Cap5 Transformata Laplace

27
Capitolul 5 Transformata Laplace Cuprins I. Transformata Laplace 1. Noţiuni fundamentale 2. Proprietăţi ale transformatei Laplace 3. Determinarea originalului când se cunoaşte imaginea 4. Exercitii II. Aplicaţii ale transformatei Laplace 1. Rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi 2. Rezolvarea sistemelor de ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi 3. Rezolvarea ecuaţiilor integrale de tip Volterra 4. Rezolvarea unor ecuaţii cu derivate parţiale 5. Exercitii

Transcript of Cap5 Transformata Laplace

Page 1: Cap5 Transformata Laplace

Capitolul 5

Transformata Laplace

Cuprins

I. Transformata Laplace

1. Noţiuni fundamentale

2. Proprietăţi ale transformatei Laplace

3. Determinarea originalului când se cunoaşte imaginea

4. Exercitii

II. Aplicaţii ale transformatei Laplace

1. Rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi

2. Rezolvarea sistemelor de ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi

3. Rezolvarea ecuaţiilor integrale de tip Volterra

4. Rezolvarea unor ecuaţii cu derivate parţiale

5. Exercitii

Page 2: Cap5 Transformata Laplace

I. Transformata Laplace

1. Noţiuni fundamentale

Definiţia 1. Funcţia f : R C se numeşte funcţie original dacă

1. f(t) = 0, t < 0;

2. f este continuă pe porţiuni;

3. () M > 0 şi s0 0 a.î. |f(t)| M ts

e 0 .

Numărul real s0 se numeşte indicele de creştere al funcţiei original. Un exemplu foarte

important de funcţie original este dat de funcţia unitate a lui Heaviside

01

02

1

0,0

)(

t

t

t

t , (1)

care are indicele s0 = 0.

Prima condiţie din definiţia funcţiei original restricţionează foarte mult clasa acestor

funcţii. Această ipoteză a fost impusă de problemele practice în care funcţia f(t) reprezintă o

mărime fizică cu proprietatea că, sau este nulă înainte de momentul iniţial t = 0, sau valorile sale

pentru 0t nu prezintă interes. Funcţiile elementare îndeplinesc condiţiile 2. şi 3., dar nu şi pe

1., adică nu se anulează pentru orice valoare negativă. Dar, acest inconvenient a fost depăşit.

Pentru ca o astfel de funcţie să devină functie original se înmulţeşte cu funcţia unitate )(t , spre

exemplu

f(t) = cos t f(t) )(t

0cos

02

1

0,0

tt

t

t

este funcţie original.

Dar, pentru a nu complica scrierea, notăm şi înainte şi după înmulţire cu acelaşi simbol adică

0cos

02

1

0,0

)(

tt

t

t

tf

.

Propoziţia 1. Fie funcţiile original f(t) şi g(t) şi C. Suma f(t) + g(t) şi produsele f(t)g(t),

f(t) sunt funcţii original.

Definiţia 2. Funcţia F de variabilă complexă definită prin

dtetfsFst

0

)()( , (2)

unde s = x + iy, iar f este funcţie original, se numeşte transformata Laplace a funcţiei f sau

imaginea funcţiei f prin transformata Laplace.

Page 3: Cap5 Transformata Laplace

Integrala (2) este absolut convergentă în semiplanul Res = x > s0. Într-adevăr,

ltsxl

tsx

l

tiyx

l

st

l

st

sx

eMdtMedtetfdtetfdtetf

00

)(

0

)(

000)(

)()()(

0

0

lsxe

sx

M )(

0

01

0sx

l

dtetf

st

0

)(

0sx

M

.

Deci, transformata Laplace (2) există în semiplanul Res = x > s0. Ea este un operator prin

care funcţiei original f(t) îi corespunde funcţia imagine F(s) şi o notăm prin )())(( sFtfL sau

)()( sFtf

L

. De asemenea, vom nota funcţiile original cu litere mici f(t), g(t), h(t),… iar

imaginile lor cu literele mari corespunzătoare F(s), G(s), H(s),…

Teorema 1. Funcţia imagine F(s) este olomorfă în semiplanul Res = x > s0 şi

dtettfsFst

0

)()(' .

Exemple. 1. Determinăm imaginea prin transformata Laplace a funcţiei unitate )(t .

Ţinând cont că )(t are s0 = 0, ))(( tL există în semiplanul x > 0. În baza lui (2)

avem,

))(( tL ss

edtedtet

st

stst 1)(

000

,

deoarece xttiyxst

eee

0

x

l

0lim

st

t

e .

2. Funcţia exponenţială t

etf

)( , C, este funcţie original cu

0Re,Re

0Re,0

0

s şi )(

teL

ss

edtedtee

ts

tsstt 1

)(0

)(

0

)(

0

,

Res = x > 0

s Re .

Tema. Care este imaginea prin transformata Laplace a funcţiei original tetf

)( ?

În secţiunea următoare, folosind proprietăţile transformatei Lapace, vom vedea şi alte

posibilităţi de determinare a imaginii F(s) a funcţiei original f(t).

2. Proprietăţi ale transformatei Laplace

Teorema 2. Dacă )())(( sFtfL şi )())(( sGtgL atunci

)()())()(( sGsFtgtfL , , C (3)

Demonstraţie. dtetgdtetfdtetgtftgtfLststst

000

)()()()())()((

Page 4: Cap5 Transformata Laplace

)()( sGsF .

Relaţia (3) exprimă faptul că transformata Laplace este un operator liniar. În continuare,

folosind această proprietate vom găsi imaginile prin transformata Laplace a funcţiilor

trigonometrice şi hiperbolice.

Exemple. Determinăm imaginile prin transformata Laplace ale funcţiilor sin t, cos t,

sh t şi ch t, C. Să ne reamintim mai întâi definiţiile funcţiilor

trigonometrice şi hiperbolice:

i

eez

eez

iziz

iziz

2sin

2cos

şi

2

2

zz

zz

eeshz

eechz

.

