2016 nr.- - drept.usm.mddrept.usm.md/public/files/plan-2014-anul-IVc798c06200.pdf · u04o25 Dreptul...

of 8 /8
MINISTERUL EDUCATIEI AL REPUBLICII MOLDOVA SENATUL USM Aprobat: t 20t6 ,r_ 2016 Proces verbal nr.- UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA DREPT PLAN DE INVATATUANT (anul de studii 2017-2018) Anul IV Domeniul general de studiu - 38 Drept Dome niul de formare profesionald - 381 Drept Specialitatea - 381.1 Drept Numdrul total de credite de studiu -240 . Titlul oblinut - Licen{iat in drept Baza admiterii.' diplomi de bacalaureat, diplomd de'studii medii de specialitate Forma de organizare a invdldmhilufui - cu frecvenfi de zi CHr$INAA 2014

Embed Size (px)

Transcript of 2016 nr.- - drept.usm.mddrept.usm.md/public/files/plan-2014-anul-IVc798c06200.pdf · u04o25 Dreptul...

Page 1: 2016 nr.- - drept.usm.mddrept.usm.md/public/files/plan-2014-anul-IVc798c06200.pdf · u04o25 Dreptul institutional al UE 150 15 l5 J 2 E s04026 Dreptul familiei si protectiei sociale

MINISTERUL EDUCATIEI

AL REPUBLICII MOLDOVA

SENATUL USM

Aprobat:

t 20t6,r_

2016 Proces verbal nr.-

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DREPT

PLAN DE INVATATUANT

(anul de studii 2017-2018)

Anul IV

Domeniul general de studiu - 38 Drept

Dome niul de formare profesionald - 381 Drept

Specialitatea - 381.1 Drept

Numdrul total de credite de studiu -240

. Titlul oblinut - Licen{iat in drept

Baza admiterii.' diplomi de bacalaureat,

diplomd de'studii medii de specialitate

Forma de organizare a invdldmhilufui - cu frecvenfi de zi

CHr$INAA 2014

Page 2: 2016 nr.- - drept.usm.mddrept.usm.md/public/files/plan-2014-anul-IVc798c06200.pdf · u04o25 Dreptul institutional al UE 150 15 l5 J 2 E s04026 Dreptul familiei si protectiei sociale

$ef Departament Drept Penal

Dr.hab., prof.univ.

$ef Departament Drept Privat

Dr., conf. univ.

,$ef Departament Drept iroteduralDr., conf.univ.

$ef Departament Drept Public

Dr. hab., conf.univ.

$ef Departament Drept international gi European

Dr. hab., prof.univ.

Decanul Facultdtii de Drept USMDr., prof. univ.

Sergiu Brinzi

Nicolae Rogca

Elena Belei

Andrei Negru

Violeta Cojocaru

Sergiu Baieq

Page 3: 2016 nr.- - drept.usm.mddrept.usm.md/public/files/plan-2014-anul-IVc798c06200.pdf · u04o25 Dreptul institutional al UE 150 15 l5 J 2 E s04026 Dreptul familiei si protectiei sociale

Nr.d/o Anul de studii Activitdti didactice Sesiuni dePractica

Vacan{e

Sem.l Sem.II Iarnd Vard IarnS Primdvar[ Vard

l Anul I 5 l5 3A 3 8

2. Anul Il ) l5 ) 4 t 8

). AnulIlI 5 15 3 4 A J 8

4 Anul lV l5 7 2 2 o

2

J

CALENDARUL UNIVERSITAR/GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII

INVATAMIINUTUL PLANULU DE INVATAIVIIN

Cod Modulul / disciplinaTotal

ore

InclusivNumirul de ore

ne slptlmind Form

adeevalua

re

Num

dr de

c red it

e

Contact

direct

Lucru

indivi-dual

L

(-)

r

0)a

L

E

J

I ) J. 4. 5. 6. 1 8. 9. 10.

