33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

of 336 /336
ROBERT LUDLUM D r um ul s pr e O m a ha Traducere  VIOREL CIOCAN EDITURA LIDER BUCURETI I.S.B.N.: 973-9343-87-2 Co  pyright © 1992 by R o  bert Ludlum Toate drepturile asupra ediiei în limba român sînt rezervate Editurii LIDER - Bucureti Tiparul executat sub c omanda nr. 90 531 Compania Nai onal a Imprimeriil or ÄCORESI" S.A. Bucureti ROMÂNIA 1 Micul bir ou s ordid de la ultimul etaj al cl dirii guvernamentale data din alt ep oc; nimeni, în afar de ocupantul actual, nu-l mai f  ol osise vreme de aizeci i patru de ani i o  pt luni, i asta nu pentru c între pere ii lui ar fi ascunse secrete sau ar fi f ost bîntuit de stafii malefice; pur i simplu nimeni nu voia s -l f  ol oseasc. i mai trebuie l murit un lucru. De fapt, nu se afla la ultimul etaj, ci deasupra ultimului etaj, unde se ajungea  pe o scar îngust din lemn, de genul cel or pe care s e crau nevestele vînt oril or de balene din New Bedf ord pentru a ajunge în balcoane, unde ateptau s zreasc siluetele familiare ale navelor, care vesteau înt oarcerea Äahabil or " l or de pe apele înfuriate ale oceanului. în lunile de var, bir oul era suf  ocant, deoarece nu avea decît o ferestruic. în timpul iernii, pere ii d e lemn nefiind iz ola i, era cumplit de frig. în plus, fereastra, în ciuda cîl il or cu care fusese astupat , invita, parc, vîntul rece s ptrund în camer. De fapt, aceast veche încpere de sus, sumar m o  bilat , era Si-  beria agen iei guvernamentale care o adp ostea. Ultimul func iona r oficial care trudise ac ol o fusese un indian americ an marginalizat, care avusese temeritatea s înve e s citeasc englezete i care sugerase efil or lui, care, i ei, abia tiau s 1 citeasc în englez, c anumite restric ii impuse unei rezerva ii a indienil or Navaj o erau prea severe. Se spune c omul murise în acel bir ou într-un ianuarie rece din anul 1927 i nu fusese desc o  perit pîn în luna mai, cînd vremea se înclzise i începuse s mir oas urît. Agen i a guvernamental reprezenta, bineîn eles, Bir oul Statel or Unite pentru Pr  o  blemele indienilor. În ciuda situa iei relatate, actualul ocupant nu se sim ea intimi dat ci, mai curînd, stimul at. îmbr cat într -un c ostum gri imp osibil de descris, aplecat deasupra unui bir  ou - care nu prea mai era bir ou, de vreme ce t oate sert ra ele fuseser sc oase, iar  t blia încuiat pe mijl oc - se afla generalul MacKenzie Hawkins, o legend vie a armatei, participant în trei rzb oaie i dec orat de dou ori cu Medalia de On oare a Congresului. Acest uria avea o fa usc iv care nu-i tr da vîrsta. P oate d oar privirea rece i tenul br  onzat, br zdat de riduri dezvluia un anume numr de ani. MacKenzie p ornise din nou la lupt . Pentru prima dat în via a lui nu se afla în rzb oi cu dumanii iubitel or lui Am erici , ci cu însu i guvernul american. Totul se dat ora un or fapte  petrecute cu o sut d oisprezece ani în urm.

Embed Size (px)

Transcript of 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

Page 1: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 1/335

ROBERT LUDLUM

Drumul spre OmahaTraducere VIOREL CIOCANEDITURA LIDER BUCURETII.S.B.N.: 973-9343-87-2Co pyright © 1992 by R o bert LudlumToate drepturile asupra ediiei în limba român sîntrezervate Editurii LIDER - BucuretiTiparul executat sub comanda nr. 90 531Compania Naional a Imprimeriilor ÄCORESI" S.A. BucuretiROMÂNIA

1Micul bir ou sordid de la ultimul etaj al cldiriiguvernamentale data din alt epoc; nimeni, în afar de ocupantulactual, nu-l mai f olosise vreme de aizeci i patru de ani i o ptluni, i asta nu pentru c între pereii lui ar fi ascunse secrete sauar fi f ost bîntuit d e stafii malefice; pur i simplu nimeni nu voias-l f oloseasc. i mai trebuie lmurit un lucru. De fapt, nu seafla la ultimul etaj, ci deasupra ultimului etaj, unde se ajungea pe o scar îngust din lemn, de genul celor pe care s e craunevestele vîntorilor de balene din New Bedf ord pentru a ajungeîn balcoane, unde ateptau s zreasc siluetele familiare alenavelor, care vesteau întoarcerea Äahabilor" lor de pe apeleînfuriate ale oceanului.în lunile de var, bir oul era suf ocant, deoarece nu aveadecît o ferestruic. în timpul iernii, pereii d e lemn nefiind izolai,era cumplit de frig. în plus, fereastra, în ciuda cîlilor cu care

fusese astupat, invita, parc, vîntul rece s ptrund în camer.De fapt, aceast veche încpere de sus, sumar mo bilat, era Si- beria ageniei guvernamentale care o adpostea. Ultimulfuncionar oficial care trudise acolo fusese un indian americanmarginalizat, care avusese temeritatea s învee s citeascenglezete i care sugerase efilor lui, care, i ei, abia tiau s1citeasc în englez, c anumite restricii impuse unei rezervaiia indienilor Navajo erau prea severe. Se spune c omul muriseîn acel bir ou într-un ianuarie rece din anul 1927 i nu fusesedesco perit pîn în luna mai, cînd vremea se înclzise i începuses mir oas urît. Agenia guvernamental reprezenta, b ineîneles,Bir oul Statelor Unite pentru Pr o blemele indienilor.În ciuda situaiei relatate, actualul ocupant nu se simeaintimidat ci, mai curînd, stimulat. îmbrcat într -un costum griimposibil de descris, aplecat deasupra unui bir ou - care nu preamai era bir ou, de vreme ce toate sertraele fuseser scoase, iar tblia încuiat pe mijloc - se afla generalul MacKenzie Hawkins,o legend vie a armatei, participant în trei rzboaie i decorat dedou ori cu Medalia de Onoare a Congresului. Acest uria aveao fa usciv care nu-i trda vîrsta. Poate doar privirea rece itenul br onzat, brzdat de riduri dezvluia un anume numr deani. MacKenzie pornise din nou la lupt. Pentru prima dat înviaa lui nu se afla în rzboi cu dumanii iubitelor lui Am erici,ci cu însui guvernul american. Totul se datora unor fapte petrecute cu o sut doisprezece ani în urm.

Page 2: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 2/335

 Nu prea conta cînd, îi zise, în vreme ce se îndrepta cuvechiul su scaun pe r otile spre o mas alturat, ticsit cu vechitomuri legate în piele i cu hri. Era vorba despre aceiai tipi btioi care-l hituiser i pe el, îl dezbrcaser de unif orm i-ltrecuser în rezerv! Aceiai blestemai, fie c purtaser tunicileînzorzonate de acum o sut de ani, fie c aveau treseleultraeleganilor ofieri încuiai din zilele noastre. Erau cu toiinite rahai uscai. Nu conta perioada, important era s-i demate.

Generalul trase de braul curbat al unei lmpi de bir ou deculoare verzuie - fabricat prin anii douzeci - i începu sstudieze o hart, inînd în mîna dreapt o lup uria. Apoi s ersuci spre bir oul su drpnat i reciti p aragraful subliniat dinvolumul cu co pertele r oase de vreme. Ochii venic scruttori semrir brusc, strlucind de entuziasm. Se întinse ctre singurulinstrument de comunicare pe care-l avea la dispoziie (instalareaunui telef on i-ar fi trdat prezena în sco purile mai mult decît2 pur tiinifice în instituie) - o mic pîlnie ataat la un tub; suflîn ea de dou ori - s emnalul de urgen. Atept rspunsul,care sosi prin instrumentul primitiv dup treizeci i o pt desecunde.- Mac? fcu o voce enervat, pr in legtura antediluvian.- Heseltine, am gsit!- Pentru numele lui Dumnezeu, sufl ceva mai încet în

chestia aia, da? Secretara mea era aici i cred c i-a închipuit cuieram eu prin pr oteza dentar.- A plecat?- A plecat, confirm Heseltine Br okemichael, director alBir oului pentru Pr o blemele Indienilor. Despre ce e vorba?- i-am spus, am gsit!~ Gsit ce?- Cea mai mare cacealma pe care au Tras-o vreodat rahaiiia uscai, aceiai rahai uscai care ne-au trimis pe noi în civil ie, btrîne!- Ah, a fi fericit s le-o pltesc ticloilor! Unde s-aîntîmplat i cînd?- în Nebraska. Acum o sut doisprezece ani.- Mac, noi nu eram pe lume atunci! Nici mcar tu!-Nu conteaz, Heseltine. B acelai rahat. Tot ticloii carele-au fcut-o  lor ne-au fcut-o i nou, o sut de ani mai tîrziu.- Cine sînt Äei"?- O ramur a indienilor Mohawk, strîni în tribulWo potami. Au migrat spre teritoriile din N ebraska pe la mijloculsecolului trecut.- Ei i?- E timpul s cercetm arhivele secrete, generaleBr okcmichael.- Nici nu vreau  s aud! Nimeni nu poate s  fac asta!- Tu poi, generale. Am nevoie de o ultim confirmare,cîteva amnunte ca s lmuresc toat treaba.- Pentru ce?  De ce?- Pentru c tribul Wo potami s-ar putea s aib înc dreptul2legal de pr o prietate asupra spaiului aerian i al teritoriului dinOmaha, Nebraska.

- Eti nebun, Mac! Acolo se afl Comandamentul Stra-tegic al Aviaiei!- îmi mai lipsesc cîteva elemente, nite fragmenteîngr o pate i faptele vor iei la lumin... Ne întîlnim la subsol, îndepozitul arhivelor, generale Br okemichael... Sau s-i spun ef al Marelui Stat Major, împreun cu mine, Heseltine? Dac amdreptate, i tiu al naibii de bine c am, o s vîrîm axa Penta-gon-Casa Alb într-o situaie aa de nasoal, c n-o s poatiei din ea nici unii, nici ceilali pîn cînd n-o s le dm noi voie.Tcere. Apoi:- O s te las s intri, Mac, pe urm o s dispar pîn cînd o  s-mi spui tu c am primit unif orma înapoi.

Page 3: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 3/335

- Mi se pare corect. întîmpltor, eu strîng tot ce am peaici i m întorc la Arlington. Amrîtul car e-a dat ortu' po pii îngaura asta de o bolan i n-a f ost gsit pîn cînd nu s -a rspînditduhoarea n-a murit degeaba!Cei doi generali peau printre rafturile metalice ale prfuitelor arhive secrete, luminate de nite becuri atît de slabeîncît trebuir s aprind lanternele. La al aptelea corid or,MacKenzie Hawkins se o pri i lumin un volum vechi, a crui

legtur din piele era crpat.- Cred c sta e, Heseltine.- Bine, dar nu poi s-l iei cu tine!- îneleg asta, generale, aa c o s fac cîteva f otografii io s-l pun la loc.Hawkins scoase din costumul gri un minuscul aparatf otografic.- Cîte r olfilme ai luat? întreb f ostul general HeseltineBr okcmichael, în vreme ce MacKenzie ducea tomul imens la o mas metalic de la captul coridorului.- Opt, rspunse Hawkins, deschizînd volumul cu fileînglbenite la paginile care-l interesau.3- Mai am i eu dou, dac-i mai trebuie, spuse Heseltine. Nu c a fi prea entuziasmat de ceea ce crezi c ai putea gsi, dar dac exist vreo cale s m întorc la Ethelred, o s-o accept!

- Credeam c voi d oi v-ai împcat, îl întrerupseMacKenzie, în vreme ce întorcea paginile i f otografia.- Niciodat!- Nu Ethelred a f ost de vin, ci avocatul la pariv de la bir oul inspectorului general, un puti d e rahat de la Harvard penume Devereaux, Sam Devereaux. El a fcut greeala, nu Br okeyDoiarul. Erau doi de Br okemichael; i-a încurcat, asta-i tot.Pe dracu'! Br okey-Doi a artat cu degetul spre mine!Cred c greeti, dar nu de asta m aflu eu aici, i nicitu... Br okey, am nevoie de volumul de lîng sta sau de urmtorul.Trebuie s scrie CXII pe cotor. Vrei s mi-l aduci, te r og?În timp ce eful ÄPr o  blemele Indienilor" se întorcea larafturile metalice, oimul scoase din buzunar un brici i decupacincisprezece pagini succesive din volumul aflat în faa lui. Nuîmpturi preioasele hîrtii, ci le strecur sub hain.- Nu-l gsesc, zise Br okemichael.- Nu conteaz, am gsit ce-mi trebuia.i-acum ce urmeaz, Mac?- O lung perioad, Heseltine, poate un an sau mai mult;trebuie s fac treab bun - atît de b un încît s nu existe fisuri.În ce?- într-un pr oces pe care o s-l intentez guvernului Statelor Unite, rspunse Hawkins, scoînd un chitoc de trabuc din buzunar i aprinzîndu-l cu un Zippo din al doilea rzboi mondial.Ateapt, Br okey-Unu, i-ai s vezi.-Doamne sfinte, ce s vd? Nu fuma! Nu ai voie s fumezi aici!- Ah, Br okey, tu i cu vrul tu, Ethelred, v-ai luatîntotdeauna dup ce scrie-n cri, iar dac acolo nu gseai, cutaialte cri. Asta nu se afl în cri, Heseltine, nu în cele pe care le poi tu citi. Asta o ai în burt, în mruntaie. Unele lucruri sîntcorecte, altele sînt greite, e simplu ca bun ziua. i -o spun

mruntaiele.3- Ce dracu 'zici?-Mruntaiele îi spun s caui cri pe care nu trebuie sle citeti. În locuri secrete, exact cum e sta.- Mac, vorbeti pr osti i!- Las-m un an, poate doi, Br okey, i pe urm o sînelegi. Trebuie s fac treaba bine. Cu adevrat bine.Generalul MacKenzie Hawkins iei dintre rafturilemetalice, îndr eptîndu-se spre u.- ÄLa dracu'", îi zise el. Acum chiar c m apuc detreab. Fii gata, minunai Wo potami! Al vostru sînt!

Page 4: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 4/335

Trecuser douzeci i una de luni, dar nimeni nu era pregtit pentru Vîrful Nori lor, eful tribului Wo potami.

2Preedintele Statelor Unite, un brbat cu maxilare puternice, cu o privire hotrît i ptrunztoare, grbea pasulde-a lungul coridorului cenuiu din complexul subteran al CaseiAlbe. În cîteva secunde se deprtase de însoitorii si, iar siluetalui înalt i zvelt era aplecat în fa, de parc ar fi vrut sînfrunte un vînt nprasnic - o persoan nerbdtoare, dorinddoar s ajung la parapetul zgîlîit de furtun pentru a evalua blestematele costuri ale rzboiului ca s poat nscoci o strategie prin care s resping hoardele invadatoare ce-i asaltau regatul.Era o Ioana d'Arc, punînd febril la cale un contraatac la Or-leans, un Henric al V-lea care tia c decisivul Agincourt seafla în imediata lui apr o piere.în acel moment, primul su o biectiv era, totui,îngrijor toarea Sal de analiz, aflat la cel mai de j os nivel alCasei Albe. Ajunse la o u, deschise i pi înuntru, în vremece subordonaii si alergau, cu rsuflarea tiat, s -l ajung dinurm.- în regul, biei! strig el. Hai  s-o facem!4 

Urmo

tcere scurt, întrerupt de vo

cea ascuit,tremurtoare a unei funcionare.- Nu cred c se poate aici, domnule preedinte.- Ce?  De ce?-Aici e toaleta brbailor, domnule.- Da?... Atunci ce caui dumneata aici?- Veneam dup dumneavoastr, domnule.- Drace! Am greit ua. Scuze. S mergem!  Afar!Vasta mas r otund din Sala de analiz strlucea în lu-mina indirect ce pr oiecta umbrele trupurilor aezate în jurul ei.Aceste umbre compacte de pe tblia lustruit a mesei, ca icorpurile ce le aruncau r maser imo bile, în vreme ce chipuriledezorientate ataate la respectivele trupuri îl fixau uluite p e brbatul sfrijit cu ochelari aflat în spatele preedintelui, în faaunei table negre pe care desenase numer oase diagrame, cu patruculori diferite. Aceste mijloace vizuale nu prea erau eficiente,

deoarece doi dintre membrii echipei de criz erau daltoniti.Expresia zpcit de pe faa tînrului vicepreedinte nu era cevanou, deci putea fi ignorat, îns agitaia crescînd a efuluiMarelui Stat Major nu era uor de trecut cu vederea.-- Ce naiba, Washbum, nu...- M cheam Washburn, domnule general.- Frumos. Nu vd linia oficial.- E cea oranj, domnule.- Care-i aia?- Tocmai v-am spus, cea oranj.-Arat-mi-o.Capetele se întoarser. Preedintele vorbi.- Mam, Doamne, Zack, nu vezi bine?- E întuneric aici, domnule preedinte.- Nu chiar aa de întuneric.  Eu vd clar.- Pi, am o mic pr o blem de vedere, spuse generalul,

apoi co borî brusc glasul... nu prea disting anumite culori.- Ce spui, Zack?4 - Eu l-am auzit, exclam blondul vicepreedinte, aezatlîng eful Statului Major. E daltonist.- Asta-i bun, Zack, dar eti soldat!-Am pit-o mai tîrziu, domnule pr eedinte.- Eu am pit-o devreme, continu iritabilul succesor laBir oul Oval. De fapt, asta m-a împiedicat s intru în adevrataarmat. A fi dat orice s-mi rezolv pr o blema!

Page 5: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 5/335

- Las-o moart, amice, zise oacheul director al CIA cuvoce joas, darprivindu-l amenintor pe sub pleoapele lsate,împuita aia de campanie electoral s-a încheiat.- Zu, Vincent, n-ai de ce s f oloseti limbajul sta,interveni preedintele. E i o doamn de fa.- Remarca asta e gratuit, dom' preedinte. Doamna îndiscuie e la curent cu limbajul mai colorat, cum s-ar spune.Directoru l CIA rînji sumbru ctre eleganta funcionar i

se întoarse spre brbatul numit Washburn, aflat în faa tablei.Dumneata, ca expert juridic, spune-mi despre ce fel de...rahat discutm?......Aa e mai bine, Vinnie, zise preedintele. îi mulumesc.-N-ai pentru ce... D-i drumul, domnu' avocat. în ce felde mare rahat sîntein?-Te r og, Idolul Studenilor, sîntem cam stresai. Directoru lse aplec în fa, îndreptîndu-i privirea ager spre consilierul juridic al Casei Albe.- Dumneata, continu el, las creta aia deo parte i zi-nevetile. i f -mi o favoare ² nu pierde o sptmîn pîn s ajungila ele, da?- Cum dorii, domnule Mangecavallo, spuse avocatulCasei Albe, aezînd creta colorat în cutia de lîng tabl,încercam doar s schiez, precedentele istorice ale modificriilegilor ce priveau naiunile indiene.

- ce naiuni? întreb vicepreedintele, cu o urm dear ogan în glas. Ei f ormeaz triburi, nu ri.- Zi-i mai departe, îl întrerupse directorul. El nu-i aici.- Ei bine, sînt sigur c v amintii cu toii inf ormaia pe5care ne-a furnizat-o cîrtia noastr de la Curtea Suprem, despreun trib indian o bscur i srcit care a înaintat o petiie în legturcu un presupus tratat cu guvernul federal, pierdut sau furat dectre agenii federali. Un tratat care, dac ar fi gsit, ar restabilidrepturile lor asupra anumitor teritorii unde se afl în prezentinstalaii militare vitale.- A, da, spuse preedintele. Chiar am rîs de chestia asta.Au trimis i un compendiu f oarte lung la Curte, pe care nimenin-a vrut s-l citeasc.- Unii amrîi ar face orice numai s nu munceasc!interveni vicele. Astae de rîs.- Avocatul nostru nu rîde, o bserv directorul.- Nu, nu rîd, domnule. Cîrtia voastr ne-a trimis vorbc au existat nite zvonuri discrete, care ar putea s nu însemneabsolut nimic, desigur, dar se pare c cinci sau ase judectoriau f ost atît de impresionai de compendiu, încît l-au analizat în bir ourile Curii Supreme. Unii au impresia c tratatul pierdutdin 1878, încheiat între tribul Wo potami i cel de-al patruzeci inoulea congres american, ar putea, în cele din urm, s constituieo o bligaie legal a guvernului Statelor Unite.- Tre' s-i fi ieit din mini! rcni Mangecavallo. N-aucum  s fac asta!-- Cu totul inacceptabil, zise repede severul secretar destat. Tynpeniile alea juridice n-or s o bin niciodat votul cuiva!- Nici nu cred c au nevoie, Warren.Preedintele ddu încet din cap.

- Dar îneleg ce vrei s spui. Aa cum zicea adesea mareleinterpret: ÄBbtiile alea n-ar fi f ost în stare nici s o bin un r olde figurante în  Ben-Hur, nici mcar în scenele ample de la Co-losseum".-Pr ofund, zise vicepreedintele, dînd din cap. Asta chiar c pune punctul pe i. Cine-i Benjamin Hurr?- Las-o balt, rspunse pleuvul i corpolentul pr ocur or general, respirînd înc greu dup cursa rapid pe culoarelesubterane. Pr o blema e c tia n-au nevoie s plece în alt parte.5S-au stabilit acolo pentru totdeauna, iar noi nu putem face nimic!

Page 6: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 6/335

- decît dac-i punem pe toi sub acuzare, îi ddu cu prerea pe un ton nazal secretarul de stat Warren Pease, cu unzîmbet lipsit de bonomie.- Las-o balt i pe asta, ripost pr ocur orul general. tiasînt de un alb imaculat i negru impecabil, pîn i femeile. Amverificat întregul spectru atunci cînd capetele alea de muscne-au vîrît pe gît respingerea taxei de vot.- Dar a f ost pur i  simplugrotesc! strig vicepreedintele,

fcînd ochii mari în cutare de susintori . Ce înseamn cincisute de dolari pentru dreptul de a vota?- Foarte adevrat, admise ocupantul Bir oului Oval.Oamenii de bun-credin puteau s-i scad din pr ofiturilerealizate. de pild, a aprut un articol scris de un valor os econo-mist, de fapt un f ost student de-al nostru, în The Bank Street 

 Journal, în care explica faptul c, prin convertirea bunurilor cuivadin s ubseciunea C în pierderile pr oiectate prin...- Dom' pr eedinte, te rog! îl întrerupse blînd directoru lCIA. Golanu' la are de fcut pucrie grea, de fapt, de la asela zece ani pentru fraud... S-i punem capac, te r og, Mare ef,da?- Sigur, Vincent... Chiar aa a ajuns?- Nu uita, nici unul dintre noi nu-i amintete de el,rspunse apr oape în oapt directoru l CIA. Ai uitat pr oiectelelui cînd era la Trezorerie? A luat jumtate din bugetul Aprrii

i l-a transferat la Educaie, dar nimeni n-a ajuns la cursuri.- Era mare la Relaiile cu publicul...- înceteaz, amice...- Äînceteaz", Vincent? Ai f ost la marin? Äînceteaz" eo expresie din marin.- S zicem c am f ost pe o grmad de brci mici i rapide,dom' preedinte, la teatrul de o peraiuni caraibean, bine?- Nave, Vincent. întotdeauna le zic Änave". Ai f ost pe laAnnapolis?6- Era un contrabandist grec din Marea Egee care putea smiroas o barc de patrulare pe întuneric.- O nav, Vincent. O nav... Sau poate c termenul stanu se aplic patrulelor...- Te r og, mare ef.Directorul Mangecavallo îl privi int pe pr ocur orul gene-ral.- Poate nu te-ai uitat destul de bine în sacul la de gunoicu personaje, 'ai? La tîmpeniile alea juridice, cum le-a numit cuglas ascuit secretarul nostru de stat. Poate au f ost nite omisiuni,nu?Am f olosit toate resursele Bir oului Federal, rspunseo bezul pr ocur or general, aezîndu-i mai bine fundul în scaunulstrîmt, în timp ce-i tergea frun tea cu o batist jegoas. Nui-am putut aga nici unuia în piept vreo amend. Toi au mersla coala de duminic din ziua în care s-au n scut.Ce tiu papagalii ia de la FBI, 'ai?  M-au lmurit, corect?Eram cel mai mare sfînt din tîrg, corect?- i atît Casa Alb, cît i Senatul te-au confirmat cu o majoritate decent, Vincent. Asta spune ceva despre sistemulnostru constituional de încasri i pli, nu-i aa?

- Mai mult despre încasrile transf ormate în Äbani ghea"decît despre pli, dom' preedinte, dar s lsm asta, da?... Ochide Bufni, prezent aici, spune c cinci sau ase mari judectoriar putea s încline într-o direcie greit, corect?- Poate fi vorba doar despre nite speculaii minore, ziseWashburn. i numai în spatele uilor închise.- i cine face poze?- Nu înelegei, domnule. Vreau s spun c dezbaterilermîn secrete, nici o vorb nu ajunge la pres ori la public.Cenzura a f ost de altfel autoimpus, din raiuni de securitatenaional, in extremis.-în ce?

Page 7: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 7/335

- Doamne Dumnezeule! strig Washburn. Aceast arminunat, naiunea pe care o iubim s-ar putea afla în cea mai7vulnerabil situaie militar din istorie dac cinci sau ase nebuni blestemai voteaz cum le dicteaz contiina. Am putea fidistrui!- Bine, bine, las-o mai moale, zise Mangecavallo,uitîndu-se la cei din jurul mesei i ignorînd privirile preedintelui

i ale pretinsului su succesor. Deci, am aflat cîte ceva despreaceast situaie ultrasecret. Avem i cinci sau ase ntri de  juriti care o studiaz, corect? Prin urmare, în calitate de expertal serviciilor secrete, susin c trebuie s ne asigurm c doi sautrei dintre aceti dovlecei vor rmîne în grdina de legume,corect? i fiindc genul sta de lucruri se afl pe teritoriul meu,o s m apuc de treab, capisce?*- Va trebui s acionai repede, domnule director, spuseochelaristul Washburn. Cîrtia noastr afirm c însui preedintele Curii Supreme i-a spus c urmeaz s anunedezbaterile în patruzeci i o pt de ore . Cuvintele preedinteluiReebock au f ost: ÄNu-i asta singura situaie de rahat din tîrg" -sta-i un citat, domnule preedinte. Eu personal nu f olosesc unasemenea limbaj.- Foarte ludabil, Washbloom...- Numele e Washburn, domnule.

- i lui m-am adresat. Hai  s-o facem, domnilor... idumneata, domnioar... domnioar...- Inimcurat, domnule preedinte. Teresa Inimcurat.- Cu ce te ocupi?- Sînt secretara efului personalului, domnule.- i înc ceva, mormi directoru l CIA.- înceteaz, Vinnie. eful meu de personal...? Fir-ar sfie, unde este Arnold? Sîntem într-o situaie de criz, o adevratgr ozvie!- Are edin de masaj la ora asta, rspunse cu voioiedomnioara Inimcurat.- M r og, nu voiam s o  biectez, dar...*înelegei (în lb. italian în original).7 ² Avei tot dreptul  s obiectai, domnule preedinte, îlîntrerupse prezumtivul succesor, fcînd ochii mari. ² pe de alt parte, Subagaloo a f ost f oarte stresat în ultimavreme. Jurnalitii îi dau tot felul de porecle, iar el e extrem desensibil. ² i nimic nu te scap de stres mai bine decît un masaj,adug vicepreedintele. Credei-m, tiu despre ce vorbesc!Aadar, cum stm, domnilor'? haidei s fixm compasuli s strîngem funiile. ² 'neles, domnule!Domnule vicepreedinte, mai slbete-ne, da?...Compasul în care sîntem blocai, mare ef, ar trebui fixat spre o lun plin, fiindc asta sîntem cu toii nite lunatici, da' nimeninu rîde.

 ² Domnule preedinte, în calitate de secretar de stat alAprrii, interveni un brbat f oarte scund, a crui fa ascuitde-abia se zrea deasupra mesei i care-l privea cu o crunt

dezapr o bare pe directoru l CIA, situaia e cu desvîrire absurd.Idioilor lora de la Curtea Suprem nu li se poate permite nicimcar s se gîndeasc la distrugerea securitii naionale dincauza unui aa-zis tratat, de mult uitat, cu un trib indian de caren-a auzit nimeni!~ O, eu am auzit de Wo potami, interveni din nouvicepreedintele. Sigur, istoria Americii nu e punctul meu f orte,dar îmi amintesc,cci era vorba despre un nume amuzant, precumCho ppywaws. Eu mi-am închipuit c fuseser mcelrii i cau murit de f oame, sau alt tîmpenie.

Page 8: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 8/335

Scurta pauz fu întrerupt de oapta apsat a directoruluiVincent Mangecavallo, în timp ce-l fixa pe tînrul aflat la un pasde a deveni eful naiunii. ² Dac mai scoi o vorb, cap de pîsl, o s ajungi pefundul Potomacului într-un halat de ciment. Am f ost destul delimpede?-Zu, Vincent!-Ascult, dom' preedinte, eu sînt mahrul care rspunde

8 pentru securitatea întregii ri, corect? Ei bine, s -i spun ceva: putiul sta are cea mai slo bod gur din tîrg. Puteam s-l termin, pentru c a spus i-a fcut ceea ce nici mcar nu tia c a spussau a fcut. Neoficial, firete.- Nu e corect!- Lumea nu e corect, fiule, o bserv transpiratul pr ocur or general, îndreptîndu-i atenia spre avocatul Casei Albe, aflatlîng tabl. În regul, Blackburn...- Washburn...- Dac zici dumneata... hai s lum de la zer o acest fi-asco, adic de la zer o spre infinit! Pentru început, cine dracu' eticlosul, trdtorul, cine-i în spatele acestui antipatriotic,antiamerican apel la Curtea Suprem?- îi spune Vîrful Nori lor, cetean american, rspunseWashburn. Iar compendiul pe care l-a pr ezentat avocatul su e

considerat unul dintre cele mai strlucite primite vreodat de judectori, dup cum ne spune inf ormatorul nostru. se o ptetec va intra în analele jurisprudenei ca model de analiz juridic.- Anale pe dracu', explod pr ocur orul g eneral, frecîndu-idin nou fruntea cu batista jegoas. O s-l jupoi pe saltimbanc. Eterminat, eliminat. Dup ce o s-l rezolve justiia, n-o s-igseasc nici mcar o slujb de comis-voiajor la Beirut. N-o s-lvrea nici o firm, n-o s-i gseasc vreun client nici mcar de la pucria Leavenworth. Cum îl cheam pe nemernic?- Ei bine, începu Washburn ezitant, cu vocea euîndu-iîntr-un scurt falset, aici exist o defeciune de moment, cum s-ar spune.- Defeciune. Ce defeciune?Fonfitul Warren Pease, care avea nefericitul tic dea-i arunca ochiul stîng într-o parte atunci cînd era tulburat, îirepezi capul înainte, ca o gin violat.- D-ne numele, idiotule!- Nu exist nici unul, zise Washburn suf ocîndu-se.- Slav Domnului c imbecilul sta nu lucreaz la Penta-8gon, mîrîi minusculul secretar al Aprrii N-ar mai gsiniciodat jumtate din rachetele noastre.- Cred c sînt la Teheran, Oliver, suger preedintele. Nu- iaa?- Afirmaia mea a f ost retoric, domnule.eful Pentagonului, de-abia zrindu-se deasupra mesei,se zgîlîia pe scaun.- În plus, asta s -a întîmplat demult, iar dumneavoastrnu erai acolo, i nici eu. V amintii, domnule?- Da, da, aa e.- La naiba, Tabl Neagr, de ce nu exist un nume?

- Exist precedent juridic, domnule, iar numele meu este...nu conteaz...- Cum adic Änu conteaz", pîrlitule? Vreau numele!- Nu asta am vrut s spun...- Da' ce dracu' vrei s spui?- Nan nomen amicus curiae, zise apr oape în oaptochelaristul avocat al Casei Albe.- ce faci, ne cîni Ave Maria? întreb încet directoru l CIA,holbîndu-i neîncreztor ochii si mediteraneeni.-Eo hotrîre din anul 1926, cînd Curtea Suprem a pr omisca un dosar s fie înregistrat anonim de ctre un Äprieten al Curii"în numele unui reclamant.

Page 9: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 9/335

- O s-l omor, mormi o bezul pr ocur or general, în timpce dinspre scaunul lui se auzi un pîr sonor.- Stai aa! ip secretarul de stat, r otindu-i în toate prileochiul stîng. Vrei s ne spui c dosarul sta al tribului Wo potamia f ost înregistrat de un avocat, sau mai muli, fr s-i dea numele Da, domnule. eful Vîrful Nori lor i-a tr imisreprezentantul (un tînr de isprav care ab ia i-a susinutexamenul la bar ), s apar în faa judectori lor în spatele uilor 

închise i s acioneze drept consilier temporar în caz c dosarulîntocmit de consilierul anonim iniial ar fi f ost consideratinadecvat... N-a f ost îns cazul. Cei mai muli judectori l-au9socotit valabil, aflîndu-se sub incidena principiului Ä non nomenamicus curiae ".- Deci nu tim cine dracu' a pregtit blestematul de dosar?rcni pr ocur orul general, continuînd atacul cu gaze intestinale.- Soia mea i cu mine le zicem Äaghioase", chicotivicepreedintele spre singurul su superior.-Noi le ziceam Äuierturi de tren", rspunse preedintele,rînjind conspirativ.- Pentru numele Domnului! url pr ocur orul general. Nu,nu, nu dumneavoastr, domnule sau putiul de aici... m refer la domnul Backwash...- E... nu conteaz.

Vrei s ne spui c nu p utem afla cine a scris gunoiulsta, rahatul sta care i-a putut determina pe cinci judect ori, cucapul în nori, ai Curii Supreme, s afirme c e legal  i s distrugcentrul o peraional al aprrii noastre naionale?- eful Vîrful Norilor a inf ormat Curtea c, la timpul potrivit, dup pr onunarea unei hotrîri, aducerea ei la cunotina publicului i eliberarea po porului su vor face cunoscut numele persoanei care a întocmit dosarul pentru tribul su.- Frumos, spuse eful Marelui Stat Major. Atunci o s-l bgm pe nemernic în rezervaie, împreun cu amicii lui cu pielear oie, i o s radem toat leahta de pe blestemata aia de hart.- Pentru asta, generale, ar trebui s nimiceti tot teritoriuldin Omaha, Nebraska.întrunirea de urgen din Sala de analiz se încheiase; lamas rmseser numai preedintele i secretarul de stat.- Zu, Warren, spuse eful executivului, i-am cerut srmîi pentru c uneori nu-i îneleg pe oamenii tia.- Pi, cu siguran n-au mers la coala noastr, btrînecoleg.- Fir-ar s fie, cred c aa e, dar nu asta am vrut s spun.Au f ost cu toii atît de iritai, strigau, înjurau i -aa mai departe.- Mitocanii sînt predispui la crize emoionale, amîndoi9tim asta. Nu-s capabili s se stpîneasc. îi aminteti cînd s -aîmbtat soia directorului i a început s cînte mscri în spatelecapelei? Doar elevii bursieri s-au întors s-o priveasc.- Nu tocmai, spuse timid preedintele. i eu m-am întors .- Nn, nu pot s cred!Eu, m-am uitat pe furi. Cred c mi se aprinseserclcîiele dup ea; mi se trgea de la orele de dans - f oxtr ot, maiexact.

- ne-a fcut asta tutur or, ceaua. Asta o satisfcea.- Pr o babil, dar s revenim la întrunire. Crezi c o s iasceva din povestea asta cu indienii?Sigur c nu! Preedintele Reebock îi pune în aplicarevechile trucuri vrînd s te înnebuneasc, fiindc îi închipuie cl-ai persecutat la Societatea Onorific a Studenilor.Doamne, jur c n -am fcut-o!tiu, pentru c eu am fcut-o. Politica lui e acceptabil,îns e un brbat total lipsit de atracie i poart nite haine oribile.Arat de-a dreptul ridicol într-un smoching. i cred c spunetîmpenii nu despre noi, btrîne coleg. Ai auzit ce-a zis... Wash-

Page 10: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 10/335

 board la... c Reebock i-a spus cîrtiei noastre c Änu ne aflmîn singura situaie nasoal din tîrg". Ce vrei mai mult?- Totui, toi au f ost furioi, mai ales Vincent Manja...Maniju... Mango nu-tiu-cum.- Vorbete italianul din el. Chestie genetic.- Poate, Varren. Totui, m îngrijoreaz. Sînt sigur cVincent a f ost un bun ofier de marin, dar ar putea s-o ia razna...ca tii-tu-cine.

- Te rog, domnule preedinte, nu ne mai da comaruri!- încerc doar s le pr evin, btrîne. Uite, Warren, Vincentnu se înelege prea bine cu pr ocur orul nostru general sau cueful Marelui Stat Major, i cî tui de puin cu DepartamentulAprrii. Aa c a vrea s-l cultivi tu, s stai pe lîng el în pr o blema asta... s fii prietenul lui de încredere.- Cu un  Mangecavallo?10- Funcia i-o impune, btrîne. Departamentul de Stattrebuie s fie implicat în aa ceva.- Dar n-o  s ias nimic din asta!~ Sînt sigur c nu, dar gîndete-te la reaciile internaionaledup ce argumentele Curii Supreme vor deveni publice. Sîntemun stat de drept, nu de zurbagii, iar Curtea Suprem nu suport pr ocesele complicate. Ai în fa o situaie de manipulare a pieseimondiale, colega.

- Dar de ce eu?- Mam, mam, al naibii s fiu, tocmai i-am spus, b trîne!- de ce nu vicepreedintele? El poate s-mi transmit mietoate tirile.-Cine?Vicepreedintele!- Cum îl cheam, de fapt?3Era o dup-amiaz luminoas de mijloc de var, cîndAar on Pinkus - dac nu cel mai bun avocat din Boston, Massa-chusetts, cu siguran cel mai amabil i blînd dintre oamenii puternici - co borî din limuzina sa în elegantul cartier Westonzîmbindu-i oferului în unif orm care-i inea ua deschis.- I-am spus lui Shirley c aceast imens main e suficientde ostentativ, Paddy, îns apca aia stupid cu cozor oc luciosde pe capul tu este mai mult decît ridicol.- Nu i în btrînul Sud, domnule Pinkus, iar noi avem maimulte pcate decît lumînrile dintr-o fabric de cear, zisemasivul ofer de vîrst mijlocie, al crui pr încrunit aminteade o coam cîndva bogat, de un r ou aprins. în plus, spuneiasta de ani de zile, dar situaia nu prea s-a schimbat. DoamnaPinkus e o femeie f oarte insistent.- Creierul doamnei Pinkus s-a prjit prea des sub o cascde coaf or... N-ai auzit nimic, Paddy.10- Sigur c nu, domnule.- Nu tiu cît o s stau, aa c parcheaz maina mai jos de bloc; poate dup col, s nu fii vzut...- i pstrez legtura cu dumneavoastr prin receptor,complet irlandezul rînjind, amuzîndu-se în mod evident desubterfugiu. Dac o bserv maina domnului Devereaux, v

semnalez i putei iei pe ua din dos.- tii, Paddy, dac vorbele noastre ar fi cuprinse într-undosar, orice dosar, am pierde pr ocesul, oricare-ar fi el.- Nu i dac ne-ar apra firma dumneavoastr, domnule.- Din nou fals mîndrie, btrîne prieten. De altfel, pr ocesele penale constituie o mic parte a activitii firmei, nicimcar f oarte important.- Hei, dumneavoastr n-ai comis nici o fapt penal!- Atunci hai s pierdem dosarul... Art pr ezentabil pentrumarea doamn, Paddy?- Dai-mi voie s v strîng puin cravata, s-a cam desfcut.

Page 11: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 11/335

- Mulumesc, spuse Pinkus, în vreme ce oferul îi aranjacravata.Ochii îi rtceau pe faa impozantei cldiri victorienezugrvite în bleu-gri, cu un gard alb din lemn în fa i s cînduride un alb strlucitor în jurul ferestrelor i sub streain. înuntruse afla matr oana acestei reedine remarcabile, f ormidabiladoamn Lansing Devereaux III, mama lui Samuel Devereaux - potenial avocat extraordinar, dar o enigm pentru patr onul su,

un anume Aar on Pinkus.- Asta e, domnule.oferul se retrase cu un pas i ddu din cap apr o bator:- Oferii o imagine splendid unei persoane de sex o pus.- Te r og, Paddy, asta nu-i o întîlnire, ci o misiune personalde cercetare.- Da, tiu, efule. Sam se poart cam ciudat uneori.- Ai remarcat i tu?- Ce dracu', m-ai pus s-l iau de la aer o portul Logan devreo zece ori, anul sta. Cum ziceam, din cînd în cînd pare cam11scrîntit, i nu-i vorba doar de tîmpeal. E tulburat, domnule Pinkus.Flcul are ceva la cap.- Iar capul la conine o strlucit minte de jurist. S vedemdac putem afla care-i necazul.- Nor oc, domnule. Nu voi fi la vedere, dam-o s-mi scape

nimic, m înelegei ce vreau s spun. i cînd o s-mi auziisemnalul, s ieii dracului de-acolo.- De ce m simt oare ca un Casanova, btrîn i sfrijit ,incapabil s m sui pe un gard dac o hait de pit-bull m-ar ataca pe la spate?Pinkus înelese c îi pusese întrebarea siei, de vreme ceoferul lui fugise la main, se suise în ea i dispruse fr s piard nimic din vedere, dar fr s fie vzut.De cînd îl cunoscuse pe fiul ei, Aar on o întîlnise pe Eleanor Devereaux doar de dou ori. Prima dat în ziua cînd Samuelvenise s lucreze la firm, la cîteva sptmîni dup absolvireaFacultii de Drept de la Harvard, i atunci, bnuise Aar on,deoarece dorise s cunoasc mediul în care lucra fiul su, aacum ar fi inspectat pe organizatorii unei tabere de var iamenajrile acesteia. A doua i ultima dat o întîlnise la petrecereade bun venit organizat de familia Pinkus pentru Sam, laîntoarcerea acestuia din armat, numita lsare la vatr fiind unadintre cele mai ciudate din analele militare. Avusese loc dupcinci luni de la ziua în care locotenentul Devereaux urma ssoseasc la Boston în chip de civil onorabil trecut în rezerv.Cinci luni, nemotivate în vreun fel.Cinci luni - medita Aar on în timp ce ptrundea pe poartagardului alb de lemn, apr oape o jumtate de an despre care Samnu vorbise - nu discutase nimic, fcînd doar remarca c nuavea voie s vorbeasc, ceea ce ddea de îneles c fusese implicatîntr-o o peraiune oficial ultrasecret. Ei bine, îi zisese Pinkusla acea vreme, cu siguran n-avea s-i cear locotenentuluiDevereaux s-i calce jurmîntul, dar era curios, atît ca pr ieten,cît i pr ofesional, în termenii tratatelor internaionale. i cumavea relaii la Washington, îi telef onase preedintelui, pe linia11

 privat ce fcea legtura cu locuina sa de la etaj, i-i explicasece nelmurire avea.- Crezi c ar fi putut fi implicat într -o o  peraiune aco perit,Aar on? îl întrebase preedintele.- La drept vorbind, nu cred c e genul sta de om.- Uneori ei caut astfel de oameni, Pinky. tii cum sespune: brînzbunîn burduf de cîine. Muli dintre regizorii tia pduchioi, cu pr lung, polueaz marele ecran cu aa ceva. Amauzit c acum vreo doi ani i-au cerut lui Myrna s s pun cuvîntulÄccat", poi  s crezi asta?E greu, domnule preedinte. Dar tiu c sîntei ocupat...

Page 12: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 12/335

Pe dracu', nu sînt, Pinky. Mami i cu mine t ocmai neuitm la  Roata Norocului. M bate mereu, dar nu-mi pas. Eusînt preedinte, iar ea nu e.- Poarte înelept. Credei c ai putea face cîteva cercetri pentru mine în aceast chestiune?- Da, sigur. O s scriu numele. devereaux ² D-e-v-a-i-o,corect?- Asta-i tot, domnule.

Douzeci de minute mai tîrziu îl sunase preedintele.- Ah, Pinky! Cred c ai pit cu dreptul!- î n ce priv in , domnule preedinte?-Oamenii mei spun c Äîn afar de China" - astea au f ostcuvintele lor - orice ar fi fcut acest devereaux Än-a avut abs olutnici o legtur cu guvernul Statelor Unite"; astea au f ost cuvintelelor, le-au scris pe o hîrtie. pe urm i-am presat, iar ei mi-au spusc n-a vrea s tiu...- Da, desigur, cuvintele lor. Se numete principiulcontestrii, domnule preedinte.- E o cale cam ocolit, nu-i aa?Aar on se o pri pe alee i ridic privirea spre casa veche,gîndindu-se la Sam devereaux i la modul oarecum ciudat, poatechiar înduiotor în care crescuse el în acest vestigiu, al uneiepoci mult mai rafinate. Sincer vorbind, îi zise apreciatul avocat,12

strlucita restaurare nu exista dintotdeauna; ani de zile casaavusese mai curînd aerul aristocraiei elegante, d ar neîngrijite azonei, decît actuala faad pr oaspt vo psit. În prezent, preocuparea o constituiau cheltuielile excesive, fr limit - astaera, limita dispruse, de cînd Sam revenise la viaa civil dup o dispariie de cinci luni. în chip firesc, Pinkus studia întotdeaunatrecutul personal i pr ofesional al fiecrui angajat al firmei sale, pentru a evita vreo surpriz durer oas ori vreo greeal. Viaa iactivitatea tînrului Devereaux îi trezise atenia i curiozitateai-l fcuser s treac deseori cu maina pe lîng vechea casdin Weston, întrebîndu-se ce secrete erau pstrate între zidurilesale victoriene.Tatl, Lansing Devereaux UI, fusese un vlstar al eliteiaristocratice din Boston, de acelai rang cu familiile Cabot iLodgc, îns cu o anomalie evident. îi asuma cu curaj riscuri înlumea marii finane, Äreuind" mai degrab s piard bani decîts-i strîng. Fusese un om bun, dei oarecum violent i impetuos;muncise din greu i crease multora o portuniti de cîtig, însfructificase prea puine iniiative pentru sine. Murise în urmaunui atac de cord, în timp ce urmrea la televizor raportul burseide valori; Sam avea atunci nou ani. Lsase vduvei i iului suun nume bun, o reedin mare, îns venituri insuficiente pentrustilul de via cu care fuseser o binuii i pentru aparenele lacare Eleanor refuzase s renune.Drept rezultat, Samuel Lansing Devereaux deveni o figurcontrastant printre cei bogai, un bursier care servea la meselede la Phillips Andovcr. în vreme ce colegii si luau parte la petreceri, el servea la bufetele petrecerilor; iar cînd tot maidistantele sale cunotine din elita social se înscriau laconcursurile de canotaj de la Cape, el lucra în vagoanele-restau-rant ale trenurilor ce-i duceau la dennis ori Myannis. în acelai

timp studia ca un posedat, contient de faptul c universitateaera singura cale de întoarcere în lumea plin de bogii a strmoilor Devereaux. în plus, se sturase s fie un simplu o bservator alunei viei îmbelugate, în loc s o triasc din plin.12Urmase o studenie mai agreabil la Facultatea de Dreptde la Harvard, cci îi suplimentase binior banii de cheltuial printr-un pr ogram încrcat de meditaii, acordate frailor isur orilor colegilor lui, mai cu seam celor din urm, deoarece îiOFE reau frecvent recompense fr nici o legtur cu banii. Urmun debut de carier de bun augur la Aar on Pinkus Asociates,întrerupt amenintor de armata Statelor Unite care, într-o 

Page 13: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 13/335

 perioad de expansiune masiv a Pentagonului, avea disperatnevoie de toi juritii pe care-i putea convoca pentru a dejucaacuzaiile de pr oxenetism aduse personalului de la bazele dinar i din strintate. Neierttoarele computere militaredesco periser o animare de mult uitat, acordat unui anumeSamuel i .ansing Devereaux, i astfel serviciile armatei cîtigaserun frumos, dei disperat, soldat, cu un superb creier de jurist, pecare îl f olosiser i de care, evident, abuzaser.

Ce se petrecuse? se întreb  Pinkus. Ce întîmplri oribileavuseser loc cu ani in urm, i reveniser s -l bîntuie acum?S-i perverteasc i, uneori, s-i scurtcircuiteze acea minteextraordinar, o minte care ptrunde abstraciunile legislative

 i face inteligibile cele mai confuze interpretri constituionale,astfel încît judectorii, laolalt cu juraii, rmîn consternai deerudiia i analizele lui profunde.Ceva s-a întîmplat, conchise Aar on, apr o  piindu-se deimensa u din fa. i, în primul rînd, de unde a luat Sam baniica s restaureze afurisita aia de cas? Pinkus era într-adevr gener os cu principalul i, la drept vorbind, angajatul su favorit,dar nu pîn într-acolo încît s-i ofere cel puin o sut de mii dedolari pentru renovarea reedinei familiale. de unde veniser banii? Dr oguri? Bani splai? Vînzare de inf ormaii? Afaceriilegale cu armament? Toate astea i se preau absurde cînd eravorba despre Sam Devereaux. Ar fi euat lamentabil în oricare

dintre aceste afaceri; nu se pricepea la matrapazlîcuri. Era -Domnul fie ludat - un om cu adevrat onest într-o lume deviermi. i, totui, de und e avusese banii? Cu cîiva ani în urm,cînd Aar on se referise întîmpltor la serioasele îmbuntiri aduse13casei, Samuel îi spusese c o rud bogat a familiei Devereauxdecedase, lsîndu-i mamei lui o motenire substanial.Pinkus studiase cu atenie registrele de testamente idosarele cu taxe de motenire, i aflase c nu exista o astfel derud i nici vreo motenire. Iar el tia, în adîncul inimii saleevlavioase, c orice l-ar fi chinuit acum pe Sam avea legtur cuinexplicabila sa bunstare. Dar ce era acel ceva? Poate crspunsul se afla în interiorul acestei cldiri vechi. Aps pe butonul soneriei.Trecu un minut p în cînd ua fu deschis de o servitoaredurdulie, de vîrst mijlocie, într-o unif orm apretat.- Domnule? Femeia r ostise cuvîntul, pe un ton ceva mairece decît ar fI f ost necesar, îi spuse Aar on.- O caut pe doamna Devereaux, rspunse Pinkus. Credc m ateapt.- Aha, dumneata eti acela, rspunse servitoarea, pe unton parc i mai rece. Pi, sper c-i place blestematul de ceai demueel, amice, care sigur nu e pe gustul meu. Intr.- Mulumesc.Celebrul, dar nu prea impozantul avocat, ptrunse în holulcptuit cu marmur r oz norvegian, calculînd în minte costulextravagant al acesteia.- i ce varietate preferi, draga mea? întreb el fr r ost.- O ceac plin cu whisky! exclam femeia, rîzînd rguiti lovind cu cotul braul subire al lui Pinkus.- O s-mi amintesc asta cînd o s lum o gustare la Ritz,

într-o dup-amiaz.-Asta o s fie la pastele cailor, nu -i aa, micuule?- Poftim?- Du-te prin uile alea duble de acolo, continu femeia,artînd spre stînga ei. înfumurata te ateapt. Eu am de lucru.Cu acest ordin-explicaie, femeia se întoarse i pi nesigur  pe podeaua scump, disprînd dincolo de eleganta scar spiralatcu balustrad.Aar on se apr o pie, deschise ua din dreapta i privi înuntru.13La captul îndeprtat al camerei decorate în stil victorian, pe o canapea din br ocart alb, sttea Eleanor Devereaux, cu un sclipitor 

Page 14: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 14/335

serviciu de ceai din argint aezat pe msua din faa ei. Artaaa cum i-o amintea el - o femeie supl, cu oase fine i chipîmbtrînit, care trebuie s fi lansat la ap în tineree sute de iahturi,i cu ochi mari, albatri, mult mai expresivi decît i -ar fi dorit ca.- Doamn Devereaux, ce bine-mi pare c v revd.Domnule Pinkus, ce plcere. V r og, intrai i luai loc.- Mulumesc.Aar on pi înuntru, remarcînd uriaul i valor osul covor 

oriental. Apoi se aez în f otoliul din br ocart alb din dreaptacanapelei, indicat printr-o înclinare a capului de doamnaDevereaux.Dup rîsul apr oape frenetic pe care l-am auzit pe hol,spuse distinsa doamn, deduc c v-ai întîlnit cu verioara Cora ,servitoarea noastr.- Verioara dumneavoastr?Dac n-ar fi, credei c ar rezista mcar cinci minute înaceast cas? Din punct de vedere al familiei, faptul de a fi mainor ocos impune anumite o bligaii, nu -i aa?- Noblesse oblige, madame. Ai spus-o f oarte frumos.- Da, aa cred, dar mi-a dori din suflet s n-o fi spusnimeni. într-o zi o s se înece cu whiskyul pe care îl fur io bligaia va înceta.--O concluzie logic.- Dar n-ai venit s discutm despre Cora, nu-i aa? Ceai

de mueel, domnule Pinkus? Lapte sau lmîie? Cu zahr saufr?- Iertai-m, doamn Devereaux, dar trebuie s refuz.Aversiunea unui btrîn fa de uleiurile volatile.- Foarte bine! La fel ar trebui s fac i o femeie în vîrst.Aa c o s torn eu însmi din licoarea asta simpatic.Eleanor lu un ceainic de Limoges, aflat la stîngaserviciului din argint.- Un excelent coniac de treizeci de ani, domnule Pinkus,14 iar tria lui nu face ru nimnui. Spl eu însmi afurisitul derecipient, astfel încît Cora n-o s intre la idei.- E preferatul meu, doamn Devereaux, spuse Aar on. Iar eu n-o s-i spun doctorului meu, aa c nici el n-o s intre laidei.- L'chaim, domnule Pinkus, toasta Elcanor Devereaux,turnînd fiecruia cîte o înghiitur zdravn.- Â voire sanie, doamn Devereaux, zise Aar on.- Nu, nu, domnule Pinkus. Poate c numele Devereaux efranuzesc, dar strmoii soului meu au emigrat în Anglia însecolul cincisprezece-de fapt, au f ost fcui prizonieri în timpul btliei de la Crecy, dar au rmas destul la englezi pentru a-icrea pr o priile armate i pentru a fi înno bilai de rege. Sînt emanglicani.- Atunci ce-ar trebui s spun?- ce-ai zice de ÄSteagul sus"?- Asta e ceva religios?- Dac eti convins c Domnul e de partea ta, îmi închipuic este.Sorbir amîndoi din licoare i puser cetile pe fragilelelor farfurioare.

- sta e un bun început, domnule Pinkus. Putem intraacum în delicatul subiect al discuiei - cu alte cuvinte, fiul meu?- Cred c ar fi u n lucru înelept, încuviin Aar on, privindu-iceasul. Chiar în acest moment urmeaz s înceap o întrunirecare presupune discuii extrem de complexe, ce vor dura cîtevaceasuri. Totui, aa cum am czut de acord la telef on, în ultimelecîteva luni a avut un comportament ciudat; n-ar fi exclus s prseasc întrunirea în toiul discuiilor i s vin acas.- Ori s se duc la un muzeu sau la cinema, sau, Doamneferete, la aer o port i s ia avionul în cine tie ce direcie, interveniEleanor Devereaux. Sînt f oarte contient de pornirile impetuoase

Page 15: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 15/335

ale lui Sam. Cu numai dou duminici în urm m-am întors de la biseric i am desco perit un bilet pe care îl lsase pentru mine15 pe masa din buctrie. Scria acolo c ieise i avea s m sunemai tîrziu. M-a sunat în timpul cinei. Din Elveia.- Experienele noastre sînt durer os de asemntoare, aac nu voi i r osi timpul relatînd situaiile similare prin care amtrecut eu i angajaii firmei mele.

- Se afl fiul meu în pericol de a-i pierde postul, domnulePinkus?- Nu, dac eu pot s fac ceva, doamn devereaux. Amcutat prea mult timp un succesor ca s renun aa de uor la el.Dar n-a fi sincer spunîndu-v c situaia actual e acceptabil. Nu e. i n-ar fi corect fa de Sam sau firm s susin altceva.Sînt întru totul de acord . Ce putem face - ce pot faceeu?- Cu riscul de a atenta la privilegiul intimitii, i fac astanumai din afeciune i îngrijorare pr ofesional, ce îmi putei spunedespre fiul dumneavoastr pentru a lmuri comportamentul sutot mai enigmatic? V asigur c ceea ce vom discuta va rmînestrict confidenial - cum s-ar spune, o relaie avocat-client, deinu mi-a îngdui vreodat s m erijez în avocatuldumneavoastr.- Drag domnule Pinkus, cu un numr de ani în urm, eu

nu mi-a fi permis s v solicit  s fii avocatul meu. Dac a ficrezut c puteam s v pltesc onorariul, a fi putut recuperamari sume de bani datorate soului meu, dup moartea sa.-Da...?- Lansing devereaux a îndrumat pe muli dintre colegiisi în afaceri extrem de pr ofitabile, convenind cu ei s primeasco cot rezonabil din b eneficii, dup recuperarea capitaluluiinvestit. Dup ce a murit, doar cîiva au onorat aceste înelegeri,o minoritate preioas.- înelegeri?Scrise?- Lansing nu era cea mai scrupuloas persoan închestiunile concrete. Totui, au existat pr ocese-verbale aleedinelor, rezumate ale discuiilor de afaceri, lucruri de genulsta.15- Avei co pii ale acestor documente?- Desigur. Mi s-a s pus c n-au nici o valoare.- Fiul dumneavoastr, Samuel, a confirmat aceastafirmaie?- Nu i-am artat niciodat acele hîrtii i nici n-o s i leart... A avut o adolescen mai curînd dificil, datorat, desigur, perioadei de f ormare, dar de ce s deschid nite rni vindecate?- Într-o zi, s-ar putea s ne întoarcem la aceste hîrtii Äfrvaloare", doamn Devereaux, dar deocamdat s revenim lamomentul actual. ce s-a întîmplat cu fiul dumneavoastr înarmat? Avei cunotin de ceva?-A fcut Äo figur bun", cum spun englezii. A f ost juristmilitar, atît aici, cît i în strintate, i mi s-a spus c a avut o munc important în Extremul Orient. Apoi a f ost detaat, caaghiotant la bir oul inspectorului general, cu gradul temporar demaior. Nu se putea mai bine de atît.

- În Extremul Orient? întreb Aar on, antenele lui sesizîndo nuan. ce-a fcut în Extremul Orient?- A f ost în China, desigur. Poate nu v amintii, deoarececontribuia lui a f ost Äminimalizat", cum spun politicienii, dar cl a negociat eliberarea acelui nebun general american dinBeijing, cel care a împucat... prile intime... ale unei statuivenerate din Oraul Interzis.- Nebunul MacKenzie Hawkins?- Da, cred c aa se numea.- Cel mai nebun dintre nebunii incurabili? Banditul degheril care apr oape c a aruncat planeta într-un al treilea rzboimondial? Pe el l -a aprat Sam?

Page 16: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 16/335

- Da. în China. se pare c a fcut treab bun.Aar on înghii în sec de cîteva ori înainte de a-i recptaglasul.- Fiul dumneavoastr nu mi-a spus nimic din toate astea,zise el în oapt.- Pi, domnule Pinkus, îi cunoatei pe militari. Sînt f oartesecretoi, din cîte îneleg.16

- Secretoi, sir o poi, murmur celebrul avocat din Bos -ton, cu un accent de rugciune talmudic. Spunei-mi, doamnDevereaux, Sammy a...- Sam ori Samuel, domnule Pinkus.- Da, desigur... V-a pomenit Sam vreodat de acest generalHawkins dup ce a venit din armat?- Nu cu acest grad sau nume, i niciodat cînd era complettreaz... Ar trebui s v explic faptul c, înainte s treac î n rezervi s se întoarc la Boston, ceea ce s -a întîmplat mai tîrziu decîtne ateptam, ar trebui s adaug... Nu-mi adugai mie nimic, doamn Devereaux. Explicaidelicatului care a furnizat douzeci i cinci de litri de oxigenlichid de ce nu s-a artat niciodat.Poftim?- N-are importan. Ce spuneai?Ei bine, un colonel de la bir oul inspectorului general

mi-a telef onat i mi-a spus c Sam dusese la bun sfîrit o Ämisiuneextrem de stresant în China. Cînd l-am întrebat ce însemnaasta, a devenit apr oape jignitor i a zis c, în calitate de Äsoiedecent de militar", ar trebui s îneleg. Iar cînd i-am explicatc nu eram soia lui Sam, ci mama lui, individul a spus ceva însensul c Äîi imaginase c saltimbancul era puin trsnit", ap oimi-a zis s m atept din partea lui la cîteva luni de disp oziieschimbtoare i, posibil, la nite beii crunte.- Ce-ai rspuns la asta?- Am învat cîteva lucruri din csnicia mea cu LansingDevereaux, domnule Pinkus. tim al naibii de bine c, atuncicînd un brbat clocotete din cauza stresului prea mare, o soluierezonabil e s lai aburul s ias. femeile alea emancipate ar trebui s fac ceva în acest sens. Brbatul are înc de inut înfrîu fiara din el; asta nu se modific i, biologic, nici nu e nevoi e.El e bietul fraier care trebuie s-o lase mai moale - din punct devedere fizic, moral i legal.- încep s îneleg de la cine a motenit Sam perspicacitatea.- Dar te-ai înela, Aar on - pot s-i spun Aar on?16- Mi-ar face mare plcere... Eleanor.- Vezi dumneata, Äperspicacitatea", sau intuiia, sau cumvrei s-o numeti, poate ajuta numai dac exist imaginaie. Astaavea Lansing al meu, dar mie, timpurile de dominaie masculinmi-au pus la îndoial aceast calitate, dintr-o precauiesuplimentar, dac vrei.- Eti o femeie remarcabil... Eleanor.- înc un coniac, Aar on?- De ce nu? Sînt u n student în prezena unui pr ofesor carem înva lucruri la care nu m-am gîndit niciodat cu adevrat.A putea s m duc la soia mea i s-i cad în genunchi.

- Nu exagera. Ne place s credem c sîntem manipulatori.- S ne întoarcem la fiul dumitale, spuse Pinkus, bîndu-iconiacul din dou înghiituri. Ai spus c nu a pr onunat numelegeneralului Hawkins, dar mi-ai dat de îneles cafcut aluzie lael... cînd era agitat. Ce spunea?- Btea cîmpii despre Äoimul", aa îi spunea, r ost iEleanor, în oapt, cu capul lsat pe sptarul canapelei. Samspunea c era un adevrat er ou, un geniu militar abandonat chiar de ctre cei care îl consideraser purttorul lor de cuvînt, idolu llor, dar care îl prsiser în momentul cînd devenise ridicol. iasta în ciuda faptului c el se fcea de rîs încercînd s leîndeplineasc lor fanteziile i visele. Dar el le lua drept adevrate,

Page 17: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 17/335

iar asta îi îngr ozea, fiindc tiau c fantasmele lor, dac se ineacont de ele, puteau conduce la dezastru. Asemeni majoritiifanaticilor care nu luptaser vreodat cu adevrat, ci considerauridicolul i moartea indezirabile.- i Sam ?- Pretindea c nu acceptase niciodat ideile oimului, n udorise s se asocieze cu el, dar fusese oarecum o bligat s -o fac- în ce fel, nu tiu. Uneori, cînd avea chef de vorb, inventa

 poveti incredibile, total absurde, cum ar fi întîlniri la miezulno pii cu ucigai pltii, pe un teren de golf. A numit chiar unclub din Long Island.- Long Island din New York?17- Da. Povestea cum negocia el contracte importante cutrdtori britanici în Belgrave Square din Londra i cu f ot inaziti, la ferme de pui din Germania... pîn i cu eici arabi îndeert, care deineau blocuri de locuine în Tel Aviv i nu permiteau armatei egiptene s le bombardeze pr o  prietile întimpul rzboiului de Yom Kippur.  Aberante poveti, Aar on, i-amspus c erau ² c sînt  ² complet nebuneti.- - Complet nebuneti, repet calm Pinkus, cu glas stins,simind cum i se pune un nod în gît. Ai spus Äsînt"? Mai relateazastfel de istorii?-.....Nu chiar ca înainte, îns atunci cînd e f oarte frmîntat

sau dup ce bea prea mult i începe s delireze în bîrl ogul lui.- În bîrlog ca într-o cuc, poate.- Aa îi zice eî, bîrlogul din Äcastel".- ÄCastel", adic o cas f oarte mare sau un palat?- Da, vorbete chiar, din cînd în cînd, despre un marecastel din Zermatt, Elveia, i despre Älady Anne" a lui i despreÄunchiul Zio" pure fantezii! Cuvîntul potrivit cred c eÄnebunie".- Sper sincer s fie aa, mormi Pinkus.- Poftim?- O, nimic. Samuel petrece mult timp în Äbîrlogul lui,Eleanor?- Nu-l prsete niciodat, cu excepia rarelor ocazii cîndia masa cu mine. Se afl în aripa de est, desprit de restul casei,cu intrare i dependine separate - dou dormitoare, bir ou, buctrie - conf ortul o binuit. Are pîn i servitorii lui - ciudat,sînt musulmani.- Cu adevrat pr o priul su apartament.- Da, i crede c numai el are cheile...- Dar nu-i aa? întreb repede Aar on.- Slav Domnului, nu. Cei de la asigurri au insistat ca eui Cora s avem acces acolo. Cora i-a furat inelul de chei într-o diminea i a fcut dubluri... Aar on  Pinkus!17Eleanor Devereaux privi în ochii înfundai în orbite aiavocatului, citind mesajul din ei.- Chiar crezi c am putea afla ceva dac... dac ptrundemîn bîrlogul din castel? Nu e ilegal?- Eti mama lui, drag doamn, i eti îngrijorat în mod justificat de actuala lui stare de spirit. E o situaie dincolo deorice lege. Totui, înainte de a lua aceast decizie, am s-i mai

 pun una sau dou întrebri. ... Aceast cas, veche i mare acunoscut multe transf ormri minunate în ultimii ani. Am calculatc numai renovarea exteriorului trebuie s fi costat înjur de o sut de mii de dolari. Acum, vzînd interiorul, sînt nevoit sînmulesc cifra asta de mai multe ori. de unde pr ovin banii? i-aspus Sam ceva?Ei bine, nu prea multe; adic, nimic exact... Mi-a spusc, în timp ce era în Eur o pa în acea misiune ultrasecret de duparmat, a investit în nite lucrri de art, de fapt în nite o biectede art religioase recent desco perite, iar dup cîteva luni preurileau explodat i el a cîtigat enorm.

Page 18: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 18/335

- îneleg, zise Pinkus, simind cum i se crispeaz st omacul;nu era nimic clar, doar bubuitul îndeprtat al tunetului din mintealui. Obiecte de art religioase... i acea Älady Amie" despre carespui c a vorbit. Ce zicea despre ea?- Curate pr ostii. În iluziile fiului meu sau, dac vrei, îndelirul lui, aceast lady Anie, aceast fantom pe care o numetedragostea etern a vieii lui, l-a prsit i a fugit cu un pap.- O, Doamne al lui Abraham, o pti Pinkus, întinzîndu-se

dup ceac.-Noi, enoriaii Bisericii Angliei, nu putem accepta aceastasociere, Aar on. Exceptîndu-l pe Henric al Viii-lea, apostaziainfailibilitii oricrui pontif pur i simplu nu se susine. E unsimbol acceptabil, dei oarecum pretenios, dar nimic mai mult.- Cred c e timpul s iei o decizie, drag Eleanor, spusePinkus, înghiind restul de coniac i dorindu-i s-i treac durereatot mai intens de stomac. S aruncm o privire în bîrlogul dincastel.18- Chiar crezi c ne-ar fi de f olos?- Nu sînt sigur de ce cred, dar sînt sigur c ar fi bine.- Atunci s mergem.Lady devereaux se ridic de pe canapea, puin nesigur,i art spre uile duble.- Cheile se afl într-o vaz de flori din f oaier. ÄO vaz de

flori din f oaier", cam greu de pr onunat, nu-i aa? încearc de lacoad la cap, Aar on.-- Hol, varz, barz, bol, încerc Pinkus ridicîndu-se în picioare, nefiind prea sigur unde se aflau.Se apr o piar de ua masiv a bîrlogului lui Samuel Lan-sing devereaux; mama Iui Sam vîrî cheia în br oasc, ajutatcu blîndee de brbatul care era acum avocatul ei. Ptrunserîn Äsanctuar", mergînd pe un corid or îngust ce ddea într-unhol mai larg, unde razele soarelui amiezii se revrsau pringeamul unei ui, aparent impenetrabil, aflat la stînga, careera intrarea separat în apartament. O luar spre dreapta; primau deschis dezvlui o camer întunecat; jaluzelele veneieneerau trase i blocate.- Ce e aici? întreb Aar on......Cred c e bir oul lui, rspunse Eleanor, clipind des. Nu-mi inai amintesc de cînd n-am mai f ost aici pr o babil c decînd a f ost terminat construcia i Sam m-a adus s mi-o arate.- Hai s aruncm o privire. tii unde e întreruptorul?- de o bicei se afla pe perete.Acolo era, iar cele trei lmpi din tavan luminar trei pereivizibili ai bir oului, cu lambriuri din lemn de pin. Pereii pr o priu-zii erau greu de vzut, fiind aco perii cu f otografii înrmate iarticole din ziare, lipite strîmb, parc în grab sau cu furie, pesuprafeele libere dintre numer oasele rame.Aici e o mizerie de nedescris! exclam mamaocupantului acelui loc. O s insist s fac curat!- Eu nici nu m-a gîndi la asta, remarc Pinkus,apr o  piindu-se de o tietur din ziar lipit pe peretele din stînga,care reprezenta o clugri învemîntat în alb, împrind hran18i haine unor btinai - albi, negri i hispanici - d in diverse

 pri ale lumii. SORA ANNE MILOSTIVA ÎI TRANSMITEMESAJUL PE TOT GLOBUL, anuna titlul de deasupraf otografiei unui cartier srac din Rio de Janeir o, crucifixul de pemunte vzîndu-se în fundalul acestui ora cosmo polit. Celelaltetieturi erau variaiuni pe aceeai tem - poze ale unei clugriedeosebit de atrgtoare, fcute în Africa, Asia, America Centrali pe insulele de lepr oi din Pacific. SORA ANNE, SORAMILEI, SORA SPERANEI i, în sfîrit, ANNE MILOSTIVA,CANDIDAT LA S FINENIE?Punîndu-i ochelarii cu ram metalic, Aar on studief otografiile. Multe erau fcute la cîte o caban cu flori de col,avînd Alpii drept fundal; iar oamenii artau fericii, fr griji, cu

Page 19: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 19/335

feele luminate de bucuria de a tri. Recunoscu uor cîteva figuri:un Sam Devereaux ceva mai tînr; silueta înalt i figura agresiv;'a Änebunului" MacK.en/.ie Hawkins; femeia blond, în pantalon,scuri - într-adevr voluptuoas, inconfumdabila Anne Milostiva- i o a patra figur, un b rbat solid, zîmbitor, cu un or scurt d. buctar care de-abia îi aco perea pantalonii din piele. Cineen? ?! se prea cunoscut, dar nu, nu, NU!..... Dumnezeul lui Abraham ne-a prsit, o pti Aar on

Pinkus. tremurînd.- în numele strmoilor celi, ce tot spui acolo? întrebEleanor Devereaux.- Pr o babil c nu-i aminteti, fiindc n-a însemnat nimic pentru dumneata, rspunse Aar on, stingherit, cu o vibraie aparteîn vocea joas. Cu nite ani în urm, Vaticanul s-a aflat într-o încurctur de natur financiar. Banii dispreau din vistierii;în... în sume imense, sprijinind cauze imposibile, precumcompanii de o per de mîna a treia, carnavaluri i bordeluri întoat Eur o pa, tot felul de aiureli. Oamenii credeau c Papa aînnebunit, c era, cum spu neau ei ,pazzo! Apoi, chiar înainte defalimentul total al Cetii Eterne, care ar fi creat panic în întreagalume financiar, totul a revenit brusc la normal. Pontiful i~arecptat stpînirea de sine, vechea lui personalitate! Presa din19toat lumea spunea c era ca i cum ar fi existat doi oameni -

unul  pazzo, iar cellalt cumsecade, cel pe care toi îl tiau i-liubeau.- Dragul meu domn Pinkus, toate astea nu au nici un dramde logic!- Privete,  privete! strig Aar on, artînd spre o fazîmbitoare, crnoas, dintr-unadin f otografii. El e!- Papa! de acolo au venit ban ii. Rscumprarea! Presaavea dreptate, erau doi oameni! Generalul Hawkins i fiuldumitale l-au rpit  pe  Pap! E leanor,  Eleanor!Lady Devereaux czu leinat pe podea.

 Nimeni nu e atît de curat, spuse calm directoru lMangecavallo, adresîndu-se cu glas neîncreztor celor doi brbaiîn costume închise la culoare, aezai la masa din buctria saslab luminat din MeLean, Virginia. Nu e normal, înelegei cevreau s spun? Poate n-ai scotocit destul de bine, nu, Fingers? ² Vinnie, am f ost ocat, spuse brbatul scund i o bez carerspundea la n umele Fingers, atingîndu-i nodul cravatei albedin mtase ce cdea peste cmaa lui neagr. Cum spui, nu-inormal - nu-i nici mcar uman. în ce lume triesc judectori itia de prim rang? Poate într-una fr micr o bi. ² Nu mi-ai rspuns la întrebare, îl întrerupse Vincent cu blîndee, arcuindu-i sprîncenele i mutîndu-i iute privirea ptrunztoare spre cellalt vizitator. Tu ce spui, Meat? N-aidevenit superficiali, biei, nu -i aa?-Hei, Vin, pr otest oaspetele masiv, cu pieptul cît un butoii cu mîinile mari întinse în fa, aco perindu-i parial cravatar oie ce tr ona peste cmaa r oz. Am fcut o treab clasa-ntîi -ce s-i mai spun? tia de mare clas au cerut-o, corect? I-amchemat pîn i pe bieii lui Hymic Goldfarb din Atlanta, i cineCine?19

 poate aduce dovezi mai zdr o bitoare împotriva unui sfînt decîtei, am dreptate sau nu?- Indiscutabil, bieii lui Hymic cunosc toate dedesubturile,fr discuie, admise directoru l CIA, turnîndu -i alt pahar cu Chi -anti i scoînd din buzunarul cmii un trabuc Monte Cristo.Mult mai bine decît toi agenii federali din Hooverville. Audesco perit pentru noi mizerii de tot soiul despre o sut treizeci iapte de congresmani i douzeci i ase de senatori care mi-auconfirmat inf ormaiile, împrtiate, desigur, cu oarecare larghee.- Cea mai larg, ce, Vinnie? întreb Fingers.

Page 20: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 20/335

- Larghee-las-o balt... Tot nu pot s îneleg. Nici unul dintre aceti ase judectori scrîntii nu are nimica de care s ne putem lega? tia-s extraterestri!Mangecavallo se ridic de la mas i îi aprinse trabucul.Se plimb de colo-colo prin faa unui perete pe care erau atîrnateimagini succesive cu sfini, papi i legume, pîn cînd se o pri brusc, un nor de fum înconjurîndu-i easta ca un balon.- S ne întoarcem la elementele de baz. S privim cu

adevrat.- La ce, Vinnie?- La aceti patru sau cinci clovni, pr o babil liberali, carenu pot gîndi corect. Ce se întîmpl cu ei i cum de oamenii luiGoldfarb n-au putut afla?... Cum e cu marele motan negru? Poatec ai btut pe cineva cînd era co pil, s-a gîndit cineva la asta?Poate c nimeni n-a cutat destul de departe în trecut. Asta ar  putea fi greeala!- Cînta în corul bisericii, Vin. Era o apariie, un adevratînger, i o mare, mare minte.- Dar doamna judector? L o grsan, corect? Astaînseamn c brbatul ei trebuie s-i in gura i s pretind c îi

 place c e aa gras - ceea ce nu se p oate, fiindc e brbat.Poate c ea nu-i d s mnînce, iar el e turbat. Oamenii nu preavorbesc despre aa ceva.- Tot ap de ploaie, Vin, zise Meat, cltinîndu-i capul cu

tristee. El îi trimite flori în fiecare zi la bir ou i spune tutur or cît20de mîndru e de ea. Lucrul e explicabil, inînd cont c i el e mareavvocato i n-o s-i fac duman la tribunalul la tocmai penevast-sa.

 ²  Rahat!... hei, dar lunganul la cu peruc poate c se pilete cam des, aa cum fac muli irlandezi dup o anume vîrst.Ce zicei de a sta? Am putea s-i facem un mic dosar- u ltrasecret,securitate naional, chestii de-astea. Pltim vreo duzin demartori care s declare c l-au vzut beat mort dup ce ieea dela bir ou. Ar putea .v mearg. Am putea aduga i cîteva numede fete. E ceva normal! ² Nu ine, Vin, îl contrazise Meat, oftînd i dînd iari dincap. Irlandezu-i atît de curat, c face aternuturile s scîrîie. Nimeni nu l-a vzut bînd mai mult de un pahar de vin alb, iar despre fete nici vorb.-- Poate c aici e ceva.Mergi prea departe, Vin. Asta a rmas la vîrstacercetai lor.~ înc un rahat... Foarte bine, f oarte bine. Nu ne atingemde cele dou f osile, fiindc oamenii notri îi cam taxeaz pe bieii cu bani din cartierele selecte. Nu trebuie s ofensm elitacluburilor exclusiviste, asta-i clar. Nu-mi place, dar acceptsituaia... Aa c ajungem la conceteanul nostru.Un om ru, Vinnie, îl întrerupse Fingers înfuriat. S-a purtat f oarte urît cu muli dintre bieii notri - ca i cum nici nune-ar cunoate, înelegi ce vreau s zic?Pi, poate-l facem s afle c noi tim cine e el, ce zici deasta? ² Bine, Vin, dar ce s zic despre ce? ² De unde dracu' s tiu eM? Bieii lui Goldfarb trebuiau

s vin cu ceva, cu orice! Poate c a btut mr nite clugrie lacoala par ohial sau a ciordit banii din cutia milei la liturghie cas-i cumpere un Harlcy i s intre într-o gac de motocicliti,orice! Trebuie s m gîndesc eu la toate? Are un punct slab,trebuie s aib! Toi concetenii grai au! ² Meat e cam gras...20- Ai zis-o, Fingers, c tu ai fi vreo prjin.-Nu te poi lua de conceteanul 'la, Vin, interveni Meat.fi de-a dreptul Äerudita", unu' care tie atîtea cuvinte mari c-iîncurc i pe cei mai detepi. Plus c-i la fel de curat ca ineprihnitul irlandez, n -are nici un pcat, poate doar c irit lumea

Page 21: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 21/335

cîntînd arii din o pere fr s aib o voce prea bun. Bieii luiGoldfarb l-au luat în vizor mai întîi fiindc se consider liberali,ca mai toi evreii, iar bar osanul nu e. Au f ost oarecum motivai politic, înelegi?- Ce dracu' are politica de-a face cu toate astea? Noiavem o pr o blem, cea mai mare pr o blem cu care s-a confruntatvreodat ara asta i pierdem vremea cu  politica?-Hei, Vinnie, interveni Fingers, tu ai f ost la care-a vrut

s-i umple de rahat pe judectorii ia, corect?- Bine, bine! spuse Mangecavallo, pufind din trabuc iîntorcîndu-se la scaunul de la mas. tiu i cu cînd nu merge cu bubuial? Deci, ce avem de fcut? Trebuie s aprm ara pecare o iubim, fiindc, fr ara pe care o iubim, am iei dinafaceri! V-ai lmurit?- O, da, zise Fingers. Eu nu vreau s triesc în alt parte.- Eu n-a putea, adug Meat. Pi, cu Angelina i cu apteco pii, unde s m duc? La Palermo e prea cald i eu transpir,tii? Cu Angie e i mai ru -mam, ce mai transpir! E în stares împut ditamai camera.- Dezgusttor, s puse încet Mangecavallo, ridicîndu-i ochi iîntunecai spre uriaul su colabora tor cu cma r oz. Adic de-adreptul dezgusttor. Cum poi s vorbeti în felul sta despremama co piilor ti?- Nu e vina ei, Vin. Glandele sînt de vin.

-Acum chiar c ai dat cu mucii-n fasole, Meat, tii asta?... Basta, aa nu mai ajungem niciunde.Directoru l CIA se ridic iari de pe scaun i începu s se plimbe înfuriat pr in buctrie, pufind din trabuc i o prindu-se cît sridice capacul unei oale ce fierbea pe maina de gtit, cruia îiddu drumul imediat din cauza metalului fierbinte.21- ce dracu' mai gtete acuma? Parc ar fi creieri demaimu.îi scutur mîna ars.-Cine, Vinnie, servitoarea ta?- Servitoare? ce servitoare? Vrei s spui Ä contessa " caretrîndvete cu R osa tricotînd i vorbind, vorbind i tricotînd, cadou curve btrîne din Sicilia care încearc s-i aduc amintecine cu cine s-a regulat în Messina acum patruzeci de ani! Ea nugtete - nu gtete, nu spal ferestrele, nici closetul - doar sefîîie cu R osa prin magazine i cumpr o haleal pe care n-ada-o nici la mîe.Scap de ea, Vin.- O, ce amuzant eti, mizerabile! R osa spune c seamncu o sor de-a ei, numai c-i mai simpatic i nu-i aa de urît... Nu, s mnînce ele acest escremento, noi o s ieim în ora. Ourgen privind securitatea naional, v-ai prins?-Sigur, Vinnie, afirm Fingers, cltinîndu-i capul masivcu tot. cu nasul cam strînb. Ca atunci cînd spui c Äbtinaiisînt în fierbere", corect?

 Doamne, ce legtur au btinaii cu...  stai aa... staiaa! Btinai. ÄBtina american". Asta<?/... Poat e, cam aa.Cam aa poate ce, Vin?.....Nu putem s le facem felul judectori lor, corect?- Corect, Vinnie.

- Deci Curtea Suprem poate s ne arunce pe toi în closet,corect?- Corect, Vin. Nu-i o bligatoriu... S presupunem c aceast jigodie deef indian care ar putea declana cea mai mare criz de securitatenaional din istorie e un om f oarte ru, un individ într-o ureche,fr suflet, plin de intenii rele, înelegei ce vreau s zic? Dac presupunem c nu-i pas de aiurelile despre fraii lui indieni dinVestul Slbatic, ci vrea doar  o surs bogat de venituri pentrusine, cu publicitatea aferent? Dac-i smulgem masca de personaj pozitiv, am rezolvat cazul. E terminat definitiv!21

Page 22: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 22/335

- Nu tiu, Vin, ripost ovitor Meat. Chiar tu mi-ai spusc, atunci cînd l-ai întrebat pe avocatul la de la Casa Alb- lacu creta colorat - el i-a zis c cinci sau ase judectori aurecunoscut c plîngeau în hohote cînd au citit dosarul acestuiTaur Aezat* care era o adevrat litanie - ai spus Älitanie",Vin, a trebuit s m uit în dicionar- despre îneltorii i ticloii,chiar i despre uciderea i înf ometarea unor triburi întregi în aniide început ai Statelor Unite ale Americii. Acuma, tu, eu i cu

Fingers- tu fiind cel mai iste, normal, i eu puin în urma ta, cFingers nu conteaz - putem s ne imaginm c vreo secturde farsor ar fi în stare s dea gata minile acestor ase mari judectori cu nite tîmpenii? Mi se pare lipsit de sens.- Noi nu cutm sensul, amico, noi cutm o cale de ieiredintr-un posibil pericol naional, bag-i bine asta în east. Iar acum, soluia se cheam Vîrful Nori lor. Trimite bieii luiGoldfarb în Nebraska!- Nebraska...  Nebraska... Nebraska, intona HymanGoldfarb la telef on, de parc numele statului ar fi fcut parte dinvreun psalm al Vechiului Testament.Aezat în spatele bir oului su elegant din încperea la felde elegant a unei cldiri situate pe f oarte eleganta Phipp Piaza,el îi ddu ochii peste cap, apoi îi co borî pentru a privi drgstoscuplul elegant, zvelt, de vîrst mijlocie, ce se afla în faa lui -vîrst mijlocie însemnînd vreo patruzeci i cinci de ani, cu doar 

cîiva ani mai puin decît musculosul, br onzatul Goldfarb,îmbrcat într-un costum strîmt din pînz alb, ce-i reliefa trupu!înc teribil de atletic.- Ar trebui s-mi trimit iari oamenii spre aceast - încel mai bun caz - neo binuit Nebraska, pentru a porni în cutareaunei cei, a unui fum, a unui nor de aburi ce-i spune Vîrful Nori lor, cpetenia tribului Wo potami? Asta vrei s spui? Fiindc,dac-i aa, trebuia s m fac rabin - pr ofesiune pentru care amSittiugBull (Taurul Aezat): vestit cpetenie a pieilor r oii (n.t.).

22i studiat - i nu juctor de f otbal, meserie ce necesit prea puincunotine.Hyman Goldfarb se o pri, ascultînd, îndeprtînd din cînd încînd receptorul de la ureche, oftînd pîn cînd, în sfîrit, îi întrerupseinterlocutorul.

-T

e r o

g s m asculi cu atenie io

s eco

no

miseti nite bani, de acord?... Mulumesc, uite despre ce e vorba. Dac existun ef de trib numit Vîrful Norilor, nu e de gsit nicieri. Oameniimei nu pot afirma c nu exist. De cîte ori au menionat numelesta în faa celor care au mai rmas din tribul Wo potami, au f ostîntîmpinai cu tcere, amestecat cu oapte de neîneles în limbaWo potami. Bieii mi-au s pus c s-au simit ca într-o catedralridicat undeva în pdure, unde exist prea mult alcool la îndemîn,i ajungi s crezi c Vîrful Nori lor sta e mai mult un mit decît o  realitate. O icoan, poate, sau un zeu tribal, sculptat pe un stîlptotemic, cruia credincioii îi datoreaz supunere, dar nu o fiinuman. Pe scurt, eu am impresia c o astfel de persoan nu exist...Ce cred eu, asta m întrebi - dei nu e nevoie s strigi? Sincer vorbind, nervosul meu prieten, cred c eful Vîrful Norilor e unamalgam simbolic al unor interese speciale definite cu grij, frîndoial bine intenionate, i legate de nefericitul tratament aplicat

indienilor americani de ctre guvernul nostru. Poate c e un micgrup de specialiti în jurispruden de la Berkeley sau New York ,care au dezgr o pat suficiente date pentru a pune în încurcturinstanele inferioare. O escr ocherie, prietene, pur i s implu o  escr ocherie, dar una strlucit.Goldfarb deprt receptorul de ureche i închise ochii, întimp ce vocea metalic a interlocutorului umplu elegantul bir ou.- Ce fel de vorbe sînt astea? Aceast ar imens ar puteaintra într-o criz la nivel naional i tu nu ai de oferit decît Äcadouri" lipsite de sens? Pi s-i zic ceva, domnule Mare

 Funda, omul din Langley, Virginia, cu care nu poi vorbinicicum, s tii c ar fi bine s iei cu ceva despre acest Vîrful 

Page 23: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 23/335

23 Norilor, i asta repede! Adic nici unul din noi nu vrea striasc la Palermo, m-nelegi?- Lsînd la o parte excesul de cuvinte,,,  Per cenio anno,

 signore ", spuse Goldfarb. Pstrm legtura.Consultantul CIA puse receptorul în furc, se ls pe spateîn f otoliu i oft zgomotos, adr esîndu-se cuplului simpatic dinfaa lui:

- de ce eu, o. Doamne, de ce eu? Sîntei siguri c nugreii?- Eu n-a fi atît de categoric, Hyman, r spunse femeia,cu un accent englezesc ce trda mai multe generaii cu educaiecostisitoare. Nu, nu sîntem  siguri i nu cred c poate fi cineva,dar, dac exist vreo persoan numit Vîrful Norilor, pur isimplu e de negsit, aa cum i-ai explicat limpede domnului dela telef on.- Am f olosit cuvintele tale, desigur, zise Goldfarb. i mîndoiesc în privina apelativului Ädomn".- Pe bun dreptate, presupun, zise însoitorul femeii, totcu un accent britanic. Am f olosit Planul C. Ne-am recomandatdrept antr o pologi de la Cambridge care studiaz un trib ai cruistrmoi au f ost trecui sub jurisdicia Cor oanei de ctre Walter Raleigh la începutul secolului aptesprezece. Dac existîntr-adevr Vîrful Nori lor, ar fi f ost perfect logic s dea fuga i

s solicite recunoaterea Cor oanei, ca i vechea datorie,nesemnificativ la acea vreme, dar care ar atinge o cifr enormîn zilele noastre. N-a aprut; prin urmare, concluzia noastr este:acel om nu exist.- Dar compendiul de la Curtea Suprem exist, insistconsultantul.  E o nebunie.- Pur i simplu incredibil, admise englezul. Unde mergemde aici? Bnuiesc c eti Äîn btaia putii", cum spunem n oi înServiciul secret al Maiestii sale, dei am crezut întotdeauna ce o f ormulare mai curînd banal, exprimînd mai mult melodramdecît e necesar.- E i nu e aa, spuse Goldfarb. Avem de-a face cu o 23istorie ieit din comun, i cu o situaie extrem de periculoas...Judectorii ce cred despre asta?- Dreptate i lege, îndrznesc s spun, interveni femeia.Cu nite costuri despre care tim cu toii c sînt inimaginabile. Nu m privete, drag Hy, i iart-m c spun asta, dar brbatulde la telef on, despre care spui c nu e un domn, are de faptdreptate. Cine se ascunde sub mantia acestui Vîrf al Norilor,aici e cheia enigmei.- Dar, Daphne, ai recunoscut singur c nu-l poi  gsi.Poate c n-am cutat destul de bine, Hyman. Ce zici,Reggie?Drag fat! Am cutreierat toat mlatina aia blestematcu case oribile, lipsite de orice conf ort, i n-am gsit nimic. Totu la f ost complet lipsit de sens!- Da, tiu, drag, dar a f ost cineva care n-a vrut s se facîneles, îi aminteti c l-am menionat?A, la, rspunse englezul, pe un ton ce voia s alungeamintirea. Un tînr jegos i ursuz.

Cine? întreb Goldfarb, aplecîndu-se peste bir ou. Nu ursuz, Reggie, doar necomunicativ, in coerent, defapt; dar a îneles tot ce-i spuneam. I se citea asta în ochi.- Cime era? repet consultantul CIA.- Un indian curajos - cred c sta-i cuvîntul ² de vreo douzeci de ani. Pretindea c nu înelege engleza f oarte bine idoar ddea din umeri i cltina din cap cînd i-am pus cîtevaîntrebri. Atunci n-am dat prea mare atenie acestui lucru - tineriidin ziua de azi sînt atît de ostili, nu?- Era îmbrcat indecent, ca s zic aa, o întrerupseReginald. Avea doar  o cîrp prins în jurul alelor, iar cînd a

Page 24: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 24/335

srit pe calul la, pot spune c a dovedit o lips clar deîndemînare la clrit.- Despre ce tot vorbeti? întreb uluit Goldfarb.- A czut, rspunse Daphne. Clria nu e punctul lui f orte.- Stai puin,; stai puin! Spui c n-ai dat prea mare atenie24 acestui tînr indian atunci, dar te gîndeti la el acum. De ce?întreb Goldfarb.

- Ei bine, date fiind împrejurrile, drag Hy, încerc s mgîndesc la orice.- Vrei s spui c el ar putea ti ceva ce n-a vrut s-ispun?- E doar  o ipotez...- Crezi c-l mai poi gsi?-- A, da. Am vzut din ce cort a ieit.- Cort? Ei triesc în corturi?- Pi, firete, Hyman, rspunse Reginald. Sînt indieni, biete. Piei-r oii, cum le zice în filme.- Mai e ceva putred pe undeva, zise Goldfarb, r idicîndreceptorul i f ormînd un numr. Corturi! Nimeni nu mai doarmeîn corturi!... S nu despachetai, le mai zise el celor doi,îndreptîndu-i imediat atenia spre telef on. Mammy? Ea ÄLo pata"i iei pe teren. O s -l scoi pe Lear la o plimbare în statul ne- braska.Tînrul indian curajos, gol, purtînd doar  o ciudat fustscurt din piele ce-i aco perea oldurile, sttea în faa mareluicort împodo bit i striga:- Vreau hainele mele,  Mac! Nu poi  face asta! M-amsturat - toi ne-am sturat! Noi nu dormim în corturile asteastupide, nu ne ardem mîinile încercînd s gtim la f ocuri detabr, i  folosim toalete, nu afurisita de pdure! i dac tot sîntimplicat în potlogria asta, poi s iei mîroaga aia nenor ocit i bolnav i s i-o trimii înapoi lui Ger onimo!  Detest caii i nutiu s clresc - nici unul dintre noi nu clrete, pentru numelelui Dumnezeu! Noi conducem Chevr olet-uri i Ford-uri i cîtevaCadillac-uri vechi, dar nu cai!... Mac, m asculi? Hai, Mac,rspunde-mi! Uite, îi mulumim pentru bani i pentru buneleintenii - chiar i pentru hainele astea caraghioase aduse de laHollywood, dar s-a îngr oat gluma, înelegi?- Tu ai vzut vreodat filmul pe care l-au fcut despre24 mine? se auzi un rcnet dinuntrul cortului. Jigodia care a jucatr olul meu era cel mai mare bîlbîit pe care l-am auzit vreodat!Penibil, e totul  penibil! ² Mac, despre asta vorbesc i eu.  Aiureala în care ne-aivîrît e penibil pentru noi. O s ajungem s fim demascai i srîd de noi toate rezervaiile. ² Nu, înc nu sîntei - noi nu sîntem! Dei termenulÄdemascat" e destul de interesant. ² Nu, nu e, cap sec ce eti! Au trecut mai bine de trei lunii n-am auzito vorb. Trei luni de nebunie, învîrtindu-ne pe-aici pe jumtate goi sau în costume cu mrgele care ne zgîrie fundul,arzîndu-ne degetele i înepîndu-ne prin tufe otrvite, de cîte oritrebuie s mergem în pdure... ² Traneele înguste au fcut întotdeauna parte din viaa

militar, biete. i nu poi o biecta în privina separrii sexelor ² armata n-a pr ocedat niciodat altfel. ² Asta nu e armat, iar eu nu sînt soldat i vreau hainelemele înapoi...-- Cît de curînd, fiule! îl întrerupse vocea rguit,dinuntrul cortului. O s vezi ² Nu, lunaticule, nu peste o zi, sau peste o lun, sau pesteun an! Decrepiii ia de la Curtea Suprem lenevesc prin bir ourii pr o babil c se prpdesc de rîs, iar eu n-o s fiu în stare s practic avocatura nici în cel mai amrît tribunal din Samoaamerican... Haide,  Mac! Recunoate c s-a terminat - a f ost o 

Page 25: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 25/335

idee nebuneasc i chiar dac a avut: vreun dram, un dram, poate,de coeren, acum a devenit ridicol.- Bunul nostru po por a suferit vreme de o sut doisprezeceani, biete. A suferit sub stpînirea brutalului, lacomului om alb,iar noi vom fi recompensai cum se cuvine i vom fi eliberai!- Mac, nu eti nici pe departe înrudit cu ei! ² în inima mea de soldat btrîn sîntem legai, fiule, i eun-o s v prsesc.

- S ne prseti, ai zis? D-mi hainele înapoi, apoi spune-leacestor doi idioi care se in dup mine s m lase în pace!25- Eti prea nerbdtor, tinere prieten, i nu te pot lsa ste despari de fraii notri de trib...-Ai notri...? Mac, eti co pt pentru ospiciu, aa c las-ms-i zic una bun, frate curajos. E o mic pr o blem de statut juridic  formal, de care presupun c nu eti contient, dar ar fi alnaibii de bine s fii. Acum patru luni, cînd a început acest dansrzboinic de rahat, m-ai întrebat dac am trecut examenul i amintrat în bar ou, iar eu i-am spus c eram sigur c l-am luat. Ei bine, sînt sigur i acum c am depit cu bine chestia aia blestemat, dar dac mi-ai cere s-i art un certificat, n-a putea s-o fac. înelegi, n-am primit o notificare f ormal de latribunalul din Nebraska, i s-ar putea s n-o primesc timp deînc dou luni, ceea ce e perfect normal pentru tribunal, îns

total inadmisibil cînd e vorba de edina de judecat a CuriiSupreme.- Eee...? se auzi un rcnet din rrunchi în spatele cortului.- Instituia aia e un loc f oarte aglomerat, i, cu excepiaunor circumstane extraordinare, care trebuie enunate iapr o bate, nici un avocat neacreditat nu poate depune vreo petiiela Curtea Suprem, nici mcar în calitate de consilier temporar.i-am spus asta. Eti terminat din cauza viciilor de pr ocedur,chiar dac ai primi o decizie favorabil - e ca i cum l-ai pune pe acest curajos indian s învee s clreasc un nenor ocit decal!iptul disperat ce se auzi dinuntrul cortului fcut dinfalse piei de animale pictate de mîntuial fu mai lung decît precedentul i mult mai sfîietor.- Cum ai putut  s faci asta?!- Nu eu am fcut-o, Mac, tu ai fcut-o! i-am spus s-lînregistrezi oficial pe avocatul tu, dar mi-ai zis c nu puteaifiindc era mort i c o s te gîndeti la altceva mai tîrziu, iar  pîn atunci puteam f olosi pr ocedura non nomen din 1826.- Tu ai dezapr o bat pr ocedura aia!- Da, eu, i mi-ai f ost recunosctor, dar acum îi sugerezs-l dezgr o pi pe ultimul tu avocat.25- Nu pot.Urletul se transf orm brusc în mieunatul unui pisoiîngr ozit.- De ce?-- N-o s vorbeasc cu mine.- Sper din suflet s n-o fac! Iisuse, nu m refer la cadavrullui, m gîndeam la hîrtiile lui, rezultatele, inter ogatoriile -cercetrile lui. Toate sînt binevenite.

 N-o s-i plac asta.Mieunatul devenise un chiit de oarece. N-are cum s tie!... Mac, ascult-m. Mai devremesau mai tîrziu, u nul dintre subalternii judectori lor de la Wash-ington va afla c sînt doar un puti de-abia ieit de pe bncilefacultii, cu numai as e luni de practic, i-o s scoat un uieratascuit. Chiar dac ai avea vreo ans, zeul Curii Supreme, preedintele Rccbock, te-ar trsni pe loc, pentru c i-ai înelatsfînta lui instituie. Sau mai ru, ca s-i bat joc de judectori ,în cazul în care unul sau doi dintre ei ar fi în favoarea ta ceea ce,cum ziceam, e cu totul imposibil.  Las-o balt, Mac! S-a terminat.D-mi hainele înapoi, i las-m s plec de-aici...

Page 26: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 26/335

- Unde ai s te duci, fiule? Chiitul s e car spre cres-cendo. Adic «mic, biete?-P oate c în Samoa american, cu un certificat expediatde tribunalul din Nebraska, cine dracu' tie? Nu credeam c o  s spun asta, fiule, strig vocea frchip, din nou tuntoare, din cort, deoarece chiar am crezut c aitrie de caracter, dar îneleg acum c n-am prea avut fler!- Mulumesc, Mac. Cum rmîne cu hainele mele?

.....O s le ai, coiot cu blan galben!Perdeaua din piei false de animale se ddu la o parte i un bra de veminte fu aruncat în î ntuneric.- E vorba de piei-r oii. Mac. Nu de blan galben, îiaminteti?Tînrul curajos cu earfa din piele pe olduri se întinse26dup hainele ce zburau - cma, chiloi, pantaloni gri de lîn isacou albastru.- Mulumesc, Mac, zu c îi mulumesc.- Nu înc, biete, dar o s-mi mulumeti. Un bun ofier nu-i uit niciodat pe soldai, oricît de nevrednici ar prea întoiul btliei... Mi-ai f ost de ajutor, recunosc, la edinele destrategie ale cartierului general. Las-li adresa la beivul la aiuritcruia îi spui Tîrti de Vultur.- Ochi de Vultur, îl corect tînrul curajos, dîndu-i josearfa din jurul alelor i punîndu-i chiloii. Iar butura tu i-aidat-o - le-ai dat tutur or lzi întregi cu butur -, eu n-am permisniciodat aa ceva.- Ferii-v de indianul farnic ce-i prsete tribul! ipnevzutul manipulator al tribului Wo polami.- O cam faci, Mac! strig tînrul curajos, vîrîndu-i picioarele în mocasini, cravata subire în buzunar i îmbrcîndu-isacoul. Undedracu' mi-e trenciul?- Camuflat dincolo de punea de la est, la aizeci desalturi de cerb spre dreapta marelui pin al bufniei.- aizeci de ce? Ce afurisit de bufni?- N-ai f ost niciodat prea ager pe teren; chiar Tîrti deVultur mi-a zis asta.- Ochi de Vultur, care e unchiul meu i care n-amai luato gur de aer curat, nici n-a mai vzut bine de cînd eti aici!...

Punea de la est? Unde-i asta?- Ia-te dup soare, biete. E busola care nu te înalniciodat; dar mai întîi aco per-i cu cenu armele, ca s nu tedea de gol strlucirea lor.- Bun de ospiciu! strig tînrul curajos al tribuluiWo potami în vreme ce se îndrepta spre vest.În acel moment, concomitent cu un rcnet primitiv desfidare, iei din cort o siluet înalt, dînd la o parte perdeauacare se lipi de peretele din piei de animale. Acest uria, strlucitor de glorie în costumul din piele de cprioar cu mrgele i cucor oane de pene pe cap, toate semnificînd funcia suprem în26trib, privi scruttor în lumina soarelui în timp ce-i îndesa în gurun chitoc de trabuc, pe care începu s-l mestece înfuriat. Chipullui br onzat, brzdat de riduri i ochii îngustai trdau o frustraredeplin - poate i puin t eam.

- Al naibii s fiu! se jur MacKenzie Hawkins.N-a ficrezut c o s trebuiasc s fac asta. Apoi vîrî mîna sub pieptarulhainei pe care erau cusute mrgele galbene în f orm de fulgere,i scoase un telef on celular.- Serviciile de inf ormaii din Boston? Doresc numrul detelef on al familiei Devereaux, prenumele e Sam.

