Bulgaria proiect geografie

download Bulgaria proiect geografie

of 26

Transcript of Bulgaria proiect geografie

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  1/26

  BULGARIAБЪЛГАРИЯ

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  2/26

  GENERALITATI

  Denumirea oficială: Republica Bulgaria Este membră a Uniunii Europene, a NATO i a Consiliuluiș

  Europei, membru fondator al OCE, i a făcut parte de trei ori dinșConsiliul de ecuritate al Na iunilor Unite!ț

  uprafa a: ""#!$$% &m' (Bulgaria este a "%)a ară ca mărime dinț țEuropa i a "#%)a *n lume+ș

  opula ia: -!./"!0.% (Recensăm1nt 0#""+ț Densitatea: 22 loc3&m' (locul "0%+ Capitala: ofia

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  3/26

  POZIȚIE GEOGRAFICĂ

  Republica Bulgaria este o 4ară europeană situată *n )E Europei(eninsula Balcanică+! e *n5ecinea6ă cu Rom1nia la nord (*n ceamai mare parte de)a lungul Dunării+, erbia 7i Republica8acedonia la 5est 7i 9recia 7i Turcia la sud! a est, teritoriul 4ării

  este delimitat de 8area Neagră!

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  4/26

  RELIEF

  Relieful este 5ariat, predomin1nd mun ii si c1mpiile!ț Cele mai notabile unită i de relief sunt C1mpia Dunării,ț

  8un ii Balcani, C1mpia Traciei i 8un ii Rodopi!ț ș ț

  8un ii Balcani (tara lanina+ sunt dispu i *ntr)un lan deț ș țla est la 5est prin centrul ării! ud)5estul muntos are douățmasi5e ;Rila i irin (5f!

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  5/26

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  6/26

  Vârful Musala din Mun ii Rilaț

  Mun ii Balcani din centrul Bulgarieiț

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  7/26

  CLIMA

  Bulgaria are o climă dinamică, re6ultată

  din po6i ionarea sa la *nt1lnirea maselor deț

  aer mediteranean i continental, cu concursul efectului de barieră alș

  mun ilor!ț

  8untii tara lanina constituie o bariera ce *mparte Bulgaria *n

  două 6one climatice: una temperat)continentală, moderată, *n N i altaș

  mediteraneană *n c1mpiile de ! Temperatura medie anuală este de"#,/@C ("#@C *n N i "%@C *n +!ș

  recipita iile se ridică la 2.# mm pe an, i fluctuea6ă de laț ș

  /## mm *n Dobrogea p1nă la peste 0!/## mm *n mun i! 8asele de aerțcontinental aduc mari cantită i de 6ăpadă iarna!ț

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  8/26

  HIDROGRAFIE

  ara are o re ea densă de circa /%# de r1uri, dintre care multe suntȚ țrelati5 scurte i cu debite reduse! R1urile apar in ba6inului 8ăriiș ț

   Negre (Dunărea ) %-# &m pe grani a cu Rom1nia i afluen ii săi,ț ș țs&ăr, Osam, om+ si celui al 8arii Egee: truma, Tunda, 8ari aț

  (.0" &m+! >n Bulgaria se află 0# lacuri de munte i numeroase lacuri deș

  acumulare, iar dintre i65oarele termale se află cele de la apare5aBana, l1ngă ofia, unele dintre cele mai fierbin i din Europa!ț

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  9/26

  CARACTERISTICILEBIOPEDOGEOGRAFICE Biodi5ersitatea Bulgariei este conser5ată *n trei parcuri na ionale,ț

  "" parcuri naturale i "- 6one propuse să de5ină re6er5a ii aleș ț biosferei!

  Aproape ./? din suprafa a uscatului este formată din păduri,țunde cresc unii dintre cei mai bătr1ni copaci din lume, *ntre carese numără inul lui Bai&u e5 i stearul din 9ranit! lora cuprindeș ș

   peste .!## de specii din care "-# sunt endemice i "/# sunt *nș

   pericol! auna este repre6entată *n principal de ursul brun i deșacal, *n 5reme ce r1sul i ac5ila de c1mp au popula ii reduse, darș ș ț

  *n cre tereș !

