declaraţie privind protecţia muncii

of 89 /89
NR. ÎNREGISTRARE LA OCPI 5930/23.09.2009 Aprob, ……………………….. DIRECTOR OCPI ALBA DORIN RETEGAN DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE CERERE DE OFERTE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII - Realizare planuri parcelare - CUPRINS: Capitolul I Fişa de date a achiziţiei

Embed Size (px)

Transcript of declaraţie privind protecţia muncii

Page 1: declaraţie privind protecţia muncii

NR. ÎNREGISTRARE LA OCPI 5930/23.09.2009

Aprob, ………………………..

DIRECTOR OCPI ALBA

DORIN RETEGAN

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

CERERE DE OFERTE

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

- Realizare planuri parcelare -

CUPRINS:

Capitolul I – Fişa de date a achiziţieiCapitolul II – Caietul de sarciniCapitolul III – Propunere contract de prestări serviciiCapitolul IV – Formulare

Page 2: declaraţie privind protecţia muncii

Avizat,

Contabil ŞefNicoleta IONESCU

Şef Compartiment JuridicOlivia DUCA

Responsabil Achiziţii PubliceVasile SAVA

Întocmit,Cornelia BABA

2

Page 3: declaraţie privind protecţia muncii

CAPITOLUL I

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I.a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire: OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ALBAAdresa: Str. SEPTIMIUS SEVERIUS NR. 59

Localitate: ALBA IULIA Cod poştal:510129 Ţara: România

Departament de contact: Persoană de contact: Cornelia BABA……………………………

Telefon: 0258-813170

E-mail: [email protected] Fax: 0258-813472

Adresa de internet: www.ocpialba.ro Adresa Autorităţii contractante: Str. SEPTIMIUS SEVERIUS NR. 59, Alba Iulia

I. b. PRINCIPALA ACTIVITATE SAU ACTIVITĂŢI ALE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE

□ oficiu judeţean □ cadastru şi publicitate imobiliară

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie să se transmită în scris. solicitări de clarificări în legătură cu Documentaţia de atribuire: Formularul 1 din Capitolul IV, transmis prin fax, e-mail sau poştă;

răspunsul la solicitări: va fi publicat în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice – www.e-licitatie.ro), ataşat la invitaţia de participare;Notă:1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 2 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. 2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile la clarificările care i-au fost solicitate – însoţite de întrebările aferente – către toţi operatorii economici care au obţinut, în condiţiile O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.3) Fără a aduce atingere prevederilor pct.1), în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 3 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.4) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la pct.3), aceasta din urmă are, totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Data /ora limită de primire a solicitărilor de clarificări la Documentaţia de atribuire: 30.09.2009, ora 16.00.Adresa:OCPI ALBA, Alba iulia, str. Septimius Severius, nr. 59, jud. AlbaData limită de transmitere a răspunsului la clarificări : 02.10.2009

Pentru comunicările din timpul evaluării ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta depusă: Formularul

3

Page 4: declaraţie privind protecţia muncii

2 din Capitolul IV, transmis prin fax sau e-mail sau poştă, cu confirmarea primirii;

pentru răspuns, în funcţie de solicitările comisiei, operatorii economici vor depune documentele şi clarificările la registratura autorităţii contractante (de regulă pentru documentele solicitate în original) sau le vor transmite prin poştă/fax în termenul limită solicitat.

I.c. INSTITUŢIA RESPONSABILĂ PENTRU SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR: Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Adresa: Str. Stavropoleos, nr. 6, sect. 3, Bucureşti, România. Localitatea/Ţara: Bucureşti/ România Telefon: 021/310.46.41, Fax: 021/310.46.42

I.d. SURSA DE FINANŢARE: venituri proprii, în conformitate cu HG nr.1210/2004 republicată, art.6(7) şi art.16(1).

II. OBIECTUL CONTRACTULUI II.1.1) TIPUL CONTRACTULUI: PRESTARE SERVICIIII.1.2) Denumire contracte şi locul de prestare a serviciilor:Contract de prestare servicii de realizare a planurilor parcelare la nivel de tarla. Lot 1 – prestări servicii de întocmire a planurilor parcelare pentru UAT-ul:Ciugud. Lot 2 - prestări servicii de întocmire a planurilor parcelare pentru UAT-ul: Ighiu Lot 3 - prestări servicii de întocmire a planurilor parcelare pentru UAT-ul: Dostat Lot 4 - prestări servicii de întocmire a planurilor parcelare pentru UAT-ul: Sebes Lot 5 - prestări servicii de întocmire a planurilor parcelare pentru UAT-ul: Mihalt Lot 6 - prestări servicii de întocmire a planurilor parcelare pentru UAT-ul: Jidvei Lot 7 - prestări servicii de întocmire a planurilor parcelare pentru UAT-ul: Lunca Mures Lot 8 - prestări servicii de întocmire a planurilor parcelare pentru UAT-ul: Calnic Lot 9 - prestări servicii de întocmire a planurilor parcelare pentru UAT-ul: Galda de Jos Lot 10 - prestări servicii de întocmire a planurilor parcelare pentru UAT-ul: Aiud Lot 11 - prestări servicii de întocmire a planurilor parcelare pentru UAT-ul: Sona Lot 12 - prestări servicii de întocmire a planurilor parcelare pentru UAT-ul: Rosia de Secas Lot 13 - prestări servicii de întocmire a planurilor parcelare pentru UAT-ul: Cetatea de Balta Lot 14 - prestări servicii de întocmire a planurilor parcelare pentru UAT-ul: Ocna Mures Lot 15 - prestări servicii de întocmire a planurilor parcelare pentru UAT-ul: Unirea Lot 16 - prestări servicii de întocmire a planurilor parcelare pentru UAT-ul: Cricau Lot 17 - prestări servicii de întocmire a planurilor parcelare pentru UAT-ul: Blaj Locul de prestare a serviciilor:Lot 1 – la sediul operatorului economic şi pe teren în UAT-ul: CiugudLot 2 – la sediul operatorului economic şi pe teren în UAT-ul: Ighiu Lot 3 – la sediul operatorului economic şi pe teren în UAT-ul: Dostat Lot 4 – la sediul operatorului economic şi pe teren în UAT-ul: Sebes Lot 5 – la sediul operatorului economic şi pe teren în UAT-ul: Mihalt Lot 6 – la sediul operatorului economic şi pe teren în UAT-ul: Jidvei Lot 7 – la sediul operatorului economic şi pe teren în UAT-ul: Lunca Mures Lot 8 – la sediul operatorului economic şi pe teren în UAT-ul: Calnic Lot 9 – la sediul operatorului economic şi pe teren în UAT-ul: Galda de Jos Lot 10 – la sediul operatorului economic şi pe teren în UAT-ul: Aiud Lot 11 – la sediul operatorului economic şi pe teren în UAT-ul: Sona Lot 12 – la sediul operatorului economic şi pe teren în UAT-ul: Rosia de Secas Lot 13– la sediul operatorului economic şi pe teren în UAT-ul: Cetatea de Balta Lot 14 – la sediul operatorului economic şi pe teren în UAT-ul: Ocna Mures Lot 15 – la sediul operatorului economic şi pe teren în UAT-ul: Unirea Lot 16– la sediul operatorului economic şi pe teren în UAT-ul: Cricau Lot 17 – la sediul operatorului economic şi pe teren în UAT-ul: Blaj

4

Page 5: declaraţie privind protecţia muncii

Codul CPV – 71354300-7II.1.3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publicăII.1.4) Durata contractelor de achiziţie publică: Pentru Lotul 1: de la intrarea în vigoare a contractului, până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor părţilor, Pentru Lotul 2: de la intrarea în vigoare a contractului, până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor părţilor, Pentru Lotul 3: de la intrarea în vigoare a contractului, până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor părţilor, Pentru Lotul 4: de la intrarea în vigoare a contractului, până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor părţilor, Pentru Lotul 5: de la intrarea în vigoare a contractului, până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor părţilor, Pentru Lotul 6: de la intrarea în vigoare a contractului, până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor părţilor, Pentru Lotul 7: de la intrarea în vigoare a contractului, până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor părţilor, Pentru Lotul 8: de la intrarea în vigoare a contractului, până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor părţilor, Pentru Lotul 9: de la intrarea în vigoare a contractului, până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor părţilor, Pentru Lotul 10: de la intrarea în vigoare a contractului, până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor părţilor, Pentru Lotul 11: de la intrarea în vigoare a contractului, până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor părţilor, Pentru Lotul 12: de la intrarea în vigoare a contractului, până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor părţilor, Pentru Lotul 13: de la intrarea în vigoare a contractului, până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor părţilor, Pentru Lotul 14: de la intrarea în vigoare a contractului, până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor părţilor, Pentru Lotul 15: de la intrarea în vigoare a contractului, până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor părţilor, Pentru Lotul 16: de la intrarea în vigoare a contractului, până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor părţilor,Pentru Lotul 17: de la intrarea în vigoare a contractului, până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor părţilor.Termene de prestare a serviciilor: Conform Anexei nr. 4 la Caietul de sarcini - Termen de livrare.Pentru Lotul 1 – 17 termen de livrare 31.12.2009II.1.5) Informaţii privind acordul cadru: nu este cazul.II.1.6) Divizare pe loturi DA x NU □

II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU x a) Un operator economic/asociaţie de operatori economici nu are dreptul să depună mai multe oferte în cadrul aceleiaşi proceduri.b) Un operator economic nu are dreptul de a participa la o procedură de atribuire atât în calitate de ofertant cât şi în calitate de ofertant asociat sau în calitate de subcontractant al altui ofertant.

II.2) CANTITATEA SAU SCOPUL CONTRACTULUI

II.2.1) Pentru Lotul 1: Servicii de întocmire planuri parcelare pentru UAT-ul Ciugud: 584.26ha (conform Caietului de sarcini)Pentru Lotul 2: Servicii de întocmire planuri parcelare pentru UAT-ul Ighiu: 596.98ha(conform Caietului de sarcini)Pentru Lotul 3: Servicii de întocmire planuri parcelare pentru UAT-ul Dostat: 668.57ha (conform Caietului de sarcini)Pentru Lotul 4: Servicii de întocmire planuri parcelare pentru UAT-ul Sebes: 910.04ha (conform Caietului de sarcini)Pentru Lotul 5: Servicii de întocmire planuri parcelare pentru UAT-ul Mihalt: 1360.52ha (conform Caietului de sarcini)Pentru Lotul 6: Servicii de întocmire planuri parcelare pentru UAT-ul Jidvei: 172.98ha (conform Caietului de sarcini)Pentru Lotul 7: Servicii de întocmire planuri parcelare pentru UAT-ul Lunca Mures: 320,16ha (conform Caietului de sarcini)Pentru Lotul 8: Servicii de întocmire planuri parcelare pentru UAT-ul Calnic: 250.38ha (conform Caietului de sarcini)Pentru Lotul 9: Servicii de întocmire planuri parcelare pentru UAT-ul Galda de Jos: 981.48ha (conform Caietului de sarcini)Pentru Lotul 10: Servicii de întocmire planuri parcelare pentru UAT-ul Aiud: 831.46ha (conform Caietului de sarcini)

5

Page 6: declaraţie privind protecţia muncii

Pentru Lotul 11: Servicii de întocmire planuri parcelare pentru UAT-ul Sona: 982,24ha (conform Caietului de sarcini)Pentru Lotul 12: Servicii de întocmire planuri parcelare pentru UAT-ul Rosia de Secas: 520.35ha (conform Caietului de sarcini)Pentru Lotul 13: Servicii de întocmire planuri parcelare pentru UAT-ul Cetatea de Balta: 380.33ha (conform Caietului de sarcini)Pentru Lotul 14: Servicii de întocmire planuri parcelare pentru UAT-ul Ocna Mures: 203.62ha (conform Caietului de sarcini)Pentru Lotul 15: Servicii de întocmire planuri parcelare pentru UAT-ul Unirea: 118.24ha (conform Caietului de sarcini)Pentru Lotul 16: Servicii de întocmire planuri parcelare pentru UAT-ul Cricau: 605.25ha (conform Caietului de sarcini)Pentru Lotul 17: Servicii de întocmire planuri parcelare pentru UAT-ul Blaj: 350.83ha (conform Caietului de sarcini)II.2.2) Opţiuni (dacă există): DA □ NU x Dacă există, descrierea acestor opţiuni: Nu este cazul.

III. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1) Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere )III.1.2) Altele (dacă DA, descrieţi)

DA □ NU x

DA □ NU x

IV. PROCEDURA

IV.1) Procedura selectată: Cerere de oferte IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică DA □ NU X

IV.3) Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică: Nediscriminarea; Tratamentul egal; Recunoaşterea reciprocă; Transparenţa; Proporţionalitatea; Eficienţa utilizării fondurilor publice Asumarea răspunderii

IV.4) Legislaţia aplicată O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

O.U.G. nr. 34/2009 privind rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

HG 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

Ordin nr.1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.146/2002, privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria statului;

Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu modificările şi completările ulterioare;

OUG nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România;

6

Page 7: declaraţie privind protecţia muncii

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE

V.1) SITUAŢIA PERSONALĂ A OFERTANTULUI

Cerinţe obligatorii :

a. Declaraţie privind eligibilitateaSolicitat X Nesolicitat □

Completare Formular 3, Capitolul IV (original)

b. Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute

la art. 181 din OUG 34/2006

Solicitat X Nesolicitat □

Completare Formular 4 din Capitolul IV (original)

c. Certificate constatatoare privindîndeplinirea obligaţiilor de plată a

impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul local şi

bugetul de stat

Solicitat X Nesolicitat □

Operatorul economic are obligaţia de a prezenta certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, şomajului, asigurărilor de sănătate emise de autorităţile competente valabile la data de 30.09.2009 (copie, cu menţiunea „conform cu originalul”).

d. Declaraţie privind protecţia muncii Solicitat X Nesolicitat □

Completare Formularul 8 din Capitolul IV (original).

V.2) CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂŢII PROFESIONALE

(ÎNREGISTRARE)Cerinţe obligatorii :

a. Persoane juridice româneCertificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului (original/copie legalizată)

b. Persoane fizice româneAutorizaţie de funcţionare/altele echivalente (copie legalizată)

c. Persoane juridice /fizice străineDocumente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional (traducere legalizată)

V.3) SITUAŢIA ECONOMICO -FINANCIARĂ Cerinţe obligatorii:

a. Informaţii generale Solicitat X Nesolicitat □

Completare Formular 5 din Capitolul IV Notă : Pentru cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008) – în cazul persoanelor juridice, valorile vor fi exprimate în lei şi în euro, la cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, conform tabelului de mai jos.

Anul EUR

2006 3,5245 lei

7

Page 8: declaraţie privind protecţia muncii

Anul EUR

2007 3,3373 lei

2008 3,6827 lei

V.4) CAPACITATEA TEHNICĂ Cerinţe obligatorii :

a. Autorizare pentru prestarea serviciilorSolicitat X Nesolicitat □

Pentru persoane fizice române: Se va prezenta certificat de autorizare pentru prestarea serviciilor: una dintre următoarele categorii: A, B sau D (copie legalizată)

Autorizarea va fi conform Ordinului nr.538/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României (copie legalizată)

Pentru persoane juridice române:

Se va prezenta certificat de autorizare pentru una dintre următoarele clase: I, II sau III (copie legalizată)Cerinţă minimă:Se va prezenta CV-ul a cel puţin un specialist (completat conform Formularului 6 din Capitolul IV (original) autorizat categoria A, B sau D conform Ordinului nr.538/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, specialist care va coordona prestarea serviciilor pentru fiecare dintre loturile ofertate. (se va ataşa dovada autorizării – copie legalizată)

Notă: În cazul în care un operator economic depune ofertă pentru mai multe loturi, pentru fiecare lot se nominalizează câte un specialist în vederea coordonării prestării serviciilor pentru fiecare lot ofertat.

b. Informaţii privind subcontractanţii Solicitat X Nesolicitat □

Se va prezenta lista cuprinzând subcontractanţii, însoţită şi de acordurile de subcontractare (dacă este cazul). Prezentare:

- Formularul 5 din Capitolul IV, completat şi semnat de fiecare subcontractant (original);

- Formularul 7 din Capitolul IV (original);

Notă : 1. Pentru partea de contract pe care urmează să o îndeplinească subcontractantul, autoritatea contractantă va lua în considerare resursele materiale şi umane ale acestuia, cu condiţia prezentării de documente relevante în acest sens de către subcontractant.2. În cazul în care operatorul economic nu are

8

Page 9: declaraţie privind protecţia muncii

subcontractanţi, va prezenta o declaraţie în acest sens sau va menţiona acest lucru în declaraţia dată în Formularul 7 (original).

c. Informaţii privind asociaţiiSolicitat X Nesolicitat □

1) Se va prezenta Acord de asociere cu următoarele prevederi minime (original / traducere legalizată, unde este cazul):- asociaţii sunt responsabili solidar şi nelimitat de executarea contractului;- nominalizarea liderului asociaţiei;- comunicările se vor face cu liderul asociaţiei;- plăţile se vor face către liderul asociaţiei.- nominalizarea persoanei care semnează în numele şi din partea liderului, precum şi împuternicirea de a semna contractul în numele asociaţiei. 2) Fiecare asociat trebuie să îndeplinească toate condiţiile de la punctele V.1) şi V.2) din Fişa de date a achiziţiei şi să completeze cu propriile date Formularul 5 din Capitolul IV (original sau traducere legalizată, unde este cazul).Notă:1. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita legalizarea asocierii în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare.2. Atunci când un grup de operatori economici depune ofertă comună, capacitatea economico-financiară, tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

d. Informaţii privind terţii

1. În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 186 şi 190 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară ori capacitatea tehnică şi/sau profesională prin prezentarea unui angajament de susţinere din partea unui terţ, autoritatea contractantă va lua în considerare această susţinere pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire. 2. Pentru a fi luată în considerare susţinerea acordată, angajamentul ferm trebuie să reprezinte un instrument juridic care să asigure dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare. 3. Angajamentul de susţinere se va prezenta şi întocmi în conformitate cu prevederile art. 186 si 190 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 111 din HG nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare.4. Persoana care susţine situaţia economică şi financiară ori capacitatea tehnică şi/sau profesională trebuie să prezinte Declaraţie privind eligibilitatea - Formularul 3, Capitolul IV (original).

V.5) Dacă este aplicabil, modul de selectare / preselectare

Nu este cazul

VI. PREZENTAREA OFERTEI 9

Page 10: declaraţie privind protecţia muncii

VI.1) Limba de redactare a ofertei LIMBA ROMÂNĂ Notă: În cazul în care ofertantul este persoană juridică străină, toate documentele prezentate de acesta vor fi în limba română . Documentele emise de instituţii/organisme oficiale abilitate din statul în care îşi are sediul ofertantul, vor fi prezentate în traducere legalizată.

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei 40 de zile de la data şedinţei de deschidere

VI.3) Garanţie de participare Solicitat □ Nesolicitat X

VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice Se va face dovada conformităţii serviciilor cu cerinţele obligatorii prevăzute în Caietul de sarcini. Propunerea tehnică se va prezenta astfel încât să se asigure posibilitatea verificării punct cu punct a corespondenţei acesteia cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.

VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu pe toată durata de valabilitate şi va fi elaborată astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de prestări servicii. Aceasta va fi semnată pe propria răspundere de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către aceasta.Propunerea financiară/Lot va cuprinde :1. Formularul de ofertă (Formularul 9 din

Capitolul IV)2. Detalierea propunerii financiare, constituită ca

anexă la Formularul 9, conform tabelului de mai jos

Anexă la Formularul 9

LOTUL…………..

Nr. Crt.

Denumire UAT DENUMIRESERVICII

Preţ unitar/hectar(lei/fără TVA)

Suprafaţa maximă pentru care se vor

acorda nr. Cadastrale cf. ODG 634 (conform

Anexei nr.1 la Caietul de sarcini)

Valoare totală(lei/fără TVA)

0 1 2 3 4 col. 5=col.3 X col.4

1. ……………….Întocmire planuri

parcelare VALOARE TOTALĂ OFERTĂ PENTRU LOTUL……………..

Decontarea serviciilor se va face funcţie de suma suprafeţelor imobilelor cărora li se vor atribui

10

Page 11: declaraţie privind protecţia muncii

numere cadastrale (suprafaţa real executată), conform ODG 634. Notă: În preţul unitar/ha se vor cuprinde toate cheltuielile aferente serviciilor necesare pentru îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini (personal, transport, utilizare echipamente, colectare date, etc.)

1) Vor fi respinse ofertele care nu conţin propuneri pentru întreaga cantitate de servicii solicitate/Lot;2) Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului;3) Data pentru care se determină echivalenţa leu/EUR: curs de referinţă afişat pe site-ul BNR în ziua de 07.10.20094) Se precizează că, în conformitate cu legislaţia în vigoare (O.U.G. nr. 146/2002, cu modificările ulterioare, privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului), operaţiunile de încasări şi plăţi între instituţiile publice şi agenţii economici se vor derula numai prin conturi deschise la Trezoreria Statului, fiind obligatoriu pentru Prestatorul contractant să deschidă un astfel de cont la trezoreria în a cărei rază teritorială are sediul;

VI.6) Modul de prezentare a oferteiA. Consideraţii generale: Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel

încât oferta să fie primită şi înregistrată de către autoritatea contractantă până la

data limită stabilită pentru depunere, respectiv07.10.2009. ora 10 45

Oferta se va depune la sediul autorităţii contractante din Alba Iulia, str. Septimius Severius nr. 59

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate, trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către persoana împuternicită legal de către acesta.

Ofertantul trebuie să prezinte, în original, un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc precum şi un număr de una (1) copii. În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii, va prevala originalul.

Originalul şi copia trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă, numerotate, ştampilate

şi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizat /autorizaţi.

În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.

Orice ştersătură, adăugare sau interliniere este validă doar dacă este vizată de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.

B. Documente care însoţesc propunerea tehnică

11

Page 12: declaraţie privind protecţia muncii

şi financiară: Opis al tuturor documentelor prezentate. Declaraţie privind calitatea de participant la

procedură (Formularul 10). Împuternicire legală (original/traducere

autorizată şi legalizată) – Împuternicire legală, semnată de către administrator pentru semnarea tuturor documentelor din ofertă, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul firmei. Prin împuternicire se va autoriza semnatarul ofertei să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Documentele de calificare şi selecţie solicitate.

Declaraţie privind propunerea de contract (Formularul 11).

Notă: 1. În cazul unei asocieri, Declaraţia privind propunerea de contract va fi prezentată în numele asocierii de către asociatul desemnat lider.2. Operatorul economic poate face propuneri de clauze contractuale specifice, dacă acestea nu sunt în dezavantajul autorităţii contractante şi se vor constitui în anexă la Formularul 11.

C. Închiderea şi marcarea ofertei: Propunerea tehnică, propunerea financiară şi

documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător.

Plicurile conţinând propunerea tehnică, propunerea financiară şi documentele de calificare şi selecţie vor fi marcate cu menţiunea "ORIGINAL" şi, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic/colet exterior, închis corespunzător (sigilat) şi netransparent.

În interiorul plicului/coletului exterior de mai sus se vor introduce, alături de plicurile marcate cu menţiunea "ORIGINAL" şi "COPIE" şi celelalte documente care însoţesc oferta, în ordinea menţionată mai sus.

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa ofertantului şi adresa autorităţii contractante, denumirea contractului şi a Lotului pentru care se depune oferta şi cu inscripţia " A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 07.10.2009, ORA 11.00 AM ".

Plicul/coletul exterior va fi depus împreună cu o scrisoare de înaintare (Formularul 12) din Capitolul IV).

D. Modificarea şi retragerea ofertelor Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de

a-şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.

În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are

12

Page 13: declaraţie privind protecţia muncii

obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor.

Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de la VI.6) A. şi C. şi VI.7) A., cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca în mod obligatoriu şi inscripţia "MODIFICĂRI".

Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

VI.7) Deschiderea şi evaluarea ofertelorA. Data, locul şi ora de deschidere a ofertelor: Data: 07.10.2009 Ora: 1100 AM, ora locală a României; Locul deschiderii ofertelor: sediul OCPI

ALBA, str. Septimius Severius nr. 59, Alba Iulia, jud.Alba.

B. Şedinţa de deschidere a ofertelor: Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin

reprezentanţii săi, la deschiderea ofertelor. Participanţii la şedinţa de deschidere a ofertelor,

vor prezenta în acest sens o delegaţie scrisă din partea ofertantului, prin care acesta din urmă îl angajează pe respectivul participant să-l reprezinte.

