Bacalaureat 2019 - Biologie - Clasele 11-12 Anatomie si ... 2019 - Biologie - Clasele 11-12... ·...

of 12 /12
Editura Paralela 45 Liliana Pasca BncALAUREAT 2OI 9 Biologie Anatomie 9i fiziologie, geneticd si ecologie umand clasele Xl-Xll 45 de teste, dupd modelul M.E.N. cu hareme de evaluare si notare

Embed Size (px)

Transcript of Bacalaureat 2019 - Biologie - Clasele 11-12 Anatomie si ... 2019 - Biologie - Clasele 11-12... ·...

Page 1: Bacalaureat 2019 - Biologie - Clasele 11-12 Anatomie si ... 2019 - Biologie - Clasele 11-12... · b) Preciza{i rolul analizatorilor ?n realizarea funcfiei

Eatraureat.

atr018

*ctualE.Editura Paralela 45

Liliana Pasca

BncALAUREAT 2OI 9

BiologieAnatomie 9i fiziologie, geneticd

si ecologie umandclasele Xl-Xll

45 de teste, dupd modelul M.E.N.cu hareme de evaluare si notare

Page 2: Bacalaureat 2019 - Biologie - Clasele 11-12 Anatomie si ... 2019 - Biologie - Clasele 11-12... · b) Preciza{i rolul analizatorilor ?n realizarea funcfiei

Guprins

PRocRAMA DE EXAMEN rENTRUDTScnLTNA Brot.ocrE (aNaroumgr FrzrolocrE LTMANA, cer.mucA gr ECoLocrE uMANA)..........::.................................5

45 oprpsrp,owAuonerwM.E.N. ..................9

BenEw DE EVALUARE $rNorARE ...................101

Page 3: Bacalaureat 2019 - Biologie - Clasele 11-12 Anatomie si ... 2019 - Biologie - Clasele 11-12... · b) Preciza{i rolul analizatorilor ?n realizarea funcfiei

TESTUT 1

I SUBIEGTUI l(30 de puncte)

A. Scriefi pe foaia de examen no]iunile cu care trebuie si completa]i spafiileafirmafia urmltoare, astfel inc0t aceasta si fie corectii.

Analizatori ai organismului uman sunt: limba, ochiul, ... qi...

B. Dali doul exemple de forme de oase din organismul uman;form[ un exemplu de os prezent in organismul uman.

libere din4 puncte

asocia{i penfu fiecare6 puncte

G. Scriefi litera corespwzdtoare rdspunsului corect. Este corectd o singurd variant5 der[spuns. t0 puncte1. Capacitatea pulmonard total[ reprezintl suma dintre:

a) capacitateavitall gi volumul expirator de rezewL;b) capacitateavitale gi volumul rezidual;c) volumul curent gi volumul expirator derezewd;d) volumul curent gi volumul rezidual.

2. Vase de singe caxe se deschid in atriul stdng al inimii sunt:

3. Transcripfia consti in:a) eliminarea intronilor gi asamblarea exonilor din ARN;b) transportul aminoacizilor la ribozomi;c) traducerea informafiei genetice intr-o secvenf[ de aminoacizi;d) copierea informa{iei genetice din catenele de ADN in ARN.

4. Absorbfia lipidelor se face:

a) venele cave;c) venele pulmonare;

a) activ in sdnge;c) activ in tractul gastrointestinal;

b) artera aorti;d) artera pulmonard.

b) pasiv in vas€lelimfatice;d) pasiv la nivelul nefronilor.

5. Hormonul prolactin4 hormon mamotoop, (LTlllac.urdord efect:a) sciderea tensiunii arteriale;b) hiposecre{ia de ADH determiniapadtiadi$emlui zafrant;'c) stimuleaz[ la femeie secr4ia lastaifu,d) efect diuretic, crescdnd cantitatea de urini eliminafii.

