24Fun Timisoara si Arad, nr. 296 16 - 22 martie

of 40 /40
TIMI±OARA §i ARAD 16 MARTIE - 22 MARTIE 2012 ANUL VI NR. 296 GRATUIT 40 DE PAGINI R Experiente ! Memorabile SALOANELE DE ÎNFRUMUSEȚARE MONICA

Embed Size (px)

description

Ghidul de cultura urbana, 24Fun Timisoara si Arad, apare saptamanal, in fiecare vineri si contine: editoriale semnate de personalitati locale si nationale recomandari culturale si de divertisment programul evenimentelor impartit pe zile destinatii care trebuie bifate pentru o seara petrecuta in oras: cluburi, baruri, cafenele informatii despre locatii din urmatoarele categorii: restaurante, hoteluri, pensiuni, shopping, fitness, frumusete, sanatate, auto, extreme

Transcript of 24Fun Timisoara si Arad, nr. 296 16 - 22 martie

 • TIMIOARA i ARAD 16 MARTIE - 22 MARTIE 2012

  ANUL

  VI N

  R. 2

  96

  GRAT

  UIT

  40 D

  E PA

  GINI

  R

  Experiente !Memorabile

  SALOANELE DE NFRUMUSEARE MONICA

 • Editor: ATU ADVERTISING Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, [email protected] Adresa: Str. Tibrului nr. 12, TimioaraDirector: tefan V[dineanu Redactor-ef: Monica Secea Editor-ef: M[d[lina Chiriloiu Director v`nz[ri: Radu Pomian tel: 0730 444159 Publicitate: Mihai Nichitescu, Andreea Pal Distribu\ie: C[lin Chindea DTP: R[zvan Dr[gulescu Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ef: Aneta Plea

  Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

  S UMAR

  Tiraj: 15.000 de exemplare

  ~ntr-o sear[, o frizerie mi-a cerut prietenia pe facebook. Primul gest pe care l-am f[cut a fost s[-mi trec m`na prin p[r i s[-mi pip[i freza. M-a `ncercat un sentiment de vinov[\ie: oric`t de tuns a fi, niciodat[ nu s`nt tuns suficient. Sau, mai exact, oric`t de bine m-ar tunde frizerul (sau frizeri\a, c[ s`ntem `n martie, luna doamnelor), niciodat[ nu o face perfect, ca-n filme. Tot mai descop[r c`teva fire anapoda, un dezechilibru capilar `ntre emisfera st`ng[ i cea dreapt[, un perciun mai lung cu un milimetru dec`t frate-su. A putea s[ dau vina pe frizeri. C[ n-au talent. C[

  nu posed[ sim\ artistic. C[ nu se specializeaz[ p`n[ la ultimul... fir. Oho, e at`t de reconfortant s[ dai vina pe altul! Parc[ \i se ia o pietroi de pe inimoi. Ai greit? Nu din cauza ta. Nu! Tu ai f[cut greala, dar altcineva te-a `mpins `n... ea. Circumstan\ele s`nt `ntotdeauna exterioare i, de regul[, au un impuls uman, `ns[ str[in de umanitatea ta. Tu ai greit, dar nu e vina ta! Ei bine, pentru frezele mele n-am dat vina, de-a lungul timpului, pe nimeni altcineva dec`t pe propriu-mi p[r. Am avut puterea s[ m[ uit `n oglind[ i s[-mi zic ptiu, ce p[r am.... De fapt, corect

  era ce p[r n-am. Fiindc[ podoab[ mea capilar[ n-a fost niciodat[ frunta[, iar odat[ cu v`rsta e tot mai coda[. i mai gola[. Chestie de gen[. (Gena lu tata a fost, fir-ar, mai v`njoas[ dec`t a mamei care a avut i `nc[ are un p[r frumos). Dup[ ce mi-au trecut toate aceste g`nduri pe sub frez[, am `nh[\at mouseul, m-am dus cu s[geata pe cererea `n prietenie i am ap[sat astfel `nc`t s[ nu-mi pot reproa c[ am... frizat ridicolul.

  [email protected]

  ~ntr-o sear[, o frizerie...

  de Robert erban

  16 martie - 22 martie 2012

  cursuri extreme frumuse\e, s[n[tate minifun auto turism restaurante cluburi & baruri cafenele

  loca\ii242526283032343738

  film expo evenimente culturale evenimente

  info15161822

  Mihai Dobrovolschi Daniel Vighi Diana Petru\ Zoltan Varga Dacian ul\i Lucian Mircu

  editorial468

  101214

  foto

  R[z

  van

  Voic

  ules

  cu

 • 4 z www.24fun.ro

  smartass

  O femeie nu se ` nfulec[. O femeie se soarbe. Am ajuns la concluzia asta `ntr-o discu\ie despre fumat. Nu `nt`mpl[tor. Pentru c[, pentru foarte mul\i, femeia, la ` nceput, se ` nfulec[. Instincte nedomesticite, amestecate cu furii trezite din somn dau unor b[rba\i voracitatea aceea. Unora dintre femei le place. Majoritatea b[rba\ilor, dac[ e s[ credem majoritatea femeilor, trebuie s[ ` nve\e s[ soarb[. S[ guste. S[ am`ne femeia. Tutunul nu se arde. Tutunul se puf[ie. Am ajuns la concluzia asta ` ntr-o discu\ie despre femei. Nu ` nt`mpl[tor. Pentru c[, pentru foarte mul\i, tutunul, la ` nceput, se arde. Foamea de fum din burt[, nevoia de anestezie nicotic[, compulsivitatea obiceiului da unor b[rba\i pofta aceea. Unora le place aa p`n[ la cap[t. Majoritatea b[rba\ilor ` ns[, dac[ ne uit[m ` n jur, trebuie s[ ` nve\e s[ puf[ie. S[

  guste. S[ m`ng`ie tutunul. Probabil c[ trecerea de la \igar[ la pip[ se `nt`mpl[ ` n momente de oarecare maturizare. ~n definitiv, \igara este nimicul. Te gr[bete lent spre cap[t. Arde, se transform[ din plant[, adic[ din via\[, ` n nimic, ` n fum. Pipa poate fi i ea nimicul. Dar ` n ` ns[i defini\ia ei actual[, pipa devine altceva dec`t nimic, pentru c[ pipa devine povestea din jurul ei. Briarul din care e f[cut[. Forma. Sculptura. Cur[\area pipei dup[ fiecare sear[. Basmele cu care eti ` nv[\at s[ o umpli. Apei prima

  m`n[ ca i cum ai str`nge o m`n[ de copil. A doua ca i cum ai da m`na cu o femeie. A treia ca i cum ai str`nge m`na unui b[rbat. Lentoarea cu care trebuie s[ puf[i. Marinarii i scriitorii de care ` \i aduce aminte. Toate aceste haine ale nimicului s`nt ceva. i pipa devine. Aa cum omul devine mai mult dec`t nimic. Aa cum femeia devine mai mult dec`t omul.

  www.dobro.ro

  Sau cum se `mbrac[ nimicul

  Tutun de pip[

  Mihai Dobrovolschi

 • www.24fun.ro z 5

 • 6 z www.24fun.ro

  cine, unde, c`nd

  Partea II

  O melancolie stradal[

  Daniel Vighi

  Antologia poetului timiorean Eugen Bunaru cu titlul Fragmente de t[cere este editat[ `n Colec-\ia OPERA OMNIA Poezie contemporan[ la editura TipoMoldova. Volumul este elegant, cu ilustra\ie sobr[, redactat cu exigen\[ filologic[, inclusiv necesarele extrase critice din care afl[m c`teva coordonate esen\iale ale poeziei lui Eugen Bunaru m[rturisite public, pe l`ng[ o serie de critici, de cel pu\in trei poe\i `n a c[ror valoare i gust cred f[r[ rezerve. Unul dintre ei, erban Foar\[, identific[ `n poezia autorului o dezabuzare, o (auto)ironic[ distan\[, un vag sarcasm f[r[ mali\ie, benign, acesta, ca umorul. Acelai, vorbete despre Umberto Saba (Triestul c[ruia `mparte cu Timioara lui Bunaru acelai, parc[, meridian), poetul nostru nu-i, nici el, str[in de o senzualitate capabil[ a-I converti eecul (sau precaritatea) `ntr-o anume jubila\ie, amar[ ca un fruct marin, tot astfel cum prin chiar fisura `ncrederii `n poezie se insinueaz[, `n sf`rit, un gust de via\[, - gustul vie\ii ispititoare i fragile. Prin urmare universul citadin, miracolul obiectelor oarecare, tr[ire discret[, melancolie aijderea. Este limpede r[d[cina urban[ a poeziei lui Eugen Bunaru. Oraul, melancolia peregrin[rii pe str[zi, jocul dintre interioritatea sentimentului i provocarea discret[ a obiectelor banale care amintesc de polifonia poemelor lui Mircea Iv[nescu: Ceva `mi spune `ns[ /c[ am s[ ajung i pe strada iubitei/c[ voi urca `ncet de tot c`teva trepte /i voi fi vag tulburat/ de o emo\ie veche .

