deviz analitic

of 8 /8
Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Data listarii:08/23/2022 Pag.1 Executant 0012 SC. Moldconstruct Investitie 112 Reabilitare drum comunal Obiect 1231 Infrastructura Deviz 0000 Zid de sprijin Deviz analiti Pozitie Cod resursa U/M Cantitate Sp.mat Pret materiale Corectii Sp.man Pret manopera Denumire resursa Sp.uti Pret utilaj Observatii Pret transport Liste anexa Nr.ore/UM Greutate/UM 1 TSC03F1 82 SUTE MC 5.90000 0.00 0.00 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT 306.96 E NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2 0.00 0.00 0.00 2 TRA01A05 82 TONE 1,062.50000 0.00 0.00 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 0.00 R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $ 11.05 0.00 0.00 3 TSA05C1 82 M CUB 41.60000 0.00 15.62 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN 0.00 PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE 0.00 2.14 0.00 4 TRB01C14 82 TONE 74.90000 0.00 5.65 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR 0.00 UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M $ 0.00 0.77 0.00 5 CA01B1 82 M CUB 10.40000 0.18 20.71 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE) 1.34 SI SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN 0.00 2.73 0.10 6 CZ0101A1 82 M CUB 10.80000 74.91 0.68 PREPARARE BETON B25 CU BALAST,GRANULATIA<31MM,CU C 8.13 IMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE $ 0.00 0.09 2.54 7 CC02A1 82 KG 16,640.00000 0.12 0.41 MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE D<8MM IN PE 0.00 RETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTIC 0.00

Embed Size (px)

Transcript of deviz analitic

Executant 0012 Investitie 112 Obiect 1231 Deviz 0000

SC. Moldconstruct Reabilitare drum comunal Infrastructura Zid de sprijin U/M

Deviz analiticCantitateSp.mat Sp.man Sp.uti Pret materiale Pret manopera Pret utilaj Pret transport Nr.ore/UM Greutate/UM 0.00 0.00

Pozitie Cod resursa Corectii Denumire resursa Observatii Liste anexa

1

TSC03F1

82 SUTE MC

5.90000

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT E NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2

306.96 0.00 0.00 0.00

2

TRA01A05

82 TONE

1,062.50000

0.00 0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $

0.00 11.05 0.00 0.00

3

TSA05C1

82 M CUB

41.60000

0.00 15.62

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE

0.00 0.00 2.14 0.00

4

TRB01C14

82 TONE

74.90000

0.00 5.65

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M $

0.00 0.00 0.77 0.00

5

CA01B1

82 M CUB

10.40000

0.18 20.71

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN

1.34 0.00 2.73 0.10

6

CZ0101A1

82 M CUB

10.80000

74.91 0.68

PREPARARE BETON B25 CU BALAST,GRANULATIA