D.Cititr cu atenfie afirmatiile urmdtoare. Dac[ aprecia{i cd afirma{ia este adeviratS, scrie{ipe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzlioare afirmafiei, litera A. Dacd aprecialicd afirmafia este fals6, scriefi pe foaia de examen" in dreptul cifrei corespunzdtaare aft-mafiei, litera F gi modifica{i parfial afirmatia pentru ca aceasta s6 devind adevdrat[. Nuse acceptl folosirea negafiei. 10 puncte

1. In urma digestiei lipidelor in tubul digestiv se formeaz[ acizi graqi gi glicerol.2. Leucemia se caracterizeazdprin sc[derea cantitd{ii de hemoglobin[ din sdnge.3. Pescuitul gi v6natul in perioada de prohibitie determin[ expansiunea unui ecosistem

natural.

11

Page 4: Bacalaureat 2019 - Biologie - Clasele 11-12 Anatomie si ... 2019 - Biologie - Clasele 11-12... · b) Preciza{i rolul analizatorilor ?n realizarea funcfiei

I SUBIECTUL al ll-lea (30 de puncte)

A. Genetica umand studiaz[ cariotipul urnan. lg punctea) Preciza[i organizarea materialului genetic la eucariote.b) ADN-ul bicatenar con{ine 936 nucleotide, dintre care I23 con{in adenin[.

Stabilili:- numdrul de nucleotide cu citozind din ADN bicatenar;

- nurnSrul de legituri duble gi triple din ADN;- numirul de nucleotide din ARN-mesager, care copiazdinforma{ia geneticd din ADN.c) Completa{i problema de la punctul b) cu o altd cerinld pe care o formulafi voi;

rezolva[i cerin{a pe care ati propus-o.

B. Analiza s6ngelui unei persoane care are nevoie de transfuzie cu o cantitate micd desAnge evidenfiazd, prezenln, pe suprafaJa hematiilor a unui singur tip de aglutinogen/antigen,gi anume aglutinogenuVantigenul A. Stabilili urmitoarele: l2 puncte

a) grupa de sdnge a persoanei care are nevoie de transfuzie;b) aglutinina/anticorpul din plasma sdngelui acestei persoane;c) grupa/grupele de sdnge a/ale unui potenlial donator; motiva{i rdspunsul dat.d) Completali aceasti problem[ cu o alti cerin!6 pe care o formula{i voi, folosind

informafii gtiin{ifice specifice biologiei; rezolva{i cerin{a pe care ali propus-o.

I SUBIECTUL al lll-lea {30 de puncte)

l. Sistemul locomotor este alcdtuit din sistemul osos qi sistemul muscular. 14 punctea) Explica{i afirma}ia,,Locomofia particip[ larealizarca func{iei de relalie".b) Preciza{i rolul analizatorilor ?n realizarea funcfiei de relalie.c) Construi{i patru enunfuri afirmative, cAte doud pentru fiecare con}inut, utilizdnd

limbajul gtiin{ific adecvat. Folosili, in acest scop, informa{ii referitoare la urmStoarelecontinuturi:

- analizatorul acu stic o-ve stibular ;

- mutalii genetice.

Z.Una dintre func{iile fundamentale ale organismului uman este digestia. 16 punctea) EnumeraJi trei tipuri de transformdri pe ca.re le suferd alimentele in cavitatea bucall.b) Explicafi importan{a digestiei inrealizarea functiei de nutritie.c) Alcituili un minieseu intitulat lgiena alimentaliei, folosind informa{ia gtiintificd

adecvatS. in acest scop, respectali urmdtoarele etape:

- enumerarea a $ase no{iuni specifice acestei teme;

- consffuirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-pafiufraze, folosind corect gi in corela{ie no{iunile enumerate.

Se acordd "10 puncte din oficiu"

12

Page 5: Bacalaureat 2019 - Biologie - Clasele 11-12 Anatomie si ... 2019 - Biologie - Clasele 11-12... · b) Preciza{i rolul analizatorilor ?n realizarea funcfiei

18 punciC

rc 123 con{in adenin6.

l{iageneticndinADN.pc cue o formulafi voi;

if*U o cmtitate mici de

frfetF*nrnery'antigenjt 12 puncte

ruldat.voi, folosind

fdfFrins-o', "-.ll:

M. l4puncteIF&rcl4id'.p-'ft co{inu! utilizdnd*riloue la unndtoarele','., ,,

F@sstia. 16 puncteGefucavitatea bucal6.