ANUL ISemestru I

u01001 Drept comparat 9i mari sisteme

contemporane de drept/Pol itologie

180 r05 75 A J E (l

F01002 Dreot orivat rornan 50 15 15 J 2 E 5

F0l o03 Teoria senerald a drentului 80 90 90 E 6

u0l o04 lstoria drentului romdnesc 80 75 t05 2 J E 6

u0lo05 Econornix 20 60 60 2 2 E 4

G01006 Limba str6ind 90 0 J E J

Educatia fizicd 30 30 2 L

Total Sem.l 900 450 4s0 T4 16 6E 30

Semestru Its02007 Drept constitutional 180 90 90 4 2 E 6

F02008 Drept civil, paftea generald 180 90 90 J J E 6

G02009 Tehnologi i informafionale de

comunlcatle

120 60 60 0 0 A E A

s020 | 0 Dreot administrativ 150 l5 75 3 2 E 5

u020r I Fi losofia dreptului

Losica iuridic6

180 90 90 J J E 6

G020)2 Lirnba strdind 90 45 0 J E J

Educatia fizicd 30 30 2 C

Total Sem.II 900 450 4s0 13 13 4 6E 30

TOTAL ANUL I r800 900 900 27 29 4 t2E 60

ANUL ISemestru III

F030 r 3 Dreot civil (dreoturi reale) 50 /5 /5 3 2 E 5

F030 I 4 Dreptul penal. Partea seneral6 (t) 50 75 '75 3 2 E 5

s030t 5 Dreotul muncii 80 90 90 J 3 E 6

s030 r 6 Dreptul international public 80 90 90 A 2 E 6

s.03.A. I 7

M.03.A.18

Drept contravenJional

Disciplind la alegere din prerechizitul la

master din alt domeniu de fonnare

orofesionald

t20 60 60 z 2 E 4

s03A l 9

s03A20

s03A2 |

s03A.22

Drept constitufional al !6rilor striine

Sociologia juridicd

Dreptul medical

Organele de ocrotire a normelor de drent

r20 60 60 2 2 E 4

TotalSem.III 900 450 450 t7 l3 6E 30

Semestru ryF04023 Drept civil (teoria generald a obligatiilor) 180 90 90

1J 1 E 6

F04024 Drept penal. Pafiea generald (lI 180 90 90 J J E 6

Page 4: 2016 nr.- - drept.usm.mddrept.usm.md/public/files/plan-2014-anul-IVc798c06200.pdf · u04o25 Dreptul institutional al UE 150 15 l5 J 2 E s04026 Dreptul familiei si protectiei sociale

u04o25 Dreptul institutional al UE 150 15 l5 J 2 E

s04026 Dreptul familiei si protectiei sociale r50 75 75 J 2 E 5

s04A27

M04A28

Drept varnal

Disciplind la alegere din prerechizitul lamaster din alt domeniu de formareprofe.sionald

t20 60 60 2 2 E 4

s04429

s04A30

s04431

s04A32

Formele de apdrare a drepturilor civileDesmern brdmintele dreptul u i de

proprietate gi mijloacele de garantare a

obligaJiilor .DelicvenJa juvenild

Dreptul informational

t20 60 60 2 2 E 4

Total Sem.IV 900 450 4s0 r6 t4 6E 30

TOTAL ANUL II r800 900 900 JJ 27 l2E 60

ANUL IISemestru V

F05033 Drept Civil. Contracte translative de

proprietate si prestdri servicii.

r50 75 75 J 2 E 5

F05034 Drept penal. Partea special6 (l 50 75 l5 J 2 E 5

F05035 Drept procesual penal (naflea generald) )U 90 60 J .) E 5

F05036 Drept Drocesual civil (oartea senerald) 75 75 2 J E

s05437

M05A38

Drept financiar

Disciplind la alegere din prerechizitul lamaster din alt domeniu de formareprofesionald

t20 60 60 2 2 E 4

s05A.39

s05A40

s05A4ls05A42

s05443

Cal ificarea inflactiuni lor

Dreptul confl ictelor annate

ProtecJia naJional6 a drepturilor omuluiTehnica legislativd

Dreptul comunitar al rnediului

*t20 45 75 2 E 4

Practica de initiere in specialitate 60 60 2

Total Sem.V 900 420 480 l5 l3 6E 30

Semestru VIF06044 Drept Civil. R[spunderea delictual[ gi

succes i u ni.

