CVJ, NR. 263, MIERCURI 28 NOIEMBRIE 2012

12
Cotidian regional Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã) www.cronicavj.ro E-mail: [email protected] Telefon: 0374.906.687 12 pagini 1 LEU Cronica Vãii Jiului Fondat 2011 Anul II Nr. 263 Miercuri, 28 noiembrie 2012 Accident cu maºina poliþiei pe trecerea de pietoni A ccident grav pe trecerea de pietoni la Petroºani. Un bãtrân a fost spulberat de maºina poliþiei care gonea spre un caz semnalat la 112. >>> P >>> PAGINA AGINA A 3-A 3-A Revoltãtor Haralambie Vochiþoiu a pângãrit simbolurile naþionale H aralambie Vochiþoiu, candidatul PP-DD care viseazã la Senat, nu are scrupule! Disperat de faptul cã tot mai mulþi locuitori din Valea Jiului îi întorc spatele, sãtui de minciunile pe care acesta le vinde ieftin, (mii de tractoare, ori de euro, locuri de muncã la tot neamul º.a.m.d), Vochiþoiu a trecut la un alt nivel de manipulare, care, însã, i-ar putea aduce un nou dosar penal. >>> P >>> PAGINA AGINA A 5-A 5-A PDL: ”Monica Iacob Ridzi este genul care crede cã fãrã ea nu creºte iarba” P artidul care a fãcut-o ”mare” pe Monica Iacob Ridzi - recreând pentru ea chiar ºi un minister, ca rec- ompensã pentru cã a fãcut-o europarlamentar pe fiica preºedintelui Traian Bãsescu -, PDL scoate la ivealã, prin oamenii sãi cu vechi state, o Monica Ridzi care pare a semãna în ascensiune cu Fãt Frumos ce creºte într-un an cât alþii în ºapte, cu o dorinþã diabolicã de a parveni. >>> P >>> PAGINILE 8-9 AGINILE 8-9 A uzind cã vine Apocalipsa în 21 decembrie, conform calendarului mayaº, agenþiile de turism din toatã lumea au speculat chiar ºi acest “eveniment”, aºa cã au inclus în catalogul lor ºi destinaþii speciale pentru sfârºitul lumii. În ultimele sãptãmâni, ofertele spre locuri care mai de care mai exotice sau bogate din puncte de vedere spiritual, au început sã curgã. >>> P >>> PAGINA AGINA 12 12 Nu aveþi planuri pentru sfârºitul lumii? V-aþi putea face!

description

CVJ, NR. 263, MIERCURI 28 NOIEMBRIE 2012

Transcript of CVJ, NR. 263, MIERCURI 28 NOIEMBRIE 2012

Page 1: CVJ, NR. 263, MIERCURI 28 NOIEMBRIE 2012

Cotidian regional �� Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului �� Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

www.cronicavj.ro � E-mail: [email protected] � Telefon: 0374.906.687 � 12 pagini � 1 LEU

Cronica Vãii JiuluiFondat 2011 � Anul II � Nr. 263

Miercuri, 28 noiembrie 2012

Accident cumaºina poliþieipe trecerea de

pietoni

A ccident grav pe trecereade pietoni la Petroºani.

Un bãtrân a fost spulberat demaºina poliþiei care goneaspre un caz semnalat la 112.

>>> P>>> PAGINAAGINA AA 3-A3-A

Revoltãtor

HaralambieVochiþoiu a pângãrit simbolurilenaþionale

H aralambie Vochiþoiu,candidatul PP-DD care

viseazã la Senat, nu arescrupule! Disperat de faptulcã tot mai mulþi locuitori dinValea Jiului îi întorc spatele,sãtui de minciunile pe careacesta le vinde ieftin, (mii detractoare, ori de euro, locuride muncã la tot neamulº.a.m.d), Vochiþoiu a trecut laun alt nivel de manipulare,care, însã, i-ar putea aduce unnou dosar penal.

>>> P>>> PAGINAAGINA AA 5-A5-A

PDL: ”MonicaIacob Ridzieste genul

care crede cãfãrã ea nu

creºte iarba”

P artidul care a fãcut-o”mare” pe Monica Iacob

Ridzi - recreând pentru eachiar ºi un minister, ca rec-ompensã pentru cã a fãcut-oeuroparlamentar pe fiicapreºedintelui Traian Bãsescu-, PDL scoate la ivealã, prinoamenii sãi cu vechi state, oMonica Ridzi care pare asemãna în ascensiune cu FãtFrumos ce creºte într-un ancât alþii în ºapte, cu o dorinþãdiabolicã de a parveni.

>>> P>>> PAGINILE 8-9AGINILE 8-9

A uzind cã vine Apocalipsa în 21 decembrie, conform calendarului mayaº, agenþiile de turism dintoatã lumea au speculat chiar ºi acest “eveniment”, aºa cã au inclus în catalogul lor ºi destinaþii

speciale pentru sfârºitul lumii. În ultimele sãptãmâni, ofertele spre locuri care mai de care mai exoticesau bogate din puncte de vedere spiritual, au început sã curgã. >>> P>>> PAGINAAGINA 1212

Nu aveþi planuri pentru sfârºitul lumii?

V-aþi putea face!

Page 2: CVJ, NR. 263, MIERCURI 28 NOIEMBRIE 2012

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 28 noiembrie 201222 Utile

� Vrei ca afacerea ta sã fie cunoscutã?� Vrei sã te dezvolþi?� Vrei sã-þi gãseºti

colaboratori serioºi de afaceri?� Vrei sã faci bani?

Noi suntem partenerii pe care îi cauþi!

Casa de Culturã, Str. 1

Decembrie 1918, nr. 100

Petroºani

tel. 0374.906.687

wwwwwwwwwwww....ccccrrrroooonnnniiiiccccaaaavvvvjjjj....rrrrooooe-mail: [email protected]

Cronica Vãii Jiului

EDITAT DE S.C. MBD REPORTER MEDIASRL PETROªANI

Tipãrit la SC Garamond SA

Materialele marcate “Promovare”reprezintã PUBLICITATE

Cronica Vãii JiuluiWebsite:

www.cronicavj.ro

E-mail:[email protected]

Director:Marius MITRACHEMarius MITRACHE([email protected])

Redactor sef: Ileana FIRÞULESCUIleana FIRÞULESCU([email protected])

Editor coordonator:CarCarmenmen COSMANCOSMAN([email protected])

Colectivul de redactie: MirMircea cea NISTORNISTOR([email protected])

Diana MITRACHEDiana MITRACHE([email protected])

MirMircea BUJORESCU cea BUJORESCU Luiza Luiza ANDRONACHEANDRONACHE([email protected])

Maximilian GMaximilian GÂNJUÂNJU([email protected])

Raul IRINOVICIRaul IRINOVICI, PetruPetruBOLOG CIMPBOLOG CIMPA, Denis RUSA, Denis RUSIoan DAN BÃLAN, MonikaIoan DAN BÃLAN, MonikaBACIUBACIUGabriela RIZEA,Gabriela RIZEA,Fotoreporter:Ovidiu POvidiu PÃRÃIANUÃRÃIANUDesktop publishing:Geza SZEDLACSEKGeza SZEDLACSEKSorin TIÞESCUSorin TIÞESCUMarketing & Publicitate: Mirabela MOISIUMirabela MOISIU

COTIDIAN REGIONAL CU CAPITALINTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138

Antena 1 National TV PRO TV Prima TV TVR 1

9:00 Destine împlinite(r)

10:00 Suflete pereche (r)11:00 Culoarea fericirii 12:00 Vouã (r)12:15 Împãrãteasa defier 13:45 Cuceritorul (r)15:00 Copii contrapãrinþi 16:30 Dragoste dulce-amarã

8:00 ‘Neatza cu Rãzvanºi Dani 10:00 Teleshopping10:20 În gura presei 11:15 FamiliaDA (r)11:50 Mireasã pentrufiul meu13:00 Observator

14:00 Mireasã pentrufiul meu16:00 Observator 17:00 Acces Direct19:00 Observator 20:00 Observator special

7:00 ªtirile Pro TV10:00 Tânãr ºi neliniºtit 11:00 Crime dinrãzbunare (r)13:00 ªtirile Pro TV13:45 A fost odatã caniciodatã16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV17:30 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV20:30 Serviciul Românde Comedie 21:30 Tanti Florica 22:30 ªtirile Pro TV

9:30 Erori reversibile 11:30 Teleshopping 13:00 Teleshopping 13:30 Farsele lui Jugaru13:45 Teleshopping 14:15 Iubiri secrete (r) 15:30 Totul despremame (r)16:00 Cireaºa de pe tort 17:00 Trãsniþii (r)

18:00 Focus 1819:00 Focus Sport19:30 Iubiri secrete

9:15 Legendele palatului:doctorul Hur Jun 10:15 Aºa-i românul!10:25 Lumea modei10:30 Ora de business (r)11:20 Pe scurt despreorice11:30 Dãnutz S.R.L. 12:30 Oameni care auschimbat Lumea12:40 Legendele palatului13:20 Legendele 14:00 Telejurnal 14:45 Teleshopping 15:30 Oameni ca noi 16:00 Convieþuiri 17:00 Cãlãtor pe viaþã17:30 Oameni care auschimbat lumea (r)17:40 Legendele palatului18:20 Legendele palatului19:00 Ora de business19:45 Sport20:00 Telejurnal 20:43 Alegeri 2012

VVVVrrrreeeemmmmeeeeaaaa îîîînnnn VVVVaaaalllleeeeaaaa JJJJiiiiuuuulllluuuuiiii

LLLLuuuuppppeeeennnniiii

VVVVuuuullllccccaaaannnn

� DN 7 Deva -Sântuhalm -Simeria� DJ 687 Cristur -Hunedoara � DJ687 Hunedoara -Hãºdat � DN 66Cãlan - Bãcia �DN7 Mintia - Veþel�DN7 Veþel - Leºnic�DN7 Leºnic -Sãcãmaº � DN7

Ilia - Gurasada �DN7 Gurasada -Burjuc � DN7Burjuc-Zam

Deva, CaleaZarand; Sântuhalm;DN 76 Cãinelul deJos - Bejan

Vulcan pe DN 66Aºi B-dul Mihai Viteazu

RRRRaaaaddddaaaarrrreeee

Motorinã 6,10 Lei

Benzinã5,83 Lei

Motorinã 6,15 Lei

Benzinã5,75 Lei

Motorinã 6,15 Lei

Benzinã5,85 Lei

Motorinã 5,95 Lei

Benzinã5,77 Lei

Motorinã 6,17 Lei

Benzinã5,00 Lei

Motorinã 6,45 Lei

Benzinã5,76 Lei

Ziua SearaDimineaþaNoaptea

Ziua SearaDimineaþaNoaptea

Ziua SearaDimineaþaNoaptea

Ziua SearaDimineaþaNoaptea

PPPPeeeetttt rrrrooooººººaaaannnniiii

PPPPeeeettttrrrr iiii llllaaaaÎncepând cu 1 noiembrie2012 auloc audienþe lasediul societãþii dinPetroºani, str. Cuza Vodãnr. 23 dupã urmãtorulprogram:Miercuri, 13:00 - 15:00· ªef Dep. economic -Mariana Matrica· ªef Dep. Producþie –

Cristian IonicãJoi, 10:00 - 12:00 · Director General - CostelAvram · ªef Dep. Exploatare -Florin Donisa· ªef Birou Juridic –Adriana Dãian

Director General,Costel AVRAM

AAAAppppaaaaSSSSeeeerrrrvvvv IIIInnnnffffoooorrrrmmmmeeeeaaaazzzzãããã

Page 3: CVJ, NR. 263, MIERCURI 28 NOIEMBRIE 2012

Monika BACIU

”În acest an am datpeste 34 de miliarde delei ºi se observa începânddin luna noiembrie un fluxmult mai mare de cereripentru sãrbãtori. Suntemobligaþi sã facem ºi plani-ficãri din cauza aceasta ºiobligam pe cei care auaccesat un împrumut sãaducã ratele aferente ºivom face fata fãrã prob-

leme ca sã putem sãajutãm pe toatã lumea”, adeclarat Iuliu Pavel,preºedintele AsociaþieiPensionarilor Petroºani.

Valorile împrumutatenu sunt mari, însã pentrucei cu venituri mici suntabsolut necesare.

”Valorile care sunt depânã la 30 de milioane de

lei vechi, pânã la recuper-area banilor am decis sãnu acordat mai mult însãîn cazuri excepþionale amacordat ºi 50 de milioanede lei cum s-a întâmplatsãptãmânã trecutã pentruo operaþie”, a mai pre-cizat Pavel.

Sãrãcia este cu atât maiaccentuatã cu cât pen-sionarii apeleazã la caselede ajutor reciproc înperioada asta pentru a-ºiputea plãti întreþinerea.

”De obicei cumpãracãrbuni, lemne ºipregãtirea pentru sãrbã-tori”, a conchis preºedin-tele Asociaþiei Pen-sionarilor din Petroºani.

Reprezentanþii caselorde ajutor reciproc spun cãîn perioada imediat urmã-toare împrumuturile vormai creºte. Ãsta pemãsurã ce se apropie sãr-bãtorile de iarnã, baniiacordaþi pensionarilor vorfi din ce în ce mai mulþi.

Monika BACIU “Instanþa a decisamânarea termenului la

socilitarea a doi dintreavocaþi. Respectiv avocaþiiPaula Iacob ºi Daniel

Ionaºcu au solicitat un alttermen pe motive înte-meiate. Daniel Ionaºcu asuferit o intervenþiechirurgicalã, motiv pentrucare martorii citaþi nu auputu fi audiaþi pentruacest termen. S-a amânatpentru 15 ianuarie2013”, a declarat avocat-ul a doi dintre inculpaþi,Viorica Stratulat Agachi.La dosar au fost depuseanumite obiective, astfel,

încât se solicitã angajareaunor experþi.„În ceea ce priveºteobiectivele ele au fostdepuse de la termenul tre-

cut. Urmeazãsã vinã lista cuexperþii îndomeniu.Regula este sãse depunã lis-tele de labiroul local deexpertizã, cei

mai apropiaþi, pentru avedea ce experþi avcem înzonã. Vom alege experþiiºi în funcþie de asta sãfacem experiza”, a maiprecizat avocatul. Urmãtorul termen înacest dosar este 15 ian-uarie 2013. în urma acci-dentului de la MinaUricani din anul 2011 ºi-au pierdut viaþa cincimineri.