@.id informa{ia gtiintifi ci

ldnmaximum kei-pafiu

TESTUT 2

I SUBIEGTUL I (30 de punctel

A. Scrie{i pe foaia de examen nofiunile cu care trebuie sd completafi spafiile libere dinafirmafia urmitoare, astfel inc0t aceasta s[ fie corectl.

Sistemul digestiv este alcituit din ... 9i ... .

tl puncte

B. Numi{i doi dintre analizatorii din organismul uman; asociafi pentru fiecare anali-zator rolul indeplinit. , 6 punc:tc

G. Scriefi litera corespunzitoare rispunsului corect. Este corectii o singuri variantli derdspuns. l0Puncte1. Transportul gazelor respiratorii este realizdde:

a) oxihemoglobinl;c) carbaminhemoglobinl;

2. Producltorii primari intr-un ecosistein sunt:a) pegtii;c) plantele verzi;

3. in ARN, bazdazotatlspecificd este:

a) citozina;c) uracilul;

4. Erzima proteoliticd este :

a)lipaza;c) amilaza;

5. in imunitate intervin:a) trombocitele;c) eritrocitele;

b) hoglobinl;dlin*lintr

b) reptilele;d) nnimalele fitofue.

b) adenina;d) timina.

b) pepsinogenul;d) lizozimul.

b) hemoglobina;d) leucocitele.

D. Cititi cu atenfie afirma{iile urmitoare. Daci apreciafi c[ afirma{ia este adeviratil,scrieli pe foaia de examen litera A, in dreptul cifrei corespunzitoare afirrrafiei. Daciapreciafi c[ afrrnafia este falsf scrie{i pe foaia de examen litera F, in dreptul cifrei co-

respunzltoare afirma{iei gi modificali parfial afirmafia pentnr ca aceasta str devini ade-

vlrat[. Nu se accept[ folosirea negaliei. l0 punae

1. Nefrita este o afec{iune a sistemului reproduc[tor.2. lnfecfia cu bacteria Herpes simpl* constii in aparifia unei erup{ii cutanate sau

mucoase.3. Uracilul este o baz[ azotatipirimidinicfi, iar guanina purinic[.

I SUBIECTUL al ll-lea (30 de punctel

18 puncte

a) Preciza{i care sunt componentele unei nucleotide prezente in cei doi acizi nucleici.

t3

Page 6: Bacalaureat 2019 - Biologie - Clasele 11-12 Anatomie si ... 2019 - Biologie - Clasele 11-12... · b) Preciza{i rolul analizatorilor ?n realizarea funcfiei

b) Aminoacizii sunt codifica{i in ADN. Un fragment de ADN bicatenar conline 512nucleotide, din care 25Yo conlin adenin6. Stabildi:

- numdrul de nucleotide confinute in ARN-ul mesager care copiazd"informatia dinADN-ul bicatenar;

- numdrul de nucleotide de timini din fragmentul de ADN bicatenar;- catena complementard 5'- 3' de ADN, qtiind ci pe catena 3'-5' exist6 urm[toarea

succesiune de nucleotide: ATTCGAACG; numdrul de codoni conlinut in aceasti caten6.c) CompletaJi problema de la punctul b) cu o altd cerinle pe care o formulafi voi;

rezolvali cerin{a pe care ati propus-o.

