Constituţia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

download Constituţia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

of 70

Transcript of Constituţia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  1/70

  PARLAMENTUL ROMNIEI

  CAMERA DEPUTAILOR SENAT

  PROIECT DE LEGE PRIVIND REVIZUIREA CONSTITUIEI ROMNIEI

  Parlamentul Romniei adopt preenta le!e"

  ART# I

  Con$titu%ia Romniei& re'iuit prin Le!ea nr# ()*+),,-& apro.at prin re/erendum na%ionalor!aniat 0n ilele de 1231* o4tom.rie ),,- 5i repu.li4at 0n Monitorul O/i4ial al Romniei& parteaI& nr# 676 din -1 o4tom.rie ),,-& $e modi/i4 5i $e 4ompletea a$t/el"

  1. nainte de TITLUL I, se int!d"#e "n Pea$%"&, #" "$'t!"& #"(ins)

  8PREAM9ULNoi& poporul romn&Con5tien%i de r$punderea noa$tr 0n /a%a lui Dumneeu 5i a oamenilor& mul%umind $trmo5ilor

  pentru 4 au 4reat pentru noi Romnia 5i 4i'ilia%ia romnea$4& dorind $ a$i!urm li.ertatea&.un$tarea 5i /eri4irea noa$tr 5i a urma5ilor no5tri& $ 4on$truim un $tat al no$tru& na%ional& $u'eran

  5i independent& unitar& indi'ii.il 5i demo4rati4& 4ldit pe temelia 'alorilor 4i'ilia%iei romne5ti&$lu:itor 4ompetent 5i re$pon$a.il al drepturilor 5i intere$elor noa$tre& 4apa.il $ $e inte!ree 4udemnitate 0n /amilia $tatelor $u'erane ale Uniunii Europene&;tiind 4 $in!ura 4ale prin 4are putem $tpni 5i apra li.ertatea& .un$tarea 5i /eri4irea ,drepturile 45ti!ate

  prin $n!ele $trmo5ilor a$upra teritoriului na%ional& a$upra re$ur$elor naturale ale a4e$tui pmnt 5i a$upraa'u%iei pe 4are am 4reat3o 5i pe 4are o 4rem& prin mun4a noa$tr& e$te 4on$tru4%ia e4onomiei demo4rati4e,

  prin 0mproprietrirea 4u 4apital a tuturor 4et%enilor& a$t/el 0n4t ma:oritatea 4apitalului $ rmn& pentrutotdeauna& 0n proprietatea pri'at a ma:orit%ii 4et%enilor&

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  2/70

  Autorit%ile $tatului $unt 4ele $ta.ilite prin Con$titu%ie# i4& 4i numai rela%ii de 4ola.orare 5i de 4ontrol re4ipro4#@ Romnia e$te $tat de drept& 0n 4are re$pe4tarea Con$titu%iei& a $uprema%iei $ale& a le!ilor 5i a>otrrilor :ude4tore5ti e$te o.li!atorie& 4u e4ep%ia 4aurilor 0n 4are le!ile 5i >otrrile :ude4tore5ti$unt adoptate a.ui'& prin uurparea autorit%ilor 5i in$titu iilor $tatului# ?

  . D"(' ati#!&"& 1, se int!d"#e "n n!" ati#!&, 1.1, ast+e&)Denumirea arti4olului 'a /i /Uni"nea E"!(ean'0

  Arti4olul 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8@1 Romnia e$te $tat mem.ru al Uniunii Europene#@) Romnia apli4 pre'ederile tratatelor 4on$tituti'e ale Uniunii Europene& pre4um 5i 4elelaltere!lementri ale Uniunii& $ta.ilite 0n 4on/ormitate 4u pre'ederile tratatelor 4on$tituti'e#@- Re'iuirea tratatelor 4on$tituti'e ale Uniunii Europene $e apro. de poporul romn& prinre/erendum#@( Poporul romn poate >otr0& prin re/erendum& retra!erea Romniei din Uniunea European& 0n4aul 0n 4are 4on$ider 4 re!lementrile $au a4%iunile Uniunii Europene 4ontra'in intere$elor $ale&4u re$pe4tarea pre'ederilor tratatelor 4on$tituti'e ale Uniunii#?

  . Ati#!&"& * se $!di+i#' i se #!$(&etea2', ast+e&)

  Alineatul @1 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8@1 Su'eranitatea na%ional apar%ine poporului& 4are o eer4it prin re/erendum& 4a in$trument aldemo4ra%iei dire4te& 5i prin autorit%ile $tatului 5i autorit%ile lo4ale& 4on$tituite potri'it Con$titu%iei&

  prin ale!eri li.ere& periodi4e 5i 4ore4te #?Dup alineatul @1& $e introdu4 dou noi alineate& 4u urmtorul 4uprin$"8@1#1 Poporul 0n4redin%ea o parte din atri.utele $u'eranit%ii $ale autorit%ilor $tatului 5iautorit%ilor lo4ale& 4are le eer4it 0n numele 5i 0n intere$ul poporului& potri'it Con$titu%iei#@1#) Ori4e 0n4l4are a mandatului 0n4redin%at autorit%ilor $tatului 5i autorit%ilor lo4ale 'a /i$an4 ionat de popor& prin re/erendum& potri'it Con$titu%iei ?

  3. D"(' ati#!&"& *, se int!d"#e "n n!" ati#!&, *.1, ast+e&Denumirea arti4olului 'a /i Re+eend"$"&0Arti4olul 'a a'ea urmtorul 4uprin$"@1 Poporul 05i eprim 'oin%a 4u pri'ire la ori4e pro.lem de intere$ na%ional& $au lo4al& prinre/erendum& or!aniat potri'it Con$titu%iei 5i le!ii#@) Re/erendumul lo4al $e or!aniea la ni'elul 4omunei& ora5ului& muni4ipiului& $au :ude%ului& la4ererea primarului& a 'oie'odului& a unui $/ert din numrul 4on$ilierilor lo4ali& re$pe4ti'& :ude%eni&$au la 4ererea a 4el pu%in F din numrul 4et%enilor 4u drept de 'ot ai 4omunei& ora5ului&muni4ipiului& $au :ude%ului re$pe4ti'#@- Re/erendumul na%ional $e or!aniea la ini%iati'a Pre5edintelui Romniei& la ini%iati'a a 4el

  pu%in ),#,,, 4et%eni 4u drept de 'ot& $au din o/i4iu& de 4tre Autoritatea Ele4toral& 0n $itua%iile

  pre'ute 0n Con$titu%ie#@( Autoritatea Ele4toral e$te o.li!at $ or!aniee re/erendumul ini%iat potri'it Con$titu%iei& 0ntermen de ( ile de la data 0nre!i$trrii ini%iati'elor la a4ea$t Autoritate& $au la termenele

  pre'ute 0n Con$titu%ie#@ Re/erendumul& or!aniat potri'it Con$titu%iei& e$te 'ala.il 5i 05i produ4e e/e4tele 0n $en$ul>otrt de ma:oritatea 4elor 0n$4ri5i pe li$tele ele4torale permanente 4are au parti4ipat la re/erendum5i 5i3au eprimat 0n mod 'ala.il 'otul# La re/erendum& parti4ip 5i 4et%enii 4are au domi4iliul $aure5edin%a ori 4ltore$4 0n $trintate 5i $unt 0n$4ri5i pe li$tele ele4torale $uplimentare# Lare/erendum& op%iunile de 'ot 'or /i preentate pe .uletinele de 'ot 0n a5a /el 0n4t 'otan%ii 0n$4ri5i peli$tele ele4torale $ poat ale!e eprimndu35i op%iunea prin DA? $au NU?#@7 Goin%a eprimat de ale!tori prin re/erendum& 'alidat 4a /iind le!al& e$te o.li!atorie pentru

  toate autorit%ile $tatului 5i autorit%ile lo4ale#@6 O le!e& $au >otrre& apro.at prin re/erendum poate /i modi/i4at& 4ompletat $au a.ro!at doarprintr3un alt re/erendum#?

  4. Ati#!&"& se $!di+i#' i se #!$(&etea2', ast+e&)

  2

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  3/70

  Alineatul @) 'a a'ea urmtorul 4uprin$"@) Brontierele %rii $unt 4on$/in%ite prin le!e& 4u re$pe4tarea prin4ipiilor 5i a 4elorlalte norme!eneral admi$e ale dreptului interna%ional#?Alineatul @- 'a a'ea urmtorul 4uprin$"@- Teritoriul e$te or!aniat& $u. a$pe4t admini$trati'& 0n lo4alit%i 3 4omune 5i ora5e 3 5i :ude%e#Comunele $unt 4ompu$e din unul $au mai multe $ate# i5inu pe )6 Martie 1*12& prinDe4lara%ia Unirii 9u4o'inei 4u Romnia apro.at de Con!re$ul Heneral al 9u4o'inei la Cernu%i 0n1+)2 Noiem.rie 1*12 5i prin Reolu%ia Marii Adunri Na%ionale de la 1 De4em.rie 1*12#@) Poporul romn militea 5i a4%ionea& ne4ontenit 5i pa5ni4& pentru Re0ntre!irea Patriei& prin

  eliminarea de/initi' 5i ire'o4a.il a 4on$e4in%elor 4elui de3al doilea R.oi Mondial& 4ure$pe4tarea pre'ederilor tratatelor 5i dreptului interna%ional#?

  8. D"(' ati#!&"& .1, se int!d"#e "n n!" ati#!&, .*, ast+e&)Denumirea arti4olului 'a /i" 8Re7i"ni&e de de2-!&tae0Arti4olul 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8@1 Pe teritoriul Romniei $unt 4on$tituite re!iuni de de'oltare& 4are $unt unit%i de plani/i4are ade'oltrii re!ionale 5i de 4ule!ere a datelor $tati$ti4e $pe4i/i4e& 0n 4on/ormitate 4u re!lementrileeuropene#@) Atri.u%iile& denumirile 5i 4omponen%a re!iunilor de de'oltare $unt $ta.ilite prin le!e& 4are poate/i modi/i4at prin re/erendum na%ional#?

  9. Ati#!&"& 3 se $!di+i#' i se #!$(&etea2', ast+e&)Alineatul @1 'a a'ea urmtorul 4uprin$"@1 Cet%enia romn $e do.nde5te& $e p$trea $au $e pierde 0n 4ondi%iile pre'ute de le!e&adoptat prin re/erendum na%ional#?Dup alineatul @1& $e introdu4 trei noi alineate& 4u urmtorul 4uprin$"8@1#1 Statul romn %ine e'iden%a per$oanelor 4rora li $3a a4ordat 4et%enia romn& la 4erere& $au

  prin adop%ie& 5i pu.li4 li$ta 4omplet a a4e$tor per$oane& 0n Monitorul O/i4ial al Romniei& Partea I&0n ultima i lu4rtoare a /ie4rui an# Li$ta pre4iea 4et%eniile $trine pe 4are per$oanele 0n 4au lede%in& $au le3au de%inut& 0nainte de primirea 4et%eniei romne& pre4um 5i prenumele 4elor doi prin%i ai

  per$oanelor 0n 4au#

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  4/70

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  5/70

  @

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  6/70

  in4ompati.ilitate& nu pot o4upa /un4%ii pu.li4e timp de 1, ani& 0n4epnd 4u data rmnerii de/initi'ea a4e$tor >otrri :ude4tore5ti#@7 Per$oanele 4are o4up /un4%ii pu.li4e r$pund material 5i penal pentru pre:udi4iile 4reate $tatului$au 4et%enilor 0n 4adrul eer4itrii atri.u%iilor de $er'i4iu& potri'it le!ii#?#

  *:. Ati#!&"& 15 se #!$(&etea2', ast+e&)Dup alineatul @1& $e introdu4e un nou alineat& 4u urmtorul 4uprin$"8@) Cet%enii romni nu pot de%ine o alt 4et%enie da4 a4ea$ta le 4rea o.li!a%ii 4ontrare

  intere$elor Romniei#?

  *1. Ati#!&"& 19 se $!di+i#', ast+e&)Alineatul @) $e a.ro!#Dup alineatul @(& $e introdu4e un nou alineat& 4u urmtorul 4uprin$"@ Statul romn e$te o.li!at $ 0ntreprind toate demer$urile ne4e$are pentru a o.%ine etrdarea4et%enilor romni !$i%i 'ino'a%i pentru ori4e deli4te 5i pentru repatrierea inte!rala a 'alorilor$4oa$e ile!al 0n a/ara %rii#?

  **. Ati#!&"& *: se a%!7'.

  *. Ati#!&"& *1 se $!di+i#', ast+e&)Alineatul @1 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8@1 Ori4e per$oan $e poate adre$a :u$ti%iei pentru aprarea drepturilor& a li.ert%ilor 5i a intere$elor$ale le!itime& /r plata 'reunei tae#?Alineatul @- 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8@- Pr%ile au dreptul la un pro4e$ e4>ita.il 5i la $olu%ionarea 4auelor intr3un timp optim 5i

  pre'ii.il#?Alineatul @( 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8@( Juri$di4%iile admini$trati'e $pe4iale $unt /a4ultati'e 5i !ratuite#?

  *. Ati#!&"& ** se #!$(&etea2', ast+e&)Dup alineatul @1& $e introdu4e un nou alineat& 4u urmtorul 4uprin$"8@1#1 Dreptul la inte!ritate /ii4 5i p$i>i4 nu poate /i re$trn$ 0n ni4i un mod& ni4i 4>iar 0n4ondi%iile arti4olului -#?

  *3. Ati#!&"& * se $!di+i#', ast+e&)Alineatul @( 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8@( erea 'ie%ii 4et%enilor de 4tre autorit%ile pu.li4e& $au de 4tre ori4e per$oane /ii4e 5i

  6

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  7/70

  :uridi4e romne& $au $trine# Cet%enii au dreptul $ monitoriee a4ti'itatea or!anelor $tatului& 0ntotal tran$paren%# ?Dup alineatul @)& $e introdu4e un nou alineat& 4u urmtorul 4uprin$"@- Statul !arantea dreptul 4et%enilor la prote4%ia datelor 4u 4ara4ter per$onal#Cet%enii nu potin'o4a prote4%ia datelor 4u 4ara4ter per$onal 0n $itua%ia ne4e$it%ii aprrii unui intere$ pu.li4 al4omunit%ii#?

  *8. Ati#!&"& *5 se $!di+i#', ast+e&)

  Alineatul @) 'a a'ea urtorul 4uprin$"(2) De la pre'ederile alineatului @1 $e poate dero!a potri'it le!ii& pe .a de mandat epli4it 5i 4upenalit%i $e'ere 0n 4a de a.u& pentru urmtoarele $itua%ii"a ee4utarea unui mandat de are$tare $au a unei >otrri :ude4tore5ti=

  . 0nlturarea unei prime:dii pri'ind 'ia%a& inte!ritatea /ii4 $au .unurile unei per$oane=4 aprarea $e4urit%ii na%ionale $au a ordinii pu.li4e=d pre'enirea r$pndirii unei epidemii#Alineatul @- 'a a'ea urtorul 4uprin$"@- Per4>ei%ia $e di$pune de in$tan%ele :ude4tore5ti 5i $e e/e4tuea 0n 4ondi%iile 5i 0n /ormele

  pre'ute de le!e?

