Ag Si Struct AP Imun

download Ag Si Struct AP Imun

of 89

Transcript of Ag Si Struct AP Imun

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  1/89

  Antigenele si structuraAntigenele si structura

  aparatului imunaparatului imun

  IMUNITATEAIMUNITATEA =ansamblu fenomenelor prin=ansamblu fenomenelor princare organismul recunoste si neutralcare organismul recunoste si neutraliizeazazeaza

  structuri agresoar sau straine acestuia.structuri agresoar sau straine acestuia.

  RASPUNSUL IMUNRASPUNSUL IMUN = se declanseaza ca= se declanseaza ca

  urmare a patrunderii in organism a unui Agurmare a patrunderii in organism a unui Ag

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  2/89

  ANTIGENULANTIGENUL = substanta non= substanta non--selfself

  ( macromoleculara de peste 10 kDa, obisnuita proteina)( macromoleculara de peste 10 kDa, obisnuita proteina)

  fata de care organismul declanseaza un raspuns imunfata de care organismul declanseaza un raspuns imun

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  3/89

  PROPRIETATILE GENERALE ALEPROPRIETATILE GENERALE ALE ANTANTIIGENELORGENELOR

  ImunogenicitateImunogenicitate:: capacitate innascutacapacitate innascuta de a induce unde a induce unR.I. specific:R.I. specific:-- selectie clonala de Lselectie clonala de L Ag specificAg specific

  -- activarea clonei selectateactivarea clonei selectate

  -- proliferarea L ( expansiunea clonei)proliferarea L ( expansiunea clonei)

  AntigenicitateAntigenicitate: capacitatea de a induce un R.I. si de a: capacitatea de a induce un R.I. si de areactiona cu Ac solubili saureactiona cu Ac solubili sau

  receptori celularireceptori celulari

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  4/89

  EPITOPIIEPITOPII determinantiideterminantiiantigeniciantigenici

  --Fragmentul de molecula/ locul din Ag careFragmentul de molecula/ locul din Ag care

  reactioneaza cu un Ac sau Recetor celularreactioneaza cu un Ac sau Recetor celular

  -- Foarte mici Foarte mici

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  5/89

  Conformatie :Conformatie :

  a)a) secventialasecventiala lineara a subunitatile de alineara a subunitatile de a--

  ac/ac/monozaharidemonozaharide

  b)b) conformatialaconformatiala:: -- alaturarea a 2 sau mai multealaturarea a 2 sau mai multe

  lanturi in cadrul structurii secundare/tertiare alanturi in cadrul structurii secundare/tertiare a

  moleculei proteice sau glicoproteicemoleculei proteice sau glicoproteice

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  6/89

  --LocalizareLocalizare ::

  -- pe suprafata ag (epitopipe suprafata ag (epitopi topograficitopografici))

  -- expusi numai dupa prelucrarea Agexpusi numai dupa prelucrarea Ag(e(eppitopiitopi cripticicriptici))

  -- FunctiiFunctii:: -- imprima specificitate moleculei de Agimprima specificitate moleculei de Ag

  -- sunt imunoresunt imunoreaactivictivi reactioneaza cu Acreactioneaza cu Ac

  omologomolog

  -- ParatopulParatopul aria in care Ac se combina cu epitopularia in care Ac se combina cu epitopul(are conformatie complementara(are conformatie complementara

  suprafatsuprafateiei epitopului)epitopului)

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  7/89

  --Valenta AGValenta AG un Ag este multivalent, in functie deun Ag este multivalent, in functie de

  numarul determinantilor din moleculanumarul determinantilor din molecula

  -Monotonia repetitiva imonugenaMonotonia repetitiva imonugena: Ag carbohidrat: Ag carbohidrat

  nr. de epitopi dar de acelasi tip ( nu diversi)nr. de epitopi dar de acelasi tip ( nu diversi)

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  8/89

  CLASIFICAREACLASIFICAREAANTIGENELORANTIGENELOR

  I. Marimea moleculareiI. Marimea molecularei

  II. Complexitatea moleculei (chimica)II. Complexitatea moleculei (chimica)

  III. Relatia gazda AgIII. Relatia gazda Ag

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  9/89

  I. Marimea moleculei

  a)a) Ag complete/imunogene:Ag complete/imunogene:

  Peste 40 kDa, macromoleculePeste 40 kDa, macromolecule

  Nr. si varietatea epitopilor creste proportional cuNr. si varietatea epitopilor creste proportional cu

  moleculei de Ag moleculei de Ag

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  10/89

  b) Ag. Incomplete/neimunogene: sub 5 kDa

  - Haptenele:

  - Ag. incomplete, molecula mica, nu induc un

  R.I., dar pot reactiona cu produsele R.I.

  - devin imunogene prin cuplarea cu un

  transportor (carrier) se formeaza Ac anti

  haptena si anti-carrier

  - heptena este recunoscuta de LB specific iar

  carrier-ul de RTC

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  11/89

  II. Complexitatea chimica

  a)a) Intens imunogeneIntens imunogene:: -- proteineleproteinele-- glicoproteineleglicoproteinele

  b)b) Polizaharidele si lipidelePolizaharidele si lipidele devin imunogenedevin imunogene

  numai dupa legare cu un substrat proteic (LPZ)numai dupa legare cu un substrat proteic (LPZ)

  AdjuvantiiAdjuvantii: molecule nespecifice: molecule nespecifice

  organice/minerale care amplifica R.I. al unui Ag,organice/minerale care amplifica R.I. al unui Ag,la administrarea concomitentala administrarea concomitenta

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  12/89

  C) Ag nucleareC) Ag nucleare citoplastmatice ( Ag celulare)citoplastmatice ( Ag celulare)

  1)1) AND nucleare catenar ( AND ds):AND nucleare catenar ( AND ds):

  -- antigenicitate slabaantigenicitate slaba

  -- antigenicitate prin alipire la histoneantigenicitate prin alipire la histone

  2)2) HistoneleHistonele::

  -- proteine mici baziceproteine mici bazice 1, 2a,1, 2a, 2b2b , 3, 4, 3, 4-- nucleozomii:nucleozomii: -- octomer ( 2octomer ( 2--4 ) pe care se4 ) pe care se

  infasoara 2 bucle de AND +Hinfasoara 2 bucle de AND +H11 mentine buclamentine bucla

  -- antigenicitatea AND antigenicitatea AND

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  13/89

  3))Antigenele nucleolareAntigenele nucleolare:: -- polipeptidepolipeptide

  -- RNPRNP UU1.61.6

  4)4) Proteinele nehistoniceProteinele nehistonice:: -- ARN polimeraza 1 ( SD )ARN polimeraza 1 ( SD )

  -- AADNDN topoizomeraza 1topoizomeraza 1( Scl( Scl 70)70)

  -- aminoacil transferazaaminoacil transferaza

  5)5)Ag citoplasmaticeAg citoplasmatice:: -- ribonucleoproteine miciribonucleoproteine mici

