DE rluurnr; TREI jur - Libris.ro Tim Lahaye.pdf · tovarisilor din Armata Pdtrmirilor. David iqi...

of 5 /5
IATRUZEcI.$I DouA DE LUNI DE rluurnr; TREI zILE nn u.lnr PArrnmnr Credincio;ii Rryford St€ele' in jur de patruzeci qi cinci de ani; fost cdpian pe 747 la Pa:r-Continental; qi-a pierdut sotia qi fiul in timpul inaltdfii la Cer; fost pilot al Potentatului Comunitdlii Globale Nicolae Carpathia; membru in Armata Pitimirilor de la infiin(area acesteia; exilat intemalional; suspectat de asasi- narea lui Nicolae Carpathia; stabilit in noua locuinti de refu- giu, Clddirea Strong, Chicago. Crmeron (Buck) Williams, pulin peste treizeci de ani; fost redactor principalla Global ll/eekly; fost edrtor la Global Community lVeekly pentnt Carpathia; membru in Amata PA- timirilor de la inflrinlarea acesteia; redactor la revista in format eleolofic The Truth, fugar in exil, Clidirea Strong, Chicago. Chloe Steele Williams' putin peste douSzeci de ani; fostl studentd la Universitatea Stanford; 9i-a pierdut mama gi fiatele in timpul inelprii la Cer; fiica lui Rayford; solia lui Buck; mama lui Kenny Bruce, in virsti de paisprezece luni; director al Cooperativei Intemalionale de Bunuri, o re{ea ascunsd de credincioqi; membrd in Amata Petimirilor de la infiintarea acesteiai fugarE in exil, ClSdirea Strong, Chicago.

Embed Size (px)

Transcript of DE rluurnr; TREI jur - Libris.ro Tim Lahaye.pdf · tovarisilor din Armata Pdtrmirilor. David iqi...

 • IATRUZEcI.$I DouA DE LUNI DE rluurnr;TREI zILE nn u.lnr PArrnmnr

  Credincio;ii

  Rryford St€ele' in jur de patruzeci qi cinci de ani; fostcdpian pe 747 la Pa:r-Continental; qi-a pierdut sotia qi fiul intimpul inaltdfii la Cer; fost pilot al Potentatului ComunitdliiGlobale Nicolae Carpathia; membru in Armata Pitimirilor dela infiin(area acesteia; exilat intemalional; suspectat de asasi-

  narea lui Nicolae Carpathia; stabilit in noua locuinti de refu-giu, Clddirea Strong, Chicago.

  Crmeron (Buck) Williams, pulin peste treizeci de ani;fost redactor principalla Global ll/eekly; fost edrtor la Global

  Community lVeekly pentnt Carpathia; membru in Amata PA-timirilor de la inflrinlarea acesteia; redactor la revista in format

  eleolofic The Truth, fugar in exil, Clidirea Strong, Chicago.

  Chloe Steele Williams' putin peste douSzeci de ani; fostlstudentd la Universitatea Stanford; 9i-a pierdut mama gifiatele in timpul inelprii la Cer; fiica lui Rayford; solia luiBuck; mama lui Kenny Bruce, in virsti de paisprezece luni;director al Cooperativei Intemalionale de Bunuri, o re{eaascunsd de credincioqi; membrd in Amata Petimirilor de lainfiintarea acesteiai fugarE in exil, ClSdirea Strong, Chicago.

 • Tim LaHaye & Jerry B. Jenkins

  Tsion Ben-Judah, aproape cincizeci de ani; fost savantrabin gi diplomat israelian; qi-a recunoscut credinla in Isus caMesia la televiziunea internationald - drept urmare, solia qicei doi copii adolescenti i-au fost ucigi; a fugit in StateleUnite; lider spiritual si profesor al Armatei Pdtimirilor; are oaudienld pe intemet de peste un miliard zilnic; fugar in exil,Clddirea Strong, Chicago.

