Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de...

45
Clasa VI-a - sem.I (36 ore) Unitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. or e C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data Cum a apărut fizica 1 1.1 5.1 -identificarea unor repere istorice în apariţia şi dezvoltarea fizicii ca ştiinţă -identificarea unor aspecte comune fizicii şi altor ştiinţe -cunoaşterea activităţii unor personalităţi -manual - caietul elevulu i VI -surse de informa re -dialog - observar ea sistemat ică 14- 18 sept Prima ta întâlnire cu fizica 2 1.1 4.2 -observarea unor fenomene fizice(dilatarea,ref lexia, dispersia,formarea imaginii într-o lentilă,etc.) -discuţii asupra evoluţiei tehnicii în diferite domenii:transporturi , telecomunicaţii,medi cină - manuale - oglinzi - lantile -creion - magneţi - experim . - investig aţia - observar ea sistemat ică -dialog cu elevii 14- 18 sept 21- 26 sept . Clasifica re şi ordonare 1 2.2 . 2.3 4.2 E-clasificare a corpurilor după anumite criterii -exerciţii de determinare a criteriului de - diferit e corpuri - observa - investig aţia - observar ea 21- 26 sept

Transcript of Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de...

Page 1: Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. ore C.S. Activităţi

Clasa VI-a - sem.I (36 ore)

Unitatea de învăţare: Întâlnire cu fizicaNr.ore alocate: 8

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Cum a apărut fizica

1 1.15.1

-identificarea unor repere istorice în apariţia şi dezvoltarea fizicii ca ştiinţă-identificarea unor aspecte comune fizicii şi altor ştiinţe-cunoaşterea activităţii unor personalităţi

-manual-caietul elevului VI-surse de informare

-dialog-observareasistematică

14-18sept

Prima ta întâlnire cu

fizica

2 1.14.2

-observarea unor fenomene fizice(dilatarea,reflexia, dispersia,formarea imaginii într-o lentilă,etc.)-discuţii asupra evoluţiei tehnicii în diferite domenii:transporturi, telecomunicaţii,medicină

-manuale-oglinzi-lantile-creion-magneţi-experim.

-investigaţia-observarea sistematică-dialog cu elevii

14-18sept

21-26sept.

Clasificare şi ordonare

1 2.2.2.34.2

E-clasificare a corpurilor după anumite criterii-exerciţii de determinare a criteriului de clasificare

-diferite corpuri-observaţii experim.

-investigaţia-observarea sistematică-dialog cu elevii

21-26sept

Proprietăţi generale ale corpurilor.Fenomene

fizice

3 1.13.2

-exerciţii de caracterizare a corpurilor solide,lichide,gazoase-observarea şi descrierea unor fenomene fizice

-apă-cretă-diferite corpuri

-investigaţia-observarea sistematică-dialog cu

elevii

28sept-2oct.5-9 oct

Evaluare 1 3.24.2

-probă scrisă -teste de evaluare

-dialog-teste

5-9 oct

Unitatea de învăţare: Măsurare Nr.ore alocate: 8

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Măsurare.Mărimi fiziceMăsurări de

lungimi

1 1.13.3

-recunoaşterea unor instrumente de măsură-utilizarea corectă a termenilor ştiinţifici

-rigle,-echere-balanţă,-ceasuri,-clepsidre

-observarea sistematică-dialog

12-15oct

2.3 E –măsurarea lungimii -diferite -observarea

Page 2: Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. ore C.S. Activităţi

2.44.1

-culegerea datelor,calcularea lungimii medii şi a erorilor-utilizarea unor i.m.pt.lung.

corpuri-rigle,-echere

sistematică-temă de lucru în clasă

Măsurări de arii 22.3. 2.44.1

-E determinarea ariei unei suprafeţe plane-culegerea şi ordonarea datelor exp.-prelucrarea datelor exp.

-diferite corpuri-foi de matematică-hârtie mm.

-formativă,prin determinăriexperim.şi calcule mat.

12-15oct.

19 -23oct

Măsurări de volume

2 2.3. 2.44.13.2

-E – determinarea volumului ( solide, lichide)- culegerea şi ordonarea datelor exp.-calculul V mediu şi a erorilor de măsurare

-diferite corpuri-mensuri-pipete

-formativă,prin determinăriexperim.şi calcule mat.-tema de lucru în clasă

19 -23oct

26-30oct

Măsurări de durate

1 2.3. 2.44.13.2

- E- determinarea duratei-recunoaşterea unor instrumente de masură pt. timp-transformări cu diferite u.m. pt.timp

-ceas-cronometru-clepsidră

-formativă,prin determinăriexperim.şi calcule.

26-30oct

SistematizareEvaluare

2 3.2.4.2.

-aplicarea cunoştinţelor dobândite în rezolvarea de ex.şi probleme-calcularea S,V,t-utilizarea corectă a termenilor ştiinţifici în descrierea f.f.

-manuale-culegeri-fişe de lucru

-sumativă prin probe orale şi teste-rezolvări de ex.şi probleme. -1 h test .

2-6nov

Unitatea de învăţare Mişcare şi repausNr.ore alocate: 8

Conţinuturi Nr.ore

C.S Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Mişcare.Repaus 1 1.1.1.52.14.2

E –Studiul mişcării mecanice-întrebări cu răspuns la alegere pt.a distinge între mişcare şi repaus faţă de diferite S.R.

-manuale-fişe de lucru-caietul elevului

-formativăprin probe orale

9-13nov

Deplasare.Viteză

2 1.31.43.24.2

-identificarea noţiunilor de deplasare,durată,viteză,mobil-stabilirea u.m. şi a unor rel. de transform.între u.m.

-reprezentări grafice ale deplasării unor corpuri

-formativăprin probe orale şi reprez.grafice

9-13nov

16-20nov

Page 3: Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. ore C.S. Activităţi

Mişcarea rectilinie şi uniformă

2 1.31.43.24.2

-recunoaşterea tipurilor de mişcări şi de traiectorii-completarea unor scheme sau enunţuri eliptice.

-manuale-culegeri-fişe de lucru

- probe orale şi rez. de probleme

16-20nov

23-27nov

Graficul m.r.u. 3 -realizarea de grafice pe baza unor tabele date sau a rezultatelor obţinute experimental şi interpretarea acestora-utilizarea hârtiei milimetrice pentru grafice.

