Anato6

25
DIENCEFALUL DIENCEFALUL Diencefalul sau creierul intermediar Diencefalul sau creierul intermediar  - segment al encefalului interpus între segment al encefalului interpus între mezencefal şi trunchiul cerebral şi sub mezencefal şi trunchiul cerebral şi sub emisferele cerebrale emisferele cerebrale Compus din Compus din Talamus Talamus Metatalamus Metatalamus E E pitalamus pitalamus H H ipotalamus ipotalamus

Transcript of Anato6

Page 1: Anato6

7/25/2019 Anato6

http://slidepdf.com/reader/full/anato6 1/25

DIENCEFALULDIENCEFALUL

• Diencefalul sau creierul intermediarDiencefalul sau creierul intermediar - segment al encefalului interpus întresegment al encefalului interpus între

mezencefal şi trunchiul cerebral şi submezencefal şi trunchiul cerebral şi sub

emisferele cerebraleemisferele cerebrale

• Compus dinCompus dinTalamusTalamus

MetatalamusMetatalamus EEpitalamuspitalamusHHipotalamusipotalamus

Page 2: Anato6

7/25/2019 Anato6

http://slidepdf.com/reader/full/anato6 2/25

Page 3: Anato6

7/25/2019 Anato6

http://slidepdf.com/reader/full/anato6 3/25

TALAMUSULTALAMUSUL

Substanţa cenuşie Substanţa cenuşie  -eeste dispusă sub formă de grămezi ceste dispusă sub formă de grămezi ce

alcătuiescalcătuiesc nucleii talamusului: nucleii talamusului:  nucleii anteriorinucleii anterioriposterioriposteriorimedialimedialilaterali laterali 

- a- aceştia sunt separaţi printr-o lamă deceştia sunt separaţi printr-o lamă desubstanţă albă denumităsubstanţă albă denumită lama medulară lama medulară 

Page 4: Anato6

7/25/2019 Anato6

http://slidepdf.com/reader/full/anato6 4/25

TALAMUSULTALAMUSUL

Substanţa albăSubstanţa albă-reprezentată în principal de lama medularăreprezentată în principal de lama medulară

care separă nucleii talamusuluicare separă nucleii talamusului

-f f ibrele neroase ibrele neroase   care in sau pleacă dincare in sau pleacă dintalamus şi cele care fac legăturile dintre nucleiitalamus şi cele care fac legăturile dintre nucleiitalamusului se găsesc at!t în substanţa albă" c!ttalamusului se găsesc at!t în substanţa albă" c!t

şi în substanţa cenuşie#şi în substanţa cenuşie#

Page 5: Anato6

7/25/2019 Anato6

http://slidepdf.com/reader/full/anato6 5/25

$in punct de edere$in punct de edere ffuncunc ional talamusul reprezintățional talamusul reprezintățpunctul de ipunctul de integrare a nera%uluintegrare a nera%ului pentru că aici inpentru că aici intoate informatoate informațțiile de la receptorii somaticiiile de la receptorii somatici  i de lași de laș

aparatul izualaparatul izual

  &a acest niel toate aceste informa ii sunt puse înț&a acest niel toate aceste informa ii sunt puse înț

legătură unele cu celelaltelegătură unele cu celelalte

$e asemenea" prin legăturile mucleului medial cu$e asemenea" prin legăturile mucleului medial cuhipotalamusul a'ung la corte% informa iile iscerale iț șhipotalamusul a'ung la corte% informa iile iscerale iț ș

astfel actiitatea iscerală a'unge să fie controlatăastfel actiitatea iscerală a'unge să fie controlatăde la niel corticalde la niel cortical

TALAMUSULTALAMUSUL

Page 6: Anato6

7/25/2019 Anato6

http://slidepdf.com/reader/full/anato6 6/25

FUNCIILE TALAMUSULUIFUNCIILE TALAMUSULUI

− stastaţţie de releu pentru toate c!ile sen"iti#eie de releu pentru toate c!ile sen"iti#ecare mer$ la scoarţa cerebral!care mer$ la scoarţa cerebral! %%e&cepţie&cepţiee 

sensibilitsensibilitateaatea olfacti# olfacti# !'!'

− ssensibilitatea interocepti#! are releu talamicensibilitatea interocepti#! are releu talamicdup! o staţidup! o staţiee sinaptic! (n )ipotalamussinaptic! (n )ipotalamus

− rol (n starea de pl!cere sau nepl!cere* carerol (n starea de pl!cere sau nepl!cere* care (nsoţeşte sen"aţiile #enite de la periferie (nsoţeşte sen"aţiile #enite de la periferie

TALAMUSULTALAMUSUL

Page 7: Anato6

7/25/2019 Anato6

http://slidepdf.com/reader/full/anato6 7/25

eeste situat posteriorste situat posterior i inferior fa ă de e%tremitateaș ți inferior fa ă de e%tremitateaș ț

posterioară a talamusuluiposterioară a talamusului este format din c!te două proeminenţe neroase"este format din c!te două proeminenţe neroase"numitenumite corpii geniculaţi corpii geniculaţi 

