Biologie vegetala si animala - Clasele 9 si 10 ... vegetala si animala Clasele 9 10... · Fig. e...

of 13 /13
Niculina Badiu Biologie vegetala 9i animali - 35 de teste pentru bacalaureat - @Booklet Bucuregli,zAfi

Embed Size (px)

Transcript of Biologie vegetala si animala - Clasele 9 si 10 ... vegetala si animala Clasele 9 10... · Fig. e...

Page 1: Biologie vegetala si animala - Clasele 9 si 10 ... vegetala si animala Clasele 9 10... · Fig. e Structura celulei procariote TEORIA CELULARA sustine c5:. Toate organismele vii sunt

Niculina Badiu

Biologievegetala 9i animali

- 35 de teste pentru bacalaureat -

@BookletBucuregli,zAfi

Page 2: Biologie vegetala si animala - Clasele 9 si 10 ... vegetala si animala Clasele 9 10... · Fig. e Structura celulei procariote TEORIA CELULARA sustine c5:. Toate organismele vii sunt
Page 3: Biologie vegetala si animala - Clasele 9 si 10 ... vegetala si animala Clasele 9 10... · Fig. e Structura celulei procariote TEORIA CELULARA sustine c5:. Toate organismele vii sunt
Page 4: Biologie vegetala si animala - Clasele 9 si 10 ... vegetala si animala Clasele 9 10... · Fig. e Structura celulei procariote TEORIA CELULARA sustine c5:. Toate organismele vii sunt

BtoLoGtE vEGETALA $t ANTMALACLASA A IX-A

1. DIVERSITATEA LUMII VII

$tiinla care studiazE clasificarea lumii vii se numeste SISTEMATICA sauTAXONOMIE. Unitaliile de clasificare se nurnesc TAXONI. Taxonul de baz5 esteSPECIA. Specia cuprinde totalitatea indivizilor asemdn5tori, care se reproducsexuat, iar descendenla este fertilS. Taxonii superiori sunt : gen --+ familie -, ordin-, clasi --- increngituri -+ r€9h.

VIRUSURILE:Definilie: sunt entitS!i parazite, microscopice, fErE organizare celulard gimetabolism propriu, de aceea nu sunt considerate vii.Exemple: virusul herpesului, virusul hepatitei, virusul Hlv, virusul gripal.

REGNURILE:Materia vie a fost grupat5 in 5 regnuri: Monera, protista, Fungi, plante, Animale.

A. REGNUL MONERA (PROCARIOTA):Definilie: cuprinde bacteriile ---+ organisme unicelulare, procariote, mobile gi

imobile, care se reproduc asexuat;--+ hrEnirea (nutrilia) este heterotrof5 saprofit5 sau

parazitS;--+ respiralia poate fi aerob5 sau anaerob5.

Exem ple : b ac i lu I Ko c h ( p rodu ce T B C), b aci lu I fdn u tu i.

B. REGNUL PROTISTA:Definilie: cuprinde organisme eucariote (EK) unicelulare acvatice sau parazite incorpul altor organisme.Clasificare:

a) PROTISTE ASEMANATOARE PLANTELOR - mediul de vial5 --+ acvatic.Cuprind:e.AIgele unicelulare verzi. Exemplu: verzeala zidurilor -+ nutritie autotrofd.z.Euglene. Exemplu: Euglena verde ---, nutrilie mixotrofd.b) PROTTSTE ASEMANATOARE ANTMALELOR.Sporozoare: sunt exclusiv parazite. Ex.: Plasmodium malariqs ---+ produce malaria.

Page 5: Biologie vegetala si animala - Clasele 9 si 10 ... vegetala si animala Clasele 9 10... · Fig. e Structura celulei procariote TEORIA CELULARA sustine c5:. Toate organismele vii sunt

e . REGTNUT- Fl."JNGl(CIUPERCI):

Defini$ie: cuprinde organisme eucariote unicelulare gi pluricelulare, imobile, terestre.

-- corpul este alcStuit din celule filamentoase numite hife, care formeazS

MICELIU;---+ nutritia este heterotrof5 saprofitl sau parazitS (produc boli ---+ MICOZE).

Clasificare:r. CLASAASCOMICETE:Exemple: - specii SAPROFTTE -, droidia de bere, droidia de vin.