  *9. Ati#!&"& *9 se $!di+i#', ast+e&)Alineatele @1& @( 5i@ 'or a'ea urmtorul 4uprin$"@1 Li.ertatea !ndirii 5i a opiniilor& pre4um 5i li.ertatea 4redin%elor reli!ioa$e nu pot /i 0n!rdite$u. ni4i o /orm# Nimeni nu poate /i 4on$trn$ $ adopte o opinie ori $ adere la o 4redin%reli!ioa$ 4ontrare 4on'in!erilor $ale# Ni4i o le!e nu poate introdu4e limitri ale a4e$tui drept#@( ii%ionate din /onduri $au re$ur$e pu.li4e& in4lu$i' pro4edura urmat 5i 4o$turile pentru /ie4area4>ii%ie#@)#) Proie4tele de a4te normati'e 4e urmea $ /ie adoptate de autorit%ile 5i in$titu%iile pu.li4e& 4ue4ep%ia 4elor 4are au 4ara4ter de ur!en%& $unt $upu$e& 4u 4el pu%in -, de ile 0nainte de adoptare&de.aterii pu.li4e# Mi:loa4ele de 4omuni4are 0n ma$ $unt o.li!ate $ o/ere $pa%ii 5i timpi de anten

  pentru a4e$te de.ateri& potri'it le!ii#?

  Dup alineatul @-& $e introdu4e un nou alineat& 4u urmtorul 4uprin$"8@-#1 Ni4i o e4ep%ie nu 'a putea /i opu$ dreptului de a44e$ la o in/orma%ie de intere$ pu.li4#?Alineatul @( 'a a'ea urmtorul 4uprin$"@( Mi:loa4ele de 4omuni4are 0n ma$& pu.li4e 5i pri'ate& $unt o.li!ate $ a$i!ure in/ormarea 4ore4ta pu.li4ului# Dein/ormarea 5i manipularea pu.li4ului $e pedep$e$4& 4on/orm le!ii#?

  7

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  8/70

  Alineatul @ 'a a'ea urmtorul 4uprin$"/@ Ser'i4iile pu.li4e de pre$& de radio 5i de tele'iiune tre.uie $ !arantee !rupurilor $o4iale 5i

  politi4e eer4itarea dreptului la anten# Or!aniarea 5i /un4%ionarea a4e$tor $er'i4ii $e $ta.ile$4 prinle!e#?

  *. Ati#!&"& * se $!di+i#' i se #!$(&etea2', ast+e&)Alineatul @1 'a a'ea urmtorul 4uprin$"@1 Dreptul la 0n'%tur e$te a$i!urat prin 0n'%mntul !eneral o.li!atoriu& prin 0n'%mntul

  li4eal 5i prin 4el pro/e$ional& prin 0n'%mntul $uperior& pre4um 5i prin alte /orme de in$tru4%ie& de/ormare pro/e$ional 5i de /ormare 4ontinu#?Dup alineatul @1& $e introdu4e un nou alineat& 4u urmtorul 4uprin$"?@1#1

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  9/70

  Alineatul @1 'a a'ea urmtorul 4uprin$"/@1 Dreptul la $ntate /ii4 5i mental& pre4um 5i la >ran $ntoa$& e$te !arantat#?Dup alineatul @1& $e introdu4e un nou alineat& 4u urmtorul 4uprin$=8@1#1 Pentru eer4itarea dreptului pre'ut la alineatul pre4edent& $tatul e$te o.li!at $ ia m$uri

  pentru a a$i!ura a44e$ul 4et%enilor la alimenta%ie natural& la ap 4urat 5i la aer 4urat#?Dup alineatul @-& $e introdu4 patru noi alineate& 4u urmtorul 4uprin$"@( Pa4ien ii au dreptul de a3 i ale!e medi4ul 4urant din li$ta 4elor di$poni.ili la unitatea $anitar 4reia i $e adre$ea#

  @ E$te interi$ aderarea Romniei la a4orduri interna%ionale 4are permit 4omer4ialiarea de$emin%e 5i produ$e alimentare modi/i4ate !eneti4& da4 $e 4reea& a$t/el& dependen% e4onomi4/a% de produ4torii a4e$tora#@7 Statul romn e$te o.li!at $ a$i!ure de'oltarea unei indu$trii na%ionale /arma4euti4e4ompetiti'e& 4apa.il $ /urniee 4et%enilor medi4amente ie/tine 5i de 4alitate#6 Statul 0n4ura:ea 5i a4ord drept de li.er pra4ti4 alternati'elor medi4ale 'alidate pe planinterna%ional#?

  3. Ati#!&"& 3 se $!di+i#' i -a a-ea "$'t!"& #"(ins)8@1 Statul re4unoa5te 5i !arantea dreptul ori4rei per$oane la un mediu natural $nto$ 5i e4olo!i4/un4%ional& prin"

  a a$i!urarea 4adrului le!i$lati'& in$titu%ional 5i edu4a%ional& 4are $ !arantee eer4itarea a4e$tuidrept=

  . prote4%ia& utiliarea dura.il 5i re/a4erea mediului natural& 4on$er'area naturii 'ii 5i 4elorlaltere$ur$e naturale=4 p$trarea pei$a:ului natural 5i 4ultural& 4u 'aloare de 4on$er'are=d tra!erea la r$pundere a per$oanelor /ii4e 5i :uridi4e pentru daunele pri4inuite mediului natural#@) Statul e$te o.li!at $ a4%ionee la ni'el interna%ional pentru 4on$er'area& prote:area 5iameliorarea mediului 0n4on:urtor5i a .iodi'er$it%ii prin 4rearea 5i 0ntre%inerea de arii prote:ate#@- Statul e$te o.li!at $ a$i!ure edu4a%ia 5i in$truirea popula%iei 0n $piritul re$pe4trii 5i prote:riimediului 0n4on:urtor#@( Per$oanele /ii4e 5i :uridi4e au o.li!a%ia de a prote:a mediul 0n4on:urtor#@ Cet%enii au drept de a44e$ la natur#Statul e$te o.li!at $ a$i!ure 4on$er'area 0n re!im de proprietate

  pu.li4 a unui $pa iu natural $u/i4ient de mare& de 4are $ $e poat .u4ura& !ratuit& 4et%enii %rii#@7 Sunt interi$e relele tratamente apli4ate animalelor#@6 M$urile pentru prote:area i ameliorarea mediului 0n4on:urtor /a4 parte din Pro!ramul

  Na%ional de De'oltare a Romniei& a$umat de 4tre 4andidatul la /un4%ia de Pre5edinte alRomniei#?

  4. Ati#!&"& 4 se $!di+i#' i se #!$(&etea2' ast+e&)Alineatul @) 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8@) Nu au drept de 'ot per$oanele pu$e $u. interdi4%ie din ra%iuni medi4ale 5i ni4i per$oanele4ondamnate la pierderea drepturilor ele4torale& prin >otrre :ude4torea$4 de/initi'#?Dup alineatul @) $e introdu4 trei noi alineate& 4u urmtorul 4uprin$"/@- Gotul $e eer4it la urne& prin $i$teme in/ormati4e prote:ate& $au prin 4ore$ponden%& potri'itle!ii#@(

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  10/70

  @1 Au dreptul de a /i ale5i 4et%enii 4u drept de 'ot 4are 0ndepline$4 4ondi%iile pre'ute 0n arti4olul17 alineatele @- 5i @#Alineatul @) 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8@) Candida%ii tre.uie $ /i 0mplinit& pn 0n iua ale!erilor in4lu$i'& 'r$ta de 4el pu%in )- de ani

  pentru a /i ale5i 0n Parlamentul Romniei $au 0n or!anele admini$tra%iei pu.li4e lo4ale 5i 'r$ta de4el pu%in - de ani pentru a /i ale5i 0n /un4%ia de Pre5edinte al Romniei& Pre5edinte al Autorit%iiJude4tore5ti& Pre5edinte al Autorit%ii Mediati4e& Pre5edinte al Autorit%ii Binan4iare& Pre5edinte alAutorit%ii Ele4torale& Pre5edinte al Autorit%ii Stati$ti4e& Pre5edinte al Autorit%ii Morale&

  Pre5edinte al Autorit%ii ;tiin%i/i4e& A'o4atul Poporului& Pre5edinte al Cur%ii de Conturi& Pre5edinteal Cur%ii Con$titu%ionale& Pre5edinte al Con$iliului Le!i$lati'& dire4torul Ser'i4iului Na%ional Pu.li4de Pre$& Radio 5i Tele'iiune& dire4torul Ser'i4iului Romn de In/orma%ii#?Dup alineatul @)& $e introdu4 4in4i noi alineate& 4u urmtorul 4uprin$"/@- Ni4i o per$oan nu poate 0ndeplini a4eia5i /un4%ie ele4ti' de4t pentru 4el mult dou mandate&4are pot /i 5i $u44e$i'e& potri'it le!ii#@( Per$oana alea$ 0ntr3o /un4%ie pu.li4 pe li$ta unui partid politi4 4are pr$e5te din proprieini%iati' partidul pe li$ta 4ruia a /o$t alea$ pierde mandatul& de 0ndat& potri'it le!ii#@ E$te interi$ 4ondi%ionarea parti4iprii la ale!eri de plata de 4tre 4andida%i a unor $ume de

  .ani& $au 4on$tituirea de depoite .an4are#@7 E$te interi$ introdu4erea de pra!uri ele4torale pentru 'alidarea ale!erilor 0n /un4%ii ele4ti'e#

  @6 E$te interi$ 4ondi%ionarea 4andidaturilor pentru /un4%ii pu.li4e ele4ti'e de preentarea unorli$te de $u$%intori?#

  8. Ati#!&"& 8 se $!di+i#' i -a a-ea "$'t!"& #"(ins)Cet%enii romni au dreptul de a ale!e 5i a /i ale5i 0n Parlamentul European& 0n 4ondi%iile le!ii 5i 4ure$pe4tarea di$poi%iilor tratatelor 4on$tituti'e ale Uniunii Europene#?

  9. D"(' ati#!&"& 8, se int!d"#e "n n!" ati#!&, 8.1, ast+e&)Denumirea arti4olului 'a /i"/A&e7eea $e$%i&! din R!$;nia 6n Pa&a$ent"& E"!(ean0Arti4olul 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8@1 Mem.rii din Romnia 0n Parlamentul European $unt ale5i prin 'ot uni'er$al& e!al& dire4t& $e4ret

  5i li.er eprimat& pe .a de $4rutin de li$t& potri'it prin4ipiului repreentrii propor%ionale& 5i pe.a de 4andidaturi independente& 4on/orm le!ii#?

  :. D"(' ati#!&"& 8.1, se int!d"#e "n n!" ati#!&, 8.*, ast+e&)Denumirea arti4olului 'a /i"8Candidat"i&e (ent" a&e7eea $e$%i&! din R!$;nia 6nPa&a$ent"& E"!(ean0Cuprin$ul arti4olului 'a /i"8@1 Candida%ii la /un4%ia de mem.ru din Romnia 0n Parlamentul European tre.uie $0ndeplinea$4 urmtoarele 4erin%e"a $ ai. pre!tire $uperioar=

  . $ 0ndeplinea$4 4ondi%iile pre'ute la arti4olul -6 alineatul @1=4$ ai. 'r$ta de 4el pu%in - de ani=d $ $e /i remar4at 4a .uni pro/e$ioni5ti 5i 4a 4et%eni de moralitate de$'r5it=e $ $e /i remar4at 4a lupttori a4ti'i pentru aprarea drepturilor 5i li.ert%ilor 4et%enilor Romniei=/ $ /ie propu5i de partide politi4e le!al 0nre!i$trate 0n Romnia $au $ 4andidee 4a independen%i.! $ preinte ele4toratului Pro!ramul Le!i$lati' pentru realiarea 4ruia $e o.li! $ a4%ionee& 0n4alitate de mem.ru din Romnia 0n Parlamentul European& da4 'a /i ale$#@) Pro!ramul Le!i$lati' 4on$tituie 4ontra4tul ele4toral al 4andidatului# Pro!ramul tre.uie $

  pre4iee proie4tele de le!i pe 4are 4andidatul $e an!a:ea $ le $u$%in 0n Parlamentul European0n intere$ul 4et%enilor Romniei# El 'a /i $emnat de 4andidatul la /un4%ia de mem.ru din Romnia0n Parlamentul European& 'a /i tiprit 5i pu$ la di$poi%ia ele4torilor din 4ole!iul 0n 4are 4andidea&

  pe toat durata 4ampaniei ele4torale# Un eemplar al a4e$tui do4ument 'a /i depu$ la AutoritateaEle4toral& la Autoritatea Moral 5i la A'o4atul Poporului& 4u 4el pu%in -, de ile 0nainte de0n4eperea 4ampaniei ele4torale#?

  1. Ati#!&"& 9 se $!di+i#' i -a a-ea "$'t!"& #"(ins)

  10

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  11/70

  8@1 Dreptul 4et%enilor de a $e 0ntruni& pa5ni4& pe domeniul pu.li4 al lo4alit%ilor& 0n adunripu.li4e& mitin!uri& demon$tra%ii& pro4e$iuni& prote$te& $au ori4e alte 0ntruniri& e$te !arantat#@) Primarii lo4alit%ilor $unt o.li!a%i $ a$i!ure 4ondi%iile ne4e$are pentru de$/5urarea normal aadunrilor pu.li4e ale 4et%enilor#@- Lo4urile apar%innd domeniului pu.li4 pe 4are nu $e pot de$/5ura adunri pu.li4e $unt $ta.ilite

  prin le!e# ipele de lu4ru determin anularea drepturilor a4ordate de 4ontra4tul 4ole4ti' de mun4#?

  11

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  12/70

  Dup alineatul @& $e introdu4e un nou alineat& 4u urmtorul 4uprin$"8@7 Salaria%ii au dreptul la e!alitate de tratament 5i la re$pe4tarea demnit%ii lor 0n mun4#?

  . Ati#!&"& * se $!di+i#' i -a a-ea "$'t!"& #"(ins)Dup alineatul @)& $e introdu4e un nou alineat& 4u urmtorul 4uprin$"8 @- Mun4a 'oluntar& $au alea$ de un 4ontri.ua.il 4a alternati' la plata unor datorii 4tre $tat&$au autorit%i pu.li4e lo4ale& nu 4on$tituie mun4 /or%at#?

  3. Ati#!&"& se $!di+i#', ast+e&)Alineatul @) 'a a'ea urmtorul 4uprin$8@) Le!ea $ta.ile5te 4ate!oriile de per$onal& $itua%iile& 4ondi%iile 5i limitele eer4itrii a4e$tui drept&

  pre4um 5i !aran%iile ne4e$are a$i!urrii $er'i4iilor e$en%iale pentru $o4ietate#?

