Microeconomie Manageriala

download Microeconomie Manageriala

of 33

Transcript of Microeconomie Manageriala

 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  1/33

  Academia de Studii Economice

  Facultatea de Cibernetica, Statistica si InformaticaEconomica

  Microeconomie Manageriala

  -Cibernetica Economica-

  Profesori coordonatori: Student:

  Lect.Univ.Dr. Anamaria Aldea Chirita Aleandra

  Asist.Univ.Dr. Monica Maer Matei !ru"a #$%&

 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  2/33

  'racle Cor"oration Common Stoc(

  Pentru reali)area acestei teme am ales ca model com"ania 'racle.

  htt":**finance.+ahoo.com*,*"rs'/CL0Profile

  Oracle Corporation este o com"anie american1 multina ional1 din industria calculatoarelor2 cusediul 3n /ed4ood Cit+2 California2 Statele Unite. Com"ania este s"eciali)at1 3n conce"erea icomerciali)area de com"onente hard4are i de solu ii soft4are "entru alte com"anii i organi)a ii.

  'racle Cor"oration de)volt12 "roduce i vinde "e "ia 12 ba)e de date2 a"lica ii soft4are i sisteme hard4are. Aceasta este orientat1 "e crearea de ba)e de date i middle4are soft4are2 inclusiv "egestionarea ba)elor de date2 server de a"lica ii i a"lica ii cloud2 arhitectur1 orientat1 s"re servicii i managementul "roceselor de afaceri2 business intelligence2 managementul identit1 ii i

  accesului2 integrare de date2 "recum i instrumente de "rogramare 5ava2 o "latform1 dede)voltare de soft4are i a"lica ii soft4are care cu"rinde ca"italul uman i managementul talentelor2 e"erien a clientilor i managementul rela iilor cu clien ii2 management financiar i de guvernan 12 risc i conformitate2 achi)i ii "ublice2 management de "roiecte2 managementul lan ului de a"rovi)ionare2 anali)1 de business i de management al "erforman ei 3ntre"rinderii i a industriei s"ecifice a"lica iilor soft4are.

  6n "lus2 acesta ofer1 servere2 stocare2 net4or(ing i soft4are-ul de virtuali)are2 sisteme deo"erare2 inclusiv sistemul de o"erare Solaris 'racle7 soft4are de management "entru medii 892cum ar fi medii cloud "ublice i "rivate de calcul7 'racle sisteme de inginerie2 "recum i solu ii de su"ort "entru sisteme hard4are2 inclusiv actuali)1ri de soft4are "entru com"onentelesoft4are2 "recum i re"ara ii de "roduse2 de 3ntre inere i servicii de su"ort tehnic. Mai mult2 com"ania ofer1 servicii de consultan 1 3n afaceri i alinierea strategiei 892 de "lanificare 3n arhitectur1 i design. 'racle a reu it servicii de cloud 2 "recum i servicii de educa ie .

  Bucureti, 2015 Pagina2

  http://finance.yahoo.com/q/pr?s=ORCL+Profilehttp://finance.yahoo.com/q/pr?s=ORCL+Profile
 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  3/33

  Din acest tabel se observ1 c1 firma are ca sector de activitate2 sectorul 9ehnologic i aceasta semanifest1 3n industria a"lica iilor soft4are. De asemenea o informa ie su"limentar1 ar fi c1 aceasta com"anie are #%$$$$ de angaa i cu norm1 3ntreag1.

  8n acest tabel sunt re"re)entate salariile "rinci"alilor directori ai com"aniei 'racle2 ;ce includbonusurile acordate "e ba)a "erformantelor inregistrate si alte com"ensatii< inregistrate la data de Decembrie %$#= si valoarea de o"tiuni eercitate de catre acestia2 in cursul anului.

  Bucureti, 2015 Pagina3

 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  4/33

  1. Caracteristici generale

  Summary: htt":**finance.+ahoo.com*,s'/CL

  Datele etrase sunt s"ecific "entru data de %> Martie %$#?.

  6n urma vi)uali)1rii datelor din tabelul de mai sus2 "utem trage urm1toarele conclu)ii:

  -6n )iua "recedent12 "re ul ultimei tran)ac ii a fost =%.>> iar "re ul curent este =%.@=2 deci acesta a sca)ut cu $.&? ceea ce 3nseamn1 $.#B7

  - Pre ul de deschidere 3n aceasta )i ;"rima tran)ac ie din )i a ac iunilor< este =%.>&7

  - Pre ul la care com"ania dore te s1 cum"ere ;8D< este =%.?$ &$$7

  - Pre ul la care com"ania dore te s1 vnd1 ;AS< este =%.@% ?$$7

  - Pe "arcursul )ilei curente2ac iunile com"aniei sunt 3n scadere iar "re ul oscilea)1 3ntre valorile =%.=% si =&.#%.

