Acizii Nucleici Cls a Xiia

of 15 /15
Genetica moleculara Genetica moleculara ACIZII NUCLEICI ACIZII NUCLEICI CLASA A CLASA A XII A XII A Prof. Viorica Prof. Viorica Chiticaru Chiticaru COLEGIUL TEHNIC COLEGIUL TEHNIC ,, ,, A.Saligny” BAC A.Saligny” BAC ĂU ĂU

Embed Size (px)

Transcript of Acizii Nucleici Cls a Xiia

Page 1: Acizii Nucleici Cls a Xiia

Genetica molecularaGenetica moleculara

ACIZII NUCLEICIACIZII NUCLEICI

CLASA A CLASA A XII AXII A

Prof. Viorica ChiticaruProf. Viorica Chiticaru

COLEGIUL TEHNIC COLEGIUL TEHNIC ,,,,A.Saligny” BACA.Saligny” BACĂUĂU

Page 2: Acizii Nucleici Cls a Xiia

VIAŢA ÎNCEPE DIN...CELULĂVIAŢA ÎNCEPE DIN...CELULĂ Nucleul- Nucleul- de aici începe de aici începe totul ...totul ...

Page 3: Acizii Nucleici Cls a Xiia

Scurt Istoric al descoperirii Scurt Istoric al descoperirii ADNADN

Structura ADN-ului a fost Structura ADN-ului a fost decodificată la începutul decodificată la începutul anilor 1950. Americanul anilor 1950. Americanul James D. Watson și britanicul și britanicul Francis Crick sunt considerați sunt considerați drept primii care au descifrat drept primii care au descifrat structura de dublă spirală a structura de dublă spirală a ADN-ului (în ADN-ului (în engleză: : dedezzoxyribonucleic acidoxyribonucleic acid, , DNADNA). Conform propriilor ). Conform propriilor afirmații, saltul calitativ al afirmații, saltul calitativ al descifrării "secretului vieții" descifrării "secretului vieții"

s-ar fi produs în ziua de s-ar fi produs în ziua de

23 februarie 1953.23 februarie 1953.

Page 4: Acizii Nucleici Cls a Xiia

I. I. ADNADNADNADN este prescurtarea de la este prescurtarea de la acidul acidul

dezoxiribonucleicdezoxiribonucleic (în engleză: (în engleză: desoxyribonucleic desoxyribonucleic acidacid, , DNADNA). Acesta este format din molecule organice ). Acesta este format din molecule organice

dintre cele mai complexe. Substanța se găsește în dintre cele mai complexe. Substanța se găsește în fiecare celulă a ființelor vii și este esențială pentru fiecare celulă a ființelor vii și este esențială pentru identitatea oricărui organism, de la Euglena viridis, identitatea oricărui organism, de la Euglena viridis,

mica ființă unicelulară aflată la granița dintre plante și mica ființă unicelulară aflată la granița dintre plante și animale, și până la Homo sapiens sapiens, omul animale, și până la Homo sapiens sapiens, omul

contemporancontemporan..

Page 5: Acizii Nucleici Cls a Xiia

STRUCTURA CHIMICSTRUCTURA CHIMICĂ AĂ A ACIZILOR NUCLEICI ACIZILOR NUCLEICI

NUCLEOTIDE:

BAZĂ AZOTATĂ:-PURINICĂ: ADENINĂ, GUANINĂ -PIRIMIDINICĂ:CITOZINĂ,TIMINĂ

/URACILPENTOZĂ(ZAHĂR): -RIBOZĂ - DEZOXIRIBOZĂ GRUPARE RADICAL FOSFAT

Page 6: Acizii Nucleici Cls a Xiia

STRUCTURA CHIMICĂ A ACIZILOR NUCLEICI

Page 7: Acizii Nucleici Cls a Xiia

NUCLEOTIDELENUCLEOTIDELEUNITĂŢILE DE BAZĂ ALE ACIZILOR NUCLEICIUNITĂŢILE DE BAZĂ ALE ACIZILOR NUCLEICI

Page 8: Acizii Nucleici Cls a Xiia

STRUCTURA SECUNDARĂDUBLUL HELIX- ,,SPIRALA VIEŢIIDUBLUL HELIX- ,,SPIRALA VIEŢII””