  4. Ati#!&"& se $!di+i#' i se #!$(&etea2', ast+e&)Denumirea arti4olului 'a /i"De(t"& de (!(ietate.Alineatul @1 'a a'ea urmtorul 4uprin$"@1 Dreptul de proprietate& 4on$tituit le!al 5i le!itim& pre4um 5i 4rean%ele a$upra $tatutului&4on$tituite le!al 5i le!itim& $unt !arantate#?Dup alineatul @1& $e introdu4e un nou alineat& 4u urmtorul 4uprin$"

  @1#1 Proprietatea e$te pu.li4 $au pri'at#?Alineatul @) 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8@) Proprietatea e$te !arantat 5i o4rotit 0n mod e!al de le!e& indi/erent de titular#?Alineatul @7 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8@7 De$p!u.irile pre'ute 0n alineatele @- 5i @ $e $ta.ile$4 potri'it le!ii& 4u luarea 0n4on$iderare a pre%urilor pra4ti4ate pe pia%#?Alineatul @2 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8@2 A'erea do.ndit li4it nu poate /i 4on/i$4at#?Alineatul @* 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8@* 9unurile de$tinate& /olo$ite $au reultate din in/ra4%iuni ori 4ontra'en%ii& 4a 5i 4ele a 4ror

  pro'enien% nu $e :u$ti/i4& $unt 4on/i$4ate& 0n 4ondi%iile le!ii# Prin :u$ti/i4area pro'enien%ei.unurilor $e 0n ele!e o.li!a%ia per$oanei 0n 4au de a do'edi 4ara4terul li4it al mi:loa4elor /olo$itepentru do.ndirea $au $porirea .unurilor#?Dup alineatul @*& $e introdu4 nou noi alineate& 4u urmtorul 4uprin$"8@1, Proprietatea pu.li4 apar%ine poporului romn& $au 4omunit%ilor lo4ale& 5i e$te admini$tratde $tat $au de autorit%ile lo4ale#11 9o! iile de ori4e natur ale $u.$olului& minele& terenurile 5i pdurile din /ondul /un4iar al

  poporului& $pa%iul aerian& 4ile de 4omuni4a%ie& de u 5i intere$ pu.li4& apele& i'oarele de ener!ienatural& pla:ele& marea teritorial& re$ur$ele naturale ale onei e4onomi4e 5i ale platoului4ontinental& .aa material a autorit%ilor 5i in$titu%iilor pu.li4e& pre4um 5i alte .unuri $ta.ilite dele!e& /a4 o.ie4tul e4lu$i' al propriet ii pu.li4e#

  @1) Ba4 o.ie4tul propriet%ii pu.li4e 5i .unurile 4reate prin mun4a 'oluntar& neremunerat& amem.rilor a$o4ia%iilor 4omunitare& pre4um 5i .unurile a4>ii%ionate din /ondurile a$o4ia%iilor4omunitare# A4e$te .unuri apar%in 4omunit%ilor lo4ale 5i $unt admini$trate de autorit%ile lo4ale#@1- 9unurile proprietate pu.li4 $unt inaliena.ile# iriate#@1( Le!ea 1+1**, pri'ind reor!aniarea unit%ilor e4onomi4e de $tat 4a re!ii autonome 5i $o4iet%i4omer4iale e$te 5i rmne 0n 0ntre!ime a.ro!at& 4a 5i toate a4tele normati'e adoptate 0n apli4areaei# Statul Romn e$te o.li!at $ re4uperee 0ntre!ul 4apital tre4ut din proprietate pu.li4 0n

  proprietate pri'at prin apli4area pre'ederilor a4e$tei le!i#@1 La 4umprarea terenurilor $ituate 0n etra'ilan& au drept de preem%iune& 0n ordine"4oproprietarii= 'e4inii per$oane /ii4e 4are de%in 0n proprietate 4el mult ), de >e4tare de teren $ituate

  0n etra'ilan= al%i proprietari de terenuri $ituate 0n etra'ilanul lo4alit%ii 4are de%in 0n proprietate 4elmult ), de >e4tare de teren $ituate 0n etra'ilan= alte per$oane /ii4e 4are de%in 0n proprietate 4elmult ), de >e4tare de teren $ituate 0n etra'ilan= Statul Romn# Pot 4umpra terenuri $ituate 0netra'ilan numai Statul Romn 5i per$oane /ii4e 4are de%in 0n proprietate 4el mult ), >e4tare deteren $ituate 0n etra'ilan# Per$oanele /ii4e pot 4umpra terenuri $ituate 0n etra'ilan numai pn 0n

  12

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  13/70

  momentul 0n 4are au a:un$ $ de%in 0n proprietate o $upra/at total de maim ), >e4tare de a$t/elde terenuri#@17 Terenurile 4umprate de $tatul romn intr 0n /ondul /un4iar a/lat 0n proprietatea pu.li4 5i 0nadmini$trarea $tatului# Terenurile a/late 0n proprietate pu.li4 $ituate 0n etra'ilan pot /i date 0narend $au 4on4e$ionate numai 'e4inilor per$oane /ii4e 4are de%in 0n proprietate 4el mult ), >e4tarede teren $ituat 0n etra'ilan 5i 4are $e o.li! $ eploatee terenul luat 0n arend $au 0n 4on4e$iune

  prin /or%e proprii& pre4um 5i 4ooperati'elor a!ri4ole 4are 05i de$/5oar a4ti'itatea pe teritoriullo4alit%ii 0n 4are $unt $ituate terenurile date 0n arend $au 4on4e$iune de Statul Romn& 4are $e

  o.li! $ eploatee terenurile luate 0n arend $au 0n 4on4e$iune prin /or%e proprii#@16 Terenurile a!ri4ole pentru 4are nu $3au pltit impoite timp de trei ani 4on$e4uti'i& 4ele 4are au/o$t neeploatate timp de trei ani 4on$e4uti'i& pre4um 5i 4ele 4are au /o$t $upu$e intoi4rii 4>imi4e$unt epropriate 5i tre4ute 0n proprietate pu.li4#@12 Terenurile $il'i4e pentru 4are nu $3au pltit impoite timp de trei ani 4on$e4uti'i& pre4um 5i4ele de/ri5ate ile!al $unt epropriate 5i tre4ute 0n proprietate pu.li4#?

  5. Ati#!&"& 3 se $!di+i#' i -a a-ea "$'t!"& #"(ins)8 @1 Cet%enii au dreptul $ de$/5oare ori4e /el de a4ti'itate e4onomi4& 4are nu e$te interi$ dele!e& 4a per$oane /ii4e $au a$o4ia%i 0n per$oane :uridi4e& autoriate& potri'it le!ii#@) Ni4i o le!e $au alt a4t normati' nu poate 4ondi%iona autoriarea de$/5urrii de a4ti'it%i

  e4onomi4e de o.%inerea de a'ie& de ori4e /el& de la autorit%ile ee4uti'e ale $tatului $au lo4ale#@- Per$oanele /ii4e 5i :uridi4e nu pot /i o.li!ate $ pltea$4 tae pentru autoriarea de$/5urrii dea4ti'it%i e4onomi4e 0n Romnia#@( Autoriarea de$/5urrii de a4ti'it%i e4onomi4e e$te de 4ompeten%a e4lu$i' a in$tan%elor

  :ude4tore ti#@ Autorit%ile ee4uti'e ale $tatului 5i 4ele lo4ale $upra'e!>ea modul 0n 4are per$oanele /ii4e 5i

  :uridi4e re$pe4t o.li!a%iile $ta.ilite prin autoria%iile de /un4%ionare 4a a!en%i e4onomi4i 5i $oli4itin$tan%elor :ude4tore5ti $an4%ionarea 4elor 4are $e /a4 'ino'a%i de 0n4l4area le!ii 5i a >otrrilor

  :ude4tore5ti& in4lu$i' anularea autoria%iilor de /un4%ionare@ Statul romn e$te o.li!at 4a& prin $i$temul de di$tri.uire 5i redi$tri.uire a 'enitului na%ional& $a$i!ure tuturor 4et%enilor %rii 5an$a de a de'eni proprietari de 4apital& de a 4rea 5i admini$tra

  0ntreprinderi mi4i& mi:lo4ii 5i mari& 4are $ 'alori/i4e e/i4ient re$ur$ele naturale ale %rii 5i $produ4 .unuri 5i $er'i4ii de 0nalt 4alitate 5i 4ompetiti'itate#?

  8. D"(' ati#!&"& 4, se int!d"#e "n n!" ati#!&, 4.1, ast+e&)Denumirea arti4olului 'a /i 8De(t"& &a &!#"ineia numai 0ntre .r.at 5i /emeie& a4e5tia a'nd 'r$ta de 4el pu%in 12ani#?

  3:. Ati#!&"& 9 se $!di+i#', ast+e&)Denumirea arti4olului 'a /i) /P!te#

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  14/70

  31. Ati#!&"& 3: se $!di+i#' i -a a-ea "$'t!"& #"(ins)8Per$oanele 4u >andi4ap $e .u4ur de prote4%ie $pe4ial# Statul a$i!ur realiarea unei politi4ina%ionale de e!alitate a 5an$elor 5i de in4luiune& de pre'enire 5i de tratament& 0n 'ederea parti4ipriie/e4ti'e a per$oanelor 4u >andi4ap 0n 'ia%a 4omunit%ii& re$pe4tnd drepturile 5i 0ndatoririle 4e re'in

  prin%ilor 5i tutorilor# Statul ia m$uri pentru 4a $ nu $e 4omit a.uuri 0n $ta.ilirea 4alit%ii deper$oan 4u >andi4ap#?

  3*. Ati#!&"& 31 se $!di+i#', ast+e&)

  Aliniatul @1 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8@1 Cet%enii au dreptul $ $e adre$ee autorit%ilor pu.li4e prin peti%ii# Da4 $e 4on$tat :u$te%eapln!erii& ea tre.uie $ pro/ite tuturor 4elor a/la%i 0n $itua%ie $imilar& indi/erent da4 $e a/l $au nuprintre $emnatarii peti%iei#La alineatul @( $e adau! o nou te& 4u urmtorul 4uprin$"8Nere$pe4tarea a4e$tei o.li!a%ii atra!e demiterea imediat din /un4%ia pu.li4 a 4elui 'ino'at&

  potri'it le!ii.0

  3. Ati#!&"& 3* se $!di+i#' i se #!$(&etea2', ast+e&Alineatul @) 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8@) Condi%iile 5i limitele eer4itrii a4e$tui drept $e $ta.ile$4 prin le!e#?Alineatul @- 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8@- Statul r$punde patrimonial& inte!ral 5i nedi$4riminatoriu& pentru pre:udi4iile 4auate prinerorile :udi4iare $au admini$trati'e# R$punderea $tatului e$te $ta.ilit 0n 4ondi%iile le!ii 5i nu0nltur r$punderea ma!i$tra%ilor $au /un4%ionarilor 4are au $'r5it erorile :udi4iare 5iadmini$trati'e.0Dup alineatul @-& $e introdu4e un nou alineat& 4u urmtorul 4uprin$"8-#1 Statul e$te o.li!at $ $e 0ndrepte& de 0ndat& 0n re!re$ 4tre autorii erorilor :udi4iare $auadmini$trati'e 4auatoare de pre:udi4ii#?

  3. Ati#!&"& 3 se #!$(&etea2', ast+e&)Dup alineatul @1& $e introdu4 trei noi alineate& 4u urmtorul 4uprin$"@1#1 Promo'area intere$elor unor per$oane /ii4e $au :uridi4e $trine 4are intr 0n 4on/li4t 4uintere$ele 4et%enilor Romniei e$te interi$#@1#) Antiromni$mul $e pedep$e5te& potri'it le!ii##@1#- Propa!anda pentru a$er'irea Romniei 4on$tituie deli4t 0mpotri'a poporului romn 5i $e

  pedep$e5te& potri'it le!ii#?Dup alineatul @)& $e introdu4e un nou alineat& 4u urmtorul 4uprin$"8@-

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  15/70

  34. Ati#!&"& 34 se #!$(&etea2', ast+e&)Dup alineatul @-& $e introdu4e dou noi alineate& 4u urmtorul 4uprin$"8@( Nimeni nu poate /i o.li!at $ pltea$4 impoit pe 'enit 0nainte 4a 'enitul $ /ie realiat#@ Le!ile 5i >otrrile prin 4are $e $ta.ile$4 noi tae $au impoite& 4a 5i 4ele 4are modi/i4&4ompletea $au anulea le!i 5i >otrri re/eritoare la tae $au impoite $e adopt prinre/erendum#?

  35. Ati#!&"& 38 se $!di+i#' i se #!$(&etea2', ast+e&)Denumirea arti4olului 'a /i" /R!&"& i a&e7eea0Arti4olul 'a a'ea urmtorul 4uprin$"@1 A'o4atul Poporului apr drepturile 5i li.ert ile per$oanelor /ii4e 0n rela%iile a4e$tora 4u/un4%ionarii pu.li4i#@) Pre'ederile arti4olelor 7)#1& 21& alineatul @1 5i alineatele @)3@(& 2)& 2-& 2(& *& *7& *7#1 5i *6 $eapli4& 0n mod 4ore$puntor& 5i A'o4atului Poporului#@- Or!aniarea 5i /un4%ionarea in$titu%iei A'o4atului Poporului $e $ta.ile$4 prin le!e#?

  38. Ati#!&"& 39 se #!$(&etea2', ast+e&)Dup alineatul @)& $e introdu4 dou noi alineate& 4u urmtorul 4uprin$"

  8@- A'o4atul Poporului tran$mite $e$irile primite de la 4et%eni& 4a 5i propriile 4on$tatrire/eritoare la 0n4l4area drepturilor 5i li.ert%ilor 4et%ene5ti& la a.uurile /un4%ionarilor pu.li4i&or!anelor 4ompetente ale Pro4uraturii& $oli4itnd trimiterea 0n :ude4at 5i pedep$irea 4elor 4are $e/a4 'ino'a%i de 0n4l4area drepturilor 5i li.ert%ilor 4et%enilor#@- Lip$a de rea4 ie a or!anelor Pro4uraturii la $e$irile A'o4atului Poporului $e pedep$e te&

  potri'it le!ii#?

  39. Ati#!&"& 4: se $!di+i#' i -a a-ea "$'t!"& #"(ins)Denumirea arti4olului 'a /i"/Ra(!t"& an"a&0Arti4olul 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8A'o4atul Poporului preint Parlamentului& Pre5edintelui Romniei 5i Pre5edintelui Autorit%iiJude4tore5ti raportul anual 4are 4on%ine 4on$tatrile $ale re/eritoare la 0n4l4area drepturilor 5ili.ert%ilor 4et%ene5ti& la modul 0n 4are or!anele Pro4uraturii au reol'at $e$irile /ormulate de elre/eritoare la a.uurile /un4%ionarilor pu.li4i 0mpotri'a 4et%enilor& pre4um 5i re4omandrile $ale

  pri'ind le!i$la%ia& $au m$uri de alt natur& pentru o4rotirea drepturilor 5i li.ert%ilor 4et%enilor#Raportul anual in4lude 5i analia modului 0n 4are 4ei ale5i 0n /un4%ii pu.li4e 5i3au re$pe4tat4ontra4tul ele4toral# Raportul anual $e pu.li4& pn 4el mai triu pe data de -1 martie a anuluiurmtor 4elui la 4are $e re/er& pe $ite3ul A'o4atului Poporului 5i 0n Monitorul O/i4ial al Romniei#?

