ASIGURARI CURS4

37
Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” Facultatea de Finaţe Bănci şi Contabilitate Braşov Cursuri online

Transcript of ASIGURARI CURS4

Page 1: ASIGURARI CURS4

Universitatea Creştină “Dimitrie

Cantemir”

Facultatea de Finaţe Bănci şi

Contabilitate Braşov

Cursuri online

Page 2: ASIGURARI CURS4

ASIGURĂRIANUL III ZI / FR

Lector univ. drd.

Carmen NICOLAE

Page 3: ASIGURARI CURS4

TEMA 4

ASIGURĂRILE DE BUNURI

PARTEA I

Page 4: ASIGURARI CURS4

Obiective

Explicarea particularităţilor asigurărilor de bunuri;

Înţelegerea principiilor de acoperire a pagubelor;

Definirea noţiunii de asigurare a clădirilor;

Explicarea conţinutului asigurărilor pentru pagube

produse de incendii şi alte calamităţi;

Înţelegerea noţiunilor de asigurări de răspundere

civilă şi asigurări de interes financiar.

Page 5: ASIGURARI CURS4

Conţinut

4.1 Particularităţile asigurărilor de bunuri;

4.2 Principiile de acoperire a pagubelor;

4.3 Asigurarea clădirilor şi a conţinutului

acestora pentru pagube produse de

incendii şi alte calamităţi;

Page 6: ASIGURARI CURS4

Particularităţile asigurărilor de

bunuri

În ţara noastră se practică o mare varietate de asigurări de bunuri, în funcţie de natura acestora, de riscurile la care sunt expuse bunurile, de natura proprietăţii bunurilor şi de obiectul societăţilor de asigurare. Conform criteriilor menţionate în primul capitol, pot fi identificate mai multe forme de asigurare a bunurilor, incluse în obiectul de activitate al unor asigurători, cum sunt:

- asigurarea clădirilor, a altor construcţii şi a conţinutului acestora pentru cazurile de pagube produse de incendiu şi alte calamităţi;

- asigurarea lucrărilor de construcţii-montaj şi a răspunderii constructorului;

- asigurarea mijloacelor de transport auto;

Page 7: ASIGURARI CURS4

Particularităţile asigurărilor de

bunuri

- asigurarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor pentru

cazuri de avarii accidentale;

- asigurarea bunurilor sau valorilor pentru cazurile de

furt prin efracţie sau prin acte de tâlhărie;

- asigurarea complexă a gospodăriilor persoanelor

fizice;

- asigurarea aeronavelor;

- asigurarea maritimă;

- asigurarea animalelor şi a culturilor agricole.

Page 8: ASIGURARI CURS4

Particularităţile asigurărilor de

bunuri

În cazul asigurării de bunuri, societatea de asigurări se obligă ca la producerea riscului asigurat să plătească asiguratului sau beneficiarului asigurării, o despăgubire. Astfel, contractul de asigurare de bunuri este un contract de despăgubire, având deci la bază principiul despăgubirii – un principiu fundamental al asigurării. Dovada încheierii contractului de asigurare rezultă din:

emiterea şi transmiterea unui document de asigurare (poliţă);

emiterea şi transmiterea unei cereri de plată a primei de asigurare;

înscrisul prin care se manifestă voinţa asigurătorului de a încheia contractul.

Page 9: ASIGURARI CURS4

Particularităţile asigurărilor de

bunuri

Asigurătorul este persoana juridică care se obligă să plătească asiguratului o anumită sumă de bani la producerea evenimentului prevăzut ca risc asigurat în contractul de asigurare.

Asiguratul este persoana fizică sau juridică ce are un interes patrimonial faţă de bunul asigurat şi care, prin intermediul contractului de asigurare, cedează riscul asigurătorului.

Interesul asigurabil este o cerinţă de bază pentru existenţa oricărui contract de asigurare. În cazul asigurării de bunuri, prin interes asigurabil se înţelege valoarea pecuniară a bunului expusă pierderii sau valoarea patrimonială ce poate fi pierdută pentru asigurat sau beneficiar, ca urmare a producerii evenimentului asigurat.

Page 10: ASIGURARI CURS4

Particularităţile asigurărilor de

bunuri

Obiectul asigurării îl reprezintă bunurile menţionate în contractul de asigurare, fie prin determinarea lor individuală, fie prin indicarea unui grup de bunuri (este cazul asigurării complexe a gospodăriilor populaţiei). Astfel pot fi asigurate:

- bunurile care aparţin persoanelor fizice sau juridice;

- bunurile primite în folosinţă sau aflate spre păstrare, reparare, vânzare sau expuse în muzee şi expoziţii;

- bunurile sau activele ce fac obiectul unor contracte de cesionare, închiriere sau locaţie de gestiune, leasing.

