Analiza Surselor de Finantare a Intreprinderii UNIREA SHOPPING CENTER BUCURESTI

15
  ANALIZA SURSELOR DE FINANŢARE ALE  ÎNTREPRINDERII Realizat de Munteanu Nicoleta Profesor coordonator: Ignătescu Valentina

Transcript of Analiza Surselor de Finantare a Intreprinderii UNIREA SHOPPING CENTER BUCURESTI

8/10/2019 Analiza Surselor de Finantare a Intreprinderii UNIREA SHOPPING CENTER BUCURESTI

http://slidepdf.com/reader/full/analiza-surselor-de-finantare-a-intreprinderii-unirea-shopping-center-bucuresti 1/15

 

 ANALIZA SURSELOR DE FINANŢARE ALE  ÎNTREPRINDERII

Realizat de Munteanu Nicoleta

Profesor coordonator: Ignătescu Valentina

8/10/2019 Analiza Surselor de Finantare a Intreprinderii UNIREA SHOPPING CENTER BUCURESTI

http://slidepdf.com/reader/full/analiza-surselor-de-finantare-a-intreprinderii-unirea-shopping-center-bucuresti 2/15

Cuprins

Capitolul 1............................................................................................................. 3

Prezentarea generală a întreprinderii....................................................................3

Capitolul 2............................................................................................................. 5

Surse de fnanţare................................................................................................. 5

Capitolul 3............................................................................................................. 8

Analiza mutaţiilor în structura capitalului propriu i a !actorilor de in"uenţă..... ...8

#i$liografe%......................................................................................................... 15

Capitolul 1

8/10/2019 Analiza Surselor de Finantare a Intreprinderii UNIREA SHOPPING CENTER BUCURESTI

http://slidepdf.com/reader/full/analiza-surselor-de-finantare-a-intreprinderii-unirea-shopping-center-bucuresti 3/15

Prezentarea generală a întreprinderii

Informaţii societateS.C. Unirea Shopping Center S.A.Cod unic de înregistrare: 328521

 Nr. de ordine în RC: j4!"8"5!1##1Sediu socia$: %ucure&ti' sector 3' ()*a Unirii' nr.1Capita$ socia$ su+scris &i ,-rsat: ".443."2 ron

UNR/A S0((N C/N/R %UCUR/S este un are centru coercia$en)detai$ din Ronia. Acest centru coercia$ a$ %ucure&tiu$ui este de tip 6a$$7'

 principa$e$e acti,it-*i iind închirierea de spa*ii coercia$e &i coercia$i9area de +unuri de $arg consu.

a$$)u$ este ap$asat într)o 9on- centra$-' în (ia*a Unirii' o 9on- cu un traicintens &i cu o tradi*ie coercia$-' iar po9i*ionarea sa oarte aproape de cartiere$ere9iden*ia$e este o parte din succesu$ acestui centru.

Supraa*a tota$- a USC este orat- din 3 corpuri principa$e' acestea iindCa$ara&i' Centra$ &i Sp$ai.

Ac ionaru$ ajoritar a$ Unirea Shopping Center este copania 0/ N;Aț

RU( N;/S/NS RANA <copania ou$ui de aaceri =an Adaescu>'care de ine "4'1?"@ din ac iuni' urat- de S... UN/NA cu 1'3@' UNR/Aț ț

S0((N C/N/R cu "'??1@ i a$ i ac ionari cu 8'1?#@. it$uri$e societ- ii seș ț ț ț

tran9ac ionea9- $a categoria de +a9- a pie ei RasdaB' su+ si+o$u$ SC=.ț ț

(rincipa$ii concuren*i ai copaniei sunt: A (a$ace Cotroceni' Sun ($a9a'%-neasa Shopping Cit' ($a9a Roania' %ucuresti a$$ etc.