150 60 90 2 2 E 5

F06045 Drept penal. Partea speciald (ll 150 l5 75 2 3 E 5

F06046 Drept procesual oenal (pat1tea soeciald) 150 90 60 3 J E 5

F06041 Drept procesual civil (partea speciald) 150 90 60 JaJ E 5

s06448

s06449Drept fiscal

Contabilitate leeald

120 60 60 2 2 E A

s06As0

s06A51

s06A52

s064.53

s06A54

s06,454r

Protecfia internationald a drepturilor

omului

Acte procedurale in procesul penal

Dreptul protectiei consumatorilor

Intocmirea actelor de procedurd civillDreptul transportului gi asigurdrilorIniJierea in dreptul german

120 45 75 I 2 E 4

Practica de initiere in specialitate 60 60 2

Total Sem.VI 900 420 480 l3 l5 6E 30

TOTAL ANUL III 1800 840 960 28 28 t2E 60

ANUL vSemestrul VII

s07A55

s07A56

Drept internafional privat

Drept diplomatic Si consulaf

180 t5 105 2 3 E 6

s07A57

M07A58

Dreptul afacerilor

Disciplind la alegere din prerechizitul lamaster din alt domeniu de {ormare

150 75 75 3 2 E 5

Page 5: 2016 nr.- - drept.usm.mddrept.usm.md/public/files/plan-2014-anul-IVc798c06200.pdf · u04o25 Dreptul institutional al UE 150 15 l5 J 2 E s04026 Dreptul familiei si protectiei sociale

orofesionald

s07A59

s07A60

Criminalistica

Teoria probelor in procesul penal

r80 90 90 J J E 6

s07A.6l

s07A62

Criminologia

Alternati vele detentiunii

120 60 60 2 2 E 4

s07A63

M07A64

Drept ecologic /funciar/

Disciplind la alegere din prerechizitul Ia

ntaster din alt domeniu de /brmareprofes ionald

150 t5 15 2 E 5

s07A65

s07A66

s07467

s07A68

s07A69

s07A70

Dreptul contlactg{or @mercialeDrept execuJional penal

Admi nistratia public[ local6

Executarea actelor decizionale civile

Drept bancar internaJional

Dreptul notarial si succesoral

120 75 2 I E 4

TotalSem.VII 900 420 480 t4 t4 6E 30

Semestrul VIIIs.08A7l

M.08A72

Dreptul come(u lui internalional

Disciplind la alegere din prerechizitul

la ntaster din alt domeniu de formare

orofesionald

60 56 A 4 4 E 2

s.08A73

M.08A74

Dreptul propriet[tii intelectuale

Disciplind la alegere din prerechizitul

la master din alt domeniu de formareprofesionald

90 56 34 4 4 E J

s08075 Deontoloeia iuridicd 60 56 4 4 A E 2

s08A76

s08A77

s08A78

s08A79

s08A80

Dreptul concurentei

Dreptul locativ

Litigii de munciMetodica cercetdrii unor catesorii de

infracJiuni

Problernele actuale ale teoriei senerale a

dreptului si statului

60 28 )z 2 2 E 2

Plactica de soecial itate 360 360 t2

Practica de licentd t20 120 4

Examene de [icenti 150 150 5

TotalSem.VIII 900 196 704 t4 t4 4E 30

TOTAL ANUL IV 1800 616 I 184 28 28 l0E 60

TOTAL 7200 3r96 4004 lt4 110 46 240

STAGIILE DE PRACTICA

DTSCIPLINILE LA LIBERA ALEGERE

Nr. d/o Stagiile de practicd Sem. Sdptdmini Ore PerioadaNurnSr de

credite

Practica de initiere V-VI A t20 Seotentbrie -mai. 4

2 Practica de soecialitate VIII 6 360 Martie- aprilie I2

3 Practica de licentd VIII 2 t20 Aorilie- mat 4

Total t2 600 20

Nr. d/o Den urnirea discin I ineiTotal

oreAnul Sern.

