Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular...

of 29 /29
1 MODELE DE FORMULARE NOTĂ: Conţinutul secţiunii IV Modele de formulare - din cadrul fiecărei documentaţii de atribuire va cuprinde setul de formulare corelat cu cerinţele solicitate de autoritatea contractantă, set care este constituit din cel puţin formularele precizate expres în fişa de date a achiziţiei. Formularele din documentaţia standard vor fi adaptate în funcţie de procedura de atribuire aplicată de autoritatea contractantă (secţiunea IV.1.1. din Fişa de date achiziţiei). Lista formularelor: Formularul - 1 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006; Formularul - 2 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006; Formularul - 3 Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă; Formularul - 4 Declaraţie privind conflictul de interese; Formularul - 5 Scrisoare de înaintare; Formularul - 6 Împuternicire; Formularul - 8 Declaraţie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; Formularul - 9 Declaraţie privind privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii; Formularul - 10 Declaraţie privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani; Formularul - 11 Informaţii privind personalul responsabil în îndeplinirea contractelor; Formularul - 12 Declaraţie privind sănătatea şi securitatea în muncă; Formularul - 13 Instrument de garantare pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului; Formularul - 14 Formular de ofertă; Formularul - 15 Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru îndeplinirea contractului Formularul - 16 Informaţii privind asocierea; Formularul - 17 Informaţii privind subcontractanţii Formularul - 18 Solicitări de clarificări (ofertant) Formularul - 19 Solicitări de clarificări (autoritate contractantă) Formularul -20 Model CV Europas Formularul -21 Model declaraţie disponibilitate

Embed Size (px)

Transcript of Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular...

Page 1: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

1

MODELE DE FORMULARE

NOTĂ: Conţinutul secţiunii IV – Modele de formulare - din cadrul fiecărei documentaţii de atribuire va cuprinde

setul de formulare corelat cu cerinţele solicitate de autoritatea contractantă, set care este constituit din cel puţin

formularele precizate expres în fişa de date a achiziţiei. Formularele din documentaţia standard vor fi adaptate

în funcţie de procedura de atribuire aplicată de autoritatea contractantă (secţiunea IV.1.1. din Fişa de date

achiziţiei).

Lista formularelor:

Formularul - 1 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006;

Formularul - 2 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006;

Formularul - 3 Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă;

Formularul - 4 Declaraţie privind conflictul de interese;

Formularul - 5 Scrisoare de înaintare;

Formularul - 6 Împuternicire;

Formularul - 8 Declaraţie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani;

Formularul - 9 Declaraţie privind privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;

Formularul - 10 Declaraţie privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani;

Formularul - 11 Informaţii privind personalul responsabil în îndeplinirea contractelor;

Formularul - 12 Declaraţie privind sănătatea şi securitatea în muncă;

Formularul - 13 Instrument de garantare pentru participare cu ofertă la procedura de

atribuire a contractului;

Formularul - 14 Formular de ofertă;

Formularul - 15 Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru îndeplinirea contractului

Formularul - 16 Informaţii privind asocierea;

Formularul - 17 Informaţii privind subcontractanţii

Formularul - 18 Solicitări de clarificări (ofertant)

Formularul - 19 Solicitări de clarificări (autoritate contractantă)

Formularul -20 Model CV Europas

Formularul -21 Model declaraţie disponibilitate

Page 2: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

2

Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru demonstrarea

îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele

din documentaţia de atribuire

Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va

fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte

ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori, orice document/declaraţie/formular solicitat va fi

completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori.

Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate în limba

română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă: original, copie legalizată sau copie conform cu

originalul. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertantilor declarati câştigători prezentarea

acestor documente în forma original, în cazul în care acestea au fost depunse în procedură în forma “copie

conform cu originalul”.

Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documentele / declaraţiile / certificatele în copie conform cu

originalul, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba romană.

Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să fie complete

şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de confirmare care vor fi

depuse ulterior la solicitarea autorităţii contractante.

Page 3: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

3

Formularul 1

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 180 DIN OUG NR.

34/2006

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic)

în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria

răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de

fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr.

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.

337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti

pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice

documente doveditoare de care dispun.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal

referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte

unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori

împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la

3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

.....................................................

Numele şi prenumele semnatarului ....................................................

Capacitate de semnătura ....................................................

Data ....................................................

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta

declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său

legal.

