FWE200 Manual Mentenanta 8013782 RO

114
 Monitor de Concentraţ ie a Prafului O P E R AT I N G I N S T R UC T I O N S FWE200 Msurtori continue ale concentraiil or de pra cu valori mici i medii din gazele umede

Transcript of FWE200 Manual Mentenanta 8013782 RO

 • Monitor de Concentraie a Prafului

  O P E R AT I N G I N S T R UC T I O N S

  FWE200

  Msurtori continue ale concentraiilor de praf cu valori mici i medii din gazele umede

 • Manual de Utilizare FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  8 013 782/2010-07 SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate 3

  Cuprins

  Note despre acest Document..........................................................................................7

  1 Instruc iuni de siguran ! ................................................................................................8

  1.1 Destina ie .......................................................................................................................... 8

  1.2 Personal Autorizat ............................................................................................................. 8

  1.3 Informa ii despre Siguran ! "i M!suri de Protec ie........................................................... 8

  1.3.1 Pericol de la Echipamentele Electrice ............................................................................. 9

  1.3.2 Pericol din cauza Gazelor Fierbin i "i/sau agresive ......................................................... 9

  1.3.3 Pericol din cauza Razei Laser........................................................................................... 9

  1.3.4 Identificarea Defec iunilor ............................................................................................... 9

  1.3.5 Prevenirea Avariilor ....................................................................................................... 10

  2 Descrierea Produsului ..................................................................................................11

  2.1 Caracteristici "i Aplica ii................................................................................................. 13

  2.2 Principiu de Func ionare FWE200.................................................................................. 14

  2.2.1 Principiu de func ionare ................................................................................................. 14

  2.2.2 Comportament izokinetic .............................................................................................. 15

  2.2.3 Principiul de M!surare prin Difuzia Luminii ................................................................. 15

  2.2.4 Timp de R!spuns ........................................................................................................... 16

  2.2.5 Ciclu de Verificare.......................................................................................................... 16

  2.3 Componentele Sistemului ............................................................................................... 19

  2.3.1 Sond! de Gaz de Test ..................................................................................................... 19

  2.3.2 Flan"! cu Tub.................................................................................................................. 19

  2.3.3 Unitate de M!sur! "i Control ......................................................................................... 20

  2.3.4 Ansamblul ventilatorului ............................................................................................... 23

  2.3.5 Op iuni ............................................................................................................................ 23

  2.4 Func ii de intrare/ie"ire ................................................................................................... 24

  2.4.1 Afi"aje............................................................................................................................. 24

  2.4.2 Interfe e........................................................................................................................... 25

  2.5 Date Tehnice .................................................................................................................. 26

 • FWE200 Manual de Utilizare

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  4 SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate 8 013 782/2010-07

  2.6 Dimensiuni "i Numere ale Pieselor................................................................................. 27

  2.6.1 Sond! de Gaz Test .......................................................................................................... 27

  2.6.2 Flan"! cu Tub.................................................................................................................. 27

  2.6.3 Unitate de M!sura "i Control .......................................................................................... 28

  2.6.4 Ansamblul Ventilatorului ............................................................................................... 28

  2.6.5 Capac rezistent la Intemperii pentru Ansamblul Ventilatorului ..................................... 29

  2.6.6 Raft de Montaj Op ional ................................................................................................. 29

  3 Asamblare "i Instalare..................................................................................................31

  3.1 Planificarea Proiectului................................................................................................... 33

  3.2 Asamblare ....................................................................................................................... 34

  3.2.1 Instalarea Flan"ei cu Tub ................................................................................................ 34

  3.2.2 Instalarea Unita ii de M!sur! "i Control ......................................................................... 36

  3.2.3 Instalarea Asamblului Ventilatorului.............................................................................. 36

  3.2.4 Montajul Capacului Rezistent la Intemperii pentru Ansamblul Ventilatorului.............. 37

  3.3 Instalare........................................................................................................................... 38

  3.3.1 Generalit! i .................................................................................................................... 38

  3.3.2 Conectarea Ventilatorului ............................................................................................... 39

  3.3.3 Conectare Cabluri pentru Semnale Analogice si de Stare pentru Intrari Digitale .......... 40

  3.3.4 Conectarea Sursei de Alimentare.................................................................................... 40

  3.3.5 Optiune: A doua ie"ire Analogic!................................................................................... 41

  4 Punerea in func iune "i Parametrizare..........................................................................43

  4.1 Procedura de pornire a Monitorului FWE200 ................................................................ 45

  4.1.1 Asamblarea Unita ii de M!sur! si Control ..................................................................... 45

  4.1.2 Pornirea Ventilatorului ................................................................................................... 46

  4.1.3 Conectarea Sondei de Gaz de Test ................................................................................. 47

  4.1.4 Pornirea Monitorului FWE200 ....................................................................................... 48

  4.1.5 Instalarea Sondei de Gay de Test.................................................................................... 49

  4.1.6 Reglarea Extrac iei.......................................................................................................... 50

  4.2 Preg!tirea Parametriz!rii ................................................................................................ 51

  4.2.1 Note Generale ................................................................................................................. 51

  4.2.2 Connectarea Aparatului .................................................................................................. 51

  4.3 Parametrizarea Monitorului FWE200............................................................................. 53

  4.3.1 Parametrizarea specific! Clientului ................................................................................ 53

  4.3.2 Calibrare pentru M!surarea Concentra iei de Praf ......................................................... 55

  4.3.3 Determinarea Limitei de Debit ....................................................................................... 56

  4.3.4 Parametrizarea celei de-a doua ie"iri analogice, op ional! ............................................. 58

  4.3.5 Backup de Date............................................................................................................... 58

  4.3.6 Pornirea Modului Standard de Masurare........................................................................ 60

 • Manual de Utilizare FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  8 013 782/2010-07 SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate 5

  5 ntre inere

  5.1 Generalit! i ..................................................................................................................... 63

  5.2 Lucr!ri de ntre inere....................................................................................................... 65

  5.2.1 Inspec ie vizual! ............................................................................................................. 65

  5.2.2 Cur! area Duzei de Intrare n Termociclon .................................................................... 66

  5.2.3 Cur! area ejectorului ...................................................................................................... 66

  5.2.4 Cur! area Sondei de Gaz de Test "i a Furtunului de Extrac ie "i Retur.......................... 68

  5.2.5 Cur! area camerei vortex................................................................................................ 68

  5.2.6 Cur! area Unit! ii de Emisie/Recep ie "i a Celulei de Test............................................ 69

  5.2.7 Verificarea / nlocuirea Cartu"ului de Filtru pe Ansamblul Ventilatorului.................... 71

  5.3 Dezafectare...................................................................................................................... 73

  6 Depanare .....................................................................................................................77

  6.1 Defec iuni ........................................................................................................................ 77

  6.2 Avertiz!ri "i Mesaje de Defec iune ................................................................................ 78

  6.2.1 Avertiz!ri ........................................................................................................................ 78

  6.2.2 Mesaje de Defec iune ..................................................................................................... 80

  6.2.3 Alte Defec iuni sau Comportament Anormal ................................................................. 83

  6.3 Eliminarea Defec iunilor Unit! ii de Emisie/Recep ie.................................................... 84

  6.3.1 Verificarea/Reglarea Razei Laser ................................................................................... 84

  6.3.2 Verificarea Razei Laser de Tranzit liber......................................................................... 85

  6.3.3 Verificarea mi"c!rii corecte a sistemului optic al receptorului ...................................... 86

  6.4 Op iuni de Test "i Diagnosticare ..................................................................................... 87

  6.4.1 Testarea Ie"irii de Semnal............................................................................................... 87

  6.4.2 Ciclu de Verificare.......................................................................................................... 87

  6.4.3 Verificarea Linearit! ii ................................................................................................... 87

  7 Repara ii ......................................................................................................................89

  7.1 Generalit! i ...................................................................................................................... 91

  7.2 Componente purt!toare de gaz........................................................................................ 92

  7.2.1 Termociclon.................................................................................................................... 92

  7.2.2 Senzor de Temperatur! pentru Temperatura Gazului de Test ........................................ 94

  7.2.3 nlocuirea Altor Piese ..................................................................................................... 94

  7.3 Unitate de Emisie/Recep ie ............................................................................................. 95

  7.3.1 nlocuirea Capacului "i/sau a Tubului de Protec ie ........................................................ 95

  7.3.2 nlocuirea Filtrului din Metal Sinterizat ......................................................................... 95

  7.3.3 nlocuirea ntregului conector al unit! ii T/R ................................................................ 95

  7.4 Cabin! de Control ........................................................................................................... 97

  7.4.1 Schimbarea Panoului de Module I/O.............................................................................. 97

  7.4.2 nlocuirea Panoului de Senzori ....................................................................................... 98

  7.4.3 nlocuirea Pl!cii de Procesor .......................................................................................... 98

  7.4.4 nlocuirea Sursei de Alimentare ..................................................................................... 99

 • FWE200 Manual de Utilizare

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  6 SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate 8 013 782/2010-07

  8 Descrierea general! a Pieselor ...................................................................................101

  8.1 Componente Standard................................................................................................... 103

  8.1.1 Sond! de Gaz de Test ................................................................................................... 103

  8.1..2 Flan"! cu Tub................................................................................................................ 103

  8.1.3 Unitate de M!sur! "i Control ........................................................................................ 103

  8.1.4 Ansamblul ventilatorului .............................................................................................. 103

  8.2 Op iuni ......................................................................................................................... 104

  8.2.1 Sistem de M!sur!.......................................................................................................... 104

  8.2.2 Accesorii pentru Testarea Aparatului ........................................................................... 104

  8.2.3 Altele ............................................................................................................................ 104

  8.3 Consumabile pentru o perioad! de func ionare de 2 ani............................................... 104

  8.4 Piese de schimb............................................................................................................. 105

  8.4.1 Furtun............................................................................................................................ 105

  8.4.2 Termociclon.................................................................................................................. 105

  8.4.3 Celul! de Test ............................................................................................................... 105

  8.4.4 Ejector........................................................................................................................... 105

  8.4.5 Cabin! de Control ......................................................................................................... 105

  8.4.6 Unitate de Emisie/Recep ie........................................................................................... 106

  8.4.7 Altele............................................................................................................................. 106

  9 Anex! .........................................................................................................................107

  9.1 Set!rile Standard ale aparatului FWE200..................................................................... 109

  9.2 Parol! ........................................................................................................................... 110

 • Manual de Utilizare FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Note Despre Acest Document

  8 !"#$%&'& ! ( $############### SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate#############################################################7

  Note Despre Acest Document

  n acest manual de utilizare este prezentat modul de func ionare al monitorului optoelectronic de concentra ie a prafului FW 100, n ambele variante, FW 101 "i FW 102. Manualul ajut! la n elegerea func iei aparatului "i cuprinde informa ii generale despre planificare, asamblare, instalare, punere n func iune, ntre inere "i depanare. Descrierea componentelor disponibile ale aparatului are rolul de a v! ajuta n faza de planificare n vederea determin!rii configura iei optime pentru aplica ia dvs.

