Biologie Celulara Curs 2.1 - Organizarea Moleculara a Biomembranelor

download Biologie Celulara Curs 2.1 - Organizarea Moleculara a Biomembranelor

of 12

Transcript of Biologie Celulara Curs 2.1 - Organizarea Moleculara a Biomembranelor

 • 8/9/2019 Biologie Celulara Curs 2.1 - Organizarea Moleculara a Biomembranelor

  1/28

  ORGANIZAREA

  MEMB

  RANELOR

  CELULARE

  DE

  r^4,

  MOLECALE

  I^4,

  O

  STUCTURA

  FANCTTONAL/{

  LIPIDELE

  MEMBRANARE

  Asoecte

  senerale

  -

  Lipidele

  reprezintd

  4U50vo

  din

  materialul

  organic

  al

  membranelor.

  Sub

  aspect

  molecular

  ele

  reprezintd

  componenta

  structurald

  de

  bazd

  a

  membranelor

  celulare (raportul

  molecular

  lipide/proteine

  fiind

  de

  -50/1).

  Aga

  cum

  stipuleazd

  modelul

  in

  mozaic

  fluid

  al

  organizirii

  membranelor,

  lipidele

  sunt

  structurate

  in membrane

  sub

  formd

  de

  bistrat,

  cu

  capetele

  hidiofile

  la

  exterior gi

  cozile

  hidrofobe

  in

  i1ter1g,

  bistrat

  care

  prezintd

  proprietdfi

  fluide,

  manifestate

  bidimensional.

  tr'uirt

  "t-fipiJ"le

  au

  o

  distribufie

  (dispunere)

  asimetricd gi

  sunt

  de

  o

  mare

  eterogenitate.

  Agadar,

  membranele

  celulare

  sunt

  structurate pe-un

  bistrat

  lipidic

  bidimensional,

  asimetric

  Ei

  eterogen.

  In

  cele

  ce urmeazd

  vom

  cauta

  si argumentem

  aceste

  afirmafii

  de

  ordin

  general,

  detaliind

  aspectele

  legate

  de

  eterogenitatea

  componentei

  lipidelor

  membranare,

  dispunerea"lor

  asimetricd

  in

  cadrul

  bistratului

  gi

  comportamentul

  lor fluid,

  manifestat

  bidimensional,

  cu

  scopul de

  a

  infelege

  cum

  acestea

  asiguri

  funclionarea

  membranelor.

  tnformaliile

  se

  vor

  nuanfa qi

  ne

  vor

  u.;otu

  ra irprr "*

  ,nui

  bine

  cum

  opercazd

  membranele

  celulare,

  prin

  abordarea

  ulterioarl

  a

  aspecteloi

  legate

  de

  proteinele

  membranare

  ca

  9i

  prin

  discutarea

  componentei

  glucidice

  a

  membranetor.

  oe

  punc"tat

  ca

  toi

  ce

  vom

  prezenta

  aici,

  in

  principiu,

  pentru

  structura gi

  funcfionalitatea

  memb.*.i

  ^""fui*"

  se-aprica

  qi

  membranelor

  din

  interiorul

  celulelor,

  aganumitele

  endomembrane,

  cele

  care

  structureazd

  organitele

  citoplasmatice

  delimitate

  de

  membrane.

  In

  problema

  definirii

  lipidelor

  membranare,

  nu

  ne

  propunem

  un

  enun

  cu

  valabilitate

  absolut6.

  i::li::t*.ill'f:3:j:I1,:

  "oerationard.pentru

  interesul

  nostru,

  asrfet

  incdt

  s6

  avem

  aceiaei

  percepfie

  a noliunii.

  Vom

  structura

  aceastd

  definilG

  dupd

  modelul

  logic

  al

  definirii

  p.i,

  g"n

  p;oxim

  gi

  diferen{d(e)

  specifi

  cd(e)'

  .

  Lipidele

  membranare reprezintd

  o

  categorie larg6 de substanle organice

  relativ

  insolubile

  in

  apd'

  solubile

  in

  cei mai

  mulfi

  solvenfi

  organici,

  cu

  caracter

  amfifil,

  *ult"

  dintr"

  ele

  fiind

  esteri

  ai unor

  I

  logica

  qtiinfa

  care

  ne

  inv-afa.cum

  s{

  gdndim

  corect,

  pe.

  baza

  unor

  structurtrri

  rafionale

  ale

  cuno$tinfelor,

  stabilefte

  patru

  modalit4i

  de

  construcfie

  a definigiilor

  pentru

  nofiuni

  (fiinp,

  obiecte,

  fenomene;.

  Aiesie

  fatru

  moauitati

  conduc

  la

  patru

  tipuri

  de

  definifii

  care

  sunt

  (r)

  definifiile

  genetice

  (constructive)

  prin

  care

  se

  indica

  rnodulin

  lare

  a

  luat

  fiinli

  nofiunea;

  (;;)

  definifiile

  ostensive (demonstrative,

  sau prin

  indicare)

  prin

  care

  se enumeri

  cafiva

  dintre

  membrii

  (preferabil

  reprezentativi)

  clasei

  din

  care

  face

  parte

  nofiunea

  de definit;

  (ii,

  deliniliiie

  enumerative

  prin

  ,ur"

  ..

  .nur"raioli

  memurii

  crasei;

  (iv)

  definifiile

  prin

  gen

  proxim gi

  difercnftr(e)

  specific5(e)

  prin

  care,

  mai

  ?ntdi

  se stabiie-qte.

  o

  .o,.goJ.-,nri

  r.:.gd

  de

  nofiuni

  cdreia

  ii

  aparline pi

  cea

  pe

  care

  dorim

  si

  o

  y'efinim

  (genul

  proxim),

  dupd

  care

  se

  identifici

  qi

  se

  enfmeri

  atdtea

  caracteristici

  specifice

  no(iunii

  pe

  care

  urmlrim

  sd o definim,

  cate sunt

  necesare

  pentru

  o

  extragere

  tara

  amuiguitali

  ain

  g"*ip.*i*

  9i

  definirea

  clard.

  Pentru

  exitinderea

  demersului

  intelectual

  al

  acestei

  notJde

  subsol,

  sd Jxernplirr.i*

  "r'a-"nni6i

  pentru

  fiecare

  tip

  din

  cele

  patru.

  Penru

  definifiile

  genetice

  am.putea

  Propune

  una

  Pentru

  ce

  esre.

  Romaniaii

  uo*

  rpun",

  nomdnia

  este

  o

  fari

  europeantr

  formattr

  printru-un

  proces

  indelungat

  de unire

  a

  unor

  ldri

  medievale

  mici,

  mai

  int6i

  a

  Moldo'vei

  cu

  lara

  romaneascd,

  in

  a

  c9_Ia.iumatate

  a

  secolului

  al XIX-lea' proces

  finalizat prin

  adtrugarea

  Ardealului

  qi

  nasa.auiei

  ra

  ffiin

  l

  pi,i

  rrri

  iaruoi

  ,o"ai'rr.

  '

  "

  *

  '

  a

  cxemplu

  de definifie ostensivtr

  str

  incercdm

  aplicarea

  la

  oceania,

  .prrara,

  ci.."riu

  este

  o

  regiune

  de insule

  din

  oceanul

  Pacificintre

  care

  se

  afli

  papua

  Noua

  Guinee,

  Insurire

  Marshar,

  samoa,

  Noua

  Zeerandi.

  -

  ffilj$:r"#**f":

  putem

  exemplifica

  pentru

  {drile

  scandinave

  ri

  ;";;;ril;;:

  Tirire

  scandinave

  sunt

  Norvegia,

  suedia,

  Nu vom

  da

  exemplu

  de definifie prin

  gen

  proxim

  5i

  diferenl6(e)

  specificS(e),

  deoarece

  folosim

  metoda

  in

  text

  la definirea

  Iipidelor

  rrcmbranare,

  dar vom

  remarca

  faptul

  ci

  toate

  celelalte

  tipuri

  d;

  definitii

  se

  aoresearide

  regul{,

  unor

  inifiati

  (in

  istorie,

  sau

  eografie

  pentru

  exemplele

  folosite)' pe

  cind

  tipul

  oe

  definigie

  ce

  tace

  subiectul

  ur"ri.iiur"

  ore

  unul

  instructiv,

  care

  poate

  ajuta

  infelegerea

  5i

  unora

  mai

  pufin,

  sau

  deloc

  iniliali'

  Definilia

  I

  c:n

  froxim.

  i

  diferenfe

  ,pr.in."

  este

  cel

  mai

  a".

  uiiiiruri

  in

  qtlir1",

  daci

  nu

  in

  exclusivitate.

  Prin

  acest

  tip

  de definitie

  se

  pot

  defin-i

  chiar

  gi

  oriqnuinleil,

  JL-p*

  "u."

  tot

  Logica

  ne spune

  ca

  sunr

  greu

  de

  definit'

  condifia

  este

  ca

  cel

  care

  defineqte

  si

  cunoasci

  foarte

  bine

  ceea

  ."

  t

  "bui"

  Jiefineasca.

  p.i't

  u

  ""i

  "1r"

  ,rit

  inrt

  uili,

  acest

  tip

  de

  definifie

  este

  elocvent

  din

  punct

  de

  vedere

  formator,

  creind

  o irugin.

  srg".tiua

  pentru

  obiectul,

  nofiunea,

  fenomenul

  care

  se define$te.

 • 8/9/2019 Biologie Celulara Curs 2.1 - Organizarea Moleculara a Biomembranelor

  2/28

  Dr. Mhcea Leabu- Lipidele

  membranare.

  curs

  pentru

  studenliitn

  medicind

  alcooli

  polihidroxilici

  cu acizi

  gragi

  (acizi

  carboxilici

  cu lan

  alifatic

  liniar,

  adici

  o

  cateni

  liniard

  confinind

  mai

  mulli atomi

  de carbon).

  Se observi cd

  definilia

  este foarte cuprinz[toare

  sub

  aspectul

  speciilor

  moleculare pe

  care le

  poate

  include,

  din

  punct

  de vedere

  al

  structurii chimice.

  S[ nu

  uitdm

  insd

  cE interesul

  nostru

  este de

  naturd

  biologici,

  aga

  c6,

  privind din

  aceasti perspectivd, mai multe

  intrebdri

  pot frdm6nta

  dorinla

  de a

  pdtrunde

  logic domeniul.

  Care ar

  fi

  acestea?

  l. De ce lipide

  (in

  structura

  de

  bazd

  a

  biomembranelor)?

  2. Care

  dintre lipide

  (participd

  la structurarea membranelor)?

  3. De ce

  (dispunere

  in)

  bistrat?

  Si

  le luflm

  pe

  rdnd

  gi

  sI

  punctim

  aspecte

  care

  sd

  ne ajute

  in

  a

  gEsi

  rispunsuri

  acestor

  intrebdri,

  cu

  rdsfringere asupra

  infelegerii funclionalit6fii

  membranelor.

  Lipidele componente

  ideale

  pentru

  stracturarea membranelor

  (De

  ce

  lipide?)

  Caracterele

  fizico-chimice ale lipidelor le

  definesc

  drept molecule

  ideale

  pentru

  structurarea de

  membrane,

  a

  cdror

  principalI

  menire

  este

  aceea

  de a

  separa

  doud compartimente

  apoase

  (interiorul

  celulelor de mediul inconjurdtor).