  - ?%4( /ange este valoarea 3ntre care "re ul ac iunilor s-a mutat 3n ultimele ?% s1"t1mni.De-a lungul ultimelor ?% de s1"t1mni2 ac iunile com"aniei cresc iar "re ul varia)1 3ntre valorile &?.% i [email protected]#7

  - Golumul ac iunilor tran)ac ionate 3n )iua curent1 este # $&$ F>7

  Bucureti, 2015 Pagina4

  http://finance.yahoo.com/q?s=ORCLhttp://finance.yahoo.com/q?s=ORCL
 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  5/33

  - Avg Gol ;&m< care re"re)int1 media lunar1 a volumului de tran)ac ionare cumulat 3n ultimeletrei luni 3m"1r it la %% de )ile2 este #= %% #$$7

  - Mar(et Ca";Mar(et Ca"itali)ation< arat1 valoarea total1 a ac iunilor emise7 3n ca)ul nostru este#@.%#.

  -P*E;ttm< Price*Earnings;9railing t4elve months< i arat1 suma "re urilor unei com"anii2calculat1 "rin luarea "re ului curent i 3m"1r irea "rin c tigurile care trenea)1 "e ac iune 3n ultimele #% luni. Un ra"ort de evaluare a "re ului curent al ac iunilor com"arativ cu c tigurile"er-ac iune. Din tabel observ1m c1 acest indicator este #F.#.

  - EPS;ttm i semnific1 fa"tul c1 firma este "rofitabil1.

  Bucureti, 2015 Pagina5

 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  6/33

  Key Statistics:htt":**finance.+ahoo.com*,*(ss'/CL0e+0Statistics

  M1suri de evaluare;Galuation Measuresel 2y nsiers1; 05.356 re"re)int1 num1rul de ac iuni 3m"rumutate 3n "re)ent deinvestitori s"re vn)are2 dar care 3nc1 nu au revenit la "ro"rietar7

  ":ares ":ort ( as Mar 1', 0315) ; 09.M num1rul de ac iuni "e termen scurt7

  *i&iens "plits

  -or=ar +nnual *i&ien Rate8; 3.3 re"re)int1 suma anual1 a dividendelor "reconi)ate a fi"l1tite 3n anul fiscal curent7

  Payout Ratio8 ; 03.336 re"re)int1 ra"ortul c tigurilor "l1tite 3n dividende 2 e"rimat ca"rocent7

  *i&ien *ate'; Ban 0, 0318re"re)int1 data "l1 ii "entru un dividend declarat 7

  Bucureti, 2015 Pagina10

 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  11/33

  Basic Charts: htt":**finance.+ahoo.com*echartss'/CL08nteractive

  #. Anali)a evolu iei "re ului ac iunilor 'racle "e "erioada unei )ile

  Acest grafic este re"re)entativ "entru durata unei )ile i anume data %> Martie. Niua a 3nce"ut cuvalori ale ac iunilor mari2 iar "e "arcursul )ilei se observa scaderi tre"tate odat1 cu trecereaorelor. Pre ul maim de =%.F al ac iunilor com"aniei a fost 3nregistrat 3n urul orei #$:$$ i "retul minim in valoare de =%.=& al ac iunilor com"aniei a fost 3nregistrat in urul orei &:%.

  Bucureti, 2015 Pagina11

  http://finance.yahoo.com/echarts?s=ORCL+Interactivehttp://finance.yahoo.com/echarts?s=ORCL+Interactive
 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  12/33

  %. Anali)a evolu iei "re ului ac iunilor 'racle o "erioad1 de ? )ile

  !raficul de mai sus este re"re)entat "entru o "erioada de ? )ile. Din acest grafic "utem trageconclu)ia c1 "re ul nu a fost constant2 eistnd fluctua ii de la o )i la alta. Se observa ca mar i %= Martie s-a 3nregistrat cea mai mare valoare a "re ului ac iunilor2 adic1 ==.=? "e "arcursul )ile 3nregistrndu-se sc1deri ale "re urilor. Miercuri %? Martie se observ1 o continua scadere a"returilor urmand ca in )iua de 5oi %@ Martie "returile sa creasca atingand o valoare maima de=&.%. Cea mai mica valoare a "returilor se inregistrea)a in )iua de Gineri %F Martie de =%.==.Luni &$ Martie "returile sunt in continua crestere.

