~7 · PDF fileInstitutii si organizatii internationale. ... Departamentul de universitar...

of 4 /4
UNIVERS fTATEA DIN CRAIOVA POSTURI DIDACTIC E V ACANTE SCOASE LA CONCURS, p ublicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, nr. 662 din 24 noiembrie 2014 Nr. Pozitie in Fu nctie crt. Facultate Departament Statui de didact ica Discipline din plan ul de invata mant functii Departamentul de 5 Profesor Chimie tehnica. Ele ctrochimie coroziune. lnhibitori de coroziune Chimie universitar domenii de utilizare. 18 Lector Geologie generala a Romaniei. Geomorfosituri. Resursele solului Departamentul de universitar dezvoltarea durabila. Geografia soluril or. Geografie 19 Lector Geografia regionala a Romaniei. Organizarea geografic ' universitar turistic. Geografie umana generala. Geografie urbana rurala. Asistent Probabilitati statistica matematica. Algoritmi fundamentali in Facultatea de 31 universitar inteligenta artificiala. Algoritmi geometrici. Metode computationale In economie. I Matematica Logica computationaHi. Structuri de date tehnici de elaborare a ale Naturii. Asistent Departamentul de 32 uni versitar algoritmilor. Algoritmi fundamentali In inteligenta artificiala. Informatica Tehnologii Java. 33 Asistent Grafica pe calculator. Programare non-procedurala. Baze de date. uni versitar Algoritmi geometrici. 14 Conf erentiar Metode de analiza a algoritmilor. lnteractiunea om-calculator. Baze de universitar Departamentul de 4 Profesor Analiza matematica 3 (cal cui integral pe Rn). Teoria spectrala a Matematica universitar operatorilor diferentiali. Facultatea de Departamentul de Bioremediere. Gestionarea Elemente fundamentale de 2 Agricultura Biologie lngineria 20 de lucrari protectia mediului. Horticultura mediului Departamentul de Fundamentele pedagogiei. Teoria metodologia curiculurnului. Teoria Conferenti ar ji metodologia instruiri i. Teoria ji metodologia 3 Pregatirea 6 universitar Managementul claset de elevt. Personalului Didactic * ' UNIVERSI'i'A ... DIN til .., C RAIOYf, - -- 4.1 I:; .... -

Embed Size (px)

Transcript of ~7 · PDF fileInstitutii si organizatii internationale. ... Departamentul de universitar...

 • UNIVERSfTATEA DIN CRAIOVA

  POSTURI DIDACTICE V ACANT E SCOASE LA CONCURS, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, nr. 662 din 24 noiembrie 2014

  Nr. Pozitie in

  Functie crt.

  Facultate Departament Statui de didactica

  Discipline din planul de invatamant functii

  Departamentul de 5

  Profesor Chimie tehnica. Electrochimie ~i coroziune. lnhibitori de coroziune ~i Chimie universitar domenii de utilizare.

  18 Lector Geologie generala ~i a Romaniei. Geomorfosituri. Resursele solului ~i

  Departamentul de universitar dezvoltarea durabila. Geografia solurilor. Geografie

  19 Lector Geografia regionala a Romaniei. Organizarea spa~iului geografic ~i '

  universitar turistic. Geografie umana generala. Geografie urbana ~i rurala.

  Asistent Probabilitati ~i statistica matematica. Algoritmi fundamentali in

  Facultatea de 31

  universitar inteligenta artificiala. Algoritmi geometrici. Metode computationale In economie.

  I Matematica ~ i ~tiinJe Logica computationaHi. Structuri de date ~ i tehnici de elaborare a ale Naturii. Asistent

  Departamentul de 32 uni versitar

  algoritmilor. Algoritmi fundamentali In inteligenta artificiala. Informatica Tehnologii Java.

  33 Asistent Grafica pe calculator. Programare non-procedurala. Baze de date.

  uni versitar Algoritmi geometrici.

  14 Conferentiar Metode de analiza a algoritmilor. lnteractiunea om-calculator. Baze de universitar cuno~tinte.

  Departamentul de 4

  Profesor Analiza matematica 3 (cal cui integral pe Rn). Teoria spectral a a Matematica universitar operatorilor diferentiali.