  De ce

  le

  definesc

  drept

  molecule

  ideale?

  Pentru cd structura

  gi

  caracterul

  lor

  amfipat induce

  proprietdli

  amfifile

  arhitecturii pe

  care

  o

  organizeazd,

  partea

  hidrofobi

  putdnd

  crea o barier6,

  iar

  partea

  hidrofilE

  conferind

  capacitatea

  de

  a

  acomoda mediile apoase aflate de

  o

  parte

  gi

  de cealalt[,

  adicl

  interiorul,

  respectiv

  exteriorul

  celulei.

  Lipidele sunt

  molecule

  mici cu

  posibilitdli

  mari

  de mobilitate,

  astfel

  inc0t

  structurile

  pe

  care

  le

  pot

  asambla

  nu

  sunt

  rigide. Sunt molecule relative

  insolubile

  in

  medii

  apoase, prezent6nd

  tendinf[

  de asociere spontan5, ceea ce

  conferd

  structurilor

  pe

  care le formeazi

  tenacitatea

  de a-gi

  pastra

  integritatea,

  sau de a

  se

  reface

  rapid, atunci

  c6nd

  sunt

  agresate mecanic.

  Tendinfa

  spontane

  de

  asociere

  implicd un consum

  energetic minim,

  ceea

  ce

  reprezintd

  un

  avantaj

  in

  economia

  celulari. Degi

  sunt

  molecule

  mici,

  structura

  lor este

  deosebit

  de

  complexd

  (chiar

  numai

  rememorind

  defini1ia,

  dar

  gi,

  cum

  se

  va

  vedea in

  cele

  ce

  urmeaz6,

  cdnd vom

  rdspunde

  intrebdrii

  "Care

  dintre lipide?"). Aceastd

  complexitate

  chimicd vom

  realiza

  ci

  este

  exploatati

  fericit

  de

  celuli

  (vezi

  la

  "Rolul lipidelor

  membranare").

  Dacd

  ar

  fi sd

  punctdm

  pentru

  inceput

  avantajele

  ce

  rezultd in

  privinfa

  structuririi

  membranelor,

  notdm

  cf, defectele,

  ce ar

  putea

  apdrea

  in

  structura

  lor,

  sau in

  structurarea

  bistratului,

  sunt

  ugor

  de acceptat

  gi,

  ulterior,

  de

  corectat,

  fhrd

  a

  induce

  efecte

  biologice catastrofale

  (caracterul

  amfifil nu

  se

  pierde).

  Mai

  mult,

  modelarea

  lor

  structural6,

  dupi cum va reiegi

  mai

  jos

  (vezi

  la

  "Rolul

  lipidelor

  membranare"),

  care se

  face

  printr-un

  bagaj

  enzimatic

  adecvat,

  consistent

  qi

  bine

  elaborat, folosegte

  integrdrii

  celulei

  in contextul

  biologic

  in

  care

  se afli

  gi

  funcfioneazl,.

  Clasifrcarea

  lipidelor

  membranare

  (Care

  ilintre

  lipide?

  )

  Prin ceea

  ce

  vom

  include

  in

  rispunsul

  la

  intrebarea: "care

  dintre

  lipide?"

  vom

  substanlia

  caracterul eterogeu al structurii

  membranelor

  celulare.

  a

  Biochitilia

  descrie

  o

  mare diversitate de

  clase

  de lipide,

  grupate

  in doui

  mari

  categorii:

  lipide

  complexe, caracterizate

  prin

  prezenta

  tn

  structura

  lor

  a acizllor graqi

  (acilgliceroli,

  fosfogligeride,

  sfingolipide, ceruri)

  gi

  lipide

  simple

  (steroizi,

  prostaglandine

  gi

  terpene).

  Ne

  putem

  inteba,

  pe

  bun[

  dreptate,

  daci

  toate

  aceste

  clase

  de lipide pot

  fi int6lnite

  in

  structura

  membranelor

  celulare. Ei bine, r[spunsul

  este: NU

  In membranele

  celulare

  lntilnim

  numai

  trei

  tipuri

  de

  lipide

  pe

  care

  le

  putem

  clasifica,

  in funcfie

  de structura

  lor

  chimici

  globali,

  in:

  1.

  fosfolipide;

  2.

  colesterol;

  3.

  glicolipide.

 • 8/9/2019 Biologie Celulara Curs 2.1 - Organizarea Moleculara a Biomembranelor

  3/28

  Enumerarea

  este

  in

  funclie

  de

  abundenla

  in

  care

  apar.

  Fosfolipidele

  reprezintd

  70-75Vo

  dintre

  lipidele

  membrane,

  colesterolul20-25vo,

  iar

  glicolipidele

  l-10?o.

  o

  menliune

  de

  frcut,

  in

  b-seture

  cu

  glicolipidele

  din

  membranele

  celuleloi

  animale,

  este

  aceea

  c6

  ele

  sunt

  din

  clasa

  sfingolipidelor (vezi

  despre

  sfingolipide

  mai

  jos,

  la

  clasificarea

  in

  funcfie de

  poliolul

  din

  sructur6).

  Iati,

  in

  aceasta

  primd

  clasificare

  a

  lipidelor

  membranare,

  o

  primi

  dovadd

  a

  eterogenitifii

  fipidelor

  membranare.

  Ideea

  de eterogenitate

  a

  lipidelor

  membranare

  spore$te

  insa,

  daci

  ne-am propune

  s6

  abordim

  chiar

  9i

  numai

  complexitatea

  tipurilor

  de

  lipide

  din

  ilura

  fosfolipidelor,

  ""i^"

  mai

  bine

  reprezentate

  lipide

  din

  membranele

  celulare,

  sub

  aspectul

  abundenpi.

  Acestea

  se

  pot

  clasifica,

  in

  funcfie

  de

  poliolul

  din

  structurd

  ?n:

  (i)

  fosfogliceride

  (glicerofosfatide)

  -dacd

  poriolul

  este

  glicerind;

  (ii)

  fosfoslingozide

  (sfingofosfaride,

  sau

  simplu

  sfiisozilte)

  -

  dac6

  poliolul

  este

  sfingozini,

  de fapt

  un

  aminodiol

  cu

  un

  lanl

  alifatic

  (aceasta

  inlocuiegie

  unul

  ditre

  acizii

  graqi

  din

  coada

  hidrofobd

  a

  fosfolipidelor

  rezultate,

  cel

  de

  al doilea

  fiind

  inserat

  printr-o

  legdtura

  amidici

  Ia

  gruparea

  amino

  a

  sfingozinei).

  Dar

  eterogenitatea

  fosfolipidelor

  membranare

  nu

  se

  termin[

  aici.

  Ea

  se

  nuan

  eazL pi,n

  analiza

  detaliilor

  referitoare

  la

  structura

  lor

  chimicS.

  in

  cele

  ce

  urmeaz6,

  vom

  discuta

  deipre

  eterogenitatea

  structurald

  a fosfogliceridelor,

  dar

  menlionam

  ci

  unele

  aspecte

  se

  extin;

  gi

  urupru

  sfingozidelor.

  -

  Structura

  de

  principiu

  a

  unui

  fosfoglicerid

  este

  reprezentatd

  grafic,

  in

  mod intuitiv,

  in

  Fig.

  l.

  Seobservicdpe

  scheletul polialcoolului

  (glicerina)

  se

  afld grefati

  pe

  de

  o

  parte

  (lahidroxilii

  din

  pozigiile

  I

  9i

  2)

  doud

  lanfuri

  alifatice

  provenind

  de la

  acizii gragi

  eiterificali

  cu gruparile

  hidroxil

  (acestea

  formdnd

  coada

  hidrofobd

  a

  lipidului

  membranar),

  i*

  p"

  de

  altr

  purt"

  [tu

  iia.oxilul

  din

  pozifia

  3)

  o moleculi,

  notatl

  simbolic

  cu

  X,

  atagatd prin

  intermediul

  unei

  giupiri

  fosfat,

  impreund

  formdnd partea

  esenfiald

  a

  capului

  hidrofil.

  Fig.

  1.

  structura

  schematici,

  de

  principiu

  a

  unui

  fosfoglicerid.

  in

  verde

  este

  reprezentat

  miezul glicerolului;

  in

  galben'sunt

  reprezentaie

  lanfurile

  alifatice

  ale

  acizilor gragi; cu

  X,

  in

  albastru,

  esteieprezentata

  p;rtea

  variaoiu

  iin

  capul

  hidrofil.

  In

  funcfie

  de restul

  X

  din

  capul

  hidrofil,

  fosfogliceridele

  se

  impart

  in:

  (i)

  fosfatidilcoline

  (prescurtare

  intemafionald

  PC,

  denumire

  uzuali

  lecitinl),

  c6nd

  X

  este

  colini

  (Frg.

  2);

  (fi)

  fosfatidiletanolamine

  (pE),

  X

  fiind

  etanolamini;

  (iii)

  fosfatidilserine

  (PS),

  la

  care

  X

  este

  serind;

 • 8/9/2019 Biologie Celulara Curs 2.1 - Organizarea Moleculara a Biomembranelor

  4/28

  (iu)

  fosfatidilinozitoli

  (P ,

  in

  care

  X

  este

  inozitol;

  (v)

  acid

  fosfatidic

  @A),

  cu

  X-ur

  fiind,

  simplu,

  un

  atom

  de hidrogen.

  Echivalentul

  fosfatidilcolinelor

  pentru

  sfingofosfolipidele

  membranare

  sunt

  sfingo-

  mielinele

  (SM).

  De

  amintit

  aici

  (pentru sporirea

  ideii

  he

  ercrogenitate

  a

  fosfolipidelor

  membranare)

  9i:

  /)

  fosfolipidele

  in care

  doud

  molecule

  de

  acid

  fosfitidic

  sunt

  condensate

  la

  hidroxilii

  laterali

  ai unei

  a treia

  molecule

  de

  glicerina,

  structurdnd

  cardiolipine (difosfatidil

  $" "oti),

  (fosfolipide

  specifice

  membranei

  mitocondriale

  interne);

  2) fosfoliiidele

  echivalente

  fosfatidilcolinelor

  sau

  fosfatidiletanolaminelor,

  care

  in

  pozilia

  I a

  glicerinei

  au

  iterificat

  un

  alcool

  gras

  nesaturat

  cu

  dubla

  legaturi

  intre

  Cl

  gi

  C2,

  numite plasmalogene

  gi

  reprezentind

  -lyVo

  dintre

  fosfolipide

  in

  creier,

  mugchi,

  testicol,

  rinichi.

  De

  remarcat

  ca

  in

  mugchiul

  cardiac

  nivelul

  plasmalogenilor

  ajunge

  la

  50vo

  specul0ndu-se

  cd

  ar

  putea

  proteja

  miocardul

  fale

  de

  efectul

  radicalilor

  oxigen

  singlet.

