OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

44
RULMENTI RULMENTI OM2 OM2 - - Electromecanici Electromecanici - - Curs4 Curs4 UMC UMC - - 4 ORE 4 ORE

description

Curs Organe de Masini 2

Transcript of OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

Page 1: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

RULMENTIRULMENTI

OM2OM2--ElectromecaniciElectromecanici--Curs4Curs4UMCUMC--4 ORE4 ORE

Page 2: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

2Universitatea Maritima Constanta

RULMENŢI. MONTAJE CU RULMENŢIRULMENŢI. MONTAJE CU RULMENŢIDefinire, caracterizare, domenii de utilizare, clasificareDefinire, caracterizare, domenii de utilizare, clasificareLagărele sunt definite ca organe de maLagărele sunt definite ca organe de maşini utilizate pentru susţinerea arborilor sau şini utilizate pentru susţinerea arborilor sau

a altor piese cu mişcare de rotaţie, servind pentru preluarea saa altor piese cu mişcare de rotaţie, servind pentru preluarea sarcinilor care acţionează rcinilor care acţionează asupra acestora. Daasupra acestora. Dacă frecarea din interiorul lagărului este frecare cu rostogolirecă frecarea din interiorul lagărului este frecare cu rostogolire, l, lagărele agărele se numesc lagăre cu rostogolirese numesc lagăre cu rostogolire. Rulmentul. Rulmentul este elementul principal al lagărului cu este elementul principal al lagărului cu rostogolire. Arostogolire. Alături de rulmentlături de rulment, în componenţa lagărului cu rostogolire intră fusul arborelui, , în componenţa lagărului cu rostogolire intră fusul arborelui, carcasa, elemencarcasa, elementele de fixare axialătele de fixare axială, sistemele de ungere şi de etanşare. , sistemele de ungere şi de etanşare.

Rulmenţii (fig. 6.30) sunt ansambluri independente, formate din:Rulmenţii (fig. 6.30) sunt ansambluri independente, formate din: inel exterior (1), inel exterior (1), cu cale de rulare la interior; inel interior (2), cu cale de rulcu cale de rulare la interior; inel interior (2), cu cale de rulare la exterior; corpuri de are la exterior; corpuri de rostogolire (3) şi colivie (4), care împiedică contactul dintre rostogolire (3) şi colivie (4), care împiedică contactul dintre corpurile de rostogolire prin corpurile de rostogolire prin dispunerea echiunghiulară a acestoradispunerea echiunghiulară a acestora. L. La unele lagărea unele lagăre, p, pentru reducerea gabaritului radial, entru reducerea gabaritului radial, se utilizează rulmense utilizează rulmenţi fără inelul interior sau fără ambele inele, caz în care se exţi fără inelul interior sau fără ambele inele, caz în care se execută căi de ecută căi de rulare pe fusul arborelui şi, eventual, pe carcasă. rulare pe fusul arborelui şi, eventual, pe carcasă.

Principalele Principalele avantaje avantaje ale lagărelor cu ale lagărelor cu rostogolire sunt:rostogolire sunt: randamentrandament ridicatridicat;; capacitate capacitate mare de încărcare pe unitatea de lungime, deci mare de încărcare pe unitatea de lungime, deci gabarit axial redus;gabarit axial redus; consumconsum redusredus de de lubrifiantlubrifiant; ; întreţinereîntreţinere uşoarăuşoară; ; interschimbabilitateinterschimbabilitate, , datoritădatorităstandardizăriistandardizării internaţionaleinternaţionale..

Page 3: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

3Universitatea Maritima Constanta

Figura 6.30Figura 6.30-- Elementele componente ale unui Elementele componente ale unui rulmentrulment

Dezavantajele Dezavantajele lagărelor cu rostogolire suntlagărelor cu rostogolire sunt::•• gabaritgabarit radial radial relativrelativ ridicatridicat;;•• durabilitatedurabilitate scăzutăscăzută la la funcţionareafuncţionarea cu cu turaţiituraţii foartefoarte marimari sausau înîn prezenţaprezenţaşocurilorşocurilor şişi vibraţiilorvibraţiilor..

ÎnÎn prezentprezent, , lagărelelagărele cu cu rostogolirerostogolireconstituieconstituie principalulprincipalul tip de tip de lagărlagăr utilizatutilizat înînconstrucţiaconstrucţia de de maşinimaşini, , domeniiledomeniile de de folosirefolosirefiindfiind limitatelimitate doardoar de de necesitateanecesitatea realizăriirealizăriiunorunor turaţiituraţii foartefoarte marimari sausau de de prezenţaprezenţaşocurilorşocurilor şişi vibraţiilorvibraţiilor. .

ClasificareaClasificarea rulmenţilorrulmenţilor se face se face dupădupă o o serieserie de de criteriicriterii..•• DupăDupă forma forma corpurilorcorpurilor de de rostogolirerostogolire (fig. (fig. 6.31), se 6.31), se deosebescdeosebesc: : rulmenţirulmenţi cu bile, cu bile, rulmenţirulmenţi cu role cu role cilindricecilindrice, , rulmenţirulmenţi cu ace, cu ace, rulmenţirulmenţi cu role cu role coniceconice, , rulmenţirulmenţi cu role cu role butoibutoisimetricesimetrice sausau asimetriceasimetrice..

Figura 6.31Figura 6.31-- CorpuriCorpuri de de rostogolirerostogolire

Page 4: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

4Universitatea Maritima Constanta

•• NumărulNumărul de de rândurirânduri de de dispuneredispunere a a corpurilorcorpurilor de de rostogolirerostogolire împarteîmparte rulmenţiirulmenţii înînrulmenţirulmenţi cu cu corpurilecorpurile de de rostogolirerostogolire dispusedispuse pepe un un rândrând, , pepe douădouă rândurirânduri sausau pepe maimaimultemulte rândurirânduri..•• DupăDupă capacitateacapacitatea de de preluarepreluare a a deformaţiilordeformaţiilor unghiulareunghiulare se se deosebescdeosebesc rulmenţiirulmenţiiobişnuiţiobişnuiţi (care pot (care pot preluaprelua abateriabateri unghiulareunghiulare foartefoarte micimici) ) şişi rulmenţirulmenţi oscilanţioscilanţi (cu (cu capacitate capacitate ridicatăridicată de de preluarepreluare a a abaterilorabaterilor unghiulareunghiulare).).••DirecţiaDirecţia sarciniisarcinii principaleprincipale preluatepreluate împarteîmparte rulmenţiirulmenţii înîn: : rulmenţirulmenţi radialiradiali ((preiaupreiau sarcinisarciniradialeradiale şişi, eventual, , eventual, sarcinisarcini axialeaxiale micimici), ), rulmenţirulmenţi axialiaxiali ((preiaupreiau sarcinisarcini axialeaxiale), ), rulmenţirulmenţiradialradial--axialiaxiali ((preiaupreiau, , înîn principal, principal, sarcinisarcini radialeradiale, , dardar şişi sarcinisarcini axialeaxiale), ), rulmenţirulmenţi axialaxial--radialiradiali ((preiaupreiau, , înîn principal, principal, sarcinisarcini axialeaxiale, , dardar şişi sarcinisarcini radialeradiale).).••DupăDupă construcţiaconstrucţia şişi materialulmaterialul colivieicoliviei, se , se deosebescdeosebesc rulmenţirulmenţi cu cu coliviecolivie ştanţatăştanţată (din (din tablătablă de de oţeloţel) ) sausau cu cu coliviecolivie masivămasivă (din (din textolittextolit, , alamăalamă, , duraluminiuduraluminiu etc.).etc.).••DupăDupă elementeleelementele de de etanşareetanşare cuprinsecuprinse înîn construcţiaconstrucţia rulmentuluirulmentului, , rulmenţiirulmenţii pot pot fifi: : neetanşaţineetanşaţi ((fărăfără sistemesisteme de de etanşareetanşare propriiproprii), ), etanşaţietanşaţi ((umpluţiumpluţi cu cu unsoareunsoare consistentăconsistentă şişiprevăzuprevăzuţiţi, , întreîntre ineleinele, , pepe ambeleambele feţefeţe, cu , cu discuridiscuri din din materialemateriale nemetalicenemetalice), ), protejaţiprotejaţi((umpluţiumpluţi cu cu unsoareunsoare consistentăconsistentă şişi prevăzuprevăzuţiţi, , întreîntre ineleinele, , pepe ambeleambele feţefeţe, cu , cu discuridiscuri din din materialemateriale metalicemetalice). ). ••DupăDupă valoareavaloarea joculuijocului radial se radial se deosebescdeosebesc rulmenţirulmenţi cu cu jocjoc radial normal, radial normal, măritmărit sausaumicşoratmicşorat, , jocjoc determinatdeterminat de de preciziaprecizia de de execuţieexecuţie care care poatepoate fifi normalănormală sausau ridicatăridicată..••DupăDupă dimensiuniledimensiunile de de gabaritgabarit, conform , conform standardelorstandardelor, se , se deosebescdeosebesc seriiserii de de diametrediametre(cu (cu diferenţediferenţe pepe direcţiedirecţie radialăradială) ) şişi seriiserii de de lălăţimiţimi (cu (cu diferenţediferenţe pepe direcţiedirecţie axialăaxială –– numainumaila la rulmenţiirulmenţii cu role), cu role), acesteaacestea influenţândinfluenţând capacitateacapacitatea de de încărcareîncărcare a a rulmenţilorrulmenţilor..

Page 5: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

5Universitatea Maritima Constanta

StandardizareaStandardizarea rulmenţilorrulmenţilor, , pepe plan plan mondialmondial, , cuprindecuprinde o mare o mare diversitatediversitate constructivăconstructivă şişitipodimensionalătipodimensională. . RecunoaştereaRecunoaşterea rulmenţilorrulmenţilor se face se face pepe bazabaza uneiunei simbolizărisimbolizări, de , de asemeneaasemenea, , standardizatestandardizate. . SimbolizareaSimbolizarea se face se face printrprintr--un un şirşir de de literelitere sausau cifrecifre care care semnificăsemnifică, , înîn ordineordine

{{TipulTipul rulmentului}{Seriarulmentului}{Seria de de lălăţimi}{Seriaţimi}{Seria de de diametre}{Diametruldiametre}{Diametrul interior}interior}

TipulTipul rulmentuluirulmentului poatepoate fifi o o cifrăcifră (3 (3 –– pentrupentru rulmentrulment radialradial--axial cu role axial cu role coniceconice, 6 , 6 ––pentrupentru rulmentrulment radial cu bile, 7 radial cu bile, 7 –– pentrupentru rulmentrulment radialradial--axial cu bile etc.) axial cu bile etc.) sausau un un grupgrup de de literelitere, , pentrupentru rulmenţiirulmenţii radialiradiali cu role cu role cilindricecilindrice (N (N –– pentrupentru rulmentrulment radial cu role radial cu role cilindricecilindricecu cu doidoi umeriumeri la la inelulinelul interior, NU interior, NU –– pentrupentru rulmentrulment radial cu role radial cu role cilindricecilindrice cu cu doidoi umeriumeri la la inelulinelul exterior etc.).exterior etc.).

Seria de lăSeria de lăţimi este o cifră, cu atât mai mare cu cât lăţimea rulmentului eţimi este o cifră, cu atât mai mare cu cât lăţimea rulmentului este mai mare. ste mai mare. Apare doar la anumite tipuri de rulmenţi (în general, la cei cu Apare doar la anumite tipuri de rulmenţi (în general, la cei cu role).role).Seria de diametre este o cifrăSeria de diametre este o cifră, cu atât mai mare cu cât diametrul exterior este mai mare., cu atât mai mare cu cât diametrul exterior este mai mare.Diametrul interior rezultă prin Diametrul interior rezultă prin înmulţirea cu 5 a numărului format din ultimele două cifre înmulţirea cu 5 a numărului format din ultimele două cifre ale simbolului.ale simbolului.

Pentru exemplificare: simbolul Pentru exemplificare: simbolul 66 22 0505 reprezintă un rulment radial cu bile reprezintă un rulment radial cu bile ((66), din seria ), din seria de diametre de diametre 22, cu diametrul interior de 5 x , cu diametrul interior de 5 x 0505 = 25 mm; = 25 mm; 33 00 22 0606 reprezintă un rulment reprezintă un rulment radialradial--axial cu role conice (axial cu role conice (33), din seria ), din seria 00 de lă de lăţimi, din seria ţimi, din seria 22 de diametre şi cu de diametre şi cu diametrul interior de 5 x diametrul interior de 5 x 0606 = 30 mm= 30 mm

Page 6: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

6Universitatea Maritima Constanta

a b c a b c ddFigura 6.32Figura 6.32-- RulmenRulmenţţi radiali cu bilei radiali cu bile

PRINCIPALELE TIPURI DE RULMENPRINCIPALELE TIPURI DE RULMENŢŢII

RulmenRulmenţţii radiali cu bile pe un rândii radiali cu bile pe un rând (fig. 6.32) sunt utiliza(fig. 6.32) sunt utilizaţţi i pentru preluarea de sarcini radiale medii pentru preluarea de sarcini radiale medii şşi sarcini axiale i sarcini axiale mici mici îîn ambele sensuri. Acen ambele sensuri. Aceşşti rulmenti rulmenţţi se execută i se execută îîn mai n mai multe variante constructive: normali (fig. 6. 32, a); multe variante constructive: normali (fig. 6. 32, a); protejaprotejaţţi, cu capace metalice dispuse pe o parte (i, cu capace metalice dispuse pe o parte (--Z, fig. Z, fig. 6. 6. 32, b32, b) s) sau pe ambele părau pe ambele părţţi (i (--2Z, fig. 6. 32, b); etan2Z, fig. 6. 32, b); etanşşaaţţi, i, pe o parte (pe o parte (--RS, figRS, fig 6. 6. 32, c32, c) s) sau pe ambele părau pe ambele părţţi (i (--2RS, 2RS, fig. 6. 32, c); cu canal practicat pe inelul exterior, normalfig. 6. 32, c); cu canal practicat pe inelul exterior, normal((--N, fig. 6. 32, d) sau protejat pe o parte (N, fig. 6. 32, d) sau protejat pe o parte (--ZN, fig. 6. ZN, fig. 6. 32, d32, d). In). Inelele au prevăzute căi de rulare adânci prin elele au prevăzute căi de rulare adânci prin umerii cărora pot fi transmise sarcinile axialeumerii cărora pot fi transmise sarcinile axiale. R. Razele de azele de curbură ale căilor de rulare asigură contact teoretic liniar curbură ale căilor de rulare asigură contact teoretic liniar îîn stare n stare îîncărcată dar punctiform ncărcată dar punctiform îîn stare liberăn stare liberă. Jocul din . Jocul din rulmenrulmenţţi asigură posibilitatea preluării unor abateri i asigură posibilitatea preluării unor abateri unghiulare ale axelor celor două inele de până la unghiulare ale axelor celor două inele de până la 8`. 8`. FuncFuncţţionarea cu abateri unghiulare ionarea cu abateri unghiulare îîntre inele conduce lantre inele conduce lareducerea durabilităreducerea durabilităţţii rulmentului, motiv pentru care ii rulmentului, motiv pentru care utilizarea acestor rulmenutilizarea acestor rulmenţţi se limitează la arbori a i se limitează la arbori a căror lungime nu depăcăror lungime nu depăşşeeşşte de te de 1010 ori diametrul ori diametrul fusului de rulment.fusului de rulment.