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  14/89

  c)c) SuperantigeneleSuperantigenele::

  -- nu sunt fagocitate sau prelucrate de Mcfnu sunt fagocitate sau prelucrate de Mcf

  -- fixare MHCfixare MHC-- II si TCRII si TCR

  -- activeaza pana la 10% din LT perifericeactiveaza pana la 10% din LT periferice-- determina o hipersecretie de limfokine implicate indetermina o hipersecretie de limfokine implicate in

  PR, LES, socul endotoxinic (toxine bacteriene)PR, LES, socul endotoxinic (toxine bacteriene)

  -- Nu secretie Ig specifice/ limfocite sensibilizateNu secretie Ig specifice/ limfocite sensibilizate

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  15/89

  III. Relatia gazdaIII. Relatia gazda -- AgAg

  1)1)Ag autologeAg autologe prezente numaiprezente numai la un individla un individ

  ( autogrefa)( autogrefa)

  2)2)Ag.Ag. ssinergiceinergice la indivizi identici genetic dinla indivizi identici genetic dincadrul unei familiicadrul unei familii

  3)3)Ag allogene ( homologe)Ag allogene ( homologe) la indivizi diferitila indivizi diferitigenetic din cadrul aceleiasi specii ( ex.genetic din cadrul aceleiasi specii ( ex.

  mama/copil = R.I.)mama/copil = R.I.) 4)4)Ag.Ag. xxenogene ( heterologe)enogene ( heterologe) la specii diferitela specii diferite

  ( intens imunogene; ex. maimuta om)( intens imunogene; ex. maimuta om)

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  16/89

  5) Ag.5) Ag. hheterofileeterofile epitopi comuni; aparatia reactia reactieiepitopi comuni; aparatia reactia reactiei

  incrucisate cu Ac specifici ( ex. T. pallidum + ag.incrucisate cu Ac specifici ( ex. T. pallidum + ag. ccardiolipinicardiolipinicdin miocard)din miocard)

  6)6)Ag.Ag. sspecifice de tesut /de organpecifice de tesut /de organ:: -- tireoglobulina ( Ty.tireoglobulina ( Ty.

  aautoimuna)utoimuna)-- mielina ( encefalitamielina ( encefalita

  alergica p. vaccinare)alergica p. vaccinare)

  xxAg sechestrateAg sechestrate specifice` de organ; nu intra in contact cuspecifice` de organ; nu intra in contact cusistemul imun in mod obisnuitsistemul imun in mod obisnuit

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  17/89

  Ag de histocompatibilitateAg de histocompatibilitate:: -- HLAHLA

  ( Ag limfocitare/leucocitare umane)( Ag limfocitare/leucocitare umane)

  -- MHCMHC( Complex Major de Histocompaqtibilitate)( Complex Major de Histocompaqtibilitate)

  -- Ag structurale, specific individuale, pe SAg structurale, specific individuale, pe S22 celulelorcelulelor

  -- Confera specificitate antigenica tesuturilorConfera specificitate antigenica tesuturilor

  -- Rol major in acceptareaRol major in acceptarea respingerea grefelor derespingerea grefelor de

  organ/ tesutorgan/ tesut

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  18/89

  StructuraStructura :: -- lanturile grelelanturile grele specifice( A, B, C)specifice( A, B, C)-- lanturi usoarelanturi usoare beta 2beta 2

  microglobulinemicroglobuline

  GeneleGenele grupate in 2 regiuni distincte pe bratulgrupate in 2 regiuni distincte pe bratulscurt al cr. 7scurt al cr. 7

  -- 6 locusuri:6 locusuri: -- A, B, CA, B, C

  -- cifra (alelacifra (alela variantavariantastructurala) wstructurala) w

  -- 4 cifre4 cifre HLAHLA-- BB27052705

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  19/89

  Categoriile de ag HLA/MHC

  a) HLA/MHCHLA/MHC II: A, B, C: A, B, C

  = localizare pe S= localizare pe S 22 cel. Nucleate ( L, McFcel. Nucleate ( L, McF ), Tr.Tr.

  nu hematiinu hematii

  = amplificate de IFN= amplificate de IFN , IFN, IFN

  = legare CD8; Ag endogene, virale= legare CD8; Ag endogene, virale

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  20/89

  b)b) HLA/MHCHLA/MHC II: DR, DP, DQII: DR, DP, DQ

  =localizate pe LB, LT, Mcf, cel. endotaliale,localizate pe LB, LT, Mcf, cel. endotaliale,

  cel.cel. epiteliale, (Tr. Digestiv, Tr. Respirator )epiteliale, (Tr. Digestiv, Tr. Respirator )= amplificate de IFN= amplificate de IFN , TNF, IL, TNF, IL--1313

  = deprima expresia PGE= deprima expresia PGE22= legare CD= legare CD44; Ag exogene captate de APC; Ag exogene captate de APC

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  21/89

  Gene/proteine HLAGene/proteine HLA IIIIII

  CodificaCodifica C2, C4, BC2, C4, B (complement)(complement)

  Citokine (TNF)Citokine (TNF)

  Proteine de soc termic (HSPProteine de soc termic (HSP--70)70)

  Hidroleza P450Hidroleza P450

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  22/89

  STRUCTURA APARATULUISTRUCTURA APARATULUI

  IMUNIMUN Sistemul limfoidSistemul limfoid

  == orgene/tesuturiorgene/tesuturi loc de maturizare/diferentiereloc de maturizare/diferentiere

  a celulelor lia celulelor limmfocitare originarefocitare originare

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  23/89

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  24/89

  B. Organele limfatice secundareB. Organele limfatice secundare

  ComponenteComponente -- ggl limfaticiggl limfatici

  -- splinasplina

  -- TLAMTLAM digestiva/respiratoriedigestiva/respiratorie

  Locul de inducere a R.I.Locul de inducere a R.I.

  Diferentiere anatomica in ggl/splina: R.I. cel. /Diferentiere anatomica in ggl/splina: R.I. cel. /

  R.I. um.R.I. um.