  CAt

  privegte

  abundenfa

  sub

  care

  tipurile

  de

  fosfolipide

  apar

  in

  structura

  bistratului,

  pC,

  sM,

  PE

  5i

  PS

  sunt

  majoritare,

  reprezentad

  fiecare

  intre

  20

  gi

  zsur.

  pI

  9i

  pA

  reprezinti

  pinala

  l?o

  fiecare;

  ln

  ciuda

  acestui

  fapt

  (sau

  poate

  tocmai

  de

  aceea)

  aceste

  doud

  fosfolipifu

  ,urt

  implicate

  in

  procese

  celulare

  deosebit de

  importante (vezi la

  ,.Rolul

  lipidelor membranari").

  Fig.

  2.

  structura

  fosfatidircorinei

  (1-stearir-2-oreir{osfatidircorini).

  Lecitina,

  denumirea

  uzuall

  a

  acestui

  fosfoglicerid,

  vine

  de

  la

  cuvAntul

  )uf*0oq,

  lekithos

  care

  in

  limba greaci

  inseamnd

  gdlbenug

  de

  ou, intrucat

  acesta

  are

  un

  conlinut

  foarte

  bogat

  de

  lecitinS.

  Ne

  afldm

  acum

  in

  situafia

  de

  a

  putea

  puncta

  aspecte

  legate

  de

  dispunerea

  asimetrici

  a

  fosfolipidelor

  in

  membrane

  (Fig.

  3).

  Experimental

  s-a

  dovedit

  "a

  pc

  qi

  sM

  sunt preponderent

  distribuite

  in

  foifa

  externd

  a

  bistratuluirin

  timp

  ce

  PE,

  PS

  pi

  pI

  sunt,

  dupe

  datele

  existente

  p6ni

  in

  prezent,

  exclusiv

  in foila

  internd.

  Mai

  mult,

  aparigia

  Ps

  tn roila

  externe a

  uisuafrrtui reprezinta

  o

  dovadr

  timpurie

  a

  intrrrii

  celulei

  ?ntr-un

  proces

  apoptotic.

  De

  usemenea,

  activarea

  plachetelor

  sanguine

  este

  insolit6

  de

  aparilia

  PS

  in

  foitra

  extirna

  a

  bistratului

  lipidic

  membranar

  [l].

  colesterolul

  este,

  tn

  general,

  egal

  distribuit

  intre

  ambele

  foip

  ale

  bistratului.

  cri"oripio"ie

  se

  afli

  numai

  in

  foila

  externd

  a

  bistratului

  lipidic..

  De

  curind,

  distribu,tia

  asimetricd

  a

  iosfolipidelor

  bisnaului

  lipidic

  membranar

  este

  investigat[

  in

  anumite

  patologii

  [2,

  31,

  afectarea

  ei fiind

  insolitr

  de

  defecte

  in

  funcfionarea

  normal5

  a celulelor.

  \-

  u;

  o.op

  d-o

  )

  9

  )

  o=:

  )i

  )\

  \(

  iq

  I

  i

  (

 • 8/9/2019 Biologie Celulara Curs 2.1 - Organizarea Moleculara a Biomembranelor

  5/28

  SPATIUL

  EXTRACELULAR

  ffi$effieffi$ffiM

  CITOSOL

  Fig'

  3.

  Lipidele

  membranare

  sunt

  asimetric

  distribuite

  intre

  cele

  doud

  foile

  ale

  bistratului.

  semnificafia

  simbolurilor:

  \

  -

  cotesterot;

  fi

  -fosfatiditcotini;

  1

  -fosfatiditetanotamini;

  [

  -

  fosfatidirserini;

  ft

  -.riigori.rin.,

  $

  -gricoriJiJ.

  h

  ldeea

  ..1

  '

  -

  eterogenitaili

  r8[rotlpia tor

  membranare

  este

  substanliatd

  gi

  de

  diversitatea

  tipurilor

  de

  acizi

  grapi

  care

  intra

  in

  structura

  lor.

  Acegtia

  au un

  num5r

  par

  de

  atomi

  de carbon

  cuprins

  inlr.e

  12

  qi24

  (cn-Cz+).La

  cei

  cu

  mai pufin

  de

  12

  atomide

  carbon

  solubilitatea

  ln

  apd

  a

  Iipidelor

  pe

  care

  Ie

  formeazi

  cre$te

  prea

  mult,

  ceea

  ce

  poate

  afecta

  integritatea

  bistratului gi

  rolul

  de

  barierd

  al

  acestuia.

  eciziigraii

  cu

  mai

  mult

  de

  24

  de

  atomi

  de

  ca6on

  in

  moleculd

  sporesc

  prea

  mult

  hidrofobicitatea

  tiiiaetor,

  ingroagd

  bistratul

  reduc6nd

  eficienfa

  sub aspectul

  proprietdlilor

  de permeabilitate

  seiectiva

  gi

  ii

  reduce

  fluiditatea

  prin

  cre$terea

  interacfiunilor

  la

  nivelul

  cozilor

  hidrofobe.

  Agadar

  din

  motive

  de

  eficienf6

  in

  funcfionare

  acizii gragi

  evidenfiafi

  a structura

  lipidele

  membianare

  confin

  intre

  12

  gi

  24

  de

  atomi

  de

  carbon.

  Ei

  pot

  fi

  acizi gragi saturafi

  sau

  nesatura{i,

  cu

  catena

  hidrocarbonati

  neramificatd.

  in

  ceea

  ce

  priveEte

  pozi{ionarea

  lor

  in structura

  glicerofosfatidelor

  putem

  face

  urmdtoarele

  aflrmafii:

  1'

  tn

  pozilia

  I

  a

  glicerinei,

  de reguld,

  se

  afld

  esterificat

  un

  acid

  gras

  saturat.

  Cei

  mai

  des

  intAlnili

  sunt

  (i,)

  Cqa,

  acidul

  miristic,

  (ii)

  Crc,

  acidul

  palmitic

  qi (iii)

  c1s,

  acidul

  stearic.

  O

  ordine

  a

  frecvenfei

  sub

  care

  apar

  ar

  fi:

  Cro

  >

  C,, >

  C,o.

  2'

  ln

  pozilia

  2

  a

  g.licennei,

  de.

  reluld,

  este

  esterificat

  un

  acid

  gras

  nesaturat.

  cei

  mai

  des

  intalni$

  sunt

  (i/

  Crr,r',

  acidut

  oleic,

  (ii)

  C1s,2,

  acidul

  linoleic

  Ai

  (iii)

  C,ss,

  acidut

  Iinolenic.

  Trebuie

  sd

  amintim

  aici,

  pentru

  rolul

  sdu

  deosebit

  de

  important

  tii)';,,Rolul

  lipidelor

  membranare ),

  acidul

  arahidonic,

  sau

  acidul

  eicosatetraenoic

  (czo:+).

  De

  menfionat,

  in

  incheierea

  acestui

  comentariu,

  cd

  acizii

  gragi

  din

  sfingolipide

  sunt,

  de

  regul6,

  saturafi.

  Inainte

  de

  a

  trece

  la

  aspecte

  mai

  detaliate

  asupra

  organizarii

  lipidelor

  la

  nivelul

  membranelor

  qi

  cum

  aceasta

  se rdsfringe

  asupra

  comportamentului

  bistratului

  lipidic

  ai

  funcfionalitifii

  sale,

  merit5-

  de

  punctat,

  p nt*

  o

  ultimd

  aigumentare

  a

  amplei

  eterogenitdli

  a

  lipidelor

  membranare

  faptul

  cd,

  ludnd

  in

  tonsiderare

  cele

  do ua

  poritii

  a

  ert rin u.

  giJour. i

  2

  in

  simbolistica

  notlrilor

  abreviate

  a acizilor graqi,

  prima

  cifri

  din

  indicele

  inferior

  reprezintii

  numIrul

  de

  atomi

  de

  carbon

  din

  moleculd,

  .:

  reprczintf,

  simbolul pentru

  prezenta

  dubtelor

  legituri,

  iar

  iau

  u

  Jrr.

  rlrirezinta

  numtrrul

  a

  arul -r gutm

  aln

  molecultr'

  In

  biochimie

  notaliile pot

  fi

  muh

  rnai

  detaliate

  p.itru

  indicar a

  rrprin*,ui

  a

  pozi;iei

  dublelor

  leglturi

  in lanful

  alifatic,

  insl

  in economia

  discufiei

  noastre

  5i

  in

  infelegerea

  implicagiilor

  biologi ,

  u..ri

  I.mlii

  nu

  sunr

  semnificative.

  5

 • 8/9/2019 Biologie Celulara Curs 2.1 - Organizarea Moleculara a Biomembranelor

  6/28

  20

  de acizi

  gragi

  mai

  des intAlnili,

  num6rul

  de

  diverse

  fosfolipide

  din

  fiecare

  tip

  (pCJE,

  pS,

  pI,

  SM)

  poate

  atinge

  valoarea

  de 400.

  Bineinleles

  cd

  aceste

  valori

  teoretice

  nu

  se regdsesc

  in

  realitate

  dintr-o multitudine

  de

  motive

  de constrangere

  specifice

  sistemelor

  biologice.

  Structura

  de

  bistrat

  rezolvd dezideratul esenfial

  al organizdrii

  membranei (De

  ce

  bistrat?)

  Vom incerca

  sd

  precizSm

  aici

  cdteva argumente

  logice

  pentru

  a rdspunde

  intrebarii

  ,pe

  ce

  bistrat? .

  Bistratul

  este

  cea

  mai simpld

  structurare

  a

  lipidelor

  care

  poate

  inchide

  un

  volum

  mare

  de

  mediu

  hidrofil,

  spre

  a-l

  separa

  de

  un

  altul,

  tot

  hidrofil

  (capetele

  hidrofile

  la

  exterior, put6nd

  acomoda cele

  doud

  medii hidrofile;

  cozile hidrofobe

  in interior,

  in

  ad6ncimea

  structurii,

  conferind

  rolul

  de barierd). Agadar

  este o

  structur[ care

  poate

  corespunde

  dezideratelor

  celulelor

  de

  a fi

  separate de

  mediul

  inconjuritor

  gi

  de

  a-gi menfine

  intr-o

  manierl

  eficientd

  homeostazia

  intern6.

  Asamblarea

  in bistrat

  se

  poate

  face

  spontan,

  fiind

  deci

  favoizatienergetic,

  iar

  bistratul

  nu

  poate

  prezenta,

  din

  considerente

  termodinamice,

  capete

  libere.

  Acest

  lucru

  conferi

  membranelor

  tenacitate in

  pdstrarea

  integrititii

  structurale

  gi

  refacerea

  rapid6

  a acesteia

  chiar

  in

  cazul

  unor

  distrugeri

  datorate

  agresiunilor

  mecanice.

  Structurarea

  sub

  formd

  de

  bistrat

  gi

  dispunerea

  asimetricd

  a componentelor

  acestuia

  conferi

  proprietdli fizico-chimice diferite celor

  doud

  fefe ale

  membranei;

  mai mult,

  asiguri

  comportament

  independent

  celor doud

  fe,te

  ale membranei,

  dar

  gi

  solidar,

  atunci

  c6nd

  nevoile

  celulei o cer,

  aceasta

  av6nd

  cdile

  de

  a

  controla

  comportamentul

  (independent,

  sau

  solidar)

  al

  componentelor

  membranare.

  Stareafizicd a

  bistratului lipidic

  Discufia

  asupra

  stirii

  fizice

  a bistratului

  lipidic

  igi

  propune

  si

  ne

  dea

  o imagine

  intuitivi

  privind

  efectele

  structurii

  bistratului

  asupra funcfionirii

  membranelor.

