24fun_tm_ar_208_b_BT

of 27 /27
TIMI±OARA §i ARAD 11 - 17 IUNIE 2010 ANUL IV NR. 208 GRATUIT 48 DE PAGINI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro SUSHI WASABI

Embed Size (px)

description

TIMI±OARA §i ARAD 11 - 17 IUNIE 2010 48 DE PAGINI 208 ANUL IV NR. Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Lucian Mircu loca\ii de Robert ±erban 10 11 12 16 18 19 20 22 24 26 Tiraj: 25.000 de exemplare 4 6 8 [email protected] foto R[zvan Voiculescu

Transcript of 24fun_tm_ar_208_b_BT

Page 1: 24fun_tm_ar_208_b_BT

TIMI±OARA §i ARAD 11 - 17 IUNIE 2010

ANUL

IV N

R. 2

08

GRAT

UIT

48 D

E PA

GINI

Iulius Mall Timisoara - Food Courtwww.wasabi-sushi.ro

SUSHIWASABI

Page 2: 24fun_tm_ar_208_b_BT
Page 3: 24fun_tm_ar_208_b_BT

S UMAR

Tiraj: 25.000 de exemplare

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, [email protected] Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oaraDirector: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Mihaela Purec Editor-§ef: Oana NeagoiePublicitate: Mihaela Purec, Cristina Florea Distribu\ie: Lucian Bordianu DTP: CRIS & JAY SRL Tipar: Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - adrian.miho[email protected] pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

S`nt un tip senin. V-am dezam[git... Nu-i vina mea, ci a copil[riei fericite, cu vacan\e `n care alternau, ca un sandwich, bitumul dintre blocuri, cu p[m`ntul din curtea bunicilor. Anii mei de liceu au coincis cu cei mai cumpli\i, ultimii, ai lui Ceau§escu, dar nu m[ ocupam cu strategiile de supravie\uire – era sectorul p[rin\ilor. Adev[rat, `mi mai postam anatomia pe la cozile de la p`ine, butelie, carne, lapte, h`rtie igenic[ §i alte deli- cate\uri. Adev[rat, m[ chioram s[ citesc la lumina felinarului c`nd se t[ia, seara, curentul, f[ceam serii lungi §i dese de flot[ri ca s[ nu `nghe\

de frig `n cas[, dar aveam dec`t 17, 18 ori 19 ani. Lumea `n care tr[iam se `ntorcea, ca `ntr-un co§mar, `n timp, dar eu `naintam `n via\[. ±i visam. Cu ochii deschi§i. Noaptea, deloc. Deloc, deloc! Asta p`n[ acum trei ani, c`nd am avut parte de-un co§mar ce m-a „muiat” vreo dou[ s[pt[m`ni. Am visat sf`r§itul lumii. Pur §i simplu! P[m`ntul ardea, devenise c[r[miziu de la focul care \`§nea din el §i care cuprinsese totul. Alergam pe o strad[ `n fl[c[ri, al[turi de C[lin Popescu T[riceanu, premierul de atunci. La un moment dat, T[riceanu a fost f[cut scrum instantaneu. Am continuat s[

alerg, dar focul \`§nea, ca din ni§te guri, de peste tot. M-am ascuns sub o scar[. Am stat ghemuit dou[-trei secunde, suficient c`t s[-mi dau seama, cu groaz[, c[ s`nt ultimul supravie\uitor. ~n clipa urm[toare, am sim\it §i am v[zut cum P[m`ntul se dezintegreaz[. Planeta s-a pulverizat §i-a disp[rut. Am v[zut asta limpede, cu `ncetinitorul. ~n co§marul pe care am `nceput s[-l tr[im pe viu de c`teva zile ne `nso\e§te tot un prim-ministru. Dar s`nt un tip senin §i tr[iesc cu speran\a c[ nu vom face, ca `n co§marul meu din vis, boooc!

[email protected]

Un co§mar, dou[ co§maruri

de Robert ±erban

11 - 17 iunie 2010

Mihai DobrovolschiDaniel Vighi Lucian Mircu

cursuri extreme frumuse\e, s[n[tate shopping minifun auto turism restaurante cluburi & baruri cafenele

editorial468

loca\ii10111216181920222426

foto

R[z

van

Voic

ules

cu

Page 4: 24fun_tm_ar_208_b_BT

4 z www.24fun.ro

smartass

ȘCOLILE DE VARĂBABEL JUNIOR- a șasea ediție - O nouă serie în �ecare săptămână începând din 21 iunie

metode speci�ce învățământului bilingv

sportul – integrat în programul standard

artele și lectura la Biblioteca Copiilor – parte a programului prelungit (8:30-17:00)

Informații suplimentare la tel. 0256-244404, o�[email protected], sau www.babeljunior.ro. Înscrieri până în 14 iunie.

o vară grozavăîn engleză sau germană

pentru copiii și adolescenții între 5 și 14 ani

S-au f[cut experimente legate de lobul prefrontal, care au ar[tat c[ oamenii `§i doresc s[ aib[ dreptul de-a alege, dar asta `i face apoi neferici\i. Pe scurt, li s-au dat oamenilor dou[ fotografi i de art[. ~ntreba\i dac[ vor s[ aleag[ pe loc una dintre ele drept cadou sau s[ se mai g`ndeasc p`n[ a doua zi, majoritatea au ales a doua variant[.Cei care le-au triat pe loc erau, dup[ un timp, ferici\i cu fotografia de-acas[. Cei care s-au g`ndit o zi pe care dintre cele dou[ s[ o returneze nu s-au bucurat niciodat[ cu adev[rat de cadoul ales. ±arpele alegerii `nc[ `i urm[rea, de§i era ireversibil[. C`nd alegi s[ te ui\i la un fi lm c`nd pe alt canal e unul la fel de bun te sim\i cumva furat. Pe de alt[ parte, primim mai mult[ informa\ie dintr-un cotidian dec`t primea un palmas din Evul Mediu `ntr-o via\[, de§i avem creiere identice. S`ntem bulversa\i.