  Acest manual de utilizare se refer! numai la aplica iile standard care corespund datelor tehnice enumerate. Reprezentantul SICK I MAIHAK va fi bucuros s! v! ofere informa ii suplimentare "i suport pentru aplica iile speciale. V! recomand!m cu insisten ! s! contacta i un specialist SICK I MAIHAK pentru a-l consulta n privin a aplica iilor speciale.

  Not! Citi i ntotdeauna acest manual de utilizare cu aten ie nainte de a ncepe lucrul. Instruc iunile de siguran ! "i avertiz!rile trebuie urmate permanent.

  Unele componente ale sistemului (cum ar fi compresorul de canal lateral al unit! ilor de purjare aer) sunt livrate cu manuale de utilizare separate. #i aceste informa ii trebuie citite cu aten ie.

  Pentru acces rapid "i din motive de claritate, informa iile importante despre siguran ! au fost eviden iate ntr-un mod deosebit n acest manual de utilizare. Ele au fost prev!zute n punctele corespunz!toare din capitole.

  Not! Ofer! informa ii despre caracteristicile aparatului sau sistemului, mpreun! cu sfaturi suplimentare.

  ATTENTION

  Indic! un risc de avariere a aparatului sau a componentelor sistemului "i posibile defecte de func ionare.

  DANGER

  Identific! un posibil pericol pentru personal, cauzat n special de echipamentele electrice sau ap!rut ca urmare a manevr!rii gre"ite a componentelor aparatului sau ale sistemului. Aceste avertiz!ri au rolul de a v! proteja mpotriva accidentelor (fatale).

  Citi i cu aten ie aceste avertiz!ri "i urma i-le permanent!

 • FWE200 Manual de Utilizare

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Instruc iuni de Siguran !

  8 SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate ##8 !"#$%&'& ! ( $

  1 Instruc iuni de Siguran !

  1.1 Destina ie

  Sistemul de m!sur! FWE200 se folose"te la m!surarea concentra iei de praf din gazele umede. Trebuie utilizat numai pentru destina ia proiectat! de produc!tor "i n conformitate cu urm!toarele informa ii. n particular, este important ca:

  Sistemul s! fie utilizat n conformitate cu datele tehnice "i cu specifica iile referitoare la asamblare, conectare, mediu "i condi ii de func ionare (a se vedea documenta ia livrat!, documentele de comand!, documentele aparatului "i pl!cu ele de valori nominale)

  Toate m!surile necesare pentru ntre inerea aparatului, de exemplu, pentru cerin ele de ntre inere "i inspec ie, s! fie luate.

  1.2 Personal Autorizat

  Persoanele responsabile de siguran a personalului trebuie s! se asigure c!:

  Toate lucr!rile la sistemul de m!sur! sunt executate de personal calificat "i sunt verificate de exper ii responsabili. Aceste persoane trebuie s! fie calificate n virtutea experien ei lor (instruire, educa ie, experien !) sau a n elegerii standardelor, specifica iilor aplicabile, a normelor de prevenire a accidentelor "i a propriet! ilor sistemului. Este foarte important ca aceste persoane s! poat! identifica "i evita posibilele pericole n timp util. Exper ii tehnici sunt acele persoane definite n standardele DIN VDE 0105, IEC 364 sau n alte standarde cu echivalen ! direct!.

  Aceste persoane trebuie s! cunoasc! pericolele existente n timpul func ion!rii, cum ar fi cele provocate de gazele fierbin i, toxice sau presurizate, de amestecurile de gaze/lichide sau de alte medii, "i trebuie s! fi primit instruire special! n modul de utilizare a sistemului de m!sur!.

  1.3 Informa ii Generale despre Siguran ! "i M!suri de Protec ie

  Manevrarea sau utilizarea gre"it! a aparatului poate conduce la accidente de personal sau avarieri materiale. Citi i cu aten ie acest capitol "i asigura i-v! c! respecta i permanent m!surile de precau ie ale aparatului FWE200. Respecta i ntotdeauna avertiz!rile furnizate n acest manual de utilizare.

  Urm!toarele reguli sunt valabile permanent:

  Stipul!rile legale aplicabile "i normele tehnice asociate trebuie respectate n preg!tirea "i executarea lucr!rilor la instala ie.

  Toate lucr!rile trebuie executate n conformitate cu condi iile locale "i specifice sistemului "i cu aten ia cuvenit! acordat! pericolelor "i specifica iilor de utilizare.

  Manualul de utilizare al sistemului de m!sur! "i documenta ia instala iei trebuie s! fie disponibile la fa a locului. Instruc iunile de prevenire a pericolelor "i avariilor, cuprinse n acest document, trebuie respectate permanent.

  Echipamentul de protec ie adecvat "i mijloacele de protec ie personal! trebuie puse la dispozi ie n func ie de pericolele posibile "i trebuie utilizate de personal.

 • Manual de Utilizare FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Instruc iuni de Siguran !

  8 !"#$%&'& ! ( $################### SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate##########################################################9

  1.3.1 Pericol de la Echipamentele Electrice

  DANGER

  Sistemul de m!sur! FWE200 este o component! a echipamentului electric construit pentru a fi utilizat n instala ii electrice industriale. Cnd lucra i la conexiuni electrice sau la componente str!b!tute de curent, asigura i-v! c! sursa de alimentare este oprit!. Dac! este nevoie, nlocui i mijloacele de protec ie la "oc nainte de a reconecta sursa de alimentare.

  1.3.2 Pericol din cauza Gazelor Fierbin i "i/sau Agresive

  DANGER

  Cnd apare o defec iune (mai ales dac! conducta este presurizat!), gazul coroziv "i/sau fierbinte poate sc!pa din componentele care-l poart! (sond! de gaz de test, furtunuri, termociclon, celul! de test, ejector) "i poate provoca accidente dac! nu sunt luate m!suri de protec ie prealabile "i corespunz!toare.

  Pentru protejarea personalului operator "i a echipamentelor, operatorul trebuie s! se asigure c!:

  Sistemul de m!sur! este oprit nainte de nceperea lucr!rii.

  Lucrarea este executat! numai cu echipament de protec ie corespunz!tor (mbr!c!minte de protec ie, masc! de protec ie).

  Componentele fierbin i ale sistemului "i purt!toare de gaz nu sunt atinse dect dup! ce s-au r!cit suficient. Altfel, trebuie folosit echipament de protec ie.

  Instala iile cu gaze toxice, temperaturi ridicate, presiune mare trebuie nchise nainte de in-stalarea sau ndep!rtarea sondei de gaz de test!

  La instala iile cu grad sc!zut de pericol (niciun risc de accidentare, presiune ambiant!, tem-peraturi mici), sonda de gaz de test poate fi instalat! "i ndep!rtat! cnd instala ia este n func iune, cu condi ia respect!rii normelor "i instruc inilor de siguran ! aplicabile "i a lur!rii tu-turor m!surilor de protec ie, necesare "i corespunz!toare.

  1.3.3 Pericol din cauza Razei Laser

  Unitatea de emisie/recep ie a aparatului FWE200 folose"te un laser din clasa 2. Pentru a preveni orbirea:

  Nu privi i niciodat! direct la raza laserului.

  Nu ndrepta i raza laser c!tre oameni.

  $ine i cont de reflexiile razei laser.

  1.3.4 Identificarea Defec iunilor

  Orice abatere de la func ionarea normal! trebuie considerat! o indica ie grav! a unui defect de func ionare. Acestea includ:

  Abateri semnificative ale rezultatelor de m!surare

  Cre"terea consumului de curent

  Cre"terea temperaturii componentelor din sistem

  Declan"area dispozitivelor de monitorizare

  Vibra ii puternice anormale / zgomot de func ionare anormal de la un ventilator de purjare aer

  Fum sau mirosuri neobi"nuite.

 • FWE200 Manual de Utilizare

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Instruc iuni de Siguran !

  10 SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate ##8 !"#$%&'& ! ( $

  1.3.5 Prevenirea Avariilor

  Pentru a preveni accidentele de personal sau avarierea sistemului, direct sau indirect, operatorul trebuie s! se asigure c!:

  Aparatul FWE200 este conectat la o surs! de alimentare sigur! (nentrerupt!).

  Personalul de ntre inere responsabil poate fi anun at imediat "i n orice moment.

  Personalul de ntre inere este suficient de calificat pentru a remedia defec iunile aparatului FWE200 "i defec iunile sistemelor asociate.

  Echipamentele defecte pot fi oprite imediat dac! este necesar.

  Oprirea echipamentului nu provoac! n mod indirect alte defec iuni.

  Dac! instala ia este dezafectat! aparatul FWE200 func ioneaz! n continuare sau este oprit (a se vedea punctul 5.3).

 • Caracteristici "i Aplica ii

  Principiul de Func ionare al monitorului FWE200

  Componentele sistemului

  Func ii de intrare/ie"ire

  Date tehnice

  Dimensiuni "i Numere ale Pieselor

  FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Descrierea Produsului

 • Manual de Utilizare FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Descrierea Produsului

  8 !"#$%&'& ! ( $############# SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate#############################################################13

  2 Descrierea Produsului

  2.1 Caracteristici "i Aplica ii

  Sistemul de m!sur! FWE200 a fost construit pentru a efectua m!sur!tori continue ale concentra iilor de praf din gaz cuprinse ntre valori foarte mici (0.1 mg/m3) "i medii (200 mg/m3

  "i mai mari) (temperatur! sub punctul de rou!). Aceste aparate de m!sur! pot fi folosite ntr-o gam! larg! de aplica ii "i sunt caracterizate de efortul mic la instalare "i de manevrarea simpl!.

  Caracteristici "i Avantaje

  Extrac ia unui debit par ial de gaz din conducta de gaz

  Uscarea "i supranc!lzirea gazului umed extras cu un sistem de nc!lzire electric "i reglabil pentru a ob ine o temperatur! constant! a gazului de test, n vederea elimin!rii erorilor de m!sur! cauzate de pic!turile existente dinainte

  Extrac ia "i returul gazului cu o singur! sond! de gaz de test, rezultatul fiind c! este necesar! o singur! flan"! de montaj

  Determinarea con inutului de praf folosind m!sur!toarea prin difuzia luminii pentru concentra iile de praf mici spre medii ntr-o celul! de test cu debit cu jet liber

  Construc ie compact!, simplificnd montajul "i instalarea

  Valorile de operare "i starea sistemului sunt afi"ate pe un ecran LCD

  Supravegherea debitului extras cu sistem ncorporat de m!surare a presiunii diferen iale

  Utilizare "i confirguare simple cu ajutorul programului MEPA-FW prietenos cu utilizatorul

  Auto-controlat prin ciclu de verificare automat

  Aplica ii

  M!surarea emisiilor de praf din sta iile electrice, dup! instala iile de desulfurare a gazelor de evacuare

  M!surarea prafului din epuratoarele umede de de"euri "i din instala iile de incinerare a de"eurilor

  M!surarea con inutului de praf din gazul de evacuare umed din procesele industriale

  Conformitate

  Sistemul de m!sur! a fost autorizat pentru instala iile care necesit! autorizare n conformitate cu Legea federal! german! de controlul polu!rii, ordonan ! de implementare nr. 27, dar "i pentru gazele de evacuare suprasaturate cu abur; publicat n GMBL 2001, nr. 55, pagina 1137.