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 28 noiembrie 2012 Politic 3

Diana MITRACHE

Un bãtrân de 81 de ani a fostgrav accidentat de maºina poliþiei,fix pe trecerea de pietoni. Martoriispun cã bãrbatulse angajase în tra-versarea strãzii prin loc marcat, îndreptul Pieþei Dacia, de la DN 66,când a fost surprins de maºinapoliþiei care gonea cu vitezã mare.

„Putea sã audã maºina poliþiei, cãvenea cu sirena, dar nu a vãzut ºi nu aauzit nimic, aºa cã, uitaþi-vã cã e gravrãnit”, spune un martor din zonã. „Neomoarã pe trecerea de pietoni, poliþia.Asta e culmea ºi sigur nimeni nu evinovat pentru asta!”, spune o femeierevoltatã. „Omul era pe trecerea depietoni ºi l-a nenorocizt. Sper sã trãi-ascã ºi sã îi dea în judecatã”, susþine unalt martor.

Bãtrânul a fost grav rãnit ºi mediciide la ambulanþã l-au gãsit într-o baltãde sânge. El a fost transportat la spi-talul de urgenþãdin Petroºani, unde i s-au fãcut mai multe investigaþii. Aºa areieºit ºi faptul cã omul bãuse.„Bãrbatul are un traumatism la

genunchi ºi gamba dreaptã, unde are ºio fracturã, plus un traumatism cranian.Va rãmâne internat în spital. Vreau sãmenþionez cã tataie avea ºi alcolemie.Noi am recoltat probe ºi, dupã cumspune, consumase 300 ml de þuicã. Eracu halen alcoolic”, a menþionat dr. IoanIenea, medicul care l-a preluat laUnitatea de Primire a Urgenþelor de la

Petroºani.Poliþistul care l-a accidentat pe

bãtrân era în misiune. Asta e vari-anta pe care o susþin acum oameniilegii de la Petroºani, iar ºeful PoliþieiRutiere spune cã, din declaraþiilemartorilor, reiese faptul cã maºinaavea semnalele specifice pornite.„Un echipaj de poliþie rutierã, întimp ce se deplasa la o intervenþiesolicitatã pe 112, a surprins ºi acci-

dentat grav un pieton care se angajaseîn traversarea arterei rutiere prin locmarcat, respectiv pe trecerea depietoni. În cazul respectiv se fac cere-cetãri pentru vãtãmare corporalã dinculpã, urmând ca la definitivareacercetãrilor sã înmaintãm dosarul spreJudecãtoria Petroºani.ªoferul maºiniiavea alcoolemie zero ºi i s-a suspendatpermisul de conducere”, spune PetruMârza, ºef Poliþia Rutierã Valea Jiului.

Accidentul a avut loc într-o zonãaglomeratã, de pe Drumul Naþional, iarbãtrânul va fi suspus mai multor investi-gaþii,pentru a se stabili cu exactitatedacã i-a fost pusã viaþa în pericol.

Accident cu maºina poliþiei petrecerea de pietoni

A ccident grav pe tre-cerea de pietoni la

Petroºani. Un bãtrân a fostspulberat de maºina poliþieicare gonea spre un caz sem-nalat la 112.

Dosarul Uricani 2011, amânat din motive de sãnãtate

A udierile în dosarul exploziei de la MinaUricani din anul 2011 ar fi trebuit sã

aibã loc, ieri, însã acestea au fost amânate.Doi dintre avocaþii inculpaþilor, respectivavocaþii Paula Iacob ºi Daniel Ionaºcu aulipsit de la acest termen motiv pentru careinstanþa a decis ca audierile sã aibã loc abiaîn luna ianuarie a anului viitor.

Sãrbãtori pe datorie

Sãrãcie dusã laextrem

P ensionari la limita sãrãciei. Caselede ajutor reciproc din municipiul

Petroºani înregistreazã în aceastãperioadã cereri semnificative din parteapensionarilor. În mai puþin de o lunã dezile, sãrbãtorile de iarnã bat la uºã,drept pentru care vârstnicii apeleazã lainsituþiile financiar-nebancare pentru areuºi sã punã pe masã bucate alese.

Page 4: CVJ, NR. 263, MIERCURI 28 NOIEMBRIE 2012

I eri la Primãriamunicipiului

Petroºani s-au pusbazele Agenþiei deDezvoltare Inter-comunitarã pentrutermoficarea din ValeaJiului. La întâlnire auparticipat reprezen-tanþi ai prefecturiiHunedora, preºedin-tele ConsiliuluiJudeþean Hunedoara,Mircea Ioan Moloþ,dar ºi reprezentanþi aicelor ºase localitãþidin Valea Jiului.

„Împreunã cu ConsiliulJudeþean, cu reprezen-tanþii celor ºase unitãþiadministrativ teritorialedin Valea Jiului amhotãrât înfiinþareaAgenþiei de DezvoltareIntercomunitarã pentrufurnizarea agentului ter-mic în sistem centralizat.Are ca scop atragerea defonduri structurale pentrureabilitarea magistralei ºia reþelelor furnizare aagentului termic în locali-tãþile Vãii Jiului. Este un

proiect foarte important ºiprin intrarea în aceastãagenþie a ConsiliuluiJudeþean dãm o forþãdeosebitã. InclusivConsiliul Judeþean seimplicã în acest proiect deanvergurã al Vãii Jiului.Practic va fi proiectul careva reuºi sã rezolve agentultermic în întreaga Valea aJiului astfel încât sãputem sã beneficiem deun agent termic la un preþrezonabil, un agent termiccurat, un agent termiccare nu este poluant ºisãnãtos”, a declarat,marþi, prefectul judeþuluiHunedoara, SorinVasilescu.

Potrivit prefectuluijudeþului Hunedoara,primele rezultate concreteale acestui parteneriat vorfi vizibile în anul 2014.

„Pânã acum, trei dintrecele ºase au adoptathotãrârea de aderare laADI. Uremeazã ca înurmãtoarea perioadã sãadopte ºi celelalte treiprimãrii hotãrârea de consiliu local ºi ConsiliuJudeþean astfel încât acestADI sã fie constituit.

Primele rezultate se vorvedea odatã cu accesareafondurilor de la UniuneaEuropeanã din perioada2014-2020, deci probabilundeva în 2014, 2015,2016 se vor vedea rezul-tatele acestui proiect”, amai precizat prefectuljudeþului Hunedoara.

La aceastã Agenþie deDezvoltareIntercomunitarã nu auaderat, decoamdatã, treiprimãrii din Valea Jiului.Este vorba de adminis-traþiile locale din Petrila,Petroºani ºi Uricani.

“La Petrila ºi la Uricani

încã nu s-a luat în discuþiepentru cã cele douã loca-litãþi nu au avut agenttermic în sistem centralizat de la termoficare Paroºeni.Investiþiile sunt majore,dar sperãm sã atragemfondurile astfel încât ºicele douã localitãþi sãbeneficieze de agentultermic. Din cauzaaceasta cele douã loca-litãþi pânã la aceastãorã nu au adoptathotãrârile de Consiliu”,a mai declarat SorinVasilescu, prefectuljudeþului Hunedoara.

Noul operator va fi,defapt, o sucursalã aComplexului EnergeticHunedoara, iar decizia afost luatã dupã ce au fostanalizate oportunitãþile ºiposibilitãþile de înfiinþare aunui asemenea operator.Problema agentului termicîn Valea Jiului este legatãde lipsa abonaþilor.Practic, oamenii stau peun munte de huilã, dar seîncãlzesc cum pot. Puþinisunt cei care mai suntracordaþi la sistemul centralizat de termoficare,Cei mai mulþi abonaþisunt la Petroºani, dar ºiaici sunt mai puþin de

3.000 de apartamentebeneficiare ale serviciilorasigurate de SCTermoficare SA. LaVulcan doar vreo 30%dintre apartamente maibeneficiazã de agent ter-mic în sistem centralizat ºichiar mai puþini sunt ceicare ºi plãtesc agentul termic. O situaþie ºi maidrasticã se înregistreazã laLupeni, unde nici 140 deapartamente nu mai beneficiazã de serviciilesocietãþii de interes local.Noua structurã, însã, arputea aduce beneficii ºi vafi, practic, o componentãa viitorului ComplexEnergetic Hunedoara.

Monika BACIUMonika BACIU

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 28 noiembrie 201244 Actualitate

În campania electoralã, în fiecare miercuri, de la orele 15.00 la 16.00, emisiuneaelectoralã este preluatã integral de Transilvania L!VE ºi transmisã în direct, pe satelit

SocietateaNaþionalã de

Închideri de Mineva funcþiona în

pribegie

A rãmas cu minele nevia-bile, aflate pe program

de închidere, ºi fãrã sediu.Nou-creata SocietateNaþionalã de Închideri deMine se mutã din sediulCompaniei Naþionale aHuilei Petroºani, unde arecontract de comodat doarpentru patru luni.

Fãrã logisticã, maºini sauspaþiu sau, altfel spus, ca un nou– nãscut venit pe lume în pieleagoalã. Aºa se prezintã la oraactualã Societatea Naþionalã deÎnchideri de Mine (SNIM), careeste nevoitã sã îºi caute un sediuunde sã funcþioneze. L-a ºi gãsit,în clãdirea unde a funcþionat

Institutul de Cercetãri ºiProiectãri Miniere Petroºani –aflat acum în incolvenþã, dar, casã se mute, societatea condusãde Petre Drãgoescu are nevoiede acordul Consiliului deAdministraþie.

„Avem un aviz de principiu dinpartea Consiliului deAdministraþie. Urmeazã sã sefacã o notã de negociere, dupãcare va fi informat Consiliul deAdministraþie care trebuie sã îºidea acordul”, a declarat PetreDrãgoescu, directorul SocietãþiiNaþionale de Închideri de MineValea Jiului. De la înfiinþare,

noua societate – careadministreazã unitãþileminiere Petrila,Paroºeni ºi Uricani –funcþioneazã în sediulCNH, dar de aici tre-buie sã se mute.Contractul de comodata fost încheiat pe operioadã de 4 luni ºi,oricum, în spaþiul CNHeste înghesuialã mare.

Aici va funcþiona ºiComplexul Energetic, dar ºiSocietatea Naþionalã a Huilei, cugrupul celor patru mine viabile.

De precizat cã spaþiul ICPMeste unul privat, iar chiria trebuiesã o suporte SNIM Valea Jiuluidin veniturile proprii, adicã dinvânzarea producþiei cãtre termo-centralele beneficiare.

ªi nu vorbim despre un simplubirou care va fi închiriat ci, dininformaþiile noastre, de un spaþiugeneros. Din aceleaºi venituri,însã, trebuie asigurate ºi salariileangajaþilor, dar ºi logistica absolutnecesarã.

CarCarmen men COSMANCOSMAN

S-au pus bazele ADI pentru termoficare

Page 5: CVJ, NR. 263, MIERCURI 28 NOIEMBRIE 2012

G uvernanþii segândesc la sãr-

bãtorile de iarnã. Ieri(marþi – n.r.) a avutloc ºedinþa deGuvern sãptãmânalã.

În cadrul întrevederii,s-a stabilit ca pensiile sãfie acordate în lunadecembrie mai repedefaþã de data normalã.Astfel, conform hotãrâriide Guvern se va faceplata în avans a pensiilorîn perioada sãrbãtorilorde iarnã.

“Pentru a veni în spri-jinul tuturor beneficiarilor

în perioada Sãrbãtorilorde iarnã, Poºta Românãa convenit, de comunacord cu Naþionalã deºi de sectoriale(Ministerul Apãrãrii

Naþionale, Administraþieiºi , Român deInformaþii), achitarea înavans a drepturilor deprotecþie socialã din sistemul public de pensii,asigurãri sociale de stat,agricultori ºi pensii militare”, se aratã încomunicat. Astfel, înperioada 12 - 23 decem-brie, plãþile se vor efec-tua la domiciliul benefi-ciarilor, iar pânã la data29 decembrie, la ghiºeele

subunitãþilor poºtale,pentru titularii de drepturiavizaþi la domiciliu”, searatã ºi într-un comunicatremis de Poºta Românã.

Astfel, în perioada 12- 23 decembrie, plãþile sevor efectua la domiciliulbeneficiarilor, iar pânã ladata 29 decembrie, laghiºeele subunitãþilorpoºtale, pentru titularii dedrepturi avizaþi la domiciliu.

Monika BACIUMonika BACIU

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 28 noiembrie 2012 Actualitate 5

H aralambie Vochiþoiu,candidatul PP-DD

care viseazã la Senat, nuare scrupule! Disperat defaptul cã tot mai mulþilocuitori din Valea Jiului îiîntorc spatele, sãtui deminciunile pe care acestale vinde ieftin, (mii de trac-toare, ori de euro, locuri demuncã la tot neamulº.a.m.d), Vochiþoiu a trecutla un alt nivel de manipu-lare, care, însã, i-ar puteaaduce un nou dosar penal.

Ipochimenul de Vochiþoiu,aducându-ºi probabil aminte develeitãþile sale de contrave-nient, a avut josnicia de a folosisimbolurile naþionale pe afiºelesale electorale. Zeci de românirevoltaþi ne-au sesizat faptul cã,pe un site de socializare, apareun afiº în care în partea de suseste reprezentat Tricolorul,peste care este inscripþionat unmesaj electoral al ipochimenu-

lui de la PP-DD, iar în parteade jos a afiºului, apare siglaPP-DD ºi chipul grobianului.