Emisfera st`ng[, cea responsabil[ de limbaj, ra\iune, calcule, este supra`nc[lzit[. Ceea ce n-ar fi alarmant dac[ n-ar limita munca celei drepte, cea intuitiv[, imaginativ[, non-verbal[, misterioas[ §i neformulabil[. Opri\i motorul, se rupe culbutorul. Eu uneori pun stop g`nditului. Opresc tot. Orice g`nd. Orice imagine. R[m`n eu cu t[cerea mea. ~nt`i e `nfrico§[tor. E `ntuneric §i lini§te. Parc[ e un b`z`it gros, un fel de vibra\ie. Mai trec g`nduri ca ni§te stele c[z[toare §i le las s[ treac[.

Apoi, din nou, lini§te. Am f[cut asta de multe ori. La `nceput ie§eau de toate, mai ales dorin\e mascate `n frici. Le-am demascat, pe r`nd, c`t am putut. ±i `ntr-o sear[, dup[ vreo or[ f[r[ g`nduri, din singur[tatea asta neagr[ ca un p[m`nt a `nfl orit `ncet dar cu putere, ca un fi r str`mb de iarb[, un z`mbet.

www.dob.ro

Puterea corupe

Informa\ia e putere

Mihai Dobrovolschi

Page 5: 24fun_tm_ar_208_b_BT
Page 6: 24fun_tm_ar_208_b_BT

6 z www.24fun.ro

Una dintre urgen\ele culturale cu care ne someaz[ Muzeul de art[ din Timi§oara este, f[r[ `ndoial[, excep\ionala expozi\ie de gravuri Rembrandt din Cabinetul de stampe al Academiei Ro-m]ne din Bucure§ti. Un eveniment cu un titlu for\at: Rembrandt misticul – oglindit `n gravura sa. Nu §tiu c`t[ stare de gra\ie mistic[ ar fi de dibuit `n cele 101 gravuri. E de v[zut, spre exemplu, lumea negustorilor §i aceea a cer§etorilor, una dostoievskian[ (aici ai fi s[ fi e niscaiva mistic[ asemenea aceleia a spovedaniei be\ivului Marmeladov despre judecata de apoi c`nd Domnul `i cheam[ la el pe be\ivii de pe §lepurile de f`n ale Nevei). Poate misticism s[ fi e `n gravurile cu scene din Vechiul §i Noul Testament. Oricum ar fi , s`nt altfel dec`t mistic[ fervorii renascentiste

ca beatitudine orgasmatic[, a§a ca bine§tiuta sculptur[ a lui Bernini cu Teresa de Ávila str[puns[ falic de sabia arhanghelului. E altfel Rembrandt misticul, e `ntr-at`t altfel `nc`t nici nu §tiu dac[ e taman a§a. Privi\i cople§itoarea gravur[ Pogor]rea de pe cruce `n care §i mistica §i religiosul trebuie reg`ndite pe m[sura creatorului: trupul pogor`t de pe lemnul schimonosit al crucii este hidos, asemenea boschetarilor care pier de foame prin canalele

ora§ului `n ierni insuportabile. „Mistica” descompunerii, a c[derii `n disperare, a ur`\eniei de pe urm[ care mi-a adus `n minte un uluitor Crist crucifi cat `ntr-o sculptur[ din Muzeul de art[ medieval[ din Verona. Realism agresiv, f[r[ mil[, ca o privire f[r[ speran\[ `n h[ul materiei degradate.

www.danielvighi.ro

cine, unde, c`nd

O expozi\ie eveniment!

Rembrandt – dincolo de misticDaniel Vighi

Contact:Calea Buziașului nr. 9

(după Brithouse)mobil.: 0720.440.665

� x: 0356.442.370

Organizăm petreceri

private

Page 7: 24fun_tm_ar_208_b_BT

www.24fun.ro z 7

Page 8: 24fun_tm_ar_208_b_BT

8 z www.24fun.ro

videodrom

Unii zic c[ are ochii lui Stallone. Al\ii, c[ are mimica lui Mr. Bean. Prietenul s[u, regretatul Toni Tecuceanu, `i spunea c[ seam[n[ cu Toma Caragiu. C`rcota§ul Codru\ Keghe§ seam[n[ cu cine vrei tu s[ semene. “Dac-ai §ti ce g[l[gie e `n mine. Se bat personajele s[ ias[”. Personajul care (`i) iese cel mai des `n lume e Dezbr[catu, reporterul n[uc de la Cronica C`rcota§ilor. L-am `ntrebat pe Codru\ care s`nt filmele §i eroii s[i de suflet. ~n copil[rie era `nnebunit dup[ serialul Omul din Atlantis (1977). St[tea ore `ntregi `n cad[ §i m`nca alge din acvariu `n speran\a c[ o s[-i creasc[ branhii ca omului-amfibie. De atunci s-a ales cu ochii ro§ii, glume§te c`rcota§ul. ~n adolescen\[ i-a placut mult Undeva, C`ndva (1980) – l-a v[zut de vreo 15 ori. Pe urm[ As good as it gets cu Jack Nicholson §i, mai nou, un reality-

show: Totu§i, unde e Osama Bin Laden?. Codru\ recunoa§te c[ nu mai are stare s[ vad[ un film p`n[ la cap[t. Filmul lui preferat e via\a. “Lumea, oamenii cu care m[ `nt`lnesc, to\i sunt personaje. De la fiecare ai ceva de furat”. Dezbr[catu fur[, dar d[ ceva `napoi. Momentul s[u de la Cronic[ e ca un schimb de energie. “Dac[ mergi pe strad[ §i `i faci pe oameni sa r`d[, te `ncarci §i tu de la ei. E o chestie de reciprocitate. Secretul e s[ nu te apropii de ei cu r[utate. Po\i s[ faci umor din atitudine,

din gesturi §i din `mbr[c[minte. Am zis de multe ori: dac[ `mi pun costumul lui Superman, zbor. La fel cu hainele lui Dezbr[catu. E vorba de credin\[ `n personaj”. Codru\ `l toarn[ pe Dezbr[catu §i pe blog.

marele-ecran.blogspot.com

”Dac[ `mi pun costumul lui Superman, zbor”

Filme cu Dezbr[catuLucian Mircu

Page 9: 24fun_tm_ar_208_b_BT
Page 10: 24fun_tm_ar_208_b_BT

10 z www.24fun.ro

ACTIVE LEARNINGBd. Revolu\iei nr.7 (vis-a-vis de Facultatea de Stoma-tologie). Tel. 0256491680Email: [email protected]: www.active-learning.roCursuri de engleza, germana, italiana, spaniola, franceza, româna pentru straini. Cursuri de pregatire pentru examenele IELTS, TOEFL, CAMBRIGDE, ECL, DELE, DL, DEUSTCHE ZERTIFICAT, CELI. Cursuri pentru firme.