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  25/89

  1. Ggl limfatic:1. Ggl limfatic:

  a)a) zona Bzona B--dependenta ( corticala):dependenta ( corticala):

  LB grupate in foliculi limfoiziLB grupate in foliculi limfoizi

  PlasmacitePlasmacite ----------C

  . germinativiC

  . germinativi b)b) zona timodependentazona timodependenta (paracortex)(paracortex)

  Domina LTDomina LT

  c)c) zona medularazona medulara : vase sanghine/limfatice LT,: vase sanghine/limfatice LT,LB, P1, Mcf, cel. dendriticeLB, P1, Mcf, cel. dendritice

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  26/89

  2. Splina:

  LTLT = in jurul a. trabeculare= in jurul a. trabeculare

  LBLB = foliculi limfoizi, peste mansonul de LT= foliculi limfoizi, peste mansonul de LT(pulpa splenica)(pulpa splenica)

  APCAPC = Mcf, cel.= Mcf, cel. ddentritice in periferia foliculilorentritice in periferia foliculilor

  limfoiziilimfoizii

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  27/89

  3. TLAM

  Amigdale (palatine/faringiene/linguale)Amigdale (palatine/faringiene/linguale)

  Placi Payer, apendicele cecalPlaci Payer, apendicele cecal

  Ag patrunse prin mucoaseAg patrunse prin mucoase

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  28/89

  C. Circulatia limfocitelorC. Circulatia limfocitelor

  SSngelengele

  70%70% -- 80 % = LT80 % = LT

  10% = LB10% = LB

  Cca. 10% = cel. nuleCca. 10% = cel. nule

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  29/89

  Circulatie:

  -- 90% raman intravascular90% raman intravascular-- 10% parasesc patul vascular in t.10% parasesc patul vascular in t. perifericeperiferice

  nelimfaticenelimfatice ------ggl. Limfaticiggl. Limfatici ------ canal toraciccanal toracic

  VCSVCS-- ciclu circulator : 24ciclu circulator : 24--48 h48 h

  -- sunt ocolite timusul si maduva osoasasunt ocolite timusul si maduva osoasa

  -- LT circula cel mai mult (viata lunga)LT circula cel mai mult (viata lunga)

  -- ecotaxei/homing:ecotaxei/homing: migrarea L catre anumitemigrarea L catre anumite

  tesuturitesuturi

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  30/89

  D. Celulele implicate in R.I.D. Celulele implicate in R.I.

  I. Limfocitele TI. Limfocitele T Origine timica = 2/3 din L circulanteOrigine timica = 2/3 din L circulante ProPro--T provin din M.O.T provin din M.O.

  Durata de viata : luni/aniDurata de viata : luni/ani Maturizarea :Maturizarea :

  aparitia pe Saparitia pe S22 a TCRa TCR

  Echipament enzimaticEchipament enzimaticMarkeri de diferentiere celulariMarkeri de diferentiere celulari

  ( CD4/CD8( CD4/CD8 glicoproteine)glicoproteine)

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  31/89

  TCR:TCR:--Molecula transmembranara, specifica pentruMolecula transmembranara, specifica pentru

  un Agun Ag--TCR 1 (TCR 1 (,, ) 5% CD4) 5% CD4 --, citotoxicitate, citotoxicitate--TCR 2TCR 2 ((,, ) 95%) 95%

  Comlexul CD4/CD8Comlexul CD4/CD8 TCRTCR CD3=CD3=--TCRTCR ++ epitopepitop--MHCMHC II + CD4 / MHCII + CD4 / MHC I +CD8I +CD8

  --C

  d = 5 lanturi polipeptide semnalizeaza i.c.C

  d = 5 lanturi polipeptide semnalizeaza i.c.inititierea R.I. fosforilizeaza unele proteine deinititierea R.I. fosforilizeaza unele proteine depe Spe S22 citoplasma a m.c.citoplasma a m.c.

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  32/89

  Markeri celulari de suprafrataMarkeri celulari de suprafrata:

  CD 4CD 4 MHC MHC IIII

  CD 8 MHCCD 8 MHC II

  C

  D molecule costimulatoareC

  D molecule costimulatoare

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  33/89

  Maturizarea LT in timusMaturizarea LT in timus

  Cel. Suport pentru proCel. Suport pentru pro TT LT (timocite)LT (timocite)

  Cel. ReticulareCel. Reticulare retea de sustinere LT si timociteretea de sustinere LT si timocite

  LT = proliferare + maturizare/diferentiereLT = proliferare + maturizare/diferentiere

  expresie CD4+CD8 + si TCRexpresie CD4+CD8 + si TCR

  Selectie : + = pastrare CD4+/CD8+Selectie : + = pastrare CD4+/CD8+

  -- = eliminare cele autoreactive= eliminare cele autoreactive

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  34/89

  Clasele si functiile LTClasele si functiile LT

  11.. LTc CDLTc CD88++ = liza cel tinta prezentatoare de Ag= liza cel tinta prezentatoare de Ag

  22.. LTh CDLTh CD44++ = colaborare LB, Mcf (R.I. Um= colaborare LB, Mcf (R.I. Umoraloral ))

  sau LTc (R.I.c)sau LTc (R.I.c)LThLTh11 = citotoxicitate (LTc), IgG= citotoxicitate (LTc), IgG22, reactie, reactie

  inflamatorie IFNinflamatorie IFN deprima LTh deprima LTh22

  LThLTh22 = secretie IgE, A, G= secretie IgE, A, G11, proliferare Eoz, proliferare Eoz

  (IL(IL--55), mastocite IL), mastocite IL--1010 deprima LThl deprima LThl

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  35/89

  3.3. LT inductoare CD4 +LT inductoare CD4 + = stimuleaza activarea LT,= stimuleaza activarea LT,

  McfMcf

  4.4. LTs CD8 +LTs CD8 + = Ag specifice, previne autoimunitatea= Ag specifice, previne autoimunitatea

  5.5. LT cu memorieC

  D4 +LT cu memorieC

  D4 + = in R.I. primar, viata= in R.I. primar, viatalunga (10lunga (10--40 a)40 a)

  6.6. LT efectorii CD4 +LT efectorii CD4 + = reactia de hipersensibilitate= reactia de hipersensibilitate

  tardivatardiva

  7.7. LT CD4 + CD8 +LT CD4 + CD8 + = autore= autoreaactivective

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  36/89

  II. Limfocitele BII. Limfocitele B

  Origine in M.O.Origine in M.O.

  Implicate in secretia de Ig (P1)Implicate in secretia de Ig (P1)

  Durata scurta de viata ( 5Durata scurta de viata ( 5--7 z)7 z)

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  37/89

  - Markeri celulari de S2:

  a)a) RCBRCB :: -- m Ig = receptor specific pentru Agm Ig = receptor specific pentru Agfixare RFc de Sfixare RFc de S22 LBLB

  -- mIg: MmIg: M primul RCBprimul RCB } R.I. primar} R.I. primar

  DD apare ulterior`apare ulterior`

  GG R.I. secundarR.I. secundar

  CD79a si CD79bCD79a si CD79b: transmit semnalul de activare a LB: transmit semnalul de activare a LB

  RCB = distributie insulara, mobil pe SRCB = distributie insulara, mobil pe S22

  RCB + AgRCB + Ag --------PlasmocitPlasmocit

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  38/89

  b) RFc pentru Igb) RFc pentru Ig

  c) Receptori pentru C3, C4, C1qc) Receptori pentru C3, C4, C1q

  d) MHCd) MHC--I si MCI si MC IIII

  e) Receptori pentru hormonie) Receptori pentru hormoni

  f) molecule de adeziune (LFAf) molecule de adeziune (LFA--1): CD40, CD45, etc.1): CD40, CD45, etc.