Bunurile şi riscurile ce pot fi asigurate, precum şi situaţiile în care se acordă despăgubiri sunt prevăzute în condiţii speciale stabilite de asigurător pe categorii de asigurări.

Page 11: ASIGURARI CURS4

Particularităţile asigurărilor de

bunuri

Perioada asigurată este perioada pentru care

asigurătorul este obligat să acopere daunele în baza

poliţei. Asigurările de bunuri se încheie pe o perioadă

de 1 an, dar la cererea asiguratului se pot încheia şi

pe perioade mai scurte.

Suma asigurată. La asigurările obligatorii de bunuri,

suma asigurată se stabileşte pe baza normelor de

asigurare, iar la cele facultative în funcţie de

propunerea asiguratului, fără însă a depăşi valoarea

bunului în momentul încheierii asigurării, sau pentru

unele bunuri, sumele stabilite de asigurător.

Page 12: ASIGURARI CURS4

Particularităţile asigurărilor de

bunuri

Prin valoarea bunurilor la data asigurării se înţelege:

a) la clădiri şi construcţii – valoarea de înlocuire

(costul construirii sau achiziţionării

construcţiilor/clădirilor respective), din care se scade

uzura în raport cu vechimea, gradul de întrebuinţare şi

starea de întreţinere a clădirii;

b) la mijloacele fixe şi obiectele de inventar – valoarea

acestora (valoarea de înlocuire), din care s-a scăzut

uzura în raport cu vechimea, întrebuinţarea şi starea

de întreţinere;

Page 13: ASIGURARI CURS4

Particularităţile asigurărilor de

bunuri

c) la materii prime, materiale, produsele finite, mărfuri,

- preţul de cost sau preţul de achiziţie al acestora;

d) pentru bani în numerar, timbre şi librete de

economii – valoarea nominală;

e) pentru hârtii de valoare – preţul pieţei;

f) pentru metale nobile neprelucrate, bunuri din metale

nobile, bijuterii, perle, pietre preţioase – preţul pieţei;

g) pentru colecţii şi obiecte de artă – valoarea de

circulaţie (de piaţă) determinată pe bază de cataloage

sau expertize.

Page 14: ASIGURARI CURS4

Particularităţile asigurărilor de

bunuri

Prima de asigurare se stabileşte aplicându-se cota de primă la suma asigurată şi se plăteşte anticipat, integral sau în rate. Cota de primă este diferenţiată pe categorii de riscuri, în funcţie de felul bunului asigurat, precum şi de frecvenţa şi intensitatea producerii riscurilor asigurate. Societăţile de asigurare diferenţiază bunurile pe clase de risc, iar pentru fiecare clasă stabileşte cota de primă tarifară specifică.

Page 15: ASIGURARI CURS4

Particularităţile asigurărilor de

bunuri

Răspunderea asigurătorului începe de regulă după 24 de ore de la expirarea zilei în care s-au plătit primele de asigurare şi s-a întocmit contractul de asigurare şi încetează la ora 24 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea.

Obligaţiile asiguratului. În baza contractului de asigurare, asiguratul trebuie să îndeplinească o serie de obligaţii specificate în condiţiile de asigurare, a căror neîndeplinire poate conduce la rezilierea contractului. Există obligaţii corespunzătoare perioadei anterioare producerii unei daune şi obligaţii referitoare la procedura ce trebuie urmată de asigurat la producerea unei daune.

Page 16: ASIGURARI CURS4

Particularităţile asigurărilor de

bunuri

Constatarea şi evaluarea daunei. Stabilirea

despăgubirii. Mecanismul despăgubirii se

declanşează automat la producerea riscului

asigurat. Despăgubirea se face în raport cu

starea bunului din momentul producerii

evenimentului asigurat, iar valoarea acestuia

nu poate depăşi cuantumul pagubei, suma

asigurată şi nici valoarea bunurilor în momentul

producerii evenimentului asigurat.

Page 17: ASIGURARI CURS4

Principiile de acoperire a

pagubelor

La asigurarea de bunuri se aplică unul din cele trei principii de acoperire a pagubelor:

- principiul răspunderii proporţionale (cu cât suma asigurată este mai apropiată de valoarea bunului asigurat, cu atât nivelul despăgubirii este mai apropiat de cuantumul pagubei);

-principiul primului risc D=P, în limita sumei asigurate (se aplică atunci când pagubele totale se produc mai greu)

-principiul răspunderii limitate, despăgubirea se acordă numai dacă paguba depăşeşte o anumită limită, stabilită în contract şi numită franşiză, ce poate fi deductibilă şi atinsă.