Page 7: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

7Universitatea Maritima Constanta

Rulmenţii radiali oscilanţi cu bile pe două rânduriRulmenţii radiali oscilanţi cu bile pe două rânduri ( (fig. 6.fig. 6.33) s33) se utilizează pentru preluarea e utilizează pentru preluarea de sarcini radiale mediide sarcini radiale medii--mari şi de sarcini axiale micimari şi de sarcini axiale mici--medii în ambele sensuri, permiţând medii în ambele sensuri, permiţând abateri unghiulare ale axelor celor două inele de până la abateri unghiulare ale axelor celor două inele de până la 2,5…3º. 2,5…3º. Inelul interior este Inelul interior este prevăzut cu două căi de rulare de forma celor de la rulmenprevăzut cu două căi de rulare de forma celor de la rulmenţi radiali cu bile pe un rând. ţi radiali cu bile pe un rând. Calea de rulare de pe inelul exterior este sfericăCalea de rulare de pe inelul exterior este sferică, oferind posibilitatea inelului interior şi , oferind posibilitatea inelului interior şi bilelor să oscileze bilelor să oscileze în jurul centrului rulmentului. Se recomandă utilizarea acestor în jurul centrului rulmentului. Se recomandă utilizarea acestor rulmenţi la rulmenţi la arbori cu deformaţii mari de încovoiere (arbori lungi sau elastiarbori cu deformaţii mari de încovoiere (arbori lungi sau elastici) şi la montaje pentru care ci) şi la montaje pentru care coaxialitatea alezajelor de rulmenţi este greu de realizat. Rulmcoaxialitatea alezajelor de rulmenţi este greu de realizat. Rulmenţii radial oscilanţi cu bile pe enţii radial oscilanţi cu bile pe două rânduri se execută două rânduri se execută în varianta normală (v. fig. 6.33) sau cu alezaj conic pe inelulîn varianta normală (v. fig. 6.33) sau cu alezaj conic pe inelulinterior (K, v. fig. 6.33) pentru montaj pe fus conic sau pe fusinterior (K, v. fig. 6.33) pentru montaj pe fus conic sau pe fus cilindric prin intermediul unei cilindric prin intermediul unei bucşe speciale de rulment (H).bucşe speciale de rulment (H).

Figura 6.33Figura 6.33-- Rulmenţi radiali oscilanţi Rulmenţi radiali oscilanţi cu bile pe două rânduricu bile pe două rânduri

Page 8: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

8Universitatea Maritima Constanta

Figura 6.34Figura 6.34--RulmentRulment radialradial--

axialiaxiali cu bile cu bile pepe un un rândrând

Figura 6.35Figura 6.35-- RulmentRulmentradialradial--axial cu bile axial cu bile pepe

douădouă rândurirânduriFigura 6.36Figura 6.36--Rulmenţi radiali cu role Rulmenţi radiali cu role

cilindrice pe un rândcilindrice pe un rând

Rulmenţii radialRulmenţii radial--axiali cu bile pe un rândaxiali cu bile pe un rând (fig. 6.34) sunt destinaţi preluării de sarcini radiale (fig. 6.34) sunt destinaţi preluării de sarcini radiale medii şi de sarcini axiale micimedii şi de sarcini axiale mici--medii care acţionează întrmedii care acţionează într--un singur sens. Inelele sunt un singur sens. Inelele sunt asimetrice, având asimetrice, având căi de rulare cu umăr pe o singură partecăi de rulare cu umăr pe o singură parte. Dreapta care uneşte punctele . Dreapta care uneşte punctele de contact dintre corpurile de rostogolire şi căile de rulare fde contact dintre corpurile de rostogolire şi căile de rulare face un unghi ace un unghi ββ = 12…40º= 12…40º cu cu planul de dispunere a bilelor. Rulmenţii cu planul de dispunere a bilelor. Rulmenţii cu ββ mare se utilizează atunci când sarcina axială mare se utilizează atunci când sarcina axială este importantăeste importantă, iar cei cu , iar cei cu ββ mic mic, a, atunci când predomină sarcina radialătunci când predomină sarcina radială. Rulmenţii radial. Rulmenţii radial--axiali se montează axiali se montează în perechi (în “X” sau în “O”), în acelaşi lagăr sau în lagăre dîn perechi (în “X” sau în “O”), în acelaşi lagăr sau în lagăre diferite. iferite. Reglarea jocului din rulmenţi se face la montaj, prin deplasareaReglarea jocului din rulmenţi se face la montaj, prin deplasarea relativă a inelelor relativă a inelelor. S. Se e recomandă utilizarea acestor rulmenrecomandă utilizarea acestor rulmenţi în cazul arborilor rigizi, deoarece nu pot prelua ţi în cazul arborilor rigizi, deoarece nu pot prelua abateri unghiulare semnificative între axele inelelor.abateri unghiulare semnificative între axele inelelor.

Page 9: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

9Universitatea Maritima Constanta

Rulmenţii radialRulmenţii radial--axiali cu bile pe două rânduriaxiali cu bile pe două rânduri (fig. 6.35) preiau sarcini radiale medii(fig. 6.35) preiau sarcini radiale medii--mari şi mari şi sarcini axiale micisarcini axiale mici--medii în ambele sensuri, fiind echivalenţi cu doi rulmenţi radiamedii în ambele sensuri, fiind echivalenţi cu doi rulmenţi radiall--axiali cu bile axiali cu bile pe un rând, montaţi în “O”. Aceşti rulmenţi sunt foarte sensibipe un rând, montaţi în “O”. Aceşti rulmenţi sunt foarte sensibili la abateri unghiulare ale axelor li la abateri unghiulare ale axelor inelelor, ceea ceinelelor, ceea ce le limitează utilizarea pentru arbori scur le limitează utilizarea pentru arbori scurţi şi rigizi.ţi şi rigizi.Rulmenţii radiali cu role cilindrice pe un rândRulmenţii radiali cu role cilindrice pe un rând ( (fig. 6.fig. 6.36) s36) se utilizează pentru preluarea de e utilizează pentru preluarea de sarcini radiale mari şi uneori de sarcini axiale mici care acţiosarcini radiale mari şi uneori de sarcini axiale mici care acţionează nează întrîntr--un sens sau în ambele un sens sau în ambele sensuri (în funcţie de construcţia rulmentului). Spre deosebire sensuri (în funcţie de construcţia rulmentului). Spre deosebire de rulmenţii cu bile, căile de de rulmenţii cu bile, căile de rulare ale rulmenţilor cu role cilindrice au formă cilindrică, irulare ale rulmenţilor cu role cilindrice au formă cilindrică, iar datorită contactului liniar cilindru ar datorită contactului liniar cilindru pe cilindru dintre role şi căile de rulare, capacitatea de prelupe cilindru dintre role şi căile de rulare, capacitatea de preluare a sarcinilor radiale este are a sarcinilor radiale este semnificativ mai mare. Constructisemnificativ mai mare. Constructiv, v, se deosebesc următoarele variante de rulmense deosebesc următoarele variante de rulmenţi radiali cu ţi radiali cu role pe un rând: cu doi umeri pe inelul interior (tip N) sau cu role pe un rând: cu doi umeri pe inelul interior (tip N) sau cu doi umeri pe inelul exterior (tidoi umeri pe inelul exterior (tip p NU), cNU), celălalt inel fiind fără umeri elălalt inel fiind fără umeri (fig. (fig. 6. 6. 36, a36, a); ); cu trei umeri (fcu trei umeri (fig. 6ig. 6. 3. 36, 6, b) b) dintre care două pe dintre care două pe inelul exterior, ceinelul exterior, celălalt umăr fiind prevăzut pe inelul interior lălalt umăr fiind prevăzut pe inelul interior (tip (tip NJ) sNJ) sau realizat dintrau realizat dintr--o piesă o piesă detaşabilă (tip NU+HJ); cu patru umeri, câte doi pe fiecare ineldetaşabilă (tip NU+HJ); cu patru umeri, câte doi pe fiecare inel, d, dintre care un umăr de pe intre care un umăr de pe inelul interior este detaşabil (tip NUP sau NJ+HJ, fig. 6. 36, cinelul interior este detaşabil (tip NUP sau NJ+HJ, fig. 6. 36, c). Utilizarea rulmenţilor radiali cu ). Utilizarea rulmenţilor radiali cu role cilindrice pe un rând este limitată la arbori scurrole cilindrice pe un rând este limitată la arbori scurţi şi rigizi, fiind foarte sensibili la deformaţii ţi şi rigizi, fiind foarte sensibili la deformaţii de încovoiere ale arborilor. Orice abatere unghiulară a axelor ide încovoiere ale arborilor. Orice abatere unghiulară a axelor inelelor determină concentrări nelelor determină concentrări puternice de tensiuni la capetele rolelor conducând la reducereaputernice de tensiuni la capetele rolelor conducând la reducerea drastică a durabilită drastică a durabilităţii.ţii.

Page 10: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

10Universitatea Maritima Constanta

Rulmenţii radiali cu role cilindrice pe două rânduriRulmenţii radiali cu role cilindrice pe două rânduri (fig.6.37) preiau sarcini radiale mai mari (fig.6.37) preiau sarcini radiale mai mari decât rulmenţii cu role cilindrice pe un rând şi nu preiau sarcidecât rulmenţii cu role cilindrice pe un rând şi nu preiau sarcini axiale. ni axiale. Deoarece sunt şi mai Deoarece sunt şi mai sensibili la deformaţia de încovoiere a arborilor se utilizează sensibili la deformaţia de încovoiere a arborilor se utilizează la arbori foarte rigizi. la arbori foarte rigizi. Se Se execută cu inel exterior fără umeri execută cu inel exterior fără umeri (tip (tip NN) sNN) sau cu inel interior fără umeri au cu inel interior fără umeri (tip NNU). (tip NNU). Rulmenţii cu aceRulmenţii cu ace (fig. 6.39) sunt rulmenţi cu role cilindrice cu diametre mici ş(fig. 6.39) sunt rulmenţi cu role cilindrice cu diametre mici şi lungimi mari i lungimi mari (de (de până la până la 10 ori mai mari decât diametrul acelor). Având gabarit radial re10 ori mai mari decât diametrul acelor). Având gabarit radial redus, aceşti dus, aceşti rulmenţi preiau sarcini radiale comparative cu rulmenţii cu rolerulmenţi preiau sarcini radiale comparative cu rulmenţii cu role cilindrice şi nu preiau sarcini cilindrice şi nu preiau sarcini axiale. Se pot executa cu ace dispuse pe un rând (fig. 6. 39, a)axiale. Se pot executa cu ace dispuse pe un rând (fig. 6. 39, a) sau pe două rânduri sau pe două rânduri (fig. 6. (fig. 6. 39, b). Pentru micşorarea dimensiunilor radiale se poate renunţa39, b). Pentru micşorarea dimensiunilor radiale se poate renunţa la inelul interior (fig. 6. 39, la inelul interior (fig. 6. 39, a, b şi c) sau chiar la ambele inele (fig. 6. 39, d). În aceste a, b şi c) sau chiar la ambele inele (fig. 6. 39, d). În aceste cazuri se execută căi de rulare pe cazuri se execută căi de rulare pe fusul arborelui şi, eventual, în carcasă, suprafeţele acestora tfusul arborelui şi, eventual, în carcasă, suprafeţele acestora trebuind să fie durificate rebuind să fie durificate şi şi rectificate. La fel ca şi rulmenţii cu role, rulmenţii cu ace surectificate. La fel ca şi rulmenţii cu role, rulmenţii cu ace sunt foarte sensibili la deformaţiile nt foarte sensibili la deformaţiile de încovoiere ale arborilor, utilizarea lor fiind limitată la arde încovoiere ale arborilor, utilizarea lor fiind limitată la arbori scurţi şi rigizi. bori scurţi şi rigizi.

