Brosura Banat - Monumente Uitate

download Brosura Banat - Monumente Uitate

of 30

Transcript of Brosura Banat - Monumente Uitate

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  1/30

  ANSAMBLURINOBILIARE

  EXTRAURBANE

  BANAT

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  2/30

  Proiect desășurat de Asociaţia ARCHÉ în parteneriat cu

  Institutul Naţional al Patrimoniului, Filiala Timiș a Ordinului

  Arhitecţilor din România, Universitatea „Politehnica”

  Timișoara - Facultatea de Arhitectură, Universitatea de Arte

  „George Enescu” din Iași - Facultatea de Arte Vizuale și Design.

  Echipa proiectului: Anca Brătuleanu, Anca-Raluca Majaru,

  Cristina Chira, Irina Leca, Alina Chiciudean, Carmen Vasile,

  Florentina Matache, Raluca Bărbulescu

  Redactori: Cristina Chira, Anca-Raluca Majaru

  Editat în cadrul proiectului „Monumente Uitate 2013 -ansambluri nobiliare extraurbane din Banat și Moldova”.

  Proiect editorial finanţat de Administraţia Fondului Cultural

  Naţional. Proiect cultural finanţat de Uniunea Arhitecţilor

  din România și Ordinul Arhitecţilor din România din Fondul

  „Timbrul Arhitecturii” în anul 2013. Conţinutul acestui

  material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a

  Uniunii Arhitecţilor din România.

  © Asociaţia ARCHÉ 2013

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  3/30

  ANSAMBLURI

  NOBILIARE

  EXTRAURBANE

  BANAT

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  4/30

  Ansamblurile nobiliare extraurbane constituie o componentăsemnificativă a patrimoniului construit din România şi un

  fenomen arhitectural comun întregului spaţiu european.

  Tipologii similare pot fi întâlnite în întreaga Europă centrală

  şi de est, în teritoriile de astăzi ale Austriei, Cehiei, Slovaciei,

  Ungariei, Serbiei, Croaţiei, Sloveniei, Poloniei sau Ucrainei, dar

  în funcţie de evoluţia istorică a fiecărei regiuni, ansamblurile

  prezintă caracteristici distincte. Îndeplinind rolul de centru

  administrativ al moşiei, de reşedinţă permanentă, de vacanţăsau de casă de vânătoare, aceste ansambluri reflectă modul de

  viaţă, cultura şi statutul proprietarilor.

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  5/30

  1

  Contextul istoric al

  apariţiei și evoluţiei

  ansamblurilor nobiliareextraurbane din Banat

  Banatul Istoric este o noţiune administrativ-politică aepocii moderne, cuprinsă din punct de vedere geografic

  între râul Mureş la nord, râul Tisa la vest, Dunăre la sud şi

  munţii Apuseni la est. Astăzi, Banatul se împarte în Banatul

  Românesc (judeţul Timiş, judeţul Caraş-Severin, partea de

  la sud de Mureş a judeţului Arad şi vestul extrem al judeţului

  Mehedinţi), Banatul Sârbesc (Voivodina şi o mică parte a zonei

  metropolitane Belgrad) şi Banatul Unguresc (zona sud-estică a

  comitatului Csongrád).

  Evoluţia istorică a Banatului îi conferă acestuia un profil unic în

  peisajul românesc.

  După ce în Evul Mediu Banatul s-a aflat sub dominaţia Re-

  gatului Maghiar, începând cu ultimele decenii ale secolului al

  XIV-lea, regiunea devine o zonă de graniţă şi de tensiuni mili-

  tare. După bătălia de la Mohács din 1526, regiunea intră treptatsub dominaţia Imperiului Otoman, ca într-un final să devină

  posesiune directă a sultanului şi să fie transformată în 1552 în

  paşalâc, fapt ce a influenţat direct, pentru mai bine de un secol,

  profilul cultural şi ambientul arhitectural al zonei.

