CURS 7 biologie celulara

17
Diviziunea celulară

description

CURS 7

Transcript of CURS 7 biologie celulara

7/21/2019 CURS 7 biologie celulara

http://slidepdf.com/reader/full/curs-7-biologie-celulara 1/17

Diviziunea celulară

7/21/2019 CURS 7 biologie celulara

http://slidepdf.com/reader/full/curs-7-biologie-celulara 2/17

Diviziunea celulară constă în formarea dintr-ocelulă a două celule fiice, este etapa ciclului

celular în care se realizează o distribuire amaterialului genetic la cele două celule fiice. Aceasta se poate realiza în două feluri: prin

diviziune directă (amitoza) şi prin diviziune

indirectă mitoza şi meioza.Diviziunea directă  este caracteristică

organismelor unicelulare, fiind considerată o

formă inferioară de reproducere celulară. !stedescrisă la mamifere şi la om, în condi"iipatologice în "esuturile pe cale de regenerare şi

 în procesele tumorale. #aracteristic amitozei

este lipsa aparentă a aparatului mitotic.

7/21/2019 CURS 7 biologie celulara

http://slidepdf.com/reader/full/curs-7-biologie-celulara 3/17

Diviziunea indirectă!ste un proces mult mai complicat, caracterizat

prin modificări sincrone citoplasmatice şinucleare, prin care se realizează distribu"iaegală a materialului genetic la cele două celulefiice.

Mitoza  este înt$lnită la toate celulele somaticeşi se caracterizează prin faptul că celulele fiiceau acelaşi număr de cromozomi, ca şi celulamamă (celule diploide).

Meioza

  se înt$lneşte numai la celulele caredau naştere game"ilor se%uali şi secaracterizează prin în&umătă"irea numărului decromozomi la celulele fiice (celule 'aploide) fa"ăde celula mamă diploidă. !ste o diviziune

reduc"ională.

7/21/2019 CURS 7 biologie celulara

http://slidepdf.com/reader/full/curs-7-biologie-celulara 4/17

Mitoza  e împarte în patru faze: profaza, metafaza, anafaza şi

telofaza. Adeseori se mai descrie a cincea fază prometafaza, între profază şi metafază. Durata mitozei laom este de circa * min, iar fazele sunt inegale: profazadurează +* min (*), metafaza min (/+,0), anafaza0 min (,), iat telofaza / min (+*).

Profaza 1ntrarea celulei în mitoză

este indicată de e%isten"aa doi centrioli, în timp ce

nucleul şi citoplasma sunt încă cu aspectulnemodificat. 2lterior încitoplasmă are locformarea fusului de

diviziune.

7/21/2019 CURS 7 biologie celulara

http://slidepdf.com/reader/full/curs-7-biologie-celulara 5/17

#ei doi centrioli se despart, migrează unul spre un pol,iar celălalt spre polul opus al celulei, iar între ei seformează o serie de filamente formate din microtubuli cedau aspect de fus. Dacă fusul este distrus, prin

administrare de vinblastină sau vincristină, nu se maiproduce diviziunea celulară (aceste substan"e suntfolosite în tratamentul cancerului).

3enomenele nucleare din profază se caracterizează prindispari"ia nucleolului şi condensarea cromatineinucleare, care se dispune sub forma unui filament ca ung'em numit spirem, din care apoi se formeazăcromozomii.

Prometafaza e caracterizează prin dizolvarea membranei nucleare şi

prin deplasarea cromozomilor şi situarea lor la nivelul

plăcii ecuatoriale a fusului de diviziune . 3ilamentele fusului sunt de două feluri: centriolo-

centriolare (de la un centriol la altul) şi centriolo-cromozomiale (de la centriol p$nă la centromerulcromozomilor).

7/21/2019 CURS 7 biologie celulara

http://slidepdf.com/reader/full/curs-7-biologie-celulara 6/17

Metafaza !ste caracterizată prin

despicarealongitudinală acromozomilor prin carese despart cele două

cromatide fiice. Datorităcliva&ului longitudinalare loc dublareanumărului decromozomi (din 0

rezultă 45) şirepartizarea în modabsolut egal amaterialului genetic lacelulele fiice.

7/21/2019 CURS 7 biologie celulara

http://slidepdf.com/reader/full/curs-7-biologie-celulara 7/17

Anafaza e caracterizează

prin deplasareacromatidelor,devenite

cromozomi fii, sprecei doi poli aicelulei: 0cromozomi se

deplasează spreun pol, iar ceilal"i0 spre celălalt pol.

7/21/2019 CURS 7 biologie celulara

http://slidepdf.com/reader/full/curs-7-biologie-celulara 8/17

Telofaza  6ncepe în momentul în

care cele două grupecromozomiale aua&uns la cei doi policelulari. #romozomiiaparent fuzionează înc$te un spirem, în &urul căruia seformează c$te omembrană nucleară.

 Apoi spiremul setransformă în c$te ore"ea de cromatină,deci practic s-auformat doi nuclei.

7/21/2019 CURS 7 biologie celulara

http://slidepdf.com/reader/full/curs-7-biologie-celulara 9/17

 6n paralel are locdespicareacitoplasmei la nivelul

plăcii ecuatoriale(citodiereză), şirezultă două celulecu o cantitate de

 AD7 egală cu a

celulei mamă.8rice mitoză dănaştere la douăcelule cu acelaşinumăr de

cromozomi ca celulamamă.9itoza este o fază

obligatorie în ciclulcelular.