Page 18: ASIGURARI CURS4

Principiile de acoperire a

pagubelor

În limita sumei asigurate: societatea de asigurări acordă despăgubiri şi pentru:

- cheltuieli făcute în scopul limitării daunei;

- cheltuieli legate de îndepărtarea resturilor de la locul producerii evenimentului asigurat;

- daunelor provocate bunurilor menţionate în contractul de asigurare, prin distrugeri sau avarii datorită măsurilor de salvare luate de asigurat pentru împiedicarea şi/sau limitarea consecinţelor producerii riscului.

Page 19: ASIGURARI CURS4

Principiile de acoperire a

pagubelor

Sunt situaţii în care asigurătorul poate

refuza plata despăgubirii şi anume:

- dacă dauna a fost provocată în mod

intenţionat de către una din părţi (asigurat,

beneficiar, un membru din conducere,

persoane juridice asigurate, persoane fizice

majore care locuiesc şi gospodăresc (în mod

statornic) cu asiguratul, persoana asiguratului

sau beneficiarului;

Page 20: ASIGURARI CURS4

Principiile de acoperire a

pagubelor

- dacă persoanele specificate mai sus nu au luat

măsuri necesare împiedicării sinistrului sau limitării

acestuia, deşi puteau face acest lucru.

După fiecare daună, suma asigurată se diminuează

cu valoarea despăgubirii acordate, cu începere de la

data producerii evenimentului asigurat. Pentru restul

perioadei de asigurare, asigurarea continuă pentru

suma rămasă. Revenirea la suma asigurată iniţial se

poate face la cererea asiguratului, printr-o asigurare

suplimentară, contra plăţii diferenţei de primă

corespunzătoare.

Page 21: ASIGURARI CURS4

Asigurarea clădirilor şi a conţinutului acestora pentru

pagube produse de incendii şi alte calamităţi

Prin acest tip de asigurare, asigurătorul asigură facultativ, următoarele:

clădiri şi alte construcţii (inclusiv instalaţiile aferente acestora – sanitare, electrice, ascensoare) care servesc pentru: locuinţe, birouri, magazine, restaurante, depozite, ateliere, cluburi, cinematografe, teatre, muzee, dependinţe, clădiri în curs de construcţie;

maşini, utilaje, instalaţii, unelte, motoare, inventar gospodăresc şi alte mijloace fixe;

obiecte de inventar;

mărfuri, materii prime, materiale, produse finite, semifabricate şi alte mijloace circulante materiale.

Page 22: ASIGURARI CURS4

Asigurarea clădirilor şi a conţinutului acestora pentru

pagube produse de incendii şi alte calamităţi

Excepţie de la cuprinderea în această asigurare fac următoarele categorii de bunuri:

- bunuri degradate, barăci, porturi, diguri,

- bunuri din gospodăriile persoanelor fizice, autovehicule cu tracţiune mecanică, navele şi animalele – care se asigură în alte condiţii speciale de asigurare.

- bani, hârtii de valoare, documente, obiecte preţioase (cu excepţia bunurilor de acest fel care constituie obiecte de muzeu sau expoziţii, sau a celor care se asigură conform altor condiţii speciale de asigurare).

Bunurile cuprinse în asigurare trebuie nominalizate în poliţă, şi să se găsească la locul şi adresa menţionate în aceasta.

Page 23: ASIGURARI CURS4

Asigurarea clădirilor şi a conţinutului acestora pentru

pagube produse de incendii şi alte calamităţi

Suma asigurată se stabileşte pe baza declaraţiei asiguratului referitoare la valoarea clădirilor în momentul încheierii contractului de asigurare, iar aceasta nu trebuie să depăşească valoarea lor la data asigurării.

Sumele la care se face asigurarea se pot stabili conform cererii asiguratului, astfel:

a) separat pentru fiecare clădire sau altă construcţie, precum şi pentru fiecare obiect de muzeu sau expoziţie, etc.

Page 24: ASIGURARI CURS4

Asigurarea clădirilor şi a conţinutului acestora pentru

pagube produse de incendii şi alte calamităţi

b) pentru conţinut (mijloace fixe şi mijloace

circulante materiale):

-global pentru toate bunurile din aceeaşi grupă

prevăzută în tariful de prime anexat, care se

află în clădire sau în alte construcţii.