BABEL CENTERSpl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400Email: [email protected]: www.babelcenter.roCentru acreditat de Ministerul Educa\iei §i Minis-terul Muncii, Centru examinare TOEFLibt.Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[, chinez[, maghiar[,rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Speciali§ti `n Business English.

BERLITZStr. C. Brediceanu nr. 8, etaj ITel: 0256200638, 0728969285E-mail: [email protected]: www.berlitz.roCele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ §i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ®. Cursuri de grup pentru adul\i §i copii §i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immer-sion®. Training lingvistic pentru companii. Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[.

CENTRUL DE LIMBI MODERNE STUDENT PLUSBl. Take Ionescu, nr. 40 Tel: 0356-809991; [email protected] centru de testare TOEIC din \ar[ (Test of English for International Communication), Centru autorizat ETS, pentru testare TOEFL §i TFI (Test de Français International)MiniPlus – club de limba englez[ pentru copii. Academia Seniorilor – cursuri de limba englez[ pentru pensionariCursuri de: Englez[, Italian[,

Francez[, German[, Spaniol[, Roman[; preg[tire teste Cambridge, Toefl & TFI

EXAMPLUSBd. Mihai Eminescu, nr.36Tel.: 0256 490 232E-mail: [email protected]: www.examplus.roCursuri de englez[, german[, francez[, italian[ §i spaniol[ pentru adul\i §i copii, rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (FCE, CAE, LCCI, examenele Institutului Goethe). Centru acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Tineretului.

FUNDA|IA RUBINP-\a Unirii nr. 8 Tel: 0356442770, 0724 300 859Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii §i Ti-neretului, §i Ministerul Muncii, Fami-liei §i Egalit[\ii de ±anse. Reducere de 20% pentru studen\i §i elevi.

INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUMBd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: [email protected] Web: http://www.ihtm.ro

TRAINING LINGVISTIC §i CO-MUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice §i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and In-dustry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini.

IT ACADEMY PROGRAMEOS RomaniaStr. Treboniu Laurean, nr. 5Tel: 0256-498172www.eos.ro, [email protected] Microsoft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume §i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft®.

KS LANGUAGE CENTREP-\a Unirii nr. 3, et.3, cam.28 (Cl[direa Constructim)Tel: 0722787914, 0753801328Cursuri de limba englez[ general[ pentru adul\i, copii, tineri §i firme.Toate nivelurile! Let’s Talk - English Conversation classes. Cursuri de limba rom]n[ pentru str[[email protected]

Page 11: 24fun_tm_ar_208_b_BT

www.24fun.ro z 11

TIMI±OARAASCENTthe mountain shop ~n incinta Iulius Mall. Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ §i alpinism industrial.Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535Orar: L - D: 10.00 – 22.00

A.S. PRUSIK“Asocia\ia Speologic[.Prusik”, Timi§oara, te scoate la munte!Curs GRATUIT: “Descoper[ Lumea Pe§terilor “~nsrieri se pot face telefonic: 0745 227 452 sau prin email: [email protected] se adreseaz[ tuturor iubito-rilor de munte, indiferent de v`rst[!“

DROPINurban shop online~mbr[c[minte §i articole sport (skateboard, snowboard)Tel. 0755 072 055, 0724 214 408Web: www.dropin.ro

U MAN SHOPStr. A. Pacha, nr. 2-3Tel. 0356005.873Skate, snow, urban, extreme boardsports shops. Shoes, cloth-ing, accesories, hardwareBranduri: element, adio, osiris, von zipper, dc, volcom, vans,

globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravisWeb: www.u-man.ro

SPORT BIKE CENTERNOUL MAGAZINTimisoara, str. Closca, nr.18Luni-Vineri: 08-19Sambata: 08-160256174722; [email protected]

CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMI±OARANe adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism §i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire.Web: www.alternativetm.ro

PAR ALPIN GRUPStr.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3Tel. 0744261737Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[E-mail: [email protected]: www.par-alpingrup.ro

ONE MOVE CLIMBING GYMSpl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2.Tel. 0723286850 - Radu Crainic0723007563 - Adi MargeaPrima sal[ de c[\[rat din Timi§oaraOrar: L-V: 16.30 - 22.30

S: 16 – 20, D: 15 – 18Web: http://onemove.ro

THUNDER BIKESStr. Conac 22 Dumbr[vi\a (Fostul abator Avicola)Tel. 0256 212 181Service custom, tunning §i v`nz[ri moto. www.thunderbikes.ro

VERTICAL ADVENTUREStr. Gavril Musicescu 20Mobil: 0722 [email protected] Team Building §i AdventureActivit[\i propuse: ATV, canoying, c[\[rare, c[\[rare pe ghea\[, high ropes (activit[\i la `n[l\ime).www.verticaladventure.ro

ARADASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARADA.S Speowest Arad ofer[ posibili-tatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie §i cobor`ri de canioane, organizeaz[

cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor §i administrarea de arii naturale protejate.Web: www.speowest.roE-mail: [email protected]

SWORDS OF ASIAMagazin onlineV`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ [email protected]: www.swords-of-asia.com

Page 12: 24fun_tm_ar_208_b_BT

12 z www.24fun.ro

TIMI±OARA

ATHENA HOSPITALCENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO ±I INFERTILITATELaborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie §i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardio-vascular[.Calea Aradului 113Tel. 0256 270000fax.0256 [email protected]

B FASHIONStr. I. Bolyai 3, Tel. 0256431180Coafur[, frizerie, cosmetic[, make-up profesional, manichiur[, pedichiur[, unghii falseSUPEROFERT{: extensii de p[r natural: 9,9 lei / bucat[

CLUB STIL-EUROPAStr. Aries 19

(Casa Tineretului) tel: 0256489830Fitness, saun[, solar, kinetotera-pie, aerobic §i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24, S: 09-22, D: 10-14

HUMAN DESIGNBd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845Tattoo, Piercing Studiowww.humandesign.ro

FLY MODELSComplexul Studen\esctel: 0725524717www.flymodels.ro

PERFECT NAILSIulius Mall (demisol)

Page 13: 24fun_tm_ar_208_b_BT

www.24fun.ro z 13

Tel. 0728500555, 0356455570Web: www.perfectnails.roPerfect Nails este primul salon rom]nesc specializat `n manichiur[ §i pedichiur[. Misi-unea noastr[ este s[ oferim clien\ilor no§tri servicii irepro§abile folosind produse de marc[ ce asigur[ unghiilor s[n[tate §i str[lucire. Pentru c[ unghiile sunt cartea ta de vizit[!

