Comunicare, Persuasiune, Manipulare - Syllabus

12
UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ISTORIE SI FILOSOFIE SPECIALIZAREA: Comunicare internationala ANUL UNIVERSITAR 2011-2012 SEMESTRUL I I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: COMUNICARE, PERSUASIUNE, MANIPULARE Codul: CI 1103 Număr de credite: 6 Locul de desfăşurare: Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Programarea în orar a activităţilor: Săptămânal 2 ore de curs + 1 oră de seminar; Conform orarului afişat la http://comunicare.cassoe.ro/ II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator Titular curs: Nume şi titlul ştiinţific: Lector dr. Cristian RADU Informaţii de contact: [email protected], sediul FSPAC, Traian Mosoiu 71, telefon : 0264 431505 Ore de audienţă: conform tabelului afisat la cabinetul V/1 Titular seminar: Nume şi titlul ştiinţific: Lector dr. Cristian RADU Informaţii de contact: Ore de audienţă: conform tabelului afisat la cabinetul V/1 III. Descrierea disciplinei Obiectivele cursului / disciplinei: fixarea şi aprofundarea unor noţiuni fundamentale din ştiinţa comunicării formarea deprinderilor de utilizare conştientă a resurselor limbajului verbal şi a limbajului nonverbal în comunicare formarea abilităţilor de comunicator eficient stăpânirea aspectelor teoretice şi practice privitoare la fenomenul manipulării Conţinutul disciplinei: 1. Introducere: obiectul cursului, tematică, bibliografie, clarificări terminologice. 2. Limbajul verbal. Elemente de lingvistică generală: perspective teoretice asupra limbajului; orientări majore în lingvistica actuală. ( I ) 3. Limbajul verbal. Elemente de lingvistică generală: perspective teoretice asupra limbajului; orientări majore în lingvistica actuală. ( II ) 4. Semiotică şi comunicare. Limbaj şi comunicare din perspectiva semioticii: creaţie, vehiculare şi interpretare a semnificaţiei.

Transcript of Comunicare, Persuasiune, Manipulare - Syllabus

Page 1: Comunicare, Persuasiune, Manipulare - Syllabus

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ISTORIE SI FILOSOFIE SPECIALIZAREA: Comunicare internationala ANUL UNIVERSITAR 2011-2012 SEMESTRUL I I. Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator Titlul disciplinei: COMUNICARE, PERSUASIUNE, MANIPULARE Codul: CI 1103 Număr de credite: 6 Locul de desfăşurare: Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Programarea în orar a activităţilor: Săptămânal 2 ore de curs + 1 oră de seminar; Conform orarului afişat la http://comunicare.cassoe.ro/ II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator Titular curs: Nume şi titlul ştiinţific: Lector dr. Cristian RADU Informaţii de contact: [email protected], sediul FSPAC, Traian Mosoiu 71, telefon : 0264 431505 Ore de audienţă: conform tabelului afisat la cabinetul V/1 Titular seminar: Nume şi titlul ştiinţific: Lector dr. Cristian RADU Informaţii de contact: Ore de audienţă: conform tabelului afisat la cabinetul V/1 III. Descrierea disciplinei Obiectivele cursului / disciplinei: fixarea şi aprofundarea unor noţiuni fundamentale din ştiinţa comunicării formarea deprinderilor de utilizare conştientă a resurselor limbajului verbal şi a

limbajului nonverbal în comunicare formarea abilităţilor de comunicator eficient stăpânirea aspectelor teoretice şi practice privitoare la fenomenul manipulării

Conţinutul disciplinei: 1. Introducere: obiectul cursului, tematică, bibliografie, clarificări

terminologice. 2. Limbajul verbal. Elemente de lingvistică generală: perspective teoretice

asupra limbajului; orientări majore în lingvistica actuală. ( I ) 3. Limbajul verbal. Elemente de lingvistică generală: perspective teoretice

asupra limbajului; orientări majore în lingvistica actuală. ( II ) 4. Semiotică şi comunicare. Limbaj şi comunicare din perspectiva semioticii:

creaţie, vehiculare şi interpretare a semnificaţiei.