În cadrul şedinţei de deschidere, nu va fi respinsă nici o ofertă, cu excepţia celor care au fost depuse după data şi ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în invitaţia de participare;

Şedinţa de deschidere se va finaliza printr-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei de evaluare, (de experţii cooptaţi, după caz) şi de reprezentanţii operatorilor economici. Procesul-verbal va consemna modul de desfăşurare a şedinţei de deschidere, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte.

Fiecare ofertant care a depus oferta, indiferent dacă a fost sau nu prezent la şedinţa de deschidere, va primi câte o copie a procesului verbal.

C. Evaluarea ofertelor Deciziile comisiei de evaluare cu privire la

calificarea ofertanţilor sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor.

La şedinţele comisiei de evaluare, au dreptul de a participa numai membrii acesteia şi experţii cooptaţi, dacă este cazul.

Ofertanţii nu au dreptul de a lua legătura cu membrii comisiei de evaluare şi/sau cu experţii

13

Page 14: declaraţie privind protecţia muncii

cooptaţi din momentul deschiderii ofertelor şi până în momentul atribuirii contractului de achiziţie publică.

Modul de lucru al comisiei de evaluare va fi stabilit de membrii acesteia împreună cu preşedintele comisiei. Atribuţiile comisiei de evaluare sunt cele prevăzute la art.72, alin.(2) din HG 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare.- Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini;- Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv.

Comisia de evaluare poate solicita, ori de câte ori va fi cazul, clarificări şi/sau completări ale documentelor prezentate de ofertanţi în cadrul propunerilor tehnice şi/sau financiare, pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate prin documentaţia de atribuire, acordând termene de timp rezonabile în acest scop, de regulă, în limita a 72 ore de la momentul solicitării.

Comisia de evaluare va considera că o oferta este inacceptabilă sau neconformă în situaţiile precizate în OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi art. 36 şi 79 din H.G nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Comisia de evaluare va considera admisibile ofertele care nu se încadrează în niciuna din situaţiile prevăzute în aceste acte normative.

VII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE VII.1) ÎN MOD EXCLUSIV PREŢUL TOTAL CEL MAI SCĂZUT Notă: Se ia în considerare, preţul total pe lot, cel mai scăzut al serviciilor solicitate, cu respectarea tuturor cerinţelor din Caietul de sarcini.

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI VIII.1) Ajustarea preţului contractului

DA □ NU XNotă: Preţul este ferm în lei, pe toată durata de desfăşurare a contractului.

VIII.2) Garanţia de bună execuţie a contractului

DA □ NU X

14

Page 15: declaraţie privind protecţia muncii

CAPITOLUL IICAIET DE SARCINI

GENERALITĂŢI:

În cadrul Caietului de Sarcini se utilizează următoarele prescurtări şi definiţii: Autoritatea contractantă este Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliara ALBA,cu sediul în Alba

Iulia,str.Septimius Severius nr.59, jud.Alba denumit OCPI sau beneficiar; Operatorul economic este denumit Prestator; Caietul de sarcini este denumit CS; Unitatea administrativ – teritorială, denumită UAT; Normele Tehnice de Introducere a Cadastrului General, cu modificările şi completările ulterioare –

denumite NTC; Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea

în cartea funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr.634/2006, cu completările şi modificările ulterioare, denumit ODG 634;

Tarlaua reprezintă o diviziune tehnică cadastrală a teritoriului administrativ, delimitată prin detalii liniare naturale sau artificiale (căi de comunicaţii, ape, diguri, drumuri de exploatare etc.) care nu suferă modificări curente;

Documentaţia cadastrală întocmită pentru un singur imobil, cu atribuirea unui număr cadastral, conform Legii 7/1996, republicată, denumită PAD.

A. OBIECTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

A.1. Obiectivul general

Obiectivul general al acestui proiect este realizarea planurilor parcelare la nivel de tarla. După recepţie planul parcelar va primi numere cadastrale pentru fiecare imobil şi va deveni plan cadastral. Înscrierea în cartea funciară se va face la cererea fiecărui proprietar, prin depunerea următoarelor documente:

copiile legalizate ale actelor de proprietate, copia actului de identitate certificatul fiscal, în original.

Serviciile de faţă se realizează în cazul tarlalelor pentru care nu exista planuri parcelare sau planurile parcelare sunt incorect întocmite.

Scopul acestor servicii de realizare planuri parcelare este acela de a crea un suport pentru finalizarea legilor fondului funciar prin:

a) identificarea, măsurarea şi reprezentarea imobilelor pe planuri cadastrale,b) descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale,c) identificarea proprietarilor şi altor deţinători legali de imobile, în vederea înscrierii ulterioare în cartea

funciară.

Lucrările se vor realiza pe loturi. Un lot este constituit din toate tarlalele selectate de OCPI la nivel de UAT, acestea fiind menţionate în Anexa nr.1 la prezentul Caiet de sarcini.

Documentele care se vor întocmi de către operatorul economic, la nivel de tarla, sunt: planul parcelar în format analogic si digital (Anexa nr.2 la Caietul de sarcini) tabelul parcelar în format analogic si digital (Anexa nr.3 la Caietul de sarcini)

15

Page 16: declaraţie privind protecţia muncii

După atribuirea numerelor cadastrale pe planul parcelar acesta devine plan cadastral. Planul cadastral va fi transmis Primăriei însoţit de tabelul parcelar. Înscrierea în cartea funciară se poate face ulterior, la cererea persoanelor interesate.

A.2. Date generale privind obiectivul

Tarlalele care fac obiectul contractului din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale sunt prezentate în Anexa nr.1 la Caietul de sarcini. Datele aferente acestor tarlale vor fi puse la dispoziţia operatorului economic de către OCPI, după atribuirea contractului. OCPI furnizează aceste informaţii Prestatorului, în baza unui proces verbal de predare-primire, conform unui program stabilit de comun acord.

Termenele de prestare a serviciilor se calculează de la data semnării procesului verbal de predare primire a informaţiilor. Informaţiile vor fi puse gratuit la dispoziţia Prestatorului şi nu vor fi utilizate decât în scopul realizării acestui proiect.

Prestarea serviciilor şi livrările documentaţiilor finale vor respecta termenul menţionat în Anexa nr.4 la prezentul Caiet de sarcini.

B. ETAPELE PROIECTULUI

Principalele etape care se vor desfăşura sunt: Analiza documentelor cartografice şi textuale preluate de la OCPI şi Primărie Recunoaşterea terenului Stabilirea limitelor tarlalelor prin măsurători la teren Culegerea atributelor imobilelor şi completarea fişelor de interviu Întocmirea planului parcelar şi a tabelului parcelar Recepţia finală de către OCPI a planului parcelar şi a tabelului parcelar prin atribuirea numerelor

cadastrale.

B.1. Analiza documentelor cartografice şi textuale preluate de la OCPI şi Primărie

În cadrul acestei operaţiuni se vor analiza documentele cartografice (analogice şi digitale) puse la dispoziţie de OCPI, cu titlu gratuit, pentru tarlalele în cauză:

documentaţiile cadastrale rezultate în urma procesului de înregistrare sporadică (fişiere cp), baza de date rezultată în urma conversiei PAD, titlurile de proprietate (fişiere în format Microsoft Excel 2003), documentaţiile HG 834/1991, ortofotoplanul, planurile cadastrale 1/5000 – 1/10000, limita UAT, limita intravilan, limita tarla (dacă există), consultarea CF , orice alte informaţii grafice şi textuale deţinute de OCPI şi Primărie pentru tarlalele în cauză.

B.2. Recunoaşterea terenului

În cadrul acestei operaţii, ofertantul va efectua: Recunoaşterea punctelor din reţeaua geodezică şi identificarea staţiilor permanente ale sistemului

GNSS – ROMPOS din zonă; Identificarea amplasamentului şi limitelor tarlalelor care fac obiectul proiectului; Efectuarea la teren a operaţiunilor necesare pentru desfăşurarea etapelor ulterioare.

B.3. Stabilirea limitelor tarlalelor prin măsurători la teren

Scopul acestei operaţii este de a identifica precis limitele tarlalelor prin măsurători la teren pentru determinarea amplasamentului imobilelor şi a suprafeţelor acestora.

În cadrul acestei operaţii, ofertantul va efectua:

16

Page 17: declaraţie privind protecţia muncii

determinarea limitelor tarlalelor prin măsurători la teren, respectiv determinarea punctelor caracteristice identificabile în teren, cum ar fi puncte pe limitele tarlalelor, puncte pe garduri, limite culturi, etc.,

determinarea limitelor oricăror altor imobile delimitate (stâlpi de înaltă tensiune, instalaţii irigaţii, cămine de vizitare, etc).

Măsurătorile topografice se vor efectua în sistemul de coordonate al reţelei geodezice de stat.Precizia de determinare a punctelor se face conform ODG 634 şi Deciziei nr. 1 privind realizarea

măsurătorilor GNSS cinematice, emisă de Directorul Direcţiei de Geodezie şi Cartografie din cadrul ANCPI, afişată pe site-ul ANCPI.

B.4. Culegerea atributelor imobilelor

Înaintea etapei de culegere a atributelor la teren ofertantul va întocmi o situaţie cu imobilele pentru fiecare tarla, cu informaţiile preluate de la OCPI şi Primărie, în vederea completării primare a fişelor de interviu.

Pentru toate imobilele cărora li se vor atribui numere cadastrale se vor culege la teren atributele necesare întocmirii fişelor de interviu conform Anexei nr. 5 la Caietul de sarcini.

Împreuna cu reprezentantul Primăriei, ofertantul va stabili o dată pentru convocarea proprietarilor/deţinătorilor de terenuri pentru completarea fişelor de interviu.

Ofertantul va colecta copii ale actelor juridice care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale, dacă acestea conţin alte informaţii decât cele puse la dispoziţie de OCPI/Primărie.

Fişa de interviu va fi semnată de operatorul ofertantului şi de proprietar/deţinător.În situaţia în care proprietarul nu răspunde convocării la teren, se va întocmi procesul verbal semnat de

reprezentantul primăriei şi de ofertant, care se va anexa fişei de interviu.În cazul în care documentaţiile cadastrale pentru înregistrarea sporadică nu se integrează în planul

parcelar, ofertantul va solicita proprietarului imobilului în cauză acceptul privind modificarea geometriei şi /sau suprafeţei cu respectarea ODG 634.B.5. Întocmirea planului parcelar şi tabelului parcelar

Pe baza tuturor informaţiilor colectate şi prelucrate, ofertantul întocmeşte tabelul parcelar şi planul parcelar.

În planul parcelar se vor integra PAD-urile din tarlaua respectivă provenite din lucrările de cadastrul sporadic.

În cazul în care există neconcordanţe între suma suprafeţelor din acte şi suprafaţa tarlalei se vor aplica prevederile ODG 634.

Straturile fişierului .dxf la întocmirea planului parcelar.

Straturi Nume strat Sursa

Limitele UAT UAT Limita UAT de la OCPI

Limitele intravilan Intravilan Limita intravilan de la OCPI

Limita tarlalei Tarla Măsurători topografice

Limitele imobilelor

Imobil Măsurători topografice, documentaţii cadastrale pentru înregistrarea sporadică, conversie PAD, HG 834, etc.

Construcţii Constr Documentaţii de cadastru sporadic (PAD), HG 834, măsurători, etc.

Toponimie Text Planuri topografice sau cadastrale şi alte surse acceptate

Semne convenţionale

Semn Atlas semne convenţionale

17

Page 18: declaraţie privind protecţia muncii

B. 6. Acceptanţa serviciilor privind întocmirea planului parcelar şi a tabelului parcelar

Acceptanţa serviciilor va fi dată de către o comisie numită prin Decizia directorului OCPI. Aceasta va efectua verificarea documentaţiei finale în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini, prevederile NTC, Regulamentului pentru recepţia lucrărilor de geodezie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetecţie, elaborate de ONCGC şi ODG 634.

Acceptanţa serviciilor se va realiza în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării procesului verbal de livrare a documentaţiilor finale la OCPI. Comisia de acceptanţă a OCPI, numită prin decizia directorului OCPI are ca scop confirmarea îndeplinirii specificaţiilor tehnice menţionate în Caietul de sarcini şi propunerea tehnică, recepţia şi atribuirea numerelor cadastrale noilor imobile.

