DREPT CIVIL - Licenta Rm Valcea

download DREPT CIVIL - Licenta Rm Valcea

of 32

 • date post

  07-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DREPT CIVIL - Licenta Rm Valcea

DREPT CIVIL. CONTRACTE SPECIALE 2011 MULTIPLE CHOICE 1. Unul din modurile de incetare a contractul de locatiune il reprezinta: a. daca se desfiinteaza titlul locatorului, fara nicio exceptie; b. in cazul pieirii totale a bunului; c. in toate cazurile in care lucrul este instrainat de locator. ANS: B 2. In cazul contractului de inchiriere, locatarul are urmatoarele obligatii: A. plata chiriei; B. intretinerea locuintei, urmand sa faca toate reparatiile C. obligatia de garantie pentru viciile aparente. a. C b. A c. B ANS: B 3. Nu pot forma obiect al contractului de vanzare cumparare: A. drepturile personale patrimoniale; B. drepturile patrimoniale cu caracter personal; C. drepturile prevazute de lege ori contractate intuitu personae. a. A b. C c. B ANS: B 4. Reprezinta o varietate de vanzare: a. vanzarea unei succesiuni nedeschise; b. vanzarea sub conditie rezolutorie. c. vanzarea pe incercate; ANS: C 5. Contractul de donatie este nul in una din urmatoarele situatii: A. prin care donatorul se obliga sa transmita in viitor intreg patrimoniul actual sau o fractiune din el fara a specifica bunurile care urmeaza sa fie predate. B. care stipuleaza obligatia donatarului de a achita datorii sau sarcini care nu exista la momentul incheierii contractului, daca natura si intinderea datoriilor sau sarcinilor nu sunt stipulate in contract. C. care prevede predarea bunului dupa decesul donatorului. a. A+B b. A+C c. A+B+C ANS: C 6. De regula, vanzarea este un contract: a. solemn b. consensual c. real

ANS: B 7. Lucrul vandut trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: A. sa fie in comert (in circuitul civil); B. sa existe, in mod imperativ; C. sa fie sincer si serios. a. A b. B c. C ANS: A 8. Calitatea de locator intr-un contract de locatiune o poate avea: A. fiul proprietarului bunului B. uzufructuarul lucrului; C. un alt locator vecin a. A b. B c. C ANS: B 9. In cazul contractului de inchiriere, locatarul poate fi evacuat: A. pe cale legala; B. pe cale administrativa, C. numai pe cale judecatoreasca a. A b. C c. B ANS: C 10. Una din conditiile de validitate ale contractului de vanzare cumparare o reprezinta: A. consimtamantul; B. incapacitatea partilor; C. obiectul raportului juridic a. C b. B c. A ANS: C 11. Contractul de locatiune prezinta unul din urmatoarele caractere juridice: A. contract sinalagmatic; B. contract autentic; C. contract cu titlu oneros, aleatoriu. a. C b. A c. B ANS: B 12. Unele din urmatoarele tipuri de donatii sunt revocabile: A. donatiile de bunuri mobile;

B. donatiile facute minorilor; C. donatiile intre soti. a. B b. A c. C ANS: C 13. Unul din enunturile urmatoare este valabil in ceea ce priveste contractul de mandat: a. sa fie in circuitul civil b. sa priveasca incheierea de acte juridice c. sa fie inalienabil ANS: B 14. Contractul de vanzare cumparare prezinta unul din urmatoarele caractere juridice: A. contract sinalagmatic; B. contract dezinteresat; C. contract aleatoriu. a. A b. C c. B ANS: A 15. Pretul, obiectul prestatiei cumparatorului, trebuie sa indeplineasca una din urmatoarele conditii: A. sa fie stabilit in bani B. sa nu fie determinat sau determinabil C. sa fie oneros a. A b. B c. C ANS: A 16. Un caracter juridic al contractului de donatie este: A. revocabilitatea; B. caracterul translativ de proprietate; C. act sub semnatura privata a. A b. C c. B ANS: C 17. Vanzatorul are urmatoarele obligatii: A. suportarea cheltuielilor vanzarii; B. predarea lucrului vandut; C. obligatia de ridicare a bunului. a. A b. C c. B ANS: C

18. Care din umratoarele constituie caracter juridic al contractului de donatie: A. revocabilitatea; B. caracterul translativ de proprietate; C. act sub semnatura privata a. A b. C c. B ANS: C 19. Nu pot incheia contract de donatie, in calitate de donatori: A. Minorii si persoanele puse sub interdictie judecatoreasca B. Minorii si persoanele puse sub interdictie judecatoreasca prin reprezentantii legali (parinti sau tutor) C. Minorii si persoanele puse sub interdictie judecatoreasca, personal, cu incuviintarea ocrotitorului legal a. A+C b. B+C c. A+B+C 20. Incapacitatile de a primi prin donatie se refera la: A. persoanele fizice concepute; B. minerii; C. persoanele puse sub interdictie. a. C b. B c. A ANS: A 21. In materie de donatie, simulatia se intalneste sub forma: a. dar manual. b. donatie indirecta; c. donatie deghizata; ANS: C 22. Darul manual reprezinta o categorie de donatie pentru validitatea careia se cer urmatoarele elemente: A. acordul de vointa pentru a transfera si dobandi un drept cu titlu gratuit, in forma scrisa B. traditiunea, predarea efectiva si reala a bunului daruit; C. forma solemna a contractului de donatie. a. B b. C c. A ANS: A 23. Locatorul are una din urmatoarele obligatii: a. sa efectueze reparatiile locative; b. obligatia de a intretine lucrul; c. obligatia de a efectua reparatiile capitale. ANS: C