- specii PARAZTTE ---+ Candida, produce infeclii ale organelor genitale

(candidoza).

z. CLASA BAZIDIOM ICETE:

Exemple: - ciuperci cu pdldrie '--, ghebele, hribul, ciuperca de cAmp.

D. REGNUL PLANTEDefinilie: cuprinde organismele eucariote (EK), pluricelulare, predominant

terestre, imobile, fotoautotrofe, cu reproducerea asexuatd 9i sexuatS.

Sunt grupate ?n:

r. PLANTE AVASCULARE + nu prezintl vase conducStoare liberiene gi lemnoase

gi organe vegetative diferenliate. Corpul lor se numegte tal, iar ele se numesc

talofite.Clasificare:a) ALGE PLURICELULARE - verzi -+ exemPlu: mdtasea broaStei, salata de mare;

- rogii--- exclusiv marine;

- brune -, exclusiv marine.

b) |NCRENGATURA BRIOFITA -, exemplu: mugchiulde pdmdnt, mugchiulde turbd.

z. PLANTE VASCULARE -+ prezintS vase conducStoare liberiene 9i lemnoase 9i

organe vegetative diferenliate. Corpul lor se numegte corm, iar ele se numesc

cormofite.Claslficare:a) iNCREnUGATURA PTERIDOFITA (ferigi):

--+ nu au flori gi semin!e;--, se inmullesc asexuat prin sPori.

Exemple : fe rig a com u n d, fe ri g ut,a du lce.

b) iN cRENGATU RA 5 P ERMATo FlrA--+ sunt plante cu flori gi semin!e, GRUPATE, in:

r. GIMNOSPERME:Definilie: sunt plantele care nu au ovulele inchise in ovar gi, tn urma fecundaliei,

sEmAnla nu este inchis5 in fruct.Exemplu: Clasa CONIFERE --+ plante lemnoase, arbori 5i arbugti, cu flori unisexuate

reprezentate de conuri. Reprezentanli: molid, brad, pin alb, zadd, tisd, ienupdr.

Page 6: Biologie vegetala si animala - Clasele 9 si 10 ... vegetala si animala Clasele 9 10... · Fig. e Structura celulei procariote TEORIA CELULARA sustine c5:. Toate organismele vii sunt

2. ANGIOSPERMEDefinilie: sunt plantele care au ovulele inchise in ovar 5i, ?n urma fecunda!iei,sImAnla este inchis6 in fruct.inveligulfloral este alc5tuit din SEPALE (CALICIU)gi PETALE (COROLA).

Clasificare:a)Clasa MONOCOTILEDONATE + embrionul are un cotiledon.Exemple --. lalea, cereale, usturoL ceapd,

b)Clasa DICOTILEDONATE *+ embrionul are dou5 cotiledoane,Exemple ---+ trandafir, mdce1, fasole, ardeietc.

E. REGNULANIMALDefinfiier cuprinde organisme pluricelulare, eucariote, mobile, heterotrofe, cureproducere asexuat5 gi sexuatE, e lasificate in:

l. ANIMALE NEVERTEBRATE - nu prezint5 schelet intern,Din acest grup fac parte:r. Increngitura Celenterate- animale acvatice, fixate sub form6 de polip sau libere sub formS de meduz6;

- nu prezint5 organe diferenliate.- Exemple: hidra de apd dulce, Meduza,z. [ncrengdtura Viermi lali (Platelminli)- animale parazite care au corpul turtit dorso-ventral;- au organe diferenliate, ventuze pi c$rlige de fixare in eorpul gazdei.

- Exemplc: viermele de gdlbeazrt, tenia,

3. increngHtura Viermi e ilindrie i (Nematelmili)- animale parazite e are au corpul e ilindrie, ase ulit la capete,- Excmple; limbricul, triehina, oxiurul,

4. ine rengHtura Viermi inelafi (Anclide)* aninrale libere sau ectoparau ite eare au corpul aleEtuit din inele ee eorespundunei eompartiment6ri interne.- Exemple:, r&ma, lipitaarea,

5. lncrengHtura MoluEte- animale teresuc 5i acvatiee iibere-= eorpul moale, ale6tuit din eap, masE visecralS pi pieior, poatc fi protcjat de oeoe hilic (la mele) sau de dCIua valve (la seoie i),: grupate tn:

a) clasa Gasteropode: mele ul de livad6;b) e Iasa Lamelibranhiate: se oie a de lae;

c) e lasa Cefalopodc * sepia, carae atila,

Page 7: Biologie vegetala si animala - Clasele 9 si 10 ... vegetala si animala Clasele 9 10... · Fig. e Structura celulei procariote TEORIA CELULARA sustine c5:. Toate organismele vii sunt