  Bistratul

  lipidic

  este

  fluid,

  intr-o continud

  dinamic[, cu

  efect

  asupra

  inter-relafiilor

  dintre

  moleculele

  care

  il

  compun,

  inter-

  relalii

  care sunt

  intr-o

  permanent[

  modificare.

  Fluiditatea

  bistratului

  lipidic

  este

  o rezultant1

  a

  diverselor

  posibilitdfi

  de

  migcare

  a lipidelor ce

  il

  alc[tuiesc.

  tn

  ce

  constil

  aceasti

  diversitate?

  Lipidele

  membranare

  pot

  executa urmdtoarele

  tipuri

  de migcdri:

  1.

  Mipclri

  intramoleculare,

  pe

  care

  lipidele le

  realizeazd,in

  raport cu propria

  lor structurd

  (in

  raport cu

  propria

  lor

  axd), spafiul

  ocupat

  de

  ele

  putdnd

  fi

  aproximat

  cu

  un

  cilindru

  al

  cirui

  bazi

  are o suprafalS

  de

  -60

  A'

  {razd

  de

  -4.4

  A)

  gi

  cu

  indltimea

  de

  -30

  A.

  Aceste

  migcrri

  pot

  fi:

  o

  De rota{ie,

  cu o frecvenld

  de

  lOe

  rotalii/s;

  aceste

  migcdri

  izvordsc

  din

  capacitatea

  lanfurilor

  acizilor

  graEi

  de a

  se

  roti

  in

  jurul

  legdturilor

  C-C,

  capacitate

  care

  se

  iasf.ange

  asupra

  comportamentului

  intregii

  molecule, prin

  cuplurile

  de forfe

  pe

  care

  le

  indui;

  rezultanta

  acestui

  ,,zbucium

  intern

  molecular

  este

  migcarea

  de

  rotafie

  a

  moleculei

  lipidice

  in ansamblu.

  o

  De flexie

  a cozilor

  hidrofobe,

  cu

  o

  frecvenld

  de 108

  flexii/s;

  aceste

  miqcdri

  trebuie

  inlelese

  tot

  ca

  rezultat

  al

  migclrilor

  din interiorul

  moleculelor

  de lipid,

  la nivelul

  cozilor

  hidrofobe

  ale acizilor

  gragi

  nesaturafi,

  care, datoriti

  impiedicdrilor

  datorate prezen.tei

  celuilalt

  acid

  gras

  Cin

  structuri, nu

  pot

  executa,

  de reguld,

  dqc6t

  migc6ri

  asemdndtoare

  gtergitorului

  de

  parbriz; efectul la

  nivelul intregii molecule

  este acela

  al

  migcdrii

  de flexie

  a

  oiii.

  .

  Migciri

  intermoleculare,

  care

  implicd

  schimbarea

  pozi{iei

  moleculelor

  de

  lipid

  unele

  in

  raport

  cu

  altele. Acestea

  pot

  fi:

  r

  Mi$ciri

  de

  transla{ie

  (difuzie

  lateralS),

  miEcdri

  ale

  lipidelor

  in

  planul

  membranei,

  in

  aceiaqi

  foitl

  a

  bistratului,

  unele

  printre

  altele; frecvenfa

  acestei

  miqclri

  este

  de 107

  schimbiri

  de

  direclie/s. Trebuie

  menfionat

  faptul

  cd

  prezen[a

  colesterolului

  in

  bistrat

  determind

  o

  diminuare

  a

  mobilitdlii

  laterale.

  r

  Mi$ciri flip-flop ,

  adicd

  migclri

  de

  trecere

  a

  lipidelor

  dintr-o

  foild

  a

  bistratului

  in

  cealalti;

  aceste

  migclri

  presupun

  o risturnare

  a

  moleculei

  in

  planul

  membranei,

  pentru

  a-

 • 8/9/2019 Biologie Celulara Curs 2.1 - Organizarea Moleculara a Biomembranelor

  7/28

  gi

  pistra

  capul

  hidrom

  U

  "*t"

  f*::":^tl*:Y:.rymbranei;j*"y:ltu..u:estor

  miscdri

  este

  foarre

  micd,

  practic

  nultr

  (o

  datd pe

  luni

  pentru

  fiecare

  moleculi

  individuali),

  .ru

  ""

  pur"

  logic;

  exista

  ,r*ii

  "

  ndomembrand

  la

  niverul

  -cdreia

  migcarea-

  de

  ,,flip-flop"

  * lo"

  frecvent

  gi

  anume

  membrana

  reticulului

  endoplasmic

  (v

  ezi

  ra

  "Reticulu I enaoprasmic;;y.

  Revenind

  la

  tema

  acestei

  secliuni,

  sE

  punctdm

  cf,

  absenla

  practicd

  a

  migcdrilor

  ..flip-flop,,

  explici

  bidimensionalitatea

  stirii

  fluide

  a

  bistratului

  lipidic,

  siructura

  de

  bazd.

  a

  membranelor

  celulare'

  Migcirile

  lipidelor

  se

  manifestd

  practic

  numui

  in

  cadrul

  aceluiagi

  strat

  al bistratutui.

  Deasemenea,

  frecvenfa

  extrem

  de

  redusd

  a

  migcdrilor

  "flip-flop"

  are

  ca

  efect

  menflnerea

  distribufiei

  asimetrice

  a

  moleculelor

  de

  lipide

  in

  ceie

  doua

  straturi,

  distribufie

  construita

  de

  celula

  cu

  mare

  consum

  energetic

  odat6

  cu

  biogeneza

  de

  novo

  a membranelor

  (vezi

  la

  .Reticulul

  endoplasmic").

  Manifestarea

  bidimensionaid

  a

  fluiditarii

  bistratului

  lipidic

  d6

  membranei

  celulare

  caracterul

  de

  structura

  cu

  proprietrti

  mezomorfe,

  proprietifi

  specifice

  cristalelor

  lichide.

  Acest

  comportament

  mezomorf

  este

  accentuat

  de

  capacitatea

  lipidelor

  de

  a structura

  microdomenii

  bogate

  in

  sfingolipif

  (nart9

  dintre

  ele glicolipide),

  cotesterot

  gi

  anumite proteine

  membranare.

  Aceste

  microdomenii

  sunt

  denumite

  "plute

  tipidice"

  (lipid

  rafts)

  gi

  au

  deosebita

  importan

  d, atdt

  structurala (organiznazd

  structuri

  specializaie

  ale

  me]rnbranei,

  cum

  ar

  fi

  caveoi"l.;,

  .at

  gi

  metabolicd

  -tinand

  laolaltd

  molecule gi

  macromolecule

  destinate

  a

  funcliona

  impreund

  in

  complexe

  supramoleculare

  [4].

  Pentru

  a

  infelege

  mai

  bine

  ;ructurarea

  microdomeniilor

  de

  membrana,

  sd

  menfiondm

  cr lipidele,

  a$a

  cum

  nu

  sunt

  echilibrat

  repartizateintre

  cele

  dou6

  foile

  ale

  bistratului,

  nu

  sunt

  omogen

  amestecate

  nici

  in

  cadrul

  fiecarei

  foife

  a

  bistratului,

  ci

  se

  asociazi

  inn-u1

  mod

  neomogen

  pe

  baza

  unor

  considerente

  fizice.

  plutele

  lipidice

  fie planare,

  fie

  invaginate

  sub

  forma

  caveolelor

  (numite

  vezicule

  plasmalemale

  in

  celula

  endotelial6)

  se

  caracteizeazd

  printr-o

  fluiditate

  mai

  micd

  ?n

  comparalie

  cu

  restul

  bistratului.

  prezentaplutelor

   9i0t9e

  gi

  eterogenitatea

  lor

  suslin

  gi

  nuanfeazd

  ideea

  de

  mozaic

  nriJ

  r

  r.g-irariiii"#ur*"ror.

  Plutele

  lipidice pot

  fi

  asemuite

  unor

  sloiuri

  de

  forme,

  dimensiuni

  qi

  organizdri

  variate

  ce

  plutesc

  in

  oceanul

  lipidic

  mai pulin

  specific

  organizat.

  caveolele

  reprezinia

  o Iorme

  de

  plute

  lipidice,

  ce

  se

  dispun

  individual,

  sau

  in

  ciorchini

  la

  nivelul

  membranei.

  Eterogenitatea

  plutelor lipidice

  a

  fost evidenliatd

  prin

  interpretarea

  rezultatelor

  diferitelor

  metode

  de

  obfinere:

  -

  diferili

  detergenli

  neionici;

  -

  sonicarea

  preparatelor

  de

  membrane

  gi

  analizarea

  fracfiunii

  ugoare;

  -

  analizeimunocitochimice.

  Degi

  rezultatele

  experimentale

  sunt,

  in

  anumite

  limite,

  variate,

  suger6nd

  diversitatea

  compozilional5

  a

  plutelor

  lipidice,

  se

  pot

  totugi

  extrage

  cdteva

  caracteristici

  generale:

  -

  colesterolul

  este

  de

  3-5

  ori

  mai

  abundent

  dec6t

  in

  restul

  membranei

  gi

  reprezintd

  33-50Vo

  din

  totarul

  lipidelor

  ra

  acest

  niver;

  -

  sfingolipidele

  (SM

  9i

  glicolipidele)

  sunt

  imbogr{ite

  gi

  reprezint6

  30-35vo

  din',e

  lipidele

  din plute;

  glicerofosfolipidele

  sunt

  srmc

  'epreientate

  (in

  comparafie

  cu

  restul

  membranei)

  ;

  s30vo pentru

  PC

  +

  PE,

  fald

  de

  -50Vo

  inrestul

  membranei;

  -

  linidgl,e

  specifice

  foipi

  interne

  a

  bistratului

  (ps,

  pD

  sunt

  slab

  repr#ntate

  la

  nivelul

  plurelor

  lipidice;

  -

  in foifa

  internd

  de

  la nivelul

  plutelor,

  lipidele

  conlin preferenfial

  acizi

  gragi

  saturafi

  (asta

  ar

  putea

  realiza

  necesarul

  derigiditate

  corespunzltor

  celei

  a

  foilei

  externe,

  unde

  sfingolipidele

  sunt

  bogat

  reprezentate).

  Anticipdnd,

  vom

  merliona

  aici

  cd

  plutele

  lipidi-ce

  sscaracterizeazi

  gi

  prin

  capacitatea

  de

  1

  1s-lgmera

  anumite

  tipuri

  de

  proteine

  membranare.

  AEadar,

  menfionand

  inc6

  odati,'irgnirar"a

  lipidelor

  membranare

  in

  microdomenii

  accentueazd

  aspectul

  de

  mozaic

  fluid

  al

  membranelor.

 • 8/9/2019 Biologie Celulara Curs 2.1 - Organizarea Moleculara a Biomembranelor

  8/28

  +.

  In ciuda

  acestor

  organizdri

  eterogene,

  capacitatea

  lipidelor

  de

  a

  se

  migca

  in

  "aa*t

  istratului este doar nuanfatii

  pe

  intinsul

  suprafelei

  membranei

  Ei

  nu

  anulata.