 • FWE200 Manual de Utilizare

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  14 SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate ##8 !"#$%&'& ! ( $

  Descrierea Produsului

  2.2 Principiul de Func ionare al monitorului FWE200

  2.2.1 Principiu de Func ionare

  Monitorul FWE200 func ioneaz! cu un sistem de bypass. Un debit par ial de gaz este extras din conducta de gaz de evacuare printr-o sond! de gaz de test "i este supranc!lzit pentru a evapora pic!turile de ap!. Gazul de test supranc!lzit este introdus ntr-o celul! de test. Aceast! celul! de test con ine partea de recep ie a unit! ii de emisie/recep ie, care m!soar! intensitatea luminii difuzate de particulele din gazul de test ca o m!sur! a concentra iei de praf. Apoi, gazul de test este introdus ntr-un ejector iar sonda de gaz de test este introdus! napoi n conduct!. Gazul de test este purtat prin ejector de un ventilator care alimenteaz! "i unitatea de emisie/recep ie cu un debit par ial pentru a p!stra componentele optice curate "i reci.

  Unitate de M sur !i Control

  Ansamblu ventilator

  Sond gaz de test

  Conduct!

  Program MEPA-FW pentru paramet-rizare cu meniu

  Termociclon

  Unitate de emisie/ recep ie FWSE200

  Cabin! de control

  Celul! de test

  Sistem de nc!lzire 1

  Sistem de nc!lzire 2

  Surs! de alimentare 115 / 230 V AC

  Semnal de ie"ire0 ... 20 mA

  Semnale de stare

  Ejector

  Purjare aer

  *: Extrac ia "i returul gazu-lui nu corespund situa iei actuale de instalare.

  Fig. 2.1: Structura "i principiul de func ionare ale monitorului FWE200

 • Manual de Utilizare FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Descrierea Produsului

  8 !"#$%&'& ! ( $############### SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate##########################################################15

  2.2.2 Comportament izokinetic

  Datorit! construc iei specifice, comportamentul de m!surare al aparatului FWE200 nu depinde Extrac ie izokinetic!: Viteza de extrac ie = Viteza gazului n conduct!

  de modific!rile vitezei gazului n conduct!, ntr-un interval mare. De aceea, nu este necesar! extrac ia izokinetic!. Este necesar! doar selectarea orificiului de extrac ie al sondei de gaz n func ie de viteza medie (vnominal) indicat! n urm!torul tabel. Astfel, debitul de gaz din sistemul de m!sur! poate fi adaptat la condi iile instala iei "i se poate garanta o func ionare sigur! n condi iile modific!rii vitezei gazului. Altfel, ar putea ap!rea urm!toarele efecte:

  Rat! de debit prea mic! ! praful se poate depune pe piesele purt!toare de gaz.

  Energia de nc!lzire a ter-mociclonului este limitat!

  Rat! de debit prea mare, temperatur! gaz "i/sau ambiant! foarte mic!, umiditatea gazului foarte mare ! temperatura setat! a gazului de test nu poate fi atins! ! Aerosolii/pic!turile de ap! nu se evapor! complet.

  Viteza gazului n conduct! n m/s Orificiu de extrac ie al sondei de gaz de test

  vmin vnominal vmax Diametru nominal Sec iune transversal! extrac ie [mm]

  6 9 12 DN 25 581,1

  11 18 23 DN 20 353,0

  14 23 29 DN 15 206,1

  Not! Dac! vnominal nu este cunoscut! n momentul comand!rii (de ex. nu exist! informa ii n Chestio-narul tehnic), este livrat! sonda de gaz de test cu valoarea standard DN 20.

  n plus, pute i regla rata debitului cu ajutorul ventilului de aer recirculat de pe ejector n timpul pornirii sistemului (a se vedea punctul 4.1.6).

  2.2.3 Principiu de M!surare prin Difuzia Luminii

  Monitorul FWE200 func ioneaz! pe baza principiului de m!surare prin difuzia luminii (difuzie nainte). Pentru c! este extrem de sensibil, acest principiu este potrivit mai ales pentru m!surarea concentra iilor de praf foarte mici.

  O diod! cu laser ndreapt! raza de lumin! modulat! n intervalul vizibil (lungimea aproximativ! a undei 650 nm) c!tre particulele de praf din debitul de gaz. Lumina difuzat! de particule este nregistrat! de un detector foarte sensibil care este a"ezat ntr-un unghi aproximativ de 15 fa ! de axa razei. Semnalul recep ionat este amplificat electric "i este transmis canalului de m!sur! al unui microprocesor, care reprezint! partea central! a sistemului electronic de m!sur!, control "i evaluare. Punctul de intersec ie dintre raza transmis! "i orificiul receptor define"te volumul de m!sur! din conducta de gaz.

  Puterea de transmisie a diodei cu laser este controlat! ncontinuu prin m!surarea unei p!r i din intensitatea transmis! cu un microcip din dioda cu laser. #i acest semnal primit este amplificat "i transmis canalului monitor al microprocesorului. n acest fel, cele mai mici modific!ri ale luminozit! ii razei laser transmise pot fi detectate "i luate n considerare n determinarea semnalului de ie"ire.

  Diod! cu laser Detector

  Volum de m!sur!

  Fig. 2.2: Principiu de m!surare

 • FWE200 Manual de Utilizare

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  16 SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate ##8 !"#$%&'& ! ( $

  Descrierea Produsului

  Intensitatea m!surat! a luminii difuzate este propor ional! cu concentra ia de praf. Cum intensitatea luminii difuzate nu depinde numai de num!rul de particule (con inutul de praf) ci "i de calit! ile vizuale ale particulelor, monitorul FWE200 trebuie calibrat printr-o m!sur!toare gravimetric! compartivi! pentru a asigura m!surarea exact! a concentra iei de praf. Coeficien ii de calibrare determina i n cadrul acestei m!sur!tori se introduc n monitorul FWE200 (a se vedea punctul 4.3.2) sub forma:

  cc2: p!tratcc1: linear cc0: absolut

  c = cc2 SI + cc1 SI + cc0 c = Concentra ia de prafSI = Intensitatea luminii difuzatecc = coeficient de calibrare

  Set!rile produc!torului sunt cc2 = 0, cc1 = 1, cc0 = 0.

  2.2.4 Timp de R!spuns

  Timpul de r!spuns (t90) este timpul de care monitorul FWE200 are nevoie pentru a ajunge la 90% din valoarea de cap!t dup! o modificare brusc! a valorii m!surate (a se vedea Fig. 2.3). Timpul t90 poate fi setat la orice valoare cuprins! ntre 0.1 "i 600 s. Fixarea unui timp mai mare, t90, permite o mai bun! atenuare a fluctua iilor tranzitorii ale valorii m!surate "i a defec iunilor pentru a ob ine un semnal de ie"ire mai uniform.

  Valoarea m!surat! n %

  Valoare m!surat! cu timp de

  90 % din vrf

  Modificare proces

  t n s

  100

  98

  96

  94

  92

  90

  88

  86

  8410 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  Fig. 2.3: Timp de r!spuns

  2.2.5 Ciclu de Verificare

  Ciclul de verificare se folose"te pentru verificarea automat! a unit! ii de emisie/recep ie dac! func ioneaz! corect. Ciclul de verificare poate fi ini iat automat, la intervale fixe (fixate n pro-gramul MEPA-FW, a se vedea punctul 4.3.1) "i/sau manual (1 min dup! conectarea sursei de alimentare sau de la comutarea sistemului din modul ntre inere ("Maintenance") n modul M!surare ("Measure") n programul MEPA-FW).

  Valorile de verificare pot fi generate la ie"irea analogic! (ie"irea trebuie activat!, a se vedea punctul 4.3.1).

  Dac! se efectueaz! un cicl de verificare, abaterile nepermise de la comportamentul normal sunt semnalate ca o defec iune. Dac! apare o defec iune pute i declan"a manual un ciclu de verificare pentru a localiza cauza problemei (a se vedea Capitolul 6).

 • Manual de Utilizare FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Descrierea Produsului

  8 0!"#$%&'& ! ( $############## SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate############################################################17

  Ciclul de verificare dureaz! aproximativ 310 s "i cuprinde:

  40 s m!surarea gradului de contaminare a suprafe elor optice marginale, a punctului de zero "i a valorii de verificare

  90 s generarea valorii de contaminare

  90 s generarea valorii de verificare

  90 s generarea punctului de zero.

  Grad de contaminare

  Valoare de verificare (70 % valoare, interval)

  Punct de zero (Live Zero)

  Sfr"it ciclu verificare

  Pornire ciclu verificareGenerarea valorii

  de contaminare

  Generarea punctului de zero

  Introducerea hrtiei

  Ie"ire

  Fig. 2.4: Transmiterea ciclului de verificare FWE200 c!tre plotter

  M!surarea gradului de contaminare

  Pentru a m!sura gradul de contaminare de pe suprafe ele optice marginale, sistemul optic al receptorului se deplaseaz! mecanic ntr-o pozi ie de referin !. Drept urmare, sistemul optic m!soar! direct lumina emis! de dioda cu laser. Valoarea intensit! ii m!surate n timpul deplas!rii este comparat! cu set!rile ini iale pentru calculul unui factor de corec ie. n acest fel, orice contaminare este complet eliminat!.

  Dac! valoarea contamin!rii este mai mic! de 70%, n timpul ciclului de verificare este generat! o valoare analogic! ntr-un interval cuprins ntre Live Zero "i 20 mA "i propor ional! cu valoarea contamin!rii (starea aparatului Func ionare (Operation)). Pentru valori de contaminare de peste 70 % este generat ntotdeauna Live Zero (starea aparatului Defec iune (Malfunction)).

  Sistemul optic al receptorului n pozi ie de referin !