5 Samuel Lansing Devereaux conducea cu pruden peoseaua Waltham-Weston, la o or de vîrf a exodului dinspreBoston caracteristic pentru seara de vineri. Ca de o bicei, ofa

Page 27: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 27/335

atent, de parc ar fi manevrat o triciclet pe un cîmp de lupt plin de tancuri dumane gata s-i lanseze o buzele ucigae. Acumera mai ru decît în alte seri, dar nu din cauza traficului nucitor ca întotdeauna, era vorba despre durerea ce-i pulsa în ochi,despre btile de inim i golul din stomac, toate fiind rezultatulunei acute crize depresive. I se prea apr oape imposibil s seconcentreze asupra ritmului dezordonat al deplasrii vehiculelor din jur, dar se strdui s-i îndrepte atenia ctre cele mai

apr o piate, rugîndu-se s poat frîna înainte de o ciocnire. ineageamul deschis, fcînd mereu semn cu mîna s fie depit, pîncînd un camion trecu atît de apr oape încît îi atinse mîna cu ogl indaretr ovizoare; ip, apoi i-o retrase instinctiv, crezînd pentru o clip c braul îi dispruse deasupra capotei. Nu se întîmplase nimic sau, aa cum afirmase mareledramaturg francez... de fapt, nu-i mai amintea numele lui inici citatul exact în francez, dar tia c vorbele alea spuneautotul. Ah, Iisuse, trebuia s ajung acas, în bîrlogul lui, s deamuzica la maximum i s-i retriasc amintirile pîn avea s27treac criza!...  Anouilh, sta era afurisitul de nume aldramaturgului - iar citatul... On ne pouvait plus que crier - lanaiba, suna mai bine în englez decît în rudimentara francez pecare i-o amintea cu greu: ÄNu-i mai rmîne decît s ipi",asta era! Aa c ip i coti spre nord, pe drumul ctre Weston,vag contient de oferii i pasagerii din mainile aflate lîng alui, care se holbau la el prin geamuri de parc ar fi asista t la unact de sodomie dintre un om i o jivin. iptul prelung se stinsei fu înlocuit de un rînjet larg, demn de Alfred E. Neuman, iar Devereaux aps pe acceleraie în timp ce trei maini se ci ocnirînspatele lui.Totul începuse la cîteva minute dup ce prsise bir oulunde avusese o întrunire cu o gac de directori înrudii între ei,a cr or companie condus de pr o pria familie ar fi intrat într -unmare rahat dac nu i-ar fi urmat sfaturile. Pr o blema nu consta îninfracionalitate, ci în stupiditatea lor, la care refuzau cuîncpînare s renune; Samn le spusese clar c, dac nu-i urmauinstruciunile, puteau s -i caute alt avocat, i c el îi va vizita laînchisoare doar din politee. Dei într-o manier oarecum o bscur,

legea preciza c bunicii i bunicile nu-i puteau numi nepo

iimai ales cei cu vîrste între ase luni i doisprezece am - încomitetul director al companiei, cu salarii ale cr or sumedepeau apte cifre. înfruntase dezlnuirea indignrii irlandeze,acceptase posibilitatea osîndei venice pentru c atentase lavlstarele clanului Dongallen i zburase spre barul su preferat,la dou blocuri distan de firma lui Aar on Pinkus.-Ah, Sammy, biete, spus e barmanul-pr o prietar, în timpce Devereaux se prbuea pe scaunul cel mai deprtat de intrare.A f ost o zi grea, dup cum se vede. Totdeauna tiu cînd unul saudou leacuri lichide te îndeamn la înc vreo dou; atunci teaezi la captul sta al barului.- F-mi un serviciu, O'Toole, i las-o mai moale cuaccentul irlandez. Am petrecut apr oape trei blestemate de orecu conaionalii ti.- O, sînt cei mai ri, Sam, i-o spun eu! Mai ales ia

27îmbuibai, singurii car e-i pot permite avocai ca tine. Uite, edevreme, o s-i dau poria o binuit, o s deschid televizorul io s uii de afaceri. Azi nu sînt concursuri, aa c o s m uit laÄtiri"!- Mulumesc, Too lcy.Devereaux accepta butura dînd recunosctor din cap, iar amabilul barman potrivi televizorul pe canalul de tiri, caretransmitea relatarea unei aciuni umanitare, mai exact, descriao  pera filantr o pic a unei persoane aparent necunoscute......o femeie ale crei milostenie altruist i buntate o

Page 28: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 28/335

menin mereu tînr, un chip pe care îngerii l -au înzestrai cudarul prospeimii,  per ora o voce puternic, în timp ce aparatulde filmat aducea în prim-plan o clugri îmbrcat în alb, ceîmprea daruri într-un spital de co pii aflat într-o ar a lumii atreia devastat de rzboi. ,,  se spune sora Anne Milostiva, iasta e tot ce tie lumea despre ea... Care e numele ei adevrat 

 sau de unde vine reprezint un mister, un mister care ascunde, poate, suferine insuportabile i sacrificii...

- Mister,  pe dracu', ipa Samuel Lansing Devereaux,srind de pe scaun în timp ce rcnea la ecranul televiz orului. Iar singura suferin insuportabile a mea, cea!- Saminy, Sammy! uriae Gavin O'Toolc apr o  piindu-se îngoan, cu braele ridicate într-un s incer ef ort de a-i liniti prietenul i clientul. Taci dracului din gur! Femeia e o afurisitde sfînt, iar afurisiii mei de clieni nu sînt cu toii pr otestani,înelegi afurisitul meu de mesaj?O'Toolc co borîse glasul în timp ce-l trgea pe Devereaux peste tejghea. Apoi privi înjur.- Iisuse, cîiva dintre clienii mei o binuii s-au supratdin cauza vorbelor tale, Sammy! Nu-i face griji, îi potoleteHogan. Stai jos i taci din gur!- Toolcy, tu nu înelegi! strig reputatul avocat din Bos-ton, gata s plîng. Ea e marea iubire a vieii mele pe pmînt...- Aa-i mai bine, e mult mai bine, o pti O'Toole. ine-o tot

aa.28- Înelegi, era o tîrf, iar eu am salvat-o!- Las-o mai moale.- A fugit cu unchiul Zio! Unchiul Zio al nostru - el acorupt-o!- Unchiul cum? Ce dracu' tot spui, biete?- De fapt, era  Papa; el i-a împuiat capul i a luat-o laR oma, la Vatican...- Hogan! Iei afar i ine-i pe ticloii ia!... Haide,Sammy, o s pleci prin buctrie, prin fa n-o s poi trece!Acest episod nevinovat îi pr ovocase acuta criz depresiv,îi zise Devereaux în timp ce gonea spre nord, pe drumul mai puin umblat spre Weston. Oare Ä lumea " netiutoare nu puteas îneleag c Ä misterul" nu-i era necunoscut unuia ca Samavocatul, bolnav de dragoste, care o ajutase pe Anne, tîrfamritat, de mai multe ori - din Boston s-i redo bîndeascabilitatea pentru a o vedea apoi cum trîntete ua în nas pr oiectateilor cstorii ca s peasc pe urmele nebunului de Zio? Mr og, unchiul Zio nu fusese de fapt nebun, ci doar nechibzuit în privina vieii lui Samuel. Tot el era i Papa Francisc I, cel maiiubit pap al secolului douzeci, care fusese de acord s fie rpitde pe Via Appia Antica din R oma, fiindc i se spusese c era pemoarte i era mai bine ca vrul su, cu care semna leit, unoarecare Guido Fresco baldi, de la La Scala Minuscolo, s fieaezat pe tr onul Sfîmtului Petru i s primeasc instruciuni prinradio de la adevratul pontif, aflat undeva în Alpi. Totul mersesestrun ! Pentru o vreme. Mac Hawkins i Zio aveau s urce,timp de mai multe sptmîni, pe meterezele CasteluluiMachenfeld din Zermatt i s-i explice, pe unde scurte, prea puin strlucitului i af onului Fresco baldi ce avea de fcut pentru

cauza Sfîntului Scaun.Apoi, totul se prbuise - cu un zgomot ce trebuie s fi -atins în intensitate apariia în Univers a planetei Pmînt. AerulAlpilor îl însntoise pe unchiul Zio - Papa Francisc -, iar pede alt parte Guido Fresco baldi czuse din întîmplare peste staiade radio, fcînd-o frîme, în vreme ce Vaticanul cunoscuse o 28accentuat criz economic. Dei durer oas, soluia era evident.Dar mult mai durer oas pentru Sam d evereaux - mult, multmai durer oas - fusese pierderea singurei lui iubiri adevrate,Anne Recuperata, care ascultase toate aiurelile pe care unchiulZio nu înceta s i le toarne la ureche în timpul partidelor matinale

Page 29: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 29/335

de dame. în loc s se mrite cu un anume Samuel LansingDevereaux, ea alesese s fie Ämireas" unui anume Iisus Hrist os,ale crui scrisori de recomandare, Sam trebuia s admit asta,erau cu mult mai impresionante decît ale sale, dei cîtigul în plan material era oarecum mai mic - de fapt, nespus de mic,dac se inea cont de viaa pe care o alesese superba AnneRecuperata. Doamne sfinte, în f ond, cele mai ru famate cartieredin Boston erau pr eferabile coloniilor de lepr oi! M r og, de

cele mai multe ori.Viaa merge înainte, Sam. E o lupt permanent, aa cnu te lsa copleit dac pierzi o btlie sau dou. Mic-i

 fundul i pornete la atac!îndemn venit de la cea mai umil existen din Univers,argumentul ultim, incontestabil pentru abstinen sexual saude utilizare total a anticoncepionalelor. d e la generalulMacKenzie llawkins. Nebunul Mac oimul, spaima linitiisufleteti i distrugtorul tutur or lucrurilor valor oase i decente.Acele cuvinte stupide, clieele unui militar de carier, erau totce-i putea spune viermele la în cele mai disperate momente alevieii lui Sam.- M prsete. Mac. De fapt, pleac cu el!- Zio e un om al naibii de bun, fiule. E un comandant 

 grozav al trupelor sale, iar noi, care cunoatem singurtateaunui comandant, ne respectm unul pe altul.

- Dar, Mac, el e preot, e tartorul preoilor, Papa! N -or  s poat s danseze, s se mîngîie, s aib copii sau altceva de genul sta!- M rog, poate c ai dreptate în legtur cu ultimeledou aspecte, dar 'Zio danseaz al dracului de bine tarantela,

 sau ai uitat?29- Partenerii nu se ating la tarantel. Se învîrt unul în

 jurul altuia i îi ridic picioarele, dar nu se apropie!- Poate c au mîncal usturoi. Sau poate din cauza

 picioarelor.-Nu m asculi. Asta-i greeala vieii ei - ar trebui s-i dai

 seama! Pentru Dumnezeu, doar ai fost însurat cu ea, ceea cenu prea mi-a czut bine.- Las muniia deoparte, biete. Am fost însurat cu toate

 fetele, dar nici una nu s-a plîns. Annie a fost cea mai dur -avînd în vedere trecutul ei, poate c era de atept at -, dar a

 priceput ce voiam s-i spun.- i ce dracu' voiai s-i spui, Mac?- C ar putea s se depeasc pe sine, dar s rmînea însi.Viermele! devereaux rsuci volanul spre stînga, ca s eviteun parapet aprut în dreapta. Toate, fetele, Doamne, cum dereuise? Patru dintre cele mai fermectoare i înzestrate femeide pe pmînt se mritaser cu maniacul militar delincvent i,dup încheierea fiecrei cstorii - nu prietenete, ci de-a dreptul,cu afeciune - cele patru divorate se adunaser i f ormaser cuentuziasm un club pe care îl numiser ÄHaremul lui Hawkins".De îndat ce oimul apsa pe buton, toate veneau s-i ajutef ostul so, în orice clip i oriunde s-ar fi aflat el. S fi f ost gelozie'? Nu. Nimic de genul sta, de vreme ce Mac le eliberase de

lanurile hidoase ce le inuser legate pîn s intre el în viaa l or.Sam putea înelege toate astea, deoarece, în timpul evenimentelor care le aduseser la Castelul Machenfeld, fiecare f ost soie îlajutase s depeasc crizele de isterie. Fiecare dovedise nunumai o afeciune plin de compasiune - chiar de pasiune - înef orturile de a-l scoate din situaiile imposibile în care îl puneaoimul, ci i o mare experien în aplicarea metodelor devindecare.Semnele lsate de ele, atît pe trupul, cît i în mintea lui,erau nite amintiri extraordinare; dar cea mai preioas dintretoate era blonda, statuara Anne, ai crei imeni ochi albatri aveau29

Page 30: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 30/335

o inocen mult mai real decît realitatea trecutului ei. Nesfîritulei uvoi de întrebri ezitante despre apr oape orice subiectimaginabil era la fel de uimitor ca i apetitul nepotolit pentrucri. Pe multe dintre ele n-avea cum s le îneleag, dar tia car fi putut s-o fac dac ar fi citit cinci pagini pe lun. Era cuadevrat o doamn; încerca s rscumpere anii pierdui, fr sse menajeze i druia mereu, în ciuda faptului c fusesedeposedat atît de brutal în trecut. Doamne, i cum rîdea, cu

ochii strlucind d e un haz nebun, niciodat rutcios, niciodatcu intenia de a rni pe cineva. O iubea atît de mult!i ceaua turbat îl alesese pe unchiul Zio i blestematelealea de colonii de lepr oi, renunînd la o via minunat ca soiea lui Sam Devereaux, avocat i, pîn la urm, inevitabil, judectorul Samuel Lansing Devereaux, care ar fi putut participala orice afurisit de concurs de canotaj de la Cape Cad. Era completicnit! Repede! Fuga acas, în bîrlog, s-i gseti alinarea înamintirile iubirii neîmprtite. ÄMai bine s fii iubit, chiar deiubirea ai pierdut/ Decît nicicînd s nu fi f ost îndrgostit". Careidiot spusese asta?Co borî în vitez o strad din Weston i ddu colul sprecas. Peste cîteva minute, ajutat de vin i de vocalizele în crescendo ale yodlerelor înregistrate, avea s se retrag în petera visurilor sale spulberate.

Sfinte Sisoe! în faa casei lui... aia era... oare aia? Iisuse,aia era! Limuzina lui Aar on Pinkus! I se întîmplase ceva mameilui i el habar n-avea? intervenise ceva neprevzut în timp ce elipa la televizorul lui O'Too le? Nu i-ar fi iertat-o niciodat!Oprind cu scrînet de frîne în spatele vehicululuisupradimensionat al lui Aar on, Sam sri din main i o lu lafug, în vreme ce oferul lui Pinkus ap ru de dup limuzin.- Paddy, ce s-a întîmplat? rcni Devereaux. A pit cevamama'?- Nu, din cîte tiu eu, Sammy, poate doar cu excepia30limbajului, pe care nu l-am mai auzit de cînd eram la OmahaBeach.- Ce?- În locul tu, a intra în cas, biete.Devereaux alerg spre poart, sri peste ea, apoi iui pasulctre u, scotocind în buzunar dup inelul de chei. Nu avu nevoiede ele, cci îi deschise verioara Cora, care avea un aer absent.- ce s-a întîmplat? repet Sarn.- înfumurata i micuul sînt fie bei mori, fie sub vrajalunii pline, dei soarele-i sus pe cer.Cora sughi o dat, apoi rîgîi.- ce dracu' tot spui? Unde  sînt?- Sus la tine, brbate.- La mine? Vrei s spui...?- Asta vreau s spun, btrîne.-- Nimeni nu intr în bîrlog! Am f ost toi de acord...- Cineva a minit, presupun.- O,  Doamne! ip Samuel Lansing Devereaux,traversînd în fug holul imens din marmur r oz norvegian, iurcînd scara în spiral.

- Reduc turaia pentru aterizare, spuse pilotul calm, privind pe geamul din stînga i întrebîndu-se dac soia îi pregtisemuchiul de vac la cuptor pe care i-l pr omisese pentru cin.Pregtii flapsurile, v r og.- Colonel Gibson?Operatorul radio îi întrerupse brusc gîndurile.- Hoot e la aparat, sergent. Ce e?- Nu sîntei conectai la turnul de contr ol, domnule.- A, scuze, tocmai am întrerupt legtura. Oricum, e unapus minunat, respectm instruciunile i am mare încredere înco pilot i în tine, mare transmisionist.

Page 31: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 31/335

-Deschide legtura, Hoot! Adic, domnule colonel.Gibson se lovi peste frunte privindu-i co pilotul, uimit svad gura cscat a subordonatului su i ochii holbai.31- Nu pot  s fac asta! strig omul cu rsuflarea tiat.- S fac ce, pentru numele Domnului?Gibson trecu imediat pe frecvena turnului de cont r ol.- Repetai inf ormaia, v r og. în cabina pilotului tocmai

se jucau zaruri.- Eti amuzant, colonele, i poi s-i spui domnului pirataerian din dr eapta dumitale c putem s-o facem, fiindc e unordin direct de la comanda supravegherii aeriene, domnule.- Repetai, v r og s repetai. Domnul pirat e ocat.i noi sîntem, Hoot! se auzi a doua voce familiar dinturn, aparinînd unui ofier ce avea gradul lui Gibson. O s vînlocuim cînd o s putem, dar acum urmai instruciunilesergentului pentru a o bine coordonatele de realimentare. Realimentare...? Ce dracu. tot  spui acolo? Ne-amfcut cele o pt ore! Am cercetat Insulele Aleutine i MareaBehring atît de apr oape de Mama Rusie încît am simit imir osul de bor. E vremea cinei, mai exact a muchiului devac la cuptor!Scuze, mu pot spune mai mult. O s v aducem înapoide îndat ce-o s putem.

- E alarm?- Nu de la Mama Bor, asta pot s-i spun.- Nu-i de ajuns... Nu cumva omuleii verzi sînt în drumspre quasarul Po ponel?- Operaiunea se desfoar sub directa supraveghere aComandamentului Strategic Aerian, asta e de-ajuns pentru tine,Hoot?- Suficient ca s-mi piar cheful de muchi de vit lacuptor, rspunse Gibson abtut. Sun-o pe soia mea, vrei?- Sigur. Toate soiile i/sau concubinele vor fi întiinateasupra modificrilor de pr ogram.- Hei, colonele! îl întrerupse primul ofier de zbor. înOmaha, în centru, e o cîrciumioar pe Farmaw Street, îi ziceDoogics. Pe la ora o pt o s fie o r ocovan la bar - are msurile31

no

uzeci i cinci, aptezeci,o

 ptzeci i cinci i rspunde la numeleScarlet O. N-ai vrea s-i transmii...- Ajunge, cpitane, ai întrecut msura!... Ai zis Doogics?Giganticul a vion EC-135, cunoscut drept ÄOglinda" printre explora torii neo bosii ai cerului de la ComandamentulStrategic Aerian, îi ridic botul, accelerînd pîn la alt itudineade cinci mii patru sute de metri, apoi se înclin spre nord-est, peste rîul Missouri, lsînd în urm Nebraska i intrînd în spaiulaerian al statului Iowa. Centrul de cont r ol pentru ComandamentulStrategic Aerian îl îndrum pe colonelul Gibson s se îndreptespre un punct codificat de la nord-vest i s se întîlneasc, pecerul înc luminos din vest, cu avionul de alimentare. Nu mai era loc de comentarii. Regimentul 55 deRecunoatere Strategic era unitatea-gazd la Offutt i dirijamisiunile de o bservare la nivel glo bal, îns, gazd ori nu, i ea,ca i fratele su, Regimentul 544 de Inf ormaii Strategice, se

supunea exigenelor supercomputerului Cray X-MP, care se afla,de ochii lumii, sub contr olul AFG WC, adic Forele Aeriene deCont r ol Glo bal al Vremii, despre care membrii mai puin isteiai Comandamentului Strategic Aerian credeau c are vreo legtur cu meteor ologia.- Ce se întîmpl jos? întreb colonelul Gibson.- Ce dracu' o s se întîmple la Doogies, asta a vrea stiu, spuse tînrul cpitan, furios.  Rahat!La Pentagon, în bir oul împodo bit cu steaguri al secretaruluide stat al Aprrii, un brbat scund, cu faa ciupit de vrsat io uvi de pr czut într-o parte, sttea pe trei perne în spateleunui bir ou imens i se str o pea în receptorul telef onului.

Page 32: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 32/335

- O s-i regulez! S fiu al naibii, o s le-o trag barbarilor lora pîn or s cereasc otrav i eu nici mcar  n-o s le dau! Nimeni nu se pune cu mine... O s-i in pe ia de pe 135 în aer cu fora, chiar de-ar trebui s-i alimentez zi i noapte!- Sînt de partea ta, Felix, zise oarecum tulburat eful32Marelui Stat Major, dar cu nu sînt aviator. Nu trebuie s-i lsmla sol din cînd în cînd? O s ai patru 135 în aer pîn mîine dup-

amiaz, toate de la Offutt, i sta -i termenul limit. N-am puteas împrim sarcina cu celelalte baze ale Comandamentului?- Nici vorb, Corky. Omaha e centrul de cont r ol i n-o s renunm la el! N-ai vzut filmele lui Duke? Cum le-ai lsat pe lepdturile alea de piei-r oii s fac un pas, i se furieaz înspate i-i iau scalpul!- Dar avioanele, echipajele? Nu tii nimic, Corky! N -ai auzit niciodat de ÄRidic-m lacer, Scotty" i ÄLas-m la sol, Scotty"?Poate c am f ost i eu în Vietnam.- Fii mai direct, Corky!Secretarul de stat al Aprrii trîn ti receptorul în furc.Generalul de brigad Owen Richards, comandantulsuprem al Comandamentului Strategic Aerian, îi privea în tcere pe cei doi brbai de la Washington, amîndoi îmbrcai în trenciurinegre, cu ochelari de soare negri i plrii mar o închis, pe care

nu le scoseser nici mcar în prezena maiorului de aviaie,femeie, care îi condusese în bir ou. Richards atribuise aceastlips de politee faptului c militarii nu fceau diferene întresexe, lucru pe care nu-l acceptase niciodat; el îi deschidea deo bicei ua secretarei lui, care era doar sergent, îns acestcomportament i se prea cît se poate de firesc. Nu, nu era vorbade lips de politee din partea celor de la Washington, ci de faptulc erau cnii, ceea ce explica, pr o babil, i de ce purtau trenciurigr oase i plrii închise la culoare într-o zi cldur oas de var, inu-i ddeau jos ochelarii negri de soare în bir oul slab luminat algeneralului; jaluzelele veneiene erau trase pentru a împiedica  ptrunderea razelor orbitoare ale soarelui. Nu, îi zise Owen,indivizii erau doar nebuni,  cnii!- Domnilor, începu el calm, în ciuda temerilor care îlfcuser s deschid uurel un sertar al bir oului unde se afla o arm. Scrisorile de recomandare v-au adus aici, dar poate ar fi32 bine s mi le dai mie, s le verific personal...  Nu umblai subhaine, c v împuc pe amîndoi! rcn i brusc Richards, smulgînddin sertar pistolul militar de calibrul 45.- ne-ai cerut actele, spuse b rbatul din stînga.- Cum vrei s i le artm? întreb brbatul din dreapta.-Cu dou degete! ordon generalul. Dac vîrîi toat mîna,v fac una cu peretele.- Experiena dumitale de lupt te-a fcut excesiv de bnuitor.-Aici avei dreptate, am petrecut doi ani la Washington...Punei-le pe bir ou.Amîndoi executar ordinul.- Ce dracu', astea nu-s acte. Sînt note scrise de mîn!- Cu o semntur pe care sigur o s-o recunoti, spuse

agentul din stînga. i un numr de telef on pe care precis îl tiii care o s te scoat din încurctura cu verificarea.-- O s o verific întîi la bir oul preedintelui.Richards ridic telef onul direct, aps pe patru butoanei, cîteva clipe mai tîrziu, sri ca ars auzind vocea secretaruluide stat al Aprrii.- Da, domnule, da, domnule. Am îneles, domnule.Generalul puse receptorul în furc i îi privi pe cei doiintrui.- Tot Washingtonul a înnebunit, o pti el.- Nu, Richards, nu tot Washingtonul, doar  cîivaoamenidin Washington, zise agentul din dreapta, cu glas sczut. i totu l

Page 33: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 33/335

trebuie s fie ultrasecret - în cel mai înalt grad. Ai ordinul s pretinzi c te-ai retras de pe poziiile de lupt începînd de mîine,timp de o mie o pt sute de ore, centrul de comand e închis dintoate punctele de vedere.' Pentru Dumnezeu, de ce?- Din fals respect pentru o dezbatere privind o deciziecare ar putea aduce o nou lege pe care n-o putem admite, replicagentul din stînga.

- Ce lege? strig generalul.33~ P r o babil de orientare comunist, rspunse cellalt emisar.Au cîrtie la Curtea Suprem.- Comunist...? Cedracu' tot spui? Nu mai exist UniuneaSovietic, iar afurisita de Curte Suprem e tot atît de corect pecît o prezint purttorul ei de cuvînt i dublura lui!- Iluzii dearte, soldelule. Vîr-i un lucru în creierulla din stocurile armatei. Noi nu renunm la baza asta! E centrulnostru nervos!- S renunm în favoarea cui?-O s-i zic i asta. Numele de cod e WOPTACK, asta-itot ce trebuie s tii. Bag-i asta sub sombrer o.- Wo p... atac? Armata italian invadeaz Omaha? N-am spus asta. Nu ne lsm la mîna jegosi lor deimigrani.

- Atunci ce dracu'ai spus?Ultrasecret, generale. Poi înelege asta.- Poate c pot sau poate c nu, dar ce e cu alea patruavioane ale mele care or s fie în aer?- ÄLas-le la sol, Scotty", pe urm ÄRidic-le la cer".- Cum? ip Owen Richards, srind din f otoliu.- Noi ne ascultm superiorii, generale, i aa ar trebui sfaci i dumneata.Eleanor devereaux i Aar on Pinkus, cu feele palide, cugurile cscate i cu ochii precum patru glo buri de sticl, s tteauunul lîng altul pe canapeaua de dou locuri a lui Sam devereaux,în bir oul cu acces interzis pe care acesta i-l construise în casavictorian din Weston, Massachusetts. Nici unul n u vorbea,fiindc nici unul nu era în stare s -o fac; bolbor oselile murmuratei incoerente ce ieiser din gîtul lui Sam fuseser, în f ond, niterspunsuri afirmative la întrebrile pe care le puseser cei doi. Nu ajutase la nimic faptul c Samuel Lansing devereaux, îngr ozitde asaltul asupra bîrlogului su, se lipise de perete, cu braele i palmele desfcute, aco perind pe cît putea f otografiile acuzatoarei articolele de ziar.33- Samuel, fiule, începu btrînul Pinkus, r ecptîndu-iglasul.-te r og, nu-mi  spune aa! pr otest Devereaux. El o binuias-mi spun aa.-Cine? murmur vag contient Eleanor.- Unchiul Zio.. .- Nu ai nici un unchi pe nume Sec Oh, d oar dac nu tereferi la Scymour Devereaux, care s-a însurat cu o cubanez ia trebuit s se mute la Miami.- Nu cred c la el se refer, drag Elean or. Dac memoria

nu mînal, mai ales în legtur cu nite negocieri din Milano, zio înseamn Äunchi", iar în Milano existau mai muli unchi decît putea s cunoasc acest avocat, fiul tu spune, pur i simplu,ÄUnchiul Unchi", înelegi?- Nici o iot...- Se refer la...- Nu-mi  spune! ip lady Devereaux, aco perindu-iurechile mici, aristocratice.- Papa brancisc întîiul, zise cu glas stins importantulavocat din Boston, Massachusetts, palid ca un cadavru.- Sammy... Samuel...  Sain. Cum ai putut?- E greu, Aar on...

Page 34: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 34/335

- E incredibil! tun Pinkus, cu vocea scpat de sub con-tr ol. Trieti pe alt lume!- Se poate spune i aa, admise Devereaux, lsîndu-i braele în jos i czînd în genunchi, apoi apr o piindu-se încet, totîn genunchi, de msua oval din faa canapelei miniaturale. Dar înelege c nu aveam de ales. Trebuia s fac tot ce-mi cereaviermele la...- Inclusiv s-l rpeti pe Pap, ip din nou Aar on Pinkus.

- înceteaz, rcni Eleanor Devereaux. Nu vreau s maiaud nimic!- Cred c o s ne descurcm, drag Eleanor; scuz-milimbajul, dar te r og s taci. Continu, Sammy. Nu c a inemori s aflu, dar, pe Dumnezeul lui Abraham, care cont r oleaz34 Universul i care s-ar putea s dea nite explicaii, cum  s-aîntîmplat? Fiindc e evident c  s-a întîmplat! Presa a avutdreptate, mediile inf ormatice din toat lumea au avut dr eptate!Au f ost doi oameni - se vede i pe pereii tia! Au f ost doi papi,iar tu l-ai rpit pe cel adevrat!- Nu tocmai, interveni devereaux, respirînd tot mai greu.tii, Zio a crezut c totul era în r egul...- În regul?Brbia lui Aar on ajunse primejdios de apr oape de tbliamesei.

- Pi, da. El nu se simea bine i... ei bine, asta-i alt poveste, dar Zio era mai detept decît noi toi.- Cum  s-a întîmplat, Sam? Din cauza acestui lunatic degeneral MacKenzie Hawkins, nu-i aa? El apare în toatef otografiile.  El a f ost cel care te-a determinat s devii cel maicelebru rpitor necunoscut din istoria lumii!- S-ar putea spune i aa, dar i altfel.- Cum, Sam? Cum? spuse btrînul avocat i lu de pemsu un exemplar din  Penthausc, pe care începu s-l fluture prin faa chipului palid al lui Eleanor devereaux, pentru a o ajutas respire.- Sînt cîteva articole excelente în revista aia... f oarteserioase.- Sammy, te implor, nu-mi  face asta, i nici mamei tale,care te-a nscut în dureri i s-ar putea s aib acum nevoie de unsprijin peste puterile noastre. în numele lui Iehova, în faa cruiao s pr otestez vehement în templu, la Sabatul de mîine, ce  i-avenit s iei parte la aceast fapt monstruoas?- Aar on, de fapt, Ämi-a venit" e o descriere destul de exacta presupusei - repet, a presupusei - aciuni criminale la care tereferi.- Nu trebuie s m Ärefer", Sam, pur i simplu art spreaceste f oarte limpezi dovezi de pe pereii ti!- Da, pi, de fapt, Aar on, alea nu sînt cu totu lconvingtoare...34 - Voiai s-l pun sub acuzare pe Pap?- Imunitatea Vaticanului nu i-ar fi permis asta.- Aceste f otografii ar fi  fostde-ajuns ca s elimine regulilede administrare a pr o belor! N-ai învat nimic de la mine?- înva-o pe mama, te r og.

- E mai bine c a leinat, Sam. Ce a însemnat acel Ämi-avenit"?- Da, pi, de fapt, Aar on, fr nici o intenie din parteamea, am scos din bncile de date ale computerului G-Doi, careaparine Serviciului secret al armatei, co pii ale unor dosareultrasecrete doar cu douzeci i patru de ore înainte de a fi trecutîn rezerv.-i?- Pi, vezi tu, Aar on, în calitate de avocat al lui MacKenzieHawkins, trebuia s-l asist la pr onunarea hotrîrii definitive ase-treizeci-cinci privind toate rapoartele secrete legate de cariera

Page 35: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 35/335

sa militar, de la al doilea rzboi mondial pîn la rzboiul dinAsia de sud-est.-i?- Atunci au intervenit în pr ocedur prietenii lui Mac dinarmat. Eu fcusem o greeal minor în Triunghiul de Aur,f ormulînd acuzaii împotriva unui anume general EthelredBr okemichael pentru trafic de dr oguri, cînd de fapt era vorbadespre vrul lui, Heseltine Br okemichael, iar susintorii lui

Ethelred s-au înfuriat ru i d e atunci au devenit cu toii prieteniilui Mac Hawkins, s -au strîns în jurul oimului i i-au fcut jocul.- ce  joc? Heseltine... Ethelred! Dr oguri, Triunghiul deAur! Aadar, ai fcut o greeal i i-ai retras acuzaia. Ei, i?- Era pr ea tîrziu. Militarii sînt m ai ri decît Congresul.Ethelred n-a o binut cele trei stele, iar prietenii lui m-au învinuit pe mine i l-au ajutat pe Mac.-Ei i?- Unul dintre ticloii ia mi-a pus în mîn o serviet,i-a trîntit o etichet pe care scria Äultrasecret", iar eu am semnatde primire pentru dou mii ase sute patruzeci i una de co pii35ale unor dosare ultrasecrete, cele mai multe neavînd nici o legtur cu Mac Hawkins, care sttea nevinovat lîng mine.Aar on Pinkus închise ochii i se ls pe sptarul miciicanapele, atingînd-o cu umrul pe complet nucita Eleanor 

Devereaux.Deci ai f ost nevoit s devii al lui pentru viitorul imediat-vreo cinci luni.Aar on deschise ochii cu pruden.- Fie asta, fie s mi se amîne trecerea în rezerv pîn la untermen neprecizat... sau s petrec douzeci de ani laLeavenworth.Deci banii au venit din rscumprare...- Ce bani? îl întrerupse Sam.Banii pe care i-ai cheltuit cu atîta larghee pentru casaasta... sute de mii de dolari! A f ost partea ta din rscumprare,nu-i aa?Ce rscumprare'?-- Pentru Papa Francisc, firete. Cînd l -ai eliberat.- N-am primit nici o rscumprare. Cardinalul Ignatio  Quartz a refuzat s plteasc.Cardinalul cum?- - Asta-i alt poveste. Quartz era fericit cu Cîuido.Cu ido?- Nu striga, Aar on, murmur Eleanor.- Guido Fresco baldi, rspunse Devereaux. Vrul lui Zio,cu care semna perfect; a f ost figurant în a treia trup a o pereiLa Scala i primea uneori r oluri mici.- Destul!Celebrul avocat respir adînc de cîteva ori, strduindu-ses-i recapete autocont r olul. Apoi, co borîndglasul,vorbicîtputude calm.- Sam, te-ai întors acas cu o mare sum de bani, care nu pr ovenea din motenirea unei rude bogate. De unde ai avut banii,Sam'?- Pi, de fapt, Aar on, ca partener cu rspundere general,

35a f ost partea care mi-a revenit din ce-a mai rmas din finanareainiial a corporaiei.- Ce corporaie? întreb Pinkns.- Compania Pstorul.-Pstorul...?- Ca în Pstorul cel Bun.- Ca în Pstorul cel Bun, repet Aar on, aflat parc întrans. Capitalul a f ost majorat pentru aceast corporaie...- De fapt, prin creteri de zece milioane de dolari per investitor, n umiii investitori redu cîndu-se la patru i f ormînd o asociere limitat cu partenerii cu rspu ndere general, riscurile

Page 36: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 36/335

individuale fiind restrînse la capitalul investit i bazîndu-se peanticiparea unui pr ofit de zece la unu fa de investiiile lor... defapt, nici unul dintre cei patru investitori nu a dorit s fie confirmatlegal, preferînd s-i considere investiiile drept contribuii laacte caritabile sub anonimat.- Anonimat...? Anonimat în valoare de patruzeci demilioane de dolari?- de fapt, anonimatul era garantat. Altfel, unde a fi putut

înregistra actele de constituire, Aar on?- Tu? Tu ai f ost consilierul acestei par odii deîntreprindere?- Nu cu voia mea, pr otest devereaux. Cîtui de puin.- A, da, acele dou mii i ceva de dosare secrete cu careai ieit, fr trecere în rezerv din Leavenworth.- Sau mai ru, Aar on. Mac zicea c exist modaliti maidiscrete decît un pluton de execuie, dac bir oul de pres alPentagonului exclude pedeapsa cu moartea.- Da, da, îneleg... Sam, scumpa ta mam, care se aflîntr-o comptimitoare stare de oc, meniona faptul c tu i-aispus c banii pr oveneau din vînzarea unor o biecte de artreligioas...- De fapt, aa era f ormulat în statutul parteneriatului limitat-o biectivul esenial al corporaiei consta în Ätranzacionarea36o biectelor religioase do bîndite". Cred c am reuit o aco periredestul de bun.- Doamne sfinte, exclam Pinkus, înghiind în sec. i,desigur, o biectul religios Ädo bîndit" era persoana Papei FranciscIntîiul, pe care l-ai rpit.- Pi, de fapt, Aar on, asta nu prea sun legal, i cu atîtmai puin convingtor. Afirmaia în sine poate fi consideratchiar defimtoare.- Ce loi spui? Uit-te pe perei, la fotografii!- Eu i-a sugera, Aar on, s le mai priveti o dat. Legalvorbind, rpirea e definit drept un rapt prin f or sau constrîngerei reinerea unei persoane sau a mai multora, împotriva pr o prieivoine, eliberarea fiind condiionat de plata unor sume de bani.Dei, aa cum aflasem, o strategie preliminar fusese meticulosfinanat i pus în aplicare pentru îndeplinirea acestui o biectiv,ea euase i ar fi f ost un nou insucces dac nu interveneacoo perarea voluntar - a p utea spune entuziast - a subiectuluivizat. Iar f otografiile asteanu prea înfieaz subiectul în discuiesupus vreunei constrîngeri oarecare. De fapt, pare mulumit iîntr-o excelent stare de spirit.- Sam, ai nevoie de o camer cptuit cu burete gr os dincauciuc! Gravitatea faptei comise nu a lsat nici o zgîrietur pe platoa moralitii tale?- Crucea pe care o port e într-adevr grea, Aar on.- Nu e cel mai adecvat simbol pe care l-ai putea f olosi...Chiar c nu vreau s tiu, dar cum l-ai dus -  pe el - înapoi laR oma?- Mac i Zio s-au ocupat de treaba asta. oimul a numit-o o adevrat misiune de Äînscunare", iar Zio a început s cîntearii din o pere.- Sînt extenuat, o pti Pinkus. îmi doresc doar ca aceast

zi s nu fi existat niciodat, s nu fi auzit nici o vorb din celer ostite în aceast camer i s m fi prsit vederea.- Cum crezi c m simt eu în fiecare zi? Iubirea vieii36mele a plecat, dar am învat ceva, Aar on. Viaa trebuie s meargînainte.-Ce f ormulare original!- Vreau s spun cs-a terminat. Totul aparine trecutuluii, într-un fel, m bucur c a existat ziua de azi. M-a eliberat,oarecum. Acum trebuie s-mi mic fundul i s pornesc la atac,fiindc tiu c ticlosul la de vierme nu m mai poate atinge!Sun telef onul.

Page 37: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 37/335

- Dac e cineva de la firm, m-am dus la templu, spusePinkus. Nu sînt pregtit pentru lumea de afar.- Rspund eu, zise Sam, ridicîndu-se i îndreptîndu-sespre bir ou. Mama e aici - un fel de-a spune i e mai bine s nurspund Cora. tii, Aar on, acum, c totul a f ost dat la iveal,m simt mai bine. Cu sprijinul tu,  tiu c pot s trec la atac, c pot înfrunta noi p r ovocri, c mi se vor deschide noi orizonturi...- Rspunde o dat, Sammy. îmi crap capul.

- A, da, sigur, scuze.Devereaux ridic receptorul, îl salut pe cel de pe fir,atept rspunsul, apoi începu s ipe isteric, atît de tare încîtmama lui sri în sus de pe canapea, czu peste msua oval ise prbui pe podea.

6- Sammy! strig Aar on Pinkus, agitîndu-se întreincontienta Eleanor i fiul ei care, într-un acces de panic,smulgea de pe perei f otografiile înrmate. Sam, vino -i în fire!- Viermele! ip Devereaux. Javra Universului, cea maivrednic de dispre fiin uman de pe faa pmîntului! Nu aredreptul...- Mama ta, Sammy. Ar putea fi moart!- Las-o balt, nu vor ti din ce cauz, rspunse Devereaux,alergînd spre peretele din spatele bir oului i continuîndu-i asaltul

37asupra numer oaselor f otografii i tieturi din ziare. E nebun,nebun,nebun!- N-am spus nebun, Sam, am spus moart, continuAar on, îngenunchind îndurerat i ridicînd capul mamei, cusperana c iretlicul sta ar putea avea vreun efect asupra fiului.Ar trebui s fii mai îngrijorat.- îngrijorat? El a f ost vreodat îngrijorat din cauzamea?Mi-a sfîiat viaa în buci, apoi a clcat pe ele,îngr o pîndu-le înnor oi! Mi-a smuls inima din piept i-a umflat-o ca pe un balon... N-am spus el, Sam, am spus ea! Mama ta.Salut, mam, sînt ocupat.Pinkus scoase micul transmitor din buzunar i pusedegetul pe butonul de semnalizare, apoi începu s apese cuintermiten. oferul su, Paddy Lafferty, avea s primeasc

mesajul de urgen. Trebuia s-l primeasc.în cîteva clipe, Paddy ptrunse prin intrarea aripii de est,ordonîndu-i verioarei Cora, cu cel mai autoritar rcnet desergent, s se dea la o parte ca s n-o arunce în mijlocul uneigti de infanteriti bei în cutare de distracii cu femei.-Nu-i o ameninare, irlandezo!Sam devereaux era legat de scaunul din spatele bir ouluisu, braele i picioarele fiindu-i str înse cu fîii din cearafulsmuls de pe pat i rupt neglijent de f ostul sergent Patrick Laffertydin Omaha Bcach, combatant în al doilea rzboi mondial.Devereaux cltina din cap, clipea des i încerca s-i regseascvocea.- M-au atacat cinci dr ogai, strig el.- Nu tocmai, Sam, biete, spuse Paddy, ducînd un pahar cu ap la buzele avocatului. Dac nu socoteti în categoriadr ogurilor o pictur de Bushmills, ceea ce nu te sftuiesc s

faci în btrînul Sud i nici mcar în barul lui O'Too le.- Tu mi-ai fcut asta?- N-am avut de ales, Sam. Cînd soldatul nu mai rezist37în lupt, trebuie s-l aduci înapoi cum poi. Nu-i nici o ruine, biete.- Ai f ost în armat? în lupt...? Ai f ost cu MacKenzie

 Hawkins?- Cunot i numele sta, Sam?-Ai fost cu el?- N-am avut niciodat onoarea s-l cunosc personal pegeneral, dar l-am vzut! Timp de zece zile, în Frana, a preluat

Page 38: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 38/335

comanda diviziei noastre i vreau s-i spun, putiule, c Macoimul a f ost cel mai bun comandant pe care l-am avut vreodat.L-a fcut pe Patton s par un balerin, dei mie chiar mi-a plcut btrînul George, numai c n-avea stofa oimului.- Sîmt distrus! ip Devereaux, trgînd de fîiile de pînzcare-l ineau legat. Unde-i mama... unde-i  Aaron? întreb eldeodat, privind camera goal.- E cu mama ta, biete. Am dus-o în dormitorul ei. Domnul

Finkus îi d puin coniac, s-o ajute s doarm.-- Aar on i mama mea?- Fii puin mai înelegtor, flcu. Ai cunoscut-o peShirley,cu coafura aia apn... Uite, bea puin ap - o s-i dau i nitewhisky, dar nu cred c o s-l poi bea. Ochii ti nu prea arat aochi de om, parc-ar fi de mî speriat.-Ajunge!Tot universul meu se destram!- Nu-l deslîna, Sam, domnul Pinkus o s-l coas la loc. N-a existat un om mai priceput la treaba asta... Uite, acuma seîntoarce. Îl aud venind.Aar on Pinkus intr tîrîndu -i picioarele în bir oul cu accesinterzis, artînd de parc tocmai s-ar fi întors de la un asalt peMatterhorn .-Trebuie s stm de vorb, Samuel, zise el, cufundîndu-se curespiraia tiat într-un f otoliu din faa bir oului. Eti bun s nelai singuri, Paddy? Verioara Cora a sugerat c s -ar putea s-i

 plac un muchiule la grtar, servit în buctrie.- Muchiule?- Cu bere irlandez, Paddy.38- Pi... prima impresie nu e btut în cuie, am dreptate,domnule Pinkus?- i asta e adevrat, btrîne prieten.- i eu? ip Devereaux. M dezleag i pe mine cineva?- Tu o s rmîi exact unde eti i cum eti, pîn cînd vomîncheia discuia, Samuel.- Mereu îmi spui ÄSamuel" cînd eti înfuriat pe mine.- înfuriat? De ce-a fi înfuriat? Numai pentru c ne-aiimplicat, pe mine i firma mea, în cea mai crunt i perfid crimdin istoria civilizaiei de la Imperiul de Mijloc al Egiptului, cu patru mii de ani în urm. înfuriat? Nu, Sammy, sînt de-a dreptulisterizat.- Eu mai bine plec, efule.- îi dau un semn mai tîrziu, Paddy. i savureazmuchiuleul ca i cum ai mînca pomana mea.- Ah, nu mai vorbii aa, domnule Pinkus.- S m duci la templu dac nu-i dau nici un semn timpde o or .Lafferty îi fcu rapid ieirea, subliniat de zgomotul stri-dent al uii trîntite de afar. Cu mîinile împreunate în fa, Aar onvorbi:- Trebuie s îneleg, începu el calm, c cel care te-a sunatmai devreme nu era altul decît generalul MacKenzie Hawkins,am dreptate?- tii al naibii de bine c ai dreptate, iar oarecele stacafeniu nu-mi poate face asta!- Ce a fcut, mai exact?

- A vorbit cu mine.- Exist vreo lege care interzice comunicarea?- Fie vorba între noi, cu siguran exist. S-a jurat peManualul regulilor militare c n-o s-mi mai vorbeasc tot restulmizerabilei, nelegitimei lui viei!- Totui, a considerat nimerit s încalce acest jurmîntsolemn, ceea ce înseamn c avea s-i spun ceva deosebit deimportant. Ce anume?38- Cine l-a ascultat? ip Devereaux, trgînd din nou delegturile ce-l in tui au de scaun. Tot ce-am reinut a f ost c urma

Page 39: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 39/335

s zboare spre Boston ca s m vad, i atunci am simit cînnebunesc.- Ai simit c înnebuneti, Sam... Cînd are de gînd s facdrumul sta?- de unde s tiu eu?- Corect. i-ai astupat urechile i i-ai declanat anxietatea.Totui, bazîndu-ne pe presupunerea c avea s-i spun cevaimportant - altfel n-ar fi nesocotit înelegerea de a nu te mai

contacta vreodat - putem bnui c zborul lui la Boston e iminent.- Ca i plecarea mea în Tasmania, zise hotrît Devereaux.- Asta nu trebuie s-o faci, interveni Pinkus cu aceeaihotrîre. Nu poi fugi, nici nu-l poi evita...- Un motiv! îl întrerupse Sam, ipînd. D-mi un motiv, înafar de uciderea ticlosului, pentru care n-ar trebui s-l evit! Eca un S.O.S. ambulant, venit de pe Titanic!- O s continue s te antajeze i, prin extensie, i pemine, ca singurul tu patr on de dup absolvirea facultii - cu participarea ta la aceast crim a secolului.- Tu nu ai scos din bncile de date peste dou mii dedosare ultrasecrete, eu am fcut-o.- Aceast fapt aparent primejdioas devine completnesemnificativ în comparaie eu dovezile pe care ai încercat sle semeni pe perei... Dar fiindc tot ai pomenit de asta, a avutvreun r ost furtul acelor dosare?

- Patruzeci de milioane de r osturi, rspunse Devereaux.Cum crezi c i-a majorat capitalul generalul la diabolic venitde pe rîul Styx?-antaj...?- De la Cosa Nostra pîn la nite britanici care nu erauchiar în situaia de a o bine Crucea Victoriei, de la f oti naziti, acr or respectabilitate se afla în rahat pîn peste cap, pîn la eiciarabi care fceau bani pr otejîndu-i investiiile în Israel. El a prelucrat totul i m-a determinat s pornesc în urmrirea lor.39- Doamne Sfinte, mama ta spunea c toate astea erauhalucinaii de-ale tale! Ucigai la un concurs de golf, germani înferme de pui... arabi în deert. Deci, t otul e adevrat.- Uneori, nu prea des, beau mai mult decît trebuie.- Ea a menionat i asta... înseamn c Hawkins i-a scosla iveal pe ticloii tia din dosarele secrete i i -a o bligat s-isatisfac preteniile?- Cît de jos poi s...- Cît de ingenios poate // un om?- Unde i-e platoa moral, Aar on?- în nici un caz nu-i apr pe ticloi, Sam.- Atunci dovezile pe care le-ai vzut pe perei?- hotrît, nu!- i, pe ce poziie te afli?Una n-are nici o legtur cu cealalt. Nu exist vreo relaie.Exist, dac ai fi f ost în locul meu, domnule avocat.Aar on Pinkus r espir adînc, în tcere, apoi îi puse celezece degete în jurul frunii i înclin capul.- Pentru orice pr o blem insolubil, trebuie s existe o  posibil soluie, fie în viaa asta, fie în cea de dincolo.

- O prefer pe prima, dac nu te superi, Aar on.--- înclin s fiu de acord. de aceea, aa cum te-ai exprimatîn bizarul tu argou, o s ne micm fundurile i-o s pornim laatac.- încotr o?- îl vom înfrunta împreun pe generalul MacKenzieHawkins.- Vei  face asta?- Am un interes legitim, Sammy. S-ar putea spune chiar unul potenial dezastruos. Mai mult, a vrea s-i supunateniei un truism al pr ofesiunii noastre, real datorit validitiilui... Un avocat care se reprezint pe sine are drept client un

Page 40: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 40/335

nebun. Generalul sta al tu o avea el o minte extraordinarde militar, cu toate extravaganele ei, dar îndrznesc s afirm40cu modestie c nu i-a pus talentele la încercare împotriva unuiaca Aar on Pinkus.Gtit cu pene, eful de trib Vîrful Nori lor scuiptrabucul i se întoarse în cortul uria, unde, pe lîng previzibilele o biecte ale culturii indienilor americani - cum

ar fi nite false scalpuri de-a lungul pereilor-, instalase un pat cu saltea cu ap i mai multe dispozitive electr onice care puteau face mîndria Pentagonului; adic ar fi putut facemîndria Pentagonului, înainte de a fi furate. Oftînd zgomotos,de tristee i de furie, Vîrful Norilor îi scoase cu grij cor oanade pene, arun cînd-o pe jos. Apoi dintr-un ru csac din piele decprioar scoase alt trabuc, de marc nedefinit i de pr oastcalitate; i-l îndes în gur i începu s-l cio pîreasc la vreo cinci centimetri de capt, pîn cînd i se înnegrir dinii. Seîndrept spre pat, se aez pe el, f ormînd valuri care îl fcurs-i piard echilibrul i s cad pe spate, în vreme ce telef onulcelular de sub tunica lui cu mrgele începu s sune. îrîitulcontinu, în timp ce se zvîrcolea, încercînd s calmeze apaagitat de sub el. într -un tîrziu reui, împingîndu-se înaintei punîndu-i cizmele pe podea. Apoi smulse telef onul înfuriati r osti cu voce spart:

- Ce este? Sînt în mijlocul unui ritual.- Haide, efule, singurele ritualuri din zon sînt ltrturilecîinilor.- Nu tii niciodat cine te sun, fiule.- Nu credeam c mai cunoate i altcineva numrul.- Pornete întotdeauna de la presupunerea c dumanul poate s cerceteze i s ptrund pe frecvena ta.-Ce...?- Fii atent, biete. Spune, ce e?- i-i aminteti pe englezii ia doi care-au f ost ieri aici i-auîntrebat de tine, ia pentru care am fcut noi pe indienii tîmpii?- Ce-i cu ei?- S-au întors, dar cu înc doi colegi. Unul arat de parc40stpînul lui nu tie c a fugit din cuc, cellalt pufnete tot timpul

- fie c e rcit, fie c are nrile f o

arte inflamate.- Trebuie s fi mir osit ei ceva.- Nu cu n asul luia...- Nu vorbesc de trupele de sprijin, m refer la englezi.Idiotul la de avocat al tu, Charlie Arip r oie, trebuie s le fispus ceva.- E i i , haide, V.N., în afar de faptul c a czut de pe calulla afurisit, omul a f ost gr ozav. N-au aflat o boab despre tine,iar doamna aia simpatic nu-i lua ochii de la suspensorul lui...- Earf fiule, earf. Poate c se uita la cal.Poate c la earf, suger interlocutorul, în vreme ceVîrful Norilor, luat de un val, se rsturnase pe patul cu ap.- Auu!- Hei, avocatul nostru poate chiar are ceva, nu? Cred ceti de acord .- N-am f ost de acord cu nimic! Ofierii mei de încartiruire

au încurcat lucrurile...Tu i-ai nu mit, V.N.- i te sftuiesc s încetezi cu familiarismele asta, biete!Eti un pîrlit de recrut i-o s-mi spui efule!- Bine, efuleule, atunci o s te duci singur în ora s-i iei  prpditele alea de trabucuri...- N-am vrut s fiu dur, fiule, vreau doar s menin o ordinelogic a ierarhiei. Susin îns c trupele de sprijin n-au f ostconvocate pentru vreo bagatel, cum ar fi Äearfele", ai îneles?- Poate... Deci, ce crezi? Adic, ce-au mir osit?- Nu ce au mir osit ci, tinere, ci ce a mir osit altcineva ca sfie nevoie de ajutor sup limentar. Englezii ia n-au reluat asaltul

Page 41: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 41/335

din pr o prie iniiativ; au f ost trimii înapoi de un ofier activ caredorea o reconsiderare a situaiei. E la fel de limpede ca Porkcho pHill.- Porkcho ps...?- Unde sînt ei acum, biete?- La chiocul cu suveniruri. Cumpr o grmad de chestii41i sînt f oarte prietenoi, chiar i taurul. întîmpl tor, fetele - scuz-m,

tinerele indiene - sînt al naibii de fericite. Tocmai am primit pr ovizii din Taiwan.Vîrful Norilor se încrunt, îi aprinse trabucul i vorbi.- Rmîi pe fir, trebuie s m gîndesc.Cîiva nori de fum înceoar cortul, apoi oimul reludiscuia.- În curînd, englezii vor ajunge la numele meu.- Sînt de aceeai prere.- Aa c trimite-l pe unul d intre fraii notri asuprii s lespun c eu am cortul cam la dou sute de salturi de antilo pdincolo de punea din nord, dup locul de împerechere al bizonului, pe la stejarii cei mari, unde îi depun vulturii preioaselelor ou. E un loc i zolat, unde pot s intru în l egtur cu zeii pdurii i s meditez. Ai priceput?- Nu îneleg o vorb din ce-ai spus. Avem cîteva vite, dar nici un bizon, i n -am vzut vulturi decît la grdina zoologic

din Omaha.- Eti de acord c exist o pdure.M r og, pdure, poate, dar nu-mi amintesc s fie co pacimari.- Ce dracu', fiule, trimite-i în pdurea aia, da?- Pe care crare? Se vd toate, dar unele sînt mai bunedecît altele. A f ost un sezon turistic slab...- Bine gîndit, biete! exclam Vîrful Nori lor. O tacticexcelent. Spune-le c m gsesc mai repede dac se despart.la care m gsete poate s-i cheme pe ceilali; n-or s fie preadeparte unul de altul.- Dac ne gîndim c tu nu eti nicieri în pdurea aia, astanu-i Ätactic excelent", e o tîmpenie. Or s se rtceasc.- încurajator, fiule, încurajator.-Ce?- Dat fiind natura acestei lupte, dumanul f olosete o strategie neortodox. N-am nimic cu ea - ce dracu' am f olosit-o înmai toat cariera mea -, dar n- are nici o valoare dac îi întîrzie41înaintarea. în situaia asta, un asalt fr ontal e cea mai pr oductivsoluie a adversarului nostru - singura soluie, de altfel -, dar, înloc s pr ocedeze aa, el ne înconjoar pe flancuri, trgînd cumortiere încrcate cu rahat.- Iar nu mai îneleg nimic, efule, zise interl ocutorul.- Susin c sînt antr o pologi care caut supravieuitorii unuimare trib? fcu dispreuitor Vîrful Norilor. Un trib dinShenandoahs, nite slbatici adui la curtea Angliei de Walter Ralcigh, tu ai crezut tîmpeniile astea?M r og, cred c e posibil. Wo potamii au venit de undevadin Est.- Din Hudson Valley, nu din Shenandoahs. Au f ost alungai

de triburile Mohawks fiindc nu tiau agricultur, nu puteau screasc vite i nu voiau s ias din corturi cînd ningea. N-au f ostun mare trib, au f ost de la bun început nite pguboi, pîn cîndau ajuns la fluviul Missouri, la mijlocul secolului trecut, undei-au desco perit adevrata chemare. Mai întîi i-au tras în piept, pe urm i-au corupt pe colonitii albi!-Cunoti toate astea?- Sînt f oarte puine lucruri despre istoria tribului tu pecare nu le cunosc... Nu, fiule, cineva se afl în spatele acesteio  peraiuni aco perite, iar eu o s aflu cine. Apuc-te de t reab.Trimite-i în pdure!

Page 42: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 42/335

Trecur douzeci i trei de minute, timp în care unul cîteunul, membrii patrulei de cercetare a lui Hyman Goldfarb ptrunser pe cele patru crri în pdurea deas. Hotrîser sse despart deoarece instruciunile pe care le primiser la chioculde suveniruri erau cu totul imprecise i contradictorii, mulimeade tinere indiene discutînd i contrazicîndu-se cu privire laadevratul drum care ducea la cortul Vîrfului Norilor - o reedin considerat, în mod evident, un fel de sanctuar.

Patruzeci i ase de minute mai tîrziu, unul cîte unul,fuseser prini într-o ambuscad i legai - de mîini i de picioare- de un trunchi de co pac, cu gura astupat de un clu din imitaiede piele. Li se comunicase tutur or c eliberarea era iminent,42dac nu-i vor scoate cluul s ipe. Dac s-ar fi întîmplat aa,furia tribului umilit i exploatat s -ar fi abtut asupra capetelor lor, mai exact asupra scalpurilor, care le-ar fi f ost desprinse de pe este. Fiecruia, desigur, i se acordase tratamentul cuvenitrangului i sexului su. Englezoaica era mult mai rezistent decîtasociatul ei limbut, care încercase o figur complicat de aprareoriental, reuind doar s-i luxeze braul stîng din articulaiacotului. Americanul scund i f ornit încerc s negocieze, întimp ce scotea uor un pistol automat cu eava scurt, lucru careîl cost ruperea cîtorva coaste. Totui, dificultatea cea mai marefu lsat la urm de ctre eful de trib Vîrful Norilor - nscutMacKenzie Lochinvar Hawkins (numele de la mijloc fiind tersdin toate documentele). oimul crezuse întotdeauna c era corects-i acorde celui mai dur adversar onoarea de a fi ultimul o bstacol. Nu capturezi un R ommel la primul atac împotriva trupelor din Afrika Korps - n-ar fi... Ei bine, n-ar fi potrivit.Adversarul în discuie era supradimensionat cantitativ, dar nu se remarca printr-o inteligen deosebit. Aplicînd un pr ocedeu al naibii de nimerit pentru un brbat avînd jumtatedin vîrsta lui, oimul îi atinse inta repezindu-i degetele întinseîn stomacul cercetaului duman; tiuse c o s aib succes,fiindc mir osise respiraia inamicului. Din gîtul c ercetaului îniafar un surplus de mîncare indian; o mîn rsucit la spate,silind capul uria al adversarului s se aplece spre rezultatul  jenant al accidentului, fcu restul.- Numele, gradul i numrul de înregistrare,  soldat!

-C

e to

t zici? glsui adversarul, pe care paznicul Vîrfului Nori lor îl numise Ätaurul".- Vreau s tiu numele tu i pentru cine lucrezi.  Acum!- N-am nume i nu lucrez pentru nimeni.- Te dobor.- Sfinte Sisoe, nu fi ru la suflet!- De ce? Tu ai încercat s mi-l smulgi din piept. în r ahatte bag, soldat.42- Da' mir oase aa urît!-Nu chiar atît de urît cum mir osii voi patru, papagalilor.D-mi ce-i cer, prizonier!- i e umed!... Bine, bine, mi se spune ÄLo pata".- O s accept un  pseudonim. Cine-i comandantul tu?- ce-ai zis?- Pentru cine lucrezi?

- Ce tii tu,  sonatule?

-Foarte bine, soldat, uureaz-i stomacul! Îi place halealanoastr? Mai ia o porie, iubitorule de piei-r oii!- Iisuse, te-ai prins  singur! Eu n-a trebuit s zic nimic.Piei-r oii.- Iar începi, rcane?- A jucat la ei!  Pieile-roii... de zleag-m, ce dracu'!

 Jucat la...? mai zi-i ceva, ccnare! Ce gogoi încercis-mi vinzi?- Eti tu mai aproape, f oarte apr oape! Nu puteau s aruncenimic în aer cînd era el prin preajm. Nu-i psa de zidul aprrii,

Page 43: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 43/335

trecea prin el i dribla toi adversarii, de la Namath în jos! UnHercule evreu, îi zice ceva...?- Adversari...? Namath?  Pieile-roii? Iisus - pe o placde surfing, e vorba despre f otbal! i Hercule?... A f ost un singur funda ca sta în istoria Ligii naionale de f otbal. IlymieUraganul!- Io n-am zis nimic! Tu ai zis!- N-ai nici cea mai vag idee despre ce-am spus, soldat.

oimul vorbea repede, în oapt, în vreme ce-l elibera pemuntele de om, manevrînd iute frînghiile care-l ineau legat deco pac.- Goldfarb Auriul, continu el rguit, cu rsuflarea tiat.L-am recrutat  pe nemernic pe cînd eram în post la Pentagon!- Ce ai fcut?

- N-ai auzit asta. Lo pat -crede-m, n-ai auzit niciodat

ce i-amspus!... Trebuie s plec de-aici, repede. O s trimit pe

cineva dup voi, idioi lor, dar tu, tu nu mi-ai spus nimic, ai îneles?

43- Nu i-am spus! Dar m bucur pentru recunotin,domnule mare ef Indian.- sta-i un lucru minor, fiule, avem t reburi mai importante.Tocmai am lovit rezervorul de petr ol, nucind cel mai importantcentru nevralgic din Oraul Nebunilor!... Goldfarb Auriul, ce

tii tu? Acum am nevoie de un afurisit de avocat, repede, i tiuexact undese afl gozarul la nerecunosctor!Vincent Mangecavallo, directorul Ageniei Centrale deInvestigaii, privea fix telef onul din mîna lui, de parcinstrumentul respectiv ar fi f ost întruparea neînsufleit a unei boli transmisibile. Cînd vocea isteric de pe fir se o pri s-i tragsufletul, directorul duse brusc receptorul la gur, vorbind calm,dar cu înverunare:- Ascult, amice incapabil. îmi dau toat silina s factreab cu nite parteneri pe care gaca ta doar îi  pltete, dar n-ar ti cum s le vorbeasc i cu atît mai puin s le permitaccesul în cluburile alea simandicoase ale voastre. Vrei s pr eieicontrolul? E ti invitatul meu, da' o s rîd i cu boaele cînd o ste îneci într-un hîrdu cu sup... Vrei s-i mai zic ceva, bi,

macar oan beat?Mangecavallo se o pri brusc, apoi continu s vorbeasc,mult mai blînd, mai prietenos:- Cine pe cine trage-n piept? S-ar putea s ne înecm cutoii în hîrdul la cu sup. Pîn acum, tot ce avem e un rahat.Curtea aia Suprem e la fel de curat ca gîndurile maic-mi i - inici o veste de la fumtorii ia de trabuc, mersi frumos.- Scuze c m-am ambalat, btrîne, spuse secretarulde stat la cellalt capt al firului, dar înelegi cu sigurandezavantajele teribile pe care o s le avem de înfruntat laîntrunirea viitoare.  Doamne Sfinte, gîndete-te în ceîncurctur ne aflm! Cum o s poat negocia preedintelede pe o poziie de f or, cu întreaga autoritate a funcieisale, dac cei de la Curte fie i doar c se gîndesc s permitunui mrunt trib de indieni, total necunoscut s paralizeze43cea mai important linie de aprare a noastr? Cerul e acolo unde e, btrîne puti, dac tii asta!- Da, mi-am închipuit, bambino vecehio*.- Ce-ai spus?- E o vorb din Guineea despre ceva ce n-am înelesniciodat la voi. Cum poate un pu ti s fie btrîn?- Pi, cravata, înelegi? Vechile coli, vechile tradiii,simbolurile, presupun. De aici, Äbtrînii puti". Foarte simplu,zu.- Poate ca vecehia maladizione di famiglia**, nu?

Page 44: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 44/335

- Pi, m-am prins de chestia cu Äfamilia" i cred c, într-unsens mai larg, exist o legtur, E mai curînd o fraz simpaticîntr-o limb strin.- Noi nu gîndim aa. Ai putea fi ucis pentru asta.Ce spui...- Nu conteaz, voiam doar  o pauz de gîndire.

 Eu fac asta tot timpul. Intervenii tangeniale.- Da, sigur, deci, hai s intervenim în pr o blema asta cu

întrunirea. Ar putea Marele ef s-o anuleze fiindc a fcut grip-sau poate Zona Zoster - hei, ia sînt  periculoi, ce zici de asta?- Teribil imagine, Vincent. Nu ine.Dac soia lui are un atac de cord? Pot s rezolv asta.- Din nou, nu, btrîne. El trebuie s se ridice deasupradramelor personale i s se poarte er oic ² sta-i un principiu

 sfînt.- Atunci sîntem în gleat... Ah, ah, cred c-am gsit! Dacdezbaterea Curii devine public, s presupunem c Marele ef afirm c susine dreptul la - cum i-ai zis - petiionare?- te-ai sonat!- Cine'?- Eti nebun! Pe ce baz crezi c ar putea s-i însueascel o asemenea poziie? Nici mcar nu e o chestiune de pr o sau* Co pil btrîn (în 1. italian în original).**Vechi blestem de familie (în lb. italian în original).

44 contra, e un fapt real! Nu poi supune la vot chestia asta, trebuies-i asumi o poziie - iar singura poziie pe care i-o poate asumaîntoarce împotriva lui echilibrul constituional al puterii. El eimplicat acum într -o btlie între executiv i juridic; toat lumea pierde!- Mam, ai zis o grmad de vorbe mari, amice incapabil.Eu n-am spus s-i Äînsueasc", eu am zis s Äsprijine"dezbaterea public, în sensul c are grij de oamenii mruni -aa cum o binuiau s spun comunitii, dar n-au fcut-o niciodat -i, oricum, el tie c mai are înc douzeci i dou de baze aerieneîn ar i unsprezece sau dousprezece în lume. Atunci care-i pr o blema lui?- Echipamentul de vreo  aptezeci de miliarde de dolaridin Omaha, pe care nu-l poate scoate de-acolo!

- i cine tie asta?- Curtea de Conturi a Statelor Unite!- Atunci o s-i strîngem de boae. Putem s le închidem pliscul tipilor lora. M ocup cu de asta.- Eti relativ nou-venit în domeniu, Vincent. Pîn s-itrimii tu oamenii pe teren, ar aprea scurgeri de inf ormaii, celeaptezeci de miliarde ar ajunge brusc la peste o sut, i oriceîncercare de a dezmini zvonurile ar slta suma la nou sute demiliarde, falimentînd bncile care acord împrumuturi cu do bîndfix. în timpul sta, deoarece exist un dram de seriozitate încompendiul la urît mir ositor, noi am fi pui sub acuzare, în baza legilor Congresului, pentru c am muamalizat o istorie petrecut cu mai bine de o sut de ani în urm - cu care nu avemabsolut nici o legtur - de dragul avantajelor politice. Mai mult,dei asta e cea mai inteligent direcie de aciune pe care am putea-o urma, am risca nu numai amenzile i închisoarea, dar ni

s-ar lua i limuzinele.-Basta! ip Mangecavallo, mutînd receptorul la cealaltureche, mai puin agresat. sta-i curat balamuc!- Bun venit în lumea real din Washington, Vincent... Eti44 sigur c nu exist nimic, s zicem Äconvingtor", despre vreunuldintre ia ase idioi de la Curtea Suprem? De exemplu, tipulnegru? M-a ocat întotdeauna ar ogana lui.- A fi vrut, i tu ai fi vrut, dar e poate cel mai curat i celmai strlucit.- ce spui?

Page 45: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 45/335

- Iar conceteanul vine imediat dup el, dac la la te-aigîndit mai departe.- De fapt, m gîndisem - nimic personal, tii, mie îmi place o pera.- Nimic personal, i o perei îi place de tine, mai alesS ignor Pagliacci.A, da, vikingii ia.Mda, vikingi... i fiindc tot vorbeam despre nori...

Vorbeam noi despre asta?Tu vorbeai... Ateptm veti despre eful la de trib Nebun-Sadea, care îi zice Vîrful Norilor. Dac punem mîna peel, am putea iei din tot rahatul sta.-- Serios? Cum?- Pi, în calitate de iniiator, cum îi spui tu, reclamantultrebuie s se prezinte în faa Curii cu avocaii lui, pentru pledoarie. Aa-i pr ocedura.- M r og, sigur c trebuie, dar cu ce ar schimba astasituaia?- S presupunem - doar  s presupunem - c acestmizerabil se dovedete a fi complet nebun i începe s ipe ctoat escr ocheria e o glum. C a falsificat toate documentelealea istorice, ca s poat face nu tiu ce declaraie teribil. Cezici?- E absolut genial, Vincent! Dar cum ai putea s faci asta?

- O pot rezolva. Am cîiva medici trecui pe un stat de plat special. Pr ocedez ca i cu substanele toxice permise deAgenia de Contr ol al Medicamentelor.- Magnific! i ce te mai reine?45- Trebuie s-l gsesc pe nemernic!... Oprete-te, amice,te sun eu mai tîrziu. Sînt chemat pe alt linie.- Chiar te r og, btrîne puti.- Basta cu tîmpenia asta de bambino btrîn!Onorabilul director al Ageniei Centrale de In vestigaiiîntrerupse legtura i aps dou butoane pentru al doilea apeltelef onic.- Da, ce e?- Îneleg c n-ar fi trebuit s te sun direct, dar mi-an zisc, dat fiind importana inf ormaiei, n -ai fi admis s-o primeti

decît de la mine.- Cine e la telef on?Goldfarb.Hymie Uraganul? S-i zic ceva, amice, ai f ost cel maimare...- Las-o moart, fraiere, acum m ocup d e altceva.- Sigur,  sigur, dar îi aminteti de Supercupa din '73, cîndtu...Eram acolo, amice, aa ci normal s-mi amintesc.Totui, acum sîntem într-o situaie pe care ar trebui s-o cunot iînainte de-a face vreo micare... Vîrful Norilor ne-a scpat dincapcan.-- Cum?- Am vorbit cu fiecare membru al unitii mele  foartecostisitoare, pentru ale crei servicii îi voi trimite nota de platla motelul la prginit din Virginia Beach; concluzia lor comun

 poate prea greu de acceptat dar, dup tot ce-am auzit, e la felde bun ca oricare alta.- ce tot  spui acolo?- Acest Vîrf al Norilor este, în realitate, întruchiparea luiBigf oot, presupusa creatur legendar care cutreier pdurileCanadei, dar care seamn f oarte mult cu o fiin uman.- Ce?- A doua explicaie ar fi c e vorba despre Yeti, Omul45Zpezilor din Himalaya, care a traversat continentele ca s blesteme guvernul Statelor Unite... îi urez o zi plcut.

Page 46: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 46/335

7Generalul Mackenzie Hawkins, cu umerii adui, îmbrcatîntr-un costum if onat din gabardin gri, imposibil de descris,strbtea holul Aer o portului Hogan din Boston, în cutarea uneitoalete pentru brbai. Gsind una, intr iute, îi aeaz sacoauria pe podea i îi studie înfiarea în oglinda aezatdeasupra chiuvetelor la care doi membri în unif orm ai

 personalului navigant se splau pe mîini. Nu era ru, îi zise, cuexcepia perucii; un pic prea r oie i cam lung la spate. Ochelariicu ram subire, metalic, erau o minunie; czui spre vîrfulnasului su acvilin, îi ddeau un aer de savant distrat, de gînditor  pr ofund care nu era în stare s gseasc un closet într-un aer o portaglomerat cum ar fi fcut-o un militar de carier. Iar Ämilitarii",mai exact absena acestora, constituiau esena strategiei actualea oimului. Toate urmele trecutului su trebuiau îngr o pate; oraulBoston era un teritoriu al intelectualilor, iar el trebuia s seadapteze acestei situaii pentru urmtoarele dousprezece ore,necesare pentru a face o recunoatere i a-l studia pe SamDevereaux în pr o priul lui mediu.Se prea c Sam avea nite o biecii minore legate dereluarea colaborrii lor i, oricît l-ar fi dur ut asta pe Mac, acceptafaptul c va fi nevoit s-l conving pe Devereaux cu f ora.Factorul timp era esenial acum, iar oimul avea nevoie decompetena juridic a lui Sam cît mai curînd posibil; nici o ornu putea fi ir osit, dei cîteva pr o babil c le va pierde spre a-lconvinge pe avocat s-i uneasc f orele cu ale lui pentru o cauzsfînt... terge cuvîntul Äsfînt", îi zise generalul; ar puteareînvia amintiri durer oase.Mac se spl pe mîini, apoi îi scoase ochelarii i îi ddu46cu ap pe fa, atent s nu deranjeze peruca r ocovan, o ideecam larg. Avea în saco un tub de lipici, dar îl va f olosi dupce avea s trag la un hotel...Toate gîndurile despre peruca nepotrivit disprur bruscatunci cînd oimul simi prezena cuiva în apr o piere. Ridic capuldin chiuvet i vzu un brbat în unif orm aezat lîng el, cu unrînjet hidos pe fa, ce dezvluia lipsa cîtorva dini. Cu o privirefugar aruncat în dreapta îl o bserv pe al doilea brbat în

unif orm, care fixa nite buci de cauciuc sub ua toaletei. Oalt scurt privire estimativ îi dezvlui evidena: singurele lucruricu care puteau fi asociai cei doi n-aveau legtur cu avioanelesau pasagerii, ci cu dubele poliiei i amprentele digitale.- Ia zi-i, te rcoreti cu puin agua? zise rînjind primulinamic, cu un pr onunat accent hispanic. Face bine s te str o peicu puin agua pe fa dup un zbor lung, ai?-A, da efu'! strig al doilea inamic apr o  piindu-se. Mai bine decît s-i bagi capu' în closet, nu, efu'?- ce vrei s zicei cu asta? întreb f ostul general de armat, plind la vederea gulerelor neglijent descheiate ale cmilor pecare le purtau cei doi sub unif ormele autoritii.- Pi, nu-i o treab gr ozav s-i bagi capu' în closet, ai?- Sînt de acord cu asta, rspunse oimul, gîndindu-sedintr-o dat la ceva ce i se prea de fapt imposibil. Nu sînteicumva ageni secrei?

- Avem destul minte - i omenie - s nu te lsm s-i bagi capu' în closet, ceea ce n-ar fi prea secret, corect?- N-am crezut asta. Omul care m ateapt nu s-ar gîndis recruteze cercetai ca voi. L-am învat lucruri mai bune.- Hei,  efu'! zise al doilea individ, în vreme ce se apr o piade oim din partea o pus. Vrei s ne insuli? Poate nu-i placecum vorbim - nu sîntem buni pentru tine?- Zicei o dat ce vrei,  soldados estupidos! Niciodatn-am dat vreo importan rasei, religiei sau culorii pielii unuiom atunci cînd i-am evaluat calitile. Am pr omovat mai muli46

Page 47: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 47/335

negri, chinezi i vorbitori de spaniol în rîndul ofierilor decîtoricare altul cu rangul meu - pentru simplul fapt c erau maibuni decît concurenii lor!  E clar?... Numai c voi nu v numrai printre ei. Voi sîntei nite jegoi.- Destul cu vorbria, efu', îl întrerupse primul inamic,scoînd un cuit cu lam lung de sub hain. Pucoacele fac preamult zgomot - scoate portofelu', ceasu' i tot ce mai credemnoi, hispanicii, c-i de valoare.

Avei tupeu. Dar ia spune-mi, de ce s fac asta?- De-asta! ip unul din ei, fluturînd cuitul prin faaoimului.- Cred c  glumii!R ostind aceste cuvinte, oimul se învîrti pe loc, înfacîncheietura mîinii care inea cuitul i o rsuci cu atîta f or încîtarma czu imediat pe podea. Apoi lovi cu cotul stîng gîtul celuidin spatele lui, dup care se întoarse imediat spre tîlharul frdini, care zcea pe podea, inîndu-i mîna rnit.- Aa, tntlilor, asta a f ost o mic lecie de contraatac.- Ce... efu'? mormi inamicul aflat la podea, încercînds ajung la cuitul de vîntoare pe care Hawkins îl trimise la perete cu un ut.- Bine, n-am avut reflexe, admise infractorul. Deci mîntorc lapîrnaie, altceva, efu'?- Taci din gur, amigo zonzo, spuse oimul, gîndind febril,

 poate c eti în stare de ceva mai bun. La urma urmei, tactican-a f ost rea, ci doar pr ost executat. Mi-a plcut figura cuunif ormele i garniturile pentru u - asta a dovedit imaginaieîn condiii de lupt imprevizibile. Ce v-a lipsit a f ost strategiaurmtoare - ce facei dac dumanul se o pune cu o tehnic pecare n-ai luat-o în calcul. N-ai analizat corect, fiule! Pe de alt parte, o sa am nevoie de sprijinul unor aghiotani cînd o s înceaplupta. Cu puin disciplin, poate c o s v pot f olosi. Ai unvehicul?- Un ce?- O main, un automo bil, un mijloc de transport care s47nu fie neaprat înregistrat pe numele vreunei persoane în viasau decedate i nici s nu poat fi identificat dup numrul deînmatriculare.

- Pi, avem un Oldsmo

  bile hîrbuit din Midwest, înregistrat pe numele unui bar osan care nu tie c are un duplicado cu unmotor vechi de Mazda.- Perfect. pe cai, caballeros! i dup treizeci de minutede antrenament i o tunsoare, ai o binut o slujb respectabil,dar temporar, cu un salariu frumos... îmi plac unif ormele - sînto dovad de imaginaie i extrem de utile.- Eiti un loco, domnule.- Deloc, fiule, deloc. Totdeauna i-am ajutat pe cei lipsiide drepturi - asta fiind esena aciunilor mele actuale... Hai smergem acum, ridic-te i stai drept, biete, vreau s aveiamîndoi o inut perfect! Ajut-m s-l ridic pe tovarul tude pe podea i hai s-o tergem!Capul lui Devereaux se ivi la geamul din dreapta al uil or grele, lucioase, ce duceau spre bir ourile luxoase ale firmei Aar onPinkus Associates. Arunc rapid o privire spre dreapta, apoi

spre stînga, repet micarea i ddu din cap. Doi brbai solizi,în costume cafenii ieir pe coridor i se îndreptar spreascensoarele de la captul holului, încadrîndu-l pe Sam.- I-am pr omis Corei c o s iau nite fileu de pete îndrum spre cas, le spuse pe un ton sec avocatul bodyguarzilor si, mergînd pe corid or.- Noi am ajuns ca filcul, zise brbatul din stînga lui Sam, pe un ton de do  jana reinut.- îl hrnete pe Paddy Lafferty cu fileuri, adug cu re- pr o bodyguardul din dreapta. Fripte pe grtar cu crbuni.- Bine, bine, o s ne o prim s lum i dou cotlete, înregul?

Page 48: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 48/335

- Mai bine ia patru. Noi ne schimbm la ora o pt, iar haidamacii care ne înlocuiesc or s simt mir osul de grtar.48- E ar oma grsimii, fu de prere bodyguardul din stînga,cu privirea aintit înainte. rmîne în aer mult vreme.- Aa s fie, admise Devereaux. Patru cotlete i fileul de pete.- i nite cartofi? întreb paznicul din stînga. Cora nu

 prea se pricepe la prjit cartofi.- Dup ora ase, Cora nu prepar aa de bine cartofii,spuse paznicul din dreapta, permiîndu-i s schieze un zîmbet.Uneori gsete cam greu cuptorul.- O s-i prjesc eu, zise paznicul din stînga.Asociatul meu polonez nu poate tri frÄcartofabilii" lui.Se spune kartojla, bi, bupa. Asociatul meu suedeztrebuia s rmînîn Norvegia, nu-i aa, Domnu' Detectiv? Nu conteaz.Uile ascensorului se deschiser, cei trei intrar i fursurprini s vad doi brbai în unif orm, care urcaser pînacolo din greeal, deoarece nu încercar s co boare. Sam ddu politicos din cap, se întoarse cu faa spre ua liftului, alb ca varul,cu ochii mrii de consternare. Dac privirea lui experimentatde avocat nu-l înelase, vzuse la cei doi ofieri în unif orm dinspatele liftului nite zvastici mici agate de gulerele cmilor!

Prefcîndu-se c are o mîncrime la ceaf, Devereaux se întoarseca din întîmplare s se scarpine, cu ochii int la gîturile lor.Micile embleme negre erau zvastici! Prinse iute privirea brbatului din col, care zîmbi, un rînjet amical compr omisoarecum de absena cîtorva dini. Sam întoarse repede capulspre u, i mai nedumerit. Dup o clip în mintea lui se fculumin. în jargonul f olosit pe Br oadway-ul newyorkez, Bostonera un Äora de prad". în mod sigur se juca pe undeva o piesdespre al doilea rzboi mondial, poate c la Shubert sau la Wilbur,de vreo trup ce-i prezenta repertoriul în Bean Town* înaintede a asalta Big Apple**.* Denumire argotic a oraului Boston (n.tr.).**Denumire argotic a oraului New York (n.tr.).48Totui actorii tia trebuiau s aib ceva mai bunde fcut decît s plece de pe scen i s umble în astfelde costume. Pe de alt parte, auzise mereu c actorii erauo tagm aparte; unii îi triau r olurile timp de douzecii patru de ore pe zi. Nu existase i un Othello englezcare încercase s-o omoare pe desdemona lui într-un bistr ou evreiesc cu delicatese de pe Strada patruzeci iapte, într-o sear?Uile ascensorului se deschiser la parterul aglomerat, iar Devereaux co borî. El rmase pe loc, privind înjur, în timp ce paznicii lui îl flancar. Cei trei se îndreptar rapid spre ieireadin cldire, ocolind mai multe persoane i o mulime de serviete,ieind pe tr otuarul larg, lîng care îi atepta limuzina lui Aar onPinkus.- Ai zice c sîntem la Belfast, ferindu-ne spatele deicniii ia care dau cu bombe, zise Paddy Lafferty, de la volan, pe cînd cei trei pasageri se prvleau pe bancheta din spate,

Devereaux fiind prins ca într-o menghin între cei doi p r otectoricu piepturi late. Direct acas, Sam? întreb oferul, îndreptîndmaina uria spre fluxul circulaiei.- Dou o priri, Paddy, rspunse Devereaux. Pentru fileude pete i cotlete.- Cora îi face treaba, nu, biete? Gtete un f ileu destulde bun, dac-i aminteti s-l ia la timp de pe f oc. Altfel mnînci boae la micr ounde cu sos de whisky, asta e. Da' mai bine ia treifileuri, Sam. Am ordin s te atept i s te du c în ora pe la o pti jumtate.- Adic cinci fileuri, zise gardianul polonez.- Mulumesc, Stash, da' nu mi-e aa f oame...

Page 49: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 49/335

- Nu pentru tine, p entru schimbul nostru.- A, da, o s le mir oas. tii de ce, nu? De la grsimea d e pe margine care sfîrîie i împrtie ar oma în aer...- Foarte bine, strig Devereaux, încercînd s pun captalertului schimb de r eplici, pentru a plasa o întrebare esenial.49Fileu de pete, cinci fileuri de porc, cu grsime pe margine, iafurisitele de simuri olfactive ale schimbului - s-a aranjat tot!

Acum vreau s tiu de ce m cheam Aar on în ora la ora o pt i jumtate?- Pi, Sammy, a f ost ideea ta, i-i zic eu c doamna Pinkuscrede c eti omu' zilei.- Pentru ce?- Ai primit o invitaie la serata de la galeria de art - cezici de asta? Am auzit-o pe ea zicînd Äserat" i asta înseamnc o s te pileti la noapte dup o zi etc lucru i nimnui n-o s-i pese.Galerie de art...?Adu-i aminte, flcu, tu ini-ai spus de clientul la spilcuitcare crede c nevast-sa e-n clduri dup tine, ceea ce nu-lderanjeaz, i pe u rm i-ai spus domnului Pinkus c nu voiai smergi, iar el i-a spus doamnei Pinkus, care citise c va veni isenatorul, aa c acum v ducei cu toii.- Tipii ia sînt o aduntur de lipitori care colecioneazf onduri, nite hiene politice.- Sînt din înalta societate, Sammy.- Tot aia.- Atunci noi ne întoarcem cu tine, Paddy? întreb gardianuldin dreapta lui Devereaux.- Nu, Kunte, n-o s fie timp. Voi luai maina domnuluiDevereaux. Schimbul vostru poate s vin dup noi în mainalor.- Ce conteaz timpul? o biect Stash. Doar ne lai în centru.Maina domnului Devereaux se zgîlîie tare la curbe.- N-ai reparat-o, Sam?- Am uitat.- Trebuie s te descurci cum poi, Stash. Pe efu' nimicnu-l aranjeaz mai mult decît s-i conduc micul Buick; da' nui pe doamna lui. Asta-i caleaca ci, mai ales c are numerele

alea de înmatriculare pe care el le urte.49- Lipitori i politicieni, mormi Sam.- Tot aia, nu? zise Kunte.MacKenzie Hawkins scrut prin p arbrizul Oldsmo bile-ului furat placa de înmatriculare a limuzinei aflate în faa lui.Literele albe, în relief, f ormau pe fundal verde numele PINKUS,de parc aceast inf ormaie ar fi trebuit s trezeasc spaima privitorilor. Ar fi f ost de f olos dac numele ar fi avut ceva maiamenintor, îi zise Mac, bucur os totui c-l o bservase în faafirmei unde lucra Devereaux. Era un nume pe care oimul n-avea s-l uite niciodat. Timp de mai multe sptmîni dupînceperea activitii la f osta lor corporaie, Sam ipase întruna:ce-ar crede  Aaron Pinkus?Cînd Mac nu mai suportase îlînchisese în cas, ca s aib puin linite.În acea dup-amiaz,un telef on la bir oul de avocatur îi confirmase faptul c Sam se

întorsese acas i fcuse cumva Dumnezeu tie cum pace cuun anume Aar on Pinkus, al crui nume era un blestem pentruoim.fusese o nimica toat s le arate aghiotanilor lui, recentantrenai i pr oaspt tuni, o f otografie a lui Devereaux i s leordone s r mînîn singurul ascensor care urca la bir ourile firmei, pîn cînd avea s apar subiectul. Apoi acetia trebuiau s-lurmreasc de la o distan convenabil, oriunde s-ar fi dus, pstrînd legtura cu comandantul lor prin cele dou waklie-talkie pe care llawkins le scosese din sacoa de voiaj. ÄNu v faceiiluzii, cabailer os,  furtul din averea statului se pedepsete cu

Page 50: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 50/335

treizeci de ani de închisoare, iar eu am maina pe care ai furat -o,cu amprentele voastre peste tot", îi prevenise el.Mac crezuse c Sam avea s se duc la vreun bar simpaticdup ce va pleca de la bir ou. Fostul lui reprezentant legal nu eraun mare butor, ci unul de calibru mediu, dar îi plcea s tragcîte-o duc-dou dup o zi grea de lucru. Ei bine, la dracu',zisese oimul cînd îl vzuse pe Sam ieind din cldire însoit deescort. Cît de bnuitor i nerecunosctor putea  s fie un om?

Dintre toate detestabilele strategii, el alesese escorta! Pe50deasupra, îl implicase în afacere i pe patr onul lui, detestabilulAar on Pinkus, ceea ce r eprezenta o trdare de ar, o fapt cutotu l antiamerican! oimul nu era sigur c noile sale ajutoareerau pregtite pentru o nou strategie. Pe de alt parte, un bunofier combatant scotea întotdeauna ce era mai bun din oameniilui, oricît de slab ar fi f ost instruii. Îi privi cum stteau înghesuiilîng el, pe scaunul din fa. Evident, artau mai bine cu prultuns i feele splate, dei amîndoi îi legnau capetele în ritmulmuzicii latino-americane de la rad io.-- Gata, flci, atenie! strig oimul, închizînd radioul.Ce-i, domnu"? întreb surprins aghiotantul cu d ini lips,ce sttea lîng geam.Asta înseamn Äatenie". S fii ateni la ce spun.efu', mai bine, ne dai nite parale? zise cel de lîng

Mac.Toate la timpul lor, caporal; am ho trît s v fac peamîndoi caporali, fiindc sînt o bligat s v dau însrcinrisuplimentare pe lîng îndatoririle voastre de baz. Sigur, astaatrage dup sine o cretere a salariului... Apr o po, pentruidentificare, cum v cheam?- Eu sînt Desi Arnaz, spuse cel de lîng geam.- i io la fel, zise asociatul lui.- Merge. desi-Unu i desi-Doi, în ordinea asta. Acum,ascultai-m pîn la capt.- Pîn unde?- Doar  ascultai. Situaia s-a complicat i va fi nevoie deo iniiativ agresiv declanat d e voi. Va trebui s v desprii, pentru a îndeprta f orele ostile de la posturile lor, ceea ce ne va permite s capturm o biectivul...- Pîn-acu', îl întrerupse desi-Unu, m-am prins deÄreclamat", c-i f olosit mult în instan, ca i Äarestat". De restu'nu-s sigur.în consecin, oimul o ddu pe o spaniol fluent, învatîn tineree, pe cînd conducea o grup de comando în Filipine,luptînd împotriva japonezilor.50- Comprende? întreb el la sfîrit.- Absolutamente! rcni desi-Doi. Tiem puiul iîmprtiem bucile, ca s-l prindem p vulpoiu' ru.- Foarte bine, caporal. Ai învat metoda asta din vreo revoluie latino-american?- Nu, señor. Mama citea poveti d gr oaz cînd eram io mai mic.-De oriunde-ai învat-o,   pifane, folosete-o... Acum, uitece-o s facem... Iisuse! Ce dracu' por i  guler?

-Ce, efu'? întreb desi-Unu, ocat de explozia verbala oimului.- i tu! strig Hawkins. Cmile - gulerele de pe cmilevoastre... Nu le-am vzut pîn acum!- N-aveam nici cravate pîn-acu', explic desi-Doi. Ne-ai deüdinero i ne-ai zis s ne lum dou cravate negre pîn-sintrm în blocu' la mare cu liftu' baban. P-orm, domnu' loco,astea nici nu-s cmile noastre. Doi  gringos ri p motocicletes-au purtat urît cu noi în faa unui restaurant p autostrad... Amvîndut motocicletele, da' am pstrat cmile.- Idioilor! însemnele alea  sîmt zvastici!- ce-i aia?

Page 51: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 51/335

- Nite chestii mici, remarc desi-Doi, artînd cu degetulemblema neagr a celui de al treilea Reich. Avem i unele babane p spate...- Rupei-le de pe gulere, caporali, i nu v dai jos blestematele alea de tunici.- Rîndunici? întreb uluit desi-Unu.-Jachete, hainele voastre, uniformele-s nu le dai jos...oimul se o pri în mijlocul frazei, o bservînd c limuzina

lui Pinkus încetinise i virase la dreapta, pe o strad lateral;Mac o urm.- Dac Sam locuiete în zona asta, pr o babil c spal podele, nu întocmete dosare.Zona în discuie era un grup de cldiri scunde, întunecate,cu mici magazine la parter, înghesuite între intrrile spre51apartamentele prginite de deasupra, amintind de cartierelemarilor orae de la începutul secolului, înesate cu imigrani. Nulipseau decît tarabele, negustorii ambulani i vacarmul limbilor strine cu accent aspru. Limuzina lu uor curba, o  prindu-se înfaa unei pescrii; Mac nu putu s fac la fel, deoarece nu maiera spaiu de parcare pîn la captul blocului, care de-abia sevedea la vreo sut de metri în fa.- Nu-mi place asta, zise oimul.- Ce nu-i place? întreb desi-Unu.

- Poate fi o manevr de evaziune.- Invazie? strig desi-Doi, cu ochii cît cepele. Hei, domnu'loco, noi fr lupt în rzboi, fr revolucion! Noi sîntemrufctori panici, asta e.- Rufctori...?- S-aude mereu în instan, îl lmuri unif orma de la geam.Ca Äreclamat" i Äarestat", pricepi?- Nici un rzboi i nici o revoluie, fiule, doar unrufctor fricos i nerecunosctor, a crui escort s-ar puteas ne fi o bservat... desi-Unu, o s o presc; tu co bori i aruncio privire în pescria aia - te prefaci c iei ceva de mîncare -,dar ii legtura cu mine. E posibil s fie o ieire prin spate,dei nu prea cred; poate chiar îi schimb hainele, dar o biectivul nostru o s ias tot cu neisprviii ia. Totui, nu putem risca. Acum e pe mîna unor experi, flci, iar noitrebuie s artm ce putem!- i toat vorbria asta înseamn c tre' s stau cu ochii p lunganu' la?- Aa e, caporal, i nu-i corect s comentezi ordinelesuperiorului.- Asta-i bun!- Mic! rcni oimul i o pri maina. Desi-Unu d eschiseua i iei, trîntind portiera în urma lui.- Tu, desi-Doi, continu Mac, pornind mai departe, dupce parchez, traversezi strada, te duci în spatele mainii leia marii stai cu ochii pe ea  i pe magazin. Dac vezi c iese cineva în51grab i se suie în limuzin sau în alt main din apr o piere, manuni.- Pi nu asta face desi-Unu, efu'? întreb desi-Doi,scoînd din buzunar staia de emisie-recepie.

- El poate fi atacat, dac garda de corp e suficient de iute,dei m îndoiesc. Eu stau de o bicei la distan de dou vehiculeîn spatele intei în micare, aa c nu cred s-i fi dat seama deceva.- Vorbeti în dodii, tiai?- Treci pe poziie! ordon oimul, pareînd lîng col io prind imediat motorul.Desi-Doi sri din main, o ocoli i travers în fug strada,cu zelul unui militar experimentat. ÄNu-i ru, caballero, îi ziseMac, cutînd în buzunarul de la cma un trabuc. Avei amîndoireale posibiliti. Adevrate caliti de sergent." Apoi auzi o  btaie uoar în parbriz. Un poliist sttea pe tr otuar, gesticulînd

Page 52: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 52/335

cu bastonul. Nedumerit, oimul privi un semn: PAR CAREAINTERZIS PÎN LA COL.Sam alese bucile de fileu de pete, îi mulumi patr onuluigrec cu o binuitul, dei greit pr onunatul,,  Epharisio ", la carei se rspunse cu un politicos ,,  Parikola, Mister Deveroo " cîndfcu plata. Cei doi b odyguarzi, neinteresîndu-i petele, se plictiseau, aa c privir f otografiile mari, înrmate i decolorateale unor insule din Marea Egee, agate pe perei. Cîiva clieni,

aezai la dou mese albe, preau mai preocupai s conversezeîntre ei în grecete decît s cumpere ceva. Salutar doi nou-venii în magazin, dar n u i p e al trei lea, un brbat într-o unif ormciudat, care se îndrept spre tejgheaua din spate, pe care seaflau doar vase cu ghea sfârîmat, i începu s se uite înjur.Sub privirile atente ale o bservatori lor si, scoase un radio portabil,îl duse la buze i începu s vorbeasc.- Fascistas! ip un Zorba vîrstnic, cu barb, de la masacea mai apr o piat de tejghea. Uite! Are însemnele  germanilor!Toi ca unul, btrînii f oti partizani din Salonic srir s-l52atace i s-l captureze pe dumanul detestat de mai bine decincizeci de ani, chiar în clipa cînd cei doi gardieni ai lui Samalergar spre el, cu armele scoase. Cel asaltat de btrîniirzboinici greci începu s loveasc în stînga i-n dreapta cu braele i picioarele, desprindu-i cu o vizibil experien de

lupt, i alerg spre u, o prindu-se exact înainte de a intra într -uncontainer cu pete.- // cunosc pe omul la! rcni Devereaux, smulgîndu-sedin mîinile pr otectori lor si. Purta o  zvastic pe guler!L-am vzut cînd eram în lift!- Ce lift? întreb gealatul scandinav.- la cu care am co borît de la bir ou! N-am vzut nici o zvastic colorat în lift, spuse paznicul polonez. N-am zis colorat, am zis pe  gulerul lui!Vorbeti în dodii, tiai?Tu auzi în dodii, te-ai gîndit la asta?... M urmreteîndeapr oape, simt asta!Ce simi? întreb Knute.Pe Titanic. L drumul spre dezastru pentru mine-tiuasta! e cel mai prefcut nemernic pe care l-a creat infernul. Sieim de-aici!Sigur, domnu' Sam). Lum cotletele de la magazinul ladin (jaliston i mergem direct la dumneata acas.- încetai! strig Devereaux. Nu, n-o s mergem... Daihainele voastre la doi din tipii ia de la mese i pasai-le cîtevasute de dolari, ca s-i convingei s se suie în limuzina lui Aar oni s se plimbe prin port... Tu iei primul, Knute, i spune-i luiPaddy s-i lase la o tavern în drum spre casa lui Pinkus, iar euo s m întîlnesc cu el acolo. Stash, tu cheam un taxi i o scoordonm noi toat treaba.- Asta sun aiurea, domnu' D! zise Stosh, ocat de tonulautoritar al lui Sam. Adic, domnule, parc n-ai fi du mneata...domnule.- M-am întors în timp, Stanley, asta m- a învat un52

maestru. El m urmrete. Sînt sigur. Dar a comis o greeal.- Care a f ost aia... domnule? întreb Knute.- A f olosit un adevrat militar american pentru a -i facetreaba lui murdar. Unif orma era jerpelit, dar ai o  bservat inuta, prul tuns la ceaf - tîlharul la era omul guvernului!- Domnu' loco, unde eti?- Prin jurul blocului, prins în traficul blestemat! Careeti?- Desi-Doi. Desi-Unu-i cu mine.- Salut, dom nu ' loco.- Care-i situaia?- Las tîmpeniile, efu', era s fiu omorît!

Page 53: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 53/335

- Un schimb de focuri?- Cu pete? Nu fi cretin... de nite btrîni nebuni cu brbi,care nu vorbesc engleza-Nu îneleg nimic, Desi-Unu.- Nu prea-s muli d-tia pîn zon. Mai ales gringo ladeirat de i-ai pus gînd ru.- Fii mai clar, caporal!-A trimis nite btrîni în maina aia mare, cu nite haine

aiurea pe ei ² crede c nu ne-am prins. E un gringo tîmpit!- S v prindei de. ce?- El ateapt alt main. Unu' din amigos  st în fa i

 se uit-n jur.- Drace, n-o s ajung la timp înapoi. O s-l pierdem!- Nu-i face griji domnu' loco.. .- S nu-mi fac griji. Fiecare or conteaz!- Hei, efu', cît d dparte poi s vorbeti cu staiileastea mici?- Sînt staii celulare pe frecven militar. Peste dou

 sute de kilometri pe pmînt i dublu pe ap.- Noi n-o s-notm cu maina, aa c-i în regul.- Ce dracu' tot spui acolo?- O s-i urmrim pe gringo  ip amigos.53- Urmrii...? Pe legiunile lui Caesar, cu ce?- Desi-Doi a i pornit un Chevrolet haios. Nu-iface griji,

 inem legtura cu tine. ² Ai furat o main? ² Hei, noi nu furm nimic. Cum zici tu ² strategia bun.Corect, dom nu'  loco?Paddy Lafferty nu era deloc încîntat de prezena celor treigreci btrîni i brboi de pe bancheta din spate a limuzinei luiPinkus. Unu -fiindc mir oseau a pete i baclava; doi -apsau pe fiecare buton pecare-l gseau, ca nite icnii dintr-un joc video;trei artau ridicol în hainele largi ale lui Sam, Stosh i Knute ~mai ales c brbile aco pereau pe jumtate reverele; patru - eraf oarte posibil ca unul dintre ei s-i fi suflat nasul, de dou ori,în perdelele de catifea de la geam; cinci - of,drace, ce cuprindea

 punctul sta? A da, trebuia s fac o curenie amnunit înmain, înainte ca doamna Pinkus s intre în ea.

 Nu c Paddy ar fi avut ceva deo

 biectat în legtur cu cefcuse Sam; pîn la urm, era o chestie palpitant, care sprgeamonotonia pr ogramului su zilnic, îns nu-i ddea seama ce seîntîmpl. întregul adevr era cunoscut doar de tînrul Devereauxi de domnul Pinkus. se prea c Sammy fusese implicat înnite mecherii teribile cu cîiva ani în urm, iar acum cineva îlcuta s se rfuiasc cu el. Asta, desigur, era suficient pentruPaddy; îi plcea f oarte mult Devereaux, chiar dac talentatulavocat era uneori cam scrîntit. Toi auziser de numele unuiadintre marii brbai ai armatei, generalul MacKenzie Hawkins,un om d eosebit în ochii lui Lafferty. Din pcate, în ultima vreme prea puin oameni, mai ales orenii cu studii, acordau respectulcuvenit marilor oteni din trecut, aa c era o plcere s tie c printre calitile lui Sam se numra i consideraia pentruadevraii er oi ai rii.Toate astea constituiau partea pozitiv a subofierului

 preferat al domnului Pinkus, dar ceea ce-l deranja era faptulc cei doi nu-i ddeau lmuririle pe care Paddy credea c le53merita. De exemplu, cine îl urmrea pe Sam i de ce; icum artau urmritorii. Rspunsurile la aceste întrebrisimple erau, cu siguran, eseniale pentru pr otecia luiDevereaux. M r og, poate c nu tr ebuiau s-i spun neapratde ce, fiindc putea fi o chestiune juridic, îns cine tie cumdracu' arta acela care-l urmrea era al naibii de important.I se spuse doar c Sam avea s tie i s dea alarma în clipaîn care ar fi recunoscut pe tîlharul sau tîlharii de care era

Page 54: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 54/335

urmrit. Ei bine, Lafferty nu fusese niciodat ofier, dar pîni un sergent combatant avea un rspuns scurt i adecvat laacest gen de raionament. Aa cum marele otean Macoimul ar fi spus: ÄNu iei drept int pe unul dintre cercetaiidin avangarda ta".Telef onul din limuzin sun, spulberînd gîndurile oferuluidespre un brbat pe care îl venera de pe vremea cel or zece zileglorioase din Frana, cînd marele otean condusese batalionu l

lor.- Lafferty, zise el, cu receptorul la. ureche.- Paddy, sînt Sam Devereaux, rcni vocea de pe fir.- Mi-am dat seama, biete. Ce e, Sammy?- Eti urmrit'?- Speram s fiu, dar m tem c nu-s i m-am uitat t ottimpul în oglind...- Noi sîntem!- Da' n-are sens, amice. Eti  sigur?- Absolut! te sun de la un telef on public de pe oseauaWaltham - e un local numit Nebuniile Tîrfei Porcoase.- Hei, biete, pleac de-acolo. Nu trebuie s fii vzut înlocuri din alea. Domnului Pinkus n-o s-i plac.- Ce'? de ce?- Suni de la telef onul de lîng tonomat?- Da, aa cred, vd un tonomat.- Uit-te spre stînga, la barul circular de sub estrad.- Da, da, m uit... Sînt doar nite dansatori - o,  Doamne,toi sînt goi! Femei i brbai!54 - sta-i specificul, biete. în locul tu, mi-a lua picioarelela spinare i a terge-o.- Nu pot! Knute i Stash s-au dus dup Chevr oletul carene urmrea i care s-a o prit cînd ne-am o prit noi. Adic, sîntchiar pr ofesioniti, Paddy. Au o bservat Äplaca" - ei îi zic Äplac" -au dat drumul taxiului i s-au du s dup ei.Ajung în cel mult zece minute, Sammy! O s-i aruncdin main pe episco pii tia greci la prima staie de benzin i -o iau spre nord. tiu o scurttur. Zece minute, biete!

 Domnii' loco, ne-ai ajuns?- Dac indicaiile voastre sînt corecte, mai dureaz cinci

minute, Tocmai au trecut de Chicken Shol Ca/e, unde e un cocodin neon rou.- Poate voi, gringos, nu tii deosebirea. Poate mîncaila Mc Rooster, nu?... Nu-i ia nici cinci minute din locul la.- Care-i situaia... ce s-a-ntîmplat?

 Noi caporali buni. Avem o mic surpriz pentru tine,domnu' loco.-  Recepionat!- Nu-i ora ase...

 Dai-i drumul!Oldsmo bile-ul furat de undeva din Midwest ptrunse în parcarea de la Tîrfa Porcoas în mai puin de trei minute.Mackenzie Hawkins r odea captul trabucului, uitîndu-se p rin parbriz dup ajutoarele lui. Deodat, îl zri pe desi-Doi în cellaltcapt, fluturînd ceea ce prea a fi o ptur mare i rupt, deculoare închis. îndreptîndu-se în vitez spre ajutorul su talentat

la mecanic, o bserv c steagul de semnalizare nu era o ptur,ci o pereche de pantaloni. oimul sri din main i se apr o piede desi-Doi, o prindu-se cîteva clipe s-i aranjeze prea lunga, prea r ocata peruc.- ce-ai de raportat, caporal? întreb Mac nelinitit. i cedracu' sînt tia? adug el, artînd s pre pantaloni.- îs pantaloni, domnu' loco, ce credeai?54 - Vd c-s pantaloni, dar ce faci cu ei?