Figura 6.39- Rulmenţi cu ace

Figura 6.37Figura 6.37--Rulmenţi radiali Rulmenţi radiali cu role cilindrice cu role cilindrice pe două rânduripe două rânduri

Page 11: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

11Universitatea Maritima Constanta

a bFigura 6.40- Rulmenţi

radiali oscilanţi cu role pe două rânduri

RulmenRulmenţţii radiali oscilanii radiali oscilanţţi cu role pe două rândurii cu role pe două rânduri (fig. 6.40) sunt destina(fig. 6.40) sunt destinaţţi preluării de i preluării de sarcini radiale mari sarcini radiale mari şşi foarte mari i foarte mari şşi a unor sarcini axiale medii i a unor sarcini axiale medii îîn ambele sensuri, având n ambele sensuri, având capacitatea de a prelua abateri unghiulare capacitatea de a prelua abateri unghiulare îîntra axele inelelor de până la ntra axele inelelor de până la 33ºº. S. Sunt unt asemănători cu rulmenasemănători cu rulmenţţii radiali oscilanii radiali oscilanţţi cu bile pe două rândurii cu bile pe două rânduri, a, având calea de rulare vând calea de rulare de pe inelul exterior de formă sferică de pe inelul exterior de formă sferică şşi executândui executându--se se îîn varianta normală n varianta normală (v. fig. 6. (v. fig. 6. 40, 40, a) sau cu alezaj conic pe inelul interior (K, v. fig. 6. 40 a a) sau cu alezaj conic pe inelul interior (K, v. fig. 6. 40 a şşi b) pentru montaj pe fus conic i b) pentru montaj pe fus conic sau pe fus cilindric prin intermediul unei bucsau pe fus cilindric prin intermediul unei bucşşe speciale de rulment (AH).e speciale de rulment (AH).

Page 12: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

12Universitatea Maritima Constanta

Rulmenţii radialRulmenţii radial--axiali cu role coniceaxiali cu role conice (fig. 6.38) preiau sarcini radiale (fig. 6.38) preiau sarcini radiale mari şi sarcini axiale mediimari şi sarcini axiale medii--mari care acţionează întrmari care acţionează într--un singur sens. un singur sens. Căile de rulare Căile de rulare şi rolele sunt conice. Pentru ca în funcţionare să nu şi rolele sunt conice. Pentru ca în funcţionare să nu apară alunecăriapară alunecări, c, conurile căilor de rulare onurile căilor de rulare şi ale rolelor trebuie să aibă şi ale rolelor trebuie să aibă vârfurile coincidente. Rolele sunt fixate pe inelul interior carvârfurile coincidente. Rolele sunt fixate pe inelul interior care are e are umeri, în timp ce inelul exterior are căi de rulare lise (fără uumeri, în timp ce inelul exterior are căi de rulare lise (fără umeri). Dinmeri). Din această cauzăaceastă cauză, rulmenţii radial, rulmenţii radial--axiali cu role conice sunt demontabili, axiali cu role conice sunt demontabili, inelul exterior, respectiv inelul interior cu rolele montânduinelul exterior, respectiv inelul interior cu rolele montându--se separat se separat în lagăr. Unghiul de contact în lagăr. Unghiul de contact ββ este unghiul dintre normala la axa este unghiul dintre normala la axa rolelor şi planul de dispunere a rolelor, acelaşi cu unghiul dinrolelor şi planul de dispunere a rolelor, acelaşi cu unghiul dintre axa tre axa rolelor şi axa rulmentului (v. fig. 6.38, a). Rulmenţii radialrolelor şi axa rulmentului (v. fig. 6.38, a). Rulmenţii radial--axiali cu axiali cu role conice se execută cu unghiuri de contact de role conice se execută cu unghiuri de contact de 10º10º sau sau 28º.28º.Rulmenţii cu Rulmenţii cu ββ = 10º= 10º se utilizează atunci când sarcina radială este se utilizează atunci când sarcina radială este predominantăpredominantă, iar cei cu , iar cei cu ββ = 28º,= 28º, atunci când predomină sarcina atunci când predomină sarcina axialăaxială. Rulmenţii radial. Rulmenţii radial--axiali cu role conice pe un rând se montează axiali cu role conice pe un rând se montează în perechi (în “X” sau în “O”), în acelaşi lagăr sau în lagăre dîn perechi (în “X” sau în “O”), în acelaşi lagăr sau în lagăre diferite. iferite. Se execută Se execută şi rulmenţi radialşi rulmenţi radial--axiali cu role conice pe două rânduri axiali cu role conice pe două rânduri (fig. 6.38, b) sau chiar pe patru rânduri, pentru sarcini radial(fig. 6.38, b) sau chiar pe patru rânduri, pentru sarcini radiale foarte e foarte mari. Reglarea jocului din rulmenţi se face la montaj, prin deplmari. Reglarea jocului din rulmenţi se face la montaj, prin deplasarea asarea relativă a inelelorrelativă a inelelor. S. Se recomandă utilizarea acestor rulmene recomandă utilizarea acestor rulmenţi în cazul ţi în cazul arborilor rigizi, deoarece sunt foarte sensibili la abateri ungharborilor rigizi, deoarece sunt foarte sensibili la abateri unghiulare iulare între axele inelelorîntre axele inelelor

Figura 6.38-Rulmenţi radial-

axiali cu role conice

Page 13: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

13Universitatea Maritima Constanta

Rulmenţii axiali Rulmenţii axiali (fig. (fig. 6.41) 6.41) se execută cu bilese execută cu bile, cu ace sau , cu ace sau cu role cilindrice. Aceşti rulmenţi sunt utilizaţi pentru cu role cilindrice. Aceşti rulmenţi sunt utilizaţi pentru preluarea de sarcini axiale foarte mari întrpreluarea de sarcini axiale foarte mari într--un singur sens un singur sens sau în ambele sensuri. Deoarece nu fixează radial sau în ambele sensuri. Deoarece nu fixează radial arborele, aceşti rulmenţi se utilizează, de regulă, în arborele, aceşti rulmenţi se utilizează, de regulă, în combinaţie cu rulmenţi radiali. Fiind demontabili, se combinaţie cu rulmenţi radiali. Fiind demontabili, se recomandă carecomandă ca, în stare montată, asupra lor să acţioneze o , în stare montată, asupra lor să acţioneze o forţă axială minimă, prevăzută în cataloagele de rulmenţi. forţă axială minimă, prevăzută în cataloagele de rulmenţi. Rulmenţii axiali sunt sensibili la deformaţiile de încovoiere Rulmenţii axiali sunt sensibili la deformaţiile de încovoiere ale arborilor şi la turaţii ridicate, datorită efectului de ale arborilor şi la turaţii ridicate, datorită efectului de centrifugare a corpurilor de rostogolire.centrifugare a corpurilor de rostogolire.Rulmenţii axialRulmenţii axial--radialiradiali (fig. 6.42) preiau sarcini axiale mari (fig. 6.42) preiau sarcini axiale mari sau foarte mari şi sarcini radiale mici sau medii. Se sau foarte mari şi sarcini radiale mici sau medii. Se întâlnesc construcţii nestandardizate cu bile (fig. 6. 42, a), întâlnesc construcţii nestandardizate cu bile (fig. 6. 42, a), cei cu role (fig. 6. 42, b) fiind axialcei cu role (fig. 6. 42, b) fiind axial--oscilanţi şi având oscilanţi şi având capacitate de preluare aunor abateri unghiulare între axele capacitate de preluare aunor abateri unghiulare între axele inelelor de până la inelelor de până la 2…3º. Deoarece rulmenţii sunt 2…3º. Deoarece rulmenţii sunt demontabili se recomandă acdemontabili se recomandă acţiunea unei forţe axiale ţiunea unei forţe axiale minimăminimă, p, prevăzută revăzută în cataloagele de rulmenţi, chiar în în cataloagele de rulmenţi, chiar în stare de repaus. stare de repaus.

Figura 6.41- Rulmenţi axiali

Figura 6.42- Rulmenţi axial-radiali

Page 14: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

14Universitatea Maritima Constanta

Montaje cu rulmenţiMontaje cu rulmenţi--Montajul cu rulmenţi este reprezentat de subansamblul format dinMontajul cu rulmenţi este reprezentat de subansamblul format din arbore arbore (împreună cu piesele susţinute de acesta), lagăre şi carcasele p(împreună cu piesele susţinute de acesta), lagăre şi carcasele pe care se sprijinăe care se sprijină. . Montajul cu rulmenţi trebuie să asigure posibilitatea de rotire Montajul cu rulmenţi trebuie să asigure posibilitatea de rotire a arborelui şi a pieselor montate pe a arborelui şi a pieselor montate pe acesta şi transmiterea sarcinii de la aceste piese la partea fixacesta şi transmiterea sarcinii de la aceste piese la partea fixă ă (batiu, (batiu, carcasă etccarcasă etc.). .). CondiţiileCondiţiile care care trebuiesctrebuiesc respectaterespectate de un de un montajmontaj cu cu rulmenţirulmenţi suntsunt::

••săsă fixezefixeze axial axial arborelearborele ((săsă permităpermită transmitereatransmiterea sarcinilorsarcinilor axialeaxiale de la de la arborearbore la la carcasăcarcasă););••săsă fixezefixeze radial radial arborelearborele ((săsă permităpermită transmitereatransmiterea sarcinilorsarcinilor radialeradiale de la de la arborearbore la la carcasăcarcasă););••săsă nunu introducăintroducă forţeforţe suplimentaresuplimentare înîn rulmenţirulmenţi, , dacădacă arborelearborele se se dilatădilată şi/sauşi/sau se se încovoaieîncovoaie. .

FixareaFixarea axialăaxială a a inelelorinelelor rulmenţilorrulmenţilor--ElementeleElementele constructive care pot constructive care pot fifi utilizateutilizate pentrupentru fixareafixareaaxialăaxială a a rulmenţilorrulmenţilor depinddepind de de mărimeamărimea sarcinilorsarcinilor axialeaxiale care care trebuietrebuie preluatepreluate şişi de de inelulinelul pentrupentrucare se face care se face fixareafixarea axialăaxială. . PentruPentru fixareafixarea axialăaxială a a rulmenţilorrulmenţilor care care facfac parteparte din din montajemontaje care care nunusuntsunt încărcateîncărcate axial, axial, esteeste suficientăsuficientă fixareafixarea unuiunui inelinel prinprin ajustajulajustajul cu cu strângerestrângere dintredintre inelulinelulrespectivrespectiv şişi piesapiesa conjugatăconjugată. . FixareaFixarea rulmenţilorrulmenţilor care care preiaupreiau forţeforţe axialeaxiale se se realizeazărealizează prinprinelementeelemente constructive constructive suplimentaresuplimentare, care , care diferădiferă înîn funcţiefuncţie de de inelulinelul pepe care care îlîl fixeazăfixează..CeleCele maimai întâlniteîntâlnite elementeleelementele constructive constructive utilizateutilizate pentrupentru fixareafixarea inelelorinelelor interioareinterioare (fig. 6.43) (fig. 6.43) suntsunt: :

••cu cu umărumăr de de sprijinsprijin executatexecutat pepe arborearbore (a);(a);••cu cu bucşăbucşă intermediarăintermediară întreîntre inelulinelul rulmentuluirulmentului şişi un un umărumăr de de pepe arborearbore sausau o o altăaltă piesăpiesăfixatăfixată pepe arborearbore (b);(b);••cu inel elastic de rezemare (c);cu inel elastic de rezemare (c);••cucu piuliţăpiuliţă de de rulmentrulment (d);(d);••cu cu şaibăşaibă de de fixarefixare cu cu şuruburişuruburi (e), (e), doardoar la la capetecapete de de arboriarbori..

Page 15: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

15Universitatea Maritima Constanta

Figura 6.43Figura 6.43-- Elemente de fixare axială pentru inelele interioare Elemente de fixare axială pentru inelele interioare

Fixarea inelelor exterioare de rulmenţi (fig. 6.44) se poate reaFixarea inelelor exterioare de rulmenţi (fig. 6.44) se poate realiza prin unul dintre liza prin unul dintre următoarele elementeurmătoarele elemente::

•• capaculcapacul lagăruluilagărului (a, b);(a, b);•• piesepiese filetatefiletate înşurubateînşurubate înîn carcasăcarcasă (c) (c) sausau înîn altealte elementeelemente fixate fixate pepecarcasăcarcasă;;•• umărumăr de de sprijinsprijin realizatrealizat înîn carcasăcarcasă (d) (d) sausau înîn paharulpaharul de de rulmentrulment (e);(e);•• inelinel elastic de elastic de rezemarerezemare fixatfixat înîn carcasăcarcasă (f) (f) sausau chiarchiar înîn inelulinelul exterior al exterior al rulmentuluirulmentului (g).(g).