  Fig. 2.5: M!surarea gradului de contaminare "i a valorii de verificare FWE200

  M!surarea valorii de verificare (test de interval)

  Dup! m!surarea gradului de contaminare urmeaz! determinarea valorii de verificare (sistemul optic al receptorului se afl! n pozi ia de referin !). Dup! m!surarea referin ei cu o intensitate luminoas! de 100%, intensitatea diodei cu laser este redus! la 70 %, iar intensitatea luminii difuzate m!surate este comparat! cu valoarea estimat!. Dac! aceste dou! valori deviaz! cu peste 2 %, aparatul emite un semnal de eroare. Mesajul de eroare dispare din nou dac! urm!torul ciclu de verificare se ncheie cu succes.

 • FWE200 Manual de Utilizare

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  18 SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate ##8 0!"#$%&'& ! ( $

  Descrierea Produsului

  M!surarea punctului de zero

  Pentru a verifica punctul de zero, dioda cu laser trebuie oprit! iar semnalul recep ionat trebuie s! fie zero. Astfel, abaterile sau devia iile de la punctul de zero din ntreg sistemul (de ex. cauzate de un defect electronic) pot fi detectate n mod eficient. Dac! abaterea de la punctul de zero dep!"e"te intervalul specificat, este generat un semnal de eroare.

  Note La determinarea valorilor de verificare ultima valoare m!surat! este transmis! la ie"irea analogic!.

  Dac! valorile de verificare nu sunt transmise la ie"irea analogic!, valoarea curent! m!surat! este transmis! dup! determinarea valorii de verificare.

  Ciclul de verificare este indicat cu un text simplu Ciclu de Verificare ("Check cycle") pe ecranul LCD "i ca ie"ire de stare la releul 4 (activ! n timpul ciclul de verificare).

  Ciclurile de verificare automate sunt executate periodic, la intervalul de timp parametrizat. O repornire ncepe dac! intervalul setat este modificat sau la 1 minut dup! aceea:

  Modificare din modul ntre inere (Maintenance) n modul M!surare (Measure)

  Resetare (oprire/pornire)

  Pornirea tensiunii dup! pana de curent.

 • Manual de Utilizare FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Descrierea Produsului

  8 0!"#$%&'& ! ( $############# SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate19

  2.3 Componentele Sistemului

  2.3.1 Sond! de Gaz de Test

  Sonda de Gaz de test permite extragerea "i returul debitului par ial de gaz. Se prinde pe o flan"! cu tub (a se vedea Fig. 2.7) pentru a fi instalat! pe conduct! de client.

  Sondele sunt disponibile n dou! lungimi nominale (600 mm "i 1200 mm), materialele PVDF (pentru temperaturi ale gazului < 120 C) "i Hastelloy "i n trei diametere nominale ale orificiului de absorb ie (DN 15, DN 20, DN 25).

  A

  Flan"! cu tub

  Peretele conductei

  Lungime nominal! NL

  Tub de extrac ie

  Tub de retur

  20

  0

  Sond! de gaz de test

  A

  22,5

  NL = 600 mm 1200 mm

  Fig. 2.6: Sond! de gaz de test

  2.3.2 Flan"! cu Tub

  Material St 37 sau 1.4571

  Flan"! DIN 2631 ND6, NW 125

  (152)

  200

  18

  200

  Ro

  139,

  7 x

  4

  Fig. 2.7: Flan"! cu tub

  Dac! este nevoie, flan"a cu tub poate fi furnizat! de SICK MAIHAK cu alte dimensiuni "i ma-teriale.

 • FWE200 Manual de Utilizare

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  20 SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate ##8 0!"#$%&'& ! ( $

  Descrierea Produsului

  2.3.3 Unitate de M!sur! "i Control

  Unitatea de m!sur! "i control este format! din urm!toarele componente, montat! pe o plac! de baz! (a se vedea Fig. 2.8):

  Termociclon pentru supranc!lzirea gazului de test

  Celul! de test pentru ghidarea debitului de gaz extras prin volumul optic de m!surare al unit! ii de emisie/recep ie, cu senzor de temperatur! integrat pentru reglarea temperaturii ga-zului

  Unitate de emisie/recep ie FWSE200

  Ejector pentru transportul debitului de gaz extras

  Cabin! de control cu unitate electronic! controlat! de un microprocesor

  Capac rezistent la intemperii

  Furtunuri flexibile pentru extrac ia gazului (diametru nominal 32 mm) "i returul gazului (diametrul nominal 50 mm).

  Termociclon

  Unitate de emisie/recep ie FWSE200

  Cabin! de control

  Celul! de test

  Senzor de presiune diferen ial!

  Ejector

  Capac rezistent la intemperii

  Plac! de baz!

  Furtur de retur NW 50

  Furtun de extrac ie NW

  Fig. 2.8: Unitate de m!sur! "i control

  Debitul de gaz de test poate fi monitorizat cu ajutorul unui senzor de presiune diferen ial!, am-plasat ntre ie"irea din termociclon "i intrarea n celula de test.

  Termociclon

  Termociclonul este format dintr-o camer! vortex cu racord de intrare "i ie"ire "i din 2 sisteme de nc!lzire pentru supranc!lzirea debitului par ial de gaz. Racordul de intrare este a"ezat tangen ial genernd rotirea gazului n camer!. Duza PTFE de pe racordul de intrare accelereaz! debitul.

  Temperatura fiec!rui sistem de nc!lzire este m!surat! de un senzor de temperatur! montat sub sistemul de nc!lzire "i monitorizat de controlerul microprocesorului din cabina de control. Siguran ele de temperatur!, ncorporate n sistemul de nc!lzire, opresc sistemul de nc!lzire dac! temperatura dep!"e"te 425 C. Aceasta previne avarierea termociclonului din cauza supranc!lzirii n cazul unei posibile defec iuni a sistemului electronic.

  Carcasa "i izola ia care nconjoar! termociclonul asigur! un grad ridicat de izolare a c!ldurii. Capacul poate fi ndep!rtat cu u"urin !. Dup! ndep!rtarea izola iei, camera vortex poate fi accesat! pentru inspec ie "i cur! are prin ndep!rtarea capacului.

 • Manual de Utilizare FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Descrierea Produsului

  8 0!"#$%&'& ! ( $############## SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate 21

  Celul! de test

  Gazul de test care iese din termociclon intr! n celula de test printr-o duz! (duz! cu jet liber) unde este dirijat prin volumul optic de m!surare al unit! ii de emisie/recep ie ca jet liber. Jetul liber curge vertical n planul care con ine axele razei optice. Cum sec iunea transversal! a jetului liber este mai mic! dect sec iunea transversal! de m!surare "i se afl! n interiorul acesteia, toate par-ticulele de praf din debitul de gaz extras sunt nregistrate, rezultatul fiind c! dispersia luminii m!surat! de unitatea de emisie/recep ie este reprezentativ! pentru con inutul de praf din debitul de gaz extras.

  Aerul de purjare "i r!cire generat de unitatea de emisie/recep ie creeaz! o atmosfer! lipsit! de praf n jurul jetului liber. Cum aerul de purjare este antrenat direct c!tre ie"irea de gaz de test "i, avnd n vedere c! volumul de aer purjat este foarte mic n compara ie cu debitul de gaz de test, acestea nu se amestec! n volumul de gaz de test, rezultatul fiind c! aerul purjat nu afecteaz! m!sur!torile.

  n duza de jet liber este montat un senzor de temperatur! pentru controlul temperaturii gazului de test.

  Celula de test este f!cut! din o el inoxidabil. Duza cu jet liber "i tubul de amestecare din interi-orul ejectorului sunt f!cute din PTFE.

  Duz! cu jet liber

  Celul! de test

  Unitate de emisie/recep ie

  Raz! laser

  Jet liber

  Aer purjat

  Absorb ie

  c!tre tubul de amestecare din ejector (a se vedea Fig. 5.4)

  Fig. 2.9: Celul! de test

 • FWE200 Manual de Utilizare

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  22 SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate 8 0!"#$%&'& ! ( $

  Descrierea Produsului

  Unitate de emisie/recep ie

  Unitatea de emisie/recep ie const! n unitatea electronic! cu module optice "i electronice pentru transmiterea "i recep ionarea razei luminoase, precum "i pentru procesarea "i evaluarea semnalelor "i n sonda de m!surare.

  Unitatea de emisie/recep ie este conectat! la cabina de control printr-un cablu cu 16 poli "i un conector, "i are o surs! de alimentare de 24 V d.c. Duza de aer purjat este alimentat! cu aer purjat "i curat pentru a r!ci sonda "i pentru a men ine curate suprafe ele optice marginale.

  Unitate electronic! Capul sondei cu sis-tem optic de recep ie

  Duz! de aer purjatCur! area orificiului sist. optic de transmisie

  Conector pentru cablu de semnal

  Flan"! Tub de protec ie

  Raz! laser

  Fig. 2.10: Unitate de emisie/recep ie FWSE200

  Cabin! de control

  Cabina de control con ine modulele electronice de control "i reglare a tuturor func iilor sistemu-lui. Acestea cuprind:

  pornirea "i oprirea monitorului FWE200

  controlul "i monitorizarea temperaturilor sistemelor de nc!lzire ale termociclonului

  verificarea debitului de gaz de test

  monitorizarea "i controlul sursei de gaz (activarea/dezactivarea ventilatorului)

  nregistrarea "i evaluarea tuturor semnalelor de stare

  comunicare cu unitatea de emisie/recep ie FWSE200

  Cabina de control con ine "i elementele de conectare (borne, siguran e, ntrerup!toare de circuit motorizate, etc.) pentru termociclon, unitatea de emisie/recep ie "i ventilator, precum "i bornele pentru semnalele analogice "i de stare.

  Valorile m!surate "i mesajele de stare sunt afi"ate pe un ecran LCD. Starea de func ionare este indicat! "i de dou! leduri (verde = func ionare, ro"u = defec iune).

  Aparatul poate fi utilizat "i parametrizat cu u"urin ! prin conectarea unui laptop la interfa a RS 232 de pe panoul de module I/O "i folosind programul MEPA-FW.

 • Manual de Utilizare FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Descrierea Produsului

  8 0!"#$%&'& ! ( $############### SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate 23

  2.3.4 Ansamblul Ventilatorului

  Ansamblul ventilatorului permite transportul gazului de test prin ejector n unitatea de m!sur! "i control. Conexiunea cu ejectorul este realizat! printr-un furtun flexibil cu diametrul nominal de 40 mm. Ansamblul ventilatorului genereaz! "i un debit par ial de aer pentru r!cirea "i p!strarea curat! a componentelor optice din unitatea de emisie/recep ie (printr-un furtun din silicon cu diametrul nominal de 10 mm, ntre ejector "i duza de aer purjat de pe unitatea de emi-sie/recep ie).