MIHAI MILOIUStr. Putna, nr. 1Telefon: 0723284748 Atelier tunsori me§te§ugite pentru tine §i prietenii t[i. Sfaturi §i produse u§or de aplicat pentru un p[r minunat.

HELIOS SPORT CLUBB-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu)Tel: 0256463818, 0743969486Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon §i 1 teren de fotbal acoperit cu balon.

Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de performan\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i. Tenis de per-forman\[ pentru copii §i juniori.Parcare interioar[, du§uri, vestiare, bar. Orar: 07.00-02.00

MONICAStr. Barbu Iscovescu 2Tel. 0256202899, Str. Ialomi\a 66Tel. 0256283575, Al. Cristalului 5Tel. 0256498090 Bd. I. Maniu 33Tel. 0256457635Str. Ardealului, nr. 70, Tel. 0256203060Cosmetic[, coafur[, frizerie, manichiur[, pedichiur[, masaj, saun[, fitness.L-V: 08.00-20.00, S: 08.00-16.00, D: 09.00-13.00

NATURALEXStr. Circumvala\iunii 34Tel/ Fax: 0356 464042www.naturalex.roProduse §i tratamente naturisteConsultan\[ medical[ gratuit[ pentru s[n[tatea taPromo\ii s[pt[m`nale la produsele naturiste. Pizza NA-

TURALEX, prima pizza natural[ §i s[n[toas[ din Timi§oaraSAPHIRStr. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636Salon de `nfrumuse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabrazi-une. Manichiur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

PINK BEAUTY ONESILUETA TA CONTEAZACentru de slabire si modelare corporala, slabire ultra-rapida, tonus muscular, electrostimulare, termosauna, impachetari in ciocolata, impachetari anticelulitice,

masaj relaxare, masaj anticelulitic, masti faciale, impachet[ri namol forte, tratament de slabire (fiole).Programari: 0746278468(intre 10:00-22:00)Informatii: 0746296906

SARA BEAUTY CENTERStr. Divizia 9 Cavalerie nr. 68 Centul Comercial Euro, stand R4Tel. 0356881109Mobil: 0745009471, 0734388368

Page 14: 24fun_tm_ar_208_b_BT

14 z www.24fun.ro

Ofer[ servicii de `nfrumuse\are §i `ntre\inere corporal[.E§ti preg[tit[ s[ str[luce§ti?

±IC STYLEStr. Alba Iulia 9 etaj 2Tel: 0256437979Salon de `nfrumuse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false §i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare §i reflexoterapie)

Orar: L-V: 08.00-20.00S: 09.00-16.00

CABINET STOMATOLOGICDR. OANA POPESCUStr. Iancu Flondor 16Tel: 0256441925Orar: L–V: 12.00–20.00 Toat[ gama de servicii stomatologice. Consulta\ii gratuite!

SMILE FACTORYClinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi îti model[m zîmbetul!Str. Tiblesului 7A

Tel/fax: 0256/295 699tel. 0740 200 [email protected]

POLICLINICA DR. BOLDStr. Dionisie Lin\ia 2Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie §i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe§-Papanicolau

YOUNG STYLEStr. Treboniu Laurean, nr.17

(in spatele bisericii din Sinaia)Tel. 0256200522, 0727998605Orar: luni-s`mb[t[ 10-22Salon de bronzat dotat cu ultimele modele de aparate. 1 min: 1,1 leiUnghii tehnice (aplicat §i umplut)

WISH STUDIOby DidaStr. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3)Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up

Centru de Fertilizare IN Vitro şi infertilitate Laborator de analize Centru de diagnostic Prenatal Chirurgie Generală Obstetrică - Ginecologie Ortopedie şi traumatologie Urologie ORL Chirurgie cardio-vasculară

adresa: Calea Aradului nr 113 Timişoaratelefon: 0256 270 000, fax: 0256 275 607www.athenahospital.ro, contact: contact@ athenahospital.ro

Page 15: 24fun_tm_ar_208_b_BT

www.24fun.ro z 15

NOU: Salonul dispune de noua genera\ie de produse peste 90% organice wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-22.00

ARADACTIV CLUBStr. Infanteriei FN, tel. 257216951

ELYXB-dul Revolu\iei. Salon de coafur[

FERRARAHotel Continental

GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718www.gemisport.roTermal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / BarSaun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj

GOLD GYM Str. Cozia 3, Tel. 0257211899Sal[ fitness

GUINOT CENTERStr. Caius Iacob, tel. 0257338255

LIGETFÜRDÔ SZEGEDB[i termale `ntr-un cadru natural deosebit situate `n parcul Erzsebet pe malul Tisei, l`ng[ podul din centrul ora§ului

tel.: +36-20-332-9116fax: +36-1-269-0257 www.ligetfurdo-szeged.huV[ a§tept[m at`t vara c`t §i iarna Bazine cu ap[ termal[, bazin de `not - 33m lungime, tobogane.

M.A.D ESTETICStr. L. Blaga 5, tel. 0257210067Cabinet chirurgie estetic[

MISTIC STUDIOStr. Unirii. `n incinta Renaissancewww.misticstudio.rowww.misticstudioshop.ro

NEW LOOKStr. Decebal. tel. 0257282 019

OROSHÁZA GYOPÁROFÜRDÖOrosháza, str. Fasor nr 3 tel: +3668411962, +3668512261www.gyoparosfurdo.huWellness, Aqua Parc, Sauna Parc, Bazin olimpic. Baz[ de tratament

SOLISUNP-\a UTA. str. O.Goga

SUN VISIONP-\a Soarelui

SUPER LADY Str. V. Alecsandri 3, tel. 0257280436Coafur[.