Page 55: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 55/335

- Mai bine s-i am io, decît amigo la ru care-i poart-nmod normal, nu? Cît timp i-am p-tia i desi-Uno p-ilali,amigos ia tîmpii or s stea la locul lor.- Cei doi... bodyguarzi, escorta? Unde  sînt... i unde-iinta?- Hai cu mine.Desi-Doi îl conduse pe oim ctre partea pustie a cldirii,f olosit pentru livrri i r idicarea gunoiului. Parcat lîngun con-

tainer mare de gunoi, atît de apr oape încît ua nu putea fi deschis,se afla un Chevr olet coupe, a crui u din partea o pus eraasigurat cu o fa de mas lung, despturit, înnodat pemînerul portierei i legat de bara de pr otecie din spate. Înuntru,unul în fa, cellalt pe scaunul îngust din spate, se aflau cei doi bodyguarzi ai lui Devereaux, cu feele apo plectice lipite degeamul mainii. O cercetare mai atent dezvluia faptul camîndoi erau doar în chiloi, iar oexaminare ulterioar desco pereadou perechi de pantofi i osete, aezate frumos pe r oata derezerv din spate.- Anbele geamuri le-am deschis puin ca s aib aer, pricepi? explic Desi-Doi.- Bine g" îdit, spuse Mac. Convenia de la Geneva impuneun tratament omenesc pentru prizonierii de rzboi... Unde dracu-i

 Desi-Unu?- Chiar aici, domnu' loco, rspunse Desi-Unu, ocolind

maina în timp ce numra un teanc de bancn ote.^ migos tia trebuias-i gseasc slujbe mai bune sau femei mai bune. Dac nu eraomu' din poz, nu merita deranju'.- Noi nu-i privm pe prizonieri de bunurile personaleneprimejdioase, zise hotrît oimul. Punei banii de undei-ai luat.- Hei, efu'! pr otest Desi-Unu, ce-i personal la dinero?Cumpr ceva de la tine, pltesc. Cumperi ceva de la mine, plteti. Un bun personal e ceva ce pstrezi, corect? Nimeni nu pstreaz dinero, deci nu-s personali.55- Ei n-au cumprat nimic de la tine.- Da' tia? zise desi-Unu, ridicînd o pereche de pantaloni.i ia, adug repede, artînd spre pantofi.- Ai furat totul!

- Asta-i viaa, do

mnu loco. Sau, cum spui tu, asta-iÄstrategia", corect?- Pierdem vremea, dar vreau s v zic ceva. Ai avutamîndoi o iniiativ exemplar, s -ar putea spune chiar inventivitate extraordinar în toiul luptei. Facei cinste acesteiuniti i-o s v recomand pentru evideniere.-Asta-i bun!- Asta-nseamn mai muli dinero, ei?O s vorbim mai tîrziu; o biectivul e mai important. Unde-iinta?-Slbnogu'?- Chiar la, soldat.- E-nuntru, da-i o cloac acolo, c mama i preotu' m-ar scuipa toat viaa dac-a intra', exclam Desi-Doi, fcîndu-icruce. Mam, mam!-Nu-i bun whiskyul, fiule?

- Nu-i bun entretenimiento. Cum zicei voi, repugnate!- Nu cred c noi spunem asta, biete. Vrei s spuidezgusttor?- Pi... o jumate, nu i ailalt.- Nu te îneleg, caporal.- Toate alea salt. Din cap pîn-n picioare.- Din cap...? Vrei  s spui c...- Asta voi s zic, domnu' loco! M-am furiat înuntru s-lgsesc pe gringo la de nu-i place ie... închisese telefonu imergea la barul r otund unde nebunii ia dansau -desando, senor!-i?- El e-n regul. Se uita la mujeres, nu la hombres.

Page 56: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 56/335

- Iisuse care-nvîri un titirez! Nici mcar nu trebuie s-lridicm pe ticlos, trebuie s-l salvm! La atac, soldai!Pe neateptate, din irul de maini parcate în faa localului56îni un mic Buick verde, o prindu-se în scrînet de frîne la cîivametri de oim i aghiotanii lui. Un tip cu siluet fragil, cuchipul supt, dar cu ochii scînteind de energie iei din main.- Cred c pîn aici putei merge, zise el.

- Cine dracu' eti tu, piticule? strig MacKenzie Hawkins.- Mic de stat, dar nu i ca statur, dac poi discerne sensuldublu al termenilor.- Îl sparg p micu' gringo btrîn în dou, da' nu-l rnesc prea tare, tim, domnu' loco, spuse desi-Unu, pind înainte.-Vin latine cu pace, nu cu ceart, zise iute oferul Buick-ului.S discutm civilizat.-Staiaa, ordon oimul, o prindu-l pe desi-Unu. Repet,cine eti i care-i subiectul acestei discuii?- Numele meu e Aar on Pinkus...- Tu eti Pinkus?- Chiar el, domnule, i presupun c sub aceast perucmai degrab stupid se ascunde celebrul general MacKenzieHawkins.Chiar el, domnule, rspunse Mac, smulgîndu-i cu ungest teatral peruca nepotrivit de pe prul epos i încrunit,tuns militrete, i îndreptîndu-i amenintor umerii largi. Ceavem s ne spunem, domnule?- A zice c multe, domnule general. M vd pe mineînsumi, cu permisiunea dumitale, domnule general, ca pe unechivalent al dumitale, comandantul prii o puse în aceast micambuscad în care ne aflm. i se pare acceptabil?- Se poate spune aa, comandant Pinkus. Credeam c amnite aghiotani exceleni, dar dumneata i-ai luat prin învluire,nu pot nega asta.- Atunci va trebui s ref ormulezi aceast apreciere,domnule general. Nu i-am învluit  pe ei, te-am învluit  pedumneata. înelegi, ai rmas pe strada aia aglomerat mai binede o or, aa c eu mi-am luat Buick-ul i rn-am postat în spateledumitale, care urmreai limuzina lui Shirley.- Ce spui, domnule?

56- Cei doi oameni ai dumitale au f ost strlucii, efectiv strlucii. Adevrul e c l-a angaja cu drag inim pe oricaredin ei. Povestea din pescrie, regruparea în faa intrrii de lastrad - i, nemaipomenit, pornirea motorului, fr cheie decontact, doar ridicînd capota mainii din faa noastr! Cu toat pretinsa mea înelepciune, m simt depit. Cum au reuit asta?Îi simplu, comandante, zise Desi-Doi, cu ochiistrlucind. M-nelegi, sînt trei fire pe care tre' s le scoi, p-orm încruciezi...-Halt', rcni oimul, fixîndu-l pe Aar on Pinkus. Ai spusc m-ai învluit pe mine, tîlharule btrîn...Bnuiesc c sîntem de aceeai vîrst, îl întrerupserenumitul avocat din Boston.Dar n-ai f ost unde-am f ost eu!Poate c nu eu, ci doar schija din ira spinrii, primit în

 Normandia, spuse calm Pinkus. Dumneata ai f ost...În Armata a treia, domnule general. Dar s nu ne abatemde la subiect. Te-am învluit pentru c i-am studiat recent dosarulmilitar i tacticile dumitale neortodoxe, dar teribil de eficiente.A trebuit s-o fac, de dragul lui Sam.Sam? Sam e omul pe care trebuie s-l vd!O s-l vezi, domnule general. Iar eu voi fi prezent i voiasculta fiecare vorb pe care-o vei r osti.Pe neateptate i fr cel mai mic zgomot pîn cînd ieide pe autostrad i intr în parcare, motorul bubuitor al limuzineilui Pinkus îi anun prezena în zon. Observînd Buick-ul

Page 57: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 57/335

 patr onului su, Paddy Lafferty coti la stînga i strbtu în vitez poriunea asfaltat, fcînd s scrîneasc r oile cînd frîn la treimetri în faa micului grup. oferul sri din main, cu trupul luide aizeci i trei de ani pregtit pentru un asalt brutal.- Dai-v la o parte, domnule Pinkus! rcni el. Nu tiu cefacei aici, domnule, dar jigodiile astea n-o s v ating.- M bucur grija ta, Paddy, dar nu se impune f olosireaf orei. Discuia noastr se desfoar panic.

57-Discuie...?-Ai putea s-l numeti consiliul comandanilor... DomnuleLafferty, i²l prezint pe marele general Mackenzie Hawkins,despre care pr o babil c ai auzit.- Iisuse, Sfînt Fecioar  i Iosife, o pti consternat oferul.- Domnu' loco e chiar un gheneral  grande? zise desi-Unu, la fel de impresionat.- El soldado magnifica! adug desi-Doi, holbîndu se uluitla oim.- N-o s m credei, zise suf ocat de emoie Paddy,regsindu-i parial vocea. M gîndeam la dumneavoastr acumcîteva clipe, domnule, gloriosul dumneavoastr nume fiind pr onunat de un r espectuos f ost soldat.Deodat, oferul capt atenia tutur or, ridicîndu-i brauldrept într-un salut militar.- Sergent artilerist Patrick Lafferty, la dispoziia i ordineledumneavoastr, domnule!... Aceasta e o onoare mai presus decele mai nebuneti visuri ale mele...Apoi se auzi iptul, atenuat la început de zgomotulîndeprtat al traficului de pe autostrad, dar crescînd în intensitate pe msur ce omul care alerga se apr o pia de ei.- Paddy,  Paddy! Am vzut limuzina! Unde eti, Paddy?Pentru Dumnezeu, Lafferty, rspunde-mV.-Aici, Sam. Fuga mar,  soldat!- Cum?Devereaux ddu colul în vitez, cu rsuflarea tiat. Pîns-i o binuiasc ochii cu întunericul, Patrick Lafferty rcni cuautoritatea gradului de sergent:- 'Teniune, flcu! i-l prezint pe unul dintre cei maimari brbai ai timpului nostru, generalul MacKenzie Hawkins!

-- Bun, Sam.Devereaux rmase pentru moment paralizat, cu o privireîngr ozit, scoînd doar nite gemete rguite prin gura cscat.Brusc, cu reflexul unei egrete înspimîntate, se întoarse i o lula goan, dînd din br ae alandala i urlînd la soarele ce asfinise.57- Dup el, aghiotani!- Pentru Dumnezeu, o prete-l, Paddy!Ajutoarele oimului fur mai iui decît btrînul ofer allui Aar on Pinkus. desi-unu îl plac pe Sam ling ua din spatea unei camionete, în timp ce desi-Doi prinse capul lui Devereauxi, smulgîndu-i cravata, i-o îndes în gur.- Biete, strig reînviatul sergent de artilerie Patrick Lafferty, eti o ruine, asta eti! Nu poi s-i acorzi respect unuiadintre cei mai bravi oameni care au purtat vreodat unif ormamilitar?

 Mmmffjl  pr otest Samuel Lansing Devereaux, închizîndochii învins.8- Frumos sediu, comandant Pinkus, chiar foarte frumos,

declar MacKenzie Hawkins, ieind dintr-un dormitor alapartamentului de hotel unde continuaser discuia.Generalul schimbase costumul din gabardin gri cu jachetaWo potami cu mrgele i nite pantaloni din piele de cprioar,dar renunase la podaba cu pene.- E limpede c eti un ofier de rang înalt.

Page 58: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 58/335

- Pstrez apartamentul sta pentru întruniri de afaceri i pentru c lui Shirley îi place adresa, zise Aar on absent, concentratasupra dosarelor voluminoase împrtiate pe bir oul din faa lui,cu ochii mrii de curiozitate sub ochelarii cu lentile gr oase. Eincredibil! adug calm.- Ei bine, domnule, fiindc am f ost cu Winston laChequers, interveni oimul, n-a merge atît d e departe cuaprecierea. Am spus doar c e prea  frumos. Tavanul nu e f oarte

înalt, iar tablourile istorice de pe perei sînt în mod evident demîna a treia i nu se potrivesc cu interiorul.- Aici, în Boston, ne dm toat silina s-i familiarizm58 pe turiti cu trecutul nostru, murmur Pinkus, cercetînd încontinuare documentele.- Dante traversînd rîul...- Uit-te la cel cu portul Boston, îl întrerupse Aar on,întorcînd o pagin. de undea/ asta? strig el deodat, dîndu-ijosochelarii i fixîndu-l pe MacKenzie. Ce specialist extraordinar în jurispruden i istoric a adunat toate astea? Cine-i autorul?- El, rspunse oimul, artîndu-l pe devereaux, care edea pe o canapea i arta de parc îl clcase trenul. Sttea înghesuitîntre cei doi bodyguarzi, Stash i Knute, cu mîinile i picioarelelibere, dar cu gura aco perit cu o band adeziv lat de o ptcentimetri. Generalul Hawkins insistase, desigur, ca braele luiSam s fie unse cu vaselin, pentru a nu înclca Ac ordul de laGeneva privind prizonierii de rzboi. În realitate, nimeni nu maisuporta diatribele lui devereaux, nici mcar aghiotaniigeneralului, desi-Unu i Desi-Doi, care stteau în picioare înspatele canapelei, cu mîinile puse militrete în olduri.- Samuel a fcut asta? întreb neîncreztor Aar on Pinkus.- Pi, de fapt, nu el, dar a f ost cu siguran creierul întregiiafaceri, aa c se poate spune, fr a grei prea mult, c el eautorul.- Mmmfff! se auzi pr otestul nearticulat, dar sonor, dinsprecanapea, în timp ce devereaux se npusti înainte, se împiedici ateriza pe burt.Strîmbîndu-se înfuriat la oim, se ridic în picioare;generalul ddu un ordin.-Aghiotant}, pe poziie de lupt!C

ao

unitate de co

mando

bine antrenat, Desi-Unu i Do

isrir peste canapea, primul sprijinindu-se de marginea sofalei,al doilea de capul lui Knute, micorînd distana dintre ei i Sam.Trîntindu-l din nou la podea, ridicar privirea spre oim, ateptîndinstruciuni.- Bine lucrat, domnilor.- Se vede c i-ai recrutat dintre oamenii dumitale, domnule58general, zise Pinkus admirativ, stînd în picioare în spatele bir oului.Sînt din trupele de comando?- E un fel de-a spune, rspunse MacKenzie. Sînt specialitiîn securitatea aer o purtat... Ridicai-l, biei. A ezai-l pe scaunîn faa bir oului i flancai-l.- Voi doi, spuse Aar on, cu o nuan de repr o în glasuitîndu-se la cei doi gardieni uluii ai lui Sam. Nu vreau s vcritic, totui cred c ai putea lua exemplu de instrucie militar.

Aceti soldai sînt neo binuit de rapizi în perceperea aciunii, iar tacticile lor neviolente - cum ar fi dezbrcarea voastr de pantaloni - sînt impresionante.- recomandrile! r osti Desi-Doi, afiînd un rînjet larg.Dac jefuieti um gringo i-i iei pantalonii, n-os alerge pe strziipînd ca s atrag atenia, clar?- de-ajuns, caporal. Umorul cazon nu are succes lacombatanii rezerviti.- Frumoi strig desi-Unu.- Domnule general, zise Pinkus, dac consideri, ar fi cazuls restrîngem discuia noastr la dumneata, Samuel i cu mine.

Page 59: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 59/335

- Cu totul de acord, domnule, admise oimul. Ar trebuis începem o discuie separat i cu tînrul nostru prieten.- Poate c ar fi bine s-l legi - sigur, mai lejer - de scaun,aa cum a fcut mai devreme domnul Lafferty - pardon,  sergentul Lafferty!- înseamn c i-ai dat liber tunarului cînd ai vorbit cuSam.- Tunarului?... A, da, sergentul de artilerie - da, i-am dat

liber.- Nu-i nevoie de el acum. Sînt eu aici... Aghiotani,ateniune!- Hei, domnu loco, eti chiar simpatic.- La haleal, caporal. Bgai ceva la ghiozdan i vîntoarcei aici într-o or .MacKenzie cut în buzunarul pantaloni lor, scoase portofelul, extrase cîteva bancnote i le înmîn lui Desi-Unu.59- Adaug asta la diurna voastr pentru remarcabila eficiende care ai dat dovad.- îs dinero ai notri? întreb desi-Doi, uitîndu-se încruntatla bani.- O plat suplimentar, caporal. E un adaos la dinero aivotri, care or s vin mai tîrziu. Avei încredere în cuvîntulunui general.- în regul,  grande gheneral, r spunse desi-Unu. Noilum mult, da' cînd dai tu?- Fr acte de nesupunere, tineri camarazi. în ciudafaptului c asocierea noastr pentru aceast misiune permite ungrad de apr o piere, alii s-ar putea s nu îneleag asta.- Frumos! Nici eu nu îneleg.- Ducei-v s mîncai ceva i întoarcei-v peste o or .

 LiberiDesi-Unu i Doi ddur din umeri i se îndreptar spreu, cel dintîi uitîndu-se la cele trei ceasuri de la încheieturamîinii stîngi. oimul ddu din cap spre Aar on Pinkus.- Ca prizonier al meu i, oarecum împotriva... tradiiei,oaspete al meu, te poi adresa trupelor dumitale, domnulecomandant.- Al dumitale ce, i cine sînt eu?... A, da, îneleg.

Pinkus se înto

arse ctre dezo

rientaii Stash i Knute, careedeau pe canapea.-Domnilor, începu el ezitant, cutîndu-i cuvintele, sînteieliberai de îndatoririle curente i v-a ruga s venii la bir oulnostru mîine, la ce or v convine. Vei fi pltii de serviciulnostru contabil, socotind, firete, i restul serii.-Eu i-a bga lacarcer! rcni oimul vîrîndu-i trabuculîn gur. Sînt nite idioi! Prsirea postului, incompeten i lipsde aciune în toiul luptei - tocmai buni pentru Curtea marial.- Noi acionm diferit în viaa civil, domnule general.Prsirea postului i incompetena sînt componente ale f orei demunc de nivel inferior. Altfel, superiorii lor, care sînt deseorimai puin competeni, dar vorbesc mai bine, nu i-ar putea59  justifica salariile... Plecai, domnilor, i v sugerez sincer sstudiai antrenamentul atît de s erios al perechii voastre din echipa

generalului.Stash i Knute, cu sentimentele rnite, ieir în grab.- în sfîrit, domnule general, zise Aar on, sîntem singuri.- Mmmfff! ip Devereaux.- i de tine era vorba, Samuel. Oricît de mult a dori snu in seama de tine, nu mi-e uor s-o fac.- Mmmfff?- înceteaz cu gemetele, fiule, ordon oimul. Dac n-o s mai dai din afurisitul la de cap, poi s-i scoi banda adeziv,fiindc ai mîinile libere... Nu-i face griji, gura o s-i rmîn totacolo, îmi pare sincer ru c spun asta.

Page 60: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 60/335

La început, apoi într-un acces de brbie, Sam smulse banda, gemu scurt i începu s-i mite buzele în fel i chip, pentru a se asigura c erau în ordine.- Parc-ai fi un pur celu costeliv în clduri, adugMackenzie.~ Tu parc-ai fi un indian într-un debit de tutun, care tocmaia scpat dintr-o colib aflat în carantin! ip Devereaux, srindde pe scaun. Cine dracu' te crezi... i ce dracu' vrei s spui- c

eu sînt autorul tîmpeniilor lora de pe bir oul lui Aar on? Nute-am vzut i n-am auzit de tine de ani de zile, vierme împuit!- Mai ai înc tendina de a deveni nervos cînd eti stresat,nu-i aa, biete?- în aprarea lui, domnule general, îl întrerupse Pinkus,voi spune c în instan e rece ca gheaa, un adevrat JamesStewart, iar bîlbîielile sînt premeditate.- în instan, explod Sam, tiu ce dracu' fac! în preajmaacestui nemernic, n-am tiut niciodat, pentru c fie nu mi-aspus, fie m-a minit  jigodia asta fanatic!- Foloseti o terminologie inexact, tinere. Se numetedezinf ormare în sco pul pr o priei aprri...- Se numete rahat, i-mi pr ovoac autodistrugerea!Acum rspunde-mi la o întrebare: de ce anume sînt eu60rspunztor - nu, stai aa -, pentru ce sînt eu rspunztor? Cuma putea fi eu rspunztor pentru cine tie ce tîmpenie ai fcut,de vreme ce nu ne-am vorbit de ani de zile?- Tot de dragul claritii, interveni blînd, dar hotrît Pinkus,generalul Hawkins a afirmat c eti responsabil doar în sensulc ai f ost spiritul tutelar al acestui pr oiect, numita influenspiritual putînd fi supus celor mai variate interpretri, în acestfel limitînd sau, eventual, eliminînd orice rspundere sau chiar asociere cu aciunile pr o priu-zise.-Nu mai face pe avocatul cu mutantul sta supradezvoltat,Aar on. Singura lege pe care o cunoate face ca dreptatea jungleis par un mic dejun luat într-o grdin englezeasc de trandafiri.B nebun sadea, n-are pic de moralitate! Ar trebui s-i verificitensiunea, fiule.- Tu ar trebui s-i verifici easta la un atelier de împiatanimale! Acum spune-mi ce dracu' ai fcut, i de ce eu?

- V r o

g, interveni iari Pinkus, ridicînd din umeri spreoim în chip de scuze. D-mi voie s încerc o explicaie, domnulegeneral. Aa cum ar face un avocat fa de altul, eti de acord? Noi, cei de la comand, tim mai bine cum s neconducem oamenii, domnule, rspunse Mackenzie. Sincer vorbind, am nutrit sperana c îi vei ordona flancurile i veimrlui cu to boarul meu în acea direcie. La drept vorbind,sta-i motivul pentru care i-am descris esena o peraiunii - nutacticile sau regulile mele de lupt, firete, ci o biectivultraiectoriei, cum s-ar s pune. Astfel de inf ormaii eseniale sîntrareori un secret între oameni ca noi.- Excelent strategie iniial, domnule general. Eti demnde laud.- // lauzi pe el? strig Devereaux. Da' ce dracu' face, ia Roma cu asalt?- Noi am fcut asta, Sam, zise calm oimul. Îi aminteti,

fiule?- sta e un subiect pe care nu-l vei aborda niciodat în prezena mea, general Hawkins, spuse cu rceal Aar on.60- Mi-am imaginat c tii...- Crezi c mi-a spus Samuel?- pe dracu', n u. Dac i-ai fi ordonat s se suie într-unavion kamikaze, i-ar fi scos bujiile, nu i-ar fi dat viaa.- Atunci cum de i-ai imaginat?- Tunarul irlandez a descris o  peraiunea aco perit pe careai iniiat-o la locuina lui Sam. de o bicei, tunar ii încearc s-iimpresioneze comandantul cu aportul lor.

Page 61: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 61/335

- Bine, i?- Pi, ai menionat c sergentul l-a legat pe biat, iar astam-a fcut s îneleg c l-ai dat afar pe tunar înainte de a vorb icu Sam, lucru pe care l-ai recunoscut.- de ce s-l fi legat dac nu era într-o criz de isterie caacum? i de ce ar fi f ost un astfel de funcionar imperturbabil altribunalului.....o trstur a lui Sam pe care nu prea i-o cunoteamîntr-o criz de isterie? Doar dac acea incursiune a dumitale ar 

fi dezvluit ceva despre el, ceva ce n-ar fi vrut s fie cunoscut denimeni, i mai ales de dumneata.Pornind de la nite premise evidente, raionamentuldumitale e remarcabil.în plus, atunci cînd Sam mi-a trîntit telef onul în nas, nul-a închis bine. Am auzit alt voce pe fir - una care nu era maicalm decît a lui Sam -, iar cînd ne-am întîlnit în parcare, amîneles c era a dumitale, comandant Pinkus. Ai ipat mult îndup-amiaza aia. Mai ales despre o o peraiune de-a noastr înlegtur cu Vaticanul.Remarcabil, zise Aar on, dînd d in umeri resemnat.Remarcabil? url Devereaux. Eu sunt aici! Exist! Dacm înepai, sîngerez...- Nu prea e nimerit, Samuel.-- ce nu e nimerit? Stau aici i-i ascult pe doi refugiai din perioada prusac! Viitorul meu, cariera mea, viaa mea - toate

sînt pe cale s se sfrîme într-o mie de cio buri.- Foarte frumos, fiule, îl întrerupse oimul. Ca imagistic.61- A furat-o de la un dramaturg francez, pe nume Anouilh,interveni venerabilul avocat din Boston. Samuel e plin desurprize, domnule general.- încetai! ip Devereaux. Cer s fiu ascultat!- Ce dracu', biete, te-ascult i ia de la Washingt on, dela banca de date a armatei, unde pstreaz dosarele aleaultrasecrete.- Am dreptul s nu spun nimic, murmur de-abia auzitSam, lsîndu-se îmbufnat pe sptarul scaunului.- Atunci poate c am eu voie s întrerup tcerea, dac tute-ai retras din discuie, zise Pinkus.- Mmmfjf, veni rspunsul printre buzele strînse.

- Mulumesc... Esena întrebrii tale, Samuel, vizamaterialul furnizat mie de generalul Hawkins. Admit c n-amavut timp s-l citesc cu atenie, dar, din ceea ce am vzut cu unochi experimentat, care studiaz astfel de documente de vreo cincizeci de ani, e de-a dreptul incredibil. Rareori mi-a f ost dats citesc un compendiu mai convingtor. Juristul i, totodat,istoricul care a alctuit materialul sta a avut rbdare iimaginaie, intuind c, undeva, trebuiau s se afle dosaresuplimentare care cuprindeau datele ce lipseau. Dac totul stîn picioare, concluziile sînt indiscutabile, susinute de co pii aleoriginalului, documente autentice! Unde le-a  gsit sursadumitale, domnule general?- Sigur, sînt numai zvonuri, rspunse oimul încruntîndu-seir onic, dar am îneles c au putut fi desco perite doar în sertarelesigilate ale Bir oului pentru Pr o blemele Indienilor.-Arhivele sigilate...?

Aar on Pinkus îl pri vi cu asprime pe general, apoi se aezrepede în f otoliu i lu cîteva pagini, ducîndu-le pe rînd apr oapede ochi, nu pentru a le studia coninutul, ci altceva.- Pe btrînul Abraham, o pti el, cunosc tipul sta defiligram... a f ost repr odus de un co piator extrem de sensibil, o  main de ultimul tip.- Cea mai bun, comandant Pinkus...61Hawkins se o pri brusc; era evident c regreta afirmaiafcut. Privi spre Sam, care îl fixa, apoi îi drese glasul.

Page 62: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 62/335

- Presupun c intelectualii ia -  savanii ia - f olosesccele mai bune dispozitive.- Ba dimpotriv, zise Devereaux, pe un ton grav, acuzator.- Nu conteaz, domnule general, continu Pinkus, uneledintre aceste hîrtii - m refer la cele privind documentele istorice- sînt de fapt repr oduceri ale f otoco piilor originale - f otografiial e  fotografiilor!- Poftim?

oimul începu s-i toace trabucul în gur.În perioada dinaintea apariiei co piatoarelor, cînd nu se puteau restaura manuscrisele învechite sau deteriorate, nici nuse puteau reconstitui fragmente disparate ca s o bii o co pie fidel,se fceau f otografii, apoi f otoco pii, pentru a se înlocui originalelealterate din arhive.- Comandant Pinkus, nu prea m intereseaz chichieleastea tehnice...- Ar trebui s te intereseze, domnule general, îl întrerupseAar on. Sursa dumitale anonim s-ar putea s fi dat din întîmplare peste o conspiraie veche de zeci de ani, i e posibil cadesco perirea lui s se bazeze pe nite dovezi furate, ce fuseserîncredinate de mult vreme arhivelor secrete ale guvernului,din raiuni de siguran naional.- Cum? murmur Hawkins zpcit, simind privirea luiSam Devereaux.

- Filigranul acestor f otografii de arhiv arat c e vorbadespre un tip rar de hîrtie, cu fir de oel, destinat s rezisteravagiilor timpului i condiiilor de mediu ale locului de pstrare.Mi se pare cThomas Edison ]-a inventat pe la începutul secoluluii a f ost fabricat doar pentru f olosina arhivitilor, prin 1910 sau1911.- Doar pentru asta...? întreb ezitant Devereaux, cu diniistrîni i cu ochii la oim.- Totul e relativ, Samuel. în acea vreme, cheltuielile pentru62aco perirea deficitului se reduceau la cîteva sute de mii de dolari,hîrtia cu fir de oel a acestor f otografii fiind extrem de scump,repr oducerea a mii de documente istorice pe acest suport ar fidevalizat trezoreria. De aceea, a f ost selectat doar un numr limitat.- Limitat la ce, Aar on?Pinkus se întoarse ctre generalul MacKenzie Hawkins,într-o atitudine pr imejdios de asemntoare celei a unui judector  pr onunînd o sentin.- La acele documente despre care guvernul a hotrît snu fie cercetate cel puin o sut cincizeci de ani.- Ptiu, drace!oimul fluier încet, lovindu-se cu palma peste pantaloniidin piele de cprioar.- Ce succes! adug el, privindu-l binevoitor pe Sam. Nueti mândru, fiule, c ai f ost Ämentor ul spiritual", aa cum aafirmat bravul comandant prezent aici, al acestui mare pr oiect?- Ce blestemat de pr oiect? zise înbuit Devereaux. i ceafurisit de mentor spiritual?- Pi, Sam, nu mai tii cum vorbeai despre oameniinpstuii de pe pmînt i cît de puin se fcea pentru a-i ajuta?

Cine te auzea ar fi pu tut spune c toat flecreala aia de rahat nuera decît un gunoi de stînga, dar eu n-am fcut-o niciodat. Luchiar i-am respectat punctul de vedere, fiule, zu c da.- N-ai respectat niciodat pe nimeni i nimic ce nute-ar fi putut face praf!- Nu, nu-i adevrat, biete, i tu tii asta, îl admonestaMacKenzie, scuturîndu-i arttorul spre Devereaux. îi amintetide discuiile alea pe care le-ai avut cu fetele? Fiecare dintredoamnele alea m suna i îi exprima respectul sincer iafeciunea pentru tine i pentru f ormulrile filozofice alecompasiunii tale. Mai ales Annie, care...

Page 63: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 63/335

- S nu pronuni numele sta în faa mea! rcni Sam,aco perindu-i urechile cu palmele.- Nu vd de ce n-a face-o, fiule. Vorbesc des cu ea, mai63ales cînd se afl într-una dintre situaiile alea dificile, pentru care parc e fcut; i-o spun eu, Sam, ea chiar ine la tine.- Cum ar putea s-o fac'? ip Devereaux, tr emurînd defurie. S-a mritat cu Iisus, nu cu mine!

Btrîne Abraham, psalmodie Pinkus. Eu nu p articip laaceast discuie.- sta-i alt calibru de arm, fiule, dac-mi îngduicomparaia... Dar ascult-m cu atenie, biete. Am pornit încutarea celor asuprii, a unui po por ce a f ost distrus de sistem,i mi-am dat toat silina s îndrept lucrurile. M-am gîndit c poate o s fii mîndru de mine. Domnul mi-e martor cît m-amstrduit.oimul îi ls brbia pe gulerul descheiat al jachetei salecu mrgele, privind abtut covorul de pe podeaua apartamentului.înceteaz cu pr ostiile astea, Mac! Nu tiu ce dracu' aifcut sau ai încercat s faci, tiu doar c nu vreau s tiu!- Poate ar trebui s tii, Sam...- Doar:,, o clip, interveni Pinkus, privindu-l pe pocituloim. Cred c e timpul s caut printre vastele mele cunotine juridice i s extrag o anume lege, f oarte rar f olosit. Pedeapsa pentru cercetarea neautorizat a arhivelor guvernamentale sigilateeste de treizeci de ani de închisoare. Nu mai spune! zise generalul, cu privirea rtcindu-i pecovor, de parc ar fi avut s desco pere un model pe f ondulalbastru.- Da, o spun, domnule general. i, pentru c aceastinf ormaie nu par e s aib vreun efect asupra dumitale, trebuies presupun c, din fericire, avocatul dumitale are autorizaia dea studia documentele la care se refer în compendiu.- Eroare! strig Sam. le-a furat- e iari vorba despre povestea aia de rahat cu calculatorul G-Doi. Acest gr oaznicexemplar de fiin uman, aceast total aberaie militar, acestinfractor legendar a fcut-o din nou! tiu asta pentru c îl cunosc -cunosc aerul sta de biea murdar, de puti mizerabil care face63

 pipi în pat i-i spune c a plouat sub ptur.  El e cel care afcut-o!-Judecile emise la mînie sînt rareori temeinice, Samuel,zise Pinkus, dînd din cap cu un aer dezapr o bator.- Judecile emise în urma unor o bservaii o  biective, fcuteîntr-o lung i chinuitoare perioad de timp, sînt, în general,incontestabile, afirm Devereaux. Dac prjiturile sînt fcutecu melas i-l gseti pe nemernic cu mîna în castr on i cudegetele lipite, poi fi al naibii de sigur c ai aflat fptaul!Recidiva e un termen pe care instanele de judecat îl cunosc demult vreme.- Ei bine, domnule general, continu Aar on, privindu-l peoim peste rama ochelarilor. Acuzarea pare s fi ridicat o   pr o blem întemeiat, de vreme ce leag împrejurrile actualede un act anterior pe care dumneata l-ai confirmat, privind furtuldosarelor ultrasecrete. Modelul comportamental e o dovad

limitat, îns acceptabil.- Pi, comandant Pinkus, începu Mackenzie, privindchiorî i încreindu-i buzele, toat vorbria asta juridic îmi dameeli. Ca s fiu s incer, n-am îneles nici jumtate din ce-aispus.- Mincinosule! strig Sam, trecînd brusc la un ton dellial zgomotoas, ca un co pil ce-i bate joc de altul. Plousub p-turr, plou sub p-turr...!- Samuel, înceteaz, îl admonesta btrînul avocat, apoise întoarse ctre oim i i se adres autoritar:

Page 64: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 64/335

- Cred c putem ar anja treaba asta. Curtoazia pr ofesionalm-a împiedicat s insist asupra numelui avocatului dumitaleincredibil de talentat, îns m tem c acum va trebui s-o fac. încalitate de reprezentant legal, el poate respinge alegaiile tînruluimeu asociat i limpezi chestiunea.- Nu prea e nimerit, domnule, zise Hawkins cu un aer stoic, ca un comandant s-i cear altuia s trdeze un secret.Astfel de lucruri se întîmpl în ealoanele inferioare, unde onoarea

nu-i atît de important, iar coloana vertebral e mai flexibil.64 - Hai, domnule general, zu, care-i piedica? Acestcompendiu, oricît de f ormidabil, de convingtor pare din ceeace am citit, cu siguran n-a f ost înc pr o bat. Domnul tie c,fr competena avocatului i în absena vreunei solicitri aguvernului, dosarul n-a putut fi înaintat vreunei curi. Aar on seo pri, rîzînd încet. Dac ar fi f ost, am fi tiut cu toii, iar întregulnostru sistem juridic, ca i Departamentul Aprrii, ar fi f ost blocat, iar cei implicai ar fi ipat ca nite turbai. Aa c, domnulegeneral Hawkins, nu e nimic de pierdut sau de cîtigat...Brusc, expresia binevoitoare înghe pe chipul lui Pinkus.încet, involuntar, aceasta dispru, ochii i se mrir, iar tenul îideveni pmîntiu.- Btrîne Abraham, te r og, nu m prsi, o pti el, fixîndfaa imo bil a lui MacKenzie Hawkins.  Doamne Sfinte, dosarula fost înaintat?- într-un anume sens, i-a gsit dru mul spre locul cruiaîi era destinat.- Cu siguran nu putea fi o instan legal.- Din nou, comandant Pinkus, ai putea gsi susintori aiacestei o pinii.- E legal?- Unii spun c da.- Dar n-a aprut nimic în pres i, crede-m, ziaritiis-ar fi btut pentru o tire atît de important. E o catastr ofa!- Ar putea exista o explicaie.- Ce explicaie?- llyman Goldfarb.- Hyman cum?-Goldfarb.

- îmi pare cuno

scut, dar n-am nici cea mai vag...- A f ost juctor de f otbal.în cîteva secunde, faa lui Aar on Pinkus întineri cudouzeci de ani.- Adic  Hynie Uraganul? Hercule evreul...? Chiar îlcunoti, Mac... adic, domnule general.64 - Dac-l cunosc? Eu l-am recrutat pe ntrul la cu tichie.- Dumneata?... N-a f ost numai cel mai mare funda alLigii Naionale de Fotbal, ci a detr onat i prejudecata - sspunem a evreului excesiv de prudent. A f ost un leu din Iudeea,ter oarea aprrii - perechea lui Moshe Dayan pe un teren def otbal american!- A f ost i un escr oc...- Scutete-m! A f ost er oul meu la acea vreme, un simbol pentru noi toi - uriaul de o mare inteligen cu care nemîndream... Cum adic, a f ost un escroc?- M r og, n-a f ost niciodat acuzat; era cît pe-aci, dar n-af ost dat în judecat. i pentru asta exist nite motive.- Acuzare, motive? Ce tot spui acolo?- Face mult treab - nu tocmai oficial - pentru guvern.Cert e c eu l-am trimis s lucreze în departamentul la, de fapt, pentru armat.- Eti bun s fii mai explicit, domnule general?- în cîteva cuvinte, am constatat nite scurgeri de inf ormaiilegate de nite liste de arme pe care nu le puteam desc o peri,dei tiam de unde pr oveneau. Am alergat la (îoldfarb, care

Page 65: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 65/335

conducea o firm de consultan pentru msuri de securitatedrace, o poz de-a lui în maiou l-ar fi speriat de moarte peGodzilla - i i-am spus s se ocupe de pr o blem. Nu-i maispun c el i oamenii lui s-au dus în nite locuri de care inspectoru lgeneral nici nu s-ar fi apr o piat.- Domnule general, ce legtur are Hyman Goldfarb cutcerea de care a f ost înconjurat incredibilul dumitale dosar, cîndar fi trebuit s ite un scandal monstruos?

- Pi, aa cum se întîmpl în Oraul Nebunilor, o situaietrimite la alta. Adic, reputaia lui s -a rspîndit ca un f oc în pdureaprins cu arunctoare de flcri i, cît ai zice pete, toat lumeadin ora a început s apeleze la serviciile lui - mai ales uniiîmpotriva altora. Lista lui cu clieni ai agenilor guvernamentalieste ca un to p al personalitilor din împrejurimile Potomacului.i-a fcut o mulime de prieteni puternici, care n-ar fi admis c65au auzit de el nici dac le-ai fi smuls prul cu un patent. Obineacuzaii zdr o bitoare numai ridicînd o sprîncean... Atunci amîneles cu adevrat c am putea fi apr oape de succes.- Succes...?Aar on scutur de mai multe ori din cap, de parc ar fi vruts o preasc clinchetul clo poeilor pe care-i auzea.- Te pot ruga s fii mai clar? strui el.- Oamenii lui au venit dup mine, comandant Pinkus. A

f ost o ambuscad - capturarea i reducerea la tcere ao biectivului, l-am citit ca pe o carte.- Capturare... tcere, o carte? Au venit dup dumneata...?

 Dup ce a f ost întocmit dosarul Wo potami -mult dupaceea! Ceea ce înseamn c dosarul a f ost luat în serios, dar vestea a f ost trecut sub tcere, deoarece viza cercurile cele maiînalte. Aa c ce fac ei? Îl angajeaz pe Hymie Uraganul s lerezolve pr o blema. Caut, prinde i distruge! I-am citit ca pe-o carte.- Dar, domnule general, etapele juridice iniiale, cu precedentele i cazurile nerezolvate i...Expresia de pe chipul lui Aar on Pinkus înghe, în timpce cuvintele i se stingeau treptat pe buze.O, Doamne Sfinte, n -a f ost...?  N-a fost.- Dumneata cunoti regulile, comandant Pinkus. O plîngere împotriva statului are un acces direct, care depindedoarde validitatea argumentaiei.- Nu... nu, nu puteai s-o faci!- M tem c am fcut-o. Cu puin munc de convingere,aplicat unor funcionari sensibili, am ajuns direct la marelehîrdu juridic.- ce hîrdu? strig devereaux complet zpcit. cerahaturi mai încearc s v vînd degeneratul sta imoral?- M tem c s-ar putea s fi vîndut altcuiva, spuse Aar oncu voce stins. A depus acest dosar strlucit alctuit - bazat pemateriale furate din arhivele sigilate - direct la Curtea Suprem.- Cred c  glumeti!65- Pentru binele tutur or, sper s fie aa.Pinkus îi redo bîndi brusc glasul i inuta.- Totui, acum putem s desco perim dedesubturile acestei

nebunii. Cine-i avocatul care a întocmit plîngerea, domnule gene-ral? Un simplu telef on îi poate dezvlui numele.-Nu sînt sigur c-i aa, comandant Pinkus.-Ce?- Tocmai a venit aici azi-diminea.- Azi-diminea...?- Pi, vezi dumneata, a f ost indianul sta brav, care mi-afurnizat inf ormaii greite, ceea ce-i altcevadecît dezinf ormarea,în legtur cu o mic pr o blem la examenul de la bar...- Rspunde-mi la întrebare, domnule general! Numeleavocatului, te r og!

Page 66: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 66/335

- El e, rspunse oimul, artîndu-l cu degetul pe SamDevereaux.

9Vincent Francis Assisi Mangecavallo, cunoscut în anumitecercuri selecte drept Vinnie Bum-Bum, avînd i numele de codRagu, director al Ageniei Centrale de investigaii, strbtea cu pai mari bir oul su din Langley, Virginia- un om dezorientat,ale crui ateptri fuseser înelate. Nu aflase nimic! Care s fif ost greeala? Planul era atît de simplu, atît de fr cusur. A egalcu B, care-i egal cu C, deci A egal cu C, dar undeva înluntrulacestei ecuaii simple, Hyman Goldfarb i oamenii lui îi pierduser minile, iar omul lui Vincent, cea mai bun iinofensiv Äumbr" din domeniu, reuise doar s se rtceasc!

 Big Foot! Abominabilul Om al Zpezilor! Ce dracu' piseUraganul? Cine îi sucise mintea aia priceput? i unde eragunoiul la demn de mil pe care Vincent îl scpase de o datoriedin Vegas i-l pusese pe un onorabil stat de plat al guvernului,spunîndu-le bieilor de la cazinou s fac pierdute poliele66mizerabilului în interesul securitii naionale? In neant, acolo era! Dar de ce?Micul Joey Strigoiul fusese încîntat la culme cînd auzise

asta de la bar osanul lui prieten din vremuri de demult, cînd toiîl f oloseau s fileze escr ocii, din docurile Br ooklyn-ului pîn lacluburile selecte din Manhattan - i Joey era bun! Putea s fiesingur în mijlocul Stadionului Yankee fr s-l o bserve nimeni,chiar dac toate locurile din tribune ar fi f ost ocupate. Nimeninu-l o bserva vreodat pe Micul Joey Strigoiul; pur i simplu se pierdea în decor. Aceast total inconsisten era un talent, pîni faa lui avea ceva ters, indescriptibil... Dar unde dracu' era?Ar fi trebuit s tie c-i mergea mai bine alturi de vechiul lui prieten Vincent; altfel poliele puteau s reapar, iar bieii de lacazinou i-ar fi luat urma. N-avea sens. Nimic n-avea sens!Sun telef onul, cel ascuns în sertarul din dreapta al bir ouluidirectorului. Mangecavallo alerg spre el; îl instalase el însui,într-o noapte, cu nite pr ofesioniti mult mai buni decît aa-ziiiexperi din departamentul de comunicaii clandestine. de fapt,nimeni din guvern nu avea numrul; îl cunoteau doar cîiva tipi

cu adevrat importani, care fceau s mearg treaba.- Da! strig directorul.- Sînt Micul Joey, Bum-Bum, zise vocea ascuit de latelef on.- Unde dracu' ai fost? Treizeci i ase de ore, o zi i jumtate n-am auzit de tine!- N-ai auzit fiindc tot timpul m-am inut dintr-un blestemat de loc într-altul, dup un ntru!- Ce vrei s spui?- i mi-ai mai spus s nu te sun acas, de altfel nicin-am numrul, i nici prin centrala telef onic a sediului marilor spioni, corect?- Da, corect. i?- i, între avioane, funcionari grbii, plata oferilor detaxi care erau gata s m scuipe în fa i mituirea unui f ost poliist care m-a reinut cîndva pentru o verificare cu colegii lui

66care cutau o limuzin cu o plac de înmatriculare ciudat, nu prea am avut cine tie cît timp!- Bine, bine. Spune-mi ce s-a întîmplat. Ai o binut cevace pot f olosi?- Dac tu nu poi, eu pot. Jocul sta are mai multe piesedisparate decît un puzzle, i valoreaz mult mai mult decît polielealea din Vegas.- Hei, Joey, poliele alea fac peste doupe mii!- ce am eu face dublu, Bum-Bum.

Page 67: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 67/335

- Nu f olosi numele sta, da? spuse Mangecavallo, btîndîn retragere. Nu se potrivete cu bir oul în care m aflu.- Nu mai spune, Vinnie. Poale c efii ti n-ar fi trebuit ste trimit la coal. Dac eti cu nasul prea pe sus, pierzi respectuloamenilor.- înceteaz, Joey. O s am grij de tine, pe mormîntultatlui meu.- Btrînul tu triete, Vinne. L-am vzut sptmîna

trecut la Caesar's. Se d mare în Vegas, dar fr mama ta...-Basta... Nu e în Landerdale?- Vrei numrul camerei? Dac rspunde o gagic, s nuînchizi.- de-ajuns, Joey. Limiteaz-te la afaceri, c altfel polielealea or s ajung la cincizeci de btrîne, cu tot cu do bîmda, i nute mai cunosc, capisce? Spune-mi ce s-a întîmplat.- Bine, bine, încercam i eu marea cu degetul, da,Vinnie?... Ce s-a întîmplat  ² Iisuse, da' ce nu s-a întîmplat?Micul Joey Strigoiul inspir adînc i începu:- Aa cum i-ai închipuit, Goldfarb a trimis o echip larezervaia aia de indieni - mi-am dat seama imediat dup cel-am vzut pe Lo pat intrînd pe poarta unei îngrdituri, deasupra' creia scria ÄBun venit la Wingwam", i ducîndu-se direct lachiocul cu mîncare. Mam, cît poate s bage-n el umflatu' la!Imediat a aprut sfrijitul la care-i sufl nasul tot timpul, da-n

 buzunarul umflat de la old nu ine batiste. Pe urm m-am vîrît printre ei i-am auzit pe ali doi prieteni ai lui Lo pat, care vorbeau67o englez ciudat, întrebînd de Vîrful Norilor sta de care teinteresezi tu; erau f oarte curioi s tie ce-i cu figurantul la...Eu m-am o prit la distan i pe urm ia patru - e i-o muiereîntre ei - au ieit repede din chiocul de suveniruri, au luat-o lagoan pe un drum de rahat i pe urm a pornit fiecare pe altcrare...- Crare spre closet? îl întrerupse Mangecavallo. Adicmai mult rahat?- Aa-i, Bum-Bum, scuz-m, Vincenzo-rahat i tufiurii co paci, pdure-n toat regula, înelegi?- Acolo-i o rezervaie, presupun...- Aa c am ateptat, i-am ateptat, i-am ateptat, zise

repede Micul Jo

ey.- i eu, Joey! interveni directorul.- Bine, bine. Pîn la urm, eful sta indian a aprut din pdure; el trebuie s fie omul tu, Vîrful Norilor, fiindc purta o frînghie de rufe plin cu pene, care-i atîrna din cap pîn la ale.A luat-o la goan pe drum, pe urm a cotit la dreapta, i s-a dusla un cort mare, ciudat, în care a intrat. ce-am vzut pe urm,Vinnie, nu-mi venea s cred! eful sta indian a ieit cîteva minutemai tîrziu, numai c era cu totul altul.- ce tot bai cîmpii, Micu' Joey?- Vorbesc serios, Vin. E acelai individ, da' acum pareun contabil mio p, în costum i cu ochelari, cu o afurisit de peruc; avea o valiz mare... Sigur, valiza m-a fcut s înelegc o terge din rezervaie i, dup cum arta, am priceput c numai vrea s fie indian.- E lung povestea, Joey? întreb exasperat Mangecavallo.

Spune-mi dracului esenialul.- Vrei ceva de valoarea polielor lora, iar eu trebuie s-idovedesc c ce am face mai mult. Bine, o s scurtez povestea pîn la aer o portul din Omaha, unde i-a luat un bilet la primulavion de Boston, ceea ce am fcut i eu. Totui, - i asta e im- portant, Bum-Bum - cînd am ajuns la ghieu, i-am artat feteiuna dintre insignele mele false de agent federal i i-am spus c67guvernul e interesat de tipul la mare care poart o peruc stupid.Cred c peruca a convins-o, fiindc muierea a f ost atît de sritoareîncît a trebuit s-i spun c totul e secret i nu-i nevoie s cheme

Page 68: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 68/335

ajutoare. Oricum, am o binut numele de pe cartea de credit aindividului...- D-mi-l, Joey! exclam directorul, luînd un stilou.- Sigur, Vin. M mare - a mic - e mic, K mare punct,

 Hawkins, G ² e ² n i punct, pe urm USA urmat de  R mare, peurm e i t. L-am scris pe-o hîrtie, da' nu tiu ce-nseamn.- înseamn c numele lui e nu-tiu-cum Hawkins i c egeneral în rezerv... Sfinte Sisoe, ungeneral!

- Mai e ceva, Vinnie, i-ar fi bine s asculi...- Trebuie s ascult! D-i drumul.- Deci, reiau urmrirea în Boston i totul o ia razna. Laaer o port, se duce la o toalet de brbai, unde se întîlnete cudoi hispanici care purtau unif orme i pe care nu i-am maivzut; ies cu toii afar, se duc în parcare, se suie într-unOldsmo bile cu numr de Ohio sau indiana i pleac, Eu scotrepede o hîrtie de cincizeci i i-o art unui ofer de taxi,spunîndu-i s urmreasc Olds-ul... eful sta indian cu fade contabil îi duce pe tuciuriii ia doi la o nenor ocit defrizerie; pe urm, aa s m-ajute Domnul, se duc într-un parcde lîng rîu, unde bar osanu' îi pune pe ia doi s mrluiasc pe iarb ca nite Marlonete, în timp ce el zbiar la ei. îi zic,a f ost o nebunie!- Poate c generalul sta a fugit de la nebuni; e posibil, stii.

- Adic a f ost trimis la plimbare fiindc a confundattancurile cu dirijabile i a dat onorul la camioane?- Citeti mereu despre cazuri din astea. Chiar i unii dintreefii notri - cu cît sînt mai sus, cu atît mai ru se tîmpesc. îiaminteti de Fat Salerno din Br ooklyn?- Oho, dac-mi amintesc! A vrut s fac din sovîrvsimbolul statului New York. S-a dus în adunarea legislativ dela Albany vicrindu-se c e discriminat.68- Exact la asta m gîndeam. Dac acest M mare a mic eHawkins, general în rezerv ramolit, este Vîrful Norilor - iînclin s cred c ai dreptate - avem de-a face cu un alt Fat Salerno,care se plînge la Washington tot de discriminare.- E italian, Vinnie?- Nu, Joey, nu-i nici mcar indian. i ce s-a mai întîmplat?

- pe urm, bar o

sanul i tuciuriii lui s-au înto

rs laOldsmo bile- atunci a trebuit s-i strecor jigodiei de taximetristînc o birlic de cincizeci - s-au dus pe o strad aglomerat dincentru i au rmas acolo. Numa' c hispanicii au ieit i, dupce s-au o prit la o prvlie de articole brbteti, au intrat într-o cldire mare; efu'-indian-ajuns-contabil-ochelarista rmas însîn main. Atunci a trebuit s-i mai daudouc cincizeci houluide ofer, fiindc zicea c nevast-sa o s-l bat cu tigaia încinsdac nu se duce acas. Dup mai bine de-o or, o limuzin imenso prete în faa blocului i trei indivizi intr în ea; urmai de ceidoi tuciurii, se duc drept la Oldsmo bile i pleac dup limuzin.Apoi le-am pierdut urma.- Le-ai pierdut urma...? ce tot spui, Joey?- Nu-i face griji, Bum-Bum...- Te rog!- Scuze. Vincent Francis Assisi...

- Las-o balt i pe asta!- Bine, bine, îmi cer scuze din inim...-l nima n-o s-i mai bat dac nu-mi spui de ce nu trebuies-mi fac griji!- I-am pierdut pe tipii ia în trafic, da' nu înainte s iaunumrul limuzinei, i tot atunci, n-o s m crezi, mi-am amintitnumele jigodiei de poliist din Boston care m-a arestat acu'douzeci de ani i care, am socotit eu, trebuia s aib apr oapeaptezeci de ani; cu voia Domnului, ar putea s fie în via ca imine, de vreme ce avem apr oape aceeai vîrst.-Detest  povetile lungi.- Bine, bine. Aa c m-am dus la el acas, care nu era

Page 69: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 69/335

69 prea gr ozav dup atîia ani de slujb, i am închinat un pahar sau dou în amintirea vremurilor de demult.- Joey, m înnebuneti!- Bine, bine. L-am implorat s-i pun la treab legturilelui din ora i i-am dat cinci de o sut, ca s afle a cui e limuzinacu placa aia ciudat de înmatriculare i, eventual, unde s-a duscînd era urmrit de Oldsmo bile, poate chiar unde era în

momentul la...O s m crezi c mi-a rspuns la prima întrebareîn pauza dintre dou pahare?-Joey, nu mai rezist!- Calma, calma, Bum-Bum. Omul mi-a spus c limuzinaaparine unuia dintre cei mai mari avocai din Boston, Massa-chusetts. E un evreu pe nume Pinkus, Aar on Pinkus, consideratun tip extrem de cinstit i care e f oarte respectat de rechinii micii mari, atît oficial, cît i mai puin oficial. E neprihnit. Doamne,iart-m- dar sta-i adevrul, Vinnie.- E o blestemat de pramatie, asta e! Ce i-a mai zis poliaiul?- C de vreo douzeci de minute limuzina e parcat înfaa hotelului Four Scasons, de pe Boylston Street.- Dar despre Olds i falsul ef indian? Unde dracu' e el?- Nu tim unde-i Olds-ul, Vinnie, da' poliaiul a vorbit cuia de la circulaie din Midwest i n-o s-i vin s crezi - adic-inemaipomenit!- Pune-m la-ncercare.- Olds-ul aparine vicepreedintelui Statelor Unite!- Magdalene! ip vicepreedintele Statelor Unite, trîntindtelef onul din bir oul su. Unde-i afurisitul la de Oldsmobile?- Acas, iubitule, rspunse cu glas vioi cea de-a DouaDoamn din camera de zi.- Eti sigur, porumbia mea?- Bineîneles, îngera. Chiar ieri a sunat menajera, caremi-a spus c ajutorul grdinarului a avut nite necazuri cu ea, în69vreme ce mergea pe autostrad. Pur i simplu s-a o prit i n-amai vrut s porneasc.- Doamne, i a lsat-o acolo?- Vai de mine, nu, scumpule. Buctarul a sunat la garaj i

cei de acolo au remorcat-o. De ce?- Omul la îngr ozitor de la CIA, al crui nume nu-l pot pr onuna, tocmai m-a sunat s-mi spun c maina a f ost vzutîn Boston, condus de nite infractori periculoi, i m-a întrebatcînd le-am împrumutat-o. S-ar putea s avem pr o bleme de imagi-ne...- O s m înnebuneti! ip a Doua Doamn, nvlind în bir ou, cu prul rsucit pe bigudiuri r oz.-Trebuie s-o fi furat vreun ticlos! strig vicepreedintele.- Eti sigur c n-ai împrumutat-o vreunuia dintrenemernicii ti de prieteni, idiotule?- pe dracu'! Doar scîrbele tale de prieteni ar fi cerut-o cuîmprumut, cea!- învinuirile isterice nu ne vor duce nicieri, declarautoritar Aar on Pinkus, dei avea un tremur în glas, în timp ceMacKenzie Hawkins era clare pe Sam devereaux; genunchii

generalului intuiau la podea umerii avocatului, iar scrumultrabucului cdea pe faa schimonosit a lui Sam. Pr o pun s nercorim, aa cum spun tinerii, i s încercm s înelegem poziia pe care se afl fiecare dintre noi.- ce-ai zice de o echip de pompieri, imediat dupexcluderea mea din bar ou? zise devereaux abia suflînd.- Haide, Sam, spuse oimul încreztor. N-or s mai facasta. Blestemata aia de televiziune a încurcat lucrurile.- A, am uitat! Ai mai explicat asta - relaii cu publicul,acum îmi amintesc. Ai zis clar c exist i alte ci, cum ar fiexcursii de pescuit rechini în trei, din care numai doi se întorc,

Page 70: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 70/335

sau vîntori de rae pe întuneric, unde apar deodat zeci de erpide ap, dei nimeni nu tia c triesc pe acolo. Mulumesc, javrturbat!70- încercam doar s te menin pe linia de plutire, e îninteresul tu, fiule, pentru c in la tine. Aa cum ine i Annie,chiar i acum.- i-am spus! Nu pr onuna numele sta în faa mea!

- Zu c eti lipsit de înelegere, biete.- Dac-mi permii, domnule general, îl întrerupse Pinkusdin spatele bir oului, ceea ce-i lipsete acum e o clarificare aconjuncturii, la care are tot dreptul.- Crezi c poate face fa, comandant Pinkus?- Cred c ar fi bine s încerce. O s încerci, Samuel, sauo sun pe Shirley i-i explic c nu sîntem la spectacolul la fiindctu i-ai luat limuzina, ai umplut-o cu nite btrîni greci joviali, im-ai o bligat, ca patr on al tu, s m ocup de necazurile tale personale - care, prin extensie, nu sînt inseparabile juridic deale mele.- Mai degrab a înfrunta o echip de pompieri, Aar on.- O decizie îneleapt. Aa a face i eu. îneleg c Paddytrebuie s duc perdelele de catifea la curat... Las-l s se ridice,domnule general, i d-i voie s stea pe scaunul meu.- Vezi cum te pori, Sam, zise Hawkins, ridicîndu-se cu pruden în picioare. Nimic nu se cîtig prin violen.- Asta-i o contradicie fundamental a întregii taleexistene, Domnule Exterminator.Devereaux se ridic de pe podea i se îndrept chio ptîndspre f otoliul pe care i-l arta Pinkus. Sam se aez cu o bufnitursurd, privindu-i patr onul.- La ce s m uit i ce s caut, Aar on? întreb el.- O s-i ofer o imagine de ansamblu, rspunse Pinkus,traversînd încperea spre barul cu oglind îngr o pat în perete. Os-i aduc i un coniac de treizeci de ani, un mic viciu pe carefermectoarea ta mam i cu mine îl avem, fiindc o s ai nevoiede efectul unui antidepresiv moderat, aa cum am simit i eu imama ta înainte de a-i cerceta Äbîrlogul din castel". O s-i dauchiar o porie zdravn, care nu va altera seriozitatea minii talede avocat, ocat de ceea ce vei citi.

70Aar on umplu o cup de cristal cu un coniac de un cafeniuînchis, o aduse la bir ou i-o puse în faa angajatului su.- O s citeti ceva incredibil i, dup asta, va trebui s ieicea mai important decizie din viaa ta. i poate c Dumnezeullui Abraham o s m ierte - Abraham, despre care eu cred sincer c a încurcat-o ru de tot -, dar va trebui s iau i eu o decizieimportant.- Las chestiile metafizice, Aar on. Ce caut eu? Care-iimaginea de ansamblu?- În dou vorbe, tinere prieten, guvernul Statelor Unite afurat pmînturile Wo potamilor printr-o serie de mecherii.Pr omisiunile s-au transf ormat în tratate, iar despre acestea dinurm s-a hotrît c n-au existat niciodat, dei în realitate au f ostîngr o pate în arhivele sigilate ale Bir oului pentru Pr o blemeleIndienilor din Washington.

Cine dracu' sînt Wo potamii?- Un trib indian, ale crui teritorii se întindeau la nord defluviul Missouri, cuprinzînd pmînturile pîn la o distan de o mie de sgei de Fort Calhoun, apoi la vest, de-a lungul rîuluiPlatte pîn la Cedat Bluffs, la sud pîn la Wceping Water i laest pîn la oraul Red Oak din lowa.- i care-i mecheria? Pr o prietile istorice au f ostrscumprate în moneda epocii, aa cum a stabilit CurteaSuprem în... cred c în 1912 sau în 1913.- Memoria ta e, ca de o bicei, extraordinar, numai c aiun lapsus, cum s-ar zice.

Page 71: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 71/335

- Niciodat nu am aa ceva! Sînt perfect... legal, asta-i.- Te referi la tratate care sînt cunoscute în istorie.-Au mai fost i altele?- Cele Äîngr o pate", Sam... Asta se afl acum în faa ta.Citete-le, tinere prieten, i spune-mi prerea ta de jurist perspicace peste vreo or. Între timp, bea-i linitit coniacul - poate c este tentant s-l dai pe gît, dar nu face aa, savureaz-l.Hîrtie i creioane ai în sertarul din dreapta sus, iar compendiul

începe cu teancul din stînga ta, marcat alfabetic în to purile71succesive de pe bir ou. O s vrei s-i iei notie, sînt sigur deasta.Aar on se întoarse ctre oim:- Domnule general, cred c ar fi o idee bun s-l lsmsingur pe Sam. De cîte ori te privete, concentrarea lui serisipete.- O fi de vin costumul meu.- Sînt sigur c exist o legtur. Apr o po de înfiareadumitale, ce-ai zice dac l-a chema pe Paddy - pe sergentulLalTerty - ca s ne duc la un mic restaurant unde m duc cîndnu vreau s dau peste cunoscui curioi?- Stai aa, comandant Pinkus. ce facem cu Sam? A avuto zi grea pe cîmpul de lupt, iar un soldat-bun cînd are stomacul plin, tii asta.-Tînrul nostru prieten e adeptul serviciului în camer,domnule general. Facturile lui confirm experiena pe care o are... Totui, în clipa asta pare insensibil la f oame.Cu gura cscat i ochii cît cepele, Devereaux se aplec peste primele pagini ale compendiului, cu un creion în mîn.Lsînd creionul s cad pe bir ou, o pti:- Nici unul dintre noi nu va supravieui. Nu-i pot permites ne lase în via.La vreo cinci mii de kilometri vest i uor la nord de Bos-ton, Massachusetts, se afl venerabilul ora San Francisco. Nue de mirare c statisticile indic faptul c majoritatea celor veniide pe Coasta de est în oraul din golf e f ormat din f oti locuitoriai Bostonului. Unii specialiti în demografie pretind c portulfaimos, ce amintete atît de mult de cminul Corbiilor Lungi,i-a atras pe aceti refugiai din New England; alii spun c motivul

îl co

nstituie atmo

sfera academic creat de numer o

aselecampusuri universitare i pr oliferarea cafenelelor literare finanatede capitalul din Massachusetts; în fine, alii susin c magnetismullocului se datoreaz toleranei fa de stiluri de via diferite,încpînarea celor din Boston s-a fcut de multe ori simit în71alegeri, împotriva tendinelor pe plan naional. Oricum, toateacestea nu prea au legtur cu povestea noastr, cu excepiafaptului c persoana pe care o vom întîlni, ca i Samuel LansingDevereaux, a absolvit Facultatea de Drept de la Harvard.De fapt, ar fi putut s-l întîlneasc pe devereaux, cu niteani în urm, deoarece firma lui Aar on Pinkus era serios interesatde ea i depunea ef orturi s-o angajeze. Din fericire sau dinnefericire, persoana respectiv avea alte gînduri, deoarece sesturase pîn peste cap de statutul ei de membr al unei minoriticare-i tulbura pe pr ofesionitii din domeniu, ca i pe universitarii

 pedani. Nu era negres, nici evreic, nici oriental sau hispanic,nu avea rude mediteraneene, nici strmoi pe rmurileBengalului sau al Mrii Arabiei - toate acestea fiind minoritilerecunoscute ale ghiveciului etnic din Boston. Nu existau cluburi,societi, sau organizaii create pentru a apra cauza minoritiiei, deoarece... ei bine, nimeni nu se gîndea la aceasta ca la ungrup interesat de afirmare, care era, desigur, cheia exprimrii pe plan social. Existau, pur i simplu, i îi fceau treaba, oricarear fi f ost ea.Era o indianc american i se numea Jennifer Aripr oie, prenumele ÄJennifer" înlocuindu-l pe ÄRsrit de Soare", care,

Page 72: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 72/335

dup spusele unchiului ei, eful de trib Ochi de Vultur, îi fusesedat fiindc ieise din pîntecele mamei sale o dat cu primeleraze ale soarelui, la Midlands Community Hospital din Omaha.În timpul anilor de coal, deveni evident faptul c ea i, maitîrziu, fratele ei mai mic se aflau printre cele mai dotate vlstareale tribului Wo potami, astfel c Sfatul Btrînilor adun f ondurilenecesare pentru asigurarea unei educaii corespunztoare. Apoi,dup ce pr ofitase de înzestrarea ei pentru a se perfeciona, se

grbise s se întoarc în Vest acolo unde oamenii nu pretindeauca indiencele s poarte sari i s aib mici puncte r oii pe frunte.Totui, mutarea ei la San Francisco fusese mai multîntîmpltoare decît planificat. Se întorsese la Omaha, fuseseadmis în statul Nebraska i lucra pentru o prestigioas firm deavocai atunci cînd se întîmplase accidentul. Un client al firmei,72cunoscut f otograf de animale, fusese însrcinat de revista  Na-tional Geographic s cutreiere o rezervaie indian modern is fac un f otoreportaj despre fauna acesteia. Fotografiile saleurmau s fie comparate cu imagini din trecut, intenia evidentfiind de a demonstra decimarea efectivului animalelor careexistau în vremea primilor locuitori ai regiunii. Fotograful eraun pr ofesionist experimentat, dei cam libidinos, i putea srecunoasc o treab minor, atunci cînd i se cerea s-o fac; cinedracu' dorea s se uite la imaginile unei naturi muribunde,alturate unor gravuri r omanioase cu puni bogate i pduri -un paradis al vîntorilor? Pe de alt parte, cu puin imaginaie,situaia s-ar fi putut schimba - fie adugînd o adevrat cluzindian în toate imaginile... fie o femeie apetisant în chip deghid, aplecîndu-se într-un anume fel... gîndul îi zbur laÄR ocata" Aripr oie, avocata aia senzaional care avea bir oullîng cel al avocatului su i dup care i se scurgeau ochii.- Ia zi, R ocato, i se adresase f otograful într-o diminea,vîrîndu-i capul pe ua bir oului avocatei, f olosind porecla cucare i se adresau colegii ei, pr ovenit nu de la prul ei de unnegru strlucitor, ci de la nume. Ai vrea s cîtigi vreo dou sutede dolari?- Dac te gîndeti la ce cred eu, îi sugerez s te duci laDoogics, venise replica îngheat.- Hei, femeie, m-ai îneles greit.

- Dup zvo

nurile care circul pe-aici, cred c nu.- Pe onoarea mea...- M-ai terminat.- Nu, sincer, e o treab serioas de la Geographic.- Care arat africani goi. Nu-mi amintesc s fi vzut vreo femeie alb goal, iar eu îmi fac regulat analizele medicale istomatologice, aa c tiu ce se public acolo.- Greeti, doamn. Caut doar o persoan expresiv pentruun f otoreportaj despre condiiile grele de via din rezervaii. Unavocat de la Harvard, care se întîmpl s fie membru al unui trib72indian, ar putea determina citirea materialelor, i nu doar frunzrirea lor.- Da?Astfel c f otoreportajul fusese fcut. În ciuda faptului cR ocata Aripr oie era o tînr avocat de mare perspectiv, în

legtur cu lumea f otografilor pr ofesioniti dovedea o marenaivitate. Din dorina de a-i ajuta po porul, c acceptase s seîmbrace cu hainele pe care le alesese f otograful. Refuzase doar s pozeze în bikini în timp ce inea în mîn un pstrv mic i nutiuse s solicite ca f otografiile s-i fie mai întîi prezentate ei, pentru a-i da acordul, înainte de a fi publicate. i mai era unÄdar": îl surprinsese pe f otograf pozînd-o aplecat asupra stîrvuluiunei veverie electr ocutate, o f otografie care ar fi artat cusiguran mai mult din sînii ei gener oi, sub bluza rneasclarg, decît îi putea permite un avocat onest, motiv pentru careîi trîntise omului un pumn zdravn în gur. Se enervase în

Page 73: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 73/335

asemenea hal, încît declarase edina de pozat închis. Cu buzelesîngerînde, f otograful czuse în genunchi, ipînd:- E închis, puiule, dar te r og, te rog, mai f o dat asta!Articolul apruse, iar serviciul de abonamente de la  Na-tional Geographic fusese co pleit de un val de solicitri.Reportajul se aflase i în atenia unui anume Daniel Springtree,asociatul principal, pe jumtate indian Navajo, de la Springtree,Basl i Karpas, o firm de avocai destul de important din San

Francisco. El o sunase pe Jennifer ÄR ocata" Aripr oie laOmaha i-i expusese prerea lui, care consta în vina de a nu fifcut destul pentru cei din familia tatlui su. Avionul firmeifusese trimis la Omaha ca s-o aduc pe Aripr oie la San Fran-cisco pentru un interviu i, în momentul în care R ocata vzu cSpringtree avea aptezeci i patru de ani i înc îi mai iubeanevasta de cincizeci de ani, înelese c era timpul s prseasc Nebraska. Firma din Omaha se dduse de ceasul morii ca s-o  pstreze, cci dup apariia articolului din National Geographic,lista de clieni a firmei se triplase. Totul fu în zadar.în acea diminea, tînra Aripr oie de la Springtree, Basl73i Karpas, firm despre care muli credeau c urma s devin încurînd Basl, Karpas i Aripr oie, avea în minte chestiuni juridiceaflate la ani-lumin distan de grijile tribului. Asta pîn cîndsun interf onul i secretara anun:- Fratele tu e pe fir.- Charlie?- Chiar el. Spune c-i ceva urgent, i-l cred. Nici mcar n-a avut rgazul s-mi spun c dup voce trebuie s fiufrumoas.- Doamne Sfinte, nu l-am mai auzit de sptmîni...- De luni de zile, domnioar. M bucur cînd sun. Se potrivete cu mine, efa. E la fel de frumos pe cît eti tu deminunat?-Mai ia-i jumtate de or pauz de mas i las-m svorbesc cu fratele meu.Aripr oie aps butonul aprins pe tastatur.- Charlie, dragule, ce mai faci? Nu te-am mai auzit de...de luni de zile.- Am f ost ocupat.

-C

u munca la bir o

u?C

um merge?- E gata. Am terminat.- Asta-i bine.- de fapt, am stat cîtva timp la Washington.- Asta-i i mai bine, exclam sora lui.- Nu, nu e. E ru - cel mai ru.- De ce, Charlie? O firm bun în capital ar fi gr ozav pentru tine... tiu c n-ar trebui s spun asta, dar o s gseti tuceva în cîteva zile. Am primit un telef on de la un prieten vechi,avocat în Nebraska, i mi-a spus c ai luat examenul cu cea maimare not! Ce zici de asta, mi, genialule?- Nu conteaz, surioar, nimic nu mai conteaz. Cînd amzis c e gata, m-am referit la mine i la toate planurile mele pentru o carier de avocat. Sînt distrus.- Ce tot spui acolo?... A, e vorba de bani?-Nu.

73- O fat?- Nu, un tip. Un brbat.- Charlie, nu mi-a fi închipuit!- O, Doamne Sfinte, nu e asta.- Dar ce?- Mai bine hai s lum masa, surioar.- La Washington?- Nu, aici. Sînt jos, în hol. N-am vrut s urc - cu cît vei fivzut mai puin cu mine, cu atîtmai bine pentru tine... O s mduc mai întîi în Hawaii, pe urm o s muncesc pe vapoare i

Page 74: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 74/335

 poate ajung în Samoa american, unde, cu puin nor oc, n-o s seafle prea multe...- Rmîi acolo unde eti, cap împiat! Sora cea mare o sco boare i o s-i scoat grgunii din cap!ocat, Jennifer Aripr oie îi fixa fratele, aezat în faa eila mas; rmsese fr grai, aa c Charlie încerc s rup tcerea.- Avei vreme frumoas la San Francisco.~ E ploioas, idiotule... Charlie, de ce nu m-ai sunat înainte

s te înhitezi cu lunaticul sta?- M-am gîndit la asta, Jenny, dar tiam cît de ocupat eti,iar la început totul prea o fars gr ozav, toi ne distram co pios,iar tipul cheltuia bani i nimeni nu ne rnea - se frigea puin cîteunul, dar nu se rnea -, pe urm, dintr-o dat, n-a mai f ost o fars, i am ajuns la Washington.- Parte în litigiu la Curtea Suprem, prezentînd lucrurileîntr-o lumin fals, asta-i! îl întrerupse sora mai vîrstnic.- A f ost doar de ochii lumii, Jenny; de fapt, eu n-am fcutnimic... doar c m-am întîlnit cu doi judectori - îns neoficial.- te-ai întîlnit cu...- Cu f o/w/întîmpltor, surioar, nu i-ar aminti niciodatde mine.- Cum i de ce nu?- Hawkins mi-a spus s m învîrt prin hol din cînd în cînd,în costum de indian - îi zic c m simeam ca un nebun -, iar într-o 

74 zi, judectorul negru a ieit, mi-a strîns mîna i a zis: Ätiu deunde vii, tinere". O sptmîn mai tîrziu, italianul m-a gsit înhol, i-a pus braul pe umrul meu i mi-a zis cu im aer trist:ÄNoi, cei venii de peste ocean, am f ost adesea tratai la fel deru ca i tine".O,  Doamne...! murmur R ocata Aripr oie.-- Era mare aglomeraie acolo, surioar, adug repedefratele. O mulime de turiti i de avocai.-- Charlie, eu sînt un avocat cu experien; am pledat înfaa Curii Supreme, tii asta! de ce n-ai pus mîna pe un telef ons m suni?- pe de o parte, fiindc tiam c o s te superi i-o s-mi tragi o spuneal, dar adevratul motiv a f ost c am crezutc o s pot vorbi deschis cu Mac Clovnul despre toat porcria

asta i-am explicat c erao

cauz pierdut dato

rit situaiei mele,care ar fi anulat orice argumente în favoarea compendiului, i cera o perspectiv la fel de incert ca i participarea mea la unr odeo. Ideea mea a f ost s solicit imediat o ordonan deneprezentare din cauza unor desco periri ulterioare, tergînd astfeltotul cu buretele... Atîta lucru am învat i eu pe cînd cutreieramslile pailor pierdui. tia ar închide cazul mai repede decîtunchiul Ochi de Vultur îi d jos cureaua, f olosind cel mai vag pretext.- Ce a rspuns acest Hawkins la pr o punerea ta?- pr o blema. N-am avut ocazia s i-o expun înîntregime. Nu m-ar fi ascultat; ipa tot timpul, i cînd mi-a dat pîn la urm hainele, alea pentru care mi-ai trimis bani cîndlucram...- Hainele tale?- Asta-i alt poveste. Oricum, am f ost aa de mulumit c

le-am primit i atît de nervos încît am fugit. M-am gîndit s-lsun mai tîrziu, a doua zi de diminea, i s încerc s discut cu el.- Ai fcut-o?- Plecase. Se dezintegrase. Johnny Botdeviel - "i-laminteti pe Johnny...?74 - i-acum îmi datoreaz banii de cauiune.- M r og, Johnny era un fel de aghiotant special al luiMac pentru pr o bleme de securitate i mi-a spus c Hawkins plecase la Boston, dar lsase instruciuni ca, dac îl sun cinevasau primete scrisori de la Washington, s ia imediat legtura cu

Page 75: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 75/335

el la un numr din Weston, Massachusctts - sta-i la periferiaBostonului.- tiu unde e. Am stat cîiva ani la Cambridge, îiaminteti? i l-ai sunat?- Am încercat. de patru ori. de fiecare dat n-am auzitdecît aceleai ipete isterice ale unei femei i nite acuzaiiincoerente, care cred c aveau oarecare legtur cu Papa sau cuun Pap.

- Nu e ceva neo binuit. Bostonul e predominant catolic,iar în vremuri de restrite credincioii caut alinare la bisericalor. Altceva n-ai aflat?- Nu. Dup ultimul apel, de cîte ori am încercat, sunaocupat, ceea ce m-a fcut s îneleg c doamna aia nebun lsasetelef onul deschis.-Dar asta înseamn c Hawkins e la Boston... Ai numrulla tine?- Î l tiu pe dinafar.Tînrul îl spuse i oft.-Sînt terminat.- Nu înc, Charlie, spuse Jennifer, privindu-i fratele. M preocup, pe bun dreptate, necazul tu. Sînt sora ta i sînt avocat,iar în treaba asta, indiferent de ce spune legea, exist al draculuide mult vinovie prin asociere. Pe deasupra, tu eti un putidrgu i, aa s m ajute Dumnezeu, te iubesc.

Fcu semn unui chelner, care veni imediat.- Eti amabil s-mi aduci un telef on, Mario?- Sigur, domnioar Aripr oie.- N-o s m mai vezi muli ani de-acum încolo, zise frateleei. Cum ajung în Honolulu sau Fiji, o s gsesc de lucru pevapor i...75- Ah, termin, Charlie, zise Jennifer, în vreme ce Mario  puse telef onul în priz i i-l întinse.Form numrul i, dup cîteva secunde, vorbi.- peggy, eu sînt. Poi s stai i dou ore la mas dac-mirezolvi i mie dou pr o bleme. Prima - afl numele i adresa persoanei care are numrul sta; e din Weston, Massachusctts.Spuse numrul pe care Charlie îl scrisese pe un erveel.- Pe urm, rezerv-mi un loc la un avion de sear spre

Bo

sto

n-da, am spus Bo

sto

n, i nu, n-o

s fiu mîine înapo

i i, cas-i anticipez urmtoarea întrebare, n-o s-mi trimit frateles-mi in locul, fiindc l-ai seduce... A, i Peg, f-mi o rezervarela un hotel. încearc la Four Scasons, cred c e pe BoylstonStreet - am f ost acolo la o petrecere organizat de  Revista de

 Drept.- Jenny, ce vrei s faci? strig Charlie Aripr oie dupce sora lui închise telef onul.- Cred c-i evident. Plec la Boston, iar tu o s te ducidirect la mine acas, unde o s stai cuminte lîng telef on.Alternativa e s pun s fii arestat pentru fraud i neplata unor debite importante - sau, poate, s gsesc un prieten bun s te pzeasc. Sincer, cred c închisoarea e preferabil; prietenul meuc atacant la o echip de f otbal.- Refuz s iau în seam ameninrile ter oriste i repet: cedracu' ai de gînd s faci?

- O s-l gsesc pe nebunul sta de Hawkins i o s-lo presc. A, nu doar pentru tine, Charlie, sau pentru mine, ci pentru po porul nostru.- îneleg. Am ajunge de rîsul tutur or rezervaiilor,i-am spus asta lui Mac.- Mai ru, frioare, mult mai ru. Tot ce mi-ai spus tuînseamn o catastr of. Baza Forelor Aeriene Offutt, cartierulgeneral al Comandamentului Strategic Aerian, se afl exact încentrul marelui plan al acestui general lunatic. Crezi c giganiiia de la Washington ar sta mcar un minut cu mîmile-n sîn dac ar auzi fie i vreo aluzie la amestecul în treburile Comandamentului?

Page 76: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 76/335

76- ce pot ei s fac decît s rîd în hohote de instan saus nu dea faptului nici o atenie i s m ard pe mine pentrufals reprezentare? Adic, ce pot s fac ei?- S fac legi noi, Charlie, legi care s distrug pur isimplu tribul. Pot s înceap prin a confisca pmîntul pe care-l avemi pe deasupra s mai împrtie i locuitorii. ce dracu', s-a fcutasta pentru autostrzi - chiar i pentru drumuri de ar i poduri

 peste rîuri, de ctre politicieni care aveau datorii. Se compartoate astea cu f ondurile nelimitate ale Comandamentului?- S-i împrtie...? întreb încet Charlie.- S-i trimit pe oamenii notri care-ncotr o, în casemizerabile i apartamente jalnice, cît mai departe unul de altul,rspunse Jennifer, dînd din cap. ce mai avem noi - sau ei -acum n-o fi grdina raiului, dar e pmîntul lor. Muli dintre ei autrit acolo toat viaa i majoritatea au aptezeci, o ptzeci de ani.Se afirm c vieile oamenilor din spatele statisticilor reci justificinteresele naionale.- Ar putea s fac asta Washingtonul?- Cît ai clipi din ochi; tie toat lumea. Drumurile de ari podurile peste rîuri sînt doar o pictur din oceanul sumelor adunate din taxe, dar largheea guvernului cînd e vorba despreComandamentul Strategic Aerian are dimensiunile Lacului Su- perior.- Iari te întreb, surioar, ce poi s faci de fapt în Bos-ton'/- S pun la cazne un general în rezerv, frioare, i petoi cei din jurul lui.- Cum?- O s tiu mai bine dup ce o s-i gsesc, dar cred c o sfie ceva la fel de scandalos ca i nebunia lor... Poate c e vorbadespre o conspiraie pus la cale de ctre dumanii democraiei pentru a-l îngenunchea pe onorabilul uria i a distrugecapacitatea iubitei noastre Americi de a lansa prima lovitur.Apoi f legtura între ter orism i curentele rasiste clandestine, prin depoziiile ticluite ce conduc la intrigile arabilor fanatici i76ale israelienilor revanarzi, în acord cu politicienii duri de laBeijing, ca i cu reverenzii Moon, Farrakhan i Falwell, împreun

cu Hare Krishnas, FidelC

astr o

, pacifitii de pe Sesamc Street-i Dumnezeu mai tie cine. Planeta asta geme de nebuni i nebunideclarai, care pr ovoac reacii imediate i pline de patim. O savem grij la audierile preliminare s aruncm toat vina pe ei.- A udieri preliminare...?- Aa cum ai auzit.- Dar e curat nebunie, Jenny!- tiu asta, Charlie, îns e valabil i pentru ei. Oricine poate da în judecat pe oricine într-o societate liber, asta-inebunia i gloria ei. Nu litigiul e important, ci ameninarea cudezvluirile publice... Doamne, de-abia atept s ajung la Bos-ton!

10Desi-Unu btu cu putere, pentru a treia oar, în uaapartamentului de la hotel i ridic din umeri spre tovarul luide arme, desi-Doi, care-i rspunse cu acelai gest.- Poate domnu' loco, marele gheneral, a ters-o, nu?- La ce bun?- Are s ne dea dinero, da?- Nu cred c-ar face asta - nu vreau s cred c-ar face-o.- Nici eu, da' ne-a zis s fim aici într-o or, nu?- Poate-i mort. Poate la, de ip tot timpu', i-a fcut felu'i lui i lu' btrînelu'.- Pi atunci s spargem ua.- i-o s facem atîta zgomot c-o s vin poliia i-o smîncm iar haleala aia împuit o grmad de vreme. Faci planuri

Page 77: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 77/335

 bune, amigo, da' nu le ai cu mecanica, te-ai prins ce vreau szic?- Ce mecanico?- Doamne, am pr omis unu' la altu' c vorbim iengleza,nu? spuse Desi-Doi, scoînd din buzunar o drcie mic, cu multe77lame, un instrument ce semana cu un briceag. Aa c mai bines hasimilm, ce-o mai fi i asta.

Houl de automo bile Chevr olet se apr o pie de u, aruncîndo privire rapid pe coridorul pustiu.- Nu tre' s spargem nici o u. Br oatele astea mici de

 plastico - nici o pr o blem, auo decuplare mig d plastica.- Cum de cunoti aa bine uile d hotel?- Am muncit o grama' ca chelner în Miami. Gringo iasun la serviciu' d camer i pîn-ajungi cu tava acolo, îs prea bei s gseasc ua i dac duci tava 'napoi ip la tine-n buctrie.Mai bine învei s deschizi ua, nu?Bun coal ai avut.înainte, am lucrat pîn parcri.  Madre Maria, alea-suniversidades!Desi-Doi rsuci o lam din plastic alb în spaiul vertical al br oatei i deschise încet ua.- Señor! exclam el, vzînd persoana dinuntru. E-nregula, efu'?Sam Devereaux sttea ca în trans la bir ou, cu ochiistrlucitori aintii pe paginile din faa lui.-încîntat de revedere, zise el calm, cuvintele neavînd nicio legtur cu concentrarea lui.- Mai c am spart ua, efu'! strig desi-Unu. ce-ai  pit?V r og s nu m spargei i  pe mine din nou. Sîntrspunztor de faptele mele - n-am nevoie de voi.- Haide,  gringo, continu Desi-Unu, apr o piindu-se de bir ou. ce-am fcut noi n-a f ost nimica personal, domne. Doar c-am executat ordinele de la gheneralu' grande, tii?- Generalul  grande are hemor oizi la gur.- Nu-i frumos s-i zici aa, îi ripost Desi-Doi,întorcîndu-se la tovarul lui, închizînd ua i punîndu-i în buzunar indescriptibila unealt. Unde-s gheneralu' i omuleu'?- Ce... cine? A, s-au dus la mas. de ce nu v ducei dup

ei?77- Fiinc ne-a zis s fim aici într-o or i noi sîntem buni

 soldados!- Aha... da, pi nu pot comenta asta, deoarece funciamea nu presupune instrucia.- Ce zici? întreb desi-Unu, uitîndu-se chiorî la avocat.- Cum?... Hei, uite, biei, sînt cam ocupat acum, dar aveidreptate, nu iau drept ceva personal ce s-a întîmplat. Credei-m,am pit-o i eu ca voi.- ce-nseamn asta? întreb desi-Unu.- Pi, Mac e o persoan puternic; poate fi f oarteconvingtor.- ce-i aia un Ämac"? O bucat d carne poa' s vorbeasc?- Nu, sta-i numele lui. Mackenzie - cu îi spun Mac, cas-l scurtez.

- El nu-i scurt, spuse desi-Doi. El  gringo mare.- Cred c sta-i un aspect al pr o blemei.Sam clipi de cîteva ori i se ls pe sptarul f otoliului,arcuindu-i gîtul ca i cum ar fi vrut s scape de apsarea pecare o simea.- Mare, tare, aspru i atotputernic - i-i face pe cei ca voii ca mine s danseze cum cînt el, cînd am putea face altcevamai bun... Voi doi sîntei mecheri de strad, iar eu sînt mecher de tribunal, i tot reuete s ne bat.- El nu bate p nimeni! zise hotrît Desi-Unu.- N-am vorbit în sens literal...

Page 78: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 78/335

- Nu dau doi bani p ce-ai vorbit; el m face i pe mine i p amigo meu s ne simim bine, aa c ce zici d-asta?- Nu pot s spun nimic.- Noi doi am vorbit cînd am mîncat turtele alea nasoalefcute d un blond p strad, continu Desi-Doi, i-am zisamîndoi la fel. Domnu' loco e-n regul!- Da, tiu, zise Devereaux plictisit, întorcîndu-i privireaspre paginile din faa lui. Chiar v place de el, asta-i bine.

- D unde vine el? întreb Desi-Unu.78- De unde vine?... De unde dracu' s tiuew? Din armat,de unde?Desi-Unu i Doi se privir. Cel dintîi vorbi, adresîndu-setovarului su:- Cum am vzut în fereastra aia cu poze frumoase, corect?- Zi-i s scrie bine numele, spuse desi-Doi.- în regul.Desi-Unu se întorsese ctre Sam:- Tu, señor Sam, f cum zice-amieu' meu.- Ce s fac?- Scrie numele gheneralului  grande.- de ce?- Fiindc altfel, domne, degetele tale n-or s mai lucrezeaa bine.- încîntat s v îndatorez, zise repede Devereaux, luîndun creion i rupînd o pagin din blocnotes. sta c, adug el,scriind numele i gradul lui Hawkins. M tem c n-am adresaori numrul de telef on, dar mai tîrziu o s le aflai de la vreo închisoare.- Vorbeti urît despre gheneralu' grande? întreb bnuitor Desi -Doi. B, ce nu-i place d el? D ce fugi i ipi la eli-ncerci s te bai cu el, 'ai?- Fiindc am f ost un om ru, un om îngrozitor, strig jalnicSam, cu mîinile întinse rugtor. El a f ost aa de bun cu mine -ai vzut ce frumos vorbete cu mine -, iar eu am f ost aa deegoist! N-o s mi-o iert niciodat, dar mi-am vzut greelile iîncerc s le rscumpr fcînd treaba pe care vrea s-o fac - pecare are nevoie s-o fac... O s m duc mîine diminea labiserics m r og lui Dumnezeu s m ierte fiindc m-am purtat atît de

urît cu un mareo

m.- Hei, .señor Sam, zise Desi-Doi, cu iertare divin în glas,nimeni nu-i perfect tot timpu', tii? Iisus, El poa' s-neleagasta, corect?- Poi fi sigur, rspunse Devereaux cu rsuflarea tiat.78Cunosc o clugri care s-a prico psit chiar i cu compasiuneaLui.- Ce spui?- Am spus c bine cunoscuta compasiune a clugrielor e legat de ce spuneai - asta înseamn c ai dreptate.- Asta-i tare, îl întrerupse desi-Unu, da' eu i desi-Doiavem nite treburi importante, aa c o  svamos i-o s credemce zice-un om religios - c gheneralu' grande e-n regul, cumzicem noi.- M tem c nu îneleg.

- Gheneralu' grande are s ne dea dinero...- Adic bani?- Aa e, gringo, i noi vrem s-avem încredere-n el, da'tre' s iimpositivo, tii? Aa c-i zici lu' gheneralu' grande cnoi ne-ntoarcem mîine pentru dinero, în regul?- în regul, dar de ce nu-I ateptai - afar, desigur?- Fiinc, i-ain zis, avem treab i de vorbit... i tre' stiu dac ne-ncredem în el.- Ca s fiu f oarte sincer, nu v îneleg.- Nici nu trebuie. Spune-i doar ce-am zis, da?- Sigur.

Page 79: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 79/335

- Hai, amigo, spuse desi-Unu, întinzînd mîna i scoîndla iveal cele trei ceasuri. îi zic eu, nu te mai poi încrede înnimeni! tii tu' sta d R olcx e fals!Cu aceste cuvinte enigmatice, desi-Unu i desi-Doi prsir încperea, fcîndu-i lui Sam semne cordiale. Devereauxddu din cap, sorbi puin coniac i se întoarse la teancurile dedocumente de pe bir ou.Soarele dimineii se ridica peste linia orizontului la Bos-

ton, Massachusetts, enervînd-o pe Jennifer Aripr oie, care uitases trag draperiile la ferestre. Razele nemiloase îi ptrunser printre pleoape, trezind-o... Uitase pe dracu'. Fusese al naibiide o bosit i nu se mai gîndise la asta la ora dou dimineaa cîndvenise buimac de la aer o port. Patru ore de somn nu-i erau79de-ajuns, dar împrejurrile o împiedicau s rmîn în pat. Sescul, trase puin draperiile, aprinse veioza de pe no ptier i studiemeniul serviciului de camer, desco perind ceea ce spera sgseasc: pr ogramul non-sto p. Puse mîna pe telef on, comandun mic dejun i se gîndi la ziua care începuse.Totul se rezuma la scurtcircuitarea unui ticlos degheneral în rezerv, MacKenzie Hawkins, i a lepdturilor carese aflau în spatele lui. Iar ea avea s-i scurtcircuiteze, în reeaua juridic, oricît ar fi costat-o, indiferent de capcanele juridice pecare le detestase dintotdeauna i la care nu apela. Dar situaiaactual era diferit. Dei venic recunosctoare tribului i po porului ei - gratitudine ce se manifesta prin supraveghereainvestiiilor pe care le fceau acetia i prin vrsarea unei treimidin venitul ei în conturile lor-, era furioas fiindc nite striniîncercau s speculeze naivitatea i istoria complicat a tribului,numai pentru a pr ofita. Fratele ei mai mic, Charlie, avea dreptate,dei îi interpretase greit mînia. Nu doar pe el avea s-l certe, eaurma s scoat untul din toi ia - chiar din incredibil de coruptelelor contiine!Sosi micul dejun, i Jennifer se calm întrucîtva. Trebuias se concentreze. Avea doar un numr de telef on i o adresdin Weston. Nu era prea mult, dar era un început. de ce nutrecea timpul mai repede? Drace, voia s se apuce de treab!Era ora cinci i jumtate dimineaa, iar Sam Devereaux,cu ochii r oii, terminase de citit compendiul tribului Wo potami

i aco

 perise treizeci i apte de pagini cu no

tie pe blo

cno

tes.Of, Doamne, trebuia s se odihneasc, fie i pentru acpta o anume perspectiv, dac exista vreuna în toat nebuniaasta! Îi vuia capul de sute de fapte relevante i irelevante, deconcluzii, definiii i contradicii. Numai o perioad de calm i-ar fi refcut mult ludata capacitate de judecat i analiz, care înacel moment era atît de slbit încît se îndoia c ar fi putut gsimcar o ascunztoare lagrdini, darmite s-i spun lui Sanf ordnu-tiu-cum s nu-l mai bat pe terenul dejoac, aa cum fcea79cînd aveau amîndoi ase ani. Se întreb ce se alesese de btuulla voinic; ajunsese fr îndoial general de armat sau ter orist,la fel ca ÄNebunul", Mac Hawkins, care-i fcea acum somnulîn dormitorul pentru oaspei al apartamentului din hotel, dupce adusese dou sute de pagini ciudate despre un dezastru total, pentru a le supune ateniei lui Aar on Pinkus i Samuel Lansing

Devereaux. Acesta din urm recunotea acum c n-avea s poarte vreodat r o ba de judector - decît, poate, ca o ultimdorin înainte de a fi împucat în beciurile Pentagonului, laordinele simultane ale preedintelui, Departamentului Aprrii,CIA, Dl A i al fiicelor Revoluiei Americane. Iar Aar on- bietulAar on! Nu numai c trebuia s-o înfrunte pe Shirley-în legturcu absena de la spectacol, dar citise i el compendiul lui Mac,care era o veritabil invitaie la uitare.Iisuse Atotputernic, Comandamentul Strategic Aerian!Dac imbecilii de la Curtea Suprem ddeau fie i parial crezareapelului un apel la contiin, dar i la legalitate poriuni

Page 80: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 80/335

întregi, dac nu întregul Comandament, aveau s devin pr o prietatea unui minuscul i srman trib indian cu stupidul numede Wo potami! Legea era clar: toate structurile i materialeleadugate ulterior pe o pr o prietate uzurpat sau furat aparineau prii sau prilor vtmate. Doamne Sfinte!S se odihneasc, poate chiar s doarm, dac reuea.Aar on avusese dreptate cînd se întorsese cu Mac pe la miezulno pii, i Sam începuse s-l bombardeze pe Hawkins cu ceea ce

trebuia s admit c erau nite întrebri i acuzaii uor isterice.- Termin de citit, biete, pe urm du-te s te culci i maivorbim mîine. Nimic nu se rezolv atunci cînd coardele se întind prea tare pentru a gsi nota potrivit; i ca s fiu sincer cu voi,domnilor, disear m voi înfrunta cu un episod discordant cîndvoi da ochii cu draga mea Shirley... De ce, of, de ce, Sam, mi-ai pomenit de spectacolul la infernal?- M-am gîndit c o s te înfurii pe mine cînd o s afli cnu m-am dus acolo la unul dintre cei mai bogai clieni ai notri,fiindc nevast-sa se d la mine. Dar nu i-am spus eu lui Shirley.80- tiu tiu, spusese Aar on, btînd în retragere. M crezic eu i-am spus, fiindc mi se prea amuzant i pentru cevidenia un aspect onorabil al caracterului tu? Cel puin cincisute de avocai din cîi cunosc ar stabili imediat o legtur intimcu doamna, la cea mai mic pr ovocare.- Sara e în stare de mai mult, comandant Pinkus, afirmasehotrît MacKenzie Hawkins. Omul are principii, dei nu sîntîntotdeauna evidente.- Domnule general, îi pr o pun înc o dat s ii distanafa de Samuel, pentru motivele pe care le-am discutat la mas.Dormitorul pentru oaspei e f oarte conf ortabil.Are i televizor? Îmi plac filmele de rzboi.- Nici nu trebuie s co bori din pat. Doar iei telecomandai-i dai drumul, dintr-o tranee conf ortabil.

 Iisuse, sînt epuizat! îi zise Devereaux, ridicîndu-se dinf otoliu i luînd-o agale spre dormitorul principal, o bservînd ca prin cea c Aar on avusese amabilitatea s lase aprins veiozade pe no ptier. închise bine ua i se concentra asupra pantofilor: pe care s-l scoat primul, i cum? Dilema fu rezolvat cîndajunse la pat i czu pe el, cu pantofii în picioare i cu ochii

închii. Ado

rmi instantaneu.Apoi, din cotloanele îndeprtate ale unui vid total, ajunsela el un sunet aspru i continuu de alarm, crescînd în volum pîn cînd galaxia lui interioar se destram cu explozii succesive,întinse mîna dup telef on, o bservînd c ceasul de cristal de peno ptier arta ora o pt i patruzeci.- Mda, mormi el.- Aici e Ä Rotunjii-v averea", nor ocosule, norocosulece eti! ip strident vocea de pe fir. în dimineaa asta, un membrual marelui nostru public extrage la întîmplare dintr-o cup un numede hotel; apoi cea mai recent bunic extrage un numr de camerdin alt cup. Tu eti, nor ocosule! Tot ce ai de fcut este s-mispui ce preedinte american înalt, cu barb, a inut ÄCuvîntareade la Gettysburg" i cîtigi un usctor de rufe Watashitti, de la80compania Mitashovitzcu, care, întîmpltor, e pr o prietara acestei

marigiW Care-i rspunsul tu, formidabilule?- Du-te dracului, rspunse Sam, clipind în lumina soareluice nvlea pe fereastr.- Taie banda! Cineva se ine de farse i prsete publicul...Devereaux puse receptorul în furc i oft adînc; trebuias se scoale i s-i citeasc notele, iar perspectiva aceasta nu-isurîdea. Nimic nu era atrgtor în viitorul lui previzibil, plin deguri negre, ce aveau s-l înghit, i de fisuri adînci în care aveas cad, zvîrlindu-se în agonie pentru venicie.  Blestematul deHawkins! De ce trebuia ca ticlosul la de maniac militar s

Page 81: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 81/335

intre iari în viaa lui?... Unde se afla Hawkins? Era greu decrezut c veteranul clit în btlii nu-i începea ziua fr unrcnet de lupt. Poate c murise în somn - nu, unde lucruri erau prea frumoase ca s se întîmple i în realitate. Mac avea striasc venic, ter orizînd generaii succesive de nevinovai.Totui, tcerea i MacKenzie Hawkins f ormau o combinaie primejdioas; nu te puteai atepta la nimic bun de la un animalde prad tcut. Sam se ridic din pat, mai mult sau mai puin

surprins de faptul c era înclat i se duse ovitor spre u. Odeschise cu pruden i-l vzu pe Von Maniac la bir oul lui Aar on,într-un halat de cas, bunic cumsecade, privind prin ochelarii curam metalic la acel compendiu abject, pr ost întocmit.- îi începi dimineaa citind, Mac? întreb sarcasticDevereaux, intrînd în camer.- Salut, Sam, spuse oimul cu cldur, scoîndu-iochelarii de parc ar fi f ost un btrîn pr ofesor pensionar, jo-vial. Ai dormit bine? N-am auzit cînd te-ai trezit.- Nu m lua pe mine cu trucuri rsuflate de viticultor, piton viclean ce eti. în afar de îrîitul telef onului, cred c mi-aiauzit fiecare rsuflare, iar dac ar fi f ost co paci pe-aici i întuneric,m-a fi trezit cu treangul de gît.- Fiule, m judeci greit, i vreau s-i spun c asta mdoare teribil.81- Numai un megaloman ar putea face o astfel de afirmaie,referindu-se de trei ori la sine într-o fraz.- Cu toii ne schimbm, biete.- Leo pardul se nate cu pete i moare cu pete. Tu eti unleo pard.- Cred c-i mai bine decît un piton, nu?... E suc i cafea pe mas, i cîteva pateuri cu brînz. Servete-te; menine ridicatnivelul zahrului din sînge, e f oarte important, tii doar.- Mai nou te ocupi de geriatrie? întreb devereaux,ducîndu-se la msua de serviciu i turnîndu-i cafea. Vinzi tonice btinailor?- Eu nu întineresc, Sam, rspunse llawkins cu o und detristee în glas.- Oarecum indirect, tocmai m gîndeam la asta, i tii lace concluzie am ajuns? C tu o s trieti venic, o s fii o etern

ameninare la adresa planetei.- E o apreciere impresionabil, fiule. Exist ameninri bune i rele, dar îi mulumesc pentru statutul pe care mi l-airezervat.- Iisuse, eti imposibil! mormi devereaux, aezîndu-se pe scaunul din faa bir oului. Mac, de unde ai luat tot materialulsta? Cum l-ai o binut? Cine l-a redactat?- A, nu i-am spus?- Dac ai fcut-o, eram atît de ocat încît n-am auzit... Sîncepem cu materialele din arhivele sigilate. Cum le-ai o binut?- Ei bine, Sam, trebuie s înelegi manifestrile psihologiceale acelora dintre noi care se spetesc muncind pentru guvern,atît civili, cît i militari. încearc s înelegi paradoxul în care neaflm dup muli ani de serviciu...- Treci peste rahatul intr oductiv, Mac, îl întrerupse cuasprime devereaux. Vorbete clar.

- Sîntem distrui.- Asta-i mai clar.- Cîtigm pe jumtate din ce-am putea o bine în sectorul privat, iar cei mai muli dintre noi cred c realizeaz ceva la fel81de important ca i pr ofitul material. Li se spune Äcontribuii",adevrate contribuii pr ofund oneste la un sistem în care credem...-Oprete-te, Mac. Am mai auzit toate astea. Avei pensiial naibii de bune i înlesniri, cum ar fi cantine unde putei mîncala jumtate de pre, i prime gener oase de asigurare. în plus, e al

Page 82: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 82/335

dracului de greu s fii concediai chiar dac nu sîntei buni înmeseriile voastre.- Asta-i o perspectiv deosebit de îngust, Sam, iaplicabil cîtorva, nu co pleitoarei majoriti.- Foarte bine, zise Devereaux, sorbind din cafea i privindu-l încruntat pe oim. O s recunosc asta. Tocmaim-am sculat dup trei ore de somn, m simt ru, iar tu eti o int uoar. Totui cum ai o binut materialele de arhiv?

i-l aminteti pe ÄFalitu" Br okemichael, nu Ethelred, ciHeseltine, cel pe care l-ai acuzat de afaceri cu dr oguri?- de-ar fi s triesc o mie de ani, n-o s uit numele astearidicole. Dac tu îi aminteti, ei sau el m-au trimis la dracu'împreun cu generalul Lucifer, fcîndu-m s scot din bncilede date vreo dou mii de dosare ultrasecrete.- Da, m r og, exist o oarecare legtur. Vezi tu, atuncicînd armata n-a vrut s-i dea Falitului a treia stea- din cauzata,tinere prieten, i a confuziei de nume -, el s-a suit pe cal i-azis: ÄEu m retrag!"... Ei bine, pîn i armata are contiin, ca irelaii. Nu poi pierde un ofier reputat lsîndu-l pur i simplu sdispar, aa cum îi ddea cu prerea zaharisitul la deMacArthur în Congres. Vreau s spun c Falitu' nu i-a vînduttiina vreunui guvern strin, cum ar fi cel de la Manila, ca scîtige o gr oaz de bani. Aa c bieii de la Aprare i-au cutato slujb btrînului Falit, ceva care s nu-i dea prea mult btaie

de cap, o funcie care s-i asigure un salariu rezonabil, i s-ir otunjeasc pensia - bani pe care-i merit din plin.- Nu-mi spune, îl întrerupse Sam. Bir oul pentruPr o blemele Indienilor.  Marele bir ou!- Totdeauna am susinut c eti cel mai strlucit locotenent pe care l-am întîlnit vreodat, biete.82- Eram maior!- Temporar, apoi ai f ost degradat de prietenii lui Heseltine. N-ai citit ordinul de trecere în rezerv?- Numai numele i data lsrii la vatr... Aadar, avem o situaie de deja vu; tu i cu vicleanul de Br okemichael ai intratdin nou în viaa mea... E limpede c Falitu' - avînd legturi cutovarii de arme - a gsit nimerit s aeriseasc nite depozite prfuite de arhiv i s scotoceasc dup anumite dosare sigilate.

- A, n-a f o

st ceva întîmplto

r, Sam, pr o

test o

imul.S-au fcut multe cercetri înainte ca aceast aciune s fieconsiderat necesar. Sigur, deoarece Falitu' era unde era a avutun anume r ol stimulativ la început, i nu pot nega faptul c accesulla datele centralizate ale istoriei indienilor nu m-a ajutat, dar af ost nevoie de luni de zile de investigaii pentru a dezvlui nitemistificri teribile, care reclamau nite decizii energice.- Decizii cum ar fi ptrunderea ilegal în arhive sigilate,fr hotrîre judectoreasc sau mandat.- Pi, fiule, e mai bine ca anumite o peraiuni s sedesfoare dincolo de luminile reflectoarelor, dac înelegi cevreau s spun.- Cum ar fi spargerea unei bnci sau evadarea dinînchisoare.- Exagerezi, Sam. Alea sînt aciuni criminale; aici e vorbadespre corectarea unei mari nedrepti.