  Facultatea de Departamentul de Bioremediere. Gestionarea de~eurilor. Elemente fundamentale de

  2 Agricultura ~i Biologie ~i lngineria 20 ~ef de lucrari protectia mediului.

  Horticultura mediului

  Departamentul de Fundamentele pedagogiei. Teoria ~i metodologia curiculurnului. Teoria

  Conferentiar ji metodologia instruirii. Teoria ji metodologia evaluaci i.~ 3 Pregatirea 6 universitar Managementul claset de elevt. ~-'t'fl-6_.;-y

  Personalului Didactic * '

  ~7 UNIVERSI'i'A ... DIN til ..,

  CRAIOYf, ~

  - -- 4.1 I:; A~ ~ .... -

 • Departamento) de 14 Lector

  Limba engleza facultafi nefilologice. universitar

  4 Limbi Moderne Lector A plicate 15

  universitar Limba engleza facultati nefilologice.

  5 Departamentul de 3 Conferentiar Analiza matematica. Matematici Aplicate universi tar

  Asistent Economie. Microeconomie. Macroeconomie. Contabilitatea institutiilor

  44 universitar

  publice. Gestiunea financiara a institutiilor publice. Economie ~i Departamento! de dezvoltare regionala. Drept Public ~i Stiinte 37 Profesor LiberHiti fundamentale . Administrative universitar

  39 Profesor Drept constitulional ~i institutii politice I. Drept constitutional ~i

  uni versitar instiMii politice II. Introducere In studiul relatiilor internationale. Concepte ~ i metodologii

  47 Asistent In ~tiintele sociale ~ i politice. Politica externa ~ i diplomatie. Guvernanta

  6 Facultatea de Drept ~ i universitar Uniunii Europene. Teoria relatiilor internationale. lstoria relatiilor Stiinte Sociale internationale. Institutii si organizatii internationale.

  Asistent Sociologia familiei. Sociologia comunicarii. Politici sociale.

  Departamento) de 49 universitar Guvernanta In UE. Sociologie j uridica. Metode ~i tehnici de cercetare sociologica.

  Stiinte Sociale Geopol itica ~i Geostrategie. Studii de securitate. Guvernanta Uniunii

  Asistent 51

  universitar Europene. Teoria si practicajurnalismului. Teoria relatiilor internationale. Societate, stat ~ i religie. Comunicare politica.

  Conferentiar Partide politice. Doctrine ~ i ideologii politice In epoca contemporana.

  37 universitar

  Stat de drept ~i constitutionalism. Dreptul securitatii nationale ~i euroatlantice.

  Departamento) de Economie, 23 Conferentiar Microeconomie. Macroeconomie.

  Facultatea de Contabilitate ~i universitar

  Economiesi Afaceri Internationale

  7 Administrarea

  Departamento) de

  Afacerilor Management,

  Asistent Log;stica marfurHor. Log;st;ca. Comunkare ! ; negoc;ere comer_' Marketing, 48

  universitar Comunicare ~i negociere in afaceri. Tehnici de negociere In afac '9/

  Administrarea Marketing. Tehnici promotionale. Tehnici de promovare. * Afacerilor ~ lt.\1\l f-J .'

  31 - c Ul

  CRI ~~

  ~ ~

 • Departamentul de 17 Conferentiar Informatica economica aplicata. Depozite de date. Tehnologii Statistica ~i universitar informationale pentru afaceri. Informatica

  18 Conferentiar Statistica. Statistica ramurilor. Economica universitar

  Facultatea de Educatie Departamentul de Asistent Anatomie. Fiziologia sistemului neuromioartrokinetic. Evaluare

  8 Fizica ~i Sport Kinetoterapie ~i 35 universitar functionala. Fiziologie generala. Medicina Sportiva Departamentul de Conducerea proceselor industriale. Sisteme de conducere distribuita.

  Facultatea de Automatidi ~i 27 ~ef de lucrari Software industrial. Sisteme automate. Automatica,

  Electronica 9 Calculatoare ~i Departamentul de

  Electronica Calculatoare ~ i 13 Conferentiar Arhitecturi software. Web Systems Engineering. Baze de date.