Page 4: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

4

Formularul 2

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 181 DIN O.U.G. 34/2006

Subsemnatul, ........................................... reprezentant împuternicit al ...................... (denumirea operatorului

economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la

procedura de ............................ (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului având ca obiect

“Servicii de controlul calităţii serviciilor de aerofotogrammetrie şi realizare de ortofotoplanuri color în format

digital”, cod CPV: 71356100-9 - Servicii de control tehnic, 71355100-2 - Servicii de fotogrammetrie organizată

de .................................. (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că nu mă aflu în

vreuna din situaţiile prevăzute la art. 181*) din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de

concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv:

a) ......................................(denumirea operatorului economic) nu am intrat în faliment ca urmare a

hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

c)mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către

bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România (sau

după caz, în ţara în care este stabilit);

c1) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii

beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,

pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

e) nu sunt în situaţia în care să prezint informaţii false sau să nu prezint informaţiile solicitate de

către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice

documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal

referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte

unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori

împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la

3 luni la 2 ani sau cu amendă »

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................

Numele şi prenumele semnatarului ....................................................

Capacitate de semnătură .....................................................

Data .....................................................

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta

declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau

legal.

*) pentru terţ/terţi susţinător(i) declaraţia se limitează la art.181 lit.a, c1 şi d

Page 5: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

5

Formularul 3

Operator Economic

..........................

(denumirea)

CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE CU OFERTĂ INDEPENDENTĂ

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ......................................., reprezentant/reprezentanţi legali a/lai .............................,

întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ............................., în

calitate de autoritate contractantă, iniţiată prin anunţul/invitaţia de participare nr. .......................... din data de

........................, certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate

punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ................................., următoarele :

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achizitie publică în condiţiile în care cele

declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnatură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de

participare, inclusiv în privinţa termenilor continuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât

ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de

achizitie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista

consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte

preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură

sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legatură cu obiectul

respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea,

cantitatea, specificaţii particulare ale serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de

momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul

certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Data completării .......................Ofertant,

........................................................

(nume şi prenume, semnătura autorizată şi ştampila)

Page 6: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

6

Formularul 4

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul ........................................................, reprezentant împuternicit al .......................................

(denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic)

a) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate

faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 69^1din Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări ulterioare.

În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaraţii Certificat constatator eliberat de eliberat de

Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) [SAU]

Extras din Registrul acţionarilor, certificate de administrator, în cazul societăţilor pe acţiuni, din care să

rezulte că nu avem acţionari persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau

care se află în relaţii comerciale cu persoanele nominalizate în fişa de date a achiziţiei Cap.III.2.1.a), subpunctul

4. Situatia personala a candidatului sau ofertantului, respectiv: : Puţintei Spătărelu Mihail, Kerekes Klara

Melinda, Bîrca Constantin, Constantinescu Alexandru, Crainic Traian Ionică, Radu Adriana, Lăzărescu Cornelia

Maria, Budurescu Sabina Ionela, Gavrilă Cristina, Mihăilă Dumitra, Deaconu Elena, Hiru Adrian Constantin,

Pândaru Elena Roxana, Marinescu Mihaela.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice

documente doveditoare de care dispun.

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal

referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte

unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori

împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la

3 luni la 2 ani sau cu amendă»

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................

Numele şi prenumele semnatarului .....................................................

Capacitate de semnătură ...................................................

Data .....................................................

Page 7: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

7

Formularul 5

Operator economic

................................

(denumire / sediu )

Înregistrat la sediul autorităţii contractante

nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ..................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare nr. .............. din ........................., privind aplicarea

procedurii de ......................................(denumire procedură) pentru atribuirea contractului

......................................................(denumirea contractului de achiziţie publică),

noi ..................................................... (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat

urmatoarele:

1. Documentul .......................................(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garanţia pentru

participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de

...............copii:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ............................

Ofertant,

........................................................

(nume şi prenume, semnătura autorizată şi ştampila)

Page 8: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

8

Formularul 6

Operator Economic

..........................

(denumirea)

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în

……………………………..(adresa operatorului economic), înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr.…, CIF

……....…, atribut fiscal ................, reprezentată prin ………………………, în calitate de

………………………………., împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna ………………….……, domiciliat în

……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP ………………………….,

eliberat de ……............................., la data de …………, având funcţia de ………………………………………………,

să ne reprezinte la procedura de atribuire ….........................(se va completa cu denumirea obiectivului),

organizată de...................în scopul atribuirii contractului.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta

procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în

urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării

procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu

privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Autorităţii

Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica.