SCANDALOS!!!!!! ªi asta încondiþiile în care acest individvrea sã ajungã ajungã în Senat,

dar încalcã cu bunãºtiinþã Legea privindorganizarea ºidesfãºurareaalegerilor pentruautoritãþile adminis-traþiei publice localeºi a alegerilor pentruCamera Deputaþilor ºiSenat în anul 2012,precum ºi pentrumodificarea LegiiAdministraþiei PubliceLocale nr.215/2001.

Î n atenþiaorganelor

competente Legea privind

organizarea ºidesfãºurarea alegerilor pentruautoritãþile administraþiei publi-

ce locale ºi a alegerilor pentruCamera Deputaþilor ºi Senat înanul 2012, precum ºi pentrumodificarea Legii AdministraþieiPublice Locale nr. 215/2001interzice categoric ca vreuncandidat sã foloseascã simbolurile naþionale.

La articolul 60 se aratã cã“semnele electorale nu potreproduce sau combina simbolurile naþionale ale statu-lui român, ale altor state, aleUniunii Europene, ale organis-melor internaþionale ori ale cultelor religioase”. Mai mult, laarticolul 66 se specificã faptulcã “sunt interzise afiºele electorale care combinã culorileastfel încât sã evoce drapelulRomâniei, al altui stat sau alunei organizaþii internaþionale”.

Având în vedere cele semnalate mai sus Cronica VãiiJiului solicitã public organelorcompetente sã se autosesizezeîn acest caz ºi sã ia mãsurilecare sunt prevãzute de lege în astfel de situaþii.

Marius MITRACHEMarius MITRACHE

Revoltãtor

Haralambie Vochiþoiu a pângãritsimbolurile naþionale

Primarii, invitaþi

sã îndepãrtezeafiºele ilegale

B iroul Electoral Central ºiBiroul Electoral Judeþean

le-au trimis primarilor hunedoreni o circularã în careaceºtia sunt invitaþi sã iamãsurile necesare pentrurespectarea prevederilor legale înceea ce priveºte afiºajul electoral.

Primarii, prin intermediul anga-jaþilor Poliþiei Locale, trebuie sãîndepãrteze materialele de propa-gandã electoralã amplasate ilegal pe

domeniul public. „Printr-o decizie aBEC primarii au datoria de a înde-pãrta afiºele electorale amplasateilegal pe domeniul public.Bineînþeles, nu primarii vor da josafiºele ci cei desemnaþi de cãtreaceºtia, respectiv poliþiºtii locali”, aprecizat Adrian Negoe, secretar

Primãria municipiului Petroºani. Pe de altã parte, în ceea ce

priveºte contravenþiile legate deafiºele electorale, pot fi aplicateamenzi, de cãtre Poliþie, în cazuldistrugerii, murdãririi sau înde-pãrtãrii de pe panouri a afiºelor formaþiunilor politice. „Distrugerea

ºi ruperea banerelor sauafiºelor de pe panourile instalate în acest scop, trebuie sã fie raportatã laPoliþie, reprezentanþii acesteiinstituþii având obligaþia de a-i identifica ºi amenda pefãptaºi”, a mai spus AdrianNegoe. În cazul în care lucrã-torii de poliþie îi identificã pecontravenienþi aceºtia riscã sãplãteascã amenzi cuprinseîntre 10 ºi 25 de milioane delei vechi.

MirMircea cea NISTORNISTOR

Pensiile vor veni mai repede, de sãrbãtori

Page 6: CVJ, NR. 263, MIERCURI 28 NOIEMBRIE 2012

Mãsurile adoptate de jandarmi, alãturi de poliþiºti ºireprezentanþii I.S.U.Hunedoara vor viza asigu-

rarea unui climat de ordine ºisiguranþã pentru toþi credin-cioºii, care vor sosi la SfântaMãnãstire Prislop. Pe calea

de acces cãtre mãnãstireaPrislop vor acþiona pentru flu-idizarea circulaþiei mai multeechipaje ale poliþiei rutiere,iar poliþiºtii recomandã con-ducãtorilor auto sã respecteindicaþiile agenþilor de circu-laþie ºi sã parcheze autove-hiculele în afara pãrþii carosa-bile pentru a nu bloca calearutierã. În incinta mãnãstirii,jandarmii vor asigura ordineapublicã pe timpul slujbei reli-gioase ºi vor realiza dispozi-tive de îndrumare a credin-cioºilor pe timpul pelerinajuluila mormântul PãrinteluluiArsenie Boca. Pentru credin-cioºi, „sfântul de la Prislop”rãmâne mereu viu în sufletelelor, iar mulþi au convingereacã, ºi trecut la cele sfinte,pãrintele Arsenie Boca îipoate ajuta. ªi mai mult, ceipentru care, an de an,Mãnãstirea Prislop devine locde pelerinaj, sunt convinºi cãdoar credinþa îi ajutã peromani sã meargã maideparte ºi sã treacã pestegreutãþile vieþii.

Î ntre rugãciune ºivizionarism

Pãrintele Arsenie Boca s-anãscut la data de 29 septem-brie 1910 la Vaþa de Sus înjudeþul Hunedoara. A urmatLiceul naþional ortodox“Avram Iancu” din Brad, pe

care l-a terminat ca ºef depromoþie în 1929.

În acelaºi an, Zian Boca,cel care avea sã devinãPãrintele ieromonah ArsenieBoca, se înscrie la AcademiaTeologicã din Sibiu, pe care oabsolvã în 1933. Primeºte obursã din parteaMitropolitului ArdealuluiNicolae Bãlan pentru a urmacursurile Institutului de ArteFrumoase din Bucureºti, darîn paralel, audiazã cursuri laFacultatea de medicinã þinutede profesorul Francisc Rainerºi prelegerile de Misticãcreºtinã ale profesoruluiNichifor Crainic de laFacultatea de Teologie dinBucureºti. Remarcându-i talentul artistic, profesorulCostin Petrescu i-a încredinþatpictarea scenei care îl repre-zintã pe Mihai Viteazul de laAtheneul Român. Trimis dechiriarhul sãu, Nicolae Bãlan,cãlãtoreºte la Muntele Athospentru a aduce manuscriseleromâneºti ºi greceºti aleFilocaliei. Aici are parte de o

experienþã duhovniceascã formatoare pentru viata decãlugãr pentru care optaseîncã din anii studenþiei de laSibiu. Pe 29 septembrie1935 este hirotonit diaconcelibatar de cãtre mitropolitulNicolae Bãlan, iar în anul1939 petrece trei luni laSchitul Românesc Prodromude la Muntele Athos, apoieste închinoviat la MãnãstireaSâmbãta de Sus (judeþulBraºov).

În Vinerea IzvoruluiTãmãduirii din anul 1940este uns în monahism pentruca doi ani mai târziu sã fieridicat la treapta preoþeascã ºinumit stareþ al MânãstiriiBrâncoveanu pe care o reno-veazã schimbând înfãþiºarealocurilor. Deja din 1940declanºeazã la Mãnãstirea deSâmbãta de Sus ceea ce s-anumit “miºcarea de reînviereduhovniceascã de laSâmbãta”, despre careNichifor Crainic spunea: “Cevreme înãlþãtoare când toatãþara lui Avram Iancu se miºca

în pelerinaj, cântând cu zãpada pânã la piept, spreSâmbãta de Sus, ctitoriavoievodului martir ConstantinBrâncoveanu!”. Devine renumit ca mare duhovnic,pãrintele Cleopa va încercasã ia legãtura cu el prinscrisori interceptate ºi confiscate de Securitate.

În iarna anului 1944 profe-sorul Nichifor Crainic verificãla Sâmbãta de Sus traducereastareþului Arsenie Boca ºi alui Serafim Popescu dinFilocalie. Ultimul traduceMarcu Ascetul (v. Telegrafulromân, 15 ian. 1991).

La publicarea în comunisma primelor patru volume dinFilocalie numele lui ArsenieBoca nu mai este menþionat.Fiind prigonit de Securitate,

nu este amintit nici în IstoriaBisericii Ortodoxe Românede pr. dr. Mircea Pãcurariu(Ed.Stiinta, Chisinau, 1993).Dupã ocuparea þãrii de cãtrearmata sovieticã, PãrinteleArsenie a fost arestat pentruprima oarã la Râmnicu Vâlceipe 17 iulie 1945, dus laBucureºti ºi eliberat pe 30iulie 1945 pentru cã nu i-afost gãsitã nicio vinã. Apoi afost arestat în 14 mai 1948,

pentru vina a-i fi ajutatcreºtineºte cu hranã pe luptãtorii anticomuniºti dinMunþii Fãgãraºului.

Atât pentru aceste bãnuieli,cât ºi datoritã notorietãþii saleprintre credincioºii creºtini,este schingiuit o lunã ºi jumãtate, silit sã dea repetatedeclaraþii, fiind apoi eliberat(v. G.Enache, PãrinteleArsenie Boca în atenþiapoliþiei politice, Ed.Partener,Galaþi, 2009). MitropolitulNicolae Bãlan îl strãmutã dela Sîmbãta la MãnãstireaPrislop în noiembrie 1948.Acolo devine protosinghel ºistareþ, iar dupã ce sãlaºul s-atransformat în mãnãstire demaici, a rãmas ca duhovnic,cu întreruperi în perioadelede arestare ºi.

C omuniºtii intervin în forþã

În 1959 comuniºtii aurisipit obºtea ºi pãrinteluiArsenie Boca, deja martirizatprin închisori ºi la Canal, i-auinterzis activitatea preoþeascãpânã la moartea ce a survenitdupã torturarea sa deSecuritate.

Fiind înainte vãzãtor cuduhul el lasã mãrturie a supli-

ciului din care i s-a trasmoartea, pictând la Bisericadin Drãgãnescu scena suplici-ilor Sf. ªtefan cel Nou,pomenit pe 28 nov. (datamorþii Pãrintelui Arsenie). În15/16 ianuarie 1950 este atreia oarã arestat.

Face detenþie “administra-tivã”, nefiind dovedit vinovat,pânã pe 23 martie 1951 laCanal. Eliberarea s-a datoratPatriarhului Justinian care i-asemnalat lui TeohariGeorgescu pericolul revoltãriifãgãrãºenilor. De Rusalii în1953 este din nou anchetat,apoi este arestat laTimiºoara, Jilava ºi Oradeapentru 6 luni, pânã în aprilie1956.

În 1959 i se însceneazãnereguli financiare pentru a fiscos abuziv din monahism ºipentru a i se interzice sã slu-jeascã la altar (post-mortem,în 1998, se revine asupradeciziei din 1959). A urmatpribegia la Bucureºti, unde afost tot timpul þinut în mar-ginalitate. Cu cele douãlicenþe ale sale, una la BelleArte ºi alta la Teologie, n-afost admis decât ca muncitorpictor bisericesc, pânã când epensionat în 1968 cu o pen-sie de mizerie. A fost perma-nent supravegheat deSecuritate. Din 1968 pânã în1984 picteazã biserica de laDrãgãnescu.

La Sinaia, din 1969 ºi-aavut chilia ºi atelierul de pic-turã, unde s-a retras dupã1984 ºi unde a ºi închisochii, la 28 noiembrie 1989,în vârstã de 79 de ani. A fostînmormântat, dupã dorinþaproprie, la mãnãstireaPrislop, la 4 decembrie 1989prorocind cã aici va fi loc depelerinaj.

CarCarmen men COSMANCOSMAN

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 28 noiembrie 2012 Actualitate 76 Actualitate

Pelerinaj la mormântul „Sfântului de la Prislop” - Pãrintele Arsenie BocaS e împlinesc 23 de ani de când a trecut la

cele veºnice pãrintele Arsenie Boca,supranumit „Sfântul de la Prislop”. La manifestãrile religioase de la MãnãstireaPrislop sunt aºteptaþi mii de credincioºi, miercuri, când se împlinesc 23 de ani de la trecerea în nefiinþã a Pãrintelui Arsenie Boca,iar peste 80 de jandarmi, poliþiºti, pompieri ºiparamedicii SMURD vor asigura mãsurile deordine ºi siguranþã publicã.

D espre droguri cupreoþi. Centrul

de Prevenire Evaluareºi Consiliere AntidrogHunedoara – structurateritorialã a AgenþieiNaþionale Antidrog înparteneriat cuEpiscopia Ortodoxã aDevei ºi Hunedoareidesfãºoarã în perioadaoctombrie 2012 – februarie 2013 proiectul „Asistenþaconsumatorului dedroguri în contextulconsilierii sprituale”.

Acest proiect pre-spune organizarea unorcursuri de formare a preoþilor din cadrulEpiscopiei Ortodoxe aDevei ºi Hunedoarei.Tema cursurilor este„Asistenþa consumatoru-lui de droguri în contex-tul consilierii sprituale”.

Obiectivul general alcursului esteimbunatãþirea compe-tenþelor în domeniul generalitãþi cu privire laconsumul de droguri,asistenþa consumatoruluide droguri ºi a aparþinã-torilor, sistemul naþional

de asistenþã a consuma-torilor de droguri. Lafinalul sesiunii de formare, participanþii vordobandi cunoºtiinþe teoretice ºi abilitãþi caresã faciliteze abordarea problemelor asociateconsumului de droguri înrandul persoanelor consumatoare de droguriºi a familiilor acestora.