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  39/89

  Clasificare functionala a LBClasificare functionala a LB

  1.1. LB primareLB primare: majoritatea la individul: majoritatea la individul

  (B(B22CD5CD5--)) neimunizat domina RCB IgM, rar IGDneimunizat domina RCB IgM, rar IGD

  2.LB CD5+:2.LB CD5+: -- rar RCB IgDrar RCB IgD

  -- nu cel. Cu memorienu cel. Cu memorie

  secreta multa Ilsecreta multa Il--10 (ef. Autocrin)10 (ef. Autocrin)

  -- C% mari de IgM = Ac naturaliC% mari de IgM = Ac naturalipolireactivi cu afinitate Ipolireactivi cu afinitate I

  -- apar in LLCapar in LLC

  3.3. LB cu memorieLB cu memorie: pastreaza specificitatea: pastreaza specificitateav.Agv.Aggenereaza clonegenereaza clone

  de LB secundarede LB secundare

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  40/89

  III. Celulele prezentoare de AgIII. Celulele prezentoare de Ag

  (APC

  )(APC

  ) Capteaza si prelucreaza AgCapteaza si prelucreaza Ag

  Elibereaza substante activatoare ale LT siElibereaza substante activatoare ale LT si

  stimulante ale sintezei moleculelor de adeziunestimulante ale sintezei moleculelor de adeziune

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  41/89

  1. Macrofagele1. Macrofagele

  Cel.Cel. pprincipala a APCrincipala a APC

  Cel.Cel. ffixata tisulaixata tisularr/circulanta (MO)/circulanta (MO)

  Dimensiuni mari, bogata in lizozomiDimensiuni mari, bogata in lizozomi

  SRE: histocit, osteoclast, sinoviocit, Kuppfe,SRE: histocit, osteoclast, sinoviocit, Kuppfe,microgliale, alveolare, seroasemicrogliale, alveolare, seroase

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  42/89

  Functiile Mcf

  a)a)Apararea antimicrobianaApararea antimicrobiana::Chemotaxia = C5a, PGE 2Chemotaxia = C5a, PGE 2

  Aderarea = receptori de SAderarea = receptori de S 22

  imuni (Fc): IgG, IgE, C3b, C3dimuni (Fc): IgG, IgE, C3b, C3d-- nonimuni: proteine degradatenonimuni: proteine degradate

  glicoproteineglicoproteine

  EEndocitozandocitoza == fagocitoza/pinocitoza +fagocitoza/pinocitoza +lizozomi = fagolizozomilizozomi = fagolizozomi

  Digestia fragmente eliminate/inglobateDigestia fragmente eliminate/inglobate

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  43/89

  b)b) SecretiaSecretia ::-- enzime (elastaze, colangenaze, etc.)enzime (elastaze, colangenaze, etc.)-- mediatori cel. (IFNmediatori cel. (IFN , IL, IL--1, TNF1, TNF , NO,, NO,

  factori de coagulare)factori de coagulare)c)c) Participant in procesul imun:Participant in procesul imun:

  -- captare/prelucrare Agcaptare/prelucrare Ag

  -- exprima epitopiexprima epitopi ++ MHCMHC IIII-- LT = CLT = C %% optima R.I.optima R.I.-- LTs = CLTs = C %% minima/maxminima/max-- LB = R.I.LB = R.I.

  -- poate conserva epitopi = toleranta imuna/R.I.poate conserva epitopi = toleranta imuna/R.I.pprelungitrelungit

  d)d) Cel. Efectorie:Cel. Efectorie: ef.ef. bbactericid/tumoricid (RLO,actericid/tumoricid (RLO,

  TNF, proteze)TNF, proteze)

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  44/89

  2. Alte APC2. Alte APC Cel.Cel. ddentritice Langerhansentritice Langerhans : piele, ggl.: piele, ggl.

  Cel.Cel. ddentritice foliculareentritice foliculare : ggl.: ggl. fixeaza CICfixeaza CIC

  LBLB MHCMHC II+II+ ::

  capteaza/prelucreaza Ag + MHCcapteaza/prelucreaza Ag + MHC IIII

  LTLThh IL IL 11 (limitat)(limitat)

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  45/89

  Comunicare intercelularaComunicare intercelulara

  Contact i.c. directContact i.c. direct

  CitokineCitokine

  A. Molecule de adeziune (liganzii):A. Molecule de adeziune (liganzii):

  6 familii, pe S6 familii, pe S22 tuturor cel.tuturor cel.

  C% dependenta de citokineC% dependenta de citokine

  DeterminDeterminaa natura infiltratului inflamatornatura infiltratului inflamator

  (L, P1/PM)(L, P1/PM)

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  46/89

  1.1.C

  aderineleC

  aderinele : implicaC

  a ++: implicaC

  a ++2.2. Superfamilia IgSuperfamilia Ig: rol in recunoasterea i.c.: rol in recunoasterea i.c.

  3.3. IntegrineleIntegrinele

  4.4. SSelectineleelectinele : metastazare, aderente la endoteliu: metastazare, aderente la endoteliu

  5. Proteoglicanii:5. Proteoglicanii: metastazare, migrare Lmetastazare, migrare L

  6.6. MucineleMucinele ( 6 fractiuni)( 6 fractiuni)

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  47/89

  B. Citokinele:B. Citokinele:

  -- secretate de LT, Mcf, etc.secretate de LT, Mcf, etc.

  -- se fixeaza de receptori ai cel. tintase fixeaza de receptori ai cel. tinta

  -- proteine cu G moleculara proteine cu G moleculara

  -- regleaza cresterea, diferentierea, functiile l,regleaza cresterea, diferentierea, functiile l,Mcf. Actioneaza:Mcf. Actioneaza: -- autocrin/ paracrin/ endocrinautocrin/ paracrin/ endocrin

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  48/89

  Clasificare:Clasificare:

  -- IL (18)IL (18)-- TNF = efect citotoxicTNF = efect citotoxic

  -- IFN (20)IFN (20)

  -- F. de stimulare a coloniilor ( eritropoetina, CSF)F. de stimulare a coloniilor ( eritropoetina, CSF)-- F. de crestereF. de crestere

  -- ChemokineChemokine (CXC) /(CXC) / (CC ):(CC ):

  -- stimuleaza adeziunea cel.stimuleaza adeziunea cel.-- = activarea PMN= activarea PMN

  -- == activareactivare Mo, L, Ba, EozMo, L, Ba, Eoz

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  49/89

  RASPUNSUL IMUNRASPUNSUL IMUN

  In functie de :In functie de :