-reprezentări grafice ale unor m.r.u. -foaie de matematică-hârtie mm.

-formativă prin probe orale şi realizări de grafice

23-27nov.

30nov-4dec

Unitatea de învăţare:Inerţia.MasaNr.ore alocate: 8

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Inerţia.Masa corpurilor

1

1.31.52.23.24.2

-observarea inerţiei şi a relaţiei masă-inerţie;-stabilirea unor relaţii de transformare între u.m.pentru masă.

-caiete,fişe de lucru,diferite corpuri pt.evidenţierea inerţiei

- discuţii şi analiza exemplelor

7-11dec

Determinarea masei unui corp

2

2.3. 2.44.13.2

E- măsurarea maseicorpurilor,cu ajutorul balanţei;-utilizarea cunoştinţelor dobândite în rezolvarea de ex.şi probleme.

-balanţe,cutii cu etaloane demasă, diferite corpuri-fişa de laborator

-experiment de laborator -rezolvări de probleme

7-11dec

14-18dec

Densitatea1

1.31.43.24.2.

-identificarea noţiunii de densitate-deducerea u.m.pt. în S.I.-stabilirea unor relaţii de transformare între u.m.

-caiete, manuale, culegeri

-dialog- rezolvări de probleme

14-18dec

Determinarea densităţii 1

1.32.44.14.2

E-determinarea densităţii corpurilor-exersarea individuală a măsurării densităţii corpurilor în laborator

-balanţe, mensuri,corpuri.

- experim. de laborator

4-8ian

ProblemeEvaluare-m,,V 3

3.2.4.2.

-aplicarea cunoştinţelor dobândite în rezolvarea de probleme-utilizarea corectă a termenilor în descrierea m.f.şi a fenomenelor studiate

-manual, culegericaietul elevului-teste de evaluare

-ex.şi probleme-test

4-8ian

11-15 ian

Page 4: Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. ore C.S. Activităţi

Unitatea de învăţare: Sistematizare, evaluare semestrială Nr.ore: 4

SistematizareEvaluare

semestrială

4 3.2.4,2

-aplicarea cunoştinţelor dobândite în rezolvarea de probleme referitoare la Δd,t,v,densitate.-stabilirea unor relaţii de transformare între u.m.-discuţii asupra evoluţiei tehnicii în transporturi.

-caietul elevului-culegeri-fişe de lucru-fişe cu probleme.

-sumativă, prin probe orale şi teste scrise.

18-22ian

25-29ian

Clasa a VI-a - sem.II (34 ore)Unitatea de învăţare:InteracţiuneaNr.ore alocate: 9

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Interacţiunea.Efectele

interacţiunii 1

1.11.34.25.1

-analiza unor interacţiuni,stabilirea cauzelor şi a efectelor-diferenţierea între efectele statice şi cele dinamice ale interacţiunilor

-diferite corpuri-resorturi, magneţi

-rezolvări de probleme-dialog cu elevii 8-12

febr

ForţaDeformarea 1

1.1

2.1

-observarea efectelor forţelor,recunoaşterea u.m.şi a i.m. pt.forţă-identificarea deform. elastice şi plastice

-dinamometre-burete, plastilină, resorturi, lame din oţel

-rezolvări de probleme-dialog cu elevii

8-12febr

Dependenţa dintre deformare

şi forţă 2

1.32.12.2.2.44,1

-E –studiul dinamo-metrului-exersarea individuală a măsurării forţelor cu dinamometrul-reprezentarea grafică a dependenţei defor.-forţă

-dinamometre -rigle-manuale-caietul elevului.culegeri

-ex. şi probleme,studiul dinamometrului

15-19febr

Greutatea

2

1.32.12.2.2.43.24.1

-E –determinarea greutăţii-identificarea u.m.şi a i.m. pt.G-identificarea diferenţelor dintre G şi m

-manuale, -caiete-dinamometre-fişe de lucru

-dialog cu elevii-observarea sistematică

22-26febr

Page 5: Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. ore C.S. Activităţi

Tipuri de forţe1

1.1.1.54.2

-recunoaşterea unor tipuri de forţe-clasificarea forţelor după efectele lor-studiul şi exersarea utilizării dinamometrului

-dinamometre-diferite corpuri-resorturi

-dialog cu elevii-observarea sistematică

1-5martie

SistematizareEvaluare

2 3.2. -aplicarea cunoştinţelor dobândite în rezolvarea de probleme cu m,G-stabilirea unor relaţii de transformare între u.m.

-manuale-culegeri-fişe de lucru-teste

-rezolvări de probleme-test

1-5martie8-12

martie

Unitatea de învăţare:Fenomene termice Nr.ore alocate: 4

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Încălzire-răcire 1 1.22.14.22.34.1

-recunoaşterea fenomenelor de încălzire,răcire-E –măsurarea temperaturii-exersarea individuală a măsurării temperaturii

-vase cu apă caldă,rece, fierbinte-termometre-caietul el. VI

-dialog cu elevii-experiment de laborator

8-12martie

Dilatarea 2 4.22.34.1

E-observarea dilatării la solide,gaze.-identificarea tipurilor de dilatare-studiul pirometrului

dif.corpuri(exp frontal)-pirometrul cu cadran-fişe de lucru

-exp.de lab.-dialog cu elevii

15-19martie

Consecinţe ale dilatării.Aplicaţii

1 1.1.4.2.5.1.

-observarea unor efecte ale dilatării-explicarea unor fenomene cu ajutorul noţiunilor studiate-utilizarea corectă a termenilor ştiinţifici în explicarea fenomenelor

-manual-culegeri-caseta video-caietul elevului

-dialog cu elevii

22-26martie

Unitatea de învăţare:Fenomene electrice şi magnetice Nr.ore alocate: 14Conţinuturi Nr.

OreC.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Magneţi.Interacţiuni magnetice

1 1.22.14.2

-E –magneţi, interacţiuni magnetice-observarea interacţ.

magneţi,corpuri din fier-suport cu

-observare sistematică-exp.de lab

22-26martie

Page 6: Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. ore C.S. Activităţi

2.34.13.1

magnetice-identificarea polilor unui magnet-exersarea individuală a realizării unui exp. şi stab. concluziilor

magneţi disc-ace magnetice-pilitură de fier

-dialog cu elevii

Circuitul electric.