Ore/sdotdmind Evalua

rea

Cre

diteC S L

l.2.

Tehnici de comunicare in linrba rom6nd

Limba latind

Total t20 60 60 Ex A

Page 6: 2016 nr.- - drept.usm.mddrept.usm.md/public/files/plan-2014-anul-IVc798c06200.pdf · u04o25 Dreptul institutional al UE 150 15 l5 J 2 E s04026 Dreptul familiei si protectiei sociale

Nr dlo Examenul de licentd Perioada

I Dreot oenal si Dreot orocesual penal tun te

2 Drept civil si Erept procesual civil iunie

SusJinerea tezei de licentd tunte

EXAMEN DE LICENTA

t

PRERECHIZITUL PENTRU MASTER

NOTA EXPLTCATIVA

Specialitatea Drept este una dintre cele primordiale in societatea contemporand. Un

specialist calificat gi competent in domeniul jurisprudentei se poate plasa armonios in orice

sferd a viefii sociale atit la nivel naJional , cet $i interna{ional.

Scopul specialitilii Drept este de a realiza o formare profesionald eficientd in domeniu,

creAnd premise sigure de integrare socio-profesionald de succes a persoanelor specialrzate in

drept in cadrul sistemului de drept din Republica Moldova, precum gi posibilitatea teahzdrn

profesionale peste hotarele tdrii.in acest context, specialitatea de Drept urmdregte realtzarea obiectivelor prin:

1. Formarea competen{elor profesionale ale absolventului in baza pregdtirii teoretice qi

practice in domeniul dreptului.

2. Formarea abilitdlilor de cercetare in domeniul jurisprudentei in baza componenlei

gtiinfifice. in acest sens se urmdregte preg[tirea specialistului in scopul investigdrii

problemelor contradictorii din j urispruden{6.

3. Asigurarea condiliilor de dezvoltare multilaterald a viitorului specialist, formarea

poziliei civice gi dimensiunii etice a personalitdlii.

A aplica pentru studii superioare de licenfd la specialitatea Drept( Ciclul I) se poate inbaza

diplomei de BAC, diplomei de colegiu ori diplomei de studii superioare.

Cod Modulul i disciplinaTotal

ore

InclusivNumdrul de ore pe

sdpt6mAnd Forma

de

evalua

re

Numd

rqecredit

tr

Contact

direct

Lucru

indivi-dual

L

()Oa

L

_o

J

2 3 4. 5 6. 7. 8 9 t0

s.02.o.07 Drept constitufional t80 r35

2 I

E o

F.01.O.03 Teoria generali a dreptului 180 60 120 2 2 E 6

F.02.O.08 Drept civil. Partea generalf, r80 45 135 2 I E 6

F.03.O.14 Drept penal. Parlea generald *1 80 135 2 E 6

s.03.o.16 Dreptul internafional public 180 135 2 1 E 6

900 240 660 l0 6 5E 30

Page 7: 2016 nr.- - drept.usm.mddrept.usm.md/public/files/plan-2014-anul-IVc798c06200.pdf · u04o25 Dreptul institutional al UE 150 15 l5 J 2 E s04026 Dreptul familiei si protectiei sociale

Specialistul in domeniul jurisprudenJei (licenfiat in drept ) poate sd-gi desftgoare activrtatea

sa profesionald in diverse domenii- drept civil, penal, financiar, bancar, criminalisticd, psihologie

juridicd, protecJia drepturilor omului etc., linAnd cont de specialitateanomtnaltzatd