  Filtru de aer cu prefiltru ncorporat

  Ventilator(tip standard 2BH13 )

  Plac! de baz!

  c!tre ejector

  Furtun NW 40

  Fig. 2.11: Ansamblul ventilatorului

  Dac! sistemul va fi utilizat n mediu exterior este disponibil un capac rezistent la intemperii (a se vedea Fig. 2.16).

  2.3.5 Op iuni

  A doua ie"ire analogic!

  Instalat! n unitatea de emisie/recep ie

  Monitorul FWE200 poate fi prev!zut cu o a doua ie"ire analogic!, izolat! electric, de 0 ... 20 mA). Are acelea"i specifica ii tehnice ca cele ale ie"irii standard. Intervalul de m!sur! poate fi parametrizat n mod independent (a se vedea punctul 4.3.4).

  Not! O instala ie suplimentar! poate fi realizat! numai de produc!tor.

  Raft de montaj

  Pentru a simplifica asamblarea unit! ii de m!sur! "i control "i a ansamblului ventilatorului, pute i utiliza raftul de montaj op ional (a se vedea Fig. 2.17).

  Set de filtre de verificare pentru FWE200

  Se poate efectua un test de lineraritate pentru a verifica func ia corect! de m!surare (a se vedea punctul 6.4.3). Filtrele de absorb ie cu valori de transmisie definite se pozi ioneaz! pe traseul razei iar valorile sunt comparate cu cele m!surate de monitorul FWE200. Dac! rezultatele se potrivesc "i se ncadreaz! n toleran a permis!, monitorul FWE200 func ioneaz! corect. Filtrele de absorb ie "i bra ele sunt livrate ntr-o cutie (a se vedea punctul 8.2.2)

 • FWE200 Manual de Utilizare

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  24 SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate ##8 0!"#$%&'& ! ( $

  Descrierea Produsului

  2.4 Func ii de Intrare/Ie"ire

  2.4.1 Afi"aje

  Cabin! de control

  Valorile de m!sur! "i mesaje de stare de la sistem sunt afi"ate dup! cum urmeaz! pe ecranul LCS cu 2 rnduri:

  LCD Starea de func ionare a monitorului FWE200

  Mod de m!surare ntre inere Defec iune Avertizare

  Rndul 1 M!sur!toare variabil!(concentra ia de praf n func iune)

  Maintenance Malfunc-tion

  Warning

  Rndul 2 Afi"area continu! a temperaturii sistemelor de nc!lzire 1 (Heat1 = ... degrC) "i 2 (Heat2 = ... degrC), a temperaturii gazului de test (Gas2 = ... degrC, "i a presiunii diferen iale (Pres1 = ... mbar)

  Afi"area continu! a mesajelor de stare alocate (a se vedea Capitolul 6)

  Aceste sunt afi"ate numai dac! starea relevant! este n a"teptare.

  n afar! de indica iile de pe ecranul LCD, starea de func ionare a ntregului sistem este indicat! de 2 leduri.

  Led Semnal

  verde Func ionare

  ro"u Defec iune

  Not! Defec iunile sunt afi"ate pe ecranul LCD cu o mic! ntrziere. Starea curent! este semnalat! de led.

  Unitate de emisie/recep ie

  Starea de func ionare a unit! ii de emisie/recep ie este indicat! de 2 leduri de pe carcasa mo-nitorului FWSE200.

  Led Semnal

  verde Func ionare

  ro"u Defec iune

  Not! Ledul ro"u indic! doar defec iunile unit! ii de emisie/recep ie. Ledul verde se aprinde "i pentru alte defec iuni ale sistemului de m!sur!.

 • Manual de Utilizare FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Descrierea Produsului

  8 0!"#$%&'& ! ( $############### SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate 25

  2.4.2 Interfe e

  Toate interfe ele de intrare/ie"ire se afl! pe panoul de module I/O din cabina de control a unit! ii de m!sur! "i control. Monitorul FWE200 este echipat cu urm!toarele interfe e standard:

  A doua ie"ire analogic! este disponibil! op ional (a se vedea punctul 2.3.5)

  Ie"ire analogic! 0/2/4 ... 20 mA pentru generarea "concentra iei de praf n func iune", izolat! electric, sarcin! maxim! 750 Ohm.Valoarea live zero parametrizat! este generat! la ie"irea analogic! n modul ntre inere ("Maintenance") de pe unitatea de emisie/recep ie FWSE200.

  Interfa a serial! RS 232 (muf! SubD) pentru parametrizare "i activit! i de service folosind programul de operare "i parametrizare MEPA-FW prin intermediul unui laptop/calculator

  Ie"iri de releu

  Ie"ire 1: Defec iune

  Ie"ire 2: Avertizare

  Ie"ire 3: Valoare-limit!

  Ie"ire 4: ntre inere, ciclu de verificare, faz! de nceput

  Capacitatea maxim! de purtare a sarcinii 250 V, 1 A a.c./d.c.

  Intrare binar! IN1 pentru conectarea unui ntrerup!tor de ntre inere extern la bornele 3 "i 4 ale panoului de module I/O din cabina de control ca un mijloc suplimentar de setare a mo-nitorului FWE200 pe modul ntre inere ("Maintenance").

  Intrarea trebuie conectat! folosind un contact intermitent.

 • FWE200 Manual de Utilizare

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  26 SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate ##8 0!"#$%&'& ! ( $

  Descrierea Produsului

  2.5 Date Tehnice

  Colectarea valorii m!surate

  Variabil! m!surat! Intensitatea luminii difuzatedup! m!sur!toarea gravimetric! comparativ!, concentra ia de praf n mg/m

  Interval de m!surare Interval minim: 0 ... 5 mg/m intervale mai mari la cererevariabil! f!r! trepte intermediareInterval maxim: 0 ... 200 mg/m

  Precizie de m!surare 2 % din limita superioar! a intervalului (scar! complet!)

  Timp de r!spuns 0.1 ... 600 s; liber selectabil

  Datele aplica iei

  Temperatura gazului max. 120 C pentru sonde din PVDF

  max. 220 C pentru sonde din Hastelloy (valori mai mari la cerere)

  Presiunea intern! a conductei 20 mbar

  Umiditatea gazului max. 10 g ap! per m (component! masic! 1 %) ca "i cot! de lichid f!r! abur (valori mai mari la cerere)

  Viteza gazului 4 - 20 m/s

  Temperatur! ambiant! -20 ... +50 C (este necesar! o carcas! pentru alte limite de temperatur!)

  -20 ... +45 C temperatur! aer absorbit pt. ventilator

  Anzeigen

  Ecran LCD pe cabina de control Valoare m!surat! (concentra ie praf), Temperaturile gazului de test "i ale sistemelor de nc!lzire 1 "i 2, presiune diferen ial! Starea sistemului (defec iune, avertizare, ntre inere) Mesaje de stare, avertizare "i defec iune sub form! de text simplu

  Led pe cabina de control verde pentru func ionare, ro"u pentru defec iune

  Led pe unitatea de emisie/recep ie verde pentru func ionare, ro"u pentru defec iune (numai pentru aceast! unitate)

  Conexiuni

  Ie"ire analogic! izolat! electric, 0/2/4 ... 20 mA, sarcin! max. 750 "# 10 bi i, rezolu ie 1 %A doua ie"ire analogic! este disponibil! op ional. izolat! electric, 0/2/4 ... 20 mA, sarcin! max. 750 "$ poate fi parametrizat! separat

  Ie"iri de releu Pentru semnale de stare func ionare/defec iune, avertizare, valoare-limit!, ntre inere; Capacitate de purtare a sarcinii: 250 V, 1 A; intermitent!

  Interfe e RS 232 pentru laptop/calculator (9600, 8, N, 1)

  Intrare digital! Dig in 1 = conexiune pentru ntrerup!torul de ntre inere cu contact intermitent

  Conexiuni

  Surs! de alimentare

  Tensiune de alimentare 115 / 230 V a.c., 47...63 Hz

  Consum de curent max. 2,5 kW

  Dimensiuni (W x H x D), greutate

  Unitate de m!sur! "i control 730 x 830 x 400 mm; aprox. 65 kg

  Sond de gaz de test Lungime 730 mm (NL 600 mm); 1330 mm (NL 1200 mm); aprox. 15 kg

  Ansamblul ventilatorului 550 mm x 550 mm x 258 mm; cu capac rezistent la intemperii 605 mm x 550 mm x 350 mm; 14 kg

  Altele

  Clas! de protec ie IP 54 (unitate electronic! IP 65)

  Siguran ! electric! Conform standardului EN 61010-1 Unitate de conexiuni "i unitate extern! de purjare aer (op ional) clas! de protec ie I Unitate de emisie/recep ie, clas! de protec ie III

  Laser Clas! laser 2; Putere < 1 mW; lungimea undei: ntre 640 nm "i 660 nm

  Rata debitului de aer al ejectorului aprox. 40 ... 60 m/h

 • Manual de Utilizare FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Descrierea Produsului

  8 0!"#$%&'& ! ( $############### SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate 27

  2.6 Dimensiuni "i Numere ale Pieselor

  Toate dimensiunile sunt exprimate n mm

  2.6.1 Sond! de Gaz de Test

  Lungime nominal! NL

  2

  00

  22,5

  NL = 600, 1200

  3

  2

  5

  0

  DN = 15, 20, 25

  DN

  Tipul sondei de gaz de test Pies! nr.

  Sond! de Gaz de Test NL 600 PVDF DN15 2033091

  Sond! de Gaz de Test NL 600 PVDF DN20 7047600

  Sond! de Gaz de Test NL 600 PVDF DN25 2033094

  Sond! de Gaz de Test NL1200 PVDF DN15 2033097

  Sond! de Gaz de Test NL1200 PVDF DN20 7047601

  Sond! de Gaz de Test NL1200 PVDF DN25 2033099

  Sond! de Gaz de Test NL 600 Hastelloy DN15

  2033100

  Sond! de Gaz de Test NL 600 Hastelloy DN20

  7047602

  Sond! de Gaz de Test NL 600 Hastelloy DN25

  2033101

  Sond! de Gaz de Test NL1200 Hastelloy 2033102

  Fig. 2.12: Sond! de Gaz de Test

  2.6.2 Flan"! cu Tub

  Flan"! DIN 2631 ND6, NW 125

  (152)

  200

  18

  200

  Ro

  139,

  7 x

  4

  Tipul flan"ei cu tub Pies! nr. Material

  Flan"! cu tub D139ST200 7047616 St37

  Flan"! cu tub D139SS200 7047641 1.4571

  Fig. 2.13: Flan"! cu tub

 • FWE200 Manual de Utilizare

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  28 SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate ##8 0!"#$%&'& ! ( $

  Descrierea Produsului

  2.6.3 Unitate de M!sur! "i Control

  650

  830

  650

  730340

  200 14

  Tipul unit! ii de m!sur! "i control Piesa nr.