Aplicându-le transformata Laplace şi ţinând cont de proprietatea de liniaritate a

acesteia şi de )(t

eL

s

1 avem:

)(sin tL

isisieLeL

ii

eeL

titi

titi11

2

1)()(

2

1)

2(

2222

2

ssi

isis;

)(cos tL

isiseLeL

eeL

titi

titi11

2

1)()(

2

1)

2(

2222

2

s

s

s

isis;

)( tshL 22

11

2

1)()(

2

1)

2(

ssseLeL

eeL

tt

tt

;

)( tshL 22

11

2

1)()(

2

1)

2(

ssseLeL

eeL

tt

tt

Tema. Care este imaginea prin transformata Laplace a funcţiei original t

ettf2

452sin3)(

?

Teorema 3. (Teorema deplasării) Dacă )())(( sFtfL atunci

)())((

sFtfeLt

, C. (4)

Demonstraţie. dtetfedtetfsFsttts

00

)()()()(

. Dar )(tfe

t este funcţie original cu

indicele de creştere s0 + Re , unde s0 este indicele de creştere al lui f(t), iar funcţia )( sF

este olomorfă în semiplanul Res = x > s0 + Re . Deci (4) este justificată.

Exemple. Ţinând cont de (4) şi de imaginile funcţilor trigonometrice calculăm:

Page 5: Cap5 Transformata Laplace

1. )3sin(2

teLt

2

9

3)3(sin

2

stL

92

3)3sin(

2

2

steL

t .

2. )4cos()1(2)()4cos2(3333

teLLchteLtechteLtttt

3

1)(

2

s

schtL

13

3)(

2

3

s

schteL

t ;

3

16)4(cos

2

s

stL

163

3)4cos(

2

3

s

steL

t ;

sL

2)1(2 .

Deci, 163

32

13

3)4cos2(

22

33

s

s

ss

stechteL

tt .

Tema. Calculaţi )5sin33(23

teetsheLttt

.

Teorema 4. (Teorema întârzierii) Dacă )())(( sFtfL atunci

)())(( 0

0sFettfL

st , 0

0 t (5)

Demonstraţie. 0)(0

ttf pentru 0

tt . Deci

))((0

ttfL dtettfdtettfdtettfdtettf

t

st

t

st

t

stst

00

0

)()()()(00

0

0

0

0.

În ultima integrală, schimbarea de variabilă 0

tt conduce la

))((0

ttfL )()()()( 000

0 00

)(

0sFedefedefdtettf

stsstts

t

st

.

Exemple. Calculăm ))1(3(sin)4(2

t

etL .

2)()(

9

3)3(sin))1(3(sin

4

24)4(2

2

s

eeLeeL

s

etLetL

s

tst

s

s

))1(3(sin)4(2

t

etL =9

3

2

s

es

+2

4

s

es

.

Tema. Calculaţi ))1(5sin)4(2( ttchL .

Teorema 5. (Teorema derivării originalului) Dacă )())(( sFtfL şi derivatele lui f : f’, f’’,…,

f(n)

sunt funcţii original atunci

)0()0(...)0(')0()())(()1()2(21)(

nnnnnn

fsffsfssFstfL , (6)

Page 6: Cap5 Transformata Laplace

unde f’ (0), f’’(0),…, f(n)

(0) sunt limitele la dreapta în 0.

Exemple. Cunoaştem imaginea funcţiei f(t )= cos t, )(cos tL 22

s

s şi determinăm

imaginea lui sin t, folosind (6) pentru n = 1.

ttf

fssFtfL

sin)('

)0()())('( 1)sin(

2

s

sstL

22

2

)(sin

stL

22

)(sin

stL .

Tema. Fie f(t)=2sint 5t + e-3t

. Calculaţi ))('( tfL folosind teorema derivării originalului.

Teorema 5. (Teorema derivării imaginii) Dacă )())(( sFtfL atunci

)())(()(

sFtftLnn

. (7)

Cu ajutorul relaţiei (7) vom determina imaginea funcţiei polinomiale tn. Avem

sLsFtf

sFtftLnn

1)1()(1)(

)())(()(

)(

1)(

n

n

stL

1

!)1()()1(

n

n

nn

s

ntL

1

!)(

n

n

s

ntL .

Mai mult, utilizând şi teorema deplasării, obţinem

1

!)(

n

nt

s

nteL

.

Exemple. Calculăm )2cos(3 t

tetttL

.

22

2'

2

'

4

4

4)2(cos)2cos)(()2cos(

s

s

s

stLttLttL . Deci,

2

4

3

22

2

1

1)(

!3)(

4

4)2cos(

steL

stL

s

sttL

t

)2cos(3 t

tetttL

22

2

4

4

s

s

4

!3

s 2

1

1

s.

Tema. Calculaţi )42sin(4232

tetttLt .

Teorema 6. (Teorema de derivare în raport cu parametrul) Dacă ),()),(( sFtfL , în care

este un parametru real, atunci

),()),(( sF

tf

L

. (8)

Page 7: Cap5 Transformata Laplace

Vom utiliza teorema de derivare în raport cu parametrul în rezolvarea ecuaţiilor cu

derivate parţiale.

Exemple. Relaţia (8) ne oferă o altă posibilitate de a găsi )(nt

teL şi )(

ntL .

Ştim că

seL

t 1)( . Aplicând (8) considerând pe parametru

'

1)(

steL

t

2

!1)(

steL

t .

Aplicăm din nou (8):

'

2

2 1)(

setL

t

3

2 !2)(

setL

t .

Repetând derivarea în raport cu obţinem,

1

!)(

n

tn

s

netL

.

Din teorema deplasării 1

!)(

n

n

s

ntL .

Tema. Calculaţi )4(475 tt

etetL .

