c6 Micro Gen

30
FLAGELII FLAGELII

Transcript of c6 Micro Gen

 • FLAGELIIFLAGELII

 • Sunt Sunt apendiciapendici filamentofilamentoii, , dispudispuii la la suprafasuprafaaabacteriilorbacteriilor ((bacilibacili, , vibrionivibrioni ii spirilispirili), ), reprezentndreprezentndorganiteorganite de de locomolocomoieie. .

  MORFOLOGIA FLAGELILORMORFOLOGIA FLAGELILOR

  Sunt structuri filamentoase subSunt structuri filamentoase subiri, fliri, flexibile, de exibile, de form form helicalhelical. .

  Lungimea lor este mult mai mare dect a Lungimea lor este mult mai mare dect a celulelor care celulelor care i poarti poart; s; sunt mai lungi la celulele unt mai lungi la celulele btrne btrne i la cele care triesc i la cele care triesc n medii lichide. n medii lichide.

  Forma este cilindric deForma este cilindric dei, uneori, apar turtii, uneori, apar turtii ca o i ca o panglicpanglic..

 • Numrul flagelilor pe suprafaNumrul flagelilor pe suprafaa unei celule a unei celule variaz variaz ntre 1ntre 1--100, fi100, fiind caracteristic pentru o ind caracteristic pentru o anumit specieanumit specie..

  Flagelii pot fi observaFlagelii pot fi observai direct prin microscopie i direct prin microscopie electronic sau prin colorare folosind tehnici electronic sau prin colorare folosind tehnici speciale.speciale.

  n funcn funcie de dispunerea flagelilor pe suprafaie de dispunerea flagelilor pe suprafaa a celulei, bacteriile pot fi: celulei, bacteriile pot fi:

  1. 1. AtricheAtriche: : bacterii imobile, bacterii imobile, fr flageli fr flageli = = majoritatea bacteriilormajoritatea bacteriilor

 • 2. 2. MonotricheMonotriche: : cu un singur flagel polar, cu un singur flagel polar, ex. ex. VibrioVibrio choleraecholerae

  3. 3. LofotricheLofotriche: : cu un smoc de flageli situat cu un smoc de flageli situat la un pol al celulei, ex. la un pol al celulei, ex. SpirillumSpirillum spsp..

  4. 4. AmfitricheAmfitriche: : cu cte un flagel la ambii cu cte un flagel la ambii poli ai celulei, ex. poli ai celulei, ex. BacillusBacillus megateriummegaterium

  5. 5. PeritrichePeritriche: : cu flageli pe toat suprafacu flageli pe toat suprafaa a celulei, ex. celulei, ex. ProteusProteus vulgarisvulgaris

 • ba

  c

  d e

 • SpirillumSpirillum spsp..

  BacillusBacillus megateriummegaterium

  ProteusProteus vulgarisvulgaris

 • ULTRASTRUCTURA FLAGELILORULTRASTRUCTURA FLAGELILOR

  Un flagel este alctuit din trei elemente Un flagel este alctuit din trei elemente principale: principale:

  corpul bazalcorpul bazal

  crligul (articulacrligul (articulaia)ia)

  filamentul filamentul helicalhelical extracelular.extracelular.

 • La La bacteriilebacteriile GramGram--negativenegative

  ccorpulorpul bazalbazal esteeste alctuitalctuit din din patrupatru discuridiscuri ((ineleinele) ) interconectateinterconectate::

  1.1. discul discul MM dispus dispus n membrana plasmaticn membrana plasmatic, , montat fix pe axul de transmisie, se rotemontat fix pe axul de transmisie, se rotete liber te liber n membrana plasmaticn membrana plasmatic

  2. 2. discul discul SS localizat localizat n span spaiul iul periplasmicperiplasmic

  3. 3. discul discul PP inclavatinclavat n stratul n stratul peptidoglicanicpeptidoglicanic

  4. 4. discul discul LL legat de membrana extern legat de membrana extern lipopolizaharidiclipopolizaharidic a peretelui celular.a peretelui celular.

 • flagelin

  filament

  crlig

  14 nm

  disc L

  disc P

  peptidoglicandisc S

  disc M

  membrana extern

  spaiu periplasmic

  membrana plasmatic

  proteine contractile

  motor rotativ

  proteine contractile

  Ultrastructura flagelului la

  bacteriile Gram-negative

 • Organizare flagel.mp4Organizare flagel.mp4

 • filament

  crlig

  peptidoglican

  membrana plasmatic

  disc M

  discP

  Ultrastructura flagelului la bacteriile Gram-pozitive

 • MODUL DE DEPLASAREMODUL DE DEPLASARE

  viteza de deplasare este de 20 viteza de deplasare este de 20 -- 80 80 mm/s, /s, depdepind de 40 ind de 40 de ori lungimea celulei; de ori lungimea celulei; aceast vitez raportat la lungimea aceast vitez raportat la lungimea organismului ar corespunde pentru om la organismului ar corespunde pentru om la aproximativ 250 km/oaproximativ 250 km/orr..

  rotarotaia ia n sens n sens antiorarantiorar asigur deplasarea asigur deplasarea celulei celulei n linie dreaptn linie dreapt..

  rotarotaia ia n sens n sens orarorar asigur rostogolirea asigur rostogolirea. .