  După Pacea de la Passarowitz din 1718, Banatul trece în admi-

  nistraţia directă a Casei de Habsburg, ca ulterior, în 1778, să

  fie reîncorporat administrativ Ungariei, stare de fapt ce se vapăstra – cu o întrerupere temporară între 1849-1860 – până la

  unirea cu Regatul României din 1919. Cu precădere în secolul

  al XVIII-lea, dar şi pe parcursul secolului următor, Banatul a

  fost profund restructurat, plecând de la sistemul funciar şi or-

  ganizarea administrativă şi până la structurile militare, religi-

  oase sau economice. Sunt sistematizate cursurile principalelor

  râuri, Timiş şi Bega, sunt create canale, sunt asanate numeroa-

  sele terenuri mlăştinoase, sunt construite fortificaţii, căi deacces, poşte, hanuri şi funcţiuni conexe, sunt sistematizate

  vechile sate şi sunt ridicate altele noi pentru valurile de colo-

  nişti şvabi, maghiari, sârbi, slovaci, bulgari, italieni, vlahi ş.a.

  În cadrul administraţiei habsburgice, vechilor familii nobili-

  are maghiare din perioada medievală nu li se recunosc privi-

  legiile şi drepturile de proprietate dinainte de 1718. Acest fapt

  face să nu se poată vorbi de o clasă nobiliară în Banat până lasfârşitul secolului al XVIII-lea, când Casa de Habsburg începe

  să vândă titluri şi pământuri. Noua elită nobiliară este alcătuită

  din familii înnobilate pentru merite militare deosebite (familia

  Csekonics de Zsombolya et Janova), din familii proaspăt îm-

  bogăţite (familia Mocsonyi de Foen, Nákó de Nagyszentmiklós

  sau Nikolics de Rudna) sau din descendenţi ără domeniu ai

  unor mari familii nobiliare (precum Zichy).

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  6/30

  2

  Castelul Mocsonyi (Mocioni) / Bulci / Arad

  În secolul XIX, sub administraţia maghiară, clasa nobiliară cu-

  noaşte o perioadă de prosperitate economică şi efervescenţă

  culturală, în ciuda devalorizării titlurilor nobiliare şi a ascen-

  siunii unei elite din rândurile micii şi marii burghezii.

  După Primul Război Mondial, Imperiul Austro-Ungar se

  destramă, iar Banatul este împărţit în trei zone care revin

  României, Serbiei şi Ungariei.

  Ca o consecinţă a istoriei sale, regiunea Banatului se

  caracterizează printr-o diversitate culturală exuberantă,

  găzduind un număr considerabil de etnii: germani, români,

  unguri, sârbi, slovaci, cehi, aromâni, bulgari, ş.a. Această

  diversitate a fost determinată de colonizarea intensivă a zonei,

  dar şi de statutul de teritoriu de graniţă pe care l-a avut Banatul

  pe tot parcursul secolului al XVIII-lea.

  În contrapondere cu diversitatea culturală, Banatul prezintă

  o unitate arhitecturală neobişnuită, explicabilă prin regimul

  de zonă de conflict care a generat distrugeri substanţiale

  ale fondului construit şi a permis punerea bazelor unei noi

  arhitecturi în secolul al XVIII-lea.

  De asemenea, unitatea arhitecturală poate fi înţeleasă şi prin

  prisma tendinţelor progresiste, de modernizare, ale Casei de

  Habsburg, care viza sistematizarea şi uniformizarea arhitecturii

  şi aşezărilor pe tot cuprinsul Imperiului Habsburgic, ulterior

  Austro-Ungar.

  Dar, în ciuda unităţii, ansamblurile nobiliare, luate individual,

  vorbesc despre statutul şi posibilităţile economice aleproprietarului, despre naţionalitatea şi convingerile sale

  religioase şi politice, despre înclinaţiile şi aspiraţiile lui,

  reprezentând mărturii preţioase ale istoriei sociale.

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  7/30

  3

   Ansamblurile nobiliare

  extraurbane din Banat

  Ansamblurile nobiliare extraurbane îndeplineau, în cadruldomeniilor nobiliare, atât funcţiunea de locuire, cât şi

  funcţiuni economico-administrative. Domeniile nobiliare

  conţineau terenuri agricole cultivate, sate, târguri, chiar părţi

  ale unor oraşe, râuri, lacuri, pajişti şi păduri, fortificaţii, mici

  manufacturi agricole sau complexe industriale de amploare,

  hanuri, reţele de drumuri, mecanisme hidraulice şi orice

  altă construcţie necesară unei bune exploatări a proprietăţii

  deţinute. Domeniile se diferenţiau atât datorită capacităţiieconomice şi a infrastructurii interne, cât şi prin mediul

  cultural şi structurile sociale dezvoltate. Ansamblurile

  nobiliare reprezentau centrul simbolic al domeniilor nobiliare,

  având un puternic rol reprezentativ, fiind o mărturie directă a

  prosperităţii domeniului şi, bineînţeles, a proprietarului.