  AceastA

  capacitate

  de

  miEcare

  a lipidelor

  in cadrul

  membranei

  determind

  proprietatea

  membranelor

  numit6

  tluiditate.

  Fluiditatea

  membranelor poate

  fi

  modulatd (modificati,

  reglat6)

  de

  mai

  mulli

  factori.

  Acegti factori

  pot

  fi

  de

  naturd

  frzicd,

  sau

  chimici.

  Ca factori

  fizici

  amintim

  temperatura

  gi

  presiunea.

  Fluiditatea

  membranelor

  este

  direct

  proporfional6

  cu

  temperatura qi

  invers

  proporfionald

  cu

  presiunea.

  Efectivitatea

  acestor

  factori

  fizici

  in

  modularea

  fluiditdtii

  membranare

  este

  insi

  limita6,

  dupi

  cum

  u$or

  ne

  putem

  da

  seama.

  Nici

  presiunea

  gi

  nici

  temperatura

  nu

  pot

  varia

  larg

  in condilii

  fiziologice.

  Mult

  mai

  pregnant

  este

  efectul

  factorilor

  chimiii

  in

  modularea

  fluiditdlii

  membranei.

  Acegtia,

  in funcfie

  de

  provenien 6,

  se

  pot

  clasifica

  in

  (i)

  factori

  chimici

  intrinseci,

  sau

  (ii)

  factori

  chimici

  extrinseci.

  Factorii

  chimici intrinseci,

  pe

  care

  celula ii

  folosegte

  in

  modularea

  fluiditdfii

  membranei

  in

  funcfie

  de

  necesitdli,

  sunt cantitatea

  de

  acizi

  gragi

  nesaturali

  din

  structura

  fosfolipidelor,

  sau

  a

  glicolipidelor

  gi/sau

  cantitatea

  de colesterol

  din

  structura

  bistratului.

  Fluiditatea

  membranei

  este

  direct

  propo(ionald

  cu

  procentul

  de acizi

  gragi

  nesaturafi

  din structura

  lipidelor

  bistratului

  (cregte

  cantitatea

  de

  acizi

  gragi

  nesaturafi,

  cregte

  gi

  fluiditatea),

  in

  timp

  ce

  cretterea procentului

  de

  colesterol duce

  la

  rigidizarea

  membranei

  (micgorarea

  fluiditefii).

  Agadar,

  fluiditatea

  membranei

  este

  invers

  propo(ional[

  cu cantitatea

  de colesterol

  din

  bistrat.

  Cum

  trebuie

  infelese

  sugestiv

  motivele

  acestor

  efecte

  ale colesterolului

  gi

  acizilor

  gragi

  nesaturali

  asupra

  fluiditd,tii

  membranei

  celulare?

  Descriptiv,

  geometria

  angulari

  a

  cozilor acizilor

  gragi

  nesaturafi

  are

  ca

  efect

  dep6rtarea

  spafiali

  a

  lipidelor

  gi

  micporarea

  interacliunilor

  intre

  acestea

  atdt

  la nivelul porfiunii

  hidrofobe,

  cdt

  gi

  al

  capetelor

  hidrofile.

  in

  ceea

  ce

  privegte

  efectul

  colesterolului,

  dir

  motive

  structurale

  (datoriti

  geometriei

  spafiale),

  acesta

  spore$te

  tdria interacfiunilor

  atdt

  la nivelul

  cozilor

  hidrofobe,

  cat

  $i

  al

  capetelor

  hidrofile,

  anulAnd efectul

  acizilor

  gragi

  nesaturafi.

  Factorii

  chimici

  extrinseci

  se

  clasificd

  la

  rAndul

  lor

  in

  (a)

  fizinlagici

  (hormoni

  sau

  mediatori

  chimici liposolubili),

  (b)

  patologici

  (metabolili

  liposolubili

  ai

  unor agenfi patogeni,

  substanle

  chimice

  toxice, liposolubile),

  sau

  (c)

  terapeutici

  (medicamente

  liposolubite).

  trrtutte

  analgezice,

  ca

  gi

  unele

  anestezice,

  fiind compugi

  liposolubili,

  aclioneazd

  gi

  prin

  modificarea

  fluiditeFi

  membranelor neuronale.

  Dovezi

  experimentale

  recente

  dovedesc

  fapiul

  cd,

  allturi

  de

  efectele

  datorate

  modificdrii

  fluiditafii

  membranare,

  anestezicele gi/sau

  analgezicele

  aclion

  eazd

  Si

  prin

  modificdrile

  conformalionale

  induse

  la nivelul

  unor

  proteine

  transmembranare,

  afectdndu-le

  func[ia.

  Dupi

  cum

  vom

  vedea,

  fluiditatea

  membranelor

  este

  modulatd

  gi

  nuanfati gi

  de

  celelalte

  componente

  ale

  membranelor: proteinele

  gi

  structurile glucidice.

  Rolul

  lipidelar

  m

  embranare

  DupI

  cum

  am

  ariltat

  pdnl

  acum, rezultd

  cd, fdrd

  bistrat

  lipidic

  nu

  pot

  exista

  membrane

  celulare.

  Acesta

  reprezintd

  componenta

  structurald

  de

  bazd,

  a

  lor,

  funcfia

  structurall

  a lipidelor

  membranare

  organizate

  in

  bistrat

  fiind esenfiald.

  Bistratul

  lipidic

  confera

  membranei

  celulare

  rolul

  de

  barierS,

  aceaste menire

  a

  lipidelor

  membranare

  fiind

  enunlatd

  incd

  de

  la

  dovedirea

  prezenfei

  lor

  in

  structura

  membranei.

  Dar

  lipidele

  membranare

  nu

  se

  afli

  nici

  pe

  departe

  acolo

  numai

  din

  considerente

  structurale.

  Ele

  sunt

  implicate

  in

  importante

  funclii

  metabolice,

  acele

  funclii

  care unesc

  celula

  cu

  mediul

  inconjuritor,

  o

  integreazd pe

  aceasta

  in "ambianfa

  biosocialf,".

  Mai

  mult,

  echilibrul

  dintre

  diferitele

  tipuri

  de lipide

  din

  membrane

  influenfeazd

  comportamentul

  normal

  al

  celulei,

  iar

  modificarea

  lui

  poate

  atrage devialii

  patologice.

  De

  aceea,

  lipidele

  membranare

  pot

  reprezenta

  finte

  terapeutice

  [5].

  Glicolipidele

  sunt

  implicate

  in

  fenomene

  de recunoaqtere

  gi

  semnalizare

  intercelulari

  (vezi

  la'Componenta

  glucidici

  a

  membranei").

 • 8/9/2019 Biologie Celulara Curs 2.1 - Organizarea Moleculara a Biomembranelor

  9/28

  Detalii

  referitoare

  f"ff::.il"i*il:.ir:::,*.::::T",^*::,_*,,u*it"i'ioi{;;"

  reguri,

  aceste

  modinciri

  se

  etrec

  ca

  urmare

  a unor

  procese

  dc

  semnariz*",

  *;;;;;l'ifii

  rezurtari

  u"liorano

  ;#:,:il.:;

  ecunzi

  gi

  declanqand

  numeroase

  procese

  prin

  .*'""tri;i".i,po;

  semnaleror

  receprate.

  Exist,

  ai

  multe

  tipuri

  de

  fosfolipaze,:are

  au

  proprietatea

  a"

  u

  .rii"'*-diverse

  molecule

  din

  structu.a

  omplexi

  a

  fosfolipidelor

  (Fig.

  2).

  Acestea

  sunt:

  (i)

  fosfolipaza

  Al

  (prescurtare

  international6

  e) er^ea7a

  yidul

  gras

  din pozifia

  t

  a

  glicerinei;

  (ry'

  fosfotipaza

  AZ

  (priscurtare

  iiternationUa

  deta$a7,a

  acidul

  gras

  din pozilia

  Z

  a

  gileiinei,

  lizofosfatide:

  (iry'

  fosfolipaza

  B

  (prescurtare

  internafionaH

  pLB),

  care poate

  scoate

  acizi

  gragi

  din

  ambele

  pozifii

  din

  structura

  fosfotipiieror,

  cumuldnd

  acriviratea

  pLAl

  $i

  pLA2;

  aclioneaza

  in

  il;;

  supra

  lizofosfatidelor.

  ^(iuj

  fosfolip^;;

  C:'

  ;*".9rrfu-".:

  Ieg€rura

  dintre

  glicerind

  gi

  fosfat,

  c

  u el i

  berarea

  diacilgliceronf

  o.

  iOa

  Cl

  ;

  (v)

  fosfolipaza

  D,

  care

  ellmind

  .rrui

  niarl'l

  X,

  cu

  eliberarea

  PA.

  Fig.'2'

  Locurire

  specifice

  de

  acfiune

  a

  diferiteror

  tipuri

  de fosforipaze,

  ra

  nivelut

  morecureror

  de

  fosforipide.

  er--

  ioriorip

  aza

  A1;

  A2

  -

  fosfo_

  lipaza

  AZ;

  B

  -

  fosfotipaza

  B;

  C

  _

  tosfotip"r"

  C;

  O

  _

  fosfotipaza

  D.

  efectelor

  punctam

  urmdtoarele

  ro"tarli

  r"

  capitolul

  ..semnarizarea

  3

  Prin

  kinaze

  desemntrm

  acele

  enzime

  a

  ctrror

  activitate

  se

  soldeazi

  cu

  grefarea

  de

  fosfat

  pe

  diferite

  substrate.

   

  Atenlie

  in

  denumirea

  acestorm.etabolilise

  fblosesc

  particuleledis,

  iespectir

  raril

  ,r?r

  sau

  ri,

  deoarece

  fiecarereziduu

  fosfar

  ffilTJi:$ilitli;,ig'ffX1j*#,:fi;*j'l;;'e*';;".

  io,iJli'""'liil"umirea

  compus,or

  in

  care-iosratur

  se

  9

  (a)

  Fosfolipaza

  A2

  poate elibera acidul

  arahidonic,

  carc

  este precursor

  pentru

  patru

  clase

  de

  ubstanle

  cu

  roruri

  dintre

  cere

  mai

  diverse..Acestea

  a.

  i*iLdondine;2.

  rromboxani;3.

  rostacicline;

  4.

  reucotrie,ne)

  sunr

  oblinute

  prin_comprex"

  ;;;;;*

  de

  -metabori

  zare

  (cubagaje

  nzimatice

  adecvate)

  a

  acidului

  arahidonic,

  dupd

  elibera."u'ru-Jin

  fosfolipidele

  care

  il

  contin.

  rimele

  trei

  tipuri

  rezultd

  pe

  calea

  ciclooxigena

  iei,

  ceaa"-u

  fut

  u

  "ras5

  pe

  calea

  lipooxigenazei.

  (b)

  Fosfatidilinozitolii

  sunt

  implicali

  in

  mecanisme

  de

  transmitere

  transmembranarr

  gi

  ntracelulard

  a

  semnalelor'

  cdnd

  un"t"'*oi""ule.semnal

  0,g"rrii'.. leagE

  de

  receptorii

  specifici

  in

  membranele

  celulare,

  P[

  intrd

  intr-o

  secvenld

  de

  reaclii-denumita

  cascada

  fosfoinozitidelor

  Fig'

  3)' in

  aceastji

  cascadr

  PI

  sun"t

  ioifui

  rorro.itut"

  pu,

  "u

  p",

  i.

  r"rr"inozitolfosfali

  (plp),

  sub

  cgiunea

  fosfatidilinozitol

  kinazei3

  pi

  t

 • 8/9/2019 Biologie Celulara Curs 2.1 - Organizarea Moleculara a Biomembranelor

  10/28

  Dr.