Simboluri

2 2.14.22.34.13.25.1

-obs.elementelor de circuit-reprezentări convenţionale ale elementelor de circuit şi a unui circ.el.simpluE-realizarea practică în lab.a unui circuit electric simplu

-baterii el.noi,uzate-becuri, întrerupătoare-caiete,manuale-caietul elev.

-dialog cu elevii-exp.de lab.-reprezentări grafice

29 martie

- 2apr

Curentul electric.

Conductori, izolatori

1 2.14.22.34.13.25.1

-identificarea conductoarelor şi a izolatoarelor el.-aplicarea cun.dob.în rezolvarea de probleme-explicarea unor f. el.

-caiete,manuale-diferite conductoare şi izolatoare electrice

-observarea sistematică-rezolvări de probleme

12-16aprilie

Efectele curentului

electric

1 1.22.14.22.34.1.5.2

E-observarea efectului termic şi magnetic-explicarea efectelor -identificarea parametrilor de care depinde efectul termic al c.el.

-fişe de lucru-siguranţe fuzibile-ace magnetice-bobine-electromagneţi-uscător de păr

-observare sistematică-dialog cu elevii

12-16aprilie

Tensiunea electrică

2 1.22.14.22.34.1.5.23.2

-identificarea U ca m.f.şi a u.m.pt.U-studiul voltmetrului-realizarea de măsurători ale U într-un circuit el.simplu-aplicarea cun.dob.în rezolvarea de probl.

-caiete-manuale-circuite el.-voltmetre-multimetre-fişa de lucru

-exp.de lab.-rezolvări de ex.şi probleme

19-23aprilie

Intensitatea curentului

electric

2 1.32.12.34.25.15.2

-observarea şi recunoaşterea unui ampermetru-identificarea u.m.pentru I în S.I.-studiul unui multimetru-realizarea de măsurători pt.I-aplicarea cun.dob.în

-caiete-manuale-circuite el.-ampermetre-multimetre-fişa de lucru

-experiment de laborator-rezolvări de probleme

26-30aprilie

Page 7: Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. ore C.S. Activităţi

rezolvarea de probl.Gruparea

becurilor în serie şi paralel

1 1.32.12.34.25.15.23.2

-recunoaşterea legării becurilor-exersarea individuală a legării becurilor-reprezentarea grafică a circuitelor serie şi paralelE-observarea dezavantajelor legării serie şi a avantajelor legării paralel

-caiete-manuale-becuri, conductoare, întrerupătoare-fişa de lucru

-experiment de lab.-rezolvări de probleme

3-7mai

Norme de protecţie.

Scurtcircuitul

1 5.15.23.1

-explicarea fen.el.cu ajutorul cun.dob.-utilizarea corectă a termenilor ştiinţifici-relatarea verbală a propriilor păreri despre curentul el.

-caiete-manuale-culegeri

-dialog -rezolvare de probleme

3-7mai

Sistematizare. Probleme.Test

3 3.2.4.2.

-aplicarea cun.dob. în rezolvarea de probleme-utilizarea corectă a termenilor ştiinţifici în descrierea fenomenelor studiate

-caietul elevului-manuale-culegeri-teste de evaluare

-formativă prin ex.şi probleme-sumativă prin test de evaluare

10-14mai

17-21mai

Unitatea de învăţare:Fenomene optice Nr.ore alocate: 4

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Surse de luminăPropagarea

luminii

1 1.32.12.34.2

E- studiul corpurilor care produc lumina-identificarea tipurilor de corpuri luminate-observarea propagării rectilinii a luminii-identificarea tipurilor de fascicule luminoase

-diferite corpuri luminate şi surse de lumină-banc optic, ecran

-formativă prin dialog şi analiza fenomenelor

17-21mai

Formarea umbrei şi a penumbrei

Formarea eclipselor

1 1.32.12.34.23.2

E –observarea umbrei şi penumbrei-identificarea eclipsei de Soare sau de Lună-explicarea formării eclipselor-utilizarea corectă a

-bancul optic-caiete-manuale-caseta video

-formativă prin dialog şi analiza fenomenelor

24-28mai

Page 8: Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. ore C.S. Activităţi

termenilor ştiinţifici în descrierea fen.studiate

Reflexia luminiiOglinzi plane

1 1.22.14.22.34.1.

.

-observarea fenomenului de reflexie-identificarea legilor reflexiei-recunoaşterea oglinzilor -reprezentarea grafică a formării imaginilor în oglinda plană

-caiete-manuale-oglinzi plane-surse de lumină

-reprezentări grafice-rezolvări de probleme

24-28mai

Refracţia luminiiLentile

1 1.22.14.22.34.1.

-observarea fenomenului de refracţie-identificarea legilor refracţiei-distingerea între reflexie şi refracţie-reprezentarea schematică a fenomenelor-identificarea tipurilor de lentile

-caiete-manuale-culegeri-diferite lentile

-reprezentări grafice-rezolvări de probleme

31mai-4

iunie

Unitatea de învăţare:Sistematizare,evaluare finală Nr.ore: 3

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare

Resurse Evaluare Data

Mărimi fizice1 1.1

1.21.53.24.25.1

-utilizarea corectă a termenilor ştiinţifici-aplicarea cun.dob în rezolvarea de probleme

-caiete-manuale-culegeri-teste de evaluare

-dialog-rezolvări de probleme

31mai-4

iunie

Fenomene fizice 1 1.11.21.53.2

-idem-explicarea fenomenelor studiate cu ajutorul noţiunilor dobândite

-idem -idem 7-11iunie

Legi fizice 1 idem - idem -idem -idem 7-11iunie

Page 9: Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. ore C.S. Activităţi

Clasa aVII-a Sem I (36 ore)

Unitatea de învăţare: Evaluare iniţială Nr.ore alocate: 2

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Recapitulare 1 4.23.2

-utilizarea corectă a termenilor în descriereafenomenelor studiate;-aplicarea cunoştinţelor dobândite în rezolvarea deprobleme referitoare la vitezădeplasare, densitate,greutate etc

-manuale-culegeri-carti

-dialog-rezolvări de probleme

S1

Evaluare iniţială 1 3.2.4.2.