  Sistemul alcătuit de reşedinţele nobiliare extraurbane poate

  fi considerat unul dintre factorii responsabili de dezvoltareaspaţiului rural şi unul dintre mediile de difuzare ale culturii

  materiale şi spirituale europene. Dezvoltarea acestei reţele

  istorice a ansamblurilor nobiliare a dus, în mediul rural, la

  crea-rea unui peisaj cultural aparte şi a unei structuri sociale

  specifice. Domeniile nobiliare au fost, până în 1918, cele mai

  stabile structuri agrare.

  Castelul Jakabffy - Juhász / Zăgujeni / Caraş-Severin

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  8/30

  4

  Ecluză, ansamblul Gudenus / Gad / Timiş

  Grânar, ansamblul Gudenus / Gad / Timiş

  Sera ansamblului Mocsonyi / Bulci / Arad

  Poarta, ansamblul Karátsonyi / Banloc / Arad

  Reşedinţa Brody / Delineşti / Caraş-Severin

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  9/30

  5

  Pavilion de loisir, ansamblul Karátsonyi / Banloc / Arad Mausoleul Csávossy / Bobda / Timiş

  În plan social, datorită rolului economic şi cultural semnificativ,

  a existat dintotdeauna o strânsă legătură între ansamblurile

  nobiliare şi comunităţile săteşti din vecinătate. Ansamblurile

  şi domeniile nobiliare ofereau locuri de muncă, iar nobiliierau responsabili de construcţia de drumuri, şcoli şi biserici.

  Astfel, comunităţile au gravitat în jurul curţilor nobiliare până

  la exproprierea terenurilor şi a clădirilor la sfârşitul anilor ’40

  ai secolului al XX-lea şi au continuat să o facă şi în perioada

  regimului comunist, când ansamblurile nobiliare au fost

  transformate în primării, secţii de poliţie, şcoli, spitale sau

  sedii CAP.

  Ansamblurile din Banat sunt aşezate cel mai adesea la marginea

  satului sau în afara lui, şi numai rareori se află în centrul satului,

  în vecinătatea bisericii. Construite la sfârşitul secolului XVIII

  sau începutul secolului XIX, ansamblurile nobiliare au caelement principal reşedinţa nobiliară deservită de numeroase

  anexe (case ale servitorilor, bucătării, grânare, grajduri, garaje

  etc.). Un element indispensabil locuirii nobiliare este parcul

  sau grădina, ce conţinea specii rare de arbori şi flori, amenajate

  cu alei, havuzuri, statui şi construcţii de loisir (gloriete, pavili-

  oane de ceai, sere).

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  10/30

  6

  Ansamblul Mocsonyi / Bulci / Arad

  Reşedinţele nobiliare s-au aflat dintotdeauna în punctul

  de întâlnire a două tendinţe opuse: pe de o parte, tendinţa

  conservatoare generată de dorinţa de a sublinia vechimea

  clădirii ca dovadă a vechimii familiei şi a nobilităţii ei, iar pede altă parte, tendinţa modernizatoare dictată de necesitatea

  de a se alinia curentelor culturale (şi implicit arhitecturale)

  „moderne” din secolele XVIIIXIX. Din aceaste motive,

  majoritatea reşedinţelor au fost modificate de mai multe ori

  de-a lungul existenţei lor, lăsând să se vadă mai multe etape

  de construcţie.

  În secolul XVIII arhitectura ansamblurilor nobiliare poartă

  amprenta barocului provincial, interpretare locală a barocului

  vienez şi dovadă că proprietarii se ghidau după moda din capi-

  tala imperială. În secolul XIX, clădirile sunt realizate cu precă-dere în stil neoclasic sau romantic. Odată cu creşterea conşti-

  inţei etnice şi naţionale, clădirile încep să vorbească tot mai

  mult despre identitatea şi aspiraţiile proprietarului. La Rud-

  na, unde se află ansamblul familiei de origine sârbă Nikolics,

  reşedinţa nobiliară este de factură barocă, dar cripta funerară a

  familiei este construită în stilul arhitecturii religioase sârbeşti.

