiune - Arhitecturi si standarde, Editura Pro Universitaria, 2013

4. Gabriel Preda, Aplicatii cu baze de date, , Editura: Matrixrom, 2014

5. 5. Zenovic Gherasim, Doina Fusaru, Maria Andronie, Sisteme informatice pentru asistarea deciziei

6. economice, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2008

7. 6. Andronie M., Analiza şi proiectarea sistemelor informatice de gestiune, Editura Fundaţiei România

de Mâine, Bucureşti, 2008.

8. Tudor Catălin, Sisteme informatice integrate pentru domeniul financiar-contabil, Editura ASE, Bucureşti, 2013

9. Bologa Răzvan, Ana Ramona Lupu, Sisteme Enterprise Resource Planning (ERP). Elemente

introductive, Editura ASE, Bucureşti, 2013

Zaharie D., Albescu F.,Bojan I., Ivancenco V. - Sisteme informatice pentru asistarea deciziei, Editura Dual Tech,

Bucureşti, 2003

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor şi laboratoarelor este în concordanţă cu cerinţele realizării sistemelor informatice

de asistarea deciziei.

Page 158: Ghid licenta 2016-2019

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs Competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator Competenţe profesionale Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obţinută la evaluarea finală să fie minim 5 (cinci)

10.7 Standard de performanţă (pentru nota 10):

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obţinută la evaluarea finală să fie 10 (zece)

participarea şi susţinerea la cercul studenţesc de informatică a unei teme individuale sau colective

sprijinirea activităţilor de cercetare ştiinţifică

FIŞA DISCIPLINEI

8. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Ştiinţe Economice Câmpulung Muscel

1.3.Departamentul Ştiinţe Economice Câmpulung Muscel

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Auditarea sistemelor informatice

2.2.Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Eliza Consuela Isbasoiu

2.3.Titularul activităţilor de laborator Lect.univ.dr. Eliza Consuela Isbasoiu

2.4. Anul de studiu 2016-2017 III 2.5Semestrul 6 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei I

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18

Tutoriat 6

Examinări 2

Alte activităţi 2

3.8 Total ore studiu individual 64

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Cunostinte de contabilitate, informatica, audit

4.2 de competenţe

Page 159: Ghid licenta 2016-2019

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului computer şi video-proiector

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului computer

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

După parcurgerea cursului studenţii vor fi în măsură să cunoască cadrul conceptual,

metodologia şi tehnica auditării sistemelor informatice; să selecteze metodele,

procedeele adecvate disciplinelor de studiu şi să explice modul specific de folosire a

lor;

De asemena studenţii vor fi capabili ca prin aplicarea diferitelor teste în auditarea sistemelor

de calcul să dea o interpretare corectă a acestora prin evidenţierea rezultatelor semnificative

în Raportul de audit.

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

Formarea abilităţilor de gândire creativă în scopul realizării celor mai eficiente teste de

auditare a sistemelor informatice.

Studenţii după parcurgerea cursului, vor putea să valorifice conţinuturile învăţării pentru a

spori eficienţa sistemelor informatice prin prezentarea punctelor slabe şi prin indicarea

metodelor de remediere a deficienţelor constatate; să prezinte într-o formă concisă opinia lor

în urma activităţii de auditare şi să explice Raportul de audit.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Prin parcurgerea cursului studenţii vor dobândi cunoştinţe

necesare pentru auditarea sistemelor informatice şi să

întocmească un Raportul de audit.

7.2 Obiectivele specifice Obiectivele specifice cursului sunt structurate de aşa maniera

încât studenţii vor dobândi progresiv cunoştinţe legate de

riscuri, ameninţări, vulnerabilităţi, problematica managementului

riscurilor, politica de securitate a sistemului, fazele şi finalitatea

auditului realizate după metodologii şi tehnici de audit.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Cadrul de desfăşurare a auditului sistemelor

informatice:

- concept

- obiective

- scopul

- activităţi ale procesului de audit;

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicaţia, expunerea

Metode

interogative conversative şi

dialogate

4 ore

săptămânile 1-2

Riscuri şi managementul acestora în cadrul

sistemelor informatice:

- ameninţări,

- vulnerabilităţi,

- riscuri şi tipurile de riscuri,

- modele de evaluare a riscurilor.

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicaţia, expunerea

Metode

interogative conversative şi

dialogate

6 ore

săptămânile 3-5

Securitatea sistemelor infomatice. Prelegerea 4 ore

Page 160: Ghid licenta 2016-2019

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicaţia, expunerea

Metode

interogative conversative şi

dialogate

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

săptămânile 6-7

Metodologia de audit:

- planificarea şi elaborarea programului de audit

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicaţia, expunerea

Metode

interogative conversative şi

dialogate

Exemple de aplicaţii

practice

4 ore

săptămânile 8-9

Raportul de audit:

- auditul aplicaţiilor informatice, tehnici de

audit .

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicaţia, expunerea

Metode

interogative conversative şi

dialogate

3 ore

săptămânile 10-11

Implementarea măsurilor pentru

îmbunătăţirea securităţii sistemului ca

urmare a activităţii de audit.

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicaţia, expunerea

Metode

interogative conversative şi

dialogate

3 ore

Săptămânile11-12

Bibliografie 1. Robert Gabriel Dragomir, Sisteme informatice pentru asistarea deciziei privind imobilizarile, Editura

Eurobit, Timisoara, 2016

2. Maria Andronie, Analiza şi proiectarea sistemelor informatice de gestiune, Editura Fundaţiei „România de

Mâine”,Bucureşti, 2007

3. Nicoleta Magdalena Iacob, Informatica economica, Editura Pro Universitaria, 2014

4. Mihaela Muresan, Sisteme informatice de gestiune - Arhitecturi si standarde, Editura Pro Universitaria,

2013 5. Gabriel Preda, Aplicatii cu baze de date, , Editura: Matrixrom, 2014

Page 161: Ghid licenta 2016-2019

6. Ali Eden, Victoria Stanciu, Auditul sistemelor informatice, Editura Dual Tech , Bucureşti, 2004

7. Brândaş C., Auditul sistemelor informaţionale de gestiune, Universitatea de Vest, Timişoara, 2004

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Legislaţie şi standarde în domeniul auditului

sistemelor bazate pe tehnologia informaţiei şi

comunicaţiilor (TIC)

Problematizare, descoperire,

exerciţiu

3 ore săpt. 1-3

Principalele activităţi ce definesc conţinutul

procesului de audit.

Problematizare, descoperire,

exerciţiu

3 ore săpt.4-6

Tipurile de riscuri şi modele de evaluare a

acestora

Problematizare, descoperire,

exerciţiu

3 ore săpt.7-9

Documentarea, culegerea probelor şi formularea

concluziilor în vederea elaborării raportului de

audit.

Problematizare, descoperire,

exerciţiu

3 ore săpt. 10-12

Bibliografie 1. Robert Gabriel Dragomir, Sisteme informatice pentru asistarea deciziei privind imobilizarile, Editura

Eurobit, Timisoara, 2016

2. Maria Andronie, Analiza şi proiectarea sistemelor informatice de gestiune, Editura Fundaţiei „România de

Mâine”,Bucureşti, 2007

3. Nicoleta Magdalena Iacob, Informatica economica, Editura Pro Universitaria, 2014

4. Mihaela Muresan, Sisteme informatice de gestiune - Arhitecturi si standarde, Editura Pro Universitaria,

2013 5. Gabriel Preda, Aplicatii cu baze de date, , Editura: Matrixrom, 2014 6. Ali Eden, Victoria Stanciu, Auditul sistemelor informatice, Editura Dual Tech , Bucureşti, 2004

7. Brândaş C., Auditul sistemelor informaţionale de gestiune, Universitatea de Vest, Timişoara, 2004

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor şi seminariilor corespunde cerinţelor şi exigenţelor necesare auditării sistemelor

informatice.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs Competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator Competenţe profesionale Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obţinută la evaluarea finală să fie minim 5 (cinci)

FIŞA DISCIPLINEI

9. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Stiinţe Economice Câmpulung Muscel

1.3.Departamentul Stiinţe Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

Page 162: Ghid licenta 2016-2019

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Contabilitate de gestiune

2.2.Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Bragă Viorica

2.3.Titularul activităţilor de laborator Lect. univ. dr. Dragomir Robert

2.4. Anul de studiu 2016-2017 III 2.5Semestrul 5 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei O

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 17

Tutoriat 7

Examinări 4

Alte activităţi 8

3.8 Total ore studiu individual 69

3.9 Total ore pe semestru 125

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Parcurgerea disciplinelor de Contabilitate financiară (curentă si de raportare)

4.2 de competenţe Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea financiara a entităţii/organizaţiei

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului Calculator si proiector

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului Calculator si proiector

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

Să prezinte legaturile dintre contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune;

Să precizeze obiectivele contabilitatii de gestiune;

Să precizeze care sunt formele de organizare si utilizările contabilitatii de gestiune

Determinarea costurilor de productie;

Aplicarea procedeelor utilizate în calculatia costurilor;

Aplicarea diferitelor metode de contabilitate de gestiune si calculatie a costurilor;

Elaborarea bugetelor costurilor de productie;

Asistarea managementului in procesul decisional

Co

mp

eten

ţe

tra

nsv

ersa

le

Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de

munca riguroasa, eficienta si responsabila

Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de

tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si

tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei - cunoaşterea noţiunilor de bază ale contabilităţii de gestiune;

- stăpânirea conceptelor acceptate de practică pentru contabilitatea

de gestiune a organizaţiei;

Page 163: Ghid licenta 2016-2019

- înţelegerea fluxurilor informaţionale legate de costuri;

- formarea abilităţilor de aplicare a cunoştinţelor legate de costuri

în condiţiile tehnice şi organizatorice concrete;

- iniţiere în problemele tehnice ale contabilităţii de gestiune; valorifică informaţia de tip cost în procesul decizional

7.2 Obiectivele specifice - prezintă elementele componente ale costurilor, clasificarea

costurilor, a rolului costurilor în vederea stabilirii sistemului

optimal de calculaţie a costurilor.

- prezintă ultimele informaţii privind concilierea contabilitate –

inginerie în domeniul metodelor moderne de calculaţie a

costurilor de producţie.

- asigură o cunoaştere specializată a cadrului conceptual al

calculaţiei costurilor şi ale contabilităţii de gestiune aplicabile

entităţilor economice.

- asigură alegerea sistemului optimal de calculaţie a costurilor (de

producţie).

- compară metodelor da calculaţie a costurilor parţiale cu

metodele ”full costing”.

8. Conţinut-uri

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1.Obiectul şi obiectivele contabilităţii de gestiune

1.1 Conceptul contabilităţii de gestiune

1.2 Obiectivele generale ale contabilităţii de gestiune

1.3. Comparatie între contabilitatea financiară şi

contabilitatea de gestiune

1.4. Factorii care determină organizarea contabilităţii

de gestiune

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2 ore/sapt 1

2 Cadrul general privind costurile

2.1 Noţiunea şi sfera de cuprindere a cheltuielilor şi

costurilor

2.2 Definirea şi clasificarea cheltuielilor

2.3 Definirea şi clasificarea costurilor

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

4 ore/sapt.2 si 3

3. Contabilitatea costurilor utilizând conturi

specifice

3.1. Conturile de gestiune: conţinut economic şi

funcţie contabilă

3.2. Etapele metodologice privind contabilitatea

de gestiune şi calculaţia costurilor de producţie

3.2.1. Colectarea cheltuielilor de producţie

3.2.2. Decontarea livrărilor reciproce de produse,

lucrări şi servicii între activităţile auxiliare pentru

nevoile lor de producţie

3.2.3. Calculul costului efectiv al producţiei

auxiliare şi repartizarea cheltuielilor aferente

producţiei respective, consumată pentru nevoile

activităţii de bază şi ale celorlalte sectoare de

activitate din cadrul întreprinderii.