Membrii comisiei vor verifica dacă sunt îndeplinite cerinţele tehnice, dacă sunt respectate specificaţiile tehnice şi termenul de livrare.

Verificarea se va face pentru 100% din volumul total de servicii prestate. În cazul în care în urma verificărilor se constată că lucrarea verificată prezintă deficienţe, atunci

comisia va returna prestatorului întreaga cantitate livrată pentru a fi refăcută, iar livrarea respectivă nu se va considera că a fost efectuată.

Deficienţele vor fi corectate de către prestator în termen de 5 zile de la data primirii notificării scrise din partea comisiei.

Acceptanţa serviciilor prestate se va finaliza cu un proces verbal de acceptanţă întocmit şi semnat de membrii comisiei.

Acceptanţa se va acorda astfel: După atribuirea numerelor cadastrale în conformitate cu prevederile ODG 634; Doar pentru suprafeţele pentru care se acordă noi numere cadastrale; Doar pentru un Lot finalizat; Pentru lucrările predate cu întârziere, pentru care se percep penalităţi.

O livrare finală se va considera ca fiind efectuată doar dacă în procesul verbal de acceptanţă nu sunt consemnate deficienţe ale documentaţiei finale.

În momentul în care nu mai sunt defecte de corectat, datele vor fi preluate de OCPI, care va atribui numere cadastrale imobilelor care au amplasamentul definit şi sunt identificate actele de proprietate aferente în fişa de interviu şi fişierul .cp (inclusiv procese verbale de punere în posesie eliberate conform legilor proprietăţii). După încheierea acestei proceduri, se emite procesul verbal de acceptanţă al comisiei şi se efectuează plata serviciilor.

Plata se va face funcţie de suma suprafeţelor imobilelor cărora li se vor atribui numere cadastrale în conformitate cu prevederile ODG 634, în conformitate cu procesul verbal de acceptanţă.C. CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI FINALE Toate fişierele rezultate în urma lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare se vor livra OCPI pe CD/DVD la nivel de UAT, în două exemplare, organizate în următoarea structură de directoare:

Nr.crt LIVRABILUL

FORMATUL DE PREDARE / NR. EXEMPLARE

Analogic/nr.

exemplare

DigitalDenumire CD/DVD/HDD-ului

Denumire director/subdirector (tip fişier)

1 Memoriu tehnic DA1 exemplar DA

2

Fişiere conţinând măsurătorile topografice efectuate pentru

determinarea punctelor reţelei de îndesire şi ridicare şi de ridicarea

detaliilor.

NU

DA2 exemplare

Denumire UAT\Tarla nr \

Date de teren \Masuratori topografice.txt

3 Schiţele reţelelor geodezice de sprijin, NU DA18

Page 19: declaraţie privind protecţia muncii

de îndesire şi ridicare;

2 exemplareDenumire UAT\

Tarla nr\Date de teren\

Schite.pdf

4

Descrieri topografice ale punctelor reţelelor de îndesire şi ridicare utilizate;

modalităţile de marcare a punctelor reţelelor de îndesire şi ridicare şi

reperilor utilizaţi;

NU

DA2 exemplare

Denumire UAT\Tarla nr\

Date de teren\Descrieri topografice

.doc

5 Inventar coordonate (nr. pct. N, E, H) NU

DA2 exemplare

Denumire UAT \Tarla nr\

Inventar coordonate.mdb

6 Fişele de interviuDA

1 exemplar original

DA1 exemplar

Denumire UAT \Tarla nr\

FI\FI [nr.poziţiei imobilului în tarla]

.pdf

7Documentaţia finală (planul parcelar al

tarlalei, tabel parcelar) DA2 exemplare

DA2 exemplare

Denumire UAT \ Tarla nr \

Documentaţie finală \

Plan parcelar.dxfTabel parcelar.xls

8 Documente proprietate NU

Da2 exemplare

Denumire UAT \ Tarla nr \Documente proprietate\Act [nr.poziţiei imobilului în tarla]

.pdf

9 Fişierele cpxml NU

DA2 exemplare

Denumire UAT \Tarla nr\

CP [nr.poziţiei imobilului în tarla].cpxml

- Planul parcelar:

Titlul: Tarla nr : 2, Tarla 10;19

Page 20: declaraţie privind protecţia muncii

Subtitluri: denumirea unităţii administrativ-teritoriale, judeţul, suprafaţa; Scara planului şi sistemul de proiecţie; Legenda; Nordul geografic respectând „Atlasul de semne convenţionale pentru planurile topografice la scările

1:5.000, 1:2000, 1:1000 şi 1:500”, ediţia 1978; Date informative: denumirea şi adresa sediului prestatorului (4 cm x 2 cm), anul întocmirii. Limitele, suprafaţa şi numărul sectorului cadastral/tarlalei; Elemente de toponimie: ape, văi, canale, drumuri clasificate, căi ferate, etc.; Reţeaua de şosele, drumuri, străzi, uliţe şi căi ferate; Reţeaua hidrografică şi construcţiile hidrotehnice importante (ape curgătoare, stătătoare, canale

deschise, baraje, diguri); Trăsături de caroiaj 10 cm x 10 cm, grosime linie 0.18 mm, cu dimensiunea coordonatelor de 2 mm

- Planul parcelar în format analogic se întocmeşte la o scară standard convenabilă (1:500 - 1:5.000).

- Tipărirea se va face alb negru- Grosimi linii

Cadru planşă - 0,5 mm; Limită de judeţ - 1mm, în culorile roşu si verde pentru variante; Limita UAT - 1 mm, în culorile roşu si verde pentru variante; Limita sectorului cadastral/tarla - 1 mm, cu culoarea galben; Limita intravilan - 1 mm, cu culoarea magenta; Limita imobil – 0,4 mm Limita construcţiilor cu caracter permanent – 0,2 mm

(culorile sunt menţionate pentru formatul digital)

TexteDenumire Înălţime

(mm)Stil (M,Mm,m) Înclinare (V, I) Culoare

Judeţ 8 Majusculă Vertical NegruUnitatea

administrativ-teritorială

8 Majusculă Vertical Negru

Localităţi 8 Maj. si minusculă Vertical NegruRâuri 2 Maj. si minusculă Italic AlbastruTitlu 10 Majuscule Vertical Negru

Subtitluri, Sect. cad. 8 Maj. si minusculă Vertical Negru

Scara, Suprafaţa 6 Maj. si minusculă Vertical NegruLegenda 4 + 3 Maj. si minusculă Italic+Vertical Negru

Numere cadastrale 4 Vertical NegruDate informative 3 Maj. si minusculă Vertical Negru

Crucile caroiajului se vor desena cu grosimea de 0.2 mm. Daca există mai multe planşe pentru aceeaşi tarla, se va indica dispunerea planşelor chiar pe

schema de dispunere a tarlalelor. Pentru unităţile administrativ-teritoriale din alt judeţ se trece la vecin, sub denumirea comunei

respective, denumirea judeţului.

20

Page 21: declaraţie privind protecţia muncii

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini: DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL LUCRARI DE INTOCMIRE A PLANURILOR PARCELARE

Judeţul ALBA

LOT: 1 UAT CIUGUD

Tarlaua numărul

Suprafaţă tarla (ha)

PAD recepţionateSuprafaţa maximă pentru care se vor acorda

nr. Cadastrale cf. ODG 634=

Suprafaţă tarla - Suprafaţă PAD recepţionate

(ha)

TP emise(nr.)

Planuri cadastrale/topografice, produse cartografice

(nr./scara/digital) număr suprafaţa (ha)

1631 61,12 21 15,35 45,77 79 1/sc.1:5000/georeferentian1718 14,27 0 0 14,27 56 1/sc.1:5000/georeferentian1720 8,14 3 0,66 7,48 37 1/sc.1:5000/georeferentian1721 6,77 1 0,07 6,70 19 1/sc.1:5000/georeferentian1723 8,92 3 0,72 8,20 58 1/sc.1:5000/georeferentian1725 12,20 3 1,43 10,77 32 1/sc.1:5000/georeferentian1733 4,86 0 0 4,86 12 1/sc.1:5000/georeferentian1511 37,87 11 9,33 28,54 50 1/sc.1:5000/georeferentian1664 27,27 5 2,8 24,47 36 1/sc.1:5000/georeferentian1405 62,39 37 18,83 43,56 45 1/sc.1:5000/georeferentian1355 14,77 24 5,70 9,07 47 1/sc.1:5000/georeferentian1347 1,71 3 0,63 1,08 14 1/sc.1:5000/georeferentian1352 23,26 0 0 23,26 10 1/sc.1:5000/georeferentian1349 18,01 3 0,46 17,55 86 1/sc.1:5000/georeferentian1341 22,72 9 3,74 18,98 64 1/sc.1:5000/georeferentian628 14,91 1 0,14 14,77 82 1/sc.1:5000/georeferentian1164 13,72 0 0 13,72 34 1/sc.1:5000/georeferentian

1170/1 6.68 1 0.29 6.39 23 1/sc.1:5000/georeferentian1176 3.34 0 0 3.34 11 1/sc.1:5000/georeferentian1179 8.60 0 0 8.60 26 1/sc.1:5000/georeferentian1192 5.49 0 0 5.49 11 1/sc.1:5000/georeferentian1194 12.54 0 0 12.54 14 1/sc.1:5000/georeferentian1199 8.92 1 1 7.92 6 1/sc.1:5000/georeferentian

Page 22: declaraţie privind protecţia muncii

454 33.79 1 0.35 33.44 116 1/sc.1:5000/georeferentian456 4.88 0 0 4.88 30 1/sc.1:5000/georeferentian481 8.77 0 0 8.77 31 1/sc.1:5000/georeferentian493 19.70 0 0 19.70 75 1/sc.1:5000/georeferentian534 10.37 1 0.21 10.16 20 1/sc.1:5000/georeferentian560 3.12 3 0.74 2.38 7 1/sc.1:5000/georeferentian45 13.93 0 0 13.93 56 1/sc.1:5000/georeferentian

262 12.56 11 3.1 9.46 40 1/sc.1:5000/georeferentian268 13.32 0 0 13.32 32 1/sc.1:5000/georeferentian840 22.89 0 0 22.89 119 1/sc.1:5000/georeferentian416 3.55 2 0.42 3.13 32 1/sc.1:5000/georeferentian420 5.14 0 0 5.14 34 1/sc.1:5000/georeferentian422 15.34 0 0 15.34 36 1/sc.1:5000/georeferentian424 2.85 2 0.29 2.56 47 1/sc.1:5000/georeferentian425 12.57 25 6.26 6.31 65 1/sc.1:5000/georeferentianTotal 584,26

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini: DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL LUCRARI DE INTOCMIRE A PLANURILOR PARCELARE

Judeţul ALBA

LOT: 2 UAT IGHIU

Tarlaua numărul

Suprafaţă tarla (ha)

PAD recepţionateSuprafaţa maximă pentru care se vor acorda

nr. Cadastrale cf. ODG 634=

Suprafaţă tarla - Suprafaţă PAD recepţionate

(ha)

TP emise(nr.)

Planuri cadastrale/topografice, produse cartografice

(nr./scara/digital) număr suprafaţa (ha)

3851 27,63 5 2.34 25.29 64 1/sc.1:5000/georeferentian3839 10,72 2 0.58 10.14 4 1/sc.1:5000/georeferentian2091 12,62 0 0 12.62 9 1/sc.1:5000/georeferentian2095 66,85 4 1,32 65,53 66 1/sc.1:5000/georeferentian2089 26,46 0 0 26,46 25 1/sc.1:5000/georeferentian

22

Page 23: declaraţie privind protecţia muncii

2015 106,96 3 1,55 105,41 99 1/sc.1:5000/georeferentian2009 21,61 1 1,12 20,49 10 1/sc.1:5000/georeferentian3896 58,09 3 2,40 5,59 75 1/sc.1:5000/georeferentian

3895/1 13,03 6 2,23 11,07 17 1/sc.1:5000/georeferentian3899 21,86 7 4.86 17,00 33 1/sc.1:5000/georeferentian3903 61,06 2 0,85 60,21 121 1/sc.1:5000/georeferentian965 44 1 0.57 43,43 53 1/sc.1:5000/georeferentian962 50,54 4 2,10 48,44 62 1/sc.1:5000/georeferentian

5 57,67 2 0.28 57,39 140 1/sc.1:5000/georeferentian2063 6,4 0 0 6.4 18 1/sc.1:5000/georeferentian2066 11,48 0 0 11,48 18 1/sc.1:5000/georeferentian

TOTAL 596,98

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini: DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL LUCRARI DE INTOCMIRE A PLANURILOR PARCELAREJudeţul ALBA

LOT: 3 UAT DOSTAT

Tarlaua numărul

Suprafaţă tarla (ha)

PAD recepţionateSuprafaţa maximă pentru care se vor acorda

nr. Cadastrale cf. ODG 634=

Suprafaţă tarla - Suprafaţă PAD recepţionate

(ha)

TP emise(nr.)