(orpul geniculat medial (orpul geniculat medial  

- la corpul geniculat medial in fibrele- la corpul geniculat medial in fibrele căii acustice căii acustice " iar" iarde la el pleacă fibre spre scoarţa cerebrală ade la el pleacă fibre spre scoarţa cerebrală a lobuluilobuluitemporal şi spre coliculii cadrigemeni inferiori temporal şi spre coliculii cadrigemeni inferiori ##

(orpul geniculat lateral (orpul geniculat lateral  

- este o formaţiune pereche cu structură asemănătoare- este o formaţiune pereche cu structură asemănătoarecelui medial# &a acest corp in fibrelecelui medial# &a acest corp in fibrele  căii opticecăii optice şişipleacă fibre spre scoarţa cerebrală apleacă fibre spre scoarţa cerebrală a lobului occipitallobului occipitalşi spreşi spre coliculii cadrigemeni superiori coliculii cadrigemeni superiori ##

METAMETATALAMUSULTALAMUSUL

Page 8: Anato6

7/25/2019 Anato6

http://slidepdf.com/reader/full/anato6 8/25

 aalclc!tuit din+!tuit din+

-  glanda pineală sau epifiza  glanda pineală sau epifiza - habenula habenula 

- trigonul habenulei trigonul habenulei 

- comisura interhabenularăcomisura interhabenulară- striile habenulei striile habenulei Epifiza Epifiza  are structură glandulară" este înelităare structură glandulară" este înelită

la e%terior de o capsulă formată din pia materla e%terior de o capsulă formată din pia materşi compartimentată în mici lobuli#şi compartimentată în mici lobuli#Habenula Habenula " comisura interhabenulară şi striile" comisura interhabenulară şi striile

habenulei sunt alcătuite din substanţă albă#habenulei sunt alcătuite din substanţă albă#

E,ITALAMUSULE,ITALAMUSUL

Page 9: Anato6

7/25/2019 Anato6

http://slidepdf.com/reader/full/anato6 9/25

Page 10: Anato6

7/25/2019 Anato6

http://slidepdf.com/reader/full/anato6 10/25

 are trei porţiuni:are trei porţiuni:

- anterioară )suprachiasmatic*anterioară )suprachiasmatic*- mi'locie )tuber cinereum*mi'locie )tuber cinereum*- posterioară )corpi mamilari*#posterioară )corpi mamilari*#Substanţa cenuşie Substanţa cenuşie  este comasată sub formă deeste comasată sub formă de

nuclei" cei mai importanţi sunt:nuclei" cei mai importanţi sunt:- nucleii supraopticinucleii supraoptici

- nucleii paraentricularinucleii paraentriculari- nucleii tuberalinucleii tuberali- nucleii mamilari#nucleii mamilari#

-I,.-I,.TALAMUSULTALAMUSUL

Page 11: Anato6

7/25/2019 Anato6

http://slidepdf.com/reader/full/anato6 11/25

Substanţa albă Substanţa albă  este alcătuită din trei felurieste alcătuită din trei feluride fibre:de fibre:

+#+#,ibrele internucleare ,ibrele internucleare  leagă diferiţii nucleileagă diferiţii nucleihipotalamici#hipotalamici#

## ,ibrele aferente,ibrele aferente in de la nucleul dorsal alin de la nucleul dorsal alagului" de la mezencefal" calea optică"agului" de la mezencefal" calea optică"formaţiunile olfactie" talamus" sistemulformaţiunile olfactie" talamus" sistemule%trapiramidal şi de la scoarţa cerebrală#e%trapiramidal şi de la scoarţa cerebrală#

.#.# ,ibrele,ibrele eferenteeferente pleacă spre mezencefal"pleacă spre mezencefal"talamus" hipofiză" trunchiul cerebral" tractultalamus" hipofiză" trunchiul cerebral" tractuloptic şi scoarţa cerebrală#optic şi scoarţa cerebrală#

-I,.-I,.TALAMUSULTALAMUSUL

Page 12: Anato6

7/25/2019 Anato6

http://slidepdf.com/reader/full/anato6 12/25

 

EMISFE/ELE CE/E0/ALE

Page 13: Anato6

7/25/2019 Anato6

http://slidepdf.com/reader/full/anato6 13/25

(E&E $/01EM2S,E3E(E3E435&E S06TSE7535TE 7326,2S03526TE3EM2S,E32(182 062TE 96753TE5 455&17326 ,/3M5;2062

$E S04ST56;15&41

CORPUL

CALOS

 TRIGONCEREBRAL

COMISURILEALBE

ANTERIOARASI

POSTERIOARA

CONFIGURATIE EXTERNĂ

SANŢULCENTRALROLANDO

SANŢUL

 LATERAL

SYLVIUS

Page 14: Anato6

7/25/2019 Anato6

http://slidepdf.com/reader/full/anato6 14/25

 