VERSOLISStr. 1 Decembrietel. 0257280085

Page 16: 24fun_tm_ar_208_b_BT

16 z www.24fun.ro

TIMI±OARAAMOURIulius Mall stand P42Tel. 0726962424Brand-uri comercializate: FORNARINA, PHARD, RINASCIMENTO, [email protected]

BONUSCLUB.ROViziteaza www.bonusclub.ro, inregistreaza-te GRATIS ca utiliza-tor, alegi magazinul/hotelul/ser-viciul etc dorit, descarci cuponul si reducerea este garantata!

CENTRUL COMERCIAL GALERIA 1Str. Sever Bocu 2. Tel: 0256210044 L-S: 10.00 – 20.00

CLIPE M1AGICEIulius Mall (langa Cinema City)Rochii de mireasa, costume mire, bijuterii, decoratiuni nuntaInformatii la tel 0727832424, 0722579764www.clipemagice.ro

ELANGEIulius Mall, etaj I stand 75M[rci: Mayo Chix, Rosso di Sera

ETNO ARTMagazinul sufletului tau!Arta populara si arta moderna.Iulius Mall-demisol si Centrul Comercial Terra(stand A10) , tel.0745 325 443

FLOR{RIA FUN DESIGNBd. Cet[\ii 25, Tel: 0256474 475Orar: L – S: 09.00 – 20.00 Magazin de cadouri, suveniruri, flori t[iate, flori la ghiveci. Livrare la domiciliu! Aranjamente florare pentru nun\i, botezuri, ocazii speciale.

GIFTBOXIulius Mall parterHârtie, cutii, panglic[ împachetat cadouri. ÎMPACHET{M ORICE!

PANTOFUL GALBEN~nc[l\[minte din piele la pre\uri promo\ionaleMagazine: str. 16 Decembrie, nr.7 (Pia\a Maria)Orar: L-V: 10.00-19.00, S: 10.00-16.00Str. Lacului, nr.1(Pia\a Aurora)Orar: L-S: 10.00-17.00, D: 10.00-16.00Str. Brancoveanu nr.23Orar: L-S: 9.00-17.00Centrul comercial KAPPA

Orar: L-V: 10.00-20.00, S: 10.00-19.00Tel. 0728305044, 0728305045, 0723639592, 0726749632 Web: www.pantofulgalben.ro

INDRA EXOTIC ARTCentrul Comercial BegaBd. Revolu\iei 4, Tel: 0256492333 Orar: L –V: 10.00 – 20.00 S: 10.00 – 17.00 Cadouri, suveniruri §i obiecte de decor din arta tradi\ional[ a popoarelor din Asia (Indonezia, Tailanda, India), Africa §i America Latin[ (Peru, Bolivia).

ARAD

ARMONIA SHOPPING CENTERla ie§irea spre N[dlac

BRICOSTORE`n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac

CARREFOUR`n incinta Armonia Shopping Center, la ie§irea spre N[dlac

PREMAMAN Createur de tendresse!Atrium Center, parterArticole maternitate, nou nascuti, copii intre 2-10 aniwww.premaman.com

GEMI CENTERStr. Nicolae Titulescu, nr. 3Orar: 09.00- 21.00Tel/fax: 0257 368 010E-mail: [email protected]: www.gemi.ro

ZIRIDAVABd. Revolu\iei nr. 39 - 41 Ziridava `§i asteapt[ clien\ii `ntr-o prezentare cu totul nou[, oferind un ambient deosebit §i o gam[ variat[ de produse §i servicii.

3 CREA|IE layout, ziare §i reviste

V: 0724 37.27.72 O: 0754 929.170

Page 17: 24fun_tm_ar_208_b_BT

www.24fun.ro z 17

Page 18: 24fun_tm_ar_208_b_BT

18 z www.24fun.ro

CLUBURI AFTERSCHOOL

BABEL JUNIORSpl. T. Vladimirescu 9, ap. [email protected] de limbi str[ine pentru copiiDin 21 septembrie §i after-school!Detalii pe www.babeljunior.ro

INTERNATIONAL HOUSEBd. C. D. Loga, nr. 11Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; [email protected] after school cuprinde:- kids club - curs special de limba englez[ pentru pre§colari (5 - 7 ani)- cluburi de studiu (science, read-ing, drama) `n limba englez[- cursuri de limba englez[ pentru copii §i adolescen\i, `n grupe

restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a §i dup[-masa), c`t §i s`mb[t[- cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge- tabere de limba englez[ `n str[in[tate

YOYO PARTYBlv. C. Br]ncoveanu, nr. 105Tel. 0735574555/0771714128Un concept nou `n ora§ul nostru, un loc de joac[ la standarde interna\ionale, locul `n care vei fi al[turi de copilul t[u.Organizeaz[ cele mai reu§ite petreceri pentru copilul dumneavoastr[.Web: www.yoyo-party.ro

DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2sector F, et.1Tel. 0256422750Mobil: 0740099701, 0723545381E-mail: [email protected]: www.dreamsparty.roSuper-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, face-painting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, de-coruri cu baloane, articole party,

`nchiriere costume carnaval copii §i adul\i, corporate party.

|ARA COPIL{RIEIMobil: 0766715854,[email protected] Web: www.tara-copilariei.ro [email protected] Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-§colare.

GR{DINI|EKIDS CLUB ALLEGRIAStr. Martir Dan Carpin 19Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: [email protected] Web: www.allegria.ro

BARBIEStr. Ulpia Traiana, 25Tel. 0256292185, [email protected]: www.gradinita-barbie.roGr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian

CHIP ±I DALE (§i after school)Str. Ion Roat[ 11Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848

E-mail:[email protected] Web: www.chipsidale.ro

KINDERGARTEN GIMINNIStr. Pisa 9, tel. 0256270333Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni.tripod.com

SCOOBY KINDERGARTENStr. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643Web: www.gradinita-scooby.ro [email protected] Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat §i cu experien\[.