Structura SC:

• Su!sol) SuperarDet Eega age7• Parter)+ijuterii' cosetice' cadouri' decora*iuni interioare' stic$-rie' por*e$anuri'

optic-' artico$e oto' te$eonie o+i$- &i accesorii S' aracie' +-nci' case deschi+' ast)ood' caenea

• "ta#ul 1$ %$ & F î+r-c-inte <e$egant' casua$' sport>' înc-$*-inte' accesorii eei &i +-r+a*i

• "ta#ul & ) /$ectronice' e$ectrocasnice' artico$e &i echipaente sport' $i+r-rie' papetarie' produse destinate copii$or 

• "ta#ul ' ) ood Court<restaurante' caene$e' sushi +ar' ge$aterie>' un Gand<+oH$ing'

 +i$iard' ,ideo)gaes &i p$aground>' Casino etropo$is• Parcarea supraeta#ata ) aci$itea9- accesu$ direct în Unirea Shopping Center 

8/10/2019 Analiza Surselor de Finantare a Intreprinderii UNIREA SHOPPING CENTER BUCURESTI

http://slidepdf.com/reader/full/analiza-surselor-de-finantare-a-intreprinderii-unirea-shopping-center-bucuresti 4/15

Capitolul %

Surse de finanţare

8/10/2019 Analiza Surselor de Finantare a Intreprinderii UNIREA SHOPPING CENTER BUCURESTI

http://slidepdf.com/reader/full/analiza-surselor-de-finantare-a-intreprinderii-unirea-shopping-center-bucuresti 5/15

Surse$e de inan*are a unei societ-*i coercia$e' conor autoru$ui ihai oa1 pot ic$asiicate aste$:

1( )inaţări pe termen lunga( )inanţarea prin fonduri proprii

• Autoinan*are• Cre&teri de capita$ <noi aporturi în nuerar' încorporarea re9er,e$or' con,ersiunea

datorii$or>!( )inanţarea prin anga#amente la termen

• Ipruuturi o+$igatare <pri,ate' pu+$ice>• Ipruuturi de $a institu*ii specia$i9ate• Credite +ancare pe teren ij$ociu <o+i$i9a+i$e' neo+i$i9a+i$e>• Geasing

%( )inanţări pe termen scurta( )ondul de rulment• %rut•  Net• (ropriu• Str-in

!( Credite !ancare pe termen scurt• Credite de tre9orerie

• Credite pentru aci$it-*i de cas-• Credite se9oniere•

Credite de $egatur-• Credite pentru o+i$i9area eecte$or inanciare• Credite +ancare pe teren oarte scurt) Spot <cont curent sip$u' scont în cont

curent>• Credite pentru stocuri' che$tuie$i &i a$te acti,e constituite teporar • Credite pentru ne,oi teporare• Credite de o+i$i9are

• Creditu$ de scont• Creditu$ pentru o+i$i9area crean*e$or coercia$e• Creditu$ pentru o+i$i9area crean*e$or asupra c$ien*i$or din str-in-tate• ;n9area crean*e$or c-tre societ-*i specia$i9ate• Creditu$ pe stocuri <Harrants>

• Creditu$ de preinan*are• Creditu$ de inan*are a $ucr-ri$or pu+$ice• Creditu$ pentru preinan*area eJporturi$or • +$iga*iuni pe cau*iune

c( Plasamente pe termen scurt• Reducerea ,o$uu$ui credite$or de tre9orerie

1 &i'ai (oma) *elicia Ale+andru) *inanţe i gestiune fnanciară de întreprindere)ed. ,conomică) 1--8) pg. -12/3

8/10/2019 Analiza Surselor de Finantare a Intreprinderii UNIREA SHOPPING CENTER BUCURESTI

http://slidepdf.com/reader/full/analiza-surselor-de-finantare-a-intreprinderii-unirea-shopping-center-bucuresti 6/15

• =epo9ite în conturi +ancare• ($asaente în +onuri de cas-• ($asaente în conturi +$ocate sau conturi $a teren• Certiicate de depo9it &i +i$ete de tre9orerie

Surse$e de inan*are din perioada 2#)211 a copaniei UNR/A S0((N C/N/R %UCUR/S sunt ur-toare$e:

• Autoinan*are• Credite +ancare pe teren scurt• Credite +ancare pe teren ediu• Credite +ancare pe teren $ung• Geasing• ond de ru$ent

*utofinanţarea este cea ai r-spndit- surs- de inan*are' însennd c- ira se poatede9,o$ta cu or*e proprii' o$osind o parte din proitu$ eJerci*iu$ui anterior &i ondu$ deaorti9are' aste$ înct s- acopere ne,oi$e de în$ocuire a acti,e$or io+i$i9ate &i ajorareaacti,u$ui econoic. /a este o surs- de inan*are intern-.