  4:. Den"$iea tit&"&"i III se $!di+i#', ast+e&)Denumirea 'a /i"/A"t!it'

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  16/70

  8@1 Mem.rii Parlamentului $unt denumi%i parlamentari 5i $unt ale5i prin 'ot uni'er$al& e!al& dire4t&$e4ret 5i li.er eprimat& pe .a de $4rutin de li$t& potri'it prin4ipiului repreentrii propor%ionale&5i pe .a de 4andidaturi independente& 4on/orm le!ii#@) Numrul parlamentarilor e$te de maim -,, de per$oane#?

  4. D"(' ati#!&"& 4*, se int!d"#e "n n!" ati#!&, 4*.1, ast+e&)Denumirea arti4olului 'a /i 8Candidat"i&e (ent" a&e7eea $e$%i&! Pa&a$ent"&"i0Arti4olul 'a a'ea urmtorul 4uprin$"

  8@1 Candida%ii la /un4%ia de parlamentar tre.uie $ 0ndeplinea$4 urmtoarele 4erin%e"a $ ai. pre!tire $uperioar=. $ $e /i remar4at 4a .uni pro/e$ioni5ti 5i 4a 4et%eni de moralitate de$'r5it=4 $ $e /i remar4at 4a lupttori a4ti'i pentru aprarea drepturilor 5i li.ert%ilor 4et%enilorRomniei=d $ preinte ele4toratului Pro!ramul Le!i$lati' pentru realiarea 4ruia $e o.li! $ a4%ionee& 0n4alitate de parlamentar& da4 'a /i ale$#@) Pro!ramul Le!i$lati' 4on$tituie 4ontra4tul ele4toral al 4andidatului# El 'a /i $emnat de4andidatul la /un4%ia de parlamentar& 'a /i tiprit 5i pu$ la di$poi%ia ele4toratului din 4ole!iul 0n 4are4andidea& pe toat durata 4ampaniei ele4torale# Un eemplar al a4e$tui do4ument 'a /i depu$ laAutoritatea Ele4toral& la Autoritatea Moral 5i la A'o4atul Poporului& 4u 4el pu%in -, de ile 0nainte

  de 0n4eperea 4ampaniei ele4torale#?

  43. Ati#!&"&"i 4 se $!di+i#', ast+e&)Alineatele @1 3 @( 'or a'ea urmtorul 4uprin$"@1 Camera Repreentan%ilor e$te alea$ pentru un mandat de ( ani& 4are $e prelun!e5te de drept 0n$tare de mo.iliare& de r.oi& de a$ediu $au de ur!en%& pn la 0n4etarea a4e$tora#@) Ale!erile pentru Camera Repreentan%ilor $e de$/5oar 0n prima dumini4 a lunii o4tom.rie aanului 0n 4are epir mandatul Camerei& $au tot 0ntr3o i de dumini4& 0n 4el mult ( ile de la datadiol'rii Camerei#@- Camera Repreentan%ilor nou alea$ $e 0ntrune5te& la 4on'o4area Pre5edintelui Romniei& 0n 4elmult ), ile de la ale!eri#@( Mandatul Camerei Repreentan%ilor $e prelun!e5te pn la 0ntrunirea le!al a noii Camere aRepreentan%ilor#

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  17/70

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  18/70

  @) Parlamentarii r$pund :uridi4& indi'idual& potri'it le!ii& pentru pre:udi4iile produ$e poporuluiromn de le!ile pentru 4are 5i3au dat 'otul& 0n 4iuda /aptului 4 le!ile re$pe4ti'e nu au /4ut partedin Pro!ramul Le!i$lati' apro.at de popor#@- R$punderea parlamentarilor pentru /aptele pre'ute la alineatele @1 5i @) e$teimpre$4ripti.il#@- Parlamentarul 4are a 0n4l4at le!ea penal e$te urmrit& per4>ei%ionat& re%inut& are$tat 5i trimi$ 0n

  :ude4at& potri'it le!ii# Urmrirea 5i trimiterea 0n :ude4at penal $e /a4 de 4tre Par4>etul de peln! otrre :ude4torea$4 rma$ de/initi'& la o pedeap$ pri'ati' deli.ertate $au la pierderea drepturilor ele4torale =4 0n 4a de in4ompati.ilitate=d 4nd 5i3a dat demi$ia din partidul politi4 $au din /orma%iunea politi4 din partea 4reia a /o$t ale$$au 4nd $3a 0n$4ri$ 0ntr3un alt partid politi4 $au alt /orma%iune politi4=e a lip$it nemoti'at de la 2 5edin%e ale 4omi$iei permanente a Camerei Repreentan%ilor din 4are/a4e parte $au de la ( 5edin%e ale plenului Camerei Repreentan%ilor#?

  55. Ati#!&"& 5 se $!di+i#', ast+e&)Alineatul @1 'a a'ea urmtorul 4uprin$"

  @1 Camera Repreentan%ilor adopt le!i 4on$titu%ionale& le!i or!ani4e 5i le!i ordinare#?Litera a din alineatul @- 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8a $i$temul ele4toral= or!aniarea 5i /un4%ionarea Autorit%ii Jude4tore5ti& Autorit%ii Mediati4e&Autorit%ii Binan4iare& Autorit%ii Ele4torale& Autorit%ii Stati$ti4e& Autorit ii Morale& Autorit ii ;tiin%i/i4e& Cur%ii Con$titu%ionale& Cur%ii de Conturi& A'o4atului Poporului& Con$iliului Na%ional deSe4uritate& Con$iliului Le!i$lati'& Ser'i4iului Romn de In/orma%ii#?Litera 4 din alineatul @- 'a a'ea urmtorul 4uprin$"84 $tatutul parlamentarilor& $ta.ilirea indemnia%iei 5i a 4elorlalte drepturi ale a4e$tora#?Litera e din alineatul @- 'a a'ea urmtorul 4uprin$"e or!aniarea Hu'ernului=Litera l din alineatul @- $e a.ro!#Litera r din alineatul @- 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8r $tatutul etniilor din Romnia=?

  58. Ati#!&"&"i 5 se $!di+i#' i -a a-ea "$'t!"& #"(ins)@1 Ini%iati'a le!i$lati' apar%ine& dup 4a& Pre5edintelui Romniei& A'o4atului Poporului&

  parlamentarilor $au unui numr de 4el pu%in 1,,#,,, de 4et%eni 4u drept de 'ot#@) Au dreptul de ini%iati' le!i$lati' 5i Pre5edintele Autorit%ii Jude4tore5ti& Pre5edinteleAutorit%ii Mediati4e& Pre5edintele Autorit%ii Binan4iare& Pre5edintele Autorit%ii Ele4torale&Pre5edintele Autorit%ii Stati$ti4e& Pre5edintele Autorit%ii Morale& Pre5edintele Autorit%ii;tiin%i/i4e& Pre5edintele Cur%ii Con$titu%ionale& Pre5edintele Cur%ii de Conturi& Pre5edintele

  Con$iliului Le!i$lati'& Dire4torul Ser'i4iului Romn de In/orma%ii#@- Titularii dreptului de ini%iati'a le!i$lati' preint propunerile lor le!i$lati'e CamereiRepreentan%ilor#@( Propunerile le!i$lati'e 'or /i de.tute 5i 'otate 0n plen& 0n dou 5edin%e di/erite& la 4el pu%in -,ile di$tan%# De.aterile 5i 'otul $e 'or /a4e pe arti4ole 0n 4adrul primei de.ateri 5i pe arti4ole 5i 4a

  18

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  19/70

  0ntre! 0n 4adrul 4elei de3a doua# otrrea pri'ind re!ulamentul de or!aniare 5i /un4%ionare a CamereiRepreentan%ilor $e adopt 4u 'otul a dou treimi din numrul mem.rilor Camerei#@) Le!ile ordinare 5i >otrrile $e adopt 4u 'otul ma:orit%ii mem.rilor Camerei#@- La 4ererea Pre5edintelui Romniei $au din proprie ini%iati'& Camera Repreentan%ilor poateadopta proie4te de le!i $au propuneri le!i$lati'e 0n pro4edur de ur!en%& $ta.ilit potri'it le!ii#?

  81. Ati#!&"&"i 55 se $!di+i#', ast+e&)

  Alineatul @) 4a a'ea urmtorul 4uprin$"8@)

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  20/70

  @) Pre5edintele Romniei repreint poporul 5i $tatul romn 5i e$te !arantul demo4ra%iei& al$u'eranit%ii 5i independen%ei na%ionale& al unit%ii 5i al inte!rit%ii teritoriale a %rii#@- Pre5edintele Romniei r$punde 0n /a%a poporului pentru .una /un4%ionare a Hu'ernului 5i atuturor in$titu%iilor pu.li4e 4are 4ompun Autoritatea Ee4uti' a $tatului#@( Pre5edintele Romniei 'e!>ea la re$pe4tarea Con$titu%iei 5i la .una /un4%ionare a tuturorautorit%ilor $tatului# eltuielilor .u!etului pu.li4 na%ional=4 Galoarea in'e$ti%iilor produ4ti'e=d Numrul lo4urilor de mun4=e Indi4ele pre%urilor de 4on$um=/ Salariul minim 5i $alariul mediu pe e4onomie=! Pen$ia medie pltit de Bondul Na%ional de Pen$ii Pu.li4e=> Numrul lo4uitorilor %rii=i Indi4ele natalit%ii=

  : Datoria etern=

  K Datoria pu.li4#@1#- Do4umentele pre'ute la alineatul @1#1& litera / 5i !& 4on$tituie 4ontra4tul ele4toral al4andidatului# Ele 'or /i $emnate de 4andidatul la /un4%ia de Pre5edinte al Romniei& 'or /i tiprite 5i

  pu$e la di$poi%ia ele4toratului& pe toat durata 4ampaniei ele4torale# Cte un eemplar al a4e$tordo4umente 'a /i depu$ la Autoritatea Ele4toral& Autoritatea Moral& Autoritatea Stati$ti4&Autoritatea ;tiin%i/i4 5i A'o4atul Poporului& 4u 4el pu%in -, de ile 0nainte de 0n4eperea 4ampanieiele4torale#@1#( Ale!erile pentru /un4%ia de Pre5edinte al Romniei $e de$/5oar 0n prima dumini4 a luniio4tom.rie a anului 0n 4are epir mandatul Pre5edintelui& $au tot 0ntr3o i de dumini4& 0n 4el mult7, ile de la data 4nd a inter'enit 'a4an%a /un4%iei de Pre5edinte#?

  88. Ati#!&"& 8* se $!di+i#', ast+e&)Alineatul @) 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8@) Candidatul a 4rui ale!ere a /o$t 'alidat depune 0n /a%a Camerei Repreentan%ilor urmtorul

  :urmnt"

  20

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  21/70

  Jur $3mi druie$4 toat puterea 5i pri4eperea pentru prop5irea $piritual 5i material a poporuluiromn& $ re$pe4t Con$titu%ia 5i le!ile %rii& $ apr demo4ra%ia& drepturile 5i li.ert%ile 4et%enilor&$u'eranitatea& independen%a& unitatea 5i inte!ritatea teritorial a Romniei# A5a $3mi a:uteDumneeu?

  89. Ati#!&"& 8 se $!di+i#', ast+e&)Alineatul @1 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8@1 Mandatul Pre5edintelui Romniei e$te de ( ani 5i $e eer4it de la data depunerii :urmntului#

  Alineatul @- 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8@- Mandatul Pre5edintelui Romniei poate /i prelun!it& prin le!e& 0n 4a de r.oi $au de4ata$tro/# ?

  9:. Ati#!&"& 8 se $!di+i#', ast+e&)Alineatul @) 'a a'ea urmtorul 4uprin$"@) Pe durata eer4itrii mandatului& Pre5edintele Romniei $e .u4ur de imunitate#?

  91. Ati#!&"& 83 se $!di+i#' ast+e&)Denumirea arti4olului 'a /i" / Ati%"

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  22/70

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  23/70

  1:5. A&ineat"& @* a& ati#!&"&"i 1:: se a%!7'.

  1:8. Ati#!&"& 1:1 se $!di+i#', ast+e&)Denumirea arti4olului 'a /i) /Sa&ai"& i #e&e&a&te de(t"i0Arti4olul 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8@1 Salariul 5i 4elelalte drepturi ale Pre5edintelui Romniei $e $ta.ile$4 prin le!e#@) Salariul Pre5edintelui Romniei e$te de 4el mult , de ori mai mare de4t $alariul minim .rut pe

  e4onomie#@- Ni4i un /un4 ionar pu.li4 nu poate a'ea un $alariu mai mare de4t 4el al Pre5edinteluiRomniei#?

  1:9. Ca(it!&"& III din Tit&"& III de-ine Se#

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  24/70

  11. Ati#!&"& 1:8 se $!di+i#' i -a a-ea "$'t!"& #"(ins)8@1 Hu'ernul adopt >otrri pentru or!aniarea ee4utrii le!ilor 5i a Pro!ramului Na%ional deDe'oltare a Romniei& apro.at de popor# otrrile Hu'ernului nu pot adu!a la le!e $au modi/i4a$piritul ei#@) otrrile adoptate de Hu'ern $e $emnea de primul3mini$tru& $e 4ontra$emnea de mini5trii4are au o.li!a%ia punerii lor 0n ee4utare& $e apro. de Pre5edintele Romniei 5i $e pu.li4 0nMonitorul O/i4ial al Romniei# Nepu.li4area atra!e inei$ten%a >otrrii# otrrile 4are au 4ara4ter

  militar $e 4omuni4 numai in$titu%iilor intere$ate#?

  113. Ati#!&"& 1:9 se $!di+i#' i -a a-ea "$'t!"& #"(ins)8@1 Hu'ernul r$punde politi4 numai 0n /a%a Pre5edintelui Romniei pentru 0ntrea!a $a a4ti'itate#Bie4are mem.ru al Hu'ernului r$punde politi4 $olidar 4u 4eilal%i mem.ri pentru a4ti'itateaHu'ernului 5i pentru a4tele a4e$tuia#@) R$punderea penal a mem.rilor Hu'ernului $e $ta.ile5te prin le!e# Trimiterea 0n :ude4at aunui mem.ru al Hu'ernului atra!e $u$pendarea lui din /un4%ie# Competen%a de :ude4at apar%inei$oare pe 'ia% 5i 4on/i$4area a'erii#?