Page 2: Comunicare, Persuasiune, Manipulare - Syllabus

5. Natura dialogică a limbajului. Orientarea spre receptor şi principiul cooperării.

6. Retorica antică si arta discursului eficient. Principiile neoretoricii: între demonstraţie şi argumentare.

7. Mijloacele nonverbale şi paraverbale în comunicare. 8. Resursele limbajului verbal. Strategii de persuasiune: construcţia textului

între imperativul informării şi cel al persuadării. 9. Coerenţă şi coeziune textuală. Forme de realizare. 10. Noţiunea de stil. Forme lingvistice de manifestare şi de influenţare a

subiectivităţii. Principiul cooperării şi figurile retorice. 11. Persuasiune, influenţă şi manipulare. Forme de manipulare prin

intermediul limbajului. (I) 12. Persuasiune, influenţă şi manipulare. Forme de manipulare prin

intermediul limbajului. (II) 13. Limba de lemn şi discursul demagogic: o posibilă radiografie 14. Concluzii.

Competenţe dobândite prin absolvirea disciplinei: În urma absolvirii, masteranzii vor cunoaşte teorii şi noţiuni fundamentale din Ştiinţele Comunicării. Vor conştientiza pe deplin importanţa comunicării în societatea actuală. Vor fi capabili să distingă tehnicile de persuasiune de tehnicile de manipulare. Vor şti să utilizeze eficient resursele limbajului verbal şi ale limbajului nonverbal, în vederea gestionării optime a relaţiilor formale şi informale. Metode utilizate în cadrul predării cursului: Expunerea teoretică, susţinută de mijloace tehnice; Dezbaterea unor teorii şi concepte esenţiale în acest domeniu; Prezentarea unor contribuţii teoretice alternative; Răspunsuri directe la întrebările studenţilor; Încurajarea participării active a studenţilor la curs; Studii de caz menite să valideze abordările teoretice. Metode utilizate în cadrul predării seminarului: Prezentarea unor studii de caz relevante pentru informaţiile teoretice expuse la curs; Dezbaterea unor situaţii concrete (discursuri, polemici etc) ; Implicarea studenţilor în realizarea de studii individuale pe baza modelelor analizate în cadrul seminarului IV. Bibliografie:

1. Boutaud, Jean Jacques. Comunicare, semiotică şi semne publicitare, Bucureşti, Tritonic, 2004

2. Breton, Philippe. Manipularea cuvântului, Iaşi, Institutul European, 2006 3. Chelcea, Septimiu. Opinia publică..., Editura Economică, 2006 4. Ficeac, Bogdan. Tehnici de manipulare, Bucureşti, Nemira, 2001 5. Larson, Charles. Persuasiunea..., Iaşi, Polirom, 2003 6. Marga, Andrei. Raţionalitate, comunicare, argumentare, Cluj-Napoca,1991

Page 3: Comunicare, Persuasiune, Manipulare - Syllabus

7. O’Sullivan, Tim et allii. Concepte fundamentale din ştiinţele comunicării şi studiile culturale, Iaşi, 2001

8. Pârvu, Ilie. Filozofia comunicării, Bucureşti, Ed. Facultăţii de Comunicare si Relaţii Publice “David Ogilvy”, 2000

9. Rad, Ilie (coordonator). Forme ale manipulării opiniei publice, Cluj-Napoca, Dacia, 2008

10. Reboul, Anne şi Moeschler, Jacques. Pragmatica, azi, Echinox, Cluj, 2001 11. Thom, Françoise. Limba de lemn. Humanitas, 2005 12. Vlad, Carmen. Sensul- dimensiune esenţială a textului, Cluj-Napoca, Dacia, 1994.

V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei Se recomandă utilizarea următoarelor materiale: Retroproiector (asigurat de facultate); Computer (asigurat de facultate); Videoproiector (asigurat de facultate); Materiale Powerpoint. VI. Planificarea întâlnirilor şi a verificărilor / examinărilor intermediare: Săptămâna 1 Tematica cursului: Introducere: obiectul cursului, tematică, bibliografie, clarificări terminologice, precizări privind evaluarea. Concepte de bază / cuvinte cheie: comunicare, comuniune, comunitate, persuasiune, manipulare. Angajamentul, implicarea studenţilor: participarea la dezbaterea iniţială propusă de cadrul didactic. Referinţe bibliografice:

Breton, Philippe. Manipularea cuvântului, Iaşi, Institutul European, 2006 Dinu, Mihai. Comunicarea, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1997 O’Sullivan, Tim et allii. Concepte fundamentale din ştiinţele comunicării şi studiile culturale, Iaşi, 2001

Rus, Flaviu Călin, Cristian Radu, Christian Chereji, Dela Balaban şi alţii, Ştiinţe ale Comunicării. Note de curs, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2005. Tematica seminarului: Introducere şi obiective – prezentarea activităţii de seminar şi clarificarea unor noţiuni de bază. Concepte de bază / cuvinte cheie: comunicare, comuniune, comunitate, persuasiune, manipulare. Angajamentul, implicarea studenţilor: dezbaterea conceptelor propuse. Referinţe bibliografice:

Breton, Philippe. Manipularea cuvântului, Iaşi, Institutul European, 2006 Dinu, Mihai. Comunicarea, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1997

Page 4: Comunicare, Persuasiune, Manipulare - Syllabus

O’Sullivan, Tim et allii. Concepte fundamentale din ştiinţele comunicării şi studiile culturale, Iaşi, 2001

Rus, Flaviu Călin, Cristian Radu, Christian Chereji, Dela Balaban şi alţii, Ştiinţe ale Comunicării. Note de curs, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2005. Săptămâna 2 Tematica cursului: Limbajul verbal. Elemente de lingvistică generală: perspective teoretice asupra limbajului; orientări majore în lingvistica actuală. ( I ). Cursul va fi axat pe orientările teoretice care sunt promovate în lingvistica actuală, cu accent asupra rolului major pe care l-a dobândit pragmatica între ramurile lingvisticii. Concepte de bază / cuvinte cheie: comunicare, factori ai comunicării, discurs, text, instanţe ale textului, pragmatica. Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Implicare în dezbatere. Referinţe bibliografice:

Florescu, Vasile. Retorica şi neoretorica, Bucureşti, Editura Academiei, 1973 McQuail, Denis. Comunicarea, Iaşi, Institutul European, 1999 Reboul, Anne şi Moeschler, Jacques. Pragmatica, azi, Cluj, Echinox, 2001 Vlad, Carmen. Sensul- dimensiune esenţială a textului, Cluj-Napoca, Dacia, 1994

Tematica seminarului: este identică cu aceea a cursului Concepte de bază / cuvinte cheie: comunicare, factori ai comunicării, discurs, text, instanţe ale textului, pragmatica. Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Implicare în dezbatere. Aplicaţii. Referinţe bibliografice:

Florescu, Vasile. Retorica şi neoretorica, Bucureşti, Editura Academiei, 1973 McQuail, Denis. Comunicarea, Iaşi, Institutul European, 1999 Reboul, Anne şi Moeschler, Jacques. Pragmatica, azi, Cluj, Echinox, 2001 Vlad, Carmen. Sensul- dimensiune esenţială a textului, Cluj-Napoca, Dacia, 1994

. Săptămâna 3 Tematica cursului: Limbajul verbal. Elemente de lingvistică generală: perspective teoretice asupra limbajului; orientări majore în lingvistica actuală. ( II ). Cursul continuă şi finalizează dezbaterea iniţiată în cursul precedent.. Concepte de bază / cuvinte cheie: comunicare, factori ai comunicării, discurs, text, instanţe ale textului, pragmatica. Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Referinţe bibliografice:

Florescu, Vasile. Retorica şi neoretorica, Bucureşti, Editura Academiei, 1973 McQuail, Denis. Comunicarea, Iaşi, Institutul European, 1999 Reboul, Anne şi Moeschler, Jacques. Pragmatica, azi, Cluj, Echinox, 2001 Vlad, Carmen. Sensul- dimensiune esenţială a textului, Cluj-Napoca, Dacia, 1994

Page 5: Comunicare, Persuasiune, Manipulare - Syllabus

Tematica seminarului: este identică cu aceea a cursului. Vor fi prezentate spre dezbatere exemple concrete care să stimuleze participarea studenţilor. Concepte de bază / cuvinte cheie: comunicare, factori ai comunicării, discurs, text, instanţe ale textului, pragmatica. Aplicaţii. Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Implicare în dezbateri, comentarii pertinente. Referinţe bibliografice:

. Florescu, Vasile. Retorica şi neoretorica, Bucureşti, Editura Academiei, 1973 McQuail, Denis. Comunicarea, Iaşi, Institutul European, 1999 Reboul, Anne şi Moeschler, Jacques. Pragmatica, azi, Cluj, Echinox, 2001 Vlad, Carmen. Sensul- dimensiune esenţială a textului, Cluj-Napoca, Dacia, 1994

Săptămâna 4 Tematica cursului: Semiotică şi comunicare. Limbaj şi comunicare din perspectiva semioticii: creaţie, vehiculare şi interpretare a semnificaţiei. Cursul va oferi o abordare a limbajului şi a comunicării din perspectiva semioticii. Concepte de bază / cuvinte cheie: comunicare, limbaj, semn, simbol, semnificaţie, interpretare. Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Referinţe bibliografice: Cassirer, Ernst. Eseu despre om, Bucureşti, Humanitas, 1995 Deely, John. Bazele semioticii, Bucureşti, All, 1997 Morris, Charles. Fundamentele teoriei semnelor, Cluj- Napoca, EFES, 2003 Peirce, Charles. Semnificaţie şi acţiune, Bucureşti, Humanitas, 1990 Tematica seminarului: Semiotică şi comunicare. Limbaj şi comunicare din perspectiva semioticii: creaţie, vehiculare şi interpretare a semnificaţiei. Vor fi discutate o serie de texte care să evidenţieze conceptele şi ideile de bază ale cursului. Concepte de bază / cuvinte cheie: comunicare, limbaj, semn, simbol, semnificaţie, interpretare. Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Referinţe bibliografice: Cassirer, Ernst. Eseu despre om, Bucureşti, Humanitas, 1995 Deely, John. Bazele semioticii, Bucureşti, All, 1997 Morris, Charles. Fundamentele teoriei semnelor, Cluj- Napoca, EFES, 2003 Peirce, Charles. Semnificaţie şi acţiune, Bucureşti, Humanitas, 1990 Săptămâna 5 Tematica cursului: Natura dialogică a limbajului. Orientarea spre receptor şi principiul cooperării. Cursul urmăreşte să evidenţieze principiul dialogismului, prezent în orice act de comunicare, şi implicit ideea că orientarea spre receptor şi principiul cooperării ordonează actele de comunicare autentice.

Page 6: Comunicare, Persuasiune, Manipulare - Syllabus

Concepte de bază / cuvinte cheie: dialogism, text, comunicare, semnificaţie, principiu al cooperării. Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Referinţe bibliografice: Breton, Philippe. Manipularea cuvântului, Iaşi, Institutul European, 2006 Larson, Charles. Persuasiunea..., Iaşi, Polirom, 2003 Marga, Andrei. Raţionalitate, comunicare, argumentare, Cluj-Napoca,1991 Reboul, Anne şi Moeschler, Jacques. Pragmatica, azi, Echinox, Cluj, 2001 Tematica seminarului: Natura dialogică a limbajului. Orientarea spre receptor şi principiul cooperării. Vor fi discutate o serie de texte care să evidenţieze conceptele şi ideile de bază ale cursului. Concepte de bază / cuvinte cheie: dialogism, text, comunicare, semnificaţie, principiu al cooperării. Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Referinţe bibliografice: .Breton, Philippe. Manipularea cuvântului, Iaşi, Institutul European, 2006 Larson, Charles. Persuasiunea..., Iaşi, Polirom, 2003 Marga, Andrei. Raţionalitate, comunicare, argumentare, Cluj-Napoca,1991 Reboul, Anne şi Moeschler, Jacques. Pragmatica, azi, Echinox, Cluj, 2001 Săptămâna 6 Tematica cursului: Retorica antică si arta discursului eficient. Principiile neoretoricii: între demonstraţie şi argumentare. Vor fi prezentate principiile esenţiale ale retoricii antice şi modul în care îşi păstrează actualitatea. Vor fi, apoi, expuse unele elemente fundamentale ale noii retorici şi ale pragmaticii discursului. Concepte de bază / cuvinte cheie: retorica, neoretorica, discurs, părţile retoricii, părţile discursului Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Referinţe bibliografice: Dinu, Mihai. Comunicarea, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1997 Florescu, Vasile. Retorica şi neoretorica, Bucureşti, Editura Academiei Marga, Andrei. Raţionalitate, comunicare, argumentare, Cluj-Napoca,1991 Reboul, Anne şi Moeschler, Jacques. Pragmatica, azi, Echinox, Cluj, 2001 Tematica seminarului: Retorica antică si arta discursului eficient. Principiile neoretoricii: între demonstraţie şi argumentare. Vor fi dezbătute principiile retoricii antice, actualitatea acestora, contribuţia neoretoricii. Se va face apel, în acest sens, la exemple concrete, ilustrative pentru tematică. Concepte de bază / cuvinte cheie: retorica, neoretorica, discurs, părţile retoricii, părţile discursului, argumentare.