Capacitatea de autofinanţare este un surp$us onetar care este o+*inut ca re9u$tatu$opera*uni$or de încas-ri &i p$-*i -cute într)o societate coercia$- pe o anuit- perioad-'a,ndu)se în ,edere &i inciden*a isca$-.

Cre+terea capitalului social este o deci9ie inanciar- strategic- $uat- de Adunareaenera$a a Ac*ionari$or sau a Consi$iu$ui de adinistra*ie. Aceast- cre&tere este o surs- deinan*are din onduri proprii &i spre deose+ire de autoinan*are este o surs- de de inan*areeJtern-. /a se rea$i9ea9- prin noi aporturi în nuerar sau în natur- a$e ac*ionari$or'încorporarea re9er,e$or &i con,ersiunea datorii$or. Incorporarea re9er,e$or este o opera*iunece nu are $uJ inanciar' deci pn- ca acestea s- se încorpore9e $a capita$ societatea a,ea $adispo9i*ie sue$e conta+i$i9ate $a re9er,e' iar con,ersiunea o+$iga*iuni$or în ac*iuni pro,oac-ajorarea capita$u$ui socia$' dar -r- $uJ inanciar po9iti,. Surse$e întreprinderii ,or r-neace$ea&i' doar c- îpruutu$ o+$igatar ,a de,eni capita$ socia$.

,mprumutul o!ligatar este o surs- de inan*are pe teren $ung' eJtern- &i este pentrusociet-*i$e coercia$e de diensiuni ari pe ac*iuni sau statu$ui. Acesta poate i pri,at sau

 pu+$ic.

-!ligaţiunea este un tit$u inanciar ce este eis de c-tre institu*ii gu,ernaenta$e sau dec-tre societ-*i pe ac*iuni &i ra+usarea acesteia este garantat- prin ipoteci sau +unuri

 patrionia$e. (entru eitent e$e repre9int- datorii' iar pentru su+scriitori repre9int- crean*e.

Creditul !ancar pe termen mi#lociu este destinat acoperirii che$tuie$i$or de in,esti*ii'

cu ar i aenaj-ri$e' che$tuie$i$e pentru ino,-ri' cercet-ri' echipaente de produc*ie care au

8/10/2019 Analiza Surselor de Finantare a Intreprinderii UNIREA SHOPPING CENTER BUCURESTI

http://slidepdf.com/reader/full/analiza-surselor-de-finantare-a-intreprinderii-unirea-shopping-center-bucuresti 7/15

o durat- de uti$i9are în genera$ scurt-' construc*ii u&oare' opera*iuni de eJport. Acestea pot io+i$i9a+i$e &i neo+i$i9a+i$e.

.easing/ul este o surs- de inan*are ce poate i asii$at- ca &i un îpruut.Intreprinderea ce uti$i9ea9- acti,u$ iJ nu are ca$itate de proprietar &i este nuit u9uructier.

Contractu$ este încheiat pe o perioad- deterinat-' iar în aceast- perioad- contractu$ nu poatei re9i$iat.