- Cine a redactat materialul?- Cum adic?- Cine l-a scris? Structura, exprimarea, argumentele,aprecierile... combaterea efectiv a strii de fapt?- A, asta n-a f ost greu, doar c a luat mult timp.- Cum?- Ce dracu', exist tot felul de expresii în crile juridicei un limbaj ciudat, care complic înelesurile simple, de ajungis înnebuneti încercînd s descifrezi nite absurditi, îns aratf oarte oficial.

- Tul-ai fcut?

Page 83: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 83/335

83- Sigur. Doar c am mers în sens invers, de la simplu lao bscur, cu puin indignare sincer strecurat printre rînduri.- Iisuse Hristoase!- îi veri cafeaua, Sam.- E un dosar întocmit ca la carte!- M r og, nu-mi dau seama, dar îi mulumesc, fiule. N-am fcut decît s iau fiecare fraz în parte i s-o confrunt cu

textele din manualele juridice. Ce dracu', oricine ar putea-o face,dac ar sta s scrie timp de douzeci i una de luni fr s-iexplodeze creierul de atîtea tînpenii. S tii c mi s-a întîmplats lucrez i timp de o sptmîn la o jumtate de pagin, ca ssune bine... Ai vrsat restul de cafea, biete.- A putea s-o i vomit, zise Devereaux cu un tremur înglas, în vreme ce se ridica de pe scaun, cu pantalonii ptai. Eusînt abur, nu exist. Sînt doar un aspect al unei dimensiuninedesco perite, în care ochii i urechile plutesc în spirale, vzîndi auzind, dar fr s discearn f ormele sau materia, realitateaînsi fiind o abstraciune.- Sun bine, Sam. Dac adaugi de vreo dou ori Äpe dealt parte" i de cîteva ori Äfragmente ale primei i celei de-adoua pri", ai putea s prezini pledoaria asta în faa instanei...Te simi bine, biete?- Nu, nu m simt bine, rspunse Devereaux. Totui,trebuie s m vindec i s-mi gsesc Karma pentru a strbateînc o zi i pentru a gsi umbrele din lumin.- Umbrele de unde...? Ai gsit igri cu dr oguri ascunseîn dormitorul tu?- Nu vorbi despre lucruri care-i depesc înelegerea,lord de Neanderthal. Sînt un vultur rnit, ce se avînt pentrudesprinderea final de pmînt.- Hei, Sam, îmi place. E un adevrat limbaj de indian!- Ei, rahat.- Acum ai destrmat vraja, fiule. Btrînii tribului nu apr o bun asemenea limbaj.- Atunci ascult aici, barbarule anglo-saxon! rcni brusc83Sam, revenindu-i îns imediat. îmi amintesc exact cuvintele luiAar on: ÄO s vorbim mîine", aa a zis, iar Ämîine" nu definete

o perioad precis de timp. De aceea, ca reprezentant al celeilalte pri creia i s-a cerut prerea, prefer s interpretez cuvîntulÄmîine" ca avînd un mare numr de ore, de vreme ce sensulimplic precizarea Äîncepînd de diminea", îns fr alte restricii privind restul zilei, pîn la lsarea întunericului.- Sam, s-i aduc o pung cu ghea, o aspirin - poate un pahar din coniacul la excelent?- Nu, nu poi, pacoste ciumat a planetei. O s asculihotrîrea mea.- Terminarea...? Asta-i jargonul meu, biete!- Taci din gur, continu Devereaux, mergînd spre uaapartamentului i întorcîndu-se, în timp ce dizgraioasa pat decafea de pe pantalonii deschii la culoare se întindea penibil.Hotrsc astfel: întrunirea noastr va avea loc dup prînz, oraexact urmînd s fie stabilit printr-o convorbire telef oniculterioar.

- Unde te duci, fiule?-Acolo unde pot gsi singurtate i izolare, ca s-mi adungîndurile. Am s m gîndesc la multe, domnule Monstru. Mduc acas, în bîrlogul meu, s fac o baie de abur pre de o or,apoi s m aez în f otoliul meu preferat i s cîntresc lucrurile.

 Au revoir. mon ennemi du coeur, fiindc aa trebuie s fie.-Ce?- La revedere, generale Goaz.Devereaux iei pe coridorul hotelului, închise ua i seîndrept spre grupul de ascensoare din dreapta. Folosind francezalui apr oximativ cu oimul, îi veni în minte Anouil i concluzia

Page 84: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 84/335

la care ajunsese dramaturgul: exist momente cînd nu-i rmînealtceva de fcut decît s urli. sta era un asemenea moment, dar Sam refuz s cedeze ispitei. Aps butonul liftului cu toat puterea.Ua ascensorului se deschise i Devereaux pi înuntru,dînd scurt din cap, neatent, ctre cellalt pasager - o femeie.

84Apoi o privi. deodat,fulgerul strluci în faa ochilor lui i tunetul 

îi sparse timpanele; sîngele i viaa revenir brusc în cadavrulambulant ce fusese cu doar cîteva secunde în urm. Femeia eramagnific! O Afr odit br onzat, cu un pr negru strlucitor iochi incandesceni de o culoare luminoas, nucitoare, cu o fai un trup sculptate de Bernmi! Ea rspunse cutturii luiinsistente cu o privire modest, apoi ochii îi alunecar spre marea pat umed dintre cracii pantalonilor. Nepstor la orice altcevaîn afar de frumuseea ei, dar contient de slbiciunea dingenunchi, Devereaux spuse:- Vrei s te mrii cu mine?Dac faci un singur pas spre mine, n-o s mai vezi timpde o lun!Cu iueala unui poliist de la brigada de moravuri, superbafemeie br onzat îi desfcu geanta i scoase un mic cilindrumetalic. Apoi întinse mîna în care inea sprayul ctre faa luiDevereaux, aflat la mai puin de un metru distan.- Stai aa! strig Sam, ridicînd mîinile deasupra capului,într-un gest de ruinoas capitulare. îmi pare ru, te rog, îmi cer scuze! Nu tiu de ce am spus asta... a f ost o greeal involuntar,un rezultat al stresului i epuizrii - un accident mintal.- Se pare c ai avut i unul fizic, zise femeia pe un tonîngheat, aruncînd o privire spre pantalonii lui Devereaux.'- Ce?Sam înelese exact ce voia s spun.- O, Doamne, cafeaua ± era cafea... e cafea! tii, am lucrattoat noaptea, pe urm a aprut clientul la turbat - poate cn-o s crezi, dar sînt avocat - i m-a împins; eu tocmai îmi beamcafeaua i mi-am pierdut echilibrul, aa c am vrsat-o pe mine.Voiam s plec de-acolo - vezi, eram aa de grbit, c mi-amuitat haina!84 

Devereaux se o pri brusc, amintindu-i c nu venise la hotelcu haina; i-o luase vreunul dintre grecii ia brboi.- De fapt... nu conteaz, e de-a dreptul ridicol.- La asta m gîndeam i eu, spuse femeia studiindu-l peSam. Apoi, calmîndu-se, puse sprayul în geant. Dac etiîntr-adevr avocat, îi sugerez s-i caui un aprtor înainte cainstana s-i cear asta.- Sînt considerat un avocat bun, spuse Devereaux btîndîn retragere i îndreptîndu-i spatele, dei imaginea pe care o oferea era oarecum alterat de mîinile împreunate în fa, cucare încerca s ascund pata de pe pantaloni. Chiar sînt.- Unde? În Samoa american?- Poftim?Las-o balt. îmi aminteti de cineva.- M r og, începu Sam, puin mai relaxat i sincer încurcat.Sînt convins c nu e atît de idiot pe cît par eu a fi.- N-a paria prea muli bani pentru asta.Ascensorul încetini, apoi se o pri.! - N-a paria nici un sfan, adug femeia, în timp ce uase deschidea.- Îmi pare ru, repet Devereaux, ieind în holul hotelului.- Nu-i nimic. Ca s fiu sincer, a f ost ca o lovitur deciocan. Nu m-a abordat nimeni în felul sta.- înseamn c brbaii din Boston i-au pierdut vederea,zise Sam bine dispus, fr urm de viclenie.- îmi aminteti foarte bine de el.- Sper c asemnarea nu e neplcut.

Page 85: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 85/335

Deocamdat e aa i-aa... Dac te duci la vreo întrunirenaional, schimb-i pantalonii.- A, nu. Acest avocat extenuat o s ia un taxi ca s ajungîntreg acas, înainte de urmtoarea curs de ogari.- i eu iau un taxi.- Mcar las-m s-i dau eu baci portarului, adugîndscuzelor mele cîiva dolari.- Tipic pentru un avocat. Poate chiar eti bun.

85- Nu sînt slab. Mi-a dori s ai nevoie de o consultaie juridic.- Regret, Clarence Darr ow, am i eu clieni, în exces.Pe tr otuar, dup ce-i dduse baci portarului, Devereauxîi inu ua taxiului ca s urce în main.- Dat fiind purtarea mea incalificabil, nu cred c ai vreas ne mai întîlnim.- Nu e vorba despre purtarea dumitale, avocat, rspunsezîna viselor lui deschizînd iari geanta, i scoînd o bucat dehîrtie - spre uurarea lui Sam -, dar m aflu aici doar pentru o zisau dou, iar agenda mea de pr ocese e încrcat.- îmi pare ru, zise Devereaux, uluit.Apoi doamna dimineii lui însorite se întoarse ctre ofer i-i ddu acestuia adresa.- Vimse Atotputernic! o pti Sam ocat, închizînd involuntar ua.întrunire... Clarcnce Darrow... avocat-agend de procese!Adresa pe care o dduse oferului ceaua era a locuinei lui!Stînd încordat pe marginea f otoliului su din Bir oul Oval, preedintele Statelor Unite era suprat, cu adevrat suprat,atunci cînd înfac telef onul.- Ei, haide, Reebock, f ceva, jigodie cu fa de matol!Curtea Suprem trebuie s-i asume anumite responsabilitidac exist chiar o posibilitate îndeprtat s fim atacai pe laspate de agresorii ia din Caraibe, ca s nu mai vorbesc desuperputerile din America Central!- Domnule preedinte, spuse preedintele Curii Supreme,cu un accent nazal. Sistemul nostru de aplicare a legii într-o societate deschis prevede pr onunarea pr ompt a unei sentine privind reparaiile legale, înlturarea prejudiciilor trebuind s

fie rapid i cu co

mpensaii adecvate. De aceea, audierile în cazultribului Wo potami trebuie fcute publice. A spune c Äamînarea justiiei înseamn negarea justiiei".- Am mai auzit asta, Reebock, n-ai inventat-o tu.85- Serios? Cu siguran eu am inspirat-o. Mi s-a spus csînt renum it pentru aa ceva.- Da, m r og, în direcia asta...- Adic a inspiraii oamenilor? îl întrerupse eful CuriiSupreme. Nu mai spune!- Nu, vorbeam despre lucrurile pentru care eti renumit,îl corect preedintele. Tocmai m-a sunat Vincent Mangee...Mangaa... tipul la de la CIA.- La începutul carierei mele de pr ocur or, domnule preedinte, eram cunoscut drept Vinnie Bun-Bum. Nu glumeti?

- Nu se glumete cu asemenea porecle, domnule.- Cred c nu. Fi -r-ar s fie, sun de parc i-ar scdea vreuntitlu o binut la Oxf ord.-' Unde?- Nu conteaz, Reebock, dar e chiar o coinciden c aiamintit de începutul carierei tale de pr ocur or...- Un f oarte tînr  pr ocur or, domnule preedinte, interveninelinitit preedintele Curii Supreme.- Da, Vincent înelege asta. Spunea chiar c s-ar putea snu aib acum vreo relevan - dup atîia ani -, dar toi trebuies ne aco perim spatele, fiindc treaba asta cu Wo potami o sdeclaneze o dezbatere la nivel naional, adic un scandal teribil!

Page 86: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 86/335

- M tem c asta e pr o blema dumneavoastr, domnule preedinte, sau, mai corect, responsabilitatea comun aexecutivului i a legislativului.eful Curii Supreme tcu, apoi adug, înbuindu-i un chicot:- E-n poala ta, iubitule, hi-hi-hi.-  Reebock, am auzit asta!- îmi pare f oarte ru, domnule, mi-a intrat o insect înnas... încercam doar s explic faptul c noi nu sîntem o Curte de

oameni politici. Nu noi facem legile, noi le aplicm, în mareatradiie a partizanilor interpretrii stricte a Constituiei. i, aacum tii, unii membri ai Curii sînt ferm convini c dosarulWo potami trebuie întocmit pe fundamentul solid al dreptului86constituional, dei n-au ajuns, cu siguran, la nite decizii fi-nale i mai bine n-ar face-o. Totui, desfurarea audierilor cuuile închise ar fi considerat drept o interpretare a aceluiremarcabil document, aa cum pr ocedeaz mizerabilii ia deliberali, fr a reflecta la adevratul su sco p.- La naiba, tiu asta, spuse preedintele, lungind cuvintele pe un ton jalnic; asta l-a întors pe dos i pe Vincent. Toate o piniilevoastre personale vor fi studiate de savani, editorialiti i, fir-ar s fie de ora de rahat, de toat lumea! S-ar putea s ai necazuri,Reebock!-Eu?... Eu nu susin blestemia asta! Colegii mei caregîndesc corect i cu mine vom aduce argumente pîn-i vomîngr o pa pe idioii ia ipocrii care ne tot arunc în fa chestia aiacu Äcontiina colectiv". O s-i alungm de la Curtea Supremînainte de-a ne da btui, iar ei tiu asta. Iisuse Hristoase, crezic dau pe aborigenii tia cu sgei mcar o ceap degerat? Nu-s cu nimic mai buni decît negroteii!- Asta i-a închipuit i Vincent...-Ce i-a închipuit?- se pare c, pe vremea cînd erai un tînr pr ocur or, se putea distinge un model clar în rechizitoriile cazurilor pe carele-ai judecat...- Cu o list de condamnri de invidiat!- Apr oape în totalitate pentru negri i hispanici, complet preedintele.- Da, ce dracu'. I-am fcut praf pe nemernicii ia! Ei

co

miteau to

ate crimele, tii do

ar.- Toi ia?- Hai s zicem aa... ia pe care-i urmream pentru binelerii. Dac aveau cazier, nu puteau vota!- i Vincent s-a gîndit la fel.- Unde vrei s ajungei, domnule preedinte?- Sincer, Vincent încearc s te pr otejeze, s-i pr otejezelocul în istorie.-Ce?86- Dei te-ai dovedit cel mai sever dintre partizanii aplicriistricte a Constituiei eti împotriva Wo potamilor; mi s-a spuschiar c refuzi s citeti compendiul lor. Asta din cauz c nu-scu nimic mai buni decît negroteii? Chiar vrei s fii pomenit încri drept rasistul preedinte al Curii Supreme care voteazîmpotriva dovezilor prezentate, din cauza culorii pielii

reclamantului?- Cine ar putea s gîndeasc aa? întreb nelinititul cam- pion al dreptului constituional. întrebrile mele vor fi pline de o compasiune care nu va ine cont de realitatea concret, cum sîntconvins c va fi sentina Curii Supreme, pr onunat cu cel puintrei voturi Äpentru". ara va înelege. Audierile trebuie s fiedeschise.- O s mai reziste oare tot rahatul dup publicarea listeicondamnrilor excesive pe care le-ai aplicat minoritarilor deculoare pe cînd erai tînr pr ocur or ² mai ales dac acea list va

Page 87: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 87/335

dezvlui faptul c alegeai frecvent juraii dintre cei care  judecaser rareori vreun caz?O, Doamne... Dosarele alea ar putea iei la suprafa'/ - Nu dac-i dai lui Vincent timp s le distrug. Din mo-tive de securitate naional, desigur.- Ar putea s fac asta?- El spune c da.- Timp?... Nu tiu ce-ar spune colegii mei dac a amîna

audierile publice. Nu pot s m art refractar, ar prea... Doamneferete... suspect.- Vincent înelege i asta. tie c exist cîiva membri aiCurii care nu-i prea înghit Ägogoile" - cred c-i un termen peiorativ, Reebock.- Iisuse, sînt compr omis fiindc am fcut ce trebuia?- Pentru motivele er onate, domnule preedinte al CuriiSupreme. Vincent a mizat pe asta. ce s-i transmit?- Cît timp crede c o s-i ia s... hai s zicem, sîndeprteze materialele greit interpretate, care ar putea duce laconcluzii er onate?87- Pentru o treab amnunit, vorbea de un an...- Curtea Suprem o s se revolte!- O s accepte i o sptmîn.- Aa s fie.- Se descurc el.Mangecavallo se ls pe sptarul f otoliului i îi aprinsedin nou trabucul Monte Cristo. Pentru moment era satisfcut.Vzuse lumina acolo unde toi ceilali, inclusiv Fynie Uraganul,remarcaser doar norii întunecai ai confuziei. Dac cniii dela Curtea Suprem, care pr o babil c stteau i acum aplecaiasupra dosarului slbaticilor Wo potami erau curai ca lacrima,trebuia s existe alt cale de a cîtiga ceva timp pentru a-l prinde pe acest fals Vîrf al Norilor i fie s-i gureasc pielea, fie s-iîncurce planurile atît de ru încît tipul s revoce întreaga afacere,i s accepte c totul a f ost o f oarte mare escr ocherie. Verificareacelor cinci sau ase scrîntii suspeci nu-l dusese nicieri, aaîncît trebuia s caute în alt direcie, în direcia Ämareluimscrici"! Nu era posibil ca fascistul la s voteze pentruWo potami; doar dac nu se icnise. i dac nu se icnise, cine

 putea s-i schimbe gîndurile? Po

ate c cineva ar fi putut afla.Cîtigaser o sptmîn, ceea ce era apr oape tot ce puteaspera. i o sptmîn ar fi f ost de ajuns, de vreme ce Micul JoeyStrigoiul îl zrise pe generalul de balamuc Macar oan, cu penelede Wo potami atîrnîndu-i pîn la fund, în Boston, unde, aa cumtie toat lumea, accidentele aveau loc cu o frecven alarmant.Poate c nu ca la New York, L.A. sau Miami, dar destul deridicat. Mangecavallo scoase trei r otocoale perfecte de fum ise uit la ceasul cu diamante. Strigoiul mai avea dou minute pîn la ora stabilit pentru a suna; telef onul nevzut îrîi în sertaruldin dreapta jos al bir oului directorului. Acesta se aplec, îldeschise i lu receptorul.-Da?- Sînt Micul Joey, Vin.- Tre' s atepi mereu pîn-n ultima secund ca s suni?87i-am spus c am o întrunire la nivel înalt la ora zece i m-aifcut s-mi pierd rbdarea. Dac sunai cînd erau bieii în cos-tume aici?- le-ai fi spus c-i o greeal.- Cap cpazzo, nu vedeau telef onul!- Pi angajezi spioni orbi, Vinnie?-Basta. ce-ai aflat? Repede!- Ohoho, o grmad, Bum-Bum...- i-am spus...- Scuze, Vincenzo... Am luat o camer la hotelul la ele-gant, cum i-am zis.

Page 88: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 88/335

- N-o mai lungi, .Joey. tiu c ai luat o camer noapteatrecut, lîng apartamentul evreului, i?- Foarte mult activitate, Vin! Marele general i ef detrib indian e aici, cu evreul; au ieit pentru vreo dou ceasuriasear. pe urm, soldaii efului s-au întors i au plecat dup ceau vorbit cu altcineva dinuntru, înainte s revin eful i evreul.Apoi btrînul evreu a plecat, lsîndu-l pe ef cu la care eraînuntru, da' pîn atunci s-au auzit multe ipete - de-a dreptul

isterice - i-abia dup aia a plecat evreul i totul a f ost si'lenzio.- Vrei s spui, Joey, c baza acestei teribile cospirazionese afl chiar în apartamentul de lîng tine, da?- Da, Bum-Bum!... Scuze, Vin, da' aa îmi vine, tii cevreau s zic, din vremuri de demult.- Basta. Altceva, dei cred c avem tot ce ne trebuie. Poiafla cine era sectura dinuntru - poate vreo tîrfa?- Oho, Vinnie, nu era nici o tîrfa, fiindc l-am vzut. Eraun bolnav mintal, o adevrat legum.- Ce tot spui?- Ca de o bicei, am lsat ua crpat vreo doi centimetri, poate doi i jumtate, poate...-Joeyl - Bine, bine. L-am vzut  pe icnit ieind i ducîndu-se lalift?- De aia-i bolnav mintal...?

88- Nu, Vin, din cauza pantalonilor.-Ce?- se piase pe el! Pete mari i umede pîn la genunchi - pe amîndoi cracii. Adic a ieit în lume cu pantalonii plini de piat! Dac sta nu-i gest de bolnav mintal, spune-mi tu ce e,Bum-Bum?- E zdruncinat, asta e, conchise isteul director al AgenieiCentrale de Investigaii. Pe-aici pe la mine i se zice Äepuizareo perativ" sau, uneori, Ästres sub aco perire", depinde de misiune.Telef onul principal al lui Mangecavallo bîzîi; era legturacu secretara.- Mai am cîteva secunde, Micu' Joey. încearc s afliicine-i jegosul cu pantalonii piai, da?- tiu cine e, Vinnie! M-am dus la recepie i m-am dat

drept un prieten preo

t care-l cuta în legtur cuo

dram personal i l-am descris, dei n-am fcut caz de pantaloni... Mgîndeam s-mi pun un guler de preot, tii din care, da' mi-amzis c o s dureze prea mult...

 ²Joeyl rcni Mangecavallo. Oprete-te imediat! Cine e?- îl cheam Devereaux, da' mai bine i-l zic pe litere. Eun avocat priceput de la Urma evreului.- E un fer oce trdtor antiamerican, asta c, afirmdirectorul, scriind numele pe care i-l silabisea Strigoiul.Telef onul sun din nou, vizitatorii îi pierduser rbdarea.- Fii cu ochii în patru, Micu' Joey. inem legtura.Mangecavallo închise i puse telef onul privat în sertar apoio sun de dou ori pe secretar - semnalul c îi primea pesubordonai. Apoi lu un pix i scrise cu majuscule alt numesub cel al lui Devereaux. BROOKLYN! Se sturase; era timpuls recurg la pr ofesioniti.

Colonelul Bradley ÄHaiosu"' Gibson, pilotul aparatuluiEC-l35 aflat înc în aer - ÄOglinda" o peraiunilor glo bale aleComandamentului Strategic Aerian, url în micr of onul staieiradio:88- Idioilor, v-ai dus s luai prînzul pe ultimul quasar dedincolo de Jupiter? Sîntem în aer de cincizeci i dou de ore,am alimentat de trei ori i ne-am cerut scuze în ase limbi, dintrecare dou nici nu se aflau în blestematele de computere! Cedracu' se întîmpl?

Page 89: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 89/335

- te auzim clar i tare, colonele, veni rspunsul de la turnulde contr ol Offutt, pe banda radio FUT, cunoscut i dreptFrecvena ultra tr o po pauzic! * care, din nefericire, avea tendinade a capta pr ogramele de desene animate ale televiziunii mongole,îns altfel aco perea toat zona Pacificului. Am rezolvat f oarteeficient plîngerile în acest sens. E un mare nor oc c n-ai f ostdo borîi de rachete, ce zicei?- D-mi-l pe marele ef la aparat sau v blochez ecranele

 pe imagini din Pago Pago i trimit dup nevast i co pii! îmiajunge ² ne ajunge!- Uor, colonele, mai sînt cinci avioane în aceeai situaiedificil. Gîndete-te i la ei.- O s-i spun ce gîndesc despre ei. Gîndesc c o s neîntîlnim i o s ne îndreptm spre cea mai îndeprtat zon aAustraliei, o s vindem la licitaie evria asta electr onic, lacele mai mari preuri, i-o s avem suficieni bani s ne facem pr o pria noastr ar!... Acum d-mi-l pe mscriciul la decomandant la telef on!- Sînt aici, colonel Gibson, se auzi o voce. Am vorbit cîte puin cu fiecare echipaj aflat în aer.- Tragi cu urechea, generale? Nu e ilegal?- Nu în dispozitivul sta, zburtorule... Haide, Haiosule,cum crezi c m simt eu?- Cred c îi simi fundul într-un f otoliu moale, dintr-o 

cldire aflat pe pmînt sigur, aa cred c te simi, Owen.- Presupun c mai crezi i c eu am dat ordinele astea,nu-i aa? Ei bine, o s-i spun un mic secret privind securitatea*Derivat de la Ätr o po pauz" - grania dintre tr o posfer istratosfera, (n.t).89naional: nu am voie s-o fac. Ordinele mi-au f ost transmise mie -codul R ou Plus.- Ca s m repet, ce dracu' se întîmpl?- Dac i-a spune, nu m-ai crede, dar nu pot, fiindcn-am îneles o vorb din ce spuneau fulgarinele alea - m r og,am îneles cuvintele separat, dar nu i sensul lor, luate împreun.- ce fulgarine?- Iari n-o s m crezi. Aici e cald ca-n iad, dar ei stteaucu trenciurile pe ei i plriile pe cap.

- Owen... Generale Richards, zise pilo

tul cu blîndee. Aif ost în ultima vreme pe la spitalul bazei?în bir oul su, comandantul CSA oft în timp ce-i rspundea pilotului aflat la o mie trei sute de kilometri spre vest idoisprezece kilometri altitudine.-- în fiecare clip blestemat cînd sun telef onul r ou îmivine s-mi dau demisia.în clipa aceea, telef onul r ou bîzîi, iar beculeul r ou începus pîlpîie.- Doamne Sfinte, iar începe!... Rmîi pe fir, Haiosule, nute duci nicieri.- Nu renun la Australia, Owen.- Ah, taci din gur, ordon comandantul CSA i ridicreceptorul telef onului r ou. Cartierul general, la telef on generalulRichards.-D-i jos, scoianule! strig, gemînd i gîfîind, secretarul

de stat al Aprrii. D-i  pe toi jos!- Poftim, domnule secretar de stat?- i-am zis s-i aduci înapoi, soldat! Am o binut o clipde rgaz, aa c retrage-te de pe poziii pîn cînd te sun eu dinnou, i-atunci s fii pregtit s ridici în aer toat flotila!- Flotila, domnule?- Flotila, sau cum naiba i-o zice!- Nu, domnule secretar de stat, zise Richards, cu un calmce puse brusc stpînire pe el. Dumneavoastr o s m ascultai,89

Page 90: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 90/335

domnule. Tocmai mi-ai dat ultimul ordin mie, cum naiba mi-o zice.- Ce ai spus, domnule?- M-ai auzit bine, domnule, iar gradul meu este de Ägene-ral", altceva decît civilul Ädomn", chiar dac nici unul din termeninu înseamn nimic pentru dumneavoastr.- Eti insubordonat?- în cel mai deplin îneles al vocabularului meu,

domnule... De ce v suportm pe voi, bir ocraii de la Washington.E ceva ce n-o s îneleg niciodat, dar mi s-a spus c e hotrîtundeva, de ctre cineva care nu se întîlnete niciodat cu unulca dumneavoastr, iar eu n-o s vi-l prezint fiindc toateregulile s-ar schimba, i nici nu sînt sigur c e o idee prea bun.- Eti bolnav, soldat?- Da, sînt bolnav, oarece smiorcit cu un mo pe eastaaia mic, îmbolnvit de voi, politicienii stupizi, care credei ctii mai multe despre meseria mea decît tiu eu dup treizeci deani petrecui în unif orma asta! i poi s pariezi pe noada ta c o s-i dau jos pe toi, scoianule, i a fi fcut-o chiar dac num-ai fi sunat!- Eti concediat, soldat!- Bag-i capul într-un closet, cu tot cu mo, civilule. Tunu m poi concedia. M poi degreva de rspundere, i m r og

la Domnul s-o faci, dar nu m poi concedia. E scris în contractulmeu. La revedere i s-i fie blestemat ziua!Generalul trînti receptorul r ou i se întoarse la legtura prin radio.- Mai eti acolo, Haiosule?- Sînt aici i te-am auzit, independentule Richards. Eti pregtit pentru munca la closete?- Dar nemernicul la o fi pregtit pentru conferina meade pres?- Bine gîndit, caporal... îneleg c ne întoarcem.90- Toat lumea. Relum o peraiunile o binuite începînddin clipa asta.- Sun-o pe nevast-mea, vrei?- Nu, o s-o sun pe fata ta; ea are mintea mai limpede.

So

ia ta crede c ai f o

st do

 bo

rît deasupra Mo

ngo

liei i adus înracl.- Ai dreptate, vorbete cu putoaica. i spune-i s poartefuste mai lungi.- Terminat i închis, colonele.Generalul Owen Richards închise receptorul radio i îiîmpinse f otoliul înapoi, mulumit de sine. S-o ia dracu' de carier,trebuia s fac de mult ceea ce fcuse acum. Viaa de civil nuera atît de rea, dei trebuia s admit c n-avea s-i fie u or s-i pun unif orma în dulap. Putea s triasc cu soia lui oriundedorea - unul dintre piloi îi spusese c Samoa american era unloc gr ozav. Totui, avea s-i fie greu s prseasc singurul lucru pe care-l iubise, în afar de soie i co pii. Aviaia era viaa lui -la dracu' cu ea! i, desigur, telef onul r ou explod. Richardsridic receptorul, fierbînd de furie.- Ce este, chelios blestemat?

- Mam, fir-ar s fie, Doamne Sfinte, e vreo ans srspunzi la un telef on prietenesc?- Ce?Vocea îi era cunoscut, îns Richards n-o putea identifica.- Cine dracu' e?- Cred c mi se spune comandantul tu suprem, generale.-Preedintele?- Poi paria pe osete c aa e, planoristule.- Planorist?-Au alt unif orm, dar cam acelai echipament, generale,cu excepia aparaturii de înalt clas.- Echipament?

Page 91: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 91/335

- Las-o mai moale, pilotule. Eu fceam aa ceva pe vremeacînd tu erai în scutece.- Doamne, sîntei chiar al lui.91- ÄEl" e corect gramatical, Owen. tiu asta fiindc mi-aspus secretara.- îmi pare ru, domnule!- S nu-i par, generale. Eu trebuie s-mi cer scuze.

Tocmai am vorbit cu secretarul Aprrii...- îneleg, domnule. Sînt înlturat de la comand.- Nu, Owen, el este înlturat. M r og, nu tocmai, dar numai ia nici o decizie în ce te privete fr s discute cu mine.Mi-a povestit ce i-ai spus; eu n-a fi vorbit mai bine decît tinenici dac i-a fi pus la treab pe cei mai buni redactori ai mei dediscursuri. Dac mai ai pr o bleme, m suni direct, ai îneles?- Am îneles, domnule preedinte... Hei, dar sîntei grozav!- S zicem doar c am aplicat o mic pedeaps - dar, pentru numele Domnului, s nu m citezi.Sam Devereaux îi ddu zece dolari portarului, ca s fluiereîn toate direciile dup un taxi. Timp de trei minute nu o pri niciunul, dei dou trecur în vitez pe lîng un Sam înelat, postatîn mijlocul drumului; oferii îi priviser fix pantalonii. Se întoarselîng portar. Un cuplu sosi în faa hotelului, numita pereche deveniagitat cînd Sam le smulse valizele din portbagaj i le ignoro bieciile, preferînd s sar în taxi i s strige adresa lui dinWeston.- de ce dracu' te-ai oprit? rcni Devereaux dup cîteva blocuri.- Pi, altfel îl loveam pe cretinul din faa mea, rspunseoferul.începuse, ca întotdeauna, traficul aglomerat de diminea,amplificat de aberantele sensuri unice, ce-i o bligau pe oferiicare nu cunoteau zona s fac o ptsprezece kilometri ca s ajungla o adres aflat la cincizeci de metri distan.- tiu o scurttur care d în drumul spre Weston, ziseSam, aplecîndu-se în fa i luînd în brae sptarul scaunului.- Toat lumea din Massachusctts o tie, amice, i dacn-ai o arm la tine, d-te dracului la o parte de lîng mine.91

- Fr arme, fr ameninri. Sînt do

ar o

perso

ancumsecade i f oarte grbit.- Mi-am închipuit c eti Ägrbit" dup ce i-am vzut pantalonii. Dac mai ai vreo Ägrab", d-te jos din main!- Nu... nu, e cafea! Am vrsat o ceac de cafea!- Cine-s eu s te contrazic? Vrei s te aezi la loc pe banchet - pentru sigurana noastr?- Sigur, spuse Sam i se retrase, rmînînd totui pemarginea banchetei. Uite, vreau doar s te fac s înelegi c evorba despre o urgen, una adevrat! O doamn al crei numenu-l cunosc se îndreapt spre casa mea, iar eu trebuie s ajungacolo înaintea ei. A plecat cu un taxi, acum cîteva minute, dinfaa hotelului.- Normal, zise oferul cu resemnare filozofic. i-a luatadresa azi-noapte din portofel i-acuma crede c poate s maio bin nite bani de buzunar trecînd pe la nevast. Cînd o s v

învai minte, fraierilor?... Hei, avem o intersecie în fa. O scotesc pe Church Street i-o iau pe urm pe drumul spre Weston.- Despre scurttura asta vorbeam.- Dac avem nor oc, n-o s fie prea mare aglomeraie.- Du-m acas cît poi de repede.- Uite, domnule, legea spune c, dac n-ai inteniicriminale, nu f oloseti un limbaj violent i n-ai înfiareindecent, trebuie s te duc unde îmi spui. Numai c eti la limita prevederilor stora - aa c nu f ora nota, bine? Nimeni nu vreas ajungi acas i s co bori din taxiul sta mai mult decît mine.- Sigur c aa e legea, relu Devereaux uor zpcit. Crezic nu tiu? Sînt avocat.

Page 92: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 92/335

- Da, i eu sînt balerin.în cele din urm, în  sfîrit, taxiul coti pe strada luiDevereaux. Uitîndu-se la aparat, Sam arunc banii pentru curs pe scaunul din fa, împreun cu un baci gener os. Deschiseua, sri pe tr otuar i constat c nu se zrea alt taxi în preajm. Reuise i, mam Doamne, femeia aia va avea surprizavieii ei! Doar pentru c o muiere f olosind un vocabular legislativ92

Minimal era scandalos de frumoas, cu o fa i un trup createde un adevrat Botticelli, nu însemna c avea dreptul s deaadresa lui unui ofer de taxi i s lanseze o vag ameninare juridic fr mcar s se prezinte! Nu, Samuel LansingDevereaux, avocat f oarte respectat, era fcut pentru treburi maiserioase... Poate c ar fi trebuit s-i schimbe pantalonii. Porni pe aleea care ducea la intrarea lui separat, cînd ua din fa sedeschise i apru verioara Cora, fcîndu-i nite semne ciudate.- Ce este? întreb el, srind imediat peste gardul alb ialergînd pe scri, cu vaga bnuial a unei pedepse iminente.- Ce este? repet Cora, turbat de furie. Poate îmi spui tuce-ai fcut, altceva decît ce se vede, adug ea, privindu-i pantalonii.- Ah, ah.Asta fu tot ce reui s spun Sam.- Asta poate fi un început...- ce s-a întîmplat? o întrerupse Devereaux.Cu puin timp în urm, bucica asta cu picioare lungi iars de soare, care tre' s fi ieit din vreo reclam de pe plajaCalif orniei, a venit la u i-a întrebat despre o anume persoande nemenionat. Ei bine, Sammy, credeam c mama ta o s facun infarct, dar doamna bulnoas, cu o fa pentru care ai fi înstare s ucizi, a calmat-o, iar acum sînt amîndou în camera dezi, cu uile închise.- Ce dracu' înseamn toate astea?- Pot doar s-i spun c încrezuta s-a dus în oficiu dupceainic, da' n-a cerut ceai.- Ceaua! strig Devereaux, strbtînd rapid holul demarmur, deschizînd brusc uile camerei de zi i npustindu-seînuntru.- Tu! strig Jennifer Aripr oie, srind de pe f otoliu.

- Tu! rcni furio

sul fiu i avo

cat.C

um de-ai ajuns aici aade repede?- Am trit cîndva la Boston. tiu cîteva scurtturi.-Cîteva...?92- Tu! ip strident Eleanor devereaux, ridicîndu-se de pecanapeaua tapiat cu br ocart, holbîndu-se la Sara cu guracscat? Pantalonii ti, biat teribil i incontinent ce eti!- E cafea, mam!- E cafea, spuse Afr odita br onzat. Aa zice el.

12- Acum ai o schi general a comediei antajuluiinternaional a lui Mac-i-Sam, datorat capacitii generaluluide a spa adine pentru a scoate la suprafa ticloii

co

ndamnabile, zise devereaux.Se mutaser în bîrlogul lui din castel, în bir oul lui, curatacum de f otografii i articole din ziare, fr mama lui, careconsiderase imperios necesar s se suie în pat, din cauzaÄameelii". Sam sttea la bir ou, iar Jennifer Aripr oie pe unf otoliu în faa lui, care mai avea înc fîiile de pînz legate de brae.- Este incredibil, dar trebuie s tii despre ce e vorba.Ea îi deschise încet geanta - o femeie minunat, aflat înstare de oc.- Doamne Sfinte, patruzeci de milioane de dolari!

Page 93: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 93/335

- Fr sprayuri! strig devereaux, trgîndu-i f otoliul pi votant la perete.- Fr sprayuri, confirm Aripr oie, scoînd un pachetde igri. E un viciu la care renun în fiecare sptmîn, pînapare vreo situaie ca asta, dei niciodat nu mi s-a întîmplatceva asemntor... Mcar aa le mai rresc.- E ca o cîrj, s tii. Ar trebui s ai mai mult voin.- inînd seama de toate aspectele, avocat, nu cred c ai

motive s te consideri mai gr ozav decît mine. Ai o scrumiersau s dau f oc acestui covor scump?- Dac eti aa de hotrît, spuse Sam deschizînd un sertar 93i scoînd dou scrumiere i un pachet de igri. Vd c f olosimamîndoi igri slabe.- S ne întoarcem la loviturile sub centur, domnuleDevereaux.Cei doi avocai îi aprinser cîrjele, iar domnioaraAripr oie continu:- Acest compendiu adresat Curii Supreme este cu totulabsurd, trebuie s tii i asta, de asemenea.- Tautologic, avocat. Äi asta" alturi de Äde asemenea" etautologic.- Nu i atunci cînd e f olosit de un avocat competent pentrua sublinia ceva în faa unui juriu, avocat.- de acord. Care pe care?- Sîntem chit, zise Aripr oie. Vorbind în calitate de ultimsusintor al tribului Wo potami, interesele acestuia nu sînt servitede aceast frivol contestaie, care a mers mult prea departe.Vorbind în calitate de avocat asociat cîndva dezastruoscu generalul Hawkins, o contrazise Sam, contestaia nu e delocfrivol. în lupt nu are nici o ans, dar plîngerea tribului împotrivaguvernului e al naibii de convingtoare......Ce?Aripr oie îl privi în ochi pe Devereaux.- Cred c glumeti.- A vrea s pot glumi. Viaa ar fi mult mai uoar.- Cum ai spus?- Dovezile desco perite în arhivele sigilate par s fieautentice. Tratatele teritoriale încheiate cubun-credin au f ost

înlo

cuite cu nite strmutri legiferate fr a se ine seama deînelegerile anterioare, în care figurau drepturile de pr o prietateasupra pmîntului.- Strmutri legiferate? Fcute pentru a-i muta?- Asta e, iar guvernul nu are autoritatea s abr oge dreptulde pr o prietate o binut legal i s-i o blige pe Wo potami s-i prseasc pmînturile. Cu siguran nu fr o audiere într-o instan federal, cu deplina reprezentare a tribului.93- Au  fcut asta? Fr instan, fr audierea tribului? Cumau putut?- Guvernul a minit - mai ales în legtur cu Tratatul din1878, finalizat între Wo potami i al patruzeci i noulea Congres.- Dar cum?- Departamentul de Interne, evident cu un mic ajutor din partea Bir oului pentru Pr o blemele Indienilor, a pretins c un

asemenea tratat n-a existat niciodat, c era o fantezie nscocitde vraci bei în timp ce o piau în jurul f ocurilor de tabr...Compendiul merge pîn la a face speculaii privind origineaf ocului care a distrus First Bank din Omaha, în 1912.-Asta îmi sun cunoscut, zise Aripr oie, încruntîndu-se istingîndu-i igara.- Ar trebui. Acolo îi ineau Wo potamii toate documentele,din care, bineîneles, n-a mai rmas nimic.- Care e speculaia?- C banca a f ost incendiat de ctre ageni federali,acionînd la ordinele Washingtonului.

Page 94: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 94/335

- Asta sun cam dur, avocat, chiar i dup o ptzeci de ani.Pe ce se bazeaz speculaia?- Se presupune c banca a f ost spart în puterea no pii, af ost golit de bani i valori, iar hoii au disprut fr urm. Totui,înainte de a disprea, se pare c au hotrît s-i dea f oc, ceea ceera o stupizenie, deoarece puteau s-i ia zborul fr pr o bleme,nu s atrag atenia vecinilor.- Stupizenie, dar nu nemaiauzit, domnule Devereaux.

Personalitile patologice nu sînt un fenomen recent, iar aversiunea fa de bnci are o istorie lung.- de acord, îns atunci cînd s-a stabilit c f ocul a pornitde la subsolul bncii, acolo unde se aflau dosarele cu documente,care au f ost rvite i distruse, iar camerele îmbibate cu gazlampant, e oarecum de mirare, nu-i aa? Dei cldirea n-a f ostmistuit de flcri, camerele acelea sigur n-au scpat... în plus,a f ost ancheta cea mai rapid abandonat din analele criminalitii,dei sprgtorii au f ost vzui în America de Sud. Desigur,94 Cassidy i Sundancc au afirmat c n-au f ost niciodat în Omaha,iar ei erau singurii sprgtori de bnci cunoscui în acea vreme...Firete, i-am prezentat un scurt rezumat, cum ar spune sfîntulmeu patr on.- E dezastruos de convingtor.Adorabila avocat indian îi scutur deodat capul dintr-o 

 parte în alta, cu micri rapide.- Asta nu poate merge mai departe, trebuie s înelegi.- Nu sînt sigur c mai poate fi o prit ceva, zise Sam.- Sigur c se poate! Acest general, acest catastr ofalzurbagiu llawkins poate s retracteze - crede-m pe cuvînt,instanele ador retractrile, pîn i fratele meu a aflat asta cîndera acolo.- El e acela?Acela care?- Tînrul curajos al tribului care a lucrat cu Mac, dar n-atrecut examenul de bar.- Nu l-a trecut? Trebuie s-i spun c frio... fratele meu!-a trecut cu cea mai mare not!i eu.- Aa se pare, spuse Aripr oie, fr urm de entuziasmîn recunoaterea acestui fapt. Am impresia c sîntei cr oii dinaceeai stof ciudat.

 El e cel de care îi amintesc eu? Asta ai vrut s spui maidevreme?- Vreau s spun, avocat, c blestematul dumitale de gene-ral Hawkins a gsit alt Samuel Devereaux pentru ultima lui otiecatastr ofal.- Fratele dumitale a f ost în armat?~ Nu, a f ost într-o rezervaie - cea în care nu trebuia sfie... S ne întoarcem la generalul nebun.- de fapt, Änebunul" era numai o parte din porecla lui dinarmat.- de ce oare nu m surprinde treaba asta?Jennifer scotoci în geant dup igri.94 - Hei, avocat, o întrerupse Devereaux vzînd-o c scoate

 pachetul. Adineauri ai pr ocedat bine; ai tras cîteva fumuri i aistins igara. i eu la fel, ca s te încurajez într-un fel.- Las-m pe mine, avocat! Nu vreau s vorbesc despreo peraiile pe creierul dumitale sau despre slbiciunile mele -vreau s vorbesc despre Hawkins, despre apelul lui la CurteaSuprem i despre felul cum putem s-l sto pm!- De fapt, în termeni juridici nu este un apel - nu a f ostluat vreo decizie în instan, care s permit înaintarea unuirecurs, ca în pr ocedura de apel...- Nu îndrzni s-mi dai mie lecii de drept, piciosule!- Era cafea, iar eu mi-am schimbat pantalonii i ai f ost deacord c era cafea.

Page 95: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 95/335

- i e vorba despre un apel în sensul larg al termenului,un apel pentru a îndrepta o greeal, spuse Aripr oie, cu o nuandefensiv în glas.- Pantalonii mei?- Nu, idiotule, nenor ocitul la de compendiu!- Pi, atunci eti de acord cu Mac. Dac tot ce i-am spusst în picioare la o cercetare atent, la atenta dumitale cercetare,înseamn c a f ost comis un delict împotriva po porului dumitale.

 Nu crezi c situaia asta ar trebui Äîndreptat"?- De partea cui te afli? pr otest frumuseea indian.- Pentru moment, sînt avocatul diavolului, reprimîndu-miînclinaiile naturale. A vrea s tiu ce gîndeti dumneata.- Nu înelegi? Ce gîndesc eii  nu conteaz! îmi iubesc po porul i nu vreau s-i vd lezate interesele... Hai, Devereaux,fii realist. Un mic trib indian împotriva maiestuoasei puterinaionale a Comandamentului Strategic Aerian - cît timp amreui s supravieuim? Pîn i umbra unei astfel de idei, fie c ar avea sau nu vreo ans, ar putea determina apariia unor leginoi, interzicerea accesului pe teritoriu ca fiind domeniu de interesnaional, împrtierea po porului meu - toate astea conducînd laun genocid rasial i economic; i n-ar fi pentru prima dat cîndam trece printr-o asemenea experien.95- i asta nu justific lupta? întreb Sam, cu un chipimpasibil.- Teoretic, desigur, i în majoritatea cazurilor,  ipractic.Dar nu în situaia asta. Oamenii notri nu sînt nefericii. Au pmîntul pe care triesc, subvenii guvernamentale decente - pecare eu le plasez în investiii ce le aduc pr ofituri frumoase - aac nu pot admite s-i pun într-o situaie dificil, de violen juridic - fiindc asta ar fi, violen.- Mac n-o s fie de acord cu dumneata. El e un original,iar violena de orice fel pentru el nu reprezint o ameninare, cio pr ovocare... în plus, domnioar Aripr oie - iar acum vorbescîn numele evident ter orizatului meu eu i cred c i în numelecelui mai mare avocat pe care l-am cunoscut vreodat, mai ex-act patr onul meu, un anume Aar on Pinkus - cred c nici noi nu putem fi de acord cu dumneata. Rezumîndu-ne strict la situaiadat, noi sîntem oameni ai legii, i o mare nedreptate a fost 

co

mis, iar ao

igno

ra n-ar fi delo

c no

rmal. Asta dac sîntem cuadevrat ceea ce credem c sîntem. La aa ceva se referea Aar onatunci cînd a spus c trebuie s lum amîndoi cea mai importantdecizie din viaa noastr. întoarcem spatele acestei situaii sauscoatem la iveal un adevr care ne-ar putea distruge pr ofesional, pentru c în adîncul sufletului simim c avem dreptate?Jennifer Aripr oie înghii în sec de cîteva ori, fixîndu-l cuochii mrii pe Sam apoi vorbi ovitor.- Vrei s te însori cu mine, domnule Devereaux?... Nu! N-am vrut s spun asta! E ca atunci cînd mi-ai spus asta în lift!O scpare, o scpare mintal!- Hei, e-n regul, domnioar... Apr o po, ai i un prenume?La urma urmei, eu am zis-o primul - adic scparea aia pr osteasc.- Lumea îmi spune R ocata.- Dar nu din cauza prului - I isuse, e cel mai frumos i

strlucitor pr de culoarea abanosului pe care l-am vzutvreodat.- E vorba despre codul genetic, zise Aripr oie, ridicîndu-se95încet de pe scaun. Tribul meu a mîncat mult carne de bizon. Mis-a spus c asta d o strlucire ce se transmite genetic.- Nu dau nici o colib indian pe ceea ce transmite asta,spuse devereaux, ridicîndu-se i el încet i ocolind bir oul. Eticea mai frumoas femeie pe care am vzut-o vreodat.- înfiarea e doar la suprafa, Sam - pot s-i spunSam?

Page 96: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 96/335

- E un înlocuitor bun pentru Äidiot", zise devereaux,îmbriînd-o. Eti superb!- Te rog, Sam, e atît de irelevant! Dac sînt atras de tine- i e limpede c sînt - nu e din cauza chipului tu frumos i asiluetei tale suple - care nu pot fi ignorate -, ci pentru integritateai marea ta sete de dreptate.- A, da, m-am prins! Chiar m-am prins de asta!- Nu fi uuratic, Sam. Te r og s nu fii.

- Niciodat, niciodat!i, firete, afurisitul de telef on sun. devereaux izbi tblia bir oului cu palma, reuind doar s mite aparatul din loc i srstoarne receptorul pe un registru; îl ridic înfuriat.- Aceasta e o înregistrare, spuse Sam cu voce tare, pe unton neutru. Ai sunat la Agenia de pompe funebre din Lugosi,dar nu e nimeni aici cu care s putei vorbi...- înceteaz, biete, îl întrerupse mormitul aspru al luiMackenzie Hawkins, i ascult-m cu atenie. Sîntem atacai,iar tu eti inta, aa c vreau s te adposteti imediat.- Ascult, creier de f osil, ne-am desprit de-abia de douore i instruciunile mele prevedeau s nu fiu deranjat pîn dup-amiaz. Pentru lmurirea ta, asta înseamn dup oradousprezece la amiaz...- Nu, Sam, ascult-m, interveni oimul, în a crui vocecalm se distingea o sincer îngrijorare. Pleac din cas. Acum.

- De ce dracu' s plec?- Fiindc numrul tu de telef on nu e secret i astaînseamn c adresa ta se gsete în cartea de telef on.- Ca i alte milioane de adrese...96- Dar numai doi oameni au auzit de Wo potami.- Cum?- N-o s repet, fiule, fiindc nu avem timp de pierdut. Nutiu cum s-a întîmplat - nu e modul de a aciona al lui HymieUraganul. Ah, drace, el ar trimite un fraier sau doi, dar nu o goril - i exact asta avem noi acum pe flancul din spate, unuciga pltit.- E cam devreme pentru tine s ajungi pe scaunul elec-tric, nu-i aa, Mac'?- Ascult-m, locotenent, spuse Hawkins pe un ton calm,

dar rece. Aghio

tantul meu, Desi-Unu, care a lucrat tempo

rar înzona New York-ului, mai exact în cartierul hispanic din Br ook-lyn, a o bservat în holul hotelului un brbat pe care-l mai vzusede la distan în timpul f ostei lui slujbe. Un om f oarte ru,locotenente. Caporalul fiind contiincios i îmbrcat decent, s-aaezat lîng acest homhre vicioso, cum i-a zis el, la bir oulrecepiei, i l-a auzit întrebînd despre doi domni. Numele erauPinkus i Devereaux.- Sf i nt e Sisoe...!- Exact, biete. Acest individ ru a dat un telef on, pe urms-a întors la recepie i a luat o camer cu dou etaje mai jos... Nu-mi place telef onul la, Sam.- Nici mie.- Tocmai am vorbit cu comandantul Pinkus i am czutde acord, Ia-o pe mama ta i pe zpcita aia de menajer carezice c i-e rud i plecai de-acolo. Nu ne putem permite s fii

luai ostatici.- Ostatici? strig Devereaux, aruncîndu-i o priviresplendidei R ocata Aripr oie, care îl urmrea cu o expresie detotal uimire. Doamne, ai dreptate.- Rareori greesc în asemenea situaii, fiule. ComandantulPinkus i-a ordonat s te îndrepi spre cloaca aia sinistr undene-am întîlnit în parcare; el o s-l trimit pe tunar de îndat ce-lgsete... Se pare c stpîna a luat limuzina s fac nitecumprturi i nu vorbete cu comandantul, exceptînd ipetele96

Page 97: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 97/335

despre nite perdele murdare i o duhoare combinat de pete i brînz danez.- O s plecm, dar va trebui s iau Jaguarul mamei. Stashnu mi-a înapoiat maina, aa c zi-i lui Aar on s-i spun luiPaddy s se uite dup Jaguarul galben... Dar tu, Mac - nu cm-ar interesa soarta ta -, dar tipul la ru e doar la dou etajemai jos?- Sînt sincer impresionat de grija ta, fiule, îns am la

dispoziie suficient timp s ridic tabra i s strîng toatedocumentele.- de unde tii? îmi displace s i-o spun, dar nici tu nueti invincibil. Ticlosul la ar putea s vin dup tine chiar acum!- Nu, cîtva timp n-o s-o fac, Sam. desi-Doi a umblat la br oasca de la ua ticlosului i a blocat-o atît pe dinuntru, cît  i pe dinafar. Nu poate iei din camer decît pe fereastra de laetajul cinci sau dac direcia hotelului drîm ua, care e cptuitcu oel, aa c vor avea nevoie de un aparat de sudur.  Drace,tiu c m pricep s-mi aleg oamenii!- M abin de la comentarii, dar o s-i spun c am avut o conversaie f oarte ciudat cu ei asear.-Am auzit totul, biete. Ce crezi? se înr oleaz în armat!Le-am spus s-i amîne treburile o zi sau dou, iar eu o s-itrimit direct la baza de antrenament G-Doi. Sfinte Atotputernic,ei doi sînt la ani-lumin distan de tîmpiii care au încheiat

cursurile! Firete, desi-Unu va trebui s-i pun dantura. Lumai am relaii. O s aib grij armata de asta...- O  splecm de aici, Mac, îl întrerupse Devereaux. Aacum spuneai, nu putem pierde vremea.Cu aceste cuvinte, Sam trînti receptorul în furc i seîntoarse ctre R ocata Aripr oie.- Avem o pr o blem serioas, zise el, strîngînd-o de umeri.Amintindu-ne de esena discuiei noastre anterioare, sper s aiîncredere în mine, te rog.- Emoional sau intelectual? întreb adversara lui pe trîm juridic, devenind brusc bnuitoare.97- Sînt de nedesprit. S-ar putea s ne ia f oc fundurile, poate i capetele. O s-i explic mai tîrziu.- Spuneai ceva despre plecarea de aici; atunci ce mai

ateptm?- Trebuie s le lum pe mama i pe verioara Cora.- Cum s-ar zice în limbajul legendelor indiene, s fugimca vînturile de nord înainte ca feele palide s ne atace cu beelecare scuip f oc!- Doamne, asta-i magnific.Ce anume?- ÄVînturile de nord", Äbee care scuip f oc"!- Nu i dac eti nscut într-un trib, bar osane. Hai! Tu o iei pe verioara Cora, iar eu o iau pe mama ta.- N-ar fi mai bine invers?Glumeti? Mama ta n-are pic de încredere în tine.- Trebuie s aib,  sînt fiul ei.(' s nege treaba asta, crede-m pe cuvînt.Dar eu te iubesc - tu m iubeti. Am f ost de acord cuasta!

Am f ost amîndoi transportai - tu, superficial; cuimpresionat intelectual. O s discutm mai tîrziu.E cel mai durer os lucru pe care mi-a f ost dat s-l aud.- Pune-m la încercare cu un b care scuip f oc îndreptatspre capul meu pe un vînt calm de nord, avocat. S mergem.Ultima dat cînd am vzut-o pe Cora, era în cmar i contr olaceainicele. Tu o caui pe ea, iar eu o s-o îmbrac pe mama ta. Neîntîlnim în garaj, la cheile Jaguarului.- În garaj...?- Uii c sînt indianc. Intîi dm r oat unei tabere, apoiatacm. Omul alb n-a învat niciodat asta.- Magnific!

Page 98: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 98/335

- Ah, taci. S mergem!Cora refuz s se urneasc, iar atunci cînd Sam îi ddu deîneles c exista posibilitatea unei ameninri fizice la adresa ei,verioara unchiului su deschise un sertar ascuns, închis mag-98netic, de sub maina de gtit i scoase nu unul, ci dou colturiMagnum 357, încrcate, declarînd c ea era adevratul pr otec-tor al casei.

- Crezi c puneam baz pe alarmele alea nenor ocite,despre care nimeni nu-i închipuie c or s mearg atunci cîndîi gsesc naul, nepoate? Nu ine, Sammy! Eu sînt din altramur a familiei, una de care înfumuratei i brbatului ci cuglas domol nu le-a prea psat; îns, pe Dumnezeul meu, pots-mi cîtig existena!- Eu nu cred în arme, Cora!- Atunci crezi ce vrei, Sammy. Beiva ta verioarîndeprtat e pltit s aib grij de locu' sta i tu n-o s-mi ieidreptu' sta, te-ai prins, barosane?- Bar osane...? Nu rezist la doi Äbar osani" în decurs decinci minute.- Mereu vorbeti în dodii, Sam biatule.- i-am spus vreodat c te iubesc, Cora?- De dou ori, Sammy, cînd erai matol pîn-n vîrfu'unghiilor. Hai, tu i cu incredibila bulnoas luai-o pe înfumurati plecai de aici... i s-l fereasc bunul Dumnezeu pr otestant pe orice tîlhar care încearc s intre aici. Totui, dac o fi nevoie, pot s sun la poliie; las-i s-i cîtige i ei existena.Jaguarul galben, cu Aripr oie inînd în brae o semicontient Eleanor pe bancheta din spate, iei în vitez pedrum i o lu pe strzile ce duceau la oseaua spre Boston. La aldoilea col, trecur pe lîng o limuzin neagr, care avea toatesemnele distinctive ale unui dric din pr oducia anilor treizeci,inclusiv o fa lipit de geam, ale crei trsturi puteau fi descriseca aparinînd unui chip surprins de o biectivul vreunui f otograf de animale. în ciuda aversiunii sale fa de vitez, Devereauxaps pe acceleraie, încredinat de faptul c doi criminali înarmainu se puteau pune cu Cora, dac erau atît de tîmpii încît scaute o cas necunoscut într-o imens main neagr, la lu-mina zilei. Sur ogatul lui de verioar din cealalt ramur a familiei

i-ar fi împucat cuCo

lturile ei. Oare de unde le luase?98- Sam, mama ta trebuie s mearg la baie! zise Aripr oiedousprezece minute mai tîrziu, inînd-o în brae pe Eleanor Devereaux.- Mama mea nu face aa ceva. Treburile astea sînt pentrualii. Ea nu merge niciodat la baie.- Ea zice c e ceva din familie - dovad, pantalonii ti.-A f ost cafea!- Tu spui asta.- O s fim la Tîrfa în dou minute. Spune-i s se in.- Nebuniile Tîrfei Porcoase? strig avocata - fiic aWo potamilor.  Acolo mergem?- Cunoti locul?- Pi, cînd eram la coal, am f ost de vreo dou ori... îninteres juridic. Un curs de cenzur constituional, ceva de genul

sta...  Nu poi s-o duci acolo! E deschis non-sto p.- N-am de ales, avocat. E la dou sau trei minute de aici.- O s se chinuiasc!- Atunci s dea vina pe incontinena motenit din familie.- Eti un co pil adult ce duce sub pmînt smîna demonica spiritelor rului.- ce dracu'... ce înseamn asta?- înseamn c naterea ta n-a f ost acceptat de ctre zeii binevoitori, iar cadavrul tu va fi devorat de ciori dup o moarteîn chinuri.

Page 99: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 99/335

- Asta nu-i prea amical, R ocato. Adic nu prea rimeazcu ce-am discutat în bir oul meu.- i-am spus, atunci eram transportat. Am ascultat nitevorbe pe care nu le mai auzisem de mult vreme - prea mult.Practica juridic se afl adesea în conflict cu setea de dreptate.Mi-am pierdut pentru moment contr olul, iar mie nu-mi placeasta.- Oho, mulumesc mult. O mic intr ospecie stimuleaz,

indiferent cine-i Äidiotul" care a pr ovocat-o, nu-i aa?- Cred c, în pr ofesia noastr, tutur or ne-ar prinde binedin cînd în cînd puin intr ospecie.99- înseamn c eti cu adevrat avocat.- Sînt.- La ce firm?- Springtrec, Basl i ICarpos, San Francisco.- Iisuse, ia-s nite rechini!- M bucur c i-ai dat seama... cît mai avem de mers?Mama ta de-abia mai o ptete i nu se simte deloc bine.- Mai puin de un minut... Hei, poate c ar trebui s-o ducemla spital! Dac chiar e...- Las-o balt, avocat. Acolo s-ar chinui mai ru decît în bomba aia. Ceainicul era gol.- Asta-i alt rmuric din arborele tribal al înelepciunii?... Nu, nu poate fi. Cora vorbea despre ceainice.....ca i tine.- Unele lucruri, domnule devereaux, cum ar fi naterea,sînt experiene strict feminine.- Din nou mulumesc -penuu domnule, spuse Sam, cotindspre parcarea de la Nebuniile Tîrfei Porcoase. Nimeni nu trebuies-mi mai strice ziua,  sau ultima noapte. Mac Nebunul i ceidoi Äaghiotani" tîmpii care m tot leag, greci brboi caremi-au luat hainele, Aar on Pinkus care-mi zice ÄSamuel", uncompendiu demn de un infern juridic, o mam beat, cea maifrumoas femeie din viaa mea îndrgostindu-se de mine irenunînd dup douzeci de minute - i acum un blestemat deuciga pltit din Br ooklyn, ce se afl pe urmele, mele! Poate car trebui s m duc eu la spital.- Poate c ar trebui s o preti maina! strig R ocataAripr oie, în vreme ce devereaux trecea pe lîng intrarea cu

 baldachin a stabilimentului. Acum d înapo

i vreo

zece metri!- Voi v îngr o pai prizonierii în picioare, în muur oaie defurnici ucigae, mormi Sam.- E o posibilitate la care o s meditez, zise Aripr oiedeschizînd portiera i scoînd-o cu grij pe Eleanor Devereauxdin main. Ai putea s-i miti fundul afar i s m ajui, altfelucigaul pltit din Br ooklyn va fi cea mai mic dintre grijile tale!- Foarte bine, f oarte bine.99Sam lu în cele din urm braul drept al mamei sale i o  pornir tustrei spre cldirea impuntoare, împodo bit cuf otografii de nuduri masculine i feminine.- Poate c nu trebuia s prsesc maina mamei, r ostiîncet Sam.- Bine gîndit, avocat, fu de acord Aripr oie, nu fr o not de sarcasm în glas. S-ar putea s nu mai fie acolo peste

dou minute... Eu m duc cu Eleanor, tu ateapt-l pe Paddylasau cum l-o chema.- Cu Eleanor?- Noi, femeile, recunoatem mai repede sufletele înruditedecît brbaii. Sîntem mai inteligente... Hai cu mine, Ellie, o s-i revii.- Ellie? zise uluitul Devereaux în vreme ce f ormidabilaindianc o conducea pe mama lui înuntru. Nimeni nu-i spuneÄEllie"...- Hei, boxangiule! se auzi vocea spart a unui individuria între dou vîrste, semnînd mai curînd cu o maimu decît

Page 100: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 100/335

cu un om, care sttea lîng Jaguar. Tipul era evident un paznic,o goril. Acilea nu-i parcare. Mic jegu1 la de Jag!- Imediat, domnule ofier.Sam se întoarse repede la main, urmrit de privireadezapr o batoare a veteranului Forelor Speciale.- Io nu-s poliai, zise mai vîrstnicul individ carnivor întimp ce Devereaux se strecura la volan. Adic nu-i o restricie a poliiei, domnu.

- Am îneles, domnule.Sam porni motorul.- Faci parte cu siguran din corpul diplomatic, adug elrsucind volanul i ocolind parcarea înainte de a o pri.Cînd avea s-o vad pe Aripr oie ieind împreun cumama, va reveni în grab la baldachin, contînd pe faptul c pîni btrînul King K ong va fi impresionat de frumuseea R ocateii se va purta mai blînd. Apoi puteau s atepte tustrei în Jaguar sosirea lui Paddy Lafferty cu instruciuni... Iisuse, o Ägoril"!100i o limuzin neagr venit de la o pr ocesiune funerar, gonind pe strada ce ducea spre casa lui! Ce se mtîmpla? Putea, desigur,înelege chiar disperarea Washingtonului dac ar fi depistat o cîtde mic simpatie fa de compendiul Wo potamilor, dar un uciga pltit i un dric? Nu era o manier civilizat de a pr oceda din partea guvernului. se trimiteau negociatori, nu exterminatori.Se ineau întîlniri cordiale pentru a cuta soluii civilizate, nu sef ormau echipe ale morii care s le impun...  Brrr, îi ziseDevereaux. Pe de alt parte, dac Washingtonul aflase c f ostulgeneral MacKenzie Hawkins - Nebunul Mac oimul - se aflaîn spatele acestui potenial fiasco de pr o porii al securitiinaionale, exterminatorii i echipele morii erau singurele soluii.oimul se dovedea neîndurtor cînd era vorba despre bir ocraiispilcuii din Oraul Ticniilor. Rahaii ia uscai, cum îi numiseel, îl dduser afar din armat i nici o aciune, absolut nici unanu era prea imoral ca s le atîrne gîturile în treang; cu cît maisus, cu atît mai bine.Brrr... nu, de dou ori brrr! socoti Sam, avînd o revelaie.Dac Washingtonul rspundea asaltului lui Mac cu aceeaimoned, trebuie s aib în vedere i persoanele din preajmaoimului. Iar gangsterul pr onunase numele Pinkus i Devereaux

la recepie! Cum dracu' se întîmplase asta? Hawkins sosise laBoston de-abia de o ptsprezece oribile ore i, dup cum afirmase,nimeni de la Washington nu auzise înc de un anume SamDevereaux, i cu atît mai puin de Aar on Pinkus! Atunci cum?Chiar i prin comunicaiile glo bale instantanee din ziua de azi, o surs trebuia s aib un fapt sau un nume pe care s-l transmitcelei de a doua surse, fiindc altfel o anume inf ormaie nu puteafi primit - iar numele unui inocent, presupus Devereaux, nuera cunoscut i, prin urmare, nici acela al lui Pinkus.  Atuncicum? Dumnezeule, exista un singur rspuns - oimul eraurmrit! Chiar acum, în acest moment!Unde o fi Paddy? I isuse, trebuia s-i trimit vorb lui Mac!Undeva în apr o piere, nevzut de oim, era o a doua persoancare urmrea fiecare micare a btrînului otean i nu avea nevoie100

de prea mult imaginaie pentru a înelege c acea a doua persoan necunoscut inea legtura cu gangsterul aflat cu douetaje mai jos de apartamentul unde se gsea Mac... Paddy, undeeti?Sam privi spre baldachin. Nici urm de Aripr oie saude mama lui. Pîn i King K ong dispruse. Poate c, dac semica repede, ar putea ajunge la telef onul din cldire pe care-lf olosise seara trecut, ca s-l sune pe Hawkins la hotel. Era gatas porneasc motorul cînd, spre surprinderea lui, imensa goriliei pe u, alerg spre curb i privi înjur, îndreptîndu-i imediatatenia spre Devereaux i Jaguarul galben, Îi fcu semn lui Sams vin imediat la intrare. Oh, Doamne, s-a întîmplat ceva cu

Page 101: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 101/335

mama! Devereaux ambala motorul i o pri în scrînet de frînesub baldachin.- ce este? strig el spre antr o poidul cu pr încrunit,care acum zîmbea.- Biete, de ce n-ai zis c eti cu donoara Aripr oie?Ea-i o fat de isprav i n-a fi f ost aa nepoliticos dac tiam co cunoti. Scuzele mele, amice!- O cunoti?

- Pi, ca s i-o zic p-a dreapt, io-s la bomba asta de nu'cîi ani, de cînd mi-au dat papucii din armat. M-nelegi,stabilimentu' sta împuit i-al lu' vduva de noru-mea- asta arelegtur cu papucii care i-am primit, fiindc tîmpitu' de fi-miu aluat bani de unde nu trebuia ca s cumpere locu' sta i-a f ostlichidat într-un schimb de f ocuri - da' donoara Aripr oie iamicii ei de la llaavadd au dat în judecat primria i ia mi-audat o pensie mai mare. ce zici de chestia asta?- Nu am cuvinte, nu îneleg ce se petrece în jurul meu...- Da, drgua donoara indianc zicea c s-ar putea svorbeti mai ciudat - i s nu dau atenie la pantalonii ti.- I-am schimbat! tie asta!- i s nu intru-n amnunte, biete, da' s-i zic ceva.Dac te pori urît cu fata asta, ai de-a face cu mine. Acumad-te jos i du-te la doamne. Am eu grij de rabla asta de main.101- S m duc înuntru?Complet zpcit, devereaux co borî din main. Limuzinalui Aar on Pinkus sosi bubuind în parcare, apoi se îndrept învitez spre Jaguarul galben de lîng baldachin, o prindu-se înspatele lui.-  Samtny! rcni Paddy Lafferty prin geamul deschis. A,salut, Billy Gilligan, ce mai faci?- Supravieuiesc, Paddy, replic pe jumtate binevoitorulKing K ong. Da' tu, putiule?Mai bine-acu', dac am vzut c mi-ai luat biatu' subarip.- I-al tu?- Al meu i-al bunului meu patr on, cum s-ar zice.- Atunci ia-l, Paddy. E puin czut în cap, s tii. Am eugrij de maini.

- îi mulumesc, Billy, spuse Lafferty, srind dinautomo  bilul supradimensionat i alergînd spre Sam.Billy biete, n-o s crezi ce-o s-i zic, dar jur pe toatemormintele din inutul Kilgallen!Ce e, Paddy?- Nu doar c l-am întîlnit, dar a stat lîng mine pe scaunuldin fa i-am avut cu el o conversaie plin de tîlc! I> >ar noi doi,Billy!'Cu  Papa, Paddy? Patr onu' tu evreu l-a adus aici pePap?-Zi altul mai tare, Billy!- Pi, nu tiu, zu - în afar de unu', da' nu intr-n discuie.Ba, nu, Billy, te-ai prins,  biete! Chiar el a f ost!Generalul MacKenzieUawkins!- Nu zi asta, Paddy, c mor de inim...Vorbesc serios, Billy. Era chiar el, în carnea i oasele

druite de Domnul; un om mai mare ca el n-a existat vreodat.ii minte ce ziceam în Frana, cînd mergeam prin pdurile dinMarne? ÄDai-mi-l pe Nebunul de Mac i-o s intrm ca-n brînzîn nemlii tia necio plii!" Pe urm a venit el zece zile i i-am101fcut praf pe ia, cîntînd i luptîndu-ne ca nebunii, cu el în frunte,în fruntea noastr, Billy, i el ne zicea vrute i nevrute, ne spuneac putem. s-o facem fiindc sîntem mai buni decît ticloii carene-ar fi pus în lanuri! Îi aminteti, Billy?

Page 102: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 102/335

- Cele mai glorioase zile din viaa mea, Paddy, rspunseGilligan cu lacrimi în ochi. În afar de Domnul Iisus, el e poatecel mai om din cei adui de Dumnezeu pe pmînt.- Cred c are necazuri, Billy. Chiar aici, în Boston!

 Nu cît sîntem noi pe-aici, Paddy. Nu cît vremeGarnizoana Legiunii Pat O'Brien mai are un soldat în via...Hei, Paddy', ce-a pit biatu' tu? A czut lat pe ciment.E slbit, Billy. Trebuie s fie ceva din familie.

 Mmmfff...! se auzi un pr otest incontient din gîtul luiSam Devereaux.

13Samuel Lansing Devereaux, scoal-te imediat de jos ivino-i în fire! strig lady Eleanor cu remarcabil autoritate, inîndcont de faptul c atîrna de braul lui Jennifer Aripr oie, pentrua-i menine echilibrul sub baldachinul stabilimentului.Haide, Sam, biete, zise Paddy. Prinde-te de mîna mea,flcu.E mai uor ca nor-mea, Lafferty, adug Billy Gilligan.Am putea s-l sltm în canoea evreiasc......Nor-ta ar trebui s joace la Patriots, Billy, i-o s-i cer s nu te referi la eleganta limuzin a domnului Pinkus în termeni peiorativi.

- Ghici de unde tiu termenu' sta peio

rativ, Paddy, zisechicotind Gilligan, în vreme ce amîndoi îl duceau pe Devereauxla limuzin, unde îl aruncar pe bancheta din spate. Nu te maio bosi, îi zic io. Chiar de la btrînu' Pinkus, biete. i-aminteticînd ai trecut cu el pe-aici i noi...-Ajunge, Billy, i-i mulumesc pentru ajutor. Cheile sînt102în Jaguar i-o s-i mulumesc înc o dat dac o s-l ascunzi peundeva i-o s ai grij de el.- A, nu, Lafferty! o biect Gilligan. O s iau o pauz i mduc direct la Garnizoana Pat O'Brien s adun membrii. Dac lmai mare general are necazuri, poate conta pe noi, jur pemormintele din Donegal!- Nu putem face nimic, Billy, pîn cînd generalul i domnulPinkus nu ne dau ordine. inem legtur, pe cuvînt de tunar.- O, ce onoare! S-l întîlneti chiar pe magnificu' brbat

- general al armatei Statelor Unite, Mankenzie Hawkins!- O, iar numele la îngrozitor! explod Eleanor Devereaux.- i eu zic la fel, Ellie, admise Aripr oie.- M mmfff  , se auzi un strigt înbuit din limuzin.- Nu le da atenie, Gilligan, fetele nu se simt bine... Dar,Billy, nu i-am pr omis c o s-l întîlneti chiar pe marele om, amzis doar c-o s încerc.- Nici eu nu i-am pr omis c n-o s vînd Jaguarul, Paddy.Am zis doar c-o s-ncerc s nu-l vînd.- Grbii-v, doamnelor, îl întrerupse Paddy, privindu-lîncruntat. Trebuie s v duc la Ritz-Carlton, unde domnul Pinkusa fcut nite pregtiri...- Paddy! rcni Sam Devereaux, de pe bancheta din spate, parial revigorat. Trebuie s dau de Mac... el nu tie ce seîntîmpl!Avocatul iei cltinîndu-se din limuzin, trînti ua i senpusti spre telef onul celular din automo bil.- Doamnelor, v rog, spuse Lafferty pe un ton rugtor,ajutînd-o pe Jennifer s-o intr oduc pe Eleanor pe bancheta dinspate i închizînd ua dup ele.Apoi Paddy se car la volan, îngrijorat c Sam aveanecazuri cu centrala telef onic de la hotelul Four Seasons.- Cum adic toate apelurile ctre apartamentul lui Pinkussînt transferate la alt camer? url Devereaux.102

Page 103: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 103/335

- Calmeaz-te, biete, zise Lafferty aezîndu-se la volani pornind motorul. Cîtigi mai mult cu vorba bun.Sam îl privi crunt pe ofer.- MacKenzie Hawkins Superstar, murmur el. De ce nuscriei un nou musical, mscricilor?... Cum e? Ocupat? Nu-inimic, o s revin... Trebuie s-l sun pe Aar on, spuse Devereaux,apsînd pe butoanele telef onului.- în clipa asta n-o s fie uor, zise Lafferty, depind în

vitez parcarea i ieind pe autostrad. Cîndm-a sunat, spuneac o s plece de la bir ou vreo or i c o s v vad pe toi laRitz.- Nu îneleg, Paddy! S-ar putea ca Mac s fi f ost dejacapturat... sau mai ru.- Generalul?- A f ost urmrit de cînd a venit la Boston!- Doamne, strig Lafferty. D-mi telef onul i o s-i sunchiar eu pe bieii de la garnizoana Pat O'Brien! I-am lsat vorblui Billy Gilligan...- Stai s mai încerc la hotel.Sam f orm înnebunit numrul, apoi se uit peste umr înspate. Privirea lui Aripr oie îl convinse c ea înelesese stareade urgen; mama lui clipea des, privind aiurea.~ Apartamentul Pinkus, te r og; îneleg c toate apelurilesînt transferate la alt camer.

Devereaux îi inu rsuflarea pîn cînd o voce ascuit,apr oape scîncind, rspunse:-Aici e Micu'Joey, zise brbatul, femeia, hermafr oditulsau piticul de pe fir. Ce vrei?- Cred c am greit camera, rspunse Sam, încercînd s-istpîneasc panica. încerc s-l gsesc pe generalul MacKenzieHawkins, deintorul a dou Medalii de Onoare ale Congresului,er ou al Armatei Statelor Unite i prieten apr o piat al întreguluiMare Stat Major, ca i al preedintelui, care va ordona imediatasedierea hotelului dac viaa generalului e ameninat în vreunfel, f orm sau modalitate.

103- M-am prins. îl vrei pe marele  zurbagiu... Hei, irlandezuleglume, e pentru tine.- N-o s avansezi niciodat în grad cu o asemenea

o brznicie, Micule Josie! se auzi mormitul oimului. ComandantPinkus, dumneata eti?-   Micul Josif? Mac, ce dracu faci acolo?... Nu conteaz,n-avem timp - eti urmrit! Cineva te-aurmrit de cînd ai venitla Boston!- Ia te uit, locotenente Devereaux, vd c faci pr ogrese.Adic te pricepi la numrat ca un sergent major, dar nu-isubestimezi pregtirea juridic.-tiai?- Pi, devenise limpede, dup ce aghiotantul meu mi-araportat ce-a auzit la recepie.- Dar ziceai c. nu tii cum s-a întîmplat, c nu e modul deaciune al lui Ilymienii-tiu-curn!- Nu tiam atunci, dar nu era mîna Uraganului. Acum

 tiu exact; nu-i vorba despre Hymie. Tipu' sta n-a f ost greu degsit; avea ua crpat exact trei centimetri.

- Pentru numele Domnului, fii coerent!- Tocmai am f ost, iar acum trebuie s întrerupem discuia.Ateptm alt telef on.- De la cine?- Credeam c i-ai dat seama pîn acum.- Pi cum?- Ai auzit cînd te-am întrebat dac eti la el...-ÄEl"...-Ce?-Nimic... Cine?- Comandantul Pinkus, desigur.- E în drum spre Ritz.

Page 104: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 104/335

- Deocamdat nu, fiule. El i cu aghiotanii mei fac o cursde apr ovizionare.- Cine dracu' e Micul Josif?... Scuze, mam.- E un tip simpatic, rspunse oimul apr oape în oapt,104 de f orma i mrimea unei bune patrule de noapte, mai ales peteren delur os, dar m tem c vîrsta i temperamentul lui nu se potrivesc cu meseria asta... Firete, n-o s-i spun asta. I-ar putea

afecta încrederea în sine, poi s înelegi treaba asta, locotenent.- Nu îneleg absolut nimic! Ce meserie?- Filfizonii ia de rahai uscai din Oraul Scrîntiilor trebuie s fie de-a dreptul paralizai de neputin, continu iutegeneralul, atît de încet încît Devereaux de-abia îl auzea. Cedracu', fiule, treburile astea nu ne-au interesat niciodat pevreunul dintre noi!- E de la Washington'/ - tim, tiu, conchise oimul plictisit, dac nu inerbdtor. Comandantul Pinkus a explicat c era vita! s-i lsmloc pentru contestare.- Contestare?- Pa, Sam.Legtura se întrerupse.- Ce este? întreb încordat Aripr oie, aplecîndu-se înfa i inînd-o strîns de umr pe Eleanor.

- Marele general e-n regul, biete? strig Lafferty, mrindviteza i balansînd limuzina prin traficul spre Boston. S chemtrupele i pe Gilligan?- Nu tiu, Paddy, chiar c nu tiu. Nu cred.- Nu încerca s m duci, flcu!- ce-ai aflat, Sam? întreba Jennifer calm. Nu te grbi iadun-i gîndurile.- înceteaz, te r og, cu inter ogatoriul sta amical, fiindcexact asta fac. încerc s îneleg i nu-i uor deloc, e o nebunie.- Atunci s ne gîndim împreun, avocat.- Aa-i mai bine, R ocate.. E clar c Mac esupravegheat, iar bnuiala mea e c l-a gsit pe omul care-lurmrete - bnuial, pe dracu', e un fapt; e prea binevoitor ca s fie altceva - i a aflat c supravegherea se face de laWashington.- O, Doamne...!104 - Asta-i i prerea mea, Domnioar Indianc Nestatornicîn Dragoste. Anumite segmente din Oraul Scrîntiilor i-au ieitdin mini i asta-i cea mai pr oast veste pe care |i-o pot da.- Ce segmente, avocat?- Din cîte-am îneles, sînt nesntoi. Emisarii lor de laBoston poart arme.- N-ar îndrzni! strig Aripr oie.- E nevoie s ne amintim de Watergate sau de o peraiuneadin Iran, ori, pentru a echilibra ordinea de zi, de jumtate dincampaniile electorale de la Chicago începînd cu anul 1920? Nuexist ÄN-ar îndrzni" în astfel de situaii. i chiar de-ar exista,compar banii aruncai pe acele comploturi istorice cu cheltuielile pe o lun ale Comandamentului Strategic Aerian. Sînt sumeinfime, doamn indianc, fa de megamiliardele despre care

vorbim! Crezi c binevoitoarele noastre batalioane de investitoriîn industria de aprare, împreun cu reprezentanii lor din toatara - furnizorii de la Long Island pîn la Scattte - n-ar apsa pe butonul de alarm fie i numai la perspectiva reducerii pr ofiturilor lor? Iisuse, dac o zecime dintr-un pr ocent al bugetului Aprriiar fi tiat, toi ar urla dup rzbunare. O astfel de situaie i-ar  putea determina s-i deschid fabricile de vampiri.- Crezi c dosarul Wo potamilor a f ost pr ogramat pentrudezbateri la Curtea Suprem?- Nici nu trebuie pr ogramat, e suficient doar s se audc i s-a acordat atenie sau, mai ru, c a f ost reinut pentru o viitoare posibil dezbatere.

Page 105: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 105/335

- Exist întotdeauna tendina ctre o analiz serioasulterioar, interveni Aripr oie.- Te-ai prins. Oricum, bieii cu bani i slugile lor din politic vor declana un contraatac.- Stai puin, Sam, zise Aripr oie, cu o mîn pe capul luiEleanor i cu cealalt pe umrul lui Devereaux. Un contraatac,în termenii Congresului, ar însemna purttori de cuvînt sauavocai, nu ucigai pltii!

105 - de acord, îns Congresul nu e în sesiune, iar eu pr o puns considerm situaia noastr actual drept Articolul A pentru pr o be.- îneleg ce vrei s spui. Ucigaii pltii sînt aici. Prinurmare, într-un fel sau altul,  s-a auzit ceva... O, Doamne, ar trebui sne reduc pe toi la tcere!Paddy Lafferty smulse telef onul celular din hus i f ormun numr.- Garnizoana O'Brien? strig el i, dup mai puin de o secund, vorbi hotrît. Billy Gilligan e acolo?... Foarte bine, f oarte bine... m bucur c legtura telef onic e bun, acum ascult-m.Cînd ajunge Billy G. acolo, trimite-l cu o coloan de vehicule blindate la hotelul Patru Buci de pe Boylston i spune-i s pzeasc toate intrrile! Ai îneles, flcu? E vorba despre marelebrbat i nu admit nici o greeal. Salut i baft!- Paddy, ce-ai fcut?- Sînt momente, Sam biatule, cînd porneti la atac iabia pe urm te uii în spate, e o lecie pe care-am învat-o întimpul celor zece zile glorioase din Frana.- Nu ne aflm în Frana i sta nu-i al doilea rzboimondial, iar dac exist vreun pericol imediat la hotel, Aar onva chema poliia. Situaia e prea confuz, dar Mac i patr onulnostru cu mintea ager in legtura... Repet, Aar on nu e vreuntîmpit de fanatic i nici ovielnic nu e. Dac simte c e nevoiede poliie, o trimite acolo.- Nu tiu, biete. Poliia e legat de anumite restricii -întreab-l pe Billy Gilligan, el o s-i spun.- Mi-a spus deja, Paddy, dar noi nu tim ce fac Mac iAar on i, netiind, s-ar putea s-i încurcm. Acum anuleazordinul pentru cîinii din Killorney!

- Are dreptate, domnule Lafferty, interveni Jennifer de pe bancheta din spate. Nu te supra, eu nu m o pun nici unei f ormede pr otecie i a fi recunosctoare dac prietenii dumitale ar fi,s zicem, disponibili. Totui, Sam are dreptate; sîntem în întunerici poate c n-ar trebui s facem nimic pîn ajungem la Ritz-

105 Carlton i discutm cu domnul Pinkus... Mi se pare c i-ai spuscam acelai lucru domnului Gilligan mai devreme.- M r og, ai zis-o mai bine decît flcul sta...- Pur i simplu am f olosit cuvintele i înelepciuneadumitale, domnule Lafferty.- ce tactic ieftin, mormi Devereaux.- Foarte bine, zise Paddy. O s anulez ordinul. Cred cam f ost pe moment prea tulburat... Alo, Garnizoana O'Brien?...Cine-i acolo?... Rafferty, sînt eu, Lafferty, biete. Gilligan aajuns?... Ce-a fcut? Sfînt Fecioar... cît de grav e?... Nor oc cmai avem i noi pe cîte cineva, Rafferty. Acum ascult-m, flcu-în legtur cu bieii care se duc la Four Scasons pe Boylston,s le spui c...Deodat, limuzina se apr o pie primejdios de un camionuria de pe autostrad.-Ce-am fcut, Rafferty? ce dracu' tot spui, biete? Iisuse,Sfînt Fecioar i Iosife!oferul lui Aar on Pinkus înghii în sec, apoi închisetelef onul.-Care-i treaba, Paddy? întreb, privindu-l pe Lafferty de parc nu-l interesa rspunsul.

Page 106: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 106/335

-Bieii tocmai au plecat spre hotel, domnule Devereaux.Totui, nu e o coloan întreag, care-i f ormat de o bicei din patrumaini - sînt doar trei i se pare c vreo doi biei sînt beimori.-O, Doamne!- Dar vestea bun e c Billy Gilligan n-a f ost rnit preatare.- Rnit?

- A avut un accident pe autostrad; maina e fcut praf.Unul dintre poliitii care-au venit la faa locului e membru algarnizoanei i i-a sunat pe biei s le spun la ce spital e.-Spital...?- N-are nimic. Rcnete cît îl ine gura c vrea s plece sse întîlneasc cu ceilali.106- Pentru Dumnezeu, s-l lase! Poate c reuete s-io preasc!- Pi, sînt nite f ormaliti...- Dac poate s ipe, poate i s plece de-acolo!înfuriat, Sam smulse telef onul.La ce spital e? întreb el nervos.- N-ajut la nimic, biete. E o mic nelmurire în raportulaccidentului. Înelegi, nu conducea maina lui pe autostrad. EraJaguarul galben al mamei tale.

- Psriiic gaaalben... se auzi vocea ascuit itremurtoare a lui Eleanor d evereaux.- Hei, comandante, ce zici? întreb desi-Doi, aprîndradios în frac i admirîndu-se în oglinda unui magazin cu haine pentru ocazii pe care îl pusese pe picioare firma Aar on PinkusAssociates.- de-a dreptul extraordinar, rspunse Aar on, aezat peun f otoliu tapiat cu catifea, pe care nu-l putea mica din cauzamochetei gr oase, de un negru lucios. Unde e colegul tu, cellaltcaporal Arnaz?-Acu' sîntem  sergeni, comandante!- Cele mai sincere scuze, dar unde e? Trebuie s nemicm repede.- Pi, m-nelegi, doamna care-i msoar pantalones e din Puertoo Riiico i cre' c-au pus-o de-un...- N-avem timp...- desi-Unu! rcni sergentul desi-Doi. / Venga! Vamanos!

 Ahorita! Imediat, domnule!Oarecum ruinat, desi-Unu iei pe ua unei cabine de pr o b, urmat de o tînr brunet, bine fcut, ce-i fcea de lucrucu un metru de cr oitorie în timp ce îi aranja bluza.- Comandante, zise desi-Unu cu un zîmbet larg, care-idezvluia gingiile. A trebuit s strîmtm pantalonii. Io am coapsed toreador! Ce s mai zic?106Purta i el un frac i, fr nici o îndoial, desi-Unu avea iel o inut impuntoare.- Ari splendid, sergent Arnaz, remarc Pinkus. Acummergem la dentistul meu, care zice c are vreo patruzeci saucincizeci de plci dentare, pretinde c una sau dou dintre ele ile poate lipi în gur cît s reziste vreo or.

- Iosif, micul meu amic, sînt stul de figurile tale, spuseoimul, aezat în f otoliu la bir oul din camera de hotel, în vremece Joey Strigoiul edea culcat pe pat, cu braele deasupra capului.A putea s-i rup articulaiile una cîte una i s te o blig s-mispui cine eti i de unde vii, dar am considerat întotdeauna casta-i o barbarie, ca i o înclcare a conveniilor de la Geneva,îns, dac se îngr oa gluma, Iosif, n-o s am de ales, nu-i aa?- V tiu de-o via p voi,zurbagiii, irlandezule glume,rspunse Micul Joey, neimpresionat. Pot s-i zic cine-o face icine nu... Ah, voi, soldatos ia ri, spargei capetele ca pe nitefarfurii de pizza într-o btaie din Br ooklyn, da' dac nu aveivreun avantaj, nu prea v trage sufletu' s-o facei.

Page 107: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 107/335

- La dracu'! url Hawkins, sculîndu-se amenintor dinf otoliu. Eu nu am aa un suflet!- Dac n-ai avea, a face pe mine de fric, da' nu fac...Eti ca fascitii ia din Salerno care acionau chiar la R oma. Io eram un pîrlit de rcan pe-atunci, da' tot îmi ddeam seama...Dac m-ar fi gsit, ar fi strigat esecuzione! P-orm ar fi stat devorb i-ar fi zis non me ne importa un bel niente ² cui îi pas,rzboiu' s-a-ncheiat - i m-ar fi lsat s plec. i unii din tipii

tia erau i mai mari tîmpii din armata italian.-Armat... ? Soldai? Salerno? Tu ai f ost...- Armata a cincea, sub comanda generalului Mark Clark,

 zurbagiule. Cred c sîntem cam de-aceeai vîrst, doar c arimai bine. Cum ziceam, eram un pîrlit de soldat pîn au aflat cvorbeam italiana mai bine ca interpreii, m-au îmbrcat civil,mi-au dat gradu' temporar de locotenent, crezînd c n-o s dureze107mai mult de dou zile, i m-au trimis în nord s le transmitinf ormaii prin radio despre dispozitivele inamicului. Nu era marelucru. Aveam o grmad de lire, cîte femei i vin voiam im-au prins doar de trei ori - cum i-am explicat deja.- Iosif. strig oimul. Sîntem camarazi!- Dac eti vreun blestemat de po ponar, s disparide-aici, irlandezule!- Nu, Iosif,  sînt general!

- tiu asta,  zurbagiule.- i tu eti locotenent!- Asta nu mai conteaz. Cînd m-au gsit efii la R oma,ducînd o via dulce în Viila d'Este, m-au fcut iar soldat. Numai eram de f olos pentru voi, rahaii cu grade.Sun telef onul. MacKenzie se uit la el, apoi la MiculIosif, i ridic receptorul.-Cartierul general temporar! rcni el......i-a sugera un anun diferit, mai puin strident, spuseAar on Pinkus. Aghiotanii ti sînt pregtii. Ai aflat ce trebuias tiu?- Mi-c team c nu, comandant. Omul e un brav soldat btrîn.- N-o s-mi permit s îneleg afirmaia asta. Prin urmare,continum aciunea?- Continuai, domnule!Cele trei automo bile de la garnizoana Legiunii PatO'Brienco borîr în vitez pe Clarendon Street, înclinîndu-se la curba spreBoylston, apoi, dup cum fusese stabilit, se îndreptar spre un bloc situat lîng hotelul Four Seasons, fiecare vehicul parcînd încîte un spaiu liber. Apoi toi se adunar lîng maina cea maiapr o piat de intrarea hotelului, consftuirea lor d'avant-guerrefiind oarecum întîrziat de fraii Duffy, care nu fuseser gsii latelef on pîn atunci, deoarece fuseser înc de diminea la barulCazrmii unde avuseser o disput de amploare medie în legturcu soiile lor, care erau întîmpltor sur ori.107- Sînt al naibii de sigur c exist ceva în canoanele bisericiicare zice c nu trebuia s facem ce-am fcut, petcy! strigîncruni tul frate Duffy în timp ce era condus la întîlnire.- Dar am fcut-o acum treizeci de ani, Boddy!

- Da, dar sînt sur ori, petcy. i noi sîntem frai...- Nu sînt sur orile noastre, Boddy...-Totui, frai cu sur ori --sînt sigurcnu-i în regul, biete!- Voi doi, inei-v gura! ordon Harry Milligan cu chipulridat, numit la comanda micii brigzi de ctre rnitul BillyGilligan. Sîntei prea bei pentru lupt, aa c v ordon s stai la pînd.- pe cine pîndim? întreb împleticitUl Boddy Duffy,trecîndu-i mîna prin prul imaginar de pe easta pleuv. Deunde vin nemlii?- Nu nemlii, Bo bbo! Ticloii ia mizerabili care vor s-i scoat inima din piept marelui general!

Page 108: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 108/335

- Cum arat, Harry biete? întreb peter Duffy holbîndu-iochii r oii în timp ce se sprijineade oglinda retr ovizoare, îndoind-o sub greutatea lui.- de unde dracu' s tiu, petcy? rspunse comandantul brigzii Milligan-Gilligan. Cred c or s-o ia iute la picior dupce-i gsim.- i cum o s facem asta, Harry biete? întreb Bo bbyDuffy, amestecînd cuvintele cu un sughi i dou rîgîieli.

- M gîndesc acuma, nu sînt sigur.Milligan privi chiorî, iar ridurile de pe fa i se adîncir precum cele de pe pielea unui rinocer.- Gilligan nu mi-a spus nimic.- N-ai îneles, Harry, pr otest instabilul peter Duffy. Chiar tu eti Gilligan.- Io nu-s deloc el, gozare! Io-s Milligan!- Incîntat de cunotin, zise Bo bby Duffy, prbuindu-sepemarginea tr otuarului ca un cartof prea co pt înepat de o furculi.- Frate-miu e chinuit de demonii Anticristului! strig108Peter, czînd lîng ua mainii, cu piciorul peste faa frateluisu. sta-i blestem' vrjitoarelor-sur ori!- Bun biat, fu de acord Milligan, îngenunchind i dîndu-ilui Peter o palm uoar peste cap. Stai aici i alung demoniiia teribili.

Harry se ridic în picioare i li se adres celorlali aptesoldai din brigada Milligan-Gilligan.- Hai s mergem, biei, tiu ce-avem de fcut!- Adic ce, mai exact? întreb un septuagenar sfrijit,îmbrcat cu un veston militar din al doilea rzboi mondial, plinde petice.- Billy Gilligan mi-a dat dou nume - primul, sigur, emarele general Hawkins, iar al doilea, patr onul lui, un om allegii despre care am auzit cu toii, Evreul care e bar osan în Bos-ton i are angajai la firm cîiva avocai catolici gr ozavi.- Istei, totdeauna-s istei, intona vocea unuia dintre ceiapte magnifici.  Ei angajeaz irlandezi, da' cîi dintre noiangajeaz capete belite? Istei.- Aa c, asta facem, biei. Eu m duc la recepie icercetez situaia. O s le spun c trebuie s dau fie de marelegeneral, fie de prietenul lui, marele avocat pe nume Pinkus, cas le transmit un mesaj confidenial urgent. i bunul Dumnezeutie c nu mint! Dac le zic de nite tipi aa de babani, n-or saib încotr o i-or s m pun-n legtur cu unul dintre ei, corect?Se auzi un cor apr o bator, tulburat de vocea distonant a blanului combatant în veston militar.- Nu tiu, Gilligan...- Io sînt Milligan!- A vrea s fi f ost Gilligan, el a f ost militar, tii doar.- Io nu sînt... i ce anume nu tii, btrîn binos?- S zicem c dai peste secretar la telef on, ce-o s-i spui?..ÄScuze, fetio, da' e cineva care vrea s-l împute pe marelegeneral i pe prietenu' lui, bar osanu' evreu"... Pi, am impresiac or s-i cheme pe bieii ia cu dubie albe, cu perei de cauciuci gratii la geamuri.108

- Nu tre' s vorbesc cunimeni, mortule fugit de pe nslie!Paddy Lafferty ne-a spus tot despre marele apartament   pe care -line patr onu' lui la Patru Buci, doar c nu tim unde e. Asta o s-mi spun recepioneru', fiindc am un mesaj urgent detransmis, corect?Urm un cor de apr o bri, întrerupt din nou de legionarulseptuagenar.......Da' dac ia nu te cred? Io n-a crede. Ai nite ochi demecher, dac te uii bine la ei.Toi combatanii încuviinar, dînd din cap în timp cestudiau ochii înecai în grsime ai lui Harry Milligan.

Page 109: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 109/335

Ah, taci din gur! strig Harry, readucîndu-i bruscoamenii la chestiunea în discuie. Pot s m cread sau s nu mcread, nu conteaz. Tot tre' s-mi dea numrul camerei undes sun - i-aa aflm unde e!- i pe urm? întreb prudentul neîncreztor.- Apoi noi ne împrim, iar tu, cadavru smochinit, dac-iscoatem pe nemernici din ascunztoare i or s fug la maini,tu le notezi dracului numerele de înmatriculare... Slav Domnului

c n-ai f ost în dispozitivul meu, c te-ai fi certat chiar i cu evreul!Milligan art spre trei dintre ceilali ase legionari frînsrcinri.- Biei, voi aco perii toate ieirile spre strad - Laffertymi-a spus clar treaba asta...- Care-s alea, Harry? întreb un brbat scund, de vîrstmijlocie, îmbrcat cu o jachet de aviator. Eu am f ost tunar peavion, aa c nu prea tiu tactica de la sol.- Tre' s le gseti, biete. Paddy spunea s le pzim.- Ce-nseamn asta, Harry?- Pi... m r og, Paddy n-a f ost prea clar, da' cred c voias zic s nu lsm s ias pe nimeni care n-ar trebui s ias.- Ca de exemplu? întreb un brbat înalt, suplu, de vreo aptezeci de ani, îmbrcat nepotrivit pentru acea misiune, adiccu o cma havaian înflorat i pe cap cu o apc albastr delegionar.

109- Harry ne-a spus deja! strig un membru o bez de înlimemedie, al crui chip r otofei era încadrat de o casc metalic delupt. Orice tîlhar care alearg afar la main.- i-i împucm! sublinie gentlemanul suplu cu cmahavaian.- în  picioare, biete! îl lmuri Harry Milligan. Aa cumfceam cu nemlii. Tre' s-i pstrm pentru inter ogatoriu!- Bine, Harry, apr o b infanteristul cu casc. Mam, cumîmi mai amintesc! Noi îi capturam i ei nu fceau decît s-iaco pere boaele! Sigur c nu trebuia s trag, da' ei pricepeaumesajul.- Biei, v sugerez s v scoatei ctile. Asta bate laochi, m-nelegei?Apoi Harry vorbi cu ceilali trei combatani de laGarnizoana O'Brien.- Voi, biei, rmînei aici, mai exact în spate, i vamestecai printre oamenii din hol, da' stai cu ochii, pe mine.Dac eu m mic, venii dup mine, v-ai prins, biei?înc o dat, dar mai tare i cu hotrîre, se auzi corulapr o bator al brbailor.- Noi intrm primii, zise infanteristul gras, agîndu-icasca de centir on i aco perind-o cu tricoul imprimat cu o reclamce pr oslvea virtuile mezelurilor O'Boylc. D-ne dou minuteca s gsim ieirile i s ne postm acolo.- Bine gîndit, flcu. Dai-i drumu' - n-avem timp de pierdut!Milligan îi consult ceasul, în vreme ce unitatea deavangard f ormat din cei trei brbai se strecura prin traficul de pe strada Boylston, alergînd spre hotel cît îi ineau picioareleîmbtrînite. La vederea lor, portarul în unif orm nu fu tocmai

co pleit. Harry se întoarse ctre ceilali trei i le ddu ordine.- Cînd ajungem înuntru, eu o s m duc la recepie, cadin întîmplare, ca i cum a trece prin holu' la în fiecare zi, i-o s m aplec la ghieu ca un om f oarte important, poate-o s fac cuochiu' de vreo dou ori, ca s dau de-neles c am un mesaj109confidenial pentru alte persoane importante. Pe urm o s letrag un un-doi, adic o s le zic alea dou nume ilustre: Hawkinsi Pinkus.- Cred c e Pink oos, Harry, suger un brbat chel, cu far oie, de apr oape aptezeci de ani, care era în mod evident colegul

Page 110: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 110/335

de po pice al infanteristului; din nefericire, tricoul cu reclama pentru mezelurile O'Boyle era îmbrcat pe dos.- Are dreptate, Milligan, susinu un brbat scund ce purtao musta stuf oas, asociat de o bicei cu imaginea sergenilor-majori englezi de la începutul secolului; în schimb, unif orma luiactual consta dintr-o pereche de levi's murdari, susinui de bretele r oii peste o cma ecosez galben cu negru. L-am auzit pe Paddy zicînd mereu Pink oos.

- Pinkuss. e mai corect, interveni al treilea membru alunitii, un brbat înalt, purtînd o bluz fr mîneci, care ofereao gener oas privelite a tatuajelor de pe braele sale, mai ales aunui arpe albastru ce avea dedesubt inscripia: nu m înnoda.- O s zic doar Ä´Pinkiss´ f oarte repede, asta ajunge... Înregul, biei ai Garnizoanei O. Brien, atacm i învingem pentrugeneral!În interiorul Buick-ului coupe al lui Aar on Pinkus, uimitor de eleganii Desi-Unu i Doi, cel dintîi avînd gura oarecum lrgitde o dantur fr ontal din plastic, stteau pe bancheta strîmt dinspate, to pii de admiraie fa de ei înii, trecîndu-i mereumîinile peste estura moale, de culoare închis a costumelor imai ales peste reverele de satin.- Amintii-v, sergeni, v prefacei c nu înelegei o boabenglezete, zise Aar on de la volan, în vreme ce intrau pe BoylstonStreet. Sîntei ambasadorii Spaniei la Naiunile Unite, niteoameni f oarte importani.- Asta-i drgusss, îl întrerupse Desi-Unu, sîsîind din cauzaimplantului din spatele buzelor, da' tot nu pricepem cum s-lfacem pe vicioso s fie ru cu noi.-îl confundai cu altcineva, sergent, am discutat deja asta.110Cînd îl vedei în hol, alergai spre el i-l artai cu degetul, ipîndc e un criminal cutat la Madrid.- Da, am discutat asta, spuse Desi-Doi. i nu ne  place.Vicioso, ca toi viciosos, are arm, domnule, i-o s ne fac ssimim asta!- N-o s aib cum s v rneasc, spuse Aar on. Generalulo s fie chiar în spatele lui i-o s intervin imediat s-lÄimo bilizeze", cred c sta e cuvîntul pe care l-a f olosit. Aveiîncredere în general, nu?- A, da, ne place d el, rspunse desi-Unu. Chiar ne placehombre la nebun. O s ne trimit în armat!- i-a scos un tu' din noi la aer o port, amigo. D-aia io amîncredere-n el.Desi-Doi continua s dea din cap, mîngîindu-i dunga pantalonilor.Btrînu la are testiculos mari.- i p-orm, comandante? întreb zpcit desi-Unul.-Generalul, în felul lui cu totul special, e f oarte abil, replicPinkus, apr o piindu-se de tr otuar în spatele taxi uri lor aflate înfaa intrrii de la Four Seasons. Nici un guvern nu îndrznetes ofenseze alt guvern aliat din motivul lipsei de securitate amembrilor si, mai ales în cazul unor ri de importan strategic.Acestea i-ar putea retrage ambasadele.- Taman asta nu ne place, interveni desi-Unu. Nu vrems se retrag ambasada español, chiar de n-am f ost în  España,

mai ales dac este s fim împucai. N-o s le plac la relaiilenoastre.- Generalul v-a dat cuvîntul lui.- Mai bine s fim biei buni!... i p-orm?- Pi, cel mai bun mod de-a v explica e s v spun coricine-ar ti trimis persoana aia teribil la Boston dup generalva fi o bligat s-i reconsidere metodele.- Nu-neleg.- Individul va fi atît de înspimîntat încît va anula astfelde asalturi, avertizîndu-i pe toi cei din Washington implicai în110

Page 111: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 111/335

trimiterea unui astfel de criminal s înceteze i s renune ori sdispar. Din punct de vedere geografic, Hawkins are dreptate.Bazele noastre din Spania - mai ales cele aeriene - trebuiesprijinite.- Ole, Comandante1.MacKenzie Hawkins ddu un ordin.- Taie acum ua cu aparatul de sudur! Vreau s fie jos încinci minute, ai îneles, cpitane?