  Bucureti, 2015 Pagina12

 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  13/33

  &. Anali)a evolutiei "returilor com"aniei 'racle "e o "erioada de & luni.

  Din acest grafic "utem afirma c1 "re ul a avut a avut o cestere de la > 8anuarie "ana la %>8anuarie atingand in )iua de &$ 8anuarie o valoare minima de =#.@2 urmnd o crestere brusc1. 6nluna urm1toare "re ul a variat u or i a atins valoarea minima 3n ultimele & luni2 adic1 =#.=F. Galoarea maima este atinsa in )iua de %$ Martie2 adica ==.=#.

  Bucureti, 2015 Pagina13

 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  14/33

  =. Anali)a evolutiei "returilor "e o "erioada de un an

  Anali)nd graficul anterior observ1m c1 "re ul ac iunilor com"aniei 'racle a variat 3ntre &F.?@ i =@.%&. A adar valoarea minim1 a "re ului este &F.?@ i a fost 3nregistrat1 la data #@ 'ctombrie %$#=2 iar valoarea maim1 a "re ului este =@.%& i a fost atins1 la data de %= Decembrie %$#=. De asemenea se observ1 c1 de la data # A"rilie "n1 la data #? Decembrie avem fluctua ii mai"uternice urmnd ca du"1 #? Decembrie2 "re ul s1 se urce ra"id s"re valoarea maim13nregistrat1.

  Bucureti, 2015 Pagina14

 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  15/33

  0. Pia a

  Caracteristici generale:htt":**finance.+ahoo.com*,*ins'/CL08ndustr+

  Anali)nd tabelul de mai sus "utem trage urm1toarea conclu)ie: "re ul ac iunilor com"aniei are o rat1 de modificare de %.%>B i este 3n cre tere2 i de asemenea "re ul cores"un)ator sectorului din care com"ania 'racle face "arte2 adic1 A"lica ii Soft4are 2 are o rat1 de modificare de #.@$Bce cre te

  Sector si Industrie

  'racle Cor"oration a"ar ine sectorului 9echnolog+ iar ca industrie2 cea a A"lica iilor Soft4are.

  Lista com"aniilor care se afl1 3n acela i sector i vi)ea)1 aceea i industrie cu com"ania 'racle htt":**bi).+ahoo.com*"*%#conameu.html

  Bucureti, 2015 Pagina15

  http://finance.yahoo.com/q/in?s=ORCL+Industryhttp://finance.yahoo.com/q/in?s=ORCL+Industryhttp://biz.yahoo.com/p/821conameu.htmlhttp://finance.yahoo.com/q/in?s=ORCL+Industryhttp://biz.yahoo.com/p/821conameu.html
 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  16/33

  8n urmatorul tabel vom eviden ia doar cateva din aceste firme.

  Din acest tabel "utem observ1 c1 :

  -sunt unele com"anii cu rata de modificare a "re ului negativ1 "rintre care i 'racle2 altele cu rata de modificare "o)itiv1

  - 'racle are valoarea tuturor ac iunilor 3n circula ie ;Mar(et Ca"< mai mare dect cea a celorlalte firme7

  -'racle are rentabilitate mare a ca"italurilor "ro"rii2 fiind a & a com"anie 3n func ie de /'E dinacest tabel7

  Principalii competitorii

  Bucureti, 2015 Pagina16

 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  17/33

  6n acest tabel sunt re"re)enta i "rinci"alii concuren i ai com"aniei 'racle. 6n func ie de valoarea "e care o ia Mar(et Ca" "rinci"alii % com"etitori sunt Microsoft Cor"oration cu &&@.%F i 8MSoft4are cu o valoare a indicatorului Mar(et Ca" #@$.F&. Amintind c1 'racle Cor"oration areMar(et Ca" #>$.$.

  Din "unct de vedere al numarului de angaati se observa ca 'racle Cor"oration ocu"a locul &fiind devansat de Microsoft Cor"oratin si 8M Soft4are. 'racle Cor"oration se afla tot "e locul& din "risma veniturilor in valoare de &.=2 "rimele % locuri fiind ocu"ate tot de MicrosoftCor"oration si 8M Soft4are.