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  11/30

  7

  Reședința Nikolics / Rudna / Timiş

  Cripta familiei Nikolics / Rudna / Timiş

  Castelul Mocsonyi / Foeni / Timiş

  Castelul Mocsonyi / Bulci / Arad

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  12/30

  8

  Castelul Csitó al familiei Csekonics / Jimbolia / Timiş

  Construcţiile de factură neoclasică, tot mai numeroase, sunt

  interpretate ca un semn de dizidenţă anti-austriacă, în timp ce

  romantismul apelează la elemente istorice şi regionale pentru

  a realiza un stil naţional. Familiile nobiliare potente din punctde vedere economic angajează arhitecţi cu notorietate, precum

  Ybl Miklos, părintele istoricismului maghiar (autorul castelului

  Csekonics din Jimbolia, demolat în perioada interbelică), sau

  Otto Wagner, părintele Secesiunii vieneze (care proiectează

  castelul Mocsonyi din Căpâlnaş, inspirat de Micul Trianon

  de la Versailles), sau arhitecţi de notorietate locală, ca László

  Szekely (care construieşte reşedinţa Beniczky din Folea).

  Primul moment de criză în arhitectura nobiliară survine în

  perioada imediat următoare Primului Război Mondial, între

  1918 şi 1924, când Banatul intră în componenţa României

  Mari. Cea mai mare parte a clasei nobiliare se refugiază încelelalte state naţionale proaspăt formate, în Ungaria, Austria

  sau Serbia. Ansamblurile nobiliare sunt vândute către membri

  ai elitei româneşti. Ansamblul de la Clopodia, deţinut de prim-

  ministrul maghiar Wekerle Sándor, este cumpărat de generalul

  român George Petală. Castelul Karátsonyi din Banloc este

  cumpărat de principesa Elisabeta, sora regelui Carol al II-lea şi

  regină a Greciei. În alte cazuri, din cauza puterii de cumpărare

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  13/30

  9

  Castelul Mocsonyi / Căpâlnaş / Arad

  Reședința Beniczky / Folea / Timiş Castelul Wekerle / Clopodia / Timiş

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  14/30

  10

  reduse a regiunii, clădirile sunt dezmembrate şi vândute sub

  formă de materiale de construcţii, cum a fost cazul castelului

  familiei Csekonics din Jimbolia. Există şi cazuri în care

  ansamblurile sunt donate către comunităţile locale, cumse întâmplă cu reşedinţa familiei Mocsonyi din Foeni, sau

  cazuri în care familia nobiliară rămâne în ţară şi îşi păstrează

  reşedinţa, cum s-a întâmplat, tot în cazul familiei Mocsonyi, cu

  reşedinţele din Bulci şi Căpâlnaş.

  Următorul moment de criză survine după al Doilea Război

  Mondial, când în cadrul regimului comunist nou ajuns la

  putere, ansamblurile nobiliare sunt naţionalizate şi îşi schimbă

  funcţiunea de locuire, fiind transformate în sedii pentru noileinstituţii agricole - CAP-uri, IAS-uri, SMT-uri - sau în clădiri

  de utilitate publică (primării, cămine culturale, şcoli, spitale,

  orfelinate etc). Mobilierul şi toate celelalte obiecte dispar,

  fiind uneori distruse, alteori trimise către casele elitei politice

  emergente, iar alteori ajung să împodobească locuinţele

  localnicilor. La interior, sălile mari sunt compartimentate, se

  creează alte goluri de uşi, se retencuiesc pereţii etc.