Page 7: Comunicare, Persuasiune, Manipulare - Syllabus

Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Referinţe bibliografice: Dinu, Mihai. Comunicarea, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1997 Florescu, Vasile. Retorica şi neoretorica, Bucureşti, Editura Academiei Marga, Andrei. Raţionalitate, comunicare, argumentare, Cluj-Napoca,1991 Reboul, Anne şi Moeschler, Jacques. Pragmatica, azi, Echinox, Cluj, 2001 Săptămâna 7 Tematica cursului: Mijloacele nonverbale şi paraverbale în comunicare. Vom urmări expunerea inventarului de mijloace nonverbale şi paraverbale utilizate şi utilizabile în comunicare. Vom evidenţia importanţa acestora în comunicarea eficientă şi relaţia dintre acestea şi dimensiunea verbală a mesajului. Concepte de bază / cuvinte cheie: verbal, nonverbal, paraverbal, analogic, digital, relaţie. Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Referinţe bibliografice: Chelcea, Septimiu.Comunicarea nonverbală: gesturile şi postura: cuvintele nu sunt de-ajuns, Bucureşti, Comunicare.ro, 2005 Dinu, Mihai. Comunicarea, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1997 Larson, Charles. Persuasiunea..., Iaşi, Polirom, 2003 . Tematica seminarului: Mijloacele nonverbale şi paraverbale în comunicare. Vom urmări expunerea inventarului de mijloace nonverbale şi paraverbale utilizate şi utilizabile în comunicare. Vom evidenţia importanţa acestora în comunicarea eficientă şi relaţia dintre acestea şi dimensiunea verbală a mesajului. Se va recurge la analiza unor imagini relevante şi exerciţii practice pentru a atinge obiectivele cursului. Concepte de bază / cuvinte cheie: verbal, nonverbal, paraverbal, analogic, digital, relaţie. Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Implicarea activă în exerciţiile şi discuţiile propuse. Referinţe bibliografice: Chelcea, Septimiu. Comunicarea nonverbală : gesturile şi postura : cuvintele nu sunt de-ajuns, Bucureşti, Comunicare.ro, 2005 Dinu, Mihai. Comunicarea, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1997 Larson, Charles. Persuasiunea..., Iaşi, Polirom, 2003 Săptămâna 8 Tematica cursului: Resursele limbajului verbal. Strategii de persuasiune: construcţia textului între imperativul informării şi cel al persuadării. Cursul propune o discuţie asupra funcţiilor esenţiale ale limbajului verbal, asupra legăturii acestuia cu gândirea şi cunoaşterea şi, nu în ultimul rând, asupra modului în care resursele limbajului verbal slujesc intenţia legitimă de persuadare a interlocutorului.