  www.danielvighi.ro

 • www.24fun.ro z 7

 • 8 z www.24fun.ro

  happy trend

  ...nemul\umirea crete

  Unde-s mul\i

  Diana Petru\

  ~nt`lnesc oameni care-i doresc p`n[-n v`rful urechilor s[ fie solitari. Cu un sentiment de sil[ fa\[ de to\i, de toate, de zarv[, de plimb[ri, de fata care vinde la magazin, de g`ndurile care plesnesc ` n minte pe r`nd, de at`ta analiz[, se g`ndesc la o singur[ direc\ie - singur[tate. Nu mai apreciaz[ deloc compania familiei, prietenilor, colegilor, t`njesc doar la clipele alea de izolare care pentru ei ar putea fi sinonime cu libertatea. Dar care libertate c`nd nu fac altceva dec`t s[ devin[ prizonierii propriilor temeri acelea de a nu face fa\[ provoc[rilor pe care via\a le pune `naintea lor, de parc[ ei ar fi vajnici maratoniti, gata s[-i re`ncarce doza de optimism i dorin\[ de lupt[ dup[ fiecare curs[. Nu se g`ndesc, ` ns[, la alte persoane care ar da orice s[ aib[ pe cineva al[turi, c[rora le vine s[ urle de dorul celor care le erau c`ndva aproape. Nu contientizeaz[ c[ s`nt persoane care se simt singure pe lume i care ar vrea s[ g[seasc[ modalit[\i de a nu mai sim\i uneori acea senza\ie de vid, ` ns[ nu g[sesc nimic ce le-ar putea aduce ` napoi st[rile pe care mai demult le minimalizau, ba chiar dispre\uiau. Acestea t`njesc dup[ m`ng`ierea cuiva drag, dup[ o vorb[ din suflet, o discu\ie aprins[ urmat[ de o ` mp[care desprins[ parc[ din imaginar, dar nu li se mai ` nt`mpl[. i atunci s[ nu ne fie ruine c`nd ne pl`ngem de unul i altul sau ne declar[m neferici\i c`nd ar trebui s[ fim ` mplini\i cu cei dragi aproape?

  dianapetrut.wordpress.com

 • www.24fun.ro z 9

 • 10 z www.24fun.ro

  monteme

  Dac[ n-ai auzit p`n[ acum de John Talabot, ar fi bine s-o faci, c[ci spaniolul care se ascunde sub numele acesta Oriol Riverola, dup[ buletin a aruncat pe pia\[ unul din cele mai interesante crea\ii de muzic[ electronic[ din ultima vreme. Practic, ceea ce execut[ omul [sta distruge toate etichetele cu care ne place s[ tampil[m muzica modern[. Nu e nici house, nici chillwave, nici acel dream - pop at`t de trendy ` n ultima perioad[ i e la o distan\[ apreciabil[ i de drujbele dubstep. Nu e genul acela de muzic[ ce ` \i pic[ cu tronc din prima, e nevoie de o audi\ie profund[ pentru a intra ` n fi lmul acestor piese. Aparent, ` \i vine s[ compari. Iar prin minte ` \i trec nume ca The Field, Nicolas Jaar, Caribou, Four Tet, Aeroplane. ~ns[....e altceva. Voiajul `ncepe cu apte minute -un pic cuprinse ` n piesa Depak Ine, dup[

  care urechea e vr[jit[ de nu disco ul piesei Destiny, urmat de prima capodoper[ El Oeste, un soi de witch house cu o serie de subtonuri, care te cucerete instantaneu. Oro y Sangre, pare a fi o pies[ compus[ special pentru coloana sonor[ a unui fi lm de groaz[, iar reale momente de melancolie fericit[ r[zbat din urm[toarele dou[ piese Journeys i Missing You. Estiu i When the past was present ` ntregesc lista pieselor mega adorabile. Dac[ \ii neap[rat la etichete, m[ v[d nevoit s[

  declar acest disc care poart[ numele de fIN, un material discografi c care se situeaz[ undeva ` n zona ambient house, cu accente mito i pregnante. Dac[ \ii neap[rat s[ ascull\i ceva interesant i n-ai oroare de muzica realizat[ cu mouse-ul, nu mai pierde timpul: ` nchide-\i telefonul, trage draperiile i apas[ play. O s[-mi mul-\umeti dup[...

  www.zoltanvarga.blogspot.com

  John Talabot distruge tampile

  ~nchide telefonul, trage draperia iplay

  Zoltan Varga

 • www.24fun.ro z 11

 • 12 z www.24fun.ro

  carte

  De fiecare dat[ c`nd deschid o carte de Charles Bukowski simt cum un fior `mi trece prin coloan[ i `mi ofer[ o senza-\ie de disconfort; trupul

  m[ anun\[ c[ voi primi o lovitur[, mintea mi se golete i se preg[tete pentru derularea incontrolabil[ a fascinantei vie\i a unui personaj pe care literatura este, `nca, prea mic[ i prea nepreg[tit[ s[-l venereze: Henry Chinaski `i `ncepe povestirea. Rece, crud, simplu - te arunc[ `ntr-o lume pe care nu vrei s[ o vezi cu adev[rat; micimea noastr[ `n fa\a vie\ii care ne doboar[ i ne strivete f[r[ s[-i fi dat vreodat[ seama c[ am avut tupeul s[ spunem c[, de fapt, noi am tr[it este prea evident[ i prea dureroas[.Rememor`nd primii ani ai vie\ii sale, aa cum `n Pota revedem anii

  `n care a lucrat acolo, aa cum `n Factotum revedem cel[lalte locuri de munc[ pe care le-a avut de-a lungul timpului, aa cum `n Femei revedem toate personajele feminine care i s-au perindat prin fa\a ochilor `n trecerea anilor, `n unc[ pe p`ine revedem imaginea Patriarhului ca un copil i adolescent, retr[ind via\a de familie, anii de coal[ i oamenii care s-au aciuat pe l`ng[ el `n acei ani; aici vedem singur[tatea i durerea existen\ei sale.Charles Bukowski nu este doar un

  autor, nu este doar un be\iv afemeiat preocupat doar de cursele de cai. El este Autorul: nimeni nu a tr[it literatura aa cum tr[it-o el, nimeni nu a avut vocea lui, nimeni nu a fost strivit mai puternic de soart[ i nimeni nu s-a ridicat mai sus dec`t el, devenind, f[r[ s[-i fi dat vreodat[ seama, Patriarhul literaturii contemporane.

  www.carturesti.ro

  Patriarhul: ~nceputuri

  unc[ pe p`ine

  Dacian ul\i

 • www.24fun.ro z 13

 • 14 z www.24fun.ro

  La numai 25 de ani, Diana Vidracu e un operator de film c[utat. Aflat[ `n trecere prin Timioara mi-a povestit despre o lucrare recent[: Vorbitor (de Radu Muntean i Alex Baciu). Ini\ial, trebuia s[ fie o serie de documentare pentru HBO despre oameni izola\i (pe platforme petroliere, sta\ii meteo, ` n aziluri i ` n puc[rii). Pe m[sur[ ce au avansat, realizatorii i-au dat seama c[ vor face un film despre povetile de dragoste din `nchisori. Vorbitor e locul unde mul\i condamna\i se cunosc i se combin[. Diana Vidracu a fost propus[ de directorul de imagine Tudor Lucaciu, titularul proiectului, pentru a filma o parte din interviurile cu cuplurile din penitenciare. ~n periplul ei `n acvariu, Diana a observat un ` ntreg ecosistem. O lume din care dragostea nu a disp[rut, dar tr[iete dup[ alte reguli. La

  `nceput, EL i EA ` i scriu, dei s`nt str[ini. Apoi pentru a se putea vedea, se dau ` n judecat[. ~n argoul lor spun c[ au afaceri. Exist[ de\inu\i care s-au v[zut prima dat[ -i s-au ` ndr[gostit- ` n sala de tribunal. Ceea ce tr[iesc ei e real. At`ta vreme c`t via\a lor ` nseamn[ 25 de ani `ntr-o celul[, pentru ei dragostea asta e totul spune Diana. Documentarul Vorbitor ` nc[ poate fi v[zut la HBO. Cel[lalt proiect recent al Dianei, expozi\ia Ecranul Transparent (galeria Calina)

  prezint[ cinci serii de imagini care mediteaz[ pe marginea paralelelor dintre cinema i vis. Pute\i contempla aceast[ experien\[ foto-cinemat-oniric[ p`n[ ` n 29 martie. Despre Diana Vidracu se poate spune acum, f[r[ exagerare, c[ viseaz[ film.

  www.mareleecran.net

  videodrom

  Diana Vidracu i Ecranul Transparent

  Un operator la vorbitor

  Lucian Mircu

  !

  + =

 • www.24fun.ro z 15

  DOAMNE... CE M{CEL!

  Dup[ ce b[ie\ii lor `n v`rst[ de 11 ani se bat pe terenul de joac[ al coli, iar Zachary `i scoate rivalului doi din\i cu un b[\, so\-ii Penelope i Michael Longstreet pe de-o parte i so\ii Nancy i Alan Cowan pe de alt[ parte decid s[ se `nt`lneasc[ `n apartamentul modest al primilor pentru a discuta cordial despre acest incident. Penelope este o activist[ politic[ care scrie o carte despre Darfur, iar Michael este v`nz[tor, f[c`nd parte din clasa de mijloc a societ[\ii i locuind `n Brooklyn, `n vreme ce Alan este un avocat de succes, care vorbete f[r[ `ncetare la telefonul mobil, iar Nancy se ocup[ de administrarea averii familiei, locuind `n luxosul cartier Manhattan. Conversa-\ia politicoas[ de la `nceputul `nt`lnirii degenereaz[ pe parcurs `n conflicte verbale violente, ironii acide i reprouri cu privire la modul necorespunz[tor `n care i-au educat odraslele, cei patru p[rin\i arunc`ndu-i unii altora acuza\ii grave ce scot la lumin[ fisurile din propriile mariaje.