,E;E&EEM2S,E3E&/3 S06TST3145T0TE $E856T032 5$<6(2-

(53E $E&2M2TE51L.0I 82 856;032M52 70;26 5$<6(2"(53E $E&2M2TE51

CI/CUM1.LUIUNI%$irusuri'

EMISFE/ELE CE/E0/ALE

Page 15: Anato6

7/25/2019 Anato6

http://slidepdf.com/reader/full/anato6 15/25

 

Substanta cenusieSubstanta cenusie =la e%terior formeaza=la e%terior formeaza corte&ulcorte&ul

cerebralcerebral)-> mm grosime*)-> mm grosime*- la baza emisferelor formeaza- la baza emisferelor formeaza $an$lionii ba"ali$an$lionii ba"ali )corpii striati*)corpii striati*

Corte&ul este se$mentul cu rol (n+996?6?1 Ț1 Ț53E53E"" MEM/32E"MEM/32E"(/6T3/&(/6T3/&

(//3$/653E(//3$/653E""26TE@353E SE6526TE@353E SE65 Ț Ț2222""

?/26?/26 Ț Ț55"" 

ST ST 113232  EM/;2/65&E 82 (/M7/3T5ME6T5&E EM/;2/65&E 82 (/M7/3T5ME6T5&E

C./TE2UL

Page 16: Anato6

7/25/2019 Anato6

http://slidepdf.com/reader/full/anato6 16/25

 

(orte%ul este segmentulcu rol în:996?5T53E6?5T53E"" MEM/32E"MEM/32E"(/6T3/&(/6T3/&

(//3$/653E(//3$/653E""

26TE@353E26TE@353ESE65T22SE65T22""?/26T5?/26T5"" ST ST 113232 

EM/;2/65&E 82EM/;2/65&E 82(/M7/3T5ME6T5&E(/M7/3T5ME6T5&E..

C./TE2UL

Page 17: Anato6

7/25/2019 Anato6

http://slidepdf.com/reader/full/anato6 17/25

SubstanSubstanţţa alba alb!! == lalainterior" este finterior" este formatormatăă dindinfibre mielinizate:fibre mielinizate:

3434de proiectiede proiectie ==

ascendenteascendente -descendente-descendente--comisuralecomisurale-leag-leagăă celeceledoua emisferedoua emisfere

.-.-de asociade asociaţţieie-leaga-leagazone ale aceleeasizone ale aceleeasiemisfereemisfere

Page 18: Anato6

7/25/2019 Anato6

http://slidepdf.com/reader/full/anato6 18/25

 

L.0II CE/E0/ALI SI A/IILE C./TICALEL.0II CE/E0/ALI SI A/IILE C./TICALE

Neocorte& motor -dingirusul precentral careformeaza un Homunculusmotor" foarte asemănător cu

Homunculus senziti

Neocorte& receptor -senziti și senzorial:izuala"olfactia" gustatia"auditia" estibulara

Neocorte& de asociaţie:somato-senziti izual"auditi" motor

 

Page 19: Anato6

7/25/2019 Anato6

http://slidepdf.com/reader/full/anato6 19/25

 localizat în lobul frontal în faţa şanţului central" 3olando

 iniţiază semnale motorii pentru mişcările oluntare

C./TE2UL M.T./

Page 20: Anato6

7/25/2019 Anato6

http://slidepdf.com/reader/full/anato6 20/25

A/IA 0/.CAA/IA 0/.CA

 centrul motor alcentrul motor alorbirii"orbirii" pronunpronunţţieie șșiiarticulaarticulaţţia cuinteloria cuintelor

 sse afle aflăă î  î n lobuln lobulfrontal stfrontal st!!nngg

 nnu are corespondentu are corespondent

 î î n emisfera dreaptn emisfera dreaptăă

Page 21: Anato6

7/25/2019 Anato6

http://slidepdf.com/reader/full/anato6 21/25

- arie de asociaţieterţiară

- arie de înţelegere alimba'ului

- primeşte şiintegrează informaţiide la alte arii deasociaţie

- este o arieinterpretatiă

A/IAA/IA 5E/NIC6E5E/NIC6E

Page 22: Anato6

7/25/2019 Anato6

http://slidepdf.com/reader/full/anato6 22/25

 arie senzorială"curol în formareaimaginilor

A/IAA/IA 1I7UAL81I7UAL8

Page 23: Anato6

7/25/2019 Anato6

http://slidepdf.com/reader/full/anato6 23/25

 7rimesc și interpretează informațiile de la ariile senzoriale primare apoiutilizează informațiile din memorie pentru a le interpreta

 (oordonează mișcările de mare fineţe și mișcările oluntare ale ochilor"m!inilor și capului

C./TE2UL DE AS.CIATIE

Page 24: Anato6

7/25/2019 Anato6

http://slidepdf.com/reader/full/anato6 24/25

 

Page 25: Anato6

7/25/2019 Anato6

http://slidepdf.com/reader/full/anato6 25/25