(a)(a) (b)(b) (c)(c) (d)(d) (e)(e)

Page 16: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

16Universitatea Maritima Constanta

Figura 6.44-Elemente de fixare axială pentru inelele

exterioare

(a)(a) (b)(b) (c)(c) (d)(d) (e)(e)

(f)(f) (g)(g)

Page 17: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

17Universitatea Maritima Constanta

Ajustaje şi toleranţe pentru lagărele cu rulmenţiAjustaje şi toleranţe pentru lagărele cu rulmenţiFixarea radială a rulmenFixarea radială a rulmenţilor se realizează prin alegerea ajustajelor dintre inele şi piţilor se realizează prin alegerea ajustajelor dintre inele şi piesele esele conjugate (fusul arconjugate (fusul arborelui, respecborelui, respectiv alezajul din carcasătiv alezajul din carcasă) şi, de asemenea, prin stabilirea ) şi, de asemenea, prin stabilirea jocurilor radiale corespunzătoare jocurilor radiale corespunzătoare în funţionare. în funţionare. Toleranţele la diametrul alezajului de pe inelul interior şi la Toleranţele la diametrul alezajului de pe inelul interior şi la diametrul exterior al inelelor diametrul exterior al inelelor exterioare ale rulmenţilor sunt standardizate pe plan internaţioexterioare ale rulmenţilor sunt standardizate pe plan internaţional. Din acest motiv toleranţele la nal. Din acest motiv toleranţele la diametrele de fusuri se aleg în sistem alezaj unitardiametrele de fusuri se aleg în sistem alezaj unitar, iar toleranţele la , iar toleranţele la diametrele alezajelor diametrele alezajelor din carcase se aleg în sistem arbore unitardin carcase se aleg în sistem arbore unitar. Aceste toleranţe determină tipurile de ajustaje . Aceste toleranţe determină tipurile de ajustaje (cu joc sau cu strângere) dintre fusul arborelui şi inelul inter(cu joc sau cu strângere) dintre fusul arborelui şi inelul interior al rulmentului, respectiv dintre ior al rulmentului, respectiv dintre inelul exterior şi alezajul din carcasă. Se utilizează câmpuri dinelul exterior şi alezajul din carcasă. Se utilizează câmpuri de toleranţă între g6 şi n6 pentru e toleranţă între g6 şi n6 pentru fusurile de rulmenţi şi între H6, H7 şi P6, P7 pentru alezajul dfusurile de rulmenţi şi între H6, H7 şi P6, P7 pentru alezajul din carcasăin carcasă. . Tipurile de ajustaje se aleg în funcţie de: modul de încărcare aTipurile de ajustaje se aleg în funcţie de: modul de încărcare al inelelor; tipul şi mărimea l inelelor; tipul şi mărimea sarcinilor preluate; tipul şi mărimea rulmentului; condiţiile desarcinilor preluate; tipul şi mărimea rulmentului; condiţiile de temperatură temperatură; construcţia ; construcţia carcaselor; condiţiile de montarecarcaselor; condiţiile de montare--demontare; condiţii speciale de mobilitate axială.demontare; condiţii speciale de mobilitate axială.Modul de încărcare a inelelorModul de încărcare a inelelor poate fi cu încărcare periferică sau cu încărcare locală. Dacă poate fi cu încărcare periferică sau cu încărcare locală. Dacă sarcinile îşi păstreză sensul şi direcţia, inelul rotitor este îsarcinile îşi păstreză sensul şi direcţia, inelul rotitor este încărcat periferic ncărcat periferic şi se recomandă şi se recomandă montarea lui cu strângere, iar inelul nerotitor este încărcat lomontarea lui cu strângere, iar inelul nerotitor este încărcat local şi se recomandă montarea lui cal şi se recomandă montarea lui liberăliberă. . Tipul şi mărimea sarciniiTipul şi mărimea sarcinii influenţează mărimea strângerii la ajustajele presate, în sensuinfluenţează mărimea strângerii la ajustajele presate, în sensul l creşterii strângerii necesare cu mărimea sarcinii sau a şocurilocreşterii strângerii necesare cu mărimea sarcinii sau a şocurilor.r.Tipul şi mărimea rulmentuluiTipul şi mărimea rulmentului determină strângeri mai mari la rulmen determină strângeri mai mari la rulmenţi cu role şi mai mici la ţi cu role şi mai mici la rulmenţi cu bile şi de asemenea strângeri cu atât mai mari cu cârulmenţi cu bile şi de asemenea strângeri cu atât mai mari cu cât rulmentul este mai mare. t rulmentul este mai mare. Condiţiile de temperaturăCondiţiile de temperatură determină strângeri sau jocuri cu atât mai mari cu cât temperat determină strângeri sau jocuri cu atât mai mari cu cât temperatura de ura de funcţionare este mai mare.funcţionare este mai mare.

Page 18: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

18Universitatea Maritima Constanta

Construcţia carcasei Construcţia carcasei poate fi cu plan de separaţie poate fi cu plan de separaţie –– caz în care nu este permisă alegerea caz în care nu este permisă alegerea unui ajustaj cu strângere în carcasă, sau fară plan de separaţieunui ajustaj cu strângere în carcasă, sau fară plan de separaţie, obligatorii în cazul sarcinilor , obligatorii în cazul sarcinilor cu acţiune periferică pe inelul exterior. La carcase subţiri saucu acţiune periferică pe inelul exterior. La carcase subţiri sau din materiale uşoare se din materiale uşoare se recomandă strângeri mai marirecomandă strângeri mai mari..Condiţiile de montare şi demontareCondiţiile de montare şi demontare trebuie să fie cât mai simple trebuie să fie cât mai simple. D. Dacă ambele inele se acă ambele inele se montează cu strângere este recomandată alegerea rulmenmontează cu strângere este recomandată alegerea rulmenţilor demontabili sau a rulmenţilor ţilor demontabili sau a rulmenţilor cu alezaj conic şi bucşă de extracţie.cu alezaj conic şi bucşă de extracţie.Condiţiile speciale de mobilitate axialăCondiţiile speciale de mobilitate axială se realizează prin alegerea unui ajustaj liber se realizează prin alegerea unui ajustaj liber între între inelul cu încărcare locală şi piesa conjugată.inelul cu încărcare locală şi piesa conjugată.

Reglarea jocului din rulmenţiReglarea jocului din rulmenţi

Deplasarea relativă dintre ineleDeplasarea relativă dintre inele, , fără aplicarea unei sarcinifără aplicarea unei sarcini, pe direcţie radială sau axială, , pe direcţie radială sau axială, este cunoscută sub numele de joc radialeste cunoscută sub numele de joc radial, respectiv axial., respectiv axial.Jocul radialJocul radial al unui rulment se modifică al unui rulment se modifică, p, prin montare, drin montare, datorită ajustajelor cu strângereatorită ajustajelor cu strângere, iar în , iar în funcţionare, datorită dilataţiilor termice. Rulmenţii radiali sefuncţionare, datorită dilataţiilor termice. Rulmenţii radiali se execută cu trei mărimi ale jocului execută cu trei mărimi ale jocului radial: normal, micşorat sau mărit. Jocul radial normal, în starradial: normal, micşorat sau mărit. Jocul radial normal, în stare nemontatăe nemontată, este astfel stabilit , este astfel stabilit încât, după montare, în condiţii normale de temperatură, jocul îîncât, după montare, în condiţii normale de temperatură, jocul în funcţionare să fie optim. n funcţionare să fie optim. Dacă ajustajele se realizează cu strângeri mărite sau temperaturDacă ajustajele se realizează cu strângeri mărite sau temperaturile de funcţionare sunt mai ile de funcţionare sunt mai ridicate, se recoridicate, se recomandă alegerea unor rulmenmandă alegerea unor rulmenţi cu joc radial mărit (în stare nemontată). ţi cu joc radial mărit (în stare nemontată).

Page 19: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

19Universitatea Maritima Constanta

Jocul axial este important de reglat la rulmenţii radialJocul axial este important de reglat la rulmenţii radial--axiali sau la rulmenţii axiali. Rulmenţii axiali sau la rulmenţii axiali. Rulmenţii radialradial--axiali, nu seaxiali, nu se execută cu un anumit joc radial execută cu un anumit joc radial în stare nemontată, jocul reglânduîn stare nemontată, jocul reglându--se, la se, la montaj, împreună cu jocul axial. Pentru ca în funcţionare să se montaj, împreună cu jocul axial. Pentru ca în funcţionare să se ajungă la un joc normalajungă la un joc normal, jocul , jocul reglat la montaj se stabileşte în functie de schema de montaj şireglat la montaj se stabileşte în functie de schema de montaj şi de condiţiile de temperatură.de condiţiile de temperatură.Dacă dilataDacă dilataţiile termice, în funcţionare, sunt mari, jocul axial, la montajţiile termice, în funcţionare, sunt mari, jocul axial, la montaj, s, se reglează la valori e reglează la valori măritemărite, în cazul montajelor cu rulmenţi radial, în cazul montajelor cu rulmenţi radial--axiali în “X”, şi la valori reduse, în cazul axiali în “X”, şi la valori reduse, în cazul montajelor în “O”.montajelor în “O”.Jocul se reglează prin deplasarea inelului exterior al unui rulmJocul se reglează prin deplasarea inelului exterior al unui rulment, la montaje în “X”, şi prin ent, la montaje în “X”, şi prin deplasarea inelului interior al unui rulment, la montaje în “O”.deplasarea inelului interior al unui rulment, la montaje în “O”. Deplasarea inelului exterior se realizează cu ajutorul unor pachDeplasarea inelului exterior se realizează cu ajutorul unor pachete de garnituri de reglaj ete de garnituri de reglaj plasate între capacul de rulment şi carcasă sau prin elemente fplasate între capacul de rulment şi carcasă sau prin elemente filetate în capac sau în iletate în capac sau în carcasăcarcasă. Garniturile de reglaj se obţin din tablă de alamă şi au diferi. Garniturile de reglaj se obţin din tablă de alamă şi au diferite grosimi (cuprinse între te grosimi (cuprinse între 0,1 şi 1 mm), bine stabilite.0,1 şi 1 mm), bine stabilite.Deplasarea inelului interior se realizeazăDeplasarea inelului interior se realizează, d, de regulăe regulă, cu ajutorul piuliţelor de rulment sau a , cu ajutorul piuliţelor de rulment sau a altor piuliţe înşurubate pe arbore.altor piuliţe înşurubate pe arbore.

Scheme caracteristice de montaje cu rulmenţiScheme caracteristice de montaje cu rulmenţiCele mai întâlnite montaje cu rulmenţi sunt cele ale arborilor sCele mai întâlnite montaje cu rulmenţi sunt cele ale arborilor sprijiniţi pe două lagăre. prijiniţi pe două lagăre. Sprijinul arborilor pe mai multe lagăre se practică doar Sprijinul arborilor pe mai multe lagăre se practică doar în cazul arborilor foarte lungi sau în în cazul arborilor foarte lungi sau în cazul în care nu se acceptă deformaţii de încovoiere ale arborilcazul în care nu se acceptă deformaţii de încovoiere ale arborilor. or. La La astfelastfel de montaje de montaje respectarearespectarea coaxialitcoaxialităăţii fusurilor este foarte importantă.ţii fusurilor este foarte importantă.SchemeleSchemele carecare staustau la baza la baza montajelormontajelor cu cu rulmenrulmenţi ale arborilor sprijiniţi pe două lagăre se ţi ale arborilor sprijiniţi pe două lagăre se diferenţiază după modul de realizare a fixării axiale. Se deosebdiferenţiază după modul de realizare a fixării axiale. Se deosebesc trei scheme de principiu esc trei scheme de principiu (fig. 6.45).(fig. 6.45).

Page 20: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

20Universitatea Maritima Constanta

SchemaSchema de de montajmontaj cu cu fixarefixare axială la un singur capăt axială la un singur capăt (fig. (fig. 6. 6. 4545--a). a). Unul dintre lagăre Unul dintre lagăre (la(lagărul A gărul A în fig. 6.45) preia forţe axiale în în fig. 6.45) preia forţe axiale în ambele sensuri. Laambele sensuri. Lagărul celălalt gărul celălalt (la(lagărul B gărul B în fig. 6. 45) este în fig. 6. 45) este mobil pe direcţie axială, realizând numai fixarea radială. Acestmobil pe direcţie axială, realizând numai fixarea radială. Acest tip tip de schemă este recomandat pentru arbori lungide schemă este recomandat pentru arbori lungi, c, cu modificări u modificări relativ mari ale lungimii în timpul funcţionării, fie datorită drelativ mari ale lungimii în timpul funcţionării, fie datorită dilataţiei ilataţiei termice (la funcţionare cu variaţii mari de temperatură), fie termice (la funcţionare cu variaţii mari de temperatură), fie datorită deformadatorită deformaţiei elastice (sub acţiunea forţelor axiale foarte ţiei elastice (sub acţiunea forţelor axiale foarte mari). Fapmari). Faptul că rulmentul că rulmenţii radiali oscilanţi pot fixa arborii în ţii radiali oscilanţi pot fixa arborii în ambele sensuri şi sunt utilizaţi, de regulă, în astfel de schemeambele sensuri şi sunt utilizaţi, de regulă, în astfel de scheme, , face ca această schemă să fie recomandată face ca această schemă să fie recomandată în cazul arborilor cu în cazul arborilor cu deformaţii mari de încovoiere. De asemenea, schema de montaj deformaţii mari de încovoiere. De asemenea, schema de montaj cu fixare axială la un singur capăt se utilizează la arbori spricu fixare axială la un singur capăt se utilizează la arbori sprijiniţi jiniţi pe mai multe lagărepe mai multe lagăre, u, un singur lagăr realizând fixarea axialăn singur lagăr realizând fixarea axială, , ceilalţi fiind mobili axial.ceilalţi fiind mobili axial.