-separat pentru fiecare bun sau pentru unele

bunuri, din aceeaşi grupă prevăzută în tariful

de prime anexat, care se află în clădire sau în

alte construcţii.

Page 25: ASIGURARI CURS4

Asigurarea clădirilor şi a conţinutului acestora pentru

pagube produse de incendii şi alte calamităţi

Bunurile se asigură la valori declarate de asigurat astfel:

-pentru mijloace fixe – valoarea de înlocuire;

-pentru mijloace circulante – costul ori preţul de achiziţie;

-pentru obiectele de artă – valoarea de catalog (valoarea de circulaţie);

-pentru alte valori – valoarea nominală sau preţul pieţei;

-pentru bunurile casnice – costul procurării din nou a acestora.

Page 26: ASIGURARI CURS4

Asigurarea clădirilor şi a conţinutului acestora pentru

pagube produse de incendii şi alte calamităţi

După fiecare pagubă, asigurarea continuă pentru suma rămasă (calculată ca diferenţă între suma asigurată şi suma cuvenită drept despăgubire), fără modificarea primei. Pentru reîntregirea sumei asigurate, asiguratul trebuie să plătească o primă adiţională corespunzătoare.

În general, societăţile de asigurare iau în asigurare bunurile de natura construcţiilor şi a conţinutului acestora, în cadrul a trei categorii de poliţe (poliţa „standard”, poliţa „standard

extinsă”, poliţa „toate riscurile”), prin care realizează o anumită selecţie a riscurilor, tarifele crescând în funcţie de complexitatea şi creşterea incidenţei de risc.

Page 27: ASIGURARI CURS4

Asigurarea clădirilor şi a conţinutului acestora pentru

pagube produse de incendii şi alte calamităţi

În cazul poliţei standard, cu tarife mai mici, se despăgubesc pagubele produse bunurilor de următoarele riscuri: incendiu, inclusiv pagube materiale directe produse bunurilor asigurate, prin carbonizare totală sau parţială şi topire cu şi fără flacără, avarii accidentale produse de incendiu instalaţiilor de gaze, apă, canal sau încălzire centrală; trăznet; explozie urmată sau nu de incendiu, chiar dacă a avut loc în afara clădirii (fără a fi cauzată de dispozitive explozive); căderea pe clădire sau construcţie , inclusiv pe cele în care se află bunurile asigurate a unor corpuri cu excepţia dispozitivelor explozive.

Page 28: ASIGURARI CURS4

Asigurarea clădirilor şi a conţinutului acestora pentru

pagube produse de incendii şi alte calamităţi

Poliţa standard extinsă, cu tarife mai

ridicate, comparativ cu prima categorie,

cuprinde riscurile prevăzute la poliţa

anterioară la care se adaugă riscul de

cutremur şi/sau, inundaţie şi/sau, furtună şi

grindină şi/sau, riscuri politice (grevă, tulburări

civile, acţiuni ale unor grupuri răuvoitoare),

vandalism, terorism.

Page 29: ASIGURARI CURS4

Asigurarea clădirilor şi a conţinutului acestora pentru

pagube produse de incendii şi alte calamităţi

Poliţa toate riscurile, cu cele mai mari tarife, cuprinde toate riscurile cu excepţia cazurilor de riscuri grave cum sunt: războiul civil, revoluţia, conspiraţia, explozia atomică, radiaţiile, poluarea din orice cauză. De asemenea fac excepţie cazurile de uzură, fermentaţie, pătare din surse normale de căldură, pagube provocate bunurilor mobile aflate sub cerul liber, pagube produse intenţionat de asigurat sau de prepuşii acestuia.

Răspunderea asigurătorului începe după 24 de ore de la expirarea zilei în care s-au plătit primele de asigurare şi încetează la ora 24 a ultimei zile, din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea.

Page 30: ASIGURARI CURS4

Asigurarea clădirilor şi a conţinutului acestora pentru

pagube produse de incendii şi alte calamităţi

La asigurarea construcţiilor şi a conţinutului acestora primele de asigurare se stabilesc în mod diferenţiat pe grupe de bunuri, destinaţia acestora, mediul în care se află (urban sau rural), şi separat pentru construcţie şi pentru conţinutul acesteia. La asigurătorii care practică cele trei tipuri de asigurări amintite anterior, tarifele sunt diferenţiate în general după aceleaşi criterii, dar pentru riscurile asigurate în plus peste poliţa standard se stabilesc prime adiţionale, pe categorii de riscuri, astfel încât pentru o asigurare tariful total poate să difere de la un asigurat la altul în funcţie de întinderea protecţiei.