- Aa va fi, domnule general, rspunse vocea ingineruluihotelului la telef on. Darmi-ai pr omis, domnule. Facem o pazîmpreun, corect?E plcerea mea, fiule, i-o s-mi pun braul pe umeriiti ca i cum am fi trecut Rinul împreun.- Iisuse, am ajuns în rai înainte s mor!-Acum, cpitane. E esenial pentru asalt.- În patru minute i o pt secunde, domnule general!Hawkins închise, apoi f orm numrul telef onului dinBuick-ul lui Aar on Pinkus.- Comandante?- Da, generale.- O s co bor în cinci minute. Unde sîntei situai?- La trei maini distan de la intrare.- Bine. Postai-v la recepie i sincr onizai-v ceasurile.Opiunea zer o este între treisprezece i aptesprezece minute.M-ai citit?-Nueti total ilizibil, generale. îneleg.Brigada Garnizoanei O'Brien era pe poziii - bluz frmîneci, tatuaje, scurt de aviator, o casc de lupt bombat, bretele r oii, cma hawaian, Levi's murdari i un ef saiu,fcînd cu ochiul la recepie.- Da, domnule, zise recepionerul scoînd o batist din buzunarul de la piept, de parc vederea brbatului din faa lui ar fi pr odus un mir os neplcut.111- O s-i spun care-i treaba, biete, i-ar fi bine s te mitirepede. Numele Pinkiss i Hawkins îi zice ceva, flcu?- Domnul  Pinkus are un apartament aici, dac asta vrei sspui.- Nu m refer la viaa lui particular, biete, i nu dau doi

 bani pe comorile lui. Am un mesaj pentru el i pentru general. Eurgent i confidenial. Cum pr o pui s rezolv treaba asta, 'ai?- Sugerez s telef onezi la... camerele domnului Pinkus.Interior cinci mii cinci.- Cinci-zcr o-zcr o-cinci, da, flcu?- Corect.- Asta-i numrul camerei? Nu avem cincizeci de etaje, domnule. Nici un hotel dinBoston nu are cincizeci de etaje. sta e numrul interior detelef on.- Da' n-are nici un sens. În orice hotel decent, numrulcamerei e i numrul de telef on! Nu-i o bligatoriu.- De ce nu? Cum poate ti o persoan unde se afl?Bun întrebare, admise recepionerul. Chiar dumneatao poi ilustra.

- Ce s ilustrez, biete?- întrebarea, domnule... Cabinele telef onice sînt în captulacela.Zpcit, Harry Milligan se întoarse i se grbi spre irulde telef oane aflate pe o consol de marmur lipit de perete.Lu un receptor i f orm rapid numrul. Linia era ocupat.- Aici e o bservatorul tu din Washington, spuse MacKenzieHawkins la telef on, co borînd vocea i vorbind blînd i repede.- Ce al meu? întreb brbatul din camera aflat cu douetaje mai jos, vorbind la fel de încet, dar nu i la fel de blînd.

Page 112: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 112/335

- Ascult-m. inta prsete hotelul - inf ormatorii meimi-au spus c l-a chemat pe eful personalului s-i co boare bagajele.112- Cine dracu' eti tu?- Legtura ta din Washington, i-ar trebui s-mimulumeti, nu s m înjuri. Grbete-te! Urmeaz-l!- Sînt blocat înuntru, strig înfuriat presupusul asasin.

Ua asta blestemat s-a înepenit; lucreaz acum la ea.- Afar. Nu mai putem s ne implicm.- Drace!... Stai puin, au scos ua!-Grbete-te!oimul închise telef onul i privi spre Micul Joey Strigoiul,care sttea pe marginea patului.- Intenionezi s-mi spui c nu tiai c omul sta e în ho-tel?- Ce om? pr otest Joey. Eti zurbagiu'zurbagiilor,irlandezule glume. Ai nevoie de odihn, bar osane, cum ar fiîntr-un loc cu pajiti înverzite, cu pori de fier i muli doctori.- tii, Micule Iosif, chiar te cred, zise generalul. N-ar fi pentru prima oar cînd comandantul împrumut anumite ideiale unei o peraiuni de la cercetai.Cu aceste cuvinte, oimul pi rapid spre u i iei dincamer. Telef onul începu s sune. Joey se întinse i ridicreceptorul.- Da?- Sîntei faimosul i marele general, domnule?- Ei i? rspunse indirect i curios Micul Joey.- sta-i nor ocul vieii mele, domnule general!- Io-s soldatul clasa întîi Harry Milligan i-am venit s vzic nu doar c-am înconjurat locu', da' l-am i infiltrat. Nimenin-o s v ating, domnule, pe cuvîntu' bieilor patrioi de lagarnizoana Legiunii Pat O'Brien!în linite, încet, Joey puse receptorul în furc i se ls pe pern.  Zurbagii, cuget el. Lumea era plin de scrîntii, mai alesîn Boston, Massachusetts, de unde pr o babil c pr oveneau blestemaii de turiti. La urma urmei, ce altceva aveau de fcutdecît s se distreze puin în lunga cltorie pe vasul la,

 Maypot?... în fine, îi zise Joey, el avea s comande un dejun

112co pios la serviciul de camer i pe urm s sune la codul Ragudin Washington. Vinnie Bum-Bum avea s aud o lung i f oarteîncîlcit poveste, fie c-i plcea sau nu. Nite zurbagii!Aar on Pinkus îi conduse pe cei doi diplomai ai si în inutde gal spre recepie i anun cu mîndrie c oaspeii si,diplomai din Spania, vor locui în apartamentul lui i c oriceatenie suplimentar din partea hotelului avea s fie apreciat nunumai de gazda lor, dar i de guvernul Statelor Unite aleAmericii.Toi funcionarii recepiei se apr o piar s-i omagieze pedistinii vizitatori, iar atunci cînd aflar c nici unul nu vorbeaengleza, fu chemat în chip de translator un biat de serviciu portorican. Acesta se art f oarte încîntat, iar prima lui discuiecu desi-Unu fu urmtoarea- tradus liber:- Hei, efu', d unde ai uniforma asta haioas cu nasturi

lucitori? Eti în armat?- Nu, efu' io car valize. Mi-au zis mie s vorbesc cutine, ca s-neleag gringos ce spui.- Hei, asta-i tare! De unde eti?-Puerto  Rico.- i noi!- Nu, voi nu, voi sîntei diplomai barosani de la Madrid!

 Aa zicea tipu' la.- Asta-i pentru gringos,  efu'. Ce zici, poate mai tîrziune distrm i noi?- efu' acolo unde stai, avei de toate!

Page 113: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 113/335

- Au i fele? Fete drgue, desigur, fiinc asociatu' meue foarte religios.- O s-i aduc ce vrea i-o s aduc i pentru noi. Las 'pemine, efu'.- Ce-au zis, Pedr o? întreb eful recepiei.- Raul, domnule.- Scuzele mele. ce-au zis?- Sînt f oarte mulumii de amabilitatea i manierele

113exemplare pe care le artai. Sînt mai ales recunosctori fiindcl-ai numit pe modestul Raul s se ocupe de ei în timpul ederiilor aici.- Poi fi sigur de asta! zise un director adjunct. Vorbetif oarte bine pentru un sp... pentru o persoan nou-venit înrîndurile noastre.- coala seral, domnule. Cursul pentru imigrani de laUniversitatea Boston.- Fii cu ochii pe tînrul sta, domnilor. V. deosebit!- E cel mai tîmpit dintre toi. Asta -i un loc bun; n-o s

 stea nici o lun.- Spune-ne ceva ce nu tim, pedr o!- Poate, îi întrerupse Aar on Pinkus, ai dori s aruncai o  privire prin holul sta magnific. E cu adevrat unic... Tradu, ter og, Raul.- Cu mult plcere, domnule.Harry Milligan se apr o pie de posesorul tatuat al bluzeifr mîneci i-i o pti la ureche, vag contient de faptul c niteoameni din hol îi priveau cu atenie.- Marele general acioneaz pe ci misterioase iextraordinare, flcu, l-am vorbit despre misiunea noastr i prea destul de linitit, da' Dumnezeu mi-e martor c auzeamînvîrtindu-se r otiele din creierul la f ormidabil... S tii c mareleom ar putea s co boare pe peretele de-afar chiar în clipa asta.Am auzit c el i-a învat pe bieii din trupele de asalt tot cetiu!Apoi, avu loc o intervenie neateptat - septuagenarulcu vestonul militar peticit, cu picioarele încovoiate ca o perechede paranteze, alerg spre Milligan i Bluz fr Mîneci.- M-am prins, biei! Sînt teroriti!

- Cine, pentru numele Do

mnului?- Spilcuiii ia blindai de parale!- Ce tot zici acolo?

113- Jigodiile alea dou tuciurii, cu pru' negru, care pleacde la recepie! Ai zice c-s nite bar osani, corect?- Pi, cred c i sînt, biete. Uit-te la ei.- Da' de cînd bar osanii cu oale a-ntîia co boar dintr-un pîrlit de Buick vechi de trei ani i nu dintr-o limuzin? Zi-mi imie, Harry Milligan, are sens?- Nu, n-are, fiinc nu-i normal pentru neisprviii tia cufic, i-ntr-un loc ca sta. Un Buick de trei ani nu-i potrivit, aiciai dreptate.Harry privi cu coada ochiului spre cei doi v izitatori eleganice artau ca nite filfizoni spilcuii, dintr-o ar mediteraneanscldat în soare...  Arabi! Teroriti arabi, care în mod sigur nuse simeau bine în hainele pe care le purtau, fiindc altfel n-ar firidicat mereu din umeri i nu i-ar fi scrpinat fundurile în pantalonii ia strîmi. Nu, domnule, bieii ia erau o binuii cuhumusuri de alea ca în filme i cu cuite lungi i încovoiate la brîu, nu cu earfe elegante în jurul taliei.- Sfînt fecioar, Mama lui Dumnezeu, o pti Milliganspre Bluz fr Mîneci. Asta s-ar putea s fie, biete! Trimitevorb la toi - spune-le s se apr o pie încet, cu ochii pe oareciiia de deert. Dac ei se suie în lift, ne suim i noi!- Harry, nu m-am spovedit sptmîna asta...- Ah, ine-i gura, doar sîntem apte, ce naiba!

Page 114: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 114/335

- Asta-nseamn mai mult de trei la unu, nu?- Acu' te-ai fcut contabil, amice? Fugi, i, spune-le bieilor c dac scot strigtul de rzboi al pieilor/r oii, îi lumcu asalt.Brigada Milligan-Gilligan începu s se strecoare printreoaspeii elegani din holul hotelului. Brae goale tatuate i tricouricu inscripia ÄMezeluri O'Bayle" se amestecau cu esturitr o picale i imprimeuri Christian Dior, în timp ce o casc de

lupt se legna de colo-colo, izbind abdomene aco perite cusacouri Br ooks Br others i r ochii de cocteil Adolf o, totul sub privirile îngrijorate ale personalului de la recepie i ale victimelor 

114înspimîntate din hol, asaltate de intruii agresivi costumai atîtde ciudat.Deodat, un brbat masiv iei dintr-un ascensor, privi în jur i se îndrept spre un loc mai bun de lîng intrare, de unde putea supraveghea holul. Nevzut de el, o siluet înalt, cu pr crunt, într-o jachet indian din piele de cprioar iei din umbri se apr o pie la cîiva pai de brbatul agitat.- Caramba!- Madre de Dios!Strigtele fcur s rsune holul, iar cei doi indivizi îninut de gal rcnir cît îi inea gura, artînd acuzator spre brbatul masiv de lîng intrare.- Homicidio!-Asesino!- Criminal!- Demandaré el policía!Brbatul cu înfiare ostil care fusese cauza ipetelor acuzatoare începu s fug, dar fu imediat o prit de omul în costumde indian, care îl prinse de gît i de cap i îi trase un genunchi înnoad.- El e, biei! se auzi alt rcnet ce se lovi de perei, plutinddeasupra infernului din hol. E însui marele brbat! Krin gobragh, biei! Atacai în memoria Simului William Patrick O'Brien!i, firete, Brigada Milligan-Giîligan începu s care la pumni în trupurile isterizate, nvlind asupra celor doi ter oritiarabi în inut de gal.

Ce faci, domnule? ip desi-Unu, evitînd atacul unuinecunoscut gras, care purta acum o casc de lupt.- Hei, timp'úloco! strig Desi-Doi, aruncînd cu un ut peun fan al ÄMezelurilor O'Bayle" într-un delicat f otoliu QueenAn ne care se rupse sub greutatea lui; apoi înfac braul gol alBluzei fr Mîneci: arat bine arpele,  gringo, i nu vreau s-ifac ru, da' las-m-n pace! N-am dispute cu tine!- Sergeni! url oimul, clcînd peste trupurile prbuite

114în jurul celor doi f oarte loiali aghiotani ai si. ComandantulPinkus a ordonat evacuarea!- Cît mai rapid posibil, adug Aar on de lîng u.Serviciul de paz al hotelului întocmete f ormularele pentru furtde bunuri i a f ost anunat poliia.  Repede!- - Cum rmîne cu vicioso, ghenerale?- Dup ce-o s se trezeasc, o s-l doar spatele o lunsau dou. M întreb dac Mafia are serviciu medical de urgen.- V r og s v grbii tustrei!Bine, comandante, zise Desi-Unu, privind la grmadadeschis din hol. Hei, Raul!- Si, Señor Embajador? Trsnitule!Te sunm mai tîrziu, domnule! Poate vii în armat cunoi, nu?Poate, amigo. Ar fi mai sigur decît aici. Adiós!Buick-ul lui Aar on Pinkus porni în vitez pe BoylstonStreet, apoi ddu primul col pe drumul care-i ducea la Ar-lington i în cele din urm la hotelul Ritz-Carlton.

Page 115: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 115/335

- Pur i simplu nu îneleg! pr otest avocatul. Cine erauia?-- Nite lunatici birîni lunatici,, senili lunatici! rspunseînfuriat MacKenzie Hawkins, privind în spate. Voi doi ai f ostrnii? întreb el.- Eti nebun, ghenerale? Sonaii ia nu puteau s fure nicimcar un pui.Ce-iasta? ip deodat oimul, vzîndu-l pe Desi-Unu

cum punea patru portofele pe locul dintre el i Desi-Doi.- ce-i ce? întreb Desi-Unu, uitîndu-se nevinovat la general.- Alea sînt portofele - patru!Era lume mult acolo, gri Desi-Doi. Amicul meu nu

mai lucreaz aa mult, c are i-alt treab.- Doamne Sfinte, spuse Pinkus de la volan, co  pleit dinnou de sentimentul eecului. Serviciul de paz... rapoartele aleadespre bunuri furate.- Nu poi face asta, sergent!115- Nu-s aa ru, ghenerale. E doar ceva secundar, cumzicei voi,gringos.- O, drag Abraham, spuse Aar on încet. Trebuie s mcalmez, am o tensiune stratosferic.- Care-i pr o blema, comandant Pinkus?- S zicem doar c asta nu-i o zi normal de lucru pentrumine, generale.- Vrei s conduc eu'?-A, nu, mulumesc. De fapt, ofatul îmi alung gîndurile negre.Aar on întinse mîna spre butonul radioului i-l deschise.Acordurile Concertului în re major pentru flaut de Vivaldiumplur spaiul micului automo bil, fcîndu-i pe desi-Unu iDoi s se priveasc conspirativ-dezapr o bator, iar pe Pinkus srsufle adînc, în cele cîteva clipe de linite. Deodat, muzica seo pri, iar vocea excitant a unui crainic îl înlocui pe odihnitorulVivaldi cu un glash inf ormativ dttor de frisoane:Ä Întrerupem acest program pentru a v prezenta înexclusivitate un buletin de tiri. Hotelul bour Seasons de pe

 Boylston Street a fost în urm cu cîteva minute scena unui inci-dent extraordinar. împrejurrile n-au fost clarificate, dar se

 pare c în holul hotelului s-a iscat un scandal ce a provocat 

lovirea mai multor clieni - nefiind, din fericire, semnalate pînacum decîl rniri uoare. Avem legtura prin telefon cucorespondentul nostru la faa locului, Chris Nichols, care lua

 prînzul la hotel ² crainicul se opri, adugînd involuntar ²  prînzul la Four Seasons? La salariile noastre...?-Nuprînzul, idiotule! interveni a doua voce, pr ofund isonor. Nevast-mea tie c sînt la Marblehead...- Eti ÎN EMISIE, Chris!- Glumeam, prieteni... dar n-afost nimic de rîs în ceeace s-a întîmplat aici cu doar cinci minute în urm. Poliiaîncearc s lmureasc lucrurile, dar nu-i o treab uoar.Tot ce tim în acest moment e c distribuia lor prea s fiedintr-un film de Hitchcock... Un avocat celebru din Boston, doiambasadori spanioli, teroriti arabi, un indian ameri can115vîrstnic, avînd fora unui bizon, o ciudat aduntur de veterani

ai celui de-al doilea rzboi mondial cu veminte stranii ihalucinaii i mai stranii i, în fine, un faimos criminal mafiot.

 Numai primul i ultimul au fost identificai. E vorba desprerenumitul avocat Aaron Pinkus i despre un anume Caesar 

 Boccegallupo, un presupus mare ef în familia Borgia din Brook -lyn, New York. Primul, domnul Aaron Pinkus, se pare c a

 fugit împreun cu cei doi ambasadori spanioli sau a fost luat ostatic de teroritii arabi; depinde de versiunea pe care dorii

 s-o acceptai. Domnul Boccegallupo e arestat i, conformmrturiilor, continu s strige c dorete s vorbeasc cuavocatul su, despre care pretinde c e preedintele Statelor 

Page 116: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 116/335

Unite. Ei bine, fcînd abstracie de partidele politice, tim cutoii c preedintele nu e avocat.- Mulumesc, Chris, mulumesc pentru acest reportaj înexclusivitate i mult noroc la regata de iahting de la

 Marblehead...S a terminat, idiotu"...Muzica lui Vivaldi se auzi din nou, dar nu reui s scadtensiunea arterial a lui Aar on Pinkus.

- Abraham m-a prsit cu adevrat, o pti faimosul avocatdin Boston, Massachusetts.- Am mai auzit asta, comandant! strig MackenzieHawkins. Poate c el te-a prsit, dar eu nu te-am prsit! O sînfruntm atacul împreun, ne întoarcem spre ei i-i terminm, btrîne prieten!- E posibil, întreb încet Aar on Pinkus, uitîndu-se la oim,s fi f ost prezent acolo sub f orma uman a pr o priului meu demon?

14 Sunrise Jennifer Aripr oie închise fr zgomot uadormitorului i se duse spre bir oul din camera de zi aapartamentului rezervat de Aar on Pinkus la Ritz-Carlotn.

116 - Mama ta a adormit, zise ea i împinse f otoliul în faa

canapelei pe care sttea Devereaux. în sfîrit, adug ea, punîndu-i picior peste picior i privindu-l pe Sam.- Cred c n-are r ost s-i spun c mama nu-i tot timpultorpilat.- Dac a fi mam, Samuel Devereaux, i dac a afladespre fiul meu ce-a aflat ea despre tine în ultimele zi le, nu m-atrezi din beie vreme de cinci ani!- Nu eti cam aspr, avocat?- Doar dac vrei s te jertfeti pe scena Palatului Vacilor din San Francisco, cedînd toate încasrile în beneficiul mamelor ajunse la balamuc din cauza pr ogeniturilor pr o prii.- înseamn c i-a povestit cîte ceva, zise Sam, încercîndfr succes s evite privirea ostil a frumoasei domnioare.-- La voi acas, doar cîteva fragmente, dar în ultima jumtate de or am auzit un rezumat al or orilor... Ucigai infernalila o partid de golf, trdtori englezi, naziti la ferme de pui,

arabi prjind fudulii de ap în deert i ² o, Doamne - rpirea Papei! Ai fcut tu nite aluzii la generalul sta nebun care acercetat nite dosare secrete pentru a o bine patruzeci de milioanede dolari, dar nu la faptele mai sus-amintite!Iisuse  Hristoase,

 Papa! Nu pot s cred... trebuie s fii îneles ea greit.- De fapt, Iisus i Papa nu sînt unul i acelai lucru, stii. Amintete-i c eu sînt anglican, dei nu mai tiu exact cîndam f ost ultima dat la biseric. Aveam vreo zece ani, cred...- Nu dau doi bani pe faptul c eti anglican sau un ptrar de lun din zodiacul tibetan, eti nebun cu certificat, avocat! N-ai dreptul s umbli liber pe strzi, i cu atît mai puin s fiiavocat la tribunal!- Eti dumnoas, remarc Devereaux.- Mi-am ieit complet din mini! îl faci pe total sonatulmeu frate Charlie s par un biet Oliver Wendell Holmes!- Pariez c ne-am descurca de minune.-A, sigur, îneleg. Aripr oie i Devereaux...116- Devereaux i Aripr oie, o întrerupse Sam. Sînt maivîrstnic i am mai mult experien.-... firma de avocai care întemeiaz toat juri sprudena pe principiile epocii de piatr!- Pr o babil c era mult mai simplu atunci, zise Sam, dînddin cap. Nu puteau cio pli toate amendamentele alea în piatr.--F'iiserios, idiotule!

Page 117: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 117/335

- Idiot nu sînt, R ocato. Un dramaturg spunea c vine o vreme cînd nu-i rmîne decît s ipi. Nu fac decît s consider unchicotit ir onic drept ipt.- te referi la Anouilh, dar el a zis i Äpurttorule de via,d-ne lumina", iar eu înlocuiesc Ävia" cu Älege" - lucru încare, pentru cîteva clipe la line acas, mi-am închipuit c i tucrezi. Trebuie s dm lumin, Sam.- Tu ai auzit de Anouilh? Credeam c sînt singura persoan

care tie cine...- El n-a practicat niciodat avocatura la Paris, îl întrerupseJennifer, dar iubea legile - mai cu seam limbajul juridic, pecare l-a transf ormat în bun msur în poezie.- Mînspimîni, domnioar indianc.- Sper s fie aa, fiindc avem o pr o blem înspimînttoare pe agend, avocat.- Nu m refer la megarahatul lui Mac, dei ai dreptate, eal naibii de înfricotor. îns într-un fel anume - nu m întrebacum - o s ieim la liman, cel puin cu vieile intacte, dac nu icu mintea.- M bucur c eti atît de încreztor, constat Aripr oie.în ce m privete, eu nu sînt.- Äîncreztor" nu e cuvîntul potrivit, R ocato. S zicemc sînt fatalist, deoarece sorii vor fi pr o babil de partea noastr,fie i pentru simplul motiv c perechea Aar on Pinkus-Mackenzie

Hawkins - doi dintre cei mai dotai oameni pe care i-am cunoscutvreodat - intervin în favoarea noastr. Iar dac eu sînt dat afardin bar ou, înseamn c e ceva i de capul meu.- Atunci nu mai îneleg nimic. Despre cine vorbeai?117- Despre tine, domnioar... în rstimp de cîteva ceasuri,de la acel moment de nebunie din lift i pîn la apartamentul încare ne aflm acum, am trecut prin multe împreun.- Asta ar putea fi afirmaia cea mai modest din carierata, interveni iute Aripr oie, calm, cu ochii scînteind.- tiu, tiu, dar ceva s-a întîmplat...- Aa s fie?- Cu mine, da, complet Sam. Te-arn urmrit în timpul aceea ce psihologii numesc momente de maxim tensiune i îmi place ce-am vzul, respect ce-am vzut. În astfel de împrejurri

 po

i aflao

gr o

az de lucruri despre cineva... Po

i desco

 peritrsturi frumoase, comportri minunate.- Asta înseamn s adaugi puin zaharin, domnuleDevereaux, spuse Jennifer, iar eu sînt f oarte sigur c nu emomentul potrivit pentru aa ceva.- Ba acum e momentul, nu înelegi? Dac n-o spun acum,cînd o simt atît de intens, s-ar putea s n-o mai spun alt dat.S-ar putea ca aceast stare s dispar, iar eu nu vreau s seîntîmple asta.......De ce? Fiindc amintirea - cum îi zicea mama ta? ² a,da, Äeternei iubiri a vieii lui", o clugri milostiv care a fugitcu Papa, i-a revenit în minte? Asta-i ca o Äcas-n cinpe coluri pe un drum cotit din oraul cu glumei!"- E o parte din ce spuneam, insist Sam. Fiindc amintireaaia se estompeaz, simt asta. Nu mai departe de seara trecut,voiam s - l omor pe Mac doar pentru c-i pr onunase numele,

dar acum nu mai conteaz, cel puin aa cred. M uit la tine i numai vd chipul ei, iar asta îmi spune ceva al naibii de important.- Vrei s spui c aceast persoan chiar a existat?- Da.- Avocat, am impresia c urmresc un film de gr oaz caremi-a epuizat rezerva de floricele de porumb, jumtate din eleczînd pe o podea cleioas.- Bun venit în lumea lui MacKenzic Hawkins, avocat. is nu te scoli de pe scaun pentru c, dac n-o s cazi în fund117

Page 118: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 118/335

alunecînd pe floricele, o s-i lipeti pantofii de podea... De cecrezi c fratele tu i-a luat picioarele la spinare? De ce crezi ceu am fcut tot ce-mi permiteau puterile f oarte influentului Aar onPinkus pentru a evita s m încuie din nou cu nebunul de oim?- Fiindc este o demen total, rspunse br onzataAfr odita, cu o privire mai blînd. Totui, strlucitul tu domnPinkus - i recunosc aceast strlucire, pentru c tiu cîte cevadespre el-nu a Ätiat-o" cu generalul nebun. Se pare c pstreaz

legtura, lucreaz cu el, dei amîndoi tim c ar putea întrerupeaceast relaie cu un simplu telef on la Washington, eliberîndu-sede orice asociere, afirmînd c nu l-a vzut niciodat... Te-amurmrit cînd vorbeai la telef onul din main; îi ieisei din firede tulburat ce erai, oricît ai nega lucrul sta. De ce, avocat? ceautoritate are creatura asta asupra voastr, a amîndurora?Sam îi ls capul în jos, ochii rtcindu-i într-un cercimaginar desenat pe pantofii lui.- A adevrului, presupun, zise el simplu.- ce adevr? sta-i haos!- Da, e i asta, îns dedesubt se afl adevrul. Ca i cuPapa Francisc. A început ea cea mai mare escr ocherie din istorialumii, cum a numit-o Aar on, dar în spatele ei exista altceva.Acel om minunat era paralizat de ipocriii din jurul lui, oamenimai interesai de putere decît de pr ogres. Unchiul Zio voia slrgeasc porile deschise de loan al XXIIl-lca, iar ci voiau s le

închid, iat de ce Zio i oimul au devenit atît de apr o piai înAlpi. de ce au fcut ce-au fcut.-În Alpi? Ce-au fcut?- Mai încet, avocat. Tu ai întrebat, iar eu îi dau un rspuns parial. Nu Alpii conteaz, putea s fie vorba de un apartamentîn Jersey City. Important e adevrul, asta-i capcana viclean alui Mac. pe oricît de întortocheate ci ar umbla mintea lui, ajungeîntotdeauna la un adevr fundamental, f olosindu-se de o îneltorie teribil... Po porul tu a fostsiluit, domnioar, iar ela scos la iveal ceea ce pare s fie dovada de necontestat a acestuiabuz. Sigur, e nevoie de milioane de dolari, fie i pentru a cerceta118în lumina legii aceast dovad, i de alte milioane cheltuite decei care o contest, dar nu putem nega premisa de la care a pornit, dac sursele lui sînt autentice... Eu nu pot, Aar on nu poatei, pîn la urm, nici tu nu poi.- Dar vreau s o neg! Nu doresc ca po porul meu s fiesupus unui tratament dur! Muli sînt btrîni i muli, mult maimuli sînt prea puin pregtii, pentru a face fa unor pr o blemeatît de complexe. Ar însemna s se zpceasc, s fie corupide anumite interese i, în cele din urm, rnii. Nu-i corect!- A, îneleg, zise Sam, lsîndu-se pe sptarul canapelei.S-i lsm pe tuciurii pe plantaii, s-i cînte cîntecele i smearg cu catîrul.~- Ce-ai zis? Cum îndrzneti s-mi spui mie asta?!- Chiar tu ai spus-o, domnioar indianc. Ai plecat dintre

ei i, din înalta ta situaie pr ofesional de la San francisco,decretezi c amanii ia nu sînt vrednici s rup lanurile care-iin legai.- N-am spus c nu sînt vrednici, am spus c nu sînt

 pregtii! Construim o coal nou, angajînd cei mai buni

 pr ofesori pe care ni-i putem permite, facem apel la organizaiileumanitare i trimitem tot mai muli co pii din rezervaie s primeasc o educaie mai bun. Dar nu se face totul peste noapte. Nu poi transf orma un po por dezrdcinat într-o societate cucontiin politic într-o lun sau dou, asta dureaz ani. Nu ai la dispoziie ani, avocat, ai doar prezentul. Daclai s-i scape aceast ans, aa firav cum e, de a îndrepta o er oare comis din rzbunare, n-o s-i mai apar alta de dupcol. Mac avea dreptate în privina asta; de aceea a acionat aacum a fcut-o cu armele în poziie de tragere i camuflate, cucomandamentul imposibil de gsit contr olînd situaia.- Ce înseamn toat blmjeala asta?

Page 119: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 119/335

- Presupun c oimul ar numi-o ceva de genul Fora deLovire Delta sau ocul Orei Zer o.- A, desigur. Acum îneleg perfect!- Atac prin surprindere, R ocato. Fr avertismente119 prealabile, fr nici un fel de articole în pres, fr avocai -totul se face rapid i în linite.- Surprinzînd pe toat lumea desco perit... conchise Jen-

nifer, începînd s îneleag.- Exact, spuse Devereaux. Fcînd abstracie de anse,dac exist un singur vot favorabil, nu se mai face recurs la o decizie a Curii Supreme, ci doar o corecie legislativ prinmodificarea regulilor, a legilor.- Iar Congresul, chiar pus pe jar, se mic precum o  br oasc estoas, complet domnioara avocat, lsîndu-l astfel pe nebunul tu oim într-o situaie privilegiat.Lsîndu-i pe Wo potami în aceeai situaie, o amendDevereaux. se numete perioada de întocmire a pr ocesului-ver- bal.- I se poate spune i un ascensor rapid spre infern, ziseAripr oie, ridicîndu-se i ducîndu-se la fereastra ce ddea spreGrdina Public din Boston. Asta nu se poate întîmpla, Sam,continu ea, încet. Po porul meu n-ar putea face fa. Trepduii politici, cu limuzinele i avioanele lor, s-ar npusti asupra lor cuo armat de pler odactili, mrluind precum Baehus i bacantelelui într-un numr atît de mare încît ei n-ar putea fugi din calealor... Iar eu nu i-a putea o pri, nici unul dintre noi nu i-ar puteao pri.- Noi?Exist vreo duzin dintre noi, co pii despre care SfatulBtrînilor a hotrît c erau agottowa ² mai detepi decît alii,asta în traducere - i cr ora li s-au oferit înlesniri inaccesibilecelorlali. ne-am descurcat destul de bine i, în afar de trei sau patru, care n-au ateptat s se integreze i s-i cumpere BMW-uri, am rmas împreun, ocupîndu-ne de interesele tribului. Nedm toat silina; totui nici noi nu-i putem apra de aceast prtinire olimpian a legii.- Sîntem f oarte greci azi, nu?- Nu mi-am dat seama. De ce?119- Nu tiu. Un grec oarecare se plimb prin ora cu celmai bun sacou al meu. Scuze, n-am vrut s te întrerup.- Ba da, ai vrut. încerci s te gîndeti cum s-mi rspunzi.- Repede, f oarte repede, avocat... Da, încerc i cred c pot s rspund. Presupun c eti în fruntea listei celor doisprezecealei?- Bnuiesc c da. Sînt f oarte implicat i m aflu în situaiade a putea oferi sprijin juridic.- Atunci f olosete-i poziia în aceast situaie, dac ea vadeveni vreodat realitate.- în ce fel?- în cîi dintre oamenii tribului care s-au afirmat rapid poi avea încredere? rspunse Sarn printr-o alt întrebare.- în fratele meu, Charlie, desigur, cînd are mintealimpede... i poate în înc ase ori apte, despre care nu cred c

ar accepta s joace r olul lui Alice în ara perverilor.- Atunci întocmete o pr ocur, semnat de fiecare membru f  al Sfatului Btrînilor, prin care s se declare c nici o afacere de \natur economic a tribului nu poate fi tranzacional sauintermediat de alte persoane în afar de executorii respectivei pr ocuri.- Asta sugereaz o înelegere secret înaintea unei aciuni \legale anticipate, o biect Aripr oie.- ce aciune? Ai f ost întiinat f ormal despre existenavreunei aciuni legale?- Te cred c am f ost. de fratele meu, Charlie sonatul, ide noua mea cunotin, Sam cu pantalonii uzi.

Page 120: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 120/335

- Atunci mini puin. Ori faci asta, ori alegi un ascensor rapid spre infern.Aripr oie o porni spre bir ou i se o pri, cu mîinile în oldurii cu ochii în tavan, gîndindu-se. Era o postur sfidtoare, care îl pr ovoc brusc pe devereaux.- Chiar trebuie s faci asta? întreb el.- S fac ce? rspunse Afr odita Wo potamilor, co borîndu-iochi spre Sam.

120- S stai în felul la.- în ce fel?- Poate c eti o femeie care intimideaz, dar nu ai excesde testoster on.- Ce dracu tot spui acolo?- Nu eti brbat.- Ai al naibii de mult dreptate.Aripr oie îi examina grabnic inuta.- Oh, haide, avocat, înceteaz. Concentreaz-te asupraclugriei tale.- Observ cumva o not de gelozie? Ar fi cel mai bun semnla care a putea spera.Sam începu deodat s interpreteze jalnic melodia Ä Gee-lo-

 zieee, îi audgee-lo-ziiîaa..." - Pentru numele Domnului, taci!... Asta ar putea s o facCharlie.- Sper c nu.- Ce?- Nimic. Ce s fac Charlie?- S întocmeasc pr ocura, spuse Aripr oie aezîndu-se la bir ou i ridicînd receptorul. Poate s vorbeasc cu secretara mea,s trimit totul prin fax i s încheie toat treaba într-o zi.- Hei, ip Devereaux, srind de pe canapea, f ormeaznumrul, dar pot s-i in eu locul secretarei tale în acest sco p?- De ce?- Vreau s aud vocea bietului fraier care s-a lsat pr ostitde escr ocheria oimului, asemeni mie. Numete-o perversitate,dar am trecut peste pr o punerea ta de cstorie. Ce zici de asta?- Eti invitatul meu, spuse Jennifer, f ormînd numrul.- Care-i numele lui întreg? întreb Sam, stînd lînguluitoarea avocat indianc. Pentru autenticitate.- Charles... Apusdesoare... Aripr oie.- Cred c glumeti!- S-a nscut o dat cu ultimele raze ale soarelui ce apuneai n-am de gînd s-i ascult comentariile pr osteti.

120 -Nici n-a îndrzni s le fac.Jennifer termin de f ormat numrul i-i întinse telef onullui devereaux. Dup cîteva momente, Sam rspunse unui Äalo"calm de la cellalt capt al firului.- Vorbesc cu Charles  ApusdesoareAripr oie?- îl cutai pe Ochi de Vultur? întreb fratele. S-a întîmplatceva acolo?- Ochi de Vultur?Devereaux aco peri receptorul cu mîna i se întoarse ctreJennifer.

- A zis ÄOchi de Vultur". ce înseamn asta? E vreun codindian?- E unchiul nostru. Ai r ostit al doilea nume al lui Charlie,cu care el nu prea se recomand. Las-m s vorbesc eu cu el.- M sperie ca dracu'.- Charlie? De ce? E un biat bun.- Îi seamn vocea cu a mea.- O bil alb pentru omul alb, spuse Aripr oie luîndreceptorul. Alo, tntlule, sînt sora ta mai mare, iar tu o s faciexact ce-o s-i spun i s nu îndrzneti s te dai la secretaramea, c te înfor iar în scutece, aa cum am mai fcut, dar o slas desco perite cîteva locuri. Te-ai prins, Charlie?

Page 121: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 121/335

Sam se întoarse spre canapea, apoi se rzgîndi i seîndrept spre barul cu oglinzi fixat pe perete, plin cu tot soiul de buturi. în vreme ce R ocata Aripr oie îi împuia capul frateluiei cu instruciuni, el începu s toarne Martini sec într-o carafmare de sticl. Dac tot nu mai rmsese nimic de fcut în afarde a ipa, putea s-o fac f oarte bine i pe jumtate beat.- Asta e, zise Jennifer; puse receptorul în furc i seîntoarse, ateptîndu-se s-l vad pe Devereaux pe canapea, dar 

îl o bserv lîng. ce faci acolo?- Cred c vreau s fac durerea mai suportabil, rspunseSam, înfigînd o furculi într-o mslin. Aar on trebuie s aparcurînd, iar mai devreme sau mai tîrziu, i Mac - dac o s ias121vreodat de la Four Seasons... i numai de o edin n-amchef acum. Vrei o duc?- Nu, mulumesc, asta ar mai lipsi. O duc zdravncare s m pun la podea. M tem c i asta face parte din codulgenetic, aa c m abin.- Serios? Credeam c-i doar o legend tîmpit indieniii apa de f oc.- Crezi c Pocahontas s-ar fi uitat de dou ori la pr otestantul la sfrijit de John Smith dac n-ar fi f ost machit? N-ar fi fcut-o, cu atîia brbai curajoi i drgui în jurul ei.- pe asta o consider o remarc rasist.

- Poi s fii sigur. D-ne i nou dreptul sta.Elegantul director al exclusivistului Club al DealuluiCafeniu, de pe coasta de est a statului Maryland, se întoarsectre asistentul su în timp ce brbatul masiv trecu prin uaimpozant de la intrare i apoi pe lîng ei, dînd din cap mulumitc fusese întîmpinat în tcere, fr menionarea vreunui nume.- R oger biete, zise directorul în smoching, tocmai ai f ostmartor la intrarea pe aceast u a cel puin dousprezece pr ocente din întreaga avere a rii.- Glumeti, spuse subordonatul su mai tînr, la fel deelegant în smoching, dar fr trandafir alb la butonier.- Absolut deloc, continu directorul. În Camera Aurieare loc o întrunire particular cu secretarul de stat. Fr prînz,fr alte buturi în afar de ap mineral. E ceva serios. Doi brbai de la Departamentul de Stat au venit acum o or i auverificat încperea, pentru a fi siguri c nu existau micr of oane.- Despre ce crezi c e vorba, Maurice?- Oameni de succes i quakeri, R oger. înuntru se afl patr onii de la Uzinele Aer onautice Monarch McDowell,Conglomeratul petr otoxic, Liniile Aeriene Zenith i FabricileSmythington-Fontini, rspîndite de la Milano, Italia, pîn în Cali-f ornia.121- Ohoho! Cine-i al cincilea tip?- Regele internaional al bancherilor. E din Boston i aremai multe pungi cu bani decît Departamentul Trezoreriei.- Ce crezi c fac acolo?- Dac a ti, a fi pr o babil un om bogat.- Moose! strig Warren Pease, întîmpinîndu-l pe pr o prietarul Uzinelor Aer onautice Monarci! MeDowell la ucu o energic strîngere de mîn.

- Ochiul tu stîng a luat-o razna, Warty, zise muntele deom. Avem pr o bleme?- Nimic care s nu poat fi rezolvat, btrîne, rspunsenervos secretarul de stat. Salut-i i pe ceilali.- Salut, biei, spuse Moose, mergînd în jurul mesei, în jacheta verde de golf cu însemnele clubului, i dînd mîna curestul asistenei.- M bucur c te vd, prietene, zise Doozie de laConglomeratul petr otoxic; purta un sacou albastru, împodo bitcu emblema clubului i cu blazonul familiei sale.- Ai întîrziat. Moose, spuse blondul Fr oggie, pr o prietar i preedinte al Liniilor Aeriene Zcnith. Iar eu m grbesc. La

Page 122: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 122/335

Paris s-a realizat un nou aliaj, care ar putea aduce milioane încontractele noastre cu industria de aprare.- La naiba, îmi pare ru, Fa de Br oasc, dar n-am pututmodifica condiiile meteo de la St.. Louis. Pilota! meu a insistats facem un ocol... Salut, Smythic, ce mai fac doamnele dinMilano?-Tot mai tînjesc dup tine, Moose! rspunse Sraythington-Fontini.

lahtmanul pe jumtate englez, pe jumtate italian, purta o flanel aîb i o bluz bufant încrcate cu simbolurile tr ofeelor de iahting cucerite.- Ia zi, Bricky, spuse Moose, strîngînd mîna întins a bancherului din Boston. Ce-i mai face gleata cu bani? Ai cîtigato grmad de parale lucrînd cu mine anul trecut.122- Majoritatea impozabile, btrîne, preciza bancherul din New England, zîmbind. Puteai s le o bii altfel?- Pe dracu', nu, Brick! Asta îmi îndulcete cafeaua înfiecare diminea... O s stau aici, bine?-Bine.- Bine! întri Fr oggie. Eu sînt grbit. Aliajele alea noi dela Paris ar putea s cad în mîinile industriailor germani. D-idrumul, Warren.- Foarte bine, aa o s fac, spuse secretarul de stat,

aezîndu-se i lovindu-i înfuriat tîmpla stîng pentru a o primicarea haotic a ochiului. V-am inf ormat pe toi, pe liniatelef onic secret, c bunul nostru prieten i f ostul meu coleg decamer, preedintele, m-a însrcinat cu rezolvarea pr o blemeiitaliene de la CIA.Presupun c cineva trebuia s-o fac, o bserv Doozie dela petr otoxic. Omul a devenit un fel de ameninare, din cîteîneleg. Povetile despre aa-zisele lui tactici abuzive au ajunsde pomin.- Totui, de cînd i-a luat în primire funcia, spuse Moose,a f ost eficient. Din ziua în care a ajuns la Langlcy, companiilenoastre n-au mai avut pr o bleme serioase cu sindicatele. de cîteori se ivete vreo nemulumire, f oti colegi de-ai lui apar înlimuzine i primejdia dispare.- Bun gselnia cu limuzinele, zise Doozie, îndeprtîndo scam de pe blazonul cusut pe jachet. i trebuie s spun c af ost inspirat cu interdiciile alea în interesul securitii naionale, prin care a limitat activitatea zdrenr oilor de ecologiti.- Dei e un tip inacceptabil în societate, adug aristocratul bancher din Boston, prin legturile lui cu anumite instituii de peste hotare a fcut posibil o extraordinar expansiune acapitalului companiilor tale. Am cîtigat cu toii bani frumoinepltind taxe de milioane de dolari.- Un tip al naibii de serviabil, admise Moose de la UzineleAer onautice Monarch-McDowell, scuturîndu-i gua în timp ceddea din cap.122- Fr discuie, fu de acord Doozie. înelege c succesulsuperiorilor lui poate însemna îmbuntirea pr o priei sale situaii.Teoria stimulrii economice de sus în jos, dovedit indubitabil.- i pe urm, zise motenitorul companiilor 

multinaionale Smythinglon-Fontini, încotr o s-ar puteaîndrepta muli dintre noi? El e un american f oarte patriot,înelegea c orice pr oiect din industria de aprare aflat pe o  planet de desen trebuie apr o bat, oricît de discutabil ar prea,deoarece reprezint întotdeauna o... cercetare, da, cercetarevalor oas.-Gata, gata!- Ei bine, interveni secretarul de stat pease, ridicîndu-inuna tremurînd pe care o înha imediat cu cealalt i i-o pusela loc pe mas. Minunatele caliti care au fcut din el un om atîtde valor os ar putea fi tocmai motivele pentru care a devenit o  povar.

Page 123: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 123/335

- ce?- De ce?- Fiindc fiecare dintre voi a fcut afaceri serioase cu el.- îngr o pate, Warren, spuse Fr oggie cu rceal. Adînc.- Nu pentru el.- ce s-a întîmplat? întreb Bricky din Boston, plind.- Are legtur direct cu cealalt dificultate cu care neconfruntm, despre care o s discutm mai tîrziu.

- O, Doamne, o pti Doozie. Slbaticii... Curtea aia cu treisenili de stînga i o enigm nasoal înc nerezolvat!Da, confirm Warren Pease, de-abia auzit. în încercareade a scurtcircuita eecul la stupid, Mangecavallo a dat de urmareclamanilor nebuni în Boston, apoi i-a convocat criminalii pr ofesioniti din New York, nite ucigai cu adevrat oneti. Unula f ost capturat.- Ah, scîrba scîrbelor! strig Bricky. În Boston?- Am citit despre asta, spuse Moose. A f ost un scandal laun hotel, iar tîlharul arestat zice c preedintele e avocatul lui.123- Nu tiam c f ostul tu coleg de camer e avocat, Warty,spuse Doozie.- Nu este. Dar dac numele f ostului meu coleg de camer poate fi menionat, cît crezi c va mai dura pîn s ias la suprafaMangecavallo i, atîta vreme cît va exista practica înelegerilor 

cu pr ocur orii, fii convins c se va afla repede i despre voi.- La ce te-ai fi ateptat, domnule secretar? o bserv cuvoce îngheat blondul Fr oggie, privind la fiecare dintre cei prezeni.Urm o tcere vinovat. În cele din urm, vorbi Moose dela Monarch-McDowell.Doamne Sfinte, o s-l pierdem.- Atunci sîntem de acord? întreb Warren Pease.Pi sigur, btrîne, rspunse Doozie, cu sprîncenelearcuite a nevinovie. Avem o alt cale?- Toate drumurile duc la minunata mea banc din BeaconHilI! rcni Bricky. Individul e o maimu condamnat s moar!- Ne-am sturat cu toii! strig Smythington-Fontini. Untiran criminal în fruntea serviciului secret- unul care ne cunoatei ar putea s ne numeasc!-- Cine-o s-o  spun? întreb Moose. La dracu', cinevatrebuie  s-o spun!Eu o s-o fac, rspunse Fr oggie pe un ton neutru. VincentMangecavallo trebuie s devin cît mai curîmd rposatul VincentMangecavallo... Un accident teribil, care s nu trezeasc nicicea mai mic bnuial.- Dar cum? întreb secretarul de stat.- A putea s rspund eu, spuse Smythington-Fontini,trgînd fumul prin igaretul su lung. Eu sînt micul pr o prietar alCompaniei Milano-Fontini i unde, dac nu în Milano, existîntotdeauna nemulumii la care ar putea apela subordonaii meianonimi, contra a cîtorva sute de milioane de lire? S zicem...Pot s-o rezolv.- Un prieten curajos!- Bun biat!123

- O treab a naibii de bun!- Cînd totul se va termina, exclam Warren Pease, însui preedintele îi va acorda o medalie de merit. O ceremoniediscret, desigur.- Cum de i-a aj uns totui la urechi? întreb palidul ceteandin New England. Nu m-a fi ateptat.- Eu, unu, nu doresc deloc s aflu, rspunse f ostul colegde camer al preedintelui. Totui, în legtur cu numirea tacita prevenitorului domn Mangecavallo, v-a reaminti c ea a f ostdecizia comitetului electoral al preedintelui, majoritateamembrilor si aflîndu-se în jurul acestei mese. V-ai închipuitc n-o s treac de votul Senatului, dar el a trecut, i aa am

Page 124: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 124/335

ajuns aici... Domnilor, sîntei responsabili pentru numirea unuina al Mafiei în postul de director al Ageniei Centrale deInvestigaii.-Asta-i o remarc mai curînd gr osolan, btrîne, o bservDoozie cel cu blazon, împingîndu-i nervos brbia înainte. Laurma urmei, am f ost amîndoi la acelai colegiu.- Numai Domnul tie cît m doare s-o spun, Bricky, btrîne, dar tu înelegi cu siguran. Trebuie s-l pr otejm pe

biatul nostru; asta-i treaba mea, o o bligaie deonoare, o datoriei aa mai departe.- El nu a f ost la colegiu cu noi. Nici mcar n-a fcut partedin fria noastr, aia pentru tocilari.- Muli dintre noi n-am avut o via uoar, Bricky, spuseFr oggie, uitîndu-se îns cu rceal la secretarul de stat. Dar cumai putea s-l pr otejezi pe biatul nostru din Bir oul Oval fcîndaluzie la o eventual responsabilitate a noastr în cel privete peMangecavallo, responsabilitate pe care noi am nega-o sus i tare?- Pi, zise înbuindu-se secretarul, cu ochiul stîngagitîndu-se iari, se întîmpl s avem toate pr ocesele-verbaleale întrunirilor comitetului electoral.- Cum? explod Bricky, palidul bancher din New En-gland. N-a f ost nici o secretar i nu s-a fcut nici un pr oces-verbal!124 

- Ai f ost înregistrai, prieteni, rspunse în oapt efulDepartamentului de Stat.- Ce?.....L-am auzit pe loialul nostru ticlos de familie bun! strigMoose. A zis c am f ost înregistrai!- Cu ce, pentru numele Domnului? întreb Doozie. N-am vzut nici o mainrie!-Cu micr of oane activate de voce, spuse secretarul, puinmai tare decît adineauri. Sub mese - oriunde v întîlneai.- Cum adic?... Oriunde ne întîlneam?Chipurile din jurul mesei îngheaser într-o uimire furioas;apoi, unul cîte unul, pe msur ce înelegea, vorbea.- În casa mea?- în csua mea de lîng lac?- La pr o prietatea mea din  Palm Springs?- La bir ourile din Washington?- Peste tot, o pti Warren Pease, alb la fa.- Cum ai putut face aa ceva? rcni ascuitul Smylhington-Fontini, cu cravata strîns, inîndu-i igaretul ca pe o spad.-- Din datorie de onoare i din o bligaie, rspunse blondulFr oggie Ticlos ordinar, s nu te mai prind pe la clubul meu. 

Iar eu îi sugerez s-i anulezi planurile pe care le ai pentru întîlnirea clasei noastre, cameleonule vrednic de dispre!ip Doozie,- Din acest moment, îi accept demisia de la SocietateaMetr o politan! afirm hotrî! Moose.Sînt preedinte de onoare! Nu mai eti. înc din aceast sear, o s primim rapoartedespre comportamentul tu ocant de la Departament. S zicem,hruire sexual, atît a femeilor, cît i a brbailor. Nu putemtolera aa ceva! Nu în lumea noastr!

- i orice gînd de a-i ancora prpdita de barc la clubulnostru de i ah ting s-i ias din minte, r osti Smylhie. Marinar  beiv.- Moose, Fr oggie, Dooze - i tu, Smythie! Cum putei124 s-mi facei asta? E vorba de viaa mea, de toate lucrurile lacare in!- Trebuia s te fii gîndit la asta înainte...- Dar n-am nici o legtur cu toat treaba asta. PentruDumnezeu, nu-l omorîi pe mesager din cauza mesajului pe care-laduce!

Page 125: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 125/335

- Asta îmi sun cunoscut, spuse Bricky. Din pr o pagandacomunist, cred.- Nu, eu cred c-i din cea  japonez, explic Moose cel cu jachet verde, i e mai ru! ia zic c frigiderele noastre sînt prea mari ca s fie vîndute i automo bilele prea late pentru strzilelor. De ce nu i-ar construi case mai mari i strzi mai late, blestemaii ia de bigoi pr otecioniti!-Nu e nimic din toate astea, prieteni! strig secretarul de

stat. E adevrul!- Care adevr? întreb Fr oggie.- Cu mesajul i mesagerul. El i-a mituit pe chelneri i pegrdinari ca s instaleze echipamentul!- ce dracu' tot spui acolo, Benedict Arnold? strig Dooziede la petr otoxic.- Asta e  ±el e! Arnold!- Care Arnold?- Arnold Subagaloo, eful de personal al preedintelui!- Nu i-am tiut niciodat numele corect. Ce- i cu el?- El e cel care-a trimis mesajul prin mine! ce tiu eudespre micr of oane activate de voce? Doamne Sfinte, nici mcar la videorecorderul meu nu m pricep s umblu.- i ce-a fcut Subaru sta? repet palidul bancher din New England.-Nu, la-i automo bil, îi lmuri secretarul. El e Subagaloo.

- E vorba despre frigider? întreb Moose de la Monarch-McDowell. Sub-Iglu e o scul a naibii de bun i-ar trebui s segseasc în fiecare pduchios de cmin japonez.-Nu, la-i Subzer o. sta eSubagaloo, eful personalului.- A, tipul la genial de pe Wall Street? interveni125Smythington-Fontini. Era f oarte amuzant la televizor acum cîivaani. Ar fi putut avea pr o priul lui show.- îmi pare ru, Smythic, la s-a dus. Asta a f ost înainte, întimpul celuilalt preedinte.- A, da, admise iahtmanul. Tipul la drgu din filme, cuun zîmbet care-o înnebunea pe nevast-mea - sau pe amantamea, ori pe pipia din Milano? Sincer vorbind, nu înelegeam o iot din ce spunea, dac nu citea ceva.- Eu vorbesc despre Arnold Subagaloo, eful personaluluiactualului preedinte...

- în mod sigur nu-i unul de-ai notri, nu eu numele sta.- El mi-a spus s v zic despre înregistrarea discuiilor voastre.  El a pus s fie fcute!- De ce?- Fiindc e împotriva oricui ar putea reprezenta o ameninare potenial la adresa Casei Albe, remarc Fr oggie.De aceea, în timpul prelurii puterii, s-a gîndit la toate posibilele pr o bleme viitoare i a luat msuri de pr otecie adecvate...- într-o manier a naibii de incorect! îl întrerupse Bricky.- Obligîndu-ne s facem exact ceea ce facem, completsarcasticul blond, privindu-i ceasul din aur Girard-Perregaux.S-l eliminm pe Mangecavallo, înlturînd astfel pr o blema pe

care noi înine am creat-o, fr s ne atingem de preedinte...Acest Subagaloo e un ticlos prefcut!- Trebuie s fie un funcionar teribil, conchise pavoazatulDoozie de la petr otoxic. Pr o babil c face parte dintr-o duzin deconsilii de administraie.- Dup ce o s-i încheie mandatul, adug Moose cel cu jachet verde, a vrea s-i vd bilanul activitii. Pe toi ia pentrucare a f ost o man cereasc.- în regul, domnule secretar, zise blondul Fr oggie. Timpulmeu e limitat i, de vreme ce Smythic a rezolvat o pr o blemvital, îi sugerez s abordezi cealalt dificultate despre carevorbeai. M refer, desigur, la plîngerea aia nebuneasc i125

Page 126: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 126/335

neruinat la Curtea Suprem, în urma creia Omaha ar trebuirestituit Tacobunilor, sau cum le-o spune.- Wo potami, îî corect secretarul. Mi s-a spus c sînt o ramur a indienilor Mohawk din Hudson, care i-au renegatfiindc nu voiau s ias din corturi cînd ningea.- Noi nu dm doi bani pe cine erau sau ce fceau înigluurilc lor împuite...- Corturi.

- Iar vorbim despre frigidere...?- Nu, la- i eful personalului...- Credeam c a jucat la Chicago...-Japonezii cumpr Chicago...? Cînd or s se o preasc?Au deja New York-ul i Los Angeles-ul...!- Au cumprat Dodgers...?- Nu, am auzit c Raiders...!- Credeam c eu sînt pr o prietar la Raiders...- Nu, Smythie, tu ai Rams...-N-avei de gînd.v f cei?rcni Fr oggie. Am o întîlnirela Paris peste exact apte ore... Domnule secretar, ceai fcut pentru a spulbera aceast plîngere ridicol i posibilitateaexpunerii ei publice? Scoaterea ei la lumin ar duce la o ancheta Congresului care ar putea dura luni de zile, iar fanaticii aprtoriai minoritilor i-ar vrsa maele pe podelele Senatului i aleCamerei Reprezentanilor. Perspectiva asta e intolerabil!

 Ne-ar putea costa miliarde!- S v dau mai întîi vestea pr oast, rspunse secretarulde stat, pocnindu-se cu palma peste cap pentru a potoli agitaiaochiului stîng. în sperana de a afla ceva, i-am angajat pe ceimai buni nemernici patrioi din domeniu ca s-i verifice pescrîntiii ia de judectori care au gsit nite merite aceluicompendiu infect. N-am ajuns nicieri. Am început chiar s neîntrebm cum de-au reuit s termine Facultatea de Drept; nuexist oameni ai legii atît de curai.- Ai încercat cu Goldfarb? întreb Doozie.- El a f ost primul, primul! A renunat.126- în Supercup nu renuna niciodat. Sigur, e evreu, dar era un funda al naibii de bun...  El n-a gsit nimic?- Nimic. Chiar Mangecavallo mi-a spus c HymieUraganul apr oape c - aici îl citez - Äi-a pierdut minile". I-aspus lui Vincent c acest ef de trib Vîrful Norilor e fie Bigf ootdin Canada, fie Yeti din Himalaya.- Goldcn Goldfarb aparine trecutului, zise cu tristeeîmpodo bitul patr on de la Pelr otoxic. O s încep s vînd cartonae-surpriz de la guma de mestecat cu Uraganul cît de curînd. Mamii tati mi-au spus mereu s anticipez tendinele pieei.- Te rog! rcni patr onul blond al Liniilor Aeriene Ze-nith, consultîndu-i din nou ceasul din aur i privindu-l apoi pesecretarul de stat. i care este vestea bun?- Rposatul director CIA ne-a dat soluia: autorii plîngeriiWo potamilor- mai exact un anume Vîrful Norilor i avocaii lui -trebuie s apar în faa Curii Supreme pentru un inter ogatoriu,înaintea oricrei decizii a Curii.- Ei i?- N-o s ajung niciodat acolo - ei n-or s ajung

niciodat acolo.- ce?-Cine?- Cum?- Vinnie Bum-Bum s-a f olosit de legturile lui cu Mafia.O s le-o lum înainte.-Ce?-Cine?- Cum?- O s dm drumul oamenilor din Forele Speciale - dintrecare unii sînt înc în cuti - i-o s-i instruim s-i termine peVîrful Norilor i pe asociaii lui... înelegei, Mangecavallo-în curînd-

Page 127: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 127/335

rposatul-Mangecavallo - avea dreptate. Dac elimini cauza,elimini i efectul.- Aa e, aa e!- Bun treab!127- Al naibii scenariu!- i mai tiu c ticlosul la de Vîrful Norilor i asociaiilui comuniti se afl în Boston. Nu trebuie decît s-i gsim, pe el

i pe împuiii ia de colegi ai lui.- Dar poi s faci asta? întreb cu rceal Äateptatul laParis" Fr oggie. Nu prea i-a reuit nimic pîn acum.- îi  ca i rezolvat, rspunse secretarul. Individul la cumplit pe care l-au arestat la Boston, Caesar Impr onunabilul, se aflacum într-o clinic a Departamentului de Stat din Virginia, fiind -cum se spune Äameit" cu un aer al adevrului. înainte decderea serii o s tiu tot ce tie el. Smythie, cred c ar trebui streci imediat la aciune.- Se. poate aranja.Algemon Smythington-Fontini co borî din limuzin într-un locf oarte ciudat. Era o staie de benzin drpnat de la periferiaoraului Grasonvillc, Maryland, un vestigiu de pe vremea cîndfermierii locali îi încrcau camioanele dimineaa devreme i petreceau cîteva ceasuri plîngîndu-se unul altuia de clim, de preurile în scdere i, mai ales, de noile tehnologii care invadau

agricultura, prevestindu-le falimentul. Smythie îl salut pe pr o prietarul-vînztor, care sttea într-un f otoliu stricat din nuieleî n faa uii.- Bun ziua, zise el.- Salut, simpaticule. Du-te înuntru i d telef on... Las banii pe tejghea, ca de o bicei, i, tot ca de o bicei, nu te-am vzutîn viaa mea.- Msuri de siguran diplomatic, înelegi btrîne.- Spune-i asta nevestei tale, nu mie, amice.- Indecena nu i se potrivete.- Hei, n-am pr o bleme cu asta - nici muieri, nici potriveal...- Zu!Smythington-Fontini intr în mica staie de benzin. Olu la stînga, unde se afla o tejghea crpat, plin de grsime; pe127care se gsea un telef on negru, vechi de decenii. Ridic receptoruli f orm un numr.- Cred c e o or potrivit, spuse el.-A, s ignor Fontinil rspunse vocea de la cellalt capt alfirului. Crui fapt îi datorez aceast onoare? Sînt sigur c treabamerge bine la Milano.-- Minunat, ca i în Calif ornia.- Sînt bucur os c putem fi de f olos.- N-o s mai fii bucur os cînd o s afli ce s-a hotrît.Hi, haidei, ce poate fi aa de grav?- Esecuzione. *- Chc cosa? Chi?- Tu.- Eu?... Nemernicii! rcni Vincent Mangecavallo. Jigodiilealea de mscrici nemernici!

- Trebuie s discutm despre pregtiri. îi sugerez un vasori un avion i s lai loc de întoarcere.în pragul apo plexiei, Vinnie Bum-Bum aps înfuriat butoanele telef onului ascuns în sertarul de jos din dreapta bir oului. Strig la o peratoare cerînd numrul camerei de hotelcu care voia legtura.- Da? zise somnor os Micul Joey Strigoiul.- Trezete-te din amoreal, Joey, tot scenariul s-aschimbat!- ce tot spui?... Tu eti, Bum-Bum?- Poi fi la fel de sigur ca de mormintele blestemailor tide strmoi din Palermo i Paguso! Afurisitele de zîne cu chiloi

Page 128: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 128/335

de mtase tocmai m-au condamnat la Äesecuzione"! Dup totce-an fcut noi pentru ei!- Cred c glumeti! Poate-i o greeal. Aia vorbesc atîtde dichisit, c nu tii niciodat dac vor s-i dea un i în spatesau unpupic în...128-Basta! ip directorul Ageniei Centrale de Investigaii.Am auzit ce-am auzit i e beton!

- Sfinte Sisoe! Ce-o s facem?- Fii calm, Micu' Joey. Eu o s dispar o vreme, poate o sptmîn, poate dou - lucrm la rapoarte -, dar acum tu aialt treab. i trebuie s-o faci bine!- pe mormîntu' maic-mii...- încearc altceva. Maic-ta a murit de mult.- Am o nepoat. Clugri...- A f ost dat afar de la mnstire, îi aminteti? Ea i cuinstalatorul la blestemat!- Bine, bine!Mtua Angelina... A murit dup ce-a mîncatmolute la Umberto's i n-a existat persoan mai sfînt ca ea.- Era atît de gras încît a ocupat ase locuri de veci...- Dar era o sfînt, Bum-Bum, cu adevrat .sfînta! Stteatoat ziua cu mtniile în mîn.- N-avea altceva de fcut, dar o accept. Eti gata s juri pe sfîntul mormînt al Angelinei?- Jur, c, dac nu-mi fac treaba, s pun dracu' stpînire pe mine, ceea ce-i al naibii de mult pentru idioii dim New York...Uneori m gîndesc c mscricii ia irlandezi au luat-o razna de tot.- Destul de bine, zise Vincent Francis Assisi Mangecavallo.Eu rspund pentru discreia ta asupra celor ce am s-i spun.- Iar eu îi mulumesc lui Dumnezeu pentru îndrumriletale, Bum-Bum. Cui trebuie s-i scurtez zilele?- Invers, Micu' Joey. Trebuie s-i ii în via! Vreau sstabileti o întîlnire cu acest Vîrf al Norilor i asociaii lui. Amdevenit brusc un mare adept al cauzei lor. Minoritile astea auf ost clcate în picioare prea mult i prea des. E inadmisibil.- Trebuie c i-ai ieit din afurisita aia de minte!- Nu, Micu' Joey, ei au luat-o razna.

1*Ua apartamentului de la Ritz-Carlton se izbi de perete,iar Desi-Unu i Doi, în inut de gal, intrar în camer, gata de128 btaie. Devereaux vrs butura, iar Jennifer Aripr oie se îsîn jos de pe scaun, lipindu-se de podea, ateptîndu-se, datorit pr o babil codului genetic, la ce era mai ru din partea omului- Bine acionat, aghiotani! rcni învemîntatul în piele decprioar Mackenzie Hawkins, intrînd cu pai mari înapartament, urmat de un Aar on Pinkus zpcit. Nu se o bservnici o aciune ostil, aa c putei rmîne pe poziii. Sînt admisei atitudini neoficiale.Desi-Unu i Doi se pleotir.- Nu chiar aa de neoficial, sergeni!Brusc, desi-Unu i desi-Doi luar poziia de drepi.Aa-i mai bine, le zise oimul. Cuo<7//7în patru! Pregtii pentru asalt!-- ce vrei s zici acu'? întreb Desi-Unu.- Supunerea imediat e primul semn al contraatacului.Lsai-l pe lunganul la usciv, e neajutorat, dar fii ateni lafemeie! Deseori ele ascund grenade sub fuste.- Ticlosul antediluvian! ip Aripr oie, ridicîudu-se în picioare i aranjîndu-i înfuriat prul i r ochia. Barbarule!Relicv urltoare dintr-un film de rzboi de mîna a aptea, cinedracu' te crezi?- Tactic de gheril, o pti Mac spre aghiotani» si. A douafaz, dup supunere, e ultrajul verbal - - atunci îi distrag ateniai-i vîr sula-n coaste.

Page 129: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 129/335

Page 130: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 130/335

- Ah, tac-i gura, josnic masc de pe cel mai stupidtotem! Intîmpltor, pe jacheta aia cu mrgele e desenat povesteaunei grsane idioate care n-a avut atîta minte cît s ias dintr-unnecaz. Foarte potrivit.- Hei, R ocato, o întrerupse Sam, cu paharul la buze.Calmeaz-te. Amintete-i de pr ocur.- S m calmez? E suficient s-l vd i îmi vine s ip.- sta-i efectul pe care-l are asupra oamenilor, mormi

Devereaux luînd o înghiitur.- Un moment, v r og, zise Pinkus, ridicînd mîna. Cred cam auzit ceva ce-ar trebui clarificat.Venerabilul avocat se întoarse ctre Sam.- Ce pr ocur? Ce naiba ai mai fcut?Doar un mic sfat binevoitor, Aar on. L-ai fi apr o bat i tu.

- Tu i apr o barea mea s-ar putea s se exclud recipr oc încontextul sta... Poate îmi explici dumneata, domnioarAripr oie?130- Cu mult plcere, domnule Pinkus. Mai ales în beneficiulceluilalt oaspete al dumneavoastr, generalul Neanderthal. S-ar  putea s trebuiasc s-i traducei, dar bnuiesc c pîn la urm o s îneleag esenialul.-Asta pe scurt, spuse Aar on, cu o expresie asemntoarecelei a lui Eisenhower dup aflarea vetii demiterii lui MacArthur.

- E o idee strlucit i, în ciuda abundenei de er ori, preanumer oase pentru a ie mai meniona, îi aparine angajatuluidumneavoastr, domnule Pinkus. Trebuie s recunosc asta.- Munca unui bun avocat începe cu o pledoarie binevoitoare, domnioar Aripr oie.- Serios? Nu m-am gîndit niciodat la asta... De ce? Îidoar o întrebare, desigur.- Fiindc el - sau ea - se arat astfel încreztor in pr o priile posibiliti. Nu e nevoie s-i hrneasc orgoliul anemic refuzîndlaudele altora. Angajeaz pe femeia sau pe tipul la; niciodatn-o s le fie distras atenia de ostiliti reale sau imaginare.- Cred c tocmai am învat ceva...- Nu e prea nou, draga mea. Fr intenia de a jigni, asublinia faptul c generalul nostru a spus apr oape acelai lucruîn termeni militari. Distragerea ateniei prin ostilitate - cel maislab trebuie s se prefac, cel mai puternic doar s fi e atent, pregtit s acioneze.- Comparai maimua aia cu mine...?-Fii atent, tinerico!Te rog, generale!... Am spus doar în termeni militari,domnioar Aripr oie - f ora trupelor, dac vrei. S zicem cfrumosul duraitale bust ascundea bombe cu plastic - ceea ce eunu cred; generalul nostru n-a fcut decît s-i instruiasc oameniis fie pregtii i s nu se lase distrai de ostilitatea dumitale.Chestiunea e f oarte simpl.- Ce zici, c-am f ost zpcii d ce-i aici, 'ai, efu'?- Destul, sergent...- D acord cu tine, desi-Unu...130- Nebun sînt dup Maisie, nebun sînt dup bani, iar mielueii pap ieder...

-Ah, taci!- Samuel, înceteaz!- Fiule, îi veri butura...- Aadar, drag domnioar Aripr oie, erai pe cale s-miexplici ideea conceput de creierul angajatului meu, actualmentecam împrtiat.- E f oarte simplu, domnule Pinkus. de vreme ce tribulWo potami e o entitate recunoscut oficial, se întocmete o  pr ocur, semnat de împuterniciii legali ai Sfatului Btrînilor, prin care se stabilete c toate chestiunile juridice i funciaretrebuie negociate numai prin intermediul executorilor pr ocurii,orice alte pri la care s-a fcut referire în documente anterioare

Page 131: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 131/335

neavînd nici o autoritate. pe scurt, executorii numii ai pr ocuriivor deine, de comun acord, autoritatea juridic colectiv.- Asta sun ca limbajul unui avocat înfumurat,domnioar.- Asta înseamn, generale, rspunse Aripr oie, fixîndu-l peoim cu o privire de ghea, c nimeni, repet, nimeni altcinevaîn afar de executorii pr ocurii Wo potamilor nu poate lua deciziisau s încheie vreo înelegere ce implic interesele tribului i

nici s o bin beneficii de pe urma acestora.- Pi, trebuie s spun c pare o pr otecie a naibii deinteligent, zise Hawkins, scoîndu-i trabucul mutilat din gur.Apoi, ridicîndu-i brusc capul, de parc l-ar fi deranjat ceva,spuse: întrebarea este dac aceti executori de încredere sîntoameni serioi?- Mai presus de orice repr o, generale. Printre ei se afldoi avocai, mai muli doctori, preedintele unei fundaiiinternaionale, trei vicepreedini de bnci, unul sau doi br okerii un celebru psihiatru, la care trebuie neaprat s te duci. în plus, toi sînt vlstare ale Wo potamilor; în sfîrit, eu sînt preedintele i purttorul de cuvînt al executorilor. Alte întrebri?- Da, doar una. Asta dorete Sfatul Btrînilor?131- Cu siguran. Ei in cont de sugestiile noastre, aa c,dup cum poi vedea, generale Hawkins, chiar dac planul tu

nebunesc, complet distructiv, avanseaz fie i cu un centimetru,noi, nu tu, vom deine contr olul absolut pentru a diminua efectelesale duntoare asupra unui po por nevinovat, de pe urma cruiaai o binut scandaloase avantaje. Pe scurt, ai ieit din joc,maniacule.Chipul oimului exprima nu numai durere, ci i o pr ofund jignire. Era ca i cum o lume pe care o hrnise cu grij i adîncdragoste se descotor osea de el, lsînd în urm un btrîn singur,deposedat, un campion abandonat care refuza, din demnitate, sse lase prad amrciunii.- Îi iert bnuielile nef ondate i limbajul nestpînit, zise elîncet, fiindc nu tii ce faci.- O,  Doamne!- Faimosul Fiu al Domnului e mai potrivit, sugerDevereaux, întorcîndu-se la bar.- Ai luat-o-n bot, ghenerale? întreb desi-Doi.- Atuncea poate c  gringos tia or s ias la nite aer,'ai, efu'? interveni desi-Unu. Pîn fereastr, bine?- Nu, domnilor, pr otest Hawkins, calm, er oic, cu tonulsepulcral al unui sfînt din mormînt. Aceast mare femeie aîmbrcat mantia comandantului i tot ce pot face e s-i micorezaceast cumplit responsabilitate...- Iar începe, îl întrerupse Sam, vîrîndu-i degetele în butur pentru a prinde o mslin. A venit momentul laudei desine, prieteni.- Fiule, chiar c mjudeci greit...- Mi-ai mai aruncat asta o dat, Mac. Nu tiu cum, dar num-am prins.- De ce nu-mi acorzi o ans, biete?- Eti la mijloc, Frate Iepure. D-i drumul.- Domnioar Aripr oie, îi respect i îneleg scepticismul

fa de participarea mea la cauza Wo potamilor. Aa c d-mivoie s le pun deo parte. Ca fiu ado ptiv al tribului, accept toate131deciziile îneleptului Sfat al Btrînilor. Beneficiile personale sîntnesemnificative, doresc doar s se fac dreptate.Jennifer Aripr oie era uluit. Anticipata btlie dur cuun uria megaloman se redusese la a-i explica unui celu o mulime de trucuri juridice.- M r og... generale... sincer s fiu, nu tiu ce s spun.Jennifer îi ddu prul negru pe spate cu un gest de aprare,ruinat pentru o clip s dea ochii cu f ostul ei adversar, acumrnit.

Page 132: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 132/335

- te r og s înelegi, domnule, începu ea, privindu-l pe btrînul otean care fcuse atît de multe pentru ara lui - aralor. îmi pr otejez, poate prea mult, po porul pentru c istoria lui e plin de nedrepti, aa cum e istoria tutur or indienilor americani.În cazul dumitale am greit. îmi cer scuze. te r og s accepiaceste scuze, sînt sincere.- Te-aavut! strig Devereaux, înghiind restul de Martini.Leul înfuriat s-a transf ormat într-o pisicu nevinovat i tu ai

luat-o de bun.- Samuel, ajunge! N-ai auzit ce-a  spus omuul - Am auzit o sut de variante pe tema asta.Taci, avocat! Îi un om mare i tocmai a f ost de acord cutot ce doresc eu. încearc s-i aminteti, dac mintea aia muratde gin îi permite, pr o priile tale cuvinte. Un adevr esenial, îiaminteti?- Uii de cile ocolite, avocat, zise Sam, întorcîndu-se la bar. Sînt drumuri accidentate în fa, prieteni.în clipa urmtoare sun telef onul. Aar on Pinkus, dînd dincap iritat, ba chiar înfuriat, se duse iute la bir ou i ridicinstrumentul nedorit.- Da?-- Cu cine vorbesc acum? se auzi o voce ascuit în recep-tor. Cu marele avocat evreu sau cu marele general de balamuc,cu mrgele de paia?

- Sînt Aar on Pinkus i sînt avocat. Sper c i-am rspunsla întrebare.132- Bine, evreule. Te-am gsit dup limuzin.-Poftim?- Pi, e o poveste lung i mi-ar plcea s i-o zic, dar lu'Bum-Bum nu-i plac povetile lungi i, ca s fiu sincer, nu preamai ai timp.-Nu îneleg o vorb din ce spui.- Pi, vezi mata, cu ani în urm era un poliai de rahatcarem-a arestat, da' acu' am fcut pace i, finc mai are prieteniîn ora, o grmad de caralii i-au cutat limuzina, capisce?- ce tot spui acolo?- Mai bine vorbesc cu nebunu', corect? Zi-i tîmpitului s-iscoat blestematul la de trabuc din gur i s vin la aparat.- Cred c e pentru tine, generale, zise Pinkus, pe un tonnesigur. Un tip ciudat, care vorbete ca un pui de gin - aacum îmi închipui eu c ar vorbi un pui de gin.- O bre! strig oimul, pind rapid spre bir ou iînhînd receptorul; apoi, aco perind micr of onul se adrescelorlali: ctane btrîne, chiar i recrui, nu v retragei. i-auamintit de zilele bune, fiindc astea nu se sfîresc niciodat!...Tu eti, Micul Iosif?- Tre' s vorb'vm,zurbagiule. Totu' s-a schimbat. Dinspre partea mea nu mai sîntei bieii ri, da' ilali biei ri vin dupvoi.- Fii puin mai clar, iosif.- Nu-i timp, zurbagiule! Bar osanu' vrea s se-ntîlneasccu voi peste o zi sau dou, da' tre' s fac p mortu' o vreme,aa c in io legtura cu voi.- S fac pe mortul, Iosif...?

- P mortu' mtuii Angelina. A f ost rzboi cu bieii dincapital i bar osanu' a disprut o vreme... Mi-a zis s-i spun cmafiotu' la de l-ai înepat în spinare, da' nu i-ai rupt gîtu', i-avrsat maele într-o fabric de chimicale din Virginia. Acumatiu c tu i gaca ta sîntei la Boston i bieii cu chiloi demtase le-au dat drumu' - lora de la FSI s te caute.-F  SI? Hannibal într-un rahat de elefant! A zis F  SI? 

132- Nu puteam s greesc, fiindc a repetat de vreo trei orii eu nu tiu ce-nseamn.- Cele mai mari animale din lume, Micule Iosif. Eu i-anînvat meserie, aa c tiu. Forele Speciale - ÄIncorigibilii".

Page 133: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 133/335

Sînt i-acum în stare de alarm, încercînd s-i omoare pe toi, înafar de buctari i doici.- Acuma e vorba de tine i grupu' tu,  zurbagiul.Mi-au trebuit exact treizeci i unu de minute s te gsesc. Cît s-i trebuiasc blestematului de comando, dup ce ajunge în Beton, ceea ce poate c s-a i întîmplat? Pleac de-acolo i sun-mala serviciu' de camer dup ce te-ai îndeprtat de turbaii ia...i nu f olosi blestemata aia de limuzin! E un reper al naibii de

cunoscut!Joey Strigoiul închise telef onul, iar oimul se întoarse ctretrupele sale.- Evacuarea! rcni el. Explicaiile vor veni mai tîrziu;acum nu e timp de ele.  Aghiotani, luai dou maini din parcareahotelului i ne întîlnim la colul de sud-est. Vamos!Mac îl privi cu asprime pe Aar ou Pinkus, în vreme ceDesi-Unu i Doi ieeau în fug pe u, apoi îi îndrept privireaspre Sam Devereaux. i, în cele din urm, ctre Jennifer Aripr oie.- M-ai întrebat de ce m lupt cu falsitatea celor de la putere, de ce ridic sabia împotriva coruptorilor imanipulatorilor, de-acum o sut de ani sau actuali. S v spunlimpede, f ir-ar s fie! Un guvern nevzut, neales, din spateleguvernului nostru a eliberat un numr de psiho pai care au o singur misiune, al crei succes le-ar permite s cutreiere strzile

liberi.... Misiunea asta e s ne ucid  pe toi. De ce? Fiindc amscos la iveal spectrul unei crime comise împotriva unui po por nevinovat, manipulat acum mai bine de o sut de ani, care îi vacosta pe manipulatori miliarde pentru a o corecta!- La naiba cu adevrul tu esenial! zise Devereauxaruncînd butura în chiuvet. Hai s plecm de-aici!

133- Poliia, generale! Sînt un om respectat în Boston. Cusiguran ne va pr oteja.- Comandant Pinkus, în aceast lupt din umbr,autoritile civile sînt neputincioase. Cum dracu' crezi c auaruncat în aer atîtea gri, din Normnandia pîn la Kai Song?- Pur i simplu nu pot s cred, zise Aripr oie, încercînds-i pstreze calmul. Nu vreau s cred!- Nu vrei s crezi, tînr indianc? Poate c ar trebui s-i

amintesc de companiile din Est care au pr omis po porului tu de pe tot cuprinsul Midwestului c va fi mutat pe pmînturi multmai bune, i v-au îngheat vitele pe un teren arid. E acelai lucru,domnioar!- Ah,  Iisuse! strig Jennifer, alergînd spre uadormitorului.- Ce faci? ip Devereaux.- Mama ta, idiotule!- A, da, sigur, spuse Sam, clipind încurcat. Exist peundeva cafea?-Nu e timp, fiule!-Ajut-o pe domnioara Aripr oie, Sammy.- Cel puin am scpat de SamueL.- Nu cred c am de ales, zise Aar on Pinkus.Cei cinci fugari de la Ritz-Carlton stteau unul lîng altulla colul de sud-est al hotelului, ateptînd sosirea lui Desi-Unu

i Doi. Zîmbeau pr ostete la trectori, dîndu-i toat silina snu par un cvintet de delincveni aduli. Distinsa Eleanor sesprijinea de Aripr oie în vreme ce se lupta cu cuvintele cînteculuiÄChemarea dragostei indiene".- Taci din  gur, mam! o pti Sam.- Mi-am dorit întotdeauna o fiic.- Stpînete-te, mam. Ea s-ar putea s fie un avocat mai bun decît mine i tu n-ai vrea asta.- Nu cred c eti aa de bun. Jumtate din ce spui nuîneleg...133- Nici nu trebuie, mam. Aa-s legile...

Page 134: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 134/335

- Linite! ordon oimul aflat lîng captul cldirii, cuPinkus alturi.Un Lincoln întoarse în faa intrrii cu baldachin a hotelului,i în acelai timp, desi-Unu i Doi intrar în curb cu cele doumaini furate din parcare.- Toat lumea rmîne pe loc! continu Hawkins în timpce privea împreun cu Aar on patru brbai în trenciuri negre ceieeau din Lincoln: unul din fa i trei de pe bancheta din spate.

Maina demar brusc i parc lîng porile Grdinii Publice, întimp ce cele patru trenciuri negre intrar rapid în hotel.- desi-Unu, în fa i pe centru! zise oimul, vorbindmai tare. Repet comanda!- Desi-Unu, în fa i pe centru...- Desi! Tu, la cu dantur gr ozav i cmaa scoas din pantaloni, iei din main! strig Devereaux. Du-te la Mac!- Ce jaaleee, iubitul meu arab i-aa depaarteee...- Taci din gur, mam! Ai greit cuvintele, ca i ara, dealtfel.- Nu vorbi aa cu prietena mea, Eleanor...- E mama mea! Dac refuz s-i repar Jaguarul?- Sînt sigur c eu cîtig mult mai muli bani decît tine,avocat. O s m ocup eu de asta!- ce vrei, ghenerale?- Vezi maina de-acolo? Aia din faa porilor.

- Sigur, o vd. St în fa un  gringo.- Vreau s-l imo bilizezi i s faci maina inutilizabil,înelegi ce spun?- Nu-i prea greu. El adoarme i io-i scot bujiile. Treabaasta se face-n Br ooklyn în fiecare noapte. Numa' s nu m puis-l omor, c io nu fac asta, ghenerale.- Nu, ce dracu'! Vreau s transmii un mesaj. Ei vor s necuree, biete, i vreau s tie c nu pot face asta!- S-a fcut, ghenerale. i p-orm?- Te întorci la hotel, la etajul domnului Pinkus, dar s-i134 aco peri flancurile. Patru brbai cu nite stupide trenciuri negreau urcat acolo ca s ne lichideze pe toi... Pîn ajungi sus, eu o s termin pr o babil cel puin trei ticloi, dar tu s ai grij de al patrulea.- Hei! De ce s te distrezi muma' tu? Iau io trei, tu ieiunu'!- îmi place cum gîndeti, fiule.- i desi-Doi?- O s explic acum, spuse Hawkins, întorcîndu-se ctreAar on Pinkus. Spune-mi, comandante, ai vreun loc de care nutie nimeni, vreo vizuin unde s te duci cu, s zicem, femeidefavorizate care s se bucure de compania ta?- Eti nebun? N-o cunoti pe Miirîey!- Bine, îneleg... Dar trebuie s existe vreun loc, departede zonele circulate, unde s stm o zi sau dou.- Pi, firma a cumprat o caban de schi dincolo de NewHampshire...- Asta-i gr ozav! Ne întîlnim acolo.- Dar cum o s afli unde e?- E simplu,comandante, interveni desi-Unu. desi-Doi a

ciordit automo bile cu telefonos înuntru. Am scris numeros dela amîndou.Desi-Umi scoase un petic de hîrtie cu dou numere scrise pe el.- Vezi?  Amigo meu are unu' la fel.- Voi doi sîntei gr ozavi. A vrea s-mi spunei...- Nu-i timp de recompense, comandante, îl întrerupsehotrît oimul. Misiunea noastr nu s-a încheiat. Ia-i pe Sam, pemama lui i pe fat i du-i la locul la din New Hampshire.Gata.,plecai! Sergentul meu i cu mine avem treab!Primele dou trenciuri negre n-au îneles niciodat ce s-aîntîmplat. Pentru a asigura cile de retragere, fiecare sttea lîng

Page 135: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 135/335

o u de ieire din hotel. Amîndoi fuseser trai pe scri dectre oim, adui în starea de incontien i dezbrcai de toate135hainele, inclusiv de chiloi. Al treilea presupus asasin care seîndrepta spre apartamentul lui Pinkus fusese o prit din drumde un beiv ce se cltina ru i care, dup ce trecu de el, sersuci i-i aplic o lovitur decisiv dup ceaf. Hawkins îlls pe al patrulea i ultimul asasin aghiotantului su, Desi-

Unu. La urma urmei, era sarcina comandantului s insufleîncredere în trupele sale de sprijin. De fapt, se dovedise a fi o lecie de rbdare, marca unui adevrat ofier de inf ormaiilucrînd sub aco perire, îi zise Mac. Atept în umbra uii deafar, în spatele creia zcea incontient primul uciga dinFS1. desi-Unu iei tcut din lift în inuta sa de gal i merse,tot în linite, pîn la jumtatea holului, unde se lipi cu spatelede peretele aflat vizavi de apartamentul lui Pinkus. Vreme deo pt minute care i se pruser o or, desi-Unu rmase imo bil,respirînd uor, pîn cînd a doua u din stînga lui se deschisei un brbat în trenci negru iei pe hol, cu un pistol automatîn mîn.- Iguane, Jose! rcni desi-Unu, surprinzîndu-l atît de tare pe prezumtivul asasin încît acesta nu înelese cum de-i zburasearma din mîn, nici cum czuse incontient dup un pumnzdravn în mijlocul frunii.

- Remarcabil! zise generalul, ieind din umbr. Am tiutc eti dotat, fiule.- de ce n-ai fcut-o tu, ce dracu'!-Evaluam situaia, biete! Aa le-o lum înainte.- Putea s m omoare!- Am avut toat încrederea în tine, sergent. Eti candidatulfavorit pentru cursul avansat G-Doi.- Asta-i d bine?- Vorbim mai tîrziu. Acum trebuie s-l jupuim pemscriciul sta i s plecm de-aici. Sîntem în mare încurctur,aghiotant. Trebuie s ne concentrm asupra micrilor urmtoare,iar pentru noi doi asta înseamn s ne întîlnim cu ceilali undevaîn nord.- Nu-i o pr o blem, ghenerale. înainte de-a urca aici am135vorbit cuamigomeu X&telefono Am main. Oriunde merg, desi-Doi rmîne în automo bil, ca s-mi poat zice unde se afl.- Bun tactic, fiule...oimul se o pri, auzind zgomotul unei ui deschise, apoivoci. O pereche, de vîrst mijlocie, ieea din camer.- Repede! o pti Mac, aplecîndu-se spre trupul inert de pe podea. S-l ridicm în picioare i s-l inem de parc tocmai ar fi vomitat.- A ieit de pe ua aia, ghenerale. Mai e deschis!- S mergem!Hawkins i aghiotantul su traser trupul spre uadeschis, sub privirile uluite ale clienilor hotelului.- l-o nunt gr ozav la parter, amigo.s! strig desi-Unu,uitîndu-se peste umr. Vrei s venii i voi?- Nu... nu, mulumesc, spuse brbatul de vîrst mijlocie,grbindu-i soia spre lift.

Cabana de schi de pe dealurile din Uooksctt, New I lamp-shire, era nefinisat i masiv, pustie i umed. în cea mai bun perioad a ei n-ar fi primit mai mult de dou stele în cel maimodest ghid turistic. Totui, era un adpost, care avea curentelectric, cldur i telef on. în plus, fiindc se afla la doar o or iceva distan de Boston, firma Aar on Pinkus Associates o considerase un refugiu convenabil pentru avocaii sau echipelede avocai ce studiau cazuri dificile. De fapt, devenise atîl desolicitat încît Aar on hotrîse s n-o vînd, preferînd s-o renovezetreptat i s-o utilizeze.

Page 136: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 136/335

- Zu c va trebui s înapoiem cele dou maini, îi spusePinkus îngrijorat oimului, în timp ce stteau unul lîng altul înf otoliile de piele, din holul cabanei. O s afle toat poliia.- Nu-i fie team, comandante. Aghiotanii mei le-aucamuflat.- Nu despre asta-i vorba, generale. E un furt, iar Sam icu mine - oameni ai legii - am devenit complici. Insist asupraacestui lucru.

136- Ei, ce dracu', astea-s amnunte! Foarte bine, o s-i pun pe sergeni s le duc înapoi i s le parcheze lîng hotel. Acume întuneric i, chiar dac sînt prini, poliitii ia n-or s tie cumau aterizat pe banchetele din spate ale mainilor lor fr pantaloni.

 Ha!- îi mulumesc f oarte mult, generale.- Pe urm, pot s terpeleasc alte dou vehicule...- Te rog, n-o s fie nevoie! Firma are contract cu o ageniede închiriat maini i oferul meu, Paddy, poate aduce aici unautomo bil, iar un prieten de-al lui, altul.- Trebuie s-i ia i pe aghiotanii mei. Nu sînt înc pregtits le dau drumul."Sigur. în împrejurrile pe care le-ai descris, m-a simimult mai bine dac cei doi tineri ar rmîne lîng noi. Uite, îiscriu adresa ageniei de închirieri; se pot întîlni acolo cu toii.

Pinkus vîrî mîna în buzunar i scoase un carnet.- Aar on, am avut grij de tot! zise Devereaux, ceva maitare decît era necesar, intrînd în sur ogatul de hol alpin, cu Jenni-fer Aripr oie alturi. Piaa din Hooksctt e f oarte bogat, iar R ocata zice c tie s gteasc.- Cum vrei s fie sticla de gin cu whisky? întreb Jenni-fer. Prjit?- Ca unsoarea industrial, domnioar.-ic f oarte posibil s te îmbei singur, adug Pinkus.Cum ai explicat prezena noastr aici?- Am spus c toat echipa s-a adunat ca s ne spargemcapetele cu nite pr o bleme de motenire.- De ce de motenire?- Li se pare mai sexy. Pentru credibilitate, Aar on, cedracu'.- Domnul Pinkus, interveni Aripr oie pentru a aizeceaoar în ultimele dousprezece ore, privindu-l pe Sam. A vreas f olosesc telef onul dumneavoastr ca s sun la San Francisco.V pltesc convorbirea, desigur.- Draga mea, poate c ai refuzat o carier frumoas la136firma mea, dar nu m zpci cu nimicuri din astea ca plataconvorbirii. O s ai linite în ceea ce-a f ost bir oul managerului,din spatele tejghelei de-acolo - n-a prea f ost el manager, dupcum la nu prea e bir ou, dar o s fii singur i-o s ai discreiaasigurat.- Mulumesc f oarte mult.Jennifer se întoarse i o porni într-acolo, iar Hawkins seridic din f otoliu.- I-ai vzut pe sergenii mei, San? întreb el.- Poi s crezi c s-au dus la poalele dealului, la vreo sut

de metri spre dreapta, i încearc s repare schi-Iiftul la vechii ruginit?- Foarte întreprinztori, zise Aar on.- Foarte tîmpii, spuse devereaux. Afurisitul la de cablun-a mers bine de la început. Am rmas odat atîrnat la noumetri în aer apr oape o or, iar amica mea era la ase metri în fai ipa cît o inea gura. Imediat ce-am co borît, ne-am întors laBoston i n-am mai vzut dormitorul.- Bnuiesc c ai vzut mai mult de unul de cînd ai luatcabana.- Ei, haide, Aar on. Chiar tu mi-ai spus odat s mai iesdin bir ou i s vin aici s m rcoresc.

Page 137: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 137/335

- Erai înfuriat c pierdusei un caz pe care trebuia s-lcîtigi, spuse Pinkus scriind ceva în carnet; rupse apoi pagina ii-o întinse generalului.- Treburile astea avoceti m depesc, anun oimul.O s-mi gsesc singur aghiotanii. Am hotrît s plec la Bostoncu ei. Micul Iosif spunea c dorete s ne întîlnim i cred c ar trebui s-l vd înainte de întrunirea fixat... Asta-i adresa agenieide închirieri?

Aar on ddu din cap, iar oimul se duse spre u.- M întorc singur. Vreau s avei dou maini aici.- Bine, generale. Dup ce termin domnioara Aripr oie,o s-l sun pe Paddy Lafferty s pun treaba în micare.- Bine gîndit, comandant.137- M-a ridica s te salut, general Hawkins, dar nu cred co s reuesc.Aripr oie închise ua minusculului bir ou din spateletejghelei, se aez la mas i ridic receptorul. Form numrulapartamentului ei din San Francisco i fu uimit c, înc înaintede sfîritul primului îrîit, auzi vocea emoionat a fratelui ei.- Da?- Charlie, eu sînt...- Unde dracu' ai fost? încerc s dau de tine de cîteva ore!- Totul e atît de absurd, de incredibil, de nebunesc atunci

cînd intri în...- încearc s aplici  fiecare etichet la ceea ce am aflat! o întrerupse fratele mai tînr. Ticlosul la dement mi-a dejucat planurile - ale noastre --, sîntem terminai!- Charlie, calmeaz-te, spuse Jennifer, simind îns cumtensiunea i se ridic spre limite incontr olabile. Calmeaz-te ivorbete încet.- Nu pot, surioar!- încearc, Charlie. Bine, bine.Charlie respir adînc i sonor de cîteva ori, strduindu-ses-i pstreze calmul.- Fr ca eu s tiu, fr s-mi spun nimeni, cu cîtevasptmîni în urm, eful nostru de trib Vîrful Norilor a convocatSfatul Btrînilor i a chemat acolo o jigodie de avocat din Chi-cago care rspunde de chestiunile juridice, apoi s-a pr oclamatlegal reprezentantul temporar, unic i absolut al tribuluiWo potami pe o perioad de ase luni.- Nu poate s fac asta!- A fcut-o, surioar! Autentificat la notar, autorizat iapr o bat de instan.- Trebuia s ofere ceva în schimb!- A fcut i asta. Un milion de dolari, împrit între cei137cinci membri ai Sfatului, i alte milioane pentru întregul trib,oferii în intervalul de ase luni.- Asta-i corupie!- Spune-mi ceva ce nu tiu.- O s-l dm în judecat!- i ce rezolvm, în afar de faptul c pierdem pr ocesul,cdem de fraieri, iar fraii i sur orile noastre ajung datornici

insolvabili?- ce vrei s spui?-- Pi, ce zici de unchiul Ochi de Vultur care a cumprat o  pr o prietate pentru btrînii tribului într-un deert din Arizona undenu exist instalaii de ap i canalizare. Sau de mtua Bot deCprioar, care a investit în numele femeilor tribului într-o instalaie petr olier aflat la intersecia Strzii 41 cu lexingf onAvcnue din New York, sau de vrul Picioare de Antilo p, carea preluat contr olul unei distilerii din Arabia Saudit, unde nunumai c nu se pr oduce alcool, dar nici mcar nu se bea!- Toi au peste optzeci de ani!

Page 138: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 138/335

-Au f ost considerai în deplintatea facultilor mintalede ctre jigodia de avocat din Chicago, verdict confirmat detribunalul din Omaha.- Nu-mi vine s cred, Charlie. Am vorbit cu Hawkinsapr oape toat dup-amiaza i, dup un început mai dificil, a czutde acord cu mine; cu numai cîteva ceasuri în urm era atît de pocit, atît de sincer. Mi-a spus c pr ocura noastr era soluiacorect, c o s fie de acord cu orice hotrîre a Sfatului Btrînilor.

- de ce nu? El este Sfatul Btrînilor.Jennifer nu iei din micul bir ou, ci nvli de-a dreptul înholul cabanei, invadînd spaiul din faa ei.- Unde-i el? strig ea înfuriat, aruncînd fulgere din ochi.Unde este ticlosul la?138- întrebi de Sam, desigur, rspunse Aar on Pinkus,aplecîndu-se în f otoliu i artînd spre ua ce ducea la buctrie.Spunea c i-a amintit unde a ascuns o sticl cu gin - într-un locla care colegii lui mai scunzi nu puteau ajunge.- Nu, nu vorbesc despre ticlosul la, m refer  lacellalt ticlos! La plvanul idiot cu limba de catifea, care-i pe cale sînfrunte mînia comuna indienilor sioux i comani, exprimatde o înfuriat fiic a Wo potamilor.- Generalul nostru?Pot paria pe po pon caa dumitale c aa e!

-Vorbeti idi?- Sînt avocat; m acomodez situaiei. Unde estenemernicul la?- Pi, îmi cer scuze, dei sînt oarecum uurat s-i spunc a plecat la Boston cu cei doi aghiotani ai si. Spunea cevadespre o întîlnire cu un brbat numit ÄMicul Iosif', omul care!-a sunat la Ritz-Carllon. Cele dou maini furate tocmai au luat-o din loc, ludat fie Abraham. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vor fiînapoiate iar alte incidente.- Domnule Pinkus! Dumneata tii ce-afcut nenor ocitulla?- Pica multe or ori pentru a intra într-o enciclo pedie deîntindere medie, bnuiesc. îneleg c eti pe cale s-mi spuidespre ce e vorba.- A cumprat tribul nostru!- Extraordinar! Cum a putut. s fac asta?Aripr oie îi spuse avocatului din Boston ce aflase de lafratele ei Charlie.- Pot s-i pun o întrebare sau dou, poate trei?- Sigur, zise Jennifer, prbuindu-se în f otoliul din pielealturat celui al lui Pinkus. Sîntem terminai, adug ea încet,descurajat. Cu adevrat terminai!- Nu în mod o bligatoriu, draga mea. în primul rînd, SfatulBtrînilor. Or fi ei oameni înelepi i demni, dar au ei calitateade Ätutore ad litemu  pentru tribul Wo potami?

138- Da, mormi R ocata.-Poftim?- A f ost ideea mea, spuse Jennifer ceva mai tare, artîndu-iconfuzia. Asta le conferea o anume mîndrie. de care aveau teribilnevoie, iar eu nu m-am gîndit niciodat - niciodat - c se vor 

implica în vreo decizie major fr s m consulte pe mine sau,în cazul demisiei mele, pe ceilali membri ai grupului.- îneleg. A existat vreo anex la tutela a<;/litem, s zicemîn legtur cu moartea sau morile unuia sau a tutur or  beneficiarilor? Poate nite înlocuitori?- Doar apr o bai de ctre membrii Sfatului rmai în via.- Au existat astfel de înlocuiri... care ar fi putut fi, s zicem,Äinfluenate" de generalul Hawkins?- Nici una. Toi membrii sînt înc în via. Cred c datoritcrnii de bizon pe care o consum.

Page 139: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 139/335

- îneleg. Dar exist în hotrîrea lor ad litem vreo meniunedespre tinerii alei ai tribului, care de fapt iau deciziile judiciareale po porului tu?- Nu, asta ar fi f ost degradant. Ca i la orientali, Äaparena"e f oarte important pentru indieni.  Noitiam - presupuneam ctim - c, dac s-ar ivi vreo pr o blem, unul dintre noi ar fi f ostanunat... De fapt, eu.- Aa ar fi f ost logic, desigur.

- Desigur.- Dar oficial nu exist nici o clauz în documenteleasociaiei care s clarifice statutul grupului vostru?- Nu... Din nou e vorba de mîndrie, pur mîndrie. Dacincludem o astfel de clauz ar fi înseninat c exist un consiliudeasuprablnmlor, iar tradiia tribului nu putea admite aa ceva.Acum înelegi ce vreau s spun? Omul la oribil contr oleaz po porul meu. Poate spune i face orice vrea, în numeleWo potamilor.- Cred totui c ai putea s-l chemi în faa instanei, subacuzaia de conspiraie i tentativ de fraud. îns fratele tu aredreptate - s-ar putea s pierzi.139- Domnule Pinkus, din cei cinci btrîni ai Sfatului, trei brbai i o femeie au peste o ptzeci de ani, iar al cincilea areaptezeci i o pt. Nici unul dintre ei nu e suficient de instruit

 pentru a discuta pr o bleme de o asemenea complexitate, ceea ceanuleaz din start orice înelegere!- Nu trebuie s fie Äinstruii", domnioar Aripr oie, esuficient s fie destul de pricepui pentru a înelege tranzacia,ca i beneficiile i o bligaiile pe care le implic aceasta. îndrznescs afirm c ei au fcut-o, pr o babil cu entuziasm, chiar dac nute-au consultat în prealabil.Iar eu îndrznesc s afirm c e imposibil!- Haide, draga mea, nu te gîndeti la un milion de dolari bani ghea i pr omisiunea altor milioane ce urmau s vin într-o scurt perioad de timp? în schimbul a ce? Al deinerii temporarea ceea ce ei trebuie s fi tiut c era cel mult un titlu cerem onial?Oferta trebuie s le fi prut irezistibil... ÄS-l lsm pe aiuritul omalb s se distreze cîteva luni, care-i necazul?"- Nu a f ost o dezvluire deplin a inteniilor, insist Jennifer.- Nici nu trebuia s fie. Dac toate negocierile de afaceriar reclama deplina dezvluire de ctre toate prile implicate,sistemul nostru economic s-ar fi dus de rîp, tii bine asta.- Nu i atunci cînd se ajunge la fraud, domnule Pinkus.- Sigur c nu, dar cum poi dovedi frauda? Dup cum amîneles, el a pr omis milioane pe baza restituirii bogiilor tribuluii i-a susinut oferta cu o compensaie iniial de un milion dedolari, fr nici un fel de condiii, cum se spune.- Ei n-au îneles! N-au priceput c el avea de gînd s-ifac reclamani în cel mai incendiar pr oces împotriva guvernuluidin istoria rii - Doamne Sfinte, împotriva ComandamentuluiStrategic Aerian!- Dar se pare c nici n-au manifestat vreo curiozitate înlegtur cu modul în care el inteniona s-i îmbogeasc, ci auluat bucur oi milionul i l-au cheltuit - presupun c în modnechibzuit. i te r og s m ieri, domnioar Aripr oie, dar cred

139c fratele tu era f oarte contient de inteniile generalului. Defapt, a f ost în mare msur un complice...- El credea c totul nu-i decît o mare fars! strigAripr oie, aplecîndu-se în fa. O fars nevinovat, care-iaducea tribului o grmad de bani, valuri de turiti i multdistracie!- Curtea Suprem e amuzant...?- Nu credea c o s aib succes acolo, zise Jennifer,retrgîndu-se în defensiv. în afar de asta, nu tia despre milionulde dolari, nici despre înelegerea lui Hawkins cu Sfatul. Eraîngr ozit!

Page 140: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 140/335

- Lipsa de comunicare între prile aflate în relaii amicalenu implic neaprat fraud sAU conspiraie, decît în cazul în careaceste pri, s-ar afla în relaii mai puin amiabile.- Vrei s spui c Sfatul a refuzat în mod deliberat s primeasc inf ormaii de la fratele meu.- M tem c da. La fel cum a pr ocedat i el fa de ei, într-unsens mai larg.- Dar dac noi, grupul nostru, ne insinum dintr-o dat...