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2 ore/sapt.4

Page 164: Ghid licenta 2016-2019

3.2.4. Repartizarea cheltuielilor indirecte de

producţie asupra produselor fabricate în cadrul

activităţii de bază

3.2.5. Repartizarea cheltuielilor generale de

administraţie asupra produselor fabricate, lucrărilor

executate şi serviciilor prestate de întreprindere

3.2.6. Repartizarea cheltuielilor de desfacere

asupra produselor fabricate şi vândute

3.2.7. Determinarea cantitativă şi valorică a

producţiei în curs de execuţie

3.2.8. Calculul costului efectiv pe unitate de

produs, decontarea producţiei obţinute şi stabilirea

diferenţelor de preţ

3.2.9.Înregistrarea obţinerii producţiei pe

parcursul lunii, evaluată la costuri antecalculate/

standard

3.2.10. Închiderea costurilor la sfârşitul lunii

4. Procedee de calculaţie a costurilor/ calculaţia

costului unitar

4.1. Procedee de repartizare a cheltuielilor

indirecte

4.2. Procedee de delimitare a cheltuielilor în

variabile şi fixe

4.3. Procedee de calculare a costului pe unitatea

de produs

4.4. Procedee de calculare a costului unitar în

producţia secţiilor cu activitate interdependentă

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

4 ore/sapt 5 si 6

5 Metode clasice de organizare a sistemului

informaţional al costurilor

5.1. Consideraţii generale

5.2. Metoda globală

5.3. Metoda pe faze

5.4. Metoda pe comenzi

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

6 ore/sapt. 7,8,9

6.Metoda direct-costing şi aplicaţiile ei în

managementul firmei

6.1 Consideraţii generale

6.2. Indicatorii specifici metodei direct costing

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2 ore /sapt 10

7 Metode moderne de organizare a sistemului

informaţional al costurilor. (4 ore);

7.1. Metoda standard cost

7.2. Metoda T.H.M.

7.3. Metoda Target - Costing

7.4. Metoda ABC

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

8 ore/ sapt.11-14

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii

1. Cadrul general privind contabilitatea de

gestiune

Studii de caz şi aplicaţii

practice

2 ore/sapt.1

2. Definirea, recunoasterea si clasificarea Studii de caz şi aplicaţii 2 ore/sapt.2

Page 165: Ghid licenta 2016-2019

cheltuielilor practice

3. Definirea, recunoasterea si clasificarea

costurilor

Studii de caz şi aplicaţii

practice 2 ore/sapt.3+4

4. Inregistrarea principalelor operatiuni de

colectare, repartizare si determinare a

costurilor

Studii de caz şi aplicaţii

practice 2 ore/sapt.5

5. Studii de caz privind utilizarea procedeelor

de repartizare a cheltuielilor indirecte

Studii de caz şi aplicaţii

practice 2 ore/sapt.6

6. Studii de caz privind utilizarea procedeelor

de delimitare a cheltuielilor de producţie în

variabile şi fixe

Studii de caz şi aplicaţii

practice 1 ore/sapt.7

7. Studii de caz privind utilizarea procedeelor

de calcul a costului pe unitate de produs

Studii de caz şi aplicaţii

practice 3 ore/sapt.7+8

8. Aplicaţii privind metodele clasice de

calculaţie a costurilor

Studii de caz şi aplicaţii

practice 4 ore/sapt.9+10

9. Aplicaţii privind metoda direct costing Studii de caz şi aplicaţii

practice 2 ore/sapt.11

10. Aplicaţii privind metoda standard- cost Studii de caz şi aplicaţii

practice 3 ore/sapt.12

11. Aplicaţii privind metoda THM Studii de caz şi aplicaţii

practice 3 ore/sapt.13

12. Alegerea metodei de organizare a sistemului

informaţional al costurilor la o organizaţie de

fiecare student. Referate individuale

Studii de caz şi aplicaţii

practice

2 ore/sapt.14

Bibliografie obligatorie

1.Baluţă Aurelian., Bragă V, Contabilitate de gestiune- curs IFR, Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti, 2012

2.Braga Filofteia Viorica, Contabilitate managerială, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,

2009

3.Calin O. şi Carstea, Ghe. Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor Editura Genicod

,Bucureşti, 2002

4.Constanta Iacob-coordonator, Silvia Simionescu, Delia Manea Contabilitatea de Gestiune, Editura

Universitaria, Craiova 2016

Bibliografie suplimentară:

5. Capusneanu, S, Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor – aplicaţii, Editura Economica,

Bucureşti 2002

6. Băluţă Aurelian-Virgil: „Contabilitate de gestiune – Elemente fundamentale” Editura Fundaţiei

România de Mâine, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, 2004; 7.Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din

18/06/2008;

8.Ordinul M.F.P. nr. 1826/2003 pentru aprobarea „Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune” publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 12/01/2004;

9. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, M. OF. nr. 963/30.XII.2014

10.http://www.ifrs.org 11. http://ceccar.ro

12. http://www.anaf.ro

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor şi seminariilor este în concordanţă cu cerinţele utilizării contabilitatii de gestiune

Page 166: Ghid licenta 2016-2019

în managementul entitatilor economice

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă (pentru nota 5):

Se acordă nota 5 în condiţiile în care studentul face dovada stăpânirii unui minim de cunoştinţe teoretice (explicarea termenilor cheie) cu care s-a operat pe parcursul semestrului.

10.7. Standard de performanţă (pentru nota 10):

Cunoaşterea şi înţelegerea integrală a conţinutului cursurilor Întocmirea şi prezentarea referatului sau a eseului ales din tematica administrată şi/sau Abordarea tuturor subiectelor din cadrul examenului scris sau răspunsul corect la toate testele-grilă

FIŞA DISCIPLINEI

10. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Stiinţe Economice Câmpulung Muscel

1.3.Departamentul Stiinţe Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Contabilitate publică

2.2.Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Bragă Viorica

2.3.Titularul activităţilor de laborator Conf. univ. dr. Bragă Viorica

2.4. Anul de studiu 2016-2017 III 2.5Semestrul 5 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei O

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14

Tutoriat 7

Examinări 4

Alte activităţi 3

3.8 Total ore studiu individual 58

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Parcurgerea disciplinelor de Contabilitate (baze şi proceduri) si Finante publice

4.2 de competenţe Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea

Page 167: Ghid licenta 2016-2019

entităţii/organizaţiei

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului computer şi video-proiector

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului computer şi video-proiector

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

Identificarea si definirea conceptelor privind institutia publica, ordonatorul de credit,

contabilitatea activelor fixe, stocurilor, decontarilor cu tertii, trezoreriei, a veniturilor si

cheltuielilor, a creditelor bugetare si a finantarii institutiilor publice.

Evidentierea specificului metodelor, tehnicilor, principiilor contabile aplicabile domeniului

public

Întocmirea şi prezentarea situatiilor financiare

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de

muncă riguroasă, eficientă si responsabilă

Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa plurispecializată si aplicarea de

tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei

Identificarea oportunitatilor de formare continuă si valorificarea eficienta a resurselor si

tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul îşi propune formarea competenţelor de cunoaştere a instituţiilor

publice, a formelor de finantare şi a tipurilor de operaţiuni specifice

acestora.

7.2 Obiectivele specifice Cursul asigură prezentarea şi cunoaşterea elementelor privind:

organizarea contabilităţii instituţiilor publice, recunoaşterea, evaluarea şi

înregistrarea operaţiunilor privind capitalurile permanente, activele fixe,

activele circulante, datorii, creanţe şi trezorerie. De asemenea, permite

cunoaşterea etapelor necesare întocmirii situaţiilor financiare şi

completarea efectivă a formularelor în cauză.

8. Conţinut-uri

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Tema 1 Instituţiilor publice

1.1.Organizarea sistemului instituţiilor publice

1.1.1 Clasificarea instituţiilor publice

1.1.2 Caracteristicile activităţilor institiţiilor

publice

1.1.3 Ordonatorii de credite

1.2 Principiile bugetare

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2ore/sapt.1

Tema 2 Principiile organizării contabilităţii

instituţiilor publice

2.1 Principiile contabile

2.2 Principiile execuţiei bugetare

2.3 Organizarea contabilităţii în instituţiile

publice

2.4 Planul de conturi pentru instituţii publice

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2ore/sapt.2

Tema 3 Contabilitatea finanţării bugetare a

instituţiilor publice

3.1 Delimitări conceptuale şi legale privind

finanţarea bugetară a instituţiilor publice

3.2 Documente specifice finantării bugetare

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2ore/sapt.3

Page 168: Ghid licenta 2016-2019

3.3 Contabilitatea finanţării din sursele

bugetului de stat

contabilitatea finantării din sursele bugetelor locale

3.4 Contabilitatea finantării din sursele

bugetelor fondurilor speciale şi din fonduri cu

destinaţie specială

3.5 Contabilitatea autofinanţării din venituri

proprii

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

Tema 4 Contabilitatea activelor fixe

4.1 Delimitări privind activele fixe

4.2 Evaluarea activelor fixe

4.3 Contabilitatea activelor fixe

4.3.1 Sistemul de conturi

4.3.2 Documentele financiar

contabile

4.3.3 Contabilitatea operaţiilor

privind activele fixe corporale

4.3.4 Contabilitatea operaţiilor

privind activele fixe necorporale

4.3.5 Contabilitatea operaţiilor

privind activele financiare

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

4 ore/sapt.4 si sapt 5

Tema 5 Contabilitatea stocurilor

5.1 Delimitări privind stocurile

5.2 evaluarea stocurilor

5.3 Contabilitatea stocurilor

5.3.1 Sistemul de conturi privind

stocurile

5.3.2 Documente specifice stocurilor

5.3.3 Contabilitatea operaţiilor

privind stocurile de materii prime si materiale

consumabile

5.3.4 Contabilitatea operaţiilor

privind materialele date in prelucrare

5.3.5 Contabilitatea operaţiilor

privind materialele de natura obiectelor de inventar

5.3.6 Contabilitatea ajustărilor pentru

deprecierea stocurilor

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

4 ore/sapt.6 si sapt 7

Tema 6 Contabilitatea terţilor

6.1 Delimitări privind tertii

6.2 Evaluarea creanţelor si datoriilor

6.3 Contabilitatea creantelor si datoriilor

6.4 Contabilitatea creantelor si datoriilor

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

4 ore/sapt.8 si sapt 9

Tema 7 Contabilitatea trezoreriei

7.1 Delimitari privind trezoreria

7.2 Contabilitatea trezoreriei

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

4 ore/sapt.10 si sapt 11

Tema 8 Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor

8.1 Delimitari privind veniturile si cheltuielile

8.2 Contabilitatea veniturilor si finantarilor

8.3 Contabilitatea cheltuielilor bugetare

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2 ore/sapt.12

Page 169: Ghid licenta 2016-2019

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

Tema 9 Lucrări contabile de închidere a

exerciţiului financiar.

9.1 Stabilirea balantei conturilor inainte de

inventariere

9.2 Inventarierea generala a patrimoniului

9.3 Contabilitatea operatiilor de regularizare

9.4 Balanta conturilor dupa inventariere

9.5 Inchiderea finantarii

9.6 Redactarea situatiilor financiare

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

4 ore/sapt.13 si sapt 14

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii

1. Dezbateri cu privire la tipurile de instituţii publice.

Comparaţii între contabilitatea agenţilor economici si contabilitatea instituţiilor publice

Dezbateri 2 ore/sapt.1

2.Contabilitatea finanţărilor

Studii de caz şi aplicaţii

practice 2 ore/sapt.3

3.Contabilitatea activelor fixe Studii de caz şi aplicaţii

practice 2 ore/sapt.5

4.Contabilitatea stocurilor

Studii de caz şi aplicaţii

practice 2 ore/sapt.7

5. Contabilitatea decontărilor cu terţii

Studii de caz şi aplicaţii

practice 2 ore/sapt.9

6. Contabilitatea trezoreriei

Studii de caz şi aplicaţii

practice 2 ore/sapt.11

7. Întocmirea situaţiilor financiare

Studii de caz şi aplicaţii

practice 2 ore/sapt.13

Bibliografie obligatorie

1. Bragă Viorica, Contabilitatea instituţiilor publice- suport de curs

2. Baluta Aurelian Virgil, Contabilitatea institutiilor publice pentru administratia publica, Editura

Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 2014

3. Ionescu Luminiţa, Contabilitatea instituţiilor publice, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti 2016

4. Pitulice Cosmina, Contabilitatea instituţiilor publice, Editura Irecson, Bucureşti 2007

Bibliografie facultativa

1. Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale publicată în Monitorul Oficial nr.404/22 10 1998

2. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice publicată în Monitorul Oficial nr.597/13.08.2002

3. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1917/2002 Norme metodologice privind organizarea şi

conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Planul de conturi pentru instituţiilor publice şi instrucţiunile de

aplicare a acestuia.

4. Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public(New York),

Manualul de Norme Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public, Editura CECCAR, Bucuresti 2014

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar- contabile şi/sau fiscale la nivelul entităţilor economice.

Explicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar- contabile şi/sau fiscale la nivelul entităţilor economice.

Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar contabile şi/sau fiscale la nivelul entităţilor economice.

Evaluarea procedeelor şi instrumentelor de prelucrare a informaţiilor necesare întocmirii de rapoarte

Page 170: Ghid licenta 2016-2019

financiar-contabile şi/sau fiscale la nivelul entităţilor economice. Întocmirea şi prezentarea de rapoarte financiar-contabile şi/sau fiscale la nivelul entităţilor economice.

(Competenţa C3, CNCIS)

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă (pentru nota 5):

Cunoaşterea şi înţelegerea conţinutului cursurilor la nivelul ideilor esenţiale Întocmirea referatului sau a eseului ales din tematica administrată şi/sau Rezolvarea a cel puţin a 2 subiecte din 3 în cadrul examenului scris sau răspunsul corect la 5 teste-grilă

din 10 teste-grilă

10.7. Standard de performanţă (pentru nota 10):

Cunoaşterea şi înţelegerea integrală a conţinutului cursurilor Întocmirea şi prezentarea referatului sau a eseului ales din tematica administrată şi/sau Abordarea tuturor subiectelor din cadrul examenului scris sau răspunsul corect la toate testele-grilă

FIŞA DISCIPLINEI

11. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Ştiinţe Economice Câmpulung Muscel

1.3.Departamentul Ştiinţe Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Sisteme si raportari financiare

2.2.Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Odi Mihaela Zarnescu

2.3.Titularul activităţilor de laborator Lect.univ.dr. Robert Dragomir

2.4. Anul de studiu III 2.5Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei I

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10

Tutoriat 10

Examinări 4

Alte activităţi 10

3.8 Total ore studiu individual 64

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Contabilitate (baze), Contabilitate(proceduri), Contabilitate financiara

Page 171: Ghid licenta 2016-2019

curenta, contabilitate financiara de raportare

4.2 de competenţe Cunoasterea unor notiuni si principii fundamentale din contabilitate

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului computer şi video-proiector

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

Însusirea fundamentelor teoretice ale deontologiei, a principiilor, conceptelor si normelor

fundamentale ale acestei discipline

Explicarea locului si rolului contabilitătii

Interpretarea corectă a standardelor de contabilitate si aplicarea acestora în practică

Înţelegerea etapelor ce trebuiesc parcurse în cazul consolidării conturilor si a metodelor de

consolidare a conturilor

-Identificarea importantei consolidării conturilor

Identificarea, explicarea si aplicarea metodelor de consolidare cunoscute

Dezvoltarea gândirii specifice, familiarizarea viitorului specialist cu notiunile fundamentale

specifice contabilitătii internationale (armonizare contabilă, convergenta spre un sistem de

raportare aplicabil la nivel international)

Com

pet

en

ţe

tran

sver

sa

le

- Utilizarea cunostintelor dobândite pe parcursul acestui curs ca bază pentru dezvoltarea

profesională ulterioară si aplicarea acestora în practica

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiectivul urmărit este acela de a oferi studenţilor posibilitatea de a-si

însusi cunostinţe privind contabilitatea consolidata, armonizarea si

necesitatea armonizării contabile la nivel internaţional, dezbătând

aspecte desprinse din Directivele Europene si Standardele Internaţionale

de Contabilitate (IAS), respectiv Standardele Internaţionale de Raportare

Financiara (IFRS).

