A&D Risk Management - Product Portfolio

12
Evaluare de risc la securitatea fizică

description

A&D Risk Management este o companie care furnizează servicii de evaluare a riscului de securitate fizică, conform Legii 333/2003, H.G. 301/2012 şi Instrucţiunii nr. 9/2013 a MAI - (evaluare de risc; analiza de risc).

Transcript of A&D Risk Management - Product Portfolio

Page 1: A&D Risk Management - Product Portfolio

Evaluare de risc la securitatea fizică

Page 2: A&D Risk Management - Product Portfolio

Cine este A&D Risk

Management?

S.C. A&D Risk Management este:

O companie care furnizează servicii de evaluare a riscului desecuritate fizică, conform Legii 333/2003, H.G. 301/2012 şiInstrucţiunii nr. 9/2013 a MAI.

O echipă nouă, dar formată din oameni cu experienţă îndomeniul managementului riscului şi a protecţiei fizice, toţi fiindfoşti angajaţi ai companiilor private de securitate sau aiinstituţiilor de stat abilitate cu aplicarea legii – poliţie,jandarmerie, etc.

Partenerul dvs. de încredere, fiind în măsură să efectueze latimp şi cu acurateţe evaluarea riscului la securitate fizică pentruobiectivele dvs. care intră sub incidenţa acestei obligaţii legale.

Page 3: A&D Risk Management - Product Portfolio

Ce presupune evaluarea de risc la securitate

fizică?

Legea prevede că analiza de risc la

securitatea fizică se materializează prin

documentaţia întocmită în cadrul procesului

standardizat de management al riscului, prin

care se determină, în mod dinamic, măsurile

necesare şi aplicabile pentru încadrarea

riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

Documentaţia privind analiza de risc cuprinde:

a) Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la

securitatea fizică;

b) grila de evaluare, specifică obiectului de

activitate;

c) documentele-suport.

Atenţie!

Legea prevede ca doar

evaluatorii de risc avizaţi

şi înscrişi în Registrul

Naţional al Evaluatorilor

de Risc să poată întocmi

această documentaţie

obligatorie pentru orice

obiectiv care intră sub

incidenţa Legii 333/2003

Page 4: A&D Risk Management - Product Portfolio

Cine face obiectul analizei de risc

conform anexelor la H.G. 301/2012?Anexa 1 – INSTITUŢIILE DE CREDITARE (BĂNCI)

Anexa 2 – INSTITUŢIILE DE CREDITARE TIP ORGANIZAŢII COOPERATISTE ŞI INSTITUŢII

FINANCIARE NEBANCARE

Anexa 3 – SOCIETĂŢILE CARE AU CA OBIECT DE ACTIVITATE SCHIMBUL VALUTAR

Anexa 4 – CASELE DE AMANET, UNITĂŢILE PROFILATE PE ACTIVITĂŢI CU METALE/PIETRE

PREŢIOASE, MAGAZINE DE COMERCIALIZARE ARME ŞI MUNIŢII

Anexa 5 – UNITĂŢILE POŞTALE

Anexa 6 – STAŢIILE DE COMERCIALIZARE CARBURANŢI

Anexa 7 – SPAŢIILE COMERCIALE CU SUPRAFAŢA MAI MARE DE 500 MP

Anexa 8 – SĂLILE ŞI INCINTELE DE EXPLOATAREA JOCURILOR DE NOROC

Anexa 9 – CASIERIILE FURNIZORILOR DE UTILITĂŢI

Anexa 10 – AUTOMATELE DE TRANZACŢII CU NUMERAR DIN AFARA SEDIILOR BANCARE

Anexa 11 – CENTRELE DE PROCESARE A NUMERARULUI

Anexa 12 – UNITAŢI FĂRĂ CERINŢE MINIMALE

Page 5: A&D Risk Management - Product Portfolio

De ce aveţi nevoie acum de evaluarea

de risc? Conform H.G. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor

şi protecţia persoanelor, până la sfârşitul acestui an toate activităţile de

pază a obiectivelor pentru societăţile comerciale ce fac obiectul legislaţiei

aferente trebuie să se efectueze în baza unei analize de risc.

Orice activitate de pază care nu se va fundamenta pe o astfel de analiză

de risc este ilegală şi se sancţionează conform H.G. 301/2012 cu

amenda de pana la 50.000 Ron. Constatarea contraventiilor si aplicare

sanctiunilor se fac de catre politisti, jandarmi precum si de catre primari

sau imputernicitii legali ai acestora.

Compania dvs. este acum pregătită

să definitiveze evaluările de risc la

securitate fizică si sa respecte

termenul limită stipulat de lege!

Page 6: A&D Risk Management - Product Portfolio

De ce aveţi nevoie de A&D Risk Management în

întocmirea evaluării de risc?

Conform art. 13 din Instrucţiunea nr. 9 a I.G.P.R., publicată în M.O.

