cu privire la aprobarea proiectului de sectia medicina interna 60 sectia gastroenterologie 25 sectia

download cu privire la aprobarea proiectului de sectia medicina interna 60 sectia gastroenterologie 25 sectia

of 137

 • date post

  02-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of cu privire la aprobarea proiectului de sectia medicina interna 60 sectia gastroenterologie 25 sectia

 • 1

  H O T Ă R Â R E

  cu privire la: aprobare organigramă și stat de funcții pentru SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA Având în vedere: - expunerea de motive nr. 12258 din 12.12.2014 cu privire la aprobarea proiectului de

  hotărâre nr. 12259 din 12.12.2014; - adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr. 27261 din 05.12.2014, înaintată

  Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 11828 din 05.12.2014; - adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr. 27641 din 10.12.2014, înaintată

  Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 12204 din 11.12.2014; - Hotărârea Comitetului Director a Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 4 din

  04.12.2014; - Hotărârea Comitetului Director a Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 5 din

  05.12.2014; - raportul nr. 3022 din 25.03.2014 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie,

  Servicii Publice şi Comerţ; - - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 91 din 24.06.2010 cu privire la

  aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al unor unităţi sanitare publice de la Direcţia de Sănătate Publică Olt la Consiliul Judeţean Olt;

  - prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 65 din 31.01.2013 referitoare la aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, rezultată în urma desfiinţării Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti, prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina;

  - prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 148 din 27.06.2014 referitoare la modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 65 din 31.01.2013;

  - prevederile art. 174 alin. (5) şi art. 182 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

  - prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  - prevederile Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;

  - prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi

 • 2

  completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

  - prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, cu completările ulterioare;

  - prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare;

  - prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare;

  - prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 375/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de sănătate mintală, În temeiul art. 91 alin. (1) litera a), alin. (2) litera c), alin. (5) lit. a) pct. 3 şi art. 97 alin.

  (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e:

  Art. 1. (1) Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA la nivelul a 2.520 posturi, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: - personal de conducere(comitet director) - 4 posturi; - personal medico – sanitar - 2.314 posturi; - personal tehnic, economic, informatică, şi administrativ - 71 posturi; - personal de întreţinere şi de deservire - 131 posturi

  TOTAL - 2.520 posturi (2) Ocuparea posturilor din statul de funcţii se face cu încadrarea în normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, prin grija managerului.

  Art. 2. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.01.2015 și

  se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt și Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.

  .

  INIŢIATOR PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT

  Paul STĂNESCU

  AVIZAT Secretar al judeţului

  Gabriel BULETEANU

 • 3

  Slatina 12.12.2014 Nr. 12259 C.B./C.B./ 2 ex

 • SE C

  TI A

  N EU

  R O

  LO G

  IE

  9

  6

  SE C

  TI A

  C H

  IR U

  R G

  IE G

  EN ER

  AL A

  71

  C O

  M P.

  C H

  IR .U

  R G

  IE T

  O R

  AC IC

  A

  9

  SE C

  TI A

  O R

  TO P.

  S I T

  R AU

  M AT

  .

  4 4

  SE C

  TI A

  R EC

  U P.

  M ED

  .F IZ

  .S I B

  AL N

  . 9

  0

  C O

  M PA

  R TI

  M EN

  T C

  H IR

  U R

  G IE

  P LA

  ST IC

  A,

  M

  IC R

  O C

  H IR

  U R

  G IE

  R EC

  O N

  ST R

  U C

  TI VA

  54

  SE C

  TI A

  C H

  IR .S

  I O R

  TO P.

  IN F.

  2

  6

  SE C

  TI A

  C AR

  D IO

  LO G

  IE

  85

  SE C

  TI A

  O N

  C O

  LO G

  IE M

  ED IC

  AL A

  3 7

  SE C

  TI A

  M ED

  IC IN

  A IN

  TE R

  N A

  6

  0

  SE C

  TI A

  G AS

  TR O

  EN TE

  R O

  LO G

  IE

  2 5

  SE C

  TI A

  D IA

  B ET

  Z AH

  AR AT

  ,N U

  TR .S

  I B O

  LI

  M ET

  AB O

  LI C

  E

  28

  SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA

  O R G A N I G R A M A Numar posturi - 2520

  OFICIUL DE CALCUL

  6

  SERVICIUL DE EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA

  SI DRG

  16

  BIROUL JURIDIC SI RELATII CU PUBLICUL

  4

  C O

  M P.

  R EC

  U P.

  N EU

  R .

  C om

  pa rt

  im en

  t EN

  D O

  C R

  IN O

  LO G

  IE

  Te ra

  pi e

  ac ut

  a

  COMPARTIMENT INTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE

  1

  C om

  pa rt

  im en

  t T er

  ap ie

  In

  te ns

  iv a

  C or

  on ar

  ie ni

  MANAGER, Dr. Andrei IORDACHE

 • CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

  MANAGER

  DIRECTOR MEDICAL

  DIRECTOR DE INGRIJIRI

  SE R

  V. A

  C H

  IZ IT

  II PU

  B LI

  C E

  SI

  AP R

  O V.

  TR AN

  SP O

  R T

  20

  SE R

  V. A

  D M

  IN IS

  TR AT

  IV

  63

  A TE

  LI ER

  IN TR

  . S I R

  EP .

  63

  C EN

  TR U

  L D

  E H

  EM O

  D IA

  LI ZA

  4

  2

  C O

  M P.

  B O

  LI C

  R O

  N IC

  E

  21

  SE C

  TI A

  D ER

  M AT

  O VE

  N ER

  O LO

  G IE

  2 7

  C O

  M P.

  N EU

  R O

  PS IH

  I.I N

  FA N

  TI LA

  2

  1

  SE C

  TI A

  O B

  ST .-G

  IN EC

  . I

  6

  7

  SE C

  TI A

  O B

  ST .-G

  IN EC

  .II