Planuri cadastrale/topografice, produse cartografice

(nr./scara/digital) număr suprafaţa (ha)

75 72,09 3 2,79 69,30 86 1/sc.1:5000/georeferentian79 107,81 2 1,91 105,9 165 1/sc.1:5000/georeferentian81 15,39 0 0 15,39 32 1/sc.1:5000/georeferentian82 6,41 1 0,39 6,02 22 1/sc.1:5000/georeferentian83 19,04 0 0 19,04 24 1/sc.1:5000/georeferentian84 58,26 0 0 58,26 104 1/sc.1:5000/georeferentian85 15,51 0 0 15,51 28 1/sc.1:5000/georeferentian89 35,65 6 17,1 18,55 82 1/sc.1:5000/georeferentian

158 140,57 10 16,22 124,35 110 1/sc.1:5000/georeferentian160 84,34 1 0,17 84,17 190 1/sc.1:5000/georeferentian161 39,26 0 0 39,26 22 1/sc.1:5000/georeferentian163 26,97 1 0,41 26,56 45 1/sc.1:5000/georeferentian

23

Page 24: declaraţie privind protecţia muncii

169 13,60 2 1,08 12,52 20 1/sc.1:5000/georeferentian170 33,67 4 9,57 24,10 57 1/sc.1:5000/georeferentian

TOTAL 668,57

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini: DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL LUCRARI DE INTOCMIRE A PLANURILOR PARCELARE

Judeţul ALBA

LOT: 4 UAT SEBES

Tarlaua numărul

Suprafaţă tarla (ha)

PAD recepţionateSuprafaţa maximă pentru care se vor acorda

nr. Cadastrale cf. ODG 634=

Suprafaţă tarla - Suprafaţă PAD recepţionate

(ha)

TP emise(nr.)

Planuri cadastrale/topografice, produse cartografice

(nr./scara/digital) număr suprafaţa (ha)

876/5 4,45 1 1,55 2,9 3 1/sc.1:5000/georeferentian876/1 7,01 2 3,33 3,68 7 1/sc.1:5000/georeferentian860 26,24 5 4,62 21,62 29 1/sc.1:5000/georeferentian

430/1 74,84 3 2,58 72,26 47 1/sc.1:5000/georeferentian422/1 4,46 1 0,33 4,13 15 1/sc.1:5000/georeferentian413 76,24 6 4,93 71,31 80 1/sc.1:5000/georeferentian373 72,25 16 8,44 63,81 108 1/sc.1:5000/georeferentian1385 2,72 1 0,06 2,66 3 1/sc.1:5000/georeferentian

1551/1 5,98 0 0 5,98 12 1/sc.1:5000/georeferentian1610 101,65 7 3,61 98,04 83 1/sc.1:5000/georeferentian1616 12,20 1 0,52 11,68 25 1/sc.1:5000/georeferentian1617 10,82 7 1,81 9,01 31 1/sc.1:5000/georeferentian

1624/1 34,16 14 3,46 30,7 194 1/sc.1:5000/georeferentian1626 87,56 13 8,26 79,3 95 1/sc.1:5000/georeferentian1638 87,79 0 0 87,79 67 1/sc.1:5000/georeferentian1641 22,75 1 0,05 22,7 42 1/sc.1:5000/georeferentian1828 40,59 14 19,95 20,64 48 1/sc.1:5000/georeferentian1912 23,79 9 9,79 14 37 1/sc.1:5000/georeferentian2181 15,1 7 5,45 9,65 20 1/sc.1:5000/georeferentian

24

Page 25: declaraţie privind protecţia muncii

1909 5,25 1 0,11 5,14 16 1/sc.1:5000/georeferentian1899 2,15 1 1,02 1,13 14 1/sc.1:5000/georeferentian1885 15,01 2 1,66 13,35 18 1/sc.1:5000/georeferentian1891 11,62 0 0 11,62 27 1/sc.1:5000/georeferentian1539 5 6 1,88 3,12 25 1/sc.1:5000/georeferentian1524 40 8 6,81 33,19 39 1/sc.1:5000/georeferentian1509 56,64 15 26,24 30,40 43 1/sc.1:5000/georeferentian1851 29,69 4 8,26 21,43 27 1/sc.1:5000/georeferentian1853 34,08 8 12,23 21,85 52 1/sc.1:5000/georeferentian

TOTAL 910,04

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini: DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL LUCRARI DE INTOCMIRE A PLANURILOR PARCELAREJudeţul ALBALOT: 5 UAT MIHALT

Tarlaua numărul

Suprafaţă tarla (ha)

PAD recepţionateSuprafaţa maximă pentru care se vor acorda

nr. Cadastrale cf. ODG 634=

Suprafaţă tarla - Suprafaţă PAD recepţionate

(ha)

TP emise(nr.)

Planuri cadastrale/topografice, produse cartografice

(nr./scara/digital) număr suprafaţa (ha)

95 23,27 0 0 23,27 74 1/sc.1:5000/georeferentiat70 95,33 4 1,74 93,59 84 1/sc.1:5000/georeferentiat37 96,71 2 1,45 95,26 126 1/sc.1:5000/georeferentiat38 15,45 0 0 15,45 28 1/sc.1:5000/georeferentiat69 34,26 0 0 34,26 38 1/sc.1:5000/georeferentiat63 75,23 0 0 75,23 101 1/sc.1:5000/georeferentiat82 13,30 0 0 13,30 31 1/sc.1:5000/georeferentiat87 17,46 3 1,16 16,30 28 1/sc.1:5000/georeferentiat91 58,48 7 6,86 51,62 186 1/sc.1:5000/georeferentiat57 19,19 0 0 19,19 29 1/sc.1:5000/georeferentiat

126 22,16 0 0 22,16 83 1/sc.1:5000/georeferentiat62 16,25 0 0 16,25 29 1/sc.1:5000/georeferentiat93 13,49 0 0 13,49 33 1/sc.1:5000/georeferentiat

128 58,01 0 0 58,01 304 1/sc.1:5000/georeferentiat123 23,57 0 0 23,57 41 1/sc.1:5000/georeferentiat

25

Page 26: declaraţie privind protecţia muncii

124 109,68 0 0 109,68 312 1/sc.1:5000/georeferentiat125 127,13 0 0 127,13 323 1/sc.1:5000/georeferentiat122 12,73 0 0 12,73 43 1/sc.1:5000/georeferentiat109 28,24 0 0 28,24 79 1/sc.1:5000/georeferentiat

5 15,56 0 0 15,56 12 1/sc.1:5000/georeferentiat2 16,04 0 0 16,04 11 1/sc.1:5000/georeferentiat3 107,96 0 0 107,96 70 1/sc.1:5000/georeferentiat

113 55,63 0 0 55,63 31 1/sc.1:5000/georeferentiat114 88,73 0 0 88,73 136 1/sc.1:5000/georeferentiat96 63,25 0 0 63,25 84 1/sc.1:5000/georeferentiat10 47,46 0 0 47,46 103 1/sc.1:5000/georeferentiat80 6,99 0 0 6,99 32 1/sc.1:5000/georeferentiat

155 98,96 0 0 98,96 158 1/sc.1:5000/georeferentiatTOTAL 1360,52

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini: DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL LUCRARI DE INTOCMIRE A PLANURILOR PARCELARE

Judeţul ALBA

LOT 6 UAT JIDVEI

Tarlaua numărul

Suprafaţă tarla (ha)

PAD recepţionateSuprafaţa maximă pentru care se vor acorda

nr. Cadastrale cf. ODG 634=

Suprafaţă tarla - Suprafaţă PAD recepţionate

(ha)

TP emise(nr.)

Planuri cadastrale/topografice, produse cartografice

(nr./scara/digital) număr suprafaţa (ha)

84 17,60 0 0 17,60 25 1/sc.1:500089 29,86 15 11,08 18,78 89 1/sc.1:500083 93,86 9 5,01 88,85 91 1/sc.1:500069 31,66 2 1,46 30,20 39 1/sc.1:5000

TOTAL 172,98

26

Page 27: declaraţie privind protecţia muncii

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini: DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL LUCRARI DE INTOCMIRE A PLANURILOR PARCELARE

Judeţul ALBA

LOT 7 UAT LUNCA MURES

Tarlaua numărul

Suprafaţă tarla (ha)

PAD recepţionateSuprafaţa maximă pentru care se vor acorda

nr. Cadastrale cf. ODG 634=

Suprafaţă tarla - Suprafaţă PAD recepţionate

(ha)

TP emise(nr.)

Planuri cadastrale/topografice, produse cartografice

(nr./scara/digital) număr suprafaţa (ha)

30 52,11 0 0 52,11 63 1/sc.1:500038 60,60 4 1,86 58,74 102 1/sc.1:500022 84,61 0 0,51 84,10 83 1/sc.1:50006 91,90 27 11,03 80,87 128 1/sc.1:5000

11 30,94 1 1 29,94 43 1/sc.1:5000TOTAL 320,16

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini: DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL LUCRARI DE INTOCMIRE A PLANURILOR PARCELARE

Judeţul ALBA

LOT 8 UAT CILNIC

Tarlaua numărul

Suprafaţă tarla (ha)

PAD recepţionateSuprafaţa maximă pentru care se vor acorda

nr. Cadastrale cf. ODG 634=

Suprafaţă tarla - Suprafaţă

TP emise(nr.)

Planuri cadastrale/topografice, produse cartografice

(nr./scara/digital) număr suprafaţa 27

Page 28: declaraţie privind protecţia muncii

(ha) PAD recepţionate2045/1 73,33 0 0 73,33 65 1/sc.1:50002045/3 17,40 0 0 17,40 1 1/sc.1:50002150/1 11,55 0 0 11,55 0 1/sc.1:50002182 37,16 0 0 37,16 26 1/sc.1:50002184 12,95 0 0 12,95 6 1/sc.1:50002377 15,03 0 0 15,03 69 1/sc.1:50002373 13,98 0 0 13,98 59 1/sc.1:50002285 14,60 0 0 14,60 38 1/sc.1:50002304 2,62 0 0 2,62 24 1/sc.1:50002302 4,17 0 0 4,17 36 1/sc.1:50002395 3,01 0 0 3,01 0 1/sc.1:50002338 6,01 0 0 6,01 62 1/sc.1:50002469 2,26 0 0 2,26 43 1/sc.1:50002029 10,50 0 0 10,50 0 1/sc.1:5000

1913/1 18,78 0 0 18,78 18 1/sc.1:50001934/1 1,72 0 0 1,72 0 1/sc.1:50002011/1 3,20 0 0 3,20 1 1/sc.1:50002170 2,21 0 0 2,21 0 1/sc.1:5000

TOTAL 250,48

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini: DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL LUCRARI DE INTOCMIRE A PLANURILOR PARCELARE

Judeţul ALBA

LOT 9 UAT GALDA DE JOS

Tarlaua numărul

Suprafaţă tarla (ha)

PAD recepţionateSuprafaţa maximă pentru care se vor acorda

nr. Cadastrale cf. ODG 634=

Suprafaţă tarla - Suprafaţă PAD recepţionate

(ha)

TP emise(nr.)