  Castelul Karátsonyi / Banloc / Arad

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  15/30

  11

  Reşedinţa Nikolics / Rudna / Timiş

  Tot în această perioadă au avut loc intervenţii de consolidare

  şi modernizare a clădirilor, care au contribuit la desfigurarea

  şi alterarea valorilor acestor proprietăţi: s-au realizat noi

  planşee şi grinzi de beton armat, au fost reăcute tencuieli cumortar de ciment, s-au modificat acoperişurile mergând până

  la reconstruirea unor şarpante diferite. În timp, aceste lucrări

  s-au dovedit dăunătoare pentru clădiri din cauza execuţiei

  neglijente sau pur şi simplu din cauza conlucrării problematice

  dintre materialele moderne şi cele istorice. O parte dintre

  parcuri au fost defrişate pentru a se obţine terenuri agricole, iar

  grădinile nu au mai fost îngrijite.

  Cu toate acestea, ansamblurile nobiliare şi-au păstrat rolul

  reprezentativ şi economico-administrativ, dar au fost reinves-

  tite cu semnificaţie, devenind avatare ale noii puteri.

  După Revoluţia din 1989, dispariţia instituţiilor agricole

  adăpostite în aceste clădiri a ăcut ca multe dintre vechile

  ansambluri nobiliare să rămână ără funcţiune şi să înceapă să

  se degradeze. Chiar şi în cazul ansamblurilor care au continuat

  să fie folosite (şcoli, spitale, orfelinate), procesele îndelungate

  pentru retrocedarea proprietăţilor au descurajat orice investiţie

  pentru întreţinerea sau modernizarea clădirilor.

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  16/30

  12

  În cadrul proiectului „Monumente Uitate 2013 - ansamblurinobiliare din Banat” au fost identificate 132 de ansambluri

  nobiliare existente la începutul secolului XX, pe baza unor

  surse ca enciclopediile sau dicţionarele maghiare - întocmite

  între a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul

  secolului XX - şi Anuarul Socec al României Mari, realizat în

  perioada interbelică. Pornind de la aceste informaţii, au fost

  identificate pe teren 58 de ansambluri încă existente. Celelalte

  au dispărut, majoritatea la începutul secolului XX, când au fostdezmembrate şi vândute ca materiale de construcţii, sau după

  1989, când au încetat a mai fi utilizate.

  Dintre cele 58 de ansambluri nobiliare existente, numai 14 sunt

  clasate ca monumente istorice, deşi numărul construcţiilor

  valoroase din punct de vedere istoric şi arhitectural este

  considerabil mai mare, iar dintre acestea, numai 4 sunt incluse

  în circuitul turistic.

  Astăzi, 74% dintre ansamblurile nobiliare au fost retrocedate

  şi se află în proprietate privată. Numai 18% îşi păstrează

  funcţiunea de locuire şi mai mult de jumătate nu sunt utilizate,

  nici întreţinute, fapt ce face ca un sfert dintre reşedinţele

  nobiliare aflate în proprietate privată să fie în stare de ruină sau

  precolaps, urmând să dispară într-un viitor apropiat.

  Proprietarii lor sunt lipsiţi de resursele financiare necesare şi

  descurajaţi de amploarea problemelor puse de aceste vaste

  ansambluri arhitecturale, devenite desuete, situate în mediul

  rural, în zone greu accesibile sau neatrăgătoare din punct devedere turistic, în mijlocul unor comunităţi mici, destructurate,

  cu putere economică redusă. La toate acestea se adaugă lipsa

  fondurilor, a unui program coerent de atragere a investitorilor

  şi a unui cadru legislativ care să vină în ajutorul posesorilor

  de monumente. Din aceste motive, proprietarii aleg să îşi

  părăsească proprietăţile sau le lasă spre a fi locuite ilegal de

  familii nevoiaşe.

  Situaţia actuală a

  ansamblurilor nobiliare

  extraurbane din Banat

  Castelul Athanaszievich / Valeapai / Caraş-Severin

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  17/30

  13

  Reşedinţa Gyertyánffy / Livezile / Timiş Reşedinţa Manaszy / Hodoni / Timiș

  O altă categorie de ansambluri ără funcţiune o constituie

  cele pentru care s-au demarat lucrări de restaurare, ce au fost

  ulterior sistate, lăsând clădirile mai expuse şi mai degradate

  decât iniţial.

  Puţinele exemple în care ansamblurile nobiliare au fost

  valorificate cu succes sunt transformările unora în centre

  pentru organizări de evenimente (reşedinţa Manaszy din

  Hodoni şi reşedinţa Kover-Appel din Fântânele) sau centre

  de conferinţe cu circuit închis (reşedinţa Gyertyánffy din

  Livezile).