B. Un tdndr ajunge de urgenfS la un spital in urma unui accident. Acesta are grupa des_6nge B gi Rh negativ. A primit prin transfuzie 350 ml de sange, in spital fiinJ rezervede sdnge cu grupele O Rh negativ, B Rh pozitiv gi AB Rh negativ.lzolumul de s6nge sistoliceste de 75 ml/minut, iar frecven[a cardiacd, de 7s baftilminut. Stabili]i: -12

punctea) grupele de sange care pot fiutilizate pentru donare in acest caz;b) valoarea debitului cardiac timp de 10 minute;c) consecinta in cazul transfuziei cu sdnge provenit de la un donator incompatibil

din punctul de vedere al sistemului Rh.d) Completafi aceastd problemi cu o alti cerin{i pe care o formula{i voi; rezolvati

cerin{a pe care afi propus-o.

I SUBIECTUI al lll-lea (30 de puncre]

1. ExcrEia este procesul de eliminare a substanlelor nefolositoare din organism. 14 punctea) Precizali etapele de formare a urinei.b) Descrieli alcdtuirea rinichiului.c) Construi{i patru enunluri afirmative, cAte doud pentru fiecare continut, utiliz6nd

limbajul gtiinfific adecvat. Folosili, in acest scop, informa{ii referitoare la urmdtoarelecon{inuturi:

- igiena sistemului excretor;

- nefronul.

2. Funclia de rela{ie este important6 pentru integrarea organismului in mediul incon-jurdtor.

a) Enumerafi doui componente ale unui analizator.b) Prezentati segmentul intermediar pentru analizatorulauditiv.

^ c) Alcituili un minieseu intitulat Boli ale pietil, folosind informaJia qtiinlific6 adecvati.In acest scop, respecta{i urm6toarele etape:

- enumerafea a gase no(iuni specifice acestei teme;

_ - construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patrufraze, folosind corect qi in corela{ie nofiunile enumerate.

Se acordd l0 puncte din oficiu.

14

16 puncte

Page 7: Bacalaureat 2019 - Biologie - Clasele 11-12 Anatomie si ... 2019 - Biologie - Clasele 11-12... · b) Preciza{i rolul analizatorilor ?n realizarea funcfiei

)N bicatenar con{ine 512

e copiazd, informafia din

bicatenar;a 3'-5' exist[ urmitoareao{inut in aceasti catenl.pe care o formulafi voi;

ent Acesta are grupa dep, in spital fiind rezerveYofrm{de sdnge sistolicStriliti: 12 puncre

a*caz;

ndmdor incompatibil

I f,rml4i voi; rezolvati

fr"tgrtisn 14 puncte

me con{inut, utilizdnd*dtoare la urmdtoarele

mlui in mediul incon-16 puncte

itiv-ruia giinfifici adecvati.

ldinmaximum trei-patru

TESTUL 3

t SUBIEGTUI l{30 de puncte}

A. Scrieli pe foaia de examen nofiunile cu care trebuie s[ completali spafiile libere dinafirmafia urm[toare, astfel incdt aceasta s[ fie corectd. 4 puncte

Din punct de vedere funcfional, sistemul nervos se clasifici in . .. gi . .. .

B. Numili dou[ afecfiuni ale sistemului reproducltor. Asociali fiecare afecfiune numiticu cdte o catzd a producerii ei. 6 puncte

G. Scriefi litera corespunzdtoare rdspunsului corect. Este corect[ o singur[ variant[ de

r[spuns. 10 puncte

l.Larealizarea func[iei de nutrilie a organismului uman participi sistemele:

2. Capacitatea vital[ repreirntl suma dintre:a) volumul curent gi volumul expirator de rczewl;b) volumul curent gi volumul rezidual;c) volumul curent, volumul expirator de rezervi gi volumul inspirator de rezewil;d) volumul curent gi volumul inspirator de rezew6.

3. Pectoralii sunt muqchi ai:

a) circulator gi digestiv;c) nervos gi muscular;

a) abdomenului;c) spatelui;

a) clavicula;c) humerusul;

b) raspirator gi endocrin;d) osos gi excretor.

b) toracelui;d) membrului superior.

b) tibia;d) radiusul.

4. Unul dintre oasele care intrl in alc[tuirea scheletului membrului inferior este:

5. Amilaza:a) are rol in descompunerea glucidelor; b) este prezentd in stomac;c) este secretatii de vezica biliar6; d) este eliminati in stomac.