Teorema 7. (Teorema integrării originalului) Dacă )())(( sFtfL atunci

s

sFdfL

t)(

))((

0

. (9)

Integrala

t

df

0

)( dă o nouă funcţie original cu acelaşi indice de creştere ca şi f(t).

Relaţia (9) arată că imaginea sa se obţine împărţind imaginea lui f(t) la s.

Exemple. Determinăm imaginea funcţiei t2

sin . Fie ttf 2sin)( care are imaginea

224

2)2(sin

stL . Un calcul imediat arată că

tt

ddf

ttt

2

000

sin1

2

2cos1

2

2cos2sin)(

. Aplicând (9), avem

22

2

04

2)sin

1())((

sstLdfL

t

22

2

2

4

2)(sin

sstL .

Tema. Fie ttf 5sin)( . Cât este

t

dL

0

)5sin( ?

Page 8: Cap5 Transformata Laplace

Teorema 8. (Teorema integrării imaginii) Dacă )())(( sFtfL atunci

.)())(

( dwwFt

tfL

s

(10)

Exemple. Exemple

Determinăm imaginea funcţiei t

tsin.

Într-un exemplu anterior am găsit că 22

)(sin

stL . Aplicând (9), rezultă

sarctg

warctgdw

wt

tL

ss

2

1)

sin(

22.

Tema. Determinaţi )3

(t

tshL .

Observaţia 1. În relaţiile (6), (7), (9), (10) se poate vedea că operaţiile de derivare şi integrare

care se fac asupra funcţiilor original sau imagine conduc la operaţii algebrice.

Imaginile unor funcţii uzuale

f(t) F(s)

1 s

1

te

s

1

tsin 22

s

tcos 22

s

s

tsh 22

s

tch 22

s

s

nt

1

!

ns

n

ntte

1

!

ns

n

Observaţia 2. Aşa cum am văzut, imaginea pin transformata Laplace a funcţiei unitate )(t este

funcţia s

1. Este firesc să punem problema şi invers, există o funcţie care să aibă imaginea prin

Page 9: Cap5 Transformata Laplace

transformata Laplace funcţia constantă 1? Răspunsul este afirmativ. Funcţia a cărei imagine este

1 se numeşte funcţia lui Dirac, se notează cu )(t şi are proprietatea că nu se anulează în origine,

adică 0)0( .

3. Determinarea originalului când se cunoaşte imaginea

Se pune acum problema inversă, adică cum se poate determina originalul f(t) când se

cunoaşte imaginea F(s)? Răspunsul este dat de următoarea teoremă:

Teorema 9. ( formula Mellin - Fourier) Dacă f este funcţie original cu indicele de creştere s0, iar

F(s) este imaginea sa, atunci

itatediscontinudepunctc

cfcf

tecontinuitadepunctttf

dsesFi

ia

ia

st

,2

)0()0(

),(

)(2

1

,

unde )(lim)0( xfcf

cx

cx

, )(lim)0( xfcf

cx

cx

şi a > s0.

Formula Mellin-Fourier ne oferă o posibilitate de calcul a originalului când se cunoaşte

imaginea. Însă, de multe ori aceasta poate duce la calcule dificile. De aceea vom prezenta în

continuare şi alte câteva modalităţi de găsire a lui f(t) când F(s) este o funcţie raţională, adică

,)(

)()(

sB

sAsF unde )( sA şi )( sB sunt polinoame.

I. )(

)()(

sB

sAsF se decompune în fracţii simple şi apoi, folosind poprietăţile transformatei

Laplace, se scrie sub forma unei combinaţii liniare de imagini ale funcţiilor uzuale cunoscute.

Exemple. 1. Fie 9

53

3

2)(

2

s

s

ssF . Determinăm originalul f(t).

Deoarece )( sF este descompusă în fracţii simple, formăm combinaţiile liniare de

imagini ale funcţiilor uzuale.

9

3

3

5

93

4

12

9

53

4

2)(

222

ss

s

ss

s

ssF ttetf

t3sin

3

53cos32)(

4

.

2. Fie 54

23)(

2

ss

ssF . Se poate scrie:

.1)2(

14

1)2(

23

1)2(

4)2(3

54

23)(

2222

ss

s

s

s

ss

ssF Ştiind că

12s

s şi

1

1

2s

sunt imaginile funcţiilor cost respectiv, sint şi aplicând teorema deplasării cu

= 2 tetetftt

sin4cos3)(22

.

3. Determinăm originalul lui se

s

ssF

2

29

)(

.

Page 10: Cap5 Transformata Laplace

Din tabelul imaginilor uzuale ştim că 9

2s

s este imaginea funcţiei cos3t. Dar în

exerciţiul dat acesta apare multiplicat cu exponenţiala se

2 . Aplicând teorema

întârzierii (relaţia (5)) obţinem ).2(3cos)( ttf

4. Fie )4)(1(

4)(

2

sss

ssF . Descompunem în fracţii simple

41)4)(1(

4)(

22

s

dcs

s

b

s

a

sss

ssF

)1()4()4)(1(422

ssdcssbsssas

is

s

s

2

1

0

)42)(2(42

55

44

idici

b

a

1,0

1

1

dc

b

a

.

4

2

2

1

1

11

4

1

1

11)(

22

ssssss

sF tetft

2sin2

11)( .

Tema. Determinaţi funcţia original a imaginii )4)(1(

)(22

ss

ssF .

II. Determinarea originalului prin intermediul produsului de convoluţie.

Definiţia 3. Operaţia

t

dtgftgf

0

)()( (11)

se numeşte produsul de convoluţie al funcţiilor f şi g.

Teorema 10. (Produsul a două imagini) Dacă )())(( sFtfL şi )())(( sGtgL atunci

)()())(( sGsFtgfL . (12)

Exemple. Fie 11

1)(

2

ss

sF . Determinăm originalul f(t).