  Unitate de m!sur! "i control 230 V 7047604

  Unitate de m!sur! "i control 115 V 7047605

  Fig. 2.14: Unitate de m!sur! "i control

  2.6.4 Ansamblul Ventilatorului

  Tipul ansamblului ventilatorului Piesa nr.

  Ansamblu ventilator 230 V 50 Hz cu furtun de 5 m lung. 1015046

  Ansamblu ventilator 115 V 50 Hz cu furtun de 5 m lung. 1015047

  Ansamblu ventilator 115 V 50/60 Hz cu furtun de 10 m 1022863

  Ansamblu ventilator 230 V 50/60 Hz cu furtun de 10 m 1022866

  550

  258

  14

  470

  550

  40

  40 470

  128

  40

  Fig. 2.15: Ansamblul ventilatorului

 • Manual de Utilizare FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Descrierea Produsului

  8 0!"#$%&'& ! ( $################## SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate 29

  2.6.5 Capac Rezistent la Intemperii pentru Ansamblul Ventilatorului

  550

  605

  350

  245

  550

  Component! Piesa nr.

  Capac rez. la intemperii pt. unitate purjare aer 5306108

  Fig. 2.16: Capac Rezistent la Intemperii pentru ansamblul ventilatorului

  2.6.6 Raft de Montaj Op ional

  1000

  470

  650

  800

  15

  (250

  )

  650

  470

  1180

  500

  450

  (197

  0)

  1855

  140

  (Ansamblu ventilator)

  (Unitate de m!sur! "i control)

  (Flan"! cu tub)

  Component! Piesa nr.

  Raft de montaj op ional 7046617

  Fig. 2.17: Raft de montaj op ional

 • FWE200 Manual de Utilizare

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  30 SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate ##8 0!"#$%&'& ! ( $

  Descrierea Produsului

 • Manual de Utilizare FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Descrierea Produsului

  8 0!"#$%&'& ! ( $############# SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate 31

 • Planificarea proiectului

  Asamblare

  Instalare

  FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Asamblare "i Instalare

 • Manual de utilizare FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Asamblare "i Instalare

  8 0!"#$%&'& ! ( $############# SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate 33

  3 Asamblare "i Instalare

  3.1 Planificarea Proiectului

  n urm!torul tabel sunt prezentate lucr!rile de planificare a proiectului pe care trebuie s! le efectua i pentru a v! asigura c! aparatul este instalat corect "i complet func ional. Pute i folosi acest tabel bifnd to i pa"ii parcur"i.

  Sarcin! Cerin e Pas

  Determina i locurile de m!surare "i instalare a componentelor aparatului

  Sec iunile de intrare "i ie"ire trebuie s! aib! o lungime suficient!, fiecare cel pu in 3 x "diametrul hidraulic" (Dh)

  Conducte rotunde "i p!trate: Dh = diametrul conductei

  Respecta i specifica iile pentru instala ii noi; alege i cel mai bun loc pentru instala iile existente; dac! sec iunile de intrare/ie"ire sunt prea scurte: sec iune de intrare > sec iune de ie"ire

  Conducte dreptunghiulare: Dh = 4 x sec iunea transversal! mp!r it! la

  circumferin !

  Distribuire omogen! a debitului

  Distribuire reprezentativ! a prafului

  Dac! este posibil, f!r! coturi, varia ii de sec iune transversal!, conducte de alimentare, conducte de evacuare, prelungiri sau fitinguri pe sec iunile de intrare "i ie"ire.

  Dac! nu pute i asigura acest lucru, determina i profilul debitului conform standardului EN 13284-1 "i alege i cel mai bun loc.

  Pozi ia de montaj a son-dei de gaz de test

  Unghi de instalare fa ! de planul orizontal 15; montajul pe deasupra este posibil pe conductele orizontale sau oblice

  Alege i cel mai bun loc posibil

  Accesibilitate, prevenirea accidentelor

  Componentele aparatului trebuie s! fie u"or "i sigur de accesat

  Monta i platforme, dac! este nevoie

  Instala ie f!r! vibra ii Accelera ii < 1 g Lua i m!suri corespunz!toare pentru a elimina/reduce vibra iile

  Condi ii de mediu Pentru valori-limit!, a se vedea "Date tehnice". Izola i componentele aparatului, dac! este nevoie

  Aer absorbit pentru ventilator

  Ct mai pu in praf posibil, f!r! ulei, umiditate, gaze corozive

  Alege i cel mai bun loc de montaj; ntinde i furtunul de absorb ie, dac! este necesar

  Alege i com-ponentele aparatului

  Diametrul intern al conductei, rezisten a peretelui conductei cu izola ie

  Lunigmea nominal! "i materialul sondei de gaz de test

  Alege i componentele n baza tabelului de configura ii "i a notelor din Fig. 8.1

  Temperatura gazului

  Tensiune de alimentare Tipul unit! ii de m!sur! "i control "i de ventilator

  Planifica i orificiile de calibrare

  Accesibilitate U"or "i sigur Monta i platforme/socluri, dac! este nevoie

  Distan e fa ! de nivelul de m!surare

  F!r! interferen ! reciproc! ntre sonda de calibrare "i FW 100

  Asigura i o distan ! suficient! ntre nivelul de m!surare "i cel de calibrare (aproximativ 500 mm)

  Planifica i sursa de alimentare

  Tensiune de lucru, cerere maxim!

  Conform datelor tehnice din Fig. 2.5 Asigura i sec iuni transversale de cablu suficient "i siguran e suficiente

 • FWE200 Manual de utilizare

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  34 SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate ##8 0!"#$%&'& ! ( $

  Asamblare "i Instalare

  3.2 Asamblare

  Toate lucr!rile de asamblare "i instalare trebuie executate de client. Acestea cuprind:

  Instalarea flan"ei cu tub

  Instalarea unit! ii de m!sur! "i control.

  Instalarea ansamblului ventilatorului.

  DANGER

  Avertizare

  Cnd executa i lucr!ri de asamblare "i instalare, respecta i normele de siguran ! aplicabile "i informa iile despre siguran ! din Capitolul 1!

  Lucr!rile de asamblare "i instalare la ma"inile periculoase (gaze fierbin i, corozive sau explozive, presiune intern! a conductei ridicat!) trebuie executate numai dup! oprirea acestora!

  M!suri corespunz!toare trebuie luate pentru a proteja mpotriva pericolelor locale sau specifice instala iei!

  3.2.1 Instalarea Flan"ei cu Tub

  Flan"a trebuie instalat! astfel nct tot condensul s! poat! curge napoi n conduct! (a se vedea Fig. 3.1). Cnd suda i flan"a pe pozi ie, asigura i-v! c! sonda de gaz este aliniat! conform Fig. 3.2.La conductele orizontale sau oblice, sonda de gaz de test poate fi montat! "i vertical, pe deasu-pra.

  Instalare pe deasupra

  Flan"! cu tub

  aprox. 20 mm

  Peretele conductei

  15

  Pt. dimensiunea flan"ei cu tub, a se vedea Fig. 2.13

  Fig. 3.1: Montarea flan"ei cu tub

  Not! Dac! nu pute i utiliza (de ex. n cazul conductelor din plastic nt!rite cu fibr! de sticl!) flan"a cu tub disponibil! n pachetul livrat (a se vedea punctul 8.1.2), trebuie s! furniza i propriile flan"e innd cont de dimensiunile sondei (a se vedea Fig. 2.12 "i Fig. 2.13).

 • Manual de utilizare FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Asamblare "i Instalare

  8 0!"#$%&'& ! ( $############### SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate 35

  Fig. 3.2:

  Direc ia debitului

  Direc ia debitului

  Alinierea sondei de gaz de test

  Activit! i

  M!sura i locurile de montaj "i marca i locul de montaj.

  ndep!rta i izola ia (dac! exist!).

  T!ia i orificii potrivite n peretele conductei; la conductele din crmid! "i beton, executa i g!uri de dimensiuni corespunz!toare (pentru diametrul flan"ei cu tub a se vedea Fig. 2.13).

  ATTENTION

  Important

  Asigura i-v! c! nu cade nicio pies! n conduct!!

  Introduce i flan"a cu tub n orificiu "i suda i-o (conducte din o el).

  Dup! instalare, acoperi i orificiul flan"ei pentru a preveni sc!parea gazului.

  Note La conductele din c!r!mid! sau beton, suda i flan"a cu tub pe nt!ritura pl!cii de baz! (dac! este nevoie).

  La conductele cu pere i sub iri, folosi i pl!ci de mbinare.

  Conduct! orizontal! Conduct! vertical!

 • FWE200 Manual de utilizare

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  36 SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate #8 0!"#$%&'& ! ( $

  Asamblare "i Instalare

  3.2.2 Instalarea Unit! ii de M!sur! "i Control

  Urm!toarele aspecte trebuie luate n considerare n alegerea locului de montaj:

  Unitatea de conexiuni trebuie montat! pe o baz! dreapt! "i vertical!, ntr-un loc accesibil "i protejat (a se vedea Fig. 3.3 pentru dimensiuni).

  Distan ele fa ! de sonda de gaz de test trebuie p!strate.

  Locul de montaj trebuie s! fie lipsit de vibra ii.

  Temperaturile ambiante trebuie s! se ncadreze n intervalul permis (a se vedea punctul 2.5) (lua i n considerare orice c!ldur! radiant!).

  Sunt necesare echipamente corespunz!toare de ridicare "i spa iu suficient pentru transportul "i montajul unit! ii de m!sur! "i control (pentru greutate, a se vedea punctul 2.5).

  730

  250

  Unitate de m!sur! "i control (vedere f!r! capac rezistent la intemperii)

  < 1

  00

  650

  (Dimensiuni n mm)

  830

  100

  14

  150 ... 340 200

  500

  ... m

  ax. 9

  00

  Sond! de gaz de test

  Flan"! cu tub

  Abstand so gro wie fr Sondenmontage notwendig

  < 250

  Peretele conducteo

  Pozi ie recomandat!

  alt! pozi ie posibil!

  mind. 15

  Conduct!

  Sond! de gaz de test

  Flan"! cu tub

  Unitate de m!sur! "i control

  min. 800

  min

  . 700

  Fig. 3.3: Dimensiuni de montaj ale unit! ii de m!sur! "i control

 • Manual de utilizare FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Asamblare "i Instalare

  8 0!"#$%&'& ! ( $################ SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate 37

  Activit! i

  Preg!ti i "i instala i punctele de strngere conform Fig. 3.3.

  Monta i unitatea de m!sur! "i control.

  Not! Unitatea de m!sur! "i control poate fin montat! "i pe un raft de montaj care poate fi livrat op ional (a se vedea Fig. 2.17).