  114. Ati#!&"& 11: se $!di+i#' i -a a-ea "$'t!"& #"(ins)@1 Hu'ernul 05i eer4it mandatul pn la data 'alidrii ale!erilor preiden%iale#@) Hu'ernul e$te demi$ da4 primul3mini$tru $e a/l 0n una dintre $itua%iile pre'ute la arti4olul1,7& ori e$te 0n impo$i.ilitatea de a35i eer4ita atri.u%iile mai mult de ( de ile#@- Hu'ernul al 4rui mandat a 0n4etat potri'it alineatelor @1 5i @) 0ndepline5te numai a4telene4e$are pentru admini$trarea tre.urilor pu.li4e& pn la depunerea :urmntului de mem.rii nouluiHu'ern#

  115. Ca(it!&"& IV din Tit&"& III de-ine Se#

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  25/70

  Alineatul @( 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8@( Pre5edintele Romniei poate adopta ordonan%e de ur!en% numai 0n $itua%ii etraordinare a4ror re!lementare nu poate /i amnat& a'nd o.li!a%ia de a moti'a ur!en%a 0n 4uprin$ul a4e$tora#?Alineatul @ 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8@ Ordonan%a de ur!en% intr 0n 'i!oare numai dup depunerea $a $pre de.atere 0n pro4edur deur!en% la Camera Repreentan%ilor 5i dup pu.li4area ei 0n Monitorul O/i4ial al Romniei# CameraRepreentan%ilor& da4 nu $e a/l 0n $e$iune& $e 4on'oa4 0n mod o.li!atoriu 0n ile de ladepunere#?

  1*. Ca(it!&"& V din Tit&"& III de-ine Se#ni4o3;tiin%i/i4 $unt $pe4iali5ti de 0nalt4ali/i4are& per$onalit%i ale 'ie%ii pu.li4e& 4are $3au remar4at 4a autori 5i promotori de proie4temenite $ 0m.unt ea$4 a4ti'itatea din domeniul 4oordonat de mini$ter#@1#7 Mandatul mem.rilor Con$iliului Te>ni4o3;tiin%i/i4 e$te de 7 ani 5i poate /i re0nnoit o $in!urdat& prin de4iia Pre5edintelui Romniei#@1#6 Con$iliul Te>ni4o3;tiin%i/i4 a'iea toate ordinele mini$trului# A'iele Con$iliului Te>ni4o3;tiin%i/i4 $e pu.li4 pe $ite3ul mini$terului 5i 0n Monitorul O/i4ial al Romniei#?Alineatul @- $e a.ro!#

  1*4. D"(' ati#!&"& 115, se int!d"#e "n n!" ati#!&, ast+e&)Denumirea arti4olului 'a /i" 8Pes!na&"&?Arti4olul 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8Arti4olul 116#1

  25

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  26/70

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  27/70

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  28/70

  @2 Pre/e4tul poate ata4a& 0n /a%a in$tan%ei de 4onten4io$ admini$trati'& un a4t al 4on$iliului :ude%ean$au lo4al& al 'oie'odului $au al primarului& 0n 4aul 0n 4are 4on$ider a4tul ile!al# A4tul ata4at poate/i $u$pendat numai de in$tan%a 4ompetent& potri'it le!ii#?

  11. Se#

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  29/70

  5i eer4ita atri.u%iile& interimatul $e a$i!ur de un parlamentar de$emnat de CameraRepreentan%ilor& 4u 'otul ma:orit%ii mem.rilor $i#@)#*

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  30/70

  @6 Printr3un $i$tem de rota%ie 5i $onda:& $ta.ilit potri'it le!ii& po$tul pu.li4 na%ional de tele'iiune&'a tran$mite& 0n dire4t& pro4e$e de la in$tan%ele de :ude4at#?

  1*. Ati#!&"& 1*8 se $!di+i#', ast+e&)Alineatul @) 'a a'ea urmtorul 4uprin$"8@) Cet%enii au dreptul $ $e eprime 0n lim.a matern 0n /a%a in$tan%elor de :ude4at& 0n 4ondi%iilele!ii#?

  1. Ati#!&"& 1*9 se $!di+i#' i -a a-ea "$'t!"& #"(ins)8etul Heneral al Romniei& 4are /un4%ionea pe ln! ete& /r $ adu4 atin!ereindependen%ei pro4urorilor& potri'it 4ompeten%ei $ale# a, se int!d"#e ! n!"' Se#

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  31/70

  @( Cererile de a$i$ten% adre$ate de pr%ile 0n pro4e$ .arourilor $unt repartiate a'o4a%ilor printra!ere la $or%i& or!aniat 4on/orm le!ii# Pr%ile 0n pro4e$ au dreptul $ re/ue a'o4a%ii tra5i la $or%ide maim ori# Un a'o4at re/uat 0n pe$te :umtate din 4aurile unui an e$te eliminat din .arou#@ Ori4e parte 0n pro4e$ are dreptul $ $e apere $in!ur#

  Statutul a'o4a%ilorARTICOLUL 1-)#)

  @1 A'o4a%ii $unt independen%i 5i $e $upun numai ade'rului 5i le!ii#@) Propunerile de numire& promo'are& tran$/erare 5i $an4%ionare a a'o4a%ilor $unt de 4ompeten%aCon$iliului Autorit%ii Jude4tore5ti& 0n 4ondi%iile le!ii# Criteriile de numire 5i promo'are aa'o4a%ilor $e $ta.ile$4 prin le!e#@- Candida%ii la /un4%ia de a'o4at tre.uie $ ai. pre!tire :uridi4 $uperioar& 0nalt 4ompeten%

  pro/e$ional& 'e4>ime 0n a4ti'itatea :uridi4 $au 0n 0n'%mntul :uridi4 $uperior& $ta.ilit prin le!e#@( A'o4a%ii 4are 5i3au 0n4l4at atri.u%iile le!ale $unt re'o4a%i din /un4%ie 5i nu mai pot pra4ti4aa4ea$t me$erie# De4iia de re'o4are $e ia de 4tre Pre5edintele Autorit%ii Jude4tore5ti& dup4on$ultarea Con$iliului Autorit%ii Jude4tore5ti& potri'it le!ii#@ Bun4%ia de a'o4at e$te in4ompati.il 4u ori4e alt /un4%ie pu.li4 $au pri'at#@7 Statutul a'o4a%ilor $e apro. prin le!e#?

  19. D"(' Se#a, ast+e&)Denumirea Se4%iunii 'a /i" 8N!taiat"& de stat0Se4%iunea a (3a 'a a'ea urmtorul 4uprin$"Rolul NotaruluiARTICOLUL 1-)#-

  @1 A4ti'itatea notarial a$i!ur per$oanelor /ii4e 5i :uridi4e 4on$tatarea raporturilor :uridi4e4i'ile $au 4omer4iale neliti!ioa$e& pre4um 5i eer4i%iul drepturilor 5i o4rotirea intere$elor& 0n4on/ormitate 4u le!ea# A4ti'itatea notarial e$te un $er'i4iu pu.li4 o/erit !ratuit de 4tre $tatulromn 4et%enilor $i#@) A4ti'itatea notarial $e realiea de notari prin a4te notariale 5i 4on$ulta%ii :uridi4e

  notariale& 0n 4ondi%iile le!ii#@- Notarii $unt 4on$titui i 0n .irouri notariale& 4are /un4%ionea pe ln! :ude4torii& $u.4oordonarea Uniunii Na%ionale a Notarilor din Romnia 5i a Camerelor Notarilor& 4on$tituite peln! tri.unale 5i 4ur%ile de apel& potri'it le!ii#

  @( Bun4%ia de notar $e eer4it numai de 4tre notarii mem.ri ai Uniunii Na%ionale aNotarilor din Romnia#

  @Con$tituirea 5i /un4%ionarea de /orme de or!aniare a pro/e$iei de notar& altele de4t.irourile notariale 4oordonate de Uniunea Na%ional a Notarilor din Romnia 5i deCamerele Notarilor $unt interi$e#

  Statutul notarilorARTICOLUL 1-)#(@1 Notarii $unt independen%i 5i $e $upun numai ade'rului 5i le!ii#@) Propunerile de numire& promo'are& tran$/erare 5i $an4%ionare a notarilor $unt de 4ompeten%aCon$iliului Autorit%ii Jude4tore5ti& 0n 4ondi%iile le!ii# Criteriile de numire 5i promo'are a notarilor$e $ta.ile$4 prin le!e# @- Candida%ii la /un4%ia de notar tre.uie $ ai. pre!tire :uridi4 $uperioar& 0nalt 4ompeten%

  pro/e$ional& 'e4>ime 0n a4ti'itatea :uridi4 $au 0n 0n'%mntul :uridi4 $uperior& $ta.ilit prin le!e#@( Notarii 4are 5i3au 0n4l4at atri.u%iile le!ale $unt re'o4a%i din /un4%ie 5i nu mai pot pra4ti4aa4ea$t me$erie# De4iia de re'o4are $e ia de 4tre Pre5edintele Autorit%ii Jude4tore5ti& dup4on$ultarea Con$iliului Autorit%ii Jude4tore5ti& potri'it le!ii#

  @ Bun4%ia de notar e$te in4ompati.il 4u ori4e alt /un4%ie pu.li4 $au pri'at#@7 Statutul notarilor $e apro. prin le!e#?

  13:. Ati#!&"& 1 se $!di+i#' i -a a-ea "$'t!"& #"(ins)

  31

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  32/70

  8@1 Con$iliul Autorit%ii Jude4tore5ti e$te or!an 4on$ultati' al Pre5edintelui Autorit%iiJude4tore5ti#@) Con$iliul Autorit%ii Jude4tore5ti e$te al4tuit din -- mem.ri& din 4are"a )( $unt ale5i 0n adunrile !enerale ale :ude4torilor& pro4urorilor& a'o4a%ilor 5i notarilor& 5i $unt'alida%i de 4tre Pre5edintele Autorit%ii Jude4tore5ti= a4e5tia /a4 parte din patru $e4%ii& una pentru

  :ude4tori& una pentru pro4urori& una pentru a'o4a%i 5i una pentru notari= prima $e4%ie e$te 4ompu$din * :ude4tori& 4ea de a doua din pro4urori& 4ea de a treia din a'o4a%i& 4ea de a patra din notari=

  . repreentan%i ai Uniunii Na%ionale a A$o4ia%iilor Comunitare& $pe4iali5ti 0n domeniul dreptului&4are $e .u4ur de 0nalt reputa%ie pro/e$ional 5i moral& 'alida%i de Pre5edintele Autorit%iiJude4tore5ti=4 Pre5edintele

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  33/70

  @ Po$turile de tele'iiune ale 4ror pro!rame in4lud emi$iuni de$tinate preentrii pro!ramelorpoliti4e 5i a 4elor ele4torale $unt o.li!ate $ preinte pro!ramele tuturor partidelor politi4e&0nre!i$trate& potri'it le!ii& pre4um 5i pro!ramele tuturor 4andida%ilor 0n ale!eri& 0n mod e!al& /rni4i un /el de di$4riminare#@7 Po$turile de tele'iiune 4are or!aniea de.ateri re/eritoare la a4ti'itatea 4urent a partidelor

  politi4e& a autorit%ilor $tatului& $au a autorit%ilor lo4ale& $unt o.li!ate 4a& la a4e$te de.ateri& $in'ite repreentan%i ai tuturor partidelor politi4e 0nre!i$trate& 0n /un4%ie de numrul mem.rilor& /rni4i un /el de di$4riminare& potri'it le!ii#

  @6 Po$tul na%ional pu.li4 de tele'iiune e$te o.li!at $ or!aniee de.ateri re/eritoare la a4ti'itatea4urent a partidelor politi4e le!al 0nre!i$trate& a autorit%ilor $tatului 5i a autorit%ilor lo4ale& la 4arein'it repreentan%i ai tuturor partidelor politi4e 0nre!i$trate& 0n /un4%ie de numrul mem.rilor& /rni4i un /el de di$4riminare& potri'it le!ii#@2

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  34/70

  @1* Pre5edintele Autorit%ii Mediati4e nume5te 0n /un4%ie per$onalul Autorit%ii& an!a:at prin4on4ur$ $au eamen& potri'it le!ii#@), ea a4ti'itatea de$/5urat de 9an4a Na%ional a Romniei& de .n4i 5i alte in$titu%ii de4redit& de in$titu%iile pie%ii de 4apital /inan4iar& ale pie%ii de a$i!urri 5i rea$i!urri& 4a 5i ale$i$temelor de pen$ii#@

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  35/70

  @1- Galoarea total a ma:orrilor 5i penalit%ilor de 0ntriere la plata datoriei nu poate /i mai marede4t 'aloarea datoriei indeat 4u rata in/la%iei#@1( E$te interi$ /olo$irea 'eniturilor .u!etului pu.li4 na%ional pentru a4operirea pierderilor

  .n4ilor 5i in$titu%iilor de 4redit 4u 4apital pri'at#@1 Per$oanele /ii4e 5i :uridi4e romne pot 4umpra 'alut& 0n ori4e 4antitate& pe 4are o /olo$e$4

  pentru e/e4tuarea de pl%i 4tre per$oane /ii4e 5i :uridi4e $trine#@17 Cur$urile 'alutare $unt determinate numai de 4ererea 5i o/erta de 'alut de pe pia%a 'alutar&or!aniat potri'it le!ii# E$te interi$ manipularea $u. ori4e /orm a 4ur$urilor 'alutare#

  @16 Proprietarii mi:loa4elor /ie utiliate 0n e4onomia Romniei $unt o.li!a%i $ 4al4ulee 5i $4on$tituie /ondul de amortiare prin utiliarea metodei lineare& potri'it le!ii# Bondul de amortiaree$te /olo$it e4lu$i' pentru 4rearea de 4apa4it%i de produ4%ie noi& $au pentru de'oltarea 5imoderniarea 4apa4it%ilor de produ4%ie ei$tente# i$oarea pe 'ia% 5i 4u 4on/i$4area a'erii /ptuitorilor#@12 erea pie%ii 'alutare 5i 4al4ularea5i pu.li4area 4ur$urilor medii de $4>im. 'alutar& pentru e'iden%a $tati$ti4#@- O.ie4ti'ul /undamental al 9n4ii Na%ionale a Romniei e$te a$i!urarea 5i men%inerea $ta.ilit%ii

  pre%urilor#

  @( ere e$te 4on$tituit din 6 eper%i 0n domeniul /inan%elor& din 4are - $unt

  propu5i de or!ania%iile pro/e$ionale ale e4onomi5tilor din Romnia& le!al 4on$tituite& 5i ( $unt

  35

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  36/70

  propu5i de Uniunea Na%ional a A$o4ia%iilor Comunitare& to%i /iind 'alida%i& 0n /un4%ie& dePre5edintele Autorit%ii Binan4iare #@1 Candida%ii la /un4%ia de mem.ru al Con$iliului de Supra'e!>ere $unt $pe4iali5ti de 0nalt4ali/i4are& per$onalit%i ale 'ie%ii pu.li4e& 4are $3au remar4at 4a autori 5i promotori de proie4temenite $ 0m.unt ea$4 a4ti'itatea din $i$temul /inan4iar al %rii#@17 Mandatul mem.rilor Con$iliului de Supra'e!>ere e$te de 7 ani 5i poate /i re0nnoit o $in!urdat& prin de4iia Pre5edintelui Autorit%ii Binan4iare#@16 Con$iliul de Supra'e!>ere a'iea toate de4iiile Hu'ernatorului 9n4ii Na%ionale a

  Romniei# A'iele Con$iliul de Supra'e!>ere $e pu.li4 pe $ite3ul 9n4ii Na%ionale a Romniei 5i0n Monitorul O/i4ial al Romniei#@12 Or!aniarea 5i /un4%ionarea 9n4ii Na%ionale a Romniei $e $ta.ile$4 prin le!e#?