  Ansamblurile nobiliare în proprietate publică sunt în număr

  mai mic (doar 22% din totalul de ansambluri existente) şi

  aparţin primăriilor, direcţiilor judeţene de cultură sau altor

  direcţii şi instituţii de stat. Acestea au toate funcţiune, fiindfolosite ca primării, cămine culturale, muzee, şcoli sau spaţii

  care oferă servicii medicale şi sociale (spitale de psihiatrie,

  centre de asistenţă pentru bătrâni). În cazul celor din urmă,

  clădirile sunt neadecvate funcţiunilor pe care le îndeplinesc,

  fiind vechi, cu instalaţii electrice şi sanitare problematice, greu

  de încălzit şi întreţinut. Cazurile cele mai fericite sunt cele în

  care ansamblurile au fost transformate în muzee.

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  18/30

  14

  Castelul Mocsonyi / Bulci / Arad Reşedinţa Rónay / Şag / Timiş

  Dintre cele 58 de ansambluri existente, 22 au o valoare arhitec-

  turală relativ mare, fiind construcţii impunătoare, care

  păstrează planimetria originală, spectaculoase decoraţiuni

  baroce, neoclasice sau romantice, elemente de arhitecturăinterioară precum pardoseli, sobe, blazoane, candelabre,

  elemente de peisaj precum parcuri cu arbori exotici, sere

  de sticlă. Dintre ansamblurile arhitecturale cu valoare mare,

  80% sunt în proprietate privată. Aproape 70% dintre ele nu

  au funcţiune şi din această cauză 41% sunt în stare critică, de

  precolaps sau ruină. Numai două dintre ele sunt în circuitul

  turistic.

  Dintre cele 14 ansambluri nobiliare cu valoare compromisă

  (din cauza îndepărtării decoraţiunilor exterioare şi interioare,

  modificării planimetriei originale, restaurării cu tencuială de

  ciment), 85% sunt în proprietate privată. În mod paradoxal,14% au fost distruse de ruinare, dar 36%, aproape de două

  ori mai multe, au fost distruse de lucrări de renovare recente.

  Acest fapt atrage atenţia asupra pericolului intervenţiilor

  iresponsabile şi a lipsei de educaţie a proprietarilor şi a

  reprezentanţilor instituţiilor statului.

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  19/30

  15

  Reședința Wimpffen / Maşloc / Timiş

  Dintre cele 58 de ansambluri existente, 21 sunt inaccesibile,

  fiind fie instituţii cu regim închis (spitale de psihiatrie, centre

  de asistenţă pentru bătrâni), fie proprietăţi private locuite sau

  păzite. Restul de 37 sunt accesibile, fiind instituţii ale statului(primării, şcoli, muzee, cămine culturale) sau proprietăţi

  private neutilizate, nepăzite sau în stare de ruină. Acestea

  sunt victimele vandalismului şi furturilor, riscând să devină

  material de construcţii la mâna a doua, şi prezintă pericole

  şi inconvenienţe diverse pentru public (dislocarea unor părţi

  de clădire, câini vagabonzi, şerpi). Numai 4 ansambluri sunt

  amenajate în vederea turismului.

  Ansamblurile nobiliare extraurbane din Banat, ale căror

  semnificaţie şi valoare par să fi fost uitate pentru jumătate

  de secol, sunt în curs de a fi redescoperite atât de către

  comunităţile locale şi publicul larg, cât şi de către specialişti,proprietari şi autorităţi. În ultimii ani, preocuparea pentru

  soarta ansamblurilor nobiliare a crescut. Istoria acestora

  şi poveştile pe care le adăpostesc înflăcărează imaginaţia

  publicului, comunităţile locale încep să şi le apropie, iar

  proprietarii şi autorităţile încep să întrevadă întregul potenţial

  al ansamblurilor de a răspunde tendinţelor majore ale

  publicului contemporan.

