DECLARAŢIE DE AVERE - DEPOGAZ

of 5 /5
DECLARAŢIE DE AVERE S.N.G.N. ROMGA2 S.A. FILIALA DE ÎNMAGAZINARB GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIEŞTI S.R.L. 0 5 FEB 2021 Subsemnatul Tudor N. Adrian având funcţia de Şef Birou Energetic, la S.N.G. N. ROMGAZ S.A.- Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL, CNP domiciliul in Ploieşti cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere împreună cu familia1' deţin următoarele : 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora. I. BUNURI IMOBILE 1. Terenuri Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. Adresa sau zona Categoria' Anul dobândirii Suprafaţa Cota parte Modul de dobândire Titularul21 'Categoriile indicate sunt:(1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. z) La titular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 2. Clădiri Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. Adresa sau zona Categoria' Anul dobândirii Suprafaţa Cota parte Modul de dobândire Titularul21 Ploieşti 1 2002 40 1/2 cumpărare Tudor Adrian Tudor Mirela Alina ' Categoriile indicate sunt:(1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale / de producţie. z) La titular se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. II. BUNURI MOBILE 1. Autovehicule / autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii Natura Marca Nr. bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire Autovehicul Skoda 1 2014 cumpărare Tractor MAT 1 2003 cumpărare Remorca MAT 1 2003 cumpărare 2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal sau altele asemenea, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 Euro Nota: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării. Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată Page 1 of 4

Embed Size (px)

