Curs Microeconomie an 1 Sem 1 Partea 21

17
MICROECONOMIE IV. ANALIZA CERERII SI A OFERTEI 1. Cererea. Legea generala a cererii

description

.

Transcript of Curs Microeconomie an 1 Sem 1 Partea 21

Page 1: Curs Microeconomie an 1 Sem 1 Partea 21

MICROECONOMIE

IV. ANALIZA CERERII SI A OFERTEI

1. Cererea. Legea generala a cererii

Page 2: Curs Microeconomie an 1 Sem 1 Partea 21

Cererea individuală reprezintă cantitatea dintr-un bun pe care un agent economic e dispus să o achiziţioneze într-o perioadă de timp în baza împrejurărilor economice şi a preferinţelor subiective în raport de intensitatea necesităţilor sale.

Cererea de piaţă reprezintă cantitatea dintr-un bun pe care toţi agenţii economici individuali sunt dispuşi să o achiziţioneze într-o perioadă de timp în condiţiile restricţiilor economice şi a preferinţelor subiective specifice.

Cererea este o funcţie de mai multe variabile: venitul disponibil; preţul unitar al bunului analizat; preţurile altor bunuri substituibile sau complementare; numărul de cumpărători; previziunea evoluţiei preţurilor; starea economiei; nevoile cumpărătorilor etc.

Cererea exprimă cantitatea dintr-un bun pe care un agent economic sau toţi agenţii economici sunt dispuşi să o

achiziţioneze într-o perioadă de timp în condiţiile preţului existent şi a altor împrejurări economice

şi subiective care o determină.

Page 3: Curs Microeconomie an 1 Sem 1 Partea 21

Funcţia cererii reprezintă relaţie matematică liniară sau neliniară prin care se exprimă dependenţa cantităţii cerute în raport cu preţul unitar. Funcţia cererii exprimă relaţia inversă sau negativă între preţul unitar şi cantitatea cerută, individuală sau de piaţă.

Curba cererii reprezintă locul geometric al tuturor alternativelor de achiziţii din bunul ales la diferitele niveluri ale preţului unitar.

Page 4: Curs Microeconomie an 1 Sem 1 Partea 21

O curbă a cererii se deplasează la o nouă poziţie ca răspunsla o schimbare în oricare dintre variabilele care au fost menţinute constante atunci când a fost desenată curba iniţială: Modificări ale altor preţuri - O creştere a preţului unui înlocuitor al

produsului deplasează curba cerrii produsului la dreapta. O cantitate mai mare din acel produs va fi achiziţionată la fiecare preţ.O reducere a preţului unui produs care este complementar cu un al doilea produs va deplasa curba cererii celui de-al doilea produs la dreapta. O cantitate mai mare va fi achiziţionată la ficare preţ.

Modificări ale venitului total - O creştere a veniturilor consumatorilor deplasează curba cererii pentru produse normale la dreapta, indicând că va exista o cerere mai mare la fiecare preţ posibil.

Distribuţia venitului - Atunci când se modifică distribuţia venitului, cererea va creşte pentru acele bunuri preferate de cei care câştigă mai mult şi va scădea pentru acele bunuri preferate de cei care câştigă mai puţin.

Variabile sociologice. Schimbări ale gusturilor

Legea generală a cererii pune în relaţie cererea pentru anumite bunuri inferioare. Cererea se află în relaţie negativă cu evoluţia preţului unitar deci cererea se extinde când preţul scade şi se contractă când preţul creşte.

Paradoxuri ale cererii, (diagrama cererii e în relaţie directă cu evoluţia cererii): Paradoxul Giffen, Paradoxul Veblen

Page 5: Curs Microeconomie an 1 Sem 1 Partea 21

2. OFERTA. LEGEA GENERALĂ A OFERTEI.

Oferta reprezintă cantitatea dintr-un bun pe care un întreprinzător sau toţi întreprinzătorii sunt capabili să o producă şi să o comercializeze într-o perioadă de timp în funcţie de nivelul preţului unitar şi de alte împrejurări economice şi altele extraeconomice.

Tabelul ofertei - exprimă intenţiile de producţie şi de vânzare ale tuturor producătorilor din industrie la diferite niveluri alternative ale preţului unitar.

Funcţia ofertei - relaţia matematică liniară şi neliniară care surprinde dependenţele dintre cantităţile ce se intenţionează a fi produse şi oferite şi preţul unitar.

Diagrama ofertei rezultă din transpunerea baremurilor în sistemul de axe carteziene unde pe ordonată e surprins preţul unitar iar pe abscisă cantităţile oferite. Curba ofertei este crescătoare, orientată de la NV la SE

Page 6: Curs Microeconomie an 1 Sem 1 Partea 21

ACOLO UNDE EXISTĂ O SCHIMBARE ORICĂREIA DIN VARIABILE (ALTELE DECÂT PREŢUL PRODUCULUI), CARE AFECTEAZĂ CANTITATEA DE PRODUS PE CARE FIRMELE DORESC SĂ O PRODUCĂ ŞI SĂ VÂNDĂ ÎNTREAGA CURBĂ A OFERTEI PENTRU ACEL PRODUS SE VA DEPLASA.

Principalele cauze: Preturile intrărilor: cu cât preţul oricărei intrări pentru fabricarea

unui produs este mai mare, cu atât profitul obţinut din fabricarea caelui produs va fi mai mic.

Obiectivele firmei. Tehnologia.

Legea generală a ofertei: când preţul unitar al unui bun creşte are loc extinderea ofertei, iar atunci când preţul unitar scade are loc contracţia ofertei.