 • Mobilitatea bacteriilorMobilitatea bacteriilor

 • Modul de deplasare al celulei

  bacteriene flagelate

 • Structura motor flagelStructura motor flagel

 • MiMicarea este determinat de reaccarea este determinat de reacia celulei ia celulei la diferila diferii stimuli din mediu:i stimuli din mediu: cnd celula se cnd celula se deplaseaz deplaseaz n direcn direcia stimulului ia stimulului tactism tactism pozitivpozitiv, iar cnd se , iar cnd se ndeprteaz de stimul ndeprteaz de stimul tactism negativtactism negativ. .

  n funcn funcie de natura stimulului deosebim ie de natura stimulului deosebim urmtoarele tipuri de urmtoarele tipuri de tactismetactisme: :

  chemotactism chemotactism fototactismfototactism aerotactismaerotactism termotactism termotactism

 • CHEMOTAXIACHEMOTAXIA

  Modalitate de deplasare preferenModalitate de deplasare preferenial a ial a bacteriilor sub efectul unor concentrabacteriilor sub efectul unor concentraii ii inegale de substaninegale de substane chimice e chimice n mediu. n mediu.

  Se manifest fie prin atragereaSe manifest fie prin atragerea, fie prin , fie prin respingerea bacteriilor din zonele respingerea bacteriilor din zonele n care n care concentraconcentraia substania substanei este mai ridicatei este mai ridicat..

 • Din punct de vedere al atragerii Din punct de vedere al atragerii i respingerii i respingerii bacteriilor, exisbacteriilor, exist dou grupe mari de substant dou grupe mari de substane e chimice:chimice:

  substansubstane e chemotacticchemotactic pozitivepozitive ((atractanteatractante): ): zaharuri, aminoacizi, Ozaharuri, aminoacizi, O22, Ca, Ca2+2+;;

  substansubstane e chemotacticchemotactic negativenegative: acizi gra: acizi grai, i, alcooli, Halcooli, H++, OH, OH--..

  SubstanSubstaneleele atractanteatractante determindetermin rotarotaiaiaflagelilorflagelilor nn senssens antiorarantiorar ((favorizeazfavorizeazdeplasareadeplasarea nn linielinie dreaptdreapt))..

 • SubstanSubstanele ele chemotacticchemotactic negative determin rota negative determin rotaia ia n sens n sens orarorar, , mrind frecvenmrind frecvena rostogolirilor.a rostogolirilor. Astfel Astfel, , deplasrile deplasrile n linie dreapt se scurteazn linie dreapt se scurteaz, favoriznd , favoriznd ndeprtarea bacteriilor de substanndeprtarea bacteriilor de substanele nocive.ele nocive.

  atractant

  deplasare

  rostogolire

  rostogolire

  deplasare

  deplasare

  a b

 • ChemotaxieChemotaxie

 • FOTOTAXIAFOTOTAXIA bacteriile purpurii capabile bacteriile purpurii capabile de fotosintez rspund la stimulii luminode fotosintez rspund la stimulii luminoi, i, acumulnduacumulndu--se se n zonele iluminate;n zonele iluminate; odat odat ajunse aici nu mai pot prsi aceste zone ajunse aici nu mai pot prsi aceste zone deoarece fototaxia este determinat de deoarece fototaxia este determinat de necesitatea mennecesitatea meninerii vitezei de sintez a inerii vitezei de sintez a ATP.ATP.

  AEROTAXIAAEROTAXIA deplasarea celulelor deplasarea celulelor bacteriene bacteriene n prezenn prezena unui gradient de a unui gradient de concentraconcentraie a Oie a O22. P. Prin aceast mirin aceast micare care fiecare bacterie caut zona de concentrafiecare bacterie caut zona de concentraie ie n oxigen adecvat tipului su respiratorn oxigen adecvat tipului su respirator: : aerob, anaerob, aerob, anaerob, microaerofilmicroaerofil..

 • PILIIPILII

  SuntSunt apendici filamentoapendici filamentoii, , pericelularipericelulari, , prezenprezeni la bacteriile Grami la bacteriile Gram--negative negative ((EscherichiaEscherichia colicoli, , ProteusProteus, , KlebsiellaKlebsiella, , ShigellaShigella, , SalmonellaSalmonella) ) i mai rar la bacteriile i mai rar la bacteriile GramGram--pozitive. pozitive.