Figura 6.45Figura 6.45--Scheme Scheme de de principiuprincipiu pentrupentrumontajemontaje cucu rulmenţirulmenţi

MobilitateaMobilitatea axială a lagărului nefixat axial este realizată prin deplasarea axială a lagărului nefixat axial este realizată prin deplasarea rulmentului (în rulmentului (în alezajul din carcasă saualezajul din carcasă sau, mai rar, faţă de fusul arborelui) sau prin deplasare axială re, mai rar, faţă de fusul arborelui) sau prin deplasare axială relativă lativă în interiorul rulmentului (între corpurile de rostogolire şi unuîn interiorul rulmentului (între corpurile de rostogolire şi unul dintre inele). Pentru l dintre inele). Pentru uniformizarea încărcarilor, se recomandă o încărcare radială reduniformizarea încărcarilor, se recomandă o încărcare radială redusă a rulmentului care usă a rulmentului care realizează fixarea axialărealizează fixarea axială..

aa

bb

cc

Page 21: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

21Universitatea Maritima Constanta

SchemaSchema de de montajmontaj cu cu fixarefixare axială la ambele capete axială la ambele capete, dinspre exterior pe inelele exteriore , dinspre exterior pe inelele exteriore ––montaj în “X” pentru rulmenţi radialmontaj în “X” pentru rulmenţi radial--axiali axiali (fig. 6.45(fig. 6.45--b). b). Cele două lagăre preiau fiecare forCele două lagăre preiau fiecare forţe ţe axiale orientate spre ele. Se uaxiale orientate spre ele. Se utilizeazătilizează, d, de regulăe regulă, pentru fixarea arborilor relativ scurţi, cu , pentru fixarea arborilor relativ scurţi, cu deformaţii axiale (termice sau elastice) reduse. Deformaţiile dedeformaţii axiale (termice sau elastice) reduse. Deformaţiile de încovoiere ale arborilor pot încovoiere ale arborilor pot fi preluate în limitele admise de rulmenţii utilizaţi. Dacă rulmfi preluate în limitele admise de rulmenţii utilizaţi. Dacă rulmenţii folosiţi sunt radialenţii folosiţi sunt radial--axiali, axiali, punctele de aplicaţie ale reacţiunilor din lagăre se deplasează punctele de aplicaţie ale reacţiunilor din lagăre se deplasează spre centrul arborelui, spre centrul arborelui, distanţa dintre ele micşorândudistanţa dintre ele micşorându--se. Jocul din rulmenţi, reglat la montaj, poate fi puţin mărit, se. Jocul din rulmenţi, reglat la montaj, poate fi puţin mărit, pentru a ţine seama de eventualele dilataţii termice ale arborelpentru a ţine seama de eventualele dilataţii termice ale arborelui, în funcţionare, care tind ui, în funcţionare, care tind să să îl micşoreze.îl micşoreze.

Schema de montaj cu fixare axială la ambele capeteSchema de montaj cu fixare axială la ambele capete, dinspre interior pe inelele , dinspre interior pe inelele exterioare exterioare –– montaj în “O” pentru rulmenţi radialmontaj în “O” pentru rulmenţi radial--axiali axiali (fig. (fig. 6.456.45--c). c). Cele două lagăre preiau Cele două lagăre preiau fiecare forţe axiale în câte un sens. Fiecare lagăr preia forţelfiecare forţe axiale în câte un sens. Fiecare lagăr preia forţele axiale orientate spre celălalt e axiale orientate spre celălalt lagărlagăr. S. Se utilizeazăe utilizează, d, de regulăe regulă, pentru fixarea arborilor relativ scurţi, cu deformaţii axiale , pentru fixarea arborilor relativ scurţi, cu deformaţii axiale (termice sau elastice) sau de încovoiere reduse. Dacă rulmenţii (termice sau elastice) sau de încovoiere reduse. Dacă rulmenţii folosiţi sunt radialfolosiţi sunt radial--axiali, axiali, punctele de aplicaţie ale reacţiunilor din lagăre se deplasează punctele de aplicaţie ale reacţiunilor din lagăre se deplasează spre exteriorul arborelui, spre exteriorul arborelui, distanţa dintre ele mărindudistanţa dintre ele mărindu--se. Dilataţiile termice în funcţionare măresc jocul din rulmenţise. Dilataţiile termice în funcţionare măresc jocul din rulmenţi, , motiv pentru care aceşti rulmenţi se montează cu o anumită pretemotiv pentru care aceşti rulmenţi se montează cu o anumită pretensionare.nsionare.

Page 22: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

22Universitatea Maritima Constanta

În fig. 6.46…6.56 sunt prezentate câteva scheme constructive de În fig. 6.46…6.56 sunt prezentate câteva scheme constructive de montaje cu rulmenţi, montaje cu rulmenţi, pentru arbori sprijiniţi pe două lagăre. pentru arbori sprijiniţi pe două lagăre.

Schemele prezentate în fig. 6.46...6.49 corespund montajelor cu Schemele prezentate în fig. 6.46...6.49 corespund montajelor cu fixare axială la fixare axială la un singur capătun singur capăt. L. La astfel de montaje,a astfel de montaje, pentru lagărul care fixează axial arborele se pot pentru lagărul care fixează axial arborele se pot utiliza (în funcţie de mărimea sarcinilor radiale şi axiale): ruutiliza (în funcţie de mărimea sarcinilor radiale şi axiale): rulmenţi radiali cu bile pe un rând, lmenţi radiali cu bile pe un rând, rulmenţi radiai cu role cilindrice de tip NUP sau NJ+HJ (rulmenţrulmenţi radiai cu role cilindrice de tip NUP sau NJ+HJ (rulmenţi cu patru umeri), rulmenţi i cu patru umeri), rulmenţi radiali oscilanţi sau combinaţii de rulmenţi (rulment axial cu dradiali oscilanţi sau combinaţii de rulmenţi (rulment axial cu dublu efect şi rulment radial, doi ublu efect şi rulment radial, doi rulmenţi radialrulmenţi radial--axiali montaţi în “X” sau în “O” etc.). axiali montaţi în “X” sau în “O” etc.).

Pentru lagărul liber axial se pot utiliza rulmenPentru lagărul liber axial se pot utiliza rulmenţi radiali cu bile, cu role cilindrice (cu doi ţi radiali cu bile, cu role cilindrice (cu doi umeri), cu ace, oscilanţi cu bile sau cu role pe două rânduriumeri), cu ace, oscilanţi cu bile sau cu role pe două rânduri

Page 23: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

23Universitatea Maritima Constanta

Montajul prezentat în fig. 6.46 este realizat Montajul prezentat în fig. 6.46 este realizat cu rulmenţi radiali cu bile pe un rând şi poate cu rulmenţi radiali cu bile pe un rând şi poate prelua sarcini radiale miciprelua sarcini radiale mici--medii şi sarcini medii şi sarcini axiale mici. Compaxiale mici. Compensarea eventualelor ensarea eventualelor dilatări ale arborelui se face prin deplasarea dilatări ale arborelui se face prin deplasarea relativărelativă, în lagărul mobil axial, dintre inelul , în lagărul mobil axial, dintre inelul exterior al rulmentului şi carcasă. În figură exterior al rulmentului şi carcasă. În figură este prezentat şi fluxul forţelor axiale în este prezentat şi fluxul forţelor axiale în ambele sensuri, de lambele sensuri, de la arbore la carcasăa arbore la carcasă. . În fig. 6.47 este prezentat montajul arborelui În fig. 6.47 este prezentat montajul arborelui de intrare întrde intrare într--un reductor cilindric cu o un reductor cilindric cu o treaptătreaptă. Montajul este realizat cu rulmenţi . Montajul este realizat cu rulmenţi radiali cu role cilindrice. Fixarradiali cu role cilindrice. Fixarea axială se ea axială se face prin rulmentul de tip NUP (cu face prin rulmentul de tip NUP (cu patru patru umeri), iar umeri), iar lagărul mobil foloselagărul mobil foloseşte un rulment şte un rulment de tip N (cu doi umeri) în care pot avea loc de tip N (cu doi umeri) în care pot avea loc deplasări axiale relative deplasări axiale relative între inelul exterior şi între inelul exterior şi role, în cazul deformaţiei axiale a arborelui. role, în cazul deformaţiei axiale a arborelui. Montajul este recomandat pentru sarcini Montajul este recomandat pentru sarcini radiale mari şi sarcini axiale neînsemnate.radiale mari şi sarcini axiale neînsemnate.

Figura 6.46- Montaj cu fixare axială la un singur capăt, cu rulmenţi radiali

cu bile

Page 24: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

24Universitatea Maritima Constanta

Montajul prezentat în fig. 6.48 este al unui Montajul prezentat în fig. 6.48 este al unui arbore de intrare întrarbore de intrare într--un reductor cilindric. un reductor cilindric. Sunt utilizaţi doi rulmenţi radialSunt utilizaţi doi rulmenţi radial--axiali cu bile, axiali cu bile, montaţi în “X”, pentru lagărul care fixează montaţi în “X”, pentru lagărul care fixează axial arborele şi un rulment radial cu bile axial arborele şi un rulment radial cu bile pentru lagărul mobilpentru lagărul mobil. Montajul este . Montajul este recomandat pentru sarcini radiale medii şi recomandat pentru sarcini radiale medii şi axiale miciaxiale mici--medii. medii. În cazul unor sarcini radiale şi axiale mari, În cazul unor sarcini radiale şi axiale mari, care pot apărea la montajele arborilor cu care pot apărea la montajele arborilor cu pinioane conice în consolă (fig. 6.49), pinioane conice în consolă (fig. 6.49), rulmenţii radialrulmenţii radial--axiali cu bile se înlocuiesc cu axiali cu bile se înlocuiesc cu rulmenţi radialrulmenţi radial--axiali cu role conice, iar axiali cu role conice, iar rulmentul radial cu bile se înlocuieşte cu un rulmentul radial cu bile se înlocuieşte cu un rulment radial cu role cilindrice (cu doi rulment radial cu role cilindrice (cu doi umeri). Reglajul rulmenţilor radialumeri). Reglajul rulmenţilor radial--axiali se axiali se face prin deplasarea axială a capaculuiface prin deplasarea axială a capacului, p, prin rin eliminarea sau adăugarea de garnituri de eliminarea sau adăugarea de garnituri de reglaj (de grosimi bine determinate) sub reglaj (de grosimi bine determinate) sub capac. capac.

Figura 6.47-Montaj cu fixare axială la un singur capăt, cu rulmenţi radiali cu role

cilindrice

Figura 6.48-Montaj cu fixare axială la un singur capăt, cu doi rulmenţiradial-axiali cu bile şi un rulment radial cu bile

Page 25: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

25Universitatea Maritima Constanta

Montajele prezentate în fig. 6.50…6.55 Montajele prezentate în fig. 6.50…6.55 corespund schemelor cu fixare axială la corespund schemelor cu fixare axială la ambele capete. La aambele capete. La astfel de montaje se stfel de montaje se utilizeazăutilizează, d, de regulăe regulă, rulmenţi identici pentru , rulmenţi identici pentru cele două lagărecele două lagăre. Rulmenţii pot fi radiali (cu . Rulmenţii pot fi radiali (cu bile pe un rând, cu role cilindrice cu trei umeri, bile pe un rând, cu role cilindrice cu trei umeri, de tip NJ) sau radialde tip NJ) sau radial--axiali cu bile sau cu role axiali cu bile sau cu role conice.conice.

În fig. 6.50 este prezentat montajul În fig. 6.50 este prezentat montajul arborelui de ieşire dintrarborelui de ieşire dintr--un reductor cilindric. un reductor cilindric. Montajul este realizat cu rulmenţi radiali cu Montajul este realizat cu rulmenţi radiali cu bile şi este destinat preluării de sarcini radiale bile şi este destinat preluării de sarcini radiale medii şi sarcini axiale mici. Este prezentat şi medii şi sarcini axiale mici. Este prezentat şi fluxul eventualelor forţe axiale, în ambele fluxul eventualelor forţe axiale, în ambele sensuri, de la roata dinţată la carcasă. sensuri, de la roata dinţată la carcasă.

Pentru preluarea de forţe radiale Pentru preluarea de forţe radiale mari şi forţe axiale neînsemnate, se mari şi forţe axiale neînsemnate, se recomandă utilizarea rulmenrecomandă utilizarea rulmenţilor radiali cu role ţilor radiali cu role cilindrice de tip NJ (cu trei umeri). Un astfel de cilindrice de tip NJ (cu trei umeri). Un astfel de montaj, pentru arborele de intrare întrmontaj, pentru arborele de intrare într--un un reductor cilindric, este prezentat în fig. 6.51. reductor cilindric, este prezentat în fig. 6.51. Dacă Dacă în funcţionare apar dilataţii ale arborelui, în funcţionare apar dilataţii ale arborelui, la montaj trebuie prevăzut un joc mărit la montaj trebuie prevăzut un joc mărit în în rulmenţi.rulmenţi.

Figura 6.49-Montaj cu fixare axială la un singur

capăt, cu doi rulmenţiradial-axiali cu role

conice şi un rulmentradial cu role

Page 26: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

26Universitatea Maritima Constanta

Figura 6.50- Montaj cu fixare axială la ambele capete, cu rulmenţi radiali cu bile

Figura 6.51- Montaj cu fixare axială la ambele capete, cu rulmenţi radiali cu

role cilindrice

Page 27: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

27Universitatea Maritima Constanta

Montajul din fig. 6.52 este al unui arbore de Montajul din fig. 6.52 este al unui arbore de intrare întrintrare într--un reductor cilindric coaxial, unul un reductor cilindric coaxial, unul dintre lagăre fiind realizat dintre lagăre fiind realizat în interiorul în interiorul reductorului. Utilizarea rulmenţilor radialreductorului. Utilizarea rulmenţilor radial--axiali axiali cu bile este recomandată pentru preluarea de cu bile este recomandată pentru preluarea de sarcini radiale medii şi axiale micisarcini radiale medii şi axiale mici--medii. Se pot medii. Se pot observa punctele de aplicaţie ale reacţiunilor observa punctele de aplicaţie ale reacţiunilor din lagăredin lagăre, obţinute ca intersecţii ale normalelor , obţinute ca intersecţii ale normalelor în punctele de contact dintre bile şi inele cu axa în punctele de contact dintre bile şi inele cu axa arborelui. Poziţia acestor normale determină arborelui. Poziţia acestor normale determină denumirea de montaj în “X”. Reglarea jocului denumirea de montaj în “X”. Reglarea jocului din rulmenţi se efectuează cu ajutorul din rulmenţi se efectuează cu ajutorul pachetelor de garnituri de reglaj dintre capac şi pachetelor de garnituri de reglaj dintre capac şi carcasăcarcasă..