Data completării ............................

Ofertant,

........................................................

(denumire)

reprezentată legal prin ...........................................

(nume si prenume, semnatura autorizată şi ştampila)

(Specimenul de semnătură al persoanei împuternicite)

..............................................

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite

Page 9: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

9

Formularul 8

Ofertant

.....................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CIFRA DE AFACERI

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare:

6. Activităţi CAEN pentru care există autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN corespondent

obiectului contractului)

7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Cifra de afaceri globală

Anul Valoare

Moneda

Curs de schimb Echivalent LEI

Anul....

Anul....

Anul....

Media cifrei de afaceri

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ...................................................

Numele şi prenumele semnatarului .....................................................

Capacitate de semnătură .................................................

Data ....................................................

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal

referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte

unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori

Page 10: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

10

împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la

3 luni la 2 ani sau cu amendă »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta

declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau

legal.

Page 11: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

11

Formularul 9

Ofertant

..........................

(denumirea)

DECLARAŢIE

privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

I. Date de indentificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii ...................................................................................................................

Adresa sediului social .....................................................................................................................

Cod unic de înregistrare ...................................................................................................................

Numele şi funcţia .......................................................................................................................

(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

Întreprindere autonomă

Întreprindere parteneră

Întreprindere legată

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1

Exerciţiul financiar de referinţă2

Numărul mediu anual de

salariaţi

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii Euro)

Active totale

(mii lei/mii Euro)

Important: Precizaţi dacă faţă de exerciţiul

financiar anterior, datele financiare au înregistrat

modificări care determină încadrarea întreprinderii

într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere,

întreprindere mică, mijlocie sau mare).

declaraţie referitoare la exerciţiul financiar

anterior)

Subsemnatul ................................................................., declar pe proprie răspundere că datele din această

declaraţie sunt conforme cu realitatea.

(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)

Data completării ............................

Ofertant,

........................................................

(nume şi prenume, semnătura autorizată şi ştampilă)

1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din OG nr. 27/2006 2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile anuale aprobate de acţionari sau asociaţi.

Page 12: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

12

Formularul 10

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în

acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi

documentelor care insoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta

declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice

să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .......................................... (denumirea şi adresa autorităţii

contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

Informaţiile furnizate cu privire la identitatea clienţilor/beneficiarilor şi valorile contractelor, sunt strict

confidenţiale, ele fiind destinate exclusiv evaluării de către autoritatea contractantă a experienţei simmilare a

operatorului economic, în raport cu principalele prestări de servicii realizate în ultimii 3 ani. Autoritatea

contractantă nu este indreptăţită să le divulge către nicio persoană indiferent de scop şi nici nu poate folosi

aceste informaţii în alte scopuri, sub sancţiunea prevăzută de legislaţia în vigoare.

Nr.

crt.

Obiect

contract

Codul

CPV

Denumirea/nume

beneficiar

/client

Adresa

Calitatea

prestatorului*

)

Preţul

contractului

sau

acordului-

cadru

(fără TVA)

Procent

îndeplinit

de

prestator

(%)

Perioada

derulare

contract/

acord-cadru **)

1

2

3

4

5

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal

referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte

unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori

împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la

3 luni la 2 ani sau cu amendă »

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ...................................................

Numele şi prenumele semnatarului ....................................................

Capacitate de semnătură ....................................................

Data ...................................................

Page 13: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

13

*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau

contractant conducător (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere ţi de finalizare a prestării.

Page 14: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

14

Formularul 11 Operator Economic

..........................

(denumirea)

INFORMAŢII REFERITOARE

LA PERSONALUL RESPONSABIL PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Subsemnatul .................................... (nume şi prenume), reprezentant împuternicit al ………………………..

(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere că resursele de personal care vor fi

disponibile pentru executarea contractului sunt după cum urmează:

Nr. Nume/Prenume

Postul vizat

în

îndeplinirea

contractului

Detalii de

contact

(tel., mobil,

email, fax) Disponibilitate

medie

/ timp de lucru

(ore pe

saptamână)

Contract de colaborare/muncă

pe perioada nedeterminată sau

determinată, pe perioada

contractului

DA / NU

[SAU]

DECLARAŢIE DE

DISPONIBILITATE*

....