ADN-ul ADN-ul STRUCTURA PRIMARSTRUCTURA PRIMARĂĂ

Page 9: Acizii Nucleici Cls a Xiia

TIPURI DE ADNTIPURI DE ADN

Page 10: Acizii Nucleici Cls a Xiia

AADNDN ARN ARN

Page 11: Acizii Nucleici Cls a Xiia

II. II. ARNARNEste alcătuit dintr-un singur lanț polinucleotidic Este alcătuit dintr-un singur lanț polinucleotidic ssi are în general o i are în general o structură cu o singură catenă. Este un complex macromolecular, structură cu o singură catenă. Este un complex macromolecular, structural și funcțional, similar în anumite privințe ADN-ului. ARN-structural și funcțional, similar în anumite privințe ADN-ului. ARN-ul rezultă din polimerizarea unor ribonucleotide, care determină ul rezultă din polimerizarea unor ribonucleotide, care determină formarea unor lanțuri lungi, monocatenare (structura primară).formarea unor lanțuri lungi, monocatenare (structura primară).

Există trei tipuri de acid ribonucleic celular prezente în toate Există trei tipuri de acid ribonucleic celular prezente în toate celulele și care, având structuri și funcții diferite, joacă un rol celulele și care, având structuri și funcții diferite, joacă un rol

esențial în biosinteza proteinelor. Aceste tipuri sunt: acidul esențial în biosinteza proteinelor. Aceste tipuri sunt: acidul ribonucleic mesager - ARNm, acidul ribonucleic solubil sau de ribonucleic mesager - ARNm, acidul ribonucleic solubil sau de

transfer - ARNs sau ARNt și acidul ribonucleic ribozomal – ARNrtransfer - ARNs sau ARNt și acidul ribonucleic ribozomal – ARNr..

Page 12: Acizii Nucleici Cls a Xiia

TIPURI DE ARN CELULAR : ARN viralTIPURI DE ARN CELULAR : ARN viralARN mesager; ARN de transfer; ARN ribozomalARN mesager; ARN de transfer; ARN ribozomal

Page 13: Acizii Nucleici Cls a Xiia

Functiile materialului genetic:Functiile materialului genetic:1.FUNCTIA AUTOCATALITICA :REPLICAREA DUP1.FUNCTIA AUTOCATALITICA :REPLICAREA DUPĂ Ă

MODELUL SEMICONSERVATIVMODELUL SEMICONSERVATIV

Page 14: Acizii Nucleici Cls a Xiia

2.2.FUNCŢIA HETEROCATALITICĂFUNCŢIA HETEROCATALITICĂ--SINTEZA PROTEINELOR SINTEZA PROTEINELOR TRANSCRIPŢIA TRANSCRIPŢIA şi şi TRANSLAŢIATRANSLAŢIA

Page 15: Acizii Nucleici Cls a Xiia

BIBLIOGRAFIEBIBLIOGRAFIE• http://species.wikimedia.org/wiki/http://species.wikimedia.org/wiki/

• http://www.nature.com/nature/focus/http://www.nature.com/nature/focus/

• http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPageshttp://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages

• http://www.ou.edu/journals/dis/http://www.ou.edu/journals/dis/

• Ariniş,I.,Mihail,A.(2004).Biologie : manual pentru clasa a IX-a Ariniş,I.,Mihail,A.(2004).Biologie : manual pentru clasa a IX-a Bucureşti – Ed. Bic AllBucureşti – Ed. Bic All  

•   Viorel Lazăr, Mariana Nicolae – Viorel Lazăr, Mariana Nicolae – Lecţia – forma de bază a Lecţia – forma de bază a organizării procesului de predareorganizării procesului de predare –învăţare - evaluare la –învăţare - evaluare la disciplina biologiedisciplina biologie, 2007, Editura Arves, Craiova., 2007, Editura Arves, Craiova.

• Stelică Ene, Gabriela Brebenel, Elena Emilia Iancu – Biologie. Stelică Ene, Gabriela Brebenel, Elena Emilia Iancu – Biologie. Manual pentru clasa a XII-a,2007, Editura Gimnasium, Manual pentru clasa a XII-a,2007, Editura Gimnasium, Târgovişte.Târgovişte.

• manualele de biologie aprobate de MECmanualele de biologie aprobate de MEC

• Genetică, evoluţionism, ecologie – Lucian Gavrilă, Editura Genetică, evoluţionism, ecologie – Lucian Gavrilă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002 Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002