Consilierea elevilor profesorilor

download Consilierea elevilor profesorilor

of 95

 • date post

  07-Aug-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Consilierea elevilor profesorilor

 • 8/20/2019 Consilierea elevilor profesorilor parintilor.pdf

  1/95

  UNIUNEA EUROPEANÃ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

  ªI PROTECÞIEI SOCIALE AMPOSDRU

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007–2013

  INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007–2013

  OIPOSDRU

  ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice

  Modulul al II-lea – Perfecþionare

  Coordonator proiect: Dragoº ILIESCU

  Consilierea elevilor,  profesorilor, pãrinþilor 

  Mihai JIGÃU Dan STÃNESCU

  Material pentru curs ºi exerciþii workshop „Aplicarea ºi scorarea instrumentelor de evaluare temperamentalã

  la elevii între 10 ºi 18 ani”

 • 8/20/2019 Consilierea elevilor profesorilor parintilor.pdf

  2/95

  Mihai JIGÃU Dan STÃNESCU

  Modulul al II-lea – Perfecþionare

  CONSILIEREA ELEVILOR, PROFESORILOR, PÃRINÞILOR

  Material pentru curs ºi exerciþii workshop „Aplicarea ºi scorarea instrumentelor de evaluare temperamentalã

  la elevii între 10 ºi 18 ani”

  Coordonator proiect: Dragoº ILIESCU

  UNIUNEA EUROPEANÃ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

  ªI PROTECÞIEI SOCIALE AMPOSDRU

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007–2013

  INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007–2013

  OIPOSDRU

 • 8/20/2019 Consilierea elevilor profesorilor parintilor.pdf

  3/95

  Redactor: Dan FlontaTehnoredactor: Olga Machin Coperta: Lucian Pricop ºi Cristian Lupeanu

  PROGRAMUL OPERAÞIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007–2013

   Axa prioritarã 1: „Educaþia ºi formarea profesionalã în sprijinul creºterii economice

  ºi dezvoltãrii societãþii bazate pe cunoaºtere” Domeniul major de intervenþie 1.3: „Dezvoltarea resurselor umane în educaþie ºi formare profesionalã”

  Titlul Proiectului: „Stilul de învãþare ºi temperamentul ºcolarilor – instrumente pentru o educaþie creativã”

  Numãrul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/61341

  Editor: ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative

  Data: 1 septembrie 2010 – 31 decembrie 2012

  „Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã a Uniunii Europene

  sau a Guvernului României.”

  Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României

   JIGÃU, MIHAIConsilierea elevilor, profesorilor, pãrinþilor: Modulul al II-lea – Perfecþionare / Jigãu Mihai, Stãnescu Dan. – Bucureºti: Comunicare.ro, 2012

  Bibliogr. ISBN 978-973-711-345-0

  I Stãnescu Dan

 • 8/20/2019 Consilierea elevilor profesorilor parintilor.pdf

  4/95

  Cuprins

  Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Capitolul I. Consiliere, psihoterapie, educaþie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Capitolul II. Abilitãþile fundamentale în consiliere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Abilitãþi de reflectare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Capitolul III. Cariera, dezvoltarea carierei, consilierea carierei  . . . . . . . . . Care sunt accepþiunile conceptului de carierã? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Ce înþelegem prin dezvoltarea carierei?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Ce reprezintã orientarea în carierã?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Capitolul IV. Teorii specifice dezvoltãrii carierei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Consilierea constructivistã – metode ºi tehnici specifice de intervenþie   . . . . . . . . . .

  Capitolul V. Intervenþii specifice dezvoltãrii carierei  . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Ce este informarea pentru carierã?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Ce înþelegem prin consilierea carierei?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   Definiþii ale consilierii carierei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Ce este educaþia pentru carierã?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • 8/20/2019 Consilierea elevilor profesorilor parintilor.pdf

  5/95

 • 8/20/2019 Consilierea elevilor profesorilor parintilor.pdf

  6/95

  Dacã îmi vorbeºti cu blând dacã mã priveºti ºi îmi zâmbe

  dacã uneori asculþi ceea ce spun înainte de a vorbi despre ti

  atunci voi creºt mã voi împlini cu adevãr

  (As the Sun Through F Manual dezvoltare personalã ICC, 19

 • 8/20/2019 Consilierea elevilor profesorilor parintilor.pdf

  7/95

  Introducere

  Consilierea ºi orientarea au „un trecut lung ºi o istorie scurtã”, paradox aplicat de cãtre psihologul român Vasile Pavelcu psihologiei ºi pe care o „transmutãm” acum

  ºi consilierii ºi orientãrii elevilor, profesorilor, pãrinþilor. Astfel, pânã la acest mo- ment „Tz” în care avem în ºcoli cabinete de consiliere, dar ºi o arie curricularã ºi o disciplinã denumite Consiliere ºi orientare, am depãºit cu succes controversate momente T0, T1 ºi T2 . Însã greul abia acum începe: urmeazã efortul personal al ca- drelor didactice de a desfãºura activitãþi, fie conform unui curriculum, fie în concor- danþã cu nevoile ºi problemele concrete întâmpinate de elevi, pãrinþi ºi profesori.