Planuri cadastrale/topografice, produse cartografice

(nr./scara/digital) număr suprafaţa (ha)

28

Page 29: declaraţie privind protecţia muncii

168 59,90 0 0 59,90 147 1/sc.1:5000169 50,46 20 5,12 45,34 118 1/sc.1:5000165 43,40 6 2,27 41,13 109 1/sc.1:5000151 22,37 1 0,17 22,20 51 1/sc.1:5000162 6,67 0 0 6,67 18 1/sc.1:5000163 10,46 0 0 10,46 30 1/sc.1:5000152 13,49 0 0 13,49 13 1/sc.1:5000161 18,88 1 0,28 18,60 52 1/sc.1:5000160 6,24 0 0 6,24 2 1/sc.1:5000153 19,76 2 0,87 18,89 16 1/sc.1:5000142 115,37 21 11,53 103,84 139 1/sc.1:5000143 10,41 6 3,22 7,19 24 1/sc.1:5000144 14,45 0 0 14,45 5 1/sc.1:5000145 17,36 5 2,15 15,21 37 1/sc.1:5000146 8,50 0 0 8,50 0 1/sc.1:5000141 46,30 2 14,10 32,2 8 1/sc.1:5000140 46,73 2 1,26 45,47 60 1/sc.1:5000138 21,20 3 1,68 19,52 46 1/sc.1:5000123 66,13 11 3,09 63,04 148 1/sc.1:5000124 56,66 10 2,54 54,12 147 1/sc.1:5000125 23,62 0 0 23,62 31 1/sc.1:5000173 55,65 7 3,71 51,94 121 1/sc.1:5000170 138,29 10 2,65 135,64 249 1/sc.1:5000172 16,67 1 0,21 16,46 51 1/sc.1:500099 17,96 0 0 17,96 39 1/sc.1:5000

202 13,10 5 4,27 8,83 20 1/sc.1:5000203 12,01 0 0 12,01 10 1/sc.1:5000195 49,44 0 0 49,44 71 1/sc.1:5000

TOTAL 981,48

29

Page 30: declaraţie privind protecţia muncii

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini: DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL LUCRARI DE INTOCMIRE A PLANURILOR PARCELARE

Judeţul ALBA

LOT: 10 UAT AIUD

Tarlaua numărul

Suprafaţă tarla (ha)

PAD recepţionateSuprafaţa maximă pentru care se vor acorda

nr. Cadastrale cf. ODG 634=

Suprafaţă tarla - Suprafaţă PAD recepţionate

(ha)

TP emise(nr.)

Planuri cadastrale/topografice, produse cartografice

(nr./scara/digital) număr suprafaţa (ha)

85 25,72 0 0 25,72 48 1/sc.1:5000/georeferentiat87 25,47 0 0 25,47 39 1/sc.1:5000/georeferentiat86 6,48 0 0 6,48 10 1/sc.1:5000/georeferentiat89 30,67 1 1,45 29,22 42 1/sc.1:5000/georeferentiat91 104,23 0 0 104,23 189 1/sc.1:5000/georeferentiat71 34,69 2 7,97 26,72 35 1/sc.1:5000/georeferentiat40 7,98 1 0,63 7,35 9 1/sc.1:5000/georeferentiat59 94,93 2 5,00 89,93 135 1/sc.1:5000/georeferentiat60 26,42 0 0 26,42 37 1/sc.1:5000/georeferentiat96 49.52 4 1,65 47,87 77 1/sc.1:5000/georeferentiat97 20,68 0 0 20,68 21 1/sc.1:5000/georeferentiat98 21,73 0 0 21,73 25 1/sc.1:5000/georeferentiat62 13,82 0 0 13,82 22 1/sc.1:5000/georeferentiat

130 42,96 1 1,73 41,23 108 1/sc.1:5000/georeferentiat152 21,86 3 0,61 21,25 81 1/sc.1:5000/georeferentiat129 10,68 2 0,5 10,18 19 1/sc.1:5000/georeferentiat160 14.32 2 1,01 13,31 22 1/sc.1:5000/georeferentiat161 8,99 2 0,98 8,01 14 1/sc.1:5000/georeferentiat165 25,22 0 0 25,22 44 1/sc.1:5000/georeferentiat

30

Page 31: declaraţie privind protecţia muncii

163 64,52 2 0,68 63,84 132 1/sc.1:5000/georeferentiat157 64,39 2 0,42 63,97 102 1/sc.1:5000/georeferentiat156 11,97 0 0 11,97 35 1/sc.1:5000/georeferentiat158 16,99 2 1,10 15,89 37 1/sc.1:5000/georeferentiat155 54,99 1 0,22 54,77 85 1/sc.1:5000/georeferentiat154 21,39 6 2,86 18,53 44 1/sc.1:5000/georeferentiat153 74,68 4 1,71 72,97 212 1/sc.1:5000/georeferentiat

TOTAL 831,46

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini: DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL LUCRARI DE INTOCMIRE A PLANURILOR PARCELAREJudeţul ALBALOT: 11 UAT SONA

Tarlaua numărul

Suprafaţă tarla (ha)

PAD recepţionateSuprafaţa maximă pentru care se vor acorda

nr. Cadastrale cf. ODG 634=

Suprafaţă tarla - Suprafaţă PAD recepţionate

(ha)

TP emise(nr.)

Planuri cadastrale/topografice, produse cartografice

(nr./scara/digital) număr suprafaţa (ha)

206 15,25 0 0 15,25 26 1/sc.1:5000/georeferentiat278 186,88 1 1,90 184,98 191 1/sc.1:5000/georeferentiat274 56,19 28 10,5 45,69 313 1/sc.1:5000/georeferentiat191 13,54 0 0 13,54 46 1/sc.1:5000/georeferentiat186 18,67 0 0 18,67 51 1/sc.1:5000/georeferentiat193 15,71 0 0 15,71 22 1/sc.1:5000/georeferentiat95 35,36 0 0 35,36 43 1/sc.1:5000/georeferentiat94 69,17 0 0 69,17 42 1/sc.1:5000/georeferentiat

187 8,75 0 0 8,75 34 1/sc.1:5000/georeferentiat197 6,78 0 0 6,78 21 1/sc.1:5000/georeferentiat44 73,62 42 34,79 38,83 86 1/sc.1:5000/georeferentiat45 15,38 16 6,46 8,92 27 1/sc.1:5000/georeferentiat46 29,69 23 9,07 20,62 44 1/sc.1:5000/georeferentiat40 9,99 8 3,44 6,55 14 1/sc.1:5000/georeferentiat37 2,29 1 0,04 2,25 10 1/sc.1:5000/georeferentiat38 6,23 0 0 6,23 8 1/sc.1:5000/georeferentiat39 39,64 27 4,51 35,13 59 1/sc.1:5000/georeferentiat

31

Page 32: declaraţie privind protecţia muncii

103 79,56 0 0 79,56 94 1/sc.1:5000/georeferentiat105 104,13 3 0.06 104,07 123 1/sc.1:5000/georeferentiat102 67.57 3 2,85 64,72 87 1/sc.1:5000/georeferentiat111 75,98 0 0 75,98 94 1/sc.1:5000/georeferentiat155 57,38 0 0 57,38 68 1/sc.1:5000/georeferentiat31 57,34 3 1,63 55,71 65 1/sc.1:5000/georeferentiat35 4,71 4 2,06 2,65 6 1/sc.1:5000/georeferentiat

TOTAL 982,24

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini: DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL LUCRARI DE INTOCMIRE A PLANURILOR PARCELARE

Judeţul ALBA

LOT: 12 UAT ROSIA DE SECAS

Tarlaua numărul

Suprafaţă tarla (ha)

PAD recepţionateSuprafaţa maximă pentru care se vor acorda

nr. Cadastrale cf. ODG 634=

Suprafaţă tarla - Suprafaţă PAD recepţionate

(ha)

TP emise(nr.)

Planuri cadastrale/topografice, produse cartografice

(nr./scara/digital) număr suprafaţa (ha)

6 14.22 0 0 14.22 3316 7.16 0 0 7,16 1129 62.59 0 0 62,59 137

38/2 4.37 0 0 4,37 938/1 33.96 0 0 33,96 8737 17.75 0 0 17,75 1132 2.3 0 0 2,30 1553 14.09 0 0 14,09 2155 10.77 0 0 10,77 1946 12.19 0 0 12,19 4175 36.56 0 0 36,56 9576 24.1 0 0 24,10 5690 4.97 0 0 4,97 51

104 12.1 0 0 12,10 59

32

Page 33: declaraţie privind protecţia muncii

100 1.53 0 0 1,53 4109/1 25.83 1 0,17 25,66 67129 1.86 0 0 1,86 8113 4.89 0 0 4,89 12117 10.84 0 0 10,84 22122 22.18 0 0 22,18 54127 12.68 0 0 16,68 35132 17 0 0 17 65148 11.16 0 0 11,16 11150 5.03 0 0 5,03 8157 8.31 0 0 8,31 13280 15.35 0 0 15,35 34291 16.74 0 0 16,74 138361 6.72 0 0 6,72 78359 12.08 0 0 12,08 18293 22.72 0 0 22,72 81294 9.97 0 0 9,97 29160 25.45 0 0 25,45 139277 23.53 0 0 23,53 38368 9.35 0 0 9,35 22

TOTAL 520.35

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini: DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL LUCRARI DE INTOCMIRE A PLANURILOR PARCELARE

Judeţul ALBA

LOT 13 UAT CETATEA DE BALTA

Tarlaua numărul

Suprafaţă tarla (ha)

PAD recepţionateSuprafaţa maximă pentru care se vor acorda

nr. Cadastrale cf. ODG 634=

Suprafaţă tarla - Suprafaţă PAD recepţionate

(ha)

TP emise(nr.)

Planuri cadastrale/topografice, produse cartografice

(nr./scara/digital) număr suprafaţa (ha)

33

Page 34: declaraţie privind protecţia muncii

42 14,25 4 5,29 8,96 40 1/sc.1:500015 7,05 0 0 7,05 16 1/sc.1:500016 19,87 0 0 19,87 24 1/sc.1:500018 6,02 0 0 6,02 17 1/sc.1:500019 19,94 1 0,08 19,86 37 1/sc.1:500023 172,87 30 16,87 156 19 1/sc.1:500067 34,18 15 4,65 29,53 118 1/sc.1:500069 86,44 7 3 83,44 335 1/sc.1:500066 19,71 0 0 19,71 32 1/sc.1:5000

TOTAL 380,33

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini: DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL LUCRARI DE INTOCMIRE A PLANURILOR PARCELARE

Judeţul ALBA

LOT: 14 UAT OCNA MURES

Tarlaua numărul

Suprafaţă tarla (ha)

PAD recepţionateSuprafaţa maximă pentru care se vor acorda

nr. Cadastrale cf. ODG 634=

Suprafaţă tarla - Suprafaţă PAD recepţionate

(ha)

TP emise(nr.)

Planuri cadastrale/topografice, produse cartografice

(nr./scara/digital) număr suprafaţa (ha)

42 62,25 7 1,24 61,01 99 1/sc.1:5000/georeferentiat74 20,37 5 2,02 18,35 41 1/sc.1:5000/georeferentiat77 121 3 0.86 120,14 123 1/sc.1:5000/georeferentiat

TOTAL 203,62

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini: DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL LUCRARI DE INTOCMIRE A PLANURILOR PARCELARE

Judeţul ALBA

LOT: 15 UAT UNIREA

34

Page 35: declaraţie privind protecţia muncii

Tarlaua numărul

Suprafaţă tarla (ha)

PAD recepţionateSuprafaţa maximă pentru care se vor acorda

nr. Cadastrale cf. ODG 634=

Suprafaţă tarla - Suprafaţă PAD recepţionate

(ha)

TP emise(nr.)

Planuri cadastrale/topografice, produse cartografice

(nr./scara/digital) număr suprafaţa (ha)

136 43,11 2 0,89 42,22 68 1/sc.1:5000/georeferentiat187 36,35 0 0 36,35 80 1/sc.1:5000/georeferentiat188 38,78 1 1,01 37,77 74 1/sc.1:5000/georeferentiat

TOTAL 118,24

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini: DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL LUCRARI DE INTOCMIRE A PLANURILOR PARCELARE

Judeţul ALBA

LOT: 16 UAT CRICAU

Tarlaua numărul

Suprafaţă tarla (ha)

PAD recepţionateSuprafaţa maximă pentru care se vor acorda

nr. Cadastrale cf. ODG 634=

Suprafaţă tarla - Suprafaţă PAD recepţionate

(ha)

TP emise(nr.)