- Ceea ce nu avei dreptul legal s facei, o întrerupse blînd Aar on.- ... i le relatm întreaga poveste, continu Aripr oiecu ochii mrii de uimire, asta s-ar interpreta ca o aciune îninteres pr o priu pentru a pune mîna pe bani, furîndu-i de la ei,dac cumva mai exist!... Doamne, totul s-a întors pe dos! E o nebunie!- Da, draga mea, o nebunie - ca a unui oim. Generalul putea fi un excelent avocat de corporaie.Pe palierul de la etaj îi fcu apariia o siluet, care seîndrept spre balustrad. Era Eleanor Devereaux, cu prul aranjatîntr-o coafur de mare doamn.- Tocmai am avut un vis oribil, anun ea, contr olîndu-ivocea i cuvintele. Am visat c nebunul general Cruster i toiindienii ia slbatici din btlia de la Little Big Han s-au unit i140

i-au atacat pe cei aflai la un congres al Asociaiei Juritilor Americani. Toi avocaii au f ost scalpai.Domnul vîrstnic, înalt i adus de spate, îmbrcat cu un pardesiu cafeniu din gabardina i un basc negru putea pr ovenidin oricare dintre campusurile universitare din zona Bostonului;un pr ofesor cu chip sever, dar uor impresionat de o pulenaholului hotelului Four Seasons. Privi înjur prin ochelarii maricu ram de baga, îndreptîndu-se spre ascensoare, dup o scurthoinreal fr sco p prin hol.Desigur, nimic nu era lipsit de sens în privirile cercettoareale oimului; toate amnuntele înfirii sale fuseser atentstudiate. O prim cercetare dezvluise fiecare colior mai umbrit,fiecare f otoliu mai puin vizibil. oimul nu prezenta nici cea maimic asemnare cu uriaul în haine din piele de cprioar care îlscosese din lupt pe un anume Caesar Boccegallupo din Br ook-lyn, New York, cu cinci ceasuri în urm. Un soldat experimentatnu pea în teritoriul inamic fr s verifice terenul. Constatîndc nu exist surprize, generalul se sui într-un lift i aps but onuletajului la care locuia Micul Iosif.- Serviciul de camer, zise Hawkins, btînd la u.- Imediat! strig vocea dinuntru... Ah, merele i perelemuiate-n butur i flambate? Credeam c-o s vin mai tîrziu!Ua se deschise i uluitul Joey Strigoiul putu doar sexclame:- Tu! ce dracu' faci aici?- Toate discuiile dintre comandani sînt prefaate deîntîlniri preliminare între subordonaii lor, pentru stabilirea ordiniide zi, rspunse oimul, dîndu-l deo parte pe Joey i intrînd încamer. Considerînd c aghiotanii mei sînt nepotrivii pentrusarcina asta - din raiuni pur lingvistice - le-am luat locul.-Zurbagiule, eti ultima r oat de la cru! ip Strigoiul,

trîntind ua. Am destule pe cap, n-am nevoie i de tine!- Dar ai nevoie de merele i perele flambate?140- Da, sînt f oarte gustoase, o combinaie gr ozav de fructearse, cu ar om tare.- Cum?- Mir oase bine. Am citit asta într-o list de meniuri dinVegas. Oho, mama s-ar rsuci în mormînt dac ar ti c am pus pere pe f oc i tata m-ar alunga de acas în cocina de porci! Da'de un' s tie, odihneasc-se în pace.Joey îi fcu semnul crucii, apoi îl privi pe general i îivorbi cu asprime.

Page 141: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 141/335

- Ia zi, spilcuitule, ce caui aici?- Tocmai i-am explicat. înainte de discuia oficial cusuperiorul tu, vreau s clarific situaia. Rangul meu merit i pretinde acest lucru.- Poi merita i pretinde ce vrei, generale  Zurbagiu, da' bar osanu' nu-i vreun blestemat de soldat. Adic, el e undevasus, cu arhanghelii din guvern, m-nelegi?- Am întîlnit cîiva ca tia în viaa mea, Iosif, i tocmai

de aceea vreau un ÄG-Doi, O Mie Unu", altfel nu va mai fi nicio discuie.- ce-i asta, un numr de main?- E o descriere amnunit a celui cu care ar urma sdiscut.- Ohoho, pe mormîntul mtuii Angelina, e spre bineletu!- Asta o s decid eu.- Nu-i pot spune nimic fr apr o bare, tre' s-nelegichestia asta.- Dar dac o s-i smulg unghiile, una cîte una, MiculeIosif?- Ei, haide, zurbagiule, termin. Oi fi tu un tip al dracu',da' nu un turbat de nazist... Uite, poftim mîinile mele. Vrei ssun la serviciu' de camer s aduc un clete?-înceteaz, I osif... Aceast mrunt dovad de isteime

n-o s prseasc niciodat încperea asta!- Dac vrei s spui c nu doreti un clete, las-o balt.141Am zis asta la o duzin decapítanos d i n armata lu' Mussolini -macar onaru' la umflat!Telef onul sun.- Asta trebuie s fie legtura ta, iosif. Uneori, adevrul ecalea cea mai sigur. Spune-i efului tu c sînt aici ² chiar aici,cu tine!- Cam asta-i ora, zise Strigoiul, uitîndu-se la ceas. Acu 

tre' s fie singur......F cum i-am spus.- Am de ales? Treaba cu unghiile, mai treac-mearg,da' gheara ta baban în gîtu' meu e alt socoteal.Micul Joey se duse spre telef onul de lîng pat i ridicreceptorul.- Eu sînt, spuse el, i marele general Zurbagiu e latrei metri de mine, Bum-Bum. Vrea s vorbeasc cu tine,muma' c nu tie cu cine, da' eu pun pre pe detele mele,m-nelegi?- D-mi-l la telef on, Joey, zise Vincent Mangecavallo calm.- ine, ip Strigoiul, întinzîndu-i receptorul lui Hawkins,care se apr o pie rapid i-l înha.- Comandantul X la telef on, zise oimul în micr of on.Presupun c vorbesc cu comandantul Y.- Eti generalul MacKenzie Hawkins, numrul seriei doi-zer o-unu-cinci-apte, Armata Statelor Unite, decorat de douori cu Medalia de Onoare a Congresului i cea mai mare pacoste pe care a avut-o vreodat Pentagonul pe cap. E corect?- M r og, anumite aprecieri nu sînt incontestabile. Cinedracu' eti?

- Sînt un om care, cu doar o zi în urm, te voia îngr o pat -cu toate onorurile militare, desigur. în schimb, acum doresc f oartemult s fii în via i cu picioarele pe pmînt. Am f ost destul declar?- Nu, n-ai f ost, rahat uscat de Washington. De ce te-airzgîndit?- Fiindc murturile alea care doreau s-i vad certificatul141de deces îl vor acum pe-al meu, iar hotrîrea asta nu-i deloc pe placul meu.

Page 142: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 142/335

- Murturi? Micul Iosif de aici...? Tuai f ost mscriciulcare l-a trimis pe cretinul la de Cezar nu-mai-tiu-cum la Four Seasons?- Spre ruinea mea, eu am fcut-o. Ce mai pot zice?- Las-o mai moale, fiule, n-a f ost vina ta, a lui a f ost. Nus a dovedit prea gr ozav, iar eu am avut doi aghiotani f oarteistei.- C e ?

- Nu vreau s te acuzi prea tare. Comandantul trebuie s prevad situaii neateptate, asta se înva la Cursul o pional dela Colegiul de Rzboi.- Ce dracu' tot spui acolo?Bnuiesc c nu eti ofier activ. Ce altceva pot s maispun?-- Poi s m asculi. Sînt f oarte suprat fiindc anumiioameni, despre care credeam c m respect, vor acum s mvad în gr oapa aia care i-era destinat - m vor acolo împreuncu tine, ceea ce mi se pare dezgusttor, capisce?- i ce ai de gînd, domnule Fr Nume?- Vreau ca tu s fii bine-sntos, ca s le pot face eu acelor tipi elegani i respectabili ceea ce voiau ei s-mi fac mie. Maiexact, vreau s-i îngr o p pe ticloi.- Te ajut, comandant Y. Dac vorbeti despre un sfîrit-cu-pagube-maxime în rîndurile personalului civil, o s am nevoie

de un ordin direct de la preedintele rii, semnat i de efulMarelui Stat Major i de Dci - sta-i directorul AgenieiCentrale de Investigaii.-Glumeti?- Nu m ateptam s tii cum se pr ocedeaz în asemeneasituaii...- Iar eu nu vreau s se pr ocedeze aa cum ai spus! îlîntrerupse Mangecavallo pe un ton autoritar. Pentru cîteva loviturisimple n-am nevoie de tine. Dac plteti, treburile murdare se142rezolv; ce le pregtesc eu acestor sule blege e suferin curat,îi vreau ruinai, distrui, falii, îngr oînd rîndurile ceretorilor fr cas, precum Ho bo Pete!- ÄHo bo" cum?- Unul care cura closetele în metr oul din Br ooklyn -asta vreau pentru ticloii ia! Vreau ca împuiii ia s speleclosetele din Cairo tot restul vieii lor mizerabile!- Fiindc veni vorba, comandant Y, pe cînd eram tînr cpitan în rzboiul din deert împotriva lui R ommel, m-amîmprietenit cu ofierii egipteni...

 Basta! ip Mangecavallo,co borînd imediat vocea, iart-m,mare general. Sînt f oarte stresat, dac m înelegi.- Nu trebuie s fii. Toi am trecut prin asta, comandante,dar nu poi s te dai btut. Amintete-i c oamenii ti caut latine f ora care pe ei i-a prsit. Stai drept i furnizeaz-le-o!- N-o s uit cuvintele astea, zise cu umilin Vinnie Bum-Bum. Dar acum trebuie s te previn...- Te referi la FS? îl întrerupse Hawkins. Micul Iosif mi-atransmis mesajul tu anterior, iar acum situaia e sub contr ol.Trupele inamice sînt imo bilizate.Ce? Te-au gsit deja?

- Mai exact, comandant, i-am vzut noi primii i am luatmsurile adecvate. Forele mele se afl în adposturi sigure ivor rmîne acolo, în afara cîmpului de lupt.- Ce s-a întîmplat? Unde sînt FS?- FSI, îl corect oimul. Nu-s brbaii ia curajoi, altfelnormali, pe care i-am antrenat eu i care au fcut atîtea. tiasînt psiho paii pe care n-am reuit s-i eliminm.- Dar unde sînt?- Pi, acum sînt pr o babil la închisoare, pui cu toii subacuzare, iar dac nu, alearg goi puc, pe scrile de la Ritz-Carlton, fcînd tot posibilul s nu fie vzui... A, al cincileamembru e fr îndoial i acum într-un Lincoln care n-o s

Page 143: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 143/335

 porneasc; e i el gol, fr telef onul celular care i-a f ost smuls ispart.143- Sfinte Sisoe!- Cred c mesajul sta va fi transmis pîn la urm la Wash-ington... Acum s ne întoarcem la tactic, comandant. E clar cîmi cunoti ordinea de zi. A ta care e?- Aceeai, generale. Un lucru teribil i s-a întîmplat unui

trib mic i naiv de btinai ai acestor mari State Unite aleAmericii, iar o naiune bogat i gener oas trebuie s îndrepterul fcut... Cum i se pare pîn aici?- Ai mers drept la int, soldat!- Ceea ce nu tii, generale, este c mai muli membri aiCurii Supreme au considerat compendiul destul de convingtor. Nu o majoritate decisiv, dar în particular se comenteaz mult.-tiam eu! interveni oimul triumftor. Altfel n-ar fi re-curs niciodat la serviciile lui Goldfarb Auriul - pe care tot eul-am antrenat, fir-ar s fie!- îl cunoti pe Vymie Uraganul?- Un tip al naibii de bun, puternic ca un elefant i cu minteaunui student de la Rhodes.- Pi, chiar a fost student la Rhodes.- ce-i spuneam eu?- Bine, bine, îl potoli Mangecavallo. Din cauza situaieiCSA i pentru motive de securitate naional, Curtea nu va face public compendiul timp de înc o pt zile, iar cu o zi înainte deacest termen, tu i cu avocatul tu trebuie s v prezentai la o edin cu uile închise, pentru a rspunde la un inter ogatoriu.Acolo îi vei susine pledoaria final.- Sînt pregtit pentru ea, comandant Y. Sînt pregtit deapr oape un an! Accept invitaia. Cauza mea e dreapt.- Da, numai c Pentagonul, f orele aeriene i, mai ales,investitorii în industria de aprare nu sînt încîntai. îi vor capul,generale.- Dac echipa pe care au trimis-o azi dup-amiaz laBoston e o mostr a capacitii lor de lupt, o s m duc la Curteaaia purtînd toate însemnele efului de trib Wo potami.- Iisuse! Mi s-a spus c ia erau cei mai violeni, cei mai143turbai, cu excepia unei uniti pe care o pstreaz într-un balamuccu ziduri înalte, unde joac volei aruncînd paznicii peste plas.Li se spune Cei Patru Mîravi - ia or s vin dup tine!- În cazul sta, zise oimul, examinînd situaia, i presupunînd c ai sub comand personal de sprijin, poate c o s poi detaa un pluton care s ne ajute. Ca s fiu sincer,comandant Y, eu am doar doi subordonai o perativi pentruaprarea poziiei noastre, cum s-ar zice.- Asta-i pr o blema, generale. În condiii normale, puteams-i trimit o echip de lupttori experimentai s te pr otejeze,dar acum nu e momentul - o asemenea pr otecie secret ia cevatimp pentru a fi pus la punct, deoarece trebuie pstrat secretultotal, altfel pierdem cu toii.Parc ar vorbi spilcuiii ia de rahai uscai, domnuleFr Nume.- Nu-i aa... pe mormîntul mtuii Angelina...

- Asta-i mtua Micului Iosif.- E o familie mare... Ascult, a putea s adun doi, poatetrei colaboratori f oarte apr o piai pe care se poate conta c-i ingura ca nite clugri, dar alta-i pr o blema. Disprînd, s-ar puneanumite întrebri, ar începe s umble vorbe ca ÄPentru cinelucreaz el?", sau ÄArta bine ieri, cum adic, e în spital?", sauchiar ÄNe-a dat de gol familiei din Hartf ord care se o pune aciuniinoastre uite pentru cine lucreaz!"... înelegi ce vreau s zic,generale? Prea multe întrebri de genul sta s-ar putea punedespre muli dintre cei care te-ar apra, iar numele meu ar puteaiei la suprafa, i asta nu trebuie s se întîmple!- Eti vîrît în vreun rahat, comandant Y?

Page 144: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 144/335

- i-am spus deja. M ateapt pr o priul meu deces. Sînt finito, schiacciata, cu oasele fcute praf!- Nu te simi bine, soldat...? Nu te da btut, comandante,doctorii nu tiu chiar totul, amice.- Doctorii mei tiu, fiindc habar n-au de medicin!- A avea o a doua, poate i a treia prere...- Generale, te rog! Asta i-am explicat mai devreme.144 

Anumite persoane se ateapt s cad lat într-o zi sau dou i aatrebuie s se petreac lucrurile - adic aa ar trebui  s par -deoarece, considerîndu-m mort, pot aciona în f olosul tu, ca iîntr-al meu.- Eu nu prea sînt credincios, conchise oimul gînditor.Sincer vorbind, am vzut prea mult sînge vrsat de fanaticii iacare susin c or s-i omoare pe toi cei care nu cred ca ei. Istoriae plin de asemenea rahaturi. Ne tragem cu toii din acelai nor oicare-a ieit din ap sau din acelai fulger care ne-a vîrît un creier  primitiv în capete. Aa c nimeni n-are dreptul s pretindexclusivitatea.- E o poveste lung, generale? Fiindc nu avem timp.- Pe dracu' e scurt. Dac eti mort, comandante, fii sigur c iarba de pe mormînt n-o s acioneze în locul tu. Nu prea îmivine s cred c eti candidat la învierea din mori.- Iisuse Hristoase!- Chiar dac El a f ost, tu nu eti, soldat.- N-o s /fiu mort, generale - pur i simplu o s dispar, cai cum a fi mort, capisce?- Nu total.- Cum spuneam, ne ocupm de asta. E esenial cadumanii mei - dumanii ti-s cread c am ieit din scen.-Ce pies?- Aia în care tu eti mort, ca i toi ia implicai în rahatulla al tu cu tribul Wo potami.- Nu iau în seam remarca asta, domnule.- M-am exprimat greit, îi jur... ah, las-o balt! Vreau sspun cruciada ta pentru cauza unui po por nedreptit - cum i se pare acum?- Mai apr oape de adevr, comandant.- M-nelegi, în timp ce se presupune c eu sînt mort i

ieit din scen, eu m duc la cpos supremos care acio

neaz peWall Street. Ei or s mreasc preurile aciunilor CSA pîn la o  blestemat de culme de mai multe miliarde, pe baza uneischimbri brute de atitudine a Pentagonului fa de Omaha, pe144 urm tu te duci la Curtea aia Suprem i ei toi se prbuesc - o s fie ca o bomb nuclear czut peste împrumuturile lor, caresînt fcute pe speculaii, iar bieii de la club, care n-or s-i poat plti facturile, or s spele closetele din Cair o! înelegi,generale? Obinem amîndoi ceea ce vrem!- Sesizez o anume ostilitate fa de acei oameni.- Ar trebui s-o ai i tu, Vîrful Norilor! Ei ne vor în pmînt - pe toi!... O s comunicm prin Micul Joey. ine legtura cu el.- Ar trebui s-i spun ceva, comandant, i o spun în faalui Iosif. Cred sincer c abuzeaz de diurnele lui. Singura ocaziecînd poi da de el e atunci cînd nu sun la serviciul de camer,

ceea ce se întîmpl apr oape tot timpul.- Canalie! rcni Joey Strigoiul.THE WASHINGTON POST DIRECTORUL CIA DISPRUT PE MARE

 Paza de coast a cutat inutil timp de optsprezece ore,în apele din largul Floridei, iahtul particular prins de

 furtun.Key West, 24 august. se presupune c VincentE.A. Mangecavallo, director al Ageniei Centrale deInvestigaii i oaspete la bordul iahtului Te-am prins,iubito a pierit în apele mrii, împreun cu cpitanul iechipajul vasului de zece metri care a prsit Key West

Page 145: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 145/335

ieri la ora ase dimineaa, plecînd la o partid d e pescuitghinionist. Conf orm meteor ologilor, o neateptatfurtun subtr o pical a izbucnit la Muertos Cays în jurulorei 10,30, cotind apr oape imediat spre nord, departede rm, îns perpendicular pe traseul iahtului, care pornise de apr oape cinci ore spre est, ctre bancurilede peti din reciful de corali. Cutarea cu avioanelePazei de coast i cu brcile de patrulare se va încheia

în zori, dar sînt puine anse s existe supravieuitori,145deoarece se presupune c iahtul s-a izbit de recif i af ost distrus.La aflarea vetii, preedintele a fcut urmtoareadeclaraie: ÄBunul Vincent a f ost un mare patriot i unexcelent ofier de marin. Dac a trebuit s plece dintrenoi, sînt sigur c o s accepte adîncurile srate alemrii drept ultim loc de odihn. Acum e laolalt cu petii."Totui, Departamentul Forelor Navale nu-iamintete ca domnul Mangecavallo s fi f ost ofier demarin sau s fi fcut armata ca marinar. Cînd i s-aadus la cunotin acest lucru, preedintele a fcut o scurt remarc: ÄVechii mei prieteni ar trebui s-i pun dosarele în ordine. Vinnie a acionat în zona deo  peraiuni dinCaraibe, cu partizani greci la bordulnavelor de patrulare." Departamentul Forelor Navelen-a fcut nici un comentariu.THE BOSTON GLOBECINCI ADEPI AI NUDISMULUI ARESTAILA RITZ-CARLTON

 Patru au fost gsii goi pe acoperi. Al cincilea aatacat un practicant de jogging în Grdina Publi c. Toi

 pretind c au imunitate guvernamental.Washingtonul e ocat.Boston, 24 august. Dup o serie bizar deincidente în timpul cr ora numer oi clieni ai hoteluluiRitz-Carlton pretind c au vzut siluete goale alergînd pe coridoare la ore diferite, poliia din Boston a încolit patru brbai goi, neînarmai, care se urcaser peaco peri. In mod inexplicabil, ei insistau s li se deahainele, fr a explica de ce erau goi, pretinzînd totuic au imunitate din motive de securitate naional,145 pentru ef orturile lor de a nimici dumanii Statelor Unite. Al cincilea brbat gol a f ost prins de ctre un jogger din Boston, lupttorul pr ofesionist cunoscut subnumele de ÄFlci" Hammerloeker, care a declarat poliiei c atacatorul a încercat s-l dezbrace de trening,întrebrile adresate serviciilor secrete din Washingtons-au soldat cu negarea vehement a oricrui amestec.Totui, o surs neidentificat de la Departamentul deStat a sugerat c exist o asemnare între cei cinci dinBoston i un cult din Calif ornia de Sud, ai crui adepicomit crime numai în pielea goal, în timp ce cîntÄDeasupra curcubeului" i agit stegulee americane.

ÄSînt perveri, a spus sursa neidentificat, altfel n-ar  purta steagurile alea." Despre ei trebuie s fie vorba.

17Brbatul masiv, de înlime medie, purtînd ochelari negrisub o peruc r oie prea mare, care-i cdea peste urechi, îi cr oiadrum pe o strdu îngust, luminat de felinare cu gaz, aflat ladistan de cîteva blocuri de digul pescarilor din Key West,Florida. Era o strad cu case mici în stil victorian, înghesuiteuna într-alta - versiuni miniaturale ale vilelor de pe falez.Brbatul cercet numerele de pe partea dreapt, pîn cînd gsi

Page 146: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 146/335

adresa pe care o cuta. Dei aparent asemntoare cu celelalte,casa se deosebea într-o anume privin. în vreme ce altele aveaula ferestrele de la etajul întîi i doi lumini filtrate bizar de umbrei jaluzele veneiene, în aceasta era o singur lamp ce licreaslab într-o camer de la parter, aflat în partea din spate a miciicldiri. Asta facea parte din codul vizual; aici era locul clandestinde întîlnire.Strinul cu peruc r oie urc cele trei trepte înguste de la

 poart i se apr o pie de u. Btu uor în stinghia de lemn dintrevitralii - un semnal stabilit dinainte, pentru a evita soneria - un146ciocnit, pauz, alte patru rapide urmate de o alt pauz, pe urmdou lovituri i mai rapide. Un ras... i un tuns... dou tiuri,se gîndi omul, întrebîndu-se ce geniu al o peraiunilor aco peritenscocise chestia asta. Ua se deschise, iar Vincent Mangecavallo avu imediat rspunsul. Uriaul rinocer ce sttea în holul mic eraf ostul lui curier, pe bun dreptate poreclit  Meat, îmbrcat ca deo bicei cu o hain neagr, cma alb i cravat de mtase.- Asta-i tot ce putem face în blestemata asta de stare deurgen naional?-Hei, Vinnie-tu eti, nu-i aa, Vinnie?... Sigur c eti tu,simt mir os de ustur oi i de r om.- Basta! spuse veteranul teatrului de o peraiuni caraibean,intrînd în cas. Unde-i consigliere? Pe el vreau s-l vd chiar 

acum.- Fr consiglieri, îl întrerupse un brbat înalt i suplu, ceapru pe o u lateral din vestibulul întunecat. Fr domni, fravocai ai Mafiei, fr arme de la Cosa Nostra, e clar?- Tu cine dracu' eti?- Sînt surprins c nu-mi recunoti vocea...- A... dumneata?- Da, spuse Smythington-Fontini, care purta o jachet albi cravat galben. Am vorbit de sute de ori la telef on, continuelegantul anglo-italian, dar nu ne-am întîlnit niciodat, Vincenzo.Iat mîna mea, domnule - tu i le-ai splat recent?- Ai minte cît un scrîntit, Fontini, rspunse Mangecavallo,f olosind cea mai scurt strîngere de mîn de cînd George Pattona cunoscut prima dat un general rus. Cum î-ai gsit pe Meat?- S zicem c era cea mai palid stea din constelaia ta,iar eu sînt expert în navigaia astral.- Nu mi-ai rspuns la întrebare.- Atunci s zicem c naii de la Palermo pîn în Br ooklyn, New York, nu vor s se implice în aceast întreprindere riscant. Ne dau binecuvîntarea lor i vor accepta recunosctori oricedaruri ar primi, dar, în esen, trebuie s ne descurcm singuri.Ei l-au ales pe colaboratorul tu de-aici.146- Am cîteva lucruri de fcut pe Wall Street, o chestiunede onoare i de respect de sine, avînd în vedere ce s-a hotrîtîmpotriva bunstrii mele fizice. Sînt sigur c se înelege - de laPalermo pîn în Br ooklyn.- Mai exact, Vincenzo, o chestiune de onoare care trebuierezolvat, dar nu în asemenea termeni. Repet, fr arme, frmorminte,  fr consigliere de pe Wall Street. Nu poate fi vorbadespre implicarea colaboratorilor ti apr o piai - care nu sînt

colaboratorii mei, dei m atept s fiu inf ormat asupra micrilor tale. La urma urmei, btrîne, cu am pltit iahtul la blestemat pecare l-am aruncat în aer în recif, ca i echipajul venezuelean pecare l-am trimis înapoi la Caracas.-- Meat, zise Mangecavallo, întorcîndu-se ctre colegulsu, cîndva subordonat. Du-te s-i faci un sandvi.- Cuce, Vinnie? Tipul sta n-are în buctrie decît biscuiiuscai, care se sfrîm dac-i atingi, i brînz care mir oase a picioare nesplate!-Atunci las-ne, Meat.Poate ar trebui s sun dup o pizza...

Page 147: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 147/335

- fr telef oane, îl întrerupse industriaul. ce-ar fi s staicu ochii pe curtea din spate? Nu dorim nici un fel de intrui i nis-a spus c eti specialist în prevenirea unor astfel de surprize.Hei, cred c ai dreptate, zise Meat, muiat. i despre brînz, drace, mie nu-mi place nici parmezanul, pricepi ce vreaus spun?- Cu siguran.- i nu-i face griji despre surprize, adug capo

 subordinuto, îndreptîndu-se spre buctrie. Am ochi de liliac;nimeni nu se apr o pie.- Liliecii nu vd prea bine, Meat.- Nu glumeti?- Nu te pr ostesc.- Unde l-ai gsit pe sta? întreb Smythington-Fontinidup ce Meat se duse la buctrie. i de ce?- A rezolvat nite treburi pentru mine i niciodat nu147s-a aflat cea fcut. E cea mai bun goril pe care o poi avea...Dar n-am venit aici ca s vorbesc despre Meat. Cum mergetreaba?-- Eficient i conf orm pr ogramului. Mîine diminea, patrulele Pazei de coast vor gsi nite rmie, cîteva veste desalvare i mai multe articole personale, inclusiv cutia de trabucuri,cu iniialele tale pe ea. Firete, cutarea va fi întrerupt, iar tu

vei avea privilegiul unic de-a citi toate lucrurile alea minunate pe care cei ce te-au dispreuit le vor spune dup moartea ta.- Hei, tii c unele lucruri ar putea fi f oarte sincere, te-aigîndit la asta? Adic, în anumite cercuri m-am bucurat de multrespect.- Nu i în gaca noastr, btrîne.Iar începem cu tîmpenia aia cu Äbtrîne"? Pi, s-i zicceva, amice: eti nor ocos c ai o mam aristocrat care posedmai mult inteligen decît i-ar fi dat titlul la scrîntit pe care l-acptat în Oraul Ceaiului. Dac nu era ea, singura echip def otbal pe care ai fi avut-o ar fi f ost o gac de golani beivi btîndmingea pe strzile din Liverlakc sau Liverpool, sau cum dracu'i-o zice.- Fr legturile de afaceri ale lui Smythington, Fontininu s-ar fi extins niciodat pe plan internaional.-- A, deci de-aia purta ea ataat i numele Fontini, ca s setie cine încasa poliele, fiindc biatu' era mic i nu putea.- Discuia asta nu duce nicieri...- Vreau doar s tii unde te afli, Fontini - nu în picioare,ci aezat! Restul gtii tale cu chiloi de mtase o s-o încurce rude tot!- Aa mi s-a dat de îneles. În plan social e, desigur, o  pierdere teribil.- Naturalmente, pagliaccio... Deci, dup ce se termincutrile Pazei de coast i eu voi fi comemorat, ce se întîmpl?- La momentul potrivit, prevd c vei fi gsit pe una dintreinsulele îndeprtate din Dry Tortugas. Doi venezuelani or s fiecu tine i or s jure, binecuvîntîndu-l pe Dumnezeu, i pe tine,147c datorit curajului i tenacitii tale v-ai salvat vieile. Pe urmvor fi trimii imediat înapoi la Caracas i vor disprea.

- Nn-i ru, nn-i ru deloc. Poate chiar eti biatul mameitale.- Din punct de vedere conceptual i artistic, cred c aidreptate, admise zîmbind industriaul. Mama spunea mereu:ÄSîngele Cezarilor n-ar disprea niciodat dac mai muli dintreverii notri din sud ar avea ochi albatri i prul blond ca mine".- O adevrat regin, atît de plin de tolleranza,.. i despreVîrful Norilor? Cum îi susinem, pe el i pe turbaii iade iubitoride indieni? Nu m pot ajuta dac sînt la pmînt.- Aici intervii tu. Se pare c doar tu poi lua legtura...

Page 148: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 148/335

- Corect, îl întrerupse Mangecavallo. Toi se afl la locurilelor i nimeni nu tie unde, în afar de mine, iar situaia asta nu seva schimba.- Dac nu se va schimba, nu va exista nici o pr otecie. Nu poi apra un fugar pe care nu-l gseti.- Am rezolvat i treaba asta. Tu îmi spui ce ai de gînd i,dac îmi convine, iau legtura cu intermediarul i stabilim o întîlnire. ce ai de gînd?

- Cînd am vorbit la telef on înainte s vii aici, ai spus cgeneralul i oamenii lui se afl în ceea ce ai numit Äadpost sigur",iar ca iahtman, presupun c e echivalent cu Äport sigur", i astaînseamn c vasul e adpostit de furtun, într-un golf ferit de vînt.- Sper din suflet c asta înseamn, fiindc aa a zis mareleotean, iar dac lucrurile stau altfel, avem o armat terminat.Care-i prerea ta?- De ce s nu meninem statu-quo-ul?- ce statu-quo?- Adpostul sigur, zise încet Smythington-Fontini. În cazulc nu avem, aa cum ai sugerat, nite ofieri terminai, ceea ce însferele înalte ale Pentagonului e perfect posibil. Totui, avînd învedere aciunile recente ale generalului, ar trebui s-l credem pecuvînt c adpostul e sigur i departe de urgie.- Urgie?148

- Termenul, aa cum l-am f olosit, implic aspecte nega-tive. Se afl cu toii într-un golf ferit de vînt, pr otejai deelementele ostile. De ce nu i-am lsa s stea acolo?- Nu tiu unde dracu' e locul la!- Cu atît mai bine... Intermediarul tu tie?- Poate afla, dac avem un motiv suficient de bun pentrua-l convinge pe Vîrful Norilor.- Spuneai la telef on c vrea - cum le zice? - a, da, Ätrupede sprijin".- De asta are nevoie... La cine te-ai gîndit?- La colaboratorul tu cu un singur nume, Meat - pentruînceput...- Pas, refuz Mangecavallo. Am alt treab pentru el.Altcineva?-- Pi atunci s-ar putea s avem o pr o blem. Dup cumam menionat,  padrones de aici i de departe au decis s nuexiste nici o legtur vizibil cu vreuna dintre familii, aa cumar putea s apar în cazul domnului Caesar Boccegallupo.Presupun c Meat e o excepie fiindc, în calitate de ordonan bun la toate, nu e f oarte dezvoltat în zona creierului. Parcspuneai c e penultima Ägoril de strad".- Penultima?- Pi ultima ar fi o goril adevrat care înelege limbaenglez, nu?- ce dracu' are de-a face Batman cu soldatul meu Meat?- Nu, nu Batman, Vicenzo, ci batman - cineva care îiface mici servicii.- tii ceva, m scoi din srite, adic eti cam scrîntit!- îmi dau toat silina, spuse industriaul, apr oape epuizat.M tem c sîntem pe lungimi de und diferite.- Ei bine, treci pe a mea. Vorbeti de parc ai fi ntrul

la care conduce Departamentul de Stat, amice,- Din cauza asta sînt valor os, nu crezi?- Eu îl îneleg; e vag acceptabil în societate, dar soluiiletale, oricît de degradante ar fi, sînt infinit mai pr oductive decît148ale lui cînd e vorba despre interesele mele. Poate c prefer cocteilurile lui cu lmîie berii tale cu whisky, dar tiu cu sigurancînd s comand o trie i o bere. De ce crezi c democraiileindustriale sînt atît de al naibii de tolerante? Poate c nu vreau sîmpart pîinea cu tine, dar sînt mai mult decît bucur os s te ajuts-o coci.

Page 149: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 149/335

- tii ceva, Boae Moi, parc o aud pe mama ta. Te ridicideasupra tîmpeniilor pe care le spui. i ce facem mai departe?- Deoarece cile o binuite îi sînt închise, îi sugerez srecrutezi cîiva oameni dintr-o pepinier disponibil. Mai exact,mercenari.- Ce?- Soldai pr ofesioniti. Sînt, de o bicei, dr o jdia societii,dar lupt numai pentru bani i nu le pas nici cît negru sub unghie

de alte cauze. Mai demult erau f oti criminali de rzboi germani,criminali urmrii sau f oti militari czui în dizgraie pe carenici o armat nu i-i dorea în rîndurile ei. Presupun c ultimeledou categorii exist i acum, de vreme ce majoritatea fascitilor sînt fie mori, fie prea btrîni. Oricum, cred c-i cea mai potrivitdirecie de aciune.- i unde-i gsesc pe cercetaii tia minunai? Am nevoiede pr otecie acolo cît mai repede.- Mi-am luat libertatea de a-i aduce o duzin de fie personale de la o agenie din Washington, numit Manpower Plus Plus. Omul pe care l-am trimis acolo, de fapt un funcionar de-al meu din Milano, m-a inf ormat c toi candidaii sîntdisponibili în mai puin de douzeci i patru de ore, cu una saudou excepii - oameni care sînt ateptai s ias din închisoaremîine diminea.- îmi place stilul tu, Fontini, zise temporar decedatul

director al Ageniei Centrale de Investigaii. Unde sînt fielealea?- în buctrie. Vino cu mine. Poi s-i spui lui Meat s pzeasc poarta din fa.

149Zece minute mai tîrziu, aezat la o mas masiv din lemnde pin, cu dosarele împrtiate în faa lui, Mangecavallo se hotrî.- tia trei, comand el.- Vincenzo, eti de-a dreptul remarcabil, spuseSmythington-Fontini. Eu a mai fi ales înc doi, numai c iaurmeaz s fie eliberai de la închisoarea Attica i i-ar firecunosctori dac ar primi imediat de lucru. Totui, al treilea enebun cu certificat, un nazist american care st în faa sediului Naiunilor Unite.- S-a aruncat, în faa unui auto buz...

- Nu era auto buz, erao dub în care se afla prietenul lui,alt sclintit care a f ost arestat în timp ce se plimba pe Br oadwayîntr-o unif orm a gestapo-ului.- Mcar a fcut un ef ort, a strbtut nou metri ca sîmpiedice s se întîmple ceva, i asta caut eu.- de acord, dar nu se tie precis dac a vrut într-adevr sacioneze aa ori a f ost lovit de un rabin de pe strada Patruzeci iapte.- Merg pe mîna lui... Cînd o s-i am la Boston?- Pi, despre primii doi o s tim ceva mîine diminea,dup apelul de la închisoare, iar nazistul nostru muc zbala decînd îi merge bine cu o carte de credit furat de la un cmtar pecare l-a aruncat în East River.- îmi place i el - nu pr ocedeul lui, fiindc nu sînt deacord cu porcriile alea, dar poate fi de f olos. Toi descreieraiitia pot fi utili - cum ziceai, tot ce ai de fcut e s bai o to b i

s suni din goarn. Dac apar i ceilali doi, o s fie darul SfinteiFecioare pentru cauza noastr - s constatm o teribil nedreptatefcut unui trib de pguboi care ar fi mori fr binevoitoareamea intervenie. Important e s facem cît mai repede o echip is-o trimitem la Boston i la adpostul la sigur, unde dracu' o fi... tii c e posibil ca rahaii ia din Washington s se ocupe înclipa asta de general.- M îndoiesc, btrîne. Dac tu nu tii unde e, i149nici intermediarul tu, cum ar putea s-l gseasc Washingtonul?- N-am încredere în ia cu chiloi de mtase. Nu se dau înlturi de la nimic, mizerabilii.

Page 150: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 150/335

într-un separeu slab luminat din barul OToole's, aflat lavreo dou blocuri spre vest de firma Aar on Pinkus Associates,tînrul i elegantul bancher îi continua asaltul delicat asuprasecretarei de vîrst mijlocie, aflat la al treilea Martini.- Ah, zu c n-ar trebui, Pinky, pr otest femeia, chicotindi trecîndu-i emoionat nuna prin prul lung, grizonat. Zu cnu-i corect.- Ce nu-i corect? întreb reclama ambulant a vemintelor 

Br ooks Br others, cu un accent de undeva dintre Park Avenue iBelgrave Square. i-am spus ce  simt.- Muli dintre avocaii notri trec pe aici dup lucru... i,la urma urmei, te cunosc doar de vreo or. Oamenii or scomenteze.Las-i în pace, scumpa mea! Cui îi pas? i-am declaratinteniile mele f oarte clar i cu deplin onestitate. Idioii iainfantili cu care se presupune c ar trebui s se întîlneasc un brbat ca mine, pur i simplu nu m intereseaz. Prefer dedeparte o femeie matur, cu experien i discernmânt... Hai,nor oc.Amîndoi ridicar paharele la gur; totui, doar unul din ei bu, i acela nu era bancherul.- Ah, e o treab uoar, iubito... Cînd crezi c se poateîntîlni domnul Pinkus cu comitetul nostru executiv? E vorbadespre multe milioane, desigur, iar sfaturile lui juridice sînt f oarte

importante.- Binky, i-am spus...în acel moment, brusc dezorientat, secretara încruciainvoluntar ochii i sughi de patru ori la rînd.-... n-am vorbit cu domnul Pinkus astzi.- Nu tii unde e, scumpa mea?- Nu exact - exact -, dar oferul lui, Paddy Lafferty,150m-a sunat ca s-mi spun s achit factura pentru dou automo- bile închiriate.- Serios? Dou'?- Spunea ceva despre o caban de schi din Hooksett. Asta-iîn New Hampshire, lîng grani.A, m r og, asta n-are importan... Vrei s m scuzi o clip, dulcea mic'? Cum se spune, necesiti fireti.- Vrei s merg cu tine?- Nu sînt sigur c e permis, excitant doamn.

 Inhm! ip secretara, atacînd paharul cu Martini.Binky bancherul se ridic de la mas i se îndrept în vitezspre telef onul public de la intrarea barului. Intr oduse o fis if orm un numr; i se rspunse apr oape imediat.- Unchiul Bricky?Cine altul? rspunse pr o prietarul celei mai mari instituiide creditare din New England.Sînt nepotul tu, Binky.- Sper c i-ai cîtigat pîinea, tinere. De altceva nu preaeti bun.- Unchiule Bricky. Am f ost chiar bun!-- Nu m intereseaz aventurile tale, Binky. Ce-ai aflat?- E vorba despre o caban de schi din Hooksett în NewHampshire, apr oape de fr ontier.

Bancherul Binky nu se mai întoarse la mas, iar înelegtorul O'Toole o sui pe turmentata secretar într-un taxi, pltind costul cltoriei pîn la locuina ei i luîndu-i rmas- bun de la chipul uluit din fereastr cu un singur cuvînt:- Mizerabilii.- Aici e Bricky, btrîne. E vorba despre o caban de schidin Hooksett, New Hampshire, la vreo patruzeci i cinci dekilometri spre nord de fr ontier, pe oseaua 93. Mi s-a spus csînt doar dou locuri din astea în zon, aa c n-o s fie preagreu de gsit. Vor fi acolo i dou automo bile, cu urmtoarelenumere.150

Page 151: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 151/335

Bancherul cu chip pmîntiu din New England spusenumerele i primi mulumirile secretarului de stat.- Bun treab, Breikcy, ca în vremurile vechi, nu-i aa, btrîne prieten?- Sper, fiindc dac dai chix, s nu îndrzneti s apari laîntrunirea noastr! Nu-i face griji, prietene, Li se spune Cei Patru Mîravii sînt nite animale! Or s ajung la Aer o portul Logan în mai

 puin de o or... Crezi c Smythie o s m lase s-mi ancoreziahtul la clubul lui?- Bnuiesc c asta depinde de rezultatele ef orturilor tale,nu crezi?- Am toat încrederea în cei patru, btrîne. Sînt cu adevratun cvartet de temut. Nu simt mil, nici durere, cum se spune.Zu c n-ar trebui s te apr o pii de ei la mai puin de un kilometru!- Bun treab, btrîne. ine-m la curent.Era trecut de miezul no pii la Hooksett, New Hampshire,cînd o camionet neagr, cu farurile stinse i motorul o prit, co borîfr zgomot pe drumul de ar i o pri pe aleea cu pietri din faaintrrii f ostei cabane de schi. oferul, tatuat pe frunte, se întoarsectre cei trei asociai ai si din spate.- Cagule, zise el simplu, iar cei trei cutarîn rucsacurilenegre i scoaser nite ciorapi negri, pe care i-i traser imediat pe fa.

oferul-ef fcu la fel i toi patru îi aranjar esturaneagr din nailon, astfel încît ochii lor priveau amenintor pringurile decupate în material.- Armele mari, adug ofierul tatuat, schiînd un rînjetsinistru, îi vreau mori, pe toi. Vreau s vd or oare, vreau svd durere; vreau s vd sînge i fee îngr ozite, toate lucrurilealea gr ozave pe care am f ost antrenai s le facem.- Ca-ntotdeauna, maiorule! o pti un munte de om, cutîndcu gesturi mecanice, asemenea celorlali, în rucsac i scoînd o 151arm automat MAC-10 i cinci încrctoare coninînd fiecareo ptzeci de gloane.- Puterea de f oc suplimentar! continu maiorul privindînjur, satisfcut c adjunctul su executase deja ordinul.Din nou, mîinile ptrunser în rucsacuri i grenadele cu

inel fur fixate de centurile de lupt.- Staiile radio! veni ordinul final, care fu imediat executat.Staiile de emisie-recepie miniaturale fur scoase iîndesate în buzunare.- S mergem! Nord, sud, est i vest, dup cum aveinumerele, s-a îneles?Apoi cei patru Absolut Incorigibili se strecurar afar dincamionet i începur s se tîrasc în direciile indicate. Moarteaera misiunea lor, moartea era mântuirea lor în orice situaie.

 Moartea înainte de dezonoare!- Tu vezi ce vd eu, amigo? îl întreb desi-Doi pe desi-Unu, aflai amîndoi în spatele unui arar de unde o bservau peisajulîn lumina stranie a lunii, l-o nebunie, nu?-Nu, tre' s fii aa aspru cu ei, cum  zicgringos, rspunseDesiUnu. Ei nu tre' s-i pzeasc puii sau caprele noaptea dvecinii ri.

- tiu asta, da' d ce-s aa pr oti? Cabezas negre urcînddealu' p lun ca nite cucarachas babani e pr ostie curat -cum spuneau tot nite gringos.- Cum zice gheneralu', am putea s le dm lecii, da' nuacu'. Acu' tre' s facem ce vrea el s facem... i-n plus, a f ost o zi dificultoso pentru prietenii notri simpatici, aa c nu tre' s-isculm. Au nevoie d somn, nu?- Ei n-au nici pui, nici capre, doar vecini ri, asta vrei szici?- Corect. O rezolvm noi, de acord?- E uor. Io-i iau pe ia doi d-acolo, tu-i iei pe ilali doid dincolo.

Page 152: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 152/335

Page 153: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 153/335

Page 154: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 154/335

astea or s explice tot ce vreau s zic... Acu', mare gheneral,sergenii' desi-Doi i cu mine putem s ne culcm?- Fir-ar s fie, biei, sîntei locoteneni! Dar ce dracu'se petrece afar?- V r og, señores y señoras, vedei i singuri, spuse desi-Doi, deschizînd ua din fa. ne-am gîndit c nu înclcm154  prevederile lu' Genevil, cînd am vzut toate armele i chestiile

alea.Afar, în schi-liftul reparat, aflat la jumtatea povârniuluii la cel puin cinci metri în aer, atîrnau patru corpuri cu capul în jos, cu gurile aco perite cu band adeziv i picioarele legate.- Îi dm jos din or-n or i le dm ap, spuse Desi-Unu,zîmbind. în felu' sta îi tratm f oarte bine p prizonierii d rzboi.

18 - Ce? rcni secretarul de stat, urletul lui fcînd-o pestenograf s sar în sus din f otoliu, pr oiectînd carnetul de notiedirect în capul efului ei, care îl prinse distrat cu mîna liber, cucare îi lovea easta pentru a o pri r otirea involuntar a ochiuluistîng. Ce au fcut?... Cum? N-o s admit asta!Secretarul începu s loveasc alternativ carnetul de tîmpli de marginea bir oului, pîn cînd paginile se desprinser dinspiral i zburar care încotr o.- V rog! zise stenografa, alergînd s culeag hîrtiile.Acestea sînt note ultrasecrete, domnule!- Ei bine, îele tale nu sînt un secret, nu-i aa? ip el, cuochii holbai. Trim într-o lume de capete seci, domnioar! Tuai  o trtcu, dar noi sîntem toi nite capete seci!Deodat, stenografa, stînd dreapt i privind în jos la efulei, spuse pe un ton calm, dar categoric:- înceteaz, Warren. Calmeaz-te.- Warren? Cine-i Warren? Eu sînt domnul secretar -întotdeauna domnul secretar!- Eti Varren Pease i te r og s aco peri micr of onul sau îispun sur orii mele, iar ea o s-i spun lui Arnold Subagaloo cte-ai scrîntit.- O, Doamne - Arnold!

154Warren pease, secretar de stat, aco peri brusc micr of onultelef onului.- Am uitat, Teresa, sincer, am uitat  pre de o clip!- Eu sînt Regina Inimcurat, sora mea mai mic e Teresa,asistenta lui Subagaloo.- încurc teribil numele, dar nu uit niciodat trtcuele -adic feele. S nu-i spui sur orii tale.- Tu spune-i celui de la telef on c o s-l suni mai tîrziu,dup ce o s-i aduni gîndurile.- Nu pot! Vorbete de la telef onul deinuilor din Quantico!- Ordon-i s-i dea numrul i s atepte acolo pîn îlsuni tu!Foarte bine, Trtcu... Teresa... Regina... doamnasecretar!- înceteaz, Warren. F ce i-am spus!Secretarul de stat fcu exact ce-i comandase Reginalnimcurat, apoi se prbui peste bir ou, cu capul în mîini i,cum se spune, începu s plîng în hohote.- Cineva a turnat, iar eu m-am fcut de rîs! bolbor osi el.I-au trimis înapoi la închisoare în saci de plastic.- Pe cine?- Pe Cei Patru Mîravi. E oribil!- Sînt mori?- Nu, au guri în saci ca s respire. Sînt mai ru decîtmori ±  smt jenai! Toi sîntem jenai!Pease îi înl faa înlcrimat de parc ar fi implorat o execuie rapid.

Page 155: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 155/335

Page 156: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 156/335

inf ormaii din infrastructur rmase nepedepsite; vorbeleneconsemnate au fcut un drum ocolit, pîn la nite urechi carenu trebuiau s le aud.- Aa trebuie s fi f ost, dar tot se poate! Nimeni dintre ceicare tiau nu o binea vreun avantaj dac trda secretul trimiteriidemenilor lora la Boston.- Fr fapte concrete, domnule secretar - care, desigur, pot fi dezvluite doar sub efectul Pentothalului, dar niciodat,

niciodat de vreo subuman comisie a Congresului - te r ogs-mi faci un rezumat aî o peraiunii. Poi s faci asta,Warren?... Dac crezi c asta te ajut, o s-i art din nou buzunarele mele.- N-ar strica.156Femeia se conf orm, iar ochiul stîng al lui Pease rmasenemicat.- Pi, s vezi, începu el, cu picturi de saliv pe buze. Nite jigodii lipsite de patriotism, conduse de un maniac, vor s paralizeze prima noastr linie de aprare, mai exact pe investitoriinotri, apoi pe un secretar al f orelor noastre aeriene care areresponsabiliti de supraveghere pe plan internaional.- Cum, scumpete?Inimcurat se balansa de pe un picior pe altul, apoidinainte înapoi.-

 Atiuu.- Ce e, Warren? Te-am întrebat cum.A, da, sigur... Ei bine, ia pretind c pmîntul pe care seafl o imens i foarte important baz aerian ar putea saparin unui grup de oameni - de fapt, slbatici - pe baza unuitratat stupid de acum o sut de ani, care n-a f ost niciodat încheiat.E o nebunie!- Sigur c e, dar e adevrat?Din nou, picioarele dezgolite ale Reginei executar o seriede legnri, mai exact cinci.- Mam, mam...!-Staijos! E adevrat?- Curtea Suprem examineaz chestiunea. efulDepartamentului de Justiie pstreaz secretul asupra dovezilor Curii înc cinci zile, din raiuni de securitate naional, pîn or s apar jigodiile pentru inter ogatoriul oral, cu o zi înainteaexpirrii termenului. Mai avem patru zile ca s-i gsim peticloii ia i s-i trimitem la vîntoare, ceea ce n-are legturcu securitatea naional. Slbaticii dracului!Regina Inimcurat îi ls brusc r ochia jos.- Asta întrece msura!- Of!... Ce?- Noi, fetele Inimcurat, nu sîntem de acord cu limbajulo bscen, domnule secretar. Dovedete lipsa unui vocabular de-cent i este extrem de ofensator pentru cei care merg la biseric.156- Ei, haide, Vergina...-  Regina!- Sînt de acord cu tine... dar nu înelegi, uneori, puin blasfemie spune totul. Cînd eti stresat, îi scap cîte una.- Parc ar vorbi scriitorul la francez oribil, Anouilh, care

era în stare s scuze orice.- Annic i mai cum?- Nu conteaz... Cercul celor care tiau a f ost restrîns lacîiva dintre cei mai înali oficiali guvernamentali i chiar la mai puini civili din afar.- i toi sacii ia din plastic, în via i agresivi, au f ostrecrutai sub aco perire pentru a-i îndeplini misiunea - în care,evident, au euat?- Sub o asemenea aco perire, încît nici n-au înelesmisiunea! Dar nici nu era nevoie - sînt nite fanatici.- Stai aici, Warren, spuse Inimcurat, punîndu-i carnetul pe bir ou i îndreptîndu-i r ochia. M întorc imediat.

Page 157: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 157/335

Unde te duci?- S vorbesc cu secretara ta - mama mea. M întorcimediat i s nu îndrzneti s dai vreun telef on!- Sigur c nu, Buzunare... Adic...Ah, taci din gur! Cunotinele tale sînt f oarte, foarteciudate.Cu aceste cuvinte, stenografa iei din bir ou i închise ua.Warren Pease, secretar de stat i pr o prietar al unui iaht de

 pescuit pe care tînjea de mult s-l ancoreze în rada unui clubselect, oscila între dorina de a-i tia venele de la mîn i cea dea suna la f osta lui firm de br okeri, i a-i oferi orice inf ormaiidin interiorul guvernului pentru a relua colaborarea cu ea.

 Doamne, de ce cedase rugminii vechiului su coleg de camer, preedintele, i intrase în administraie? Din punct de vederesocial, erau, desigur, unele avantaje, dar existau i dezavantaje.Trebuia s fii politicos cu atît de muli oameni încît nu puteairezista; i pe urm erau dineurile alea cumplite, la care nu numaic trebuia s participi, dar s i faci poze cu negri! O, nu, nu era157totul numai lapte i miere! Sacrificiile pe care trebuia s le faccereau rbdarea unui sfînt... iar acum asta! Saci din plastic cu

 fanatici vii, i gaca lui cerîndu-i scalpul! Totul era aiurea. Cumnu avea o lam la îndemîn i nu îndrznea s f oloseasctelef onul, se hotrî s atepte, transpirînd abundent. Dup cîteva

minute chinuitoare, ateptarea lu sfîrit. În locul RegineiInimcurat, în bir ou pi mama ei, Tyrania.efa clanului Inimcurat era cr oit dintr-un material dincare se construiesc legendele. O femeie remarcabil, cu trsturitectonice severe i ochi scînteietori de un albastru deschis, înaltde un metru o ptzeci, cu un trup pr o porionat, suplu i pr ovocator,care infirma cei cincizeci i o pt de ani ai si. Ca i mama ei, caresosise în America o dat cu legiunile de secretare i funcionare,în timpul celei de-al doilea rzboi mondial, Tyrania era o veterana bir ocraiei din Washington, stpînind tertipurile i cilelturalnice, nebuniile i abuzurile flagrante. Ca i mama ei, îiadusese pr o priile-i fiice s lucreze în infrastructurile bizantineale nenumratelor bir ouri, departamente i ageniiguvernamentale. Tyrania era convins c destinul femeilor dinfamilia sa era s-i îndrume pe lideri i pe prezumtivii lideri sstrbat cîmpurile minate, astfel încît ei s-i poat manifesta, îngeneral, puinele aptitudini pe care le posedau. în sufletul ei,liderul suprem al clanului Inimcurat înelegea c femei precumfiicele ei conduceau în realitate treburile rii. Brbaii erauadevratul sex slab, vulnerabili la tentaii i nebunii. Aceastconvingere explica fr îndoial faptul c, vreme de trei generaii,nici un co pil de sex masculin nu se nscuse în familie. Era pur isimplu de neconceput.Tyrania îl studie pe distratul secretar de stat, privindu-l lung,în tcere - cu un amestec de mil i resemnare.- Fiica mea mi-a transmis tot ce i-ai spus i mi-a descrislibidoul tu, aparent f oarte ridicat, zise ea cu fermitate, dar calm,de parc ar fi admonestat un biea zpcit în bir oul directorului.- îmi pare ru, doamn Inimcurat, dar am avut o ziinfernal i n-am vrut s fac nimic ru.157

- E în regul, Warren, nu plînge. Sînt aici s te ajut, nu ste fac s te simi pr ost.-Mulumesc, doamn Inimcurat!- Dar ca s te ajut, trebuie mai întîi s-i pun o întrebaref oarte important. O s-mi rspunzi sincer, Warren?- O, da, da, sincer!- Bine... Spune-mi, în cercul la f oarte restrîns de civili -oameni din afara guvernului - care tiu despre o peraiunea decontraatac, exist vreunul care s pr ofite de pe urma acestei presupus ameninate baze aeriene'?- T o i,  pentru numele lui Dumnezeu!

Page 158: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 158/335

- Atunci gîndete-te la unul din ei, Warren. Acela v-avîndut.- Ce..?  De ce?-Nu-i pot da amnunte, dar nici rspunsuri pîn nu ammai multe date ² cum ar fi o piunile de apr ovizionare irscumprri - dar într-o perspectiv imediat, rspunsul e evi-dent.- Chiar este?

- Nimeni din administraie, cu excepia ta, n-ar apr o ba o  soluie aiît de Äciudat", f olosind oameni încarcerai într-o închisoare militar din cauza înclinaiilor spre violen. Leciade la Watergate i cea a escr ocheriei din Iran au lsat urme deneters, oricît de respingtoare i nepatriotice ar fi ele. Pe scurt,ar fi f ost prea multe acuzaii.- Dar de ce sînt eu excepia?- Eti prea nou i prea lipsit de experien în oraul sta. N-ai ti cum s-i aduni pe consilierii preedintelui pentru genulsta de o peraiune clandestin. Ar fugi mîncînd pmîntul fie iîa auzul unei asemenea idei - poate cu excepia vicepreedintelui,care n-ar înelege despre ce vorbeti.- Crezi c e vorba despre unul dintre... civili?- Rareori m înel, Warren... M r og, s-a întîrnplat o dat,dar era soul meu. Dup ce noi, fetele, l-am dat afar din cas,s-a dus în Caraibe, iar acum face drumuri cu barca lui stricat în

158largul Insulelor Virgine. O fiin uman demn de tot dispreul.- Zu? De ce?- Fiindc pretinde c e o persoan pe deplin fericit, ceea

ce tim cu toii c e intolerabil în societatea noastr atît decomplex.- Serios...?~ Domnule secretar, putem s ne concentrm asupra pr o blemei actuale? Îi sugerez cu toat tria s izolezi Äsacii de plastic", s reprimi orice zvonuri se aud la Quantica drept rezultatai beiei, s te dai la fund i s f ormezi zer o-zer o-zer o-pauz-zer o-zer o-ase, Fort Benning.- Ce dracu" e asta?- Nu ce, cine, rspunse Tyrania. Li se spune Cei aseSinucigai...

- Ca i Cei Patru Mîravi?- Sînt la ani-lumin distan de ei. Sînt actori.- Actori? Ce s fac eu cu actori?- tia-s mici, spuse Inimcurat, aplecîndu-se în fa ico borînd vocea. Ar fi în stare s ucid pentru nite cr onici bune,de care nici unul dintre ei n-a prea avut parte.- Cum de-au ajuns la Fort Henning?- Pentru neplata chiriei.- Ce?- De ani de zile nu mai aveau o slujb stabil; se duceaudoar în sal i ateptau la mese.-~ Nu îneleg o vorb din ce spui!- E f oarte simplu, Warren. S~au înr olat împreun în armat,ca s pun bazele unui teatru i s aib ce mînca. i, firete, unofier cu imaginaie de la G-Doi a intuit posibilitile lor i a

inaugurat un no

u pr o

gram pentruo

  peraiuni aco

 perite.- Fiindc erau actori?- M r og, dup spusele generalului însrcinat cu treabaasta, erau - sînt - i se afl într-o excelent f orm fizic. tii,filmele alea gen Rambo, în care ei fceau figuraie. Actorii pot fif oarte orgolioi cînd e vorba despre înfiarea lor.158- Doamn Inimcurat! exclam secretarul de stat. Vrei,v r og, s-mi spunei unde o s ne duc toat conversaia asta?- La o soluie, Warren. O s vorbesc doar în termeniabstraci, ca s poat fi contestat totul, dar sînt sigur c minteata ascuit i cultivat o s îneleag.

Page 159: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 159/335

- Astea sînt primele cuvinte pe care le îneleg.- Cei ase Sinucigai pot i vor s întruchipeze pe oricinei orice. Sînt maetri ai deghizrii i ai vorbirii dialectale, i pot penetra cele mai impenetrabile locuri.- Asta-i o nebunie. ne-ar putea penetra i pe noi.- Bine zis. în felul sta o bii o perspectiv de invidiat.- Stai puin.

Pease se rsuci în f otoliul pivotant i privi drapeleleîncruciate ale Statelor Unite i Departamentului de Stat,imaginîndu-i între ele un portret al lui Ger onimo îmbrcat înunif orm de general.- Asta e! strig el. Fr inculpri, fr audieri în Congres-e perfect!- Ce, Warren?- Actorii.- Desigur.- Actorii pot fi oricine vor-pot s-i conving pe oamenic nu sînt ceea ce sînt în realitate, corect?- E adevrat. Pentru asta sînt pregtii.-Fr criminali, fr inculpri, fr blestematele de audieridin Congres.

- M r og, eu n-a merge aa departe fr mituirea unor senatori, ceea ce f ondurile noastre pentru situaii neprevzute permit s...- îneleg acum, o întrerupse Pease, întorcîndu-se spre ea,cu ochii mrii de entuziasm - cel stîng fiind la locul lui. Sosetela Aer o portul Kennedy - cu earfe r oii, poate i cu brbi i plrii Eden - o delegaie.- O ce?- Din Suedia! O delegaie a comitetului Nobei. Au studiat159istoria militar a secolului douzeci i au venit s-l caute pegeneralul MacKenzie Hawkins pentru a-i acorda Premiul No bel pentru pace, fiindc e cel mai mare otean al timpurilor noastre!- Poate ar trebui s chem un doctor, Warren.

- Nici pomeneal, doamn Inimcurat, mi-ai dat dejaleacul! Nu înelegi? Mscriciul sta are un orgoliu mai maredecît Everestul!- Cine?- Vîrful Norilor.-Cine?- MacKenzie Hawkins! A o binut Medalia de Onoare aCongresului - de dou ori.- Cred c ar trebui s ne rugm în tcere DomnuluiAtotputernic fiindc l-a fcut american i nu comunist.-  Rahat! explod secretarul de stat. sta-i nebunulmileniului! O s vin în fuga mare de unde s-o afla, ca s-i ia premiul la... Apoi spre Suedia, în nord, direct în nord! Apoi o s se piard un avion - în Lapland, Siberia, în tundr, cui o s-i

mai pese?- în pofida blasfemiei tale stupide, Warren, cînd spui´nord", pare teribil de adevrat, e adevrul nostru... Ce pot faceeu, domnule secretar?- Pentru început, afl cum dm de ofierul care se ocupde actorii tia; apoi pregtete-mi avionul pentru un zbor laFort Benning... E perfect!Cele dou maini închiriate goneau spre sud pe Autostrada93, ctre Boston, Paddy Lafferty conducînd-o pe prima, iar soialui aflîndu-se la volanul celei de-a doua, la vreo doi kilometri în

Page 160: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 160/335

spate. Aar on Pinkus sttea alturi de oferul su, în vreme ceSam Devereaux, mama lui i Jennifer Aripr oie erau instalai pe bancheta din spate, avocata stînd între mam i fiu. Al doileavehicul îi ducea pe generalul MacKenzie Hawkins, alturi dedoamna Lafferty; Desi-Unu i Doi stteau în spate i jucau black-Jack cu o pereche de cri terpelite de la cabana de schi.160

- Ascuît-m cu atenie, fetio

! zise do

lo

fana Erin Lafferty,la telef onul din main. S-i dai biatului cel mare un castr on plin cu fulgi de ovz i lapte adevrat- nu mizeria aia diluat cuap, pe care o bea bunicul ², iar fetia s mnînce dou felii de pîine date prin ou i prjite-dou ou, ai îneles?... Bine, fetio,te sun eu mai tîrziu.-Co piii dumitale? întreb oimul oarecum încurcat, dupce doamna Lafferty închise telef onul.i-ai pierdut minile, omule? Art eu ca o femeie cu

co pii de î?- N-am auzit prea bine ce vorbeai, doamn...- Era fata mea mai mic, Bridget, care are grij de co piii biatului meu mai mare - al doilea biat al meu -, în vreme cesupozitoarele alea de prini ai lor sînt într-o cr oazier... poi s

crezi,o

 croazier?- Soul dumitale a avut o biecii?- Cum dracu¶ putea s aib? dennis, biatul, e marecontabil, cu toate titlurile alea dup nume. El ne calculeaz taxele.-îneleg.- O s-nelegi cînd o s trag dracu' pîruri parfumate. Snu faci niciodat co pii mai mintoi ca tine. Te cost i ochii dincap.Telef onul din main sun, iar doamna Lafferty ridicreceptorul.-Ce e, Bridgey? Nu gseti frigiderul, fetio?... A, tu eti,Paddy, iubitule, c-mi vine s-i bag capul într-un butoi cu uleirînced!Erin Lafferty îi întinse receptorul lui Hawkins.

- Paddy spune c do

mnul Pinkus vrea s vo

rbeasc cudumneata.- Mulumesc, doamn... Comandante?- Nu, tot Paddy e, mare general. i-l dau pe efu' imediat.Voiam doar s-i spun s nu-i dai atenie femeii mele. E fat bun, domnule, dar nu tie ce-i aia o btlie adevrat, dacînelegi unde vreau s ajung.160- îneleg, tunarule. Dar în locul tu, m-a asigura c.biatul cel mare" i-a luat fulgii de ovz cu lapte adevrat i c.fetia" a mîncat pîinea prjit cu dou ou.- Ah, a început iar povestea cu micul dejun, nu-i aa?Bunicile pot fi o pacoste, generale. i-l dau pe domnul Pinkus.- Generale?- Comandante? Care sînt coordonatele de pe hart,domnule?- Ce? A, unde mergem? Da, pi, tocmai am aranjat sstm cu toii la casa de vacan a cumnatului meu, în Swampscott.E un loc încînttor de pe plaj i, fiindc sora lui Shirley se aflîn  Eur o pa, casa e complet liber.-Bun treab, comandant Pinkus. în condiii de lupt, un bivuac conf ortabil e indicat pentru moralul trupei. Cunotiadresa? Trebuie s iau legtura cu Micul Iosif la Boston, deoarece personalul de sprijin va sosi în curînd.

Page 161: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 161/335

- E cunoscut drept vechea pr o prietate Worthington de pe Beach R oad, care aparine acum lui Sidncy Birnbaum. Nusunt sigur c are numr, dar tot zidul din fa e vo psit în albastruregal, culoare care i-a plcut f oarte mult sur orii lui Shirley.-E suficient, comandant Pinkus. Ajutoarele noastre vor F i c u siguran alese din trupele de elit, aa c o s ne gseasc.Altceva?

- Do

ar s-i spui so

iei lui Paddy unde mergem. Dac ne pierdem în trafic, ea tie drumul.oimul transmise inf ormaia i primi replica succint alui Erin Lafferty.O, ludat fie Ii sus! O s am de-a face cu evrei, i crede-m,generale, ei chiar tiu de unde s ia cea mai bun carne i celemai pr oaspete legume!Ai mai f ost acolo, presupun.Dac am fost acolo! S nu-i spui cumva preotului meu,dar marele Sidney i scumpa lui soie, Sarah, m-au fcut naa biatului lor, Joshua ± în stil evreiesc, m-nelegi, Josh e ca i161 biatul meu, iar Paddy i cu mine ne tot rugm ca el i cu Bridgeys fie împreun, dac-nelegi ce vreau s zic.

- Dar preotul dumitale...- ce dracu' tie el? Bea toat ziua vinuri franuzeti i ne plictisete de moarte vorbind despre buchetul 'lor. Un ratat.- Adevrat integrare, spuse calm oimul. te-ai gînditvreodat s-l salvezi pe Pap? adug el, chicotind. Am cunoscut pe cineva care judeca aa.- Aoleu, fugi de-aici!Cum s se gîndeasc la asta o muiereirlandez pr oast ca mine?- ÄCei sraci cu duhul vor moteni Pmîntul", cci peumerii lor se sprijin dreptatea întregii omeniri.- Hei, ia ascult! încerci s te dai la mine? Fiindc dac-iaa, Paddy al meu te rupe cu btaia!- Nici prin cap nu mi-a trecut asta, doamn, rspunseoimul, privind pr ofilul lui Erin Lafferty. Sînt sigur c Paddy ar 

fi în stare, adug oteanul care era considerat cel mai bun ofier în lupta corp la corp ce activase vreodat în armat. Fr îndoial,m-ar demola.- M r og, el e mai trecut, da' biatul meu tot le mai are cu btaia.- Te are pe dumneata, iar asta-i mult mai important.- Unde bai, amice? Sînt femeie în vîrst, pentru numeleDomnului!- Iar eu sînt un brbat i mai în vîrst i n -are nimic de-aface una cu alta. Spuneam doar c e o onoare s te cunosc.-M.zpceti, soldatule!- Fr intenie.Erin Lafferty aps pedala acceleraiei pîn la fund, imaina îni înainte.

Wolfgang Hitluh, nscut Billy-Bo b Bayou, trecu de poarti urm indicatoarele aflate pe coridorul larg ce ducea spresectorul de recuperare a bagajelor din Aer o portul Logan. Fiindal treilea om al unitii bine pltite, dei pe ci misterioase,161recrutate de Manpower Plus Plus, urma s se întîlneasc cu ceidoi kameraden ai si în parcarea îngrdit aflat vizavi de staiade taxiuri. Pentru identificare, trebuia s aib la el un exemplar împturit din Wall Street Journal, cu mai multe articole încercuite

Page 162: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 162/335

cu cerneal r oie, dei el dorise cu încpînare s se f oloseascde un exemplar din Mein Kampf.Dac n-ar fi avut atît de mare nevoie de slujba asta, ar firefuzat-o. Wall Street Journal era un simbol al democraiilor decadente, hrpree i ar fi trebuit ars împreun cu nouzeci inoula sut dintre ziarele i revistele rii, începînd cu demneled e dispre Amsterdam News i Ebony, care erau publicate în i

 pentru Harlem, un f ocar de negri inferiori pui pe har, dupcum Wall Street era o tabr perfid înarmat a finanei evreieti!Totui, din nefericire, Wolfgang avea nevoie de slujba asta,deoarece ajutorul social îi fusese sistat de ctre un bnuitor funcionar negru de la bir oul de omaj! În consecin, fuseseo bligat s-i pun principiile la loc sigur i s accepte un avansd e dou sute de dolari i un bilet de avion.Tot ce tia era c el i cei doi kameraden ai si trebuiau s pr otejeze un grup de apte oameni care se ascundeau, trei dintreei fiind militari. Asta însemna c ase mercenari supravegheau patru civili - nimic mai mult decît un trudel, care începuse s-ip l a c în timpul celor dou glorioase luni de antrenament dinmunii Bavariei, cu un Meister al celui de-al patrulea Reich.Wollgang Hitluh, cu gazeta într-o mîn i valiza în cealalt, se

Strecur prin mulime i travers cele dou pasaje suspendate ced u c e a u spre parcare. Nu trebuia s atrag atenia! îi zise el,mergînd  prin soarele sfîritului de dup-amiaz ctre imensulgaraj. Totul era atît de secret, conf orm celor de la Manpower Plus Plus, încît nu putea s sufle o vorb nici mcar Fuhrer-ului,dac acesta ar fi trit - ceea ce era f oarte posibil, naturlich!Misiunea impunea pr otejarea unor personaliti atît deimportante, încît guvernul nu se putea încrede în indivizi slabi,nearieni infiltrai în serviciile secrete... Unde erau kameradenAi l u i ? se întreb.162- Eti Wolfie? întreb un negru uria, ieind din umbraunui stîlp circular de beton i apr o piindu-se de Hitluh.- Ce?... Cine? Ce ai spus?- M-ai auzit bine, amice. Ai ziarul la tine i am vzutcerneala r oie cînd ai traversat pasajele alea dou.Imensul negru întinse mîna i zîmbi.- îmi pare bine de cunotin, Wolf. Apr o po, ai un numeteribil.- Da, m r og... cred c da. Nazistul primi mîna întins de parc ar fi atins ceva carnece l-ar fi infectat pe via.- Pare s fie o treab bun, frate.- Frate?- Uite, continu uriaul, artînd în spatele lui, s i-l prezint pe colegul nostru, dar s nu te înele înfiarea lui. Dup ce-amevadat, n-a mai avut rbdare s-i ia oalele lui o binuite. Îi ziccu, Wolfie, n-o s-i vin s crezi cum vorbesc ghicitoarele alea btrîne i brbaii lor mustcioi!-Ghicitoare...?- Haide, R oman, vino-ncoace s-l cunoti pe Wolfie!Din umbra stîlpului, iei un brbat musculos, îmbrcatîntr-o bluz oranj larg, cu o earfa albastr legat în talie, nite pantaloni strîmi din piele neagr, avînd cîrlioni negri pe fruntei un singur cercel din aur. Un igan! îi zise Wolfgang. Npastamoldovenilor, mai ru decît evreii i negrii! Deutschland Ober  Alles, un igan!

Page 163: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 163/335

- S trieti, domnu' Wolf owitz! strig omul cu cercel,întinzînd mîna i dînd la iveal nite dini de un alb strlucitor sub o musta neagr- antiteza imaginii lui Wolfgang despre unkamerad. Pot s-i zic dup f orma ochilor c o s ai o vialung, lung, cu mari succese financiare! Nu-i cer bani pentruinf ormaia asta preioas - lucrm împreun, nu?- O, mare Fiihrer, unde dracu' eti? o pti pentru sine

Hitluh, strîngîndu-i absent mîna.163- ce-I asta, Wolfie? întreb negrul, dîndu-i o palm puternic lui Wolfgang peste umr.- Nimic, nimic!... Eti sigur c nu-i o greeal? Sîntei deia Manpower Plus Plus?- de-acolo, frate, i, din cîteam îneles eu i cu R oman, o s fie ca i cum am culege bani de pe strad. Apr o po, numelemea e Cyrus Cyrus M. Pe tovarul meu îl cheam R oman Z.,iar tu eti Wolfie 11. Firete, nu întrebm niciodat ce înseamniniialele numelor noastre; de altfel n-are importan, fiindc maiavem i altele, nu-i aa, frate?- Javoohl. Wolfgang ddu din cap, apoi se albi la fa.Adic e f oarte corect... bruder.

-Ce?- Frate, adug imediat Hitluh, în chip de scuz. Frate,vreau s zic frate!- ce dracu', Wolfie, nu te supra, te-am îneles. i euvorbesc nemete.-Da?- Da, ce dracu'. de ce crezi c am f ost la închisoare?- Fiindc vorbeti germana... ?- Oarecum, amice, zise gigantul cu piele neagr. Vezi tu,eu sînt chimist, lucrez la stat i am f ost trimis la Bonn ca s particip la un pr oiect de fertilizare a solului la Stuttgart. Numaic nu era vorba despre asta.- Despre ce?- Fertilizare... Ah, era un rahat, dar nu era fertilizare, doar 

un gaz, f oarte nesntos. Pregtit pentru Orientul Mijlociu.- Mein Golf! Dar poate existau nite motive...?- Sigur, au existat. Bani ghea i uciderea multor oamenidespre care efii credeau c nu sînt prea importani. Trei dintreei m au gsit într-o sear analizînd combinaia final. Mi-au zisc sî  nt un  schwarzer i au srit pe mine; doi au scos armele...Asta a f ost.- Asta a f ost ce?- I-am aruncat pe toi trei nemlii ia albi în cuve - ceea163ce i-a împiedicat s apar în instan pentru a rspunde pledoarieiîn aprarea mea... Aa c, din motive diplomatice, m-am ales cucinci ani de pucrie aici, în loc s fac cincizeci acolo. M-amgîndit c-mi erau datori cu trei luni, aa c R oman i cu mine amevadat noaptea trecut.- Dar noi sîntem mercenari, nu chimiti!- Un om poate avea mai multe meserii, amice. Ca s trec prin dou faculti în apte ani, mi-am luat liber cîteva luni dindiverse slujbe. Din Angola, din Oman, Karaci, Kuala Lumpur. N-o s te dezamgesc, Wolfie.- Domnu' Wolf owitz, îl întrerupse R oman Z., bombîndu-i pieptul aco perit cu bluz oranj i aezîndu-i picioarele de parcar fi vrut s ado pte o postur de dervi ignesc. Ai în faa ta pe

Page 164: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 164/335

cel mai mare om cu o lam, o lam fcut, pe care sperai vreodats-l întîlneti!... Harti,harti, parezi, înfigi!Cuvintele fur însoite de gesturi violente i rsuciri rapide,în timp ce earfa albastr sfichiui aerul, iar bluza oranj se înf oie.-întreab pe oricine din munii sîrbo-cr oai!- Dar ai f ost la închisoare aici...- Am f olosit cîteva sute de cecuri false, ce s-i mai zic?

rspunse R oman Z. pe un ton amar, întinzînd mîinile a scuz.Dac emigrezi, indiferent de metode, n-o faci într-o ar strincare nu te înelege.- Aa, Wolfie, zise Cyrus M., cu o anume fermitate învoce. Acum ai aflat ceva despre noi, dar ce ne spui despre tine?- Pi, biei, vedei voi, io-s ceea ce unii oameni numescun anchetator clandestin de potlogrii.- i eti un biat din Sud, care vorbete germana, îlîntrerupse Cyrus. O combinaie cam ciudat, nu-i aa?-Mie-mi spui?- Cred c asta se vede cînd eti tulburat, Wolfie. de ceeti tulburat, amice?- Nu m-ai îneleg, Cyrus. Io-s doar nerbdtor s-ncepemtreaba!

- A, o s-o-ncepem imediat, poi jura pef  undul 

tu bos164 c-aa o s fie. Doar c ne-ar plcea s tim ceva mai multedespre partenerul nostru. Vezi tu, s-ar putea s trebuiasc sne dm vieile pe mîna ta, înelegi asta, Wolfie, nu?... Da' cumde-a-nvat un biat bun ca tine germana? îi trebuia la ancheteletale clandestine?- Asta e! rspunse Wolfgang, cu un rînjet încremenit pe buze. Vezi tu, am f ost antrenat s m infiltrez în orae germaneca Berlin i Munchen ca s caut comuniti; da' tii ce-am gsit?- ce-ai gsit, mein kleiner?- Am aflat c sclif osii! notri guvernani se uit-n alt parte i nu dau doi bani pe toat treaba!- Adic ticloii ia de comuniti de la Poarta

Brandenburg, care se plimb pe Unter den Linden?- Aia erau sigur matoli, i-o zic io!- Sie sprechen nicht sehr gut Deutsch.- Pi, n-am învat prea mult ca s m prind aa repede,da' tot. am priceput.- Sigur, îneleg. Doar cîteva cuvinte de baz i fraze...Deodat, uriaul negru întinse în fa mîna dreapt, în chipde salut.- Hei! I litler!- Sieg lieiî! rcni Wolfgang atît de tare, încît mai mulicltori din aer o port întoarser capetele, îi privir, apoi seîndeprtar grbii.- Ai greit zona oraului, Wolfie. Brandenburgul era dec ealalt  parte a Zidului, înainte s cad. Acolo toi erau comuniti.

Cyrus M. îl trase brusc pe uluitul Hitluh în umbra stîlpuluii, cu un pumn, îl fcu pe neonazist s-i piard cunotina.- De ce dracu' ai fcut asta? strig zpcit iganul cuearfa albastr, tîrîmdu-i tovarul de celul în zona întunecat.- îi simt pe nemernicii tia de la un kilometru, rspunsemasivul chimist negru, sprijinindu-l pe Wolfgang de stîlp ismulgîndu-i valiza din mîna dreapt. Deschide-o i rstoarnconinutul.164 

Page 165: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 165/335

R oman Z. se conf orm, scoînd la iveal co perta sîngerie,ca o diadem de rubine, a crii Mein Kampf. ² sta nu-i biat bun, spuse iganul, aplecîndu-se iridicînd cartea. Ce facem acu', Cyrus?- Am auzit ieri ceva Sa radioul din celul., care m-a captivatoarecum. i n-o s crezi, dar s-a întîmplat chiar aici, în Boston!THE BOSTON GLOBE

 NAZIST AMERICAN GOL GSFT PE TREPTELE UNEISECII DE POLIIEcu un exemplar din Mein Kampf legat  pe piept.Boston, 26 august. Dup un model gr otesc alactivitilor criminale ale nuditilor, corpul ghemuital unui brbat gol, cu o band adeziv lat aplicat peste gur i în jurul pieptului, sub care se afla unexemplar din Mein Kampf de Adolf Hitller a f ostaruncat pe scrile Seciei de PoliieCambridgeasear, la ora o pt i zece minute. apte martori, carese aflau în apr o piere în ace! moment i care au refuzats-i spun numele, susin c un taxi a ieit din curbi doi brbai, unul îmbrcat iptor, iar cellalt unnegru masiv au crat corpul pe scri, s-au întors la

taxi i au plecat în grab. Victima a f ost identificatca fiind Wolfgang A. Hitluh, un nazist american datîn urmrire, pe numele lui Biliy-Bo b Bayon nscutîn Serendipity Parish, Louisiana, presupus a fi vio-lent. Autoritile sînt tulburate i uluite, deoarecedomnul Hitluh, ca i cei patru brbai goi gsii peaco periul hotelului Ritz-C-arlton cu dou zile înurm, pretinde c are imunitate guvernamental,deoarece se afla în timpul exercitrii unei o peraiuniultrasecrete, sub deplin aco perire. Ofierul pentrurelaii cu presa de la FBI, dei neag orice implicare165a instituiei sale, a avut urmtorul comentariu: ÄNu permitem în nici o împrejurare agenilor notri s-i

dea jos îmbrcmintea, nici mcar cravatele". Un purttor de cuvînt al CIA, negînd, de asemenea, c ar avea cunotin de activitile domnului Hitluh, a fcuturmtoarea declaraie: ÄDup cum se tie, Carta din1947 interzice Ageniei s acioneze în interiorul rii,în împrejurri în care sprijinul nostru e solicitat deautoritile naionale, acesta poate fi acordat numai cuapr o barea directorului i sub supraveghereaCongresului. Dac f ostul director patriot VincentMangecavallo a fcut astfel de înelegeri, ele nu seregsesc în dosarele noastre. De aceea, orice cercetaretrebuie coordonat de cei din Congres".THE BOSTON GLOBE(Pagina aptezeci i doi,  Reclame)

26 august. - Un taxi aparinînd lui Abul Shirak din 3024 center Avenue a f ost furat ieri-sear, în timpce pr o prietarul îi bea cafeaua la Liberation Diner. Ela reclamat furtul la poliie; apoi, la ora o pt i jumtateseara, a sunat din nou, anunînd c vehiculul i-a f ostînapoiat. Cînd a f ost inter ogat prima dat de ctre poliie, i-a amintit doar c sttuse lîng un brbat cuo cma oranj de mtase i un cercel de aur în ureche,cu care purtase o conversaie aprins; apoi constataselipsa cheilor de la main. Nu se ateapt alte

Page 166: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 166/335

investigaii, deoarece domnul Shirak spune c i-arecuperat maina.-D-mi un rspuns, macar onarule în engleza ta sclif osit!ip purttorul de peruc r oie, Vinnie Bum-Bum, în receptorultelef onului public de pe Collins Avenue, în Miami Beach, Florida.Ce dracu' s-a întîmplat?166

- Vincenzo, nu eu l-am gsit pe lunaticul la, ci tu, se auzivocea lui Smythington-Fontini, din apartamentul su de la hotelulCarlyle din New York. Dac îi aminteti, eu te-am avertizat în privina lui.- N-a apucats fac nimic! Scrîntiii ia sînt în stare s-ivîre fundu' gol i într-o gaur de guzgan, da' el a f ostscurtcircuitat înainte s-i gseasc fundu'!- La ce te ateptai de la un negru i un igan însoii de unhitlerist fanatic? Cred c i -am mai spus asta.- Mi-ai spus i c mscricii ia nu vorbeau decît desprebani ghea, corect?-în privina asta, trebuie s-mi revizuiesc prerea. pe dealt parte, o s-i dau i o veste bun. Primii doi alei au luatlegtura cu generalul i se afl acum în noua combinaie, la

 posturile lor.- De unde dracu' tii asta?- Manpower Plus Plus m-a sunat i m-a inf ormat. Atelef onat agentul Cyrus M., dintr-un loc numit Swampscott, iIc-a spus c totul este sub contr ol. Mai spunea i c nu-l interesas fie fcut colonel de ctre general. Eti mulumit acun,Vincenzo?- pe dracu', nu! Ai citit ce-au spus javrele alea de laAgenie despre mine? Cic s-ar putea s fi fcut eu toateînelegerile, fr s spun nimnui! ce porcrie mai e i asta?- Nimic nou, Vincenzo. Cine-i mai bun decît un mort pentru a fi învinuit- dac exist vreo vin? i chiar dac te scolidin mori în insulele Dry Tortugas, unele lucruri nu se schimb.Tu ai fcu t-o.- Prin tine!- Eu sînt invizibil... Bum-Bum. de acum înainte, dacvrei s prseti Dry Tortugas, lucrezi numai pentru mine,capisce? Stai jos, Vincenzo, nu în picioare.-Nu cred asta!- De ce nu? Tu ai spus-o. Sînt fiul mamei mele... Depune-i166'torturile pe Wall Street, prietene. Eu o s am nite pr ofituriuriae, iar tu - m r og, stabilim mai tîrziu.- Mamma mia!- Bine zis, btrîne prieten.19  

Imensa camer de zi din casa de vacan a lui Birnbaumavea vedere spre plaj, printr-o serie de ui glisante din sticl ceddeau p e o teras larg, din lemn de brad, întins pe toatlungimea casei. se luminase de ziu. Cerul era mohorît, oceanulcu apele învolburate trimitea valuri scurte i dese ce nvleau pe nisip, retrgîndu-se în sil, cu pr omisiunea c vor reveni.- O s fie o zi mizerabil, nu-i aa? zise Sam Devereaux,ieind din buctrie cu o can de cafea.- Nu arat prea încurajator, rspunse negrul uria, prezentat tutur or cu o sear înainte drept Cyrus M.- Ai stat treaz toat noaptea?

Page 167: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 167/335

-Obinuina, avocat. îl cunosc pe R oman Z., dar nu i pecei doi hispanici. Desi Unu i Doi - s fim serioi, ce fel de pseudonime sînt astea?- Dar Cyrus M. ce fel de nume e?- de fapt, e Cyril, iar M. vine de la mama, care m-amvat i  cum s ies dintr-o zon mltinoas din delta fluviuluiM i ss i ss ippi. M-au ajutat i crile, dar  s -a pus accentul mai ales

 pe duritate.- Cred c puteai s joci în Liga Naional de Fotbal.- Sau s învîrt o bît, s boxez, ori s fiu Diavolul Negrul a   lu p te? ... Gîndete-te la altceva, domnule avocat, asta-i o tînpenie; dac nu eti cel mai bun, sfîreti plin de vînti, cu jumtate de creier i pe drumuri. i te asigur c nu puteam sfiu cel mai bun. Nu m trgea inima.- Pari a fi un om educat.- Sînt colit.167- Asta-i tot ce ai de zis?- Hai s stabilim un lucru, avocat. Am f ost angajat s v pr otejez, nu s v povestesc viaa mea, zise Cyrus amabil.- în regul. Scuze... La ce concluzii ai ajuns dup

analizarea situaiei no

astre - de vreme ce pentru asta te pltim?- Am verificat tot terenul, de la plaj pîn sus, pe coline,la marginea drumului. Sîntem vulnerabili, dar pe la amiazn-o s mai fim.- ce vrei s spui?- I-am sunat pe oamenii de la firma care m-a angajat ile-am spus s-mi trimit ase aparate de siguran, acionate de baterii cu litiu, i cu antene de înlimea taliei - sînt invizibile îniarba înalt i pot contr ola rmul.-Asta ce dracu' înseamn?- Asta înseamn c orice o biect în micare, mai greu dedouzeci de kilograme, care întrerupe undele emise, declaneazo alarm care se aude de la cel puin o pt kilometri.- tii s-i faci treaba, Cyrus M.

- Sper c i vo

i tii s v-o

facei pe a vo

astr, mo

rmiomul de paz, ducînd la ochi un binoclu i cercetîndîmprejurimile.- Asta-i o remarc ciudat.- Cred c vrei s spui Äimpertinent".Sub binoclu se zri rînjetul lui Cyrus.- Da, se poate spune i aa, totui e o remarc ciudat. Ai putea s-o explici?- Sînt, pr o babil, mai btrîn decît crezi, domnule D., i amo memorie destul de bun.Cyrus regl distana f ocal a binoclului i continu svorbeasc:Cînd ne-am prezentat asear - cu noms de guerre,desigur - i am primit instruciunile de la general, gîndul m-adus cu cîiva ani în urm... Fiindc am petrecut ceva timp acolo,articolele despre Extremul Orient îmi atrag de o bicei atenia...

Generalul vostru e aceeai persoan cu cel care a f ost expulzat167din China fiindc a pr ofanat un fel de monument naional înBeijing, nu-i aa? De fapt, îmi amintesc chiar i numele -generalul MacKenzie Hawkins - care se potrivete cu apelativulÄcomandant H", numai c toi îi spuneai Ägeneral", aa c gradullui era uor de ghicit... El e omul, acelai general care i -a fcut pe cei de la Washington s tremure neputincioi în timpul pr ocesului su din China.

Page 168: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 168/335

- Dei nu admit c exist vreo frîm de adevr în ipotezadumitale ridicol, ce vrei de fapt s spui?- Ei bine, asta are legtur cu metoda prin care am f ostrecrutat pentru aceast slujb.Cyrus plimb încet binoclul dintr-o parte în alta, micîndu-ic a pul i  umerii largi asemenea bustului animat al unei statuiimpresionante, amenintoare prin liniile sale sculpturale.

- Vezi dumneata, am lucrat mai muli ani în acest sistem,la intervale neregulate, e adevrat, mai cu seam în tineree, dar  t i u cum stau lucrurile, iar regulile nu se schimb. La orice aciune< o binuit, ni se prezint o scurt, dar apr ofundat analiz a sarciniiîncredinate...- Ce înseamn asta, mai exact? întreb Sam.- Nume, condiii, scurte indicaii verbale privind naturam i s i u n i i . . .

- De ce? îl întrerupse Devereaux.- Hei, avocat, zise încet Cyrus, îndeprtînd binoclul de laochi i privindu-l pe Sam. Acum chiar faci pe avocatul, nu-i aa?- De vreme ce tii c asta sînt, la ce te-ai fi ateptat...Apr o po, de unde tii?- Voi, filfizonii tia, sîntei toi, toi la fel, rspunse Cyrus,c h icotind. V-ai trda chiar dac ai fi mui - v-ar zbura mîiniledim încheieturi argumentînd prin limbajul semnelor.- Ai auzit de mine?- Am auzit de toi trei - tipul în vîrst, domnioara br onzat, care n-a avut nevoie de soare ca s arate aa. idumneata. Dac îi aminteti, generalul mi-a ordonat asear s  

d a u o rait prin jur i s verific toate punctele de intrare. Voi trei168nu v culcaseri i v ocupai de mama dumitale - cel puin aacred, c e mama dumitale - iar Äcomandantul H", care ar puteas fie de fapt Äpreparatul H", s-a dus la culcare. S zicem cam avut de-a face cu legea de cîteva ori în viaa mea de adult,aa c îmi dau seama cînd vorbesc nite avocai.- în regul, admise devereaux. Revenind la prima meaîntrebare: de ce facei analizele alea dac sîntei doar gardieniangajai?- Fiindc nu sîntemÄdoar gardieni", sîntem mercenari...- Sîntei ce? ip Sam.- Soldai pltii, i vorbete mai încet.- O, Doamne!Din nefericire, o dat cu greit orientata rugciune,Devereaux vrs cana cu cafea pe partea din fa a pantalonilor si.- Iisuse, e fierbinte!- Aa e de o bicei cafeaua bun.- ine-i gura! strig Sam, aplecîndu-se i fluturîndu-izadarnic pantalonii. Mercenari?- M-ai auzit bine, iar asta ar trebui s -i dea rspunsul la

 prima dumitale întrebare, adic de ce mi se dau analize alemisiunii. O s-i spun... Toi cred c mercenarii accept oricemisiune în schimbul atotputernicului dolar, dar nu e adevrat.Am schimbat taberele atunci cînd nu-mi psa, dar n-am s-o faccînd îmi pas. Pur i simplu nu accept slujba... N-o accept niciatunci cînd nu m simt bine cu cei cu care lucrez - sta-i motivul pentru care nu avei al treilea Ägardian".- Trebuia s mai fie cineva?- Nu-i aici, aa c nu are r ost s discutm.- Bine, bine!Devereaux îi îndrept spatele i continu:

Page 169: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 169/335

- Asta m conduce la a doua întrebare, care este: ce dracu¶  

a fost asta?- N-ai pus-o dumneata, avocat, eu am lsat-o în suspensie.- Fii mai clar, te r og.169- de ce nu ni s-a dat o analiz mai detaliat a acesteimisiuni?... Dintr-o îndelungat experien, o s încerc s-i dau

un rspuns rezonabil.- Te r og s-o faci.-Ni s-a spus doar c e vorba despre apte persoane, dintrecare trei militari - ceca ce se presupunea c ne va uura munca. N imic despre împrejurri, nici descrierea inamicilor poteniali,nici urmde aspecte politice-în sens larg, cum ar fi legalitateasau ilegalitatea unei cauze; în rezumat, nimic în afar de nitecifre, care ar putea fi fr importan. îi spune ceva asta?- Un lucru evident, rspunse Sam. Desfurarea acesteimisiuni, cum o numeti, trebuie s rmîn secret.- sta-i un fel de-a vorbi oficial, nu ca mercenari.-Mercenari?- Limbajul mercenarilor. Acceptm riscuri mari pentrudolari muli, dar nu putem fi o bligai s acionm în cea, fr o  

 baz insuficient de date. Aa ceva se potrivete ofierilor deinf ormaii fanatici, care acioneaz sub aco perire în CambodgiaN.' IUTanganyka i care pot fi considerai nor ocoi dac familiilel o r  primesc pensia cînd ei nu se mai întorc. începi s vezideosebirea?- Pîn acum, nu e prea greu de priceput, dar nu înelegunde vrei s ajungi.- O s fiu mai clar. Inf ormaiile care nu ni s-au dat ar  putea cuprinde numai dou variante. Prima ar fi o intervenieguvernamental, neoficial, ceea ce înseamn c nimeni nu poate t i nimic, fiindc oricine ar ti, oficial sau altfel, ar sfîri într-o gr oap cu var... iar a doua posibilitate e i mai puin tentant.- Zu? zise Devereaux, studiind cu o privire nelinititchipul impasibil al lui Cyrus M.

- Oo

 peraiune de pr o

vo

care, avo

cat.- De provocare... ?- Da, dar nu de genul la simpatic, prin care un escr oc e prins în timp ce pune la cale o înelciune, nici cel prin careindivizi imorali sînt surprini luînd mit dei n-ar trebui; e vorba169de ceva mult mai ru... Exist un termen pentru asta; i se spuneÄpr ovocare permanent".- Permanent?- Cum ar veni, incurabil.-Adic...?-Duuu-duuu-tii duuu, duuu-tii-duuu-tii² dmtu-tii-duuu,murmur uriaul mercenar.- Ce? ip Sam.

- Vorbete mai încet!... încerc s-i explic a doua posibilitate. se ridic un zid de pr otecie pentru a deghizaadevrata intenie. Executarea.- Iisuse Hristoase!... i de ce îmi spui mie asta?- Fiindc s-ar putea ca eu i R oman Z. s ieim dincombinaie.- De ce?- Nu mi-a plcut al treilea mercenar pe care l-au trimis i,în afar de asta, tiind acum cine e comandantul H, bnuiesc ccineva vrea capul generalului vostru, i pe ale voastre, de vreme

Page 170: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 170/335

ce v aflai în aceeai gleat. Poate c sîntei scrîntii, dar dincît îneleg, nu meritai asta, mai ales fata, iar eu nu vreau s fiu prta la aa ceva... O s instalez firele alea - dac or s ajungvreodat aici -, pe urm ne mai gîndim.- Doamne, Cyrus!...- Mi s-a prut c aud voci, parc i nite ipete, ziseJennifer Aripr oie, ieind din buctrie cu o ceac de ceai.

Sam Devereaux!rcni ea, uitîndu-se int la pantalonii avocatului.Ai fcu t-o din nou!Cei ase brbai aveau vîrste cuprinse între douzeci iase i treizeci de ani, unii erau mai înali, alii mai scunzi, dar existau trei elemente care-i caracterizau. Fiecare chip avea unÄaspect" distinctiv, cu trsturi mai aspre sau mai bîînde, cuochi ptrunztori sau inexpresivi, fiecare fa trda o anume...hai s recunoatem - teatralitate i fiecare corp era bine antrenat,în sfîrit, fiecare pereche de coarde vocale era capabil s exprime170u m f oarte larg registru de octave, împreun cu o i mai larg palet de dialecte (indispensabil pentru r ostirea reclamelor).Toate cele de mai sus erau eseniale pentru meseria lor i figuraufiresc în fiele lor personale ce ajungeau cu o regularitate

impresionant pe bir ourile ingrailor ageni i pr oductori. Eierau actori, cele mai rnite i neînelese fiine de pe faa pmîntului - mai ales cînd n-aveau de lucru. într-un cuvînt, eraumici. i unitatea lor era unic în analele o peraiunilor subaco perire. Fusese constituit iniial de ctre un colonel maivîrstnic de la Fort Benning, un împtimit al filmelor, televiziuniii teatrului. Era cunoscut pentru faptul c anula edinele noc-turne de antrenament, dac se întîmpla ca acestea s fie pr ogramate în acelai timp cu vreun film pe care voia s-l vadin Pittsfield, Phoenix ori Columbus; de asemenea, se spunea cse milogea s o bin un avion pentru a se duce s vad anumite piese de teatru la New York i Atlanta. Datorit accesibilitiisale, televiziunea era principalul su narcotic. A patra sa soieconfirmase, la pr ocesul de divor, faptul c sttea în fiecare noapte

în faa televizorului i urmrea, în acelai timp, dou sau treifilme, schimbînd canalele cu telecomanda. Aa c, în mod firesc,atunci cînd ase actori adevrai, indiscutabil actori, i-au fcutapariia la Fort Benning, imaginaia lui a luat vitez - unii colegi pretindeau chiar c a luat-o razna.Supraveghea fiecare om la antrenamentele de baz,minunîndu-sede calitile lor fizice, ca i de capacitatea lor de aatrage atenia într-o mulime, dar întotdeauna de o manier pozitiv. Fusese co pleit de modul firesc în care se acomodauinstinctiv cu mediul în continu schimbare: f oloseau la un mo-ment dat argoul strzii ca recruii din mediul urban, pentru atrece imediat la vreun dialect al bieilor de la ar.Colonelul Ethelred Br okemichael - f ostul general debrigad Br okemichael. pîn cînd jigodia aia de avocat de la

Harvard, de la bir oul inspectorului general, îl acuzase din greealde trafic de dr oguri în Asia de sud-est! Droguri? El nu tia sdeosebeasc coca de cola! Facilitase transportul pr oviziilor de170medicamente, iar cînd i se oferiser bani, donase cea mai mare parte orfelinatelor, pstrîndu-i o mic sum pentru biletele deteatru. Cu aceti actori, era convins c gsise calea de întoarcerespre gradul pe care îl merita din plin. (Se întrebase adesea de ceo ptase vrul su Heseltine pentru demisie, cînd el fusese celmustrat sever i degradat, nu Heseltine, amatorul la smiorcit

Page 171: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 171/335

cruia îi plcuser întotdeauna cele mai elegante unif orme, dincare cauz arta ca un personaj de o peret). Gsise soluia! Oconcepie cu totul originalm legtur cu o peraiunile clandes-tine: o unitate de actori pr ofesioniti bine antrenai, asemeneaunor cameleoni capabili s-i schimbe înfiarea i atitudineaîn funcie de intele pe care trebuiau s le penetreze. O companievie, veridic, interpretînd repertoriul de agents provocateurs!

învinsese!în acest fel degradatul colonel Ethelred Br okemichael,f olosindu-se de cîteva cunotine bine plasate la Pentagon,o binuse comanda unic a micului grup de interprei, ca ilibertatea de a-i pr omova dup cum dorea i de a-i trimite pecîmpul de lupt acolo unde erau necesare o peraiuni aco perite.Se gîndise s le spun ÄEchipa Z", dar actorii, la unison,respinseser numele. Refuzaser s accepte ultima liter aalfabetului, deoarece f olosirea primei litere ar fi f ost fr îndoialun plagiat, insistaser pentru alt denumire, considerînd c, dacs-ar fi fcut vreodat un serial de televiziune, vor avea contr olulasupra distribuiei, scenariului, rezultatelor i drepturilor aferente. Numele apru o dat cu a tre i a  lor infiltrare într-un inter-val de nou luni, atunci cînd penetraser o cunoscut grupare aBr ig z i lor 

R oii din Colonna, Italia, i eliberaser un diplomatamerican ce fusese luat ostatic. Reuiser acest lucru publicîndîn ziare o reclam în care pretindeau c sînt cei mai bunip ro p r i etar i  comuniti de restaurant din ora. Datorit acestui faptau f  o s t angajai s furnizeze mîncare i butur pentru petrecereadat în cinstea aniversrii zilei de natere a depravatului ter orist-ef organizat la un domiciliu clandestin. Restul, cum se spune,fusese zuppa dianitra - sup de ra. Se nscuse o legend -171Cei ase Sinucigai erau o f or de care trebuia s se in seama.Misiunile care au urmat, în Beirut, Gaza, Osaka, Singaporei Basking Ridge, New Jersey, n-au fcut decît s sporeascreputaia unitii. Reuiser s se infiltreze i s-i demate pemuli dintre cei mai mari infractori din lume, de la cpetenii ale

traficului de dr oguri i negustori de arme pîn la ucigai pltiii investitori în bunuri imo biliare, nesuferind, în timpul acestor aciuni temerare, nici un fel de pierderi. Nu trseser niciodat vreun f oc de arm, nu scosesercuitul i nu aruncaser nici o grenad. Dar asta o tia un singur om - reabilitatul general de brigad Ethelred Br okemichael. Eraatît de dezonorant! Faimoii ase Sinucigai, acest pretins modelde perfeciune al echipelor morii, nu omorîser pe nimeni -doar negociaserîn toate misiunile potenial fatale ce le fuseserîncredinate. Era de-a dreptul umilitor!Cînd secretarul de stat Warren pease sosi la Fort Benningi îndrept Jeepul de dou persoane spre cel mai îndeprtat punctal celor apr oape patruzeci de mii de hectare de teritoriu al armatei, pentru a-i înmîna instruciunile ultrasecrete lui Br okcmichael,

Ethelred vzu lumina de la captul tunelului su personal, pr o- pria s-a rzbunare!Conversaia decurse dup cum urmeaz.- Am discutat pr o blema cu oamenii notri din Suedia,zise Pease. Ei vor spune comitetului pentru Premiul No bel c evorba despre o criz la nivel naional i-i vor întreba ce cantitatede hering trebuie s importm. Pe urm, bieii dumitale vor zbura de la Washington, nu de la Stockholm, lsînd s se îneleagc am vorbit cu preedintele; apoi primarul din Boston îi vaîntîmpina la aer o port cu o conferin de pres, limuzine i escortde motocicliti, tot tacîmul.

Page 172: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 172/335

- De ce la Boston?- Fiindc e Atena Americii, un centru universitar, loculunde poate vorbi o asemenea delegaie.- i unde s-ar putea s fie Hawkins?- Credem c e posibil, îl întrerupse secretarul de stat. Nuv-a renuna la premiul la.172

- Pentru Dumnezeu, o

imul ar fi în stare s sar dintr-unvapor lîng Hanai i s traverseze înot Pacificul ca s-l o bin! Iisuse, Oteanul Secolului! Btrînul Geòrgie Patton ar trimitefulgere din cer.- i de îndat ce apare, bieii dumitale pun mîna pe el i pornim în grab peste Atlantic spre nord, cît mai la nord.împreun cu toi ticloii ia lipsii de patriotism care lucreaz pentru el.- Cine ar putea fi ia? întreb generalul Br okemichael, nu prea interesat.- Pi, primul e un avocat din Boston care l-a aprat peHawkins la Beijing, pe nume Devereaux...- Uaauuu! ip generalul, rcnetul lui putînd fi comparatdoar cu o explozie nuclear în deert.  Rahatul la de Harvard?

strig el, cu venele de la gîtul su îmbtrînit atît de pr onunate,încît secretarul de stat crezu c avea s-i dea duhul pe peticulde pmînt de alturi, plin cu flori de cîmp.- Da, cred c a studiat la Harvard.- E mort, mort, mort!url generalul, izbind deodat aerulGeorgiei cu pumnii i lovind pmîntul cu cizmele lui militarecomplet inutile. E terminat, i-o  promit eu!... Brian-Donlevy azis asta la Zindelneuf, in Beau Geste.Marlon, Dustin, Telly i Ducele stteau unul în faa celuilaltîn cele patru f otolii r otative din aer onava Air Force II, în vremece Sylvester i sir Larry se aflau la mica mas de edine dincentrul avionului. Toi îi studiau replicile scrise, dorind s-iamelioreze cunotinele gramaticale, pentru a putea întreine niteconversaii spontane. în timp ce avionul oficial începu co borîrea

spre Boston, se putea auzi bolbor oseala celor ase voci diferite, puternic marcate de interpretrile deosebite ale accentului suedezaplicat limbii engleze. în faa fiecrui chip se aflau oglinzi dedouzeci pe douzeci i cinci de centimetri în care Cei aseSinucigai îi verificau machiajul - trei brbi, dou musti i unmo pentru sir Larry.172- Salut! strig un brbat tînr, blond, ieind de pe uaunei cabine aflate spre coada avionului. Pilotul mi-a spus cacum pot s ies.Cacof onia vocilor se stinse, în vreme ce vicepreedinteleStatelor Unite înainta rînjind spre centrul vast al aer onavei.- Nu-i aa c-i amuzant? zise el vesel.- Cine-i al lui? întreb Sylvester.

- El, îl corect sir Larry, potrivindu-i moul. Cine-i el, Sly.- Da, sigur, dar ce este?- sta-i avionul meu, rspunse pretinsul motenitor alBir oului Oval. Nu-i aa c-i gr ozav?- Ia un loc, drumeule, spuse Ducele. Dac vrei ceva dehaleal sau o sticl de poirc, apas pe unul din butoanele alea.- tiu,tiu. Toi tipii tia f ormidabili sînt echipajul meu.- El-el-el-el e vice-vice-vice... tii tu, strig Dustin,micîndu-i capul nu dintr-o parte în alta, ci în cercuri. S -a nscutexact-exact-exact la ora unsprezece douzeci i dou dimineaa

Page 173: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 173/335

în 1951... exact la ase-ase-ase ani, dousprezece zile, apteore-ore-ore i douzeci i dou-dou-dou minute dup predarea japonezilor-japoneziior-japonezilor pe nava de rzboi-rzboi-rzboi Missouri.- Gura, Dusty! rcni Marlon, scrpinîndu-se la subsuoarastîng cu mîna dreapt. M-am plictisit de imitaia asta -asta-asta,ai aflat cumva de unde sînt eu, 'ai, Dusty?