Nr. 164 din 27 martie 2013, prestatorii nu pot efectua analize de risc

la securitatea fizică pentru unităţile cu care ei sau angajatorii lor au

în derulare contracte pentru asigurarea serviciilor de pază a

obiectivelor, bunurilor şi valorilor, serviciilor de proiectare, instalare,

modificare sau întreţinere a componentelor ori sistemelor de

alarmare împotriva efracţiei.

De aceea aveţi nevoie de un expert pe care A&D Risk Management il

pune la dispoziţia dvs.

Cu alte cuvinte, societatea de pază

cu care dvs aveţi contract în acest

moment nu poate să efectueze şi

analiza de risc aferentă întocmirii planului de pază!

Page 7: A&D Risk Management - Product Portfolio

Ce este de făcut pentru ca societatea dvs să

îndeplinească în timpul legal cerinţa întocmirii evaluării

de risc la securitate fizică?

S.C. A&D Risk

Management

Efectuăm în timp util analiza derisc pentru obiectivul sauobiectivele care fac obiectulcontractului

Răspundem de exactitatea şiconformitatea datelor înscrise îngrila de evaluare

Întocmim re-evaluările prevăzutede lege, la fiecare 3 ani, la 30respectiv 60 de zile în caz deschimbare a unor parametri încadrul obiectivului sau în caz deapariţie a unui eveniment în cadrulobiectivului.

Solicitaţi companiei noastreîntocmirea evaluării de risc lasecuritate fizică pentru unul saumai multe obiective care facobiectul legii şi care se află înadministrarea sau exploatareacompaniei dvs.

După estimarea costuluinecesar şi negocierea preţului,semnaţi contractul cu societateanoastră prin care noi neangajăm ca într-un timpspecificat să întocmimdocumentaţia prevăzută delege.

Compania dvs.

Page 8: A&D Risk Management - Product Portfolio

Oferta pentru evaluarea de risc la

securitatea fizica

COMPONENTA TEHNICA

Raportul de evaluare

identificarea si evaluare

evaluarea amenintarilor

evaluarea vulnerabilitatilor

evaluarea riscurilor

identificarea masurilor pentru prevenirea riscurilor

Grila de evaluare specifica obiectului de activitate

Documente suport

COMPONENTA FINANCIARA

Tarif orar expert in evaluare

Timp necesar estimat pentru intocmirea evaluarii

Pentru obiective aflate in afara municipiului Bucuresti

Cost/km si cost diurna

Page 9: A&D Risk Management - Product Portfolio

Oferta analiza de risc la securitatea

fizica

Reanaliza in max 60

zileReanaliza la 3 ani

Reanaliza in max 30

zile

Page 10: A&D Risk Management - Product Portfolio

De ce să ne alegeţi pe noi?

• Pentru că venim în întâmpinarea dvs. cu o ofertă de calitate,

profesionistă, atât din punct de vedere al experţilor de risc pe care vi-i

oferim cât şi din punct de vedere al modului de evaluare a riscurilor pe

care le prezintă obiectivele evaluate.

• Pentru că livrăm la timp şi eficient.

• Pentru că, analizând orice altă ofertă de pe piaţa de securitate din

România, vă veţi convinge şi ne veţi căuta ulterior cu siguranţă.

Page 11: A&D Risk Management - Product Portfolio

De ce documente avem nevoie pentru

analiza riscurilor la securitatea fizică?

Copie dupa documentul care face dovada dreptului de proprietate

sau de inchiriere asupra obiectivului ce urmeaza a fi analizat;

Copie dupa certificatul de inregistrare la Registrul Comertului;

Planul de paza al obiectivului;

Proiectul sistemului tehnic de securitate avizat de organul de politie

competent teritorial;

Certificat de calitate si garantie pentru mijloacele de protectie

mecanofizice (usi, ferestre, gratii metalice, seifuri, case de bani sau

dulapuri de casierie, genti securizate de transport, compartiment

blindat) care sa ateste clasa de rezistenta la efractie – certificare

conform standardelor nationale sau europene de profil;

Certificat de calitate si garantie pentru echipamentele componente

ale sistemelor de alarmare – certificare conform standardelor

nationale sau europene de profil;

Page 12: A&D Risk Management - Product Portfolio

Ce cuprinde raportul de evaluare şi

tratare a riscurilor la securitatea fizică? Nominalizarea unităţii, obiectul de activitate al acesteia şi scopul evaluării;

Amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi,

cu impact asupra activităţii unităţii;

Cadrul organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea

fizică a unităţii beneficiare;

Sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse

şi cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum şi

potenţialele consecinţe asupra persoanelor şi activităţii;

Estimarea si analizarea riscurilor la securitatea fizică;

Stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul

ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi

operaţional;

Concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare

a riscurilor în vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de

securitate fizică, menţionând concret dimensionarea dispozitivului de pază,

zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere

video, efracţie, control acces şi alarmare, elementele de protecţie

mecanofizică, precum şi alte măsuri.