  13. D"(' CAPITOLUL V, se int!d"#e "n n!" #a(it!&, CAPITOLUL VI, #" "$'t!""(ins"8CAPITOLUL GIAutoritatea Ele4toralARTICOLUL 1-(#@1 Autoritatea Ele4toral e$te !arantul eer4itrii $u'eranit%ii poporului 0n ale!erile or!aniate

  pentru de$emnarea repreentan%ilor $i 0n autorit%ile $tatului 5i 0n autorit%ile lo4ale& pre4um 5i 0n

  re/erendumurile prin 4are poporul parti4ip dire4t la adoptarea le!ilor 5i >otrrilor $au 05i eprim'oin%a 0n pro.leme de intere$ na%ional& $au lo4al#@) Autoritatea Ele4toral apli4 le!i$la%ia re/eritoare la ale!eri 5i re/erendumuri#@- Autoritatea Ele4toral pre!te5te& or!aniea 5i a$i!ur de$/5urarea ale!erilor 5i are/erendumurilor& potri'it le!ii#@( E$te interi$ ori4e /orm de re4lam ele4toral& 0n timpul 5i 0n a/ara 4ampaniilor ele4torale& 4ue4ep%ia .ro5urilor 5i pliantelor 0n 4are $unt tiprite 4ontra4tele ele4torale ale 4andida%ilor#eltuielile ne4e$are pentru

  pre!tirea& or!aniarea 5i de$/5urarea ale!erilor 5i re/erendumurilor $unt pre'ute 0n .u!etul

  Autorit%ii Ele4torale& parte inte!rant a .u!etului de $tat#@6

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  37/70

  @1- Pre'ederile arti4olului 1-(#1& alineatele @1(3@),& $e apli4& 0n mod 4ore$puntor& 5iPre5edintelui Autorit%ii Ele4torale#@1( Or!aniarea 5i /un4%ionarea Autorit%ii Ele4torale $e $ta.ile$4 prin le!e?

  133. D"(' CAPITOLUL VI, se int!d"#e "n n!" #a(it!&, CAPITOLUL VII, #" "$'t!""(ins"8CAPITOLUL GIIAutoritatea Stati$ti4

  ARTICOLUL 1-(#7@1 Autoritatea Stati$ti4 e$te !arantul a$i!urrii poporului 5i $tatului romn 4u datele $tati$ti4ene4e$are 4unoa5terii $itua%iei 5i e'olu%iei e4onomiei 5i $o4iet%ii romne5ti& 0n 'ederea /undamentrii

  planurilor de de'oltare dura.il a %rii 5i a lo4alit%ilor ei#@) Autoritatea Stati$ti4 apli4 le!i$la%ia re/eritoare la or!aniarea 5i /un4%ionarea $tati$ti4ii o/i4iale0n Romnia& 0n 4on/ormitate 4u prin4ipiile /undamentale ale 5tiin%ei $tati$ti4ii& 4u re!lementrileUniunii Europene pri'ind $tati$ti4ile 4omunitare 5i 4u Codul de pra4ti4i ale $tati$ti4ii europene#@ Autoritatea Stati$ti4 emite opinii anuale a$upra modului 0n 4are au /o$t realia%i indi4atoriie4onomi4i 5i $o4iali 0n$4ri5i 0n Pro!ramele Na%ionale de De'oltare a Romniei a$umate 0n4ampaniile ele4torale de 4andida%ii la /un4%ia de Pre5edinte al Romniei 5i de pre5edin%ii 4elorlalteautorit%i ale $tatului# Opiniile Autorit%ii Stati$ti4e $unt pu.li4ate 0n Monitorul O/i4ial al Romniei

  5i pe $ite3ul Autorit%ii& pn la data de -, iunie a anului urmtor 4elui la 4are $e o/er opinia#@7

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  38/70

  4on/li4t de intere$e& $au 4are nu pot :u$ti/i4a a'erile do.ndite 0nainte $au 0n timpul eer4itriimandatului#@7 Autoritatea Moral a4ord a$i$ten% de $pe4ialitate 4omitetelor 4et%ene5ti 4on$tituite& potri'itle!ii& pentru promo'area ini%iati'elor le!i$lati'e 4et%ene5ti 5i pentru or!aniarea re/erendumurilor#@6

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  39/70

  @1, Candida%ii la /un4%ia de mem.ru al Con$iliului Na%ional pentru ;tiin%& Te>nolo!ie& Ino'are 5iDe'oltare& $unt $pe4iali5ti de 0nalt 4ali/i4are& per$onalit%i ale 'ie%ii pu.li4e& 4are $3au remar4at 4aautori 5i promotori de proie4te menite $ 0m.unt ea$4 ni'elul 4er4etrii 5tiin%i/i4e 5i 4ontri.u%iaa4e$teia la de'oltarea e4onomiei 5i $o4iet%ii romne5ti#@11 Mandatul mem.rilor Con$iliului Na%ional pentru ;tiin%& Te>nolo!ie& Ino'are 5i De'oltaree$te de 7 ani 5i poate /i re0nnoit o $in!ur dat& prin de4iia Pre5edintelui Autorit%ii ;tiin%i/i4e#@1) Con$iliul Na%ional pentru ;tiin%& Te>nolo!ie& Ino'are 5i De'oltare a'iea toate de4iiilePre5edintelui Autorit%ii ;tiin%i/i4e# A'iele Con$iliul Na%ional pentru ;tiin%& Te>nolo!ie& Ino'are

  5i De'oltare $e pu.li4 pe $ite3ul Autorit%ii ;tiin%i/i4e 5i 0n Monitorul O/i4ial al Romniei#@1- Autoritatea ;tiin%i/i4 e$te 4ondu$ de un Pre5edinte& ale$ de popor#@1( Pre'ederile arti4olului 1-(#1& alineatele @1(3@),& $e apli4& 0n mod 4ore$puntor& 5iPre5edintelui Autorit%ii ;tiin%i/i4e#@1 Or!aniarea 5i /un4%ionarea Autorit%ii ;tiin%i/i4e $e $ta.ile$4 prin le!e?

  138. D"(' Tit&"& III, se int!d"#e "n n!" tit&", Tit&"& III.1, ast+e&)Denumirea titlului 'a /i"/A"t!it'

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  40/70

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  41/70

  @1 Con$iliul lo4al ale!e dintre mem.rii $i& prin >otrre adoptat 4u 'otul de$4>i$ al ma:orit%ii4on$ilierilor lo4ali 0n /un4%ie& un pre5edinte de 5edin%& pe o perioad de 4el mult - luni& 4are 'a4ondu4e 5edin%ele 4on$iliului 5i 'a $emna >otrrile adoptate de a4e$ta#@) Con$ilierul lo4al ale$ 0n 4ondi%iile alin# @1 poate /i $4>im.at din /un4%ie& la ini%iati'a a 4el pu%inunei treimi din numrul 4on$ilierilor lo4ali& prin 'otul ma:orit%ii 4on$ilierilor lo4ali 0n /un4%ie#

  Or!aniarea internARTICOLUL 1-(#16

  @1 Or!aniarea 5i /un4%ionarea 4on$iliului lo4al $e $ta.ile5te prin re!ulament propriu& ela.oratpotri'it le!ii#@1 Con$iliul lo4al 05i or!aniea 4omi$ii de $pe4ialitate& pe prin4ipalele domenii de a4ti'itate#A4e$tea au rolul $ a$i!ure /undamentarea >otrrilor 4e $e impun a /i adoptate#@) Pot /i mem.ri ai 4omi$iilor de $pe4ialitate numai 4on$ilierii lo4ali# La 5edin%ele /ie4rei 4omi$ii a4on$iliului lo4al parti4ip 5i un repreentant al A$o4ia%iei Comunitare a lo4alit%ii#@- Comi$iile de $pe4ialitate 05i ale! 4te un pre5edinte 5i un $e4retar#@( Comi$iile de $pe4ialitate analiea 5i a'iea proie4tele de >otrre din domeniul lor dea4ti'itate#@ Comi$iile de $pe4ialitate lu4rea 0n plen 5i iau >otrri 4u 'otul ma:orit%ii mem.rilor lor#@7 Or!aniarea& /un4%ionarea 5i atri.u%iile 4omi$iilor de $pe4ialitate $e $ta.ile$4 prin re!ulamentul

  de or!aniare 5i /un4%ionare a 4on$iliului lo4al& re$pe4tndu3$e 4on/i!ura%ia politi4 reultat 0nurma ale!erilor lo4ale#@6 Con$iliile lo4ale pot or!ania& din proprie ini%iati' $au la ini%iati'a primarului& dup 4a&4omi$ii $pe4iale de anali 5i 'eri/i4are& pe perioad determinat# Componen%a 4omi$iilor $pe4ialede anali 5i 'eri/i4are& o.ie4ti'ele 5i perioada de de$/5urare a a4ti'it%ilor a4e$teia $e $ta.ile$4 prin>otrre a 4on$iliului lo4al# Mem.rii 4omi$iilor a4%ionea 0n limitele $ta.ilite prin >otrre#

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  42/70

  @1 Calitatea de 4on$ilier lo4al e$te in4ompati.il 4u ori4e alt /un4%ie pu.li4& in4lu$i' 4u ori4e/un4%ie la re!iile autonome 5i $o4iet%ile 4omer4iale 4u 4apital a/lat 0n proprietate pu.li4#@) Con$ilierii lo4ali nu pot inter'eni 0n tre.urile altor autorit%i 5i in$titu%ii pu.li4e 5i ni4i 0ntre.urile altor per$oane :uridi4e& de drept pu.li4 $au pri'at#@- Con$ilierul lo4al 4ondamnat pentru tra/i4 de in/luen ori alte a4te de 4orup%ie pierde mandatul 5ie$te pedep$it 4u 0n4>i$oare pe 'ia% 5i 4on/i$4area a'erii#

  R$punderea 4on$ilierilor lo4ali

  ARTICOLUL 1-(#))@1 Con$ilierii lo4ali r$pund politi4 doar /a%a de 4ei 4are i3au ale$ 5i nu 05i pot pierde mandatul prinretra!erea $pri:inului politi4 de 4tre partidele din partea 4rora au 4andidat 0n ale!eri#@) Con$ilierii lo4ali r$pund :uridi4& indi'idual& pentru 0n4l4area 4ontra4tului ele4toral& da4'oturile $au opiniile politi4e eprimate 0n eer4itarea mandatului 4ontra'in o.li!a%iilor a$umate prin4ontra4tul ele4toral#@- Con$ilierii lo4ali r$pund :uridi4& indi'idual& pentru pre:udi4iile produ$e lo4alit%ii de >otrrile

  pentru 4are 5i3au dat 'otul#@( R$punderea 4on$ilierilor lo4ali pentru /aptele pre'ute la alineatele @) 5i @- e$teimpre$4ripti.il#@ Bie4are 4on$ilier lo4al preint& 0n $4ri$& raportul anual a$upra modului 0n 4are 5i3a realiat

  o.li!a%iile a$umate 0n 4ampania ele4toral 0n 4are a /o$t ale$# Raportul e$te preentat 0n 5edin%a4on$iliului or!aniat 0n a4e$t $4op& nu mai triu de -1 martie a anului urmtor 4elui la 4are $ere/er# Raportul e$te ar>i'at 5i pu$ la di$poi%ia ele4toratului& pentru 4on$ultare& prin !ri:a$e4retarului lo4alit%ii# Raportul e$te pu.li4at pe $ite3ul Primriei#

  Atri.u%iile 4on$iliului lo4alARTICOLUL 1-(#)-@1 Con$iliul lo4al eer4it urmtoarele atri.u%ii& 0n 4ondi%iile le!ii"a apro. re!ulamentul de or!aniare 5i /un4%ionare a 4on$iliului lo4al=

  . apro. 0n/iin%area& or!aniarea& $tatul de /un4%ii 5i numrul de per$onal ale aparatului propriu de$pe4ialitate& ale in$titu%iilor 5i $er'i4iilor pu.li4e de intere$ lo4al& pre4um 5i ale re!iilor autonome deintere$ lo4al=4 apro. .u!etul lo4al& 'irrile de 4redite& modul de utiliare a reer'ei .u!etare 5i 4ontul de0n4>eiere a eer4i%iului .u!etar=d $ta.ile5te 5i apro. impoitele 5i taele lo4ale& 0n 4ondi%iile le!ii=e apro. do4umenta%iile te>ni4o3e4onomi4e pentru lu4rrile de in'e$ti%ii de intere$ lo4al& 0n4ondi%iile le!ii=/ >otr5te darea 0n /olo$in%a in$titu%iilor pu.li4e $au a re!iilor autonome din $u.ordine a .unurilora/late 0n proprietate pu.li4 5i 0n admini$trarea 4omunei& ora5ului $au muni4ipiului=! a'iea& $au apro.& do4umenta%iile de amena:are a teritoriului 5i ur.ani$m ale lo4alit%ii=> apro. 4on$truirea& 0ntre%inerea 5i moderniarea $trilor& drumurilor& podurilor& pre4um 5i a

  0ntre!ii in/ra$tru4turi apar%innd 4ilor de 4omuni4a%ii de intere$ lo4al=i atri.uie& $au $4>im.& denumiri de $tri& de pie%e 5i de o.ie4ti'e de intere$ pu.li4 lo4al#: apro. 4on$truirea lo4uin%elor $o4iale& 4riteriile pentru repartiarea lo4uin%elor $o4iale 5i autilit%ilor lo4ati'e a/late 0n admini$trarea $a=K >otr5te 4ooperarea $au a$o4ierea 4u per$oane :uridi4e romne $au $trine& 0n 'ederea /inan%rii5i realirii 0n 4omun a unor a4%iuni& lu4rri& $er'i4ii $au proie4te de intere$ pu.li4 lo4al=l >otr5te& 0n/r%irea 4omunei& ora5ului $au muni4ipiului 4u unit%i admini$trati'3teritoriale din alte%ri=m >otr5te 4ooperarea $au a$o4ierea 4u alte unit%i admini$trati'3teritoriale din %ar $au din$trintate& pre4um 5i aderarea la a$o4ia%ii na%ionale 5i interna%ionale ale autorit%ilor pu.li4e lo4ale&0n 'ederea promo'rii unor intere$e 4omune#

  n 4on/er per$oanelor /ii4e romne $au $trine 4u merite deo$e.ite titlul de 4et%ean de onoare al4omunei& ora5ului $au muni4ipiului& 0n .aa unui re!ulament propriu= prin a4e$t re!ulament& $e$ta.ile$4 5i 4ondi%iile retra!erii titlului 4on/erit#@) Con$iliul lo4al 0ndepline5te ori4e alte atri.u%ii& 4erute de realit%ile e4onomi4e 5i $o4iale alelo4alit%ii& potri'it Con$titu%iei 5i le!ii#