Finalitatea formãrii vaaduce participanþilor:dobândirea de cunoºtintegenerale despre noþiuneade dependenþã, depen-denþã fizicã, dependenþãpsihicã, toleranþã, sevraj;dobândirea de cunoºtintegenerale despre clasifi-carea substanþelor ºiriscurile consumului;dobândirea de cunoºtinte

generale despre semneleconsumului de droguri;îmbunataþirea abilitatilorde comunicare cu con-sumatorul de droguri ºifamilia sau aparþinãtorii,strategii de lucru;cunoaºterea sistemului deasistenþã a consumato-rilor de droguri dinRomânia. Sesiuniile deformare vor fi susþinutede formatori, reprezen-tanþi ai Centrului dePrevenire Evaluare ºiConsiliere AntidrogHunedoara ºi sunt con-stituite din 16 ore de formare. La acest cursde formare vor participaaproximativ 140 de pre-oþi. Pânã în prezent, înperioada octombrie –noiembrie 2012 au fostdesfãºurate 2 sesiuni deformare la care au participat aproximativ 30 de persoane.

Monika BACIUMonika BACIU

D efilare prin centrul localitã-

þii, moment solemn lastatuia SoldatuluiNecunoscut ºi petre-cere cu muzicã dar ºiciolan cu fasole, suntdoar câteva din ceeace pregãtesc edilii dinVulcan cu ocazia ZileiNaþionale.

Locul unde sedesfãºoarã mai toateevenimentele solemne afost regândit de cãtreedili, iar de Ziua Naþionalãa României, manifestãrilede celebrare vor fideosebite promite primarul localitãþii,Gheorghe Ile. „Parcul dela ºcoala nr. 1 aratã diferit,am fãcut niºte transfor-mãri care amplificã ºi mai

mult nota monumentalã astatuii SoldatuluiNecunoscut, care ne ajutãsã nu ne uitãm istoria ºipe cei ce au fãurit-o.

Festivitãþile de 1Decembrie, ZiuaNaþionalã a României, vorîncepe în Parcul ºcoliiTeodora Lucaciu, la ora12,00. Este o datorie afiecãruia dintre noi sã

cinstim valorile naþionale”,a declarat, Gheorghe Ile,primarul municipiului

Vulcan. Nu mai puþin depatru plutoane vor defilaprin centrul municipiuluiVulcan, în þinutã de galã.„Facem defilare prin cen-trul municipiului. Avempatru plutoane care vordefila. Un pluton de laLiceul Militar de la AlbaIulia, un pluton de jandar-mi de la Deva, un plutonde la Poliþia Localã Vulcanºi un pluton din ofiþeri înrezervã”, a mai declaratprimarul Ile. Edilul ºef almunicipiului Vulcan maispune cã dupã mani-festãrile solemne urmeazãºi petrecerea pentru cã,este normal ca de ziua lor,românii sã petreacã cu unspectacol de muzicã dar ºio farfurie de fasole cuciolan, la fel ca ºi în aniitrecuþi.

Maximilian Maximilian GÂNJUGÂNJU

Vulcanul se pregãteºte de 1 Decembrie Drogurile, în abordarea preoþilor

Page 7: CVJ, NR. 263, MIERCURI 28 NOIEMBRIE 2012

Mãsurile adoptate de jandarmi, alãturi de poliþiºti ºireprezentanþii I.S.U.Hunedoara vor viza asigu-

rarea unui climat de ordine ºisiguranþã pentru toþi credin-cioºii, care vor sosi la SfântaMãnãstire Prislop. Pe calea

de acces cãtre mãnãstireaPrislop vor acþiona pentru flu-idizarea circulaþiei mai multeechipaje ale poliþiei rutiere,iar poliþiºtii recomandã con-ducãtorilor auto sã respecteindicaþiile agenþilor de circu-laþie ºi sã parcheze autove-hiculele în afara pãrþii carosa-bile pentru a nu bloca calearutierã. În incinta mãnãstirii,jandarmii vor asigura ordineapublicã pe timpul slujbei reli-gioase ºi vor realiza dispozi-tive de îndrumare a credin-cioºilor pe timpul pelerinajuluila mormântul PãrinteluluiArsenie Boca. Pentru credin-cioºi, „sfântul de la Prislop”rãmâne mereu viu în sufletelelor, iar mulþi au convingereacã, ºi trecut la cele sfinte,pãrintele Arsenie Boca îipoate ajuta. ªi mai mult, ceipentru care, an de an,Mãnãstirea Prislop devine locde pelerinaj, sunt convinºi cãdoar credinþa îi ajutã peromani sã meargã maideparte ºi sã treacã pestegreutãþile vieþii.

Î ntre rugãciune ºivizionarism

Pãrintele Arsenie Boca s-anãscut la data de 29 septem-brie 1910 la Vaþa de Sus înjudeþul Hunedoara. A urmatLiceul naþional ortodox“Avram Iancu” din Brad, pe

care l-a terminat ca ºef depromoþie în 1929.

În acelaºi an, Zian Boca,cel care avea sã devinãPãrintele ieromonah ArsenieBoca, se înscrie la AcademiaTeologicã din Sibiu, pe care oabsolvã în 1933. Primeºte obursã din parteaMitropolitului ArdealuluiNicolae Bãlan pentru a urmacursurile Institutului de ArteFrumoase din Bucureºti, darîn paralel, audiazã cursuri laFacultatea de medicinã þinutede profesorul Francisc Rainerºi prelegerile de Misticãcreºtinã ale profesoruluiNichifor Crainic de laFacultatea de Teologie dinBucureºti. Remarcându-i talentul artistic, profesorulCostin Petrescu i-a încredinþatpictarea scenei care îl repre-zintã pe Mihai Viteazul de laAtheneul Român. Trimis dechiriarhul sãu, Nicolae Bãlan,cãlãtoreºte la Muntele Athospentru a aduce manuscriseleromâneºti ºi greceºti aleFilocaliei. Aici are parte de o

experienþã duhovniceascã formatoare pentru viata decãlugãr pentru care optaseîncã din anii studenþiei de laSibiu. Pe 29 septembrie1935 este hirotonit diaconcelibatar de cãtre mitropolitulNicolae Bãlan, iar în anul1939 petrece trei luni laSchitul Românesc Prodromude la Muntele Athos, apoieste închinoviat la MãnãstireaSâmbãta de Sus (judeþulBraºov).

În Vinerea IzvoruluiTãmãduirii din anul 1940este uns în monahism pentruca doi ani mai târziu sã fieridicat la treapta preoþeascã ºinumit stareþ al MânãstiriiBrâncoveanu pe care o reno-veazã schimbând înfãþiºarealocurilor. Deja din 1940declanºeazã la Mãnãstirea deSâmbãta de Sus ceea ce s-anumit “miºcarea de reînviereduhovniceascã de laSâmbãta”, despre careNichifor Crainic spunea: “Cevreme înãlþãtoare când toatãþara lui Avram Iancu se miºca

în pelerinaj, cântând cu zãpada pânã la piept, spreSâmbãta de Sus, ctitoriavoievodului martir ConstantinBrâncoveanu!”. Devine renumit ca mare duhovnic,pãrintele Cleopa va încercasã ia legãtura cu el prinscrisori interceptate ºi confiscate de Securitate.

În iarna anului 1944 profe-sorul Nichifor Crainic verificãla Sâmbãta de Sus traducereastareþului Arsenie Boca ºi alui Serafim Popescu dinFilocalie. Ultimul traduceMarcu Ascetul (v. Telegrafulromân, 15 ian. 1991).

La publicarea în comunisma primelor patru volume dinFilocalie numele lui ArsenieBoca nu mai este menþionat.Fiind prigonit de Securitate,

nu este amintit nici în IstoriaBisericii Ortodoxe Românede pr. dr. Mircea Pãcurariu(Ed.Stiinta, Chisinau, 1993).Dupã ocuparea þãrii de cãtrearmata sovieticã, PãrinteleArsenie a fost arestat pentruprima oarã la Râmnicu Vâlceipe 17 iulie 1945, dus laBucureºti ºi eliberat pe 30iulie 1945 pentru cã nu i-afost gãsitã nicio vinã. Apoi afost arestat în 14 mai 1948,

pentru vina a-i fi ajutatcreºtineºte cu hranã pe luptãtorii anticomuniºti dinMunþii Fãgãraºului.

Atât pentru aceste bãnuieli,cât ºi datoritã notorietãþii saleprintre credincioºii creºtini,este schingiuit o lunã ºi jumãtate, silit sã dea repetatedeclaraþii, fiind apoi eliberat(v. G.Enache, PãrinteleArsenie Boca în atenþiapoliþiei politice, Ed.Partener,Galaþi, 2009). MitropolitulNicolae Bãlan îl strãmutã dela Sîmbãta la MãnãstireaPrislop în noiembrie 1948.Acolo devine protosinghel ºistareþ, iar dupã ce sãlaºul s-atransformat în mãnãstire demaici, a rãmas ca duhovnic,cu întreruperi în perioadelede arestare ºi.

C omuniºtii intervin în forþã

În 1959 comuniºtii aurisipit obºtea ºi pãrinteluiArsenie Boca, deja martirizatprin închisori ºi la Canal, i-auinterzis activitatea preoþeascãpânã la moartea ce a survenitdupã torturarea sa deSecuritate.

Fiind înainte vãzãtor cuduhul el lasã mãrturie a supli-

ciului din care i s-a trasmoartea, pictând la Bisericadin Drãgãnescu scena suplici-ilor Sf. ªtefan cel Nou,pomenit pe 28 nov. (datamorþii Pãrintelui Arsenie). În15/16 ianuarie 1950 este atreia oarã arestat.

Face detenþie “administra-tivã”, nefiind dovedit vinovat,pânã pe 23 martie 1951 laCanal. Eliberarea s-a datoratPatriarhului Justinian care i-asemnalat lui TeohariGeorgescu pericolul revoltãriifãgãrãºenilor. De Rusalii în1953 este din nou anchetat,apoi este arestat laTimiºoara, Jilava ºi Oradeapentru 6 luni, pânã în aprilie1956.

În 1959 i se însceneazãnereguli financiare pentru a fiscos abuziv din monahism ºipentru a i se interzice sã slu-jeascã la altar (post-mortem,în 1998, se revine asupradeciziei din 1959). A urmatpribegia la Bucureºti, unde afost tot timpul þinut în mar-ginalitate. Cu cele douãlicenþe ale sale, una la BelleArte ºi alta la Teologie, n-afost admis decât ca muncitorpictor bisericesc, pânã când epensionat în 1968 cu o pen-sie de mizerie. A fost perma-nent supravegheat deSecuritate. Din 1968 pânã în1984 picteazã biserica de laDrãgãnescu.

La Sinaia, din 1969 ºi-aavut chilia ºi atelierul de pic-turã, unde s-a retras dupã1984 ºi unde a ºi închisochii, la 28 noiembrie 1989,în vârstã de 79 de ani. A fostînmormântat, dupã dorinþaproprie, la mãnãstireaPrislop, la 4 decembrie 1989prorocind cã aici va fi loc depelerinaj.

CarCarmen men COSMANCOSMAN

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 28 noiembrie 2012 Actualitate 76 Actualitate

Pelerinaj la mormântul „Sfântului de la Prislop” - Pãrintele Arsenie BocaS e împlinesc 23 de ani de când a trecut la

cele veºnice pãrintele Arsenie Boca,supranumit „Sfântul de la Prislop”. La manifestãrile religioase de la MãnãstireaPrislop sunt aºteptaþi mii de credincioºi, miercuri, când se împlinesc 23 de ani de la trecerea în nefiinþã a Pãrintelui Arsenie Boca,iar peste 80 de jandarmi, poliþiºti, pompieri ºiparamedicii SMURD vor asigura mãsurile deordine ºi siguranþã publicã.

D espre droguri cupreoþi. Centrul

de Prevenire Evaluareºi Consiliere AntidrogHunedoara – structurateritorialã a AgenþieiNaþionale Antidrog înparteneriat cuEpiscopia Ortodoxã aDevei ºi Hunedoareidesfãºoarã în perioadaoctombrie 2012 – februarie 2013 proiectul „Asistenþaconsumatorului dedroguri în contextulconsilierii sprituale”.

Acest proiect pre-spune organizarea unorcursuri de formare a preoþilor din cadrulEpiscopiei Ortodoxe aDevei ºi Hunedoarei.Tema cursurilor este„Asistenþa consumatoru-lui de droguri în contex-tul consilierii sprituale”.

Obiectivul general alcursului esteimbunatãþirea compe-tenþelor în domeniul generalitãþi cu privire laconsumul de droguri,asistenþa consumatoruluide droguri ºi a aparþinã-torilor, sistemul naþional

de asistenþã a consuma-torilor de droguri. Lafinalul sesiunii de formare, participanþii vordobandi cunoºtiinþe teoretice ºi abilitãþi caresã faciliteze abordarea problemelor asociateconsumului de droguri înrandul persoanelor consumatoare de droguriºi a familiilor acestora.

Finalitatea formãrii vaaduce participanþilor:dobândirea de cunoºtintegenerale despre noþiuneade dependenþã, depen-denþã fizicã, dependenþãpsihicã, toleranþã, sevraj;dobândirea de cunoºtintegenerale despre clasifi-carea substanþelor ºiriscurile consumului;dobândirea de cunoºtinte

generale despre semneleconsumului de droguri;îmbunataþirea abilitatilorde comunicare cu con-sumatorul de droguri ºifamilia sau aparþinãtorii,strategii de lucru;cunoaºterea sistemului deasistenþã a consumato-rilor de droguri dinRomânia. Sesiuniile deformare vor fi susþinutede formatori, reprezen-tanþi ai Centrului dePrevenire Evaluare ºiConsiliere AntidrogHunedoara ºi sunt con-stituite din 16 ore de formare. La acest cursde formare vor participaaproximativ 140 de pre-oþi. Pânã în prezent, înperioada octombrie –noiembrie 2012 au fostdesfãºurate 2 sesiuni deformare la care au participat aproximativ 30 de persoane.

Monika BACIUMonika BACIU

D efilare prin centrul localitã-

þii, moment solemn lastatuia SoldatuluiNecunoscut ºi petre-cere cu muzicã dar ºiciolan cu fasole, suntdoar câteva din ceeace pregãtesc edilii dinVulcan cu ocazia ZileiNaþionale.