  Mircea l*aba

  -

  Lioidele

  membranare,

  curs oentru

  studenrtitn

  medicind

  declangarea

  unor

  rdspunsuri celulare

  mai

  lente

  gi

  de

  lungi

  durati

  (exemplu,

  semnalizarea

  prin

  c6ile

  proteinkinazei

  C).

  fosfatidil

  inozitol (Pl)

  I

  -ATP

  pt

  kinaze

  p

  oo

  fosfatidilinozitol-4-fosfat

  (

  P I

  P)

  I

  -ATP

  PIP kinazd

  f

  oo

  fosfatidilinozitol-4,5-bisfosfat

  (

  Pl

  Pr)

  iosfolipazi C

  $pqf

  M

  pq*ru

  fasfoi

  w

  ilid€

  P

  LC-

  B)

  diacilglicerol(DAG)

  +

  transmembranarS.

  inozitol- 1,

  4,Strisfosfat

  (l

  Pr)

  Fig.

  3. Cascada fosfoinozitidelor.

  Acfiunea

  secven[ial5

  a fosfatidil-

  inozitol kinazelor

  duce la formarea

  PlPz;

  Ulterior

  fosfolipaza

  C-p,

  cu

  specificitate

  pentru

  fosfoinozitoli,

  elibereazi lP3

  gi

  DAG,

  care sunt

  mesageri

  secunzi in

  anumite

  procese

  de

  semnalizare

  Ca si

  rezumlm

  cele

  prezentate

  despre

  lipidele

  membranare

  punctim:

  l.

  Lipidele

  membranare organizeazd structura

  de

  bazd,

  a biomembranelor,

  bistratul lipidic,

  structuri cu

  proprietd[i

  fluide, manifestate

  bidimensional

  Ei

  caracteizat

  atit

  prin

  eterogenitate

  compozilionalI,

  cdt

  gi

  prin

  asimetrie;

  2.

  Bistratul lipidic

  asigurd

  func{ia

  de

  barierd

  a

  membranelor,

  f[r[

  a-i

  conferi

  caracter

  de

  barieri

  absolutd, adicd

  flri a

  impiedica

  selectivitatea

  acestei

  structuri in

  interacfiunea

  celulei cu mediul;

  3.

  Departe

  de a

  avea numai

  un rol

  structural,

  lipidele

  membranare

  particip[

  la

  funclia

  metabolicA

  a

  membranei

  celulare in

  procese

  de semnalizare.

  Bibliografie

  specffici

  1. Fox JE.

  (1996)

  Platelet activation: new aspects.

  Haemostasis.

  26: lO2-13 l.

  2. Zwaal RFA,

  Schroit

  AJ.

  (1997)

  Pathophysiologic

  implications

  of membrane

  phospholipid

  asymmerry in

  blood cells. Blood.

  89:

  I l2l-l 132.

  3. Kuypers

  FA.

  (1998)

  Phospholipid

  asymmetry in health

  and disease.

  Curr

  Opin Hematol.5:

  122-131.

  4. Pike,

  LindaJ.

  (200a)

  Lipid Rafts: Heterogeneity

  on the High

  Seas. Biochcm

  J.378,281-292.

  5. Escriba PV.

  (2006)

  Membrane-lipid therapy: a new

  apprcach

  in molecular

  medicine.

  Trends

  Mol Med.

  12,

  34-43.

  Bibliografie

  generali

  1.

  MOLECULAR BIOLOGY

  OF

  TIIE CELL,

  autori:

  B. Alberts,

  D. Bray,

  J.

  Irwis,

  M.

  Raff, K.

  Roberts,

  J.D.

  $Iatson, Carland

  Publishing

  Inc., New

  York

  &

  London,

  1989

  (edifia

  all-a),

  1994

  (editij'a

  III-a),

  Garland

  Science,

  New York, 2002

  (edifia

  a IV-a);

  autori:

  B.

  Alberts,

  A.

  Johnson,

  J.

  trwis, M.

  Raff,

  K. Roberts,

  P.Walter,

  Garland Science,

  New York,2008

  (edifia

  a V-a).

  2.

  MOLECULAR

  CELL

  BIOLOGY,

  autori: H. Lodish,

  A. Berk,

  S.L. Zpunky,

  P. Matsudaira,

  D.

  Baltimore,

  J.

  Damell,

  W.H. Freeman and

  Company,

  New York,

  2000

  (edifia

  a IV-a).

  l0

 • 8/9/2019 Biologie Celulara Curs 2.1 - Organizarea Moleculara a Biomembranelor

  11/28

  PROTEINELE

  MEMBRANARE

  Aspecte

  generale

  Modelul

  mozaic-fluid

  de

  organizare

  a membranelor

  biologice

  ne

  arate

  c6,

  aldturi

  de

  lipidele

  structurate

  sub

  formi

  de

  bistrat,

  la

  construc,tia

  acestor

  componente

  celulare

  participa

  $i

  Proteinele

  Raportul

  mo.lecylar

  intre

  Iipidele

  gi

  proteinele."

  d.atui"rc

  membranele

  celulare

  este

  in

  medie

  de aproximativ 50/1. Acesi

  raport

  este

  ugor de

  infeles

  flnand

  ";ral;-frptul

  ci,

  de

  fqo-le,compozilia

  sub

  aspectul

  masei

  de

  material

  organic

  Ia

  nivelul

  membranelor

  este

  de

  -40vo

  lipide

  gi

  -50vo

  proteine,

  iar

  lipidele

  sunt

  molecule-

  cu

  greutate

  molecular[

  mic[

  in

  timp

  ce

  proteinele

  sunt

  macromolecule.

  Realitatea

  biologici

  este

  insi

  diversr,

  existdnd

  gi

  excep{ii

  de

  la

  aceste

  valori.

  De

  exemplu

  la

  nivelul

  tecii

  de mielini,

  unde

  func{ia

  de

  barierd

  a

  membranei

  este

  esenfial[

  rolului

  structurii,

  procentul

  de

  mas[

  pentru

  lipide

  este

  de

  -80,

  iar

  cel

  al

  proteinelor

  de

  numai

  -20.

  Deevidenfiat,

  pentru

  situalia

  diame 3 oPus6,

  compozi{ia

  de

  la nivelul

  membranei

  mitocondriale

  interne

  unde

  l-ipidele

  reprezint[

  -20?o,

  iar proteinele

  -80vo.

  Funcfa

  metabofice

  a

  acestei

  membrane

  este

  deosebit

  de

  accentuati,

  chiar

  daci

  ar

  fi

  sr

  men[iondm

  doar

  activitatea

  complexelor

  proteice

  imp.llcate

  in

  transportul-elec-tronilor

  (lanful

  transportor

  de

  electroni,

  numit gi

  lanful

  respirator

  -

  ezila

  cursul

  ,,Mitocondria"),

  respectiv

  activitatea

  ATP-sintazei,

  complexul

  proteic

  care

  produce

  ATP'

  l^a

  nivelul

  membranei mitocondriale interne insa,

  "ste

  ta

  fel

  die

  i*po.tunte

  qirunclia

  ae

  barier5'

  Poate

  de aceea

  aici

  se

  afl[

  cardiolipinele,

  fosfolipide

  deosebite,

  cdpatru

  lanfuri

  alifatice

  in

  coada

  hidrofobi (patru

  acizi

  graEi

  in

  moleculi),

  deci

  cu proprietifi

  amfifile

  a

  cdror

  componenti

  hidrofobi

  este

  amplificatl.

  comentariile

  de

  mai

  sus

  asupra

  complexit5lii

  realitilii

  biologice

  in

  privinfa

  raportului

  lipide/proteine

  in

  membrane,

  ne

  permit

  -si

  enunlim

  reguli

  de

  principiu

  care

  sugereaz6

  corespondenla

  intre

  acest

  raport gi

  funclionalitatea

  membrun"L

  A"rrt"

  reguli

  sunt:

  (i)

  cu

  c6t

  funciiile

  metabolice

  ale

  unei

  membrane

  (sau

  po4iuni

  --.""u

  ce

  se

  defineqte

  ca

  microdomeniu

  sau

  domeniu

  -

  dintr-o

  membrand)

  sunimai

  accentuate,

  cu

  at6t

  continutul

  de

  proteine

  al

  acelei

  membrane

  este

  mai

  ridicat;

  (ii)

  cu

  cdt

  rolul

  de

  barieri

  al

  unei

  membrane

  trebuie

  sE

  se

  manifeste

  mai pregnant,

  cu

  at6t

  ^

  conflnutul

  in

  lipide

  este

  mai

  crescut.

  In

  abordarea

  studiului

  proteinelor

  membranare

  plec[m

  de

  la

  ceea

  ce gtim

  deja

  despre

  caracteristicile

  qi

  comportamentul

  fizico-chimice

  ale

  membranei,

  a$a

  cum

  am

  vizut

  cr

  sunt

  induse

  de ins69i

  prezenla,lipidelor

  in

  structura

  debazd,bistratul

  lipidic.

  Completarea

  cu

  prteine

  a

  organizirii

  moleculare

  a

  membranelor

  celulare

  nu'unut"-a

  ci

  amplificd

  gi/sau

  nuanfeazd

  eterogenitatea,

  asimetria gi

  comportamentul

  de

  fluid

  bidimensional

  al

  structurii.

  vom

  c6uta

  s5

  argumentdm,

  prin

  prezentarea

  aspectelor

  legate

  de prezenlaproteinelor

  in

  membrane,

  afirmafia

  din

  fraza

  anterioari.

  Pentru

  substanfierea

  ideii

  de

  eterogenitate,

  vom

  proceda

  la

  aceiagi

  strategie

  folosit[

  la

  prezentarea

  eterogenitefli

  lipidelor

  membranare:

  discutaria

  diversita,tii

  ae

  tipu.i

  ie

  proteine

  in

  membrane

  prin

  clasificarea

  lor pe

  diverse

  criterii.

  Clasificdri

  ale

  proteinehr

  membranare

  o

  primn

  clasificare

  a

  proteinelor

  membranare

  se

  face

  in

  funcfie

  de pozifia

  lor

  fatd

  de

  bistratul

  lipidic,

  care

  permite

  impdrfirea

  acestora

  in

  doui

  mari

  categorii:

  1'

  Proteine

  periferice,

  sau

  extrinseci:

  acele proteine

  care

  se

  afld

  atagate

  de

  o

  parte

  sau

  de

  alta

  a

  bistratului

  lipidic,

  interacfiondnd

  cu

  &petele

  hidrofile

  ale lipidelor;

  2'

  Proteine

  integrale,

  sau

  intrinseci:

  acele proteine

  care

  sunt

  cufundate

  in

  bistratul

  lipidic,

  strlbatdndu-l

  complet

  sau

  partial.