  42

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  43/70

  Diol'area 4on$iliului lo4alARTICOLUL 1-(#)(@1 Con$iliul lo4al $e diol' de drept $au prin re/erendum lo4al#@) Con$iliul lo4al $e diol' de drept"a 0n 4aul 0n 4are a4e$ta nu $e 0ntrune5te timp de dou luni 4on$e4uti'=

  . 0n 4aul 0n 4are nu a adoptat 0n - 5edin%e ordinare 4on$e4uti'e ni4io >otrre=4 0n $itua%ia 0n 4are numrul 4on$ilierilor lo4ali $e redu4e $u. :umtate plu$ unu 5i nu $e poate

  4ompleta prin $uplean%i#d da4 a adoptat& 0ntr3un inter'al de 4el mult 7 luni& 4el pu%in - >otrri 4are au /o$t anulate dein$tan%a de 4onten4io$ admini$trati' prin >otrre :ude4torea$4 rma$ de/initi'#@- Primarul& $e4retarul lo4alit%ii $au ori4e alt per$oan intere$at $e$iea in$tan%a de 4onten4io$admini$trati' 4u pri'ire la 4aurile pre'ute la alineatul @)# In$tan%a analiea $itua%ia de /apt 5i$e pronun% 4u pri'ire la diol'area 4on$iliului lo4al# otrrea in$tan%ei e$te de/initi' 5i $e4omuni4 pre/e4tului#@( Con$iliul lo4al poate /i diol'at prin re/erendum lo4al& or!aniat 0n 4ondi%iile le!ii#Re/erendumul $e or!aniea 4a urmare a 4ererii adre$ate 0n a4e$t $en$ Autorit%ii Ele4torale de 4el

  pu%in )F din numrul 4et%enilor 4u drept de 'ot 0n$4ri5i pe li$tele ele4torale ale lo4alit%ii#@ Pn la 4on$tituirea noului 4on$iliu lo4al& primarul $au& 0n a.$en%a a4e$tuia& $e4retarul lo4alit%ii

  reol' pro.lemele 4urente ale 4omunei& ora5ului $au muni4ipiului#

  Su$pendarea mandatului de 4on$ilier lo4alARTICOLUL 1-(#)@1 Mandatul de 4on$ilier lo4al $e $u$pend de drept 0n 4aul 0n 4are a4e$ta a /o$t are$tat pre'enti'#M$ura are$trii pre'enti'e $e 4omuni4 de 0ndat de 4tre in$tan%a de :ude4at pre/e4tului 4are&

  prin ordin& 4on$tat $u$pendarea mandatului#@) Su$pendarea durea pn la 0n4etarea $itua%iei pre'ute la alineatul @1# Ordinul de $u$pendare$e 4omuni4 de 0ndat 4on$ilierului lo4al#@-

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  44/70

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  45/70

  d $ $e /i remar4at 4a lupttori a4ti'i pentru aprarea drepturilor 5i li.ert%ilor 4et%enilorlo4alit%ii=e $ preinte ele4toratului Pro!ramul de de'oltare al lo4alit%ii pe urmtorii ( ani& pentrurealiarea 4ruia $e o.li! $ a4%ionee& 0n 4alitate de primar& da4 'a /i ale$#@ Pro!ramul de de'oltare al lo4alit%ii 4on$tituie 4ontra4tul ele4toral al 4andidatului# El 'a /i$emnat de 4andidatul la /un4%ia de primar& 'a /i tiprit 5i pu$ la di$poi%ia ele4torilor& pe toat durata4ampaniei ele4torale# Cte un eemplar al a4e$tui do4ument 'a /i depu$ la Autoritatea Ele4toral 5iAutoritatea Moral& 0nainte de 0n4eperea 4ampaniei ele4torale#

  @7 E$te de4larat ale$ 4andidatul 4are a 0ntrunit& 0n primul tur de $4rutin& ma:oritatea de 'oturi aleale!torilor 0n$4ri i 0n li$tele ele4torale ale lo4alit%ii#@6

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  46/70

  @- Primarul r$punde :uridi4 pentru pre:udi4iile produ$e lo4alit%ii de di$poi%iile adoptate de el 0neer4itarea mandatului#@( R$punderea primarului pentru /aptele pre'ute la alineatele @) 5i @- e$te impre$4ripti.il#

  Atri.u%iile primaruluiARTICOLUL 1-(#-2

  @1 Primarul 0ndepline5te urmtoarele atri.u%ii& 0n 4ondi%iile le!ii"

  a a$i!ur re$pe4tarea drepturilor 5i li.ert%ilor /undamentale ale 4et%enilor& a pre'ederilorCon$titu%iei& pre4um 5i punerea 0n apli4are a le!ilor& a de4retelor Pre5edintelui Romniei& a>otrrilor 4elorlalte autorit%i ale $tatului 5i ale Hu'ernului& a ordinelor 5i in$tru4%iunilor 4u 4ara4ternormati' ale mini5trilor& ale 4elorlal%i 4ondu4tori ai autorit%ilor admini$tra%iei pu.li4e 4entrale& ale

  pre/e4tului& a >otrrilor 4on$iliului :ude%ean& pre4um 5i a >otrrilor 4on$iliului lo4al#. 0ndepline5te /un4%ia de o/i%er de $tare 4i'il 5i de autoritate tutelar 5i a$i!ur /un4%ionarea$er'i4iilor pu.li4e lo4ale de pro/il& or!aniarea 5i de$/5urarea ale!erilor& re/erendumului 5i are4en$mntuluia eer4it /un4%ia de ordonator prin4ipal de 4redite& pentru .u!etul lo4alit%ii=4 propune 4on$iliului lo4al $pre apro.are 0n/iin%area 5i reor!aniarea& or!ani!rama& $tatul de /un4%ii&numrul de per$onal 5i re!ulamentele de or!aniare 5i /un4%ionare ale aparatului propriu de

  $pe4ialitate& ale in$titu%iilor pu.li4e 5i ale re!iilor autonome de intere$ lo4al#d 0nto4me5te proie4tul .u!etului lo4al 5i 4ontul de 0n4>eiere a eer4i%iului .u!etar 5i le $upune $preapro.are 4on$iliului lo4al=e nume5te& $an4%ionea 5i di$pune $u$pendarea& modi/i4area 5i 0n4etarea raporturilor de $er'i4iu$au& dup 4a& a raporturilor de mun4& pentru per$onalul din 4adrul aparatului de $pe4ialitate&

  pre4um 5i pentru 4ondu4torii in$titu%iilor 5i $er'i4iilor pu.li4e de intere$ lo4al=/ emite a'iele& a4ordurile 5i autoria%iile date 0n 4ompeten%a $a prin le!e 5i alte a4te normati'e=@) Primarul 0ndepline5te 5i alte atri.u%ii $ta.ilite prin le!e#@- Primarul 0nto4me5te Raportul anual pri'ind realiarea Pro!ramului de de'oltare a lo4alit%ii pe4are 5i l3a a$umat 0n 4ampania ele4toral 0n 4are a /o$t ale$# Raportul e$te preentat 0n 5edin%a4on$iliului lo4al or!aniat 4u a4e$t $4op& nu mai triu de data de -1 martie a anului urmtor 4eluila 4are $e re/er# Raportul e$te depu$ la $e4retarul primriei& 4are a$i!ur punerea lui la di$poi%ia4et%enilor& pentru 4on$ultare# Raportul e$te pu.li4at pe $ite3ul Primriei#

  Su$pendarea din /un4%ieARTICOLUL 1-(#-*@1 Primarul e$te $u$pendat& de drept& 0n 4aul 0n 4are e$te are$tat pre'enti'#@) M$ura are$trii pre'enti'e $e 4omuni4 de 0ndat de 4tre par4>et $au de in$tan%a de :ude4at&dup 4a& pre/e4tului 4are& prin ordin& 4on$tat $u$pendarea primarului#@- Ordinul de $u$pendare $e 4omuni4 de 0ndat primarului#@( Su$pendarea durea pn la 0n4etarea $itua%iei pre'ute la alin# @)#

  @ Da4 primarul $u$pendat din /un4%ie a /o$t !$it ne'ino'at& a4e$ta are dreptul la de$p!u.iri& 0n4ondi%iile le!ii#@7

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  47/70

  de ale!tori& din 4ir4um$4rip%ia 0n 4are a /o$t ale$& e!al 4u 4el pu%in 1,F din numrul 'oturilor 4u4are a /o$t ale$#@) Primarul e$te demi$& de drept& din /un4%ie& 0n urmtoarele 4auri"a 4nd $e 4on$tat& dup 'alidarea mandatului& printr3o >otrre :ude4torea$4 rma$ de/initi'&4 ale!erea $3a /4ut prin /raud ele4toral $au prin ori4e alt 0n4l4are a le!ii=

  . a /o$t 4ondamnat& prin >otrre :ude4torea$4 rma$ de/initi'& la o pedeap$ pri'ati' deli.ertate $au la pierderea drepturilor ele4torale =4 4nd 5i3a $4>im.at domi4iliul 0n alt lo4alitate=

  d 0n 4a de in4ompati.ilitate=e 4nd 5i3a dat demi$ia din partidul politi4 $au din /orma%iunea politi4 din partea 4reia a /o$t ale$$au 4nd $3a 0n$4ri$ 0ntr3un alt partid politi4 $au alt /orma%iune politi4=/ 4nd& 0n eer4itarea atri.u%iilor 4e 0i re'in prin le!e& a emi$ - di$poi%ii 4u 4ara4ter normati' 0ntr3un inter'al de - luni& 4are au /o$t anulate de in$tan%a de 4onten4io$ admini$trati' prin >otrre

  :ude4torea$4 rma$ de/initi'#

  Ga4an%a /un4%ieiARTICOLUL 1-(#(1@1 Ga4an%a /un4%iei de primar inter'ine 0n 4a de demi$ie& de demitere din /un4%ie& de impo$i.ilitatede/initi' a eer4itrii atri.u%iilor $au de de4e$#

  @)

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  48/70

  @1 Con$iliul :ude%ean e$te or!an deli.erati' 4are adopt >otrri 0n toate pro.lemele de intere$:ude%ean& 4u e4ep%ia 4elor 4are $unt date prin le!e 0n 4ompeten%a altor autorit%i pu.li4e& lo4ale $au4entrale#@) Con$iliul :ude%ean nu poate adopta >otrri 4are $unt 4ontrare reultatului unui re/erendum

  :ude%ean 'ala.il#@- Cet%enii pot apro.a >otrri& prin re/erendum :ude%ean& 0n ori4e domeniu& in4lu$i' >otrri prin4are $ modi/i4e& $ 4ompletee& $au $ anulee >otrri adoptate de 4on$iliul :ude%ean& 4u

  re$pe4tarea pre'ederilor Con$titu%iei 5i ale le!ii#

  Ale!erea 4on$iliului :ude%eanARTICOLUL 1-(#(6@1 Mem.rii 4on$iliului :ude%ean $unt denumi%i 4on$ilieri :ude%eni 5i $unt ale5i prin 'ot uni'er$al&e!al& dire4t& $e4ret 5i li.er eprimat& pe .a de $4rutin de li$t& potri'it prin4ipiului repreentrii

  propor%ionale& 5i pe .a de 4andidaturi independente& 4on/orm le!ii#@) Mem.rii 4on$iliilor :ude%ene $e ale! pe 4ir4um$4rip%ii ele4torale& or!aniate pe :ude%e#@- Numrul mem.rilor 4on$iliilor :ude%ene e$te $ta.ilit prin le!e& 0n /un4%ie de numrul 4et%enilor4u drept de 'ot ai :ude%ului#@( Ale!erile pentru 4on$iliul :ude%ean $e de$/5oar 0n prima dumini4 a lunii iunie a anului 0n 4are

  epir mandatul 4on$iliului& $au tot 0ntr3o i de dumini4& 0n 4el mult ( ile de la data diol'rii4on$iliului#

  Candidaturile pentru ale!erea mem.rilor 4on$iliului :ude%eanARTICOLUL 1-(#(2@1 Candida%ii la /un4%ia de 4on$ilier :ude%ean tre.uie $ 0ndeplinea$4 urmtoarele 4erin%e"a $ ai. domi4iliul 0n :ude%ul 0n 4are 4andidea=

  . $ ai. 4el pu%in $tudii li4eale ate$tate prin diplom de .a4alaureat=4 $ $e /i remar4at 4a .uni pro/e$ioni5ti 5i 4a 4et%eni de moralitate de$'r5it=d $ $e /i remar4at 4a lupttori a4ti'i pentru aprarea drepturilor 5i li.ert%ilor 4et%enilor :ude%ului=e $ preinte ele4toratului propunerile de >otrri ale 4on$iliului :ude%ean& pentru adoptarea 4rora

  $e o.li! $ a4%ionee& 0n 4alitate de 4on$ilier :ude%ean& da4 'a /i ale$#@) Propunerile de >otrri pentru adoptarea 4rora $e o.li! $ a4%ionee& da4 'a /i ale$& 4on$tituie4ontra4tul ele4toral al 4andidatului# El 'a /i $emnat de 4andidatul la /un4%ia de 4on$ilier :ude%ean& 'a/i tiprit 5i pu$ la di$poi%ia ele4torilor& pe toat durata 4ampaniei ele4torale# Cte un eemplar ala4e$tui do4ument 'a /i depu$ la Autoritatea Ele4toral 5i Autoritatea Ele4toral& 0nainte de 0n4eperea4ampaniei ele4torale#

  Durata mandatuluiARTICOLUL 1-(#(*@1 Con$iliul :ude%ean e$te ale$ pentru un mandat de ( ani 4are $e eer4it de la data depunerii

  :urmntului#@) Con$iliul :ude%ean 05i eer4it mandatul pn la depunerea :urmntului de 4on$iliul :ude%eannou ale$#@- Mandatul 4on$iliului :ude%ean $e prelun!e5te& prin le!e& 0n 4a de r.oi $au de 4ata$tro/#

  Galidarea mandatului de 4on$ilier :ude%eanARTICOLUL 1-(#,Galidarea ale!erii 4on$ilierilor :ude%eni $e /a4e de 4tre tri.unalul 0n raa 4ruia $e a/l :ude%ul& de4tre un :ude4tor de$emnat de pre5edintele in$tan%ei#

  Con$tituirea 4on$iliilor :ude%ene

  ARTICOLUL 1-(#1@1 Con$tituirea 4on$iliilor :ude%ene $e /a4e 0n termen de ) de ile de la data de$/5urrii ale!erilor#Con'o4area 4on$ilierilor :ude%eni ale5i 5i 'alida%i 0n /un4%ie $e /a4e de 4tre 'oie'od& 0n maimum ile de la pronun%area >otrrii de 'alidare# La 5edin%a de 4on$tituire& parti4ip pre/e4tul $au