  Bucureti, 2015 Pagina17

 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  18/33

  #. Evolu ia "re urilor ac iunilor 'racle Cor"oration 3n com"ara ie cu evolu ia "re urilor ac iunilor Microsoft Cor"oration "e "erioada unui an.

  Din acest grafic observ1m c1 "re urile com"aniei 'racle sunt a"roimativ egale cu cele alecom"aniei Microsoft # A"rilie-% A"rilie. 8n "erioda &$ A"rilie-%$ 8unie "returile com"aniei'racle sunt mai mari decat ale com"etitorului sau2 dar du"a aceasta "erioada "returile com"aniei

  Microsoft cresc iar cele ale com"aniei 'racle scad. Se observa ca in "erioada %F 8anuarie-%FMartie cele % com"anii "eoctica a"roimativ aceleasi niveluti ale "retului.. De asemeneafluctua iile "re ului sunt mai mici 3n ca)ul firmei 'racle de aceea Microsoft este "rinci"alul com"etitor i cel mai "uternic din acest sector.

  Bucureti, 2015 Pagina18

 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  19/33

  %. Evolu ia "re urilor ac iunilor 'racle Cor"oration 3n com"ara ie cu evolu ia "re urilor ac iunilor 8M Soft4are "e "erioada unui an.

  Anali)nd acest grafic observ1m c1 3ntre cele % com"anii com"eti ia este foarte strns1. Din #A"rilie "n1 3n #F 'ctombrie2 "returile celor % com"anii au fost a"roimativ egale cu micifluctuatii. Du"a data de #F 'ctombrie "ana in "re)ent se observa ca "returile com"aniei 8M ausc1)ut considerabil2 3n tim" ce "re urile com"aniei re"re)entat1 "rin culoarea albastru2 adic1'racle au crescut

  '. +naliDa pre urilor ac iunii

  Historical prices htt":**finance.+ahoo.com*,*h"s'/CL0Jistorical0Prices

  6n anali)1 am luat "re urile "e o "erioad1 de = luni2 3nce"nd de la data de %> Ooiembrie "n1 ladata de %> Martie.

  Bucureti, 2015 Pagina19

  http://finance.yahoo.com/q/hp?s=ORCL+Historical+Priceshttp://finance.yahoo.com/q/hp?s=ORCL+Historical+Prices
 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  20/33

  Bucureti, 2015 Pagina20

 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  21/33

  Bucureti, 2015 Pagina21

 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  22/33

  a) "u$$ary

  6n urm1torul tabel sunt re"re)entate valorile minime2 maime i mediile "re urilor ac iunilor com"aniei Oracle.

  Bucureti, 2015 Pagina22

 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  23/33

  6n urm1torul tabel sunt re"re)entate valorile minime2 maime i mediile "re urilor ac iunilor com"aniei Microso4t.

  6n urm1torul tabel sunt re"re)entate valorile minime2 maime i mediile "re urilor ac iunilor com"aniei #M.

  Bucureti, 2015 Pagina23

 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  24/33

  6n urma anali)1rii acestor tabele "utem trage urm1toarele conclu)ii:

  - 'racle;&>.>?< are "re ul minim de 3nchidere mai mic dect 8M;#?#.=< i dect Microsoft ;=$.=$& ?$$< al tran)ac iilor considerabil mai mic dectMicrosoft;## =&F $$< dar mai mare dect 8M ;# @ #$$< 2la fel i 3n ca)ul volumului mediui volumului maim al tran)ac iilor efectuate "e "arcursul celor = luni7

  - 'racle are "re ul minim de 3nchidere austat mai mic dect 8M i dect Microsoft2 la fel i 3n ca)urile "re ului mediu de 3nchidere austat i a "re ului maim de 3nchidere austat.

  2) "catter plot

  6n continuare vom vedea cum este influen at volumul tran)ac iilor de c1tre "re ul ac iunilor com"aniei 'racle i ale celor % com"etitori2 8M i Microsoft.

  Se observ1 ca drea"ta se a"ro"ie de a fi "aralel1 cu abscisa2 asta 3nsemnnd c1 "anta estea"roa"e de $ deci leg1tura 3ntre cele % variabile nu este foarte "uternica2 dar directa.Coeficientul de corela ie este $.#?>F#% fa"t ce arata ca leg1tura nu este foarte "uternicadar "o)itiva.