  CARNAGEFran\a/Germania/Polonia (2011)Regia: Roman PolanskiCu: Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz, John C. Reilly Comedie/Dram[Durata: 80 minuteTIMI TIMIOARAV-J: 16.00, 18.00, 20.00

  CUMPLIT DE FERICIT{

  Familia este cel mai important lucru din lume pentru Kaja. ~n ciuda faptului c[ tr[iete cu un b[rbat care prefer[ s[ mearg[ la v`n[toare cu b[ie\ii i refuz[ s[ fac[ dragoste, ea r[m`ne o optimist[ convins[. Asta-i via\a! C`nd vis-a-vis se mut[ cuplul perfect, Kaja se lupt[ din r[sputeri s[ `i \in[ sub control emo\iile. Nu numai c[ aceti oameni plini de succes, frumoi, interesan\i c`nt[ `ntr-un cor, dar au adoptat i un copil - din Etiopia! Noii vecini deschid noi orizonturi pentru Kaja cu urm[ri pentru to\i cei implica\i. Iar atunci c`nd Cr[ciunul se apropie devine evident c[ nimic nu va mai fi ca `nainte cu toate eforturile Kajei.

  HAPPY, HAPPYNorvegia (2010)Regia: Anne Sewitsky Cu: Agnes Kittelsen, Henrik Rafaelsen, Joachim Rafaelsen ComedieDurata: 88 minuteDACIA - ARADV-J: 16.00, 18.00, 20.00; J: 11.00

  16 - 22 martie 2012

  www.24fun.ro z 15

 • 16 z www.24fun.ro

  TIMIOARA

  AXA ART GALLERYStr. Lucian Blaga 8Tel. 0356 435 734L-V: 09.00- 19.00Expozi\ie de pictur[Expune: Costin Br[teanu(20 februarie 20 martie)

  GALERIA HELIOSPia\a Victoriei 6; Tel. 0256 492452L: 12:00-20:00; Ma-V: 10:00-20:00S: 11:00-15:00Expozi\ie de fotografieFascinanta KapadokiaExpun: Elena Minodora Tulcan, Doru Tulcan, Virgiliu Jireghe, Lucian Ionic[(8 martie 21 martie)

  GALERIA CALINAStr. M[r[eti 1-3Tel. 0256 498 856Expozi\ie de fotografieEcranul transparent Expune: Diana Vidracu (23 februarie 29 martie)

  JECZA GALLERYCalea Martirilor 51/45Tel. 0256 482056Expozi\ie de pictur[Dictators, dont they?

  Expune: Vlad Ardeleanu(24 martie 20 aprilie)

  GALERIA TRIADECalea Martirilor 51/45Tel. 0256 482 056Expozi\ie de art[In memoriamExpune: Clara Biro Jecza(25 martie 20 aprilie)

  INFOCENTRU TURISTICStr. Alba Iulia 2; Tel: 0256437973L-V: 9-18; S: 10-15Expozi\ie de acuarele Plimbare prin TimioaraExpune: Cristina Renard(25 februarie 25 martie)

  INSTITUTUL CULTURAL FRANCEZBd C.D. Loga 46Expozi\ie Dis-moi dix mots (19 martie 26 martie)

  LIBR{RIA C{RTURETIMercy 7Expozi\ie de fotografie Secven\e(18 februarie 18 martie)

  LIBR{RIA C{RTURETIDemetriade 1 (Mall)Expozi\ie de fotografie Bine v-am g[sit

  Despre povetile migra\iei(29 februarie 29 martie)

  MUZEUL DE ART{ TIMIOARAPia\a Unirii 1; Tel. 0256 491592Ma- D: 10:00-18:00; L: ~nchisExpoz\ie de ceasuri i bijuteriiIstoria unui meteugExpune: Emil Kindlein ceasornicar i bijutier(6 martie 1 aprilie)Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XXExpozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[

  MUZEUL PRESEI SEVER BOCUStr. Lorena 35 (Jimbolia)Tel. 0256 361 463Expozi\ie de pres[ literar[ i presa secolului al XIX-leaExpozi\ie permanent[

  MUZEUL SATULUI B{N{|EANAleea CFR 1Tel. 0256 225588Ma-D: 10:00-18:00Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ i port popular(expozi\ie cu v]nzare)

  ARAD

  COMPLEXUL MUZEAL ARADExpozi\ii permanenteSec\ia arheologie i istorie: preistorie, civiliza\ia dacic[ i daco- roman[, epoca migra\iilor, evul mediu timpuriu (arme, unelte, podoabe, docu-mente); Revolu\ia de la 1848/1849 `n Transilvania, Aradul `n lupta pentru unitate na\ional[ `n secolele XIX- XX, Aradul interbelic

  Sec\ia art[:Arta Rom]neasc[ `n secolele XIX- XXArta Universal[ din secolele XVI- XIX (colile italian[, flamand[, olandez[, francez[, german[, austriac[, maghiar[)Arta decorativ[ european[ i oriental[ (mobilier, tapiserie, por\elan, covoare orientale)Artele spectacolului (teatru, muzic[, cinema)

  Sec\ia tiin\e ale naturii: colec\ii de mineralogie, paleontologie, flora i fauna jude\ului Arad.

 • www.24fun.ro z 17

 • 18 z www.24fun.ro

  TIMIOARA

  TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCUStr. M[r[eti 2; Tel. 0256 49990 Fax: 0256 201288Biletele se g[sesc la Agen\ia TNTTarif normal: 15 RONElevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON

  ~NAINTE DE PENSIONAREDe Thomas BernhardUn spectacol de Christian Papke~nainte de pensionare este povestea unui fost tor\ionar, azi judec[tor respectat i a surorilor lui. Realist[ i metaforic[, poetic[ i dur[, istoria fra\ilor Hller, uni\i prin secrete, prin ur[ i prin negocieri maladive ale raporturilor de for\[, reprezint[ o ilustrare perfect[ a totalitarismului concentrat `n interiorul familiei. Studio 5(s`mb[t[, 10 martie, ora 19.00)

  CRIZE SAU ~NC{ O POVESTE DE DRAGOSTEDe Mihai Ignat

  Un spectacol deRoberta IonescuStudio 5(s`mb[t[, 17 martie, ora 19.00mar\i, 20 martie, ora 19.00)

  INTERZIS ACCESUL ANIMALELORDe Rodrigo GarciaUn spectacol de Rodrigo Garcia Sala 2(duminic[, 18 martie, ora 19.00)

  Deutsches Staatstheater TemeswarTeatrul German de Stat Timioara

  TEATRUL GERMAN DE STATStr. M[r[eti 2Tel. secretariat: 0256 201291 Bilete: Mar\i p`n[ Vineri: 10-15 i 17-19, S`mb[t[: 10-15, precum i cu o or[ `nainte de `nceperea spectacolului. Rezerv[ri: 0256 435743

  SUNETUL MUZICIIAutor: Howard Lindsay & Russell CrouseRegizor: Simona VintilSpectacol cu supratitrare `n limba rom]n[.(s`mb[t[, 17 martie, ora 19.30mar\i, 20 martie, ora 19.30)

  HANSEL I GRETELAutor: nach den Brdern Grimm / dup[ Fra\ii Grimm / based on the

  Grimm BrothersRegizor: Simona Vintil[Spectacol cu supratitrare `n limba rom]n[.Foametea `i determin[ pe t[ietorul de lemne i so\ia sa s[-i duc[ cei doi copii `n p[dure i s[-i lase acolo. Acolo copiii s`nt prini de o vr[jitoare care ar vrea s[-i m[n`nce.~n sala Teatrului German (miercuri, 21 martie, ora 11.00)

  CAMERISTELEAutor: Jean GenetRegizor: Knstlerische Leitung / Coordonarea artistic[: Ioana Iacob & Olga TrkSpectacolul se traduce la casc[ `n limba rom]n[. ~n sala Teatrului German (joi, 22 martie, ora 19.30)

  TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELYStr. Alba Iulia 2, Tel. 0256 34814Fax: 0256 494029M: 0740 [email protected]

  DEVIAN|{ Regia: Nmeth kos

  Scenografia: Albert Alpr Devian\[, piesa lui Nmeth kos, are o frumuse\e particular[ i vorbete despre dragoste, `n\elegere i acceptarea celuilalt. Sala Studio(vineri, 16 martie, ora 19.00)

  FURNITURDe Vinnai AndrsRegia: Gttinger Pl Sala Mare(luni, 19 martie, ora 19.00)

  MADY-BABY De Gianina C[rbunariuRegia: B. Flp ErzsbetOne-woman show cu Borbly B. Emlia. Parcarea Hotelului Timioara (mar\i, 20 martie, ora 16.00)

  TEATRUL PENTRU COPII I TINERI MERLINBd. Regele Carol I, nr.3Tel. 0256 493049Email: [email protected]

  ROKOKO I ROKIKI Autor: Alina HiristeaRegia artistic[: Alina Hiristea i Horia Dan IonescuSala Burattino Bastionul Therezia(s`mb[t[, 17 marie, ora 11.00)

 • www.24fun.ro z 19

  EU I S{GEAT{Un concept artistic de Eva Labadi Megyes Dup[ fabula muzical[ The Point, de Harry Nilsson La sediul teatrului(duminic[, 18 martie, ora 11.00)

  TEATRUL STUDEN|ESC THESPISBd. Regele Carol I, no.9

  OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMIOARAStr. M[r[eti 2; Tel. 0256 433020Agen\ia de bilete: 0256 201286Email: [email protected]: www.ort.ro

  DANCING QUEEN Povestea unei cariere. Balet-rock `n dou[ acte. Muzica `nregistrat[: din repertoriul forma\iei QUEEN. Libretul: JENS NEUNDORF (vineri, 16 martie, ora 19:00)

  |ARA SUR~SULUI Operet[ `n trei acte. Muzica: Franz Lehar Libretul: Ludwig Herzer, Fritz Lhner (duminic[, 18 martie, ora 19:00)

  FILARMONICA BANATULBd. C.D.LOGA 2, et.2Tel. 0256 492521, 0256 495012Bilete: 09.00-13.00 i cu o or[ `naintea `nceperii concertului.