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  20/30

  16

  Castelul Jakabffy - Juhász / Zăgujeni / Caraş-Severin

  Fiind poziţionate în mediul extraurban, într-un peisaj natural,

  înconjurate de grădini şi parcuri spectaculoase, şi având în

  componenţă clădiri cu o arhitectură elaborată, ansamblurilenobiliare îmbină preocupările pentru natură cu istoria şi cultura

  trecutului. În plus, tocmai starea lor precară le adaugă un plus

  de pitoresc, iar lipsa funcţiunii creează un vid de semnificaţie

  pe care publicul este nerăbdător să-l umple. Reţeta natură -

  istorie - cultură clasică - cultură contemporană poate genera o

  serie de proiecte de succes care să conserve vechile ansambluri

  nobiliare, trecându-le, îmbogăţite, generaţiilor următoare.

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  21/30

  17

  Castelul Lipthay / Lovrin/ Timiș

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  22/30

  18

  Statistici

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  23/30

  19

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  24/30

  20

  Administraţia centrală, regională și locală

  Includerea ansamblurilor nobiliare cu valoare mare şi medie în

  Lista Monumentelor Istorice;

  Formularea unor politici pertinente de folosire a ansamblurilor;

  Includerea ansamblurilor în planurile zonale şi regionale de

  dezvoltare;

  Implicarea specialiştilor, proprietarilor, comunităţilor locale

  şi autorităţilor publice în dezbateri cu privire la direcţiile de

  dezvoltare ale ansamblurilor nobiliare din mediul rural;

  Crearea unor itinerarii culturale regionale turistice;

  Realizarea unor strategii pentru intervenţii de urgenţă în cazulansamblurilor nobiliare în ruină sau în stare de precolaps şi

  implementarea acestor măsuri;

  Organizarea de concursuri şi licitaţii publice transparente

  pentru lucrările de intervenţie asupra monumentelor istorice;

  Acordarea de consultanţă, îndrumare şi sprijin proprietarilor şi

  celor dornici să se implice în reabilitarea şi refuncţionalizarea

  ansamblurilor nobiliare extraurbane;

  Educarea şi informarea publicului şi a comunităţilor locale;

  Încurajarea iniţiativelor private în promovarea şi întreţinereapatrimoniului.

  Direcţii posibile de acţiune

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  25/30

  21

  Proprietarii

  Efectuarea de lucrări de conservare a clădirilor în stare de ruină

  sau precolaps, în vederea unor restaurări viitoare (repararea

  acoperișului, sprijinirea zidurilor, ranforsarea golurilor);

  Întreţinerea ansamblurilor nobiliare aflate în stare de conser-

  vare, în vederea unor restaurări viitoare;

  Consultarea comunităţii locale pentru găsirea unor funcţiuni

  adecvate pentru clădiri, utile pentru comunitate;

  Consultarea specialiștilor pentru reabilitarea și refuncţiona-

  lizarea ansamblurilor nobiliare extraurbane și respectarea re-

  comandărilor lor;

  Colaborarea cu firme de construcţii specializate în restaurare,care să asigure intervenţii de calitate, folosind tehnici și mate-

  riale compatibile cu materialul istoric al clădirilor;

  Identificarea surselor și programelor de finanţare pentru

  conservarea și reabilitarea patrimoniului construit, aplicarea

  pentru finanţare.

  Comunitatea locală

  Implementarea de programe de informare și educare cu privire

  la valoarea patrimoniului construit, la conservarea și valorifi-

  carea acestuia;

  Colaborarea cu proprietarii pentru întreţinerea, refuncţiona-

  lizarea și reabilitarea ansamblurilor nobiliare extraurbane;

  Stoparea vandalizării și distrugerii ansamblurilor nobiliare

  (furtul și reutilizarea cărămizilor ca materiale de construcţii,

  furtul elementelor metalice din fier, tăierea și furtul arborilor

  din parcuri).

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  26/30

  22

  Societatea civilă, prin asociaţii profesionale și organizaţii

  nonguvernamentale

  Organizarea de dezbateri cu privire la direcţiile de dezvoltare

  ale ansamblurilor nobiliare din mediul rural, în care să fie im-

  plicaţi specialişti, proprietari, comunităţi şi autorităţile locale;

  Realizarea de intervenţii de urgenţă în cazul ansamblurilor

  nobiliare în ruină sau în stare de precolaps şi implementareaacestor măsuri, în parteneriat cu proprietarii;

  Acordarea de consultanţă, îndrumare şi sprijin proprietarilor și

  celor dornici să se implice în reabilitarea şi refuncţionalizarea

  ansamblurilor nobiliare extraurbane;

  Educarea şi informarea publicului şi a comunităţilor locale;

  Promovarea ansamblurilor nobiliare prin organizarea de ex-

  poziţii, evenimente, workshop-uri, excursii ș.a.