Locul unde sedesfãºoarã mai toateevenimentele solemne afost regândit de cãtreedili, iar de Ziua Naþionalãa României, manifestãrilede celebrare vor fideosebite promite primarul localitãþii,Gheorghe Ile. „Parcul dela ºcoala nr. 1 aratã diferit,am fãcut niºte transfor-mãri care amplificã ºi mai

mult nota monumentalã astatuii SoldatuluiNecunoscut, care ne ajutãsã nu ne uitãm istoria ºipe cei ce au fãurit-o.

Festivitãþile de 1Decembrie, ZiuaNaþionalã a României, vorîncepe în Parcul ºcoliiTeodora Lucaciu, la ora12,00. Este o datorie afiecãruia dintre noi sã

cinstim valorile naþionale”,a declarat, Gheorghe Ile,primarul municipiului

Vulcan. Nu mai puþin depatru plutoane vor defilaprin centrul municipiuluiVulcan, în þinutã de galã.„Facem defilare prin cen-trul municipiului. Avempatru plutoane care vordefila. Un pluton de laLiceul Militar de la AlbaIulia, un pluton de jandar-mi de la Deva, un plutonde la Poliþia Localã Vulcanºi un pluton din ofiþeri înrezervã”, a mai declaratprimarul Ile. Edilul ºef almunicipiului Vulcan maispune cã dupã mani-festãrile solemne urmeazãºi petrecerea pentru cã,este normal ca de ziua lor,românii sã petreacã cu unspectacol de muzicã dar ºio farfurie de fasole cuciolan, la fel ca ºi în aniitrecuþi.

Maximilian Maximilian GÂNJUGÂNJU

Vulcanul se pregãteºte de 1 Decembrie Drogurile, în abordarea preoþilor

Page 8: CVJ, NR. 263, MIERCURI 28 NOIEMBRIE 2012

Diana MITRACHE

Protestele au loc în faþasediului ConsiliuluiJudeþean Hunedoara pânãîn 29 noimebrie ºi la eleparticipã localnicii dinsatele aflate în apropierealocaþiei de la BârceaMare, unde a fost identifi-cat un spaþiu pentru ame-najarea deponeului eco-logic. „În perioada 26-29noiembrie 2012, în inter-valul orar 14.00-16.00,jandarmii hunedoreni vorasigura ordinea publicã pe

timpul desfãºurãrii acþiu-nilor de protest organizateîn municipiul Deva, în faþasediului ConsiliuluiJudeþean Hunedoara, lacare vor participa per-soane din localitãþile

Bârcea Mare, BârceaMicã, Cristur, Bãcia,Tâmpa ºi Sântandrei”,spune Nicolae Rãducu,purtãtor de cuvânt al IJJHunedoara.

Mãsurile de ordine pub-licã adoptatede jandarmi,împreunã cureprezentanþiiinstituþiilor cuatribuþii petimpuldesfãºurãriiacþiunilor deprotest, au caprincipalobiectivdesfãºurareaîn condiþii denormalitate ºilegalitate amanifestaþieide protest,

cu respectarea dreptuluide exprimare liberã aopiniilor ºi exercitareaacestui drept curespectarea strictã a pro-prietãþii publice ºi private,precum ºi a drepturilorcelorlalþi cetãþeni.

Iniþial, groapa de gunoia fost amplasatã virtuallaPetrila, în Valea Jiului,însã, consilierii din acest

oraº s-au rãzboit luniîntregi ºi au decis cãlocaþia nu e potrivitã.Recent, responsabiliiConsiliului Judeþean audecis sã o amplasaze laBârcea Mare, dar ºioamenii de acoloprotesteazã în aceste zile,din acelaºi motiv: nu vordeponeul la ei în locali-tate!

Monika BACIU

“Nu am acordat primeniciodatã. Nici anul acestanu vom acorda”, adeclarat primarul municip-iului Petroºani, TiberiuIacob Ridzi.

Nici în cel mai esticoraº al Vãii Jiului acesteprime nu se acordã.

“Noi nu dãm primeangajaþilor. Nu avem banipentru aºa ceva oricât ne-

am dori”, a precizat IliePãducel, primarul oraºuluiPetrila.

La Vulcan, nu permitelegislaþia pentru a acordaadaosuri salariale anga-jaþilor primãriei.

“Nu. Noi nu dãm primeangajaþilor pentru cã nune permite legea”, adeclarat primarul municip-iului Vulcan, GheorgheIle.

Printre puþinii angajaþi

fericiþi sunt cei de laPrimãria municipiuluiDeva. Conform unei

hotãrâri a ConsiliuluiLocal, angajaþii adminis-traþiei publice din Devavor beneficia de ”cadouriîn bani ºi în naturã în ben-eficiul copiilor minori ai

angajaþilor, precum ºi asalariaþilor cu prilejul sãr-bãtorii Crãciunului”.

”Þinând cont de faptulcã în fiecare an ConsiliulLocal al municipiului Devaa organizat în luna

decembrie evenimente cuocazia sãrbãtorilor deiarnã, care au constat înîmpãrþirea de cadouri per-soanelor în vârstã cu veni-turi mici, persoanelor cuvenituri mici din evidenþa

Direcþiei Sociale, anga-jaþilor ºi copiilor minori aiangajaþilor, grupurilor decolindãtori de la diverseºcoli, grãdiniþe sau alteinstituþii”, se aratã înhotãrârea de consiliu de laDeva.

Acestea vor fi suportatedin bugetul local alprimãriei. Suma alocatãpentru acordarea primelorºi a cadourilor este de212.000 de lei, adicãpeste douã miliarde de leivechi.

Sorin Silaghi, cel caredin 1990 - 2010 a fostvicepreºedinte FSN - FSN(PD) - PD - PDLPetroºani, preºedinteinterimar la PD Petroºani,ºapte ani a fostvicepreºedinte PD filialajudeþului Hunedoara ºiconsilier judeþean vorbeºtecu obidã despre fostacolegã, dar îºi apãrã pri-marii PDL, indiferent defaptele lor, pentru cã ar fiprea mult sã mai piardãdoi aleºi. Ca urmare, elibertate de culori în PDL!

——Reporter: Ce mãsuri

poate lua PDL în cazulprimarului ºi preºedin-telui organizaþiei munici-pale Petroºani, TiberiuIacob Ridzi, ºi preºedin-telui PDL Petrila ºi pri-mar al oraºului, IliePãducel, pentru cã nususþin un candidat alpartidului pe care-l pãs-toresc, ci unul al PP-DD,respectiv pe MonicaIacob Ridzi?

——Sorin SILAGHI: Atât

preºedintele PDLPetroºani cât ºi preºedin-tele PDL Petrila susþin nuun candidat ci doi candi-daþi PDL, atât pe cel pen-tru Senat cât ºi pe celpentru CameraDeputaþilor. Cã Tibi Iacobîºi susþine parþial în acelaºitimp ºi soþia, pãi ce sãfacem, nu este el de vinãcã este pus într-o situaþieatât de delicatã. Eu sincersã fiu n-aº vrea sã fiu înpielea lui, dar asta estesituaþia. Nu se pune credproblema ca PDL sã iamãsuri în ceea ce-lpriveºte, el rãmâneoricum un foarte bun mili-tant PDL ºi un foarte bunprimar. Uitaþi-vã numai la

cum aratã oraºulPetroºani, la cât de bineeste administrat în ultimiiani ºi vã veþi da seama cãel a reuºit sã îmbine ofoarte bunã activitatepoliticã în fruntea PDL cuo muncã pusã cu adevãratîn slujba tuturor cetãþe-nilor Petroºaniului cu real-izri remarcabile. În ce-lpriveºte pe Ilie Paducelsunt convins cã atitudinealui este determinatã deprietenia pe care i-opoartã lui Tibi Iacob, ºinimic altceva. De altfel ºiPetrila este foarte multschimbatã în bine subadministraþia Pãducel, nuputem sã nu recunoaºtemaceasta.

—— Reporter: De ce can-

didatul dv., AlexandruLãutaru, nu este promo-vat deloc în plinã cam-panile electoralã? ªi aicieste vorba de trãdare înPDL?

——-Sorin SILAGHI:

Haideþi sã nu transfor-mãm totul în telenovelã cuiubiri ºi trãdãri. SanduLãutaru a ales sã facã alttip de campanie, cea dinuºa în uºa, sã stea devorbã direct cu cetaþeniica sã se prezinte, sã fiecunoscut ºi sã-ºi poatãprezenta ideile ºi progra-mul. El are o experienþãpoliticã mai redusã, dareste un foarte bun profe-sionist ºi avem nevoie deasemenea oameni înParlamentul României. Înacelaºi timp, ca un bunprofesor care dã exemplupersonal elevilor, el îºicontinuã activitatea didac-ticã ºi nu chiuleºte pentrua face campanie elec-toralã, aceasta o face întimpul liber ºi pe mãsura

posibilitatilor, într-un modonest.

———Reporter: Este ade-

vãrat cã dacã un mem-bru PDL, care a fost alesprimar, poate sã-ºipãstreze funcþia dacãeste dat afarã din partidºi trece în barca altei for-maþiuni politice? Pentrucã se ºtie cã primarulPetroºaniului a negociatla alegerile locale ºi cuPNL ºi PSD, dar i-apãcãlit...

——-Sorin SILAGHI: La

aceasta întrebare ar trebuisã consultaþi un jurist, eusunt inginer de profesie,dar da, ºi eu aºa ºtiu.

Dacã d-voastrã aºa ºtiþicã s-a întâmplat, ºi pre-supun cã din surse sigure,cã primarul Petroºaniuluia reuºit sã pãcãleascã ºiPNL, ºi PSD, ºi în final aobþinut ºi scorul electoralzdrobitor pe care l-aobþinut, eu nu pot decâtsã mã bucur cã deºi atâtde tânãr are capacitatea ºiabilitatea politicã de acaºtiga fãrã drept de apelconfruntãrile electoralelocale. Aceasta ne dãgaranþia cã el va reuºi ºide acum înainte sã contin-ue programul de recon-strucþie a Petroºaniului,dezvoltarea sa urbanã,programele de dezvoltarea domeniului schiabil dinParâng, atragerea de fon-duri europene, contin-uarea programului deapã/canal ºi multe altele.Eu cred cã vor mai trebuiînca 2-3 mandate celpuþin ca sã înfãptuiascãtot ce ºi-a propus, dar ammare încredere ca va reuºiîmpreunã cu echipa PDL.

———Reporter: Surse din

PDL Petroºani susþin cãse exercitã presiuniasupra dv. dupã apariþiaprimului interviu înCronica Vãii Jiului, undeo caracterizaþi pe MonicaIacob Ridzi ca fiind unpolitician machiavelic.Ce s-a întâmplat?

——-Sorin SILAGHI:

Dezmint categoric aºa

ceva, nu a fãcut nimeniasemenea presiuni asupramea. În întreaga mea cari-erã politicã singura datãcând s-au fãcut presiuniasupra mea a fost în2001 când PreºedinteleConsiliului JudeþeanHunedoara ºi al PSDHunedoara, la acelmoment, mi-a cerut sãtrec de la PD la PSD, alt-fel mã schimba din funcþiade Director Dezvoltare dela RAAVJ. Am refuzat, m-a schimbat ºi viaþa a mersmai departe, dupã cumvedeþi sunt sãnãtos, binemersi, ºi fac tot politicaPDL. Doar cã el nu maieste în PSD, ci pierdut peundeva prin UNPR. Iardacã vorbim deMachiavelli, pãi individul afost un politician degeniu, cine n-ar vrea sãfie ca el în politicã ?!

———Reporter: Pe plan

local se ºtie cã întreagaorganizaþie de femei avrut, la un moment dat,sã demisioneze din PDL.Ce ºtiþi despre aceastãsituaþie?

———Sorin SILAGHI: Nu,

nu este vorba de întreagaorganizaþie, a demisionatdoar preºedinta, se pareîn urma unui meci femininîn interior. Acum mãamuzã sã o spun, dar toto manevrã machiavelicã afost ºi aceasta, dacã mãîntelegeþi... Eu, personalam lucrat ºi lucrez foartebine cu femeile, atât înpoliticã cat ºi în plan pro-fesional, cu unele excepþii.Ce sã-i faci, dragoste cude-a sila nu se poate, maiales când primeazã orgoli-ul exacerbat.

——-Reporter: Cum vã

veþi proteja organizaþiilePDL din Valea Jiului deasocierea cu movul...“Violetei”, aºa cum onumeºte, supãratã, osimpatizantã a PDL peMonica Iacob Ridzi?

——-Sorin SILAGHI:

Monica Iacob Ridzi esteun unicat în peisajulpolitic autohton, este

genul care crede cã fãrãea nu creºte iarba. Eusunt convins cã ºi fãrã eaPDL va continua sã facã opoliticã performantãcorectã, ca organizaþiaPDL Petroºani în fruntecu soþul ei va obþine suc-cese ºi în viitor, atâtpolitice cât ºi în adminis-traþia localã. De altfel ea aales sã plece, nu a obligat-o nimeni. Putea sã maiaºtepte 4 ani, timp în caresã aibã grijã de soþul ei,de copil, de familie ºi deafacerile familiei, apoi sãrevinã dacã voia ºi toateproblemele erau rezolvate.Aºa nu a fãcut decât sã

dezamãgeascã electoratulcare a sprijinit-o ºi apropulsat-o pentru douãmandate în ParlamentulRomâniei, pentru cãoamenii nu au înþeles dece a fãcut acest gest.

Organizaþiile PDL ºtiusã se protejeze ºi singure,vã rog sã nu le duceþigrija. Iar o posibilãasociere cu un partid saualtul nu se hotãreºte peplan local ci la nivel cen-tral, e o treabã mai com-plicatã decât pare laprima vedere.