  Bucureti, 2015 Pagina24

 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  25/33

  6n ca)ul anali)1rii influen ei "re ului de 3nchidere austat asu"ra volumului tran)ac iilor "entru 8M2 se observ1 c1 "unctele sunt deviate de la linia drea"t1. 6ntre cele % variabileeist1 o leg1tur1 invers1 ;direc ie negativ1< adic1 cre terea "re ului de 3nchidere austat se asocia)1 cu sc1derea volumului tran)ac iilor efectuate.De asemenea norul de "uncte estedifu) adic1 avem o leg1tur1 slab1 ce "oate fi observ1t1 i din valoarea coeficientului decorela ie care este -$.=$>F@@>.

  Bucureti, 2015 Pagina25

 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  26/33

  Se observ1 c1 3ntre cele % variabile Ad.Close i Golume eist1 o leg1turr1 invers1;direc ie negativ1< adic1 cre terea "re ului de 3nchidere austat se asocia)1 cu sc1derea volumului tran)ac iilor efectuate.De asemenea norul de "uncte este difu) adic1 avem oleg1tur1 slab1 ce "oate fi observ1t1 i din valoarea coeficientului de corela ie care este -$.=$FF?=.

  Din cele & "loturi "utem afirma ca 'racle este com"ania care are coeficientul de corelatiecel mai mare2 adic1 volumul tran)actiilor de"inde cel mai mult de "re ul de 3nchidere

  austat.

  c) >istogra$e

  Bucureti, 2015 Pagina26

 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  27/33

  6n urma anali)ei histogramei "retului de inchidere austat observ1m c1 avem o asimetrie ladrea"ta2 iar "re ul de 3nchidere austat cel mai frecvent 3ntalnit "e "arcursul celor = luni se afl13ntre =& i ==.

  8n ceea ce "riveste histograma volumului observam o asimetrie "uternica la stanga.

  Bucureti, 2015 Pagina27

 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  28/33

  6n urma anali)ei histogramei "returilor de inchidere austate de mai sus observ1m c1 avem odistribu ie u or asimetric1 la drea"ta 2 iar "re ul de 3nchidere austat cel mai frecvent 3ntalnit "e "arcursul celor = luni se afl1 3ntre =% i =& dar si intre =@ si =F.

  Din "unct de vedere al volumului2 histograma indica o asimetrie "ronuntata s"re stanga.

  Bucureti, 2015 Pagina28

 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  29/33

  8n histograma "retului de inchidere austat-8M se observa o distribu ie "utin asimetric1 lastanga2 iar "re ul de 3nchidere austat cel mai frecvent 3ntalnit "e "arcursul celor = luni se afl13ntre #@$ i #@%.

  8ar in histograma volumului se observa o distributie "uternic asimetrica la stanga.

  Bucureti, 2015 Pagina29

 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  30/33

  ) #oxPlot ofer1 informa ii "rivind tendin a central1 i forma distribu iei studiate. ' diagram1 de ti" o"lot reflect1 grafic re)umarea "rin cele ? valori ale unei distribu ii:valoarea minim12 "rima ,uartila2 mediana2 a treia ,uartila i valoarea maim1. !raficulva "re)enta deasemeni i valorile aberante sau valori situate mult 3n afara distribu iei.

  8n cele % figuri se observa ca avem si o distributie simetrica si cu valori outliers.

  Bucureti, 2015 Pagina30

 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  31/33

  8n "rima figura observam ca nu avem valori outliers "e cand in a doua figura avem un numarconsiderabil de valori outliers. Cele doua figure au distributii simetrice.

  Bucureti, 2015 Pagina31

 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  32/33

  'bservam ca cele doua bo"lot-uri au o distributie simetrica2 dar cel de-al doilea bo"lot arevalori outliers.

  ConcluDii

  Anali)nd to i indicatorii men iona i la 3nce"ut i f1cnd o com"ara ie 3ntre cele & com"anii a alege s1 investesc 3n ac iunile Microsoft2 din urmatoarele motive:

  - Microsoft este cea mai "uternic1 com"anie din lume2 din sectorul 9echnolog+2 industriaa"lica iilor soft4are7

  - Microsoft are Mar(et Ca" mai mare dect 'racle i 8M7

  - Microsoft are "erioada de recu"erare a investi iilor mai mic1 dect celelalte %7

  Bucureti, 2015 Pagina32

 • 7/23/2019 Microeconomie Manageriala

  33/33

  - Din "unct de vedere al varia iei "re urilor2 acestea nu 3nregistrea)1 fluctua ii abru"t i nu au fost influen ate de evenimente maore.

  - Geniturile Microsoft ;>&.=@