Deoarece )( sF este produsul imaginilor 1

1

s şi

1

1

2s

a funcţiilor original te şi

tsin , putem aplica (12) şi avem

11

1sin

2

ss

teLt

tetft

sin)(

Din (11)

t

tdtetetf

0

)sin(sin)( , integrală pe care o calculăm prin

părţi.

tt

t

dtetedtetf

0

0

0

')cos()cos()cos()(

Page 11: Cap5 Transformata Laplace

tt

t

t

tdtetetedtete

0

0

0

')sin()sin(cos)sin(cos

)(sincos tfttet

ttetft

sincos2

1)( .

Tema. Folosind produsul de convoluţie, determinaţi funcţia original a imaginii

)9(

3)(

22

ss

sF .

III. Formula Mellin-Fourier în cazul )(

)()(

sB

sAsF se simplifică foarte mult prin aplicarea

teoriei reziduurilor, şi anume avem

Teorema 11. Dacă )(

)()(

sB

sAsF satisface

1. grad A grad B – 2 şi

2. B(s) are rădăcinile sk multiple de ordinul mk, ( gradBm

p

k

k

1

), atunci

p

k

k

stsesFreztf

1

)()()( . (13)

Exemple. Fie

11

42)(

2

2

ss

sssF . Determinăm originalul f(t) cu formula (13).

Avem 42)(2

sssA şi 11)(2 sssB . B(s) are rădăcinile simple

11

s şi is 3,2

. Conform cu (III.2.12)

)()()()()1()()( iesFreziesFrezesFreztfststst

.

.2

7

211

42

11

42)1()(

1

2

2

1

'2

2

t

s

st

s

st

ste

sss

ess

ss

essesFrez

is

st

is

st

st

sss

ess

ss

essiesFrez

211

42

11

42)()(

2

2

'2

2

.4

5

)1(2

23itit

ei

i

ei

is

st

is

st

st

sss

ess

ss

essiesFrez

211

42

11

42)(

2

2

'2

2

.4

5

)1(2

)23(itit

ei

i

ei

Deci,

tteeiei

etft

itit

tsin

2

1cos

2

5

2

7

4

5

4

5

2

7)(

.

Page 12: Cap5 Transformata Laplace

Tema. Cu reziduuri, găsiţi funcţia original a imaginii

)4)(1(

72)(

2

2

ss

sssF .

4. Exerciţii

1. Determinaţi:

a) )5sin23cos(32

teteLtt

; b) )42cos(32

tetttLt

;

c) )(t

tshL

; d) )2(cos

32ttL .

2. Găsiţi funcţiile original ale imaginilor

a) 4

2

9

2)(

2

ss

ssF ;

b) 106

73)(

2

ss

ssF ;

c) )(4

1)(

32

2

ssseee

ssF

;

d) )4)(2)(2(

1)(

2

sss

sF .

Page 13: Cap5 Transformata Laplace

II. Aplicatii ale transformatei Laplace

1. Rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi

Considerăm problema Cauchy relativă la ecuaţia diferenţială de ordinul n, liniară cu

coeficienţi constanţi

10

)1(

10

00

01

)1(

1

)(

)(

......................

)('

)(

)()()('...)()(

n

n

n

n

n

n

yty

yty

yty

tftyatyatyatya

(1)

unde ai R, i=0,…,n, an 0 şi f : R R este funcţie continuă, iar t0, y1, …, yn-1 sunt numere

date.

Presupunem că funcţia necunoscută y(t), derivatele sale y’(t), y’’(t),..., y(n)

(t) şi termenul

liber f(t) sunt funcţii original şi notăm cu Y(s) şi F(s) imaginile prin transformata Laplace ale

funcţiilor y(t) respectiv, f(t), adică

)(:))(( sYtyL şi )(:))(( sFtfL .

Ţinând cont liniaritatea lui L, aplicăm transformata Laplace ecuaţiei diferenţiale din

problema Cauchy (1) şi obţinem

)()()('...)()(01

)1(

1

)(sFsYatyLatyLatyLa

n

n

n

n

. (2)

Formula de derivare a originalului, aplicată ecuaţiei (2) cu condiţiile iniţiale din problema

Cauchy (1), conduce la o ecuaţie algebrică în necunpscuta Y(s):

121

2

0

1...)(

nn

nnn

nysyysyssYsa

+ 230

21

1...)(

nn

nn

nysyyssYsa

+…+ 01

)( yssYa + )()(0

sFsYa .

echivalentă cu

)(...01

1

1sYasasasa

n

n

n

n

)(.........01230

2

1121

2

0

1sFyaysyysaysyysysa

nn

n

nnn

nn

n

.

(3)

Cu notaţiile

01230

2

1121

2

0

1

1.........:)( yaysyysaysyysysas

nn

n

nnn

nn

nn

01

1

1...:)( asasasasP

n

n

n

nn

,

(3) devine

)()()()(1

ssFsYsPnn

şi de aici,

Page 14: Cap5 Transformata Laplace

)(

)()()(

1

sP

ssFsY

n

n

.

Deoarece Y(s) este o funcţie raţională, originalul său y(t) se determină prin descompunere

în fracţii simple sau prin intermediul produsului de convoluţie sau prin teorema 10.

Exemple. Rezolvăm problema Cauchy

0)0(',0)0(

2sin2cos4'4''

yy

ttyyy.

Aplicând transformata Laplace ecuaţiei

)2(sin)2(cos))((4))('(4))(''( tLtLtyLtyLtyL .

Dar,

4

2)2(sin

4)2(cos

)()0()())('(

)()0(')0()())(''(

)(:))((

2

2

22

stL

s

stL

ssYyssYtyL

sYsysysYstyL

sYtyL

4

2

4)(4)(4)(

22

2

ss

ssYssYsYs

24

1)(

2

ss

sY .