Figura 6.52- Montaj cu fixare axială la ambele capete, în “X”, cu rulmenţi radial-axiali cu bile, pentru arborele de intrare

într-un reductor cilindric coaxial

Page 28: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

28Universitatea Maritima Constanta

..În fig. 6.53 este prezentat În fig. 6.53 este prezentat

montajul în “X” al arborelui montajul în “X” al arborelui intermediar al unui reductor cilindric intermediar al unui reductor cilindric cu două treptecu două trepte. Spre deosebire de . Spre deosebire de montajul anterior, utilizarea montajul anterior, utilizarea rulmenţilor radialrulmenţilor radial--axiali cu role axiali cu role conice permite preluarea de sarcini conice permite preluarea de sarcini radiale şi axiale mari. radiale şi axiale mari.

Figura 6.53- Montaj cu fixare axială la ambele capete, în “X”, cu rulmenţi radial-

axiali cu role conice, pentru arborele intermediar al unui reductor cilindric

Page 29: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

29Universitatea Maritima Constanta

..Acelaşi tip de montaj are o Acelaşi tip de montaj are o

construcţie deosebită dacă este utilizat construcţie deosebită dacă este utilizat pentru arbori de intrare în reductoare pentru arbori de intrare în reductoare conice (fig. 6.54). La acestea, montajul conice (fig. 6.54). La acestea, montajul este realizat ca subansamblu separat este realizat ca subansamblu separat întrîntr--o piesă în formă de pahar. Reglajul o piesă în formă de pahar. Reglajul jocului din rulmenţi este realizat cu jocului din rulmenţi este realizat cu ajutorul garniturilor de reglaj dintre ajutorul garniturilor de reglaj dintre capacul montajului şi pahar. Reglajul capacul montajului şi pahar. Reglajul jocului din angrenajul conic se jocului din angrenajul conic se efectueazăefectuează, p, prin deplasarea axială a rin deplasarea axială a întregului subansamblu al pinionului, cu întregului subansamblu al pinionului, cu ajutorul garniturilor de reglaj dintre ajutorul garniturilor de reglaj dintre pahar şi carcasă.pahar şi carcasă.

Figura 6.54- Montaj cu fixare axială la ambele capete, în “X”, cu rulmenţi radial-axiali cu role conice, pentru arborele de

intrare într-un reductor conic

Page 30: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

30Universitatea Maritima Constanta

..În fig. 6.55 este prezentat un În fig. 6.55 este prezentat un

montaj cu fixare axială la ambele capetemontaj cu fixare axială la ambele capete, , dinspre interior pe inelele exterioare dinspre interior pe inelele exterioare (montaj în “O”), pentru arborele de intrare (montaj în “O”), pentru arborele de intrare întrîntr--un reductor conic. Acest montaj, cu un reductor conic. Acest montaj, cu rulmenţi radialrulmenţi radial--axiali cu role conice, preia axiali cu role conice, preia sarcini radiale şi axiale mari. Reglajul sarcini radiale şi axiale mari. Reglajul jocului din rulmenţi este efectuat prin jocului din rulmenţi este efectuat prin deplasarea inelului interior al rulmentului deplasarea inelului interior al rulmentului dinspre capătul de intrare al arboreluidinspre capătul de intrare al arborelui, cu , cu ajutorul piuliţei de rulment. Reglajul jocului ajutorul piuliţei de rulment. Reglajul jocului din angrenaj se efectuează prin din angrenaj se efectuează prin deplasarea axială a paharuluideplasarea axială a paharului, cu ajutorul , cu ajutorul garniturilor de reglaj dintre flanşa paharului garniturilor de reglaj dintre flanşa paharului şi carcasă. Este prezentat şi fluxul forţelor şi carcasă. Este prezentat şi fluxul forţelor axiale, în ambele sensuri, de la pinion la axiale, în ambele sensuri, de la pinion la carcasă sau de la capătul de arbore la carcasă sau de la capătul de arbore la carcasăcarcasă. Se pot observa punctele de . Se pot observa punctele de aplicaţie ale reacţiunilor din lagăre, aplicaţie ale reacţiunilor din lagăre, obţinute ca intersecţii ale normalelor la obţinute ca intersecţii ale normalelor la axele rolelor cu axa arborelui. Poziţia axele rolelor cu axa arborelui. Poziţia acestor normale determină denumirea de acestor normale determină denumirea de montaj în “O”.montaj în “O”.

Figura 6.55- Montaj cu fixare axială la ambele capete, în “O”, cu rulmenţi radial-axiali cu role conice, pentru arborele de

intrare într-un reductor conic

Page 31: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

31Universitatea Maritima Constanta

Un montaj mai deosebit, prezentat în fig. Un montaj mai deosebit, prezentat în fig. 6.56, este cel al arborelui intermediar al 6.56, este cel al arborelui intermediar al unui reductor cilindric bifurcat în treapta a unui reductor cilindric bifurcat în treapta a IIII--a. La. La acesta,a acesta, fixarea axială se fixarea axială se realizează prin intermediul angrenajului realizează prin intermediul angrenajului bifurcat din treapta a IIbifurcat din treapta a II--a. Forţa axială de a. Forţa axială de pe roata condusă a treptei I este pe roata condusă a treptei I este transmisă la arborele de ietransmisă la arborele de ieşire printrşire printr--unul unul din angrenajele treptei bifurcate. Montajul din angrenajele treptei bifurcate. Montajul este sprijinit pe lagăre mobile axialeste sprijinit pe lagăre mobile axial, , realizate cu rulmenţi radiali cu role realizate cu rulmenţi radiali cu role cilindrice de tip N (cu doi umeri). cilindrice de tip N (cu doi umeri).

Figura 6.56-Montaj fără fixare axială, cu rulmenţi radiali cu role cilindrice, pentru

arborele intermediar al unui reductor cilindric bifurcat în treapta II-a

Page 32: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

32Universitatea Maritima Constanta

Materiale şi elemente de tehnologieMateriale şi elemente de tehnologie

MaterialeleMaterialele destinate inelelor şi corpurilor de rostogolire trebuie să îndepdestinate inelelor şi corpurilor de rostogolire trebuie să îndeplinescă o serie de linescă o serie de condiţii: rezistenţă mare la solicitarea de contact; rezistenţă condiţii: rezistenţă mare la solicitarea de contact; rezistenţă mare la uzurămare la uzură; tenacitate. ; tenacitate. Oţelurile care îndeplinesc cel mai bine aceste condiţii sunt Oţelurile care îndeplinesc cel mai bine aceste condiţii sunt oţelurile aliate cu cromoţelurile aliate cu crom, care , care conţin aproximativ conţin aproximativ 1%1% carbon şi carbon şi 1,3…1,65%1,3…1,65% crom. Alte elemente de aliere sunt manganul crom. Alte elemente de aliere sunt manganul şi siliciul. Viteza de călire şi adâncimea de călire sunt directşi siliciul. Viteza de călire şi adâncimea de călire sunt direct dependente de conţinutul de dependente de conţinutul de mangan. mangan.

Tratamentul termic de durificare este de călire Tratamentul termic de durificare este de călire (încălzire la (încălzire la 800ºC800ºC, menţinere , menţinere 11 orăoră, , răcire răcire în ulei) urmată de revenire joasă (încălzire la în ulei) urmată de revenire joasă (încălzire la 170ºC170ºC, menţinere , menţinere 33 ore ore, , răcire răcire în în ulei preîncălzit la ulei preîncălzit la 70ºC70ºC). Du). După tratamentul termicpă tratamentul termic, duritatea inelelor şi a corpurilor de , duritatea inelelor şi a corpurilor de rostogolire este de rostogolire este de 63±363±3 HRC HRC..

Unele firme producătoare de rulmenUnele firme producătoare de rulmenţi utilizează şi oţeluri de cementare, ţi utilizează şi oţeluri de cementare, acestea comportânduacestea comportându--se bine la solicitări cu se bine la solicitări cu şocuri. Pentru rezistenţă la temperaturi şocuri. Pentru rezistenţă la temperaturi ridicate sau pentru rezistenţă la coroziune, se utilizează oţeluridicate sau pentru rezistenţă la coroziune, se utilizează oţeluri speciale înalt aliate, ri speciale înalt aliate, respectiv oţeluri anticorozive, aliate cu crom. respectiv oţeluri anticorozive, aliate cu crom.

Inelele rulmenţilorInelele rulmenţilor se execută prin strunjire se execută prin strunjire, u, urmată de rectificarermată de rectificare. . Semifabricatele utilizate sunt de tip ţeavă laminată, pentru diaSemifabricatele utilizate sunt de tip ţeavă laminată, pentru diametre exterioare mai mici metre exterioare mai mici de 20 mm şi obţinute prin forjare, pentru diametre exterioare made 20 mm şi obţinute prin forjare, pentru diametre exterioare mai mari de 2i mari de 20 m0 mm. m.

Forjarea se efectuează pe maForjarea se efectuează pe maşini automate. Ulterior semifabricatele forjate se şini automate. Ulterior semifabricatele forjate se supun unui tratament termic de recoacere de globulizare (în cuptsupun unui tratament termic de recoacere de globulizare (în cuptoare electrice) şi oare electrice) şi operaţiunii de sablare cu alice din fontă pentru îndepărtarea evoperaţiunii de sablare cu alice din fontă pentru îndepărtarea eventualelor bavuri.entualelor bavuri.

Page 33: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

33Universitatea Maritima Constanta

Strunjirea se face pe maşini automate. Înaintea operaţiei de strStrunjirea se face pe maşini automate. Înaintea operaţiei de strunjire a căilor de rulare se unjire a căilor de rulare se rectifică plan bilateral inelelerectifică plan bilateral inelele, p, pentru asigurarea bazelor tehnologice. Duentru asigurarea bazelor tehnologice. După strunjire se pă strunjire se aplică tratamentul de durificare aplică tratamentul de durificare şi abia apoi se execută, în ordine, rectificarea suprafeţelor şi abia apoi se execută, în ordine, rectificarea suprafeţelor laterale, a suprafeţelor cilindrice, a căilor de rulare şi superlaterale, a suprafeţelor cilindrice, a căilor de rulare şi superfinisarea căilor de rularefinisarea căilor de rulare. În . În final, rugozitatea suprafeţelor funcţionale este de final, rugozitatea suprafeţelor funcţionale este de 0,4 0,4 μμmm. .

BileleBilele se obţin prin presare la rece (în prese speciale), urmată de pise obţin prin presare la rece (în prese speciale), urmată de pilire şi lire şi eventual rectificare. Se coneventual rectificare. Se continuă cu tratamentul termic de durificaretinuă cu tratamentul termic de durificare, urmat de rectificare, , urmat de rectificare, lepuire şi sortare. Rectificarea şi lepuirea se execută cu disculepuire şi sortare. Rectificarea şi lepuirea se execută cu discuri din fontă specialări din fontă specială, cu , cu soluţii abrazive de soluţii abrazive de AlAl22OO33, Cr, Cr22OO33 şi, în final, motorină. şi, în final, motorină. Se obţin rugozităţi de Se obţin rugozităţi de 0,04 0,04 μμmm..

RoleleRolele se obţin prin debitare din bare, urmată de presare. După tratamse obţin prin debitare din bare, urmată de presare. După tratamentul entul termic de durificare se continuă cu operatermic de durificare se continuă cu operaţiile de rectificare de eboşare a generatoarei ţiile de rectificare de eboşare a generatoarei rolei.rolei.

CALCULUL RULMENŢILOR ROTITORICALCULUL RULMENŢILOR ROTITORIDurata de funcţionare a rulmenţilor rotitori este limitată de apDurata de funcţionare a rulmenţilor rotitori este limitată de apariţia de ciupituri ariţia de ciupituri

pe suprafeţele funcţionale. Elementele care intră în calculul acpe suprafeţele funcţionale. Elementele care intră în calculul acestor rulmenţi au fost estor rulmenţi au fost stabilite pe baza unui număr foarte mare de stabilite pe baza unui număr foarte mare de încercări experimentale. încercări experimentale.

SS--a constatat experimental căa constatat experimental că, în condiţii de exploatare identice, rulmenţi de , în condiţii de exploatare identice, rulmenţi de aceeaşi tipodimensiune au durate de funcţionare foarte diferite.aceeaşi tipodimensiune au durate de funcţionare foarte diferite. Acest fapt este explicabil Acest fapt este explicabil prin diferenţele micro şi macrogeometrice ale elementelor rulmenprin diferenţele micro şi macrogeometrice ale elementelor rulmenţilor (inele, corpuri de ţilor (inele, corpuri de rostogolire, colivie), precum şi caracteristicilor mecanice diferostogolire, colivie), precum şi caracteristicilor mecanice diferite ale materialelor utilizate, rite ale materialelor utilizate, influenţate, în special, de incluziunile nemetalice din acestea.influenţate, în special, de incluziunile nemetalice din acestea. Ca urmare, calculul de Ca urmare, calculul de durabilitate al rulmenţilor trebuie să ţină seama de repartiţia durabilitate al rulmenţilor trebuie să ţină seama de repartiţia statistică a deteriorărilorstatistică a deteriorărilor. . Elementele de calcul pornesc de la definirea unor mărimi cu aspeElementele de calcul pornesc de la definirea unor mărimi cu aspect statistic. ct statistic.

Page 34: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

34Universitatea Maritima Constanta

Fiabilitatea unui rulmentFiabilitatea unui rulment este probabilitatea ca acesta să atingă sau să depă este probabilitatea ca acesta să atingă sau să depăşească, în şească, în anumite condiţii de funcţionare şi de încărcare, o durată de funanumite condiţii de funcţionare şi de încărcare, o durată de funcţionare determinată.cţionare determinată.

Durabilitatea unui rulmentDurabilitatea unui rulment este dată de numărul de rota este dată de numărul de rotaţii efectuate de inelul rotitor ţii efectuate de inelul rotitor până la aparipână la apariţia primelor semne de oboseală a materialului. La rulmenţii careţia primelor semne de oboseală a materialului. La rulmenţii care funcţionează funcţionează la turaţie constantă, durabilitatea rulmentului se poate exprimala turaţie constantă, durabilitatea rulmentului se poate exprima în ore de funcţionare.în ore de funcţionare.