7/21/2019 CURS 7 biologie celulara

http://slidepdf.com/reader/full/curs-7-biologie-celulara 10/17

3actorii care determină mitozele sunt: generali(temperatură, lumină, influen"e 'ormonale), intracelulari(modificarea raportului nucleo-citoplasmatic şi araportului nucleolo-nuclear), intercelulari sunt cei mai

importan"i e%istă un raport bine stabilit între celuleactive, uzate sau care se divid.

7/21/2019 CURS 7 biologie celulara

http://slidepdf.com/reader/full/curs-7-biologie-celulara 11/17

Meioza e înt$lneşte numai în procesul de maturare a

game"ilor (spermatizoidul şi ovulul). 3iecaregamet este o celulă 'aploidă, iar prin unirea lorse formează zigotul, o celula diploidă.

 6n&umătă"irea numărului de cromozomi, deci amaterialului genetic, se realizeză prin faptul cămeioza este alcătuită din două diviziuni indirectecare se succed una după cealaltă fără ca întreele să se mai producă sinteză de AD7.

#ele două diviziuni se numesc meioza 1 şimeioza 11. a mamifere meioza 1 este diviziuneareduc"ională, în timp ce meioza 11 este o mitoză'omoplastică.

7/21/2019 CURS 7 biologie celulara

http://slidepdf.com/reader/full/curs-7-biologie-celulara 12/17

Meioza I

;rofaza 1 este foarte lungă deoarece replicarea AD7nu se termină în faza , ci continuă în faza <5 şi înprofază.

;rofaza este împăr"ită în faze:/. eptonema se produce condensarea cromatinei şi.

cromozomii devin vizibili, prezent$nd îngroşări în lungullor.5. =igonema se caracterizează prin fenomenul de

con&ugare a cromozomilor sau sinapsă, care constă înfaptul că cromozomii omologi din setul matern şi setulpatern se apropie şi se alipesc, dar nu fuzionează.#romozomii omologi sunt uni"i printr-o re"ea proteicanumită comple% sinaptonemal. !l realizează aliniereaperfectă a celor doi cromozomi, astfel ca genele alele săvină fa"ă în fa"ă.

7/21/2019 CURS 7 biologie celulara

http://slidepdf.com/reader/full/curs-7-biologie-celulara 13/17

+. ;ac'inema cromozomii sunt mai condensa"i, fiecareperec'e de cromozomi omologi este numită cromozombivalent sau tetradă, deoarece este despicat în douăcromatide surori. 6n această fază se producefenomenul de crossing-over: fragmentarea uneicromatide materne şi a uneia paterne şi sc'imbul dematerial genetic între acestea. Acest fenomen seproduce prin ruperea ambilor cromozomi în acelaşipunct, urmată de unirea încrucişată a fragmentelor şi

formarea unor cromozomi re combina"i. Aceste noicombina"ii de gene sunt transmise genera"ieiurmătoare. De aceea copiii nu sunt niciodată identici

 între ei sau cu părin"ii.0. Diplonema cromozomii omologi încep să se separe,

cromatidele răm$n unite numai în anumite punctenumite c'iasme, care sunt c'iar punctele în care s-aprodus crossing-over-ul.

. Diac'inesis contrac"ia cromozomilor se accentuează,cromozomii omologi sunt uni"i numai la nivelul

c'iasmelor, al căror număr scade.

7/21/2019 CURS 7 biologie celulara

http://slidepdf.com/reader/full/curs-7-biologie-celulara 14/17

 6n esen"ă în profaza 1 se produc + procese importante:condensarea cromozomilor, con&ugarea sau sinapsa şicrossing-over-ul.

 6n prometafaza 1 dispare învelişul nuclear, se formeazăfusul de diviziune. 6n metafaza 1 cromozomii se ataşează de fibrele

fusului de diviziune şi se formează placa ecuatorială. 6n anafaza 1 cromozomii omologi se despart şi se

deplasează spre polii celulei. 6n telofaza 1 se reasamblează nucleii şi se producecitodiereza.

Deci la sf$rşitul meiozei 1 rezultă două celule 'aploide,nucleul fiecăreia con"ine un set de cromozomi omologi,

care sunt forma"i fiecare din două cromatide.#romozomii omologi din cele două celule nu suntidentici, deoarece a avut loc procesul de crossing-over.

După meioza 1 urmează o scurtă perioadă deinterfază, în care nu are loc replicarea AD7.

7/21/2019 CURS 7 biologie celulara

http://slidepdf.com/reader/full/curs-7-biologie-celulara 15/17

Metafaza I, anafaza I, telofaza I

7/21/2019 CURS 7 biologie celulara

http://slidepdf.com/reader/full/curs-7-biologie-celulara 16/17

Meioza II

!ste o mitoză obişnuită, aici are locsepararea centromerelor ce unesccromatidele surori (în timp ce în meioza 1s-a produs numai separarea cromozomilor

omologi). 6n esen"ă în cursul meiozei celula

germinală ini"ială se divide de două ori, pec$nd cromozomii numai o singură dată.>ezultă din celula ini"ială diploidă patrucelule 'aploide game"i ce con"incromozomi unicromatidieni.

7/21/2019 CURS 7 biologie celulara

http://slidepdf.com/reader/full/curs-7-biologie-celulara 17/17