7.2 Obiectivele specifice studentul este capabil să definească conceptele de armonizare

contabilă si de consolidare a conturilor

studentul este capabil să identifice etapele consolidării conturilor

studentul poate identifica obiectivele consolidării conturilor

studentul este capabil să interpreteze standardele de contabilitate

8. Conţinut-uri

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Fundamente teoretice ale contabilităţii

contemporane

Contabilitatea –principala sursă de furnizare a

informaţiei financiar contabile către utilizatorii

interni

si externi

Principii contabile

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

2 ore

săptămâna 1

Armonizarea contabilă internaţională

Sistemul contabil: tipuri de sisteme contabile în lume

Abordarea contabilităţii prin prisma normelor

contabile internationale (IAS-IFRS)

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

2 ore

săptămâna 2

Page 172: Ghid licenta 2016-2019

Proceduri de elaborare si adoptare a IAS/IFRS

Sistemul contabil adaptat economiei concurenţiale în

contextul globalizării

Cadrul contabil conceptual al IASB

Exemple de

aplicaţii practice –

predarea prin

problematizare

Contabilitatea consolidată si firmele

multinaţionale

Grupul de societăti Obiectivele consolidării

Firma multinationala: caracterizare, concentrări de

întreprinderi, cadru juridic

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2 ore

Săptămâna 3

Consolidarea conturilor

Elaborarea conturilor consolidate

Etapele procesului de consolidare

Retratarea conturilor

Controlul consolidării conturilor

Auditarea conturilor consolidate

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exerciţii aplicative

pentru calcul în sistemele

de numeraţie binar, octal şi

hexazecimal

4 ore

Săptămâna 4-5

Situaţiile financiare: structură, întocmire si

prezentare (IAS 1)

Structura situatiilor financiare anuale

Întocmirea si prezentarea situatiilor financiare

Utilizatorii situaţiilor financiare

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exerciţii aplicative

pentru calcul în sistemele

de numeraţie binar, octal şi

hexazecimal

2 ore

Săptămâna 6

Standardul International de Contabilitate IAS 2-

Stocuri

Obiectivul IAS 2

Aria de aplicabilitate a IAS 2

Determinarea costului stocurilor

Recunoasterea si evaluarea stocurilor

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2 ore

Săptămâna 7

Standardul Internaţional de Contabilitate 7 (IAS

7) - Situaţiile fluxurilor de trezorerie

Obiectivul IAS 7

Aria de aplicabilitate

Metode de determinare a fluxurilor de trezorerie

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2 ore

Săptămâna 8

Standardul Internaţional de Contabilitate nr. 16

(IAS 16) – Imobilizări corporale

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2 ore

Săptămâna 9

Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 38-

Imobilizări necorporale

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2 ore

Săptămâna 10

Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 17-

Contractele de leasing

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2 ore

Săptămâna 11

Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 18- Prelegerea susţinută prin 2 ore

Săptămâna 12

Page 173: Ghid licenta 2016-2019

Venituri utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Bibliografie

1. Odi Mihaela Zarnescu, Curs Sisteme si raportari financiare, in format electronic

Facultativă

1.Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată

2.O. M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Cadrul contabil conceptual

Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 1-2

2. Situatii financiare anuale - IAS 1

Problematizare, descoperire 2 ore săpt.3-4

3. Aplicatii practice privind evaluarea stocurilor-

IAS 2

Problematizare, descoperire 2 ore săpt.

5-6

4. Aplicatii practice privind evaluarea stocurilor-

IAS 7

Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 7-8

5. Aplicatii practice privind evaluarea stocurilor-

IAS 16

Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 9-10

6. Aplicatii practice privind IAS 18 Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 11-12

Bibliografie

1. Odi Mihaela Zarnescu, Curs Sisteme si raportari financiare, in format electronic disponibil la biblioteca

virtuala

2. Ionescu C., Sisteme contabile moderne, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2005;

5. Standardele Internaţionale de Raportare Financiara (IFRS)

6.Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată

7.O. M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene;

8.Fundatia IFRS, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), Editura CECCAR, Bucuresti 2015 Reglementări contabile şi fiscale: 9.Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, M. Of. nr. 704 din 20 octombrie 2009. 10.Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art.1 din Legea contabilităţii nr.82/1991, M. Of. nr. 1056 din 30 decembrie 2006. 11.Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si normele metodologice de aplicare publicată în M. Of. nr. nr. 688 din

10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_227_2015.htm

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Studiul disciplinei Contabilitate internatională oferă competenta absolventilor de a se integra pe piata muncii

europene si internationale, specifice domeniului contabil precum si angajarea în relaţii de parteneriat cu

instituţii si organizaţii profesionale CECCAR, CAFR, si altele cu responsabilităţi similare în dezvoltarea si

perfecţionarea profesională.

Page 174: Ghid licenta 2016-2019

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obţinută la evaluarea finală să fie minim 5 (cinci)

FIŞA DISCIPLINEI

12. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Ştiinţe Economice Campulung Muscel

1.3.Departamentul Ştiinţe Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Contabilitatea institutiilor de credit

2.2.Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Odi Mihaela Zarnescu

2.3.Titularul activităţilor de laborator Lect.univ.dr. Robert Dragomir

2.4. Anul de studiu II 2.5Semestrul 4 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei I

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 33 din care: 3.5 curs 22 3.6 seminar/laborator 11

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15

Tutoriat 12

Examinări 4

Alte activităţi 10

3.8 Total ore studiu individual 81

3.9 Total ore pe semestru 125

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Studierea disciplinei Contabilitate ( baze) in anul I, Contabilitate financiara

anul II

4.2 de competenţe Insusirea instrumentelor si modalitatilor de lucru specifice domeniului

contabil prin studierea in anul I a disciplinei Contabilitate ( baze) si

Contabilitate financiara anul II

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului computer şi video-proiector

Page 175: Ghid licenta 2016-2019

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

- stăpânirea optimă a capacităţilor de proiectare, de înregistrare si de evaluare a proceselor economice

si financiar bancare;

- sesizarea originii si proceselor specifice contabilităţii în domeniul instituţiilor de credit;

- aprofundarea cunostinţelor di financiar-bancare din perspectiva contabilităţii;

- identificarea şi interpretarea corectă a fenomenelor şi proceselor specifice contabilităţii bancare, prin

soluţionarea dificultăţilor de transpunere în practica contabilă a teoriilor şi a modelelor de referinţă

din contabilitatea reglementată

- dezvoltarea de abilităţi de corelare a cunoştinţelor legate de contabilitate in domeniul financiar-

contabil.

- iniţierea, formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale privind exercitarea cu succes a unei

funcţii contabile în domeniul financiar-contabil folosind competenţe specifice.

- formarea deprinderii de interpretare a normelor profesionale specifice

Com

pet

e

nţe

tran

sver

s

ale

- dezvoltarea aptitudinilor privind munca în cadrul disciplinei contabilitea instituţiilor de credit.

- fundamentarea comportamentului social-adaptativ şi productiv.

- formarea unui repertoriu de atitudini-valori dezirabile, încurajarea structurării democratice a

personalităţii studenţilor

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei - familiarizarea studenţilor cu noţiunile specifice disciplinei

Contabilitate institutiilor de credit,

utilizarea corespunzătoare a noţiunilor în domeniul contabilităţii

financiare

7.2 Obiectivele specifice - însusirea deprinderilor practice privind contabilizarea operatiilor

economice specifice institutiilor de credit;

însusirea deprinderilor practice privind modul de reflectare a

operaţiunilor specifice institutiilor de credit;

8. Conţinut-uri

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1.Organizarea sistemului bancar din România –

structura sistemului bancar, structura organizatorică a

societăţilor bancare, reglementări privind situaţiile

financiare anuale ale băncilor

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

2 ore

săptămâna 1

2.Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie şi

interbancare – forme şi instrumente de plată,

contabilitatea operaţiunilor de casă, contabilitatea

decontărilor cu BNR, contabilitatea conturilor de

corespondent, contabilitatea depozitelor, creditelor şi

împrumuturilor interbancare, contabilitatea

provizioanelor pentru creanţe din operaţiuni

interbancare

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Exemple de

aplicaţii practice – predarea

prin problematizare

2 ore

săptămâna 2

3.Contabilitatea operaţiunilor cu clientela –

contabilitatea creditelor acordate clientelei,

contabilitatea conturilor clientelei, contabilitatea

creanţelor restante şi îndoielnice, contabilitatea

provizioanelor pentru creanţe din operaţiuni cu

clientela.

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2 ore

Săptămâna 3

4. Contabilitatea operaţiunilor cu titluri şi operaţiuni

diverse – contabilitatea operaţiunilor cu titluri,

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

4 ore

Săptămânile 4-5

Page 176: Ghid licenta 2016-2019

contabilitatea conturilor de decontare, contabilitatea

debitorilor şi creditorilor diverşi, contabilitatea

stocurilor, contabilitatea provizioanelor cu operaţiuni

cu titluri şi operaţiuni diverse

tehnice (computer şi video-

proiector)

5.Contabilitatea activelor imobilizate – contabilitatea

imobilizărilor corporale şi necorporale, contabilitatea

amortizărilor privind imobilizările, contabilitatea

provizioanelor pentru valori imobilizate

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2 ore

Săptămâna 6

6.Contabilitatea capitalurilor proprii – contabilitatea

capitalului social, contabilitatea primelor legate de

capital şi rezerve, contabilitatea subvenţiilor pentru

investiţii, contabilitatea provizioanelor pentru riscuri

şi cheltuieli, rezultatului reportat şi rezultatului

exerciţiului

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

4 ore

Săptămânile 7-8

7.Contabilitatea cheltuielilor şi a veniturilor –

definiţia, conţinutul şi structura cheltuielilor şi

veniturilor, contabilitatea cheltuielilor de exploatare

bancară, contabilitatea cheltuielilor cu personalul,

contabilitatea cheltuielilor cu alte impozite şi taxe,

contabilitatea cu materiale, lucrări şi servicii

executate de terţi, contabilitatea cheltuielilor cu

amortizările şi provizioanele, contabilitatea

veniturilor din activitatea de exploatare bancară,

contabilitatea veniturilor din provizioane şi a

veniturilor extraordinare

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2 ore

Săptămâna 9

8. Operaţiuni în afara bilanţului – contabilitatea

angajamentelor de finanţare şi de garanţie,

contabilitatea operaţiunilor în devize, a diverselor

angajamente, precum şi a conturilor de evidenţă

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2 ore

Săptămâna 10

9. Situaţiile financiare anuale – întocmirea situaţiilor

financiare anuale, valorificarea informaţiilor cuprinse

în situaţiile financiare anuale

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

2 ore

Săptămâna 11

Bibliografie

1. Preda Bianca, Contabilitate bancară, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2005

2. Coman Florin, Contabilitate financiară, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004

Legea bancară nr. 58/1998, republicată în Monitorul Oficial al României

1.Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată în Monitorul Oficial al României

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie şi

interbancare. Exerciţii.

Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 1

2. Exerciţii privind contabilizarea operaţiunilor cu

clientela.

Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 3

3 Aplicaţii privind contabilizarea operaţiunilor cu

titluri şi a operaţiunilor diverse

Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 5

4. Aplicaţii privind contabilitatea activelor

imobilizate.

Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 7

5. Contabilizarea capitalurilor proprii, aplicaţii Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 9

6.Contabilizarea cheltuielilor şi veniturilor, aplicaţii.

Modul de întocmire a situaţiilor financiare anuale

Problematizare, descoperire 1 ora sapt.11

Bibliografie:

Page 177: Ghid licenta 2016-2019

1. Zarnescu Odi Mihaela – Contabilitatea institutiilor de credit , note de curs 2016

2. Zarnescu Odi Mihaela- Abordari comparative privind situatiile financiare la institutiile de

credit, Editura Paralela 45, 2010 3. Bogdan Capraru- Activitatea bancara. Sisteme, operatiuni si practici., CH Beck, 2014

4. Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Studiul disciplinei Contabilitatea institutiilor de credit oferă competenţă absolvenţilor de a se integra pe piaţa

muncii europene si internaţionale, specifice domeniului contabil precum si angajarea în relaţii de parteneriat

cu instituţii si organizaţii profesionale CECCAR, CAFR, si altele cu responsabilităţi similare în dezvoltarea si

perfecţionarea profesională.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obţinută la evaluarea finală să fie minim 5 (cinci)

FIŞA DISCIPLINEI

13. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Stiinte Economice Câmpulung

1.3.Departamentul Stiinte Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea

disciplinei

Analiza economico-financiara 1

2.2.Titularul

activităţilor de curs

Prof.univ.dr. Dumitru Nica

2.3.Titularul

activităţilor de seminar

Prof.univ.dr. Dumitru Nica

2.4. Anul de studiu 2016-2017 I

I

I

2.5Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20

Page 178: Ghid licenta 2016-2019

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi 5

3.8 Total ore studiu

individual

69

3.9 Total ore pe

semestru

125

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Cunostinte de economie, matematica, contabilitate, statistica, legislatie romaneasca si

europeana

4.2 de competenţe Cunostinte de comportament in echipa, dezvoltarea abilitatilor de analiza si sinteza.