5. increngEtura Artropode

- animale rSspAndite in toate mediile de via!5, libere sau parazite;

- corpul protejat de un exoschelet chitinos

- prezint5 apendici (picioare) articulate;

- grupate in:a) clasa Arahnide - pEianjenul cu cruce, cSpuga;

b) clasa Crustacee - rac/ crab, crevete, homar;

c) clasa lnsecte - fluturi, gAndaci, lScuste, furnici, libelule;

ll. ANIMALE CORDATE - prezintS schelet intern - Notocord.increngEtu ra Veft ebrate

- animale evoluate la care Notocordul este inlocuit de coloana vertebra!5.

- din acest grup fac parte:

a) supraclasa Pegti

- animale adaptate la mediul acvatic; corpul acoperit de solzi gi mucus, respiralie

branhialS;

- prezintd inot5toare perechi gi neperechi;

- fecundalie externS.

- grupate in:r. clasa pegtiosogiExemple: crapt somn, biban, pldu, cara\ scrumbie, etc.

z. clasa pegti osogi-cartilaginogiExemple: cegd, morun, nisetru, pdstrugd, etc.

b) supraclasa Tetrapode

- animale care prezint5 4 membre, grupate in patru clase:

r. CIasa Amfibieni

- animale adaptate la mediul terestru, dar dependente de mediul acvatic prin

respi ralie (tegumentarE ;i pul monarS) gi reproducere (fecundalie extern5).

- grupate in:. Ordinul Anure (amfibieni fErE coad5). Exemple: broasca de lac, brotdcelul.

. Ordinul Urodele (amfibieni care au coadS). Exemple: salamandra, tritonul.

z. Clasa Reptile

- animale adaptate complet la mediul terestru, cu tegumentul ingrogat acoperit

de solzi gi plSci;

- respiralia pulmonar5, fecundalia internS, ou5le sunt clocite la soare.

- grupate in:. Ordinul Ofidieni - exemple: garpele de casd, vipera.

. Ordinul Lacertilieni - exemple: sopdrla verde, gugterul.

. Ordinul Chelonieni - exemple: broaStele {estoase.

5

Page 8: Biologie vegetala si animala - Clasele 9 si 10 ... vegetala si animala Clasele 9 10... · Fig. e Structura celulei procariote TEORIA CELULARA sustine c5:. Toate organismele vii sunt

. OrdinuI CrocodiIieni - exemple: aligatorul, crocodilul.

3. Clasa Pis5ri- animale adaptate la mediul aerian, corpul acoperit cu penaj, membreleanterioare transformate in aripi, respiralie pulmonarS, fecundalie internS, ouSlesunt clocite de pErinli.

- grupate in:

- acarenate (nu zboard) - exemple: struful;

- carenate ( care zboarE) - exemple: porumbel, turturea, barzd, goim, acvild.

4. Clasa Mamifere (Placentare)

- tr5iesc in toate mediile de via!5 (predominant terestru);

- corpul este acoperit cu blanS; fecundalia internS; embrionul se dezvoltd in uterfiind protejat gi hr5nit de placentS; puii sunt hr5nili cu laptele produs de glandelemamare.

- grupate in:. Copitate - exemple: girafd, zebrd;. Rozitoare - exemple: toarecet iepure, hdrciog;. Carnivore - exemple: lup, rds, leu;. Cetacee - exemple: balend, delfin;. Primate - exemple: maimu{e (cimpanzeu, gorild).

2. CE LU LA _ U N ITATE STRU CTU RALA S I FU N CTI O NALA A VI ETI I

1. perete celular2. membrana celulard3. citoplasma4. nucleoid5. ribozom

Fig. e Structura celulei procariote

TEORIA CELULARA sustine c5:. Toate organismele vii sunt alcituite din celule.. Celulele reprezinti unitatea structuralSgi funclionalS a lumii vii.. Celulele provin din alte celule prinprocese de diviziune.Exist5 doud tipuri de organizare celularS:

A. CELULA PROCARIOTA

- Nu prezint5 nucleu individualizat gi

organite celulare delimitate de membranS.Este alcltuit5 din:r. iruVeUgUR! CELULARE, reprezentate de:a) Perete celular - predominant mureinib) MembranS celulari:-permite schimburile de substanle cu mediu.z. CITOPLASMA: - contine doar ribozomi.