-idem -manuale-culegeri

-dialog-rezolvări de probleme-teste

S1

Unitatea de învăţare: Forţa-Nr.ore alocate: 12

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Interacţiune. Efectele

interacţiunii

1 1.12.1

-identificarea cauzelor şi efectelor unor interacţiuni-observarea unor fenomene legate de tipurile de interacţiun,

-burete-plastilină-bile-magneţi-cretă colorată

- dialog cu elevii S2

Forţa. Unitate de măsură.

Măsurarea forţei

1 1.1.1.3.1.4

- identificarea cauzelor şi efectelor unor interacţiuni- recunoaşterea părţilor componente ale dinamometrului.- descrierea unor aparate şi mecanisme simple dinamometrul ;

- dinamometru-manuale-fişe de lucru

- dialog cu elevii-rezolvări de probleme

S2

Forţa – mărime vectorială

1 1.11.5

- exerciţii de diferenţiere între, mărimi scalare şi vectoriale;- recunoaşterea mărimilor fizice scalare şi a celorvectoriale;- reprezentarea grafică a forţei

-manualeobservaţiidiscuţii şi reprezen-tări grafice

S3

2 1.1 - exerciţii de diferenţiere -fişe de lucru observaţii

Page 10: Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. ore C.S. Activităţi

Exemple de forţe

1.5 între masă şi greutate- recunoaşterea mărimilor fizice scalare şi a celorvectoriale;- reprezentarea grafică a forţei de greutate

-culegeri-teste de evaluare

discuţii şi reprezen-tări grafice-rezolvări de probleme

S3S4

Compunerea forţelor

21.11.5 3.2

- exerciţii de diferenţiere între, mărimi scalare şi vectoriale;- recunoaşterea mărimilor fizice scalare şi a celorvectoriale;- reprezentarea grafică a forţei- aplicarea cunoştinţelor dobândite în rezolvarea deprobleme referitoare la: compunerea forţelot

-manual observaţiidiscuţii şi reprezen-tări grafice

S4S5

Principiul acţiunii şi reacţiunii

1 2.43.2

- verificarea unor principii şi legi: principiul acţiunii şial reacţiunii;- aplicarea cunoştinţelor dobândite în rezolvarea deprobleme referitoare la: principiulacţiunii şi al reacţiunii,

- manual-

-dialog cu elevii- rezolvări de probleme-realizărea de proiecte

S5

Aplicaţii:interacţiuni de contact

2 2.3 -dezvoltarea capacităţilor motorii (îndemânare) şi acelor de concentrare în efectuarea unor măsurătoriexperimentale şi în obţinerea unor rezultate reproductibile;

- hârtie de şmirghel şi obişnuită-

-dialog cu eleviirezolvări de probleme-realizarea de proiecte

S6

Sistematizare,evaluare

2 3.2 aplicarea cunoştinţelor dobândite în rezolvarea deprobleme referitoare la: compunerea forţelor, principiulacţiunii şi al reacţiunii, a forţei de frecare

- manual- culegeri

-rezolvări de probleme

S7

Unitatea de învăţare: Echilibrul mecanic

Nr.ore alocate: 8Conţinuturi Nr.

oreC.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Echilibrul de 1 1.2. -observarea mişcării de -diferite -dialog

Page 11: Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. ore C.S. Activităţi

translaţieEchilibrul de

rotaţieMomentul forţei

1.3. translaţie şi a celei de rotaţie-identificarea condiţiilor de echilibru-distingerea între cele două tipuri de mişcări

corpuri-dinamometre-manuale

-exp.de lab. S8

1.3.3.1.

-observarea efectului de rotaţie al momentului unei forţe(deschiderea unei uşi)-identificarea condiţiilor de echilibru pt.mişcarea de rotaţie

-disc perforat-cârlige cu discuri crestate-manuale

-dialog-exp.de lab.

Centrul de greutate

1 1.3. -identificarea C.G.la diferite corpuri-recunoaşterea tipurilor de echilibru-determinarea exp.a C.G.la corpurile suspendate

-manuale-corpuri suspendate-diferite corpuri solide

-experim.-dialog cu elevii-test

S8

Mecanisme simple: planul

înclinat, pârghia,

sctipetele

5 1.21.42.1

- identificarea cauzelor şi efectelor unor interacţiunisau a comportamentului unor sisteme fiziceîn diverse condiţii de exploatare (de exempluscripeţi, pârghii, plane înclinate);-descrierea unor aparate şi mecanisme simple(calorimetrul, dinamometrul etc.);-observarea unor fenomene complexe (legate de utilizarea unormecanisme simple, pârghii, scripeţi.), dezbateri şireferate;

- machete realizare de elevi în anii anteriori- manual-colaje- portofolii

- machete- dialog cu elevii- rezolvări de probleme- colaje

S9S10S11

Sistematizare . Evaluare

1 2.1 - observarea unor fenomene complexe (legate de utilizarea unormecanisme simple, pârghii, scripeţi.), dezbateri şireferate;

- -referate S11

Page 12: Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. ore C.S. Activităţi

Unitatea de învăţare: Lucrul mecanic.Puterea mecanicăNr.ore alocate: 10

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Lucrul mecanic 1 1.12.41.3

- exerciţii de diferenţiere între lucru mecanic şi energie mecanică- elaborarea unor metode de determinare a lucruluimecanic,identificarea unor mărimi fizice (presiune, lucrumecanic, putere, randament etc.);

-caiete-manuale-culegeri

-dialog cu elevii-rezolvări de probleme

S12

Puterea mecanică

1 1.3 - identificarea unor mărimi fizice ( lucru mecanic, putere, randament etc.);

-caiete-manuale-culegeri

-dialog cu elevii-rezolvări de probleme

S12

Randamentulmecanic

1 1.32.4

- identificarea unor mărimi fizice ( lucru mecanic, putere, randament etc.);- elaborarea unor metode de determinare a randamentului

-manuale-culegerifişe de lucru

-dialog cu elevii-rezolvări de probleme

S13

Energia cinetică 1 1.33.2

-identificarea unor mărimi fizice (energia cinetică)-- aplicarea cunoştinţelor dobândite în rezolvarea deprobleme referitoare la: energia cinetică

-manuale-culegerifişe de lucru-prezentări pe calculator

-dialog cu elevii-rezolvări de probleme

S13

Energia potenţială

1 1.33.2

-identificarea unor mărimi fizice (energie potenţială)-aplicarea cunoştinţelor dobândite în rezolvarea deprobleme referitoare la: energia potenţială

-manuale-culegerifişe de lucru- prezentări pe calculator

-dialog cu elevii-rezolvări de probleme

S14

Conservarea energiei

mecanice

1 1.3 -identificarea unor condiţii de echilibru, a unor legide conservare, mecanisme şi a condiţiilor impusemodificării acestora;

-pendulul lui Maxwell- prezentări pe calculator

S14

Echilibrul mecanic şi

energia potenţială

1 1.3 -identificarea unor condiţii de echilibru, a unor legide conservare, mecanisme şi a condiţiilor impuse

- prezentări pe calculator S15

Page 13: Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. ore C.S. Activităţi

modificării acestora;Sistematizare.