*) se ataşează conform cerinţelor din fişa de date documentele suport ( CV, declaraţie de disponibilitate , copie

REVISAL),

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .................................................

Numele şi prenumele semnatarului ..................................................

Capacitate de semnătură .................................................

Data .....................................................

Page 15: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

15

Formularul 12

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAŢIE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

Subsemnatul ........................... (nume şi prenume), reprezentant împuternicit al ………………………..

(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere că mă anagajez să prestez servicii de

....................................... pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare

la condiţiile de muncă si de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborare ofertei am ţinut cont de obligaţiile

referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, şi am inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea

acestor obligaţii.

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal

referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte

unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori

împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la

3 luni la 2 ani sau cu amendă »

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .............................................

Numele şi prenumele semnatarului ...................................................

Capacitate de semnătură ....................................................

Data ....................................................

Page 16: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

16

Formularul 13

_______________________

(denumire, CUI, emitent garanţie)

INSTRUMENT DE GARANTARE

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului

Către ___________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Având în vedere procedura ..................................................... pentru atribuirea contractului

...........................................................................................................(denumirea contractului), noi

.................................................. (denumirea emitentului), având sediul înregistrat la

................................................(adresa emitentului), ne obligăm faţă de ...................................................

(denumirea autorităţii contractante):

[OFERTANTUL ARE DREPTUL DE A ALEGE UNA DINTRE CELE DOUA VARIANTE DE MAI JOS – I.

sau II.]

I. Sa onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea autorităţii contractante, în limita a _____ din

valoarea estimată a contractului, adică suma de ___________ RON (în litere şi în cifre) la prima sa cerere

scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, în situaţia în care autoritatea

contractantă declară că suma ceruta de ea si datorata ei este cauzată de culpa ofertantului, fiind incidente

una sau mai multe dintre situaţiile de la literele a) – b) de mai jos (cazul garanţiei care se execută

necondiţionat conform art.86 alin. (3) lit. b) din H.G. nr. 925/20006);

[SAU]

II. Sa onorăm condiţionat orice solicitare de plată din partea autorităţii contractante, în limita a _____ din

valoarea estimată a contractului, adică suma de ___________ RON (în litere şi în cifre) la prima sa cerere

scrisă şi după constatarea culpei ofertantului în conformitate cu contractul garantat. În cererea sa

autoritatea contractantă va preciza că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau

mai multora dintre situaţiile de la literele a) – b) de mai jos (cazul garanţiei care se execută condiţionat

conform art.86 alin. (3) lit. a) din H.G. nr. 925/20006)

a) ofertantul ................................................. (denumirea/numele), şi-a retras oferta în perioada de

valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită caştigătoare, ofertantul ..................................... (denumirea/numele) a refuzat

să semneze acordul -cadru în perioada de valabilitate a ofertei;

Prezenta garanţie este irevocabila.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________.

Page 17: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

17

În cazul în care părţile sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să

modifice unele elemente ale ofertei care au efecte asupra prezentului angajament, se va obţine acordul nostru

prealabil, în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română.

Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de participare sunt instanţele

judecătoreşti din România.

Data completării ............................

Parafată de Banca/Societate de Asigurări ................... în ziua .......... luna ................ anul ................

(semnătura şi ştampila organismului care eliberează această garanţie de participare)

Page 18: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

18

Formularul 14

Operator Economic

..........................

(denumirea)

FORMULAR DE OFERTĂ

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul/ subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

.....................................................(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi

cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm“Servicii de controlul calităţii serviciilor de

aerofotogrammetrie şi realizare de ortofotoplanuri color în format digital”, cod CPV: 71356100-9 - Servicii de

control tehnic, 71355100-2 - Servicii de fotogrammetrie, pentru un tarif unitar de ........................ lei/kmp (suma

în litere şi în cifre), plătibil în RON, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată conform legii;

1. Ne angajăm ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată

să prestăm Servicii de controlul calităţii serviciilor de aerofotogrammetrie şi realizare de ortofotoplanuri

color în format digital”, cu respectarea tuturor cerinţelor din Caietul de Sarcini şi documentatia de atribuire,

prezenta declaratie facând parte din propunerea tehnică pe care o formulăm. De asemenea, ne asumăm

angajamentul de a onora toate solicitările autorităţii contractante privind Servicii de controlul calităţii

serviciilor de aerofotogrammetrie şi realizare de ortofotoplanuri color în format digital”, 2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile, (durata în litere şi

cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru

noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Până la încheierea şi semnarea contractului această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de

dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caştigătoare, vor constitui un contract angajant între

noi.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ...........................................