 • 8/9/2019 Biologie Celulara Curs 2.1 - Organizarea Moleculara a Biomembranelor

  12/28

  Dn

  Mircea

  Leabu

  -

  Proteinelc

  membranare.

  curs

  pentru

  studentii

  in

  medicind

  Eviden$erea,

  descrierea

  gi

  denumirea

  acestor

  doud

  categorii

  de

  proteine

  membranare

  au

  fost

  fhcute

  in deceniul

  opt al

  secolului

  XX,

  la

  numai doi

  ani

  dupa

  introducerea

  modelului

  mozaic

  fluid

  privind

  organizarcamembranelor

  I

  I

  ].

  Protcinele

  periferice

  reprezint5,

  in

  general,

  -25Vo

  din

  proteinele

  unei

  membrane,

  se

  exEag

  din

  membran[

  cu

  solutii

  saline

  sau

  agenfi

  chelatori,

  au

  caracter

  hidrofil,

  dup6

  extragere

  nu

  sunt

  asociate

  cu

  lipide

  9i

  igi

  pistreazd

  solubilitatea

  in

  ap6.

  in

  funclie

  de

  foi(a

  UistratutuilipiOic

  cireia

  ?i

  sunt asociate

  se

  clasific[

  in (i)

  ectoproteine

  (proteine

  periferice

  asociate

  foi,tei

  externe

  a

  bistratului,

  agadar

  expuse

  la

  exteriorul

  membranei

  celulare

  sau pe

  fala

  luminall

  a membranelor

  organitelor)

  gi

  (ii)

  endoproteine

  (proteine

  periferice

  asociate

  foifei interne

  a

  bistratului,

  agadar

  expuse pe

  versantul

  citoplasmatic

  al membranelor

  Ei

  endomembranelor).

  Au fost

  evidenfiate

  ataqiri

  mai ferme

  ale

  proteinelor

  periferice

  la

  bistratul

  tipidic, prin

  conjuglri

  (stabilirea

  de legituri

  covalente)

  cu

  componente

  lipidice.

  Pentru

  unele

  ecto]roteine

  a

  fost

  evidenliatd

  o

  cuplare

  prin

  carboxilul

  terminal

  la

  gruparea

  amino

  a

  etanolaminei

  din

  cap6tul

  liber

  al

  structurii

  glucidice

  al

  glicofosfatidilinozitolilor.

  Fenomenul

  se

  nume$te

  glipiare

  t1-a .

  Partea

  lipidici

  r6mdne

  in

  foila

  externe

  a

  bistratului

  gi

  poart[

  numele

  de

  ancord

  glitofosfatidilinozitolicd.

  Nu

  sunt

  deocamdati

  clar

  elucidate

  funcsiie

  acestor

  proteine

  modificate

  prin

  glipiare.

  Unele

  dintre

  endoproteine

  se

  pot

  asocia

  tranzitoriu

  gi

  reversibil bistratului

  lipidic

  prin

  reaclii

  de

  acilare

  (miristilare,

  palmitilare,

  farnesilare,

  geranil-geranilare),

  radicalul

  acil

  fiind

  cufundat

  in

  foila

  interni

  a

  bistratului

  [2]

  (vezi

  CASETA).

  Aceste

  modificiri

  reversibile

  sunt

  importante

  pentru

  exprimarea

  functiilor

  acestor

  proteine.

  Mai

  mult,

  unele

  dintre

  ele,

  cum

  ar

  fi

  proteinele

  G mici

  pot

  tranzita,

  pe

  baza

  acestor

  modificiri,

  din

  starea

  de

  protein6

  citosolici

  in

  starea

  de

  protein[

  periferici

  pentru

  exercitarea

  func{iilor

  (vezilasemnalizarla

  celulari).

  CASETA.

  Proteinelecareigiexercit6func[iabiologiciexclusivpeunaoi,.@toi

  lipidic

  sunt adesea

  asociate

  de lipidele

  membranare

  din

  monostratul

  lipidic

  expus

  fie

  mediului

  extracelular,

  fie

  celui intracelular.

  De exemplu,

  o

  serie

  de

  proteine

  intracelulare

  (endoproteine)

  cu

  rol

  in

  transmiterea

  semnalelor

  din

  mediul

  extracelular

  in

  citosol

  se fixeazi

  covalent

  de lipidele

  membranare

  pe

  fala

  citoplasmatic[

  a

  membranei

  plasmatice.

  Fixarea

  covalentii

  a

  proteineior

  se

  poate

  realiza

  de catenele

  acizilor

  gragi,

  fie

  de

  gruplri

  prenil

  (famesil

  sau

  geranil-geranil).

  Astfel,

  au

  fost

  eviden$ate

  urmitoarele

  modalitl{i

  de

  ataqare

  covalenti

  a

  proteinelor

  nilarosotuUite,

  dupi

  sinteza

  lor

  in

  citosol,

  de lipidele

  membranei

  plasmatice:

  (;)

  miristilarea,

  prin

  formarea

  unei

  leg[turi

  amidice

  intre

  gruparea

  amino-terminald

  apa(indnd

  unui

  rest de

  glicind

  ie

  la

  capdtul

  catenei

  polipeptidice

  gi gruparea

  carboxil

  a unui

  acidului

  miristic; (ir)

  palmitilare,

  formarea

  unei

  legdturi

  tip

  tioester

  intre

  un

  rest de

  cistein[

  din

  interiorul

  catenei polipeptidice

  gi

  gruparea

  carbJxil

  a

  acidului palmitic);

  (iii)

  prenilare,

  const0nd

  in

  formarea

  unei

  legdturi

  tioeter

  intre

  un rest

  de cisteind

  (pozilionat

  inilial in

  pozilia

  a

  patra

  de la

  capltul

  carboxi+erminal

  qi

  ulterior

  in

  pozifie

  terminald,

  dupi

  fixarea

  de

  gruparea

  lipidicd

  gi

  clivarea

  celor

  trei

  aminociii

  de

  la

  extremiiatea

  catenei

  polipeptidice)

  qi

  o

  grupare

  prenil (3-metil-2-buten-t

  -il).

  Deseori

  ata$area proteinei

  printr-o

  singurl

  ancord

  lipidicl

  nu

  este

  suficient

  de ferma,

  fiind

  necesard

  fixarea

  suplimentarl

  de

  o ancori

  lipidicd

  secundard.

  De

  exemplu,

  membrii

  famiiiel

  de

  proteine

  Ras

  (proteine

  G

  mici

  cu funcfie

  GTP-azicd,,cu

  rol

  in

  semnalizare)

  sunt recrutate

  la

  nivelul

  membranei plasmatice

  prin

  fixarea

  de

  o grupare prenil

  iombinat[

  cu

  fixarea

  de

  acidul

  palmitic).

  Prenilarea proteinelor

  este

  mediat[

  de

  trei

  tip_yri

  de

  enzime,

  respectiv

  farnesiltransferaza

  gi

  geranilgeraniltransferazele

  de tip

  I

  qi

  II. in

  ultimii

  ani

  inhibitorii

  farneziltransferazei

  s-au

  dovedit

  candidaf;

  terapeutici

  importanfi

  pentru

  tratamentul

  unor

  forme

  de

  cancer

  gi

  al unor

  infec,tii

  cu

  parazili

  aparfinind

  Senul_ui

  Plasmodium,

  agentul

  infec$os

  al malariei,

  gi genului

  Trypanosoma

  (specia

  T.

  brucei),

  agentul

  infecfios

  al

  ,,bolii

  somnului".

  De menfionat

  ci at6t

  proteinele

  membranare

  acilate,

  cdt

  gi

  cele

  glipiate

  au tendinta

  de

  a se

  acumula

  in

  caveole sau plute

  lipidice

  (microdomenii

  de

  membrana

  difinite gi

  discutaie

  pa4ial

  mai

  sus

  la

  lipidele

  membranare).

  Proteinele

  integrale

  reprezinti,

  de

  regul[,

  -75Vo

  din

  proteinele

  unei

  membrane,

  se

  pot

  extrage

  din structura

  bistratului

  lipidic prin

  folosirea

  de detergenfi

  (adicn

  dup[

  distrugerea

 • 8/9/2019 Biologie Celulara Curs 2.1 - Organizarea Moleculara a Biomembranelor

  13/28

  integritr{ii

  bistratului

  lipidic),

  dupi

  extragere

  rimdn

  asociate

  cu

  lipide,

  sunt

  insolubile

  in

  ap6

  (dializarea

  detergentului

  duce

  la precipitarea

  lor prin

  floculare)

  qi

  au

  caracte,

  u11ntn (porfiunea

  hidrofobi

  fiind

  reprezentatd

  de

  zona

  imersatd

  in

  bistratul

  lipidic,

  po4iunea/po4iunile

  hidrofilr/tridrofi

  le reprezentdnd

  structurile

  expuse

  in

  afara

  bistratului

  lipidic).

  Proteinele

  integrale

  care

  traverseaz[

  complet

  bistratul

  lipidic

  sunt

  denumite

  proteine

  hansmembranare

  gi

  reprezinti

  cea

  mai

  ,*

  purt

  u

  prot in tor

  intrinseci.

  Cele

  care

  sunt

  pa4ial

  cufundate

  in

  bistratul

  Iipidic

  nu

  au

  primii

  o

  denumire

  specifici.

  Mai

  mult,

  acestea

  din

  urmr

  au

  fost

  considerate

  panr

  prin

  ultimul

  ieceniu

  al

  secolului'XX

  a

  fi

  p.u ti

  i.Lristente.

  se

  spea{a

  in

  favoarea

  acestei

  idei pe

  considerente

  structurale

  gi

  termodinamice.

  Explica{i

  a

  era

  cE

  nu

  p-utea

  fi

  adoptati

  9

  1*

  aceste

  proteine

  o

  conformape

  care

  si

  asigure

  hidrofobicitate

  in

  por{iunea

  de pliere

  a lanfului

  polipeptidic

  in

  interiorul

  uistratuiui

  rrpror lT,

  nlo?Lrur

  de fat[

  sunt

  cel

  pufin

  doud proteine

  integrale

  candidate

  Ia

  imersare

  par,tial6

  in

  bistratul rtr#]i

  rnembranelor

  clrora

  le

  aparfin:

  citocromul

  D5

  din

  membrana

  reticulului

  endoplasmic

  ai

  aveolina,la

  nivelul

  membranelor

  celulelor

  ce

  pot

  structura

  caveole

  ca formagunispecializate

  de

  membrand

  (de

  exemplu

  celule

  musculare

  netedi,

  celule

  endoteliale,

  nt r*ii

  rci-schimuarea

  titudinii

  comunitdf,i

  -

  stiinfifice

  in

  privinfa

  acestei

  riiuu6i,

  oupa

  ,uport* ,

  dovezilor

  experimentale

  legate

  de

  aranjamentul

  ielor

  doud

  proteine

  in'membiun ,

  rt

  un

  exemplu

  al

  dinamicii

  cunoagterii

  in

  biologia

  celulard

  qi

  al

  modulul

  rapio

  in

  care

  conceptele

  pot

  evolua

  in

  acest

  domeniu.