Evaluare3 3.2

4.1- aplicarea cunoştinţelor dobândite în rezolvarea deprobleme referitoare la: lucrul mecanic şi putereaetc.;- urmărirea utilizării unor mijloace auxiliare în realizareareferatelor de laborator (hârtie milimetrică,calculator etc.);- expunerea verbală şi scrisă a propriilor păreri şiatitudini asupra unor teme discutate;- consultarea unor surse de informare, cărţi, dicţionare,enciclopedii, reviste etc.;

-manuale-culegerifişe de lucru- prezentări pe calculator

- rezolvări de probleme-referate

S15S16

Unitatea de învăţare: Sistematizare, evaluare semestrială Nr.ore: 4

SistematizareEvaluare

semestrială

4 3.2.5.2

-aplicarea cunoştinţelor dobândite în rezolvarea de probleme referitoare la forţă.presiune, puterea mecanică, energia cinetică,energia potenţială etc -stabilirea unor relaţii de transformare între u.m.-discuţii asupra evoluţiei tehnicii în transporturi.

-culegeri-fişe de lucru-fişe cu probleme.

-sumativă, prin probe orale şi teste scrise.- referate-prezentări pe calculator

S17S18

Clasa a VII-a - sem.II (34 ore)

Unitatea de învăţare: Evaluare iniţială Nr.ore alocate: 2

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Recapitulare 1 3.2.5.2

--aplicarea cunoştinţelor dobândite în rezolvarea de probleme referitoare la forţă.presiune, puterea mecanică, energia cinetică,energia potenţială

-culegeri-fişe de lucru-fişe cu probleme.

sumativă, prin probe orale şi teste scrise.- referate

S1

Page 14: Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. ore C.S. Activităţi

etc -stabilirea unor relaţii de transformare între u.m.-discuţii asupra evoluţiei tehnicii în transporturi.

-prezentări pe calculator

Evaluare iniţială 1 3.25.2

-idem -manuale-culegeri

-dialog-rezolvări de probleme-teste

S1

Unitatea de învăţare: Lumină Nr.ore alocate: 14

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Fenomene optice-

recapitulare

2 1.2 identificarea unor fenomene optice din anul şcolar trecut-surse de lumină,reflexia luminii

- colaje- planşe-prezentări pe calculator-ghid auxiliar curricular

- observare-dialog S2

Refracţia luminii

1 1.11.2 identificarea unor fenomene

optice (refracţia )-exerciţii de diferenţiere între reflexive şi refracţie

-pahar cu apă-monedă-creion-linguriţă-prezentări pe calculator

-investigaţie-observare-dialog

S3

Reflexia totală 2 5.12.1

dezbaterea impactului anumitor tehnologii asupramediului pe baza fenomenelor fizice învăţate;- dezbateri şi referate;

-cuvă cu apă-lanternă tip laser-prisme cu reflexie totală-catadioptrii-fibre optice- cărţi: Evoluţia tehnologiei- ghid auxiliar curricular

-investigaţia-observare sistematică-dialog-referate

S3S4

Lentile 1 1.11.3

-exerciţii de diferenţiere între lentie convergente şi divergente-recunoaşterea părţilor componente ale lentilelor

-diferite lentile-secţiuni în lentile- ghid auxiliar

-investigaţia-observare sistematică-dialog

S4

Page 15: Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. ore C.S. Activităţi

curricular

Imagini în lentile

2 1.5 - reprezentarea grafică a imaginilor în lentile

-lentile -investigaţia-observare sistematică-dialog

S5

Ochiul 1 1.3 -recunoaşterea părţilor componente ale ochiului

-manual-planşe- ghid auxiliar curricular

- observare-dialog S6

Ochelarii.Lupa 2 2.14.1

-dezbateri şi referate;-consultarea unor surse de informare, cărţi, dicţionare,enciclopedii, reviste etc.;

-diferite lentile şi lupe- ocelari- ghid auxiliar curricular

observare-dialog -referate

S6S7

Dispersia luminii

1 1.23.1

-identificarea unor fenomene optice( distersia luminii)-interpretarea unor fenomene naturale ca: producereacurcubeului,

-prisme optice- planşe- poze- colaje- ghid auxiliar curricular

observare-dialog-referate

S7

Sistematizare.Recapitulare

2 4.1 - expunerea verbală şi scrisă a propriilor păreri şiatitudini asupra unor teme discutate;

-manuale-culegeri-fişe de lucru-setul de teste de evaluare

-formativă-sumativă (test)

S8

Unitatea de învăţare: SunetulNr.ore alocate: 4

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Surse sonore 1 1.2 -identificarea unor fenomene optice acustice

-înregistrări sonore-diapazon-lame elastice

-observare sistematică-dialog-

S9

Propagarea sunetelor

1 1.13.1

-discutarea caracteristicilor unor fenomene; propagarea sunetuluiinterpretarea unor fenomene naturale ca: ecoul

-înregistrări sonore-diapazon-lame elastice

-formativă(discuţii,probe orale)

S9

Percepţia sunetelor

1 3.1 -interpretarea unor fenomene naturale ca: ecoul

-studiul urechii-planşe

-formativă(discuţii,probe orale)

S10

Page 16: Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. ore C.S. Activităţi

-manualSistematizare.