  CONCERT VOCAL - SIMFONICDirijor: MISHA KATZSoliti: ILIAN G~RNE|Corul Ion Rom]nu al Filarmonicii BanatulDirijorul corului: IOSIF TODEAProgram:J. Sibelius: Concertul pentru vioar[ i orchestr[ `n re minor op. 47S. Rahmaninov O. Respighi: Etudes tableaux (p.a.) La mer et les mouttes op. 39 nr. 2 La foire op.33 nr. 4S. Taneev: Cantata Ioan Damaschinul op. 1 (prim[ audi\ie)Sala Capitol(vineri, 16 martie, ora 19.00)

  AU{LEU TEATRU & SC}R| LOC LEJERStr. Zoe 1 (`n spatele parcului Doina)

  Tel. 0724 592379, 0745 777035Email: [email protected][ri la telefon: 0751 892 340

  ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{Str. L. Blaga 4, et. 2Tel. 0256 433151L-V: 18.00-21.00www.noua-acropola.ro

  INSTITUTUL CULTURAL FRANCEZBd. Loga 46Tel. 0256 490 544

  CENTRUL CULTURAL GERMANStr. Dr. Liviu Gabor, nr. 1Tel: 0256 40 70 58

  LIBR{RIA C{RTURETIIulius Mall, Str. Demetriade, nr.1

  FUNDA|IA RUBINStr. Regiment 5 V`n[tori, nr.8(Pia\a Unirii)Tel. 0356 442 770

  ARAD

  TEATRUL IOAN SLAVICIBd. Revolu\iei, nr.103Tel. 0257 280016

  DOVADADe David AuburnRegia Alex BerceanuSala Mare(s`mb[t[, 17 martie, ora 19.00)

  A DOU{SPREZECEA NOAPTEDe William ShakespeareRegia Dan VasileSala Studio(duminic[, 18 martie, ora 19.00)

  HUMPTY DUMPTYDe Eric BogosianRegia Bobi PricopSala Studio(joi, 22 martie, ora 19.00)

  TEATRULUI DE MARIONETEStr. Episcopiei 15Tel. 0257 256922

 • 20 z www.24fun.ro

 • www.24fun.ro z 21

 • 22 z www.24fun.ro

  VINERI16 MARTIECLASIC

  FILARMONICA BANATULConcert vocal-simfonicSala Capitol; Ora: 19.00

  OPERA NA|IONAL{ ROM}N{Dacing QueenOra: 19.00

  TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELYDevian\[Sala Studio; Ora: 19.00

  TEATRU NA|IONAL MIHAI EMINESCU~nainte de pensionareStudio 5Ora: 19.00 CHEFURI

  ARQAWelcome to the Weekend cu Dj EpocsOra: 22.00

  BRUIAJSubsonic Sound by K-lu Ora: 22.00

  DARC CLUBFriday, bloody fridayMusic By Georgia; Ora: 22.00

  DAOSTake your medsOra: 22.00

  EL CHETwisted Weekend with Twisted Kitten from UK; Ora: 22.00

  LIFE PUBKaraoke Party; Ora: 21.00

  SETUPAlternosfera Live! lansare VirgulaIntrarea 20 lei Ora: 22.00

  TAINERock Party; Ora: 22.00

  S~MB{T{17 MARTIECLASIC

  TEATRUL GERMAN DE STATSunetul muziciiSala TGSTOra: 19.30

  TEATRU NA|IONAL MIHAI EMINESCUCrize sau `nc[ o poveste de dragosteStudio 5Ora: 19.00

  TEATRUL PENTRU COPII I TINERI MERLINRokoko i RokikiSala Buratino Bastionul TereziaOra: 11.00

  CHEFURI

  ARQAOri la Bal ori la Spital PartyDj Epocs funk/rock/mash up/80Ora: 22.00

  DAF CLUB GIROCThanks God its SaturdayOra: 23.00

  DAOS CLUBOpen Kitchen session 21 Ora: 22.00

  DARC CLUBSaturday Night FeverOra: 22.00

  EL CHETwisted Weekend with Twisted Kitten from UKOra: 22.00

  LIFE PUBCoyote Ugly PartyOra: 21.00

  NO NAMEPedro @ No Name (Hey After The Ride)Ora: 23.30

  SETUPTrue Skool: UFO, Dudu, Seba1394 vs. Pristvi, NewgottiIntrarea 5, 10 lei; Ora 22.00

  TAINERock Party; Ora: 22.00

  DUMINIC{18 MARTIECLASIC

  ARQALansare de CarteFlorina Nica - Identitate local[ i practici turistice `n Valea Almajului; Ora: 19.00

  OPERA NA|IONAL{ ROM}N{|ara sur`suluiOra: 19.00

 • www.24fun.ro z 23

  TEATRUL PENTRU COPII I TINERI MERLINEu i s[geat[La sediu; Ora: 11.00

  TEATRU NA|IONAL MIHAI EMINESCUInterzis accesul animalelorSala 2; Ora: 19.00

  CHEFURI

  ARQASoup du Nuit - Irish ApplesOra: 19.00

  BRUIAJScurtmetraj `n Bruiaj; Ora: 21.00

  TAINEAcoustic Night cu Alex AnkaOra: 22.00

  LUNI19 MARTIECLASIC

  TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELYFurniturSala Mare; Ora: 19.00

  CHEFURI

  ARQASoup du Nuit - The Peach TreeOra: 19.00

  TAINEProiec\ii videoOra: 22.00

  MAR|I20 MARTIECLASIC

  TEATRUL GERMAN DE STATSunetul muziciiSala TGSTOra: 19.30

  TEATRUL MAGHIAR CSIKY GERGELYMady-BabySala MareOra: 16.00

  TEATRU NA|IONAL MIHAI EMINESCUCrize sau `nc[ o poveste de dragosteStudio 5; Ora: 19.00

  CHEFURI

  ARQASoup de Jour: Creme du MureOra: 19.00

  DARC CLUBJam in the Darc By NightlongOra: 23.00

  TAINERock vs Roll Partycu Alex AnkaOra: 22.00

  MIERCURI21 MARTIECLASIC

  TEATRUL GERMAN DE STATHansel i GretelSala TGST; Ora: 11.00

  CHEFURI

  ARQASoup du Nuit - La CabanaOra: 19.00

  EL CHEKaraoKe cu Alex Anka si DJ KuKyOra: 22.00

  TAINEFolk Night & Party cu C`ntec de la munte; Ora: 22.00

  JOI22 MARTIE

  CLASIC

  TEATRUL GERMAN DE STATCameristeleSala TGST; Ora: 19.30

  CHEFURI

  DARC CLUBWe Love ThursdaysMusic By Ax-l; Ora 22.00

  EL CHEThursdays Rock! - RHCP Tribute Party; Ora: 22.00

  LIFE PUBPavel Stratan- Concert LiveIntrarea 25 leiOra: 21.00

  TAINERetro PartyOra: 22.00

 • 24 z www.24fun.ro

  BABEL CENTERSpl. Tudor Vladimirescu 9/9 Tel. 0256244400Email: [email protected]: www.babelcenter.roCentru acreditat de Ministerul Educa\iei i Ministerul Muncii, Centru examinare TOEFLibt.Cursuri de englez[, german[, italian[, spaniol[, francez[, olandez[,rom]n[ pentru str[ini. Preg[tire pentru examenele interna\ionale (CAE, IELTS, TOEFL, BEC). Certific[ri na\ionale. Specialiti `n Business English.

  BERLITZStr. C. Brediceanu nr. 8, etaj ITel: 0256200638, 0728969285E-mail: [email protected]: www.berlitz.ro. Cele mai eficiente cursuri de englez[, german[, spaniol[ i rom]n[ pentru str[ini, predate dup[ renumita Metod[ BERLITZ. Cursuri de grup pentru adul\i i copii i programe de studiu individual personalizate, cu orar flexibil. Cursuri super-intensive prin programul Total Immersion. Training lingvistic pentru companii.

  Programe de e-learning pentru orice limb[ str[in[.

  CENTRUL CULTURAL GERMAN TIMIOARA Partener acreditat Goethe-Institut Centru de examinare Goethe-Institut ( A1, A2, B1, B2, C1)Str. Dr. Liviu Gabor nr. 1 (`n spatele Spitalului de copii L. |urcanu); Tel: +40256407058Mobil: +40785257521E-mail: [email protected]: www.ccgtm.roCursuri de limba german[ pentru adul\i, nivelurile A1-C1, german[ medical[. Cursuri de limba ger-man[ pentru copii i adolescen\i. Cursan\ii notri beneficiaz[ de manuale incluse `n pre\ul cursului, de reduceri substan\iale la examenele Goethe-Institut, de acces gratuit la bibliotec[ i la centrul de studiu individual. Cursuri de limba rom]n[ pentru str[ini.