  Revenind

  la proteinele

  transmembranare,

  acestora

  li

  se

  definesc

  trei

  domenii

  structurale:

  (i)

  un

  ectodomeniulporfiunea

  expus6

  pe

  versantul

  extern

  al

  membran

  ei),

  (ii)un

  endodomeniu

  (poqtiunea

  expus[

  pe

  versantul

  intem

  al

  membran

  ei)

  qi

  (iii)

  un

  domemniu

  transmembranar

  (po4iunea

  ce

  stribate

  bistratul

  lipidic).

  in

  ceea

  ce

  priveEte

  modul

  de

  organizare

  structura6

  a

  ecto-

  qi

  endodomeniilor

  lan$rile

  proteice

  se

  pot

  impacheta

  in

  aceste

  zone

  atdtin

  po4iuni

  de

  o-

  helixuri-cdt

  9i

  in

  p-pliuri,

  aga

  cum

  se intdmpli

  cu

  toate

  prot in.t .

  situalia

  este

  oarecum

  diferit'

  penru

  domeniul

  transmembranar.

  Pentru

  acesta,

  pdna

  prin

  deceniul

  9 al

  secolului

  XX,

  a

  existat

  rccepSunea

  ci

  nu

  poate

  fi

  structurat

  decdt

  sub

  formr

  de

  o-helix,

  astfel

  incdt

  sa

  poata

  ri

  mascate

  citre

  axul

  acestuia

  por.tiunile

  hidrofile

  ale

  lan-tului

  polipeptidic,

  iar

  Ia

  exteriorul

  ,eu

  ,e

  fie

  expuse

  par'tile

  hidrofobe,

  acomodabile

  cu

  hidrofobicitaiea

  'oin

  prorun

  zimea

  bistratului

  lipidic.

  se

  ustifica

  5i

  in

  acest

  caz prin

  considerente

  de

  ordin

  structural

  gi

  termodinami .

  ir

  ,i*p

  ins6,

  au

  fost

  identificate proteine

  transmembranare

  care,

  la

  nivelul

  domeniului

  transmembranar

  ,

  prezintil

  ftpliuri

  orientate

  in

  contrasens

  care

  se

  organizeazd,asemenea

  doagelor

  unuiurroiui

  fn

  acest

  fel

  fiocare

  doagr

  (B-pliu)

  expune

  cdtre

  zoiele

  hidrofobe

  ale

  bistratului

  suprafa{a

  hidrofob,

  gi

  ascunde

  c6tre

  interiorul

  butoiagului

  componentele

  hidrofile

  din

  structura

  lanfului

  polipeptidic.

  Asemenea

  proteine

  se

  intalnesc,

  de

  eximplu,

  in

  membrana

  mitocondriali

  externa

  formand

  porine'

  Descifrarea

  structurii

  porinelor

  a

  reprezentat

  un

  alt

  exemplu

  de

  schimbare

  de

  atitutine

  pe

  care

  evolufia

  cunoagterii

  realitilii

  biologice

  a

  impus_o

  orunitalii

  gtiinfifice.

  Proteinele

  trans.mempranare

  se

  pot

  clasifica

  gi

  pe

  baza

  alior

  criterii.

  Astfel,

  in

  funcfie

  de

  numrrul

  de

  treceri

  ale

  lantului

  polipeptidic

  prin

  planuim *u.*i

  ele

  se

  impart

  in

  (i)

  unipas

  (o

  singure

  trecere)

  si

  (ii)

  multipaJ(mai

  multe

  treceii).

  Este

  lesne

  de

  in(eles

  ci

  proteinele

  structurate

  cap-pliuri

  la

  nivelul

  domeniului

  transmembranar

  (porinet )

  nu pot

  ri

  u;;^:ffi;.i;

  pozilta

  capitului

  amino

  al

  lanfuluipolipeptidic,

  proteinele

  transmembranare

  se

  clasificd

  in

  (l)

  proteine

  transmembranare

  de

  tipul

  I

  (cdnd

  caprtul

  amino

  se

  afld

  in

  ectodomeniu)

  gi

  (ii)

  proteine

  transmembranare

  de t

  p f

  JI

  (c6nd

  caprrur

  amino

  se

  afli

  in

  endodomeniu).

  Toate

  aceste

  clasificrri

  ne

  sugereaz[

  marea

  diversitate

  de

  proteine

  membranare,

  astfel

  incit

  este

  clar

  cd

  prezenfa

  proteineloiin

  structura

  membranelor

  respectr

  caracterul

  eterogen

  al

  stucturdrii

  lor,

  nuanfdndu-I.

  in

  acelaqi

  timp

  existenta

  ecto- gi

  endoproteinelor

  (firesc

  entit[ti

  moleculare

  diferite,

  rezultat

  al

  unor

  fenomene

  diferite

  de

  biosintezd

  gi

  asambl* )

  ;#$

  simetria

  structurali

  a organiztrii

  moleculare

  a membranelor.

  Mai

  mult,

  asimetria

  membranelor

  este

  accentuata

  9i

  de

  prezenfa

  proteinelor

  transmembranare

  cu

  ectodomeniul

  diferit

  de

  endodomeniu,

  ca

  gi prin

  caracterul

  asimetric

  al

  organiz[rii

  ranprui

  polipeptidic

  crruia

  ii

  putem

  asocia

  caracteristici

  vectoriale

  (origine,

  directie,

  senr;,

  .t i*-au r

  similitudinea

  nu

  trebuie

 • 8/9/2019 Biologie Celulara Curs 2.1 - Organizarea Moleculara a Biomembranelor

  14/28

  Dr.

  Mirreo ltobu

  -

  Prot

  inrle

  *embra*rr,

  rurs

  orut

  u

  stlrdrnfrito

  mrdiciod

  in(eleasl

  in sensul

  strict

  algebric.

  Originea

  unei proteine

  poate

  fi

  convenlional

  atribuit6

  capdtului

  amino-terminal,

  direclia nu

  este

  deloc

  una

  rectilinie,

  iar

  sensul

  este

  dinspre

  capltul

  a-ino-

  terminal

  spre

  capitul carboxi-terminal.

  Vom

  comenta

  ceva

  mai

  jos

  efectul

  qi

  impotan(a

  acestor

  aspecte,

  eterogenitate

  $i

  asimetrie,

  asupra

  funclionalit[fii

  membranelor.

  Exemple

  de

  proteine

  rnetnbranare

  Primele

  gi

  cele

  mai

  detaliate

  informatii

  asupra

  proteinelor

  membranare

  au

  fost

  obfinute

  din

  studiul

  membranelor

  eritrocitare

  [5].

  Motivalia

  este

  simpli

  gi

  se

  bazeazd pe

  urmitoarele

  aspecte:

  (i)

  materialul

  biologic este

  ugor de

  ob{inut

  in

  cantitate

  suficientl

  (eritrocitele

  reprezint6

  popula$a

  celulari

  majoritar[

  din sflnge);

  (ii)

  popula$a

  celular[

  omogen[ este uEor

  de

  asigurat

  (celelalte

  tipuri

  celulare

  reprezinti

  o

  mas[ mic[,

  sunt mai

  ugoare, sedimentdnd

  deasupra

  eritrocitelor

  la

  centrifugare,

  sau

  chiar

  in cdmp

  gravitagional,

  iar

  eliminarea

  lor

  se

  poate

  face

  chiar

  cu

  pierderi

  de

  eritrocite,

  pentru

  siguranla lipsei

  impurificArii);

  (iii)

  membranele

  se obfin flri dificultate printr-un

  simplu

  goc

  hipoton

  urmat

  de

  centrifugare;

  membranele

  ob[inute (numite gi

  fantome eritrocitare)

  nu

  sunt

  impurificate

  cu

  endomembrane

  (membrane

  ale

  organitelor celulare),

  inexistente

  in

  acest

  caz.

  Proteinele membranelor

  astfel purificate

  au

  fost

  rezolvate

  prin

  electroforezil

  in

  gel

  de

  poliacrilamidl

  in

  prezenfd

  de

  dodecilsulfat

  de sodiu

  (SDS-PAGE).

  Avanrajele

  acestui

  tip

  de

  electroforez[

  constau in

  faptul

  cI

  detergentul

  (dodecilsulfatul

  de

  sodiu,

  numit

  gi

  laurilsulfit

  de

  sodiu)

  pe

  de

  o

  parte

  elibereazdtoate proteinele

  (at6t

  pe

  cele periferice,

  cdt

  gi

  pe

  cele

  integrale)

  din

  arhitectura membranei,

  solubilizdndu-le

  [6],

  iar pe

  de

  alti

  parte

  se

  adsoarbe

  unitar

  pe

  lanfurile

  polipeptidice,

  conferindu-le

  o densitate

  de

  sarcind

  negative

  unitari.

  in

  aceste

  condifii

  migrarea

  proteinelor

  se

  face numai

  in func{ie

  de

  greutatea

  lor moleculari.

  Rezultatele

  unei

  asemenea

  aborddri

  pentru

  descrierea

  proteinelor

  membranei

  eritrocitare

  se

  infh$gaz[

  sub forma

  unui

  spectru

  de

  benzi proteice

  distribuite

  intre

  20

  gi

  250

  kDa,

  care

  inifial

  au

  primit

  denumiri

  sub formd

  de

  cifre

  (banda

  1,

  banda

  2,

  etc.), nuanfAndu-se

  cu,

  spre

  r rnplr,

  anda4.1,

  banda

  4.2,

  acolo unde

  benzile apireau

  ca

  dublete.

  Ulterior,

  unele dintre proteine

  au

  primit

  denumiri

  specifice. in

  momentul

  de

  fati

  organizarea

  Ei

  funcf,onarea

  membranei

  erihocitare

  poate

  fi

  discutati

  pe

  baza

  informaliilor

  disponibile

  referitoare

  la proteinele

  ei.

  Comentariile

  asupra

  proteinelor

  membranei

  eritrocitare

  ne

  vor

  ajuta

  si in,telegem

  mai

  aprofundat

  organizarea

  acestor

  macromolecule

  in arhitectura

  biomembranelor,

  care

  este

  in

  strdns[

  legaturl

  cu funclionalitatea

  lor.

  vom incepe

  cu

  o

  protein[,

  de fapt

  o

  glicoproteind,

  numiti glicoforind.

  prezenti

  din

  abunden(i

  in

  membrana

  eritrocitului,

  care

  migreazdatipic

  (se

  dispune

  electroforetic

  undeva

  pe

  la

  90kDa,

  degi

  masa

  ei

  moleculard

  este

  de numai

  -30kDa).

  Exist[

  mai

  multe

  izoformi

  de

  glicoforinl

  identificate

  pini

  in prezent:

  A,

  B,

  C, D

  gi

  E.

  Izoforma

  glicoforini

  A este

  cea

  mai

  bine

  cunoscuti

  protein[

  a

  membranei

  eritrocitare,

  sub

  aspectul

  structurii

  biochimice.

  Are

  131

  aminoacizi,

  cunosc6ndu-i-se,integral

  secventa;

  este

  proteini

  transmembra'nari

  unipas,

  tip

  I

  (capatul

  amino

  in

  ectodomeniu)f

  ectodomeniul

  este

  maie

  qi

  poarti,

  din

  cdte

  gtim

  in

  momentul

  de

  faf.f,

  16

  lanfuri

  glucidice

  care

  practic

  dubleaz[ gabaritul

  acestei

  molecule

  (explicalie

  pentru

  migrarea

  electroforetici

  atipici,