  Calitate AgCalitate Ag

  Calea de patrundere a AgCalea de patrundere a Ag

  Felul liniei de cel.Felul liniei de cel. aangajatengajate

  R. I.R. I. -- Mediat celularMediat celular

  -- Mediat umoralMediat umoral

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  50/89

  R.I. mediat umoralR.I. mediat umoral

  Declansarea in conditiile dispersarii Ag inDeclansarea in conditiile dispersarii Ag in

  organismorganism

  Desfasurarea la distanta de locul patrunderii Ag inDesfasurarea la distanta de locul patrunderii Ag inorganismorganism

  Implica formarea de Ac circulanti specificiImplica formarea de Ac circulanti specifici

  Activ in infectii viroActiv in infectii viro--bacterienebacteriene

  R. aberant = R. de hipersensibilitate imediataR. aberant = R. de hipersensibilitate imediata

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  51/89

  I. Activarea LB cu AgI. Activarea LB cu Ag

  timodependentetimodependente Activarea + inducerea proliferarii LB, urmata deActivarea + inducerea proliferarii LB, urmata de

  sinteza de AC, implicasinteza de AC, implica 22 stimuli :stimuli :

  11. unirea ag cu RCB = stimul slab. unirea ag cu RCB = stimul slab

  22. contactul LTh. contactul LTh22 activat si/sau Mcf cuactivat si/sau Mcf cu

  LB = stimul puternicLB = stimul puternic

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  52/89

  Mcf =Mcf = -- LB = stimul slab ( 1 )LB = stimul slab ( 1 )

  Ag + MHCAg + MHC IIII-- -- LTH2CD4 LTH2CD4 ILIL --11 -- contact direct cu LB =contact direct cu LB =

  stimul puternic ( 2 )stimul puternic ( 2 )

  -- secretie ILsecretie IL 2, IL2, IL 44-- molecule costmulatoare (molecule costmulatoare (

  CD154, 22, 2) care se leagaCD154, 22, 2) care se leaga

  de R specifici ai LBde R specifici ai LB

  X =X = LB activatLB activat == Plasmocit = IgPlasmocit = Ig

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  53/89

  Fazele R.I.Fazele R.I.

  A. R.I. primaryA. R.I. primary -- apare dupa prima expunere laapare dupa prima expunere la

  Ag a cel.Ag a cel. iimune reactive inocentemune reactive inocente

  = cel.= cel. efectoriefectori + cel. cu+ cel. cu memoriememorie STOPSTOP

  P1 P1 AcAc

  -- Ac apar la 10Ac apar la 10--14 zile de la contact14 zile de la contact

  -- initial IgMinitial IgM ---- rapida a C% rapida a C%

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  54/89

  BB. R.I. secundar:. R.I. secundar:

  Apare la expuneri ulterioare la acelasi AgApare la expuneri ulterioare la acelasi Ag R. prompt, rapidR. prompt, rapid

  Se activeaza LB cu memorie care au RCB = IgGmSe activeaza LB cu memorie care au RCB = IgGm

  LB cu memorie =LB cu memorie = AAPC (Ag+MHCPC (Ag+MHC--II si secretie IlII si secretie Il--1 cu activare LTh)1 cu activare LTh)

  Ac: apar precoceAc: apar precoce

  Tip IgG, dar pastreaza specificitatea v. AgTip IgG, dar pastreaza specificitatea v. Ag

  C% mari, pe durata mare de timpC% mari, pe durata mare de timp

  AfinitateAfinitate v. Agv. Ag (1000x)(1000x)

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  55/89

  II. Activarea LB cu AgII. Activarea LB cu Ag

  timoidependentetimoidependente Ag.Ag. ::Au epitopi multiplii repetitiviAu epitopi multiplii repetitivi

  LPZ bateriene, flagelina, polimeri micstiLPZ bateriene, flagelina, polimeri micstipolipeptide cu apolipeptide cu a--ac levogiriac levogiri

  Captate prin endocitoza (cel. parenchim.)Captate prin endocitoza (cel. parenchim.)

  Persistenta indelungataPersistenta indelungata

  Eliberare in cantitati mici = R.I. prelungitEliberare in cantitati mici = R.I. prelungit

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  56/89

  Activarea LB:Activarea LB:

  a) Ag specifica (1)a) Ag specifica (1)

  b) directa (nespecificab) directa (nespecifica--2)2)

  (fractiune de molecula Ag)(fractiune de molecula Ag)

  Caracteristici:Caracteristici: -- absenta cel. cu memorie si LThabsenta cel. cu memorie si LTh

  -- absenta R.I. secundarabsenta R.I. secundar

  -- secretie excesiva IgM (luni, ani)secretie excesiva IgM (luni, ani)

  -- fagocitarea CI= eliberarea Ag cufagocitarea CI= eliberarea Ag cu

  reluarea cicluluireluarea ciclului

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  57/89

  ANTICORPIIANTICORPII Ig: glicoproteine, se combina specific cu AgIg: glicoproteine, se combina specific cu Ag

  determinant =determinant = 2020% din proteinele plasmei% din proteinele plasmei MonomerulMonomerul de Ig:de Ig:

  22 lanturi grelelanturi grele HH::-- definesc clasa/subclasadefinesc clasa/subclasa

  -- au compotment antigenicau compotment antigenicdiferitdiferit-- 55 tipuritipuri IgG (IgG ( ))

  -- IgA (IgA ( ))-- IgM (,u)IgM (,u)

  -- Igd ( delta )Igd ( delta )-- IgE (IgE ( ))

  22 lanturi usoarelanturi usoare LL :: -- K ( cr.K ( cr. 22 ) =) = 22//33-- ( cr.( cr. 2222 ) =) =

  majoritar la IgD se gasesc la toate Ig darmajoritar la IgD se gasesc la toate Ig darnumai K sau (numai K sau ( ))

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  58/89

  MONOMERUL TIPMONOMERUL TIP

  4 LANTURI POLIPEPTIDICE:4 LANTURI POLIPEPTIDICE:

  -- Lungime diferitaLungime diferita

  -- Grupate in 2 perechi diferiteGrupate in 2 perechi diferite

  -- Dispunere spatiala buclataDispunere spatiala buclata

  simetrica a lanturilorsimetrica a lanturilor Punti S=S ( pastreaza coeziunea)Punti S=S ( pastreaza coeziunea)

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  59/89

  Lantul polipeptidic:Lantul polipeptidic:

  A) extremitate aminoterminala ( domeniulA) extremitate aminoterminala ( domeniul

  variabilvariabil se combina cu Ag; 3se combina cu Ag; 3regiuni complementarregiuni complementar--

  determinante hipervariabile)determinante hipervariabile)

  B) extremitate carboxiterminala ( domeniuB) extremitate carboxiterminala ( domeniu

  constant)constant)

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  60/89

  -- portiune variabila ( H+L)portiune variabila ( H+L)FabFab: -- recunoste si se uneste cu Agrecunoste si se uneste cu Ag

  -- domeniul constant al Hdomeniul constant al H-- diferentiaza cls./subcls. Ig ( 9 )diferentiaza cls./subcls. Ig ( 9 )Fc:Fc: -- fixeaza/ activeaza C3fixeaza/ activeaza C3

