Crearea unui centru consultativ pentru cetăţenii Municipiului HUŞI · 2013. 2. 4. · Crearea...

of 8 /8
www.inforegio.ro Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională. FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013 MUNICIPIUL HUŞI Crearea unui centru consultativ pentru cetăţenii Municipiului HUŞI

Embed Size (px)

Transcript of Crearea unui centru consultativ pentru cetăţenii Municipiului HUŞI · 2013. 2. 4. · Crearea...

 • www.inforegio.ro

  Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea

  Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

  FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

  INSTRUMENTE STRUCTURALE2007 - 2013

  MUNICIPIUL HUŞI

  Crearea unui centru consultativ pentru cetăţenii Municipiului HUŞI

 • Beneficiar:

  MUNICIPIUL HUŞI

 • Crearea unui centru consultativ pentru cetăţenii

  Municipiului HUŞI

  Valoarea totală a proiectului: 2.718.185,48 leiFinanţare nerambursabilă: 2.099.414,80 lei

 • Dezvoltarea infrastructurii urbane şi Ca urmare a iniţiativei Consiliului Local Huşi s-diversificarea portofoliului de servicii publice a realizat un sondaj de opinie la reprezintă condiţii necesare şi priorităţi nivelul cetăţenilor municipiului în vederea esenţiale pentru dezvoltarea durabilă a identificării problemelor cu care aceştia se municipiului Huşi. confruntă, pentru găsirea de soluţii necesare

  rezolvării aspectelor semnalate. Astfel, 65% Implementarea de către Municipiul Huşi a dintre ei îşi doresc modernizarea oraşului şi Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, creşterea standardului de viaţă prin răspunde necesităţilor identificate de către îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii autorităţile administraţiei publice locale, urbane, precum şi facilitarea accesului la precum şi principiului dezvoltării durabile serviciile de interes public.promovat cu prioritate atât la nivel european, cât şi naţional. Proiectul constituie o prioritate în ceea ce

  priveşte contribuţia zonei de acţiune urbane, Exercitarea autonomiei locale şi realizarea municipiul Huşi, la reducerea disparităţilor de descentralizării administrative sunt însă la nivel local/regional şi la asigurarea strâns legate de principiul consultării respectării principiului egalităţii de şanse, cetăţenilor în problemele locale de interes având în vedere:deosebit. Prin consultarea cetăţenilor se - Necesitatea asigurării unei consultanţe de exercită în fapt autonomia locală şi se asigură specialitate pentru cetăţeni, în funcţie de participarea acestora la soluţionarea problemele cu care se confruntă aceştia;problemelor identificate la nivel local. În - Necesitatea îmbunătăţirii serviciilor sociale esenţă, asigurarea coeziunii teritoriale şi a furnizate cetăţenilor, mai ales a celor celei economico-sociale la nivel local este destinate protecţiei copilului;strâns legată de refacerea infrastructurii - Necesitatea asigurării unei informări corecte urbane şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor a cetăţenilor, în raport cu necesităţile pe care furnizate cetăţenilor, astfel încât demersurile le au aceştia, persoane în vârstă, persoane cu întreprinse de autorităţile administraţiei handicap, familii dezorganizate, copii, familii publice locale din Municipiul Huşi trebuie să cu venituri mici sau fără nicio sursă de venit, se subsumeze principiului dezvoltării urbane romi.durabile. - Necesitatea corelării acţiunilor de reabilitare

  fizică cu măsuri sociale şi economice.

  Crearea unui centru consultativ pentru cetăţenii Municipiului HUŞI

  Introducere

  www.inforegio.ro

 • Crearea unui centru consultativ pentru cetăţenii Municipiului HUŞI

  Funcţionalitatea Centrului Consultativ este dezorganizate, copii, familii cu venituri mici multiplă, oferind o serie de oportunităţi şi sau fără nicio sursă de venit, romi, etc;anume: - identificarea familiilor/copiilor care au ź spaţiu pentru desfăşurarea activităţii nevoie de orice formă de sprijin;Comitetului cetăţenesc consultativ; - analizarea preliminară a cazurilor ź crearea unui birou permanent, unde un identificate de membrii consiliului sau supuse funcţionar din cadrul primăriei va acorda analizei acestuia de către primar sau consultanţă de specialitate pensionarilor din referentul social;zona de dezvoltare urbană Huşi; - recomandări de soluţionare a cazurilor; ź alocarea unui birou, unde, se vor deplasa acestea pot fi adresate persoanelor fizice funcţionari din cadrul primăriei, pentru a (părinţi ,copii, funcţionari publici), societăţilor putea colecta impozite şi taxe locale, comerciale de pe raza zonei de dezvoltare facilitând accesul cetăţenilor din zona de urbană, comisiei pentru protecţia copilului, dezvoltare urbană, la serviciile autorităţii direcţiei generale de asistenţă socială şi publice locale; protecţia copilului);ź plata ajutoarelor sociale, persoanelor - medierea conflictelor intrafamiliale, având aflate în evidenţa autorităţii publice; în vedere respectarea vieţii private şi ź îmbunătăţirea serviciilor sociale pentru familiale;copil şi familie pentru realizarea activităţii de - organizarea unor activităţi de strângere de asistenţă socială şi protecţia copilului, prin fonduri în folosul copiilor şi familiilor aflate în deplasarea unui funcţionar de la acest dificultate;serviciu care să-şi desfăşoare activitatea în - organizarea de activităţi sistematice de cadrul Centrului Consultativ, în vederea binefacere;realizării împreună cu membrii acestuia a - mediatizarea activităţii bordului comunitar următoarelor atribuţii : şi a proiectului de finanţare; - luarea unor măsuri pentru soluţionarea - analizarea unor aspecte sociale care unor cazuri, fie acordarea unor servicii, fie privesc zona de dezvoltare urbană, în luarea unor măsuri speciale de protecţie; ansamblu; - evitarea marginalizării şi excluderii - elaborarea de recomandări adresate persoanelor defavorizate, indiferent de primarului sau consiliului local pentru problemele specifice ale acestora (sărăcie, ameliorarea unor situaţii sociale alcool, handicap, boală psihică, drog s.a.), caracteristice zonei de dezvoltare urbană.prin încurajarea toleranţei şi a spiritului de solidaritate între membrii colectivităţii; Prin urmare, renovarea clădirii fostului - informarea şi consilierea cetăţenilor zonei Ambulatoriu şi transformarea acesteia în de dezvoltare urbană, care au nevoie de Centru Consultativ pentru Cetăţeni contribuie servicii şi asistenţă socială, persoane in la instituirea premiselor necesare pentru vârstă, persoane cu handicap, familii realizarea coeziunii sociale la nivel local.