SMART KINDERGARTENIulius Mall Learning Center SmartStr. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 [email protected]: www.smartedu.ro

PALESTREStr. Livezilor 40ATel. 0256472538, 0723615182 E-mail: [email protected]: www.palestre.ro

CHILDREN CARE CENTERStr. Carol Davila, nr. 30 Tel. 0256210161, 0751092193 E-mail:[email protected]: www.children-care.ro cre§[ particular[, gr[dini\[ particular[

Page 19: 24fun_tm_ar_208_b_BT

www.24fun.ro z 19

TIMI±OARAANDREEA EXPRESstr. Simion B[rnu\iu, nr. 4tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern §i extern

AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59CSp[l[torie AutoServicii de calitate pentru ma§ina dumneavoastr[

A&W COMPANYOferim servicii de închirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client având un parc auto diversificat §i program non-stop.P-\a Regina Maria 1Tel. +40 (256) 202 410fax. +40 (256) 400 383mobil. +40 721 322 [email protected]

BCS RENT-A-CARV[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, [email protected]

GRUP TAXIStr. Amurgului, nr.1Tel. 0256207207Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939E-mail: [email protected] g[se§ti oriunde ai nevoie!TRACT{RI NON-STOP

FAN TAXICel mai ieftin taxitarif de zi 0.99 leiTel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 [email protected][ri §i sugestii: 0722 254 342

STUHL CAROfer[ servicii rent a car la pre\uri începând cu 30 Euro negociabil.Tel. 0788 514 453, 0723 696 131 [email protected]

TUDO TAXIEficient §i rapid!Str. I.M Pestalozzi, nr. 18Tel. 0256945Mobil: 0744449943, 0723449942, 0766329296, 0788449943±coala Tudo- cele mai bune pre\uri din ora§!Pute\i ob\ine permis de condu-cere pentru categoriile:

A, A1, B, B+E, C, C+EWeb: www.tudo-taxi.ro

ARADTAXI ALFA PLUSTel. 949

TAXI ALFATel. 945

TAXI ARADTel. 940, 0257244244

TAXI EUROPATel. 0257275555

TAXI VERBITATel. 944

PLETLCalea Aurel Vlaicu, nr. 308Transport interna\ional de per-soane. Informa\ii §i rezerv[ri Autogara Pletl Tel. 0257228028Fax 0257228029

RENAULT ARAD AUTOARENACalea Bodrogului 10Tel. 0257281995

TOYOTA ARAD WESTMOTORSCalea Radneistr. Viorelelor 2

Tel./fax: 0257219508

MERCEDES BENZ ARADAUTO SCHUNNCalea Radnei 247Tel./Fax: 0257281474

VOLKSWAGEN ARADQUARK MOTORSCalea Radnei 288Tel. 0257220060Fax: 0257220050

FORD ARAD AUTO TEHNICCalea Zimandului FNTel. 0257216669, Fax: 0257216629

Page 20: 24fun_tm_ar_208_b_BT

20 z www.24fun.ro

TIMI±OARA

APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4****Pia\a Mocioni, nr 8Tel. 0356113224/25Fax 0356113223Mobil 0757555444rezervari@iosefinresidence.rowww.iosefinresidence.rowww.accomodationintimisoara.comApartHotel “Iosefin Residence”-

cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\[, ambian\a §i tarif real!

BEST WESTERN AMBASSADOR LUXURY HOTELStr. Mangalia 3, Tel. 0256306880Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, mini-piscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering.

CRISTAL CLUBS[c[laz, Str. G[rii 1tel: 0256 367 648mobil: 0721763630

www.cristalclub.rohotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis

PENSIUNEA VLADBd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993

CLUB SENATORC. Lugojului DN 6tel: 0256225463

DORIAStr. Moldovei 10, tel. 0256207837

HOTEL APOLLOStr. Lini§tei 7, Tel. [email protected]

Page 21: 24fun_tm_ar_208_b_BT

www.24fun.ro z 21

STIL HOTELBd. Take Ionescu 8Tel. 0256407444, [email protected]

REGHINAStr. Cozia 91, Tel. 0256491 166

HOTEL SAVOYSpl. Tudor Vladimirescu 2Tel. 0256-249900Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timi§oarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere §i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness §i saun[.

PENSIUNEA DIAMBIENTStr. C. Porumbescu 29ATel. 496 104, 0744 572 104Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme.

HOTEL TIMI±OARAStr. M[r[§e§ti, nr.1- 3Tel.: 0256 498 852Fax: 0256 499 450

HOTEL AURELIATimi§oara, DN 59, km 8+400(vis-a-vis de Metro 1)Tel: 040- 256/291.200Fax: 040- 256/291.202Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar §i buc[t[rie italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktail- uri `n cele dou[ saloane elegante de 120 §i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri §i 200 locuri.Teren de mini fotbal §i tenis.

HOTEL RESTAURANT STEJARULsi natura în luxul ei de… infinite stele!Bazosu Nou, Nr.123Tel. Receptie: +40 256 296269, +40 [email protected] un Hotel-Restaurant ce îndepline§te mai multe dorin\e ce se pot

desavâr§i împreun[ numai §i numai la Stejarul: DORIN|A DE EVADARE ÎN NATUR{, CONFORTUL ±I RAFINAMENTUL ALTOR VREMURI la un standard de 4 stele.

HOTEL CONTINENTALBd. Revolu\iei 1989 2Tel. 0256204038V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[.

BOAVISTAAleea F.C. Ripensia 7ATel. 0256309409

STRELI|IAS. Barnutiu 44tel: 0256247067

HOTEL LIDOBd. Dr. I. Bulbuca 18-20Tel. 0256407373Barul, restaurantul, sala de con-ferin\[, sala de fitness, saun[, solarul §i masajul stau la dispozi\ia clien\ilor, `nc]nt]ndu-i prin calitatea serviciilor §i atmosfera cald[ pe care o avem pentru fiecare

PENSIUNEA ZEFIRStr. Tulcea 17Tel. 0788486126, 0720 532 087, 0720 529 [email protected] zilelor moderne §i rusticul mobilierului din lemn masiv `nconjuratde o atmosfer[ cald[ §i relaxant[.