)ondul de rulment ajut- $a -surarea condi*ii$or de echi$i+ru inanciar care este re9u$tatdin conruntarea $ichidit-*ii acti,e$or pe teren scurt &i eJigi+i$itatea pasi,e$or pe terenscurt. Acesta este un indicator de $ichiditate' iar dac- acesta este are însean- c- datorii$e

 pe teren scurt ce sunt destinate inan*-rii acti,e$or circu$ante ,or i ai ici.

odu$ de ru$ent net <RN>K Acti,e circu$ante F =atorii pe teren scurt

ondu$ de ru$ent propriu <R(> K Capita$ propriu F Acti,e io+i$i9ateodu$ de ru$ent str-in <RS> K RN F R(

  Creditele pe termen scurt sunt acordate pe +-nci pe o perioad- ai ic- de 1 anîntreprinderi$or care sunt înscrise în Registru$ Coer*u$ui' care pot pre9enta garan*ii sigure'au cont în +anc- &i sunt renta+i$e.

  Creditele de trezorerie <credite cu caracter genera$> se acord- în ca9 c- ira are deicitde tre9orerie' nu are garan*ii deose+ite &i ser,e&te acoperirii p$-*i$or curente.

  Creditele de mo!ilizare sunt pentru a o+i$i9a o crean*-' adic- transorarea acesteiaîn +ani înainte de scaden*a prin interediu$ +-ncii. Acestea sunt garantate prin ca+ii &iacti,e inanciare.

  Creditele de prefinanţare sunt pentru aci$itarea eJporturi$or &i acoperirea che$tuie$i$orce sunt eectuate de eJportator pn- ce încasea9- crean*a de $a parteneru$ str-in' inan*area$ucr-ri$or pu+$ice &i o+$iga*iuni$e pe cau*iune.

  Plasamentele pe termen scurt sunt instruente a$e p$anu$ui de tre9orerie &i ij$oace prin care se echi$i+rea9- situa*ia inanciar-' în ca9u$ în care sunt pre,i9ionate eJcedente de

tre9orerie a unei societ-*i.

Capitolul &

*naliza mutaţiilor în structura capitalului propriu +i afactorilor de influenţă

1( *utofinanţarea

8/10/2019 Analiza Surselor de Finantare a Intreprinderii UNIREA SHOPPING CENTER BUCURESTI

http://slidepdf.com/reader/full/analiza-surselor-de-finantare-a-intreprinderii-unirea-shopping-center-bucuresti 8/15

CAK<; F C F C F A><1 ) I 

100 > L A

CA K capacitatea de autoinan*are

; K ,enituri tota$e din acti,itatea econoico) inanciar-

C K che$tuie$i de eJp$oatare <costuri eJp$icite' care pro,oac- $uJuri inanciare negati,e>

C K che$tuie$i inanciare <principa$Ldo+nd->

A K che$tuie$i cu aorti9area acti,e$or io+i$i9ate <costuri ip$icite care nu generea9- $uJuriinanciare negati,e>

K cota de ipo9it pe proit

CA2# K <11 245 853 F "4 4"4 ?"? F 11 "1 888 F 1" #3 4><1 F '1?> L 1" #3 4 K

)2 33 111 ×  '84 L 1" #3 4 K )1 "" 813'24 L 1" #3 4 K 15 385 58?'"?

CA21 K <## ""3 883 F "# 82" 454 F 11 "1# 35><1 F '1?> L 2 #22 1? K 8 22" 124 ×  

'84 L 2 #22 1? K ? #1 "84'1? L 2 #22 1? K 2" 832 #44'1?

CA211 K <85 51" "58 F ?8 388 1?4 F 12 13 832><1 F '1?> L "84 K 5 115 "?2 ×

'84 L "84 K 4 2#" 24'8 L "84 K 5 81 24'8

In anu$ 21 Capacitatea de autoinan*are a irei a crescut cu 8.#@ a*- de cea din2#' iar cea din 211 a sc-9ut cu 44"'"5@.

Consider c- aceast- sc-dere asi,- este din cau9a cri9ei econoice &i a concuren*i$ornoi ap-ru*i pe pia*-' p$us ca în anu$ 211 tota$u$ aorti9-ri$or este u$t ai ic dect ce$ din2# &i 21.