  -- fixeaza pe R celulari specificifixeaza pe R celulari specifici

  -- transportul transplacentar Igtransportul transplacentar Ig

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  61/89

  Clasele imunoglobulineClasele imunoglobuline

  11. IgG. IgG == 7070--9090% (% (1010--1313g/Lg/L)) Structura:Structura:

  22 K/K/++ 22 HH

  44 subtipurisubtipuri ::-- IgGIgG11 ((7070%) = traverseaza%) = traverseaza

  placenta, Cplacenta, C33moderatamoderata

  -- IgGIgG22= C= C33 slabslab

  -- IgGIgG33 = C= C33 intensintens

  -- IgGIgG44 ((44%) = C%) = C33 absent,absent,activitate reaginicaactivitate reaginica

  P i iP i i

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  62/89

  ProprietatiProprietati ::

  -- eficienta maxima aparareaeficienta maxima apararea

  antimicrobiana ( IgGantimicrobiana ( IgG11)). Aglutinare + liza germenilor +. Aglutinare + liza germenilor +

  activare C3activare C3

  . Opsonine. Opsonine

  . Enutralizarea exotoxinelor. Enutralizarea exotoxinelor

  bacterienebacteriene

  -- caracteristici R.I. secundarcaracteristici R.I. secundar

  -- mic = strabat endoteliul difuzeaza mic = strabat endoteliul difuzeazaextravascularextravascular

  = traverseaza planceta ( imunitate= traverseaza planceta ( imunitate

  la n.n.la n.n.

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  63/89

  2. IgM ( 3%2. IgM ( 3%--10% / 0,810% / 0,8--1,2g/L1,2g/L MacroglobulinaMacroglobulina = pentamer : 5 unitati unite prin= pentamer : 5 unitati unite prin

  punti Spunti S--S + piesa de jonctiune JS + piesa de jonctiune J StructuraStructura : 2 K/: 2 K/ + 2 H( ,u ), fara zona balamalei+ 2 H( ,u ), fara zona balamalei

  ProprietatiProprietati::

  mare = nu traverseaza placenta, greu endoteliu mare = nu traverseaza placenta, greu endoteliuvascularvascular

  Fixare intensa pe R de membrana (Mcf, L, PMN)Fixare intensa pe R de membrana (Mcf, L, PMN)

  Sunt mIg caracteristice R.I. primar valoareSunt mIg caracteristice R.I. primar valoare

  diagnosticadiagnosticaAglutinare bacteriana (legare simultana) (acAglutinare bacteriana (legare simultana) (ac--cr)cr)

  Diferentiaza grupele ABO (hemaglutinine)Diferentiaza grupele ABO (hemaglutinine)

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  64/89

  33. IgA : (5%. IgA : (5%--25% / 125% / 1 4g/ L)4g/ L)

  StructuraStructura: 2 K/: 2 K/ + 2+ 2 (1 si 2) = IgA(1 si 2) = IgA11 + IgA+ IgA22 forme :forme :

  IgA serica (monomer 90%)IgA serica (monomer 90%)

  IgAs = dimer, in secretii (digestiva, saliva,IgAs = dimer, in secretii (digestiva, saliva,

  colostru, lacrimala, bronsica) 2 unitaticolostru, lacrimala, bronsica) 2 unitatiunite prin piesa de jonctiune J +unite prin piesa de jonctiune J +componenta secretorie S (rezistenta v.componenta secretorie S (rezistenta v.enzime)enzime)

  ProprietatiProprietati:: -- Protectie antibacteriana pe mucoase:Protectie antibacteriana pe mucoase:

  Inhiba aderenta germenilor la mucoasaInhiba aderenta germenilor la mucoasa

  Limiteaza patrunderea Ag exogene prinLimiteaza patrunderea Ag exogene prin

  mucoasemucoase

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  65/89

  4. IgD : (0,03 g/L)4. IgD : (0,03 g/L)

  StructuraStructura ::

  Domina lanturileDomina lanturile (4X) v. K + 2 delta(4X) v. K + 2 delta

  mIg cu rol de RCBmIg cu rol de RCB

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  66/89

  55. IgE : (. IgE : (500500ng/ml)ng/ml) Structura:Structura:

  2 eta + 2K/2 eta + 2K/

  Proprietati:Proprietati:

  NU traverseaza placenta/Nu activeaza C3NU traverseaza placenta/Nu activeaza C3

  Fixare pe RFc de pe SFixare pe RFc de pe S22 Baz, Mas = RBaz, Mas = R

  reaginicreaginic rol in apararea antiparazitara rol in apararea antiparazitara

  Fixarea pe alte cel. (Mcf, E, Tr) = Fixarea pe alte cel. (Mcf, E, Tr) =

  captarea si clearanceul Agpotenteazacaptarea si clearanceul Agpotenteaza

  R.I.R.I.

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  67/89

  Sinteza Ig de catre LBSinteza Ig de catre LB

  Clasificare funtionala a Ig:Clasificare funtionala a Ig:

  A)A) mIgmIg: rol de RCB;IgM/IgD apoi IgG: rol de RCB;IgM/IgD apoi IgG

  B)B) Ig circulante (AC):Ig circulante (AC): in plasma, secretii,in plasma, secretii,

  spatiul extravascularspatiul extravascular-- Fab este identic la mIg si Ac, pentruFab este identic la mIg si Ac, pentru

  acelasi Ag, in cadrul aceleasi cloneacelasi Ag, in cadrul aceleasi clonecelulare ( dublacelulare ( dublarecunoastere/interactiune cu AG)recunoastere/interactiune cu AG)

  -- Ac se leaga direct de AgAc se leaga direct de Ag

  -- Ac prin Fc se leaga de C3, numaiAc prin Fc se leaga de C3, numai

  dupa prealabila cuplare cu Agdupa prealabila cuplare cu Ag

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  68/89

  Mcf au RFc de care se cupleaza CIC (Ag+Ac)Mcf au RFc de care se cupleaza CIC (Ag+Ac)

  fagocitozafagocitoza CICI

  Eliminare Ag = Ag + Ac + activare C3Eliminare Ag = Ag + Ac + activare C3 -------- lizaliza

  Ag +Ac + legare de Mcf Ag +Ac + legare de Mcf fagocitozafagocitoza

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  69/89

  Rolul antigenic al ARolul antigenic al Acc

  structuri proteice cu valoare imunogenastructuri proteice cu valoare imunogena

  induc formarea de AC antiinduc formarea de AC anti--IgIg

  determinanti antigenici = portiune variabila H/Ldeterminanti antigenici = portiune variabila H/L

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  70/89

  1)1) Epitopi care imprima specificitatea de specieEpitopi care imprima specificitatea de specie

  (izotopuri):(izotopuri):

  -- diferentiaza speciile intre elediferentiaza speciile intre ele

  cls. de Ig sunt antigenic identice la toticls. de Ig sunt antigenic identice la toti

  indivii/specieiindivii/speciei-- la om izotipurile sunt determinate de lanturilela om izotipurile sunt determinate de lanturile

  HH

  -- prepararea de antiseruri ( Ac circulanti/fixati peprepararea de antiseruri ( Ac circulanti/fixati pem.c.)m.c.)