Page 8: Comunicare, Persuasiune, Manipulare - Syllabus

Concepte de bază / cuvinte cheie: limbaj verbal, conţinut, relaţie, funcţii ale limbajului, persuasiune. Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Referinţe bibliografice: Breton, Philippe. Manipularea cuvântului, Iaşi, Institutul European, 2006 Larson, Charles. Persuasiunea..., Iaşi, Polirom, 2003 Reboul, Anne şi Moeschler, Jacques. Pragmatica, azi, Echinox, Cluj, 2001 Rus, Flaviu Călin, Cristian Radu, Christian Chereji, Dela Balaban şi alţii, Ştiinţe ale Comunicării. Note de curs, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2005. . Tematica seminarului: Resursele limbajului verbal. Strategii de persuasiune: construcţia textului între imperativul informării şi cel al persuadării. Discuţia pe marginea unor texte relevante şi activităţile aplicative vor urmări să definească optim noţiunea de persuasiune şi să atragă atenţia asupra modului în care limbajul verbal poate sprijini intenţia de a persuada. Concepte de bază / cuvinte cheie: limbaj verbal, conţinut, relaţie, funcţii ale limbajului, persuasiune. Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Implicare în dezbateri. Referinţe bibliografice: Breton, Philippe. Manipularea cuvântului, Iaşi, Institutul European, 2006 Larson, Charles. Persuasiunea..., Iaşi, Polirom, 2003 Reboul, Anne şi Moeschler, Jacques. Pragmatica, azi, Echinox, Cluj, 2001 Rus, Flaviu Călin, Cristian Radu, Christian Chereji, Dela Balaban şi alţii, Ştiinţe ale Comunicării. Note de curs, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2005. Săptămâna 9 Tematica cursului: Coerenţă şi coeziune textuală. Forme de realizare. Cursul are ca obiective să clarifice noţiunile de text, coerenţă şi coeziune textuală, şi, totodată, să evidenţieze mijloacele de realizare ale acestora din urmă. Concepte de bază / cuvinte cheie: text, discurs, coerenţă textuală, coeziune textuală. Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Referinţe bibliografice: Larson, Charles. Persuasiunea..., Iaşi, Polirom, 2003 Reboul, Anne şi Moeschler, Jacques. Pragmatica, azi, Echinox, Cluj, 2001 Rus, Flaviu Călin, Cristian Radu, Christian Chereji, Dela Balaban şi alţii, Ştiinţe ale Comunicării. Note de curs, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2005. Vlad, Carmen. Sensul- dimensiune esenţială a textului, Cluj-Napoca, Dacia, 1994 Tematica seminarului: Coerenţă şi coeziune textuală. Forme de realizare - activităţi aplicative Concepte de bază / cuvinte cheie: text, discurs, coerenţă textuală, coeziune textuală. Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate.

Page 9: Comunicare, Persuasiune, Manipulare - Syllabus

Referinţe bibliografice: Larson, Charles. Persuasiunea..., Iaşi, Polirom, 2003 Reboul, Anne şi Moeschler, Jacques. Pragmatica, azi, Echinox, Cluj, 2001 Rus, Flaviu Călin, Cristian Radu, Christian Chereji, Dela Balaban şi alţii, Ştiinţe ale Comunicării. Note de curs, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2005. Vlad, Carmen. Sensul- dimensiune esenţială a textului, Cluj-Napoca, Dacia, 1994 Săptămâna 10 Tematica cursului: Noţiunea de stil. Forme lingvistice de manifestare şi de influenţare a subiectivităţii. Principiul cooperării şi figurile retorice. Cursul propune o discuţie asupra noţiunii de stil şi asupra modului în care acesta se manifestă prin intermediul limbajului. Vom aborda, în consecinţă şi chestiunile literarităţii şi nonliterarităţii, precum şi inventarul şi rolul figurilor retorice în comunicare.. Concepte de bază / cuvinte cheie: stil, literaritate, nonliteraritate, figuri retorice. Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Referinţe bibliografice: Dinu, Mihai. Comunicarea, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1997 J. Dubois et allii (Grupul µ). Retorică generală, Bucureşti, Univers, 1974 Fontanier, Pierre. Figurile limbajului, Bucureşti, Univers, 1977 Reboul, Anne şi Moeschler, Jacques. Pragmatica, azi, Echinox, Cluj, 2001 Rus, Flaviu Călin, Cristian Radu, Christian Chereji, Dela Balaban şi alţii, Ştiinţe ale Comunicării. Note de curs, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2005. Tematica seminarului: Noţiunea de stil. Forme lingvistice de manifestare şi de influenţare a subiectivităţii. Principiul cooperării şi figurile retorice. Prin intermediul unor activităţi aplicative, seminarul va căuta să fixeze noţiunile dezbătute la curs. Concepte de bază / cuvinte cheie: stil, literaritate, nonliteraritate, figuri retorice Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Participarea la activităţile aplicative. Referinţe bibliografice: Dinu, Mihai. Comunicarea, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1997 J. Dubois et allii (Grupul µ). Retorică generală, Bucureşti, Univers, 1974 Fontanier, Pierre. Figurile limbajului, Bucureşti, Univers, 1977 Reboul, Anne şi Moeschler, Jacques. Pragmatica, azi, Echinox, Cluj, 2001 Rus, Flaviu Călin, Cristian Radu, Christian Chereji, Dela Balaban şi alţii, Ştiinţe ale Comunicării. Note de curs, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2005. Săptămâna 11 Tematica cursului: Persuasiune, influenţă şi manipulare. Forme de manipulare prin intermediul limbajului. (I). Urmărim, întâi, să clarificăm şi să distingem cele trei noţiuni. Discuţia se va centra, apoi, asupra fenomenului manipulării şi asupra formelor prin care se poate manifesta în comunicarea interpersonală, în comunicarea publică, politică, mediatică sau publicitară.. Concepte de bază / cuvinte cheie: persuasiune, influenţă, manipulare.