Determinăm originalul y(t) decompunându-l pe Y(s) în fracţii simple,

2424

1)(

22

s

c

s

bas

sssY 421

2 scsbas .

is

s

2

2

baiba

c

24241

81

4

1,

8

1

8

1

ba

c

tettty

sss

ssY

2

222sin2cos

8

1)(

2

1

4

2

48

1)(

.

Tema. Rezolvaţi problema Cauchy

1)0(',0)0(

sin''

yy

etyyt

.

În continuare vom rezolva cu transformata Laplace şi o ecuaţie liniară cu coeficienţi variabili.

Exemple. Rezolvăm problema Cauchy

1)0(',0)0(

'2''2

yy

tyty.

Aplicând transformata Laplace ecuaţiei

)())('(2))(''(2

tLtyLttyL .

Notam )(:))(( sYtyL . Pentru ))(''( ttyL aplicăm teorema de derivare a imaginii

Page 15: Cap5 Transformata Laplace

(relaţia (7)):

)())((

1)()0(')0()())(''(

)(

22

sFtftL

sYsysysYstyL

nn

)(')(21)())(''())(''())(''(2'2'

sYsssYsYstyLttyLttyL .

3

2 2)(

)()0()())('(

stL

ssYyssYtyL

Înlocuite în ecuaţie, conduc la

3

2 2)(2)(')(2

sssYsYsssY

3

2 2)('

ssYs

5

2)('

ssY . Prin

integrare, cdss

sY 5

2)( c

ssY

42

1)( şi de aici, orginalul său este

)(12

1)(

3tctty . Din condiţia 0)0( y )0()0( cy .

Dar 0)0( c = 0. Deci, 3

12

1)( tty .

Tema. Rezolvaţi problema Cauchy

0)0(')0(

1'2''

yy

tyty.

2. Rezolvarea sistemelor de ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi

Considerăm problema Cauchy relativă la sistemul de ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi,

liniare cu coeficienţi constanţi

0

0

0

202

0

101

2211

222221212

112121111

)(,....,)(,)(

)()(...)()()('

................

)()(...)()()('

)()(...)()()('

nn

nnnnnnn

nn

nn

ytyytyyty

tgtyatyatyaty

tgtyatyatyaty

tgtyatyatyaty

, (4)

unde aij R,( i = 1,…,n, j = 1,…,n,), gi(t), i = 1,…,n, sunt funcţii continue, iar 00

2

0

10,...,,,

nyyyt

sunt numere date.

Presupunem că funcţiile necunoscute y1(t), y2(t),…, yn(t) şi derivatele de ordinal întâi ale

acestora sunt funcţii original.

Procedeul de rezolvare a problemei Cauchy (4) prin intermediul transformatei Laplace

este acelaşi ca la problema Cauchy (1), cu menţiunea că la problema (4) se aplică transformata

Laplace fiecărei ecuaţii a sistemului. Se obţine astfel, un sistem algebric liniar.

Page 16: Cap5 Transformata Laplace

Exemple.

1. Rezolvăm problema Cauchy

0)0(,0)0(

'

'3

yx

exy

eyx

t

t

.

Aplicăm transformata Laplace fiecărei ecuaţii a sistemului

t

t

eLtxLtyL

eLtyLtxL

)()('

)()('3

.

Cu notaţiile )(:))(( sXtxL şi )(:))(( sYtyL şi cu formula de derivare a

originalului avem

)()0()())('(

)()0()())('(

ssYyssYtyL

ssXxssXtxL

.

Deci, obţinem sistemul algebric liniar în necunoscutele X(s) şi Y(s)

1

1)()(

3

1)()(

sssYsX

ssYssX

2

2

13

3)(

13

1)(

ss

ssY

ss

ssX

.

Determinăm originalele funcţiilor X(s) şi Y(s) cu teorema 10. prin care calculul

originalelor x(t) şi y(t) se reduce la calculul unor reziduuri în 31

s (rădăcină

simplă) şi 13,2s (rădăcină multiplă de ordinul 2). Avem

)1()()3()()(

)1()()3()()(

stst

stst

esYrezesYrezty

esXrezesXreztx

'

2

2

132

'

2

2

132

13

11lim

!1

1|

1321

1)(

13

31lim

!1

1|

1321

3)(

st

ss

st

st

ss

st

ess

ss

sss

esty

ess

ss

sss

estx

'

21

3

21

3

3

1311lim

16

2)(

3

3331lim

16

6)(

st

s

t

st

s

t

es

sstsety

es

sstsetx

ttt

ttt

teeety

teeetx

2

1

8

1

8

1)(

2

1

8

3

8

3)(

3

3

.

Page 17: Cap5 Transformata Laplace

2. Rezolvăm sistemul omogen

zyxz

zyxy

zyxx

'

'

'

cu condiţiile iniţiale

0)0( x , 1)0( y , 1)0( z .

Notând )(:))(( sXtxL , )(:))(( sYtyL , )(:))(( sZtzL

1)()0()())('(

1)()0()())('(

)()0()())('(

ssZzssZtzL

ssYyssYtyL

ssXxssXtxL

.

Aplicăm transformata Laplace fiecărei ecuaţii a sistemului:

)()()(1)(

)()()(1)(

)()()()(

sZsYsXssZ

sZsYsXssY

sZsYsXssX

1)(1)()(

1)()(1)(

0)()()(1

sZssYsX

sZsYssX

sZsYsXs

cu soluţia

12

1)()(

12

2)(

ss

ssZsY

sssX

sau descompuse în fracţii simple

1

1

3

2

2

1

3

1)()(

1

1

3

2

2

1

3

2)(

sssZsY

sssX

cu originalele

tt

tt

eetzty

eetx

3

2

3

1)()(

3

2

3

2)(

2

2

,

adică soluţia sistemului cu condiţiile iniţiale date.

Tema.