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  71/89

  2) Epitopi specifici pentru indivizii unei specii2) Epitopi specifici pentru indivizii unei specii

  ( allotipuri)( allotipuri)-- unauna Ig difera antigenic de la un individ la altulIg difera antigenic de la un individ la altul-- reactie posttransfuzionala de Tr (purpura)reactie posttransfuzionala de Tr (purpura)

  3) Epitopi specifici numai pentru Ig elaborate3) Epitopi specifici numai pentru Ig elaborate de ode o

  clona anumita celulara ( idiotipuri)clona anumita celulara ( idiotipuri)

  -- fiecare familie de molecule de Ig exprima un idiotipfiecare familie de molecule de Ig exprima un idiotip

  diferitdiferit

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  72/89

  Reglarea R.I. umoralReglarea R.I. umoral

  a)a) C5 de ag datorita epurarii sale de catre AcC5 de ag datorita epurarii sale de catre Ac

  stimulul de activare a LB secretie de Igstimulul de activare a LB secretie de Ig

  specificespecifice

  Administrarea simultana de Ag puternic / AgAdministrarea simultana de Ag puternic / Ag

  slabeslabe

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  73/89

  b)b) Rolul inhibitor al LTsRolul inhibitor al LTs ( Ag specifice):( Ag specifice):

  -- previn proliferarea clonelor cel. Dupa stimulareaprevin proliferarea clonelor cel. Dupa stimulareaLB. Stimularea LTs apare la C% foarteLB. Stimularea LTs apare la C% foarte

  mic/mari de Ag.mic/mari de Ag. eexista si LTsxista si LTs

  contrasupresoare.contrasupresoare.

  c)c) Interventia Ac :Interventia Ac :

  -- efectul inhibator al IgG (blocheaza epitopiiefectul inhibator al IgG (blocheaza epitopii

  Ag, activeaza LAg, activeaza LTTs, inactiveaza Ls, inactiveaza LBB

  -- formarea de Ac antiformarea de Ac anti--idiotipici la Cidiotipici la C%% marimari

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  74/89

  d) Factori supresori nespecifici:d) Factori supresori nespecifici:

  --PGEPGE22 LLTsTs = IL= IL 22

  -- PAFPAF LThl = IFNLThl = IFN -- RLORLO

  -- RLORLO LTHLTH22 = IL= IL 1010

  Eliberati de APCEliberati de APC

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  75/89

  R.I. mediat celularR.I. mediat celular FunctiiFunctii eliminarea cel. infectate cueliminarea cel. infectate cu

  virusuri/bacterii cu dezvoltare i.c.virusuri/bacterii cu dezvoltare i.c.Apararea antitumoralaApararea antitumorala

  Respingerea allogrefelorRespingerea allogrefelor

  Ag ramane cantonat la poarta de intrare/fixat pe cel.Ag ramane cantonat la poarta de intrare/fixat pe cel.ggazdaazda

  Derulare la locul de cantonare a AgDerulare la locul de cantonare a Ag

  ConstitConstituuire lenta ( R.I. intarziat)ire lenta ( R.I. intarziat)

  Directionare preponderenta v. celule care exprima AgDirectionare preponderenta v. celule care exprima Ag Mediat de cel.Mediat de cel. ccitotoxice specifice ( LTcCDitotoxice specifice ( LTcCD88+) /+) /

  nespecifice (NK, K) si APCnespecifice (NK, K) si APC

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  76/89

  A) Recunoasterea cel. tintaA) Recunoasterea cel. tinta a) Cel.a) Cel. aaferectata = Ag + MHCferectata = Ag + MHC II

  b) alipirea precursorb) alipirea precursoruului Llui LTTcCD8+ la complexulcCD8+ la complexulAg+MHCAg+MHC--I = semnal 1 =I = semnal 1 = activarea LTcCD8+activarea LTcCD8+R.I. primar: multiplicare/diferentiere R.I. primar: multiplicare/diferentiere

  C

  el.C

  el. ccu memorieu memorieCel.Cel. eefectoriifectorii (efect citotoxic(efect citotoxic citolitic/antibacteriancitolitic/antibacterian))

  c) LTcCD8+ activat liza cel. tintad)c) LTcCD8+ activat liza cel. tintad)

  ILIL 22 ::-- autocrin = proliferare LTcautocrin = proliferare LTc

  receptori receptori pt.pt. ILIL 22

  -- pparacrin = APC, LTaracrin = APC, LT

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  77/89

  d) Resturile de cel. Lizatad) Resturile de cel. Lizata

  ------ fagocitare de catre Mcffagocitare de catre Mcf asociere cu MHC asociere cu MHC IIII

  + IL+ IL 2 stimulare LTcCD8+2 stimulare LTcCD8+

  ++ stimulare LThstimulare LTh 1:1:

  ILIL 2 LTcCD8+2 LTcCD8+

  IFN gama Mcf: IFN gama Mcf:

  -- cel efectoriecel efectorie

  -- stimularea fagocitozeistimularea fagocitozei

  -- citotoxicitatecitotoxicitate

  M i l i it tii d tiM i l i it tii d ti

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  78/89

  Mecanismul imunitatii de tipMecanismul imunitatii de tipcitotoxiccitotoxic

  Citotoxicitate de tip extracelular:Citotoxicitate de tip extracelular:

  Mediatori citolitici solubiliMediatori citolitici solubili

  (pe(perrforine/granzine)forine/granzine)

  Liganzi FasLiganzi Fas ( molecule de S( molecule de S22))

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  79/89

  1)1) Legara de m.cel.Legara de m.cel. ttinta =inta =

  hiperpermeabilizare la ioni/macromoleculehiperpermeabilizare la ioni/macromolecule-- LTcCD8+ activatLTcCD8+ activat elimina in spatiulelimina in spatiulextracelular:extracelular:

  --perforineperforine : penetreaza m. cel.,: penetreaza m. cel.,

  multiplicare in m. cel. (tubuli),multiplicare in m. cel. (tubuli),permeabilizare moartea cel.permeabilizare moartea cel.