  Pot fi evidenPot fi evideniaiai numai prin microscopie i numai prin microscopie electronicelectronic. .

  Sunt mai numeroSunt mai numeroi dect flagelii, mai subi dect flagelii, mai subiri iri i mai casani mai casani.i.

 • Pili de sex Pili de sex ((11--10/celu10/celull): ): receptori specifici receptori specifici pentru bacteriofagi pentru bacteriofagi i calea de transfer a ADN i calea de transfer a ADN bacterian bacterian i i plasmidialplasmidial n procesul de n procesul de conjugare.conjugare.

  Sunt codificaSunt codificai de informai de informaia genetic ia genetic extracromozomialextracromozomial (plasmida de sex). (plasmida de sex).

  La microscopul electronic apar ca niLa microscopul electronic apar ca nite te structuri tubulare, cu un canal axial delimitat structuri tubulare, cu un canal axial delimitat de un perete alctuit din molecule de de un perete alctuit din molecule de pilinpilin, , asamblate dup o simetrie asamblate dup o simetrie helicalhelical..

 • EscherichiaEscherichia colicoli:: pil de sexpil de sex

  pil de sex

 • SemnificaSemnificaia biologic a ia biologic a pililorpililorOrganite esenOrganite eseniale pentru transferul ADN iale pentru transferul ADN cromozomalcromozomal sau sau plasmidialplasmidial n cursul n cursul conjugrii celulelor bacteriene mascule conjugrii celulelor bacteriene mascule i i femele. femele.

  Poart receptori pentru fixarea bacteriofagilor Poart receptori pentru fixarea bacteriofagilor de celulele bacteriene de celulele bacteriene i servesc drept i servesc drept conduct prin care se realizeaz transferul conduct prin care se realizeaz transferul genomului genomului fagicfagic n celula bacteriann celula bacterian. .

  Pierderea Pierderea pililorpililor prin mutaprin mutaie determin ie determin rezistenrezistena faa fa de infec de infecia cu bacteriofagi.ia cu bacteriofagi.

 • FIMBRIILEFIMBRIILE

  Apendici filamentoApendici filamentoi, rectilinii, dispui, rectilinii, dispui i pericelularpericelular, , polar sau bipolar polar sau bipolar i a cror sintez este i a cror sintez este controlat de gene cromozomialecontrolat de gene cromozomiale..

  Numrul lor variaz Numrul lor variaz ntre 1ntre 1--1000/celu1000/celull. .

  Din punct de vedere morfologic Din punct de vedere morfologic i funci funcional au ional au fost descrise 5 tipuri de fost descrise 5 tipuri de fimbriifimbrii. .

  Structuri tubulare, cu un diametru constant Structuri tubulare, cu un diametru constant pentru un anumit tip (3pentru un anumit tip (3--14 14 nmnm), ), n timp ce n timp ce lungimea lor variaz chiar la aceealungimea lor variaz chiar la aceeai celul i celul ntre ntre 11--20 20 mm..

 • Sunt alctuite dintr-un numr variabil de molecule de fimbrilin, asamblate dup o simetrie helical.

  Cresc lent i constant prin sinteza intracelular a fimbrilinei, care apoi este transportat prin canalul central pn la extremitatea lor liber unde este depus.

 • flageli

  fimbrii

  Salmonella typhi: flageli i fimbrii,

 • SemnificaSemnificaia biologic a ia biologic a fimbriilorfimbriilor

  CreCreterea suprafeterea suprafeei de absorbei de absorbie a ie a substansubstanelor nutritive. elor nutritive.

  CreCreterea activitterea activitii respiratorii a ii respiratorii a bacteriilor.bacteriilor.

  Facilitarea aderrii bacteriilor de diferite Facilitarea aderrii bacteriilor de diferite substraturi sau alte organisme.substraturi sau alte organisme.

 • Servesc ca organite de transport a unor Servesc ca organite de transport a unor metabolimetabolii.i.

  Contribuie la stabilizarea cuplurilor de Contribuie la stabilizarea cuplurilor de conjugare.conjugare.

  InfluenInflueneaz viruleneaz virulena bacteriilor patogene a bacteriilor patogene prin: fixarea bacteriilor patogene de celule prin: fixarea bacteriilor patogene de celule i i esuturi, determesuturi, determinarea unei specificitinarea unei specificiti de i de esut; indesut; inducerea formrii de anticorpi datorit ucerea formrii de anticorpi datorit antigenelor din antigenelor din fimbriifimbrii; conferirea unei ; conferirea unei rezistenrezistene deosebite a bacteriilor la e deosebite a bacteriilor la fagocitozfagocitoz..