3. NUCLEOID: - reprezentat de o moleculS de ADN circular, dispersat in citoplasmS.7

5

4

Page 9: Biologie vegetala si animala - Clasele 9 si 10 ... vegetala si animala Clasele 9 10... · Fig. e Structura celulei procariote TEORIA CELULARA sustine c5:. Toate organismele vii sunt

B. CELULA EUCARIOTA

- Prezintd nucleu individualizat giorganite celulare delimitate de membranS.

- Poate fi: - VEGETALA - prezentt la PLANTE

- FUNGALA - prezent6 la FUNGI (CIUPERCI)

- ANIMAIA * prezentS la ANIMALE

astemembranE

membranEreticulendopl

citoplasma

n ucleu

aparatGolgi

aparatGolgi

nucleu nucleol

Fig. r Structura celulei eucariote animale Fig. 3 $tructura celulei eucariote vegetale

Este aleHtuit6 din::.. INVELt$URl CELULARE:a) Peretele celular:*invelig extern prezent NUMAI la:- plante -+ eontine e ELULOZA

* ciuperei-*, cCIntine e HITINA* rol! 6$igurE individualitate, oferS rezistentE, dE form5 celulei,

h) Membrana €clularH (plasnralema)* prezente ia TOATE tipurile de eelule;

- rol: delimiteaz$ celuia, asigurE se himbul de materie gi encrgie dintre eelule qi

rnediul lor.

z. e ITOFtASMA, eCInline:* o partc ncstrueturat6:+ HIALOPLASMA;

- CI parte structurat5 *+ ORGANITELE CELULARE,

CIrganitclc eclularcl* sunt eompertimente eitopiasmatiee delimitate de o rnembrenu simpll sau

ciubl$,

Pot fi: 6) eCInnun€

b) speeifiee,a) Organitcle eciulare c6mune se tntAlnese la TOATE tipurile de eelule cueariote,

I

Page 10: Biologie vegetala si animala - Clasele 9 si 10 ... vegetala si animala Clasele 9 10... · Fig. e Structura celulei procariote TEORIA CELULARA sustine c5:. Toate organismele vii sunt

B.

c.

Testul 1

SUBIECTUL I 30p

A. 4p

Scrieti pe foaia de examen, notiunile cu care trebuie si completali spatiile libere din afirmatiaurm4toare, astfeltncit acsasta sl fie corecttr.

Scleroza in placi Si .................... sunt boli ale sistemului

Dali doui exemple de grupe de angiosperme; scrieti, ?n dreptulcaracteristic6.

Scrieti pe foaia de examen, litera corespunztrtoare rispunsului corect.varianti de rdspuns.1. Sunt animale:

a) sporozoareleb) arahnidelec) euglenofiteled) briofitele

2. Ciocanul, nicovala gi scdrila:a) se gisesc in conductul auditivb) se continuii cu melcul membranosc) sunt componente ale urechii mediip) sunt componente ale urechii interne

3. lnveligul floral este alcAtuit din:a)pistileb) staminec) petaled)carpele

4. La mamifere, respiralia aerobd:a) are rol ln formarea de substante organiceb) necesitd prezenla luminiic) se mai numegte gi fermentalied) are rol ?n producerea de energie

5. Vezica urinaria) are rol in formarea urineib) este alcituitd din nefronic) este situata in cavitatea toracicid) este o cale urinard

D. 10pCititi, cu atentie, afirmatiile urmdtoare. Dacd apreciati cd afirmatia este adevaratd, scrieti pefoaia de examen,ln dreptul cifrei corespunzitoare afirmatiei, litera A. Dactr apedali ci afirmatiaeste fals{, scrieti pe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzatoare afirmatiei, litera F gimodificati pa(ial afirmatia pentru ca [email protected] si devini adevaratd. Folosili, ln acest scop,informatia gtiinlifici adecvatd. Nu se acceptd folosirea negatiei.1. Candidoza este o boald specificd sexului femeiesc.2. sclerotica gi coroida sunt componente ale aparatului optic al globului ocular.3. O abatere de la segregarea mendeliani este codominanla.