Evaluare1 5.1 -discuţii privind poluarea

sonoră- ghid auxiliar curricular

- referateS10

Unitatea de învăţare: Fenomene termiceNr.ore alocate: 8

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Difuzia 2 1.2.2.1.5.1

-observarea fenomenului (cerneală în apă)-recunoaşterea fenomenului în alte situaţii practice-identificarea factorilor de care depinde difuzia- discuţii privind poluarea

-vas cu apă-cerneală-sursă de căldură-prezentări pe calculator

-dialog cu elevii-obs. experimentale-referate

S11

CalorimetrieCoeficienţi

calorici

2 1.3.1.4.

-identificarea coeficienţilor calorici-deducerea u.m.pt.c şi C-deducerea relaţiei dintre c şi C-aplicarea rel.în rezolvări de probleme

-manuale-culegeri-calorimetru

-dialog cu elevii-rezolvări de probleme

S11S12

Combustibili 1 1.3. -recunoaşterea combustibililor şi a clasificării lor-identificarea puterii calorice a unui comb.-exemplificări

-spirtieră-alcool medicinal-motorină

-dialog cu elevii-rezolvări de probleme-exp.

S13

Motoare termiceRandament

2 1.3. -studiul motorului termic-identificarea tipurilor de motoare termice-analiza transferului energetic şi a randamentului

-manuale-prezentări pe calculator

-dialog cu elevii-rezolvări de probleme -referate

S13S14

SistematizareEvaluare

1 3.2.4.2.

-aplicarea cun.dob.în rezolvări de probleme-utilizarea corectă a termenilor ştiinţifici în descrierea fenomenelor

-manuale-culegeri

-dialog cu elevii-rezolvări de probleme

S14

Page 17: Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. ore C.S. Activităţi

Unitatea de învăţare: Evaluare finalăNr.ore alocate: 4

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Evaluare 6 3.2.4.2.

-fenomene studiate în clasa a VII-a-mărimi fizice studiate în clasa a VII-a

-culegeri- ghiduri-portofolii

-referate-dialog cu elevii-portofolii

S15S16S17

Page 18: Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. ore C.S. Activităţi

Clasa a VIII-a - sem I (36 ore)

Unitatea de învăţare: Evaluare iniţialăNr.ore alocate: 4

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

RecapitulareMărimi,

fenomene,legi fizice

2 3.1.3.2.

-identificarea unor m.f. şi f.f. studiate-aplicarea legilor fizice şi a cun.de matem.în rezolvarea de probleme

-caiete-manuale-culegeri

-formativă -discuţii şi rezolvări de probleme

S1

Evaluare iniţială(test)

2 2.1.3.1.3.2.

-aplicarea legilor fizice şi a cun.de matem.în rezolvarea de probleme

-teste de evaluare

-sumativăS2

Unitatea de învăţare: Mecanica fluidelor Nr.ore alocate: 11

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Presiunea.Presiunea

hidrostatică

2 1.1.2.1.3.2.3.3.

-determinarea exp.a parametrilor de care depinde presiunea hidrostatică-studiul manometrului-aplicarea definiţiei presiunii în rez.de probleme

-vase cu apă şi cu alte lichide-manometru cu capsulă- cutii cu trei orificii

-observare sistematică-investigaţia-rezolvări de probleme

S3

Principul fundamental al

hidrostaticii

1 1.2.2.1.4.2.

-identificarea condiţiei de echilibru pt.un lichid-aplicarea principiului în rezolvarea de probleme-utilizarea corectă a termenilor ştiinţifici în descrierea fenomenelor f.

-manuale-culegeri

-formativă,prin probe orale şi rezolvări de probleme

S4

Presiunea atmosferică

1 1.1.2.4.3.3.

-analiza exp.lui Torricelli-identificarea factorilor de care depinde presiunea atm.-interpretarea unor experim. care pun în evidenţă existenţa presiunii atm.

-articole-pahar cu apă şi o foaie de hârtie

-observare sistematică-investigaţia

S4

Legea lui Pascal.

Aplicaţii

1 2.1.1.2.3.2.

-urmărirea unui film didactic-descrierea unor f.f.pe baza legii lui Pascal-aplicarea legii lui Pascal în studiul vaselor comunicante şi a presei hidraulice.

-prezentări pe calculator-manual-planşe-culegeri

-formativă,prin observaţii şi rezolvări de probleme

S5

Legea lui 2 1.1. -studiul comportării unui -pahar -formativă,

Page 19: Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. ore C.S. Activităţi

ArhimedeAplicaţii

1.2.3.2.

corp scufundat într-un lichid-identificarea sensului şi a direcţiei forţei arhimedice-discuţii pe baza plutirii corpurilor-aplicarea legii lui Arhimede în probleme.

Berzeliusdinamometru-dif.corpuri-det.G aparente-Ghid auxiliar curricular

prin observaţii şi rezolvări de probleme-referate

S5S6

Determinarea densităţii unui

corp solid (lucrare de lab.)

1 2.1.2.2.2.4.4.3.

-realizarea unei lucrări de laborator-întocmirea fişei de laborator-culegerea şi prelucrarea datelor experimentale

-diferite corpuri-mensuri-balanţe-cutii cu mase marcate

-formativă,prin experim.de laborator

S6

ProblemeRecapitulare

Evaluare

3 3.2.4.2.

-discuţii pe baza comportării diferitelor sisteme în cadrul f.f.studiate-aplicarea cun.dob.în rezolvarea de probleme-utilizarea corectă a termenilor ştiinţifici în descrierea fen.fizice

-manuale-fişe de lucru-teste de evaluare

-formativă,prin discuţii-sumativă,prin teste de evaluare-referate

S7S8

Unitatea de învăţare: Moleculară.TermodinamicăNr.ore alocate: 5

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Agitaţia termicăCăldura

Propagarea căldurii

1 1.1.2.3.

4.2.

-observarea şi recunoaşterea fenomenului de difuzie-identificarea factorilor de care depinde ag.termică-studiul legăturii cauză-efect (difuzie-temperatură-agitaţie termică)

-(difuzie,mişcare browniană)

-formativăprin discuţii şi analiza fen.

S8

3.3.4.2.

-diferenţierea între căldură şi temperatură-identificarea unităţilor de măsură pt.Q şi T-descrierea modurilor de propagare a căldurii

--planşe-manual

-discuţii-exerciţii cu unităţi de măsură-întrebări

Schimbarea stării de agregare

1 1.1.2.3.3.3.