Interviu realizat deIleana FIRÞULESCU

PDL: ”Monica Iacob Ridzi este genul carecrede cã fãrã ea nu creºte iarba”

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 28 noiembrie 2012 Actualitate 98 Actualitate

· Apa ServPetroºani a atras osumã apropiatã doarpe ultimul proiect –1.800.000.000.000lei vechi, care va ficompletat cu încã3.150.000.000.000lei vechi

· Se contureazã încãun dosar penal?

Conferinþa de presãorganizatã de candidatulPP-DD, Monica IacobRidzi, a lãmurit misterulbanerelor cu cifre verzi,respectiv2.125.461.871.190 lei

vechi, bani aduºi încei 8 ani de când seaflã pe cai mari ºicare reprezintã vreo49 milioane de euro.Suma este extrem demicã dacã o compãmcu ultimul proiect dereabilitare al SC ApaServ Petroºani,proiect care a fostaprobat ºi care aobþinut o finanþare euro-peanã de 40 milioane deeuro, adicã vreo1.800.000.000.000 leivechi. La aceastã sumã,Apa Serv va mai adãugaîncã 70 milioane euro

ceea ce înseamnã3.150.000.000.000 leivechi. Ca urmare sumade 2.175 miliarde lei pecare ”EU am adus-o în 8ani”, pare mãrunþiº avândîn vedere sumele intrate

cu adevãrat în ValeaJiului.

Excesul de laude încampania elec-toralã poate sã-iaducã MonicãiIacob Ridzi încãun dosar penalavând în vederedeclaraþia publicãrepetatã ”EU amadus…”, pentru cãacest lucruînseamnã trafic deinfluenþã ºi abuz înfuncþie. Un depu-

tat poate doar susþinepublic un proiect, poateintermedia întâlniri dintreprimari ºi decidenþi ºi…atât!

Ileana FIRÞULESCU

Primarul Tiberiu Iacob Ridzi vã invitã sã luaþi partela sãrbãtoarea Zilei Naþionale a României, pe 1Decembrie, începând cu ora 12.00 în Parcul CentralCarol Schreter, unde vor avea loc festivitatea arborãriidrapelului naþional, un spectacol dedicat sãrbãtorii ºidegustarea mâncãrii tradiþionale româneºti – iahnie defasile cu cârnaþi, oferitã gratuit de organizatori.

Vã aºteptãm sã serbãm împreunã Ziua Naþionalã a României!

P artidul care a fãcut-o ”mare” peMonica Iacob Ridzi - recreând pen-

tru ea chiar ºi un minister, ca recompen-sã pentru cã a fãcut-o europarlamentarpe fiica preºedintelui Traian Bãsescu -,PDL scoate la ivealã, prin oamenii sãi cuvechi state, o Monica Ridzi care pare asemãna în ascensiune cu Fãt Frumos cecreºte într-un an cât alþii în ºapte, cu odorinþã diabolicã de a parveni.

Suma de pe bannerele electorale aleMonicãi Ridzi, un mare FÂS!

Angajaþii primãriilor din Valea Jiuluinu beneficiazã de prime de Crãciun

A ngajaþii primãriilor din Valea Jiuluivor fi “triºti” de sãrbãtori. În timp

ce unele administraþii publice din judeþulHunedoara le vor acorda angajaþilorprime cu ocazia sãrbãtorilor de iarnã, înValea Jiului, acest lucru nu se aplicã.Niciuna din cele ºase administraþii localenu le oferã aceste bonificaþii angajaþilor.La Petroºani aceste prime nu s-au acor-dat niciodatã.

Proteste pentru gunoi

P atru zile de proteste la Hunedoara.Motivul: groapa de gunoi a cãrei

locaþie e plimbatã dintr-o parte în alta a judeþului.

Spectacolul va avea loc vineri 7 decembrie ora 19

Preþ bilet - prima parte a sãlii de spectacole60 lei/bilet; partea a doua a sãlii 50 lei/bilet

CASA DE CULTURà A SINDICATELOR“ION DULÃMIÞÔ PETROªANI

Page 9: CVJ, NR. 263, MIERCURI 28 NOIEMBRIE 2012

Diana MITRACHE

Protestele au loc în faþasediului ConsiliuluiJudeþean Hunedoara pânãîn 29 noimebrie ºi la eleparticipã localnicii dinsatele aflate în apropierealocaþiei de la BârceaMare, unde a fost identifi-cat un spaþiu pentru ame-najarea deponeului eco-logic. „În perioada 26-29noiembrie 2012, în inter-valul orar 14.00-16.00,jandarmii hunedoreni vorasigura ordinea publicã pe

timpul desfãºurãrii acþiu-nilor de protest organizateîn municipiul Deva, în faþasediului ConsiliuluiJudeþean Hunedoara, lacare vor participa per-soane din localitãþile

Bârcea Mare, BârceaMicã, Cristur, Bãcia,Tâmpa ºi Sântandrei”,spune Nicolae Rãducu,purtãtor de cuvânt al IJJHunedoara.

Mãsurile de ordine pub-licã adoptatede jandarmi,împreunã cureprezentanþiiinstituþiilor cuatribuþii petimpuldesfãºurãriiacþiunilor deprotest, au caprincipalobiectivdesfãºurareaîn condiþii denormalitate ºilegalitate amanifestaþieide protest,

cu respectarea dreptuluide exprimare liberã aopiniilor ºi exercitareaacestui drept curespectarea strictã a pro-prietãþii publice ºi private,precum ºi a drepturilorcelorlalþi cetãþeni.

Iniþial, groapa de gunoia fost amplasatã virtuallaPetrila, în Valea Jiului,însã, consilierii din acest

oraº s-au rãzboit luniîntregi ºi au decis cãlocaþia nu e potrivitã.Recent, responsabiliiConsiliului Judeþean audecis sã o amplasaze laBârcea Mare, dar ºioamenii de acoloprotesteazã în aceste zile,din acelaºi motiv: nu vordeponeul la ei în locali-tate!

Monika BACIU

“Nu am acordat primeniciodatã. Nici anul acestanu vom acorda”, adeclarat primarul municip-iului Petroºani, TiberiuIacob Ridzi.

Nici în cel mai esticoraº al Vãii Jiului acesteprime nu se acordã.

“Noi nu dãm primeangajaþilor. Nu avem banipentru aºa ceva oricât ne-

am dori”, a precizat IliePãducel, primarul oraºuluiPetrila.

La Vulcan, nu permitelegislaþia pentru a acordaadaosuri salariale anga-jaþilor primãriei.

“Nu. Noi nu dãm primeangajaþilor pentru cã nune permite legea”, adeclarat primarul municip-iului Vulcan, GheorgheIle.

Printre puþinii angajaþi

fericiþi sunt cei de laPrimãria municipiuluiDeva. Conform unei

hotãrâri a ConsiliuluiLocal, angajaþii adminis-traþiei publice din Devavor beneficia de ”cadouriîn bani ºi în naturã în ben-eficiul copiilor minori ai

angajaþilor, precum ºi asalariaþilor cu prilejul sãr-bãtorii Crãciunului”.

”Þinând cont de faptulcã în fiecare an ConsiliulLocal al municipiului Devaa organizat în luna

decembrie evenimente cuocazia sãrbãtorilor deiarnã, care au constat înîmpãrþirea de cadouri per-soanelor în vârstã cu veni-turi mici, persoanelor cuvenituri mici din evidenþa

Direcþiei Sociale, anga-jaþilor ºi copiilor minori aiangajaþilor, grupurilor decolindãtori de la diverseºcoli, grãdiniþe sau alteinstituþii”, se aratã înhotãrârea de consiliu de laDeva.

Acestea vor fi suportatedin bugetul local alprimãriei. Suma alocatãpentru acordarea primelorºi a cadourilor este de212.000 de lei, adicãpeste douã miliarde de leivechi.

Sorin Silaghi, cel caredin 1990 - 2010 a fostvicepreºedinte FSN - FSN(PD) - PD - PDLPetroºani, preºedinteinterimar la PD Petroºani,ºapte ani a fostvicepreºedinte PD filialajudeþului Hunedoara ºiconsilier judeþean vorbeºtecu obidã despre fostacolegã, dar îºi apãrã pri-marii PDL, indiferent defaptele lor, pentru cã ar fiprea mult sã mai piardãdoi aleºi. Ca urmare, elibertate de culori în PDL!

——Reporter: Ce mãsuri

poate lua PDL în cazulprimarului ºi preºedin-telui organizaþiei munici-pale Petroºani, TiberiuIacob Ridzi, ºi preºedin-telui PDL Petrila ºi pri-mar al oraºului, IliePãducel, pentru cã nususþin un candidat alpartidului pe care-l pãs-toresc, ci unul al PP-DD,respectiv pe MonicaIacob Ridzi?

——Sorin SILAGHI: Atât

preºedintele PDLPetroºani cât ºi preºedin-tele PDL Petrila susþin nuun candidat ci doi candi-daþi PDL, atât pe cel pen-tru Senat cât ºi pe celpentru CameraDeputaþilor. Cã Tibi Iacobîºi susþine parþial în acelaºitimp ºi soþia, pãi ce sãfacem, nu este el de vinãcã este pus într-o situaþieatât de delicatã. Eu sincersã fiu n-aº vrea sã fiu înpielea lui, dar asta estesituaþia. Nu se pune credproblema ca PDL sã iamãsuri în ceea ce-lpriveºte, el rãmâneoricum un foarte bun mili-tant PDL ºi un foarte bunprimar. Uitaþi-vã numai la

cum aratã oraºulPetroºani, la cât de bineeste administrat în ultimiiani ºi vã veþi da seama cãel a reuºit sã îmbine ofoarte bunã activitatepoliticã în fruntea PDL cuo muncã pusã cu adevãratîn slujba tuturor cetãþe-nilor Petroºaniului cu real-izri remarcabile. În ce-lpriveºte pe Ilie Paducelsunt convins cã atitudinealui este determinatã deprietenia pe care i-opoartã lui Tibi Iacob, ºinimic altceva. De altfel ºiPetrila este foarte multschimbatã în bine subadministraþia Pãducel, nuputem sã nu recunoaºtemaceasta.

—— Reporter: De ce can-

didatul dv., AlexandruLãutaru, nu este promo-vat deloc în plinã cam-panile electoralã? ªi aicieste vorba de trãdare înPDL?

——-Sorin SILAGHI:

Haideþi sã nu transfor-mãm totul în telenovelã cuiubiri ºi trãdãri. SanduLãutaru a ales sã facã alttip de campanie, cea dinuºa în uºa, sã stea devorbã direct cu cetaþeniica sã se prezinte, sã fiecunoscut ºi sã-ºi poatãprezenta ideile ºi progra-mul. El are o experienþãpoliticã mai redusã, dareste un foarte bun profe-sionist ºi avem nevoie deasemenea oameni înParlamentul României. Înacelaºi timp, ca un bunprofesor care dã exemplupersonal elevilor, el îºicontinuã activitatea didac-ticã ºi nu chiuleºte pentrua face campanie elec-toralã, aceasta o face întimpul liber ºi pe mãsura

posibilitatilor, într-un modonest.

———Reporter: Este ade-

vãrat cã dacã un mem-bru PDL, care a fost alesprimar, poate sã-ºipãstreze funcþia dacãeste dat afarã din partidºi trece în barca altei for-maþiuni politice? Pentrucã se ºtie cã primarulPetroºaniului a negociatla alegerile locale ºi cuPNL ºi PSD, dar i-apãcãlit...

——-Sorin SILAGHI: La

aceasta întrebare ar trebuisã consultaþi un jurist, eusunt inginer de profesie,dar da, ºi eu aºa ºtiu.

Dacã d-voastrã aºa ºtiþicã s-a întâmplat, ºi pre-supun cã din surse sigure,cã primarul Petroºaniuluia reuºit sã pãcãleascã ºiPNL, ºi PSD, ºi în final aobþinut ºi scorul electoralzdrobitor pe care l-aobþinut, eu nu pot decâtsã mã bucur cã deºi atâtde tânãr are capacitatea ºiabilitatea politicã de acaºtiga fãrã drept de apelconfruntãrile electoralelocale. Aceasta ne dãgaranþia cã el va reuºi ºide acum înainte sã contin-ue programul de recon-strucþie a Petroºaniului,dezvoltarea sa urbanã,programele de dezvoltarea domeniului schiabil dinParâng, atragerea de fon-duri europene, contin-uarea programului deapã/canal ºi multe altele.Eu cred cã vor mai trebuiînca 2-3 mandate celpuþin ca sã înfãptuiascãtot ce ºi-a propus, dar ammare încredere ca va reuºiîmpreunã cu echipa PDL.

———Reporter: Surse din

PDL Petroºani susþin cãse exercitã presiuniasupra dv. dupã apariþiaprimului interviu înCronica Vãii Jiului, undeo caracterizaþi pe MonicaIacob Ridzi ca fiind unpolitician machiavelic.Ce s-a întâmplat?

——-Sorin SILAGHI:

Dezmint categoric aºa

ceva, nu a fãcut nimeniasemenea presiuni asupramea. În întreaga mea cari-erã politicã singura datãcând s-au fãcut presiuniasupra mea a fost în2001 când PreºedinteleConsiliului JudeþeanHunedoara ºi al PSDHunedoara, la acelmoment, mi-a cerut sãtrec de la PD la PSD, alt-fel mã schimba din funcþiade Director Dezvoltare dela RAAVJ. Am refuzat, m-a schimbat ºi viaþa a mersmai departe, dupã cumvedeþi sunt sãnãtos, binemersi, ºi fac tot politicaPDL. Doar cã el nu maieste în PSD, ci pierdut peundeva prin UNPR. Iardacã vorbim deMachiavelli, pãi individul afost un politician degeniu, cine n-ar vrea sãfie ca el în politicã ?!

———Reporter: Pe plan

local se ºtie cã întreagaorganizaþie de femei avrut, la un moment dat,sã demisioneze din PDL.Ce ºtiþi despre aceastãsituaþie?