Page 10: Comunicare, Persuasiune, Manipulare - Syllabus

Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Referinţe bibliografice:

McQuail, Denis. Comunicarea, Iaşi, Institutul European, 1999 Chelcea, Septimiu. Opinia publică..., Editura Economică, 2006 Ficeac, Bogdan. Tehnici de manipulare, Bucureşti, Nemira, 2001 Guéguen, Nicolas. Psihologia manipulări şi a supunerii, Iaşi, Polirom, 2007 Teodorescu, Bogdan. Cinci milenii de manipulare, Bucureşti, Tritonic, 2007

Tematica seminarului: Persuasiune, influenţă şi manipulare. Forme de manipulare prin intermediul limbajului. (I). Vor fi dezbătute, întâi, contribuţii teoretice relevante pentru subiect. Apoi, prin analiza unor texte şi a unor imagini se va urmări radiografierea fenomenului manipulării în cele mai diverse manifestări ale sale. Concepte de bază / cuvinte cheie: persuasiune, influenţă, manipulare Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Participare la activităţile aplicative Referinţe bibliografice:

McQuail, Denis. Comunicarea, Iaşi, Institutul European, 1999 Chelcea, Septimiu. Opinia publică..., Editura Economică, 2006 Ficeac, Bogdan. Tehnici de manipulare, Bucureşti, Nemira, 2001 Guéguen, Nicolas. Psihologia manipulări şi a supunerii, Iaşi, Polirom, 2007

Teodorescu, Bogdan. Cinci milenii de manipulare, Bucureşti, Tritonic, 2007 Săptămâna 12 Tematica cursului: Persuasiune, influenţă şi manipulare. Forme de manipulare prin intermediul limbajului. (II). Tematica şi obiectivele sunt identice cu ale cursului precedent. Se va detalia şi se fa finaliza discuţia asupra chestiunilor abordate în săptămâna anterioară. Concepte de bază / cuvinte cheie: persuasiune, influenţă, manipulare Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Referinţe bibliografice:

McQuail, Denis. Comunicarea, Iaşi, Institutul European, 1999 Chelcea, Septimiu. Opinia publică..., Editura Economică, 2006 Ficeac, Bogdan. Tehnici de manipulare, Bucureşti, Nemira, 2001 Guéguen, Nicolas. Psihologia manipulări şi a supunerii, Iaşi, Polirom, 2007

Teodorescu, Bogdan. Cinci milenii de manipulare, Bucureşti, Tritonic, 2007 Tematica seminarului: este aceeaşi cu tematica săptămânii anterioare. Vor continua activităţile aplicative, subordonate obiectivelor cursului. Concepte de bază / cuvinte cheie: persuasiune, influenţă, manipulare Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Participare la activităţile aplicative

Page 11: Comunicare, Persuasiune, Manipulare - Syllabus

Referinţe bibliografice: .