  EDUKUBE ofer[ cursuri de formare pe termen scurt `ntr-un format

  condensat, atractiv i proasp[tCursuri Proiectare CAD; Cursuri de design grafic; Cursuri de design WEB; Cursuri modelare 3D; Cursuri Foto i Procesare Digital[; Cursuri de Business English.Informa\ii i inscrieri la [email protected] sau telefon 0356.452774

  FUNDA|IA RUBINP-\a Unirii nr. 8Tel: 0356442770, 0724 300 859. Curs de Fotografie acreditat de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii i Tineretului, i Ministerul Muncii, Familiei i Egalit[\ii de anse. Reducere de 20% pentru studen\i i elevi.

  INTERNATIONAL HOUSE Funda\ia INTERNATIONAL FORUMBd. C. D. Loga, nr. 11 Tel.: 0256490593. Fax: 0256295077 Email: [email protected] Web: http://www.ihtm.ro. TRAINING LINGVISTIC i COMUNICARE adresate diverselor categorii de doritori: adul\i, copii, adolescen\i, firme private sau publice i manageri. Centru de examinare al LCCI - London Chamber of Commerce and In-

  dustry. Limbi predate: ENGLEZ{, GERMAN{, ITALIAN{, SPANIOL{, ROM}N{ pentru str[ini.

  IT ACADEMY PROGRAMEOS RomaniaStr. Treboniu Laurean, nr. 5Tel: 0256-498172; www.eos.ro, [email protected] Programul Micro-soft IT Academy este un program educa\ional r[sp`ndit `n `ntreaga lume i conceput pentru a permite institu\iilor de educa\ie s[ ofere cursuri de excep\ie utiliz`nd celemai noi tehnologii Microsoft.

 • www.24fun.ro z 25

  TIMIOARA

  ASCENTthe mountain shop ~n incinta Iulius Mall. Magazin cu articole sportive pentru drume\ii montane, escalad[ i alpinism industrial.Tel. 0256247.682 ; 0733.020.535Orar: L - D: 10.00 22.00

  A.S. PRUSIKAsocia\ia Speologic[.Prusik, Timioara, te scoate la munte!Curs GRATUIT: Descoper[ Lumea Peterilor ~nsrieri se pot face telefonic: 0745 227 452 sau prin email: [email protected] se adreseaz[ tuturor iubito-rilor de munte, indiferent de v`rst[!

  DROPINurban shop online~mbr[c[minte i articole sport (skateboard, snowboard)Tel. 0755 072 055, 0724 214 408Web: www.dropin.ro

  U MAN SHOPStr. A. Pacha, nr. 2-3Tel. 0356005.873Skate, snow, urban, extreme boardsports shops. Shoes, cloth-ing, accesories, hardwareBranduri: element, adio, osiris,

  von zipper, dc, volcom, vans, globe, animal, etnies, es, emerica, dvs, lakai, fallen, cliche, vestal, gravisWeb: www.u-man.ro

  SUPREME BIKENOUL MAGAZINTimioara, str. Cloca 18Luni-Vineri: 08.00-19.00S`mb[t[: 08.00-16.000356 174 722; 0725 830 609

  CLUBUL SPORTIV ALTERNATIVE TIMIOARANe adres[m practican\ilor de sporturi montane (mai ales alpinism i escalad[) indiferent de nivelul lor de preg[tire.Web: www.alternativetm.ro

  PAR ALPIN GRUPStr.Labirint, nr.2, sc.,A ap.3Tel. 0744261737Drume\ii, cursuri de alpinism, parapant[E-mail: [email protected]: www.par-alpingrup.ro

  ONE MOVE CLIMBING GYMSpl. N. Titulescu, nr. 5 (fosta fabric[ Paltim), intrare de pe Bd. Republicii, etajul 2.Tel. 0723286850 - Radu Crainic0723007563 - Adi MargeaPrima sal[ de c[\[rat din

  TimioaraOrar: L-V: 16.30 - 22.30 S: 16 20, D: 15 18Web: http://onemove.ro

  THUNDER BIKESStr. Conac 22 Dumbr[vi\a (Fostul abator Avicola)Tel. 0256 212 181Service custom, tunning i v`nz[ri moto. www.thunderbikes.ro

  VERTICAL 1ADVENTUREStr. Gavril Musicescu 20Mobil: 0722 [email protected] Team Building i Ad-venture. Activit[\i propuse: ATV, canoying, c[\[rare, c[\[rare pe ghea\[, high ropes (activit[\i la `n[l\ime).www.verticaladventure.ro

  ARADASOCIA|IA SPEOLOGIC{ SPEOWEST ARADA.S Speowest Arad ofer[ posibili-tatea practic[rii sporturilor montane cu prec[dere speologie i

  cobor`ri de canioane, organizeaz[ cursuri de ini\iere `n speologie pentru `ncep[tori, campanii de protec\ie a mediului `nconjur[tor i administrarea de arii naturale protejate.Web: www.speowest.roE-mail: [email protected]

  SWORDS OF ASIAMagazin onlineV`nzare s[bii katana, `ncurbate, specifice samurailor, fabricate manual din o\el carbon de `nalt[ [email protected]: www.swords-of-asia.com

  Parteneri media:

  Careers business network

  MAREA BRITANIE / GERMANIA / FRANA / IRLANDA / AUSTRIA / ELVEIA / OLANDA / NORVEGIA / SUEDIA / DANEMARCA / ROMNIA

  OFERTE N RI PRECUM:

  Timisoara - 31 martie - UMF Timisoara - orele 10 - 16www.careersinwhite.com

 • 26 z www.24fun.ro

  TIMIOARA

  ATHENA HOSPITALCENTRU DE FERTILIZARE IN VITRO I INFERTILITATE, Laborator de analize, centru de diagnostic prenatal, chirurgie general[, obstretic[-ginecologie, ortopedie i traumatologie, urologie, ORL, chirurgie cardio-vascular[. Calea Aradului 113; Tel. 0256 270000; Fax.0256 [email protected]

  CLUB STIL-EUROPAStr. Aries 19 (Casa Tineretului) tel: 0256489830; Fitness, saun[, solar, kinetotera-pie, aerobic i step-aerobic, taebo, arte mar\iale copii. Orar: L-V: 09-24,S: 09-22, D: 10-14

  HUMAN DESIGNBd. T.Ionescu 44, tel. 0722530845Tattoo, Piercing Studiowww.humandesign.3x.ro

  NO MAS VELLOIulius Mall; (etaj l`ng[ Intr Sport)T: 0256223344; M: 0740100359E: [email protected]

  MIRACOLUL PLANTELORPia\a Unirii, str. Vasile Alecsandri, nr. 7 (col\ cu Eugeniu de Savoya)www.miracolul-plantelor.roDeschis: L - D 7:30 - 00:30Suplimente naturiste, parafarma-ceutice, cosmetice naturale i alimente bio.

  MIHAI MILOIUStr. Putna, nr. 1Tel: 0723284748

  HELIOS SPORT CLUBB-dul Iosif Bulbuca, nr. 21 (fost L. Rebreanu)Tel: 0256463818, 0743969486Clubul dispune de: 3 terenuri de tenis acoperite cu balon i 1 teren de fotbal acoperit cu balon.Ini\iere `n tenis pentru copii, cu preg[tire pentru tenis de perfor-man\[. Cursuri de ini\iere `n tenis pentru adul\i.Tenis de performan-\[ pentru copii i juniori. Parcare interioar[, duuri, vestiare, bar.Orar: 07.00-02.00

  Cel mai complet magazin

  de tenis din Timioara

  Produse Volkl i Tretorn

  la pre de importator

  Rachete de test

  Racordaje profesioniste

  Mingi de tenis

  Accesorii tenis

  TENNIS SHOPNOURAC

  ORDRI

  RACHET

  E

  30 LEI B-dul Iosif Bulbuca nr. 21

  [email protected]

  www.helios-sport.ro

 • www.24fun.ro z 27

  SALOANELE MONICAStr. Divizia 9 Cavalerie, nr. 2A-4 (Centrul Comercial KAPA)Tel: 0256 283 575 Mobil: 0721 719 974Str. Barbu Iscovescu, nr. 2Tel: 0256 202 899Mobil: 0724 248 754Aleea Cristalului, nr.5Tel: 0256 498 090Mobil: 0728 013 004Manichiur[, pedichiur[, unghii aplicate, make-up permanent, cosmetic[, extensii de p[r, frizerie, aerobic, solar,masaj, saun[, fitnes

  SAPHIRStr. Adi Endre 2 (P-ta Sinaia). Tel. 0256228636 Salon de `nfru-muse\are. Coafur[. Cosmetic[. Microdermoabraziune. Manich-iur[. Pedichiur[. Modelare unghii. Orar: 08.00-20.00

  IC STYLEStr. Alba Iulia 9 etaj 2Tel: 0256437979; Salon de `nfru-muse\are, cosmetic[, coafur[, machiaj, manichiur[ (unghii false i manichiur[ fantezie), masaj (anticelulitic, de relaxare i reflexoterapie) Orar: L-V: 08.00-20.00; S: 09.00-16.00

  CABINET STOMATOLOGICDR. OANA POPESCUStr. Iancu Flondor 16Tel: 0256441925Orar: LV: 12.0020.00 Toat[ gama de servicii stomato-logice. Consulta\ii gratuite!