  Modulul de faþã nu face altceva decât sã vinã în întâmpinarea cadrelor didac- tice/consilierilor prin oferirea unui suficient bagaj informaþional, dar ºi a unui cadru în care pot fi dezbãtute probleme specifice, analizate exemple concrete ºi experimentate diferite modalitãþi de acþiune pentru activitãþile de Consiliere ºi ori- entare, din perspectiva diferenþelor temperamentale ºi a stilurilor cognitive diferite

   între elevi. Dar nu numai atât. Un alt scop al modulului este de a oferi suficiente ocazii de testare ºi dezbatere a convingerilor, valorilor ºi stereotipurilor personale cu privire la educaþia copiilor, astfel încât cadrele didactice sã poatã concepe ºi derula activitãþi sau programe de consiliere (cu elevi, pãrinþi, cadre didactice) þinând cont de stilurile cognitive ºi uzând de modalitãþi concrete de sprijinire a acestora în cadrul procesului de consiliere ºi educaþie.

 • 8/20/2019 Consilierea elevilor profesorilor parintilor.pdf

  8/95

  Astfel, în cadrul acestui modul ne propunem: • Dobândirea reperelor teoretice cu privire la concepte specifice consilierii/co

  silierii carierei. • Exersarea diferitelor tehnici ºi modalitãþi de abordare  în cadrul activitãþi

  de consiliere a elevilor, în funcþie de temperamentul/stilul cognitiv/învãþare acestora.

  • Dezvoltarea abilitãþilor de a concepe  programe de consiliere atractive pen elevi, þinând cont de temperamentul/stilul cognitiv/învãþare al acestora.

  • Însuºirea tehnicilor ºi metodelor specifice de consiliere a pãrinþilor /cadrelor dactice pentru a realiza activitãþi eficiente de dezvoltare a carierei cu elevii.

  • Construirea unui  portofoliu de resurse utile desfãºurãrii activitãþilor/prog

  melor de consiliere ºi orientare, din perspectiva stilurilor cognitive/stilurilor  învãþare/temperamentelor cu diferite grupuri þintã (elevi, pãrinþi, profesori)

  Aplicaþia 1. Construim viitorul împreunã

  Instructaj: Înainte de a începe cãlãtoria noastrã împreunã, vã propun sã avem o scurtã discuþie în care sã ne cunoaºtem ºi sã aflãm:

  • Ce aºteptãri aveþi de la modulul de formare „Consilierea elevilor, profesorilor, pãrin þilor”?

  • Ce aºteptãri aveþi de la colegi ºi formator?

  • Ce aºteptãri aveþi de la dumneavoastrã personal? • Ce aºteptãri aveþi în legãtura cu „atmosfera” de lucru?

   Necesar : coli colorate, foarfeci, markers, flipchart, lipici.

  Ti d d f i / i i

 • 8/20/2019 Consilierea elevilor profesorilor parintilor.pdf

  9/95

  Modulul de consiliere oferã fiecãrui participant ocazia de a descoperi domenii ale dezvoltãrii personale ºi profesionale pentru beneficiul propriu, al elevilor sau al ºcolii. În acest sens, modulul se axeazã pe urmãtoarele teme:

  • Definirea, scopul ºi trãsãturile definitorii ale consilierii. Operaþionalizarea con- ceptului de consiliere ºi trecerea în revistã a principalelor caracteristici.

  • ªcoli de consiliere. Familiarizarea cu direcþiile dominante de abordare a relaþiei de consiliere-psihodinamicã, umanistã ºi cognitiv-comportamentalã.

  • Consiliere-psihoterapie-educaþie. Urmãrim delimitarea celor trei procese, pen- tru a înþelege mai exact specificul ºi unicitatea consilierii ºi orientãrii.

  •  Abilitãþi de competenþe generale de consiliere. Identificarea principalului set de abilitãþi ºi calitãþi necesare procesului de consiliere.

  • Cariera, dezvoltarea carierei, consilierea carierei. Cariera este un concept care a evoluat în timp, iar o datã cu el s-au diversificat ºi practicile ºi abilitãþilor con-

  8

  Aplicaþia 2. Contract de formare