Fiabilitatea unui lot de rulmenţiFiabilitatea unui lot de rulmenţi (cuprinde rulmenţi aparent identici), care funcţionează (cuprinde rulmenţi aparent identici), care funcţionează în aceleaşi condiţii, este definită ca procentul din numărul totîn aceleaşi condiţii, este definită ca procentul din numărul total de rulmenţi ai lotului care, al de rulmenţi ai lotului care, statistic, ating sastatistic, ating sau depău depăşesc o durată de funcţionare impusă. Practic, fiabilitatea impusşesc o durată de funcţionare impusă. Practic, fiabilitatea impusă ă unui lot de rulmenţi este de 90%, ceea ce înseamnă că 90% din ruunui lot de rulmenţi este de 90%, ceea ce înseamnă că 90% din rulmenţii lotului trebuie lmenţii lotului trebuie să atingă sau să depăsă atingă sau să depăşească durata de funcţionare impusă. Definită astfel, fiabilitatşească durata de funcţionare impusă. Definită astfel, fiabilitatea ea lotului de rulmenţi reprezintă probabilitatea ca orice rulment alotului de rulmenţi reprezintă probabilitatea ca orice rulment al lotului să atingă sau să l lotului să atingă sau să depădepăşească durata de funcţionare impusă.şească durata de funcţionare impusă.

Durabilitatea unui lot de rulmenţi Durabilitatea unui lot de rulmenţi (cuprinde rulmenţi aparent identici), care funcţionează (cuprinde rulmenţi aparent identici), care funcţionează în aceleaşi condiţii, reprezintă numărul de rotaţii efectuate saîn aceleaşi condiţii, reprezintă numărul de rotaţii efectuate sau depău depăşite de procentul şite de procentul impus din rulmenţii lotului, fără să apară semne de oboseală a mimpus din rulmenţii lotului, fără să apară semne de oboseală a materialului. aterialului.

Durabilitatea de bazăDurabilitatea de bază ((LLbb) este durabilitatea unui lot de rulmenţi pentru care fiabilitat) este durabilitatea unui lot de rulmenţi pentru care fiabilitatea ea impusă este de impusă este de 90%. 90%.

Page 35: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

35Universitatea Maritima Constanta

Curba de distribuţie a durabilităţii rulmenţilor unui lot Curba de distribuţie a durabilităţii rulmenţilor unui lot (fig. (fig. 6.57) 6.57) arată că arată că 50% din rulmenţii lotului depăşesc 50% din rulmenţii lotului depăşesc de aproximativ 5 de aproximativ 5 ori durabilitatea de bazăori durabilitatea de bază, iar 10% din , iar 10% din rulmenţii lotului depăşesc de aproximativ 14 ori rulmenţii lotului depăşesc de aproximativ 14 ori durabilitatea de bazădurabilitatea de bază. Cu alte cuvinte, un rulment are . Cu alte cuvinte, un rulment are 90% probabilitate de a atinge durata de funcţionare 90% probabilitate de a atinge durata de funcţionare impusăimpusă, 5, 50% 0% probabilitate să atingă o durată de probabilitate să atingă o durată de funcţionare de 5 ori mai mare şi 10% probabilitate să funcţionare de 5 ori mai mare şi 10% probabilitate să atingă o durată de funcatingă o durată de funcţionare de 14 ori mai mare.ţionare de 14 ori mai mare.

Capacitatea de încărcare dinamică de bază (Capacitatea de încărcare dinamică de bază (CC)) este este definită ca definită ca sarcina pur radialăsarcina pur radială,, pentru rulmenţii radiali pentru rulmenţii radiali sau radialsau radial--axiali, şi axiali, şi sarcina pur axialăsarcina pur axială, pentru rulmenţii , pentru rulmenţii axiali sau axialaxiali sau axial--radiali, constaradiali, constantăntă, sub acţiunea căreia , sub acţiunea căreia un lot de rulmenţi aparent identici, care funcţionează cu un lot de rulmenţi aparent identici, care funcţionează cu inelul interior rotitor, are inelul interior rotitor, are o durabilitate de bază de un o durabilitate de bază de un milion de rotaţii (milion de rotaţii (LLbb = = 101066 rotaţii).rotaţii).

Capacitatea de încărcare dinamică de bază Capacitatea de încărcare dinamică de bază este o mărime stabilită experimental pentru fiecare este o mărime stabilită experimental pentru fiecare tipodimensiune de rulment, valorile acesteia fiind date tipodimensiune de rulment, valorile acesteia fiind date în cataloagele de rulmenţi ale firmelor producătoare.în cataloagele de rulmenţi ale firmelor producătoare.

Procentul din rulmenţiilotului încercat

Figura 6.57-Curba de distribuţie a durabilităţii

rulmenţilor rotitori

Durbilitate in milioanede rotatii

Page 36: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

36Universitatea Maritima Constanta

Modul de desfăModul de desfăşurare a calculului rulmenţilor rotitori este şurare a calculului rulmenţilor rotitori este funcţie de dependenţa de timp a sarcinii şi turaţiei funcţie de dependenţa de timp a sarcinii şi turaţiei (constante sau variabile). În continuare, se va considera (constante sau variabile). În continuare, se va considera cazul rulmenţilor care funcţionează cazul rulmenţilor care funcţionează la sarcini şi turaţii la sarcini şi turaţii constanteconstante. În condiţii reale, un rulment poate funcţiona cu . În condiţii reale, un rulment poate funcţiona cu inelul interior sau cu inelul exterior rotitor şi, de asemenea, inelul interior sau cu inelul exterior rotitor şi, de asemenea, încărcat cu forţe combinate radiale (încărcat cu forţe combinate radiale (FFrr)) şi axiale (şi axiale (FFaa). ).

Sarcina dinamică echivalentă Sarcina dinamică echivalentă ((PP) e) este definită ca ste definită ca sarcina sarcina pur radialăpur radială, pentru rulmenţii radiali (sau radial, pentru rulmenţii radiali (sau radial--axiali, şi sarcina axiali, şi sarcina pur axialăpur axială, pentru rulmenţii axiali sau axial, pentru rulmenţii axiali sau axial--radiali), constaradiali), constantăntă, sub acţiunea căreia un rulment, cu inelul , sub acţiunea căreia un rulment, cu inelul interior rotitor, atinge aceeaşi durabilitate ca în condiţii reainterior rotitor, atinge aceeaşi durabilitate ca în condiţii reale le de funcţionare şi încărcare.de funcţionare şi încărcare.

În fig. 6.58 este prezentată corelaţia, stabilită În fig. 6.58 este prezentată corelaţia, stabilită experimental, dintre forţa radială care încarcă rulmentul şi experimental, dintre forţa radială care încarcă rulmentul şi forţa axială preluată de rulment, pentru sarcină dinamică forţa axială preluată de rulment, pentru sarcină dinamică echivalentă constantă echivalentă constantă ((PP = const.). În diagramă, dreapta = const.). În diagramă, dreapta înclinată cu unghiul înclinată cu unghiul ββ’’ delimitează două domenii delimitează două domenii. Unghiul . Unghiul ββ’’ este impus de o constantă a fiecărui rulmenteste impus de o constantă a fiecărui rulment, , ee ((ee = = tg tg ββ’),’), a cărei valoare este dată a cărei valoare este dată în cataloagele de rulmenţi, în în cataloagele de rulmenţi, în funcţie de tipodimensiunea rulmentului şi de încărcarea funcţie de tipodimensiunea rulmentului şi de încărcarea axială axială FFaa. C. Cele două domenii din diagramă sunt ele două domenii din diagramă sunt caracterizate de moduri diferite pentru calculul sarcinii caracterizate de moduri diferite pentru calculul sarcinii dinamice echivalente.dinamice echivalente.

Figura 6.58-Corelaţia dintre forţaradială (Fr) care încarcă

rulmentul şi forţa axială (Fa) preluată de rulment, pentru

sarcină dinamică echivalentăconstantă (P = const.)

Page 37: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

37Universitatea Maritima Constanta

Zona Zona II se caracterizează prin for se caracterizează prin forţe axiale mici, comparativ cu cele radiale, corespunzător ţe axiale mici, comparativ cu cele radiale, corespunzător expresiei expresiei

eFF

r

a =≤= 'tgtg ββ

Sarcina dinamică echivalentă se calculeazăSarcina dinamică echivalentă se calculează, prin neglijarea efectului forţei axiale, , prin neglijarea efectului forţei axiale, cu relaţiacu relaţia

rpVFfP =

Zona Zona IIII se caracterizează prin for se caracterizează prin forţe axiale mari, comparativ cu cele radiale, ţe axiale mari, comparativ cu cele radiale, corespunzător expresiei corespunzător expresiei

eFF

r

a =>= 'tgtg ββ

Sarcina dinamică echivalentă se calculeazăSarcina dinamică echivalentă se calculează, ţinând seama de efectul forţei axiale, cu relaţia, ţinând seama de efectul forţei axiale, cu relaţia

( )arp YFVXFfP +=

În relaţiile anterioare sÎn relaţiile anterioare s--au notat cu: au notat cu: ββ –– unghiul dintre componenta radială a încărcării unghiul dintre componenta radială a încărcării FFrr şi şi sarcina totală sarcina totală FFnn; ; ffpp –– factorul de corecţie global, care ţine seama de condiţiile concfactorul de corecţie global, care ţine seama de condiţiile concrete de rete de funcţionare a lagărului; funcţionare a lagărului; XX şi şi YY –– factori de echivalare a sarcinii radiale (factori de echivalare a sarcinii radiale (FFrr), respectiv a celei ), respectiv a celei axiale (axiale (FFaa); ); VV –– factor care ţine seama de tipul inelului rotitor. factor care ţine seama de tipul inelului rotitor.

Page 38: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

38Universitatea Maritima Constanta

Factorul de corecţie global Factorul de corecţie global ffpp se calculeazăse calculează, în funcţie de o serie de factori specifici, cu relaţia, în funcţie de o serie de factori specifici, cu relaţia

în care: în care: •• ffzz este un factor luat în considerare doar în cazul montajelor cu reste un factor luat în considerare doar în cazul montajelor cu rulmenţi pentru ulmenţi pentru transmisii cu roţi dinţate şi depinde de precizia danturii; transmisii cu roţi dinţate şi depinde de precizia danturii; •• ffdd –– se alege în funcţie de tipul maşinii din care face parte montajse alege în funcţie de tipul maşinii din care face parte montajul cu rulmenţi; ul cu rulmenţi; •• ffvv –– factor introdus pentru a ţine seama antrenarea prin curea sau lfactor introdus pentru a ţine seama antrenarea prin curea sau lanţ a arborelui anţ a arborelui montajului cu rulmenţi;montajului cu rulmenţi;•• ffss –– factor care ţine seama de acţiunea cu şoc a sarcinii; factor care ţine seama de acţiunea cu şoc a sarcinii; •• fftt –– depinde de temperatura de regim a lagărului. Valorile acestor depinde de temperatura de regim a lagărului. Valorile acestor factori se aleg din factori se aleg din literatura de specialitate. literatura de specialitate.

Factorul Factorul VV ia valoarea ia valoarea VV=1, pentru rulmenţii care funcţionează cu inelul interior rotito=1, pentru rulmenţii care funcţionează cu inelul interior rotitor şi r şi valoarea valoarea VV=1,2, pentru rulmenţii care funcţionează cu inelul exterior roti=1,2, pentru rulmenţii care funcţionează cu inelul exterior rotitor, ţinând seama tor, ţinând seama de faptul căde faptul că, d, durabilitatea este mai mare dacă inelul interior este rotitorurabilitatea este mai mare dacă inelul interior este rotitorExplicaţia este aceea că încărcarea locală a inelului nerotitor Explicaţia este aceea că încărcarea locală a inelului nerotitor este mai periculoasă decât este mai periculoasă decât încărcarea periferică a inelului rotitor, iar inelul interior esîncărcarea periferică a inelului rotitor, iar inelul interior este mai puţin rezistent la solicitarea te mai puţin rezistent la solicitarea de contact decât inelul exterior, de contact decât inelul exterior, datorită căii de rulare de dimensiuni mai mici datorită căii de rulare de dimensiuni mai mici şi contactului şi contactului exterior cu corpurile de rostogolire (corpurile de rostogolire aexterior cu corpurile de rostogolire (corpurile de rostogolire au contact interior cu calea de u contact interior cu calea de rulare a inelului exterior). rulare a inelului exterior).

t

svdzp f

fffff =

Page 39: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

39Universitatea Maritima Constanta

La rulmenţii oscilanţi cu bile, La rulmenţii oscilanţi cu bile, VV=1 =1 indiferent de tipul inelului rotitor, considerindiferent de tipul inelului rotitor, considerânduându--se că se că probabilitatea de distrugere a ambelor inele este aceeaşi. probabilitatea de distrugere a ambelor inele este aceeaşi.

Forţa radială Forţa radială FFrr, p, preluată de rulmenreluată de rulmenţi, este reacţiunea radială rezultată din echilibrul ţi, este reacţiunea radială rezultată din echilibrul arborelui montat pe rulmenţi.arborelui montat pe rulmenţi.

Forţa axială Forţa axială FFaa, p, preluată de rulmenreluată de rulmenţi, provine, de regulă, de la roţile dinţate cu ţi, provine, de regulă, de la roţile dinţate cu dantură cilindrică dantură cilindrică înclinată, conice sau melcate aflate pe arbori. înclinată, conice sau melcate aflate pe arbori. Un caz particular este acela al montajelor cu fixare axială la aUn caz particular este acela al montajelor cu fixare axială la ambele capete, cu rulmenţi mbele capete, cu rulmenţi radialradial--axiali (un exemplu de montaj în “X” cu rulmenţi radialaxiali (un exemplu de montaj în “X” cu rulmenţi radial--axiali cu role conice este axiali cu role conice este prezentat în fig. 6.59). prezentat în fig. 6.59).