  SMILE FACTORYClinica germana de ortodontie si stomatologie estetica. Noi ti model[m zmbetul!Str. Tiblesului 7ATel/fax: 0256/295 699Mobil: 0740 200 [email protected]

  POLICLINICA DR. BOLDStr. Dionisie Lin\ia 2Tel. 0256204959 laborator analize, dermatologie, oftalmologie, medicina muncii, stomatologie, medic de familie, cardiologie i medicin[ intern[, ORL, neurologie, ginecologie, citodiagnostic. Babe-Papanicolau

  WISH STUDIOby DidaStr. Joseph Lonovici 3 (splaiul Coloniei 3)Coafura, manichiura-pedichiur[, make-up. NOU: Salonul dispune de noua genera\ie de produse peste 90% organice

  wishstudio.ro. tel. 0256433470, 0728881705. L-V: 10.00-22.00. S: 10.00-20.00

  ARADACTIV CLUBStr. Infanteriei FN; Tel. 257216951

  ELYXB-dul Revolu\iei. Salon de coafur[

  FERRARAHotel Continental

  GEMI SPORT B-dul. Nicolae Titulescu, nr.7 (Micalaca), Tel: 0357408718www.gemisport.roTermal / SPA / Fitness / Welness / Pool / Squash / Paddle / BarSaun[ Umed[ / Saun[ Uscat[/ Masaj

  GOLD GYM Str. Cozia 3Tel. 0257211899Sal[ fitness

  GUINOT CENTERStr. Caius Iacobtel. 0257338255

  LIGETFRD M.A.D ESTETICStr. L. Blaga 5; tel. 0257210067Cabinet chirurgie estetic[

  MISTIC STUDIOStr. Unirii. `n incinta Renaissancewww.misticstudio.rowww.misticstudioshop.ro

  NEW LOOKStr. Decebal. tel. 0257282 019

  SOLISUNP-\a UTA. str. O.Goga

  VERSOLISStr. 1 Decembrie, tel. 0257280085

 • 28 z www.24fun.ro

  CLUBURI AFTERSCHOOL

  BABEL JUNIORSpl. T. Vladimirescu 9, ap. [email protected] de limbi str[ine pentru copii. Detalii pe www.babeljunior.ro

  INTERNATIONAL HOUSEBd. C. D. Loga, nr. 11Tel. 0256490593 www.ihtm.ro; [email protected] after school cuprinde:- kids club - curs special de limba englez[ pentru precolari (5 - 7 ani)- cluburi de studiu (science, read-ing, drama) `n limba englez[- cursuri de limba englez[ pentru copii i adolescen\i, `n grupe restr`nse, at`t `n timpul s[pt[m`nii (diminea\a i dup[-masa), c`t i s`mb[t[

  - cursuri de preg[tire pentru examenele Cambridge- tabere de limba englez[ `n str[in[tate

  DREAMS PARTY Centrul Comercial Euro2sector F, et.1Tel. 0356 422 750Mobil: 0740099701, 0723545381E-mail: [email protected]: www.dreamsparty.roSuper-petreceri pentru copii cu personaje din poveste, face-painting & body-painting, baloane cu heliu, baloane modelate, de-coruri cu baloane, articole party, `nchiriere costume carnaval copii i adul\i, corporate party.

  |ARA COPIL{RIEIMobil: 0766715854,[email protected] Web: www.tara-copilariei.ro [email protected] Organiz[m petreceri pentru copii, `nchiriem personaje specifice de s[rb[tori, animatori pentru activit[\i extra-colare.

  GR{DINI|E

  KIDS CLUB ALLEGRIAStr. Martir Dan Carpin 19

  Tel. 0256294958, 0723291994 E-mail: [email protected] Web: www.allegria.ro

  BARBIEStr. Ulpia Traiana, 25Tel. 0256292185, [email protected]: www.gradinita-barbie.roGr[dini\[ englez[-german[, cu program normal sau prelungit p`n[ la ora 18.00, 4 mese pe zi, spa\iu de joac[ `n aer liber, karate, pian

  CHIP I DALE (i after school)Str. Ion Roat[ 11Tel. 0256281019 Mobil: 0724561248, 0754019848E-mail:[email protected] Web: www.chipsidale.ro

  GR{DINI|A INFANT ROYAL CLUB Str. Basarabia 4 0256 227 074, 0256 227 075 Mobil: 0749 070 739 [email protected] www.infantsroyalclub.ro Curs de englez[ Buc[t[rie proprie Transport inclus

  Medic pediatru, specialist psiholog, medic kinetoterapeut

  KINDERGARTEN GIMINNIStr. Pisa 9, tel. 0256270333Mobil: 0724250437, 0788186018 Web: www.gradinita-giminni.tripod.com

  SCOOBY KINDERGARTENStr. Ferenczes 33 Tel. 0256211743, 0723293643Web: www.gradinita-scooby.ro [email protected] Gr[dini\[ cu predare `n limba englez[ intensiv. Deschis[ pe tot parcursul anului, gr[dini\a Scooby beneficiaz[ de personal calificat i cu experien\[.

  SMART KINDERGARTENIulius Mall Learning Center SmartStr. Liviu Rebreanu, nr. 46 Tel. 0256247767 [email protected]: www.smartedu.ro

  PALESTREStr. Livezilor 40ATel. 02564725380723615182 E-mail: [email protected]: www.palestre.ro

 • www.24fun.ro z 29

 • 30 z www.24fun.ro

  TIMIOARAANDREEA EXPRESstr. Simion B[rnu\iu, nr. 4tel. 0725555010, 0725555011, 0725555012. Servicii de curierat rapid intern i extern

  AUTOSIK str. Bucovinei, nr. 59CSp[l[torie Auto, Servicii de calitate pentru maina dumneavoastr[

  A&W COMPANYOferim servicii de nchirieri auto la adresa solicitat[ de c[tre client avnd un parc auto diversificat i program non-stop.P-\a Regina Maria 1Tel. +40 (256) 202 410fax. +40 (256) 400 383mobil. +40 721 322 [email protected]

  BCS RENT-A-CARV[ st[m la dispozi\ie cu o flot[ diversificat[ de autoturisme, microbuze, suv-uri (4x4). Oferte speciale, pre\uri `ncep`nd de la 22 euro, leasing opera\ional pentru companii, transfer aeroport, transport public de persoane. Convinge-te!!! Tel: 0256-200558, 0751227227, 0755033858

  www.bcscar.ro; [email protected]

  GRUP TAXIStr. Amurgului, nr.1Tel. 0256207207Mobil: 0723937777, 0745432201, 0788444939E-mail: [email protected] g[seti oriunde ai nevoie!TRACT{RI NON-STOP

  FAN TAXICel mai ieftin taxiTel. 944, 0721 644 064, 0765 237 822, 0749 210 012, 0788 210 021; [email protected][ri i sugestii: 0722 254 342

  ARADTAXI ALFA PLUSTel. 949

  TAXI ALFATel. 945

  TAXI ARADTel. 940, Mobil: 0257244244

  TAXI EUROPATel. 0257275555

  TAXI VERBITATel. 944

  Spalatoria AutoSIKStr. Bucovinei nr. 59C

  Servicii de calitate pentru masina dumneavoastraServicii de calitate pentru masina dumneavoastra

 • www.24fun.ro z 31

 • 32 z www.24fun.ro

  TIMIOARA

  APARTHOTEL IOSEFIN RESIDENCE 4****Pia\a Mocioni, nr 8Tel. 0356113224/25Fax 0356113223; M [email protected]w.accomodationintimisoara.comApartHotel Iosefin Residence-cl[dire monument, `ntr-o zon[ istoric[! Un apartament cu personalitate, intimitate, elegan\[, ambian\a i tarif real!

  BEST WESTERN AMBASSA-DOR LUXURY HOTELStr. Mangalia 3, Tel. 0256306880Restaurant, garaje, 2 sali de conferinta, aer condi\ionat, acces la internet, cablu & satelit TV, room-ser-vice, mini-piscina cu jacuzzi, sauna, masaj, solar, catering.

  CRISTAL CLUBS[c[laz, Str. G[rii 1t: 0256 367 648; m: 0721763630www.cristalclub.rohotel, restaurant, dou[ terenuri de fotbal, 6 terenuri de tenis

  EUROHOTELStr. Mehadia nr. 5, 300558 Timioara; Tel: +40256201251, +40734 400272 Fax: +40256221444 E-mail: [email protected]: www.eurohotelsite.com

  PENSIUNE BIANCO NEROStr Carei, nr. 1A, Calea Aradului (`n spate la Pia\a Verde)Tel: 0722 258 159, 0256 425 242; Fax: 0245 227 [email protected]

  PENSIUNEA VLADBd. L. Rebreanu 19, Tel. 0256245993

  CLUB SENATORC. Lugojului DN 6;Tel: 0256225463

  REGHINAStr. Cozia 91; Tel. 0256491166

  HOTEL SAVOYSpl. Tudor Vladimirescu 2Tel. 0256-249900Cel mai stilat hotel de 4 stele din centrul istoric al Timioarei. Ofer[ 55 de camere din care 12 single, 39 duble, 2 garsoniere i 2 apartamente. Spa\iile de cazare sunt dotate cu aer condi\ionat, seif, conexiune la internet, linie telefonic[, programe TV prin

  cablu. Serviciile adi\ionale includ centru informa\ional, sal[ de conferin\e, fitness i saun[.