Numele şi prenumele semnatarului ....................................................

Capacitate de semnătură ....................................................

Data ....................................................

Page 19: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

19

FORMULARUL 15

OPERATOR ECONOMIC,

..........................………….

(denumirea/numele)

ASIGURAREA TEHNICĂ PROPUSĂ

PENTRU REALIZAREA CONTRACTULUI

Subsemnatul ………………………….…………………………, director general, declar pe propria

răspundere că pentru îndeplinirea contractului de“Servicii de controlul calităţii serviciilor de aerofotogrammetrie

şi realizare de ortofotoplanuri color în format digital”, voi utiliza următoarea dotare tehnică :

Nr. Denumirea principalelor U.M. Asigurate Asigurate de Atestate tehnice

crt. utilaje, echipamente, ( buc. - din la terti sau conform

mijloace fixe seturi ) dotare alte surse - reglementãrilor

si laboratoare propuse proprie contracte - in vigoare

de ofertant, ca fiind conventii

necesare pentru prestarea de închiriere

serviciului

0 1 2 3 4 5

1.

2.

3.

.

.

n

Data completãrii: …… Operator economic,

…………………………

(numele, calitatea si semnãtura autorizata)

Page 20: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

20

Formularul 16

INFORMAŢII DESPRE ASOCIERE

Subsemnatul(a)...............................................................................................................(nume/prenume)

....................................................................... (date de identificare), reprezentant împuternicit al

..................................................................................................................................................................

(denumirea / numele ofertantului)

în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului pentru Servicii de controlul calităţii

serviciilor de aerofotogrammetrie şi realizare de ortofotoplanuri color în format digital”,, declar pe

proprie răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că informaţiile de mai jos sunt

reale.

1 Denumirea liderului .....................................................................,

2 Agenţie/filială/sucursală a liderului în ţara Autorităţii Contractante, dacă este cazul

Adresa sediului...........................................................................

..................................................................................................

Telefon ..............................Fax..............................E-mail.............

3 Denumirea, adresa şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere

a) ..............................................................................................

b) ..............................................................................................

c) ..............................................................................................

Etc. ..............................................................................................

4 Informaţii privind constituirea garanţiei de participare cu ofertă comună la procedura de atribuire :

Garanţia de participare solicitată de autoritatea contractantă se va constitui în numele asocierii de

către ..............................................................................şi acoperă în mod solidar toţi membrii gruplui

de operatori economci precizaţi la pct.3.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .........................................

Numele şi prenumele semnatarului ................................................

Capacitate de semnătură .................................................

Data ............................................

Page 21: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

21

Acord de asociere (Model)

Nr.....................din..................................

CAPITOLUL I -PĂRŢILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. .....................................

nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculată la Registrul Comerţului din

......................................... sub nr...........................,cod unic de înregistrare...................................., cont

............................................deschis la............................................................... reprezentată de

......................................................având funcţia de.......................................... în calitate de asociat -LIDER DE

ASOCIERE

şi

S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ Nr...................,

telefon ..................... fax ................................,înmatriculată la Registrul Comerţului din

........................................ sub nr............................,cod unic de înregistrare...................................., cont

.............................................deschis la............................................ reprezentată de

.................................................................având funcţia de.......................................... în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform Documentaţiei

de Atribuire puse la dispoziţie de către ...................

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv

până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE

Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere să fie.................................................................

........................................... Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de către liderul de

asociere……………………………………………………………………………………………, desemnat ca fiind

reprezentantul autorizat să primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia şi tuturor membrilor

asocierii.

Art. 5. Părţile vor răspunde solidar şi individual în fata Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi

responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.

Art. 6. În caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii vor fi

următoarele:

…............................................................................................. % (în litere),

…............................................................................................. % (în litere)

Page 22: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

22

Art. 7. Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului,

acordându-şi sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori situaţia o cere.

Art. 8. Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptăţită sa vândă, să cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze

sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului

scris prealabil atât al celorlalte Parţi cât şi a Beneficiarului.

Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor, cu

prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT............. (semnătura)

ASOCIAT 1................(semnătura)

NOTĂ: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze.