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

Prelegerile se desfasoara in sali cu acces la internet si cu echipament de predare

multimedia.

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

Seminariile se desfasoara in sali clasice de seminar, in special in sali in care

mobilierul poate fi deplasat pentru a permite lucrul dinamic si pe echipe.

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de

rapoarte financiar- contabile si/sau fiscale;

Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare

întocmirii de rapoarte financiar- contabile si/sau fiscale;

Aprecierea complexitatii problemelor legate de comunicare in domeiul analizei economico-financiare;

Realizarea de proiecte profesionale prin utilizarea conceptelor, principiilor si metodelor specifice

domeniului analizei economico-financiare;

Descrierea modalitatilor de concepere a tehnicilor de analiza economic-financiara si a comportamentului

agentilor economici in contextul creat de legislatia si regulamentele aferente in vigoare;

Explicarea si interpretarea fenomenelor din sfera analizei economic-financiare la nivelul tuturor agentilor

economici din economia de piata;

Analiza critic-constructiva a relatiilor dintre actorii participanti la activitatea de business din perspectiva

evolutiei indicatorilor economic financiari;

Fundamentarea relatiilor cu autoritatile de analiza economico-financiara, cu institutiile similare nationale si

internationale;

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

Deprinderea metodelor specifice de analiza si decizie în domeniul analizei economic-financiare;

Dezvoltarea relatiilor in sfera legalitatii, evitarea accesarii de relatii si procese ilegale sau informale care

pot aduce prejudicii dezvoltarii sanatoase a vietii economice, sociale si societal;

Dezvoltarea abilitatilor psiho- sociale, de analiza economic-financiara, de comunicare, de promovare a

interesului individual si colectiv in contexte date;

Identificarea si asumarea responsabilitatilor economic-financiare, civice si institutionale pragmatice legate

de acceptarea situatiilor si oportunitatilor rezultate in urma analizei economic-financiare, la nivel national

si international si folosirea lor in interesul de business, comunitar si individual.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general

al disciplinei

-Intelegerea si insusirea de catre studenti a fundamentelor teoretice (la curs) si practice (la

seminar) ale analizei economico-financiare;

-Familiarizarea studentilor cu o abordare din perspectiva analizei economic-financiare si a

problemelor specifice organizatiei;

-Dezvoltarea abilitatilor de comunicare si lucru in echipa (la seminar) si realizarea,

individual si în echipa, a unui proiect profesional în domeniul analizei economico-

financiare prin dezvoltarea de relatii si aplicarea notiunilor aflate la curs;

-Aplicarea celor învatate prin implementare metodelor si tehnicilor de analiza economic-

financiara, ca experienta practica de tip european in respectarea legislatiei si realizarea de

activitati legale;

7.2 Obiectivele -Evidentierea fenomenelor si proceselor economice specifice activitatii de business din

Page 179: Ghid licenta 2016-2019

specifice perspective analizei economic-financiare, sub aspectul esentei si formelor de manifestare,

conexiunilor cu celelalte procese din economie;

-Aprofundarea cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice care fundamenteaza

capacitatea studentilor de a opera in sfera analizei economic-financiare;

-Evidentierea mutatiilor in sfera analizei economic-financiare;

-Trecerea in revista a diverselor categorii de argumente, concepte si tendinte de dezvoltarea

in activitatea de analiza economic-financiara, cu identificarea implicatiilor lor economice si

societale.

-Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile si/sau

fiscale;

-Determinarea si interpretarea indicatorilor economico-financiari (aplicarea metodologiei

de calcul şi analiză a indicatorilor economico-financiari; explicarea si interpretarea

indicatorilor economico-financiari; identificarea si descrierea indicatorilor economico-

financiari; proiectarea structurii unei lucrari de analiza a poziţiei si performantei financiare

a entitătii/organizatiei; utilizarea adecvata a metodologiei de analiza a indicatorilor

economico-financiari);

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

3. 1.BAZA TEORETICO-METODOLOGICA A ANALIZEI

ECONOMICO-FINANCIARE

1.1.Delimitari conceptuale; 1.2.Tipuri de analiza economico-financiara;

1.3.Necesitatea si continutul analizei economico-

financiare;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace tehnice

(computer şi video-proiector)

6ore/ sapt.1-3

2.Analiza rezultatelor activitatii de productie si

comercializare

2.1.Analiza activitatilor de productie si comercializare;

2.2.Analiza cifrei de afaceri;

2.3.Analiza valorii adaugate;

2.4.Analiza productiei fizice;

2.5.Analiza calitatii productiei si a implicatiilor;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace tehnice

(computer şi video-proiector)

8ore/ sapt.4-7

3.Analiza cheltuielilor firmei

3.1.Consideratii privind conceptul de cheltuieli;

3.2.Analiza cheltuielilor aferente veniturilor totale;

3.3.Analiza cheltuielilor la 1000 lei venituri din

exploatare;

3.4. Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri;

3.5.Analiza cheltuielilor pe elemente de cheltuieli;

3.6.Analiza costului pe produs;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace tehnice

(computer şi video-proiector)

8ore/ sapt.8-11

4.Analiza gestiunii resurselor

4.1.Analiza gestiunii resurselor umane;

4.2.Analiza gestiunii resurselor materiale;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace tehnice

(computer şi video-proiector)

6ore/ sapt.12-14

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1.Metode si tehnici utilizate de analiza economico-

financiara;

Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.1

2.Instrumente utilizate de analiza economico-financiara; Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/

sapt.2

3.Analiza cifrei de afaceri; Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.3

4.Analiza valorii adaugate; Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.4

5.Analiza productiei fizice; Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.5

6.Analiza calitatii productiei; Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.6

Page 180: Ghid licenta 2016-2019

7.Analiza cheltuielilor aferente veniturilor totale; Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.7

8.Analiza cheltuielilor aferente pe tipuri de venituri; Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.8

9.Analiza cheltuielilor pe elemente de cheltuieli ; Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.9

10.Analiza costului de productie (1) – studii de caz. Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.10

11.Analiza costului de productie (2); Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.11

12.Analiza gestiunii resurselor umane; Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.12

13.Analiza gestiunii mijloacelor fixe; Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.13

14.Analiza gestiunii stocurilor; Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.14

Bibliografie

Obligatorie

1.Helfert Herich A., Tehnici de analiza financiara. Ghid pentru crearea valorii, BMT Publishing House, Bucuresti,

2006;

2.Moroşan Iosefina, Analiza economico-financiara, Editia a II-a revazuta si adaugita, Editura Fundaţiei „România

de Mâine”, Bucureşti, 2008;

3.Moroşan Iosefina, Analiza economico-financiara, Probleme rezolvate, Editura Fundaţiei „România de Mâine”,

Bucureşti, 2008;

4.Nica Dumitru (coordonator), Evaluarea intreprinderii, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2007;

5.Nica Dumitru, Sinteze curs in format electronic la disciplina “Analiză economico-financiară 1”2016, postate pe

Platforma electronica a Universitătii Spiru Haret rezervată Facultătii de Stiinte Economice de la Câmpulung;

9.Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802 din 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind

situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate , Monitorul Oficial al Romaniei nr.

963 din 30 decembrie 2014;

10.Robu Vasile,Anghel Ion, Serban Elena-Claudia, Analiza economico-financiara a firmei, Editura Economica,

Bucuresti, 2012;

Bibliografie facultativă

1.Ciobanu Anamaria, Analiza performanţelor întreprinderii, Editura ASE, Bucureşti, 2006;

2.Moroşan Iosefina, Analiza economico-financiara, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2006;

3.Petrescu Silvia, Analiză şi diagnostic financiar-contabil. Ghid teoretico-aplicativ, Ediţia a II-a revizuită şi

adăugită, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008;

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Invitarea unor specialisti din mediul de afaceri, bancar, guvernamental, de cercetare, organisme profesionale si din

presa pentru sustinerea de prelegeri in cadrul Departamentului de contabilitate in vederea identificarii de probleme

de retinut pentru analiza si predare. Discutarea continutului disciplinei cu reprezentanti ai mediului autohton de

afaceri

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

Page 181: Ghid licenta 2016-2019

Elaborarea si prezentarea complexa, in echipa a unui eseu pe temele de seminar prezentate la inceputul semestrului;

Prezentarea in vederea comentarii colective a unor paragrafe si articole de lege cu referire stricta la activitatea firmelor

comerciale in vederea efectuarii de analize economico-financiare;

Contributie activa in prezentarea, analiza de studii de caz - in colectiv – doveditoare a intelegerii fenomenelor predate

si dezbatute la seminar;

Participarea la activiatea de cercetare stiintifica studenteasca si la viata si la efectuarea de analize

economico[financiare, proiecte de afaceri, civice si voluntare ale comunitatilor studentilor angajati in activitatea

centrului de cercetari economice aplicate reprezinta un bonus consistent.

10.7. Standard de performanţă (pentru nota 10):

Indeplinirea cerintelor de la 10.4,10.5 si 10.6

FIŞA DISCIPLINEI

14. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Stiinte Economice Câmpulung

1.3.Departamentul Stiinte Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Analiza economico-financiara 2

2.2.Titularul activităţilor

de curs

Prof.univ.dr. Dumitru Nica

2.3.Titularul activităţilor

de seminar

Prof.univ.dr. Dumitru Nica

2.4. Anul de studiu 2016-

2017

III 2.5Semestrul II 2.6 Tipul de

evaluare

E 2.7Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 48 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi 5

3.8 Total ore studiu

individual

69

3.9 Total ore pe semestru 117

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Cunostinte de economie, matematica, contabilitate, statistica, legislatie romaneasca si

europeana

4.2 de competenţe Cunostinte de comportament in echipa, dezvoltarea abilitatilor de analiza si sinteza.

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

Prelegerile se desfasoara in sali cu acces la internet si cu echipament de predare

multimedia.

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

Seminariile se desfasoara in sali clasice de seminar, in special in sali in care

mobilierul poate fi deplasat pentru a permite lucrul dinamic si pe echipe.

6. Competenţele specifice acumulate

Page 182: Ghid licenta 2016-2019

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

Definirea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare întocmirii de

rapoarte financiar- contabile si/sau fiscale;

Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informaţiilor necesare

întocmirii de rapoarte financiar- contabile si/sau fiscale;

Aprecierea complexitatii problemelor legate de comunicare in domeiul analizei economico-financiare;

Realizarea de proiecte profesionale prin utilizarea conceptelor, principiilor si metodelor specifice

domeniului analizei economico-financiare;

Descrierea modalitatilor de concepere a tehnicilor de analiza economic-financiara si a comportamentului

agentilor economici in contextul creat de legislatia si regulamentele aferente in vigoare;

Explicarea si interpretarea fenomenelor din sfera analizei economic-financiare la nivelul tuturor agentilor

economici din economia de piata;

Analiza critic-constructiva a relatiilor dintre actorii participanti la activitatea de business din perspectiva

evolutiei indicatorilor economic financiari;

Fundamentarea relatiilor cu autoritatile de analiza economico-financiara, cu institutiile similare nationale si

internationale;

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

Deprinderea metodelor specifice de analiza si decizie în domeniul analizei economic-financiare;

Dezvoltarea relatiilor in sfera legalitatii, evitarea accesarii de relatii si procese ilegale sau informale care

pot aduce prejudicii dezvoltarii sanatoase a vietii economice, sociale si societal;

Dezvoltarea abilitatilor psiho- sociale, de analiza economic-financiara, de comunicare, de promovare a

interesului individual si colectiv in contexte date;

Identificarea si asumarea responsabilitatilor economic-financiare, civice si institutionale pragmatice legate

de acceptarea situatiilor si oportunitatilor rezultate in urma analizei economic-financiare, la nivel national

si international si folosirea lor in interesul de business, comunitar si individual.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei

-Intelegerea si insusirea de catre studenti a fundamentelor teoretice (la curs) si practice

(la seminar) ale analizei economico-financiare;

-Familiarizarea studentilor cu o abordare din perspectiva analizei economic-financiare si

a problemelor specifice organizatiei;

-Dezvoltarea abilitatilor de comunicare si lucru in echipa (la seminar) si realizarea,

individual si în echipa, a unui proiect profesional în domeniul analizei economico-

financiare prin dezvoltarea de relatii si aplicarea notiunilor aflate la curs;

-Aplicarea celor învatate prin implementare metodelor si tehnicilor de analiza

economic-financiara, ca experienta practica de tip european in respectarea legislatiei si

realizarea de activitati legale;

7.2 Obiectivele specifice -Evidentierea fenomenelor si proceselor economice specifice activitatii de business din

perspective analizei economic-financiare, sub aspectul esentei si formelor de

manifestare, conexiunilor cu celelalte procese din economie;

-Aprofundarea cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice care fundamenteaza

capacitatea studentilor de a opera in sfera analizei economic-financiare;

-Evidentierea mutatiilor in sfera analizei economic-financiare;

-Trecerea in revista a diverselor categorii de argumente, concepte si tendinte de

dezvoltarea in activitatea de analiza economic-financiara, cu identificarea implicatiilor

lor economice si societale.

-Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile si/sau

fiscale;

-Determinarea si interpretarea indicatorilor economico-financiari (aplicarea

metodologiei de calcul şi analiză a indicatorilor economico-financiari; explicarea si

interpretarea indicatorilor economico-financiari; identificarea si descrierea indicatorilor

economico-financiari; proiectarea structurii unei lucrari de analiza a poziţiei si

performantei financiare a entitătii/organizatiei; utilizarea adecvata a metodologiei de

analiza a indicatorilor economico-financiari);

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1.Analiza performantelor firmei pe baza Prelegerea susţinută prin 6ore/ sapt.1-3

Page 183: Ghid licenta 2016-2019

rentabilitatii

1.1.Acceptiuni ale termenului de performanta.

1.2.Contul de profit si pierderi – sursa de informatii

pentru analiza performantelor firmei;

1.3.Analiza indicatorilor partiali ai rentabilitatii.

1.4.Analiza marjei brute aferente cifrei de afaceri;

1.5.Analiza profitului aferent cifrei de afaceri.Analiza

ratelor de rentabilitate. Analiza cost – volum – profit;

utilizarea de mijloace tehnice

(computer şi video-proiector)

2.Analiza performantelor firmei pe baza

indicatorilor de creare de valoare

2.1.Conceptul de creare de valoare in cadrul firmei;

2.2.Sistemul de indicatori utilizati in analiza valorii

adaugate de firma;

2.3.Analiza echilibrului financiar;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace tehnice

(computer şi video-proiector)

6ore/ sapt.4-6

3.Analiza pozitiei financiare a firmei

3.1.Bilantul – suport al analizei financiare;

3.2.Analiza structurii patrimoniale a firmei;

3.3.Analiza echilibrului financiar.

3.4.Analiza lichiditatii si solvabilitatii;

3.5.Analiza vitezei de rotatie a activelor circulante.

3.6.Analiza fluxurilor de trezorerie;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace tehnice

(computer şi video-proiector)

8ore/ sapt.7-10

4.Analiza riscului

4.1.Analiza riscului economic (de exploatare);

4.2. Analiza riscului financiar. Analiza riscului de

faliment ;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace tehnice

(computer şi video-proiector)

4ore/ sapt.11-12

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1.Analiza indicatorilor partiali ai rentabilitatii – studii

de caz;

Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.1

2.Analiza rentabilitatii firmei – studii de caz; Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/

sapt.2

3.Analiza valorii economice adaugate – studii de caz; Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.3

4.Analiza valorii lichide adaugate – studii de caz; Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.4

5.Analiza ratei de rentabilitate a fluxurilor de numerar

– studii de caz;

Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.5

6.Analiza structurii patrimoniale a firmei – studii de

caz;

Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.6

7.Analiza echilibrului financiar – studii de caz; Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.7

8.Analiza vitezei de rotatie a activelor circulante –

studii de caz;

Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.8

9.Analiza bonitatii financiare a firmei - studii de caz; Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.9

10.Analiza riscului economic – studii de caz; Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.10

11.Analiza riscului financiar – studii de caz; Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.11

12.Analiza riscului de faliment – studii de caz; Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.12

Bibliografie obligatorie

1.Helfert Herich A., Tehnici de analiza financiara. Ghid pentru crearea valorii, BMT Publishing House, Bucuresti,

2006;

2.Moroşan Iosefina, Analiza economico-financiara, Editia a II-a revazuta si adaugita, Editura Fundaţiei „România

de Mâine”, Bucureşti, 2008;

3.Moroşan Iosefina, Analiza economico-financiara, Probleme rezolvate, Editura Fundaţiei „România de Mâine”,

Bucureşti, 2008;

Page 184: Ghid licenta 2016-2019

4.Nica Dumitru (coordonator), Evaluarea intreprinderii, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2007;

5.Nica Dumitru, Sinteze curs in format electronic la disciplina “Analiză economico-financiară 1”2016, postate pe

Platforma electronica a Universitătii Spiru Haret rezervată Facultătii de Stiinte Economice de la Câmpulung;

9.Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802 din 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind

situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate , Monitorul Oficial al Romaniei nr.

963 din 30 decembrie 2014;

10.Robu Vasile,Anghel Ion, Serban Elena-Claudia, Analiza economico-financiara a firmei, Editura Economica,

Bucuresti, 2012;

Bibliografie facultativă

1.Ciobanu Anamaria, Analiza performanţelor întreprinderii, Editura ASE, Bucureşti, 2006;

2.Moroşan Iosefina, Analiza economico-financiara, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2006;

3.Petrescu Silvia, Analiză şi diagnostic financiar-contabil. Ghid teoretico-aplicativ, Ediţia a II-a revizuită şi

adăugită, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008;

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Invitarea unor specialisti din mediul de afaceri, bancar, guvernamental, de cercetare, organisme profesionale si din

presa pentru sustinerea de prelegeri in cadrul Departamentului de contabilitate in vederea identificarii de probleme

de retinut pentru analiza si predare. Discutarea continutului disciplinei cu reprezentanti ai mediului autohton de

afaceri

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5

Seminar/laborator

teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

Elaborarea si prezentarea complexa, in echipa a unui eseu pe temele de seminar prezentate la inceputul

semestrului;

Prezentarea in vederea comentarii colective a unor paragrafe si articole de lege cu referire stricta la

activitatea firmelor comerciale in vederea efectuarii de analize economico-financiare;

Contributie activa in prezentarea, analiza de studii de caz - in colectiv – doveditoare a intelegerii

fenomenelor predate si dezbatute la seminar;

Participarea la activiatea de cercetare stiintifica studenteasca si la viata si la efectuarea de analize

economico[financiare, proiecte de afaceri, civice si voluntare ale comunitatilor studentilor angajati in

activitatea centrului de cercetari economice aplicate reprezinta un bonus consistent.

10.7. Standard de performanţă (pentru nota 10):

Indeplinirea cerintelor de la 10.4,10.5 si 10.6

FIŞA DISCIPLINEI

Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret 1.2.Facultatea Stiinte Economice Câmpulung Muscel 1.3.Departamentul Ştiinţe Economice 1.4.Domeniul de studii Contabilitate 1.5.Ciclul de studii licenţă 1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Page 185: Ghid licenta 2016-2019

2.Date despre disciplină 2.1.Denumirea disciplinei Econometrie şi previziune economică

2.2.Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Carmen-Victoria Boloşteanu 2.3.Titularul activităţilor de laborator Conf.univ.dr. Carmen-Victoria Boloşteanu 2.4. Anul de studiu III 2.5Semestrul 5 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei I

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 3.7 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 Tutoriat 3 Examinări 2 Alte activităţi

3.8 Total ore studiu individual 33 3.9 Total ore pe semestru 42 3.10 Număr de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a

cursului computer şi video-proiector

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

Dobândirea cunoştinţelor necesare analizei economico-previzionale.

Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară

cu sprijin tehnic bazat pe modelare econometrica

Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-

financiare

I. Realizarea de proiecte de natură financiară la nivelul organizaţiilor cu sprijin tehnic bazat pe

calcule specifice econometriei

Co

mp

eten

ţe

tra

nsv

ersa

le Formarea abilităţilor de gândire creativă în scopul modelării proceselor economice.

Cunoaşterea, înţelegerea, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi a metodelor

fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei de piaţă.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Scopul previziunilor economice este acela de a fundamenta strategiile

manageriale de supravieţuire şi de dezvoltare, într-un mediu riscant şi

incert. 7.2 Obiectivele specifice Aprofundarea cunoştinţelor de bază referitoare la analiza

economico-previzională;

Page 186: Ghid licenta 2016-2019

Însuşirea noţiunilor de bază şi a procedurilor referitoare la

modul de efectuare a previziunilor economice la nivelul

firmei;

Prezentarea unor metode şi tehnici uzuale de analiză

economică previzională şi de previziune economico-

financiară a principalilor indicatori ai rezultatelor şi

performanţei firmei.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii I. Conţinutul previziunilor economice

Conceptul de previziune, metodă şi tehnică de

previziune economică. Gruparea metodelor de

previziune

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

4 ore

săptămânile 1-2

II. Metoda extrapolării

Analiza seriilor cronologice. Ajustarea seriilor

cronologice. Extrapolarea seriilor cronologice

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Exemple de

aplicaţii practice – predarea

prin problematizare

12 ore

săptămânile 3-8

III. Analiza legăturilor dintre fenomenele şi

procesele economice

Regresia simplă. Regresia multiplă. Metoda corelaţiei.

Previziunea bazată pe cunoaşterea legăturilor dintre

fenomenele şi procesele economice

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

12 ore

săptămânile 9-14

Bibliografie

Obligatorie minimală [1] Doval, Elena, Previziune economică în managementul firmei, Editura Fundaţiei „România de Mâine”,

Bucureşti, 2006

[2] Iosefina, Moroşan, Analiza economico-financiară, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti,

2008

Facultativă

[1] Popescu, Ion şi colaboratori, Previziunea, premisă a dezvoltării durabile, vol. I-2, Editura Fundaţiei

„România de Mâine”, Bucureşti, 2007

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 1. Analiza seriilor cronologice de date privind

principalii indicatori economico-financiari

Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 1-2

2. Metode de ajustare a seriilor dinamice de date Problematizare, descoperire 2 ore săpt.

3-4 3. Previziunea seriilor de date cu ajutorul metodei

extrapolării analitice

Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 5-6

4. Analiza legăturilor dintre fenomenele economice cu

ajutorul metodei corelaţiei si regresiei

Problematizare, descoperire 4 ore săpt. 7-10

5. Construirea unor modele practice de previziune

economică la nivelul firmei

Problematizare, descoperire 4 ore săpt. 11-14

Bibliografie

[1] Doval, Elena, Previziune economică în managementul firmei, Editura Fundaţiei „România de Mâine”,

Bucureşti, 2006

[2] Iosefina, Moroşan, Analiza economico-financiară, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti,

Page 187: Ghid licenta 2016-2019

2008

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor şi seminariilor este în concordanţă cu cerinţele utilizării modelelor matematice în

optimizarea proceselor conduse.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală 10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obţinută la evaluarea finală să fie minim 5 (cinci)

FISA DISCIPLINEI

15. Date despre program

1.1.Institutia de invatamant superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Stiinte economice Campulung Muscel

1.3.Departamentul Stiinte economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenta

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate si informatica de gestiune

2.Date despre disciplina

2.1.Denumirea disciplinei Economia monetara

2.2.Titularul activitatilor de curs Lect.univ.dr. Cristina Alina Naftanaila

2.3.Titularul activitatilor de laborator Lect.univ.dr. Cristina Alina Naftanaila

2.4. Anul de studiu III 2.5Semestrul 5 2.6 Tipul de evaluare E5 2.7.Regimul

disciplinei

DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitatilor didactice)

3.1 Numar de ore pe saptamana 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de invatamant 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

3.7 Distributia fondului de timp ore

Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite 28

Documentare suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 12

Pregatire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 10

Tutoriat 2

Examinari 4

Alte activitati 2

3.8 Total ore studiu individual 58

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Numar de credite 4

4. Preconditii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Cunostinte de economie, finante, matematica

Page 188: Ghid licenta 2016-2019

4.2 de competente Cunostinte de comportament in echipa

5. Conditii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfasurare a

cursului computer si video-proiector

5.2. de desfasurare a

seminarului/laboratorului aplicatii la tabla

6. Competentele specifice acumulate

Com

pet

ente

pro

fesi

on

ale

Aplicarea concepte-lor, procedeelor si metodelor folosite in contabilitatea

entitatii/organizatiei pentru inregistrarea operatiunilor economice.

Definirea conceptelor, procedeelor si metodelor folosite in contabilitatea entitatii/organizatiei,

precum si a factorilor economici, sociali si legislativi care influenteaza operatiunile econo-

mico-financiare

Elaborarea unei proceduri de analiza, evaluare si inregistrare a operatiunilor economice in

contabilitate.