McQuail, Denis. Comunicarea, Iaşi, Institutul European, 1999 Chelcea, Septimiu. Opinia publică..., Editura Economică, 2006 Ficeac, Bogdan. Tehnici de manipulare, Bucureşti, Nemira, 2001 Guéguen, Nicolas. Psihologia manipulări şi a supunerii, Iaşi, Polirom, 2007

Teodorescu, Bogdan. Cinci milenii de manipulare, Bucureşti, Tritonic, 2007 Săptămâna 13 Tematica cursului: Limba de lemn şi discursul demagogic: o posibilă radiografie. Cursul propune o dezbatere menită să definească sintagma „limbă de lemn” şi să descrie formele concrete de manifestare a acesteia. În acelaşi timp, înaintăm şi susţinem ipoteza că această formă de manipulare este prezentă şi astăzi, în măsură consistentă, în spaţiul public. Concepte de bază / cuvinte cheie: comunicare, relaţie, receptare, manipulare, limba de lemn. Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Referinţe bibliografice: Breton, Philippe. Manipularea cuvântului, Iaşi, Institutul European, 2006 Rad, Ilie (coordonator). Forme ale manipulării opiniei publice, Cluj-Napoca, Dacia, 2008 Slama-Cazacu, Tatiana. Stratageme comunicaţionale şi manipularea, Iaşi, Polirom, 2000. Thom, Françoise. Limba de lemn. Humanitas, 2005 Tematica seminarului: Limba de lemn şi discursul demagogic: o posibilă radiografie. Seminarul urmăreşte aceleaşi obiective cu cele ale cursului. Analiza unor exemple concrete va avea rolul de a valida ideile/ipotezele avansate la curs. Concepte de bază / cuvinte cheie: comunicare, relaţie, receptare, manipulare, limba de lemn. Angajamentul, implicarea studenţilor: Parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Participare la activităţile aplicative. Referinţe bibliografice: Breton, Philippe. Manipularea cuvântului, Iaşi, Institutul European, 2006 Rad, Ilie (coordonator). Forme ale manipulării opiniei publice, Cluj-Napoca, Dacia, 2008 Slama-Cazacu, Tatiana. Stratageme comunicaţionale şi manipularea, Iaşi, Polirom, 2000. Thom, Françoise. Limba de lemn. Humanitas, 2005 Săptămâna 14 Tematica cursului şi a seminarului: Concluzii. Această ultimă întâlnire va prilejui o dezbatere, moderată de cadrul didactic, asupra chestiunilor teoretice fundamentale, abordate de-a lungul semestrului. Această dezbatere este programată pentru a clarifica posibile nelămuriri, pentru a da prilejul masteranzilor să exprime opinii personale şi pentru a formula unele idei esenţiale desprinse din întreg cuprinsul cursului, sub formă de concluzii. Concepte de bază / cuvinte cheie: nu sunt prevăzute pentru acest ultim curs. În principiu, conceptele de bază vor fi acelea care figurează în denumirea cursului.

Page 12: Comunicare, Persuasiune, Manipulare - Syllabus

Angajamentul, implicarea studenţilor: participare activă la dezbatere. Referinţe bibliografice: nu sunt prevăzute pentru acest ultim curs si seminar. Menţiune: la ultima întâlnire, orele prevăzute pentru curs şi pentru seminar vor fi comasate. VII. Modul de evaluare Evaluarea studenţilor se va efectua conform detalierii de mai jos: răspunsurile la examen, colocviu, lucrări practice 50% activităţi aplicative atestate, laborator, lucrări practice, proiect etc 50% teste pe parcursul semestrului teme de control VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale: Se vor avea în vedere următoarele detalii de natură organizatorică: Prezenţa la ore este obligatorie pentru toţi studenţii. Pentru cazuri excepţionale, cadrul didactic va fi informat anterior şi i se va solicita acordul pentru absenţa de la ore. Orice lucrare elaborată, fie de-a lungul semestrului, fie la sfârşit (la examen) va fi în întregime originală. Orice formă de plagiat şi orice formă de fraudă la examen vor fi sancţionate cu nota 1 (unu) şi cu anularea sesiunii de examene pentru studentul în cauză. Rezultatele finale se vor comunica în maximum 72 de ore de la finalizarea examenului scris, programat în sesiunea de examene. Rezultatele finale vor fi puse la dispoziţia studenţilor on-line prin utilizarea site-ului facultăţii. Contestaţiile se vor soluţiona în maximum 48 de ore de la afişarea rezultatelor.