Rezolvaţi problema Cauchy

1)0()0(

'

'

yx

exy

tyx

t .

În aplicaţii, mai ales în cazul modelelor din mecanică, se întâlnesc sisteme care nu sunt

de ordinul întâi. Pentru a vedea cum se procedează în astfel de situaţii, considerăm exemplul

unui sistem de ordinul doi, cu funcţiile necunoscute x(t) şi y(t).

Exemple.

Rezolvăm problema Cauchy

3)0(',2)0(

1)0(',0)0(

02'''

''''

yy

xx

yyx

eyxxt

.

Aplicăm transformata Laplace fiecărei ecuaţii a sistemului

Page 18: Cap5 Transformata Laplace

0)(2)('')('

)(')(')(''

tyLtyLtxL

eLtyLtxLtxLt

.

)(:))(( sXtxL şi )(:))(( sYtyL şi din formula de derivare a originalului

32)()0(')0()())(''(

2)()0()())('(

1)()0(')0()())(''(

)()0()())('(

22

22

ssYsysysYstyL

ssYyssYtyL

sXsxsxsXstxL

ssXxssXtxL

.

Obţinem tot un sistem algebric, liniar în necunoscutele X(s) şi Y(s)

32)(2)(

1

1)()(1

2ssYsssX

ssYsXs

21

32)(

21

1)(

ss

ssY

sssX

.

Determinăm originalul x(t) al funcţiei X(s) prin intermediul produsului de

convoluţie (11) şi a formulei (12):

)*(

21

1)(

2 tteeL

sssX

tt

eetx2

*)(

ttt

t

t

t

t

teeededeetx

2

0

2

0

2

0

)(2)(

.

Pentru a-l găsi pe y(t), descompunem pe Y(s) în fracţii simple:

2121

32)(

s

b

s

a

ss

ssY 1232 sbsas

2

1

s

s

1

1

b

a

2

1

1

1)(

sssY

tteety

2)( .

Deci, soluţia problemei Cauchy este

tt

tt

eety

eetx

2

2

)(

)(.

Tema.

Rezolvaţi problema Cauchy

1)0(

2)0(',0)0(

3'''

''

2

2

y

xx

eyx

eyxyx

t

t

.

3. Rezolvarea ecuaţiilor integrale de tip Volterra

În limbaj general, o ecuaţie se numeşte ecuaţie integrală dacă funcţia necunoscută apare

sub semnul integral. Spre exemplu, o ecuaţie de forma

Page 19: Cap5 Transformata Laplace

t

tfdtgyty

0

)()()()( , t > 0, (5)

unde , , R, f, g sunt funcţii reale date, iar y(t) este funcţia necunoscută, este o ecuaţie

integrală de tip Volterra.

Ne propunem să rezolvăm ecuaţia (5) folosind transformata Laplace. De aceea,

presupunem că funcţiile f, g şi y sunt funcţii original cu imaginile )(:))(( sFtfL ,

)(:))(( sGtgL şi )(:))(( sYtyL .

Ecuaţia (5) se poate scrie sub forma

)()()( tftgyty , t > 0. (6)

Aplicând acum transformata Laplace ecuaţiei (III.3.6) rezultă )(

)()(

sG

sFsY

.

Originalul lui Y(s) este soluţia ecuaţiei (5).

Exemple. Rezolvăm ecuaţia de tip Volterra

.0,1)(2)()()(2

0

2 tttdyttty

t

.

Aplicăm ecuaţiei transformata Laplace

1)2(*)()(22

ttLtttyLtyL .

)(:))(( sYtyL şi din tabelul imaginilor funcţiilor uzuale avem

.1

2!1!2

)2(

;1!1!2

)1(

23

2

23

2

sssttL

sssttL

Înlocuind în ecuaţie ssssss

sYsY1!1!21

2!1!2

)()(2323

3

2

3

23222

)(s

ss

s

ssssY

)1)(2)(1(

)2)(1()(

sss

sssY .

Deci, .)(1

1)(

tety

ssY

Tema. Rezolvaţi ecuaţia .0,3cos)(3sin)()(

0

tttdtyty

t

Vom rezolva în continuare şi un sistem de ecuaţii integrale:

Exemple. Rezolvăm sistemul integral

Page 20: Cap5 Transformata Laplace

0,

))((4)(4)(

)()(21)(

0

2

0

12

0

2

0

)(2

11

t

dtydytty

dydeyty

tt

tt

t

.

Aplicăm fiecărei ecuaţii transformata Laplace

ttyLtyLtLtyL

tyLetyLLtyLt

*)(41*)()(4)(

1*)(*)(2)1()(

212

2

2

11 .

Notăm )(:))((11

sYtyL şi )(:))((22

sYtyL şi obţinem

22122

211

1)(4

1)(

4)(

1)(

2

1)(2

1)(

ssY

ssY

ssY

ssY

ssY

ssY

22

2

21

21

44)(

1)(

11)(

2)(

ss

ssY

ssY

sssY

s

ssY

1

1

9

8

2

1

9

8

1

1

3

1)(

1

1

1

1)(

22

21

ssssY

sssY

ttt

tt

eetety

teety

9

8

9

8

3

1)(

)(

2

2

1

.

Tema. Rezolvaţi sistemul integral

0,

)(4)(1)(

)()(2)(

0

2

0

)(

12

0

2

0

11

t

dydeyty

deydyety

tt

t

t

t

t

t

.

O ecuaţie integro-diferenţială este o ecuaţie integrală în care apar şi derivatele până la un

anumit ordin ale funcţiei necunoscute. O metodă de rezolvare a unei astfel de ecuaţii este

calculul operaţional cu transformata Laplace.

Exemple. Rezolvăm ecuaţia integro-diferenţială

0,)(')(''2

0

)(2

tedeyty

t

t

t

cu condiţiile iniţiale 0)0(')0( yy .