-identificarea transformărilor de stare de agregare-observarea topirii naftalinei-descrierea topirii cu aj.graficului θ = f(t)-recunoaşterea aplicaţiilor

-naftalină-eprubete-termometre-spirtiere-fişe de laborator

-formativăprin experim.şi fişe de lab.

S9

Page 20: Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. ore C.S. Activităţi

transf.de stare de agregareCalorimetrie 1 1.1.

1.2.2.2.

-studiul calorimetrului-aplicarea ecuaţiei calorimetrice-identificarea coeficienţilor calorici-deducerea u.m.pentru c şi C-identificarea căld. latente

-calorimetrul -discuţii-rezolvări de probleme

S9

Probleme.Sistematizare.

Evaluare.

2 3.2.4.2.

-stabilirea unor relaţii între m.f.studiate-aplicarea cun.dob.şi a celor de matem.în rezolvarea de probleme

-culegeri-setul de teste de evaluare

-sumativă(test)

S10

Unitatea de învăţare: Sarcina electricăNr.ore alocate: 5

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Electrizarea prin frecare.Sarcina

electrică

1 1.1.2.3.4.2.

-observarea el.prin frecare-descrierea atomului şi explicarea electrizării pe baza structurii acestuia

-baghete de P.C.V-bobiţe de polistiren

-observaţii -dialog S11

Electrizarea prin contact şi prin

influenţă

1 1.1.2.3.3.3.

-descrierea stării de electrizare-observarea şi identificarea tipurilor de electrizare-descrierea unui pendul electrostatic şi a unui electroscop

-pendulelectrostatic-electroscop-baghete-rigle

-formativă prin discuţii şi experim.de lab.

S11

Fenomene electrice în atmosferă

1 1.1.3.3.4.2.

-recunoaşterea fen.el.din natură-descrierea paratrăsnetului-identificarea unor norme de protecţie

-prezentări pe calculator - colaje-planşă-culegeri

-discuţii-întrebări S12

Probleme.Evaluare.

2 3.2.4.2.

-aplicarea cun.dob.în rez.de probleme-utilizarea corectă a termenilor ştiinţifici

-culegeri-fişe de lucru-teste de evaluare

-sumativă(test) S12

S13

Unitatea de învăţare: Curentul electricNr.ore alocate: 11

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Curentul electric

1 1.1.2.3.3.3.4.2.

-recunoaşterea elementelor de circuit-reprezentarea prin semne convenţionale a unui circuit el.simplu

-manuale-caiete-circuite el.

-dialog cu elevii-rezolvare de probleme

S13

Page 21: Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. ore C.S. Activităţi

-identificarea sensului c.el.Intensitatea curentului

electric

2 2.1.2.2.2.3.4.1.4.2.

-observarea modului de conectare şi de măsurare a I cu ampermetrul şi cu multimetrul-dezvoltarea capacităţilor motorii în înregistrarea de valori pentru I-rezolvarea de probleme şi utilizarea corectă a termenilor-exemplificări de valori ale I

-circuite electrice-ampermetre-multimetre-manuale-culegeri

-dialog cu elevii-rezolvare de probleme-experim.

S14

Tensiunea electrică

2 2.1.2.2.2.3.4.1.4.2.

-observarea modului de conectare a unui voltmetru şi de măsurare a tensiunii el.-dezvoltarea deprinderilor de lucru cu aparatura de lab.-utilizarea corectă a termenilor ştiinţifici în descrierea fenomenelor-rezolvări de probleme

-circuite electrice-voltmetre-multimetre-fişe de lab.

-dialog cu elevii-rezolvare de probleme-experim.

S15

Rezistenţa electrică

2 1.1.2.4.3.2.

-identificarea elementelor de circuit şi a rolului acestora-evaluarea raportului U/I pentru diferite consumatoare-identificarea dependenţei R de natura şi dimensiunile conductorului

-ampermetre-voltmetre-elemente de circuit

-dialog cu elevii-rezolvare de probleme-experim.

S16

Legea lui Ohm pentru o

porţiune de circuit

1 1.2.1.3.3.2.

-reprezentarea grafică a dependenţei I=I(U)-verificarea exp.a legii lui Ohm-aplicarea legii în probleme

-circuite el.-manuale-culegeri

-dialog cu elevii-rez. de probleme-experim.

S17

ProblemeTest de evaluare

3 3.2.4.2.

-aplicarea cun.dob.în rezolvări de probleme-utilizarea corectă a termenilor ştiinţifici

-caiete-manuale-teste de evaluare

-rezolvări de probleme-teste

S17S18

Page 22: Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. ore C.S. Activităţi

Clasa a VIII-a - Sem.II (34 ore)

Unitatea de învăţare: Efecte ale curentului electricNr.ore alocate: 2

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Efectul termic al curentului

electric

1 2.3.4.2.1.1.3.3.

-observarea efectului termic al curentului electric-identificarea legii lui Joule-exemplificări de aplicaţii ale efectului termic

-elemente de circuit-manuale-caiete

-dialog cu elevii-experim.-rezolvări probleme

S1

Efectul magnetic al curentului

electricEfectul chimic

al c.el.

1 1.1.2.1.2.3.3.3.4.2.

-observarea devierii unui ac magnetic în apropierea unui conductor parcurs de c.el.-exemplificări cu aplicaţii ale efectelor-studiul trecerii c.el.prin electroliţi

-ac magnetic-elemente de circuit-electrolizor

-dialog cu elevii-experim.

S1

Unitatea de învăţare: Reţele electriceNr.ore alocate: 12

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Tensiunea electromotoareLegea lui Ohm pentru întregul

circuit

2 1.1.1.2.3.2.3.3.

-identificarea t.e.m., U şi u-pe baza bilanţului tensiunilor într-un circuit el.se enunţă legea lui Ohm pentru întregul circuit-studiul scurtcircuitului

-caiete-manuale-culegeri

-dialog cu elevii-rezolvări de probleme

S2

Energia şi puterea în circuitul simplu

2 2.1.3.2.3.3.

-identificarea noţiunilor de energie şi putere el.,a u.m.-aplicarea cun.dob.în rezolvări de probleme-analiza definiţiei randamentului unui circuit

-caiete-manuale-culegeri-fişe cu probleme

-dialog cu elevii-rezolvări de probleme

S3

Teoremele lui Kirchhoff

2 1.1.1.2.1.3.3.2.

