fisa Etica cercetarii si integritate academica Vlad...

of 4 /4
FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 1.2. Facultatea /Departamentul Istorie și Filosofie 1.3. Departamentul Istorie Modernă, Arhivistică și Etnologie 1.4. Domeniul de studii Istorie și studii culturale 1.5. Ciclul de studii Masterat 1.6. Programul de studii/Calificarea Istoria și socio-antropologia epocii moderne Istoria Europei de Sud-Est Societate, arte, identități în Europa Centrală. De la medieval la modernitate Patrimoniu și turism cultural 2. Date despre disciplină 2.1. Denumirea disciplinei Etica cercetării și integritate academică 2.2. Titularul activităţilor de curs 2.3. Titularul activităţilor de seminar sau laborator Lector Dr. Vlad Popovici 2.4. Anul de studiu 2 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare 1 C 2.7. Regimul disciplinei 2 Disc. Comp lemen tară (Obli gatori e) 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1. Nr. de ore pe săptămână 2 Din care 3.2. curs 1 Din care 3.3. seminar/ laborator 1 3.4. Total ore din planul de învăţământ Din care 3.5. curs Din care 3.6. seminar/ laborator Distribuţia fondului de timp Ore 1 Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C - colocviu 2 Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE DEPARTAMENTUL DE ISTORIE MODERNĂ, ARHIVISTICĂ ȘI ETNOLOGIE

Embed Size (px)

Transcript of fisa Etica cercetarii si integritate academica Vlad...

 • FIŞA DISCIPLINEI

  1. Date despre program

  1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

  1.2. Facultatea /Departamentul Istorie și Filosofie

  1.3. Departamentul Istorie Modernă, Arhivistică și Etnologie

  1.4. Domeniul de studii Istorie și studii culturale

  1.5. Ciclul de studii Masterat

  1.6. Programul de studii/Calificarea Istoria și socio-antropologia epocii moderne

  Istoria Europei de Sud-Est

  Societate, arte, identități în Europa Centrală. De la

  medieval la modernitate

  Patrimoniu și turism cultural

  2. Date despre disciplină

  2.1. Denumirea disciplinei Etica cercetării și integritate academică

  2.2. Titularul activităţilor de curs

  2.3. Titularul activităţilor de seminar

  sau laborator Lector Dr. Vlad Popovici

  2.4. Anul de studiu 2 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de

  evaluare1 C

  2.7. Regimul

  disciplinei2

  Disc. Complementară (Obligatorie)

  3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

  3.1. Nr. de ore pe

  săptămână

  2 Din care 3.2.

  curs

  1 Din care 3.3. seminar/ laborator 1

  3.4. Total ore din planul de

  învăţământ

  Din care 3.5.

  curs

  Din care 3.6. seminar/ laborator

  Distribuţia fondului de timp Ore

  1 Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C - colocviu 2 Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă

  ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

  FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE DEPARTAMENTUL DE ISTORIE MODERNĂ, ARHIVISTICĂ ȘI ETNOLOGIE

 • Timp didactic

  Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

  Analize, comentarii, opinii referitoare la suportul de curs sau la prezentările colegilor

  Pregătire temă individuală

  Tutoriat și consultații

  Sintetizare și recapitulare finală în vederea examinării

  Examinări

  Alte activităţi: -

  3.7. Total ore studiu individual

  3.8. Total ore pe semestru

  3.9. Numărul de credite 4

  4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

  4.1. de curriculum -

  4.2. de competenţe -

  5. Condiţii (acolo unde este cazul)

  5.1. de desfăşurare a cursului Cursul presupune utilizarea videoproiectorului și

  calculatorului, cu scopul utilizării de materiale

  didactice audio-video.

  5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului -

  6. Competenţele specifice acumulate

  Com

  pet

  enţe

  p

  rofe

  sion

  ale

  - C1: 3 credite - acumularea de cunoștințe cu privire la aspectele de etică și integritate în spațiul academic

  - Conștientizarea și modelarea unor atitudini legate de bunele practici în activitatea de cercetare, interacțiunea profesională cu colegii și cadrele didactice, atitudinea generală față de societate și mediul înconjurător.

  Com

  pet

  enţe

  Tra

  nsv

  ersa

  le

  CT1: 2 credite - selecția critică și reflecția asupra informației din diferite tipuri de surse

  - dezvoltarea obișnuinței dezbaterii argumentate și a construcției logice a discursului. - însușirea unui set de bune practici profesionale - dezvoltarea unei atitudini de conștientizare a impactului scrisului istoric asupra societății

  7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

  7.1.Obiectivul

  general al

  disciplinei

  Cursul își propune să asigure studenților un cadru de dezbatere prin intermediul căruia să își însușească un set de bune practici profesionale și, totodată, să conștientizeze rolul istoricului în societate și impactul discursului istoric asupra cotidianului.