%( Rezultatul e0erciţiului

%2 %1 %1112 ?8 44" 5 #8# #4" 3 #43 82

8/10/2019 Analiza Surselor de Finantare a Intreprinderii UNIREA SHOPPING CENTER BUCURESTI

http://slidepdf.com/reader/full/analiza-surselor-de-finantare-a-intreprinderii-unirea-shopping-center-bucuresti 9/15

200- 2010 2011

0

2000000

/000000

000000

8000000

10000000

12000000

1/000000

Proft

Proft

=in acest graic se o+ser,- c- proitu$ USC a sc-9ut destu$ de u$t în anii 21 &i

211 a*- de anu$ 2#' iar ce$e ai iportante oti,e pentru acest $ucru sunt cri9aeconoic- &i deschiderea unor noi a$$)uri în %ucuresti.

Capitolul '

*naliza mutaţiilor în structura resurselor împrumutate

1( Credite !ancare pe termen lung

Sursă proprie

8/10/2019 Analiza Surselor de Finantare a Intreprinderii UNIREA SHOPPING CENTER BUCURESTI

http://slidepdf.com/reader/full/analiza-surselor-de-finantare-a-intreprinderii-unirea-shopping-center-bucuresti 10/15

%2 %1 %11"3 288 #4? ?5 " 3#8 5" 5#? 115

200- 2010 2011

5/000000

5000000

58000000

0000000

2000000

/000000

000000

8000000

0000000

2000000

/000000

Credite bancare pe termen lung

Credite $ancare pe termen

lung

In perioada 2#)211 copania a contractat doar un singur credit +ancar pe teren $ung de$a %CR pe o perioad- de 8 ani' pn- în august 218. Creditu$ priit în ,a$oare de "3 288 #4?$ei <1" 333 3?8 /UR> repre9int- inan*area construc*iei a$$ %raso,.

%( Credite !ancare pe termen mediu

%2 %1 %11

18 35" 15 2#3 44 # ?3? 254) ) 1? 1#8 8"5

Sursă proprie

8/10/2019 Analiza Surselor de Finantare a Intreprinderii UNIREA SHOPPING CENTER BUCURESTI

http://slidepdf.com/reader/full/analiza-surselor-de-finantare-a-intreprinderii-unirea-shopping-center-bucuresti 11/15

200- 2010 20110

2000000

/000000

000000

8000000

10000000

12000000

1/000000

1000000

18000000

20000000

Credit $ancar pe termen

mediu 1

Credit $ancar pe termen

mediu 2

In anu$ 2# copania a contractat un credit +ancar pe teren ediu în ,a$oare de 1835"$ei <4 35 /UR> de $a %CR pe o perioad- de 4 ani' pn- în august 213' pentru rea$i9areain,esti*iei Siste de c$iati9are) ,enti$are în USC %ucure&ti.

In ianuarie 211 ira a ai contractat un credit +ancar pe teren ediu în ,a$oare de1#3#5 $ei <4 5 /UR> de $a %CR pe o perioad- de 3 ani' pn- în dece+rie 213'

 pentru sus*inerea contri+u*iei USC $a rea$i9area in,esti*ii$or $egate de aenaj-ri$e coercia$edin 211 si de a*ada aga9inu$ui.

&( Credite !ancare pe termen scurt

%2 %1 %115 #5" 534 ) )

n anu$ 2# ira contractea9- un credit $inie de $ucru în ,a$oare de 5 #5" 534 $ei <1 4# /UR> de $a Unicredit iriac %anD. Creditu$ a ost restituit în intregie pn- $a 31.12.21' înrate ega$e de 11" 41?'?" /UR!$un-.