Fie )(:))(( sYtyL şi aplicând ecuaţiei transformata Laplace

tteLetyLtyL

22*)(')('' tt

eLeLtyLtyL22

)(')('' .

Deoarece

)()0(')0()())(''(22

sYsysysYstyL ;

Page 21: Cap5 Transformata Laplace

)()0()())('( ssYyssYtyL şi 2

12

seL

t , ecuaţia devine

2

1

2

1)()(

2

ssssYsYs

22)1(

1

1

11

)1(

1)(

ssssssY

.1)(tt

teety

Tema. Rezolvaţi ecuaţia

0,)()(')()()()(''

00

tchtdtchydtshytyty

tt

cu condiţiile iniţiale 0)0(')0( yy .

4. Rezolvarea unor ecuaţii cu derivate parţiale

Fie u(x,t) o funcţie de două variabile independente x şi t. x

txu

),(,

t

txu

),(,

2

2),(

x

txu

,

2

2),(

t

txu

,

tx

txu

),(2

sunt derivatele de ordinul întâi şi al doilea ale funcţiei u(x,t) în raport cu x

şi t pe care, le presupunem continue pe R2.

Definiţia 1. O relaţie de forma

0),(

,),(

,),(

,),(

,),(

,,,2

22

2

2

t

txu

tx

txu

x

txu

t

txu

x

txuutxF , (7)

unde F : D R7 R, se numeşte ecuaţie cu derivate parţiale de ordinul al doilea.

Consideram ecuatia

),()()()()()(2

2

2

2

txfuxt

ux

t

ux

x

ux

x

ux

, (8)

care este o ecuaţie cu derivate parţiale de ordinul al doilea liniară.

Ecuaţiile de forma (8) modelează diverse fenomene, spre exemplu dacă

0 şi , constante reale (8) este ecuaţia coardei vibrante. Insă aceste fenomene

au loc în anumite condiţii. Se poate vorbi de trei categorii de condiţii şi anume:

1. condiţii iniţiale care se referă la variabila temporală t.

dacă 0 şi 0 , adică este de ordinul întâi în raport cu t, atunci avem doar o

condiţie iniţială )(),(0

xtxu .

dacă 0 , adică este de ordinul al doilea în raport cu t, atunci vor fi două condiţii

iniţiale )(),(0

xtxu şi )(),(0

xtxt

u

.

2. condiţii la limită care se referă la variabila spaţială x. Acestea se exprimă prin funcţii de

variabile x şi t şi au loc la orice moment 0t în anumite puncte de pe frontiera

domeniului unde se produce fenomenul.

Page 22: Cap5 Transformata Laplace

3. condiţii mixte care sunt condiţii iniţale şi la limită.

Observaţia 3. Ecuaţia (8) cu condiţii iniţiale formează o problemă Cauchy.

Prin intermediul transformatei Laplace, vom determina soluţia ecuaţiei (8) în domeniul

0,0),(: tlxtxD cu condiţiile mixte:

lxxx

t

u

xxu

,0,)()0,(

)()0,(

şi (9)

0,

)(),(),(),(

)(),0(),0(),0(

222

111

t

thtluCtlt

uBtl

x

uA

tgtuCtt

uBt

x

uA

, (10)

unde 222111

,,,,, CBACBA sunt constante reale.

Presupunem că:

- funcţiile ,,,, sunt continue pe l,0 ;

- g(t) şi h(t) sunt funcţii original;

- ),( txf , 2

2),(

,),(

),,(x

txu

x

txutxu

sunt de asemenea funcţii original în raport cu t, lx ,0 .

Fie )(:)( tgLsG , )(:)( thLsH , ),(:),( txfLsxF şi ),(:),( txuLsxU .

Aplicăm transformata Laplace ecuaţiei (8) şi condiţiilor la limită (10). Din proprietatea de

liniaritate şi din faptul că ,,,, nu depind de t, iar 222111

,,,,, CBACBA sunt constante

reale, avem

),()),(()),(()),(()),(()),((2

2

2

2

txfLtxuLtxt

uLtx

t

uLtx

x

uLtx

x

uL

;

)()),(()),(()),((

)()),0(()),0(()),0((

222

111

thLtluLCtlt

uLBtl

x

uLA

tgLtuLCtt

uLBt

x

uLA

.

(11)

În baza teoremei de derivare a originalului şi a condiţiilor iniţiale (III.3.9), rezultă

)(),()0,(),()),(( xsxsUxusxsUtxt

uL

;

)()(),()0,()0,(),()),((22

2

2

xxssxUsxt

uxsusxUstx

t

uL

.

)0(),0()0,0(),0()),0((

ssUussUt

t

uL ;

)(),()0,(),()),(( lslsUluslsUtlt

uL

.

Pe de altă parte, din teorema de derivare în raport cu parametrul rezultă

Page 23: Cap5 Transformata Laplace

),()),(( sxx

Utx

x

uL

;

),()),((2

2

2

2

sxx

Utx

x

uL

;

),0()),0(( sx

Ut

x

uL

, ),()),(( sl

x

Utl

x

uL

.

Cu aceste relaţii, (III.3.11) devine

)(),()(),(),(

)(),0()0(),0(),0(

),(),()(),(

)()(),(),(),(

222

111

2

2

2

sHslUClslsUBslx

UA

sGsUCssUBsx

UA

sxFsxUxsxsU

xxssxUssxx

Usx

x

U

,

echivalent cu

)()(),(),(

)0()(),0(),0(

),()()()(

2222

1111

2

2

2

lBsHslUCsBslx

UA

BsGsUCsBsx

UA

sxFxxxsUssx

U

x

U

.

Variabila funcţiei U este doar x, iar pe s îl privim ca pe un parametru, fapt care ne permite să

scriem

),()()()(2

2

2

sxFxxxsUssdx

dU

dx

Ud ,

care este o ecuaţie diferenţială ordinară liniară cu coeficienţi variabili (funcţii de x) cu condiţiile

)()(),(),(

)0()(),0(),0(

2222

1111

lBsHslUCsBsldx

dUA

BsGsUCsBsdx

dUA

.