- Tu i al tu tramvai-tramvai-?ramva//- Ei, haide, fa de co pil, vrei o acadea? întreb Telly,rînjind la vicepreedinte. E-n regul, putiule, dar stai jos i ine-igura, bine? Avem treab, pricepi?- Mi s-a spus c sîntei actori! zise vicepreedintele,lsîndu-se s cad într-un scaun, cu o expresie plin de entuziasm.Mi-ar fi plcut s fiu actor. tii, mult lume crede c s emn custarul la de cinema...- El nu poate juca! r osti sir Larry din spatele mesei, cuprinsde o mînie britanic. A avut doar nor oc i pile, cu faa aia stupidi never osimil a lui, total lipsit de personalitate.173- Un acceptabil regizor-regizor-regizor, se exprimDustin.

- Ce, ai înnebunit? pr otest Marlon. Distribuia a f osttotul. Actorii l-au crat în spate!- Poate c el i-a distribuit, suger Sylvester. tii, e posibil,efule.- Ascultai-m pe mine, drumeilor, spuse Ducele, cu ochiirtcind printre f otolii. E vorba despre afacerile necurate din bir ourile agenilor lora hoi de vite i pmînturi. Asta numescei Äafaceri piramidale". Dac pui mîna pe un star, i ei i rahatulde sub el.- Mam, sta-i curat limbaj actoricesc! explodvicepreedintele.- E un rahat, puiule, i s nu-i apr o pii feioara prea multde el.- Telly! strig înfuriat sir Larry. De cîte ori i-am spus c

unii oameni pot scpa cu faa curat cînd r ostesc anumiteo bsceniti, dar tu nu poi, scumpule! La tine sun ofensator.- Hei, efule, interveni Marlon, schimonosindu-se înoglind. Ce dracu' ar trebui s spun? ÄVai-ie, mrite Caesar"?Eu am încercat de vreo dou ori i n-a mers.- Tu nu vorbeti aa de bine, Marley, zise Sylvester,lipindu-i barba. Ar trebui s vorbeti perfect ca s capete sensvorbele alea stupide.- Tu vorbeti, stricatule!- i nici nu gust prea mult pioarc din aia, care pentrumine e un dolar stacana!- Hei, f oarte bine, Sly! strig Marlon, cu accentul suo binuit din Midwest, fr er ori sau exagerri. de-a dreptulgr ozav!

- Frumoas replic, biete, zise Telly, de parc ar fi f ostvreun pr ofesor universitar de limba englez.- Noi putem face orice, adug Dustin, mîngîindu-imustaa.- Ei bine, domnilor, va trebui s fim al naibii de pricepui173 jos, la Aer o portul Logan, spuse Ducele, studiindu-i nasul uor fardat i vorbind pe tonul unui înalt funcionar de corporaie. ²Al naibii s fiu, chiar c sîntem mari! strig sir Larry, cuun accent ce amintea de mlatinile Georgiei.

Page 174: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 174/335

- Doamne Sfinte, exclam Sylvester, r otunjind vocaleleasemenea unui absolvent trecut prin Facultatea de teatru Yale privindu-l fix pe vicepreedinte. Tu eti chiar lui!- El, Sly! îl corect Larry din nou, alunecînd pentru scurttimp în engleza aristocratic. Cel puin aa cred.- Apariia pe cale natural a unui limbaj îi legitimeazutilizarea, i-o întoarse Sylvester, continuînd s-l priveasc pe

vicepreedinte. V mulumim c ne-ai pus la dispoziie avionul,dar crui fapt se datoreaz?- Secretarul de stat Pease s-a gîndit c o s fac o impresie plcut la Boston i, fiindc eu n-aveam nici o treab - adic ammult treab, dar sptmîna asta nu fceam nimic - am zis:Äsigur, de ce nu?"Presupusul motenitor se aplec în fa conspirativ.- Tot eu am semnat i Ähotrîrea".- Ce? întreb Telly.- Hotrîrea inf ormativ pentru o peraiunea voastr.- tim ce e aia, tinere domn, spuse Ducele cu o voce plcut, corespunztoare r olului su de funcionar superior într-uncomitet de conducere. Dar cred c numai preedintele poatesemna un asemenea document.

- M r og, el era în baie, iar eu eram acolo, aa c am zis:Äsigur, de ce nu?"- Colegialitate de tragedieni, r osti Telly, cu o vibraie avocii care se poate auzi la faimoasa instituie de teatru The Players,în Gramerey Park din New York. Dac noi nu rezolvm treabaasta, Congresul o s-i organizeze acestui tînr o petrecere pecare n-o s-o uite niciodat.- De fapt, mi-am fcut cîiva prieteni noi acolo...- Cu el pus la frigare-frigare-frigare, complet Dustin,r otindu-i convulsiv capul. Timp de exact-exact-exactpatru-patru174 ore, douzeci-douzeci-douzeci de minute i treizeci i dou-dou-dou de secunde. O s aib fundul bine rumenit.- A, un grtar! Mi-ar plcea. Asta dovedete c ei chiar 

te simpatizeaz.- O s ne prezini la conferina de pres de la aer o port?întreb sceptic Marlon cu un pr onunat accent din Midwest, blînd, plin de cldur.- Eu? Nu, primarul o s v întîmpine. de fapt, eu nu trebuies ies din avion vreme de un ceas i ceva, i atunci fr ziariti prin preajm.- Atunci de ce s mai iei din avion? întreb eruditul de laYale care îi zicea Sylvester. Noi o s lum un avion militar cas ne duc la...- Nu-mi spune! ip vicepreedintele, aco perindu-iurechile cu mîinile. Nu trebuie s tiu nimic!- Nu trebuie s tii nimic? îl chestion Ducele. Dumneataai semnat hotrîrea, domnule.

- Pi, sigur, de ce nu? Dar cine dracu' citete tîmpeniilealea?- Bietu' Jude mort, candela-i st la cap, fredon Tellydin f otoliu, vocea lui de bas-bariton potrivindu-se perfect cumelodia emoionant a lui R odgers i Hammerstein.- Repet, spuse Sylvester. De ce s prseti avionul?- Fiindc trebuie. Vezi tu, un ticlos de grsan a furatmaina soiei mele - maina ei. nu a mea - i eu trebuie s-o identific.-Glumeti! spuse Dustin. i e aici, mBoston?

Page 175: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 175/335

- Mi s-a spus c a f ost f olosit de nite indivizidezgusttori.- Ce ai de gînd s faci? întreb Marlon.- S i-o trag jigodiei pîn la a aptea spi i-napoi, astaam de gînd s fac!Se aternu o scurt tcere, apoi Ducele, o bservînd ateniacamarazilor si îndreptat asupra vicepreedintelui, vorbi în

 jargonul omonimului su:175- Pîn la urm, s-ar putea s fii rancho correcto,drumeule. Te-am putea chiar ajuta.- Pi, sigur, eu nu înjur niciodat, sau apr oape niciodat...- înjur, puiule, interveni Telly, cutînd în buzunarul vesteii scoînd o bomboan. Ia o acadea i nu da înapoi. S-ar puteas-i fi fcut nite prieteni pe-aici. îmi închipui c te-ai puteaf olosi de ei.- Pregtii-vpentru aterizarea la Aeroportul Logan din Boston, se auzi în difuzor vocea pilotului din cabina lui Air  Force II. Sosirea în optsprezece minute.- Mai avem timp s bem ceva, domnule, zise cu voce blînd Marlon, studiindu-l pe tînrul politician blond. Tot ce ai

de fcut e s-l chemi pe steward.- De ce dracu' nu?Vicepreedintele Statelor Unite aps butonul, iar dupcîteva momente - poate prea multe - stewardul apru, nu preaentuziasmat.- Ce vrei? întreb caporalul, intimidîndu-l evident pevicepreedinte.- Ce ai spus, drumeule? rcni Ducele, stînd în picioare.-Poftim...?- tii cine e omul sta?-Da, domnule, sigur, domnule!- Atunci stai drept în a i dispari în galo p, nu la trap!în mai puine minute decît ar fi f ost de ateptat dup felulcum venise, stewardul se întoarse, însoit de alt om din echipaj,aducînd buturile. Toi zîmbir i ridicar paharele.- în cinstea dumitale, domnule, toasta Dustin cu o vocelimpede.- Eu sînt al doilea cu urarea, spuse Telly. i uit de acadea, prietene.-Al treilea...!-Al patrulea...!-Al cincilea...!175- Al aselea...! încheie Ducele, înclinînd capul în cea mai bun tradiie englezeasc.- Mam, Doamne, sîntei cu adevrat nite tipi gr ozavi!- Este un privilegiu de a fi prieteni cu vicepreedinteleStatelor Unite, spuse blîndul Marlon, uitîndu-se la ceilali în timp

ce bea.- Doamne, nu tiu ce s mai zic. M simt de parc a fide-al vostru!- Chiar eti, zise Ducele, ridicînd a doua oar paharul. idumneata ai f ost tras pe sf oar.Jennifer Aripr oie, asistat cu entuziasm de Erin Laffertyi de desi-Unu i Doi, prepar un grtar multinaional. Deoarecemaina de gtit avea patru compartimente de coacere, fiecarereglat separat, reui s satisfac toate gusturile. Soia lui PaddyLafferty îi sun pe furnizorii din Marblehead, cerîndu-le s trimit

Page 176: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 176/335

cel mai bun somon i cei mai pr oaspei pui, apoi îi cut pe ceidin Lynn i le comand cele mai frumoase fileuri pe care le aveauîn stoc.- Nu tiu ce s m fac cu tine, scandalos de frumoasfat, strig Erin, privind-o cu ochi mari pe Jennifer. S încerc sgsesc nite coarne de bizon?- Nu, drag Erin, rspunse Jenny rîzînd, în timp ce cura

carto

fii mari de Idaho

pe care-i gsiser în pivni. O s-mi prjesc cîteva felii de somon.- A, semna cu petii indieni din rîurile alea repezi?- Iari nu, Erin. Seamn cu preparatele alea srace încolester ol, pe care ar trebui s le mîncm cu toii.- Am încercat i eu s-i dau lui Paddy, i tii ce mi-azis?... Mi-a zis c o s-l întrebe chiar pe Bunul Dumnezeu - înfa, fii atent - c, dac El nu voia ca bieii lui, americani get- beget, s mnînce fileuri de porc, atunci de ce dracu' a mai lsatcreaturile alea pe Pmînt?- i a primit soul tu vreun rspuns?- în nebunia lui, zice c l-a primit. Acum doi ani, mulumit176domnului Pinkus, ne-am vizitat rudele din Irlanda, iar Paddy

s-a lsat pe vine i-a pupat Piatra lui Blamey.C

înd s-a ridicatmi-a zis: ÄAm primit mesajul, nevestic.Cînd e vorba de fileuri,eu fac excepie, sta-i sfîntul adevr!"- i ai f ost de acord cu asta?- Ei, haide, fetio, rspunse Erin Lafferty zîmbind dulce,dar nu neaprat cu inocen. El e omul meu, singurul om pe caremi l-am dorit în via. Dup treizeci i cinci de ani, s m apucs-i pun la îndoial închipuirile?- Atunci d-i fileuri.- A, pi îi dau, Jenny, dar cur toat grsimea, iar el urlc ne pclete mcelarul sau c le gtesc eu pr ost.- i atunci ce faci?- îi mai dau un pahar de whisky i cîteva mîngîieri cînd îlia gura pe dinainte.- Eti o femeie remarcabil, Erin.- A, las vrjeala, fetio! zise soia lui Paddy Lafferty,rîzînd în timp ce tia nite frunze de salat. Dac ai brbatul tu,învei cîteva lucruri. Primul e c trebuie s-l ii în via; al doilea,s-i menii bateriile în stare de funcionare; asta-i tot!- Te invidiez, Erin.Aripr oie studie trsturile fine, dar marcate de timp, aledoamnei Lafferty.- Ai ceva ce eu cred c n-o s am niciodat.- De ce nu, fetio?Erin se o pri din tiat.- Nu tiu... Poate c trebuie s fiu mai puternic decîtorice brbat care m-ar vrea de nevast. Eu n-o s fiu supus.- Cum ar veni, s nu fii sub tipul cu care te mrii, da' nute gîndi la pr ostii?- Da. Cred c asta vreau s spun. Nu pot fi subordonat.-Nu prea tiu ce înseamn sub... subordonat, da-mi închipuic e s fii de pr oast calitate, sau fr calitate, asta vrei s zici?- Exact asta vreau s zic.- Pi, n-o fi i-o soluie mai bun? Cum fac eu cu Paddy176- cu care sper s rmîn tot restul vieii - adic îi zic c poate smnînce fileuri, da' el nu tie c le cur de grsime. El îimnînc fripturile - i nu se mai plînge. înelegi ce vreau s zic?

Page 177: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 177/335

Las-i haidamacului numai gustul de grsime, i nu-i mai trebuienimic. E fericit.- Vrei s sugerezi c noi, femeile, ne manipulm partenerul?- Dar ce tot facem de ani de zile?... Pîn s aprei voi, pisloagelor, ne-am descurcat bine. Spune-i brbatului orice, dar f aa cum tii tu.

- Remarcabil, zise fiica Wo potamilor, czînd pe gînduri.Deodat, dinspre imensa camer de zi, se auzir ipete desuferin sau de exaltare, ori de amîndou la un loc. Jennifer scp un cartof pe podea, iar Erin arunc fr s vrea o cpînde salat într-o lamp de pe perete, sprgînd un tub de neon alecrui cio buri czur în castr onul cu salat. desi-Unu îi fcuapariia, lovind ua cu atîta putere încît aceasta se trînti de peretei se întoarse, izbindu-l în fa i dizlocîndu-i dantura temporar.- Hai! ip el. Venii încoace s v uitai la teledifusion! E loco - i-o nebunie, ca vacas cu testiculos!Amîndou femeile se grbir spre u, alergar în camerade zi unde privir uluite ecranul televizorului. Se vedeau acolo ase vizitatori evident importani ai Bostonului, toi în haine degal, unii cu brbi tunse scurt, alii complet r oii sau cu musti

lucioase, fiecare purtînd cîte o plrie neagr. îi întîmpina primarul oraului, a crui lips de pricepere în exprimarea urrilor cetenilor era evident.- Deci v urm bun-venit la Bahsten, domnilor membriai Comitetului No bil din ara Suedez, i v exprimm mulumiridin inim fiindc ai ales marea universitate Haavadd  pentruseminalul dumneavoastr i pentru cutarea OteanuluiSecolului, un anume general MacKenzie Hawkins, despre carecredei c se afl în vestul rii noastre i va auzi sau privi aceasttransmisie... cine-a scris rahatul sta?- întrerupem transmisia direct pentru a v oferi ultimele177inf ormaii, interveni vocea unui crainic, i imaginea dispru,ilustrull Comitet No bel a sosit la Boston pentru a participa la un

simpozion de relaii internaionale la Harvard. Purttorul decuvânt, sir Lars Olafer, a declarat la sosire, cu cîteva minute înu r m, c al doilea sco p al vizitei este aflarea locului unde s e 

g  s e  te generalul MacKenzie Hawkins, de dou ori decorat cuMedalia de Onoare a Congresului i desemnat de ctre Comitetul No bel drept Oteanul Secolului...Coloana de maini va pleca în curînd spre hotelul Four Seasons, unde comitetul suedez va locui pe duratasimpozionului... Numai o clip, v r og... Avem legtura cu preedintele Universitii Harvard... Ce simpozion? De undedracu' s tiu eu, dumneata eti eful acolo, nu eu!... Scuze, prieteni, o mic defeciune telef onic la Cambridge... Neîntoarcem acum la pr ogramul nostru cu o reluare a celei mai po pulare emisiuni, Ä Rotunjii-vaverea".

- S cheme cineva piticii!MacKenzie Hawkins se scul din f otoliu i rcni.- Fir-ar s fie, Oteanul Secolului! Ai auzit cu toii?...Sigur, mai devreme sau mai tîrziu trebuia s se întîmple, dar faptul c totui s-a întîmplat m face s m simt cel mai mîndruofier combatant care a existat vreodat! i s v spun ceva, biei i fete, am de gînd s împart aceast mare onoare cu fiecarercan care a luptat vreodat sub comanda mea, fiindc ei sîntadevraii er oi i vreau ca lumea s tie asta!

Page 178: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 178/335

- Generale, zise calm, chiar blînd, uriaul mercenar negru.Dumneata i cu mine trebuie s vorbim.- Despre ce, colonele?- Eu nu sînt colonel, iar dumneata nu eti OteanulSecolului. Asta-i o capcan.

20 Tcerea care urm fu în egal msur electrizant itulburtoare. Era ca i cum toi cei adunai acolo ar fi asistat la178suferina unui animal credincios, trdat de un stpîn nevzut carese descotorisese de el, lsîndu-l prad pornirilor ucigae ale uneihaite de lupi. Jennifer Aripr oie se duse calm la televizor i-lînchise, în vreme ce MacKenzie Hawkins îl privea int pe Cyrus.- Cred c ar trebui s te explici, colonele, zise generalul, privindu-l uimit i îndurerat în acelai timp. Tocmai am vzutun pr ogram de tiri i am auzit cuvintele r ostite de un distinsvizitator strin, un purttor de cuvînt al Comitetului No bel; i,dac auzul nu m-a înelat, el a spus c urma s fiu beneficiarul premiului Oteanul Secolului. De vreme ce acest post e urmritfr îndoial de milioane de oameni din întreaga lume civilizat,

co

nsider co

msluire e de neco

nceput.- Suprema pr ovocare, zise încet Cyrus M. Am încercats explic asta colegilor dumitale, domnioara R. i domnul D.- încearc i cu mine, colonele.- Repet, nu sînt colonel, generale...- Iar eu nu sînt Oteanul Secolului, îl întrerupse Hawkins.Presupun c o s ai grij s repei i asta.- S-ar putea s merii aceast onoare, domnule, dar eanu-i va fi niciodat acordat de cineva care are legtur cuComitetul No bel.-Ce?- D-mi voie s-i explic clar, ca s nu existe îndoieli.- Eti, din întîmplare, avocat? îl întrerupse Aar on Pinkus.- Nu, dar printre alte îndeletniciri, sînt chimist.

- Chimist? întreb tot mai uimitul Hawkins. Atunci cedracu' tii despre toate astea?- Pi, cu siguran nu sînt de clasa lui Alfred No bel care,dup ce a inventat dinamita, pentru a-i micora vina a instituit premiile No bel, i nici n-am vrea o legtur cu rzboiul. Ideeade Otean al Secolului ar fi o blasfemie pentru Comitetul No bel.- Mai exact, ce vrei s spui, Cyrus? interveni Jennifer.- Dezvolt ceea ce i-am spus azi-diminea. Asta e cursaîn care trebuie s cad generalul Hawkins...- tii numele meu? strig MacKenzie.178- îi tie numele, Mac, las-o balt, zise Devereaux.- De unde?- înceteaz, generale, replic Aripr oie. Deocamdat e

martorul meu... în regul, e o curs. i mai ce? Din tonul vociitale, a zice c mai e ceva.- Aici nu mai e vorba despre o gac mic de icnii cucomplexul lui Alexandru cel Mare. Aceast o peraiune e solitari a f ost iniiat de vreun ticlos de înalt funcionar din guvern.- De la Washington? întreb neîncreztor Aar on Pinkus.- De cineva de la Washington, preciza mercenarul. Nu emi ef ort colectiv - ar fi prea mare riscul s se afle ceva -, ciaciunea cuiva sus-pus i cu autoritate, care o poate conducesingur.

Page 179: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 179/335

- De ce spui asta? insist Aar on.- Deoarece Comitetul No bel e corect, iar pentru a-lcompr omite, fie i temporar, e nevoie de influena unei persoanef oarte importante. La urma urmei, orice jurnalist respectabil ar  putea s ia legtura cu Stockholm-ul ca s o bin o confirmare. bnuiesc c aceast confirmare a i f ost dat.- Mam, Doamne! exclam Sam Devereaux. Asta-i treab

serio

as.- Cred c asta am spus i eu azi-diminea.- Mi-ai spus i c te gîndeai s pleci de-aici cu R oman Z.dup ce aveai s instalezi mainriile alea cu baterii... Acumani instalate, Cyrus. Ce ai de gînd? O s ne prsii?- Nu, avocat, m-am rzgîndit. O s rmînem.- De ce? întreb Jennifer Aripr oie.- Presupun c te atepi la vreo declaraie legat de pr o bleme rasiale - de exemplu cum a trebuit s supravieuimn o i , negrii, Ku Klux Klan-ului dezvoltîndu-ne un al aselea sim-i a r acum sîntem al naibii de iritai cînd autoritile i-l dezvolti ele. Asta-i magie neagr.- Hei, tipul sta mare nu vorbete cum trebuie? îlîntrerupse doamna Lafferty.

- Las, drag Erin, zise Aripr o

ie, atent laC

yrus. Fo

arte179 bine, domnule Mercenar, nu e vorba de magia rasial, desprecare tiu i eu cîte ceva. De ce rmîi atunci?- E important?- Pentru mine, da.- îneleg, spuse Cyrus zîmbind.- Eu nu îneleg absolut nimic! explod MackenzieHawkins, strivind un trabuc între degete.- Atunci las-l pe dumnealui s rspund, reveni Aar onPinkus. Te r og s m ieri, generale, dar  taci dracului din gur.- Un comandant nu d un asemenea ordin altuia!- Ah, lua-te-ar naiba de tîmpit, zise Aar on, dînd brusc dincap, de parc s-ar fi întrebat de unde ieiser vorbele. Doamne

Sfinte, îmi pare f o

arte ru!- S nu-i par, interveni Sam. Ce spuneai, Cyrus?- în regul, avocat, spuse mercenarul, privindu-l peDevereaux. Cît de mult le-ai spus, dumneata i domnioara,celorlali?- Tot ce ne-ai zis, numai c nu e vorba de ceilali, ci doar de Aar on. Nu i -am inclus pe Mac, pe Äaghiotanii" lui sau pemama...- De ce dracu' s nu-mi spunei mie? strig generalul...- Aveam nevoie de mai multe elemente ca s acionmînainte de-a începe s dai ordine, rspunse Sam concis,întorcîndu-se spre Cyrus. De asemenea, am vorbit i despredificultile dumitale din Stuttgart i efectele uluitoare.ÄEliberarea" dumitale din închisoare, cum s-ar spune.- Nu conteaz. Dac asta e situaia în care cred eu c neaflm, iar R oman Z. i cu mine putem s v ajutm, am o ideecare nu se va întoarce împotriva noastr.- Ai cuvîntul meu de onoare, preciza Aripr oie.- Eu n-am auzit nimic, adug Devereaux.-Nici n-ar trebui, sublinie mercenarul. întrebrile dumitaleau f ost stîngace, în vreme ce ale domnioarei A. au f ost directei logice. A spus limpede c, pentru a m crede, avea nevoie denite elemente credibile. Pur i simplu i le-am oferit.179

Page 180: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 180/335

- Din punctul meu de vedere, toate astea sînt vorbe-n vînti  p e deasupra inacceptabile, zise Pinkus.- întrebrile mele nu sînt niciodat stîngace, mormi Sam.- M r og, aveai multe în minte... ca i pe pantaloni, spusecalm Jennifer. Susii c decizia de a rmîne nu e de sorginterasial dar nimeni n-a ridicat aceast pr o blem în afar de tine.Doret i cumva s pr otestezi? Eti un brbat negru care a f ost

co

ndamnat pe nedrept; dac mi s-ar fi întîmplat mie, ca indianc,a fi  turbat i aa a fi rmas mult vreme. A fi vrut s mr z b u n   pe orice simbol al autoritii, dei nu sînt sigur c ar fim e r itat. sta-i motivul pentru care rmîi?Judecata dumitale e logic, dar nu se aplic în acest caz.De fapt, neinînd cont de pledoaria mea de autoaprare, am f osttrimis la închisoare nu fiindc sînt negru, ci pentru c eram uninginer chimist al naibii de bun. i s-ar putea ca vreo cîiva idioidin Stuttgart s-i închipuie c un schwarzer nu e capabil sanalizeze rezultatul final al componentelor de sintez...- Mam, sta-i cineva! strig doamna Lafferty.Te r og, drag Erin.Totui, continu Cyrus. Ordinul pentru acel contract cu beneficiarul final a f ost apr o bat de eful Comisiei de Contr ol al

Armelor, pe care l-am alertat personal în scris, printr-un curier diplomatic pe care nu l-am întîlnit niciodat. O jigodie defuncionar guvernamental prins în flagrant delict a împiedicat ca bnuielile mele iniiale s ajung la restul comisiei. Am f ost -acuzai termenul - lsat în întuneric, i asta fr legtur cuculoarea mea - fiindc rapoartele de analiz nu conin astfel deinf ormaii.Ce legtur e între experiena dumitale de la Stuttgart iconferina de pres din aceast sear de la Aer o portul Logan?- Pe lîng ce le-am spus asociailor dumitale despreîmprejurrile ciudate ale angajrii mele în aceast misiune,t r e b u i e s vorbesc i despre acel al aselea sim pe care l-amnegat,  fiindc nu este legat de ras, ci de corupie - de corupia guvernamental. Un om influent de la contr olul armelor a f ost

180capabil s scoat fundul meu negru dintr-o închisoare german,unde ar fi rmas cincizeci de ani, fcînd presiuni la tribunaleledin Bonn i încheind un tîrg cu mine. Deodat s-a aternuttcerea, singurul zgomot care s-a auzit despre fabrica aia dechimicale fiind vocea br oatei estoase, iar tîrgul pe care l-amîncheiat prevedea s încasez cinci ani i s fac cel mult unuldac îmi ineam gura - totul pentru pstrarea aparenelor. Snu-mi spun nimeni c n-au f ost unse nite r otie.- Dar ai fcut tîrgul, zise Jennifer cu repr o.- Nu m prea amuza s fiu singurul negru dintr-o închisoare german plin de capete rase care-l ateptau pe Adolf s învie din mori.- îmi cer scuze, îneleg. i noi ne-am dezvoltat un al

aselea sim.- Nu, te r og, nu te scuza, pr otest blînd mercenarul. Cîndam vzut reportajele alea la televizorul închisorii, acei oamenido borîi de chimicalele despre care eu tiam, mi s-a fcut ruinede mine însumi.- Ei, haide, colonele...- Pentru numele Domnului, înceteaz cu asta, avocat. Nusînt colonel.- Nu, vorbesc serios! continu repede Devereaux. Cei-ar fi putut face dac ai fi f ost condamnat la cincizeci de ani de

Page 181: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 181/335

închisoare, cînd tu ai rezistat cincizeci de minute cu capetelerase?-Aa judecam atunci i sta-i i motivul pentru care amevadat împreun cu R oman Z. Porcria asta trebuie s înceteze,omule!- i crezi c o variant a situaiei prin care ai trecut i seîntîmpl acum generalului Hawkins? întreb Aar on, aplecîndu-se spre

el din f o

to

liu. Emisiunea de tiri pe care to

cmai am urmrit-o

sfie dovada?- O s-i rspund c ceea ce nu vreau i nu pot s cred efaptul c o s existe vreodat un Premiu No bel pentru OteanulSecolului. în al doilea rînd, de ce a venit acest aa-zis comitet la181Boston, singurul aer o port din apr o piere, aflat în oraul unde aif o s t deja atacai - ceea ce înseamn c vi s-a luat urma prinmijloace inf ormative oficiale de înalt tehnologie? în al treilearând, cei patru psiho pai derutai care au încercat s v prind laHooksett erau nite imbecili ordinari, în afara legii, incapabili smituiasc vreodat nite paznici de închisoare, bnuiesc. Voiv-ai dat seama de asta dup eticheta unei spltorii de închisoarecusut pe o pereche de pantaloni i i-ai trimis înapoi în saci de

 plastic.- Putori blestemate! rcni MacKenzie Hawkins. Ce amtrimis noi înapoi a f ost un mesaj!... Vrea cineva s-mi explicedespre ce vorbim?- O s te lmurim mai tîrziu, Mac, rspunse Sam, cu mîna pe umrul lui Cyrus. Dac te-am îneles bine, spuse Devereaux,trebuie s aflm cine conduce acum aceast o peraie, corect?- Te-ai prins, rspunse mercenarul. Pentru c asaltul din New Hampshire asupra voastr ar putea s aib aceeai origine,d a r acolo au depit limita - chiar prea mult ceea ce înseamnc  s-ar putea s fie vulnerabili.- De ce spui asta? întreb Pinkus.-Tipii tia au venit cu Air Force Two, rspunse Cyrus.Ei  sînt nite civili cr ora li s-a apr o bat s zboare cu al doileaa v i o n  oficial al rii, ceea ce înseamn c pr o blema trebuierezolva t de una din urmtoarele trei instituii: Casa Alb, pecare o putem elimina fiindc are destule necazuri cu putiul la;C I A, pe care ar trebui s-o respingem, fiindc jumtate din arcrede pe bun dreptate c iniialele înseamn Compania Infractorilor Americani, aa c pr o babil n-ar risca s aib alte pr o bleme; i, în sfîrit, Departamentul de Stat, despre care nimenin u t ie cu ce dracu' se ocup, dar se ocup totui cu ceva. Eu bnuiesc c e vorba despre una din ultimele dou; dac reuimS aflm care este, o s reducem numrul celor ce-ar fi pututordona f olosirea acelui avion. Una dintre ele este marele bandit.Poate c e vorba despre Departamentul de Stat i deC IA, suger Pinkus.181

- Exclus. Agenia n-are încredere în Departament i invers.În plus, prin coo perarea lor, crete riscul scurgerilor de inf ormaii.- i dac aflm care din ele este? întreb Sam.Ceurmeaz?- O s-i lum la scuturat pe toi grangurii de la Washington, pîn cînd or s vorbeasc. Trebuie s aflm cine st în spateleacestei o peraiuni - adic s-l identificm exact: nume, rang,numr matricol, deoarece e singura modalitate de a ne asigura pr otecia.- Cum?

Page 182: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 182/335

- Prin demascare, Sam, zise Jennifer. Sîntem totui o naiune guvernat de legi, nu de nite maniaci din Washington.- Cine zice asta?- Aici e pr o blema, admise Aripr oie. Ce trebuie s facem,Cyrus?- Ideal ar fi s trimitem pe cineva întruchipîndu -l pe generalla hotelul pe care l-am menionat, însoit de mine i de R oman

Z. în chip de aghio

tani civili. Eo

regul-un general în rezervcu dou medalii ale Congresului trebuie s aib aghiotani.- Dar Desi-Unu i Doi? întreb Aar on. Or s se simt jignii.- De ce? Ei or s rmîn cu adevratul Hawkins.- Ah, sigur. Mintea mea slab d semne de btrînee. Totulse petrece atît de repede.- în afar de asta, sînt biei buni, i v vor pr oteja.Cyrus se o pri, o bservînd deodat privirea nimicitoare alui Eleanor Devereaux, aflat pe canapea.- Doamne Sfinte, femeia aia nu m place deloc, o pti el.-Nu te cunoate, spuse Sam cu voce joas. Dup ce o ste tie, o s fac o mare donaie Fundaiei Colegiului Negrilor,te asigur.

- Sigur, un mercenar negru înseamno

teribil pierderede vreme... Fir-ar s fie, nimeni de-aici n-ar putea trece dreptgeneralul nostru. Trebuie s ne gîndim la altceva.- Stai puin! interveni Pinkus. Shirley i cu mine sprijinim182grupurile locale de teatru - ei îi place s fie f otografiat la pre-m i e r e . Exist cineva potrivit, un actor mai vîrstnic, care a jucatîn unele piese mari de pe Br oadway; este ceea ce s-ar puteanumi un semipensionar. Sînt sigur c l-a putea convinge s neajute, contra unui onorariu, desigur... Cu condiia s fie în deplinsiguran.- Pentru asta îi dau cuvîntul meu, domnule, zise Cyrus.Nu va risca nimic, pentru c R oman Z. i cu mine vom fi lîng el.- Un actor? exclam Devereaux. Asta-i o nebunie!

- Sincer vorbind, pare adesea puin nebun.Telef onul aflat pe masa de lîng f otoliul lui Aar on sun.Acesta îl ridic imediat.- Da!... E pentru tine, Sam.Cred c e menajera ta,verioaraCora.- O, Doamne, am uitat cu totul de ea! zise Devereaux,ocolind masa în drum spre telef on.- Eu, nu, îl întrerupse Eleanor. Am vorbit cu ea asear,dar nu i-am spus unde sîntem, i nici nu i-am dat numrul detelef on.- Cora, strig Sam. Cum ai... vorbit cu ea, mam? De cen u mi-ai spus?-- Nu m-ai întrebat. Dar totul e în regul acas. Poliia astat mereu prin preajm i cred c a hrnit toate patrulele.

- Cora? Mama spune c totu-i în regul acolo.- înfumurata-i umflat de licori, Sammy. Blestematul detelef on sun toat ziua într-o veselie, dar nimeni nu poate sau nuvrea ca s-mi spun unde dracu' sîntei.- i cum ai aflat?- De la Bridget, fata lui Paddy Lafferty. Ea mi-a zis cErin i-a dat numrul sta, în caz c are pr o bleme cu nepoii.- Acum îneleg. Ce este? Cine m-a cutat?- Nu pe tine, Sambo - pe oricine, numai pe tine nu!- Dar  pe cine?

Page 183: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 183/335

- Întîi pe generalul la nebun, de care vorbeti mereu,a p o i  pe fata aia indianc cu picioare lungi, care n-ar trebui lsat183s umble pe strad. i-ascult ce-i zic, au f ost cel puin douzecide telef oane, toate de la aceiai doi tipi, cam din jumate-n jumatede or.- Cum îi cheam?

- Unul n-a vrut s-mi zic, iar de llalt n-o

s-i vin screzi. Primul prea speriat ca naiba, cam cum eti tu uneori,Sammy. Tot ipa c sor-sa ar trebui s-l sune imediat.- în regul, o s-i spun. i cellalt, cel care-l cuta pegeneral?- Pi, o s crezi c-am tras la msea dup ce-o s auzi, da'n-am tras, c-s prea muli poliai prin jur... Mam, ce factur o  s primeti de la mcelar...- Care-i numele, Cora?- Johnny Botdeviel, poi înghii aa ceva, Sammy?- Johnny Botdeviel? zise încet Devereaux.- Botdeviel...? csc gura Jennifer.- Botdeviel! rcni oimul. Omul meu de paz a încercats dea de mine? D telef onul încoace, locotenent!

- Fo

stul meu client încearc s m gseasc! ipAripr oie, ciocnindu-se de general, în vreme ce alergau amîndoispre Sam.- Nu! strig Devereaux, întorcîndu-se i luînd receptorulde la ureche. Botdeviel îl caut pe Mac.  Fratele tu vrea s-lsuni.- D-mi telef onul, biete!-Nu, eu maiîntîi!- Linitii-v, zise Pinkus, ridicînd vocea. Cumnatul meuare trei, poate chiar patru linii telef onice, cel puin dou pentruShirley, i aparate se afl peste tot. Gsii fiecare cîte unul iapsai un buton neaprins.Se declana o agitaie infernal, ca într-un loc de joac pentru co pii, oimul i Jennifer alergînd în cutarea unor 

telef oane separate. Mac zri unul pe teras, se repezi spre o ude sticl pe care o deschise cu o smucitur; Aripr oie vzualtul pe un bir ou alb de epoc, lîng peretele din fund i se npusti183asupra lui. Cacof onia de glasuri ce urm sfîie linitea serii de laSwampscott.- Pa, Cora.- Charlie, eu sînt!- Botdeviel, sînt VîrfulNorilor!- Glumeti, frioare, spune-mi cglumeti!- La naiba, ora zer o minus patru zile!-Nu glumeti...?- Trimite acordul meu i semneaz-l V.N., eful CeluiMai Oprimat Po por al Acestei ri!

- Trimite-mi un bilet de avion pentru Samoa american,Charlie. Ne întîlnim acolo.Generalul intr cu pai mari pe ua terasei, precumcomandantul unei legiuni r omane pe porile Cartaginei, în vremece Aripr oie se întoarse de la elegantul bir ou alb asemenea unei psri rtcite, lovit de vînturi neprielnice.- Ce este, draga mea? întreb cu blîndee Aar on, evidentmicat de starea lui Jennifer.- Cum e mai ru, rspunse ea de-abia auzit. Ascensorulspre infern.

Page 184: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 184/335

- Haide, Jennifer...- Avioane Lear i limuzine, puuri de petr ol pe LexingtonAvenue i distilerii în Arabia Saudit...- O, Doamne... o pti Sam. Curtea Suprem.- C bine-aizis-o! rcni oimul. Toate gloanele explodîndîn centrul intei! Curtea Suprem.- Ne trimii 'napoi lapucrie? strig Desi-Unu.

- Ghenerale, d ce faci asta? zise uluit Desi-Doi.- N-ai îneles, cpitani. Voi v-ai depit condiia de tîlharip e n t r u nite frumoase cariere militare.- Toat lumea s tac! ip Devereaux, destul de uimit cera ascultat. În regul, R ocato, tu eti prima. Ce-a spus frateletu''- Ceea ce tocmai a confirmat acest Cr o-Magnon. Charlie184 l-a sunat pe Johnny Botdeviel, s vad dac totul era în regulacolo, iar Johnny se suia pe perei încercînd s-l gseasc pemutantul sta zaharisit. Ieri diminea a sosit o telegram,solicitînd un rspuns imediat, prin telef on sau fax... GeneralulBoae Moi, alias ÄNebunul Norilor", trebuie s se prezinte la bir oul de la Curte pentru a-i atesta autoritatea tribal peste cinci

zile, începînd de ieri de la ora trei dup-amiaz, i s- i susin pledoaria. Argumentele Curii vor fi fcute publice.- Am reuit, Sam! Vechea echip nu i-a pierdut stilul.- Nimic! ip Devereaux. Eu n-am fcut absolut nimic! N-am nimic de-a face cu tine!- M r og, detest s te contrazic, fiule...-N u sînt fiul tu!- Nu, e al meu, zise Eleanor. îl vrea cineva?- ... dar tu eti avocatul oficial, complet Hawkins, cevamai încet decît înainte.-A , nu, invitaia aia era pentru tine, nu pentru mine!- Iar greeti, avocat, zise neconsolat Jennifer. L-aiînlocuit nu numai pe fratele meu, care nu era autorizat, ci i pemine, dup dorina Omului Maimu. Charlie a f ost f oartelimpede în privina asta, i f oarte uurat. Invitaia îl include i peun anume Samuel Devereaux, Esquire, avocat al tribuluiWo potami.- Nu pot s fac asta!- Au fcut-o, iar Charlie vrea s-i mulumeasc din inimlui S. L. Devereaux, oricine-o fi el. Sau cum zicea el: ÄMi-ar  plcea s-i ofer ceva de but tîmpitului luia, dar nu cred c-o striasc prea mult".- Generale, se auzi vocea calm a lui Cyrus M., cuvintelece urmar semnînd cu bubuitul unui tunet îndeprtat. L-amuitat pe Oteanul Secolului?Chipul oimului se albi; privirea îi deveni rtcit, lsînds se îneleag frmîntarea sa luntric.- O, Iisuse i Caesar! murmur el gutural, cufundîndu-se înf otoliul din faa lui Pinkus. Doamne, ce m fac?184 - E o curs, domnule, cred sincer asta, adug uriaulmercenar negru.- i dac greeti?- Nu exist precedent în istoria Comitetului No bel cares justifice o asemenea er oare.- în istorie? Pentru numele Domnului, omule, nu existnimic în ultimii patruzeci de ani de istorie care s justifice cdereaZidului Berlinului sau destrmarea întregii Uniuni Sovietice!

Page 185: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 185/335

Lucrurile se schimb peste tot.- Unele nu se schimb. Stockholm-ul nu se schimb.-La naiba, colonele, mi-am dat viaa, mi-am consacrat v   iaa armatei i-am f ost terminat de rahaii ia uscai de politicienispilcuii! înelegi ce-ar însemna premiul sta pentru mine-pentruto i cei care au luptat sub comanda mea în trei rzboaie?!- Doar o clip, generale.

Cyrus privi spre Devereaux.- Pot s-i pun o întrebare... Sam... i pot s-i spun Sam,dac tot am depit statutul de gardian pltit?- Sigur, ce e?- Are aceast curs vreo legtur cu Curtea Supremdespre care ipai cu toii? V îneleg reticena, dar avei nevoiede ajutorul meu i, ca s fiu cinstit, nu vi-l pot da cum se cuvinefr s tiu mai multe. în calitate de chimist, le cer subalternilor mei f ormulele exacte ale elementelor componente; ca mercenar,t r ebuie s cunosc componentele fundamentale, pentru a acionaîm consecin.Devereaux se întoarse mai întîi spre Aar on, care încuviinfr ezitare, apoi se uit la Jennifer, care sttu în cumpn, dar ddu din cap fr chef. în cele din urm, Sam se duse spre

Eleanor, aflat pe canapea.- Mam, mi-ar face o mare plcere dac tu i cu doamnaLafferty v-ai gsi ceva de lucru în buctrie.- O sun pe Cora, zise marea doamn din Weston, Massa-chusetts, fr s se urneasc.- Ei, haide, cucoan! strig Erin Lafferty. Eu trebuie s185termin castr onul la de salat, iar tu poi s ne pregteti o licoare!Ghici ce-am gsit, Mare Doamn! Hennessy, VSOP!- Ea a vorbit cu neruinata noastr verioar, zise Eleanor,ridicîndu-se imediat. Chiar e vremea ceaiului, nu-i aa? Grbete-te,Aar on, noi o s facem ceai.- Eu sînt Erin, coni...- Da, sigur, nu ari deloc a evreic. îi place mueelul?

- Nu, îmi place Hennessy.- Hotrît lucru, e precum Cora. O cunoti de mult?- Pi, ea e r omano-catolic, iar eu din cealalt, dar ne-amîntîlnit la comitetul la pe care l-am f ormat ca s-i reunim peidioii ia...- O s discutm la ceai, Errel, i poate c o s vin i eu încomitetul vostru. Sigur, eu sînt anglican.- Cora nu putea s-i sufere.Cele dou doamne se îndreptar bra la bra, spre ua buctriei.-Desi-unu i Doi, zise Sam.Lsai mutrele astea plouate!Tot ce v-a pr omis generalul Mac o s se împlineasc - credei-mc le tiu i pe alea bune i pe alea rele, dar voi o s avei partedoar de alea bune.

-Privado, explic oimul./Confidencial, comprenden?- Sigur, efu', noi-ieim cu romano gitano. Ie nebun, tii,efu'? S-nvîrte p-aci i zîmbete tot timpu'. Da' tre' s fie bun p strad, m-nelegi? Facem treab bun împreaun.- Bgai la cap, cpitanii mei! url MacKenzie. Acum vaflai sub comanda mea! Gata cU strzile, cu fraiereala, cu hoiilei cu violena fa de civili! N-ai învat mc nimic?- Aa ieste, ghenerale, rspunse pocit Desi-Unu. Doar c o mai lum razna fr voie. Acu' s'tem nite domni i hofieri,

Page 186: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 186/335

aa c tre' s gîndim altfel. Aa ieste... Noi ieim afar cu loco gitano.Desi-Unu i Doi o luar spre holul pardosit cu gresie, apoiieir pe ua din fa.- Despre ce-a f ost vorba? întreb Cyrus, privind holul186 pustiu. Am îneles replicile în spaniol, dar nu i treaba cu

.comanda" dumitale, nici faptul c ar fi cpitani. în ce armat?- în Armata Statelor Unite, colonele - ah, scuze, nu-i place s-i zic aa... S zicem c eu îi antrenez.- Nici o pr o blem, generale, spuse mercenarul, dînd dincap. Asta m depete, iar în acest moment m-a concentramai curînd asupra... acestui moment, asupra situaiei actuale.Vrea cineva s-mi explice?Se schimbar priviri, dar Jennifer Aripr oie, fiicaWo potamilor, fu cea care ridic mîna i insist s vorbeasc. Ea povesti tot ce tiau despre dosarul Wo potamilor de la CurteaSuprem, apoi prezent convingtor ceea ce ea credea a fiiminenta distrugere a tribului, ca rezultat al aciunii Curii, peorice cale s-ar fi petrecut aceasta.- Fie i la ideea pr ocesului, guvernul federal va reaciona

violent, pretinzînd c oamenii tribului nostru sînt trdtori i pr oscrii; ne vor lua pmînturile, vor distruge rezervaia i ei vor dispersa pe toi cei care triesc acolo. Washingtonul e o bligat s pr ocedeze aa, deoarece pstrarea Comandamentului StrategicAerian e mai presus de orice. E vorba de armata de investitori înindustria de aprare - ce naiba, de Pentagon i ne vor cerecapetele... Pe de alt parte, vor fi hoardele de aventurieri detoate culorile, care se vor npusti asupra tribului i-i vor corupe pe toi, sperînd la o bucat din impr o babila, dar poteniala plcinto binut legal. Doamne Sfinte, vor fi mai multe coaliii multietnicealergînd dup un dolar decît culorile dintr-un tablou de Jacksonl'ollock, i toate la fel de violente... în cele d in urm, nu va maifi a nune din noi decît blamul i decadena, un po por mcinat delcomie i putreziciune, pierzînd în final o lupt fr învingtori

i fiind înlturat. Nu asta doresc pentru fraii i sur orile mele, pec a r e îi iubesc atît de mult... Aa stau lucrurile i sper c m-aiascultat, generale. Genghis Ho-cu-Traista-n-B.- Cu excepia Comitetului final, zise Aar on Pinkus, pir oni tîn  f otoliu, a f ost un rezumat frumos... Nu judec acest comentariu.186draga mea, ci doar efectul su asupra juriului care, bnuiesc, ar fi negativ.- Nu sînt sigur, comandant Pinkus.MacKenzie Hawkins sttea nemicat, cu privirea aintitîn ochii fiicei Wo potamilor.- îmi imaginez c sînt un nebun din juriu, iar asupra meaa avut un efect pozitiv.- Ce vrei s spui, Mac? întreb Devereaux, cu o min ce

anticipa ceva neateptat.- Pot s prezint i versiunea mea, micu doamn? ziseoimul, ridicîndu-se în picioare... Scuz-m, nu eti Ämicu"în nici un sens, dar eti o doamn i n-a vrea s m considerilipsit de respect.- D-i drumul, spuse Jennifer cu voce de ghea.- M-am înhmat la acest pr oiect îndrzne cu apr oape treiani în urm, avînd în minte cîteva idei, nici una dintre ele prealimpede, fiindc eu sînt soldat, nu gînditor, exceptînd cazul încare e vorba despre strategia militar. Ce vreau s spun prinasta e c eu nu sînt un intelectual i nu pierd prea mult timp

Page 187: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 187/335

încercînd s analizez lucruri ca motivaia, moralitatea, justificrilei altele de genul sta. Dac a fi pr ocedat aa, a fi pierdut cumult mai muli biei de isprav decît se arat în dosarele mele...în mod sigur cutam o victorie magnific - nu pot gîndi la scarmic - deoarece genul sta de pr ovocare îl atrage pe btrînulotean pensionat care v vorbete. în plus, trebuia s fie cevaamuzant, iar cineva care a fcut sau urma s fac o greeal

trebuia s plteasc.C

red c ceea ce încerc s spun e c n -amintenionat niciodat s prejudiciez mijloacele de plat, ci doar  pe cei care trebuiau s plteasc, mai exact pe cei care au fcutceva ru."- Dar  prejudiciezi Ämijloacele", îl întrerupse înfuriatJennifer. Mai exact, po porul meu, i tii al naibii de bine asta!- Pot s termin, te r og?... Cînd am aflat ce li se întîmplaseWo potamilor acum mai bine de o sut de ani, mi-am amintit cemi se întîmplase mie i - din cîte am îneles - ce i se întîmplase187colonelului Cyrus... Am f ost cu toii sacrificai de grangurii dinguvern, care fie îi vîrîser mîinile în adevratul  borcan cudulcea, fie îi urmreau pr o priile ambiii politice, fie erau nitemincinoi ordinari care abuzau de încrederea ce le fusese

acordat! Nu conteaz c faptele s-au întîmplat acum o sut deani, acum zece ani, acum trei luni sau ieri. Vorba prietenuluinostru mercenar, situaia asta trebuia s înceteze! Avem cel mai bun sistem de a tri împreun pe care l-a cunoscut vreodatlumea, dar se gsete întotdeauna cineva care s încurce lucrurile.- Nici unul dintre noi nu e înscris la concursurile de îngeri,Mac, zise încet devereaux.- Nu, ce dracu', Sam, dar nimeni nu ne-a ales, nici nu ne-anumit i nu ne-a pus s jurm c vom aciona spre binele a vreo dou sute de milioane de oameni pe care nu-i cunoatem. idac colonelul prezent aici are dreptate, exist cineva sus-puscare încearc s o preasc un cetean - nu neaprat pe mine, ci pe oricare altul - s-i exercite dreptul constituional de a apreaîn f  aa Curii Supreme. Ajungem tot acolo!... iar dac prietenul

nostru, cruia nu-i place s i se spun Äcolonel", greete i eusînt cu adevrat Oteanul Secolului - ei bine, n-a putea acceptaacest titlu, tiind c nu am încercat s aflu dac exist sau nuvreun mare grangur în guvern care încearc s-î o preasc peacest cetean care din întîmplare sînt eu.- Ai vorbit bine, generale, spuse Aar on, lsîndu-se pesptarul f otoliului. De fapt, pentru un om necolitîn drept, chiar remarcabil.- Ce înelegi prin Änecolit", domnule Pinkus? o biectJennifer, cu o nuan de gelozie pr ofesional în glas. El a întocmit blestematul la de dosar.- Admit c el l-a construit, draga mea. Adaptînd cu migaltermeni i fraze din crile de drept pentru a -i susine punctelede vedere. Poate e traducere, nu creaie.

- Iar eu admit, zise Sam, lsînd la o parte un anumitorgoliu, c e irelevant.Se întoarse ctre oim.187- Dar m încurc vreo cîteva aspecte pe care nu le-aimenionat, iar dac ele nu-i demonstreaz c cineva al naibii deimportant încearc s ne o preasc pe toi, nu tiu cine dracu' ar  putea s-o fac. S-i amintesc...- Fiule, tiu ce vrei s spui, îl întrerupse repede i hotrîtHawkins. Te referi la atacurile anterioare.

Page 188: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 188/335

- Evident, Mac. Cele dou hoteluri, carul mortuar gonindspre casa mea i patru gorile înarmate pîn-n dini la cabana deschi. Cine i-a trimis? Zîna Mselua?- N-am fi aflat niciodat, biete, crede-m pe cuvînt. Tunu tii cum se organizeaz treburile astea - cu oglinzi i fum iatîtea inf ormaii false încît i -ar trebui timp mai mult decît pentruo peraiunea din Iran ca s afli cine unde e i ce funcie are. Ce

dracu', Sam, eu am nscocit pr ocedeele astea în spatele a vreo cincizeci de linii inamice. De asta am fcut ce-am fcut i înfiecare caz le-am transmis mesajul c ei nu puteau s-o fac!- M tem c nu îneleg, zise derutat Aar on.- Nici eu, adug zpcit Jennifer.- Sîntei avocai sau vînztori de pantofi? strig exasperatMacKenzie. Dac v aflai în toiul unui pr oces pe via i pemoarte i avei nevoie de inf ormaii despre care tii c exist,dar nimeni nu vrea s vi le dea, cum le o binei?- Printr-un serios inter ogatoriu contradictoriu, rspunsePinkus.- Punînd un accent deosebit pe mrturia fals, adugAripr oie.- M r og, presupun c avei dreptate, dar noi nu ne aflm

în instan. Exist o alt cale...- Le provoci, spuse Devereaux, privind amuzat în ochiioimului. Faci una sau mai multe declaraii scandaloase, care pr ovoac un rspuns ostil ce confirm inf ormaia.- Fir-ar s fie, Sam, totdeauna am zis c eti cel mai bun!îi aminteti de Londra, în Belgrave Square, cînd i-am spuscum s pr ocedezi cu jigodia aia de trdtor...188- Nu ne vom referi la f ostele dumitale relaii, generale!ordon Aar on. Nu vrem s auzim nimic despre asta.- E i irelevant, zise Jennifer.- A,pricep! exclam Sam, rînjind fals la Afr odita indianc. Nu-i convine atunci cînd eu scot la iveal ceva la care nu te-aigîndit!- E irelevant!- Dup ce aceti doi co pii vor înceta s se certe, zisePinkus, vrei, te r og, s ne explici strategia dumitale, generale?- Dac acest colonel - colonelul meu - are dreptate,explicaia se afl pe o pist de decolare de la Aer o portul Logan. Air Force Two, comandant! Cine l-a trimis?... În afar de cazul,desigur, în care eu chiar sînt Oteanul Secolului, situaie în carene întoarcem la o invazie cu nave de desant fr motor,deplasîndu-se ctre o plaj puternic f ortificat, fr pr oteciemo bil.- Nu încerc s te urmresc, dar...Aar on se o pri brusc, întorcînd capul în mai multe direcii, pîn cînd înelese cine lipsea - mercenarul, Cyrus ML, care seaezase într-un f otoliu vechi de lîng elegantul bir ou alb.- A, acolo eti, colonele.-Ce?- Ai ascultat?Cyrus ddu din capul su mare i rspunse încet i clar:- Da, am ascultat, domnule Pinkus, începu el calm, i amauzit cea mai gr ozav poveste exceptînd-o pe cea a cîtorvamscrici care pretindeau c fuziunea nuclear se poate realizam ap cu ghea de doisprezece ceni galonul... Voi sîntei scrîntii!Scrîntii, nebuni, nesntoi, buni de ospiciu!... E ceva din toateastea adevrat?

Page 189: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 189/335

- Totul e adevrat, Cyrus.- în ce dracu m-am bgat? rcni uriaul chimist negru...Scuz-mi limbajul, domnioar Aripr oie, dar încerc s puntotul într-o ecuaie i nu-i deloc uor.189- Nu e nevoie de scuze, Cyrus, dar de ce nu-mi spui Jenny?Sînt puin stînjenit de apelativul Ädomnioar".

- ine de magie, zise mercenarul, ridicîndu-se din f otoliucu grij i uitîndu-se dac nu cumva îl rupsese. Dac e adevrat,continu el îndreptîndu-se ctre cei trei avocai i maniaculÄOtean al Secolului", a crui expresie sever îi pr ovoca un evi-dent disconf ort lui Cyrus... dac e adevrat, cred c nu existalt soluie decît s verificm acest Comitet No bel. Angajeaz-l pe actorul la, domnule Pinkus. O s ne suim pe scen.în casa de pe plaja din Swampscott, Massachusctts, fusesedecretat armistiiul, un interludiu potrivit pentru btliile ce aveaus vin. Sub îndrumarea lui Aar on Pinkus fusese elaborat o înelegere între generalul MacKenzie Hawkins, alias Vîrful Norilor, actualul ef de trib al Wo potamilor, i Sunrise Jennifer Aripr oie, purttor de cuvînt ad-hoc al tribului indian menionat;împuternicirea de avocat era transferat domnioarei Aripr oie,

 prin semnarea de ctre pri i legalizarea no

tarial. SamuelLansing Devereaux, avocatul temporar, consimise s renunela toate îndatoririle decurgînd din prezentarea împreun cuavocatul permanent al tribului, mai sus-menionata domnioar,în faa Curii Supreme a Statelor Unite, dac o astfel de prezentarear fi f ost solicitat.- Nu cred c-mi place ultima parte, declar Jennifer.- Mie nu-mi place deloc! zise Sam.- Atunci nu semnez. oimul se dovedea de neclintit.- Schimbarea avocailor în ultimul moment ar putea fiinterpretat ca o slbiciune, o amînare, iar eu am pus prea multsînge, sudoare, bani i îngduin în acest demers pentru a admiteaa ceva. în afar de asta, domnioar R ocat, i-am acordatcontr olul deplin asupra tutur or negocierilor, aa c ce mai vrei?

189- Ce mai vreau?... Nici o prezentare, nici un dosar, nici o  Curte Suprem.- Ei, haide, draga mea, zise Aar on. E prea tîrziu pentruaa ceva. Nu numai c audierea se afl pe agenda Curii, dar ai putea rata o ans real pentru po porul tu. Dac te implici tu,ascensorul spre infern poate fi cu siguran o prit.- Da, sigur, admise Jennifer. Dac pr o blema e luat înmod serios în considerare se poate încheia o înelegere rapid cuBir oul pentru Pr o blemele Indienilor pentru, s zicem, dou sautrei milioane de dolari, i viaa o s mearg netulburat înainte.Am putea construi patru sau cinci coli în rezervaie i s angajmnite pr ofesori buni...- Cu siguran nu semnez! rcni oimul.- De ce, generale? Nu e destul ca s te simi rspltit?- S fiu rspltit? Cine dracu' a zis ceva despre plata meaîn vreun fel? N-am nevoie de bani - Sam i cu mine avem maimult decît am putea vreodat cheltui în Elveia!- Mac, taci din gur!-... o binui legal de la cea mai mare jigodie de pe planet,i v asigur c n-o s ne dea niciodat în judecat pentru asta!-Destul, generale!Aar on Pinkus sri - cît de iute putu - în picioare.- Nu se vor mai face referiri - verbale sau scrise - laevenimente anterioare, despre care noi nu tim nimic.

Page 190: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 190/335

- pe mine nu m deranjeaz, comandant Pinkus, dar vreaus fie clar poziia mea. Nu mi-am pierdut trei ani din via ca sm tîrguiesc pentru cei cîiva dolari pe care ni i-ar da nou vreunfurnizor al armatei rmas fr mruni.- Nou? exclam Jennifer. înelesesem c nu vrei nimic.- Nu m refeream la mine, vorbeam despre principiulimplicat aici.

- Cum se scrie sta? întreb sarcastic Aripr oie. Ca iinteresul debitorului dumitale principal?- tii la ce m refer, mic doamn. Dumneata vrei s vinzitribul - tribul meu, din întîmplare.190- La ce te gîndeai, Mac? zise Devereaux, contient dezdrnicia încercrii de a-l convinge pe oim - în principiu.- O s pornim de la cinci sute de milioane, o frumoascifr r otund - dar o nimica toat pentru Pentagon - i o grmadde aciuni rscumprate ieftin.- Cinci sute...Chipul br onzat al lui Jennifer se întunec i mai mult, iar sîngele i se urc la cap.- Eti nebun!

- Poi s reduci întotdeauna efectivele artileriei, dar nu le poi crete dac n-ai o rezerv... Da, cinci sute din alea mari,altfel nu semnez. Poate c ar trebui s menionezi i asta acolo,comandant Pinkus, în vreo anex, oricum i-o zice.- N-ar f i înelept, generale, zise Pinkus, privindu-l pe Sam.Dac s-ar face o examinare, s-ar putea interpreta ca o condiie prealabil aflat la limita unei înelegeri secrete.- Atunci vreau un document separat, zise MacKenzie,încruntîndu-se. Ea n-o s arunce po porul meu în rîul întunecat alspiritelor rului.- Po porul tu... o, Doamne!Jennifer se prbui pe canapea.- Rîul întunecat al... o, ce rahat.- Noi, btrînii, dezapr o bm vehement f olosirea unui

asemenea limbaj de ctre femeile tribului.- Eu nu sînt... oh, las-o balt!... Cinci sute - mici mcar nu pot concepe aa ceva! Vom fi ruinai, devastai, rezervaiadesfiinat i pmînturile cumprate pe nimic, contribuabilii vor fi scandalizai, editorialele din toat presa ne vor consideraignorani, slbatici i hoi...-Domnioar Aripr oie, o întrerupse*Aar on. Folosireanumelui ei i a titlului de politee fcînd-o pe Jenny s-l priveascîntrebtor pe renumitul avocat ce-i devenise atît de apr o piat.- Da... domnule Pinkus.- O s pregtesc o not de intenii, stipulînd clar cdumneata, prin toate mijloacele, vei iniia negocierile - dac i190cînd vor avea loc astfel de negocieri - conf orm dorinelor efului

de trib Vîrful Norilor, cunoscut i drept generalul MacKenzieHawkins. Acceptai aceast dificil responsabilitate?- Ce dracuJennifer era pe cale s spun Ä Ce dracu',da! "îns un licr din ochii lui Aar on o o pri. Foarte bine, domnule,fr limbaj de pr ost-gust. îmi dau seama cînd sînt înfrînt de unaspect litigios superior. O s semnez ambele documente.- Aa-i mai bine, mic doamn, spuse oimul, aprinzîndu-iun trabuc. O s vezi, domnioar R ocat, responsabilitateacomandantului nu înceteaz dup o singur victorie. Mergem

Page 191: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 191/335

mai departe i mai departe i tot mai departe, avînd întotdeaunagrij de valor oasele trupe care ne urmeaz!- Foarte încurajator, generale, spuse Jennifer, zîmbinddulce.- Sîntei amîndoi uni cu toate alifiile, spuse Sam. în spe-cial tu, Pocahontas.Aar on Pinkus se duse în bir oul cumnatului su i îi sun

secretara, spunîndu-i s-l ia pe Paddy Lafferty i s vin laSwampscott cu tampila notarial. Femeia încrunit sosi, cuochii umflai i înr oii, simptom evident al unei gripe violente,i dactilografie cele dou documente. Ele fur semnateceremonios i, în timp ce Aar on o conducea politicos pe bolnavalui secretar spre ua din fa, mulumindu-i pentru c-i veniseîn ajutor în ciuda strii ei, femeia îl întreb, uor derutat:- Cunoatei pe cineva numit Bricky, domnule Pinkus? Aîntrebat de dumneavoastr.- Bricky?... sta-i numele de familie?- Nu sînt sigur c am îneles... prea schimbat.- Nu te simi bine, draga mea. Vreau s-i iei cîteva zilede concediu, iar eu o s-l trimit pe doctorul meu s te vad. Sm ierte Abraham, dar te-am suprasolicitat.

- Era un tînr f o

arte frumo

s. Un pr negru strlucito

r,îmbrcat impecabil...- Fii atent la trepte.- Insista s afle unde sîntei...191- încet acum, mai sînt dou trepte pîn la pavaj... Paddy,eti acolo?- Imediat, efule! veni rspunsul lui Lafferty de pe aleeacircular; oferul iei din umbr i alerg spre poart. tii, credc e la ciclu, domnule Pinkus.- Are grip, Paddy.- Dac spunei dumneavoastr, domnule.Lafferty o lu în primire pe secretar, punîndu-i braulstîng peste umerii lui, i o ajut s mearg pîn la main.

- Bricky e iubitul meu, iubitul meu, iubitul meu...!Cuvintele se înlar ca un cîntec, pierzîndu-se printre piniiînali ce mrgineau aleea circular.Uurat, Aar on se întoarse spre ua din fa, pregtindu-ses intre în cas, cînd, brusc se o pri i ridic uluit capul din pmînt...Bricky?... Binky?... Binghamton Aldershot, cunoscuti drept Binky de la Cape, un bancher internaional din Boston,care se ascundea în spatele porilor de oel ale bncii lui dinBeacon HUÍ?... Nu cumva avea un nepot pe undeva? Un codotînr cu o porecl similar, pe care Aldcrshot îl întreinea cu o micrent, numai pentru ca idiotul s nu-i deranjeze familia... Nu, eraimposibil. Secretara lui, pe care o avea de cincisprezece ani, era o femeie matur, o f ost novice la o mnstire, care renunase lalegmintele religioase pentru viaa lumeasc, dar rmsese o femeie

 pr ofund ataat credinei ei.  Ridicol. O coinciden. Pinkus deschiseua i intr în hol, unde auzi telef onul sunînd.-Bine, Cyrus! strig Sam Devereaux în receptor. Nu uita,e actor, aa c nu-i pierde cumptul, da? Doar s-l aduci aici...Ce? Vrea un contract care s stipuleze c el e cap de afi?... Cucine... ce? Numele lui cu majuscule... de aceeai mrime cutitlul i deasupra Im? Sfinte Sisoe!... Dar cu banii, ce preteniiare?... Nimic, doar s fie cap de afi? Iisuse, scrie tot ce vrea iadu-l aici!... O Ästagiune complet", s nu fie concediat în timpul

Page 192: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 192/335

repetiiilor fr despgubiri integrale? Ce dracu' înseamnasta?... Nu tiu nici eu, dar trece totul în contract.192O or i douzeci de minute mai tîrziu, ua din fa sedeschise i iganul cu cma oranj i o lung earf albastr în j urul taliei nvli în hol i fcu nite piruete, pîn cînd ajunse îaua spaioasei camere de zi, în care cei trei avocai i generalul

MacKenzie Hawkins stteau aezai în semicerc. Toate capeteles e întoarser cînd R oman Z. îi facu intrarea.- Frumoas, minunat doamn i  vo i, domnilor eu... mro g, înfiare adecvat. Vi-l prezint pe colonelul Chipar os, un brbat cu f ora unui arbore mediteranean, care are de fcut unanun.- Destul despre el! se auz i o oapt uierat din holul 

întunecat. Sînt aici, lophiane!Enormul mercenar negru îi fcu apariia.- Salut, prieteni, zise Cyrus, scurt, asemeni unui om sigur de sine. Vreau s v prezint un artist care a aprut în multespectacole pe Br oadway, ale crui minunate spectacole de revistau f ost ruinea rii...- ÄAu splat ruinea ", idiotule!

- Un actor de suprem pr ofunzime i mare perversitate...- Di-di-versitate, tîmpitule!- Ce dracu', domnule, fac i eu ce pot...- Prezentrile lungi, rostite incorect, distrug o intrare. D-te la o parte!Brbatul înalt i suplu co borî treptele joase ctre camerade zi cu o energie care nu-i trda vîrsta. Cu prul încrunit,fîlfîind, cu trsturi ascuite i ochi strlucitori ce aminteau dem ii  de asemenea intrri pe scen, el co plei micul grup din faalui, aa cum fcuse cu nenumrate sli pline în trecut. Privirea i  

se o pri asupra lui Aar on Pinkus; se apr o pie de avocat i înclinscurt capul.- M-a i  chemat, sire, i m-am supus poruncii. Servitorultu i  cel mai viteaz cavaler rtcitor, milord.

- Ia te uit, Henry, zise Aar on, ridicîndu-se din f otoliu i192strîngînd mîna actorului. A f ost minunat! Mi-a amintit de ziuacînd ai susinut un show de unul singur, cînd s-a întrunitHadassah* la Shirley - cred c era un fragment cu Prinul stu-dent.- Nu-mi amintesc mruntele - iart-m -, ocazionalelemele interpretri, biete... Totui, cred c trebuie s se fi întîmplatcu vreo ase ani i jumtate în urm - pe doisprezece martie,dac nu greesc, la ora dou dup-amiaz. îmi amintesc vag,am impresia c nu eram în voce în acea zi.- Ba ai f ost, ai f ost gr ozav... Uite, s i -i prezint pe prieteniimei...- Do-ul meu diez nu era plin, continu actorul, iar pianistul

îngr ozitor... ce spuneai, Aar on?- Prietenii mei, a vrea s i -i prezint.- i eu vreau s-i cunosc, mai ales pe aceast adorabilcreatur.Sir Henry lu mîna stîng a lui Jennifer i o duse la buze, privind-o în ochi în timp ce i-o sruta delicat.- M faci nemuritor cu mîngîierea ta, dulce Elena... te-aigîndit vreodat la o carier în teatru?- Nu, dar am f ost cîtva timp manechin, rspunseAripr oie, nu doar cucerit, dar i amuzat.

Page 193: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 193/335

- Un pas, drag co pil, doar un pas, dar în direcia bun.Poate c o s lum prînzul împreun într-o zi. Eu dau lecii particulare, iar plata, în anumite cazuri, poate s fie, s zicem,eliminat.- Ea e avocat, pentru numele Domnului! zise Sam,neînelegînd prea bine de ce era aa de pornit.- Asta-i o pierdere teribil, spuse actorul, slbind

strîngerea de mîn. Cum spune bardul mHenric al VI-lea, actuldoi ÄPrimul lucru ce trebuie fcut e s -i omorîm pe avocai"... Nu pe tine, sigur, Aar on, fiindc tu ai suflet de artist.Organizaie de caritate a femeilor evreice din Statele Unite.193- Da, bine, hai s te prezint, Henry. Actria - avocata -domnioara Aripr oie.-Enchante, mademoiselle...- Pîn s-i maltratezi mîna iari, eu sînt Sam Devereaux,tot avocat.- tia Shakespeare ce tia...- Iar acest domn în costum de indian e generalulMackenzie Hawkins.- A, dumneata eti! exclam interpretul înhînd mîna

oimului i strîngînd-o cu putere. Am vzut filmul la despredumneata - cum de ai permis aa ceva? N-ai avut nici un con-tr ol asupra distribuiei, a scenariului? Doamne, omule, do bitoculla care te juca pe dumneata trebuie s fi avut ruj pe buze!- Cred c avea, zise generalul, fr s se lase impresionat.- Vi-l prezint pe Henry Irving Sutton, ca în England'sSutton Place - cminul lui strmoesc - numit frecvent în pressir Henry Irving S., dup numele marelui actor victorian cu caree comparat adesea. Un remarcabil artist de teatru, zise Aar on.- Cine spune asta'.'' întreb Sam argos.- Minile înguste îi fac pe marii sceptici, rspunse HenryIrving Sutton, privindu-l uimit pe Devereaux.- Cine-a zis asta, Fclix Motanul?- Nu, un dramaturg francez, numit Anouilh. M îndoiesc

c ai auzit de el.- A, da? Ce zici de ÄN-a mai rmas nimic decît s ipi!"...Ei? Ce zici de asta?- Antigona, dar traducerea nu e bun.Sutton se întoarse ctre Hawkins.- Generale, f-mi un serviciu ± i-l cer în calitate de f ostlocotenent în trupele din Africa, unde te-am auzit vorbind demulte ori, blestemîndu-l adesea pe Montgomery.-Dumneata ai f ost acolo?- Contrainf ormaii, ataat la OSS-To bruk.- Voi, biei, erai cei mai buni! l-ai tras pe sf oar pe193nemii i ia î  n Sahara. Habar n -aveau unde sînt tancurile noastre!Majoritatea erau actori care tiau puin german. Erauor s facem pe soldaii murind de sete i s bolbor osiminf ormaii false î  n timp ce intram î  n com. de fapt o chestief oarte simpl.Purtai unif ormele dumanului. Puteai s \\\\împucai!..... -toate, dar unde mai aveai ansa s joci în asemenear oluri?- Pi, s fiu al naibii! Spune ce vrei, soldat, o s-o fac.- Iar a încurcat-o, mormi devereaux. Aa îmi face tottimpul.

Page 194: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 194/335

- A vrea s vorbeti, generale; a prefera s recii cevace cunoatem amîndoi, s zicem nite versuri pr oaste sau un poem, ori poate cuvintele unui cîntec. i vorbete normal saustrig, cum i se pare firesc.- Ia s vedem, zise oimul, gîndindu-se. Mie mi-au plcutîntotdeauna vechile maruri militare. îl tii pe la: ÄPeste dealurii vîlcele, o s tragem tunuri greeleee... " 

- Nu cînta, generale, recit doar versurile, ordon actorul,începînd deodat s imite expresia feei lui Mackenzie i glasullui, în timp ce btrîna ctan r ostea cuvintele de la ÄTrecchesoanele".Apoi, deodat, asemeni vocilor la unison ale unui r ondo,una stingîndu-se, cealalt struind. Henry Irving Sutton fu singurulcare vorbea, tonul i cadenele vocale, gesturile trupului igrimasele feei semnînd uimitor de mult cu cele ale oimului.- La naiba! exclam generalul, uluit.- Remarcabil, Henry!- Nu e ru, ca s zicem. aa.-- Eti un actor  formidabil, domnule Sutton!- O, nu, co pil a Elizeului, pr otest cu modestie sir HenryIrving S. Asta nu e actorie, e doar mimic, pe care orice comic

de mîna a doua o poate face. Te-au înelat gesturile i. expresiile,ca i intonaia vocii... Eu explic toate astea amnunit î  n leciilemele. Lum prînzul la?194 - De ce dracu' n-ai jucat dumneata r olul meu în filmulla blestemat?- Din cauza unui impresarîngr ozitor, mon général, n-aiidee ce-nseamn asta... Imagineaz-i un remarcabil ofier supe-rior, cruia nu-i este permis s-i arate vitejia în lupt fiindcaa-zisul lui ef se teme c unitatea lui se va duce de rîp... încazul meu a f ost vorba despre un salariu sigur pe care-l primeam pentru un serial.- Trebuia s-l împuc pe ticlosul la!- Am încercat eu. Din fericire, nu l -am nimerit...

- Lum prînzul, domnioar Aripr oie?- Cred c trebuie s ne întoarcem la pr o blema noastr,zise hotrît Pinkus, invitîndu-i pe toi cu un gest s se aeze înf otolii i pe canapea.Sam se grbi s se aeze între Jennifer i Sutton.- Sigur, Aar on, fu de acord actorul, uitîndu-se urît la intrus.Voiam doar s domolesc o minte îngust care pare s vin dinAntilele Mici, dac înelegi aceast metaf or mixt.- E o prere bizar, Kermit Br oscoiule, spuse Devereaux.- Sam!Bine, Jenny, am reacionat excesiv. Nu fac asta niciodatîn instan.- Probleme?Pinkus îi fcu semn lui Cyrus, care sttea dinadins cît de

departe putea de Henry Irving S.; aducerea actorului de la Bostonîi pusese la grea încercare rbdarea, dac nu i sntatea mintal.- Vrea i colegul dumitale s se apr o pie? întreb Aar on.- O s-i spun tot ce trebuie s tie, zise calm Cyrus,aezîndu-se. i a vrea s-o fac cît mai simplu cu putin. Sincer vorbind, asocierea lui R oman Z. cu noul dumitale recrut nu parefericit. O s am eu grij de asta.-Ai o plcut voce pr ofund, tinere, îl întrerupse sir Henry,evident iritat de faptul c nu pricepea conversaia dintre Cyrusi vîrstnicul avocat. Ai cîntat vreodat R olul btrînului"?

Page 195: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 195/335

- Las-m-n pace, omule, spuse mercenarul.195- Nu, vorbesc serios. E o reluare a Teatrului plutitor...- Henry, prietene, putem vorbi despre asta mai tîrziu,interveni Aar on, ridicînd mîinile în chip de avertisment. Nu maiavem timp.- Sigur, biete, cortina trebuie s se ridice.

- Cît de curînd, fu de acord Cyrus. Chiar disear, e preferabil disear, dac putem.- Cum crezi c ar trebui s pr ocedm? întreb Jennifer.- Pot lua legtura cu acest aa-zis Comitet No bel la hotel,în calitate de aghiotant civil al generalului, rspunse mercenarul.Eu am haine decente în valiz, dar va trebui s gsim ceva deîmbrcat pentru R oman.- Comandantul meu are un dulap plin cu haine i poartcam aceleai msuri ca i colegul dumitale ridic greuti, chiar i la vîrsta lui. Dac va fi nevoie, doamna Lafferty e o excelentcr oitoreas...- Atunci s-a aranjat, îl întrerupse grbit Cyrus. Trebuiedoar s încercm s aflm cine sînt mscricii ia din Air ForceTwo i cum s-i manevrm.

-Am fcut-o deja, zise MacKenzie Hawkins, aprinzîndu-idin nou trabucul mutilat.-Ce?- Cum?- Cînd?Tumultul de voci uluite îl asalta pe oim, care se mulumis ridice sprîncenele stuf oase i s lanseze un cerc de fum.- Te rog, generale! îi presa Cyrus. E important. Ce sa fcut?- Voi, avocaii i chimitii tia v credei tare detepi,dar avei memorii al naibii de scurte.- Mac, pentru numele Domnului...- Mai ales tu, Sam. Tu eti cel care a îneles; sigur, eu i-o luasem înainte, dar eram mîndru de analiza ta.- Despre ce dracu' vorbeti?

- Despre Micul Iosif, biete! El e tot acolo...- Cine?... Unde?195 \- La hotelul la, Four Seasons. Am vorbit cu el acum o  jumtate de or i e clare pe situaie.- Clare pe ce? Nu poi avea încredere în ticlosul lamic, Mac, chiar tu ai spus-o!- Acum pot, zise apsat oimul. Abuzeaz în chip fla-grant de diurnele lui - semn sigur al unui subordonat indepen-dent; i încearc mereu s m pr ovoace, ceea ce înseamn c poi avea ceva încredere.- îmi scap logica asta, zise Pinkus.- E nebun, spuse încet Jennifer, privindu-l neîncreztoare pe general.

- Nu sînt sigur de asta, zise Cyrus. Un agent ostil îi spuneîn ce situaie te afli. Nu e posibil s te lai ucis de el pentru atîtalucru.- i tu eti nebun, remarc Devereaux.- Nu tocmai.Mercenarul ddu din cap.- Exist o maxim din vremea rzboaielor cazace: ÄSrutcizma înainte de-a o tia cu sabia".- îmi place, îmi  place, strig actorul. O cortin perfect pentru actul al doilea.

Page 196: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 196/335

- Poate c i eu sînt nebun, adug fiica Wo potamilor,dar cred c te îneleg.- Sper, zise sarcastic Sam. Ca s-o lmurim, avocat, nutrebuie aruncat bnuiala asupra cuiva înainte de a comite o crim.- Isteule, mormi Aripr oie. îi îneleg ideea, Cyrus, decice-i de fcut?

- întrebarea e: ce a fcut generalul?- E acceptabil, spuse oimul. i, dat fiind trecutuldumitale, cred c vei fi de acord... L-am instruit pe Micul Iosif,care, dei mai vîrstnic, e un cerceta înnscut, s supraveghezesituaia de pe cîmpul de lupt. El o s le verifice bivuacurile,trupele de sprijin din preajm i puterea de f oc, dac exist,196cile voastre de retragere, la nevoie, i cel mai bun camuflaj cetrebuie f olosit pentru a ajunge la inta zer o.- Zer o ce? exclam sir Henry.- Nu, nu, Henry, sînt sigur c generalul exagereaz, îlîntrerupse Pinkus, uitîndu-se la MacKenzie, apoi mutîndu-i privirea spre Cyrus. Ai garantat c n-o s fie violen i n-or slipseasc modalitile de asigurare!

- Aa va fi, domnule Pinkus. Generalul n-a fcut decît sf oloseasc nite termeni militari pentru a vorbi despre camerelede hotel ale acestui aa-zis comitet i despre îmbrcminteaadecvat...- M-ai îneles greit, Aar on biete!Actorul se ridic în picioare, cu pr ofilul spre dreapta,strîngînd din flci, cu ochii strlucind.-Salut misiunea asta, cu un sco p glorios-oricare ar fi el.îi aminteti, generale, cînd am fcut jonciunea cu englezii ine-am cr oit drum spre El Alamein?!- Sigur c da, maior Sutton!... Tocmai te-am avansat cuvreo dou grade pe cîmpul de lupt-prer ogativa comandantului,desigur.- Accept gradul, domnule.

Sir Henry se întoarse i salut, iar oimul se ridic dinf otoliu i îi rspunse la salut.- S-i pr ovocm pe ticloi! S trecem iar prin bre i sastupm zidurile cu vlguita noastr Asociaie a actorilor de cine-ma, dar i cu AFTRA, desigur. Nu ne temem de nimeni - nefierbe sîngele în vine, nu-i aa, generale?- Voi, biei, chiar c ai fost cei mai buni în Sahara.Adevrai viteji.- Vitejie, pe naiba, era o sintez a tehnicii clasice cu celemai bune sugestii ale lui Stanislavski, nu aiureala aia de metoda pr ofesorilor de mîna a aptea care te înva c-i mai bine s-isco beti nasul decît s i-l sufli.- Oricum ar fi f ost, maior, ai supravieuit. îi aminteticum, dincolo de Benghazi, cînd brigada...

196- Sînt nebuni! îi o pti Sam lui Jennifer. Vîslesc pe furtunîntr-o barc ce ia ap.- Abine-te, Sam! Sînt amîndoi... m r og, nite adevrate personaliti, iar asta e reconf ortant.- Ce vrei s spui?Pi, într-o lume plin de tntli fandosii, e plcut stii c mai exist brbai care pot vîna tigrul uciga.- Asta-i o tîmpenie antediluviana de student imberb!- Da, tiu, spuse Aripr oie, zîmbind. Dar nu-i plcut sconstai c înc mai dinuie?

Page 197: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 197/335

- i mai zici c eti o femeie emancipat...- Dei sînt, nu cred c am spus-o vreodat-asta-i o chestieantediluviana. Aceti btrîni nu exist, ci retriesc pur i simplulumea pe care au cunoscut-o. Eu recunosc aceast lume i totce-au fcut ei pentru a o ameliora. Cine n-ar face la fel?- Eti plin de buntate samaritean, Rebecca!- De ce nu? Lsînd la o parte activitatea de la tribunal, am

rezo

lvato

rice pr o

 blem s-a ridicat. De fapt, am cîtigat al naibiide mult, ceea ce înseamn c sînt recunoscut.- Cu nite Äoglinzi i fum", cum i-a zis generalul nostru.ÄToate ef orturile" este alt eufemism pentru ÄIn regul, o s încerc,dar dac nu rezolv nimic, m retrag. Repede".- Ai menionat asta i o s afli cît de emancipat sînt,avocat, zise Jennifer, din nou zîmbitoare. N-o s mai ai cu ce s-iuzi pantalonii... S terminm cu povetile de rzboi, de acord?- Mac! strig devereaux, fcîndu-i pe cei doi veterani aicampaniei din Africa de Nord s se uite la el ca la un hidosvierme negru ieind dintr-o farfurie de spaghete cu sos tomat.De unde tii c acest Mic Iosif o s fac ce i -a i  spus? Susineaic-i o jigodie. Dac îi spune doar ce-i închipuie el c vrei sauzi?

- Nu poate face asta, Sam. Vezi tu, am vorbit cu superiorullui, despre care pot spune c e de-a dreptul superior, egalulcomandantului Pinkus i al meu - poate cu ceva ma i  multautoritate cînd e necesar.197- i ce dac?- i aceast persoan f oarte important este f oarteinteresat ca noi s ne îndeplinim misiunea, ceea ce nu putemface dac nu ajungem la Curtea Suprem în o ptzeci i apte deore, socotind din acest moment.- Optzeci i apte ce? întreb zpcit Aar on.- A început numrtoarea invers, comandant Pinkus. Pînla momentul zer o sînt mai puin de o ptzeci i apte de ore.- Asta e ceva gen Äinta zer o"? insist vîrstnicul avocat.

- Îi poi imagina, maior Sutton, c acest tip a f ost la OmahaBeach?- Poate ca recrut, generale...- Da, am f ost, i am avut o arm în mîn, nu un cod delegi.- inta zer o, drag Aar on, e o biectivul imediat, vi explicactorul. Momentul zer o e o biectivul final. De exemplu, în marulspre El Alamcin, a trebuit mai întîi s cucerim To brukul, careera inta zer o, iar Alamcin momentul zer o. de fapt, în cr onicilelui Fr oissart-din care s-a inspirat Shakespeare, ca i Holinshed- aceti termeni sînt menionai...- Bine, bine! strig exasperat Devereaux. Ce dracu' aretot rahatul sta de-a face cu o jigodie numit Micul Iosif, de lahotelul Four Scasons? Repet, Mac, ce te face s crezi c va

 pr o

ceda aa cum i-ai cerut?T

e-a mai minit i altdat.- în mod evident, e vorba despre împrejurri diferite, spuseJennifer, înainte ca oimul s poat rspunde. Presupun c omule îndatorat superiorului su f oarte important.- Ai dreptate, domnioar R ocat. E ca i cum te-aiîntreba dac Iosif mai respir sau nu.- Pi, dac aa stau lucrurile...- Aa stau, Sam, confirm Hawkins. Dup cum bine tii,eu nu fac greeli în domeniul sta. în afar de povestea dinBelgrave Square, din Londra, e nevoie s-i mai amintesc declubul din Long Island, sau de ferma de pui din Berlin, sau de

Page 198: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 198/335

198eicul la turbat din Tizi Ouzou, care voia s-o cumpere pe atreia mea nevast cu dou cmile i un mic palat?- i cu asta basta, generale! zise Pinkus. îi amintesc cnu vom mai pomeni evenimente din trecut. i acum, dumneatai cu Henry luai loc, ca s continum discutarea pr o blemeinoastre.

- Desigur, comandant Pinkus.Cei doi veterani de la El Alamcin se aezar, iar oimulcontinu:- Nu putem face mare lucru pîn cînd Micul iosif nu-i prezint raportul.- i cum va pr oceda? întreb Devereaux. Va trimite unmesaj cifrat printr-un porumbel cltor care s zboare de lafereastra hotelului direct la domeniul eicului din Tizi Ouzou?-Nu, fiule, prin telef on.în clipa urmtoare sun telef onul.- Rspund eu, spuse oimul, sculîndu-se i dueîndu-serepede spre bir oul alb de lîng perete. Tabra Militar CortulAburit, continu el, cu receptorul la ureche.- Hei, zurbagiule, se auzi vocea excitat a Micului

Joey Strigoiul. N-o s-i vin s crezi în ce blestemat de porcrie ai intrat! Jur pe mormîntul mtuii Angelina, niciun maimuoi de cizmar, inclusiv unchiul Guido, n-ar puteacura!- Calmeaz-te, Iosif, i vorbete clar. D-mi rezultatulcercetrii elementelor tehnice i a factorilor din teren.- Ce dracu' de limb-i asta?- Sînt surprins c nu-i aminteti din campania italian...- Eram ceva mai puin decît un gunoi. Ce dracu' spuiacolo?- Vreau datele tehnice pe care le-ai o bservat la hotel...- Nu-i de mirare c voi, zurbagiii, îi facei pe contribuabilis-i stoarc creierii! Nimeni nu v poate înelege - pur i simplune speriai de moarte!

198- ce-ni aflat, losif?- în primii! rînd, dac pclicii ia sînt suedezi, eu n-amcunoscut niciodat vreun ntru de norvegian, ceea ce nu prea-iadevrat, fiindc blonda aia ameit cu care m-ntîlncam acu'vreo dou sute de ani i -a fcut s îneleag c macar onarii nu-saa gr ozavi...- Iosif, e o poveste lung? ce-ai aflat?Bine, bine... Au luat trei apartamente, fiecare cu doudormitoare. Dup ce-am împrit nite baciuri la cameriste ichelneri, am aflat c vorbesc americnete, m-nelegi,englezete. în plus, sînt sonai, m-nelegi,«t '/)//m'dc~abineica.Se nvîrt prin camere privindu-se-n oglind i vorbind aiurea deunii singuri.

- Ce tii despre trupele de sprijin i puterea de f oc?- N-am nimica! Am cercetat toate scrile, chiar i camerelealturate cu un tartor de pe-aici pe nume Raul, care mi-a luatdou sute de verziori ca s verifice registrul-nimeni i nicierinu are vreo legtur cu ei, nici din întîrnplare. Singura posibilitatear fi un sonat tîmpit, pe nume Brickf ord Aldcrshotty, care s-aîntîmplat s doarm o noapte aici.- Ci de retragere?- Uile de ieire spre scri, ce s-i mai zic?- Deci spui c plaja e curat...

Page 199: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 199/335

- Ce plaj?- inta zer o, hotelul, Iosif.- Pe oricine trimii poate veni aici ca într-o biseric dinPalermo în duminica Patelui.- Altceva?.....Da, uite numerele de camere.Strigoiul i le ddu, apoi adug:

- înc ceva, peo

ricine trimii, trebuie s aib muchi,înelegi ce vreau s zic?- Explic-mi, Iosif.- Pi, dup cum mi-a zis o camerist cu ochi ageri, una199Beulah, pclicii ia sparg sticle cu ap îngheat i fac flotri peste cio buri, uneori pîn la dou sute. Adic sînt chiar  sonai!

22 Äunc" D'Ambr osia trecu prin uile batante din sticlale cldirii Companiei Axel-Burlap de pe Wall Street, Manhattan,lu ascensorul pîn la etajul nouzeci i o pt, îi tîrî picioarele printr-o alt u de sticl i art cartea sa de vizit uneiimpuntoare secretare britanice.

Salvatore D'Ambrosia, Consulting. Cartea de vizit fusesetiprit de vrul su, la o tipografie din Rikers Island.- A vrea s m întîlncsc cu un anume Ivan Salamandr,zise Salvatore.- V ateapt, domnule?- Nu conteaz, tu anun-l, dulcea.- îmi pare ru, domnule D'Ambr osia, dar nimeni nuvorbete cu preedintele lui Axcl-Burlap fr pr ogramare.- Ia încearc-m, scumpete, sau poate vrei s-i sparg bir oul.-Ce?- Anun-l, capisce?Domnul D'Ambr osia fu imediat admis în sanctuarullambrisat cu lemn de nuc, al unui Ivan Salamandr, preedintele

celei de-a treia, ca mrime, case de br okeraj de pe Wall Street.- Ce... ceee? ip sfrijitul ochelarist Salamandr, tergîndu-itranspiraia ce i se prelingea neîncetat de pe frunte. Trebuie ssperii de moarte o secretar tîmpit, creia i- am pltit pîn i biletul de avion, o blan de nurc i un salariu pe care nevast-mean-a vrea s-l afle?- Trebuie s vorbim, domnule Salamandr i, ce-i maiimportant, trebuie s m asculi. în plus, secretara dumitalenu s-a speriat prea tare.- Sigur, sigur, eu i-am spus s fie ca gheaa! ip Ivan cel199Gr oaznic, cum era cunoscut pe Wall Street, crezi c-s tîmpit?... Nu-s tîmpit, domnule, i a prefera ca orice ai s-mi comunicis fie spus într-o bomb împuit de macar onari.

- Asociaii mei i cu mine nu ne prea dm în vînt dupsalonul vostru putur os, nici dup miasmele de pete. Delicateselevoastre împut tot cartierul.- Dac tot am stabilit deosebirile culinare dintre noi, dece trebuie s-mi pierd preiosul meu timp cu un btu de strad?'Ai, 'ai?- Fiindc ce am s-i zic vine direct de la bar osan, iar dac ai vreo chestie de înregistrat pe-alei, o s-i suceasc gîtul.Capisce?

Page 200: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 200/335

- pe cuvîntul meu, pe cuvîntul meu, n-am aa ceva! Crezic-s nebun?...Ce zice bar osanul?- Cumpr aciuni din industria de aprare mai ales dinaviaie i ce-i legat de... stai puin, tre' s citesc ce scrie.D'Ambr osia vîrî mîna în buzunar i scoase o bucat dehîrtie.- Da, asta e. Industria aer onautic i tot ce-i legat de

componentele ei - sta e, componente, cuvîntul sta nu mi-laminteam.- Asta-i o nebunie! Dac industria de aprare se duce derîp, bugetul e tiat de peste tot!- Asta-i urmarea i repet, dac încerci s înregistreziconvorbirea, te ag într-un cîrlig de mcelrie.- Nici pomeneal, eti icnit?- Situaia s-a schimbat al naibii de mult.unc se uit din nou la instruciuni, citind i micîndu-i buzele în tcere.- Da, asta e... Evenimente alarmante au avut loc, continuD'Ambr osia, cu o voce la fel de insipid ca i privirea, recitindtextul învat apr oape pe de r ost, despre care ara nu poate afla prea multe, fiindc spaima ce ar curma...

- Poate vrei s zici ar urma?- de acord. Cum o fi.200- Zi-i mai departe.- Au existat multe bruiaje în transmisiile sub...substratosferice ale sateliilor militari, ceea ce duce la concluziac industria aer onautic a... rasolit treaba.- Avioane U-2 de mare altitudine? Ce, rusnacii s-au întorsla vorbele mier oase?- Echipamentul inamic n-a f ost identificat cu precizie,rspunse unc, despturind hîrtia i citind cît putea de bineÄ...totui, deoarece incidentele au crescut în numr i agresivitate,iar... Kremlinul... a confirmat în secret astfel de evenimente..."Aici, Salvatore D'Ambr osia, zis unc, împturi hîrtia i

continu cu vorbele lui:- Tot blestematul de Pmînt, mai ales S.U.A., se afl înalert maxim secret. Tîmpenia aia poate fi lansat de chinezoi,arabi sau evrei...- Asta-i o bulibeal!- Sau...Salvatore D'Ambr osia co borî vocea i se înclin, fcîndsemnul crucii apr oape corect pe pieptul su larg.- ... poate fi ceva despre care nu tim nimic... venit de sus.unc îi înl ochii spre tavan cu o privire rugtoare,apr oape cerind îndurare.- Cecee? ip Salamandr. Asta-i cea mai mare aiurealzis vreodat de un macar onar! E plin de... formidabil, stai

 puin... e sigur, absolut genial. Nici un speculant la burs nus-ar prinde!... Avem un duman cu totul nou, pentru care trebuies înarmm toat blestemata de planet. OZA^-urile!- Acum ai îneles unde bate bar osanul?- Dac am îneles? îmi place la nebunie!... Hei, ia stai puin. Care bar osan? El e în burta petilor!Acesta era momentul pentru care fusese pregtit unc, pe care îl repetase pîn cînd creierul lui murat de Chianti reuises-l manevreze. El vîrî mîna în alt buzunar i scoase un plic mic,cu chenar negru, de mrimea i aspectul unei invitaii la

Page 201: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 201/335

201înmormîntare. l-l întinse fascinatului Salamandr, spunîndu-inou cuvinte simple, atît de adînc întiprite prin repetare în mintealui Salvatore, încît nu le-ar fi uitat nici pe patul de moarte.- Dac sufli o vorb despre asta... rmîi fr suflare.Mutîndu-i cu grij privirea de la faa lui unc la pliculcu aspect de ru-augur, Ivan cel Gr oaznic lu cuitul de alam

lucito

are pentru tiat hîrtic, îl intr o

duse sub clapeta plicului, tiei extrase mesajul. Privirea br okerului co borî imediat în josul paginii, la iniialele mîzglite pe care le cunotea prea bine. Cscgura, se lu cu mînile de cap i îi ainti ochii mrii de uimireasupra lui Salvatore D'Ambr osia.- Asta întrece orice închipuire! o pti el.- Fii atent, zise unc, nu mai tare decît Salamandr,îndreptîndu-i încet arttorul spre gît. Nu uita, rmîi fr suflare.Citete.Speriat peste msur, cu mîinile tremurînde, Ivan începus citeasc din capul paginii: Ä Urmeaz instruciunile transmiseverbal prin curier. Nici mcar nu te gîndi s nu te supui întoate privinele. Ne aflm în miezul unei operaiuni ultrasecrete, strict confideniale, camuflate, de culegere de date. Totul îi va

 fi explicat într-un interval de timp rezonabil. Acum, în faacurierului, arde acest mesaj i plicul, în caz contrar, el va finevoit s te ard pe tine. Voi reveni. V.M. " - Ai un chibrit? întreb calm înmrmuritul Salamandr.Am renunat la fumat pentru sntate. Ar trebui s fiu tîmpit sm las ars fiindc nu fumez.- Sigur, zise unc, aruncînd o cutie de chibrituri pe bir ou.Dup ce arzi hîrtia, mai ai de fcut un lucru înainte s plec.- Spune ce. Cînd primesc mesaje de dincolo de mormînt,nu m eschivez.- Pune mîna pe telef on i d un ordin de cumprare pentrucincizeci de mii de aciuni. Conglomeratul tetratoxic.- Ceeee? ip Ivan cel Gr oaznic, cu fruntea scldat înir oaie de sudoare.201Apoi privi ter orizat cum mîna dreapt a lui D'Ambr osiacuta ceva sub hain.- Bine, cu siguran, bineîneles! Bun, de ce nu?Adic, hai, s fie aptezeci i cinci de mii, de ce nu?înc cinci astfel de vizite de curtoazie fur tcute de uncMesagerul, toate cu rezultate similare - un schimb de ipete -urmate de o dezlnuire nemaivzut de cumpr, cumpr,cumpr, pîn cînd indicele Dow Joncs crescu la trei mii i con -tinua s urce. Ca o consecin natural, în bir ourile patr onilor din toat ara, morcovii conduceau asinii de-ar fi caii prea detepi,dar sînt mai istei decît catîrii). O diversificare nesbuit a pr oduciei i o supraapr ovizionare fr limite erau la ordineazilei, iar ordinele de cumprare atingeau nivelul miliardelor. Seconsuma ceva cU adevrat mre, iar pr onosticurile celor avizaii confreria magnailor erau pe punctul de a fi depite de acestfantastic balans al echilibrului economic. ,, Cumpr firmele alea de calculatoare, d-l naibii de pre!" ÄObine controlul asupra tuturor prilor  subcontractante din Georgia i nu m plictisi cu cifre!" 

Page 202: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 202/335

Ä Tratm de pe poziii de for, idiot ule! Vreau un procent majoritar la MeDonnell Douglas, Boeing i  Rolls- Royce. Nute opri din licitat pîn nu-l obii!" Ä Cumpr California!" Pornind de la o ficiune bombastic, învluit într-un mis-ter care l-ar fi impresionat pe Micul Joey, ca s nu mai vorbimde Houdini i Rasputin, debite de miliarde de dolari fur

înregistrate de dumanii lui Vincent Francis Assisi Mangecavallo,care sttea sub o umbrel la Miami Beach, Florida, cu un trabucMonte Cristo în gur, un telef on celular lîng el, un aparat deradio portabil i un cocteil, arborînd un rînjet larg.- Ducei-v pe marele val, ticloi spilcuii, îi zise el,întinzîndu-se dup pahar i aranjîndu-i moul r ou cu mînarmas liber. Ateptai voi s sece oceanul, cum l-a secat Moise,202odihneasc-se în pace. O s fii înghiii de nisip, tîlharilor! Dacai încheiat un contract s m lichidai, trebuia s fi citit condiiileîn care putei face asta. La curat closete în Cairo, acolo o sajungei cu toii!Sir Henry Irving Sutton sttea eapn, înfuriat, pe scaunuldin buctrie, în timp ce Erin Lafferty îi tia cu f oarfecele coamade pr crunt.- Aranjeaz-l, femeie, c de nu, o s-i petreci tot restulmizerabilei tale viei la splat vase!- Nu m sperii tu pe mine, binos btrîn, zise Erin.Te-am vzut în pr ogramu' la d la prînz Ä Mereu cu venicianoastr". Cît s fíe de-atunci? Zece ani?... Aa c tiu totu'despre tine, biete.-Poftim?-ipai mereu i mieunai la putanii ia pîn-i înnebuneai.P-orm te duceai în closetu' la mare i-i ziceai c au via preauoar i-ar trebui mai întîi s-nvee s respire ca s fac faghinioanelor p care le-aveau i, p Iisus, Maria i Iosif dacvorbele tale nu erau liter de evanghelie! Aa via amar le

fceai! Adic, d fapt urlai c-i prea ru s le zici to

ate chestiilealea i c n-ai fi vrut s-o faci... Noo, în sinea ta eti om bun, MoVreme!- Jucam doar un r ol, doamn Lafferty.- Zi-i cum vrei, domnu' Sutton, da' pentru mine i toatefetele din Vechiu' Sud erai singuru' motiv pentru care ne uitamla pr ogramu' la tîmpit. Erau toate îndrgostite de tine, biete.- tiam eu c nemernicul la nu mi-a fcut un contractdecent! mormi în barb actorul.- Ce-ai zis, domnule?- Nimic, drag doamn, nimic. Taie mai departe, taie! Eclar c eti o femeie cu mult bun-gust.Ua buctriei se deschise brusc i apru silueta masiv alui Cyrus.

- S-i dm drumul, generale!202- Foarte bine, tinere! Unde-i unif orma mea? Am artatîntotdeauna splendind în inut militar.- Fr unif orm, fr inut, asta iese din discuie.- Pentru numele Domnului, de ce?- Mai întîi, fiindc generalul nu mai este general, la cerereaPentagonului i a majoritii instituiilor importante d e laWashington, inclusiv a Casei Albe. Pe urm, ai atrage ateniaasupra noastr, ceea ce nu e indicat.

Page 203: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 203/335

- E greu s intri întru-un r ol fr un costum adecvat. Defapt, ca general, te depesc în grad, colonele.- Dac ai de gînd s joci jocul sta, domnule Actor,dumneata interpretezi doar r olul unui general; de fapt, ai f ostavansat la gradul de maior, iar eu am primit gradul de colonel.O s pierzi, sir Henry.- Blestemaii de civili impertineni...

- Unde dracu' te crezi, tot în al doilea rzboi mondial?- Nu, eu sînt artist! Voi ceilali sîntei civili... i chimiti.- Mam, dumneata i Hawkins avei în comun mai multdecît FI Alamcin! De fapt, cei mai muli generali pe care i -amcunoscut erau i actori... Haide, s mergem. Ne ateapt ladouzeci i dou o sut.- Douzeci i dou o sut ce?- Ore, maior, sau general, dac vrei. E expresia militar pentru ora zece seara.- Niciodat nu m-am descurcat cu cifrele astea blestemate...Cele trei apartamente ale ÄComitetului No bel" eraualturate, cel din mijloc fiind destinat întîlnirii dintre maiestuosulgeneral MacKenzie Hawkins, Oteanul Secolului, i distinii

vizitatori de la Stockholm. Aa cum se negociase cu aghiotantulgeneralului, un anume colonel în rezerv Cyrus Marshall, dinarmata S.U.A., întrunirea urma s fie privat, fr relatri în pres ori autorizarea publicrii tirii. Aa cum explicase colonelul,dei faimosul rzboinic era extrem de onorat de acel premiu,203tria acum retras pentru a-i scrie memoriile, i dorea s cunoascdurata cltoriei i implicarea presei înainte de a accepta.Purttorul de cuvînt al Comitetului, Lars Olafer, reacionase laideea unei întâlniri secrete cu at î  ta entuziasm încît colonelul Cyrusadug i nite sprayuri paralizante la arsenalul deja complet cucare se înzestraser el i R oman Z. O capcan urma s fieinversat, în cea mai bun tradiie a denuntorilor din umbr,iar Cyrus tia exact cum s pr ocedeze. S prind înuntru

r oztoarele, s le imo bilizeze, s le readuc în simiri cu mîinil ei picioarele legate, apoi s le supun unui inter ogatoriu, descrisde o bicei ca macabru din punct de vedere psihic, dar fragresiune fizic.- A fi mult mai impresionant în unif orm! zise Suttonînfuriat, mergînd pe holul hotelului într-un costum reiat luat dinapartamentul su de la Boston. Hainele astea afurisite erau bune pentru piesa lui Shaw, Milionara, nu pentru misiunea noastr.- Hei, ari gr ozav, spuse R oman Z., ciupindu-l pe Suttonde o braz, spre uimirea actorului. îi trebuia poate o floare la butonier, te fcea mai deosebit.- înceteaz, R oman, zise calm Cyrus. Arat bine... Eti f  pregtit, generale? \ - Vorbeti cu un pr ofesionist, drag biete. Adrenalina f   

începe s circule. începe magia!... bate la u, du-te înainteamea , cum se cuvine, i ar eu îmi voi face intrarea.- Nu u i ta ,  btrîne, î  l avertiz mercenarul o prindu-se î  n 

faa uii. Eti un actor al naibii de bun, admit a s ta , dar, te r og, snu te lai furat de rol i  s-i s p er ii  de moarte. Vreau s aflm tot 

ce se poate înainte s  ne dm la ei.- Acum eti i regizor, c olonele? ... A   putea s înltur ignorana a s ta , explicîndu-i c î  n teatru exist trei T: talent, trud,tenacitate, iar  î  n a doua categorie intr toate sfaturile lui Hamletctre actori. îmi amintesc c odat, la Poughkecpsic.........Explic-mi alt dat, domnule Sutton. Acum hai s

Page 204: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 204/335

înceap magia, bine?Cyrus btu la ua apartamentului. îndreptîndu-se de spate204 i luînd o atitudine boas de militar. Ua fu deschis de un brbat cu prul alb i barb grizonat, cu un lornion aezat penas.- Sînt colonelul Marshall, domnule, zise Cyrus,

 prezentîndu-se aghio

tantul-ef al generalului MacKenzieHawkins.- Vlkommen, colonele, spuse falsul delegat din Suedia;vorbea cu un accent scandinav atît de puternic încît îl fcu peumblatul Cyrus s se înfioare. Sintam extrem de inchintai sintilnim mare gheneral.înclinîndu-se slugarnic, delegatul se ddu înapoi pentrua-i face loc celebrului Otean al Secolului, care intr maiestuos pe u, urmat rapid de agitatul R oman Z.- Sînt profund onorat, domnilor! exclam actorul, cu unstrigt gutural extrem de asemntor celui al lui MacKenzieHawkins. Nu numai onorat, dar i plin de recunotin fa dealegerea mea, un mrunt juctor în marile conflicte ale timpuluinostru. Am fcut doar ce-am tiut mai bine, iar ca btrîn otean

clit în lupte, pot spune doar c am înlat un zid cu er oii notrimori, cu suflete nemuritoare, care au mers hotrît spre victorie!Deodat, izbucni o larm de glasuri cu diverse accente,neavînd nici unul legtur cu suedeza.- Iisuse, el e!- pe crucea mea, ai dreptate!- Nu pot s cred! Credeam c a murit demult!- pe scen nu, niciodat! N-a murit niciodat pe scen- af ost întotdeauna magnific!- Cel mai bun actor de caractere al timpului nostru! Walter Abal al anilor aptezeci i o ptzeci. Geniulm persoan!- Ce dracu' se întîmpl! rcni colonelul Cyrus, vocea luisonor, dar necultivat neputîndu-se compara cu cele ale unitiiclandestine de actori ai lui Ethelred Br okemichael. Poate s-mi

 spun cineva? ip el, încercînd s se fac auzit în zarva iscat,în timp ce Cei ase Sinucigai îl înconjurar pe ÄgeneralulMacKenzie Hawkins", strîngîndu-i mîna, btîndu-l pe umr, iar 204 un brbat surescitat srutîndu-i inelul de la Players Club. Lanaiba! Vrea cineva s explice despre ce e vorba?- S încerc eu! spuse Dustin, desprinzîndu-se de ceilali,cu ochii strlucind. Ai f ost cu siguran recrutat mai tîrziu înaceast o peraiune i n-aveai de unde s tii, dar acesta nu emscriciul la de Hawkins, ci unul dintre cei mai importaniartiti de teatru! L-am vzut cu toii cînd eram mai tineri,i-am studiat r olurile, l-am urmat la Joc Allen's - sta-i un bar frecventat de actori - i l-am bombardat cu întrebri, încercînds absorbim tot ce putea s ne împrteasc.- Ce s împrteasc? Despre ce vorbeti?- Acest om e Henry Irving Sutton! Sutton, sir H enry...- Da, tiu, îl întrerupse Cyrus în oapt, dezorientat. Dupnumele unui actor englez disprut de mult, pe nume Irving, frnici o legtur cu banca sau cu un cr oitor de pe First Avenue...Stai puin! ip mercenarul deodat. Cine dracu' sîntei voi?- Fiecare dintre noi s-i spun doar numele, gradul inumrul matricol, rspunse Marlon, auzind întrebarea lui Cyrusi întorcîndu-se fr chef de la adulatul Sutton, care primealaudele confrailor si cu remarcabil modestie. Spun asta cu

Page 205: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 205/335

tristee, colonele, fiindc am avut cîndva un r ol mic într-un filmcu Sidney Poitier, iar el era i este de asemenea un artist minunat.- Numele, gradul i... ce dracu' tot spui acolo?- Exact ce-am zis, colonele. Numrul, gradul i numrulmatricol, conf orm reglementrilor Conveniei de la Geneva. Nimic mai mult.- Sîntei soldai?