  Tehnologia universitar Proiectarea bazelor de date. Informatiei

  Lector Literatura romana ~i literatura pentru copii. Genul epic. Literatura 28 universitar romana ~i literatura pentru copii. Genulliric ~i dramatic. Metodica

  Departamentul de predarii literaturii romane. Text ~i interpretare. Limba ~i Literatura

  9 Conferentiar Mass-media ~i cultura populara. Folcloristica. Etnologie romaneasca.

  Roman a universitar fo lclor comparat.

  10 Conferentiar Limba romana contemporana. Sintaxa ( Functii sintactice). LRC. universitar Sintaxa. Organizarea functional a a grupului verbal.

  Departamentul de Istoria ~i metodica predarii istoriei. lntroducere In antropologie. Comunicare, Lector

  Jurnalism ~i $tiinte 16 universitar Antropologia urbanului. Istoria teoriilor etnoantropologice. Probleme

  10 Facultatea de Litere ale Educatiei fundamentale ale lumii contemporane. Antropologie sociala ~i culturala.

  13 Conferentiar Fundamentele criticii literare. Teorii ale receptarii. Semiotica vizuala. Departamentul de universitar Teorii ale lecturii. Limbi Romanice ~i Profesor Limba franceza ( Introducere in pragmatica). Elemente de lingvistica Clasice 5 universitar textuala. Lingvistica textului.

  Departamentul de Literatura engleza. Filosofie ~i literatura. Hermeneutica literara. ~~~~

  Studii Anglo- Asistent Mae~trii anglo-americani. Tehnici de conversatie ( engleza). Tehw 're, ... - .l

  Americane ~i 35 universitar redactare mediatica in limba engleza. Limba straina I. Curs pr~ (

  Redactare de texte. Curs practic engleza ( exercitii gramatical ~ , Germane lexicale). 1..;1 \~\'J~~P

  ~\ c~f ~ ~-

 • Terminologie j uridica ( engleza). Teoria ~i practica traducerii ( engleza). Paradigme interdisciplinare in comunicarea interculturala. Curs practic de limba engleza (exercitii gramaticale ~i lexicale). Curs optional AI

  36 Asistent limba. Limba engleza contemporana (pragmatica). Teoria traducerii universitar ( engleza). Curs practic: Exerci!ii gramaticale ~ i traduceri gramaticale.

  Metodologia cercetarii. Lingvistica corpusului - aspecte func!ionale. Limba straina ( engleza). Curs practic de limba ~i literatura engleza: exercitii $i traduceri gramaticale. Limbai juridic ( engleza). Valori culturale americane modeme. Literatura engleza ( Secolul XX).

  37 Asistent Curs optional A 1 literatura. Literatura ~i celelalte arte. Limba straina universitar ( engleza). Curs practic engleza ( exprimare oraHi). Curs practic engleza

  (Traduceri literare ). Departamentul de Proiectarea ~i modelarea fluxurilor de circulatie. Aplicatii numerice In Autovehicule,

  46 ~ef de lucrari inginerie ( Matlab, Simulink, Mathcad). Informatica In transporturi. Transporturi ~i Instalafii de managementul traficului. Programarea experimentelor ~i lm!inerie IndustriaHl analiza date lor experimentate. Teoria grafurilor in transporturi.

  Facultatea de Termotehnica ~i m~ini termice I. Termotehnica ~i ma~ini termice II. I I

  Mecanica 35 Asistent Transfer de dl.ldura ~i masa. Organe de ma~ini I. Organe de ma~ini II. Departamentul de universitar Calculul ~i constructia motoarelor cu ardere interna-proiect. Calculul ~i Mecanica Aplicata ~i constructia motoarelor cu ardere intema. Termotehnica. Constructii Civile

  Conferentiar Rezistenta materialelor. Statica constructiilor II. Rezistenta materialelor

  21 universitar

  I. Rezisenta materialelor II. Elemente de inginerie mecanica ~ i rezistenta materialelor.

  27 Lector Apologetica. Ecumenism. Teologie pastorala. universitar

  30 Lector

  Studiul culorilor. 12

  Facultatea de Teologie Departamentul de universitar Ortodoxa Teologie

  34 Lector

  Tehnici artistice traditionale pentru icoana. ---=-'' . universitar ~..; : r

  12 Conferentiar Spiritualitate ortodoxa. Formare duhovniceasca ~i misiune. A-~,., . . t-universitar

  ~~[ullWti\S\1 :z D\N ... .. fJl 1"~~\\. . .;, ....

  ~~ ~