  Dr. Chaim Rosenzweig, aproape gaptezeci de ani;botanist qi diplomat israelian; descoperitorul formulei care aficut desertul israelian sd infloreascd; fost Omul Anului inGlobal lyeeHy; amirhrrisit ce l-a ucis pe Carpathia; ClddireaStrong, Chicago.

  Mac Mccullum, aproape gaizeci de ani; pilot in serviciullui Carpathia; Noul Babilon, Statele Unite ale lui Carpathia.

  David Hassid, in jur de doudzeci gi cinci de ani; directorla nivel inalt in Comunitatea Globali; Noul Babilon.

  Annie Christopher, putin peste douizeci de ani; caporalin Comunitatea Globald; sef al cargoului Phoenix 216;indrdgostitd de David Hassid; dispiruti, Noul labilon.

  Leah Rose, aproape patruzeci de ani; fostd asistentdrncdicald gelE la Arthur Young Memorial Hospital, Palatine,Illinois; ClSdirea Strong, Chicago.

  Domnul Ei Doamna Lukas Oaslos) Miklos, in jur decincizeci qi cinci de ani; magnati ai industriei de lignit;Grecra. Statele Unite ale lui Carpathia.

  Abdullah Smith, pulin peste treizeci de ani; iordanian, fostpilot de lupti; ofiler principal, Phoenix 216; Noul Babilon.

  Mlng Toy, doudzeci gi doi de ani; vdduvd; gardian lainchisoarca Belgium Facility for Female Rehabilitation

  tBder[ in misiune la funeraliile lui CarPathi4 Noul Babilon'

  C'hrng Wong, Fptesprezece ani: fiatele lui Ming Toy;tcuieste in China, in Statele Unite Asiatice; se afli in NoulBabilon pentru funeraliile lui Carpathia, impreund cu pdrinlii,

  care nu Stiu ci este credincios.

  . Pretins credincios

  -tl B. (cunoscut qi sub numele de Albie), aproape cinci-zeci de ani; nu i se cunoaqte prenumele; ndscut in Al Basrah,

  in nordul Kuwaitului; fost director la Tumul Aeroportului din

  Al Basrah; lucreazi pe piata neagre intemational5; i-a spuslui Buck Williams cd a devenit credincios, renuntand laqedinta mozaici Si studiind invildturile lui Tsion Ben-Judah

  pe intemet; semnul credincioqilor este vizibil pe fruntea sa;

  ;jutd Arnate Patimirilor in zona nordici din Illinois, Statele

  Unite Americane de Nord.

  Dusmanii

  Nicolae Jetty CarPathia' treizeci 9i gase de ani; fost pre-

  sedinte al Romdniei; fost secretar general, Naliunile Unite;

  autointitulat potentatul Comunitilii Globale; asasinat la [e-

  rusalim; inviat la palatul Comunitdtii Globale, Noul Babilon'

  Leon Fortunato, putin peste cincizeci de ani; mdnadreapti a lui Carpathia; comandantul suprem al Comunitdtii

  Globale; Noul Babilon.

  Nehofiiata

  Hattie Durham, pulin peste treizeci de ani; fostdasistentd de zbor pe Pan-Continental; fostd asistentdpersonalS a lui Carpathia; ultima localizare, Statele UniteAmericane de Nord.

  r sffaal-

 • , PROLOGDin incheierea la Posedatul

  '.::iaicul anun{i:- Doamnelor gi domnilor din Comunitatea Globald,

  I rernrul Suprem, Excelenta Sa Nicolae Carpathia.\icolae 9e apropie de camera de luat vederi, obligdnd-o sd

  ---.-abileasci ?unctul de focalizare. El privi direct in aparatul.:e lilmat.

  - Dragii mei supugi, incepu el. impreunl am avut o sdp-idmdnd grea, nu-i aqa? Am fost adArc impresionat de milioa-

  nele de oameni care au fdcut efortul de a veni in Noul Babilon

  pentru ceea ce, in mod plicut, s-a dovedit a nu fi funerariilemele. Efuziunea de emo,tic nu a fost mai pulin incrajatoarcpentru mine.