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  10/26

  ădurile ocupa "3. din suprafa a arii, in sud găsindu)se condi iiț ț ț prielnice de de65oltare pentru migdali, c=iparo i, castani!ș

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  11/26

  FAUNA

  Despăduririle au a5ut ca re6ultat reducerea faunei, care

  include ursi, 5ulpi, 5e5eri e, elani, pisici sălbatice!ț peciile de pe ti din 8area Neagră nu sunt numeroase!ș

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  12/26

  ECONOMIE

  a *nceputul anilor F$# Bulgaria s)a *nscris, aidoma celorlalte tari eG)socialiste, pe calea tran6i iei spre economia de pia a! Ba6a de pornireț ț pre6enta *nsa unele particularitati, intre care, resursele de subsol 5ariate, darcu reser5e reduse si de slaba calitate, dependenta puternica de pia a URț(care *nsa s)a prăbu it in "$$"+, datoria eGterna ridicata ("",% mld!H in 0##.+,ș penuria de energie generate de func ionarea nesigura, cu intermitente ațcentralei nucleare de la Io6lodui (de construc ie so5ietica, similara celei dețla Cernob*l+, ce contribuie cu c!%#? la producerea de energie electrica a tarii!

  a aceasta s)a adăugat situarea Bulgariei in 6ona de conflict prelungit dinBalcani, tara a51nd de suportat, ca si in Romania efectele negati5e aleembargoului impus ugosla5iei! n aceste condi ii, B a scă6ut constant,ț produc ia industriala de asemenea, omaul se men ine relati5 ridicat (".,0?)ț ș ț0##.+, iar moneda na ionala s)a de5alori6at accelerat in primele luni ale luiț

  "$$-, afect1nd gra5 ni5elul de trai al maoritatii popula iei!ț

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  13/26

  ECONOMIE

  8oneda oficială este le5a bulgară )B9N!

  >n 0#"", B a fost estimat la "#" miliarde de dolari, cu ".!/$- de dolari

   pe cap de locuitor (locul -% *n lume+!

  ectorul ser5iciilor constituie 2%,2? din B, urmat de industrie cu.#,"? i agricultură cu /,.?! or a de muncă se ridica la 0,/ milioane deș ț

   persoane! Bulgaria este beneficiar net de fonduri europene, *n 0##$ primind /$ millioane de euro!

  Bulgaria este cel mai mare producător din lume de uleiuri i esen eș ț pentru parfumuri, cum ar fi uleiul de le5ăn ică i cel de trandafir!ț ș

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  14/26

  INDUSTRIE

  >ntre principalele industrii se numără eGtrac ia metalelor iț șmineralelor, industria c=imică, de ma ini industriale iș școmponente de 5e=icule,rafinarea petrolului i produc ia de o el!ș ț ț8ineritul i industriile asociate de in "0#!### de angaa i iș ț ț ș

   produc circa /? din B! Bulgaria este al patrulea producător deaur din Europa i al aselea producător de cărbune! Aproape toateș ș

   produsele de eGport ale Bulgariei sunt produse industriale, cum arfi produsele din petrol (H0,0% miliarde+, cupru (H",/$ miliarde+,

  medicamente (H%$. milioane+ i ec=ipament militar (H./șmilioane+!

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  15/26

  RESURSE NATURALE

  Jara de4ine 6ăcăminte de minerale relati5 importante de lignit 7iantracit sau minerale neferoase precum cuprul, plumbul, 6incul 7iaurul! EGistă depo6ite mari de mangan *n nord)est!

  Depo6ite mai mici de fier, argint, cromit 7i nic=el sunt de

  asemenea pre6ente! Bulgaria este bogată *n sare, gips, caolin 7i marmură! n cantitati reduse: petrol si ga6e naturale Energia nucleara asigura circa %#? din produc ia de energieț

  electrica, in mare măsura de centrala Ioslodui, situata pe

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  16/26

  AGRICULTURA

  "! Cereale (porumb, gr1u, sfecla de 6a=ar, floarea)soarelui, tutun+

  0! Cultura trandafirilor, asigur1nd K din productia mondiala de uleide trandafir!