D.Cititl cu aten{ie afirmafiile urmltoare. Dac[ aprecia{i c[ afirma{ia este adevlrati, scriefipe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzltoare afinnaliei, litera A. Dac[ apreciali

cL afirma[ia este fals[, scrieli pe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzitoare afir-mafiei, litera F gi modificati parfial afirmafia pentru ca aceasta s6 devin[ adevdratd. Nuse acceptI folosirea negaliei.

1. Vasectomia este o metodl temporar[ de contraceptie la birba{i.2. Pancreasul secret[ bila gi o depoziteaz5,invezicabiliari.3. Procesele de catabolism au ca rezultatproducerea de energie.

I SUBIECTUL al ll-lea (30 de puncte)

l0 puncte

A. Materialul genetic este reprezentat de acizii nucleici care asigurl ereditatea. 18 puncte

a) Preciza{i structura gi rolul ARN-ului de transfer.

15

Page 8: Bacalaureat 2019 - Biologie - Clasele 11-12 Anatomie si ... 2019 - Biologie - Clasele 11-12... · b) Preciza{i rolul analizatorilor ?n realizarea funcfiei

b) Un fragment de ADN bicatenar conline 5678 nucleotide. Nucleotidele cu guaninisunt in numdr de 1236. Stabilili:

- secven1a de nucleotide din catena de ADN 5'-3' complementard, gtiind cd pe catena3'-5', secvenfa de nucleotide este urmdtoarea: ATTAACT;

- numdrul de aminoacizi codificati in ADN-ul bicatenar;- numirul legIturilor duble din fragmentul de ADN bicatenar.Scriefi toate etapele necesare rezolvdrii cerin{elor problemei.c) Completa{i problema de la punctul b) cu o altl cerinla pe care o fonnula{i voi;

rezolvali cerinta pe care aJi propus-o.

B. O persoanl are nevoie de transfuzie cu o cantitate micd de sdnge. Analizasangeluiacestei persoane evidenliazd ptezen\a in plasmd a anticorpului/aglutininei alfa (al iarpe suprafala hematiilor, a antigenuluVaglutinogenului B. fUiOicii au la dispozdie rezervede sdnge cu urmdtoarele grupe sanguine: AB, B, O. Stabilili: 12 puncte

a) grupa de sdnge a persoanei care are nevoie de transfuzie;

_ b) grupele de sdnge care pot fi alese de medici pentru transfuzie (din rezervele aflatela dispozifie);

c) ce se int6mpld dacd transfuzia se face cu o grupb de sdnge care nu este compatibild.d) Completafi aceastd problemd cu o alt5 cerinld pe caie o formula{i voi; rezolvati

cerinta pe caf,e ati propus-o.

I SUBIECTUI al lll-lea {30 de puncre}

l. segmentele unui analizator sunt: periferic, intermediar, central. tr4 punctea) Caracterizali tn defect de vedere, preciz6nd: denumirea afecfiunii, o'ca1zh,

o manifestare, corectarea acesteia.b) Explica{i in ce constd rolul segmentului periferic al unui analizator.c) Construili patru enunluri afirmative, cdte doud pentru fiecare con{inut, utilizand

limbajul qtiin{ific adecvat. Folosili, in acest scop, informa{ii referitoare la urmatoareleconfinuturi:

- vaccinare;

- tumoare malign6.

Z.Hipofiza gi tiroida sunt glande cu secrelie interni. 16 punctea) Enumerafi alte doud glande cu secre{ie intem5, precizdnd.,pentru fiecare gland'd, c6te

un exemplu de hormon secretat.b) Explicafi relatia fuirctionald dintre hipofizd qi hipotalamus.c) Alcdtui{i un minieseu intitulat lliposecrelie tiroidiand, folosind informa}ia qtiin{ifici

adecvati. in acest scop, respecta{i urmdtoarele etape:

- enumerarea a $ase no{iuni specifice acestei terne;

_ - consfuirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patrufraze, folosind corect gi in corelatie noJiunile enumerate.