  Dupe cum stifi 9i dupd cum am spus, mai rdmdn micignrpuri de rezistenld fati de cauza noastri de pace qi armonie.

  Mai sunt chiar si dintre cei care au licut carierd din a lansacele mai dureroase, mai calomnioase si mai lalse afirmaliidespre mine. lolosind la adresa mea teImeni cu care njmeni

  nu ar dori vreodatd sd fie asociat. Cred ci veli fi de acortl cdastdzi am dovedit cine sunt 5i cine nu sunt. Veti face binc sivd ascultali mintea gi inima gi se mI umali in continuare.Stiti ce a.ti vIzut, iar ochii voqtri nu mint. Sunt, de asemenea,

  nerdbddtor sd ii primesc in biserica unicd globald pe toli tbEtiidevotali grupurilor radicale, care s-au convins cd eu nu sunt

  dusmanul. Dimpotrivd, pot fi insu;i obiectul devo{iunii

 • Tim LaHaye & Jerry B. J€nk-

  religiei lor qi me rog sd nu fie refractari la aceasti posibilitaraIn._incheiere, da(i-mi. voje sd md adresez ai.""i opoiillnrordeauna am permis, flrd ranchiund sau cinism, e;istemrunor pireri divergente. Totuli. se afli printre

  ".i ";ii ;s-au retent la mine, in mod deschis, ca fiind Antibristul- inumind aceastd perioadd a istoriei pdtimir€. puteri il;;;;;voi spune in continuare ca angajamentul meu personal:

  , Daca tnststaF se continuati cu atacurile voastre subversivera adresa mea pi Ia adresa armoniei globale pe care am muncitqrn greu sa_o creez, cuvdntul ,.pdtimire.. nu va descrie ceea ceva a9teaptd. Dacd ultimii hei ani $i jumdtate sunt ideeavoastri de pdtimire, agtepta! sA treceti prin Marea p5timirel-

  , ,,Vai ^vou6, pdmanrule 9i mare, fiindcd diavolul a coborarta vor avirnd mdnie mare, cdci stie cd timpul lui e scurt....Apocalipsa 12: 12

  UNU

  in Noul Babilon, iar David Hassid igi iegise

  Anb nu era nicdieri gi nu avea vegti de la ea; cu toateptea dezlipi ochii de la ecranele uriage din cudea

  Imaginea neobositului Nicolae Carpathi4 proaspdt

  moarte de tei zile, ocupa tot ecranul $i deborda deDavid era convins cd dacd s-ar fi aflat in apropierea lui

  --tff fi electrocutat de vreo lncircituri diabolici.LcacAnd sd-gi concentreze aten$a asupra disparitiei iubitei

  * David se pomeni tarat dincolo de monitoarele uriaqe, girzif rrllime, spre marginea catafalcului pe care, cu doar cetevae h urmi" zdcuse legul regelui lumii.

  Era oare David capabil si observe vreo dovadi ci bdrbatuld era acum posedat de Satana? Trupul, pirul, tenul, infdti-;lea erau aceleaqi. Dar o intensitate, un aer nelini$tit ii izvora& priviri. Deli z6mbea si vorbea cu bl6nde1e, avea impresia cIlr6colae de-abia putea stipani monshul din el. Furia controlatd,

  *ien1a stnpiniti, rizbunarea in a$teptare ii incordau muschiiginrlui qi ai umerilor. David se agtepta din clipd in clip6 si-ivadi costumul plesnind, apoi sd-i crape pielea, lnfiifllandu-sehrnii ca un garpe respingdtor ce era-

  Atentia lui David fu distrase, pentru scurt timp, de cinevacare siltea l6ngn Carpathi4 9i cind se uiti iardqi la fata lncd afi-gitoarc, nu era preg6tit se intalneascd privirea duqmanului siude moarte. Nicolae il vizuse, desigur, dar privirea, deqi era una

 • Tim LaHaye & Jerry B. Jenkins

  de recunoaqtere, nu transmitea acceptarea gi incurajarea cu care

  David era obignuit. Aceastd privire foade binevoitoare ii tiiasemereu elanul, dar o prefera celei de acum, o privire transparenti,

  care pirea ce trece prin el, lucru care aproape cd il det€rmind sdlaci un pas inainte !i sd-s,i mdrturiseascd trddarea, a lui !i a tuturortovarisilor din Armata Pdtrmirilor.