 • 7.2. Obiective

  specifice

  - Însușirea unui set de concepte și dezvoltarea unor atitudini concordante cu normele etice, deontologice și de bune practici din domeniul științific în general și al istoriei în particular

  - Dezvoltarea capacității de a identifica probleme de etică la nivel micro și macrosocial, precum și de a răspunde prin implicare activă în sesizarea și rezolvarea acestora

  - Crearea obișnuinței de a identifica soluții și de a utiliza sau dezvolta instrumente destinate rezolvării problemelor de etică, atât în rândul comunității științifice, cât și în general, în societate.

  8. Conţinuturi

  Curs Metode didactice 1. Principii generale și noțiuni fundamentale în etica academică.

  Prelegerea, dezbaterea

  2. Etica actului pedagogic în mediul universitar și preuniversitar

  Prelegerea, dezbaterea

  3. Curs practic: studii de caz referitoare la cursul nr. 2

  Studiul de caz, dezbaterea

  4. Principii generale de deontologia cercetării istorice (1)

  Prelegerea, dezbaterea

  5. Curs practic: studii de caz referitoare la cursul nr. 4

  Studiul de caz, dezbaterea

  6. Principii generale de deontologia cercetării istorice (2)

  Prelegerea, dezbaterea

  7. Curs practic: studii de caz referitoare la cursul nr. 6

  Studiul de caz, dezbaterea

  8. Plagiatul și implicațiile sale profesionale Prelegerea, dezbaterea 9. Plagiatul și implicațiile sale sociale Prelegerea, dezbaterea 10. Mijloace electronice de verificare a lucrărilor Prelegerea, dezbaterea 11. Impactul scrisului istoric asupra societății și mediului

  Prelegerea, dezbaterea

  12. Curs practic: studii de caz referitoare la cursul nr. 11.

  Studiul de caz, dezbaterea

  Bibliografie generală Lucrări de specialitate Cahn, Steven M., Saints and Scamps. Ethics in Academia, Rowman and Littlefield, 2010 Carta Europeană a cercetătorului şi codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor (http://www.uaic.ro/cercetare/carta-europeana-cercetatorului-si-codul-de-conduita-pentru-recrutarea-cercetatorilor/ sau https://ase.md/files/proiecte/eurasexx/CartaCercetatoruluiCodul-de-Conduita.pdf) Chelcea Septimiu, Cum să redactăm o lucrare de licență, o teză de doctorat, un articol științific în domeniul științelor socio-umane, Editura Comunicare.ro (ed. I-IV), București, 2005-2010 Codul etic al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (https://www.ubbcluj.ro/ro/despre/organizare/files/etica/Codul_Etic_al_UBB.pdf) și propunerile de actualizare din anul 2019 (https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/consultare-publica-compatibilizarea-codului-de-etica-al-ubb-cu-carta-europeana-a-cercetatorului-si-codul-de-conduita-pentru-recrutarea-cercetatorilor/) Legea educației naționale (1 din 10 ianuarie 2011) (http://www.cs.ubbcluj.ro/legea-educatiei-nationale-110-01-2011/) Legea privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare (206

 • din 27 mai 2004) (https://cercetare.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2016/11/L206-.pdf) Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe (8 din 14 martie 1996) (https://lege5.ro/Gratuit/gi4dinrqg4ya/legea-nr-8-1996-privind-dreptul-de-autor-si-drepturile-conexe) Legea privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare (319 din 8 iulie 2003) (https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/files/legislatie/24_20_19_58LEGE_nr_319_8_iulie_2003_statutul_cercetatorului.pdf) Șercan, Emilia, Deontologia academică. Ghid practic, Editura Universității din București, 2017 Socaciu, Emanuel et alii, Etică și integritate academică, Editura Universității din București, 2018 Ștefan Elena Emilia, Etică și integritate academică: curs universitar, Editura Pro Universitaria, București, 2018

  9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii

  epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent

  programului

  Cursul este elaborat pornind de la cerințele actuale ale mediului științific și ale didacticii universitare, are la bază literatură de referință recentă atât din România cât și din mediul internațional, face trimitere la principalele acte legislative ce reglementează și normează domeniul. Conținutul său este astfel modelat încât să răspundă necesităților studenților în istorie, dar în același timp să permită acestora aplicarea principiilor studiate în interacțiunea socială, nu doar în mediul academic.

  10. Evaluare

  Tip de activitate

  10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare

  10.3. Pondere din nota finală

  10.4. Curs

  Prezentare scrisă (sau recenzie) a unei lucrări de etică academică din bibliografie (3-4 pagini, TNR, 12, 1,5)

  Evaluare pe parcurs Evaluare scrisă

  50%

  Redactarea unui eseu pornind de la unul dintre capitolele lucrării prezentate / recenzate, care să trateze aspectele de etică reflectate în respectivul capitol prin prisma experienței personale a studentului în anii de studiu la nivel licență și masterat (5-6 pagini, TNR, 12, 1,5)

  Evaluare scrisă 50%

  10.6. Standard minim de performanţă Media ponderată a tuturor notelor trebuie sa fie minim 5.

  Data completării: Semnătura titularului de curs: Lector Dr. Vlad Popovici

  Data avizării in catedră: Semnătura Şefului de catedră/departament Prof. Dr. Sorin Mitu