46

6p

fiecirei grupe, cAte o

1op

Este corecttr o singuri

Page 11: Biologie vegetala si animala - Clasele 9 si 10 ... vegetala si animala Clasele 9 10... · Fig. e Structura celulei procariote TEORIA CELULARA sustine c5:. Toate organismele vii sunt

SUBIECTUL al ll-lea

A. 18p

FuncJiile de nutritie asiguri constituirea de sine a organismelor. Circulalia participd la realizareaacestor functii.a) caracterizati circulatia la plantele terestre, precizAnd: localizarea absorbtiei apei 9i a sdrurilor

minerale, un mecanism al absorbliei sirurilor; un exemplu de forti care asigurd circulaliasevei brute.

b) explicati afirmatia urmdtoare: ,,SAngele are rol in asigurarea imunitalii organismului"c) calculali cantitatea de substante minerale din plasma sAngelui unui copil, gtiind urmltoarele:

- volumul sangvin reprezintd 8% din masa corpului;- plasma reprezintd 55% din volumul sangvin;- substanlele minerale reprezinti 1% din compozitia plasmei;- copilulcdntiregte 50 Kg.Scrieti toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinlei.

d) completati problema de la punctul c) cu o alte cerinte pe care o formulati voi, folosindinformalii Stiintifice specifice biologiei; rezolvati cerinta pe care ali propus-o.

B. 12p

Se lncrucigeaz{ un soi de regina-noptii cu flori de culoare albl (A) 9i mari (M) cu un soi de

regina-noptii cu flori de culoare lila (a) 9i mici (m). Pirintii sunt homozigoti pentru ambelecaractere. Se obtin ln prima generatie, F1, organisme hibride. Prin incrucigarea intre ei ahibrizilor din Fl, se obtin, tn F2, 16 combinalii de factori ereditari. Stabilili urmdtoarele:a) genotipul qi fenotipul organismelor din F1;

b) tipurile de gameti formali de organismele din F1;

c) raportul de segregare dupd fenotip, din F2:

d) completati aceastd problemd cu o alti cerinti pe care o formulali voi, folosind informatii

$tiintifice specifice biologiei; rezolvati cerinta pe care ali propus-o.

Scrieti toate etapele rezolvdrii problemei.

SUBIECTUL al llllea

1. 14p

Citoplasma, nucleul, lizozomii sunt componente ale celulei animale.a) numili un alt component al celulei animale, precizAnd o particularitate structurali Ei rolul

indeplinit de acesla.b) formulali un argument in favoarea afirmaliei: ,,Celula eucarioti are o structurd mai complexi

decAt celula procariotS"c) construili patru enunturi afirmative, cAte doud pentru fiecare conlinut, utilizAnd limbajul

Stiintific adecvat.Folositi in acest scop informatii referitoare la urmdtoarele continuturi:- cromozomii - alcituire- meioza

2. 16p

ln funclie de sursa de substante organice folositl, ln lumea vie existi mai multe tipuri de nutritie.a) enumerali glandele anexe ale sistemului digestiv la mamifere;b) explicali in ce consti nutritia simbiontd la licheni;c) alcltuiti un minieseu intitulat ,,Fazele fotosintezei", folosind informatia gtiintifici adecvatd. ln

acest scop, respectati urmdtoarele etape:- enumerati gase notiuni specifice aceslei teme.- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze,

folosind corect $i in corelalie, notiunile enumerate.

3op

3op

47

Page 12: Biologie vegetala si animala - Clasele 9 si 10 ... vegetala si animala Clasele 9 10... · Fig. e Structura celulei procariote TEORIA CELULARA sustine c5:. Toate organismele vii sunt

Test, l2

SUBIECTUL I

4pScrieti pe foaia de examen, notiunile cu care trebuie sd completati spaliile libere din afirmaliaurmatoare, astfel inc&t aceasta si fie corecti.Gineceul florii angiospermelor este alcdtuit din .............. cu ovule, stil Si ..........."

6pDatidoui exemple de grupe de vertebrate; scrieti, tn dreptul fiecdrei grupe modul de locomotie.