Page 31: ASIGURARI CURS4

Asigurarea clădirilor şi a conţinutului acestora pentru

pagube produse de incendii şi alte calamităţi

În cazul în care se solicită încheierea unei asigurări cu

franşiză, se aplică coeficienţi de ajustare a primelor de

asigurare. De asemenea, unii asigurători acordă

bonusuri de primă dacă poliţele se reînnoiesc de la un

an la altul, aceasta în scopul de a-şi menţine în

portofoliu clienţii fideli.

Pentru plata integrală a primei de asigurare la data

încheierii contractului de asigurare se aplică o

reducere a primei datorate, de regulă de 10% , în

funcţie de asigurător.

Page 32: ASIGURARI CURS4

Asigurarea clădirilor şi a conţinutului acestora pentru

pagube produse de incendii şi alte calamităţi

Constatarea şi evaluarea pagubelor ca urmare

a producerii riscurilor asigurate se face de

către asigurător şi experţii acestuia împreună

cu asiguratul. În limita sumei asigurate, în

cuantumul despăgubirii se includ şi cheltuieli

de natura celor făcute în scopul limitării

daunelor, precum şi cele legate de curăţirea

locului.

Page 33: ASIGURARI CURS4

Asigurarea clădirilor şi a conţinutului acestora pentru

pagube produse de incendii şi alte calamităţi

În cazul producerii riscului asigurat, societatea de asigurări acordă despăgubiri astfel:

a) pentru dauna totală:

-la clădiri, mijloace fixe şi obiecte de inventar, sumele asigurate menţionate în poliţă;

-la celelalte bunuri, valoarea la data producerii riscurilor asigurate a cantităţii distruse în întregime, determinată în funcţie de preţurile la care s-a încheiat asigurarea, respectiv costul reparaţiilor sau restaurărilor în cazul obiectelor de artă, ori preţul pieţei pentru hârtii de valoare, metale nobile şi alte bunuri asemănătoare.

Page 34: ASIGURARI CURS4

Asigurarea clădirilor şi a conţinutului acestora pentru

pagube produse de incendii şi alte calamităţi

b) pentru dauna parţială:

-la clădiri, mijloace fixe şi obiecte de inventar asigurate la valoarea din nou: costul refacerii, reparaţiei, reconstrucţiei, restaurării sau înlocuirii părţilor avariate ori distruse; iar pentru cele asigurate la valoarea rămasă, costurile de mai sus diminuate cu coeficientul de uzură;

-la celelalte bunuri, valoarea pierderii de calitate la data producerii riscului asigurat determinată în funcţie de preţurile la care s-a încheiat asigurarea, respectiv costul reparaţiilor, restaurărilor în cazul colecţiilor de artă, ori preţul pieţei pentru hârtii de valoare, metale nobile şi alte bunuri asemănătoare.

Page 35: ASIGURARI CURS4

Asigurarea clădirilor şi a conţinutului acestora pentru

pagube produse de incendii şi alte calamităţi

Din cuantumul despăgubirilor se scad:

- franşiza prevăzută în poliţă;

- valoarea resturilor care pot fi întrebuinţate

sau valorificate;

- orice prime datorate până la sfârşitul

perioadei de asigurare.

Page 36: ASIGURARI CURS4

Asigurarea clădirilor şi a conţinutului acestora pentru

pagube produse de incendii şi alte calamităţi

În cazul furtului, dacă bunurile nu au fost găsite, despăgubirile se acordă numai dacă la data înştiinţării făcute la asigurător, au trecut 30 de zile calendaristice, iar plata despăgubirilor se face numai dacă există confirmarea scrisă de la poliţie că bunul a fost găsit. Dacă după plata despăgubirii bunurile sunt găsite, asiguratul este obligat să restituie suma încasată cu titlu de despăgubire, sau partea din aceasta, reprezentând valoarea bunurilor găsite.

Page 37: ASIGURARI CURS4

Bibliografie

Ciurel, V., Asigurări şi reasigurări – o perspectivă globală – Editura Rentrop&Straton, Bucureşti,2011

Beganu G., Metode probabilistice aplicate în economie şi asigurări, Editura Tehnică, Bucureşti, 1996

Decebal,B., M., Mecanismul gestiunii financiare în societăţile de asigurări, Editura Casa Cărţii ,Bucureşti, 2007

Decebal,B., M., Controlul în asigurări, Editura Casa Cărţii ,Bucureşti, 2008