  David iqi reaminti cd nici mdcar Satana nu era atoateftiutor,dar li era greu sd accept€ ci aceastd privire nu apa4inea cuivacare ii cunogtea gi cel mai mic secret. Vru sd fugd, dar nuindrdzni qi fu recunoscitor atunci cand Nicolae relud subiectul:rolul siu de obiect al veneraliei lumii.

  David se inapoie in grab5 la postul sdu, insd cineva igiinsuqise maqina lui de golf qi se enervd cd trebuia si sefoloseasci de pozilia lui pentru a rezolva situalia. Deschisetelefonul, igi drcse glasul gi, in cele din urmi, lip5 la adminis-tratorul parcului de vehicule:

  - Ati face bitre s5-mi trimiteli un vehicul in doud minute,altrninteri cineva o s6-qi...

  - O matind electrica, domnule? intlebd birbatul, iar dupiaccent David igi dddu seama ci era ausFalian.

  Binein(eles!

  - Nu mai sun! domnule director, dar...- Trebuie si fie, pentru ci cineva a disp6rut cu a mea!- Urma si spun ci aq fi bucuros si v-o imprumut pe-a mea,

  avAnd in vedere circumstantele.

  - Circumsta4ele?- invierea, desigur! Sd vi spun drept, domnule director

  Hassid, mi-ar pldcea si md aqez gi eu la r6nd.

  - Adu-mi...- Credeli cd aq pute4 domnule? Daci aq h in uniformd? $tiu

  cd i-au dat afard pe civili din curte $i cd aceaEtia suntnemulfumili, dar, ca angajat...

  - Nu qtiul Am nevoie de o magind imediat!- Md ldsali s,i pe mine in curba palatului, inainte sd mergeti

  unde aveti...

  SgMNUL

  - Da! Acum gdbeqtete!- Sunteti emotionat, domnule director?

  - Poftim?Bdrbatul vorbi iar, cu condescendenfd'

  - in le-g6-tu-rd cu in-vi-e-rea!- Egti in vehicul? intrebd David.- Da" domnule.'- De asta sunt emolionat.Bdrbatul incd mai vorbea, cind David ii inchise telefoDul 5'

  srni la Serviciu! de controlul al multimii'

  - O caut pe Annie Chdstopher, spuse el'

  - Ce sector?- Cincizeci si trei.- Sectorul cincizeci Ei trei a fost golit, domnule director'

  Probabil cd a fost repartizatd din nou sau i s-a dat drumul

  - Dacd a fost redistribuitd" o aveti pe listi" nu?

  - Verific.'Administratorul parcului de vehicule 19i {Ecu aparilia in

  maqina sa, radiind. David se urc6, Frd sd-fi intrerupaconvorbirea telefonicS.

  - O sd-l v6d pe dumnezeu, spuse bdrbatul'- Da, zise David. Numai Pufin.- Vd vine sd cr€deti? Trebuie sd fie Dumnezeu' Cine alt-

  cineva ar putea fi? Am vdzut cu ochii mei, md rog, la televizor'

  fudicat din modi. I-am vezut trupul neinsuflelit' Dacd il vddpenonal, atunci nu va mai h nici o indoiald" nu?

  David incuviintd din cap, vdrdndu-9i un deget in urechea

  hlberd.

  - Fx zic ci nu este nici o indoiale, nu?- Nici o indoiald! strigd David. Acum lasd-mi in Pace un

  minut!

  - Unde mergem?David iqi lungi gdtul ca sd se uite la btubat, nevenindu-i se

  creadi ci el incd mai continue sd vorbeascd.

  - V-am intrebat: unde mergem? Vd las eu undeva sau m'ldsati dumneaYoastrd?