1opScrieti pe foaia de examen, litera corespunzdtoare rdspunsului corect. Este corectd o singur6variantd de rdspuns.1. Arahnidele sunt:

a) celenterateb) molu$tec) anelided) artropode

2" Component5i a cailor respiratorii ia mamifere este:a) pldmAnulb) esofagulc) laringeled) ureterul

3. Nutritia autotrofi:a) constd Tn sinteza de substante anorganiceb) este specifici organismelor animaiec) necesiti prezenta clorofileid) poate fi evidentiatd dupa CO2 eliminat

4. Epilepsia gi scleroza ?n pldci sunt boli ale sistemului:a) excretorb) locomotorc) nervosd) respirator

5. La mamifere, rinichii sunt:a) componente ale cdilor urinareb) alcatuiti din nefronic) localizati in cavitatea toracicdd) organe cu rol ?n respiralie

1opCititi, cu atentie, afirmatiile urmdtoare. Daci apreciati ctr afirmalia este adevarati, scrieli pefoaia de oxamen, in dreptul cifrei corespunzitoare aflrmatiei, litera A. DacE apreciati c{ afirmatiaeste fals{, scrieti pe foaia de examen, Tn dreptul cifrei corespunz{toare afirmaliei, litera F 9imodificati partial afirmatia pentru ca aceasta sd devini adevarati. Folositi, in acest scop,informatia gtiintificl adecvatl. Nu se accepti folosirea negaiiei.

30o

B.

c.

D.

48

Page 13: Biologie vegetala si animala - Clasele 9 si 10 ... vegetala si animala Clasele 9 10... · Fig. e Structura celulei procariote TEORIA CELULARA sustine c5:. Toate organismele vii sunt

1. Urechea medie a mamiferelor este alcltuiti din pavilion gi conduct auditiv extern2. Veziculele seminale sunt glande anexe ale sistemului reproducitor femeiesc.3. Mugchiul diafragm se relaxeazi in inspira{ie.

SUBIECTUL al ll-lea

18p

Componentd a sistemului circulator, inima este localizatd in cavitatea toracica.a) enumerati trei cavita{i ale inimii:b) realizali o schemd a circula{iei sistemice:c) calculali cantitatea de apa din plasma sAngelui unui sportiv, gtiind urmitoarele:

- volumul sangvin reprezintd 7"k din masa corpului;- plasma reprezinti 55% din volumul sangvin;- apa reprezinte 90% din compozi{ia plasmei;- sportivul cAntdreqte 71 Kg.

Scrieli toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerintei.d) completali problema de la punctul c) cu o alte cerintd pe care o formulali voi, folosind

informalii $tiintifice specifice biologiei; rezolva{i cerinla pe care ati propus-o'

12p

Se incruci$eazl un soi de mazire cu pdstii galbene (G) 9i late (L) cu un soi de mazdre cupdstf,ivezi (g) giinguste (l). Plrinliisunt homozigoli pentru ambele caractere. So obtin in prima

generatie, F1, organisme hibride. Prin inoucigarea intre ei a hibrizilor din F1, se obtin, ln F2,

16 combinatii de factori ereditari. Stabiliti urnrdtoarele:a) tipurile de gameti formati de hibrizi din F1;

b) numdrul combinatiilor din F2, homozigote pentru ambele caractere;c) fenotipul organismelor din F2 ale clror genotipuri sunt Ggll 9i ggLL;

d) completali aceaste problemd cu o alti cerinla pe care o formulati voi, folosind informatiigtiinlifice specifice biologiei; rezolva{i cerinta pe care ali propus-o.

Scrieti toate etapele rezolvdrii problemei.

SUBIECTUL al lll-lea 30P

1. 14p

Mitoza gi meioza sunt modaliteli de diviziune celulard indirectd, intAlnite la celulele sucariote.a) caracterizali un organit celular comun celulei animale gi celulei vegetale precizAnd:

denumirea organitului, doud componente structurale, un rol;

b) explicatiin ce constd importanta meiozei;c) construiti patru enunturi afirmative, cAte doud pentru fiecare continut, utilizAnd limbajul

$tiinlific adecvat.Folosiliin acest scop infoi'ma{ii referitoare la urmdtoarele continuturi:- prolaza- fibra de cromatind - acizii nucleici

2. 16p

Digestia conste In fansformarea hranei ln substante simple $i oste realizatd de sistemuldigestiv.a) numiti produgii finali ai digestiei lipidelor;b) caracterizali gastrita, precizAnd o cauzd, doui manifestdri, o mdsuri de prevenire;

c) alcdtuiti un minieseu intitulat,,Sucul biliar gi rolul s6u in digestie", folosind informatia Stiintificdadecvatd. in acest scop, respecta{i urm6toarele etape:- enumerali gase notiuni specifice acestei teme.- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze,

foiosind corect gi in corelalie, notiunile enumerate.

3op

A.

B.

49