24. Obiectul contractului de mandat trebuie sa fie: A. determinat; B. imposibil; C. ilicit. a. C b. A c. B ANS: B 25. Care din urmatoarele reprezinta o obligatie a mandatarului: A. indeplinirea mandatului, constand in fapte juridice B. obligatia de a nu da socoteala despre indeplinirea mandatului; C. sa raspunda de faptele substituitului, a. A b. C c. B ANS: B 26. Care din urmatoarele reprezinta o obligatie a mandantului: a. obligatia de plata a remuneratiei, daca partile au convenit incheierea contractului cu titlu oneros. b. in toate cazurile, obligatia de plata a remuneratiei; c. obligatia de a executa mandatul; ANS: A 27. Contractul de mandat se stinge prin: A. revocarea mandatului; B. renuntarea mandantului; C. punerea sub interdictie a mandantului a. A b. C c. B ANS: A 28. Contractul de locatiune prezinta unul din urmatoarele caractere juridice: a. contract consensual; b. contract translativ de proprietate; c. contract cu titlu oneros, aleatoriu. ANS: A 29. Pretul, obiectul prestatiei cumparatorului, trebuie sa indeplineasca una din urmatoarele conditii: a. sa existe in momentul incheierii contractului sau sa poata exista in viitor; b. sa fie determinat sau determinabil, licit si posibil. c. sa fie sincer si serios; ANS: C 30. Un caracter juridic al contractului de donatie este: a. contract cu titlu oneros;

b. contract consensual; c. contract translativ de proprietate. ANS: C 31. Un caracter juridic al contractului de donatie este: a. contract solemn b. contract netranslativ de proprietate c. contract bilateral a. B b. A c. C ANS: B 32. Locatorul are una din urmatoarele obligatii: A. obligatia de predare; B. obligatia efectuarii oricaror reparatii C. obligatia de garantie contra riscurilor asigurate a. B b. A c. C ANS: B 33. Locatorul are una din urmatoarele obligatii: a. predarea lucrului b. efectuarea reparatiilor locative in tot timpul locatiunii c. obligatia de a pastra linistea a. C b. B c. A ANS: C 34. Care din urmatoarele reprezinta o obligatie a mandatarului: a. obligatia de a executa mandatul ce i-a fost incredintat, fara a putea fi obligat la plata unor daune pentru neindeplinire b. obligatia de a da socoteala si de a-i remite mandantului tot ce a primit in puterea m a n d a t ului c. obligatia de a raspunde pentru substituirea unui tert, chiar daca a avut acordul mandantului a. C b. A c. B ANS: C 35. Care din urmatoarele reprezinta o obligatie a mandantului: A. obligatii rezultand din substituirea unei terte persoane; B. dezdaunarea in orice conditii a mandatarului C. plata remuneratiei. a. C b. B c. A ANS: A

DREPT CIVIL. DREPTURI REALE. 2011 MULTIPLE CHOICE 1. Cum se dobandeste posesia? A. prin intrunirea ambelor elemente constitutive; B. prin intrunirea elementului intentional numai de catre persoana care pretinde ca poseda; C. prin intrunirea elementului material numai de catre posesor; D. prin exercitarea elementului material de catre posesor, personal sau printr-un reprezentant al sau; a. A+C b. A+D c. B+C d. B+D ANS: B 2. Cum se dovedeste posesia? A. prin dovedirea elementelor sale constitutive; B. elementul material se dovedeste numai prin acte juridice; C. elementul material poate fi dovedit prin orice mijloc de proba; D. prin prezumtii legale pentru dovedirea elementului intentional. a. A+C b. A+C+D c. B+C d. B+D ANS: B 3. Prin ce se deosebeste posesiea de detentia precara? a. detentorul se comporta ca proprietar sau ca titular al altui drept real; b. posesorul poseda pentru sine, iar detentorul poseda pentru altul; c. ambele presupun atat elementul material cat si elementul intentional; d. in cazul posesiei exista numai elementul animus ANS: B 4. Ce caractere juridice prezinta viciul discontinuitatii? A. este un viciu temporar; B. este un viciu absolut; C. este un viciu relativ; D. se aplica, de regula, in cazul posesiei bunurilor imobile. a. A+C b. A+B+D

c. B+C d. A+D ANS: B 5. Care sunt efectele juridice ale posesiei? a. creeaza o prezumtie absoluta de proprietate in materie imobiliara b. posesorul de buna-credinta sau de rea-credinta dobandeste fructele lucrului c. posesia este aparata prin actiunile posesorii ANS: C 6. Care sunt subiectele dreptului de proprietate privata? A. statul; B. unitatile administrativteritoriale. C. persoanele fizice; D. persanele juridice; a. A+C b. A+C+D c. A+B+C+D d. C ANS: C 7. Ce este domeniul public? a. o totalitate de bunuri ce formeaza obiectul proprietatii publice b. o institutie juridica ce are titulari strict determinati prin norma constitutionala c. totalitatea bunurilor imobile aflate in circuitul civil. ANS: A 8. Ce bunuri fac parte din domeniul public? a. numai bunurile de uz sau interes public b. bunurile ce sunt destinate uzului sau interesului public c. bunurile mobile si imobile aflate in circuitul civil ANS: B 9. Prin ce se caracterizeaza dreptul de proprietate publica? a. apartine numai statului b. este inalienabil, imprescriptibil si insesizabil c. se exercita numai prin intermediul unor subiecte de drept administrativ ANS: B 10. Care sunt modalitatile juridice ale dreptului de proprietate? a. proprietat