Figura 6.59Figura 6.59--Schema de calcul Schema de calcul a forţelor axiale suplimentare a forţelor axiale suplimentare şi totale pentru rulmenţii radialşi totale pentru rulmenţii radial--

axialiaxiali

Page 40: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

40Universitatea Maritima Constanta

Calculul de durabilitate al rulmenţilor rotitori se efectuează dCalculul de durabilitate al rulmenţilor rotitori se efectuează după capacitatea dinamică de upă capacitatea dinamică de încărcare. Corespunzător curbei de oboseală Wöhler, pentru rulmeîncărcare. Corespunzător curbei de oboseală Wöhler, pentru rulmenţi, între durabilitatea nţi, între durabilitatea rulmentului rulmentului LL, r, respectiv durabilitatea de bază espectiv durabilitatea de bază LLbb şi sarcina dinamică echivalentă şi sarcina dinamică echivalentă PP, , respectiv capacitatea de încărcare dinamică de bază respectiv capacitatea de încărcare dinamică de bază CC există dependen există dependenţaţa

.const== bpp LCLP

.const== bpp LCLP

în care în care pp reprezintă gradul curbei de oboseală reprezintă gradul curbei de oboseală şi depinde de forma corpurilor de şi depinde de forma corpurilor de rostogolire:rostogolire:•• pentru rulmenţii cu bile pentru rulmenţii cu bile

3=p•• iar pentru rulmenţii cu role iar pentru rulmenţii cu role

310

=p

Dacă durabilitatea rulmentului Dacă durabilitatea rulmentului LL se măsoară se măsoară în milioane de rotaţii şi se ţine seama de în milioane de rotaţii şi se ţine seama de valoarea durabilităvaloarea durabilităţii de bază ţii de bază LLbb = 10= 1066 rotaţii, relaţia (6.56) devinerotaţii, relaţia (6.56) devine

.pp CLP =

(6.57)(6.57)

Pe baza relaţiei (6.57), calculul rulmenţilor rotitori se poate Pe baza relaţiei (6.57), calculul rulmenţilor rotitori se poate desfădesfăşura în două moduri.şura în două moduri.Se determină capacitatea dinamică necesarăSe determină capacitatea dinamică necesară, c, care trebuie să verifice relaare trebuie să verifice relaţiaţia

CLPC pnecesar ≤=

Page 41: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

41Universitatea Maritima Constanta

în care capacitatea de încărcare dinamică de bază în care capacitatea de încărcare dinamică de bază CC se ia din catalogul de rulmenţi.se ia din catalogul de rulmenţi.Durabilitatea impusă rulmentului Durabilitatea impusă rulmentului (în milioane de rotaţii) (în milioane de rotaţii) LL se determină se determină în funcţie de în funcţie de turaţia inelului rotitor turaţia inelului rotitor nn şi de durata de funcţionare impusă (în ore), cu relaţiaşi de durata de funcţionare impusă (în ore), cu relaţia

.const== bpp LCLP

Se determină durata de funcSe determină durata de funcţionare a rulmentului ţionare a rulmentului LLhh (în ore), care, pentru verificare, (în ore), care, pentru verificare, trebuie să respecte relatrebuie să respecte relaţiaţia

în care în care

În cazul lagărelor cu doi rulmenţi, se lucrează cu capacitatea dÎn cazul lagărelor cu doi rulmenţi, se lucrează cu capacitatea de încărcare dinamică de e încărcare dinamică de bază a unui rulment mărită bază a unui rulment mărită CCtotaltotal = = ffii C C , unde , unde ffii este un coeficient supraunitar, care este un coeficient supraunitar, care depinde de forma corpurilor de rostogolire. Valoarea lui depinde de forma corpurilor de rostogolire. Valoarea lui ffii este mai mică de este mai mică de 2, deoarece 2, deoarece cei doi rulmenţi nu preiau aceleaşi sarcini. cei doi rulmenţi nu preiau aceleaşi sarcini.

La rulmenţii rotitori, trebuie verificată şi turaţia de funcţionLa rulmenţii rotitori, trebuie verificată şi turaţia de funcţionare.are.

610

60 impushnLL =

,60106

impushh LnLL ≥=

p

PCL ⎟⎠⎞

⎜⎝⎛=

limlim nfnn =<

Page 42: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

42Universitatea Maritima Constanta

unde: unde: ff este factorul de turaţie, dat în catalogul de rulmenţi în funcţeste factorul de turaţie, dat în catalogul de rulmenţi în funcţie de raportul ie de raportul r

a

FF

sau de dimensiunile rulmentului sau de dimensiunile rulmentului şşi de durata de funci de durata de funcţţionare impusă ionare impusă impushLpentru rulmenpentru rulmenţţii radiali oscilanii radiali oscilanţţi cu role pe două rândurii cu role pe două rânduri; ; nnlimlim –– turaturaţţia limităia limită, i, indicată ndicată îîn n cataloagul de rulmencataloagul de rulmenţţi, i, îîn functie de tipodimensiunea rulmentului n functie de tipodimensiunea rulmentului şşi de modul de ungere a i de modul de ungere a rulmentului (cu ulei sarulmentului (cu ulei sau cu unsoare consistentău cu unsoare consistentă).).

UngereaUngerea lagărelorlagărelor cucu rulmenţirulmenţiUngereaUngerea lagărelorlagărelor este este absolutabsolut necesarănecesară, , scopurilescopurile eiei fiindfiind: : micşorareamicşorarea

frecărilorfrecărilor dintredintre elementeleelementele înîn contact, contact, înîn mişcaremişcare relativărelativă; ; protejareaprotejarea anticorosivăanticorosivă, , uniformizareauniformizarea şi şi evacuareaevacuarea călduriicăldurii degajatedegajate înîn lagărlagăr; ; reducereareducerea zgomotuluizgomotului înînfunctionarefunctionare. . PrincipaliiPrincipalii lubrifianţilubrifianţi utilizaţiutilizaţi pentrupentru ungereaungerea lagărelorlagărelor cucu rostogolirerostogolire suntsuntuleiurileuleiurile mineraleminerale şi şi unsorileunsorile consistenteconsistente..

UngereaUngerea cucu uleiulei se se recomandărecomandă înîn următoareleurmătoarele cazuricazuri: : rulmenţirulmenţi care care funcţioneazăfuncţionează înîn spaţiispaţii înîn care există care există uleiulei pentrupentru ungereaungerea altoraltor sistemesisteme mecanicemecanice; ; temperaturatemperatura înîn lagărlagăr este este ridicatăridicată şi este şi este necesarănecesară evacuareaevacuarea călduriicăldurii dindin lagărlagăr; la ; la lagărelagăreundeunde este este necesarnecesar controlulcontrolul continuucontinuu alal ungeriiungerii; ; lagărelagăre cucu turaţiituraţii ridicateridicate. .

Principalele sisteme de ungere cu ulei sunt:Principalele sisteme de ungere cu ulei sunt:•• ungerea în baie de ulei proprie (fig. 6.61, a) se utilizează înungerea în baie de ulei proprie (fig. 6.61, a) se utilizează în cazul rulmenţilor mari care cazul rulmenţilor mari care funcţionează la turaţii reduse, lagărul fiind prevăzut cu sistemfuncţionează la turaţii reduse, lagărul fiind prevăzut cu sisteme proprii pentru verificarea e proprii pentru verificarea nivelului de ulei, alimentare şi golire;nivelului de ulei, alimentare şi golire;

Page 43: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

43Universitatea Maritima Constanta

•• ungerea cu circulaţie de ulei (fig. 6. 61, b) se bazează pe exiungerea cu circulaţie de ulei (fig. 6. 61, b) se bazează pe existenţa unui circuit de ulei stenţa unui circuit de ulei antrenat de o pompăantrenat de o pompă, prin care uleiul este adus sub presiune şi pulverizat în zona , prin care uleiul este adus sub presiune şi pulverizat în zona corpurilor de rostogolire şi apoi readus în circuit; se foloseştcorpurilor de rostogolire şi apoi readus în circuit; se foloseşte la lagăre pretene la lagăre pretenţioase, de ţioase, de turaţie ridicată, când este nevoie de o evacuare rapidă a căldurturaţie ridicată, când este nevoie de o evacuare rapidă a căldurii din lagării din lagăr;;•• ungerea prin stropire se bazează pe formarea de stropi de ulei ungerea prin stropire se bazează pe formarea de stropi de ulei care să ajungă pe care să ajungă pe corpurile şi pe căile de rulare; stropii sunt obţinuţi prin treccorpurile şi pe căile de rulare; stropii sunt obţinuţi prin trecerea unor piese în mişcare de erea unor piese în mişcare de rotaţie rotaţie –– roţi dinţate, discuri sau inele (fig. 6. roţi dinţate, discuri sau inele (fig. 6. 61, c) 61, c) -- printrprintr--o baie de ulei; o baie de ulei; ungerea prin picurare se utilizează la lagăre de turaungerea prin picurare se utilizează la lagăre de turaţie mare şi se realizează cu ajutorul ţie mare şi se realizează cu ajutorul unui ungător cu fitilunui ungător cu fitil;;•• ungerea prin ceaţă de ulei este recomandată pentru rulmenţi aflungerea prin ceaţă de ulei este recomandată pentru rulmenţi aflate în spaţii greu ate în spaţii greu accesibile; ceaţa de ulei este obţinută prin antrenarea uleiuluiaccesibile; ceaţa de ulei este obţinută prin antrenarea uleiului cu un jet puternic de aer cu un jet puternic de aer orientat spre rulment.orientat spre rulment.

Figura 6.61-Sisteme de ungere cu ulei

aa bbcc

Page 44: OM2 Electromecanici Curs4 4ORE

44Universitatea Maritima Constanta

Ungerea cu unsoare consistentăUngerea cu unsoare consistentă are avantajul că protejează foarte bine rulmentul are avantajul că protejează foarte bine rulmentul împotriva umezelii şi impurităţilor, prin aderenţa foarte bună aîmpotriva umezelii şi impurităţilor, prin aderenţa foarte bună a unsorii pe elementele unsorii pe elementele rulmentului. Se aplirulmentului. Se aplică la rulmencă la rulmenţi aflaţi în locuri mai greu accesibile, acolo unde uleiul este ţi aflaţi în locuri mai greu accesibile, acolo unde uleiul este dificil de adus.dificil de adus.Spaţiul din rulment se umple complet cu unsoare consistentă, iarSpaţiul din rulment se umple complet cu unsoare consistentă, iar spaţiul din carcasă se spaţiul din carcasă se umple parţial sau total în funcţie de turaţia arborelui (cantitaumple parţial sau total în funcţie de turaţia arborelui (cantitatea de unsoare scade cu tea de unsoare scade cu creşterea turaţiei). Unsoarea cedează treptat uleiul pe care îl creşterea turaţiei). Unsoarea cedează treptat uleiul pe care îl conţine şi îşi pierde conţine şi îşi pierde proprietăproprietăţile de ungere. Procesul este accentuat de temperaturile ridicatţile de ungere. Procesul este accentuat de temperaturile ridicate. e. La intervale La intervale regulate este necesară completarea sau schimbarea unsorii consisregulate este necesară completarea sau schimbarea unsorii consistente. tente.

Etanşarea lagărelor cu rulmenţiEtanşarea lagărelor cu rulmenţiEtanşarea lagărelor are rolul de protecţie a lagărului împotrivaEtanşarea lagărelor are rolul de protecţie a lagărului împotriva pătrunderii din exterior a pătrunderii din exterior a unor corpuri străine unor corpuri străine şi de împiedicare a scurgerii lubrifiantului din corpul lagăruluşi de împiedicare a scurgerii lubrifiantului din corpul lagărului. i. Calitatea dispozitivului de etanşare influenţează decisiv durabiCalitatea dispozitivului de etanşare influenţează decisiv durabilitatea rulmentului.litatea rulmentului.Alegerea sistemului de etanşare trebuie să ţină seama de: tipul Alegerea sistemului de etanşare trebuie să ţină seama de: tipul lubrifiantului utilizat; lubrifiantului utilizat; sistemul de ungere; condiţiile exterioare (mediu curat, uscat, isistemul de ungere; condiţiile exterioare (mediu curat, uscat, impur sau umed); turaţia mpur sau umed); turaţia lagăruluilagărului; temperatura de funcţionare.; temperatura de funcţionare.Etanşarea dintre capacele de rulment si carcase sunt etanşări fiEtanşarea dintre capacele de rulment si carcase sunt etanşări fixe, dxe, de regulă cu elemente e regulă cu elemente intermediare de tip garnitură de etanintermediare de tip garnitură de etanşare sau inele O.şare sau inele O.Pentru etanşarea dintre piesele în mişcare de rotaţie şi pieselePentru etanşarea dintre piesele în mişcare de rotaţie şi piesele fixe (capace, carcase etc.) fixe (capace, carcase etc.) se pot utiliza etanşări mobile, cu sau fără contact. Etanşările se pot utiliza etanşări mobile, cu sau fără contact. Etanşările cu contact pot fi cu inel de cu contact pot fi cu inel de pâslă sau cu manpâslă sau cu manşetă de rotaţie. Etanşarea fără contact poate fi: cu fantă; cu fşetă de rotaţie. Etanşarea fără contact poate fi: cu fantă; cu fantă antă şi şi canale; cu labirinţi; cu şaibe de reţinere.canale; cu labirinţi; cu şaibe de reţinere.Pentru exemplificări referiPentru exemplificări referiţi la toate figurile date anterior.ţi la toate figurile date anterior.