ARADXO RESIDENCE****Str. Ion Ra\iu nr. 13Tel. 0257/213-163

CABANA LIRParcare Insula Mure§ Tel. 0744703732Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ noapte) §i 6 camere cu grup sanitar

comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte

HOTEL ARDEALULB-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845

HOTEL COANDIC. Romanilor, tel. 0257287777

HOTEL BEST WESTERN CENTRALStr. Horia nr. 8tel. 025725 66 36fax 025725 66 29

HOTEL PARCBd Dragalina nr 25Tel. 0257280820

HOTEL PHOENIXCalea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110

HOTEL PRESIDENTC. Timi§orii 164Tel. 0257278804

HOTEL ARADDecebal nr. 9tel. 0257280894

HOTEL CLASSStr. Ion Ra\iu, Tel. 0257213.153

HOTEL PETROM RESIDENCEP-\a Meresier nr 1-3Tel. 0257 283.055

HOTEL IRISStr. Cap. Ignattel. 0257285499

HOTEL CONTINENTAL FORUMBd. Revolu\ieitel: 0257206403, 0257281700

HOTEL LOTUSstr. N. Stefutel. 0257251282

Page 22: 24fun_tm_ar_208_b_BT

22 z www.24fun.ro

TIMI±OARA3 F® Al. Studen\ilor 1tel: 0256221298Centrul Comercial KapaIulis Mall, Food Court Almondo

ARAGOSTABd. Take Ionescu, nr.34Tel. 0733337133, 0372773344Restaurant PizzerieBuc[t[rie italian[: paste, pizza, carne, pe§te. Organizeaz[ mese festive, capacitate 40 de persoane, dispune de parcare §i wireless

AMEDEEAStr. Leandrului, nr. 8 (Lipovei)Tel. 0730446644, 0256233355Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei.

BURGUNDStr. Oravi\a 2C (fost[ Borze§ti)Tel. 025621286Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

CODRINACofet[rie §i produse de patiserieCalea ±agului, nr. 78Tel. 0256271585Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an)Tel. 0256431888Str. Burebista, nr. 8-14, P\a DaciaTel. 0256248655Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276

RESTAURANT COLOSSEUMTIMI±OARAComplex TotalcoTel. 0742 274120, 0766 478026www.colosseumtimisoara.roRestaurant pentru nun\i §i evenimente. Capacitate: 100-300 persoaneMeniu: 150 RONDecor inclus, b[uturi incluse

CASA CU FLORIStr.Alba Iulia 1Tel. 0256435080, 0721180011Specific b[n[\ean, interna\ional

CASA BUNICIIStr. Virgil Oni\iu, nr. 3Tel. 0356100870vis-a-vis de Romcapital CenterPrimul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii.www.casa-bunicii.ro

KFCIulius Mall, et. 3Demetriade 1. tel: 0256247611

CUCINA MODERNAStr. Socrates 12tel. 0256202405

PIZZERIA CELENTANOStr. Filipescu, tel. 0256435201

RESTAURANT SELECTStr. Pomiculturii, nr. 23Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte.

INTERMEZZOP-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust §i rafinament. Orar: 12.00–24.00.

FLORASpl. Tudor Vladimirescu 14Tel. 0256495753V[ ofer[ preparate din buc[t[ria rom]neasc[ §i interna\ional[ `ntr-un ambient intim §i select.Organiz[m mese festive. Program: 10.00 – ultimul client.

SABRESStr. Craiova 1, tel: 0356430001Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro

PIZZERIA 3+1Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5Tel: 0256498200, 0256492535www.3plus1.gsmguide.ro

LA RENAISSANCEStr. Lacului, nr.1Tel. 0727731287, 0721259729, 0256215115

Page 23: 24fun_tm_ar_208_b_BT

www.24fun.ro z 23

Organizeaz[ nun\i, botezuri §i mese festive

PRET-A-MANGERStr. Aurelianus 19Tel. 0256228000Livr[ri la domiciliu.

PIZZA KONTIKI~mp[nat[ cu bun[t[\iPia\a Victoriei 1BTel. 203222, 0726303044Orar: 10.00–24.0033 sortimente de pizza. Salate. Desert. 20 sortimente de cafea.Pizza la domiciliu . Orar: 11.00–23.00.V[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare.Suntem chiar `n drumul t[u!

RESTAURANT CAMELOTStr. Barbu Iscovescu 2Tel. 0256221187Restaurant cu specific medieval

RESTAURANT BOAVISTAStr. F.C. Ripensiatel. 0256309424Specific italian §i interna\ional

RESTAURANT RUSTICStr. Victor Babe§ nr. 1tel. 0256201058

SUSHIWASABI

WASABI SUSHIIulius Mall Timisoara - Food Courtwww.wasabi-sushi.ro

ARADRESTAURANT RETROBd Revolu\iei 81, tel. 0257214110

BIER HOUSEstr. 1 Decembrie 1918

RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\iei, tel.: 0257206419

PIZZERIA COANDIStr. B[lcescu 6, tel: 0257281514

PICCOLOStr. Cri§an 12, tel: 0257257259

BIANCO E NEROAleea R[s[ritului 2, bl. 22Tel/fax: 0257270772

COANDI ITALIAB-dul Decebal nr.14Tel. 0257210467, 0257284579

GELATERIA ITALIANAB-dul. Revolu\iei 56Tel. 0257254654, 0257259400

JACKSON HEIGTSP-ta Avram Iancu nr 11 tel: 0257284688orar zilnic 10.00-24.00

KFCCC Armonia CarrefourC. Aurel Vlaicu 299/6,tel: 0257241122

LIBELULABd Revolu\iei 53, tel 0257251655

IL PADRINOBd Revolu\iei 89, tel 0257211911RATIO BEACH±trandul Neptun,tel: 0257282328

PIZZA KINGStr Episcopiei 9, tel: 0257255411

RESTAURANT DECEBALB-dul Decebal

CASA ROMÂNEASC{C. Victoriei 88, tel. 0357401401

RESTAURANT CABANA LIRL`ng[ parcarea insula Mure§Tel: 0744 703 732Organiz[m mese festive, v[ a§tept[m `ntr-o ambian\[ primitoare

RESTAURANT CASA NEAM|IUStr. Ghe. Doja

RESTAURANT CASA BULZANstr. M. Scaevola

RESTAURANT CASA DI GIAN MARCOStr. Timi§orii, nr. 83Tel: 0257 214 131

TRATTORIApizza-pasta-grillStr. Mihai Eminescu, nr. 23Rezerv[ri §i comenzi la tel. 0257211511, 0733 632 822, 0741 423 750

VIENNA COFFEE HOUSErestaurant-pizzerieB-dul Iuliu Maniu 74-78Tel. 0722 203 868, 0257 213 060