  -- granzine:granzine: = apoptoza cel.= apoptoza cel.-- ligamzii Fasligamzii Fas: legare receptori Fas ai cel.: legare receptori Fas ai cel.

  tinta apoptozatinta apoptoza2)2) Detasarea LTc dupa liza cel. Cu deplasareaDetasarea LTc dupa liza cel. Cu deplasarea

  catre alta cel. tintacatre alta cel. tinta

  C l l l it t i MHCC l l l it t i MHC

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  80/89

  Celulele citotoxice MHCCelulele citotoxice MHC --nespecificenespecifice

  A) NK:A) NK: 22--5% din L periferice5% din L periferice MHCMHC independente in recunoastereaindependente in recunoasterea

  AgAg Citotoxicitate mediata celular dependentaCitotoxicitate mediata celular dependentade Acde Ac

  B) K:B) K: Efect citotoxic v. cel.Efect citotoxic v. cel. ccu Ig specifice pe Su Ig specifice pe S22

  lorlor 2 R =2 R = inhibatorinhibator recunoaste MHCrecunoaste MHC--I (E)I (E)

  cu dezinhibarea R.cu dezinhibarea R. activatoractivator-- elibereazaelibereazaperforine/granzineperforine/granzine

  Factorii nespecifici participanti laFactorii nespecifici participanti la

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  81/89

  Factorii nespecifici participanti laFactorii nespecifici participanti lafinalizarea R.I.finalizarea R.I.

  a.a. Factori celulariFactori celulari = cel auxiliare= cel auxiliare

  1. Mastocitele:1. Mastocitele:

  -- localizare tisulara preferentiala (piele,localizare tisulara preferentiala (piele,pulmon, orofarinx)pulmon, orofarinx)

  -- RFc pt. IgE si IgGRFc pt. IgE si IgG

  -- Granule cu mediatori chimici:Granule cu mediatori chimici:

  histamina, Lthistamina, Lt B4, SRSB4, SRS--A, Triptaza,A, Triptaza, etc.)etc.)-- Citokine( TNF alfa, ILCitokine( TNF alfa, IL--1,6)1,6)

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  82/89

  2) PMN2) PMN

  Rol fagocitantRol fagocitant 44 faze :faze :ChemotactismChemotactism

  AderentaAderenta

  RecunoastereaRecunoastereaDDigestiaigestia deversare extracel.deversare extracel.

  Puseu respirator = RLOPuseu respirator = RLO::

  Anion superoxidAnion superoxidRadical hidroxilRadical hidroxil

  PeroxidulPeroxidul

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  83/89

  3. Bazofilele:3. Bazofilele:

  - RFc pentru IgERFc pentru IgE--granule: histamina, SRSgranule: histamina, SRS--A, heparinaA, heparina

  Apararea antiparazitaraApararea antiparazitara

  4. Eozinofilele:4. Eozinofilele:

  -- lizolecitina (crlizolecitina (cr--CHCH--Ly)Ly)-- ef.ef. ffagocitant/citolitic (C% mari)agocitant/citolitic (C% mari)

  -- RLO, proteine cationice, LtRLO, proteine cationice, Lt--B4B4

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  84/89

  5. Trombocitele :5. Trombocitele :

  -- R pt. colagen, trombR pt. colagen, trombiina, ADPna, ADP

  -- absorb fibrinogen, f.v. IX, XIIabsorb fibrinogen, f.v. IX, XII

  -- granule: serotinina, catecolaminegranule: serotinina, catecolamine

  B. Factori serici :B. Factori serici :

  1. Complementul1. Complementul

  2. Kinine2. Kininelle plasmaticee plasmatice3. S. coagularii3. S. coagularii fibrinolizeifibrinolizei

  4. Derivatii ac. arahidonic4. Derivatii ac. arahidonic

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  85/89

  REACTIA IMUNAREACTIA IMUNA

  I.I. R de hipersensibilitate imediataR de hipersensibilitate imediata anafilacticaanafilacticaAg variatAg variat, cale respiratorie, digestiva,, cale respiratorie, digestiva,

  cutanata, inj.cutanata, inj.

  Ag se fixeaza pe AcAg se fixeaza pe Ac (mIg) prezenti pe cel.(mIg) prezenti pe cel.

  raspuns clinic rapid raspuns clinic rapid

  Teren atopicTeren atopic (HLA(HLA--A2/40% dinA2/40% din

  populatie) populatie) LTh2LTh2 ------ ILIL--4, 5, 13 +4, 5, 13 + IgEIgE

  NonNon--atopic :atopic : LTh1LTh1------LL 2 2 IgGIgG

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  86/89

  --AcAc = IgE induse de ag := IgE induse de ag :-- contact Icontact I fixare ca mIg pe bazfixare ca mIg pe baz

  -- contact II fixare Ag pe mIgE contact II fixare Ag pe mIgE degranularedegranulare

  mastocitemastocite Baz = primari (performati)Baz = primari (performati)

  secundarisecundaritertiari (cel. Atrase)tertiari (cel. Atrase)

  -- Clinic :Clinic :a) forma localizata (atopica) = rinita alergica, ABa) forma localizata (atopica) = rinita alergica, AB

  b) forma sistematicab) forma sistematica -------- sosocc anafilacticanafilactic

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  87/89

  II. R. citotoxicaII. R. citotoxica Ag :Ag :

  Componenta structurala m. cel.Componenta structurala m. cel.Haptena atasata pe m. cel.Haptena atasata pe m. cel.

  Ac :Ac : -- IgM/IgGIgM/IgG Ag + AcAg + Ac ==

  Fixare C3Fixare C3 lizalizaFagocitareFagocitareCel. K = citotoxicitate mediata ceCel. K = citotoxicitate mediata cell..

  ddependenta de Acependenta de Ac Tipuri de Ac :Tipuri de Ac :

  Deprima fct.Deprima fct. ccel. (hormoni)el. (hormoni)Stimuleaza fct.Stimuleaza fct. ccel. (hiperel. (hiper--ty, miastenie)ty, miastenie)Blocanti unire AgBlocanti unire Ag--Ac specificAc specific

  III R iIII R i l il i

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  88/89

  III. R prin comIII. R prin compplexe imunelexe imune CI :CI :

  Formate in situFormate in situCirculanze cu depunere ulterioaraCirculanze cu depunere ulterioara

  CI mariCI mari : fagocitare, indepartare rapida (AG): fagocitare, indepartare rapida (AG)

  CI miciCI mici : solubile, activeaza C 3, nonopurate: solubile, activeaza C 3, nonopuratetrasverseaza endoteliul vascular activaretrasverseaza endoteliul vascular activarelocala a C 3 inflamatielocala a C 3 inflamatie

  Clinic:Clinic:

  a)Fa)Formare in situ (Arthus) activ/pasivaormare in situ (Arthus) activ/pasiva

  b)b)Boala seruluiBoala serului 1414 --21z de la administrare21z de la administrareser repetate = lez. glomerulareser repetate = lez. glomerulare

 • 8/7/2019 Ag Si Struct AP Imun

  89/89

  IV. R imuna mediata celularIV. R imuna mediata celular

  a) R de hipersensibilitate tardiva : dermatita dea) R de hipersensibilitate tardiva : dermatita de

  contact, granulom inflamatorcontact, granulom inflamator

  b) R citolitica : ex. HAVBb) R citolitica : ex. HAVB