  3.2.3 Instalarea Ansamblului Ventilatorului

  Urm!toarele aspecte trebuie luate n considerare la alegerea locului de montaj:

  O baz! vertical! "i dreapt!, amplasat! ntr-un loc accesibil "i protejat, ventilat! cu aer curat, este necesar!.

  Distan a fa ! de unitatea de m!sur! "i control nu trebuie s! dep!"easc! 10 m. Pentru a evita acumularea apei n furtun, acesta trebuie ntins n c!dere din ejectorul unit! ii de m!sur! "i control pn! la ansamblul ventilatorului.

  Temperatura de absorb ie trebuie s! se ncadreze n intervalul permis (a se vedea punctul 2.5). Dac! este nevoie, ntinde i un furtun sau o conduct! de absorb ie ntr-un loc n care condi iile sunt mult mai favorabile.

  Asigura i-v! c! exist! suficient spa iu pentru nlocuirea cartu"ului de filtru "i pentru montajul "i ridicarea capacului rezistent la intemperii dac! instala i ventilatorul n mediu exterior (a se vedea Fig. 3.4).

  Sunt necesare mijloace adecvate de ridicare "i spa iu suficient pentru transportul "i montajul unit! ii de m!sur! "i control (pentru greutate a se vedea punctul 2.5).

  > 160

  (550

  )

  Conduct!

  Spa iu pt. nlocuire cartu" de filtru

  > 1

  40

  (550)

  470

  470

  Spa iu pt. montaj capac rezistent la intemperii

  Alternativ!: bra de sus inere

  $eav! din o el 50 x 5 DIN 2391

  50

  M 8 Dimensiuni n mm

  Fig. 3.4: Structur! "i dimensiuni de instalare pentru ansamblul ventilatorului

 • FWE200 Manual de utilizare

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  38 SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate ##8 0!"#$%&'& ! ( $

  Asamblare "i Instalare

  Lucr!ri de instalare

  Preg!ti i bra ul conform Fig. 3.4.

  Prinde i unitatea de purjare aer n 4 "uruburi (M8).

  Verifica i dac! cartu"ul de filtru este instalat n carcasa filtrului (instala i, dac! este nevoie).

  Not! Ansamblul ventilatorului poate fi montat "i pe un raft de montaj ce poate fi livrat op ional (a se vedea Fig. 2.17).

  3.2.4 Montajul Capacului Rezistent la Intemperii pentru Ansamblul Ventilatorului

  Capacul rezistent la intemperii (a se vedea Fig. 2.16) este format dintr-un capac "i dintr-un set de nchiz!tori.

  Instalare:

  Monta i piesele de nchidere din setul de nchiz!toare pe placa de baz!.

  Monta i capacul pe deasupra.

  Introduce i "uruburile de blocare n piesele-pereche prin lateral, "i roti i-le pn! cnd se blocheaz! pe pozi ie.

 • Manual de utilizare FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Asamblare "i Instalare

  8 0!"#$%&'& ! ( $############## SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate 39

  3.3 Instalare

  3.3.1 Generalit! i

  Condi ii prealabile

  nainte de a ncepe lucr!rile de instalare, trebuie s! fi parcurs pa"ii descri"i la punctul 3.2.

  Sursa de alimentare necesit! o tensiune de alimentare monofazic!

  230 V AC 50/60 Hz cu protec ie prin siguran e de 16 A sau

  115 V AC 50/60 Hz cu protec ie prin siguran e de 25 A.

  Lucr!ri de instalare

  n lipsa unei n elegeri diferite cu SICK MAIHAK sau cu un reprezentant autorizat al SICK MAIHAK, toate lucr!rile de instalare trebuie executate de client. Acestea cuprind:

  Instalarea unei cutii de conexiuni cu borne pentru sursa de alimentare, semnalul analogic, semnalele de stare (limit!, avertizare, defec iune, ntre inere) "i intrarea digital! din locul de montaj al sistemului de m!sur!.

  ntinderea cablurilor de semnal "i de alimentare.

  Instalarea ntrerup!toarelor de circuit "i a siguran elor electrice.

  Conectarea ventilatorului la borna corespunz!toare din cabina de control a unit! ii de m!sur! "i control.

  Conectarea cablurilor pentru semnale analogice "i de stare "i pentru intr!ri digitale la bornele de pe panoul de module I/O din cabina de control.

  Conectarea unit! ii de m!sur! "i control la sursa de alimentare.

  Note Asigura i-v! c! sec iunile transversale ale cablurilor au m!rimi suficiente (a se vedea punctul 2.5, "Date Tehnice").

  nainte de conectarea componentelor verifica i dac! tensiunea/frecven a re elei de curent existente se potrive"te cu cea a unit! ii de m!sur! "i control livrate "i cu cea a ventilatorului livrat.

  DANGER

  Avertizare

  Toate lucr!rile de instalare trebuie executate n conformitate cu normele "i instruc iunile de siguran ! din Capitolul 1.

  Lua i m!suri adecvate pentru protejare mpotriva pericolului.

 • FWE200 Manual de utilizare

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  40 SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate ##8 0!"#$%&'& ! ( $

  Asamblare "i Instalare

  3.3.2 Conectarea Ventilatorului

  Compara i tensiunea "i frecven a de alimentare cu specifica iile de pe pl!cu a de valori nominale a motorului de purjare aer.

  ATTENTION

  Important

  Nu conecta i unitatea de purjare aer dac! valorile nu se potrivesc.

  Conecta i bornele din cutia de borne a ventilatorului la bornele corespunz!toare din cabina de control folosind un cablu de curent cu 3 fire, potrivit (de ex. NYMHY 3x1,5 mm) conform Fig. 3.5.

  Cablu de curent 3 x 1,5 mm

  Cabin de control

  Cutie de borne

  Ventilator

  L

  N

  PE

  Fig. 3.5: Conectarea ventilatorului

 • Manual de utilizare FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Asamblare "i Instalare

  8 0!"#$%&'& ! ( $############### SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate 41

  3.3.3 Conectarea Cablurilor pentru Semnale Analogice "i de Stare, "i pentru Intr!ri Digitale

  Conecta i cablurile potrivite (de ex. LiYCY 4x2x0.5 mm) la bornele corespunz!toare de pe panoul de module I/O din cabina de control conform Fig. 3.6 pentru transmiterea semnalelor analogice "i a mesajelor de stare ale monitorului FWE200.

  Dac! monitorul FWE200 trebuie setat pe modul de ntre inere ("Maintenance") din exterior, conecta i un ntrerup!tor (F%R% contact cu contactul intermitent) la bornele intr!rii digitale IN1 folosind un cablu (a se vedea Fig. 3.6).

  121

  1 42 53 6 97 108 11 121314

  15 1816 1917 20 2321 2422 25 26

  Defec iune Avertizare Valoare-limit!ntre inere

  Bloc de borne

  Conector pentru FWSE200

  Ie"ire analogic! 1

  Intrare digital!

  IN1 AO1

  Interfa ! RS 232

  Rel

  eu 1

  Rel

  eu 2

  Rel

  eu 3

  Rel

  eu 4

  + gnd

  + %

  Fig. 3.6: Borne pe panoul de module de I/O

  3.3.4 Conectarea Sursei de Alimentare

  Conecta i monitorul FWE200 de la cutia de borne din locul respectiv la bornele corespunz!toare din cabina de control (a se vedea Fig. 3.7) folosind un cablu de curent potrivit, cu 3 fire, cu o sec iune transversal! suficient!.

  15 1816 1917 20 2321 2422 25 26

  1 42 53 6 97 108 11 121314

  ON

  OFF

  PEN1L1

  L N PE

  Cablu de curent pen-tru sursa de alimentare FWE200

  (Cablu de curent pentru ventilator)

  Fig. 3.7: Netzanschluss FWE200

 • FWE200 Manual de utilizare

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  42 SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate 8 0!" #$%&%'!'('#

  Asamblare !i Instalare

  3.3.5 Op iune: A doua Ie!ire Analogic"

  Conecta i cablul de semnal la a doua ie!ire analogic" la bornele 12 !i 13 de pe panoul I/O din cabina de control (a se vedea Fig. 3.8).

  121

  1 42 53 6 97 108 11 121314

  15 1816 1917 20 2321 2422 25 26

  Defec iune Avertizare Limit" ntre inere

  Ie!ire analogic" 2

  IN1 AO1 AO2

  Rel

  eu 1

  Rel

  eu 2

  Rel

  eu 3

  Rel

  eu 4

  + gnd

  + +

  Fig. 3.8: Conectarea celei de-a doua ie!iri analogice, op ionale

 • Procedur" de pornire a monitorului FWE200

  Preg"tirea Parametriz"rii

  Parametrizarea monitorului FWE200

  FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Punere n func iune !i Parametrizare

 • Manual de Utilizare FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Punere n func iune !i Parametrizare

  8 0!" #$%&%'!'('# SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate 45

  4 Punere n func iune !i Parametrizare

  4.1 Procedura de pornire a monitorului FWE200

  nainte de a ncepe urm"toarea procedur" asigura i-v" c" unitatea de m"sur" !i control !i ven-tilatorul au fost asamblate !i instalate conform instruc iunilor din Capitolul 3.

  4.1.1 Asamblarea Unit" ii de M"sur" !i Control

  Pentru a evita avarierea din timpul transportului, unitatea de emisie/recep ie, celula de test !i mo-dulele de ejector sunt livrate ca unit" i separate !i premontate. Unitatea de m"sur" !i control trebuie asamblat dup" cum urmeaz" (a se vedea Fig. 4.1 !i 4.2):

  Deschide i capacul de la termociclon !i ndep"rta i izola ia de pe man!onul de ie!ire.

  Monta i unitatea de emisie/recep ie mpreun" cu celula de test !i cu ejectorul. Pentru aceasta, mpinge i duza cu jet liber a celulei de test peste man!onul de ie!ire al ter-mociclonului, roti i toat" unitatea !i bloca i-o pe blocul de sprijinire de deasupra cabinei de control.

  Prinde i duza cu jet liber folosind o band" de prindere.

  Conecta i senzorul de presiune diferen ial" (conecta i cap"tul liber al furtunului de presiune la man!onul de pe celula de test).

  Introduce i senzorul de temperatur" a gazului de test n gaura destinat" duzei cu jet liber pn" cnd se opre!te.

  Conecta i cablul conectorului de pe carcasa sistemului electronic al unit" ii de emisie/recep ie.