Pe lângă preţul unitar oferta mai este influenţată şi de alţi factori:

costul unitar şi marginal al bunurilor produse preţurile altor bunuri; condiţiile de intrare şi de ieşire din ramură nivelul fiscalităţii subvenţiile (cresc subvenţiile, creşte şi oferta); perspectivele de modificare a preţurilor.

Paradoxuri ale legii ofertei: Paradoxul King

Page 7: Curs Microeconomie an 1 Sem 1 Partea 21

3. ECHILIBRUL ÎNTRE CERERE ŞI OFERTĂ

Între cerere şi ofertă se stabileşte un echilibru al preţurilor şi cantităţilor sau un echilibru de piaţă.

Pret de echilibruCantitate de echilibru

Cand cantitatea cerută nu egalează cantitatea oferită, piaţa este în dezechilibru.

Ipoteze privind o piaţa concurenţială: Toate curbele cererii au pante negative în întreg graficul. Toate curbele ofertei au pante pozitive în întreg graficul. Preţurile se modifică dacă şi numai dacă există exces de cerere; ele cresc

dacă excesul de cerereeste pozitiv şi scad dacă excesul de cerere este negativ.

Implicaţii: Există un singur preţ la care cantitatea cerută egalează cantitatea oferită:

preţul de echilibru este unic. Doar la preţul de echilibru preţul pieţei va fi constant. Dacă fie curba cererii, fie cea a ofertei, se deplasează, preţul şi cantitatea

de echilibru se vor modifica. Punctul de echilibru al pieţei se găseşte la intersecţia curbei

cererii şi a ofertei.

Page 8: Curs Microeconomie an 1 Sem 1 Partea 21

PUNCTUL DE ECHILIBRU

Cererea creşte Scade cererea

Page 9: Curs Microeconomie an 1 Sem 1 Partea 21

Creşte oferta Oferta scade

Page 10: Curs Microeconomie an 1 Sem 1 Partea 21

MICROECONOMIE

V. ELASTICITATEA CERERII SI A OFERTEI

1. Elasticitatea cererii

Page 11: Curs Microeconomie an 1 Sem 1 Partea 21

În funcţie de gradul de sensibilitate a cererii în raport de preţul unitar, se disting:

Kecx/ px - coeficientul de elasticitate a cererii pentru bunul X în raport de preţQ1x şi Q0x - cantităţiile cerute după şi înaintea modificării preţului unitarP0x şi P1x - preţul iniţial şi preţul modificat

ELASTICITATEA CERERII REPREZINTĂ SENSIBILITATEA EI LA MODIFICAREA PREŢULUI UNITAR ŞI A ALTOR FACTORI CARE O

INFLUENŢEAZĂ.

Q%

P%

- variaţia procentuală a cantităţii cerute- variaţia procentuală a preţului unitar a

bunului x

A: Elasticitatea cererii în raport de preţ exprimă sensibilitatea cantităţii

cerute dintr-un bun la variaţia preţului său unitar:

Page 12: Curs Microeconomie an 1 Sem 1 Partea 21

Elasticitatea cererii se calculează prin împărţirea variaţiei procentuale a cantităţii la variaţia procentuală preţului.

Tipul de elasticitate a cererii în funcţie de preţ depinde de numeroase împrejurări dintre care amintim:

• gradul de substituibilitate a bunurilor;• natura bunurilor; • locul pe care îl ocupă în consum;• intervalul (timpul)

Page 13: Curs Microeconomie an 1 Sem 1 Partea 21

B: Elasticitatea cererii în funcţie de venit exprimă sensibilitatea cererii unui consumator pentru bunul X, când venitul său se

modifică, celelalte împrejurări rămânând neschimbate.

Page 14: Curs Microeconomie an 1 Sem 1 Partea 21

Elasticitatea încrucişată a cererii evidenţiază sensibilitatea cantităţii cerute din bunul X în raport cu modificarea preţului

unitar al altor bunuri.

Dacă coeficientul are valoare negativă, cele două bunuri sunt substituibile, iar dacă are valoare pozitivă, bunurile sunt complementare. Dacă coeficientul este zero, cele două bunuri sunt indiferente unul faţă de celălalt.

Dacă coeficientul de elasticitate are valoare pozitivă suntem în faţa unui bun normal. Dacă e negativ, avem bunuri inferioare.

Page 15: Curs Microeconomie an 1 Sem 1 Partea 21

2. ELASTICITATEA OFERTEIElasticitatea ofertei exprima sensibilitatea ofertei la

modificarea pretului si a oricareia dintre conditiile sau factorii sai.

Elasticitatea ofertei în raport de preţ exprimă sensibilitatea unui bun la modificarea preţului unitar.

Page 16: Curs Microeconomie an 1 Sem 1 Partea 21

În funcţie de gradul de sensibilitate a cererii în raport de preţul unitar, se disting:

Page 17: Curs Microeconomie an 1 Sem 1 Partea 21

Imprejurări comune care influenţează elasticitatea ofertei în raport de preţ:

condiţiile de stocare; costul stocării; perioada care trece de la modificarea preţului.

Ea se determină ca raport, în modul, între variaţia relativă sau procentuală a cantităţii ofertei şi modificare relativă sau procentuală a costului unitar cu ajutorul coeficientului elasticităţii ofertei în raport de cost.

Elasticitate ofertei în raport de cost exprimă sensibilitatea ofertei la modificarea costului unitar şi marginal sub influenţa unor factori exogeni

sau endogeni firmei.

C

Q

C

CQ

Q

x

x

x

x

%

%C

Q

cxKeox/

0

01x

0

01x