Se acordd 10 puncte din oficiu.

16

Page 9: Bacalaureat 2019 - Biologie - Clasele 11-12 Anatomie si ... 2019 - Biologie - Clasele 11-12... · b) Preciza{i rolul analizatorilor ?n realizarea funcfiei

Nucleotidele cu guaninl

rytar5,, gtiind cdpe catena

E.i_

lE care o formulafi voi;

rftp. Analizasdngelui

lebininei alfa (o), iarirlrdispozilie rezewe

12 puncte

l-

hb(trnrezervele aflate

rencscmpatibill.I frmrlefi voi; rezolvafi

d- l4puncteh:r *qiunii, o cavzd.,

dbrtonhre mn{inut, utilizdnd*dme la urmitoarele

16 punctercfru fiecare gland6, cdte

E.

cfud infomrafia gtiin1ifi c[

tdin maximum fiei-patru

TESTUL 4

I SUBIECTUI I (30 de puncte)

A. Scrie{i pe foaia de examen no{iunile cu care trebuie s[ completafi spafiile libere dinafirma{ia urmdtoare, astfel incdt aceasta sE fie corectl. 4 puncte

Celulele responsabile pentu vederea diurn[ sunt cele c! ..., iar cele pentru vedereanocturni sunt cele cu .. . .

B. Numifi doud procese care au loc in digestie; asocia{i fiecirui proces un rol indeplinitinrealizarcadigestiei. '' 6 puncte

C. Scriefi litera corespunziltoarer[spunsului corect Este corectd o singuri variantd de

r6spuns. l0 Puncte1. Hormonul adrenalinl este secretat de:

a) adenohipofizi;c) medulosuprarenal[;

2. Osul care aparfine viscerocraniului este:

a) mandibula;c) frontal;

3. Eucromatina:a) prezinti secvenfe repetitive informafionale;b) con{ine gene metabolic inactive;c) prezinti secven{e repetitive noninformafionale;d) se observl la microscop in interfaza ciclului celular.

4. Enzimele amilolitice ac[ionBazd asupra:

b) neurohipofiz{d) nucleii anteriori din hipotalamus.

b) temporal;d) parietal.

b) proteinelor;d) glucidelor.

b) gigantismul;d) cataracta.

a) lipidelor;. c) trigliceridelor;

5. Este o disfuncfie hormonall:a) glaucomul;c) daltonismul;

D.Citifi cu atenfie afirmaliile urmltoare. Daci aprecia]i ce afirma{ia este adevlrati, scrieli

pe foaia de examen litera A, in dreptul cifrei coresprmzltoare afirmafiei. Dac[ aprecia{i

ci afirmafia este falsl, scrieti pe foaia de examen litera F, in dreptul cifrei corespun-

zdtoare afirmafiei gi modificali pa4ial afirmalia pentru ca aceasta si devini adevlratd.

Nu se accepti folosirea negaliei. t0 puncte

1. Meningita este o afecliune a sistemului circulator catzatd de un virus.2. Celulele receptoare pentru auz sunt localizate in urechea medie.

3. Bacteriile gi virusurile sunt factori mutageni biologici.

I SUBIECTUL al ll-lea (30 de punctel

A. Structura unui organism este determinati de codificarea geneticl din ADN qi ARN.t8 puncte

lt

Page 10: Bacalaureat 2019 - Biologie - Clasele 11-12 Anatomie si ... 2019 - Biologie - Clasele 11-12... · b) Preciza{i rolul analizatorilor ?n realizarea funcfiei

a) Numiti pentozele unei nucleotide din ADN 9i ARN.b) Un fragment de ADN bicatenar conline 1678 nucleotide. Nucleotidele cu citozini

sunt in numdr de 236. Stabildi:- numdrul de nucleotide cu timinb continute de fragmentul de ADN bicatenar;- numdrul leg[turilor duble gi al legSturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar;- numIrul de codoni din ADN-ul bicatenar.Scrieti toate etapele necesare rezolvirii cerinfelor problemei.c) Completa{i problema de la punctul b) cu o alt-d cerin{d pe care o formula{i voi;rezolva\i cerinta pe care a{i propus-o.