-identificarea elementelor unei reţele electrice-recunoaşterea legilor,enunţarea şi explicarea lor-aplicarea legilor în rezolvări de probleme

-manual-sistematiz. ideilor în discuţie frontală

-dialog cu elevii-rezolvări de probleme

S4

Gruparea rezistoarelor

2 1.1.1.3.2.1.3.2.

-recunoaşterea modurilor de legare a rezistorilor-stabilirea expresiilor de calcul a R echivalente

-rezistori-montaje cu becuri în serie şi în

-observare sistemică-experim.-rezolvări

S5

Page 23: Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. ore C.S. Activităţi

-aplicarea rel.în probleme paralel de probl.Probleme 4 1.3.

2.1.2.4.3.2.3.4.

4.3.4.2.

-aplicarea cun.dob.în rezolvarea de probleme-utilizarea corectă a termenilor ştiinţifici în descrierea fenomenelor studiate-proiectarea reţelei electrice a unei locuinţe

-manuale-culegeri-fişe -teste de evaluare-prezentare de proiecte

-test de evaluare-proiect

S6S7

Unitatea de învăţare: ElectromagnetismNr.ore alocate: 5

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Forţa electromagnetică

2 1.1.2.3.

-observarea interacţiunii câmp magnetic-curent el.-analiza parametrilor de care depinde forţa electromagnetică-identificarea m.f.şi a u.m.

-exp.frontal pentru observarea forţei electromag.-aplicarea cun.în rez. de probleme

-dialog cu elevii-experim.-rezolvări de probleme

S8

Motorul electric 1 1.1.1.2.4.2.5.2.

-descrierea alcătuirii motorului-observarea funcţionării-analiza asupra creşterii randamentului motorului-exemplificări

-manual-motor electric

-dialog cu elevii-experim.-rezolvări de probleme

S9

Inducţia electromagnetică

1 1.1.2.3.4.2.

-observarea fenomenului-descrierea fen.pe baza observaţiilor-definirea fluxului magnetic şi identificarea u.m.

-magneţiampermetre-experim.de evidenţiere a ind.elmgn.

-dialog cu elevii-experim.-rez. de probleme

S9

Alternatorul 1 1.1.2.3.4.2.

-descrierea alcătuirii alternatorului-studierea părţilor componente-analiza principiului de funcţionare-discuţii asupra utilizării lui

-model de alternator-manuale-planşe

-dialog cu elevii-referate

S10

Unitatea de învăţare: Instrumente opticeNr.ore alocate: 2

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Aparatul fotografic

1 1.1.1.2.3.2.

-studiul părţilor componente şi a rolului lor-analiza principiului de

-aparat de fotografiat-manuale

-dialog-referate S10

Page 24: Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. ore C.S. Activităţi

3.3. funcţionare-descrierea utilizării aparatului fotografic

-planşe

Microscopul optic

1 1.1.3.2.3.3.

-analiza principiului de funcţionare-studiul părţilor componente şi a rolului lor-experim.de utilizare a microscopului

-microscop-manuale-planşe-referate

-dialog-referate S11

Unitatea de învăţare: Radiaţiile şi radioprotecţiaNr.ore alocate: 4

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Radiaţii XRadiaţii

2 2.1.3.3.

-realizarea unor activităţi de documentare privind sursele de radiaţii-analiza caracteristicilor radiaţiilor -prezentarea aplicaţiilor lor în medicină şi fizică

-expoziţie de postere realizate pe grupe,referate-discuţii şi întrebări-Arborele lumii,planşe

-planşe-referate-postere-observare sistemică

S11S12

Reacţii nucleareEfecte biologice şi radioprotecţie

2 1.1.3.1.3.3.

-distingerea între fisiune şi fuziune-identificarea m.f.nucleare legate de activitatea practică-prezentarea unor referate care explică utilizările medicale ale iradierii-dezbatere cu privire la efectele nocive ale iradierii asupra mediului

-planşe-referate-suport documentar de orice fel-discuţii

-dialog-referate-portofolii

S13S14

Unitatea de învăţare: Energetică nuclearăNr.ore alocate: 2

Conţinuturi Nr.ore

O.R. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Centrale nucleare

1 1.1.3.1.3.4.

-descrierea schemei de principiu a unei centrale nucleare de tip CANDU-studiul centralei nucleare

-prezentări pe calculator-manuale-planşe

-dialog cu elevii-referate

S14

Armament nuclear

Accidente nucleare

1 1.1.3.1.3.4.

-analiza dezvoltării armamentului nuclear,precum şi preocupările actuale privind neproliferarea armelor nucleare-identificarea principalelor

-prezentări pe calculator-manuale-planşe

-dialog cu elevii-referate

S15

Page 25: Clasa VI-a - semedituraedu.ro/didactice/clasele V-VIII/Fizica/Unitati de... · Web viewUnitatea de învăţare: Întâlnire cu fizica Nr.ore alocate: 8 Conţinuturi Nr. ore C.S. Activităţi

accidente nucleare şi efectele acestora

Unitatea de învăţare:Evaluare finalăNr.ore alocate: 5

Conţinuturi Nr.ore

C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data

Surse de energie

1 1.1.3.1.4.3.5.2.

-identificarea şi compararea eficienţei principalelor surse de energie-analiza modalităţilor de transfer energetic

-portofolii-proiecte-prezentări pe calculator

-dialog cu elevii-referate

S15

Mărimi fizice 1 3.2.4.2.

-recunoaşterea m.f.studiate-identificarea u.m.-aplicarea cun.în probleme

-fişe de lucru-teste -culegeri

-dialog cu elevii-probleme

S16

Fenomene fizice

2 3.2.4.2.

-recunoaşterea f.f.studiate-descrierea f.f.-exemplificări-utilizarea corectă a termenilor ştiinţifici

-fişe de lucru-teste de evaluare-culegeri

-dialog cu elevii-rezolvări de probleme

S16S17

Legi fizice 1 3.2.4.2.

-recunoaşterea l.f.studiate-utilizarea legilor în rezolvări de probleme

-fişe de lucru-teste -culegeri

-dialog cu elevii-probleme

S17