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  17/26

  Bucătăria bulgărească este similară celor din alte ăriț

   balcanice i pre6intă o puternică influen ă turcească iș ț șgrecească! rintre cele mai importante produse culinarelocale se numără iaurtul, lu&an&a, bani a, salata ops&a,ț șliuteni a i co6onacul! unt pre6ente i alte feluri deț ș șm1ncare orientale, cum ar fi musaca, g=i5eci i bacla5aș

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  18/26

   TURISM

  >n ultimii ani, Bulgaria a de5enit

  o destina ie turistică atracti5ă, a51ndț

  unele dintre cele mai ieftine sta iuniț

  din Europa i unele din ultimele plae neacaparate de industriașturistică! >ntre principalele destina ii turistice se numără capitalațofia, ora ul medie5al

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  19/26

  OBIECTIVE TURISTICE Ora ele sta iuni balneo)maritime:ș ț

  Balci& 

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  20/26

  CARACTERISTICI DEMOGRAFICE

  E5olu ia popula iei: 0#"" ) - .2% /-#ț ț   0##% ) - /" ###   "$-# ) %$# ###   "$%2 ) - #02 ###   "$## ) . -%/ ### opula ia este formată din: bulgari -$,?M turci $,2?M romi /,%? Mț

  macedonieni 0,/?M rom1ni, arom1ni!  Natalitate: $,/ , 8ortalitate "%,0 por natural: )%,2? M peran a de 5ia ă la na tere: 2,# ani (barbati+ si -/,# ani (femei+Mț ț ș opulatia urbana 2$,2 ?! Culte: ortodoGism -2?, islamism "#?, catolicism ",/?!

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  21/26

  BILANTUL NATURAL

  Este negati5, 5alori mai mari ale densită ii popula ieiț ț

  fiind in Depresiunea ofia, pe

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  22/26

  PRINCIPALELE ORAȘE

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  23/26

  HARTA ADMINISTRATIVĂ

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  24/26

  CURIOZITĂȚI

  Bulgaria este la ora actuala cel mai mare producător de ulei de trandafiridin lume, acesta fiind un ingredient de nelipsit in produsele cosmetice decalitate superioara! Un gram de ulei de trandafiri este mai 5aloros dec1t ungram de aur, ceea nu este deloc de mirare, a51nd in 5edere cantitatea

  uria a de petale de trandafiri de care este ne5oie pentru producerea lui!ș

  laele din Bulgaria sunt renumite pentru nisipul lor fin si unic, pentrulă imea impresionanta (pana la cati5a 6eci de metri+ si nu in ultimul r1ndț

   pentru lungimea care, de cele mai multe ori, atinge cati5a &ilometri!

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  25/26

  SFÂRȘIT

 • 8/19/2019 Bulgaria proiect geografie

  26/26

  BIBLIOGRAFIE

  =ttp:33ro!i&ipedia!org3i&i3Bulgaria =ttp:33!ipedia!ro3bulgaria).-03 =ttp:33!referat!ro3referate3donload3BulgariaP.%#-f!=tmlQer 

  rDon# =ttp:33!fanclubcalatorii!ro3curio6itati)bulgaria3

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Bulgariahttp://www.ipedia.ro/bulgaria-372/http://www.referat.ro/referate/download/Bulgaria_3407f.html?errDown=0http://www.referat.ro/referate/download/Bulgaria_3407f.html?errDown=0http://www.fanclubcalatorii.ro/curiozitati-bulgaria/http://www.fanclubcalatorii.ro/curiozitati-bulgaria/http://www.referat.ro/referate/download/Bulgaria_3407f.html?errDown=0http://www.referat.ro/referate/download/Bulgaria_3407f.html?errDown=0http://www.ipedia.ro/bulgaria-372/http://ro.wikipedia.org/wiki/Bulgaria