Sursă proprie

8/10/2019 Analiza Surselor de Finantare a Intreprinderii UNIREA SHOPPING CENTER BUCURESTI

http://slidepdf.com/reader/full/analiza-surselor-de-finantare-a-intreprinderii-unirea-shopping-center-bucuresti 12/15

'( .easing

%2 %1 %11

Porsc3e .easing 81 #8# 1## 83 2# 21?Midocar .easing 11# 3"8 3# 52 ))ortis .easeRomania

?"2 2?5 255 42 )

nicredit 4iriac.easing

251 155 1" 458 2?? 554

4otal 1 124 "8" ??4 355 4"5 ""

.easing

200- 2010 2011

0

100000

200000

300000

/00000

500000

00000

00000

800000

Porsc'e easing

&idocar easing

*ortis ease 4omania

nicredit (iriac easing

In anu$ 2# copania a,ea 4 contracte de $easing în tota$ de 1 124 "8" $ei. Ce$e patrucontracte sunt cu ire$e (orsche Geasing în ,a$oare de 81 #8# $ei' idocar Geasing în,a$oare de 11# 3"8 $ei' ortis Gease Roania în ,a$oare de ?"2 2?5 $ei &i cu Unicredit iriacGeasing în ,a$oare de 251 155 $ei.

In anu$ 21 în aar- de ce$e 4 contracte eJistente' ira ai senea9a un contract de $easingîn ,a$oare de 12# 1"8 $ei cu ira (orsche Geasing.

In anu$ 211 ira terin- contracte$e de $easing cu ire$e idocar Geasing &i ortis Gease

Roania' iar pe $ng- ce$e r-ase ai senea9- înc- 2 contracte de $easing cu (orscheGeasing în ,a$oare de 82 "2" $ei' respecti, Unicredit iriac Geasing în ,a$oare de 1"# 1"" $ei.

Sursă proprie

8/10/2019 Analiza Surselor de Finantare a Intreprinderii UNIREA SHOPPING CENTER BUCURESTI

http://slidepdf.com/reader/full/analiza-surselor-de-finantare-a-intreprinderii-unirea-shopping-center-bucuresti 13/15

5( )ondul de rulment

RN2# K 33 3?3 #3 F 25 134 ##2 K 8 228 #38

R(2# K 455 4?4 85" F 538 2# 445 K ) 82 825 588

RS2# K 8 228 #38 L 82 825 588 K #1 54 52?

RN21 K 2 31# 12 F 3" #"" 22# K ) 1" ?58 12"

R(21 K 425 "8 345 F 52 #8" 582 K ) #5 2" 23"

RS21 K ) 1" ?58 12" L #5 2" 23" K "" 54# 11

RN211 K 18 122 "5? F 3" #14 882 K ) 1# "#2 12?

R(211 K 433 4"5 2#" F 525 848 8#? K ) #2 3"3 5##

RS211 K ) 1# "#2 12? L #2 3"3 5## K "2 581 4"3

)ondul de rulment

200- 2010 2011

150000000

100000000

50000000

0

50000000

100000000

150000000

*46

*4P

*4S

In anu$ 2# ondu$ de ru$ent net este po9iti,' ceea ce însean- c- ira are un eJcedent poten*ia$ de $ichidit-*i pe teren scurt' a*- de eJigi+i$it-*i$e poten*ia$e pe teren scurt' iar în

Sursă proprie

8/10/2019 Analiza Surselor de Finantare a Intreprinderii UNIREA SHOPPING CENTER BUCURESTI

http://slidepdf.com/reader/full/analiza-surselor-de-finantare-a-intreprinderii-unirea-shopping-center-bucuresti 14/15

anii 21' 211 ondu$ de ru$ent net este negati,' adic- $ichidit-*i$e poten*ia$e nu pot acoperieJigi+i$it-*i$e poten*ia$e' deci ira poate întapina diicu$t-*i pre,i9i+i$e su+ aspectu$echi$i+ru$ui inanciar pe teren scurt.

8/10/2019 Analiza Surselor de Finantare a Intreprinderii UNIREA SHOPPING CENTER BUCURESTI

http://slidepdf.com/reader/full/analiza-surselor-de-finantare-a-intreprinderii-unirea-shopping-center-bucuresti 15/15

6i!liografie:

 

ihai oa' e$icia A$eJandru' inan*e &i gestiune inanciar- de întreprindere' ed.

/conoic-' 1##8 

HHH.unireashop.ro 

Situa*ii$e inanciare a$e irei <%i$an*' Cont de proit &i pierdere' Note eJp$icati,e>