Page 24: 24fun_tm_ar_208_b_BT

24 z www.24fun.ro

TIMI±OARA

CASINO METROPOLISIncinta Iulius MallStr. Demetriade 1Tel/fax. 0256 247650Electronic roulette, cafe-bar, biliard, pariuri sportive

CLUB 30P-\a Victoriei 7tel: 0256247878Plata cu card.Orar zilnic: 18.00-03.00 Concerte live, Disco partywww.club30.ro

CELSO CLUBStr. Mehadia nr. 22fostul The NoteInforma\ii §i rezerv[ritel: 0756358112Mar\i: student’s nightsVineri: 100% retros]mb[t[: Wild Partywww.celso.ro

D’ARCStr. Emanuil Ungureanu 14Tel. 0722 891085

CLUB HEAVEN STUDIOB-dul Dr. Iosif Bulbuca (`n spatele Arenei Dan P[ltini§an)Tel. 0256293323, 0755heaven Fax: 0256293323 www.heaven-studio.ro

HAPPYBeer & Steak HouseComplex Studen\escMuzica live cu Happy Band,joi §i duminic[. Informa\ii §i rezerv[ri: 0256 295 299, 0720 934 440

POVESTEA VORBIIStr. Treboniu Laurian 11Pentru informa\ii §i rezerv[ri tel. 0723518745

SETUPVenue & ClubStr. I. M. Pestalozzi, nr. 22Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs §i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii §i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

The IRISH PUBlic HouseStr |arcului nr. 1 – Tribunal Tel. 0721 106 362 KOMODOLOUNGE CLUBStr. Ghe. Laz[r 5

NO NAMERebreanu 11 Tel. 0729 681803

CLUB TAINERock & Jazz clubGeorge Co§buc 1 (Pia\a Unirii)tel: 0731349020, 0731349022

OLD BOY’S PUBStr. 1 Decembrie 27Tel. 0721760338

VALORO CASINOHotel ContinentalB- dul. Revolu\iei, nr. 2 Open: 0-24. Live casino, electronic casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks

WHY NOTPeciu Nou, tel. 0722639474Orar: 22.00-05.00www.why-not.ro

Page 25: 24fun_tm_ar_208_b_BT

www.24fun.ro z 25

ARADATLANTIC BARB-dul Revolutiei nr 1040257.280.784

CLUB DE BOWLING CONTINETALBd. Revolu\iei, tel. 0257206416

BRONX BARStr Unirii. Non stop.

GENOVESSEEpiscopiei 11. tel: 0357413123

HAZARD B-dul Revolu\iei 33

The IRISH PUBlic HouseStr. Blajului nr. 2 – TribunalTel. 0721 106 362

KENSUAurel Vlaicu Bl. 8

RENAISSANCEStr. Unirii nr.19

SKY BARStr. Vasile Alecsandri 1

PAPA JOEP-\a Arenei

CLUB ROCK NERVstr Revolu\iei, nr. 90 Orar: Luni-Joi: 08-01Vineri: 08 - ultimul clientS`mb[t[: 16 - ultimul clientDuminic[: 16-01

TABOO ROCKStr. Aviator Georgescu, nr. 2-4tel: 0744304550, 0742578186Concerte, festivaluri, after party Cinemateca “Mihai Popovici” Proiec\ii, clipuri, concerte, concursuri de cuno§tin\e jazz, rock, folk (miercuri, ora 20.00). Internet wireless.

VALORO CASINOB- dul. Dragalina. Open: 0-24. Live casino, electronic, casino, bar, restaurant, valet parking, free drinks.

VIVA DISCOStr. Mihai Eminescu nr 3

Page 26: 24fun_tm_ar_208_b_BT

26 z www.24fun.ro

TIMI±OARABAROQUEP-\a Unirii 14Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque.

CAFE CORNERE§ti la un pas de o cafenea cum ai visat & muzic[ liveIulius Mall et. 2, stand E65Tel. 0723706063, 247623

CAFETERIA CASA CU FLORIStr. Alba Iulia 1tel. 0721180011 L-V: 08.00–22.00, S-D: 9.00–23.00

CAFE MODE UNIRIIPia\a Unirii nr. 5Tel: 0722169006L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24Coffee, cocktails, party

D’ARCStr. Emanoil Ungureanu 14Tel. 0722 891085

ECLIPSEP-\a unirii 2, tel: 0722343528Orar: L-V 08.00-24.00S-D 09.00-24.00NOU! COFFEE TO GO!

ERICK’S COFFEE HOUSEStr. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864

GRADO CAFEStr G. Cosbuc nr 1, tel 0720 914 390

MANUFACTURAHandmade CafeStr. T. Vladimirescu, nr. 9Handmade, party, muzica liveLa Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale.

OPERAP-\a Victoriei 6, tel: 0722343528Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO!

OFFICE BAR by RGMStr. Constantin Br]ncu§i, nr. 7 Tel: 0744.513.919Organiz[m evenimente (capacitatea s[lii 50-100 locuri)Dispunem de internet wireless, videoproiector, parcare proprie.Orar: L-V: 08.00-24.00S, D: 10.00-24.00

PAPILLON CAFEP-\a Unirii 8Tel: 0256409119, 0722265471Boemi, nonconformi§ti, v[ a§tept[m cu specialit[\i§i ceaiuri soft. NON- STOP!

SPIRIT CAFFEStr. Mercy. Tel: 0744641377Intim §i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te a§tept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri, la o cafea bun[

sau o b[utur[ fin[. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless

VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte!Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561www.vangraph.ro

ARADCAFE BOHEME~n incinta teatrului Slavici, etaj 1

CAFE FANTASYStr. Eminescu nr 30 Orar: 08.00-22.00

DIPLOMAT CAFEBdul Revolu\iei, nr.52-54Orar: L-J: 08.00-24.00V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30Local ambiental, muzic[ pl[cut[.

KOKOON B-dul Revolu\iei, nr. 80 shop & lounge, coffee, tea Tel. 0732890711 CRISTAL CAFEB-dul Revolu\iei, nr. 85

PATCHOULI LOUNGEStr. Revolu\iei (`n incinta Ziridava)

K.F.Str. Episcopiei 11-13, Tel. 0257211848

SMART CAFEStr. Unirii, tel. 0257.214.822

Page 27: 24fun_tm_ar_208_b_BT

www.24fun.ro z 27