Rezolvând această problemă se obţine soluţia U(x,s) în mulţimea imaginilor. Originalul funcţiei

U(x,s) este u(x,t), adică soluţia ecuaţiei (8) cu condiţiile mixte (9), (10).

Exemple. 1. Rezolvăm ecuaţia

xexu

ttt

u

x

u

)0,(

0,2cos2.

Fie ),(:),( txuLsxU în care s este variabilă, iar x parametru. Aplicând

transformata Laplace ecuaţiei rezultă

Page 24: Cap5 Transformata Laplace

tLtxt

uLtx

x

uL 2cos)),((2)),((

.

Dar,

xesxsUxusxsUtx

t

uL

),()0,(),()),(( ;

),()),(( sxx

Utx

x

uL

;

4)2(cos

2

s

stL conduc la

4

),(2),(2

s

sesxsUsx

x

U x

4

2),(2),(2

s

sesxsUsx

x

U x ,

ecuaţie în care x este variabilă iar s este parametru. Deci putem scrie

4

222

s

sesU

dx

dU x , (12)

care este o ecuaţie liniară de de ordinul întâi în funcţia necunoscută U de variabilă

x, s fiind parametru.

I. Rezolvăm ecuaţia liniară omogenă ataşată:

02 sUdx

dU sdx

U

dU2 sdx

U

dU2 sx

ceU2

care este soluţia

generala a ecuaţiei omogene ataşate.

II. Aplicăm metoda variaţiei constantei, adică căutăm soluţii ale ecuaţiei

(12) de forma sx

excsxU2

)(),( .

sxsxexscexc

dx

dU 22)(2)('

42)('

2

2

s

seexc

xsx

4

2)('2

2)21(

s

seexc

sxsx

)(

42)('

2

2)21(sKdx

s

seexc

sxsx

)(4

1

2

1

2

1

1)(

2

2)21(sK

se

s

excsxsx

.

Deci,

sxexcsxU

2)(),( = )(

4

1

2

1

2

1

1 2

2sKe

ss

esxx

,

adică soluţia ecuaţiei date în mulţimea imagine. Originalul este

Page 25: Cap5 Transformata Laplace

)2(2sin4

1),( 2

1

xtktetxuxt

.

Mai trebuie să determinăm funcţia )2( xtk . Din condiţia xexu )0,(

)2( xkeexx xxk ,0)2( 0)2( xtk .

Deci, soluţia ecuaţiei date este

tetxuxt

2sin4

1),( 2

1

.

2. Rezolvăm ecuaţia

0),(),0(

2sin3)0,(

sin)0,(

3sin22

2

2

2

tutu

xxt

u

xxu

xx

u

t

u

, ,0x , 0t .

În problema dată

xxt

u

xxu

2sin3)0,(

sin)0,(

sunt condiţii iniţiale, iar 0),(),0( tutu

sunt condiţii la limită.

Fie ),(:),( txuLsxU de variabilă s şi parametru x. Aplicând transformata

Laplace ecuaţiei şi condiţiilor la limită rezultă

13sin2)),(()),((2

2

2

2

xLtxx

uLtx

t

uL

0),(),0( tuLtuL

Dar,

0),(),0( tuLtuL 0),(),0( sUsU .

xxssxUsxt

uxsusxUstx

t

uL 2sin3sin),()0,()0,(),()),((

22

2

2

;

),()),((2

2

2

2

sxx

Utx

x

uL

;

Aşadar, avem de rezolvat în mulţimea imagine, problema

0),(),0(

3sin2

2sin3sin2

2

2

sUsU

xs

xxsUsdx

Ud

. (13)

I. Ecuaţiei omogene ataşate 02

2

2

Usdx

Ud îi asociem ecuaţia caracteristică

022 sr cu soluţiile sr

2,1 soluţia generală

sxsxececsxU

21

),( .

Page 26: Cap5 Transformata Laplace

II. Căutând o soluţie prticulară de forma:

xxxxxxsxUp

3sin3cos2sin2cossincos),(332211

0321 ,

121

s

s ,

4

3

22

s ,

9

1

9

2

23

s

s

s .

Deci xs

s

sx

sx

s

ssxU

p3sin

9

1

9

22sin

4

3sin

1),(

222

şi atunci

soluţia generală a ecuaţiei din problema (13) este

xs

s

sx

sx

s

sececsxU

sxsx3sin

9

1

9

22sin

4

3sin

1),(

22221

.

Impunând condiţiile 0),(),0( sUsU

0

0

21

21

ssecec

cc 0

21 cc

soluţia problemei date în mulţimea imagine este

xs

s

sx

sx

s

ssxU 3sin

9

1

9

22sin

4

3sin

1),(

222

cu originalul

txtxtxtxu 3cos13sin9

22sin2sin3cossin),( .

Tema. Rezolvaţi ecuaţia

2

1)0,(

0,3sin2

xxu

ttt

u

x

u

.

5. Exercitii

1. Rezolvaţi problemele Cauchy

a)

2)0(',0)0(

24sin'2''

yy

eetyyytt

b)

1)0(',0)0(,2

1)0(

2cos2'''2

02'

yyx

ttyx

yxy

2. Rezolvaţi

a) .0,3sin2cos2)(2sin)()(

0

ttttdtyty

t

Page 27: Cap5 Transformata Laplace

b) 0,

)())(()(

)()()(

0

2

0

12

0

2

0

11

t

dydtytty

deydyety

tt

t

t

t

t

c) 0,)()(')()()()(''

00

tchtdtchydtshytyty

tt

,

0)0(')0( yy .

d)

xxu

tet

u

x

u t

)0,(

0,1.