Evaluarea procedeelor si tehnicilor aplicabile inregistrarii operatiunilor economice in

contabilitate

Explicarea conceptelor, procedeelor si metodelor folosite in contabilitatea

entitatii/organizatiei

Com

pet

ente

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de

munca riguroasa, eficienta si responsabila

Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de

tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si

tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei - cunoasterea rolului si importanta monedei, creditului, a bancilor in

economie, atat la nivel microeconomic cat si la nivel macroeconomic;

- utilizarea corecta a vocabularului studiat;

- explicarea si interpretarea temelor propuse precum si intelegerea si

utilizarea corecta in context a notiunilor fundamentale;

- explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese si modelelor

economice de natura monetara

7.2 Obiectivele specifice - promovarea modelelor economice monetare internationale si

observarea aplicabilitatii lor in cazul economiei Romaniei

- manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul

stiintific;

- capacitatea de a utiliza termenii de specialitate in contexte noi

8. Continuturi

8.1 Curs Metode de predare Observatii

1. MONEDA SI ROLUL EI IN ECONOMIE

1.3.1. Definirea monedei

1.3.2. Functiile monedei

1.3.3. Puterea de cumparare a monedei

1.3.4. Convertibilitatea monetara

Prelegerea

sustinuta prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

si video-proiector);

2 ore

saptamana 1

2. CIRCULATIA MONETARA SI ECHILIBRUL

MONETAR

2.3.1. Circulatia monetara si masa monetara

2.3.2. Agregatele masei monetare

2.3.3. Inflatia

Prelegerea

sustinuta prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

si video-proiector)

Exemple de

2 ore

saptamana 2

Page 189: Ghid licenta 2016-2019

aplicatii practice ;

3. CEREREA SI OFERTA DE MONEDA

3.3.1. Cererea de moneda

3.3.2. Oferta de moneda

3.3.3. Echilibrul monetar

Prelegerea

sustinuta prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

si video-proiector)

Exemple de aplicatii

practice ;

2 ore

saptamana 3

4. CREAREA LIBERA DE MONEDA - FREE

BANKING

4.3.1. Notiunea de activitate bancara libera

4.3.2. Controverse cu privire la controlul Bancii

Centrale

4.3.3. Monopolul natural implicat de producerea

monedei

4.3.4. Costurile de producere a monedei

4.3.5.Costurile de constituire a rezervelor

4.3.6. Oferta concurentiala de moneda

4.3.7. Teoria generala a concurentei monetare

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer si

video-proiector);

2 ore

saptamana 4

5. CREDITUL SI DOBANDA

5.3.1. Continutul si caracteristicile creditului

5.3.2. Tipuri de credite acordate de banci

5.3.3. Dobanda si rata dobanzii

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer si

video-proiector)

Exercitii aplicative

de calcul;

2 ore

saptamana 5

6. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA

SISTEMULUI BANCAR

6.3.1. Aparitia si evolutia bancilor – primele evocari

6.3.2. Notiunea de banca, activitate bancara, sistem

bancar

6.3.3. Rolul bancilor in economie

6.3.4. Organizarea sistemului bancar

6.3.4.1. Banca Nationala a Romaniei

6.3.4.2. Bancile comerciale

6.3.5. Lichiditate, performante si costuri bancare

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer si

video-proiector);

Dezbatere

4 ore

saptamana 6-7

7. SISTEMUL DE PLATI SI RISCURI

ASOCIATE

7.3.1. Conceptul si continutul sistemului de plati

7.3.2. Modalitatile si instrumentele de plata:

7.3.2.1. Instrumentele de plata

7.3.2.2. Modalitati de plata

7.3.3. Riscurile in sistemele de plati

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer si

video-proiector);

4 ore

saptamana 8-9

8. PIATA MONETARA

8.3.1. Analiza monetara

8.3.2. Institutii, transferuri de capital pe piata

monetara

8.3.3. Modele monetare

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer si

video-proiector);

2 ore

saptamana 10

9. POLITICA MONETARA

9.3.1. Politica monetara – componenta a politicii

economice

9.3.2. Obiectivele politicii monetare

9.3.2.1. Obiectivele intermediare

9.3.2.2. Obiectivele operationale

9.3.3. Instrumentele politicii monetare

9.3.4. Mecanismul de transmisie al politicii

monetare

9.3.5. Limite in aplicarea politicii monetare

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer si

video-proiector);

4 ore

saptamana 11-12

Page 190: Ghid licenta 2016-2019

10. INTEGRAREA MONETARA EUROPEANA

10.3.1. Crearea Sistemului Monetar International

10.3.2. Crearea sistemului valutar de la Bretton-

Woods

10.3.3. Avantaje si dezavantaje ale monedei unice

10.3.4. Rolul Bancii Nationale a Romaniei in vederea

adoptarii monedei unice

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer si

video-proiector);

2 ore

saptamana 13

11. SISTEMUL MONETAR INTERNATIONAL

11.3.1. Sistemul Monetar International

11.3.2. Globalizarea financiara contemporana

Prelegerea sustinuta prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer si

video-proiector);

2 ore

saptamana 14

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observatii

1. Fundamentele organizarii monetare Studiu de caz, exemple

practice

2 ore

2. Analiza agregatelor monetare Studii de caz, aplicatii practice 2 ore

3. Tehnica scontarii titlurilor de credit – Studiu de caz, aplicatii practice 2 ore

4. Sistemul bancar al Romaniei Studii de caz, exemple 2 ore

5. Tehnici de calcul a dobanzilor (dobanda

simpla, dobanda compusa, capitalizarea

dobanzii)

Studiu de caz, aplicatii practice

la tabla

2 ore

6. Plasamente bancare pe pietele de capital Studii de caz, exemple practice 2 ore

7. Politici monetare si de credit. Piata monetara

in Romania

Studiu de caz, exemple

practice

2 ore

Bibliografie obligatorie

[1] Naftanaila Cristina, Moneda si credit -Curs in tehnologie IFR, Editura Fundatiei Romania de Maine,

Bucuresti, 2012;

[2] Manolescu, Gh., Moneda si Credit, Editura “Fundatiei Romania de Maine”, Bucuresti, 2008 ;

[3] Stoica, V., Deaconu, P., Bani si credit, Editura Economica, Bucuresti, 2003 ;

Bibliografie facultativa

[1] Manolescu Gh. – Banci si credit, Editura “Fundatiei Romania de Maine”, Bucuresti, 2006

[2] Basno, C., Dardac, N., Floricel, C., Moneda, Credit, Banci, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti,

1997

9. Coroborarea continut-urilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii epistemice,

asociatiilor profesionale si angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Tematica cursurilor si seminariilor este in concordanta cu cerintele utilizarii metodologiei de analiza a

indicatorilor economico-financiari

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finala

10.4 Curs competente profesionale Teste grila – evaluare

computerizata semestriala

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluari pe parcurs 10%

Referat 10%

10.6 Standard minim de performanta

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obtinuta la evaluarea finala sa fie minim 5 (cinci)

FIŞA DISCIPLINEI

16. Date despre program

Page 191: Ghid licenta 2016-2019

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Stiinte Economice Câmpulung Muscel

1.3.Departamentul Stiinte Economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei EVALUAREA INTREPRINDERII

2.2.Titularul activităţilor

de curs

Prof.univ.dr. Dumitru Nica

2.3.Titularul activităţilor

de seminar

Lect.univ.dr. Cristina Naftanaila

2.4. Anul de studiu 2016-2017 I

I

I

2.5Semestrul I 2.6 Tipul de

evaluare

E 2.7Regimul disciplinei O

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi 5

3.8 Total ore studiu

individual

69

3.9 Total ore pe semestru 111

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Cunostinte de economie, matematica, contabilitate, statistica, finante, management,

marketing, legislatie romaneasca si europeana

4.2 de competenţe Cunostinte de comportament in echipa, dezvoltarea abilitatilor de analiza si sinteza.

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

Prelegerile se desfasoara in sali cu acces la internet si cu echipament de predare

multimedia.

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

Seminariile se desfasoara in sali clasice de seminar, in special in sali in care

mobilierul poate fi deplasat pentru a permite lucrul dinamic si pe echipe.

6. Competenţele specifice acumulate

Page 192: Ghid licenta 2016-2019

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

Definirea adecvata a conceptelor fenomenologice si principiilor specifice teoriei economice si din

domeniul evaluarii intreprinderii;

Rezolvarea problemelor in contexte bine definite, asociate: conceperii, planificarii si executarii de

activitati de evaluare a intreprinderilor in situatiile care impun astfel de operatiuni.

Realizarea de proiecte profesionale prin utilizarea conceptelor, principiilor si metodelor specifice

domeniului evaluarii de intreprinderi;

Descrierea modalitatilor de concepere a tehnicilor de evaluare a intreprinderilor si a

comportamentului agentilor economici supusi evaluarilor, in contextul creat de legislatia si

regulamentele aferente in vigoare;

Explicarea si interpretarea fenomenelor din sfera evaluarii de intreprinderi la nivelul tuturor agentilor

economici de acest tip din economia de piata;

Analiza critic-constructiva a relatiilor dintre actorii participanti la activitatea de evaluare de

intreprinderi, din perspectiva evolutiei valorii de piata in timp a acestor agenti supusi unei astfel de

operatiuni;

Fundamentarea relatiilor cu autoritatile de evaluare a intreprinderilor, cu institutiile similare nationale

si internationale;

Aplicarea de propuneri de planuri de pregatire in domeniul evaluarii de intreprinderi, de oferte, de

programe de promovare – publicitate, promovare directa, relatii publice, marketing direct in domeniul

profesiei de evaluator de intreprinderi.

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

Dezvoltarea relatiilor in sfera legalitatii, evitarea accesarii de relatii si procese ilegale sau informale

care pot aduce prejudicii dezvoltarii sanatoase a vietii economice, sociale si societale;

Dezvoltarea abilitatilor psiho- sociale, de analiza economico-financiara pentru evaluare de afaceri, de

comunicare, de promovare a interesului individual si colectiv in contexte date;

Identificarea si asumarea responsabilitatilor economico-financiare, civice si institutionale pragmatice

legate de acceptarea situatiilor si oportunitatilor rezultate in urma evaluarilor de intreprinderi, la nivel

national si international si folosirea lor in interesul de business, comunitar si individual.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al

disciplinei

-Intelegerea si insusirea de catre studenti a fundamentelor teoretice (la curs) si

practice (la seminar) ale evaluarii de intreprinderi;

-Familiarizarea studentilor cu o abordare din perspectiva evaluarii de intreprinderi

si a problemelor specifice organizatiei;

-Dezvoltarea abilitatilor de comunicare si lucru in echipa (la seminar) si realizarea,

individual si în echipa, a unui proiect profesional în domeniul evaluarii de

intreprinderi, prin dezvoltarea de relatii si aplicarea notiunilor aflate la curs;

-Aplicarea celor învatate prin implementare metodelor si tehnicilor de evaluare a

intreprinderilor, ca experienta practica de tip european si international, in

respectarea legislatiei si realizarea de activitati legale;

7.2 Obiectivele specifice -Evidentierea fenomenelor si proceselor economice specifice activitatii de business

din perspective evaluarii de intreprinderi, sub aspectul esentei si formelor de

manifestare, conexiunilor cu celelalte procese din economie;

-Aprofundarea cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice care

fundamenteaza capacitatea studentilor de a opera in sfera evaluarii de intreprinderi;

-Evidentierea mutatiilor in sfera evaluarii de intreprinderi;

-Trecerea in revista a diverselor categorii de argumente, concepte si tendinte de

dezvoltarea in activitatea de evaluare de intreprinderi, cu identificarea implicatiilor

lor economice si societale.

-Determinarea si interpretarea indicatorilor economico-financiari in domeniul

evaluarii de intreprinderi (aplicarea metodologiei de calcul şi analiză a indicatorilor

economico-financiari; explicarea si interpretarea indicatorilor economico-

financiari; identificarea si descrierea indicatorilor economico-financiari; proiectarea

structurii unei lucrari de analiza a poziţiei si performantei financiare a

entitătii/organizatiei; utilizarea adecvata a metodologiei de analiza a indicatorilor

economico-financiari);

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Page 193: Ghid licenta 2016-2019

1.Elemente definitorii privind evaluarea economica si

financiara a intreprinderii

1.1.Întreprinderea ca obiect al evaluării.

Factori determinanţi ai valorii întreprinderii;

1.2.Categorii de valori utilizate în evaluarea

întreprinderii;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace tehnice

(computer şi video-proiector)

2ore/ sapt.1

2.Cadru general al activitatii de evaluare economica si

financiara a intreprinderii

2.1.Organisme profesionale în domeniul evaluării

economice şi financiare a întreprinderilor în România şi

pe plan internaţional;

2.2.Standardele de evaluare a întreprinderilor şi a

unor părţi componente ale acestora şi importanţa

lor în economia de piaţă;

2.3.Principii fundamentale de evaluare;

2.4.Principii de evaluare a întreprinderii;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace tehnice

(computer şi video-proiector)

2ore/ sapt.2

3.Diagnosticarea intreprinderii in evaluare.

Diagnosticul juridic si cel comercial

3.1. Diagnosticul juridic;

3.2.Diagnosticul comercial;

3.2.1.Poziţia ocupată pe piaţă de întreprindere;

3.2.2. Concurenţii din ramură şi potenţialii

concurenţi;

3.2.3. Produsele şi serviciile comercializate;

3.2.4. Analiza relaţiilor cu clienţii;

3.2.5. Promovarea produselor şi serviciilor;

3.2.6. Relaţia întreprinderii cu furnizorii;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace tehnice

(computer şi video-proiector)

2ore/ sapt.3

4.Diagnosticarea intreprinderii in evaluare.

Diagnosticul tehnic, tehnologic, de exploatere, de

management si al resurselor umane

4.1.Diagnosticul tehnic, tehnologic şi de exploatare;

4.1.1.Activitatea de cercetare şi dezvoltare;

4.1.2.Capacitatea de producţie şi gradul de

determinare a ei;

4.1.3.Starea şi performanţa mijloacelor de

exploatare;

4.1.4.Întreţinerea mijloacelor de exploatare;

4.1.5.Analiza impactului tehnologiei utilizate

asupra mediului ambient;

4.1.6.Organizarea activităţii de producţie

4.2.Diagnosticul managementului şi al resurselor

umane;

4.2.1.Sistemul organizatoric;

4.2.2. Diagnosticul resurselor umane;

4.2.2.1.Dimensiunea şi structura potenţialului

uman;

4.2.2.2.Comportamentul şi disciplina

personalului;

4.2.2.3.Eficienţa utilizării potenţialului uman;

4.2.2.4.Nivelul de salarizare şi de motivare a

personalului;

4.2.2.5.Condiţiile de muncă.

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace tehnice

(computer şi video-proiector)

2ore/ sapt.4

Page 194: Ghid licenta 2016-2019

5.Diagnosticul financiar-contabil al intreprinderii.

Aprecierea fiabilităţii situaţiilor financiare.

Examinarea şi aprecierea stării de sănătate financiară

– componentă a diagnosticului financiar- contabil

5.1.Aspecte de ordin general;

5.2.Rolul diagnosticului de acest tip în aprecierea

fiabilităţii situaţiilor financiare ale întreprinderilor;

5.3.Aprecierea fiabilităţii situaţiilor financiare si a stării

de sănătate financiară a întreprinderilor;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace tehnice

(computer şi video-proiector)

2ore/ sapt.5

6.Diagnosticul financiar-contabil al intreprinderii.