Operator Economic

Page 23: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

23

Formular 17

..........................

(denumirea)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE

SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Titlul acordului-cadru/contractului Servicii de controlul calităţii serviciilor de aerofotogrammetrie şi

realizare de ortofotoplanuri color în format digital”,

Subsemnatul ................................................................., reprezentant împuternicit al

................................................................................, (denumirea/numele şi sediul/adresa /ofertantului) declar pe

propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat

sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta

declaraţie.

Nr.

crt.

Denumire sub-

contractant

Partea/părţile din

contract ce urmează a fi

subcontractate

Procentul aferent parţilor din

contract ce urmează a fi

subcontractate

(%)

Acord sub-

contractor cu

specimen de

semnătura şi

stampila

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai................... Str............ nr. .., cod ....... .cu privire

la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………… (se precizează

data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul

Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori

unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru

sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă »

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ...................................................

Numele şi prenumele semnatarului ....................................................

Capacitate de semnătură .....................................................

Data ....................................................

Page 24: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

24

Formular 18

Nr. ……. /………………

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,

………………………….………………..

(denumire autoritate contractantă)

Referitor la ................................. (tip procedură) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

......................................................... – COD CPV ..................................., vă adresăm următoarea solicitare de

clarificări cu privire la:

1. ...........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la

aspectele menţionate mai sus.

Cu consideraţie,

S.C. .............................................

...........................................................

(adresa)

………………………………………

(numele, calitatea si semnătura autorizată)

Page 25: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

25

Formular 19

Denumire autoritate contractantă

Nr. ________ / _____

SOLICITARE DE CLARIFICĂRI

Către,

S.C. ……………………………………….

(denumire ofertant)

Referitor la oferta dumneavoastră depusă în cadrul procedurii de .............................(tip procedură) pentru

atribuirea contractului de achiziţie publică ....................................……. (obiectul contractului), Cod CPV

.................................., vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

1. …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...

2. ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi răspunsul dumneavoastră până la data de

………………… ora ………….

Cu consideraţie,

PREŞEDINTE COMISIE DE EVALUARE

……………………………….

(nume si semnătura )

Page 26: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

26

Formularul 20

Curriculum vitae

Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă)

Informaţii personale

Nume / Prenume Nume, Prenume

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară

Telefon(oane) Mobil:

Fax(uri) (rubrică facultativă)

E-mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi)

Data naşterii

Sex

Poziţia pentru care este

propus

Experienţa profesională

Page 27: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

27

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu

cea mai recentă dintre acestea.

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi

principale

Numele şi adresa

angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul

de activitate

Educaţie şi formare

Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare

profesională absolvite, începând cu cel mai recent.

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale

studiate / competenţe

profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ / furnizorului de

formare

Nivelul în clasificarea

naţională sau internaţională

Aptitudini şi competenţe

personale

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă

maternă, vezi instrucţiunile)

Limba(i) străină(e)

cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la

conversaţie

Discurs oral Exprimare

scrisă

Limba

Page 28: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

28

Limba

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi

sociale

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini

organizatorice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini

tehnice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini de

utilizare a calculatorului

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini

artistice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate

anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc.

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului.

Data completării

Nume titular,

_________________

(semnătura titular)

Page 29: Declaraţie privind echipamentele tehnice pentru ... · Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi

29

Formularul 21

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul/subsemnata ................. cu domiciliul în ............................. legitimat cu CI/BI, seria: .............,

nr.:..............., declar că sunt disponibil(ă) pentru a îndeplini în totalitate atribuţiile aferente poziţiei de

........................... în vederea executării contractului „..............................” care urmează să fie atribuit de către

................. (denumirea si adresa autorităţii contractante), pe perioada exercitării atribuţiilor ce îmi revin pe

perioada contractului, pentru ofertantul .............................. (denumire).

Menţionez că în acestă perioadă nu am alte obligaţii de muncă care să împiedice îndeplinirea în condiţii optime

a atribuţiilor aferente poziţiei de .............. în cadrul proiectului sus-meţionat.

Mă angajez să prelungesc în mod corespunzător prezenta declaraţie de disponibilitate în cazul în care perioada

de execuţie a contractului se va prelungi datorită unor motive care nu pot fi prevăzute la momentul de faţă.

Data completării

…………………

Nume şi prenume,

_________________

(semnătura)