  PENSIUNEA DIAMBIENTStr. C. Porumbescu 29ATel. 496 104, 0744 572 104Pensiunea dispune de camere spa\ioase, televiziune prin cablu, internet, restaurant. Meniul zilei 14 RON. Camer[ matrimonial[ 120 RON Camer[ dubl[ 110 RON. Camer[ single 90 RON. ~ncheiem contracte avantajoase cu firme.

  HOTEL CENTRALStr. Lenau Nikolaus, nr. 6, tel: 0256 490 091

  HOTEL TIMIOARAStr. M[r[eti, nr.1- 3Tel.: 0256 498 852Fax: 0256 499 450

  HOTEL AURELIATimioara, DN 59, km 8+400(vis-a-vis de Metro 1)Tel: 040- 256/291.200Fax: 040- 256/291.202Hotelul dispune de 42 camere, restaurant cu buc[tar i buc[t[rie

  italian[. Organiz[m recep\ii, banchete, mese festive, cocktail- uri `n cele dou[ saloane elegante de 120 i 300 persoane. Dispunem de 2 s[li de conferin\e: 40 locuri i 200 locuri.Teren de mini fotbal i tenis.

  HOTEL CONTINENTALBd. Revolu\iei 1989 2Tel. 0256204038V[ st[m la dispozi\ie pentru organizarea de nun\i, banchete, reuniuni, prezent[ri de mod[, conferin\e, orice alte evenimente de mare anvergur[.

 • www.24fun.ro z 33

  STRELI|IAS. Barnutiu 44, Tel: 0256247067

  HOTEL LIDOBd. Dr. I. Bulbuca 18-20Tel. 0256407373Barul, restaurantul, sala de conferin\[, sala de fitness, saun[, solarul i masajul stau la dispozi\ia clien\ilor.

  ARAD

  XO RESIDENCE****Str. Ion Ra\iu nr. 13Tel. 0257/213-163

  CABANA LIRParcare Insula Mure Tel. 0744703732Cabana dispune de 8 camere cu 2 locuri dotate cu grup sanitar propriu (pre\ 50 lei/camer[/ no-apte) i 6 camere cu grup sanitar comun (40 lei/camera/ noapte), 4 casu\e la pre\ul de 35lei/noapte

  HOTEL ARDEALULB-dul Revolu\iei, tel. 0257281.845

  HOTEL COANDIC. Romanilor, tel. 0257287777

  HOTEL PARCBd Dragalina nr 25Tel. 0257280820

  HOTEL BEST WESTERN CENTRALStr. Horia nr. 8; tel. 025725 66 36fax 025725 66 29

  HOTEL PHOENIXCalea Aurel Vlaicu nr. 267 Tel. 0257.229.110

  HOTEL PRESIDENTC. Timiorii 164; Tel. 0257278804

  HOTEL ARADDecebal nr. 9; tel. 0257280894

  HOTEL CLASSStr. Ion Ra\iu; tel. 0257213.153

  HOTEL PETROM RESIDENCEP-\a Meresier nr 1-3Tel. 0257 283.055

  HOTEL IRISStr. Cap. Ignat; tel. 0257285499

  HOTEL CONTINENTAL FORUMBd. Revolu\iei; tel: 0257206403, 0257281700

 • 34 z www.24fun.ro

  TIMIOARA3 F Al. Studen\ilor 1; tel: 0256221298Centrul Comercial KapaIulis Mall, Food Court Almondo

  AMEDEEAStr. Leandrului, nr. 8 (Lipovei)Tel. 0730446644, 0256233355Zilnic ofert[ special[ la meniul zilei.

  BURGUNDStr. Oravi\a 2C (fost[ Borzeti)Tel. 0256.292.921Orar: Ma-D 12.00-23.00, L `nchis

  CASA TIMIAN{Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57(vis-a-vis de Pompieri)Rezerv[ri la tel. 0723 743 222; 0743 020 387; 0356 469 610Restaurant. Bar. Teras[Organiz[m: mese festive, cocktailuri, `nt`lniri de afaceri, conferin\e, botezuri, nun\i, cine romantice.Sal[ de 150 locuri pentru evenimente speciale.Sal[: 75 locuri-40 locuriMeniul zilei: 12 ron

  CODRINACofet[rie i produse de patiserieCalea agului, nr. 78Tel. 0256271585Str. Simion B[rnu\iu, nr. 5 (Badea C]r\an); Tel. 0256431888Str. Burebista, nr. 8-14, P\a Dacia; Tel. 0256248655, Str. General Dragalina, nr. 29 (Gara de Nord). Tel. 0256293276

  RESTAURANT COLOSSEUMComplex Totalco GirocTel. 0742 274120, 0766 478026www.colosseumtimisoara.roRestaurant cu specific romnesc i italian.Meniul zilei: 10 leiCapacitate: 80-100 locuri (restaurant), 120-350 locuri (sal[ de nun\i)

  CASA CU FLORIStr.Alba Iulia 1tel. 0256435080, 0721180011. Specific b[n[\ean, interna\ional

  CASA BUNICIIStr. Virgil Oni\iu, nr. 3Tel. 0356100870vis-a-vis de Romcapital CenterPrimul restaurant gourmet cu m`ncare b[n[\ean[. Teras[ `n gr[din[-loc de joac[ pentru copii. www.casa-bunicii.ro

  Dar tu eti DJ? C[ nu ar[\i i `nc[ nici nu tim cum `\i spune. ~ntrebarea am primit-o de la un cuplu care avea de g`nd s[ fie str`ns unit pentru mult timp de-acum `ncolo. Ca s[ m[ cread[, le-am ar[tat atestatul emis de Ministerul Culturii. At`ta doar c[, dup[ ce s-au `nt`lnit cu zece al\i DJ, aveau `n minte deja un portret-robot.Al unsprezecelea eram eu i nu ar[tam ca ceilal\i. Semnalmentele nu corespundeau. Nici numele. P[i noi am vorbit ieri cu DJ Kuky si cu DJ Muky. Si alalt[ieri cu DJ Pupy si DJ |u\y. |ie cum `\i zice? Le-am spus numele cu care de altfel semnez i `n josul paginii. S-au uitat la mine ca la un bilet de banc[ falsificat. Cu ne`ncredere

  adic[. i pe tine nu scrie nimic! au continuat interlocutorii mei. Ce naiba s[ scrie, m[ `ntrebai eu din ce `n ce mai intrigat. Am dat glas nedumeririlor mele i iat[ ce am aflat: un DJ adev[rat nu se prezint[ cu numele de buletin. Dar de ce ar r[m`ne incognito? Asta nu au mai tiut s[ explice, deci o lu[m ca axiom[. Pur i simplu aa e dat de la Dumnezeu. i trebuie s[ pun dou[ puncte pe igrecul final? m[ trezii din nou g`ndind cu voce tare. Nu au tiut ce e [la un I grec i nici dac[ vine din Grecia direct cu punctele puse sau nu. Aa c[ am l[sat-o pe mai `ncolo cu numele i am `ntrebat de vestimenta-\ie. Vede\i doar[ c[ aceste minusuri amenin\au s[-mi alunge muterii i eram

  ferm hot[r`t s[ remediez ce se mai putea repara. Am aflat c[ un tatuaj nu e obligatoriu, dar e binevenit. i p[rul tre s[ fie nu cum i pantalonii s[ at`rne pe la genunchi i apca de baseball s[ nu umbreasc[ la ochi, ci la ureche (la oricare). Dar cel mai cel e tricoul pe care neap[rat trebuie s[ scrie ceva. Dolce e Gabbana? am `ncercat eu s[ dreg busuiocul. Nuuuu! Doar DJ-ii de manele poart[ scris aa. Trebuie s[ fie scris un nume de DJ, de firm[, de boxe, de ceva care are leg[tur[. Pe mine nu scria nimic, dar asta se putea rezolva. Pantalonii erau \inu\i cu o curea dar o puteam scoate. Mai greu era cu p[rul, dac[ nu chiar imposibil. Pe ce mi-or fi dat [ia de la Bucureti

  atestatul?~n cele din urm[ mi-a venit inima la loc, asta dup[ ce m-am autosugestionat: nu ai nici o problem[, cu siguran\[ vei g[si miri care la jum[tate de pre\ te vor lua i aa. Acum s`nt `mp[cat cu mine `nsumi. Am ieit din criza de personalitate i nici nu m[ mai g`ndesc la mirii c[rora nu le-am corespuns. S[-i ia ei, DJ-ii inscrip\iona\i, cu pantalonii la glezne i cu p[rul dat cu lichid de fr`n[. M[car mirii mei s`nt mai inteligen\i dec`t ai lor i tiu s[ pun[ punctele i cratimele acolo unde le e locul. Cu vorbele astea m[ am[gesc chiar dac[ am v[zut c[, de la an la an, mirii lor se fac tot mai mul\i. Mama lor e mai prolific[.

  Bogdan Puri

  Poveti de DeeJay - cinque

 • www.24fun.ro z 35

 • 36 z www.24fun.ro

  CLICK2EATComand[ m`ncare onlinewww.click2eat.ro

  KFCIulius Mall, et. 3Demetriade 1. tel: 0256247611

  PAPRIIulius Mall - Food CourtStr. Demetriade 1Tel: 0728 107 146Papri-m[nnci ce vrei i bei cu 13 lei. Buc[t[rie ungureasc[ i romneasc[ cu gust.

  RESTAURANT SELECTStr. Pomiculturii, nr. 23Tel. 0256212 301 Gusturi irezistibile, arome fine, servicii selecte.