Transcript of DECLARAŢIE DE AVERE - DEPOGAZ

GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIETI S.R.L.
0 5 FEB 2021
Subsemnatul Tudor N. Adrian având funcia de ef Birou Energetic, la S.N.G. N. ROMGAZ S.A.- Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieti SRL, CNP , domiciliul in Ploieti i
, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraii, declar pe propria rspundere c împreun cu familia1' dein urmtoarele : 1) Prin familie se înelege soul/soia i copii aflai în întreinerea acestora.
I. BUNURI IMOBILE
1. Terenuri Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Adresa sau zona Categoria' Anul dobândirii Suprafaa Cota
parte Modul de dobândire Titularul21
'Categoriile indicate sunt:(1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dac se afl în circuitul civil. z) La titular se menioneaz, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soul/soia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor.
2. Cldiri Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ri.
Adresa sau zona Categoria' Anul dobândirii Suprafaa Cota
parte Modul de dobândire Titularul21
Ploieti 1 2002 40 1/2 cumprare Tudor Adrian
Tudor Mirela Alina
' Categoriile indicate sunt:(1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacan; (4) spaii comerciale / de producie. z) La titular se menioneaz, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soul/soia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor.
II. BUNURI MOBILE
1. Autovehicule / autoturisme, tractoare, maini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculrii, potrivit legii
Natura Marca Nr. buci Anul de fabricaie Modul de dobândire
Autovehicul Skoda 1 2014 cumprare
Tractor MAT 1 2003 cumprare
Remorca MAT 1 2003 cumprare
2. Bunuri sub form de metale preioase, bijuterii, obiecte de art i de cult, colecii de art i numismatic, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naional sau universal sau altele asemenea, a cror valoare însumat depete 5.000 Euro Nota: se vor meniona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul României la momentul declarrii.
Descriere sumar Anul dobândirii Valoare estimat
Page 1 of 4
III. BUNURI MOBILE. a cror valoare depete 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile înstrinate in ultimile 12 luni
Natura bunului înstrinat Data înstrinrii Persoana ctre care s-a înstrinat Forma înstrinrii Valoarea
IV. ACTIVE FINANCIARE
1. Conturi i depozite bancare, fonduri de investiii, forme echivalente de economisire i investire, inclusiv cârdurile de credit, dac valoarea însumat a tuturor acestora depete 5.000 Euro Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bnci sau instituii financiare din strintate.
Instituia care administreaz i adresa acesteia Tipul* Valuta Deschis în anul Sold/valoare la zi
* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv cârd); (2) Depozit bancar sau echivalente: (3) Fonduri de investiii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investiii directe i împrumuturi acordate, dac valoarea de pia însumat a tuturor acestora depete 5.000 Euro Nota: se vor declara inclusiv investiiile i participrile în strintate.
Emitent titlu / societatea în care persoana este acionar sau asociat / beneficiar de împrumut Tipul* Numr de titluri /
Cota de participare Valoare total ia zi
[Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deinute (titluri de stat, certificate, obligaiuni); (2) Aciuni sau pri sociale în societi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
3. Alte active productoare de venituri nete, care însumate depesc echivalentul a 5.000 Euro pe an: Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în strintate.
V. DATORII
Debite, ipoteci, garanii emise în beneficiul unui ter, bunuri achiziionate în sistem leasing i alte asemenea bunuri, dac valoarea însumat a tuturor acestora depete 5.000 Euro Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în strintate.
Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare
Page 2 of 4
VI. CADOURI. SERVICII SAU AVANTAJE Primite gratuit sau subvenionate fa de valoarea de pia, din partea unor persoane, organizaii, societi comerciale, regii autonome, companii/societi naionale sau instituii publice româneti sau strine, inclusiv burse, credite, garanii, decontri de cheltuieli sau alte asemenea, a cror valoare individual depete 500 Euro
Cine a realizat venitul Sursa venitului : Numele, adresa
Serviciul prstat / Obiectul generator de venit Venitul anual încasat
1.1. Titular
1.2. So/soie
1.3. Copii
' Se excepteaz de la declarare cadourile i trataiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i al ll-lea.
VII. VENITURI ale declarantului si ale membrilor si de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare) Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strintate.
Cine a realizat venitul Sursa venitului: Numele, adresa
Serviciul prstat/ Obiectul generator de venit Venitul anual încasat
1. Venituri din salarii
1.2. Sot/sotie
1.3. Copii
1.1. Titular
1.2. So/sotie
1.1. Titular
1.1. Titular
1.2. Sot/sotie
1.1. Titular
1.2. Sot/sotie
1.3. Copii
1.1. Titular
1.2. Sot/sotie
1.3. Copii
Prezenta declaraie constituie act public i rspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menionate.
Data completrii
DECLARAIE DE INTERESE
Subsemnatul Tudor N. Adrian având funcia de Sef Birou Energetic, la Societatea Naturale ROMGAZ S.A.-Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieti S.R.L., CNP ,domiciliul în Ploieti cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraii, declar pe propria rspundere :
1. Asociat sau acionar la societi comerciale, companii/societi naionale, instituii de credit, grupuri de interes economic, precum i membru în asociaii, fundaii sau alte organizaii neguvernamentale :
Unitatea - denumirea i adresa - Calitatea deinut
Nr. de pri sociale sau de aciuni
Valoarea total a prilor sociale
i/sau a aciunilor 1.1. 1.2. 1.3. 2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control ale societilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societilor naionale, instituiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociaiilor sau fundaiilor sau altor organizaii neguvernamentale :
Unitatea - denumirea i adresa - Calitatea deinut Valoarea beneficiilor
2.1. 2.2. 2.3. 3. Calitatea de membru în cadrul asociaiilor profesionale i/sau sindicale : 3.1. Sindicatul Liber Romgaz 3.2.
3.3.
4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite, deinute în cadrul partidelor politice, funcia deinut i denumirea partidului politic : 4.1. 4.2. 4.3. 5. Contracte, inclusiv cele de asisten juridic, consultan i civile, obinute ori aflate în derulare în timpul exercitrii funciilor, mandatelor sau demnitilor publice finanate de la bugetul de stat, local i din fonduri externe ori încheiate cu societi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acionar majoritar / minoritar:
Beneficiarul de contract: numele, prenumele / denumirea i adresa
Instituia contractant denumirea i
Tipul contractului
Data încheierii
Societi comerciale/Persoan fizic autorizat/Asociaii familiale/ Cabinete individuale, cabinete asociate, societi civile profesionale sau societi civile profesionale cu rspundere limitat care desfoar profesia de avocat/ Organizaii neguvernamentale/Fundaii/Asociaii2*
1) Prin rude de gradul I se înelege : prini pe linie ascendent i copii pe linie descendent. 2) Se vor declara numele, denumirea i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deinut, titularul, soul/soia rudele de gradul I obin contracte, aa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declar contractele societilor comerciale pe aciuni la care declarantul împreun cu soul/soia i rudele de gradul I dein mai puin de 5% din capitalul social al societii, indiferent de modul de dobândire a aciunilor.
Prezenta declaraie constituie act public i rspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menionate.
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. FILIALA DE iN.VIAGAZINARE
GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIETI S.R.L.
0 5 FEB 2021