B' Doi tineri ajung la spital unde au nevoie de o transfu zie desdnge. Daniel prezintd pehematii antigena A, iar Mihai nu are antigene. Stabilili: t2 puncte

a) grupele de sdnge pe care le au cei doi tineri;b) care este posibila grupi donatoare pentru cei doi, dac6 in spital sunt rezerve cu

grupele de sAnge O, AB qi A.c) Precizafi care este consecin1a unei transfuzii cu o grupd incompatibild pentru cei

doi tineri.d) Completali problema cu o alt6 cerin{b pe care o formulali voi; rezolva{i cerinfa

pe care ati propus-o.

I SUBIECTUL al ttt-tea {30 de puncrel

l. LocomoJia. este realizatd de sistemul osos qi sistemul muscular.a) Precizali trei oase ale scheletului membrului superior.b) Enumera{i trei grupe de muqchi ai sistemului muscular la om.

-. c) Construili patru enunfuri afirmative, cdte doud pentru fiecare continut, utilizdndlimbajul gtiintific adecvat. Folosili, in acest scop, informalii referitoar-e la urmatoarelecontinuturi:

l4 puncte

- rolul sistemului osos;

- muqchii membrului superior.

2. Glandele endocrine produc hormoni care se varsd direct in s6nge.a) NurniJi hormonii secretali de tiroid6.

16 puncte

b) Descrie{i ef'ectele hiposecreliei de insulini.c) Alc[tui{i un minieseu intitulat Hipofiza * creier endocrin, folosind informatia ptiin-

{ifici adecvat[. in acest scop, respectali urmdtoarele etape:- enumerarea a gase notiuni specifice acestei teme;

^ - construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din rnaximum trei-patrufraze, folosind corect gi in corelalie notiunile enumerate.

Se acord5 10 puncte din oficiu.

t8

Page 11: Bacalaureat 2019 - Biologie - Clasele 11-12 Anatomie si ... 2019 - Biologie - Clasele 11-12... · b) Preciza{i rolul analizatorilor ?n realizarea funcfiei

e. Nucleotidele cu citozin[

il de ADN bicatenar;rcntul de ADN bicatenar;

Dei-

I pe care o formulafi voi;

; ringe. Daniel prezintl pel2 puncte

ifo ryital sunt rezerye cu

lirycibile pentru cei

ror"r; rwolvafi cerin{a

fu- l4puncte

l{f,LhDrG omfinut, utilizdnd:erimqe h unnitoarele

fttrp. 16 puncte

, frlmiml informafia qtiin-

tdin maximum fei-pafu

TESTUT 5

I SUBIECTUL l{30 de puncte}

A. Scrieti pe foaia de examen no{iunile cu caxe trebuie s[ completafi spatiile libere dinafirmafia urmltoare, astfel incdt aceasta s[ fie corect[.

Suprarenalele sunt glande endocrine pereche formate din ... qi ...4 puncte

B. Numifi doui grupe de muqchi; asociati fieclrui tip de mugchi un exemplu din corpuluman. .. 6 puncte

C. Scrie(i litera corespunzdtoare rispunsului corecl Este corectd o singurd varianti de

r[spuns. 10 Puncte1. Hormonul adrenocorticotrop est€ un hormon al glandei:

a) costicosuprarenald;c) medulosuprarenal6;

2. Rol in digestia glucidelor il are:

a)lipaza gastricl;c) bila;

3. Plimdnii sunt localiza{i:a) in cavitatea toracicd;

a) femurul;c) sternul;

a) cromozomul bacterian;c) cromozomul eucariot;

b) tiroidftd) adenohipofiz[.

b) carboxipeptidaza;d) amilaza pancreatici.

b) in cavitatea abdominal[;

b) radiusul;d) peroneul.

b) cromozomul viral;d) plasmidul bacterian.