  INTERMEZZOP-\a Unirii 3 col\ cu V. Alecsandri Tel. 0256432429, 0726693244Ristorante italiano. Un local unde po\i savura meniuri italiene sofisticate `ntr-un ambient creat cu gust i rafinament. Orar: 12.0024.00.

  SABRESStr. Craiova 1tel: 0356430001Restaurant cu specific pesc[resc. www.sabres.ro

  PIZZERIA 3+1Bd. 16 Decembrie 1989, nr.5Tel: 0256498200, 0256492535www.3plus1.gsmguide.ro

  LA RENAISSANCEStr. Lacului, nr.1Tel. 0727731287 0721259729, 0256215115. Organizeaz[ nun\i, botezuri i mese festive

  PRET-A-MANGERStr. Aurelianus 19tel. 0256228000Livr[ri la domiciliu.

  RESTAURANT CAMELOTStr. Barbu Iscovescu 2Tel. 0256221187Restaurant cu specific medieval

  RESTAURANT BOAVISTAStr. F.C. Ripensiatel. 0256309424Specific italian i interna\ional

  RESTAURANT RUSTICStr. Victor Babe nr. 1tel. 0256201058

  WASABI SUSHIIulius Mall Timisoara - Food Courtwww.wasabi-sushi.ro

  ARAD

  RESTAURANT RETROBd Revolu\iei 81tel. 0257214110

  BIER HOUSEstr. 1 Decembrie 1918

  RESTAURANT CONTINENTAL Bd. Revolu\ieitel.: 0257206419

  PIZZERIA COANDIStr. B[lcescu 6tel: 0257281514

  PICCOLOStr. Crian 12tel: 0257257259

  COANDI ITALIAB-dul Decebal nr.14Tel. 0257210467, 0257284579

  GELATERIA ITALIANAB-dul. Revolu\iei 56Tel. 0257254654, 0257259400

  KFCCC Armonia Carrefour C. Aurel Vlaicu 299/6tel: 0257241122

  IL PADRINOBd Revolu\iei 89tel 0257211911

  RATIO BEACHtrandul Neptuntel: 0257282328

  PIZZA KINGStr Episcopiei 9tel: 0257255411

  RESTAURANT DECEBALB-dul Decebal

  RESTAURANT CASA NEAM|IUStr. Ghe. Doja

  RESTAURANT CASA BULZANstr. M. Scaevola

  CASA ROMNEASC{C. Victoriei 88tel. 0357401401, 0746296343

  RESTAURANT CABANA LIRL`ng[ parcarea insula MureTel: 0744 703 732

  RESTAURANT CASA DI GIAN MARCOStr. Timiorii, nr. 83, Tel: 0257214131

  TRATTORIApizza-pasta-grillStr. Mihai Eminescu, nr. 23tel. 0257211511, 0733632822, 0741423750

  VIENNA COFFEE HOUSErestaurant-pizzerieB-dul Iuliu Maniu 74-78Tel. 0722203868, 0257213060

 • www.24fun.ro z 37

  TIMIOARA

  AL-KIMIA~n Al-kimia `ncerc[m i uneori reu im s[ ob\inem o atmosfer[/substan\[ magic[.Str. V.V. Delamarina Nr.1Program func\ionare: L - J: 09. - 02; V: 09 - 05S: 17 - 05; D: inchisNr. de tel bar: 0356450554

  ARQAMusic&SpiritStr. Vasile Alecsandri, nr. 7L-Mi: 19.00-2.00J-S: 19.00-6.00Info: 0720 681 102

  BRUIAJi cafe i bar~ncearc[ un miraj, concubinaj, camuflaj, trucaj, survolaj...doar `n Bruiaj! Blv. Victor Babe , 14AL -J: 10 - 01; V: 10 - 03S: 15 - 03; D: 15 - 01Rezerv[ri: 0722961735

  CLUB 30P-\a Victoriei 7tel: 0256247878Plata cu card.Orar: V&S: 22.00 - 05.00 Concerte liveDisco partywww.club30.ro

  DARCStr. Emanuil Ungureanu 14Tel. 0722 891085

  DAOS CLUBStr. Nicolae Titulescu 5Tel.: 0744609750Party & Live Events

  eL cheThe place where the Fun Revolution startsP-\a Unirii, Emanoil Ungureanu 9Program: D-Mi: 17.00 - 01.00; J-S: 17.00 - 05.00; Tel: 0734 213 693

  NO NAMEStr. Liviu Rebreanu, Nr. 11Web: www.clubnoname.ro

  SETUPVenue & ClubStr. I. M. Pestalozzi, nr. 22Un spa\iu multifunc\ional, cadru pentru evenimente muzicale (DJs i concerte), spectacole, prezent[ri, proiec\ii i diverse alte activit[\i culturale. www.setuptm.ro

  The IRISH PUBlic HouseStr |arcului nr. 1 Tribunal Tel. 0721 106 362

  TAINERock & Jazz clubGeorge Cobuc 1 (Pia\a Unirii)tel: 0731349020, 0731349022

  TEMNOSPure MetalStr. Lascar Catargiu, nr. 2ATel: 0731 349 020 L-D: 09.00 - 06.00

  ARADATLANTIC CAFEB-dul Revolu\iei, nr. 104Tel. 0257 280 784Orar: 9-22

  CLUB DE BOWLING CONTINETALBd. Revolu\ieitel. 0257206416

  HAZARD B-dul Revolu\iei 33

  The IRISH PUBlic HouseStr. Blajului nr. 2 - TribunalTel. 0721 106 362

  LACOLLADE Bulevardul Revolu\iei, nr 87Orar: L-J 8-24, V-D 08-01

  SKY BARStr. Vasile Alecsandri 1

  ROCCO PUB&CLUBBulevardul Revolu\iei, nr 91Tel 0730009703; Orar: L-J 08-24V-S 08-03, D 08-24

  CLUB NERVstr Revolu\iei, nr. 90 (`n curte la Mac Donalds)Orar: L-J: 08-01; V: 08 - ultimul client; S: 16 - ultimul clientD: 16-01

 • 38 z www.24fun.ro

  TIMIOARA

  BAROQUEP-\a Unirii 14. Orar: 08.00-01.00. Atmosfer[ boem[ `ntr-un cadru baroque.

  CAFETERIA CASA CU FLORIStr. Alba Iulia 1 tel. 0721180011 L-V: 08.0022.00, S-D: 9.0023.00

  CAFE MODE UNIRIIPia\a Unirii nr. 5. Tel: 0722169006L-V: 8-24, S: 10-02, D: 10-24Coffee, cocktails, party

  DARCStr. Emanoil Ungureanu 14Tel. 0722 891085

  ECLIPSEP-\a Unirii 2, tel: 0722343528Orar: L-V 08.00-24.00S-D 09.00-24.00NOU! COFFEE TO GO!

  ERICKS COFFEE HOUSEStr. V. Alecsandri 4, tel. 0788420864

  JAXX CAFE&PUBStr. Alba Iulia, nr 1 tel. 0722808098D-Mi 12.00-24.00; J-S: 12.00-05.00Mancare excelent[, atmosfer[ primitoare.

  MANUFACTURAHandmade Cafe, Str. T. Vladi-mirescu, nr. 9, Handmade, party, muzica live. La Manufacura totul e de vanzare, po\i lua acas[ modelul de scaun, scrumiera sau cana care `\i place, tabloul de pe perete sau l[mpile ambientale.

  OPERAP-\a Victoriei 6, tel: 0722343528Expresso & Salad Bar. Orar: 08.00-24.00. NOU! COFFE TO GO!

  PAPILLON CAFEP-\a Unirii 8, Tel: 0256409119, 0732970183; Boemi, nonconformiti, v[ atept[m cu specialit[\i i ceaiuri soft. NON- STOP!

  SC}R| LOC LEJER Str. Zoe 1, Mica Vien[Rezerv[ri: 0751 892 340Clientul nostru, st[p`nul inelelor!

  SPIRIT CAFFEStr. Mercy. Tel: 0744641377Intim i `ntr-o atmosfer[ pl[cut[, te atept[m la o discu\ie amical[ sau de afaceri. Orar: 08.30- 01.00. Internet wireless

  VAN GRAPH K FE Ritualul cafelei perfecte!Str. M. Corvin 4. Tel. 0256404561www.vangraph.ro

  ARAD

  ART CAFE GALLERYP-\a Avram Iancu, nr. 10 Tel. info/rezerv[ri: 0372 789 430

  AHMAD TEA HOUSEP-\a Avram Iancu, nr. 9Pentru informa\ii evenimente i rezerv[ri: [email protected]

  CAFE BOEMEEpiscopiei, nr. 19-21

  03574259890721411486

  DIPLOMAT CAFEBdul Revolu\iei, nr.52-54Orar: L-J: 08.00-24.00V: 08.00-01.00, S,D: 10.30-24.30Local ambiental, muzic[ pl[cut[.

  K.F.Pia\a Avram Iancu, nr. 11www.kfarad.roOrar L-J 12-01V 12-03S 18-03D 18-01

  LA MOUCHE CAFEStr. Revolu\iei, nr. 87Tel. 0742 882 058

  PATCHOULI LOUNGEStr. Revolu\iei. (`n incinta Ziridava)

  SMART CAFEStr. Uniriitel. 0257.214.822

  TRESOR CAFEStr. Unirii, nr. 2Tel. 0745 612 848

 • www.24fun.ro z 39

 • 40 z www.24fun.ro