  Termociclon (capac ndep"rtat)

  Cablu de conectare

  Carcas" sistem electronic

  Conector

  Plac" de baz"

  Izola ie

  Man!on de ie!ire

  Duz" jet liber

  Furtun cu senzor de presiune

  Celul" de test

  Senzor de temperatur" a gazului de test

  Ejector

  Unitate de emisie/recep ie Cabin" de control Bloc de sprijinire

  Fig. 4.1: Montarea unit" ii de emisie/recep ie mpreun" cu celula de test !i cu ejectorul

 • FWE200 Manual de Utilizare

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  46 SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate 8 0!" #$%&%'!'('#

  Punere n func iune !i Parametrizare

  Fig. 4.2: Vedere par ial"

  Man!on de ie!ire

  Senzor de temperatur" a gazului de test

  Band" de prindereDuz" cu jet liber

  Man!on pentru furtunul senzoru-lui de presiune

  : unitatea de m"sur" !i control

  4.1.2 Pornirea Ventilatorului

  prev"zut cu ventilator Conecta i furtunul flexibil (diametrul nominal 40) la man!onul de pe ejectorul unit" ii de m"sur" !i control, ata!a i distribuitorul Y al ventilatorului !i prinde i-l cu banda de prindere.

  Deschide i u!a de la cabina de control a unit" ii de m"sur" !i control !i activa i butonul de curent (a se vedea Fig. 4.3). ntrerup"torul de circuit motorizat trebuie s" fie setat pe "ON".

  Verifica i dac" ventilatorul func ioneaz" corect comutnd butonul de pe releul de curent n pozi ia "I" !i men inndu-l n aceast" pozi ie (a se vedea Fig. 4.3). Aerul absorbit trebuie s" ias" pe la man!onul de retur de gaz de pe ejector.

  Opri i din nou butonul de curent.

  121

  15 1816 1917 20 2321 2422 25 26

  1 42 53 6 97 108 11 121314

  ON

  OFF

  I

  ntrerup"tor de circuit motorizat Releu de curent pentru ventilator

  ntrerup"tor

  Buton de curent

  Fig. 4.3: Vedere intern" a cabinei de control a unit" ii de m"sur" !i control

 • Manual de Utilizare FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Punere n func iune !i Parametrizare

  8 0!" #$%&%'!'('# SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate 47

  4.1.3 Conectarea Sondei de Gaz de Test

  pachet Ap"sa i furtunul de retur de gaz (diametru nominal 50) peste man!oanele de pe ejector !i son-da de gaz de test !i prinde i-l cu banda de prindere.

  pachet Conecta i furtunul de retur de gaz (diametru nominal 32) la termociclon !i la sonda de gaz de test. Pentru aceasta:

  Deschide i capacul de la termociclon !i ndep"rta i izola ia de pe man!onul de intrare.

  Introduce i duza 21 (livrat", ambalat" separat) n duza de intrare, ap"sa i furtunul peste man!onul de intrare !i prinde i-l cu banda de prindere (a se vedea Fig. 4.4).

  Introduce i din nou izola ia !i nchide i capacul de la termociclon.

  A!eza i furtunul de extrac ie gaz pe bra ul de sus inere de deasupra cabinei de control.

  mpinge i cel"lalt cap"t al furtunului peste sonda de gaz de test !i prinde i-l cu band" de prindere.

  Izola ie

  Band" de prindere(prinde i n interiorul termociclonului)

  Carcasa termociclonului

  Man!on de intrare

  Duz" 21

  Diametru nominal al furtunului 32 pentru extrac ie gaz

  Fig. 4.4: Conectarea furtunului de extrac ie gaz la termociclon

 • FWE200 Manual de Utilizare

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  48 SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate 8 0!" #$%&%'!'('#

  Punere n func iune !i Parametrizare

  4.1.4 Pornirea monitorului FWE200

  Dup" conectarea sursei de alimentare (porni i butonul de curent din cabina de control; toate siguran ele !i ntrerup"toarele de circuit motorizate trebuie pornite), ncepe faza de pornire a mo-nitorului FWE200. n aceast" faz", termociclonul se nc"lze!te la temperatura nominal" iar ven-tilatorul porne!te. Faza de pornire se termin" cnd temperatura gazului de test Gas2 atinge intervalul permis de temperatur" Tnominal - 10 K pentru prima dat" (aceasta dureaz", de regul", 30 de minute). Dac" aceast" valoare nu este atins" (de ex. din cauza unei umidit" i prea mari a gazului/temperaturi prea mici n conduct"), faza de pornire este abandonat" dup" 1 or". Dac" apare o defec iune, aceasta este anun at" la releul de defec iuni.

  Procesuul de pornire este urm"torul:

  Conecta i sursa de alimentare

  Sistemele de nc"lzire 1 !i 2 ale termociclonului se nc"lzesc

  Ventilatorul porne!te automat dac" temperatura sistemului de nc"lzire Heat1 sau Heat2 ! 200 C

  Faza de pornire se ncheie cnd temperatura gazului de test Gas2 = Tnominal - 10K

  Dac" sistemul func ioneaz" corect, pe ecranul LCD al cabinei de control sunt afi!ate urm"toarele mesaje n timpul fazei de pornire:

  Rndul 1 "Maintenance" / "Dust concentration ... mg/m"

  Rndul 2 Afi!area continu" a:

  "Start phase"

  "Heat1 = ... degrC"

  "Heat2 = ... degrC"

  "Gas2 = ... degrC"

  "Pres1 = .... mbar"

  Releul 4 (releul de ntre inere) este activ n timpul fazei de pornire.

  Toate mesajele de ntre inere sau defec iune (a se vedea lista din Capitolul 6) sunt afi!ate pe ecra-nul LCD (cu excep ia dep"!irilor intervalului de toleran " pentru temperatura gazului de test [valoare standard pentru avertizare = Tnominal - 10 K; valoare standard pentru defec iune = Tnominal 30 K]).

 • Manual de Utilizare FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Punere n func iune !i Parametrizare

  8 0!" #$%&%'!'('# SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate 49

  4.1.5 Instalarea Sondei de Gaz de Test

  ATTENTION

  Important

  Dac" este posibil, nu instala i sonda de gaz de test ct timp instala ia este n func iune.

  Lua i ntotdeauna m"suri de precau ie adecvate cnd lucra i la conducte sub presiune sau la conducte care con in gaze fierbin i sau corozive!

  Introduce i sonda de gaz de test n flan!a cu tub conform Fig. 4.5 !i bloca i-o pe pozi ie. Orificiul de extrac ie de pe sond" trebuie s" fie ndreptat n direc ia debitului de gaz.

  Direc ia debitului

  Direc ia debitului

  Conducte orizontale Conducte verticale

  Fig. 4.5: Direc ia de instalare a sondei de gaz de test

 • FWE200 Manual de Utilizare

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  50 SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate 8 0!" #$%&%'!'('#

  Punere n func iune !i Parametrizare

  4.1.6 Reglarea Extrac iei

  a se vedea !i punctul 2.2.2 n anumite situa ii,poate fi necesar" adaptarea extrac iei la condi iile instala iei, de exemplu, pentru a reduce rata de debit la temperaturi ale gazului foarte mici !i/sau la umiditate foarte ridicat" a gazului !i/sau la temperaturi ambiante sc"zute.Cu ajutorul acestei func ii pute i preveni

  Energia de nc"lzire a ter-mociclonului este limitat"

  neatingerea temperaturii parametrizate a gazului de test (" mesaj de avertizare sau de eroare; Aerosolii/pic"turile de ap" nu se evapor" complet).

  Rata de debit trebuie reglat" cu ajutorul ventilul de aer recirculat pe baza diferen ei de presiune indicate pe ecranul LCD al cabinei de control Pres1. Traseul de gaz trebuie s" fie lipsit de depuneri (cur" a i-l nainte de reglaj, dac" este necesar).

  Celul" de test

  Ventil de aer recirculat

  Ejector

  Fig. 4.6: Ventil de aer recirculat

  Prin aceasta, raportul dintre diametrul nominal al orificiului de extrac ie de pe sonda de gaz de test (compara i punctul 2.2.2) !i viteza medie m"surat" a gazului sau determinat" n alt loc, n conduct" Vnominal trebuie luat n considerare (see Fig. 4.7).

  Not" Ventilul de aer recirculat trebuie s" fie nchis n mod normal.

  Vnominal [m/s]

  Pres 1 [mbar]

  interval de reglaj preferat interval de

  reglaj extins

  Fig. 4.7: Raportul dintre Pres1 !i Vnominal

 • Manual de Utilizare FWE200

  Monitor de Concentra ie a Prafului

  Punere n func iune !i Parametrizare

  8 0!" #$%&%'!'('# SICK MAIHAK GmbH Germania Toate drepturile rezervate 51

  4.2 Preg"tirea Parametriz"rii

  4.2.1 Note Generale

  Programul de parametriuare MEPA-FW este livrat odat" cu aparatul. Set"rile necesare pot fi configurate u!or, folosind meniurile programului. Celelalte func ii, precum afi!are grafic" sau pentru diagnosticarea aparatului sunt disponibile !i ele.

  Anumite func ii ale instrumentului pot fi accesate numai dup" ce introduce i o parol". Drepturile de acces sunt alocate pe 3 nivele:

  Nivel Parol" Acces la

  "Utilizator" niciuna Afi!area valorilor m"surate, interogarea st"rii aparatului, afi!area/generarea jurnalului de parametri; parametrizare imposibil"

  "Utilizator autorizat"

  Nivelul 1 Afi!aje, interog"ri !i parametri pentru punere n func iune !i customizare.

  "Service" Nivelul 2 Afi!aje, interog"ri !i to i parametrii. Pentru executarea tuturor lucr"rilor de service la fa a locului (de exemplu, pentru diagnosticare !i depanare).

  Nivelul de parol" 1 este inclus n anex" (capitolul 9), nivelul de parol" 2 este destinat numai per-sonalului de service SICK MAIHAK.

  Dac" monitorul FWE200 trebuie implementat pentru m"surarea continu" a con inutului de praf, acesta trebuie calibrat folosind o m"sur"toare gravimetric" de compara ie pentru a asigura m"sur"tori precise (a se vedea punctul 4.3.2).

  Parametrizarea celei de-a doua ie!iri analogice op ionale este descris" la punctul 4.3.4.

  Condi ii prealabile

  Laptop/calculator cu:

  Procesor: Pentium 2 sau superior

  plac" grafic" VGA

  interfa " serial" COM 1 sau COM 2

  Alocarea pinilor memorie principal" (RAM): minim 32 MB

  sistem de operare: Microsoft Windows 95 sau superior

  cablu de interfa " (cablu serial; a se vedea Op iuni, punctul 8.2.3) pentru conectarea unui laptop/calculator la monitorul FWE200.

  Programul de operare !i parametrizare MEPA-FW trebuie instalat pe laptop/calculator. Pentru a instala programul, introduce i CD-ul livrat n unitatea de citire a CD-urilor, deschide i drive-ul corespunz"tor, rula i fi!ierul "mepa-fw_setup.exe" !i urma i instruc iunile.

  Monitorul FWE200 trebuie s" fie n func iune.

  4.2.2 Conectarea Aparatului

  Conecta i cablul de in