- i înc unii f oarte antrenai, rspunse Dustin, privindu-l peer oul su, care se întreinea acum cu adoratorii vrjii, povestindu-ledespre succese de demult.- Acceptm riscul luptei fr unif orme, dar pentru o întîlnire n-a f ost niciodat un factor important.- Lupt?- Activiti aco perite, o peraiuni de la gri la negru -referitor la Änegru" n-are nici o legtur cu rasa, desigur.205- tiu ce sînt o peraiunile Änegre", dar nu tiu cine dracu'sîntei voi!-Tocmai i-am spus, sîntem o unitate militar specializatîn activiti clandestine, în misiuni ce implic maxim securitate.- i tîmpenia asta de Comitet No bel e una dintre acele

o peraiuni?- între noi doi fie vorba, spuse Dustin cu un aer confidenial, aplecîndu-se spre Cyrus, ai nor oc c sîntem cinesîntem, altfel pensia dumitale s-ar fi putut duce pe apa sîmbetei.Omul sta nu este generalul Hawkins! Ai f ost tras pe sf oar,colonele, dac înelegi ce vreau s zic.- Am f ost...? spuse Cyrus privindu-l int, parc în starede catalepsie.- în mod sigur ai f ost, domnule, dup cum a f ost i domnulSutton - sir Henry. El nu i-ar fi mînjit niciodat reputaia samagnific implicîndu-se într-o conspiraie vizînd paralizarea celeimai importante linii de aprare a rii. Niciodat!Cea mai important linie de aprare... conspiraie...?- Despre asta urma s discutm la întîlnirea noastr,

colonele.- Asta-i prea de tot! zise Cyrus, ca ieit din trans. Cine sîntei voi i de unde venii?- de la Fort Benning, i sîntem sub comanda generaluluide brigad Etherlred Br okemichael. Numele noastre reale nusînt relevante, nici necesare în aceast conjunctur, dar e suficients menionez c ni se spune Cei ase Sinucigai.- Sinucigai! Doamne, Delta Force absolut!Cea maieficient unitate antiter orist care a existat vreodat!- Da, am auzit i noi.- Dar sîntei... sîntei...- Corect, sîntem actori.-Actori? ip Cyrus atît de fortissimo, încît Henry IrvingSutton i mulimea de adoratori din jurul lui amuir, fixîndu-l

uluii pe mercenar. Sîntei... sîntei cU toii actori?- i un minunat grup de confrai, cum n-am mai întîlnit205de ani de zile, colonele. îi joac perfect r olurile. Observ atenia pe care au acordat-o hainelor, de o adevrat cr oial eur o pean,culorile stinse, aa cum poart nite distini academicieni. Uit -tecu atenie la grija deosebit pe care au acordat-o efectului tunsorii- cîteva tente de gri, nu prea multe, pentru a aduga cîiva ani lavîrsta lor. i inutele lor, colonele, umerii uor încovoiai i micileconcaviti din piepturi, pe care le-am remarcat intrînd în camer;

Page 206: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 206/335

i lornionul, i ochelarii cu rame de baga sînt semne ale unor oameni cu pr ofesiuni sedentare i ochi o bosii... Da, colonele,acetia sînt, într-adevr, actori-actori exceleni, declar Sutton.-A remarcat totul!- ce spirit de o bservaie!- Cel mai mic amnunt...- Amnuntele, domnilor, pr oclam Sutton, sînt armele

noastre secrete, s nu uitai asta niciodat.Un cor de ÄNiciodat!", ÄSigur c nu!" i ÄCum s-ar  putea?" urm acestei pr oclamaii, pîn cînd mai vîrstnicul actor ridic mîini le.- Dar, sigur, nu e nevoie s v spun eu asta. îneleg c aiînelat în mod convingtor cîteva milioane de oameni cuinterpretarea voastr de la aer o port... Bun treab, pstrvi ailui Thespis! Acum a vrea s v cunosc pe toi. Numele voastre,v r og.- Pi, începu purttorul de cuvînt, Lars Olafer, artînd cucapul spre mercenar, nu prea subtil, fr prezena anumitor  persoane ne-am prezenta cu entuziasm cu numele noastreadevrate, dar avem ordin s ne spunem doar poreclele, ceeace, pentru mine unul, e f oarte jenant.

- De ce asta?- Ca s fiu sincer, din cauza unui titlu nemeritat, unul pecare dumneata i l-ai cîtigat, dar eu nu-l am... Mi se spune Äsir Larry", dei prenumele meu real e Laurence.- Cu un u?- A, desigur.- Atunci eu zic c i l-ai cîtigat. Cînd Larry i Viv erau206un cuplu, am dat pe gît multe beri împreun i e adevrat cexist în înfiarea dumitale o anume asemnare cu acel usciv,dar teribil de plcut tip. Am f ost primul Cavaler în  Becket -vX luii a! lui Tony Quinn, desigur.-- Simt c mor...- Ai f ost mare!

- Magnific!- Extraordinar!- Rezonabil, ca s zic aa, accept Sutton cu falsmodestie.- S terminm cu tîmpeniile, ca s zic aa! rcni Cyrus,cu vinele de la gît umflate.- Mi se spune Ducele.- Eu sînt Sylvester...- Marlon e numele meu.- Dustin - tii, tii... am, am dreptate?- Telly e porecla mea, generale. Vrei o acadea?- Sîntei cu toii superbi!- Iar situaia asta e cu totul absurd! strig Cyrus,apucîndu i de revere pe Dustin i Sylvester. Ascultai-m,ticloilor!--Hei, bunul meu prieten negru, zise R oman Z., btîndu-l uor  pe spate pe f ostul lui coleg de celul. S nu-i creasc tensiunea,omule.- Tensiunea pe dracu', ar trebui s-i împuc pe toinemernicii tia:- Ei, Drumeule, asta-i de-a dreptul o barbarie, ziseDucele. Vezi dumneata, domnule, noi nu credem în violen. Ede fapt doar o stare de spirit.- Stare de ce? url mercenarul cu piele neagr.

Page 207: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 207/335

- de spirit, explic Ducele. Freud a numit-o o freneticextensie a imaginaiei - noi o f olosim mult la orele de actorie, cuanumite corecii, firete.- Firete!Cyrus îi eliber pe ostaticii si neajutorai.207- Eu renun, mormi el, aezîndu-se în cel mai apr o piat

f otoliu, în timp ce R oman Z. începu s-i maseze umerii.  Renun!repet el strigînd, evaluînd cu ochii mrii ceata de icnii dinfaa lui. Voi sîntei Cei ase Sinucigai? Unitatea antiter oristDelta Force despre care s-au scris cîntece? Nu mai îneleg nimic!- În anumite privine, e normal, colonele, spuse Sylvester cu vocea cultivat la Facultatea de Teatru din Yale, fiindc n-atrebuit niciodat s tragem vreun f oc de arm sau s rnim pecineva, cu excepia vreunei articulaii scrîntite sau, în cel mairu caz, a unei coaste rupte... Pur i simplu nu acionm în felulsta. Vezi dumneata, e mai uor pentru toat lumea. Noi abordmmisiunile în stilul nostru, intimidîndu-ne adesea intele, dar ifcîndu-ne cîteodat un prieten sau doi.- Ai scpat de la balamuc, zise Cyrus, sau poate c nusîntei de pe planeta asta, adug el blocat.

- Eti prea aspru cu noi, colonele, pr otest Telly cu o vocela fel de cultivat. Dac toate armatele lumii ar fi f ormate dinactori, rzboaiele ar putea fi montate ca nite spectacole civil izatei nu ca nite mceluri. Distinciile ar fi acordate pe ntruinterpretri individuale i colective - cele mai bune cuvîntri,cele mai convingtoare mîrîieli, cele mai gr ozave reacii demas...- Pe urm, desigur, îl întrerupse Marlon, ar fi punctatecostumaia i decorurile, cele mai originale realizri în privinaarmelor i a localizrilor regizorale...- Ca i intriga i desfurarea povetii, interveni Ducele.Presupun c li s-ar putea spune tactic militar.- S nu uitm regia, strig sir Larry.-Nici coregrafia, adug Sylvester. Un coregraf ar trebui

s fie o extensie organic a oricrui regizor, în asemeneaîmprejurri.- Minunat, de-a dreptul minunat! exclam Henry IrvingSutton. S-ar putea crea un juriu internaional de art dramatic pentru aprecierea f orelor de pe pmînt, din aer i din ap. Firete,ar fi inclui, pentru mimarea autenticitii, i consultani militari,207dar ei ar avea un r ol secundar, cele mai importante judeci fiindcele ce privesc creativitatea - puterea de convingere, realizareacaracterelor, pasiunea ...  Arta!- Nemaipomenit, Drumeule!- Mei, Stella, a îneles!- Tu... tu... tu ai... ai... ai îneles!- Mai zi-i o dat, te r og...

- Minunat, scumpete, ia o acadea!- Da, da, n-avem nevoie d hofieri ca s-i aruncm în aer  p strini!- Ce?- Pi, tre' s aib dreptate, m-nelegi? Nimeni n-o smai fie împucat. Nimeni n-o s mai ajung la-nchisoare!- Iiiaaauuu! mugi Cy rus, cu un ipt demn de dictonul luiAnouilh. M-am prins! Chiar m-nm prins!... Tu, sir Henry Balig!Ai f ost militar - l-am auzit pe nebunul la de Hawkins spunîndc ai f ost un afurisit de er ou în Africa de Nord.

Page 208: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 208/335

- într-un anume fel, colonele, toi soldaii sînt actori.Sîntem îngr ozii, dar încercm s pretindem c nu-i aa; tim cîn orice moment vieile noastre preioase ne-ar putea ti luate,dar alungm acest gînd pentru motivul iraional c o biectivulimediat e cel mai important, dei în adîncul sufletului înelegemc reprezint doar un punct pe o hart. Pr o blema soldailor aflaiîn lupt const în aceea c ei trebuie s devin actori fr un

antrenament adecvat, fr un antrenament pr ofesional adecvat...Dac toi soldaii udai pîn la piele, mrluind prin nor oaie ar înelege regulile, ar pr oceda cum a spus Telly, ar mîrîi fior osi-ar trage pe deasupra capetelor celorlali tineri, pe care nu-icunosc, dar cu care ar putea bea un pahar la vreun bar, în altevremuri i locuri.-  Rahat! Cum rmîne cu valorile i credinele? Am luptat pe mai multe fr onturi, dar niciodat împotriva convingerilor mele!- înseamn c eti un om moral, colonele, i pentru astatrebuie s fii ludat. Totui, ai luptat pentru cel mai discutabilmotiv dintre toate: banii.208- i mscricii tia pentru ce lupt?- N-am nici cea mai vag idee, dar m îndoiesc c e vorba

despre recompensa bneasc. Din cîte îneleg, ei îi realizeazambiiile actoriceti de-o via - într-o manier mai puinortodox, dar cu un succes considerabil.- Sînt al naibii de sigur c aa e, zise Cyrus, întorcîndu-sespre R oman Z. Ai îneles ceva? îl întreb el.- Totu' i p toi, rbdtoru' meu prieten.- Bine.Uriaul chimist se întoarse ctre actori, îl alese pe Dustin |i vorbi.- Tu, scundacule, vino aici.Mruntul interpret îi privi întrebtor camarazii.- Hai, omule, vreau doar s discut separat cu tine. Crezic prietenul meu i cu mine o s ne batem cu toi Cei aseSinucigai?

- Nici nu m gîndeam s te bai" cu el, Drumeule. N-o fi el de mrimea ta, dar are centura neagr cu zece dan lakarate i sta-i cel mai înalt rang.- Ei, haide, Duce, n-a recurge la karate decît dacn-am avea încotr o. i cu siguran nu împotriva unui tip simpaticcum e colonelul. E doar suprat, i-l îneleg... Nu-i face griji,colonele, n-o s te rnesc. Ce este?Dustin se duse cu nucitul Cyrus spre un col maiîndeprtat al apartamentului i se aezar lîng o fereastr de lacare se vedeau în noapte luminile Bostonului. Cyrus începu svorbeasc calm:- Poate c ai avut dreptate acum cîteva minute, cîndspuneai c mi-a putea pierde pensia. Vezi, am intrat în povesteaasta mai tîrziu, de fapt cu vreo dou zile în urm, i n-aveam

nici un mo

tiv s cred co

mul sta nu era Hawkins.C

e naiba,l-am vzut la televizor i sta seamn i vorbete exact ca el.îi sînt sincer recunosctor, Dustin.- E-n regul, colonele. Sînt sigur c i dumneata ai faceacelai lucru pentru mine dac situaia s-ar inversa - s zicem208dac cineva l-ar întruchipa pe Harry Belaf onte i dumneata, fiindnegru, i-ai da seama c nu e el, spre deosebire de mine.- Ce...? A, da, sigur c aa a face. Dar, pentru a avea o idee mai clar despre afacerea asta murdar - oficial, înelegi,

Page 209: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 209/335

de vreme ce sîntem de aceeai parte -, care era exact misiuneavoastr?- Pi, deoarece e vorba de o baz restrîns de date, iar dumneata eti colonel, o s-i spun ce pot, fiindc asta-i tot cetim. Trebuia s lum legtura cu generalul Hawkins, s-l rpim pe el i pe cei care-l însoeau i s-i ducem la baza aerian aCSA de la Westover- asta-i aici, în Massachusetts.

- Nu la Aer Force. Two de la Aer o portul Logan?- A, nu, aia a f ost pentru conferina de pres... S tii cvicepreedintele nu e biat ru. Sigur nu cred c poate juca...- El era în avion?- Da, dar n-avea voie s-l prseasc pîn mai tîrziu.- Atunci de ce se afla acolo?- Nite gangsteri i-au furat una dintre maini, care a f ostgsit aici, în Boston...- Las-o balt... Vreau s spun c nu e relevant. Deci îirpeai pe general i pe însoitorii lui, îi duceai la baza CSA dinWestover, i pe urm?-DSMT, colonele.- Poftim?- De stabilit mai tîrziu, dar ni s-a spus s ne lum pulovere

i indispensabili gr oi în bagaje, ceea ce ddea de îneles cvremea avea s fie mai rece.- Suedia, zise mercenarul.- Aa am crezut i noi, dar Sylvester, care a f ost într-unturmeu în Scandinavia, ne-a spus c vara acolo e cam la fel caaici.- Aa este.- Atunci ne-am zis c mergem mult mai la nord...- Cum ar fi în fiordurile îngheate, îl complet Cyrus.- Oriunde... aveam s primim ordine.209- Cum ar fi depozitarea unor corpuri îngheate pentru a fistudiate de medici în anul 3000.- Nu tiu nimic despre asta, domnule.

- Nici nu m ateptam... i în afar de acest general de brigad Br oke... Br okchethel...- Br okemichael, colonele. General de brigad EthelredBr okemichael.- În regul, am îneles. Dar în afar de el, ai cumva ideecine e responsabil pentru aceast misiune?- Asta nu-i de competena noastr, domnule.- Poi fi sigur de asta.-Colonele...?- O tergem, R oman, zise Cyrus, mergînd iute spre uaapartamentului, cu iganul dup el, în timp ce în spatele lui seauzi un pocnet metalic. Nu încercai s ne urmrii, n-are r ost;sîntem la fel de buni în meseria noastr pe cît sîntei voi pe scen,credei-m. Iar dumneata, domnule Sutton, dei nu tiu mare

lucru despre actorie, bnuiesc c eti printre cei mai buni, aa c poi s rmîi aici i s flecreti cu prietenii ti cît pofteti... Amaplicat în seara asta un vechi truc de mercenar. Poate v-ai întrebatde ce tot o pia pe-aici prietenul meu, studiindu-v pe fiecare?Acum v spun: gar oafa aia r oie de la reverul lui ascundeo biectivul unui aparat f otografic miniaturizat; avem cel puin o  duzin de f otografii cu fiecare dintre feele voastre. Sub hainam o grmad de micr of oane care înc funcioneaz; fiecarecuvînt r ostit în seara asta a f ost înregistrat. ,

Page 210: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 210/335

- O clip, te rog! exclam sir Henry.-Ce?Cyrus duse mîna sub hain i scoase un uria Magnum357, iar R oman Z. vîrî mîna la spate de unde extrase un cuit cu buton, lung de treizeci de centimetri.- Onorariul meu spuse Sutton. S-l trimit Aar on princurier la mine acas. i s mai adauge cîteva sute, fiindc am de

gînd s-i invit pe noii mei prieteni i asociai la cel mai bun res -taurant din Boston.210- Sir Henry! spuse Sylvester, atingînd mîneca marelui om.Chiar te-ai pensionat?- Semipensionat, drag biete. Mai joc ocazional pescenele locale, s m menin în f orm, înelegi? Se întîmpl sam un fiu mai înstrit aici în Boston, de la una dintre soiilemele, nu mai tiu care; el a insistat s iau unul dintre sutele deapartamente pe care le-a construit. i a fcut al naibii de bine; înzilele mele de glorie, l-am trimis prin mai multe universiti, pentru toate specializrile alea adugate dup numele lui. Co pil bun, recunosc, dar niciodat un actor! Am f ost al naibii dedezamgit, zu.

- Ce zici de armat? Ai putea fi regizorul nostru. Pr o babilc te-ar face general imediat!- Ah, dar amintii-v, tinerii mei colegi, ce spunea Napo-leon: ÄDai-mi suficiente medalii i voi cîtiga orice rzboi". Dar  pentru ca. actorii s înving e vorba despre afi, despre numelelor scris cu litere tot mai mari, pîn ajung de mrimea titlului piesei. Dar dac voi jucai în secret, cum ar putea rezolva armata pr o blema asta?-  Rahat, îi o pti Cyrus lui R oman Z. Hai s ieim draculuide-aici.Cei doi plecar, fr ca nimeni s o bserve acest lucru.- Totul e aicil strig Jennifer, ascultînd înregistrarea i privind f otografiile mrite de pe msua pentru cafea din casade vacan aflat pe plaja din Swampscott. E o conspiraie, o  

conspiraie dement, în care sînt evident implicate persoane cucele mai înalte funcii în guvern!- Ai perfect dreptate, admise Aar on Pinkus din f otoliulsu, dar pe cine s urmrim? Datele pe care le avem nu ne ofernici o pist.210- Ce zicei de acest Br okemichael? zise Devereaux. El eticlosul pe care l-am prins în Triunghiul de Aur...- i i-ai confundat prenumele cu cel al vrului su,interveni Jennifer.  Rahat.- Hei, ascult, de cîte ori ai dat peste prenume ca Ethelredi Heseltine? Sînt amîndou atît de ciudate, c e greu s nu facio confuzie.- Nu i pentru un avocat atent...

- Haide, Pocahontas, tu nu poi s faci deosebirea întreun inter ogatoriu contradictoriu sever i o pr ovocare dus laextrem!- Voi doi, încetai, spuse exasperat Pinkus.- Voiam doar s spun c s-ar putea s m caute pe mine,explic Sam. Iisuse, dac mi-a vzut numele în dosarul oimului,o s arunce flcri pe nri.- De vreme ce ai f ost înregistrat oficial drept avocatulWo potamilor, cred c asta e f oarte posibil.Aar on se o pri i îi plec, încruntat, capul.

Page 211: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 211/335

- Pe de alt parte, Br okemichael nu i-ar fi putut trimitecu de la sine putere unitatea s acioneze, i în mod sigur n-ar fiavut acces la Air Force Two...- Ceea ce înseamn c a primit ordin de la cineva careavea atît autoritatea, cît i accesul respectiv, complet Aripr oie.- Exact, draga mea, i aici se afl enigma noastr. AcestBr okemichael nu l-ar trda pe superiorul lui, iar pentru a-l

 parafraza pe generalul Hawkins, Äfiliera decizio

nal e atît deîntortocheat, încît e imposibil de depistat". Cel puin în intervalulde timp pe care-l avem la dispoziie - o ptzeci i ceva de ore, dincîte îneleg.- Avem dovada, spuse Devereaux. Fotografiile, înregis-trarea pe care e schiat întreaga o peraiune de ctre doi dintre participani - fptai dac vrei. Am putea s le facem publice -de ce nu?- Oboseala i-a alterat puterea de înelegere, Sam, spusePinkus cu blîndee. întreaga o peraiune e construit pe211 posibilitatea de a o nega. Exact cum zicea prietenul nostru Cyrus,care e acum pe plaj cu R oman Z., consumînd fr îndoialcîiva litri de votc Äsînt icnii cu toii"... se va spune. icneal,

iraio

nalitate -o

ameni nebuni. Actori.- Stai aa, Aar on. Nu pot contesta Air Forcé Two, e alnaibii de greu.- Are dreptate, domnule Pinkus. Apr o barea pentru f olo-sirea acelui avion trebuie s vin de sus.- Mulumesc, prines.- Accept mulumiri dac le merit.- Uau, ce preludiu!- Ah, taci din gur.- Pe cuvînt, i-am spus c eti o bosit, dar am greit. Aiadus în discuie o chestiune de o eviden izbitoare...- Nu, nu-i aa, se auzi vocea gutural a lui MacKenzieHawkins, dinspre ua deschis a buctriei. oimul apruîmbrcat doar în pantaloni de camuflaj verzi cu negru i un tricou.

Scuz-mi inuta, mic... domnioar Pasrer oie...- Aripr oie.- Scuze din nou, dar cînd aud voci în tabr la ora treidimineaa, instinctul îmi spune s pornesc repede în cutareainamicului, nu s m îmbrac pentru un bal la clubul ofierilor.- Tu dansezi, Mac?- Verific-mi dosarele, fiule. Am învat toate dansurile,de la mazurc la valsul vienez. Otenii au f ost întotdeauna ceimai buni dansatori; trebuie s le cucereasc repede pe doamne- florile se ofilesc curînd.- Te r og, Sam, e remarca generalului. Dac nu te superi,spuse Aar on, privindu-l pe oim, de ce spui c învatul meuangajat nu are dreptate în privina avionului vicepreedintelui?E aparatul cu al doilea rang în ar.

- Pentru c. Air Force Two  poate fi manipulat de o duzinde agenii i departamente, din raiuni cosmetice. Indiferentdespre cine e vorba, o echip a vicepreedintelui nu scap nici o ocazie de a scoate la lumin nite mrfuri neo bservate, fie pentru211el, fie pentru subvenionarea echipamentului su. Ce dracu', biete, îi aminteti cînd am aterizat la Travis, venind de la Beijing prin Filipino dup pr ocesul de la chinezi i am inut discursul lagreos despre Äbtrînii oteni o bosii"? A trebuit s menionezc-i eram venic recunosctor vicepreedintelui, fiindc trimisesedup mine avionul lui personal.

Page 212: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 212/335

- îmi amintesc, Mac.- tii unde era acel vicepreedinte, Sam?- Nu, nu tiu, zise Devereaux.- Se ascundea cu una dintre soiile mele, care nu l-ar filsat s ajung la a doua baz din L.A., beat ca o musc într-o sticl de whisky.- De unde tii asta?

- Fiindc am mir o

sit to

at escr o

cheria aia cu pr o

cesul dinChina; pentru c voiam s aflu cît de sus fusese pus la cale înWashington, am trimis-o pe femeia mea s vad dac poate aflaceva.- i a aflat. întreb neîncreztor Pinkus.- Fii sigur c da, comandant Pinkus. Oratorul la cu limbarsucit a czut în nas cu pantalonii în vine, întrebînd-o pe bunaGinny cine eram eu! Atunci am tiut exact cît de sus era pusmgarul care m apucase de coad, fcînd necazuri unui btrînotean... în clipa aceea m-am hotrît cu adevrat s încep o altvia i te-am recrutat pe tine, Sam.- A fi preferat s nu-mi aminteti... Ginny l-a sedus pevicepreedinte.- Nu m-ai urmrit, fiule. Fata aia are gust, i nu era

 pregtit pentru aa ceva, mai ales cu faa aia asexuat.- Lsînd la o parte amintirile, interveni Aar on, dînd dincap de parc ar fi vrut s alunge imagini interzise, ce vrei de fapt s spui, generale?- Vreau s spun c avem acum un antidot direct pentruaceast strategie de contraoc. O s fie puin mai delicat, dar o s ne descurcm.- Vorbete englezete, Mac.212- Ce dracu', biete, treaba asta a funcionat de la coasta Normandiei pîn la Saipan! De la Pinchon la Mek ong - astacînd afurisiii de ofieri nu i-au dat drumul la gurile lor sparte.- Repet, vorbete englezete.- Dezinformare, Sam, în interiorul prea-sfîntului sistem

de comand.Am menionat asta acum cîteva clipe, îl întrerupsePinkus. Vreau s spun sistemul de comand.tiu, recunoscu oimul. Am auzit tot ce-ai vorbit înultimele douzeci de minute, cu o scurt pauz, cît s-i duccolonelului Cyrus alt sticl de votc pe plaj... Actorii ia chiar c l-au dat gata.- Cum e cu dezinformarea, generale? îl pres Aar on.Pi, de fapt eu n-am f olosit-o, dar calea de urmat e la fel declar ca o pat de ulei pe zpad... Br okey Doiarul.Cine?- Ce?- Cred c tiu, zise Jennifer. Br ockemichael - nu Heseltinecei de la Pr o blemele Indienilor, ci acela care conduce feele alea

de pe mas, de la Fort Benning. Ethelred.- Doamna are dreptate. Ethelred Br okemichael a f ostapr oape cel mai slab absolvent de la West Point care a existatvreodat. N-ar fi trebuit s intre în armat, dar era o tradiie înambele ramuri ale familiei, înelegi, erau fiii unor frai de arme. Nebunia e c Ethelred era de fapt un ofier cu mai multimaginaie decît Heseltine, dar avea o slbiciune. Vzuse preamulte filme în care generalii triau ca nite regi, iar el aîncercats pr ocedeze la fel cu un salariu de general, care nu-i permites cumperi castele.

Page 213: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 213/335

- înseamn c eu am avut dreptate, spuse Devereaux.Scoate bani din Triunghi.- Da, ai avut, Sam, dar el nu era un infractor de anvergur;ci mai curînd un mijlocitor incontient. îi aduceau omagii o  grmad de oameni pe care nu-i putea înelege, dar cr ora lefcea mici favoruri.213

- A vîrît prada în buzunar, Mac.- O parte, nu cine tie cît i nu de acolo de unde pretindeaitu. Dac armata ar fi dovedit asta, omul ar fi rmas fr parale.A donat muli bani orfelinatelor i lagrelor de refugiai, i astai-a salvat fundul. Au f ost alii mult mai ri.- Asta nu prea îl absolv de vin, zise Pinkus.- Cred c nu, dar, cum zice Sam, cine alearg în cursaîngerilor?oimul tcu i se îndrept ctre o fereastr cu vedere spre plaj.- în plus, povestea e cunoscut, iar eu îl tiu pe Br okeyDoiarul. N-are o prere prea bun despre mine, fiindc îl cunosc pe Heseltine mai bine i ei nu s-au îneles, dar vorbim... i o svorbim, iar eu o s aflu al naibii de sigur cine se afl în spatele

acestei blestemii, c de nu, Do

iarulo

s spînzure la uscat în public i o s-i ia adio de la tresele lui de aur.- Uii unul sau dou aspecte negative, generale, îlîntrerupse Aar on. Mai întîi, cînd o s se aud c aceti ÄaseSinucigai" au euat, sînt sigur c Br okemichael va fi dus într-un ;loc inaccesibil, pentru simplul motiv c prin el ar putea iei lasuprafa numele înaltului oficial care a ordonat f olosirea lui Air  Force Two.- N-o s se aud, comandant Pinkus, zise Hawkins,întorcîndu-se de la fereastr. Cel puin nu în urmtoarele douzecii patru de ore, i sînt sigur c poi o bine un avion particular,care s m duc la Fort Benning mîine diminea, la prima or.- în douzeci i patru de orei exclam Jennifer. Nu aicum s garantezi asta. Actorii ia or fi ei icnii, dar  sînt 

 pr ofesioniti ai o peraiunilor aco perite.- D-mi voie s-i explic, domnioar Aripr oie.Aghiotanii mei, Desi-Unu i Doi, sînt în legtur radio cu mine.Sir Henry Sutton i aa-ziii ase Sinucigai sînt împreun larestaurantul Joseph's de pe Dartmouth Street, bine afumai i înmare f orm. Aghiotanii mei or s-i conduc, nu la hotel, ci lacabana de schi, unde or s rmîn peste zi. i, dup ce-i vor 213veni în fire, Desi-Doi, care nu e doar un bun mecanic, ci dupcum m-a inf ormat Desi-Unu i un buctar desvîrit, le va adugaîn haleal un sos f ormat din suc de tomate, tequila, gin, coniac,spirt medicinal i un sedativ lichid cu efect nedeterminat, care o  s v ofere garania cerut, domnioar Aripr oie. Am puteao bine i mai mult de douzeci i patru de ore, poate chiar o 

sptmîn, dac ne-ar fi de vreun f olos.- Zu, generale, îl contrazise fiica Wo potamilor, chiar inite oameni paralizai de medicamente i alcool - mai alesmilitarii antrenai - pot avea momente de luciditate pentru a f olositelef onul.- Telef onul nu funcioneaz - firele au f ost lovite de unfulger în timpul furtunii.- Ce furtun? întreb Aar on.- Furtuna care se va stîrni dup ce se vor prbui cu toii pe paturi s trag o sf orial zdravn.

Page 214: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 214/335

- Cînd se vor trezi, vor sri în limuzin i vor pleca draculuide-acolo, suger Devereaux.- Cremaliera i pinionul de direcie vor fi rupte din cauzaterenului accidentat.- Or s cread c au f ost rpii i or s ia msuri adecvate,msuri fizice! zise Pinkus.- Exist posibilitatea asta, dar e redus. Desi-Unu le va

spune c dumneata, co

mandant Pinkus, te-ai gîndit c ar fi maiînelept dac grupul s-ar odihni dup cheful de noapte la casadumitale de vacan decît s rite s aib necazuri la hotel.- Dar cum rmîne cu hotelul, Mac? întreb Sam nelinitit.Br okemichael i oamenii lui vor dori s ia legtura cu unitatea pentru a afla care-i situaia, dac nu i din alte motive.- Micul Iosif se ocup de telef oane în apartamentul dinmijloc, aa cum am stabilit.- Ce dracu' o s le spun? insist Devereaux. ÄSalut, eusînt Al aptelea Sinuciga, iar ceilali biei sînt bei mori la barul Joe's"?-Nu, Sam, el o s spun clar c a f ost angajat doar pentru214 a primi mesaje i c patr onii lui temporari au plecat cu treburi.

 Nimic mai mult.- Se pare c te-ai gîndit la toate, recunoscu Aar on, dînddin cap. de-a dreptul remarcabil.- A doua natur, comandant Pinkus. Tacticile astea decontrainsurgen sînt pentru co pii de grdini.- A, nu, Mac, ai uitat ceva.Devereaux afi zîmbetul sarcastic de triumf al avoca-tului.- în ziua de azi, toate limuzinele au telef oane.- Bine judecat, fiule, dar Desi-Unu s-a gîndit la asta acumcîteva ceasuri...- S nu-mi spui c o s rup antena. Ar fi prea evident, nucrezi?- Nu e nevoie. Hooksett e în afara ariei de aco perire a

telef o

anelo

r celulare; turnul de aco

lo

nu e terminat. desi-Do

i agsit greu drumul; ne-a spus c a trebuit s conduc douzecide minute pe autostrad pîn s ia legtura cu Desi-Unu la Bos-ton, acum dou no pi, ca s afle exact unde era cabana.- Alte o biecii, avocat? întreb Aripr oie.- O s se întîmple ceva teribil, ip Sam, cu o voce piigiat. Aa e de fiecare dat cînd se gîndete el la toate.Avionul R ockwell plan peste Munii Apalai, pregtindu-ses co boare spre Fort Benning, mai exact spre un aer o port par-ticular, aflat la vreo douzeci de kilometri nord de baza militar.Singurul pasager de la bord era oimul, îmbrcat cuindescriptibilul costum gri, purtînd ochelarii lui cu ram de oeli stupida peruc r oie, aranjat de Erin Lafferty. Fostul generalvorbise la telef onul din Swampscott de pe la patru diminea

 pîn la cinci i jumtate, pregtindu-i terenul. Primul telef o

n i-ldduse lui Heseltine Br okemichael, care era extaziat de oriceîncercare de a Äscoate untul" din scîrbosul lui vr Ethelred.aptesprezece telef oane, toate date i primite pe linia casei de pe plaj, îi netezir drumul ctre un anume gazetar de revist,214 care s-l ajute s ptrund în baz; jurnalistul studia prbuireasistemului militar post-sovietic i efectele acestuia asupra bugetului armatei.La ora o pt, generalul de brigad Ethelred Br okemichael,a crui aco perire era de ofier însrcinat cu relaiile publice ale

Page 215: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 215/335

 bazei, fusese anunat de bir oul de relaii publice al Pentagonuluis se atepte la vizita unui foarte influent jurnalist i s-i fie ghidîn incinta bazei. Pentru Br okey Doiarul era o sarcin relativuoar, care îl ajuta s-i f oloseasc minorele talente dramatice,considerate de el deloc minore. La ora zece, EthelredBr okemichael ridic receptorul i-i ordon aghiotantului su s-laduc pe gazetar. Generalul era pregtit s interpreteze un r ol

de ofier pentru relaiile publice, aa cum fcea cu atîta succesde ani de zile, îns nu s-l întîmpine pe brbatul masiv, uor adus de spate, cu ochelari i pr r ou, care intr timid pe ua bir oului, mulumindu-i exagerat de politicos femeii cu grad desergent care i-o inuse deschis. Omul avea ceva vag familiar,ceva care contrazicea imaginea tipului politicos. Era ceva cutipul sta ciudat, ieit parc direct din filmul Marile Sperane,un contabil masiv, stîngaci, încercînd s-o domoleasc pe btrînadoamn... sau confunda personajul cu tipul la înalt din piesa Nicholas Nickleby?- Sîntei f oarte amabil c mi-ai acordat din preiosuldumneavoastr timp pentru modestele mele cercetri, domnulegeneral, zise jurnalistul cu o voce calm, uor rguit.- Asta mi-e meseria, spuse Br okemichael, afiînd brusc

un rînjet pe care simea c l-ar fi încuviinat Kirk Douglas. Sîntemslujitorii înarmai ai po porului i vreau ca ei s îneleag pe deplincontribuia noastr la aprarea rii i la pacea mondial... Vr og, luai loc.- Asta e o afirmaie minunat i emoionant.Jurnalistul cu prul r ou se aez în faa bir oului, scoaseun carnet i un pix, apoi not cîteva cuvinte.- V deranjeaz dac v voi cita? Dac preferai, voi atribuifraza unei Äsurse autorizate".215- Cu siguran nu - adic, putei s mi-o atribuii mie. Asta era foarte influentul jurnalist care a fcut Pentagonul s se dea de ceasul morii ca s fie primit aici. De ce? Znaticul sta btrîn cu voce scrînit arta ca un civil, copleit de o

uniform. Dimineaa asta avea s fie un fleac. Noi, în armat,nu ne ascundem în spatele surselor secundare, anonime,domnule... domnule...- Harrison, generale. Lex Harrison.-Rex Harrison...?- Nu, Alexander Harrison. Prinii mei m-au poreclitÄLex" cu muli ani în urm, iar articolele mele au aprutîntotdeauna sub aceast semntur.- A, da, sigur - a f ost doar un oc, dac m înelegei...adic,  Rex Harrison.- Da, domnul Harrison era f oarte amuzat de similitudini.M-a întrebat odat dac n-a vrea s schimbm r olurile - el sscrie un articol, iar eu s joc r olul lui Henry Higgins. O moarte prematur; era un om adorabil.- L-ai cunoscut  pe Rex Harrison?- Prin prieteni comuni...- Prieteni comuni?- New York i L.A. sînt în realitate orae mici dac eti jurnalist sau actor... dar editor ii mei nu sînt interesai de mine ide prietenii mei de butur de la Polo Lounge, generale.-Polo Lounge?- E o cîrcium frecventat de oamenii bogai i celebridin L.A. i de cei care vor s devin... Dar s ne întoarcem la

Page 216: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 216/335

Page 217: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 217/335

depit în grad pe ticlosul la!... Am motenit pasiunea pentruteatru de la mama ador teatrul, filmele bune i emisiunile TVmai ales filmele vechi. M simt electrizat cînd vd un spectacolcare m emoioneaz cu adevrat. Plîng, rîd, cu fiecare dintre personajele de pe scen sau ecran, e a doua mea via!- M tem c asta-i o reacie fantezist de amator, zise jurnalistul cu voce rguit, privind din nou carnetul.

- A, aa crezi? pr otest Br okemichael cu voce alterat deemoie. Atunci s-i spun ceva - putem discuta neoficial, fr pix, fr carnet - strict confidenial?- De ce nu? Sînt aici pentru a o bine o imagine cît maicomplet a armatei...- Taci! o pti Br okey Doiarul, ridicîndu-se din spatele bir oului, apoi strecurîndu-se spre u, ascultînd, de parc ar fi jucat un r ol în Opera de trei parale a lui Bertolt Brecht. Sîntcomandantul celei mai teribile companii de teatru din analeleistoriei militare! I-am antrenat, i-am îndrumat, i-am adus peculmea talentului lor, i acum sînt considerai o unitateantiter orist de nivel mondial, care reuete acolo unde toieueaz! Te întreb, sta-i amatorism?217- Pi, generale, tia sînt soldai, antrenai pentru aaceva...- Nu, nu sînt! explod Br okemichael, oapta lui ajungîndapr oape un uierat. Sînt actori, actori pr ofesioniti!Cînd s-auînr olat în grup, am îneles imediat ce ocazie reprezentau. Cinese pricepea mai bine s se infiltreze în spatele liniilor inamice is taie macar oana dumanului decît nite oameni antrenai s-iîntruchipeze pe alii? i ce era mai potrivit decît o unitate deactori o binuii, o companie de repertoriu f ormat din oamenicapabili s-i bat joc unul de altul, pentru a da iluziaspontaneitii, a naturaleei a realitii?"... Operaiuni clandes-tine, domnule Harrison. Au f ost nscui pentru asta, iar eu le-amoferit aceast posibilitate!

Reacia jurnalistului fu cea a unui bdran recuno

scînd însil un argument valabil, acolo unde crezuse c nu exista niciunul.- Pi, s fiu al naibii...! Asta-i o idee a dracului de bun- ba chiar a merge pîn într-acolo încît s afirm c e genial.- Nu prea e amatorism, nu-i aa? În ziua de azi, toatlumea le solicit serviciile. Chiar acum, în acest moment, sîntîntr-o misiune pentru unul dintre cei mai puternici oameni dinar.- Zu?Brbatul numit Harrison se încrunt întrebtor, cu unzîmbet uor cinic pe buze.- Deci nu sînt prin preajm, prin urmare, nu-i potcunoate... i deoarece discutm neoficial, nu pot scrie despreei?- Dumnezeule, nici o vorb!- Sincer, generale, vorbind ca reporter, am o singur surs- pe dumneata. Nici un director de ziar din lume n-ar accepta o singur surs, iar prietenii mei de la Polo Lounge s-ar strica derîs, zicînd c ar fi f ost un scenariu al naibii de bun dac ar fiadevrat.- Dar este!217- Cine confirm, în afar de dumneata?- Pi, nu... nu pot s spun!

Page 218: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 218/335

- Pcat. Dac ar fi f ost o frîm de adevr în ideea asta, poate c ai fi putut vinde o schi de scenariu pentru cîteva sutede mii. i cu ceea ce se numete Äadaptare pentru ecran" - unrezumat stupid, cum facem cu toii în liceu - s-ar putea so bii vreo jumtate de milion. Ai ajunge vedeta Hollywoodului.- O, Doamne, e adevrat! Crede-m- Eu a putea s te cred, dar prerea mea n-ar valora nici

cît o ap mineral cu lmîie la Po-Lounge; ca s reueti într-o asemenea treab, ai nevoie de credibilitate... Acum, generale,zu c ar trebui s revenim la interviu.- Nu! Sînt prea apr oape de împlinirea visurilor mele...Paul i Joanne, Greg i Mitch i Michael - toat lumea bun!- Chiar sînt...- Trebuie s m crezi!- Cum a putea? mormi btrînul jurnalist. Nici mcar nu pot s scriu o vorb - discutm neoficial.- Bine, ascult, strig Br okey Doiarul, cu ochii aprini ifaa scldat în sudoare. în urmtoarele douzeci i patru deore, unitatea mea antiter orist de actori va captura pe unu! dintrecei mai periculoi dumani pe care i-a avut vreodat ara noastr.- Asta-i o afirmaie teribil, generale. Ai vreun document

cu care s-o pot susine?- Asta e ceva între neoficial i oficial?- M r og, presupun c e o dezvluire confidenialulterioar evenimentului - cu alte cuvinte, nimic nu poate fi tiprit pîn dup încheierea aciunii, i chiar i atunci, numai Äpe fundal".-Adic?- Nici un nume nu e menionat sau dezvluit ca surs.- O s accept!- O s-o încurci, murmur jurnalistul.-Adic?-Nimic. Continu, generale.218- Sînt-în-Boston-Massachusetts, zise repedeBr okemichael, de-abia micîndu-i buzele.

- Frumos.- Ai citit ziarele, te -ai uitat la televizor? întreb generalul,vorbind pe un ton conspirativ.- Cînd i cînd, nu le poi citi pe toate.- Ai citit sau ai auzit despre Comitetul No bel care a venitla Boston cu avionul vicepreedintelui?- Da, cred c da, rspunse jurnalistul. Ceva despre undiscurs la Harvard i anunarea unui premiu pentru un general...Oteanul Secolului sau aa ceva. Am vzut la tirile de latelevizor.- Foarte impresionant, nu crezi? zise Br okey Doiarul, punînd întrebarea pe un ton ciudat.- M r og, nici o comisie reprezentînd Fundaia No bel nue de pr ost-gust.

- Eti de acord c era un grup distins de savani i istoricimilitari?- Cu siguran. Bieii de la No bel nu se înhiteaz cuvagabonzi, n-au de ce. Dar ce legtur are asta cu... unitateadumitale antiter orist?- Ei sînt!- Care ei?- Comitetul No bel! Sînt oamenii mei, actorii mei!

Page 219: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 219/335

- Generale, treaba asta e strict neoficial, totui nu cumvaai tras la msea de diminea?... Uite, eu nu sînt un puti cretincu capul în nori...- îi spun adevrul! tun Br okemichael. i nu beauniciodat alcool înainte de deschiderea po potei, la prînz. AcelÄComitet No bel" e de fapt unitatea mea clandestin, actorii mei!- Poate c ar trebui s repr ogramm interviul sta...

- O s-i dovedesc!eful celor ase Sinucigai alerg spre un fiet, trase unsertar, smulse nite dosare cu co perte de pînz, se întoarse în219grab la bir ou, deschise cîteva i împrtie zeci de f otografii îndezordine.- tia sînt! Pstrm dosarele cu diversele lor deghizri, pentru a nu le repeta în o peraiunile viitoare, în caz c au f ostf otografiai... Uite, uite! Astea sînt ultimele poze - prul, cîteva brbi, ochelarii, chiar i sprîncenele. tia sînt oamenii pe carei-ai vzut la televizor, la conferina de pres de la Aer o portulLogandin Boston! Privete, privete!- Al naibii s fiu, zise jurnalistul, stînd în picioare istudiind f otografiile. Cred c ai dreptate.

-A m dreptate! tia sînt Cei ase Sinucigai, creaia mea!- Dar de ce se afl la Boston?- E ultrasecret pîn-n pînzele albe.- Uite, generale, detest s i-o spun, dar ce mi-ai artatsînt imagini disparate. N-au nici un îneles fr o explicaie. Nuuita, ne încadrm în Ädezvluirea ulterioar evenimentului", aac e în regul, poi s-mi spui.- Nu va fi menionat numele meu - exceptîndu-i pe prietenii dumitale de la Po-Lounge, pentru care a fi în stare  sucid ca s-i cunosc?- Pe cuvîntul meu de jurnalist, confirm brbatul care-ispunea Harrison.- Ei bine, generalul pe care l-ai menionat - acel dizgraiat

 fost general - e un trdto

r de ar. N-o

s intru în to

ate detaliile,dar dac îi realizeaz planul, aceast naiune va pierde prima -i a doua - capacitate militar de aprare!- El e acel... ÄOtean nu tiu cum"? îl întrerupse Harrison.- ÄOteanul Secolului", dar totul e o fars, ca s-l atragemi s-l prindem! Iar oamenii mei, actoriimei fac asta chiar acum!- îmi pare sincer ru s aud asta, generale.- de ce? E un dement.- E un ce?- Un scrîntit, un caz patologic...- Atunci de ce e aa de important?- Fiindc el i un avocat criminal de la Harvard, subliniez219Äcriminal" - despre care eu tiu cîte ceva - au pregtit dosarul

unei mari fraude împotriva guvernului nostru, care ne-ar puteacosta - mai ales pe Pentagon - mai multe milioane decît amreui s pclimCongresul s ne dea într-o sut de ani!- Ce dosar?-Nu dein amnunte, doar esenialul, i crede-m c e caOrorile lui  Rocky- ai vzut filmul?- Nu, îmi pare ru, mormi jurnalistul cu ostilitateostentativ, aparent nu fa de Br okey Doiarul. Cine e generalulsta? întreb aa-zisul Harrison.- Un ticlos nebun pe nume Hawkins, un marescandalagiu; aa a f ost întotdeauna.

Page 220: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 220/335

- îmi amintesc de numele sta. N-a primit de dou orimedalia Congresului?- Dar e i maniac. Optzeci la sut dintre congresmeni o   primesc dup ce mor. Cum de n-a f ost omorît- e o enigm aici.- Auuuaah! tui jurnalistul, scoînd flcri din ochi. Cumde i-a adus Air Force Two pe impostorii tia la Boston? întrebel, recptîndu-i un simulacru de autocontr ol.

- Ca s ia ochii la conferina de pres. Nu se poate ignoraavionul la.- Nici nu se poate închiria la orice col de strad. Avionulla e intangibil.- Nu i pentru anumii oameni...- A, da, ai zis ceva despre un mare grangur... Äunul dintrecei mai puternici din ar", parc aa ai zis.- De rang f oarte înalt, apr oape cel mai mare. Ultrasecret.- Pi, genul sta de inf ormaie confidenial chiar c o s-i impresioneze pe prietenii mei de la Hollywood. Pr o babil cte-au luat cu avionul pe Coast, pentru nite discuii - toate strictsecrete, desigur.-Discuii?- Ei se gîndesc la viitor, generale, mult înainte, trebuie

s-o fac. Un film începe cu o idee mare; dezvoltarea ei dureazcîiva ani. Doamne Sfinte, toate marile staruri din industria220filmului ar fi la picioarele dumitale - ar trebui s-i cunoti pe toi pentru distribuia preliminar.- S-i cunosc... pe toi?- Sigur, dar cred c asta iese din discuie, de vreme cenu-mi poi spune -în condiiile dezvluirii ulterioare evenimentului -cine-i grangurul. Mai tîrziu, orice ntru poate afla numele.Acum e momentul s dai lovitura. Dup consumarea faptelor,nu vei mai prezenta nici un interes... Ei, m r og, nu poi cîtigaîntotdeauna. S ne întoarcem la interviu, generale. Reduceriledin bugetul aprrii afecteaz situaia efectivelor, ceea ce trebuies se repercuteze i asupra moralului trupelor...

- Stai o clip!În pragul apo plexiei, Doiarul msura cu pai mariîncperea, privind spre f otografiile magnificei sale creaii/o bsesii.- Spuneai c dup ce povestea o s ias la lumin - itrebuie s ias într-o bun zi -, eu n-o s mai însemn mare lucrui orice tîmpit se va bucura de rezultatele muncii mele. Doamne,i ei! Or s fac un film, iar eu n-o s am nici o contribuie. Vatrebui pr o babil s pltesc cincizeci de dolari, ca s stau pe unscaun de cinema i s privesc ce-au fcut din capodo pera mea.Ah, Iisuse, e teribil!- Asta-i viaa, cum zice Sinatra în cîntecul la, spuse jurnalistul, aezînd pixul peste carnet. Dei, cu siguran, FrancisAlbert caut un r ol bun - ar putea s te interpreteze chiar pedumneata.

-Francis Albert...?- Adic Frank, natural, Sinatra, desigur.- Nu! url generalul de brigad. Am gîndit toate astea ile-am fcut în felul meu!-Adic?- Foarte bine, o s-i spun, zise transpiratul Br okemichael.Mai tîrziu, pe parcurs, poate c o s-mi mulumeasc, poate o s-mi gseasc alt star i, dac nu, va da cincizeci de dolari cas vad filmul, filmul meu.- Nu te pot urmri, generale.220

Page 221: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 221/335

- Secretarul de stat! o pti Br okey Doiarul. Pentru el sîntCei ase Sinucigai ai mei în misiune la Boston. A sosit ieri aici,incognito, cu un act de identitate, fiindc avea un act de identitatefals!- Bingo! rcni oimul, srind din f otoliu cît era de lung ismulgîndu-i stupida peruc r oie de pe cap. Te-am avut,Doiarule! continu el s strige, rupîndu-i gulerul i cravata i

smulgîndu-i ochelarii de pe nas. Ce mai faci, btrîne prieten,ticlos mizerabil?Bethelred Br okemichael rmsese mut, paralizat. O seriede mormieli, combinate cu nite uierturi ascuite, se auzirdin gura lui cscat.- hhhhn... ahhhh!- Aa se întîmpin un vechi prieten, fie el un nebun i uninadaptabil, care poate c n-ar fi trebuit s primeasc medaliilealea?-Aii... aii!- A, am uitat, e i un trdtor i un scandalagiu, i e o enigm c nu i-a tras un glon în cap, dar ar putea-o face.- Niahh... niahh!- Vrei s spui c nu crezi c ar merge,  jigodie?- Mac, înceteaz! strig Br okey Doiarul, revenindu-isuficient pentru a pr otesta. Nu tii prin ce-am trecut... un divor-ceaua m-a uscat de bani - i lupta cu Washingtonul pentruf onduri, i grija pentru unitatea mea - Iisuse, a trebuit s le asigur  publicul pentru blestematele lor de prelegeri, din care recruiinu înelegeau o vorb i fumau igri pr oaste ca s suportechinurile mai uor... Fie-i mil, Mac, încerc s supravieuiesc!Ce-ai fi fcut, i-ai fi spus secretarului de stat s suporte situaia?- Poate c da.- Da, bine, tu n-ai pltit un sfan pensie alimentar.- Sigur c nu. Le-am învat pe fete cum s aib singuregrij de ele i, pe crucea mea, au avut. Dac a fi lefter, oricaredintre ele m-ar ajuta.

221- N-o s îneleg niciodat, niciodat.- E simplu. Am avut grij de fiecare dintre ele i le -amajutat s fie mai bunedecît erau. ie nu i -a psat i n-ai ajutat pe nimeni.- Pi, fir-ar s fie, Mac, chiorul la de pease a tunat i-afulgerat împotriva ta! i cînd mi-a spus c era implicat iDevereaux, jigodia aia împuit de avocat, am luat-o razna - de-adreptul razna.- Asta-i ruinos, Doiarule, fiindc Äjigodia" aia deDevereaux e motivul pentru care m aflu aici... ca s te ajut siei din cea mai mare belea în care ai intrat vreodat.- Ce?E momentul s dovedeti puin înelegere, generale.Sam Devereaux tie acum c a exagerat cu acuzaiile împotrivata i vrea s-i repare greelile din tineree. Crezi c a fi riscats vin aici, s intru în tabra inamicului dac el n-ar fi insistat?- Despre ce dracu' vorbeti?- Ai f ost manipulat, Br okey. Sam a aflat i mi-a cerut svin aici i s te avertizez.- Ce? Cum?- E vorba despre pr ocesul împotriva guvernului mereuse gsete cineva s dea guvernul înjudecat-, dar asta înseamno mare încurctur pentru Warren Pease, iar el e un politicianf oarte grijuliu cu pr o pria-i imagine. Vrea s anuleze pr ocesul,

Page 222: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 222/335

aa c te recruteaz pe tine i echipa ta ca s-i facei treabamurdar, convingîndu-te c e vorba de o mare criz la nivelnaional; în clipa în care o vei rezolva, nu te va mai cunoate!Pr ocesul va fi anulat de instan, fiindc nu s -au prezentatreclamanii; cineva se simte dator s pr otesteze i, prin eliminare,se ajunge direct la Cei ase Sinucigai - i la tine. Un generalcare a scpat ca prin urechile acului de nite acuzaii grave în

 pr ocesul Triunghiul de Aur. Eti un om mort, Br okey.- Doamne Sfinte! Poate ar trebui s-i chem înapoi.- Dac a fi în locul tu, a insera i un memoriu oficial la222dosar - datat cu ziua de ieri - în care s menionezi c, dup o atent analiz, i-ai retras trupele, deoarece consideri c misiuneadepete autoritatea militar conferit de lege. Dac o s existeo anchet a Congresului, o s cad Pease, nu tu.- La naiba, aa o s fac!... Mac, cum de tii tu atît demulte despre L. A. - Coasta, Polo Lounge i toate lucrurile desprecare ai vorbit?- Uii, btrîne prieten, c au fcut un film despre mine.Am f ost consultant acolo timpde zece sptmîni, prin bunvoinarahailor uscai de la Pentagon, care au crezut c filmul la o s

fac minuni în ce privete înr olarea.A f ost un eec total, toat lumea tie. Cel mai pr ost film pe care l-am vzut vreodat, iar eu m pricep destul de bine.Adic a f ost de-a dreptul cumplit, i chiar dac îi detest tupeul,i-am plîns de mil.- Nici mie nu mi-a plcut, dar au existat compensaii pecare doar locul la le poate oferi... Cheam-i oamenii înapoi,Doiarule. Eti pe cale s devii ap ispitor.O s-i chem, o s-i chem. Numai s gsesc o modalitate.- Pune mîna pe telef on i d ordinul, asta-i tot ce ai defcut.-Nu e chiar aa uor. Iisuse, s anulez ordinul secretaruluide stat! Poate ar fi suficient s m îmbolnvesc...- Ce faci, o scalzi, Doiarule?

Dumnezeule, trebuie s mgîndesc!- Pîn atunci, gîndete-te la asta.oimul îi descheie haina i scoase la iveal un miccasetof on.- Un colonel pe care l-am avansat recent în grad mi-asugerat s fiu Äcuplat" - aa zicea el. Fiecare cuvînt r ostit înaceast camer e înregistrat.- Eti un nemernic, Mac!- Haide, generale, sîntem doar doi tipi demodai; trebuiei eu s supravieuiesc... Cum era vorba aia? ÄDac nu te iadracu', te înghit adîncurile"?222- N-am mai auzit-o.- Nici eu, dar se potrivete, nu-i aa?

24 Vincent Mangecavallo pea pe podeaua din marmur alba apartamentului din Miami Beach, îndreptîndu-se spre sala degimnastic. Se înfiora iari privind mo bila r oz rspîndit pestetot - f otolii, canapele, lmpi, covoare gr oase i chiar uncandelabru, fcut din sute de cochilii r oz, care lsa impresia c putea s cad în orice moment în capul cuiva. Vinnie nu eradecorator, dar nesfîrita combinaie de r oz i alb nu-i spuneanimic. Marele decorator pe care îl angaja vrul su Ruggio puteafi i un mare coregraf.

Page 223: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 223/335

- Nu-i r oz, Vin, îi spusese Ruge cu dou zile în urm latelef on. E piersic, doar c i se  spune peche.- De ce?- Fiindc r ozu-i ieftin, piersica-i mai scump, iar  pechesparge tavanu'. Eu nu vd diferena i, ca s fiu sincer, cred cnici R ose, da' asta o face fericit, m înelegi?- La viaa pe care-o duci, cugino, ar trebui s-o faci mereu

fericit pe nevast-ta. Oricum, îi mulumesc c îmi permii sstau aici.- Cît pofteti, Vin. Noi n-o s ajungem acolo mai devremede-o lun, da' pîn atunci tu o s te-ntorci printre cei vii. Avemafaceri presante cu familia din El Paso - da' du-te s vezi salade gimnastic, baia de aburi i tot r ostu'.- Chiar acolo m duc dup ce vorbim - mi-am pus i unfel de halat r oz din pr oso p, da-i cam scurt.- la-i pentru fete, am i albastre în sala de gimnastic.- Ce fac bieii din El Paso, Ruge? întreb Vincent.- Vor toat blestemata de pia a eilor de piele, ceea ceînseamn nu doar imitaiile de ferme din New York i Pennsyl-223vania, da' i toate cluburile alea de vîntori de vulpi din vest

Jersey i New England.- Pi, cu tot respectul, Ruge, ca s zic aa, caii sînt dinVest, tii? Iar eile ar trebui s ajung la cowboy? în Vest, corect?- E o porcrie, Vin. Toate eile alea sînt fcute în Br ooklyni Br onx. Le întinzi un deget la pîrliii ia de paisan i primu'lucru care-l afli e c ocup locu' altora, i asta n-o putem tolera.- îneleg ce vrei s zici. Pe sufletul mamei mele moarte,nu m-a combina cu tine.- Mama ta nu-i moart, Vinnie. E în Landerdale.- E doar o expresie, vere.- Hei, Vin, ce crezi? Mîine m duc la înmormîntarea ta! Nu-i o chestie tare?- O s vorbeti în numele meu?- Pe dracu', nu. Io-s un amrît. Da' cardinalu' o s spun

cîteva cuvinte. Auzi, Vinnie, uncardinal!- Nu-l cunosc.- Mama ta l-a sunat i-a plîns o grmad i s-a lovit decolecia de farfurii. El o s vorbeasc.- O s se loveasc mai tare dup învierea mea... înc o dat mulumesc... mulumesc pentru cas, cugino.Mangecavallo se o pri sub candelabrul r oz, meditînd laconversaia pe care o avusese cu Ruggio în urm cu dou zile.Ca i atunci, se afla în drum spre mica sal de gimnastic, undeavea de gînd s evite cu grij echipamentul Nautilus nou-nou,de parc atingîndu-l s-ar molipsi. Amintirea brusc a aceleiconvorbiri, declanat de decorul afectat, ca de ou de Pate, îlfcu pe Vincent s-i aduc aminte c era timpul s dea alt telef on. Nu era extrem de încîntat c trebuia s-o fac, îns trebuia,

deoarece inf ormaia pe care ar fi putut-o primi l-ar fi fcut celmai fericit om, asemenea unui onest amator care a spart o bancîn Vegas. Dar exista un impediment. Vestea c era bine sntosi trgea în continuare sf orile o tiau foarte puini oameni, maiexact jigodiile de pe Wall Street aflate pe agenda lui unc;acetia aveau gurile astupate cu ciment, fiindc altfel i-ar fi223 petrecut restul zilelor în diverse pucrii i fr banii pe carecredeau c aveau s-i cîtige. Ruge era chiar necesar, de vremece Vincent avea nevoie de o reedin privat, unde s poat sta

Page 224: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 224/335

în siguran pîn va sosi clipa s fie luatde Smythington-Fontinii dus la punctul miraculoasei sale Äsalvri" din insulele DryTortugas.Totui, Abul Khaki nu se afla pe acea list exclusivist,dar devenise acum o necesitate. în lumea finanelor internaionale,Abul era la fel de necinstit ca i 1 van Salamandr; ceea ce-l fceai mai primejdios, sau mai plin de succes, depinde de punctul de

vedere al fiecruia, îl reprezenta faptul c nu era cetean alStatelor Unite i c deinea un mare numr de holdinguri în ristrine ca Bahamas sau Insulele Caimen, surclasat numai de piraii mai nor ocoi care îngr o paser în Caraibe vreo dou miide cufere. de asemenea, deoarece Khaki pr ovenea dintr-unuldin acele emirate la care Washingtonul dorise întotdeauna sajung pe furi, se bucura de o pr otecie solid, din interior, carese acorda atunci cînd guvernul încheia înelegeri secrete cuoameni mai puin agreai politic. Oameni care, de exemplu, puteau schimba cîteva mii de rachete i o biblie a regelui Yang pe trei pucriai i o tîrf din Damasc. Abul Khaki era un bolnavambulator cu imunitate.Cînd Mangecavallo afl despre discretele acreditri alelui Abul, intr cu arabul într-o legtur benefic amîndur ora.

Khaki avea numer o

ase afaceri în do

meniul navigaiei i tancuri petr oliere care transportau uneori i altceva decît iei; dup cîtevaneplceri jenante, Vinnie îi ddu de îneles lui Abul c el i prietenii lui aveau o influen considerabil la docuri: ÄDe la New York la New Orléans, i porturile dintre ele - se afl subcontr ol, domnule Cocky".- M cheam Khaki, domnule Mangecuvulo.- Mangecavallo. Sînt sigur c o s ne învm numeleunul altuia.Aa fcur i, cum se spune, o situaie conduce la alta,inclusiv la anumite servicii financiare fcute de Abul prietenului224 su Vincent. Iar dup ce naii din cele trei state i Palermo  sugerar ca Mangecavallo s candideze la postul de director CIA, Vinnie se duse la Khaki.-- Am o pr o blem, Abul. Naii se gîndesc la lucruri mari,i asta-i bine, dar nu prea dau amnunte i asta-i ru.- Spune pr o blema ta, te r og, prietene cu ochi ca ai oimuluideertului - dei, sincer, n-am f ost niciodat în deert. Mi s-aspus c-i extrem de cald.- Asta-i pr o blema, amice. Cldura... Am o grmad de parale îngr o pate în conturi din toat ara, sub diferite nume. Dupce-o s iau slujba aia de la Washington, i o s-o iau, n-o s maiam cum s zbor în vreo treizeci i o pt de state ca s-mi adun banii, din care o bun parte a vrea s-i pstrez confidenial.- Necondiionat, presupun.- Categoric.- Ai lista conturilor bancare?- Toate cele patru mii dou sute dousprezece. Vinnie îi permise un rînjet vinovat.- Ah, privirea cmilei spune mai multe decît se poateînelege din chioriala maelor ei.- Cam aa ceva, presupun.Ai încredere în mine, Vincent?- Sigur, sînt o bligat, aa cum i tu trebuie s ai în mine,capisce?- Cu siguran. Coada cîinelui beduinului flutur de bucurie c a supravieuit... Ai cunoscut vreodat un beduin? Nu

Page 225: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 225/335

conteaz, dar îi spun eu, la pia, duhoarea lor ajunge pîn lacer.- Conturile bancare? Lista?- Semneaz cîteva duzini pentru lichidarea i returnarea banilor i adu-mi-le pe toate mie. Am pe statele mele de platun artist, un om cu un talent extraordinar, care poate falsificasemntura oricui, viu sau mort; a fcut asta de multe ori pentru

un pr o

fit co

nsiderabil. O s mo

cup chiar eu de po

rto

f o

liul tu225- un trust fantom, cum s-ar spune, sub egida uneia dintre celemai respectabile firme de avocai din Manhattan.- Toi banii?- Nu fi ridicol. Doar o sum potrivit cu situaia unuiimportator de succes. Cu restul o s faci bani adevrai, i teasigur c n-o s rmîn nimic pe hîrtie.Abul Khaki deveni managerul personal i neoficial al luiMangecavallo, cu vreo patru milioane pe pia i de apte orimai mult la societile din strintate. Totui, nu prietenia deinteres i nici serviciile fcute nu-l determinaser pe Vincent s-lcaute pe Abul. Motivul era c arabul cunotea mai bine i mai în pr ofunzime piaa bursier decît orice alt persoan pe care o 

cuno

tea Mangecavallo

, experien pe careo

do

 bîndise în ceamai mare parte pe ci ilegale, dar i prin perspicacitate. i, lucruimportant, Abul Khaki avea s-i in gura. Era ca un fcut ²  pr o pria lui supravieuire depindea venic de asta.- Nu pot s cred! ip arabul, dup ce Vincent f olosiseunul dintre numele de cod pentru a vorbi cu el la Monte Carlo.- Crede, Abul, o s te lmuresc mai tîrziu...- Nu înelegi. Am trimis ieri cor oane de flori de zece miide dolari pentru funeraliile tale i am trimis condoleane în numelemeu i al guvernului israelian, prin bir ourile mele din New York!- De ce ai fcut asta?- Pi, am fcut vreo cîiva shekeli cu Likudul i alturareanumelui meu de al lor poate fi util pentru alte afaceri.- N-are cum s strice, zise Vincent. Eu m-am îneles

întotdeauna cu Mossadul.- M ateptam... dar te-ai întors din mori! Nu-mi vin înfire dup ocul sta, îmi tremur tot corpul i o s pierd toatemîinile la bacara.-Nu juca.-Cu trei greci la mas cu care fac afaceri? Eti nebun?...Ce faci, Vincent? Ce se întîmpi? Furtunile de nisip ale deertuluiîmi întunec orizontul!- N-ai f ost niciodat în deert, Abul.225- Am vzut f otografii - înfricotoare, la fel cum e voceade acum, cîud îmi vorbeti de nu tiu unde, dar presupun c nudin eter.- i-am spus, o s-i explic mai tîrziu... dup ce o s fiu

salvat.- Salvat... ? Mulumesc, Vincent, dar nu vreau s mai audun cuvînt. Insist în sensul sta.- Atunci pref-te c nu sînt eu, ci doar un investitor interesat. Cum merge piaa în State?- Cum merge? A devenit încet-îiicet demenial. Atîteasubterfugii, atîtea negocieri secrete - fuzionri, achiziii de loturiîntregi, acionari majoritari. E o nebunie!-- Ce spun oracolele?

Page 226: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 226/335

- Nu spun nimic, nici mcar mie. Comparat cu piaa,lumea din oglind a lui Alice, e un loc de o logic incontestabil. Nimic n-are sens, nici mcar pentru mine.- Dar companiile din industria de aprare?- Cum spunei voi, italianos, sînt pazzo! Dei ar trebuis fie sectuite, anticipînd conversiunea echipamentelor, ele tindtot mai sus. M-au sunat de la Moscova, înfuriai i speriai, ca s

m întrebe ce cred i n-am tiut ce s le rspund. Legturilemele de la Casa Alb mi-au spus c preedintele a avut zeci deconvorbiri telef onice cu cei de la Kremlin, asigurîndu-i c motivule deschiderea pieelor est-eur o pene^/ conversiunile cauzate dereducerea drastic a bugetului Pentagonului... Îi spun, Vincent,totul e pazzo!- Nu, nu e, Abul. E perfect.. . inem legtura.Warren Pease, secretar de stat, era nelinitit peste msur.Ochiul stîng îi scpase de sub contr ol i se agita ca un fascicullaser care încearc s localizeze o int.- Cum adic nu-l poi gsi pe generalul EthelredBr okemichael? rcni el în receptor. E la ordinele mele- taie asta -, ela ordinele preedintelui Statelor Unite, care ateapt raportullui la numrul ultrasecret de telef on pe care i l -am dat de cel

226 puin zece ori! cît s-l mai atepte preedintele pe un nenor ocitde general de brigad, ai?- Ne dm toatsilina, domnule, zise vocea înspimîntatde la Fort Benning. Nu putem s aducem pe cineva care nu-iaici.- Ai trimis grupe de cercetare?- La toate cinematografele i restaurantele de la Cuthbertla Columbus i pîn la Hot Springs. l-am verificat registrele,convorbirile telef onice exterioare...- i ai gsit ceva?- Nimic precis, dar cu siguran neo binuit. GeneralulBr okcmichael a dat douzeci i apte de telef oane la un hoteldin Boston, în interval de dou ore i jumtate. Firete, am luat

legtura cu hotelul i am întrebat dac generalul a lsat vreunmesaj...- Iisuse, n-ai spus cine eti, nu-i aa?Doar c e vorba despre o chestiune oficialguvernamental, nimic precis.-i?- Au rîs cînd au auzit numele - în patru rînduri. Am f ostasigurai c nu era acolo i c n-au auzit niciodat de el - presupunînd c ar exista o persoan cu un asemenea nume.- Continuai cutarea!Pease trînti receptorul în furc, se ridic i începu s peasc înfuriat prin bir oul su de la Departamentul de Stat.Ce fcuse tîmpitul la de Br okemichael, unde se dusese? Cumîndrznise s dispar în eaf odajul de lemn al serviciilor de

inf ormaii militare, unde existau mai multe crpturi i guri denod decît în întregul Parc Naional Sequoia? La ce se gîndise deîi permisese s întrerup legtura cu secretarul de stat?... Poatec murise, îi zise Pease... Nu, asta nu era o explicaie i n-ar face decît s complice situaia; totui, dac se întîmplase cevaru, nu exista nici o urm care s-l lege pe el de excentriculgeneral ce crease maina mortal numit Cei ase Sinucigai.Warren se dusese la baza militar cu documente corespunztoare,226

Page 227: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 227/335

desigur, dar cu numele lui i, în afar de asta, purtase o perucr oie care-i aco perise prul rar. în registrele de intrare i ieirede la Fort Benning, era consemnat doar o scurt vizit a unuicontabil insignifiant, care venise s-i prezinte omagiile salegeneralului... Peruca r oie, aprecie Pease, fusese o idee genial,deoarece chelia lui era un cal de btaie al caricaturitilor pe teme politice. Unde o fi nemernicul la?

Consola telef onic îi întrerupse gîndurile; alerg spre eai vzu c trei butoane erau aprinse; urm i al patrulea. Aps butonul care-i fcea legtura cu secretara i ridic receptorul,sperîmd s aud cuvintele ÄFort Benning solicit o convorbire"!Speranele sale fur spulberate cînd, dup apr oape treizeci desecunde chinuitoare, ceaua îl inf orm cu rceal:- Avei trei, acum patru apeluri, pe care le pot descrie cafiind cu caracter personal, domnule secretar, deoarece nici unulnu spune ce pr o blem are, iar eu nu recunosc numele - aa cummi-au f ost spuse.- Care sînt?- Bricky, Fr oggie, Moose i...-- Bine, bine, o întrerupse Warren, nu doar încurcat, ci ifurios.

Ei erau asociaii lui de via monden - monden i încceva - de la Clubul Dealul Cafeniu! Nu le era permis s-l sunevreodat la bir ou, asta era lucru sfîntl Dar, desigur, nu eisunaser; ÄBricky", ÄFr oggie", ÄMoose" i, fr îndoial,ÄDoozie" dduser telef on. Pentru Dumnezeu, ce se întîmplasede-l cutau toi?- O s vorbesc pe rînd cu ei, Mam Tyrania, zise el, pocnindu-se peste frunte pentru a potoli agitaia ochiului.- Nu sînt Tyrania, domnule secretar. Sînt fiica ei mai mic,Andr omeda Inimcurat.- Eti nou pe-aici?- De ieri, domnule. Familia a îneles c avei acum nevoiede un angajat f oarte eficient, iar mama e în vacan la Beirut.-Zu?

227Imagini de portjartiere umplur spaiul ce mai rmseseîn imaginaia lui pease.- Tu eti fata cea mic...?-Apelurile dumneavoastr, domnule.- Da, da, sigur. O s încep cu primul - Bricky, da?- Da, domnule. O s le spun celorlali s atepte.- Bricky, de ce m-ai sunat aici?- Pease, vulpoi btrîn, zise Bricky, bancherul din NewEngland, cu voce mier oas. O s te declar cel mai onorat colegla întrunirea clasei noastre.- Parc spuneai c nu pot s vin.- S-a schimbat totul, firete. N-aveam idee ce vrji fceaincredibila ta minte. Faci cinste clasei noastre, btrîne prieten...

 N-o s te rein, tiu c eti ocupat, dar dac o s ai nevoie de unîmprumut, nu conteaz suma, pune mîna pe telef on. Vorbimcurînd i hai s lum masa undeva - fac eu cinste, desigur.- Froggie, ce dracu' se întîmpl? Tocmai am auzit de laBricky...- Sînt sigur c nu trebuie s-i spun eu ie, întruchiparealui Midas, btrîne prieten, i cu siguran nu la telef onul sta,rspunse cinicul blond de la Dealul Cafeniu. Vreau s tii cDaphne i cu mine sperm ca tu i scumpa ta soie s ne fii

Page 228: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 228/335

oaspei la petrecerea pe care o vom da la Fairfax, luna viitoare.Tu vei fi invitatul de onoare, bineîneles.- Eu voi fi?- Firete. Niciodat nu facem destul pentru apr o piaiinotri, nu-i aa?- Eti f oarte amabil...-Amabil? Eti pur i simplu minunat! inem legtura.

- Moose, vrei, te r og, s-mi spui...- Fir-ar s fie, haiosule, poi s joci la clubul meu oricînddoreti, strig preedintele Conglomeratului Petr otoxic. Uitce-am spus, o s fie o plcere s trag la int cu tine.228- Zu, c nu îneleg...- înelegi al dracului de bine i tiu de ce nu poi vorbi. îizic doar, btrînul i bunul meu prieten, c eti primul în carnetulmeu monden, s nu uii asta... Te las, tocmai m-au numit preedintele consiliului de administraie; dar dac vrei tu postul,al tu e.- Doozie, tocmai am vorbit cu Bricky, Fr oggie i Moosei trebuie s spun c sînt uluit.- îneleg, btrîne prieten. Nu eti singur în bir ou, aa-i?

Spune numai Äda" i eu o s vorbesc cum trebuie.- Spun Änu", iar tu poi vorbi orice!- Dar dac îi este înregistrat telef onul?- Cu totul exclus. Bir oul e Ämturat" în fiecare diminea,iar afar se afl ecrane de plumb pentru blocarea supravegheriielectr onice.- Gr ozav, prietene, chiar contr olezi situaia acolo.- De fapt, sînt nite pr oceduri standard... Doozie, ce dracu'se întîmpl?- M pui la încercare, haiosule?Secretarul de stat fcu o pauz; de vreme ce nimic altcevanu prea s aib efect, nu-i rmînea decît s intre în joc.- Poate c da, Doozie. Poate c vreau s fiu sigur c aiîneles cu toii.

- Hai s zicem aa, domnule secretar, btrîne. Eti celmai creativ gînditor pe care gaca noastr l-a pus în circulaie decînd am zdr o bit sindicatele, în anii douzeci. i ai fcut-o cu o imaginaie strlucit, fr nici un f oc tras împotriva vreunui so-cialist împuit sau a vreunui congresman de stînga!- Trebuie s te zoresc, Doozie, spuse uluitul Warren Peaseovielnic, în vreme ce br o boane de sudoare îi apreau pe chelie.Cum am fcut asta, mai exact?- Farfuriile zburtoare! exclam Doozie. Aa cum a zisnecio plitul la de Ivan Salamandr - f oarte confidenial, desigur -228acum trebuie s înarmm întreaga planet! Genial, haiosule,absolut genial!- Farfuriile zburtoare? Ce vrei s spui?

- Eti tare, prietene, cu adevrat tare!- Farfurii zburtoare...? O, Doamne!Avionul R ockwell la bordul cruia se afla oimul ateriza pe aer o portul din Manchester, New Hampshire, aflat la vreo cincisprezece kilometri sud de Hooksett. Hotrîrea de a survolaBostonul pentru a zbura direct la Manchester îi aparinuse luiSam devereaux, care tiind c Mac fusese urmrit de cineva la .Aer o portul Logan, ceea ce se putea repeta, trebuia s evite acestrisc. În plus, lucrurile începuser s se precipite, i dac se puteaeconomisi o or sau dou de mers cu maina, cu atît mai bine.

Page 229: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 229/335

Urmtoarea micare a lui Mac consta în a-i dispersa pe Cei aseSinucigai, care, dup spusele lui Desi-Unu, erau într-o stare jalnic, graie talentelor culinare ale lui Desi-Doi; restul inea de puterea de convingere a oimului.Paddy Lafferty, cu pieptul bombat de mîndrie, îl lu pegeneral în limuzina lui Pinkus i, minunea minunilor, marele omse aez în fa, lîng Paddy.

- Spune-mi, tunarule, întreb o

imul în vreme ce go

neauspre nord, ctre Hooksett, ce tii despre actori, despre iaadevrai?- În afar de sir Henry, nu mare lucru, generale.- M r og, el e deosebit, îneleg; are un palmares bogat.Dar ceilali?- Din ce-am citit în ziarele i revistele alea pe care le lasdomnu' Pinkus în main, ateapt cu toii s fie desco perii, cas devin celebri. Poate c nu-i prea gr ozav ce zic eu, da'aa-mi închipui.- E gr ozav, Paddy. Asta-i rspunsul.- La ce, domnule?- La cum s-i faci pe anumii oameni s se rzgîndeasc,fr s se gîndeasc prea mult.

229Opt minute mai tîrziu, oimul intr în cabana de schi. Erao luminoas dup-amiaz de var, iar desi-Doi tocmai servise o gustare tîrzie, al crui rezultat era evident. Cei ase Sinucigaierau la fel de apr oape de lumea umbrelor ca i cadavrele desicrie. Stteau în hol, fixînd cu privirea pr o priile orizonturi,asemeni unor hamali o bosii pe un doc din New Bedf ord. Singuraexcepie o constituia sir Henry Irving Sutlon, care evident cmai fusese în acea situaie de cîteva ori i acum era la fel dedezgusttor de treaz precum o cioar cr oncnitoare cufundatîntr-o serioas mahmureal colectiv.- Hai, domnilor! strig sir Henry, plmuind uor cîtevafee i împungînd coaste în timp ce mergea prin camer. Mult-decoratul nostru general din campania nord-african a venit s

vo

rbeasc cu no

i!- Bine zis, maior, îl apr o b oimul. N-o s v rpesc multtimp, oameni buni, doar cît s v pun la curent cu întîlnir ea mea.- Întîlnire?-Ce întîlnire?-- Ai o întîlnire, Marlon?- Nu tiu ce vrea s zic.- Cine-i el?- D-i o acadea, puiule.Rînd pe rînd, ochii celor ase hamali îndrznei seîndreptar spre Hawkins, care se duse spre scar, urc doutrepte i li se adres membrilor unitii antiter oriste:- Domnilor, începu el cu voce de stentor, sîntei nu numainite domni, ci i nite remarcabili interprei i soldai, numelemeu este Hawkins, Mackenzie Hawkins, generalul în rezerv pe care ai f ost trimii s-l gsii i s-l arestai.- Doamne, aa el - Arat ca în f otografii...- S se mite careva...!- Las-o balt.- Picioarele nu m ascult, Drumeule.- Oprii-v, domnilor! exclam oimul. Tocmai m-am229întors de la Benning, unde am discutat cu bunul meu prieten i,vechi camarad de arme, generalul Ethelred Br okemichael,

Page 230: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 230/335

comandantul vostru: V trimite felicitrile lui împreun cu noii scurte instruciuni... Aceast misiune e anulat, avortat,aruncat într-un toctor.- Uau, Drumeule! exclam Ducele, cine zice asta?-Generalul Br okemichael.- de ce nu ne sun pe noi - pe noi - pe noi chiar el, el, el?- Tu trebuie s fii Dusty.

- Nu sînt eu Jigodie! zise amenintor Sly. Stai acolo ca o versiune amrît a lui R osencrantz la Elsinore, dar de ce te-amcrede? de ce nu sun lui-însui?- El. Noi am încercat în repetate rînduri, dar telef oanelenu funcioneaz aici.- Cum aa, puiule?- Furtuna!- Care furtun, biete'? Nu-mi amintesc s fi f ost vînturi puternice sau fulgere peste mlatini.- Sir  Larry...?- Nu-mi vinde mie sau lu' Stella gogoi, avem dstule pr o bleme!- Marlon...?- întrebarea, Drumeule, e de ce trebuie s te credem?

Indienii fac fie tot timpul. To bele rzboiului se o presc, îi închipuic ai scpat i pe urm sînger oii slbatici atac.- Ar trebui s mai reflectezi la treaba asta, Duce. Eu amcunoscut unul adevrat cînd am fcut filmul la despre mine, itii ceva, n-avea nici urm de dumnie.- L-ai cunoscut pe Duce...?- Ascultai-m! rcni oimul, surprinzîndu-i pe Cei aseSinucigai cu comanda lui aspr, suficient pentru a le captaatenia, cît mai aveau. Generalul Br okemichael i cu mine nuam ajuns numai la un armistiiu onorabil, ci i la o concluzieferm. Pe scurt, domnilor, am f ost amîndoi înelai de nite politicieni corupi, care v f oloseau talentele deosebite pentru230a-i realiza pr o priile lor ambiii. Aa cum tii, nu exist nimic

scris în legtur cu o peraiunile voastre secrete; o biectivele v-auf ost aduse la cunotin verbal, i, în acord cu acest pr ocedeu,am f ost autorizat de ctre bunul meu prieten, Br okey Doiarul -asta-i o porecl afectuoas, din întîmplare - s v spun cmisiunea e anulat. O dat cu acest ordin, date fiind superbelevoastre realizri din ultimii cinci ani, a aranjat s fii transferaiîn apartamente la hotelul Waldorf-Astoria din New York.- ce-i acolo? întreb Marlon, cu o pr onunie perfect.- De ce? spuse Dusty fr s se repete.- Asta-i o poant agreabil, adug sir Larry.- E chiar f oarte simplu, zise oimul. Contractul vostru cuarmata expir peste ase luni i, avînd în vedere extraordinarelevoastre contribuii militare la reducerea tensiunilor mondiale,generalul Br okemichael v-a aranjat tutur or nite interviuri cu

efii cîtorva studiouri cinematografice, de la Hollywood. Sîntnerbdtori s fac un film despre aventurile voastre.-- Dar eu? strig înnebunit sir Henry.- Bnuiesc c o s joci r olul generalului Br okemichael.- Aa mai merge.- Fir-a al naibii, am rmas mut, spuse Ducele.- E tot ce ne-am dorit mereu, zise Marlon într-o englez perfect. Tot ce-am visat!- E senzaional...!- Nemaipomenit...!

Page 231: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 231/335

- O s ne jucm pe noi înine...!- i-o s fim împreun...!- Uraaa pentru Hollyyywood...!Asemenea unor lei derutai, scpai din ploile torenialeale savanei africane, Cei ase Sinucigai se chinuir s se ridiceîn picioare i se îndreptar cltinîndu-se unul spre cellalt,f ormînd un fel de cerc. Apoi, începur s danseze ca nite

Marionete dezarticulate, ciocnindu-se unul de altul printre rîsete puternice, care le pr ovocau dureri. În holul f ostei cabane de schi,încinser o hor ce semna cu o tarantella, dar i cu pasaje din231dansul minerilor bei. ipete de triumf umplur încperea, întimp ce desi-Unu se duse spre scri i vorbi cu oimul.- Eti un mare om, ghenerale! Uite ce fericii sînt - i-aifcut s se simt aa menunat!- Da, pi, s-i spun ceva, desi-Unu, zise MacKenzie,scoînd un trabuc mutilat din buzunar. Eu nu m simt aa deminunat. M simt la fel de mare ca un oarece cafeniu i de zeceori mai murdar.Pentru prima dat de cînd se cunoscuser în toaleta pentru brbai de la Aer o portul Logan, desi-Unu îl privi dezapr o bator 

 pe oim.Warren Pease, în pijama, co borî apr oape zburînd scrilerelativ elegantei sale case din suburbia Fairfax. Travers în grabcamera de zi scldat în lumina ce venea de pe hol, grei ua bir oului i se lovi de perete, apoi intr i alerg spre telef onulcare clipea. Aps trei butoane pîn s-l gseasc pe cel bun,cut bîjbîind veioza, o aprinse i czu în f otoliu strigînd:- Unde dracu' ai fost! E ora patru dimineaa i nimenin-a putut s dea de tine toat ziua i toat noaptea!Cu fiecareor care trece sîntem mai apr oape de catastr of i tu dispari.Vreau o explicaie!- Totul a început cu o durere de burt, domnule.- Ce? ip Pease.- Am f ost deranjat la stomac. Gaze, domnule secretar.

- Nu pot s cred! ara se afl în pragul dezastrului i tu ai gaze?- Nu poi contr ola aa ceva...- Unde ai fost? Unde-i afurisita ta de unitate? ce seîntîmpl?- Pi, rspunsul la prima întrebare are legtur direct cucea de a doua i a treia.- Ce-ai spus...?- Vezi dumneata, aciditatea - gazele - s-a declanat fiindc231n-am reuit s dau de unitatea mea la Boston, aa c am plecatsub aco perire s-i gsesc.- Sub aco perire unde?- La Boston, desigur. Am fcut autosto pul de la o unitatede cercetare a aviaiei, dincolo de Macon, i am ajuns pe la oratrei în dup-amiaza asta - de fapt, ieri dup-amiaz. Firete,m-am dus imediat la hotel - e un hotel f oarte drgu.- Sînt fericit s aud asta. i  pe urm?- Pi, a trebuit s fiu f oarte atent, desigur, fiindc nu voiams se fac nici o legtur cu autoritile, cred c eti de acord.-Cu fiecare nerv distrus din trupul meu! rcni secretarulde stat. Pentru numele Domnului, nu purtai uniform?- Te r og, domnule secretar, eram sub aco perire.Purtam un costum civil i, pentru orice eventualitate, am

Page 232: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 232/335

trecut pe la toi pensionarii de la apr ovizionare aiPentagonului care lucrau în zon; mi-a venit o ideesplendid. Am scotocit prin bunurile personale ale oamenilor mei i am gsit o peruc potrivit. Puin prea r oie pentrugustul meu, dar cu uvie gri...- Foarte bine, f oarte bine! îl întrerupse Pease. Ceai gsit?- Un omule ciudat într-unul dintre apartamente - tiam

numerele camerelor, firete, l-am recunoscut imediat vocea,fiindc vorbisem de cîteva ori cu el de la Benning. un tipinofensiv pe care l-au angajat bieii s primeasc mesajele, ceeace a f ost f oarte iste din partea lor. N-are prea mult minte, dar sta e un atu. Sarcina lui e s preia mesajele.- ce-a spus la, pentru numele Domnului?- A repetat ce-mi spusese i la telef on; l-am sunat denenumrate ori de la bir oul meu. Patr onii lui temporari au f ostchemai cu treburi; nu tia nimic mai mult.- Asta-i tot? Pur i simplu au disprut?- Trebuie s presupun c i-au concentrat atenia asupraintei, domnule secretar. Dup cum am explicat, ei au un potenialvast cînd e vorba despre misiuni, fiindc multe depind de reaciileinstantanee, pentru care sînt antrenai.

232- Spioni flecari! ip pease.- Nu, domnule, se cheam impr ovizaie - Äimprou", prescurtat.- Deci nu tii ce dracu' se întîmpl. Nu exist comunicare, pentru numele Domnului!- Sînt frecvente situaiile în care nu te poi încrede înechipamentul telef onic, atît civil, cît i guvernamental.- Cine a organizat treaba asta, Pantera R oz? De ce num-ai sunat dup ce te-am cutat?- de la unitatea de aviaie de unde am plecat spre Boston,domnule secretar? Voiai ca aviatorii ia s intr oduc numruldumitale în computerele lor?-Nu, la dracu'!

- Cînd am ajuns la Boston, nu aveam de unde s tiu c 

m-ai sunat... N-ai verificat la bir oul tu, s vezi dac unitatea aia 

invizibil te-a sunat?- Noi acionm sub cea mai deplin aco perire. Ei nu audecît dou numere: unul de la Benning, unde am un telef on în baie, care aprinde o lumin sub bir ou; cellalt e în apartamentulmeu, în dulapul de haine i pornete o band cu melodia Nu-iafacere ca show-ul. Firete, au fiecare r o bot, dar nu era înregistratnimic.- S o ia dracu' de tehnologie!- Paza bun trece primejdia rea, domnule, Asta-i o replicdin filmul Strada Madeleine, numrul treizeci i doi. L-ai vzut?Cagney i Abel sînt pur i simplu senzaionali. 

- Nu vreau s aud de nici un afurisit de film, soldat. Vreaus-mi spui c gaca ta de gorile l-a capturat pe Hawkins i l-adus la baza CSA din Westover! Asta-i tot ce vreau s aud, fiindc,dac nu aud al naibii de repede s-ar putea s vin sfîritul pentrunoi toi! Ar fi de-ajuns ca doi judectori scrîntii de la CurteaSuprem s se uneasc cu radicalii ia de strig lipsii de 

imaginaie care n-or s moar niciodat!- Noi toi, domnule secretar, sau doar cîiva dintre noi?232

Page 233: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 233/335

Cum ar fi un general de armat degradat cîndva i excelentaunitate pe care a creat-o?- Ce?... Nu pori gradele alea ca s faci glume cu mine,soldat!- Pi, domnule secretar, dac-mi permii s te întreb, dece eti atît de preocupat de activitile lui Mac Hawkins, oricarear fi ele? Lumea se schimb, marile puteri au devenit mai puin

ostile, iar în privina celor mici, ne putem uni f orele ea s dmcu ele de pmînt, cum am fcut cu Iraqul. Peste tot, de ambele pri, se fac reduceri, micorm efectivele i echipamentele înfiecare zi... Chiar ieri-diminea a venit la Benning s-mi ia uninterviu un jurnalist celebru; scoate un articol despre reaciaarmatei la economiile impuse militarilor în perioada post -sovietic, dup sfîritul rzboiului rece.- P...p...post-rzboi rece? îngim secretarul de stat,aplecîndu-se peste bir ou. Las-o pe asta, soldat! Ce zici de o ameninare mult mai primejdioas, cea mai mare ameninare pecare ne-o putem imagina?- China, Libia, Israel?- Nu, idiotule! Aia ciudai - cine tie pîn unde or sajung?

- ia cum?- Fa...fa...farfuriile zburtoare!

15 Dup o partid matinal de înot, Jennifer Aripr oie ieiîn fug din ap, pe plaja de lîng casa din Swampscott. Trase deireturile costumului ei de baie, unul dintre multele aflate în casade oaspei, i alerg pe nisip spre teras, unde întinsese un pr oso p pe balustrad. îi frec energic braele i picioarele, îi ddu prul pe spate i îi mas pielea capului, apoi deschise ochii i-lvzu pe Sam Devereaux zîmbindu-i dintr-un ezlong aezat peteras.233- înoi al naibii de bine, zise el.

- Am învat ademenindu-i pe coloniti în rîurileînvolburate i privindu-i cum se înecau în timp ce noi neîndeprtam înot, rspunse Jenny rîzînd.- S tii c te-a putea crede.- S tii c s-ar putea s fie adevrat.Aripr oie urc scrile, înfurîndu-se în pr oso p.- ce drgu, adug ea, privind msua r otund din plastic.Un ibric de cafea i trei ceti.- Cni, de fapt. Nu pot bea cafeaua din ceti.- Interesant, nici eu, zise Jenny aezîndu-se. Cred c amo duzin acas, dar f oarte puine sînt de acelai fel.- Eu cred c am dou duzini, i doar patru identice; le amde la mama i sînt dintr -un fel de cristal verzui, dar nu le f olosescniciodat.

- îi zice cristal irlandez i e teribil de scump. Am i eudou cni din alea, dar nici eu nu le f olosesc.Amîndoi rîser i se privir în ochi; un moment scurt, dar semnificativ......Doamne Sfinte, spuse Sam vorbim de apr oape un minuti nici unul din noi n-a aruncat vreo sgeat verbal. Asta mface s-i torn o ceac - o cnu de cafea.Mulumesc. Simpl, te r og.

Page 234: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 234/335

- Mai bine. Am uitat s aduc frica sau lapte, ori pudraaia alb pe care o evit fiindc arat ca cea pentru care poi face pucrie.- Pentru cine e a treia ceac - can? întreb Afr oditaindianc, luînd-o pe a sa.- Pentru Aar on. Mama e sus; s-a îndrgostit de R omanZ., care i-a spus c o s-i pregteasc un mic dejun ignesc i o 

s i-l duc în camer, deiC

yrus n-ar fi admis asta; acum îitrateaz mahmureala în buctrie.- Nu crezi c ar trebui s-l supraveghezi pe R oman?- N-o cunoti pe mama.- Poate c o cunosc mai bine decît tine, de aia întreb.234 Din nou li se întîlnir privirile, iar rîsul lor se auzi mai tarei... mai afectuos.- Eti o doamn indianc rea i ar trebui s-i iau înapoicafeaua.- O s-o iei pe dracu'. Sincer vorbind, de mult n-am mai but o cafea atît de bun.- Aa e. R oman Z. a fcut-o. A cutat pe dunele de nisipi a cules cu siguran nite arici de mare plini de mîl, pe care

i-a amestecat cu cafeaua.- Ah, Sam, zise Jenny înecîndu-se cu cafeaua i punîndcana pe mas. M amuzi, dei eti unul dintre cei mai enervani brbai pe care i-am cunoscut.- Enervant? Eu? Doamne ferete... Amuzamentulînseamn, în limbaj indian, c am fcut pace?- De ce nu? M gîndeam asear, înainte de a adormi, cavem în fa nite muni greu de urcat, i n-o s reuim s-istrbatem dac ne tot înepm unul pe altul. de acum înaintevom fi inta atacurilor, legale i poate i altfel, acest Äaltfel"neaducînd nimic bun pentru sntatea mea.--Atunci de ce nu m lai s Ämerg direct la int", cum ar spune oimul? N-o s te contrazic la audiere.- tiu c nu, dar ce te face s crezi c eti mai capabil

decît mine s rezo

lvi acest Äaltfel"? i dac îmi spui c asta sedatoreaz faptului c eti brbat, ne întoarcem la înepturi.M r og, lsînd la o parte înepturile, presupun c sta eun aspecl natural, dar minor. Aspectul major e faptul c îl cunosc pe Mac Hawkins i tiu cum reacioneaz în situaii critice. Potchiar s-i anticipez comportamentul i n-a vrea s am pe altullîng mine, în afar de Mac, atunci cînd treaba se-mpute.- Cu alte cuvinte, spui c lucrezi bine în tandem, în echip.Acum mai puin, dar înainte aa era. L-am fcut ticlosi necinstit de mai multe ori decît poate socoti un computer, dar cînd situaia devine amenintoare cu adevrat, mulumescCerului pentru necinstea lui druit de Dumnezeu. Pot s-midau seama chiar i cînd e pe cale s scoat ceva la iveal din234 incredibila lui rani militar. Simt i m las dus de curent,- Atunci va trebui s m învei i pe mine s fac la fel,Sam.Devereaux tcu, uitîndu-se în cana de cafea, apoi o privi.- Te superi dac-i spun c sta ar putea fi un lucrunecugetat, poate chiar un impediment?- Adic a sta în calea brbailor adevrai?- Ca s fiu dur, cam aa e.- Pi, atunci va trebui s mizm pe incompetena mea.-Iar m ataci?

Page 235: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 235/335

- Ei, haide, Sam, tiu ce faci tu i îi apreciez munca, bachiar i er oismul tu latent. La drept vorbind, e tentant; nu mvd într-un comando, îns sta e poporul meu. Nu pot s dispar  pur i simplu; Ei trebuie s tie c sînt acolo - c. am fost acolo.Ca s m asculte, e nevoie s m respecte i, fie c-i place saunu, n-or s-o fac dac eu m ascund în timp ce altcineva seocup de pr o blemele juridice ale tribului.

- îneleg ce vrei s spui. Nu-mi place, dar îneleg.Se auzi zgomotul unei ui ce se deschidea i al unor paiîn camera de zi. Dup cîteva clipe, Aar on Pinkus iei din cas,îmbrcat cu un ort alb, o cma albastr cu mîneci scurte i purtînd pe cap o apc galben de golf. Clipi des în luminaorbitoare a soarelui i se îndrept spre mas.- 'Neaa, Mrinimosule Patr on, spuse devereaux.- Bun dimineaa, Sam, Jennifer, rspunse Aar onaezîndu-se, în timp ce Aripr oie îi turn cafeaua. Mulumesc,draga mea... Mi s-aprut c aud voci aici, darnefiind ridicate ineauzind invective, nu mi-am dat seama c sîntei voi.- Am încheiat un armistiiu, zise Devereaux. Eu am pierdut.- Deci, situaia se amelioreaz, r osti venerabilul avocat,

dînd din cap i sorbind din can. Mam, asta-i o cafea excelent.- Fiart cu meduze i alge murdare.- ce?235- Nu-l luai în seam, domnule Pinkus. A fcut-o R omanZ., iar Sam e gelos.- De ce, fiindc R oman e la mama? Nu sînt genul.- R oman Z. la Eleonor?Aar on fcu ochii mari sub cozor ocul epcii galbene.- Poate c ar trebui s m întorc în cas i s ies maitîrziu. Situaia a devenit puin ilogic.- Nu conteaz, flecresc despre tot soiul de stupizenii.- Nu tiu despre ce flecresc, dar situaia e extrem destupid... Apr oape la fel de stupid ca i gimnastica mintal pe

care o face prietenul nostru, generalul Hawkins. Tocmai am vorbitcu el la telef on.- ce se întîmpl? întreb grbit Devereaux. Cum mergetreaba la caban?- Se pare c a f ost ridicat Ätabra" i s-a mutat în treiapartamente la Waldorf-Astoria din New York.-- Cum?- Nici eu n-am f ost mai lmurit decît tine, Sam.- Asta înseamn c a eliminat pr o blema, zise Jennifer uurat.- i i-a creat altele noi, presupun, adug Pinkus, privindu-l pe Devereaux. i-a cerut s deschizi o linie de creditîn valoare de o sut de mii de dolari i s nu-i faci pr o bleme,deoarece e treaba lui; o s transfere f onduri de la Berna la Geneva -

lucru despre care nu vreau s tiu nimic... Dac po

i tu s faciasta, dac poate el... Pe mine nu m intereseaz.- De fapt, e un simplu transfer pe computer, o chestie bancar emis în numele creditorului desemnat...- tiu cum se pr ocedeaz, dar nu vreau s am nici unamestec.- Asta-i o pr o blem, zise Aripr oie. Care sînt celelalte?- Nu sînt f oarte sigur. M-a întrebat dac cunosc vreun pr oductor de film.- Pentru ce?- N-am idee. Cînd i-am spus c am cunoscut cîndva un

Page 236: 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

8/3/2019 33739985 Ludlum Robert Drumul Spre Omaha v0 9

http://slidepdf.com/reader/full/33739985-ludlum-robert-drumul-spre-omaha-v0-9 236/335

236tînr la templu - de fapt, a f ost dat afar din templu - desprecare am aflat mai tîrziu c a pr odus mai multe filme porno, i înafar de el, nu mai tiu pe nimeni, mi-a zis s nu-mi fac pr o bleme,fiindc va cuta în alt direcie.- sta-i unul dintre momentele cînd simt c se pune lacale o strategie incorect.

- Avertismentul lui Devereaux? întreb Jenny.- Pr ofeia lui Devereaux, ripost Sam. Altceva, Aar on?- Ceva i mai ciudat. Voia s tie dac am avut vreunclient cu pr o bleme oculare, mai exact cu ochiul stîng deviat,cineva care ar avea nevoie imediat de o infuzie de bani.- Ciudat? întreb Aripr oie. E chiar o nebunie!- Nu subestima niciodat necinstea, cum spunea Oliver  North, cu plictisitoare sinceritate.Devereaux fcu o pauz.- Nu-mi pot aminti de vreun astfel de client, dar, dac a putea, l-a încadra direct la capitolul unsprezece din Legeafalimentului. care-i urmtoarea noastr micare, efu'? Aidiscutat despre asta cu oimul?- Pe scurt. Mai avem dou zile i jumtate pîn la audiere,

cînd tu, Jennifer, i generalul va trebui s co

 bo

rîi dintr-o

maini s urcai scrile cldirii Curii Supreme, s fii primii dincolo de sala pailor pierdui de ctre funcionarii care fac pr ogramrile,s trecei de gardieni i s intrai în bir oul preedintelui.- Ah, ah, parc-l aud pe Mac, îl întrerupse Sam.- Aa e, admise Pinkus. Cam aa spunea i el plus o vulgaritate sau dou - sau poate trei. A zis c trebuia s abordezesituaia ca i cum ar lansa un atac cu trei oameni în spatele liniilor inamice.- Asta-i f oarte încurajator, spuse Aripr oie, stpînindu-iemoia. Se ateapt la o interdicie, care s ne scoat din joc?- Nu, a exclus ideea violenei fie, fiind contrapr oductiv,de vreme ce ia ar putea fi prini.- S mulumim Cerului pentru micile favoruri, adugJenny.236- Dar nu a exclus ideea interdiciei - aici ai avut dreptate,chiar i în privina cuvîntului. El crede c strategia contraofensivva consta în a-i Äinterzice" fie lui, fie lui Sam, fie amîndur ora s ptrund în bir oul preedintelui Curii Supreme, fiindc în absenalor audierea s-ar transf orma într-un fiasco juridic. Reclamantul iavocatul su trebuie s apar împreun.- i eu?- Prezena ta, draga mea, e facultativ-o struin, dacvrei, a prii interesate i nu o cerin legal. Totui, dup cum bine tii, înelegerile tale cu generalul i cu Sam, semnate iautentificate aici, sînt o bligaii legale. În situaia asta, parteainteresat e cea care contr oleaz dosarul reclamantului, nu vreo instan necunoscut.- Asta-i ca în pr ocesele cu bande de tîlhari, unde anumiispectatori se învîrt amenintor pe lîng mesele aprtorilor, ziseSam adresîndu-i-se lui Jenny, i privindu-l apoi pe Pinkus. Dece s nu stai aici poimîine pîn pe la prînz, s iei pe urm avionulnostru pîn la Washington i apoi vreo dou taxiuri pîn la Curte? Nu vd care ar fi pr o blema. Nimeni nu tie unde sîntem, cuexcepia celui care i-a angajat pe Cyrus i R oman ca s neîntreasc paza, cel cu care a vorbit Mac. Chiar i Cyrus seînelege acum cu oimul; oricine ar fi omul la, vrea ca noi sfim bine mersi i s ajungem direct la audiere.