Analiza structurii bilanţului contabil. Sinteza

diagnosticelor. Elaborarea bilanţului economic

6.1.Examinarea şi aprecierea stării de sănătate

financiară – componentă a diagnosticului financiar-

contabil;

6.2.Sinteza diagnosticelor ;

6.3.Elaborarea bilanţului economic;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace tehnice

(computer şi video-proiector)

2ore/ sapt.6

7.Abordarea pe baza de active in evaluarea

intreprinderii. Logica abordarii pe baza de active.

Determinarea Activului Net Contabil (ANc), Activului

Net Corectat (ANC) si Activului Net de Lichidare

(ANL)

7.1.Logica abordării bazate pe active;

7.2.Evaluarea activelor necorporale;

7.3.Abordări moderne ale activelor necorporale.

Conceptul de capital intelectual şi clasificarea acestuia;

7.4.Cuantificarea capitalului intelectual al

întreprinderii;

7.5.Evaluarea terenului;

7.6.Evaluarea construcţiilor;

7.7.Evaluarea mijloacelor fixe de tipul echipamentelor

tehnologice, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de lucru,

aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare,

mijloacelor de transport, mobilierului şi biroticii;

7.8.Evaluarea titlurilor de participare;

7.9.Evaluarea activelor curente;

7.9.1.Evaluarea stocurilor;

7.9.2.Evaluarea creanţelor;

7.9.3.Evaluarea titlurilor de plasament;

7.9.4.Evaluarea disponibilităţilor;

7.10.Evaluarea elementelor din conturi de regularizare

şi assimilate;

7.11. Evaluarea obligaţiilor (datoriilor)

7.12.Determinarea Activului net contabil (ANC),

activului net corectat (ANC) şi activului net de lichidare

(ANL);

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace tehnice

(computer şi video-proiector)

2ore/ sapt.7

8.Abordarea pe baza de active in evaluarea

intreprinderii. Exemple privind modul de

determinare a activului net corectat (ANC) si a

activului net de lichidare (ANL)

8.1.Exemplu de evaluare a unei benzinarii prin

abordarea pe baza de active;

8.2.Exemplu de determinare a activului net corectat

(ANC) la o societate comerciala;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace tehnice

(computer şi video-proiector)

2ore/ sapt.8

9.Abordarea pe baza de venituri in evaluarea

intreprinderii.Abordarea pe baza de randament a

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace tehnice

2ore/ sapt.9

Page 195: Ghid licenta 2016-2019

valorii intreprinderii. Metoda evaluarii pe baza

profitului intreprinderii

9.1.Logica abordării pe bază de venit;

9.2.Metoda capitalizării venitului;

(computer şi video-proiector)

10.Abordarea pe baza de venituri in evaluarea

intreprinderii. Metoda evaluarii pe baza dividendelor.

Evaluarea intreprinderii pe baza actualizarii fluxului

de lichiditati (cash-flow)

10.1.Metoda actualizării fluxurilor de lichidităţi (DCF);

10.2. Modelul actualizării dividendelor;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace tehnice

(computer şi video-proiector)

4ore/ sapt.10

11.Abordarea pe baza comparatiei de piata in

evaluarea intreprinderii

11.1.Logica abordării prin comparaţia de piaţă;

11.2.Elemente de comparaţie si surse de informatii ;

11.3.Metodele uzuale ;

11.3.1.Metoda comparaţiei cu tranzacţii de pachete

minoritare;

11.3.2.Metoda comparaţiei cu vânzări de firme

necotate (piaţa de achiziţii şi fuziuni);

11.3.3.Metoda comparaţiei cu tranzacţii anterioare

cu subiectul evaluării;

11.4.Evaluarea valorilor mobiliare (acţiuni cotate,

necotate şi alte instrumente financiare);

11.4.1.Evaluarea titlurilor de participare cotate si

necotate;

11.4.2.Evaluarea titlurilor de credit (îndeosebi a

obligaţiunilor);

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace tehnice

(computer şi video-proiector)

4ore/ sapt.11

12.Misiunea evaluatorului si redactarea raportului de

evaluare

12.1.Definiţia evaluatorului;

12.2.Responsabilitatea evaluatorului;

12.3.Conţinutul minimal al raportului de evaluare

conform Standardelor Internaţionale de Evaluare.

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace tehnice

(computer şi video-proiector)

2ore/ sapt.12

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1.Activitati preliminare evaluarii Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.1

2.Diagnosticul economico-financiar Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/

sapt.4

3.Metoda Activului Net Corectat (ANC) si cea a Acivului

Net de Lichidare (ANL)

Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.8

4.Evaluarea intreprinderii pe baza actualizarii fluxului de

lichiditati (cash-flow)

Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.10

5. Metode de evaluare a intrepriderilor ale caror actiuni

sunt cotate la bursa

Studii de caz şi aplicaţii practice 2ore/ sapt.11

6.Cuprinsul raportului de evaluare a intreprinderii Studii de caz şi aplicaţii practice 4ore/ sapt.12

Bibliografie obligatorie

1.ANEVAR, Ghiduri de evaluare. Ghiduri metodologice de evaluare, Bucureşti, 2012;

2.ANEVAR, Standarde de evaluare a bunurilor, Bucuresti, 2016;

3.Anghel Ion (coordonator) si colectiv, Evaluarea intreprinderii, Editura Economica, Bucuresti,

2011;

4.Ciobanu Anamaria, Analiza performantei intreprinderii, Editura ASE, Bucuresti, 2006;

Page 196: Ghid licenta 2016-2019

5.IVSC, Standarde Internationale de Evaluare 2011, Editura IROVAL, Bucuresti, 2011;

6.IVSC, Îndrumar pentru evaluare.Fluxul de numerar, Editura IROVAL, Bucureşti, 2012;

7. IVSC, Îndrumar pentru evaluare.Evaluarea activelor necorporale, Editura IROVAL, Bucureşti,

2012;

8.Nica Dumitru (coordonator), Evaluarea intreprinderii, Editura Fundaţiei „România de Mâine”,

Bucureşti, 2007;

9.Nica Dumitru, Sinteze curs in format electronic la disciplina “Evaluarea întreprinderii”, 2016,

postate pe Platforma electronica a Universitătii Spiru Haret rezervată Facultătii de Stiinte Economice

de la Câmpulung;

10.Stan V. Sorin, Anghel Ion (coordonatori), Evaluarea întreprinderii, Ediţia a cincea revizuită,

Editura IROVAL, Bucureşti, 2013;

Bibliografie facultativă

1.Moroşan Iosefina, Analiza economico-financiara, Editia a II-a revazuta si adaugita, Editura

Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2008;

2.Moroşan Iosefina, Analiza economico-financiara, Probleme rezolvate, Editura Fundaţiei „România

de Mâine”, Bucureşti, 2008;

3.Pratt Shannon, Abordarea prin piata a evaluarii intreprinderii, Editura IROVAL, 2008;

4.Damodaran, A., Investment Valuation, Second edition, Willey Finance, 2002;

5.Buletin informativ ANEVAR pe anii 2014 - 2017;

6.Revista de evaluare, IROVAL pe anii 2014 - 2017;

7.Revista “Valoarea oriunde este ea”, ANEVAR pe anii 2014 - 2017;

Pagini web:

www.anevar.ro

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice

asociaţiilor

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Invitarea unor specialisti din mediul de afaceri, bancar, guvernamental, de cercetare, organisme profesionale si

din presa pentru sustinerea de prelegeri in cadrul Departamentului de contabilitate in vederea identificarii de

probleme de retinut pentru analiza si predare. Discutarea continutului disciplinei cu reprezentanti ai mediului

autohton de afaceri

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

Page 197: Ghid licenta 2016-2019

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 20%

10.6 Standard minim de performanţă

Elaborarea si prezentarea complexa, in echipa a unui eseu pe temele de seminar prezentate la inceputul

semestrului;

Prezentarea in vederea comentarii colective a unor paragrafe si articole de lege cu referire stricta la activitatea

firmelor comerciale in vederea evaluarii acestora ;

Contributie activa in prezentarea, analiza de studii de caz - in colectiv – doveditoare a intelegerii fenomenelor

predate si dezbatute la seminar;

Participarea la activiatea de cercetare stiintifica studenteasca si la viata si proiectele de afaceri, civice si

voluntare ale comunitatilor studentilor angajati in activitatea centrului de cercetari economice aplicate reprezinta

un bonus consistent.

10.7. Standard de performanţă (pentru nota 10):

Indeplinirea cerintelor de la 10.4,10.5 si 10.6

FIŞA DISCIPLINEI

17. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Stiinte Economice Câmpulung Muscel

1.3.Departamentul Stiinte economice

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Piete financiare

2.2.Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Cristina Naftanaila

2.3.Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Cristina Naftanaila

2.4. Anul de studiu III 2.5Semestrul 6 2.6 Tipul de evaluare E

6

2.7Regimul disciplinei O

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18

Tutoriat 6

Examinări 4

Alte activităţi 2

3.8 Total ore studiu individual 64

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Cunostinte de economie, contabilitate, analiza

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului computer şi video-proiector

Page 198: Ghid licenta 2016-2019

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului aplicatii la tabla

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

Dobândirea cunoştinţelor necesare pietei de capital.

Deprinderea rezolvării de probleme specifice pietei de capital legate de conceptele-cheie,

principalele reglementari de functionare a pietei de capital din Romania, indicii bursieri,

instrumente financiare, guvernanta corporativa, organizarea si reglementarea bursiera, rolul

diverselor institutii financiare in functionarea pietei de capital din Romania si functionarea

pietei financiare internationale;

Calculul influentei diferitilor factori asupra evolutiei indicilor bursieri si rentabilitatii titlurilor

financiare;.

Utilizarea cunoştinţelor de piete de capital pentru eficientizarea tranzactiilor bursiere.

Aplicarea cunoştinţelor despre piete de capital în conducerea optimă a proceselor economice

din sfera acestei piete.

Formarea capacităţii de examinare a pietei de capital în scopul optimizarii acesteia.

Crearea capacităţilor de interpretare a informaţiilor obţinute de pe piata de capital în scopul

luării de decizii necesare optimizării proceselor ce au loc pe aceasta piata.

Com

pet

enţe

tran

sver

sale

Formarea abilităţilor de gândire creativă în scopul examinarii profesioniste a pietei de

capital.

Crearea deprinderii de aplicarea a metodelor de efectuare a analizelor specifice pietei de

capital referitoare la indicii bursieri si instrumentele financiare proprii acestei piete.

Dezvoltarea aptitudinilor privind munca în echipă referitor la gestionarea problemelor

financiare prin metodele si procedeele specifice pietei de capital.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei însuşirea metodelor si tehnicilor de examinare a pietei de capital

din sfera societatilor comerciale si entitatilor publice ale caror

titluri de valoare sunt tranzactionate pe aceasta piata.

7.2 Obiectivele specifice înţelegerea şi însuşirea de către studenţi a conceptelor de bază

privind piata de capital, principalele reglementari de functionare

a pietei de capital din Romania, indicii bursieri, instrumentele

financiare, guvernanta corporativa, organizarea si reglementarea

bursiera, rolul diverselor institutii financiare in functionarea

pietei de capital din Romania si functionarea pietei financiare

internationale.

crearea deprinderilor de utilizarea a sistemelor de metode,

tehnici si indicatori de analiza economico-financiara a pietei de

capital pe baza indicilor bursieri si instrumentelor financiare.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

I.Piete financiare.

Rolul şi tendinţele pieţei financiare.Teoria

eficienţei pieţelor financiare.Structura pieţei

financiare. Rolul pieţelor de capital în finanţarea

economiei. Pieţele financiare internaţionale.

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

2 ore

săptămâna 1

II.Crearea si dezvoltarea pietelor de capital.

Politici publice si private de dezvoltare a pietelor.

Reglementari legale privind impozitele si taxele

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

2 ore

săptămâna 2

Page 199: Ghid licenta 2016-2019

pe castigurile de capital. Principalele

reglementari de functionare a pietei de capital din

Romania. Transparenta si standardizare pe piata

de capital. Rolul intermediarilor financiari;

Exemple de

aplicaţii practice –

predarea prin

problematizare

III.Indicii bursieri.

Istoricul indicilor bursieri. Clasificarea indicilor

bursieri. Metodologia determinării indicilor

bursieri.

Prelegerea

susţinută prin utilizarea de

mijloace tehnice (computer

şi video-proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

4 ore

Săptămânile 3,4

IV.Instrumente financiare.

Noţiuni, clasificare şi caracteristici. Clasificarea

valorilor mobiliare.Relaţia dintre rentabilitatea

titlurilor individuale şi rentabilitatea pieţei.

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exemple de

aplicaţii practice –

predarea prin

problematizare

4 ore

săptămânile 5,6

V. Guvernanta corporativa.

Scurt istoric. Conceptul de guvernare

corporativă. Implementarea unui sistem de

conducere corporativ.

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2 ore

Săptămâna 7

VI. Organizarea si reglementarea bursiera.

Conceptul de bursă. Regimul juridic.

Reglementa-rea burselor. Managementul bursei;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

2 ore

săptămâna 8

VII.Rolul diverselor institutii financiare in

functionarea pietei de capital din Romania

Identificarea si obiectul de activitate al

diferitelor institutii financiare. Conceptele de

intermediere, dezintermediere si securizare.

Rolul intermediarilor financiari. Societatile

comerciale si listarea la bursa; prospectul de

emisiune. Raporturile reciproce interpiete;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

4 ore

săptămânile 9,10

VIII.Piata internationala de capital

Conceptul de piaţă internaţională de capital.