———Sorin SILAGHI: Nu,

nu este vorba de întreagaorganizaþie, a demisionatdoar preºedinta, se pareîn urma unui meci femininîn interior. Acum mãamuzã sã o spun, dar toto manevrã machiavelicã afost ºi aceasta, dacã mãîntelegeþi... Eu, personalam lucrat ºi lucrez foartebine cu femeile, atât înpoliticã cat ºi în plan pro-fesional, cu unele excepþii.Ce sã-i faci, dragoste cude-a sila nu se poate, maiales când primeazã orgoli-ul exacerbat.

——-Reporter: Cum vã

veþi proteja organizaþiilePDL din Valea Jiului deasocierea cu movul...“Violetei”, aºa cum onumeºte, supãratã, osimpatizantã a PDL peMonica Iacob Ridzi?

——-Sorin SILAGHI:

Monica Iacob Ridzi esteun unicat în peisajulpolitic autohton, este

genul care crede cã fãrãea nu creºte iarba. Eusunt convins cã ºi fãrã eaPDL va continua sã facã opoliticã performantãcorectã, ca organizaþiaPDL Petroºani în fruntecu soþul ei va obþine suc-cese ºi în viitor, atâtpolitice cât ºi în adminis-traþia localã. De altfel ea aales sã plece, nu a obligat-o nimeni. Putea sã maiaºtepte 4 ani, timp în caresã aibã grijã de soþul ei,de copil, de familie ºi deafacerile familiei, apoi sãrevinã dacã voia ºi toateproblemele erau rezolvate.Aºa nu a fãcut decât sã

dezamãgeascã electoratulcare a sprijinit-o ºi apropulsat-o pentru douãmandate în ParlamentulRomâniei, pentru cãoamenii nu au înþeles dece a fãcut acest gest.

Organizaþiile PDL ºtiusã se protejeze ºi singure,vã rog sã nu le duceþigrija. Iar o posibilãasociere cu un partid saualtul nu se hotãreºte peplan local ci la nivel cen-tral, e o treabã mai com-plicatã decât pare laprima vedere.

Interviu realizat deIleana FIRÞULESCU

PDL: ”Monica Iacob Ridzi este genul carecrede cã fãrã ea nu creºte iarba”

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 28 noiembrie 2012 Actualitate 98 Actualitate

· Apa ServPetroºani a atras osumã apropiatã doarpe ultimul proiect –1.800.000.000.000lei vechi, care va ficompletat cu încã3.150.000.000.000lei vechi

· Se contureazã încãun dosar penal?

Conferinþa de presãorganizatã de candidatulPP-DD, Monica IacobRidzi, a lãmurit misterulbanerelor cu cifre verzi,respectiv2.125.461.871.190 lei

vechi, bani aduºi încei 8 ani de când seaflã pe cai mari ºicare reprezintã vreo49 milioane de euro.Suma este extrem demicã dacã o compãmcu ultimul proiect dereabilitare al SC ApaServ Petroºani,proiect care a fostaprobat ºi care aobþinut o finanþare euro-peanã de 40 milioane deeuro, adicã vreo1.800.000.000.000 leivechi. La aceastã sumã,Apa Serv va mai adãugaîncã 70 milioane euro

ceea ce înseamnã3.150.000.000.000 leivechi. Ca urmare sumade 2.175 miliarde lei pecare ”EU am adus-o în 8ani”, pare mãrunþiº avândîn vedere sumele intrate

cu adevãrat în ValeaJiului.

Excesul de laude încampania elec-toralã poate sã-iaducã MonicãiIacob Ridzi încãun dosar penalavând în vederedeclaraþia publicãrepetatã ”EU amadus…”, pentru cãacest lucruînseamnã trafic deinfluenþã ºi abuz înfuncþie. Un depu-

tat poate doar susþinepublic un proiect, poateintermedia întâlniri dintreprimari ºi decidenþi ºi…atât!

Ileana FIRÞULESCU

Primarul Tiberiu Iacob Ridzi vã invitã sã luaþi partela sãrbãtoarea Zilei Naþionale a României, pe 1Decembrie, începând cu ora 12.00 în Parcul CentralCarol Schreter, unde vor avea loc festivitatea arborãriidrapelului naþional, un spectacol dedicat sãrbãtorii ºidegustarea mâncãrii tradiþionale româneºti – iahnie defasile cu cârnaþi, oferitã gratuit de organizatori.

Vã aºteptãm sã serbãm împreunã Ziua Naþionalã a României!

P artidul care a fãcut-o ”mare” peMonica Iacob Ridzi - recreând pen-

tru ea chiar ºi un minister, ca recompen-sã pentru cã a fãcut-o europarlamentarpe fiica preºedintelui Traian Bãsescu -,PDL scoate la ivealã, prin oamenii sãi cuvechi state, o Monica Ridzi care pare asemãna în ascensiune cu Fãt Frumos cecreºte într-un an cât alþii în ºapte, cu odorinþã diabolicã de a parveni.

Suma de pe bannerele electorale aleMonicãi Ridzi, un mare FÂS!

Angajaþii primãriilor din Valea Jiuluinu beneficiazã de prime de Crãciun

A ngajaþii primãriilor din Valea Jiuluivor fi “triºti” de sãrbãtori. În timp

ce unele administraþii publice din judeþulHunedoara le vor acorda angajaþilorprime cu ocazia sãrbãtorilor de iarnã, înValea Jiului, acest lucru nu se aplicã.Niciuna din cele ºase administraþii localenu le oferã aceste bonificaþii angajaþilor.La Petroºani aceste prime nu s-au acor-dat niciodatã.

Proteste pentru gunoi

P atru zile de proteste la Hunedoara.Motivul: groapa de gunoi a cãrei

locaþie e plimbatã dintr-o parte în alta a judeþului.

Spectacolul va avea loc vineri 7 decembrie ora 19

Preþ bilet - prima parte a sãlii de spectacole60 lei/bilet; partea a doua a sãlii 50 lei/bilet

CASA DE CULTURà A SINDICATELOR“ION DULÃMIÞÔ PETROªANI

Page 10: CVJ, NR. 263, MIERCURI 28 NOIEMBRIE 2012

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 28 noiembrie 20121100 Actualitate

H O R O S C O P 2 8 n o i e m b r i e 2 0 1 2

Dai dovadã de mai multãconºtiinciozitate decât în modobiºnuit, ceea ce va atrageaprecierile celor din anturajul dela serviciu. De drumuri nu veiscãpa, dar nu are de ce sã te der-anjeze, cãci vei avea ocazia sãrezolvi ºi o problemã personalã.

Starea psihicã este bunã ºi acestlucru te ajutã sã te menþii înformã pe tot parcursul zilei.Atmosfera la serviciu va fi plã-cutã, aºa cã eforturile pe care levei face nu te vor obosi. Intuiþiate-ar putea ajuta sã iei o deciziecare îºi va demonstra eficienþa.

Alãturi de partenerul de suflet veipune la punct proiecte de interescomun ºi te vei simþi mai înlargul tãu. Pe cât posibil nu telãsa influenþat de comentariileunor persoane rãutãcioase.Nevoia de cooperare, de dialogva fi mare în aceastã perioadã.

Atât fizic, cât ºi mintal eºti efi-cient ºi reuºeºti sã faci faþã cusucces în activitãþile în care teimplici. Un eveniment oarecumneaºteptat îþi va pune nervii lagrea încercare, dar numai pentrupuþin timp. Vei fi tentat sã încer-ci unele schimbãri.

Dacã ai în vedere unele tratativepentru a încheia o afacere, ºansaeste de partea ta. Oricum, tot ceþine de semnarea actelor oficialepoate fi rezolvat favorabil. ªicomunicarea cu colegii îþi vaaduce bucurii. Fii prudent înrelaþia cu ºefii!

Starea ta fizicã nu este dintrecele mai bune, aºa cã ai facebine sã nu te implici în activitãþicare sã te suprasolicite. Mareatenþie, cãci o suferinþã maiveche ar putea reveni în atenþiata. La serviciu te vei confruntacu situaþii mai dificile.

Eºti foarte interesat de tot ce seîntâmplã la serviciu, dar nureuºeºti sã te concentrezi la totce ai de fãcut. Ar fi bine dacã aiapela la sprijinul celor apropiaþi,mãcar pentru a te sfãtui asupradeciziilor pe care urmeazã sã leiei.

Beneficiezi de un excelent echili-bru energetic, ceea ce îþi permitesã faci faþã unor activitãþi dintrecele mai diverse. Pretenþiile talesunt exagerate ºi acest lucrupoate genera mici neînþelegeri înrelaþia cu partenerul de suflet.Doreºti o discuþie lãmuritoare.

La serviciu vor exista unele fricþi-uni cu colegii, dar vei gãsi repedeo cale de a rezolva lucrurile. Esteposibil sã faci unele mici schim-bãri în ceea ce priveºte situaþiaprofesionalã. Nu te grãbi, însã, ºigândeºte-te de douã ori înaintede a lua o decizie.

Este posibil ca o suferinþã maiveche sã se amelioreze sau chiarsã-ºi gãseascã rezolvarea. Veicheltui ceva bani pentruîmbunãtãþirea sãnãtãþii, iarefectele nu vor întârzia sã aparã.Din punct de vedere financiarsituaþia va fi deosebitã.

Partenerul va avea de finalizat unproiect, iar ajutorul tãu i-ar puteafi de un real folos. Dacã doreºtisã-l convingi sã-þi accepte prop-unerile, aceastã zi se va dovedideosebit de favorabilã, cucondiþia sã dai dovadã de diplo-maþie.

Eºti cam impulsiv ºi ai tendinþade a te implica în tot felul deacþiuni fãrã o maturã chibzuinþã.Chiar dacã þi se pare cã cei dinfamilie nu au dreptate, nu tre-buie sã te implici în discuþii încontradictoriu. Proiectele talepot fi puse în practicã acum.

AAAAnnnnuuuunnnnþþþþÎn temeiul art. 39 aliniatul(1) din Legea nr. 215/2001, republicatã privindAdministraþia publicãlocalã, se convocãConsiliul local alMunicipiului Lupeni înºedinþã ordinarã pentrujoi 29 noiembrie 2012,ora 1300, în sala deºedinþe a Consiliului localal Municipiului Lupeni, cuurmãtoarea

ORDINE DE ZI1 – Proiect de hotãrârepentru menþinereaimpozitelor ºi taxelorlocale pentru anul fiscal2013 la nivelul anului2012.Iniþiator: CornelResmeriþã, Primar alMunicipiului Lupeni2 – Proiect de hotãrâreprivind acordarea unorscutiri la plata impozitelorpentru anul fiscal 2013.Iniþiator: CornelResmeriþã, Primar alMunicipiului Lupeni3 – Proiect de hotãrâreprivind alocarea sumei de30.000 lei din bugetullocal Capitolul 67.02 -„Culturã, recreere ºireligie”, titlul II – „Bunuriºi servicii” pentru organi-zarea „Pomului deCrãciun” - 2012.Iniþiator: CornelResmeriþã, Primar alMunicipiului Lupeni4 – Proiect de hotãrâreprivind alocarea sumei de15.000 lei din Capitolul67.02 - „Culturã, recreere

ºi religie”, titlul II –„Bunuri ºi servicii” pentrupremierea cadrelor didac-tice ºi instructorilor careorganizeazã manifestãritradiþionale de colinde.Iniþiator: CornelResmeriþã, Primar alMunicipiului Lupeni5 – Proiect de hotãrârepentru modificarea ºicompletarea HotãrâriiConsiliului Local Lupeninr. 77 din 30 august2012 privind sprijinireaactivitãþii Postului deJandarmi Ordine PublicãMontan Straja.Iniþiator: CornelResmeriþã, Primar alMunicipiului Lupeni6 – Proiect de hotãrâreprivind constituirea uneicomisii de negociere aclauzelor unui contract departeneriat cu AsociaþiaComposesoralã “StrajaSterminos GruniZãnoaga” ºi AsociaþiaProducãtorilor LiberiLupeni în vederea dez-voltãrii domeniului schiabildin Staþiunea TuristicãStraja Lupeni.Iniþiator: CornelResmeriþã, Primar alMunicipiului Lupeni7 – Proiect de hotãrâreprivind adoptarea prop-unerii de trecere din pro-prietatea statului în pro-prietatea persoanelorcuprinse în anexa nr. 1 laprezenta hotãrâre a imo-bilului menþionat, con-form prevederilor Legiinr. 18/ 1991 privind fon-dul funciar .Iniþiator: Cornel

Resmeriþã, Primar alMunicipiului Lupeni8 – Proiect de hotãrâreprivind închirierea prin lic-itaþie publicã a imobiluluicu destinaþia de spaþiucomercial, în suprafaþã de12 m2, aparþinând dome-niului public alMunicipiului Lupeni, situatîn Atelierul ªcoalã din inc-inta Liceului TeoreticLupeni .Iniþiator: CornelResmeriþã, Primar alMunicipiului Lupeni9 – Proiect de hotãrâreprivind aprobarea organi-gramei ºi statului defuncþii al SpitaluluiMunicipiului Lupeni .Iniþiator: CornelResmeriþã, Primar alMunicipiului Lupeni10 – Proiect de hotãrâreprivind aprobarea treceriidin domeniul public îndomeniul privat alMunicipiului Lupeni pre-cum ºi concesionarea uneiconstrucþii industriale însuprafaþã construitã la solde 1.500 m2 situat înMunicipiul Lupeni, înscrisîn CF nr. 220 Bãrbãteni,nr. topo 2300/ 2, 2302/2, 2326/ 2, 2329/ 2,2330/ 2, 2331/ 2/ 2,2332/ 1/ 2, 2332/ 2/2.Iniþiator: CornelResmeriþã, Primar alMunicipiului Lupeni11 – Diverse.