Realizarea ef,rcientd a obiectivelor specialitdtii Drept le permite absolventilor o

integrare socio-profesionald de succes. Specialigtii instruiti la specialitatea sus numitd, definitori

ai diplomei de licenfd in drept pot activa in cadrul instanJelor judecdtoreqti, organelor

procuraturii, avocaturii, Ministerului JustiJiei, Ministerului Afacerilor Interne, direcliilor 9i

secJiilor julidice ale'auforifililor administraliei publice centrale gi locale, ale instituliilor,

organizallllor, intreprinderilor publice gi private, Cu(ii Constitulionale, aparatului Avocafilor

parlamentari, instituliilor de expertizl judiciard; organizaliilor non-guvernamentale de triere 9i

mediere a litigiilor; organizaliilor non-guvernamentale specialrzate in apdlarea drepturilor

omului; organelor Republicii Moldova peste hotare organizaliilor guvernameutale internalionale

gi regionale, precum gi in oricare alte domenii care necesitd protejarea, supraveghetea, respec-

tarea drepturilor, libertdlilor gi intereselor persoanelor sau a valorilor ocrotite de lege.

Fiind un domeniu vital al vielii sociale, Dreptul are tangenle cu economia, gtiintele politice,

psihologia, psihiatria, sociologia etc: De asemenea, dreptul poate 9i trebuie sd fie utilizat in toate

domeniile, inclusiv cel al gtiinlelor exacte.

La frnalizarea studiilor superioare de licenli (ciclul I) studentul trebuie sd posede urmhtoarele

compelenle generale:

1. Capacitatea de a invdfa independent;

2. Capacitatea de anahzd, gi sintezd;

3. Capacitatea de aplicare a cunogtinJelor teoretice in practicd;

4. Capacitatea de a-gi exercita profesia in calitate de membru al unei echipe;

5. Capacitatea de a cerceta, de a extrage qi a analiza inforrnatia obfinutd din mai multe

SUISE;

6. Si posede gAndire criticd;

7 . Capacitatea de a genera noi idei;

8. Capacitatea de a rezolva situatii de problemd;

9. Sd poatd lua decizii de sine stStdtor ;

10. SA posede suficiente cunogtinJe de limb6 strdind pentru a fi capabil de a lucra in mod

eficient in domeniul juridic;

1 1 . Capacitatea de a utlliza tehnologiile informaJionale in cercetare gi in practica juridicd.

Competenle specifice:

1. Sd posede cunogtinJe teoretice fundamentale in domeniul jurisprudenfei;

2. Sd cunoascd problemele teoretice gi practice ale dreptului;

3. Sd clasifice problemele juridice in funclie de ramurile dreptului;

4. Sd utilizeze cunoqtinte detaliate teoretice gi practice specifice domeniului dreptului;

5. Sd aplice cunogtintele teoretice in cadrul disciplinelor juridice studiate intru soluJionarea

unor probleme de ordin practic;

6. Sd interpreteze gi sd aplice principiile generale de drept gi a sistemului juridic;

7. Sd exprime viziuni proprii fatd de coliziuni sau reglementdri de drept;

8. Sd utilizeze o gamd variatd de tehnici in vederea enunldrii solutiilor interpletative ale

actelor normative;

g. Sa inilieze gi sd depisteze probleme de drept propuse spre solufionare in procesul

activitAfli juridice;

Page 8: 2016 nr.- - drept.usm.mddrept.usm.md/public/files/plan-2014-anul-IVc798c06200.pdf · u04o25 Dreptul institutional al UE 150 15 l5 J 2 E s04026 Dreptul familiei si protectiei sociale

10. SA analizeze o gamd largd de lucrdri complexe din domeniul dreptului gi sd motiveze

sinteza efectuatd ;

11. Sd formeze judecdli bazate pe cunoagterea problemelor de drept;

12. Sa analizeze cadrul legal na{ional gi sd propund solufii pentru ajustarea acestuia cu cel

internalional;

13. Sa poatd determina esenla sistemului nafional de drept al RM .