Planuri cadastrale/topografice, produse cartografice

(nr./scara/digital) număr suprafaţa (ha)

687 103.45 3 1.54 101.91 163 1/sc.1:5000/georeferentian701/1 90.17 0 0 90.17 0 1/sc.1:5000/georeferentian703 53.01 0 0 53.01 102 1/sc.1:5000/georeferentian706 46.70 0 0 46.70 98 1/sc.1:5000/georeferentian708 47.13 0 0 47.13 116 1/sc.1:5000/georeferentian710 52.32 2 1.12 51.2 120 1/sc.1:5000/georeferentian746 85.02 1 1.09 83.93 99 1/sc.1:5000/georeferentian732 13.94 0 0 13.94 20 1/sc.1:5000/georeferentian743 96.73 0 0 96.73 136 1/sc.1:5000/georeferentian750 16.78 0 0 16.78 44 1/sc.1:5000/georeferentian

TOTAL 605.25

35

Page 36: declaraţie privind protecţia muncii

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini: DATE GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL LUCRARI DE INTOCMIRE A PLANURILOR PARCELARE

Judeţul ALBA

LOT: 17 UAT BLAJ

Tarlaua numărul

Suprafaţă tarla (ha)

PAD recepţionateSuprafaţa maximă pentru care se vor acorda

nr. Cadastrale cf. ODG 634=

Suprafaţă tarla - Suprafaţă PAD recepţionate

(ha)

TP emise(nr.)

Planuri cadastrale/topografice, produse cartografice

(nr./scara/digital) număr suprafaţa (ha)

175 34,03 2 1,59 32,44 32 1/sc.1:5000/georeferentiat189 8,39 3 0,91 7,48 74 1/sc.1:5000/georeferentiat119 74,79 2 1 73,79 56 1/sc.1:5000/georeferentiat190 53,72 0 0 53,72 89 1/sc.1:5000/georeferentiat106 36,76 1 1,72 35,04 42 1/sc.1:5000/georeferentiat109 10,57 0 0 10,57 77 1/sc.1:5000/georeferentiat223 22,2 0 0 22.2 25 1/sc.1:5000/georeferentiat228 6,26 0 0 6,26 30 1/sc.1:5000/georeferentiat228 75,96 0 0 75,96 83 1/sc.1:5000/georeferentiat254 28,15 0 0 28,15 110 1/sc.1:5000/georeferentiat

TOTAL 350,83

36

Page 37: declaraţie privind protecţia muncii

Anexa nr.2 la Caietul de sarcini – Plan parcelar

37

Page 38: declaraţie privind protecţia muncii

Anexa nr.3 la Caietul de sarcini – Tabel parcelar Vizat în vederea afişării Comisia de Recepţie

Tabel parcelar(include toate imobilele din tarla)

Nr.Tarla

Nr. crt.(ordinea în tarla)

Nr.cadastral

iniţial

Nr.Carte

funciară

Nr. parcela/

(nr. topografic)

Nr.Cad/

Nr. CF

SITUAŢIA DIN ACT SITUAŢIA DIN MĂSURĂTORINume şiprenume proprietar

Act proprietate(nr./data)

CONSTRUCŢII

ObservaţiiSuprafaţa parcela

(mp)

Categ.Folosinţă

Suprafaţa totalăimobil(mp)

Suprafaţa parcela

(mp)

Categ. folosinţă

Suprafaţa totalăimobil(mp)

CodConstr.

DestConstr.

Supr la sol

constr.(mp)

189 1 234 457 189/2/1 - 8212 A 8212 8211 A 8211 Popescu Vasile

TP 342/6.04.2006

- - -

2 FN - 189/2/2 10328 P 10328 10327 P 10327 Vasilescu Constantin

TP ….. - - -

3 FN - 189/2/3 3179 V 11981 3186 A 11988 Dumitru Ion189/2/4 4946 L 4946 L

189/2/5 3856 F 3856 F4 1743 2458 189/2/6 - 4951 A 8451 4950 A 8450 Ionescu

GheorgheCVC

456/15.12.2006- - -

189/2/7 3500 L 3500 L5 FN - 189/2/8 7061 A 7061 7060 A 7060 Constantin

ElenaTP…., CM …. - - -

TOTAL TARLA

46033 46033 46036 46036

* Se va completa ulterior de către inspectorul de la OCPI** Cifrele prezentate în tabel sunt exemple de completare.

Vizat Comisia Locala de Fond Funciar OCPI (recepţie) ExecutantPreşedinte semnătura şi parafa inspectorului

Data

Page 39: declaraţie privind protecţia muncii

Cerere de oferte – Lucrări întocmire planuri parcelare

Anexa nr.4 la Caietul de sarcini - TERMEN DE LIVRARE*

LIVRARE DESCRIERE CANTITATE (BUC) LOCUL LIVRĂRII TERMEN DE LIVRARE/LOT**

Livrare*** Predare documentaţie finală conform Caietului de Sarcini

Cantitatea prevăzută la Anexa 1 OCPI

Notă: * Termenul de Livrare se referă la fiecare Lot în parte; **În săptămâni calculate de la data semnării procesului verbal de predare primire a informaţiilor de la OCPI ***După verificarea livrării şi atribuirea nr. cadastrale, comisia emite Procesul verbal de acceptanţă pentru livrarea respectivă (în care se

menţionează suprafaţa reală care urmează a fi decontată)

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

39

Page 40: declaraţie privind protecţia muncii

Cerere de oferte – Lucrări întocmire planuri parcelare

Anexa nr.5 la Caietul de sarcini - FIŞA DE INTERVIU

Judeţul______LOT ____UAT________

A. Partea I - Descrierea Imobilului

TarlaNr

ordine în tarla

Nr. parcela din TP

Nr. topograficdin CF vechi

Suprafaţadin act- mp -

Suprafaţa determinată

- mp -

Categorie de folosinţă

Construcţii

Cod DestinaţieSuprafaţa

construită la sol- mp -

73 12 312 - 1000 999 AC1 CANEX 25

B. Partea II – Proprietatea

Titularul dreptului

CNP/ CUI Domiciliu/Sediu Cota parte

Titlu de dobândire

Actul juridicTip act Nr./an Emitent

ION ION 1234567891223 Bucureşti, str. 1 Mai nr.10

1/1 reconstituire

TP 123/2006 BNP

Semnătura prestator ______________________________ Semnătura proprietar _________________Data________

* Cifrele prezentate în tabel sunt exemple de completare

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

40

Page 41: declaraţie privind protecţia muncii

Cerere de oferte – Lucrări întocmire planuri parcelare

Notă: Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi

constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea

tehnică.

Cerinţele impuse sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă prezentată, care se abate de

la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata în considerare, dar numai în măsura în care propunerea

tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.

Ofertarea de servicii inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini sau care nu satisfac cerinţele

Caietului de sarcini va avea drept consecinţă declararea ofertei ca fiind neconformă şi va fi respinsă.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

41

Page 42: declaraţie privind protecţia muncii

Cerere de oferte – Lucrări întocmire planuri parcelare

CAPITOLUL IIIPROPUNERE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Temei legal: Încheiat în conformitate cu OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare ale OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Procedura de achiziţie publică aplicată pentru atribuirea prezentului contract este „Cerere de oferte”.

1. PĂRŢILE CONTRACTANTEOFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str.Septimius Severius nr. 59, telefon 0258-813170, fax 028-813472, codul fiscal 9725118, cont trezorerie RO37TREZ0025025XXX002004, deschis la Trezoraria Alba Iulia, reprezentată de Dorin RETEGAN - Director, în calitate de BENEFICIAR,     şi

   ........................., cu sediul în ………….., telefon/fax : ………………….., înregistrat la Registrul Comerţului cu nr…………….., codul fiscal ….., cont trezorerie …………..., deschis la …….., reprezentat de ………….…….., în calitate de PRESTATOR.

2. DEFINIŢII 2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:    a. Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; b. Beneficiar şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;    c. Preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;    d. Produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care Prestatorul se obligă, prin contract, să le furnizeze Beneficiarului;  e. Servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;    f. Standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;    g. Forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi;    h. Zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI3.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de realizare a planurilor parcelare pentru UAT …… - Lot nr. …., în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

42

Page 43: declaraţie privind protecţia muncii

Cerere de oferte – Lucrări întocmire planuri parcelare

4. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ4.1. Preţul/ha convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către beneficiar, este de ……..…….…. lei, echivalentul a …..….. euro (1 euro = ….. lei la cursul afişat pe site-ul BNR în data de …………….), din care……….. lei T.V.A. 4.2. Prestatorul va emite factura după semnarea procesului verbal de acceptanţă a serviciilor, emis de comisia beneficiarului, numită prin Decizie a Directorului OCPI. Procesul verbal de acceptanţă se va acorda conform procedurii menţionate la punctul B.6. din Caietul de Sarcini.4.3. Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata către prestator, în perioada 24-31 a lunii, conform prevederilor OUG nr.34/2009, în baza procesului verbal de recepţie calitativă şi cantitativă emis de comisia de recepţie a beneficiarului şi în baza procesului verbal de acceptanţă emis de comisia beneficiarului, cu condiţia ca factura fiscală să fie înregistrată la sediul beneficiarului cu 10 zile lucrătoare înaintea datei de 24. În caz contrar, beneficiarul se obligă să plătească preţul către prestator în perioada 24-31 a lunii următoare.4.4. Preţul unitar/ha este cel declarat în propunerea financiară, parte integrantă a prezentului contract şi rămâne ferm în lei pe toată durata de valabilitate a contractului.

5. DURATA CONTRACTULUI5.1 Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de ambele părţi şi îşi produce efectele până la îndeplinirea integrală a tuturor obligaţiilor părţilor.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI6.1 Documentele prezentului contract sunt:

a) Caietul de sarcini + Anexele 1 – 5 ;b) Propunerea tehnică c) Propunerea financiară;d) Anexa nr.6 – Conţinutul documentaţiei finale;e) Alte anexe la contract.

7. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI7.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract la standardele şi performanţele prezentate în propunerea tehnică, parte integrantă a prezentului contract.7.2 (1) Prestatorul se obligă să întocmească şi să predea beneficiarului, Documentaţia finală în termen de …… de la data semnării procesului verbal de predare primire a informaţiilor referitoare la tarlale, care vor fi puse la dispoziţie prestatorului de către beneficiar, după semnarea contractului de achiziţie publică;(2) Documentaţia finală va cuprinde toate fişierele rezultate în urma lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare se vor livra OCPI pe CD/DVD la nivel de UAT, în două exemplare, conform Anexei nr.6 la prezentul contract.(3) Prestatorul se obligă să corecteze Documentaţia finală fără costuri suplimentare şi să transmită documentele modificate către OCPI, conform solicitărilor comisiei beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării de modificare.7.3 Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.7.4 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu termenele de prestare convenite. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.7.5 Prestatorul se obligă să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror:a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

43

Page 44: declaraţie privind protecţia muncii

Cerere de oferte – Lucrări întocmire planuri parcelare

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către beneficiar.

8. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI8.1 Beneficiarul, prin comisia de acceptanţă, se obligă să emită proces verbal de acceptanţă în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea Documentaţiei finale, dacă serviciile au fost prestate în mod corespunzător, sau a variantei finale a acesteia, în cazul în care aceasta a fost returnată pentru a fi modificată de prestator în urma verificărilor făcute de reprezentanţii comisiei beneficiarului.8.2. Beneficiarul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate, conform art.4.3. din prezentul contract

9. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR9.1 În cazul în care prestatorul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale cu întârziere, va plăti beneficiarului ca penalitate un procent de 0,5% pe zi/întârziere din valoarea serviciului întârziat.9.2 În cazul în care beneficiarul nu efectuează plata conform prevederilor art.4.3, acesta va plăti prestatorului penalităţi în cuantum de 0,5% pe zi/întârziere din valoarea facturii prestatorului emise în condiţiile contractului.9.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.9.4 Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urma dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

10. ACCEPTANŢĂ, RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI10.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.10.2 Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.10.3 Beneficiarul, prin comisia numită prin Decizie a Directorului OCPI, se obligă să emită proces verbal de acceptanţă în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea Documentaţiei finale, sau a variantei finale a Documentaţiei finale, în cazul în care aceasta a fost returnată pentru a fi modificată de prestator în urma verificărilor făcute de comisia beneficiarului.10.4 În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea Documentaţiei finale, revizuite conform art.10.3 şi beneficiarul, prin comisia de acceptanţă, are obligaţia emiterii procesului verbal de acceptanţă, în cazul prestării corespunzătoare a serviciilor.

11. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERE, SISTARE11.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la data semnării procesului verbal de predare primire a informaţiilor referitoare la tarlale, care vor fi puse la dispoziţie prestatorului de către beneficiar, după intrarea în vigoare contractului de achiziţie publică; (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate beneficiarului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.11.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în caietul de sarcini trebuie finalizate în termenele prevăzute în caietul de sarcini, termene care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. (2) În cazul în care:i)orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sauii)alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni astfel decât prin încălcarea contractului de către prestator,îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

44

Page 45: declaraţie privind protecţia muncii

Cerere de oferte – Lucrări întocmire planuri parcelare

11.3 (1) Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenele de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, cu minim 48 de ore înainte, beneficiarului.(2) Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate de către prestator se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.11.4 În afara cazului în care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a solicita penalităţi prestatorului sau daune interese conform art.9.1.

12. AMENDAMENTE12.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

13. SUBCONTRACTANŢI13.1 Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu beneficiarul.13.2 (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. (2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 13.3 (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de beneficiar de modul în care subcontractantul îşi îndeplineşte contractul.(2) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract. 13.4 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată în prealabil beneficiarului.

14. CESIUNEA14.1 Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al beneficiarului. 14.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

15. FORŢA MAJORĂ15.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.15.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.15.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.15.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen de 3 zile de la apariţia respectivului caz de forţă majoră, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor; aceeaşi obligaţie de notificare subzistă şi în cazul încetării cazului de forţă majoră.15.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 5 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

16. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL16.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

17. COMUNICĂRI17.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

45

Page 46: declaraţie privind protecţia muncii

Cerere de oferte – Lucrări întocmire planuri parcelare

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.(3) Persoanele desemnate, ca responsabile de contract, pentru urmărirea îndeplinirii obligaţiilor ce rezultă din prezentul contract sunt:- Dl/D-na Cornelia BABA, din partea beneficiarului. Date de contact: 0731606260;- Dl/D-na …………………………., din partea prestatorului. Date de contact: ……………….20.2 Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax, poştă sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

18. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 18.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

NOTĂ1. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a accepta pe lângă clauzele din prezenta documentaţie de atribuire şi alte clauze specifice contractului propuse de prestator, numai în măsura în care acestea nu sunt în mod evident dezavantajoase pentru beneficiar. 2. De asemenea şi beneficiarul poate propune clauze contractuale specifice înainte de încheierea contractului.

Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, având aceeaşi valoare juridică, câte 1 (unul) pentru fiecare parte contractantă.

BENEFICIAR, PRESTATOR, OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ALBA

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

46

Page 47: declaraţie privind protecţia muncii

Cerere de oferte – Lucrări întocmire planuri parcelare

CAPITOLUL IV FORMULARE

Formular 1

Nr. ________ / _____

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ALBA, Alba Iulia,

str. Septimius Severius nr. 59, jud. Alba_________________________________(denumire autoritate contractantă)

Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de(tip procedură)

achiziţie publică _________________________________________________________________________________________– COD CPV ________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

1. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.

Cu consideraţie, S.C._______________________________________________

(adresa)………………………………………

(semnătura autorizată)

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

47

Page 48: declaraţie privind protecţia muncii

Cerere de oferte – Lucrări întocmire planuri parcelare

Formular 2Nr. ________ / _____

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,S.C. ___________________________________

(denumire ofertant)

Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de(tip procedura)

achiziţie publică _________________________________________________________________________________________– COD CPV _______________,

vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

1. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi răspunsul dumneavoastră până la data de ________________ ora _________.

Cu consideraţie,

PREŞEDINTE COMISIE DE EVALUARE

……………………………….(nume si semnătura )

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

48

Page 49: declaraţie privind protecţia muncii

Cerere de oferte – Lucrări întocmire planuri parcelare

Formular 3

Operator economic...................................(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul ……….., reprezentant împuternicit al ........................... (denumirea/numele si

sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din

procedura si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu mă aflu in situaţia prevăzuta la

art. 180 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie

publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii,

aprobata cu modificările şi completările ulterioare, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin

hotărâre definitiva a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii

criminale, pentru corupţie, frauda si/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înţeleg ca

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaraţiilor, orice

documente doveditoare de care dispun.

Data completării ...................... Operator economic,

................................

(semnătura autorizata)

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

49

Page 50: declaraţie privind protecţia muncii

Cerere de oferte – Lucrări întocmire planuri parcelare

Formular 4

Operator economic..................................(denumirea/numele)

DECLARAŢIEprivind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ...................... (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de……………………………….. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ..................................................... (denumirea serviciilor şi codul CPV), la data de ............................... (zi/luna/an), organizată de ...................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a); c) mi-am îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor si contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată (30.09.2009) d) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit în mod corespunzător toate obligaţiile contractuale şi nu am prejudiciat nici un beneficiar; e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării: Operator economic, ................................ (semnătura autorizată)

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

50

Page 51: declaraţie privind protecţia muncii

Cerere de oferte – Lucrări întocmire planuri parcelare

Formular 5

OPERATORUL ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:2. Codul fiscal:3. Adresa sediului central:4. Telefon:Fax:E-mail:5.Certificatul de înmatriculare/înregistrare _________________________________

(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ______________________ (adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)8. Principala piaţă a afacerilor:9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: Cifra de afaceri anuală Cifra de afaceri anuală Anul la 31 decembrie la 31 decembrie (lei) (echivalent euro) Conform punctului V.3), lit.b________________________________________________________________________ 1. 2006________________________________________________________________________ 2. 2007 ________________________________________________________________________ 3. 2008________________________________________________________________________ Media anuală:________________________________________________________________________

Operator economic, ......................................... (semnătura autorizata)

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

51

Page 52: declaraţie privind protecţia muncii

Cerere de oferte – Lucrări întocmire planuri parcelare

Formular 6

CURRICULUM VITAE

1. Funcţia propusă pentru contract:

2. Naţionalitate:

3. Data naşterii ( ziua/luna/anul):

4. Numele Firmei:

5. Numele echipei:

6. Profesie:

7. Numărul de ani în firmă:

8. Calificări relevante pentru contract:

9. Pregătire profesională de bază şi instruiri:

10. Numărul de ani de experienţă:

11. Descrierea sumară a proiectelor în care am participat:

12. Istoricul experienţei profesionale de la absolvire:

13. Limbi cunoscute : ( descrise prin calificativele excelent, bine , satisfăcător, slab)

Vorbit , Citit, Scris,

Subsemnatul declar pe propria răspundere că datele biografice descrise mai sus sunt corecte şi că ele descriu calificarea şi experienţa mea profesională.

Confirm că dacă [inserează numele firmei] va fi câştigătorul pentru aceste servicii sunt disponibil să preiau sarcinile tehnice descrise în ofertă.

Nume, prenume şi semnătură titular CV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătură autorizată a reprezentantului firmei ofertante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data ( ziua/luna/anul) . . . . . . . . . . . . . . . .

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

52

Page 53: declaraţie privind protecţia muncii

Cerere de oferte – Lucrări întocmire planuri parcelare

Formular 7

DECLARAŢIE PRIVIND SUBCONTRACTANŢII(PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE

DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA)

Subsemnatul………………….,reprezentant împuternicit al …………………………………………........................ (denumirea / numele şi sediul / adresa ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..................................................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………….... (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Nr. Crt.

Denumire subcontractant

Specializare subcontractant

Partea/părţile din contract ce urmează a fi

subcontractate

Procentul din valoarea

contractului reprezentat de

serviciile ce urmează a fi

subcontractate

Acord subcontractor cu

specimen de semnătură

1….….

Operator economic,..................................

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

53

Page 54: declaraţie privind protecţia muncii

Cerere de oferte – Lucrări întocmire planuri parcelare

Formular 8

OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul……………………………………………………………………….. reprezentant împuternicit al ______________________________, denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că vom respecta pe toată durata contractului, în cazul în care acesta ne va fi atribuit, regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii în vigoare la nivel naţional, în speţă prevederile Legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi orice altă reglementare care va apărea în perioada menţionată mai sus.

Data completării: ……………….. Operator economic,

......................(semnătură autorizată)

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

54

Page 55: declaraţie privind protecţia muncii

Cerere de oferte – Lucrări întocmire planuri parcelare

Formularul 9 OPERATORUL ECONOMIC ________________ (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către .................................................................................................... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului _________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate

(denumirea/numele ofertantului)cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm ___________________________________pentru suma de____________________lei, reprezentând _______________euro (curs BNR din data de………………………..) (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________________________lei. 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile, în termenul stabilit.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _____________________________zile, respectiv până la data de ___________________________, (durata în litere şi cifre) (ziua/luna/anul)şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază: _ depunem oferta alternativa, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"; _ nu depunem oferta alternativă. (se bifează opţiunea corespunzătoare)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez (semnătura)oferta pentru şi în numele ____________________________________. (denumirea/numele ofertantului)

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

55

Page 56: declaraţie privind protecţia muncii

Cerere de oferte – Lucrări întocmire planuri parcelare

Anexă la Formularul 9

DETALIEREA OFERTEI FINANCIARE

Nr. Crt.

Denumire UAT DENUMIRESERVICII

Preţ unitar/hectar(lei/fără TVA)

Suprafaţa maximă pentru care se vor acorda nr. Cadastrale cf. ODG 634 (conform Anexei

nr.1 la Caietul de sarcini)Valoare totală(lei/fără TVA)

0 1 2 3 4 col. 5=col.3 X col.4

1. ……………….

Întocmire planuri

parcelare

VALOARE TOTALĂ OFERTĂ PENTRU LOTUL……………..

Notă: În preţul unitar/ha se vor cuprinde toate cheltuielile aferente serviciilor necesare pentru îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini (personal, transport, utilizare echipamente, colectare date, etc.) Decontarea serviciilor se va face în funcţie de suprafaţa imobilelor cărora li se vor atribui numere cadastrale (suprafeţele real executate) conform ODG 634.

Operator economic,..................................

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

56

Page 57: declaraţie privind protecţia muncii

Cerere de oferte – Lucrări întocmire planuri parcelare

Formularul 10

Operator economic...............................(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul………………., reprezentant împuternicit al ...............................................(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicatefaptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţiepublica .................. (se menţionează procedura), având ca obiect ........................(denumirea produsului/serviciului si codul CPV), la data de ............. (zi/luna/an), organizata de ........................................... (denumirea autorităţii contractante), particip si depun oferta: [ ] in nume propriu; [ ] ca asociat in cadrul asociaţiei .......................................................; [ ] ca subcontractant al ..................................................................; (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 2. Subsemnatul declar ca: [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; [ ] sunt membru in grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint inanexa. (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor intervenimodificări in prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuirea contractului de achiziţie publica sau, in cazul in care vom fi desemnaţi câştigători, peparcursul derulării contractului de achiziţie publica. 4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliusi înţeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării siconfirmării declaraţiilor, situaţiilor si documentelor care însoţesc oferta, orice informaţiisuplimentare in scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, altepersoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ......................(denumirea si adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiarin legătura cu activitatea noastră.

Operator economic, .........................................

(semnătura autorizata)   

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

57

Page 58: declaraţie privind protecţia muncii

Cerere de oferte – Lucrări întocmire planuri parcelare

Formular 11

DECLARAŢIE PRIVIND PROPUNEREA DE CONTRACT

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant

împuternicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), în nume

propriu şi în numele asocierii (dacă este cazul) declar că sunt/nu sunt de acord cu toate prevederile

propunerii de contract din Documentaţia de atribuire a prezentei proceduri şi ne obligăm să respectăm

toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia (în cazul acceptării condiţiilor contractuale).

OPERATOR ECONOMIC ______________________ (denumirea/numele)

Data completării ..................................

Notă: Operatorul economic poate face propuneri de clauze contractuale specifice, dacă acestea nu sunt în dezavantajul autorităţii contractante şi se vor constitui în anexă la Formularul 11.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

58

Page 59: declaraţie privind protecţia muncii

Cerere de oferte – Lucrări întocmire planuri parcelare

Formular 12

OFERTANTUL……………………………………(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autorităţii contractante Nr.……………..................../………............

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către: OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .................................................................................................adresa........................................................

Ca urmare a invitaţiei de participare publicată în SEAP în data de ………….. (ziua/luna/anul)

privind iniţierea procedurii pentru atribuirea contractului “…………..” – cod CPV …………………, noi ................................................. vă transmitem alăturat următoarele : (denumirea/numele ofertantului)

1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ....... copii: a) oferta; b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării ............... Cu stimă, Ofertant, ...................... (semnătura autorizată)

   

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

59

Page 60: declaraţie privind protecţia muncii

Cerere de oferte – Lucrări întocmire planuri parcelare

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

60