  Direcţii posibile de acţiune

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  27/30

  23

  Detaliu - Reşedinţă nobiliară / Herendești / Timiș

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  28/30

  24

  BÉRENGER, Jean,  Istoria Imperiului Habsburgilor 1273-1918,

  București 2000;

  BOROVSZKY, Samu et al., Magarország Vármegéi és Városai

  ... Encziklopédiája: Temes Vármege, Budapesta 1914;

  BOROVSZKY, Samu et al., Magarország Vármegéi és Városai

  ... Encziklopédiája: Torontál Vármege, Budapesta 1911;

  DACOSTA KAUFMANN, Thomas, Toward a Geography of Art,

  London 2004;

  FENEŞAN, Costin, Administraţie şi fiscalitate în Banatul

  imperial (1716-1778), Timişoara 1997;

  HORVATH, Hilda, Stilus, szellem, tradicio. A tortenelmi

   Magaroszag kastelyai, Budapesta 2010;

  SISA, József, Kastélyépítészet és kastélykultúra Magarországon.

   A historizmus kora, Budapesta 2007;

  WIEBERSON, Dora, SISA, József ed., The Architecture of

   Historic Hungary, Cambridge 1998.

  Bibliografie

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  29/30

  25

  Credit fotografic

   Ansamblul Mocsonyi (Mocioni) din Bulci: p. 2, 7 - Arhiva Institu-

  tului Naţional al Patrimoniului, Fişă de monument (Foto: arh.

  T. Oteteleşanu, 1970.); p. 4, 14 - Monumente Uitate, 2011, p. 6 –

  arhiva dl. Ladislau Heleport;

   Ansamblul Jakabffy - Juhász din Zăgujeni Caraş-Severin – p. 3,

  16 - Monumente Uitate, 2013;

   Reşedinţa Brody din Delineşti – p. 4 - Monumente Uitate, 2013;

   Ansamblul Karátsonyi din Banloc – p. 4,5 – Monumente Uitate,

  2013, p. 10 - 2008: Pop Madalina, Strugaru Oana, Voinea Alex-

  andra, Timiș Raul - monumenteuitate.uauim.ro;

   Ansamblul Gudenus din Gad – p. 4 – Monumente Uitate, 2013;

   Mausoleul Csávossy din Bobda – p. 5 – Monumente Uitate, 2013;

   Reşedinţa Nikolics din Rudna – p. 7 - imagine de la sfârşitul

  secolului al XIX-lea, p. 11 – Valentin Luca, 2013;

  Castelul Mocsonyi din Foeni – p. 7 - Monumente Uitate, 2013;

  Cripta familiei Nikolics din Rudna – p. 7 – Flavius Ignea, 2011;

  Castelul Csitó din Jimbolia al familiei Csekonics - p.8 – gravură

  de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Sursa: Die Österreichisch-Un-

   garische Monarchie in Wort und Bild, vol. 9, Viena, 1891, pag. 531;

  Castelul Mocsonyi din Căpâlnaş – p. 9 – Monumente Uitate, 2012;

   Reşedinţa Beniczky din Folea - p. 9 – Monumente Uitate, 2013;

  Castelul Wekerle din Clopodia - p. 9 – Monumente Uitate, 2013;

  Castelul Athanaszievich din Valeapai- p. 12 -

   Monumente Uitate, 2013;

   Reşedinţa Gyertyánffy din Livezile – p. 13 -

   Monumente Uitate, 2013;

   Reşedinţa Manaszy din Hodoni – p. 13 - Monumente Uitate, 2013;

   Reşedinţa Rónay din Şag – p. 14 - Monumente Uitate, 2013;

  Castelul Lipthay din Lovrin – p. 17 - Monumente Uitate, 2013;

   Reşedinţa nobiliară din Hereancova – p. 23 - Monumente Uitate,

  2013.

 • 8/17/2019 Brosura Banat - Monumente Uitate

  30/30

  www.monumenteuitate.org