Obligaţiunile internaţionale.Acţiunile internaţio-

nale. Derivatele. Top 10 pe piata mondiala a

actiunilor. Organizarea burselor pe plan

internaţional;

Prelegerea susţinută prin

utilizarea de mijloace

tehnice (computer şi video-

proiector)

Exemple de aplicaţii

practice – predarea prin

problematizare

4 ore

săptămânile

11,12

Page 200: Ghid licenta 2016-2019

Bibliografie obligatorie

[1]Anghelache, Gabriela, Piaţa de capital. Caracteristici. Evoluţii. Tranzacţii, Editura Economică,

Bucureşti, 2004

[2]CECCAR, Managementul pietelor de capital, Editura CECCAR, Bucuresti, 2010

[3]Stoica Victor, Corbu Ion, Murariu Ioana, Sistemul bursier internaţional, Editura Fundaţiei

România de Mâine, Bucureşti, 2006

[4]Stoica Victor, Managementul pieţei de capital, Editura Economică, Bucureşti,2005

[5]Nica Dumitru, Negru Titel, Bănci europene şi internaţionale, Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti, 2006;

Facultativă

[6]Ionescu Eduard, Pieţe de capital şi titluri de valoare, Editura Fundaţiei România de

Mâine,Bucureşti,2003

[7]Stoica,Victor, Practica pieţei de capital, Editura Fundaţiei România de Mâine,Bucureşti, 2004 8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

I.1. Rolul şi tendinţele pieţei financiare. Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 1

II.1.Principalele reglementari de functionare a

pietei de capital din Romania.

Problematizare, descoperire 2 ore săpt.

3

III.1.Clasificarea, semnificaţia si calculul

indicilor bursieri – studii de caz.

Problematizare, descoperire,

Studiu de caz

2 ore săpt. 5

IV.1.Clasificarea valorilor mobiliare si

determinarea parametrilor specifici – studii de

caz.

Problematizare, descoperire,

Studiu de caz

2 ore săpt. 7

VI.1. Managementul bursei şi sistemul de

tranzacţii.

Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 9

VIII.Conceptul de piaţă internaţională de capital

şi principalele caracteristici ale titlurilor

tranzacţionate

Problematizare, descoperire 2 ore săpt. 11

Bibliografie obligatorie

[1]Anghelache, Gabriela, Piaţa de capital. Caracteristici. Evoluţii. Tranzacţii, Editura Economică,

Bucureşti, 2004

[2]CECCAR, Managementul pietelor de capital, Editura CECCAR, Bucuresti, 2010

[3]Stoica Victor, Corbu Ion, Murariu Ioana, Sistemul bursier internaţional, Editura Fundaţiei

România de Mâine, Bucureşti, 2006

[4]Stoica Victor, Managementul pieţei de capital, Editura Economică, Bucureşti,2005

[5]Nica Dumitru, Negru Titel, Bănci europene şi internaţionale, Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti, 2006;

Facultativă

[6]Ionescu Eduard, Pieţe de capital şi titluri de valoare, Editura Fundaţiei România de

Mâine,Bucureşti,2003

[7]Stoica,Victor, Practica pieţei de capital, Editura Fundaţiei România de Mâine,Bucureşti, 2004

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Page 201: Ghid licenta 2016-2019

Tematica cursurilor şi seminariilor este în concordanţă cu cerinţele pietei de capital in activitatea

bursiera.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator teme aplicative Evaluări pe parcurs 10%

Referat 10%

10.6 Standard minim de performanţă

elaborarea tuturor temelor online sau offline

nota obţinută la evaluarea finală să fie minim 5 (cinci)

FIŞA DISCIPLINEI

18. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice Câmpulung

1.3.Departamentul Departamentul de Stiinte Economice Câmpulung Muscel

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Instruire asistată de calculator

2.2.Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Daliana Tascovici

2.3.Titularul activităţilor de laborator Lect. univ. dr. Daliana Tascovici

2.4. Anul de studiu 2016-2017 III 2.5Semestrul 5 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei F

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 3

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 1

Tutoriat 1

Examinări 1

Alte activităţi

3.8 Total ore studiu individual 8

3.9 Total ore pe semestru 42

3.10 Număr de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

Page 202: Ghid licenta 2016-2019

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare

după parcurgerea cursului, studenţii trebuie să cunoască elementele de bază legate de întreţinerea

unui computer, să înţeleagă principiile da bază legate de lucrul cu computerul ca instrument util în

activitatea cu elevii şi utilizarea de soft-uri utile în procesul de învăţare; să explice impactul

computerului asupra procesului de educaţie.

Studentii sunt în măsură să aplice legităţile disciplinelor informatice în procesului de învăţământ; să

proiecteze activităţi didactice, pe baza sugestiilor metodologice oferite de programele şcolare şi cu

ajutorul computerului;

După parcurgerea cursului, studenţii trebuie să valorifice conţinuturile disciplinelor informatice cu

aplicabilitate în domeniul învăţării pentru a spori eficienţa activităţii didactice; să înţeleagă importanţa

instruirii asistate de calculator în activitatea didactică.

Com

pet

e

nţe

tran

sver

s

ale

În urma parcurgerii cursului, studentii sunt în măsură să folosească adecvat conceptele

specifice şi tipurile de date cu care operează disciplinele informatice;

să înţeleagă ariile de manifestare ale disciplinelor informatice

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiective generale: să folosească adecvat conceptele specifice şi tipurile

de date cu care operează disciplinele informatice; să înţeleagă ariile de

manifestare ale disciplinelor informatice;

7.2 Obiectivele specifice

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Scurt istoric al calculatoarelor

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 oră

Hardware şi software Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 oră

Sistemul de operare Windows Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 oră

Echipamente periferice Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

1 oră

Page 203: Ghid licenta 2016-2019

Metode interogative

conversative si dialogate

Networking Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 oră

Protocolul de comunicare TCP/IP Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 oră

Internet Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 oră

Platforme educaţionale: Blackboard, AeL Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 oră

Metoda instruirii asistată de calculator Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

2 ore

Direcţii de modernizare a metodelor de predare-

învăţare şi evaluare

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

2 ore

Educaţia la distanţă Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

2 ore

Bibliografie obligatorie

Costea Ştefan, Şerdean Ioan, Florea Nadia (coordonatori), Sinteze, ed.aII-a, Ed. Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti, 2004.

Bibliografie facultativă

Tascovici Daliana Ecaterina, Isbăşoiu Eliza, Dragomir Robert, Radu Cătălin, Bărbieru Dragoş, Instruire

asistată de calculator, Alma Mater, Sibiu, 2011.

Cucos Constantin, Pedagogie, Ed. Polirom, 2016

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii

Scurt istoric al calculatoarelor Metode de comunicare orală – 2 ore

Page 204: Ghid licenta 2016-2019

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

Hardware şi software Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

2 ore

Sistemul de operare Windows Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

2 ore

Echipamente periferice Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

2 ore

Networking Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

2 ore

Protocolul de comunicare TCP/IP Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

3 ore

Internet Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

3 ore

Platforme educaţionale: Blackboard, AeL Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

3 ore

Metoda instruirii asistată de calculator Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

3 ore

Direcţii de modernizare a metodelor de predare-

învăţare şi evaluare

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

3 ore

Page 205: Ghid licenta 2016-2019

Metode interogative

conversative si dialogate

Educaţia la distanţă Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

3 ore

Bibliografie

Costea Ştefan, Şerdean Ioan, Florea Nadia (coordonatori), Sinteze, ed.aII-a, Ed. Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti, 2004.

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Continutul oferă înţelegerea principiilor de bază legate de activitatea didactică în care este utilizat

computerul ca instrument util; prezintă si analizează soft-uri educationale;

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator Competente profesionale Evaluare electronică pe parcurs 10%

Temă practică 10%

10.6 Standard minim de performanţă

promovarea testelor de evaluare pe parcurs,

minimum 50% din examinarea finală

FIŞA DISCIPLINEI

19. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice Câmpulung

1.3.Departamentul Departamentul de Stiinte Economice Câmpulung Muscel

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi informatică de gestiune

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Management educational. Managementul clasei de elevi

2.2.Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Daliana Tascovici

2.3.Titularul activităţilor de laborator Lect. univ. dr. Daliana Tascovici

2.4. Anul de studiu 2016-2017 III 2.5Semestrul 6 2.6 Tipul de evaluare E 2.7Regimul disciplinei F

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

Page 206: Ghid licenta 2016-2019

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12

3.7 Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 7

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2

Tutoriat 2

Examinări 1

Alte activităţi

3.8 Total ore studiu individual 14

3.9 Total ore pe semestru 36

3.10 Număr de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a

cursului

5.2. de desfăşurare a

seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

Com

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

După parcurgerea cursului, studenţii trebuie: - să înteleagă conceptele şi teoriile specifice cu care

operează disciplina, să înţeleagă preocupările şi ariile de investigaţie proprii disciplinei; să analizeze

si să explice rolul specific al profesorului în fiecare dintre ipostaze

- să identifice problematica de bază a managementului educational si să asimileze elementele

necesare aplicării în practică a cunostintelor teoretice însusite; să opereze cu termenii si conceptele

specific managementului educational;să relationeze managementul cu celelalte activităti associate:

administrare, lideritate;

- să dezbată caracteristicile managementului educational la nivel macrostructural si microstructural;

să surprindă elementele generale si specific ale managementului proceselor, unitătilor si sistemului de

educatie; să accepte competentele managerial ale personalului didactic implicat în procesul

educational

Com

pet

e

nţe

tran

sver

s

ale

În urma parcurgerii cursului, studentii sunt în măsură să folosească adecvat conceptele specifice,

tipurile de date cu care operează si situatiile specifice ale managementul educational al clasei de elevi

si al unitătii de învătământ;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiective generale: Operarea cu termenii şi conceptele specifice

managementului educaţional, surprinderea elementelor generale şi

specifice ale managementului clasei de elevi;

7.2 Obiectivele specifice

Obiective specifice

După parcurgerea cursului, studenţii trebuie să folosească adecvat

conceptele şi teoriile specifice cu care operează disciplina, să înţeleagă

preocupările şi ariile de investigaţie proprii disciplinei, să analizeze

elementele de bază ale managementului resurselor umane şi al clasei, să

relaţioneze managementul cu celelalte activităţi asociate (administrare,

lideralitate), să identifice competenţele manageriale ale personalului

didactic implicat în procesul educaţional.

Page 207: Ghid licenta 2016-2019

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Managementul ca ştiinţă Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

3 ore

Esenţa şi obiectivele managementului

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

2ore

Funcţii, activităţi şi roluri manageriale Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

3 ore

Tipologia şi calificările manageriale Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

3 ore

Unităţile şi instituţiile educaţionale ca organizaţii

întemeiate pe cunoaştere

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

3 ore

General şi specific în managementul educaţiei Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

3 ore

Managementul sistemului instituţional al

învăţământului şi educaţiei

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

3 ore

Evaluare, calitate şi eficienţă în managementul

educaţiei

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

2 ore

Politici educaţionale. Conducerea procesului de

schimbare şi a inovaţiilor în sistemul educaţional

Metode de comunicare

orală – expozitive:

explicatia, expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

2 ore

Page 208: Ghid licenta 2016-2019

Bibliografie obligatorie

Costea Ştefan, Şerdean Ioan, Florea Nadia (coordonatori), Sinteze, ed.aII-a, Ed. Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti, 2004.

Bibliografie facultativă

Cucos Constantin, Pedagogie, Ed. Polirom, 2016

Iucu, Romiţă B, Managementul şi gestiunea clasei de elevi, Ed. Polirom, Iaşi, 2000

Joiţa, Elena, Management şcolar, Ed. Gheorghe Cîrţu Alexandru, Craiova, 1995

Cristea Sorin, Pedagogie general Managementul educaţiei, EDPRA, 1996

Antonesie Liviu, et all, Managementul Universitar, Polirom, 2000.

Joiţa Elena, Management educaţional, Polirom, 2000.

Voiculescu Floarea, Analiza resurse nevoi şi managementul strategic în învăţământ, Aramis, 2004.

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii

Esenţa şi obiectivele managementului

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Principii manageriale generale

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Contexte manageriale – context intern şi extern

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Tipologie managerială

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Funcţiile şi rolurile manageriale

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Competenţe şi calificări manageriale generale

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Page 209: Ghid licenta 2016-2019

Caracteristici ale organizaţiilor bazate pe

cunoaştere

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Caracteristicile managementului educaţional

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Modele manageriale alternative

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Managementul unităţilor şi instituţiilor

educaţionale

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Managementul stresului

Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Tipuri de politici educaţionale. Metode de comunicare orală –

expozitive: explicatia,

expunerea

Metode interogative

conversative si dialogate

1 ora

Bibliografie

Costea Ştefan, Şerdean Ioan, Florea Nadia (coordonatori), Sinteze, ed.aII-a, Ed. Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti, 2004.

9. Coroborarea conţinut-urilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Continutul oferă înţelegerea principiilor de bază legate de managementul activitatătii educationale în clasă si

în unitatea de învătământ;

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs competenţe profesionale Teste grilă – evaluare

computerizată semestrială

80%

10.5 Seminar/laborator Competente profesionale Evaluare electronică pe parcurs 10%

Temă practică 10%

10.6 Standard minim de performanţă

promovarea testelor de evaluare pe parcurs,

minimum 50% din examinarea finală

Page 210: Ghid licenta 2016-2019

Anexa 5.3 Plan de invatamant 2016-2019

Page 211: Ghid licenta 2016-2019
Page 212: Ghid licenta 2016-2019
Page 213: Ghid licenta 2016-2019