  48

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  49/70

  repreentantul $u& pre4um 5i 'oie'odul $au& dup 4a& 4andidatul de4larat 45ti!tor la ale!erilepentru /un4%ia de 'oie'od#@) ;edin%a $e de$/5oar 0n 4ondi%ii le!ale da4 parti4ip 4el pu%in ma:oritatea 4on$ilierilor :ude%eniale5i 5i 'alida%i#@- otrre& adoptat 4u 'otul

  ma:orit%ii 4on$ilierilor :ude%eni 'alida%i#

  Ale!erea pre5edintelui 4on$iliului :ude%eanARTICOLUL 1-(#)@1 Con$iliul :ude%ean ale!e dintre mem.rii $i& prin >otrre adoptat 4u 'otul de$4>i$ al ma:orit%ii4on$ilierilor :ude%eni 0n /un4%ie& un pre5edinte de 5edin%& pe o perioad de 4el mult - luni& 4are 'a4ondu4e 5edin%ele 4on$iliului 5i 'a $emna >otrrile adoptate de a4e$ta#@) Con$ilierul :ude%ean ale$ 0n 4ondi%iile alin# @1 poate /i $4>im.at din /un4%ie& la ini%iati'a a 4el

  pu%in unei treimi din numrul 4on$ilierilor :ude%eni& prin 'otul ma:orit%ii 4on$ilierilor :ude%eni 0n/un4%ie#

  Or!aniarea internARTICOLUL 1-(#-@1 Or!aniarea 5i /un4%ionarea 4on$iliului :ude%ean $e $ta.ile5te prin re!ulament propriu& ela.orat

  potri'it le!ii#@1 Con$iliul :ude%ean 05i or!aniea 4omi$ii de $pe4ialitate& pe prin4ipalele domenii de a4ti'itate#A4e$tea au rolul $ a$i!ure /undamentarea >otrrilor 4e $e impun a /i adoptate#@) Pot /i mem.ri ai 4omi$iilor de $pe4ialitate numai 4on$ilierii :ude%eni# La 5edin%ele /ie4rei4omi$ii a 4on$iliului :ude%ean parti4ip 5i un repreentant al Uniunii Jude%ene a A$o4ia%iilorComunitare#@- Comi$iile de $pe4ialitate 05i ale! 4te un pre5edinte 5i un $e4retar#@( Comi$iile de $pe4ialitate analiea 5i a'iea proie4tele de >otrre din domeniul lor dea4ti'itate#@ Comi$iile de $pe4ialitate lu4rea 0n plen 5i iau >otrri 4u 'otul ma:orit%ii mem.rilor lor#@7 Or!aniarea& /un4%ionarea 5i atri.u%iile 4omi$iilor de $pe4ialitate $e $ta.ile$4 prin re!ulamentulde or!aniare 5i /un4%ionare a 4on$iliului :ude%ean& re$pe4tndu3$e 4on/i!ura%ia politi4 reultat 0nurma ale!erilor lo4ale#@6 Con$iliile :ude%ene pot or!ania& din proprie ini%iati' $au la ini%iati'a 'oie'odului& dup 4a&4omi$ii $pe4iale de anali 5i 'eri/i4are& pe perioad determinat# Componen%a 4omi$iilor $pe4ialede anali 5i 'eri/i4are& o.ie4ti'ele 5i perioada de de$/5urare a a4ti'it%ilor a4e$teia $e $ta.ile$4 prin>otrre a 4on$iliului :ude%ean# Mem.rii 4omi$iilor a4%ionea 0n limitele $ta.ilite prin >otrre#

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  50/70

  ARTICOLUL 1-(#7@1 ni4o3e4onomi4e pentru lu4rrile de in'e$ti%ii de intere$ :ude%ean=/ >otr5te darea 0n /olo$in%a in$titu%iilor pu.li4e $au a re!iilor autonome din $u.ordine a .unurilora/late 0n proprietate pu.li4 5i 0n admini$trarea :ude%ului=! a'iea& $au apro.& do4umenta%iile de amena:are a teritoriului :ude%ului=

  50

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  51/70

  > apro. 4on$truirea& 0ntre%inerea 5i moderniarea drumurilor& podurilor& pre4um 5i a 0ntre!iiin/ra$tru4turi apar%innd 4ilor de 4omuni4a%ii de intere$ :ude%ean=i 4oordonea a4ti'itatea 4on$iliilor lo4ale ale 4omunelor 5i ora5elor 0n 'ederea realirii $er'i4iilor

  pu.li4e de intere$ :ude%ean=: >otr5te 4ooperarea $au a$o4ierea 4u per$oane :uridi4e romne $au $trine& 0n 'ederea /inan%rii5i realirii 0n 4omun a unor a4%iuni& lu4rri& $er'i4ii $au proie4te de intere$ :ude%ean=K >otr5te 4ooperarea $au a$o4ierea 4u alte autorit%i lo4ale din %ar $au din $trintate& pre4um 5iaderarea la a$o4ia%ii na%ionale 5i interna%ionale ale autorit%ilor lo4ale& 0n 'ederea promo'rii unor

  intere$e 4omune#@) Con$iliul :ude%ean 0ndepline5te ori4e alte atri.u%ii& 4erute de realit%ile e4onomi4e 5i $o4iale ale:ude%ului& potri'it Con$titu%iei 5i le!ii#

  Diol'area 4on$iliului :ude%eanARTICOLUL 1-(#7,@1 Con$iliul :ude%ean $e diol' de drept $au prin re/erendum :ude%ean#@) Con$iliul :ude%ean $e diol' de drept"a 0n 4aul 0n 4are a4e$ta nu $e 0ntrune5te timp de 5a$e luni 4on$e4uti'=

  . 0n 4aul 0n 4are nu a adoptat 0n - 5edin%e ordinare 4on$e4uti'e ni4io >otrre=4 0n $itua%ia 0n 4are numrul 4on$ilierilor lo4ali $e redu4e $u. :umtate plu$ unu 5i nu $e poate

  4ompleta prin $uplean%i#d da4 a adoptat& 0ntr3un inter'al de 4el mult 1) luni& 4el pu%in - >otrri 4are au /o$t anulate dein$tan%a de 4onten4io$ admini$trati' prin >otrre :ude4torea$4 rma$ de/initi'#@- Goie'odul& $e4retarul lo4alit%ii $au ori4e alt per$oan intere$at $e$iea in$tan%a de4onten4io$ admini$trati' 4u pri'ire la 4aurile pre'ute la alineatul @)# In$tan%a analiea $itua%iade /apt 5i $e pronun% 4u pri'ire la diol'area 4on$iliului :ude%ean# otrrea in$tan%ei e$te de/initi'5i $e 4omuni4 pre/e4tului#@( Con$iliul :ude%ean poate /i diol'at prin re/erendum lo4al& or!aniat 0n 4ondi%iile le!ii#Re/erendumul $e or!aniea 4a urmare a 4ererii adre$ate 0n a4e$t $en$ Autorit%ii Ele4torale de 4el

  pu%in 1,F din numrul 4et%enilor 4u drept de 'ot 0n$4ri5i pe li$tele ele4torale ale :ude%ului#@ Pn la 4on$tituirea noului 4on$iliu :ude%ean& 'oie'odul $au& 0n a.$en%a a4e$tuia& $e4retarul

  :ude%ului reol' pro.lemele 4urente ale :ude%ului#

  Su$pendarea mandatului de 4on$ilier :ude%eanARTICOLUL 1-(#71@1 Mandatul de 4on$ilier :ude%ean $e $u$pend de drept 0n 4aul 0n 4are a4e$ta a /o$t are$tat

  pre'enti'# M$ura are$trii pre'enti'e $e 4omuni4 de 0ndat de 4tre in$tan%a de :ude4atpre/e4tului 4are& prin ordin& 4on$tat $u$pendarea mandatului#@) Su$pendarea durea pn la 0n4etarea $itua%iei pre'ute la alineatul @1# Ordinul de $u$pendare$e 4omuni4 de 0ndat 4on$ilierului :ude%ean#@-

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  52/70

  e 4nd 5i3a dat demi$ia din partidul politi4 $au din /orma%iunea politi4 din partea 4reia a /o$t ale$$au 4nd $3a 0n$4ri$ 0ntr3un alt partid politi4 $au alt /orma%iune politi4=/ a lip$it nemoti'at de la - 5edin%e ordinare 4on$e4uti'e ale 4on$iliului :ude%ean#

  Ini%iati'a propunerilor de >otrri ale 4on$iliului :ude%eanARTICOLUL 1-(#7-@1 Ini%iati'a propunerilor de >otrri ale 4on$iliului :ude%ean apar%ine& dup 4a& 'oie'odului&4on$ilierilor :ude%eni $au unui numr de 4et%eni 4u drept de 'ot e!al 4u 4el pu%in 1,F din numrul

  4et%enilor 4u drept de 'ot ai :ude%ului#@) Titularii dreptului de ini%iati' preint propunerile lor de >otrri pre5edintelui 4on$iliului:ude%ean#@( Propunerile de >otrri 'or /i de.tute 5i 'otate 0n plenul 4on$iliului :ude%ean 0n termen de 4elmult 7, ile de la data depunerii lor la pre5edintele 4on$iliului :ude%ean#@ otrre ini%iat de 'oie'od& $au de4et%eni& Autoritatea Ele4toral or!aniea re/erendum :ude%ean& 0n ( ile de la data re$pin!erii

  propunerii de 4tre 4on$iliul :ude%ean& pentru apro.area >otrrii re$pin$ de 4on$iliul :ude%ean#@7 otrrea re$pin$ de4on$iliul :ude%ean& 4on$iliul :ude%ean e$te diol'at 5i $e or!aniea ale!eri anti4ipate pentruale!erea unui nou 4on$iliu :ude%ean#

  Adoptarea >otrrilorARTICOLUL 1-(#7(otrrile $unt adoptate 4u 'otul ma:orit%ii mem.rilor 4on$iliului :ude%ean#

  Comuni4area 5i pu.li4area >otrrilorARTICOLUL 1-(#7@1 otrrile 4on$iliului :ude%ean $unt 0nre!i$trate& prin !ri:a $e4retarului :ude%ului& 0ntr3un re!i$tru$pe4ial 5i $unt 4omuni4ate& de 0ndat& 'oie'odului 5i pre/e4tului& dar nu mai triu de - ile de ladata adoptrii#@) otrrile $unt pu.li4ate& la data adoptrii& pe $ite3ul :ude%ului#@- otrrile 4u 4ara4ter normati' de'in o.li!atorii 5i produ4 e/e4te de la data adu4erii lor la4uno5tin% pu.li4& iar 4ele indi'iduale& de la data 4omuni4rii#

  Con$iliul !eneral al muni4ipiului 9u4ure5tiARTICOLUL 1-(#77Pre'ederile arti4olelor 1-(#(7 1-(#7 $e apli4& 0n mod 4ore$puntor& 5i 4on$iliului !eneral almuni4ipiului 9u4ure5ti#

  SECTIUNEA a 2-a

  oie!odul

  Rolul 'oie'oduluiARTICOLUL 1-(#76@1 Goie'odul eer4it 4omponenta ee4uti' a autorit%ii :ude%ene# El e$te 5e/ul admini$tra%iei

  pu.li4e :ude%ene 5i al aparatului propriu de $pe4ialitate& pe 4are 0l 4ondu4e 5i 0l 4ontrolea#@) Goie'odul r$punde& 0n /a%a 4et%enilor :ude%ului& de .una /un4%ionare a admini$tra%iei pu.li4e

  :ude%ene& 0n 4ondi%iile le!ii#@- Goie'odul 4ondu4e $er'i4iile pu.li4e :ude%ene#@( Goie'odul repreint :ude%ul 0n rela%iile 4u alte autorit%i pu.li4e& 4u per$oanele /ii4e $au

  :uridi4e romne ori $trine& pre4um 5i 0n :u$ti%ie#@ Goie'odul parti4ip la 5edin%ele 4on$iliului :ude%ean 5i are dreptul $ 05i eprime pun4tul de

  'edere a$upra tuturor pro.lemelor $upu$e de.aterii#

  Ale!erea 'oie'oduluiARTICOLUL 1-(#72@1 Goie'odul e$te ale$ prin 'ot uni'er$al& e!al& dire4t& $e4ret 5i li.er eprimat#

  52

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  53/70

  @) Goie'oii $e ale! pe 4ir4um$4rip%ii ele4torale& prin $4rutin uninominal#@- Ale!erile pentru /un4%ia de 'oie'od $e de$/5oar 0n a4eia5i i 4u ale!erile pentru 4on$iliul

  :ude%ean& 0n prima dumini4 a lunii iunie a anului 0n 4are epir mandatul 4on$iliului& $au tot 0ntr3oi de dumini4& 0n 4el mult ( ile de la data 4nd a inter'enit 'a4an%a /un4%iei de 'oie'od#@( Candida%ii la /un4%ia de 'oie'od tre.uie $ 0ndeplinea$4 urmtoarele 4erin%e"a $ ai. domi4iliul 0n :ude%ul 0n 4are 4andidea=

  . $ ai. $tudii $uperioare=4 $ $e /i remar4at 4a .uni pro/e$ioni5ti 5i 4a 4et%eni de moralitate de$'r5it=

  d $ $e /i remar4at 4a lupttori a4ti'i pentru aprarea drepturilor 5i li.ert%ilor 4et%enilor :ude%ului=e $ preinte ele4toratului Pro!ramul de de'oltare al :ude%ului pe urmtorii ( ani& pentru realiarea4ruia $e o.li! $ a4%ionee& 0n 4alitate de 'oie'od& da4 'a /i ale$#@ Pro!ramul de de'oltare al :ude%ului 4on$tituie 4ontra4tul ele4toral al 4andidatului# El 'a /i$emnat de 4andidatul la /un4%ia de 'oie'od& 'a /i tiprit 5i pu$ la di$poi%ia ele4torilor& pe toatdurata 4ampaniei ele4torale# Cte un eemplar al a4e$tui do4ument 'a /i depu$ la AutoritateaEle4toral 5i Autoritatea Moral& 0nainte de 0n4eperea 4ampaniei ele4torale#@7 E$te de4larat ale$ 4andidatul 4are a 0ntrunit& 0n primul tur de $4rutin& ma:oritatea de 'oturi aleale!torilor 0n$4ri i 0n li$tele ele4torale ale :ude%ului#@6

 • 8/11/2019 Constituia Cojocaru (Proiect.25.07.2014)

  54/70

  R$punderea 'oie'oduluiARTICOLUL 11-(#6-@1 Goie'odul r$punde politi4 doar /a%a de 4ei 4are l3au ale$ 5i nu 05i poate pierde mandatul prinretra!erea $pri:inului politi4 de 4tre partidul din partea 4ruia a 4andidat 0n ale!eri#@) Goie'odul r$punde :uridi4 pentru 0n4l4area 4ontra4tului ele4toral& da4 di$poi%iile adoptate deel 0n eer4itarea mandatului 4ontra'in o.li!a%iilor a$umate prin 4ontra4tul ele4toral#@- Goie'odul r$punde :uridi4 pentru pre:udi4iile produ$e lo4alit%ii de di$poi%iile adoptate de el 0neer4itare