  www.inforegio.ro

 • Obiectivul general al proiectului

  Obiectivele specifice ale proiectului

  ź

  ź

  ź

  Potenţialii beneficiari ai proiectului

  Creşterea calităţii vieţii locuitorilor Municipiului Huşi, prin reabilitarea infrastructurii urbane degradate şi îmbunătăţirea serviciilor publice urbane, precum şi a serviciilor sociale, cu impact asupra dezvoltării de ansamblu a municipiului Huşi, a judeţului Vaslui şi a regiunii Nord-Est.

  ź

  ź

  ź

  regenerarea urbană a zonei prin reabilitarea clădirii fostului Ambulatoriu şi modernizarea acesteia în vederea schimbării destinaţiei în Centru Consultativ pentru cetăţeni; creşterea atractivităţii municipiului Huşi şi integrarea acestuia în marea familie a oraşelor

  europene, în vederea susţinerii elementelor cheie de coeziune socială; creşterea accesibilităţii populaţiei din Municipiul Huşi şi zonele limitrofe la servicii

  publice inclusiv sociale, aliniate standardelor naţionale şi europene în domeniu; întărirea capacităţii administraţiei publice locale de a organiza şi implementa iniţiative în

  domeniul îmbunătăţirii infrastructurii urbane şi a serviciilor; accesul gratuit şi permanent al cetăţenilor la informaţie, atât din domeniul

  administraţiei locale cat si din alte domenii de activitate; participarea directă a cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor la nivelul administraţiei

  locale.

  Beneficiari direcţi: ź locuitorii municipiului totalizând aproximativ 29.510 locuitori, care vor primi consultanţă de specialitate din partea funcţionarilor publici din primăria municipiului Huşi;ź primăria municipiului Huşi, care prin funcţionarii din cadrul instituţiei vor facilita accesul la consultanţa cetăţenilor zonei de dezvoltare urbană precum şi obţinerea de diverse documente, avize, aprobări, care, potrivit legii, intra in competenţa Primăriei;ź persoane defavorizate, indiferent de problemele specifice ale acestora (sărăcie, alcool, handicap, boală psihică s.a.);ź persoanele în vârstă, care vor beneficia de accesul facil la informaţie şi consultare în domeniul administraţiei publice locale.

  www.inforegio.ro

  Crearea unui centru consultativ pentru cetăţenii Municipiului HUŞI

 • www.inforegio.ro

  Crearea unui centru consultativ pentru cetăţenii Municipiului HUŞI

  Beneficiari indirecţi: - societatea civilă care va beneficia de efecte multiplicatoare ale acestui proiect;

  - alţi actori sociali implicaţi în dezvoltarea urbană şi reformarea sistemului;

  - autorităţile şi instituţiile publice locale care vor beneficia de experienţa acumulată pe perioada de implementare a proiectului;

  - administraţia publică a judeţului Vaslui, întrucât proiectul prin care va fi implementat PIDU va avea impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a zonei de acţiune urbane (Municipiului Huşi) dar şi a zonei înconjurătoare;

  - tot în categoria beneficiarilor indirecţi, putem menţiona membrii echipei de implementare a proiectului, care vor dobândi noi competenţe în implementarea şi/sau monitorizarea proiectelor finanţate din fonduri structurale;

  - judeţul Vaslui şi regiunea Nord-Est.

  Activităţile proiectului1 - achiziţia documentaţiei de avizare pentru lucrările de investiţii;2 - achiziţia proiectului tehnic de execuţie;3 - pregătirea şi organizarea managementului proiectului;4 - achiziţia contractului de informare şi publicitate.5 - achiziţia serviciului de audit al proiectului;6 - achiziţia serviciului de asistenţă tehnică (dirigenţie de şantier);7 - achiziţia execuţiei lucrărilor, execuţia lucrărilor, recepţia lucrărilor;8 - închiderea proiectului.

 • Titlul proiectuEditorul materialului: Consiliul Local HuşiData publicării: Iunie 2011

  lui: Crearea unui centru consultativ pentru cetăţenii Municipiului HUŞI

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

  Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de

  Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional:

  Sediul: Bucureşti, Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5Telefon: 0372 11 14 09, Fax: 0372 11 16 30

  www.inforegio.ro

  Organism intermediar:

  Sediul: Piatra Neamţ, Strada Lt. Drăghescu nr. 9Telefon: 0233 218 071, 0233 218 072

  Beneficiar:

  Sediul: Str: 1 Decembrie, nr.9Telefon: 0235 480 009, Fax: 0235/480126

  www.primariahusi.ro

  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

  Municipiul Huşi

  Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8