c) in cavitatea abdominall, de o parte gi de alta a coloanei vertebrale;

d) deasupra stomacului.4. Osul care aparfine scheletului trunchiului este:

5. Prezint5 materialul genetic organizatin bucle gi superr[suciri:

D. Citlg cu aten{ie afinna1iile urmitoare. Dac[ apreciafi c[ afirmatia este adevdratS, scrie{i

pe foaia de examen litera A., in &€ptul cifrei corespunzitoare afirmafiei. Daci aprecia{i

cd afirma{ia este falsl, scrieli pe foaia de examen litera F, in dreptul cifrei corespunzd-

toare afirma{iei, gi modificafi parfial afirmatia p€ntnr ca aceasta s[ devinl adev[ratd.

Nu se acceptl folosirea negaliei. t0 puncte

l. BazL azotatdpirimidinic[ comun[ ADN-ului gi ARN-ului este uracilul.2. Factori poluanli fizici sunt nitrilii, ploile acide, detergenfii.3. Sensibilitatea termici qi dureroas[ este conduslprin fasciculul spinotalamic lateral.

I SUBIECTUL al ll-lea (30 de puncte)

A. Ereditatea este asigurati de ADN 9i ARN.a) Menfiona{i dou[ tipuri de ARN celular qi func{ia acestora.

l8 puncte

b) ARN mesager are urm[toarea succesiune de nucleotide: CUAAGGCUA. Stabiliti:

t9

Page 12: Bacalaureat 2019 - Biologie - Clasele 11-12 Anatomie si ... 2019 - Biologie - Clasele 11-12... · b) Preciza{i rolul analizatorilor ?n realizarea funcfiei

- succesiunea de nucleotide de pe catena de ADN de pe care s-a copiat informatiageneticS;

- numdrul de legdturi duble gi triple din ADN-ul bicatenar, gtiind cd acesta are 2 402 denucleotide, dintre care cele cu timind sunt224;

- numdrul codonilor copia{i de ARN_ul mesager.Scrieli toate etapele necesare rezolvlrii cerinlelor problemei.c) completafi problema de la punctul b) cu'o ala cerin{i pe care o formula{i voi;rezolva[i cerin{a pe care ati propus-o.

B. o tdnera "u

g-p1_q! sdnge AB, Rh pozitiv heterozigot, se cdsdtoregte cu un t6nircu grupa de singe B (IID, Rh negativ. Stabilili: t2 puncte

a) antigenele qi anticorpii pentru grupa de s6nge a tinerei;b) antigenele qi anticorpii pentru grupa de s6n!e a tAnaruiui;c) ExBlica{i consecinta unei transfuzii cu sange incompatibil.d) Completa{i problema cu o altd cerin!5 p"lu." o formulali voi; rezolvati cerin{a

pe care aJi propus-o.

I SUBIECTUL al ttt-tea {30 de puncre)

l ' Sistemele respirator. gi circulator particip6 la realizareafunc{iei de nutri{ie. 14 punctea)Precizati o afecJiune a sistemului circulator, o catzda acesteia gi o manifestare.b) Explicali ce reprezintd literele A gi B din expresia Dv: A x B.

-. c) Construili patru enunfuri afirmative, c6te doud pentru fiecare confinut, utiliz6ndlimbajul gtiin{ific adecvat. Folositi, in acest scop, informa{ii referitoare la urmdtoareleconfinuturi:

- ventilalia pulmonard a organismului;- eutrofizarea.

2. Perpetuarea speciei este asiguratd de sistemul reproduc[tor. t6 punctea) Enumera{i doud componente ale aparatului riproduc6tor femeiesc.b) Explicafi doub moduri de contracep{ie.c) Alcdtuili un minieseu intitulat Poluarea ecosisternelor naturale, folosind infor-

matia gtiin{ificd adecvatd. in acest scop, respectafi urmdtoarele etape:- enumerarea a gase notiuni specifice acestei teme;

^ - cgnltruirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-pahufraze, folosind corect qi in corela(ie nofiunile enumerate.

Se acordd 10 puncte din oficiu.

20