Lupeni, 23.11.2012Primar

Cornel RESMERIÞÃ

Lupeni: B-dul Pãcii, Bl. 3AB, parter

Tel: 0254-560 987Email: [email protected]

Diana MITRACHE

Campania are ca scopfinal dotarea cu un ventila-tor performant a secþiei denou nãscuþi ºi totul va fiposibil în scurt timp. Nutrebuie decât sãcumpãrãrm virtual unbody, care costã 50 de lei.Virtual, pentru cã hãinuþava ajunge la un nou nãscutºi nu la cine o cumpãrã,iar cu banii strânºi, va ficumpãrat un aparat vitalpentru secþia de laPetroºani. „Suntem peprimul loc în UniuneaEropeanã în ceea cepriveºte mortalitatea copi-ilor între zero ºi 5 ani.Prima cauzã este naºtereaprematurã ºi, tocami deaceea Salvaþi Copiii are înplan dotarea a 15 mater-nitãþi cu aparate vitale.Unul ajunge ºi în judeþulHunedoara, la materni-tatea de la Petroºani.Vrem sã fim alãturi decopiii de aici ºi ne face o

mare plãcere sã fim de aju-tor”, a declarat ValeriaPopescu, preºedintaOrganizaþiei „SalvaþiCopiii” Hunedoara

Gazdele evenimentuluiau fost cei de la Spitalul deUrgenþã din Petroºani, iarpersonalul medical a spusprezent iniþiativei. Au com-pãrat virtual micuþele hãin-uþe ºi abia aºteaptã sãîmbrace nou-nãscuþii cuele. „Noi colaborãm cuSalvaþi Copii de peste 2ani. Avem în spital 61 demebri cotizanþi ºi nebucurãm cã am fost aleºica parteneri pentru un ast-felde proiect atât deimportant. Nu ne rãmânedecât sã luptãm sã ne fiemai bine”,a spus MariaPãducel, directorul deîngrijire al Spitalului deUrgenþã din Petroºani.

Cei mai bucuroºi sunt,însã, reprezentanþii secþieicare va fi dotatã cu unaparat vital. Asta pentru cãnãscuþii prematur au

nevoie de un aparat caresã îi înveþe sã respire ºicare costã aproximativ 12mii de lei noi. „E un visîm-plinit acesta pe care azi îltrãim împreunã.

Ne-am dorit sã fim aju-taþi ºi, iatã cã ni s-a întâm-plat. Din 2009, secþianoastrã are dotãri finanþatede Banca Mondialã, dar pelângã incubatoare, avemnevoie ºi de un ventilator.Este vorba despre unaparat special pentru nou–nãscuþii prematur, pentrucã avemdestule situaþii încare am avea nevoie sã-istabilizãm. Asta înainte dea-i trimite la clinici de spe-cialitate”, a spus dr.Carmen Bursesc, medicprimar neonatolog

Anul trecut din 476 denaºteri, în secþia de laPetroºani, 86 au fost pre-mature. Medicii vorbesc defemei care nu merg nicio-datã la consultaþii ºi de celpuþin 31 de micuþi trimiºiîn clinici de specialitatepentru a fi salvaþi. Dacã în2011 au murit 3 bebeluºinãscuþi prematur laPetroºani, anul acestaavem doar un deces, iarmedicii sperã ca noiledotãri sã îi ajute sã treacãpeste situaþiile dificile.

Bun venit pe lume!

„Bun venit pe lume” este salutulcelor de la Salvaþi Copiii, care vin

la Petroºani sã le dea o mânã de ajutorcopiilor cu probleme, nãscuþi prematur.

Page 11: CVJ, NR. 263, MIERCURI 28 NOIEMBRIE 2012

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 28 noiembrie 2012 Actualitate 11

O rice mãsuri arlua Apa Serv,

Poliþia,Jandarmeria sauprimãriile din ValeaJiului, dispariþiacapacelor cãminelorde apã ºi canalizarenu poate fi stopatã.

Acesta sunt furate pentru a fi valorificate,mai apoi, la centrele decolectare a fierului vechi.Din pãcate, hoþii nu segândesc cã datoritã lorsunt puºi în pericol, înspecial, vârstnicii ºi copiiicare riscã sã cadã ºi sã seaccidenteze grav îngolurile rãmase în urmasustragerii acestorcapace.

„Din pãcate, furturilede capace reprezintã oproblemã majorã ºi, dacãaº spune cã este unfenomen uºor de lichidat,aº minþi. Am fãcut veri-ficãri alãturi de reprezen-tanþii primãriilor, cu jan-darmii ºi cu poliþia la cen-trele de primire a fieruluivechi, dar nu am reuºit sãstopãm furturile”, adeclarat CostelAvram, director general SC Apa ServValea Jiului SA

Petroºani. Pentru a împiedica

furtul capacelor de canal,furnizorul de apã potabilãºi servicii de canalizaredin Valea Jiului, împreunã cu primãriiledin zonã, au luat deciziade înlocuire a capacelordin fier cu altele dinmaterial compozit.

Din pãcate, acestea,deºi nu mai sunt furate,nu sunt deosebit de rezistente ºi, în plus,costã foarte mult.

Mai exact, cam 150 deeuro. „Costurile pentruînlocuirea capacelor lipsã,în ritmul în care acestease furã, sunt foarte ridi-cate ºi nu dispunem de

fondurile necesare pentruachiziþionarea lor. Uncapac pentru carosabil,din material compozit,costã peste 140 de euro,fãrã TVA. ªtiu cã ºi acestea cedeazã, nu suntveºnice, dar ºi fierul, câteste el de fier, nu þine oeternitate. Din pãcate,capacele din material

compozit depind de trafic ºi mai cedeazã,câteodatã”, a mai spusCostel Avram.

Pânã una-alta, certeste cã hoþii care vândcapacele la fier vechi nupot fi nici identificaþi, niciopriþi. Aceasta chiar ºi încondiþiile în care, la centrele de colectare,primirea capacelor esteinterzisã.

MirMircea cea NISTORNISTOR

Pregãtiri pentru

comemorareJ oi, 29 noiembrie, la E.M.

Livezeni vor fi comemo-raþi cei 32 de ani scurºi de lacea mai mare explozie demetan înregistratã în mineledin România dupã cel de-aldoilea Rãzboi Mondial.

ªi în acest an, conducerea unitãþiiminiere va fi cea care se va ocupade pregãtirea ºi organizareacomemorãrii. „La manifestarea careva consta în depunerea de coroaneºi jerbe de flori au fost invitaþi, ºi vorfi prezenþi, un sobor de preoþi,reprezentanþii CNH, ai mineiLivezeni, ai sindicatului ºi rudele victimelor.

Comemorarea acestora va avealoc joi, atunci când se împlinesc 32de ani de la tragicul eveniment înurma cãruia 53 de ortaci de-ainoºtri (ingineri, mineri, vagonetari,mãsurãtori de gaze, lãcãtuºi, electricieni, maiºtri ºi militari) ºi-aupierdut viaþa în explozia din acelîntunecat sfârºit de noiembrie al

anului 1980. Dumnezeu sã le odihneascã sufletele ºi sã-i aibã îngrija Sa”, a spus Constantin Bîrchi,director EM Livezeni.

În cifre reci, bilanþul zilei de tristãamintire 29 noiembrie 1980 a fosturmãtorul: 53 de morþi (38 demineri ºi 15 militari în termen), 27de rãniþi (19 mineri ºi 8 soldaþi), 35de vãduve ºi 75 de copii rãmaºiorfani de tatã. (Mir(Mircea cea NISTORNISTOR))

L ucrãrile lanoua instalaþie

de transport pecablu din Parângerau în grafic,echipamentele auvenit din Austria iarfirma constructoarea montat pilonii.

Totul mergea con-form planificãrii dacãactualul Guvern nu luaînapoi cei 2 milioane delei din bugetul alocatpentru dezvoltareaParângului.

Telescaunul Parâng(TS 3) cuprins în proiec-tul de dezvoltare adomeniului schiabilderulat de municipali-tatea Petroºani trebuiasã devinã realitate dinacest sezon de schi, iarturiºtii nu mai erauobligaþi sã facã coziuriaºe la vechea insta-laþie. Echipamentele auvenit de la Innsbruck

–Austria ºi se puteaîncepe montajul încondiþiile în care ºi vre-mea încã permitea acestlucru. Totul era planifi-cat pentru ca instalaþiasã fie gata pânã la debu-tul sezonului, numai cãplanul a fost dat pestecap de actualul guverncare a decis sã stopezefinanþarea. Mai precis aretras suma de 2 mili-oane de lei, adicã opicãturã în bugetul sta-tului, bani care ar fi aju-tat foarte mult Parângul.

Actualul telescaun carefuncþioneazã în staþiunede zeci de ani va intra ºiel în modernizare pânãla finalul proiectului demodernizare a StaþiuniiParâng, însã în acestsezon va trebui sãacopere necesitãþileturiºtilor, lucru aproapeimposibil în condiþiile încare, în sezonul trecut,s-a înregistrat un recordabsolut în Parâng, adicãpeste 6000 de turiºtiîntr-o singurã zi.

Maximilian Maximilian GÂNJUGÂNJU

Dacã lucrãrile nu ar fi fost stopate,

În acest sezon turiºtii aveau unnou telescaun în Parâng

Un fenomen ce nu poate fi stopat

Page 12: CVJ, NR. 263, MIERCURI 28 NOIEMBRIE 2012

LuizaANDRONACHE

Spre exemplu, pentrucâteva mii de euro, datade 21 decembrie aþiputea-o petrece chiar înlocurile unde a fost pro-feþit sfârºitul, lângã tem-plele mayaºe.

Dacã totuºi, drumulpânã în Mexic ar fi prealung pentru dvs., agenþiilede turism de lume spuncã cel mai importantargument este faptul calocalnicii promit ca expe-rienþa o sa fie unicã înviaþã, atât în asta, cât ºiîn cea de apoi. Conformsite-urile se specialitate,cele mai multe hoteluri

din zona templelormayaºe sunt rezervate înproporþie de circa 90%.

Însã, dacã destinaþia nuvã convine sau nu maigãsiþi locuri, variante încãexistã. Hotelurile dinCancun oferã, pe lângãistorie ºi lux, plaje aurii la500 de euro camera. Laaceastã ofertã se adaugãºi costul biletului deavion, care se ridicã la1300 de euro de per-soanã.

M untele salva-tor, interzis

De asemenea, înEuropa, cel puþin, cea

mai cãutatã destinaþiepentru 21 decembrie esteFranþa, acolo existã unmunte despre care adepþiicultului New Age, osectã care crede în ideeade “echilibru cosmic”,considerã cã este singurulloc din lume care vasupravieþui Apocalipsei.Este vorba despre vârfulBugarach, aflat partea desudul a þãrii, iar potrivitspeculaþiilor ce circulã peinternet, în interiorulmuntelui existã un lac ceeste folosit drept hangarpentru un OZN. AdepþiiNoii Ere sunt convinºi cãîn ziua de 21 decembrie,la ora 11 ºi 11 minute,momentul perfect al alin-ierii Pãmântului cu cen-trul galaxiei noastre ºi cusoarele, OZN-ul va deco-la într-o lume nouã, luândcu sine pe oricine se vaafla pe munte. Însã,aceastã destinaþie nu maieste foarte arãtatã deagenþiile de turism, pen-tru cã autoritãþile francezeau luat decizia de ainterzice accesul pemunte în ziua cu pricina,

tocmai pentru a prevenio eventualã isterie. Osutã de poliþiºti ºi pom-pieri au fost mobilizaþipentru a asigura pazamicului sat aflat la poalelemuntelui, în care locuiesc200 de persoane.

C upoane pentru Rai

Trecem de la destinaþiiistorice, de lux sau pur ºisimplu de convingeri, lacele care vizeazã laturaspiritualã. Cei care vorsã fie împãcaþi cu ei ºi cuDumnezeu, prin inter-mediul unui site dinRusia, pot face rezervãripentru un loc în …Rai.

Pentru aproximativ 12euro, credincioºi îºiprocura biletul de intrareîn cel mai dorit loc. Ceicare sunt administratoriipaginii de internet cupricina mai oferã reduc-eri de 50% pentru aceicredincioºi care dorescsã le fie iertate pãcateleînainte de Apocalipsã.Mai mult decât sur-prinzãtor, însã, este fap-

tul cã la originea acesteiiniþiative se aflã o bisericacatolicã din localitateaitalianã Assisi, care spunecã sfârºitul lumii vine pe21 decembrie 2012.Pentru a obþine iertareapãcatelor, persoaneledoritoare trebuie sãcumpere un cupon dereducere ºi în schimbulacestuia primesc unnumãr. Ca sã-ºi validezeaccesul în Rai,credincioºii trebuie sãtrimitã acel numãr la oadresã de mail. Pânã înprezent, doar 100 depersoane au decis sã-ºicumpere cuponul demântuire, însã lãcaºul decult cu pricina sperã sã

vândã câteva milioane debucãþi.

S fârºitul lumiiîn doi

Apocalipsa mayaºilor astârnit interes ºi în dome-niul site-urile virtuale dematrimoniale ºisocializare. Aºa se face cãacum, pe internet auapãrut sute de anunþuride gen “caut companiedrãguþã pentru a petrecesfârºitul lumii împreunã”.Mai multe, câteva site-uriau speculat trendul, aºacã au ºi creat rubrici spe-ciale cu “ Iubiþi deApocalipsã”.

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 28 noiembrie 201212 Actualitate

A uzind cã vine Apocalipsa în 21decembrie, conform calendarului

mayaº, agenþiile de turism din toatãlumea au speculat chiar ºi acest “eveni-ment”, aºa cã au inclus în catalogul lorºi destinaþii speciale pentru sfârºitullumii. În ultimele sãptãmâni, ofertelespre locuri care mai de care mai exoticesau bogate din puncte de vedere spiritu-al, au început sã curgã.

NNuu aavveeþþiippllaannuurriippeennttrruussffâârrººiittuulllluummiiii?? VV--aaþþiippuutteeaaffaaccee!!